ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 46433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Πε ριφερειών, έτους η τροποποίηση της υπ αριθ. 4861/108815/ Απόφασης Κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπε λώνων για την περίοδο 2013/ Έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου... 4 Χορήγηση εξουσιοδότησης στα ΝΠΔΔ χωρικής αρ μοδιότητας της Π.Ε. Ηρακλείου για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών τους μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη προμηθευτή... 5 Κατάργηση του φιλανθρωπικού Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «Κέντρον Αποθε ραπείας και Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοση λείας της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης»... 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ (1) Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 94, 95, 186, 259, 260, 267 και 282 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικατα στάθηκαν και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α ), καθώς και του άρθρου 14 του Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3891/2010 (188 Α ), καθώς και του άρθρου 9 του Ν.3920/2011 (ΦΕΚ 33 Α ). 5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α ). 6. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 35 του Ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α ). 7. Τις διατάξεις της παρ. 45 του άρθρου 14 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α ). 8. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α ). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α ). 10. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.Δ.3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α ), καθώς και του άρθρου 19 του Ν.Δ.3843/1958 (ΦΕΚ 148 Α ). 11. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν.1518/1985 (ΦΕΚ 30 Α ). 12. Τις διατάξεις του Ν.3250/2004 (ΦΕΚ 124 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ). 13. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 14. Τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 8 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Τις διατάξεις του 8ου άρθρου του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α ). 16. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ). 17. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α ). 18. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α ). 19. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57 Α ). 20. Τις διατάξεις του Ν.3985/2011 (ΦΕΚ 151 Α ) «Μεσο πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 21. Τις διατάξεις του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α ) «Επείγο ντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο σιονομικής στρατηγικής ». 22. Τις διατάξεις του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

2 46434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 23. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κρατικό Προ ϋπολογισμό έτους 2013 που αφορούν στα έσοδα του άρθρου 259 του Ν.3852/2010 των OTA πρώτου βαθ μού, όπως αυτές τελικώς διαμορφώθηκαν στους ΚΑΕ 3212, 3213, 3214, 3215 και 2221 του ειδικού φορέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο συνολικό ύψος των ,00 κατόπιν της χορήγησης από το Γ.Λ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών, της προκαταβολής μηνός Δεκεμβρίου. 24. Την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ λάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικα σία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για το έτος 2013, όπως αυτή διατυπώθηκε σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 25. Τις διατάξεις του Π.Δ.119/2013 (ΦΕΚ 153 Α ) «Διο ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών». 26. Την με αριθμό Υ48/ (ΦΕΚ 2105 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού ρα», αποφασίζουμε: Α. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για το έτος 2013, διαμορφώνονται στο συνολικό ύψος των Από αυτό: 1. Πόσο ύψους ,00, αφορά στην κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Δήμων και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ως εξής: α) Ποσό ,00, κατανέμεται σε όλους τους Δήμους της Χώρας ως τακτική επιχορήγηση, βά σει κυρίως του ελάχιστου κόστους λειτουργίας αυτών, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ποσών που τους αποδόθηκαν κατά το έτος Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται δαπάνες μι σθοδοσίας των Δήμων για: το προσωπικό που μεταφέρθηκε σε αυτούς, σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του Ν.2880/2001 και του άρθρου 8 του Ν.3106/2003, τους κατατασσόμενους σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Σχολικούς Φύλακες, εργαζόμενους σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι/Κοινωνική Μέριμνα καθώς και εργαζόμενους ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004 και των άρθρων 16 του Ν.3491/2006 και 27 του Ν.3613/2007, το προσωπικό των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκε σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 Ν.3852/2010, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χω ρικής αρμοδιότητας τους και τους μεταταχθέντες υπαλλήλους σε Δήμους από τους ομίλους ΟΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ. το μόνιμο προσωπικό που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. β) Ποσά ,00 και ,00, διατίθενται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και των Περι φερειακών Ενώσεων Δήμων, αντίστοιχα. γ) Το υπόλοιπο ποσό ύψους ,00, δια τίθεται για την κάλυψη δράσεων της Τοπικής Αυτο διοίκησης πρώτου βαθμού, καθώς και υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. 2. Ποσό ύψους ,00, αφορά στην κάλυ ψη επενδυτικών δαπανών των Δήμων και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ως εξής: α) Ποσό τουλάχιστον ,00 κατανέμε ται σε όλους τους Δήμους της Χώρας για τη χρημα τοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, καθώς και την κάλυψη αντισταθμιστικών οφελών. Η κατανομή πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά ποσά που αποδόθηκαν, κατά το έτος 2012 στους Δήμους, ο καθορισμός των οποίων βασίστηκε ιδίως σε στατιστικά στοιχεία πληθυσμού, έκτασης, Α.Ε.Π. και ανεργίας. Στις σχετικές κατανομές συμπεριλαμβάνονται ποσά, που αποδίδονται σε δήμους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων για την κάλυψη αντισταθμιστικών οφελών. β) Ποσό έως ,00 διατίθεται για την κάλυ ψη λοιπών οριζόντιων δράσεων, σύμφωνα με την κεί μενη νομοθεσία, όπως, πολιτική προστασία, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, χρηματοδότηση του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και λοιπές δράσεις. Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2013 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ F Αριθ (2) Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών, έτους ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 181, 186, 260, 268, 269 και 282 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Ν.3985/2011 (ΦΕΚ 151 Α ) «Μεσοπρό θεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 3. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3986/ 2011 (Φ.Ε.Κ. 152 Α ) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Με σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 4. Τις διατάξεις του v. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128 Α ). 6. Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 5 του Ν.4047/2012 (Φ.Ε.Κ. 31 Α ). 7. Τις διατάξεις του ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. 40 Α ) «Ρυθμί σεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγου σες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του N.4046/2012». 8. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66 Α ) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στε λέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών». 9. Τις διατάξεις του ν. 3874/2010 (Φ.Ε.Κ. 151 Α ) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων». 10. Τις διατάξεις του ν. 4089/2012 (Φ.Ε.Κ. 206 Α ) «Κύ ρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί με ταφοράς μαθητών.». 11. Την με Α.Π.: 95092/ (Φ.Ε.Κ. 194 Α ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων, με θέμα την «Επιχορήγηση Υπηρεσιών Ελαιοκομικών Νομών της χώρας για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσω πικού δακοκτονίας». 12. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κρατικό Προ ϋπολογισμό έτους 2013 που αφορούν στα έσοδα του άρθρου 26ο του ν. 3852/2010 των OTA δευτέρου βαθμού, όπως αυτές τελικώς διαμορφώθηκαν στους ΚΑΕ 3221, 3224 και 2282 του ειδικού φορέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο συνολικό ύψος των ,00, κατόπιν και της χορήγησης από το Γ.Λ.Κ. του Υπουργεί ου Οικονομικών, της προκαταβολής μηνός Δεκεμβρίου. 13. Το γεγονός ότι Ένωση Περιφερειών Ελλάδας δεν υπέβαλε την προβλεπόμενη στη παρ. 5 του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της, αναφορικά με τη διαδικασία κατανομής των Κ.Α.Π. των Περιφερειών για το έτος Το Π.Δ. 119/2013 (Φ.Ε.Κ. 153 Α ) «Διορισμός Αντι πρόεδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών». 15. Την υπ αριθ. Υ305/ (Φ.Ε.Κ Β ) από φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή των του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. Υ385/ (Φ.Ε.Κ Β ) όμοια. 16. Την υπ αριθ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105 Α ) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού ρα.», αποφασίζουμε: Α. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών έτους 2013 συμπεριλαμβανομένου του ποσού που κα ταβάλλεται από το Κρατικό Προϋπολογισμό προς κάλυ ψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στη παρ. 2α του άρθρου 5 του Ν.4047/2012 (Φ.Ε.Κ. 31 Α ), διαμορφώνονται στο συνολικό ύψος των ,00. Από αυτό: 1. Ποσό ύψους ,00, αφορά στην κάλυψη λειτουργικών, επενδυτικών και λοιπών γενικών δαπα νών των Περιφερειών καθώς και δαπανών της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και διατίθεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών ως εξής: α. ποσό έως ,00, κατανέμεται σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, ως τακτική επιχορήγηση, λαμβανόμενων υπόψη των σχετικών ποσών που τους αποδόθηκαν κατά το έτος 2012, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους. β. ποσό ,00, διατίθεται στην Ένωση Περιφε ρειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της. γ. Το υπόλοιπο ποσό ύψους ,00, διατίθεται στις Περιφέρειες, ως ακολούθως: ποσό ,00 αφορά στο διατροφικό επί δομα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 3Β, εδάφιο 17 του Ν.3852/2010. ποσό ,00, αφορά την υλοποίηση προ γράμματος δακοκτονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 και ποσό ,00 αφορά στην εφαρμογή του προ γράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου». 2. Ποσό ύψους ,00, αφορά στην κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των Περιφερει ών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 5 του Ν.4047/2012. Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ F Αριθ. 6822/ (3) 1η τροποποίηση της υπ αριθ. 4861/108815/ Από φασης Κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2013/2014. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τον κανονισμό αριθ. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 Περί οργανώ σεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευ ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων (Α 280). β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 Εφαρμο γή του Κοινοτικού Δικαίου (Α 34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 1440/1984 (Α 70) Συμμε τοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακα και Χάλυβος του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ και του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α 101).

4 46436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3 Τις διατάξεις: α) Της αριθ. 3832/75322/ κοινής υπουργικής απόφασης Yπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 103ιζ Καν. (ΕΚ) 1234/2007]» όπως κάθε φορά ισχύει (Β 1554). β) Της αριθ. 4330/92095/ υπουργικής απόφα σης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λε πτομέρειες εφαρμογής της αριθ. 3832/75322/ απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότη τας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση και μετατρο πή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [άρθρο 103ιζ Καν. (ΕΚ) 1234/2007]» όπως κάθε φορά ισχύει (Β 1931). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4 Το από κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού το μέα » της Ελλάδας σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει. 5 Την απόφαση 2006/595/ΕΚ της 04/08/06 της Επιτρο πής σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου περιφε ρειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» για την περίοδο όπως κάθε φορά ισχύει. 6 Την υπ αριθ. Υ44/ απόφαση του Πρωθυ πουργού Α. Σαμαρά «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (ΦΕΚ Β 2094). 7 Τις υποβληθείσες από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, προτάσεις σχεδίων αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων και τις καταστάσεις επιλέξι μων παραγωγών για ένταξη στο πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων. 8 Την εισήγηση της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής. 9 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και η χώρα μας θα απορροφήσει το μεγαλύτερο δυνατό κοινοτικό ποσό από το κατανεμη θέν, αποφασίζουμε: Tροποποιούμε την υπ αριθ. 4861/108815/ Απόφαση Κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2013/2014 και κατανέμουμε κατά Περιφερειακή Ενότητα τις εκτάσεις και τα κονδύλια ως κατωτέρω: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Αν. Μακεδονίας Θράκης 1. Π.Ε. Έβρου (Δ.Α.Οικ.& Κ. Αλεξανδρούπολης) ΕΚΤΑΣΗ (εκτάρια) ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ευρώ) 6, ,00 2. Π.Ε. Έβρου (Δ.Α.Οικ.& Κ. Ορεστιάδας) 2, ,00 3. Π.Ε. Ξάνθης 4, ,00 4. Π.Ε. Ροδόπης 2, ,00 5. Π.Ε. Καβάλας 4, ,20 6. Π.Ε.. Δράμας 5, ,00 Κ. Μακεδονίας 7. Π.Ε. Σερρών 2, ,50 8. Π.Ε. Θεσσαλονίκης 7, ,50 9. Π.Ε Κιλκίς 10, , Π.Ε. Πιερίας 2, , Π.Ε. Ημαθίας 8, ,00 Δ. Μακεδονίας 12 Π.Ε. Φλώρινας 14, , Π.Ε. Κοζάνης 4, ,00 Ηπείρου 14. Π.Ε. Ιωαννίνων 1, , Π.Ε. Άρτας 4, ,50 Θεσσαλίας 16. Π.Ε.. Λάρισας 2, , Π.Ε. Μαγνησίας 11, , Π.Ε. Καρδίτσας 9, ,00 Ιονίων Νήσων 19. Π.Ε. Λευκάδας 2, , Π.Ε. Κεφαλληνίας 5, ,50 Δ. Ελλάδος 21. Π.Ε.. Αχαΐας 35, , Π.Ε. Ηλείας 6, ,50 Στερ. Ελλάδος 23. Π.Ε. Φθιώτιδας 5, , Π.Ε. Φωκίδας 1, , Π.Ε. Βοιωτίας 25, , Π.Ε. Εύβοιας 2, ,00 Πελοποννήσου 27. Π.Ε. Αργολίδας 9, , Π.Ε. Κορινθίας 22, , Π.Ε. Αρκαδίας 9, , Π.Ε. Μεσσηνίας (Δ.Α.Οικ.& Κ. Καλαμάτας) 8, , Π.Ε. Μεσσηνίας (Δ.Α.Οικ.& Κ. Τριφυλλίας) 4, , Π.Ε. Λακωνίας 7, ,90 Αττικής 33. Π.Ε. Δυτικής Αττικής 12, , Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 4, ,70

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων 2, ,50 Β. Αιγαίου 36. Π.Ε Λέσβου 7, , Π.Ε. Χίου 0, , Π.Ε Σάμου 5, ,50 Ν. Αιγαίου 39. Π.Ε Σύρου* 9, , Π.Ε Ρόδου** 5, ,00 Κρήτης 41. Π.Ε Ηρακλείου 11, , Π.Ε Ρεθύμνου 7, , Π.Ε Χανίων 7, ,05 ΣΥΝΟΛΟ 327, ,00 *Mε την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες Π.Ε. (Κέας Κύθνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυκό νου, Άνδρου, Θήρας). ** Mε την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοι πες Π.Ε (Κω, Καρπάθου και Καλύμνου) Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την αριθ. 3832/75322/18/06/2013 κοινή υπουργική απόφαση και την αριθ. 4330/92095/25/07/2013 Υπουργική Απόφαση όπως κάθε φορά ισχύουν. Επισημαίνεται ότι η μη εκτέλεση ορισμένων εγκεκρι μένων μέτρων/δράσεων στη διάρκεια της αμπελουργι κής περιόδου 2013/2014, και η μη σύσταση τραπεζικής εγγύησης για τις δράσεις αυτές, θα επισύρει τις κυρώ σεις που προβλέπονται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση. Για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος η κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τους ενδι αφερόμενους πραγματοποιείται έως και τις 20 Ιουνίου Οι ποικιλίες Τσάπουρνο στην Π.Ε. Κιλκίς και Κοτσιφο λιάτικο στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λα σιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις: i) εκρίζωση/αναφύτευση με άλλη ποικιλία ii) επανεμβολιασμός Οι ανωτέρω Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Φθιώτιδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) δεν ταξινομούνται ως περι φέρειες «σύγκλισης», που σημαίνει χρηματοδότηση του προγράμματος από την Ε.Ε. στο 50%, αντί του 75% που ισχύει για τις υπόλοιπες Π.Ε. Οι Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο Πρό γραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής επιπλέον στρέμματα των κατανεμηθέντων, χωρίς να υπερβούν το κατανεμηθέν ποσό που τους αναλογεί, άλλως θα φέρουν ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία καταβο λής των συγκεκριμένων ενισχύσεων στους παραγωγούς της περιοχής τους. Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ Φ (4) Έναρξη λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λα κωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4029/2011 «Εθε λοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 245)». 2. Τι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10β του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, ανα βάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/2006 τ.α ). 3. Την υπ αριθ οικ. Φ / (ΦΕΚ 2632/ τ.β ) κοινή υπουργική απόφαση, Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προ στασίας του Πολίτη. 4. Την υπ αριθ. 6085/ αναφορά της Π.Δ.Π.Υ. Πελ/σου «Πρόταση έναρξης λειτουργίας του Εθελο ντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς του Δήμου Ευρώτα». 5. Την υπ αριθ. EM/1 Β/88/ απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων για θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος από τον Υπουργό Δημόσιας Τά ξης και Προστασίας του Πολίτη στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος (ΦΕΚ 2419/ τ.β )». 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκύπτει επί πλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β Τάξης στην Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς του Δήμου Ευρώτα, Περι φερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελο ποννήσου την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 Ο Αρχηγός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ F Αριθ. απόφ. 748/2013 (5) Χορήγηση εξουσιοδότησης στα ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδι ότητας της Π.Ε. Ηρακλείου για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών τους μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάδει ξη προμηθευτή. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 2362/1995: «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», β) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

6 46438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», δ) του Π.Δ. 113/2010: «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», ε) της απόφαση Υπουργού Οικονομικών αριθ /739 (ΦΕΚ 1291/ ): περί αύξησης των χρηματικών πο σών του αρθ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊό ντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, στ) Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/ 2012 (ΦΕΚ 14 Α/2012) και την κοινή υπουργική απόφαση 111/2380/2012 (Φ.Ε.Κ 3400 Β/2012 περί «λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβά σεων (ΚΗΜΔΣ), ζ) του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α): «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσω μάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρή της» (ΦΕΚ 242/ , τεύχος Α ). 3. Την υπ αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 4. Την υπ αριθ. 2820/902/ απόφαση του Πε ριφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. 5. Το με ημερομηνία πρακτικό επιτροπής αξι ολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 6. Το Την υπ αριθ / έγγραφο της Δ/ νσης Οικονομικού Π.Κ. στο οποίο αναφέρεται ότι: 7. Την εισήγηση της Ραπτάκη Μαρίας Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ. 8. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α): «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 εδ θ και 8 παρ 1 εδ η. 9. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης. 10. Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επι τροπής. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομό φωνα: Εγκρίνει την χορήγηση εξουσιοδότησης στα ΝΠΔΔ (ΟΑΕΔ Ηρακλείου, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου, Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου, TEI Κρήτης Ηράκλειο, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ηράκλειο) χωρικής αρμοδιότητα της Π.Ε. Ηρακλείου προκειμένου να προβούν στις απαραί τητες ενέργειες και τις νόμιμες διαδικασίες σύμφωνα με τη νομοθεσία που αυτά διέπονται για να προμηθευτούν υγρά καύσιμα από το ελεύθερο εμπόριο. Η εξουσιοδό τηση ισχύει μέχρι την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με το από πρακτικό χορήγησης εξουσιοδότησης και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Ηράκλειο, 11 Δεκεμβρίου 2013 Η Πρόεδρος ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ F Αριθ (6) Κατάργηση του φιλανθρωπικού Εκκλησιαστικού Ιδρύμα τος υπό την επωνυμία «Κέντρον Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας της Ιεράς Μη τροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης». Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Το άρθρον 29 παρ. 2 του Νόμου 590/1977 «Περί Κα ταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». 2. Το άρθρον 12 του Κανονισμού λειτουργίας του φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Κέντρον Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας» της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης (Φ.Ε.Κ. 67/ Β /2002). 3. Την υπ αριθ. 10/ Πράξιν του Δ.Σ. του ανω τέρω Ιδρύματος. 4. Την υπ αριθ. 6/ Πράξιν και την υπ αριθ. 562/ 565/ Πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί του Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευσταθίου. 5. Το γεγονός ότι εκ της παρούσης αποφάσεως δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβα σίας και Σπάρτης, αποφασίζει: Α. Καταργεί το συσταθέν, δια της υπ αριθ. 3657/2001 Αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Εκκλησια στικόν φιλανθρωπικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν «Κέ ντρον Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης» (Φ.Ε.Κ. 67/Β /2002) και τον Κανονισμόν λει τουργίας αυτού. Β. Κάθε κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του ως άνω καταργουμένου εκκλησιαστικού Ιδρύματος, καθώς και κάθε δικαίωμα και αξίωση αυτού περιέρχονται αυ τοδικαίως στο νομικό πρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης. Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

7

8 46440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2065/98903 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.1 «Λει τουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1721 2 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 136710/2011 (ΦΕΚ Β 57) Κοι νής Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 414 22 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 279/23460 Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαι ούχων και φορέων εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα