Μιχαήλ Χωνιάτης, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Μιχαήλ Ακομινάτου (sic) του Χωνιάτου τα σωζόμενα, Α - Β, Αθήνα (ανατύπ. Groningen 1968/Αθήνα 1968), ιδίως

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μιχαήλ Χωνιάτης, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Μιχαήλ Ακομινάτου (sic) του Χωνιάτου τα σωζόμενα, Α - Β, Αθήνα 1879-80 (ανατύπ. Groningen 1968/Αθήνα 1968), ιδίως"

Transcript

1 105 ΠΗΓΕΣ Ακροπολίτης Γεώργιος Ακροπολίτης, Χρονική συγγραφή, έκδ. A. Heisenberg-P. Wirth, Stuttgart 1978 (Leubner), Α, σ. 13 Βιλλεαρδουίνος Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος (Geoffroi de Villehardouin), έκδ.-γαλλ. μετ. E. Faral, Α - Β, Paris (ανατύπ. 1961).- ελλην. μετ. Κ. Αντύπας-σχόλια Γ. Σαραφιανός, Αθήνα 1985 Γρηγοράς Νικηφόρος Γρηγοράς, Ρωμαϊκή ιστορία, έκδ. L. Schopen, CS, Α, 1829 Ψευδο-Δωρόθεος Ψευδο-Δωρόθεος Μονεμβασίας, Βιβλίον περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας, Βενετία 1631 (ανατύπ. 1818) (από κτίσεως κόσμου-1630 μ.χ.) Ερρίκος της Ερρίκος της Βαλανσιέν (Henri de Valenciennes), έκδ. J.Longnon, Βαλανσιέν Ρaris ελλην. μετ. Κ. Αντύπας-σχόλια Γ. Σαραφιανός, Αθήνα 1987 Εφραίμ Εφραίμ Αίνιος, Χρονικό, έκδ. Ο. Λαμψίδης, CF, Αθήνα 1990, στίχοι , , Ιννοκέντιος Γ Ιννοκέντιος Γ (πάπας), Επιστολή 98 (21 Αυγ. 1211), PL 216, στήλ. 460D-461. Επιστολή 75,στήλ Λάμπρος 1915 Σπ. Λάμπρος (έκδ.), «Δύο αναφοραί μητροπολίτου Μονεμβασίας προς τον πατριάρχην», ΝΕ 12 (1915), β αναφορά: , ιδίως Partitio/Carile A. Carile (έκδ.-σχόλια), «Partitio terrarum Imperii Romaniae, SV 7 (1965), σσ (το κείμενο σσ ). Επίσης έκδ. στους T- Th, Α, σσ Σκουταριώτης Θεόδωρος Σκουταριώτης, Σύνοψις χρονική, έκδ. Κ. Σάθας, ΜΒ 7 (1894, ανατύπ. 1972), 1-556, ιδίως 453 Χαλκοκονδύλης Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, Αποδείξεις ιστοριών, έκδ. Im. Bekker, CS 1843, 340, 452 Χρονικόν Μορέως Χρονικόν του Μορέως (ελληνική διασκευή), έκδ.-σχόλια Π.Καλονάρος, Αθήνα 1940 (ανατύπ.1989),στίχοι έκδ. γαλλικής διασκευής J.Longnon, Paris 1911, παράγραφος 96.- έκδ. αραγονικής διασκευής Α. Morel-Fatio, Genève έκδ. ιταλικής διασκευής στον C. Hopf, Chroniques gréco-romanes, Berlin 1873 (ανατύπ. Αθήνα 1961)

2 106 Χωνιάτης Μ. Xωνιάτης Ν. Μιχαήλ Χωνιάτης, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Μιχαήλ Ακομινάτου (sic) του Χωνιάτου τα σωζόμενα, Α - Β, Αθήνα (ανατύπ. Groningen 1968/Αθήνα 1968), ιδίως Α, 308, Β 122, , 163, , , , , , Βλ. και ελληνόγλωσσα βοηθήματα: Δενδρινός 1991/92 ξενόγλωσσα δημοσιεύματα: Stadtmüller 1933 Νικήτας Χωνιάτης, Χρονική διήγησις, έκδ. J. L. van Dieten, CF, Βerlin-New York 1975, , 611, 619, 638

3 107 BOΗΘΗΜΑΤΑ (ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ) (συμπεριλαμβάνονται εδώ οι ελληνικές μεταφράσεις ξενογλώσσων έργων) Αβραμέα 1974 Άννα Αβραμέα, Η βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι του 1204, διδακτορ.διατριβή, Αθήνα 1974 Άμαντος 1977 Κ. Άμαντος, Ιστορία βυζαντινού κράτους, Β, Αθήνα (ανατύπ. 1977) Angold M. Angold, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1025 έως το Μια πολιτική ιστορία, Αθήνα 1997 (βάσει της β αγγλικής έκδοσης του 1997) Βαρζός 1984 Κ. Βαρζός, Η γενεαλογία των Κομνηνών, Α - Β, Θεσσαλονίκη 1984 (ΒΚΜ 20α-β) Βλαχοπούλου 1988 Φωτεινή Θ. Βλαχοπούλου, «Φραγκοκρατία/Λατινοκρατία», ΜΓΕ 53 (1988), Γεωργακάς 1937 Δ. Γεωργακάς, «Περί της λέξεων σγουρός και των συγγενών», Αθηνά 47 (Αθήνα 1937), Γεωργιάδης 1894 Ν. Γεωργιάδης, Θεσσαλία, Αθήνα 1880/Βόλος Γκίκας 1979 Ι. Γκίκας, Κάστρα του θρύλου και της ιστορίας, Αθήνα 1979 Γκίκας 1981 Ι. Γκίκας, Κάστρα Β : ταξίδια στην Ελλάδα του θρύλου και της πραγματικότητας, Αθήνα 1981 Γουναρίδης 1983 Π. Γουναρίδης, «Οι πολιτικές προϋποθέσεις για την αντίσταση στους Λατίνους το 1204», Σύμμ. 5 (1983), Γρηγορόβιος Φ. Γρηγορόβιος (Gregorovius), Iστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων αλώσεως, μετ.-επιμ,.-προσθ. Σπ. Λάμπρος, Α - Γ, Αθήνα (ανατύπ. 1977), ιδίως Α, , 373, 380 Γριτσόπουλος 1972 Τ. Γριτσόπουλος, Εκκλησιαστική ιστορία Κορινθίας παράρτημα των Πελ. (Αθήνα 1972), ιδίως 161, 167, 172 Δενδρινός Γερ. Δενδρινός, Το Υπομνηστικόν του Μιχαήλ Χωνιάτη. Εισαγωγήνεοελληνική απόδοση-σχόλια, ΒΔ 5-6 ( ), Δημόπουλος Θ. Δημόπουλος, Ακροναυπλία, ΜΕΕ 3, 190 Δοανίδου 1979 Σοφία Δοανίδου, Η Φραγκοκρατία στην πόλη των Αθηνών , Αθήνα χ.χ. (1979), ιδίως 17, Δοανίδου 1989 Σοφία Δοανΐδου, Το Πριγκηπάτο της Αχαΐας , Αθήνα 1989, ιδίως Δραβέλλας Γ. Δραβέλλας, Ναύπλιον, ΜΕΕ 18,

4 108 Δρούλια-Πανούση Θεοδώρα Δρούλια-Πανούση, «Σελίδες αθηναϊκής ιστορίας κα τά τη μετάβαση από τη βυζαντινή στη λατινική κυριαρχία», Τα Αθηναϊκά 102 (Αθήνα 1998), 23-55, ιδίως Ζακυθηνός 1941 Δ. Ζακυθηνός, «Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεων και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω βυζαντινώ κράτει», ΕΕΒΣ 17 (1941), , ιδίως 251 εξ. Ζακυθηνός 1980 Δ. Ζακυθηνός, Το Βυζάντιον από του 1071 μέχρι του 1453, Αθήνα 1972 (ανατύπ. 1980), ιδίως (= ΜΕΕ,συμπληρωμ. τόμος Β, 1959, , ιδίως 245β-γ) Ζαχαρόπουλος 1984 Ν. Ζαχαρόπουλος, Η εκκλησία στην Ελλάδα κατά τη Φραγκοκρατία, Θεσσαλονίκη , ιδίως 82, 119, Ζιάγκος 1974 Ν. Ζιάγκος, Φεουδαρχική Ήπειρος και Δεσποτάτο της Ελλάδας, Αθήνα 1974 Hendrickx Βλ. στο τέλος των ελληνογλώσσων δημοσιευμάτων: Χέντριξ Καιροφύλλας 1933 Κ. Καιροφύλλας, Ιστορία των Αθηνών υπό τους Βυζαντινούς και τους Φράγγους , Αθήνα 1933, ιδίως 38 εξ., 49 εξ. Κακούρης 1980 Τ. Κακούρης, «Άργος/αρχαιολογία», ΜΓΕ 10 (1980), Καλλιγάς Π. Καλλιγάς, Μελέται βυζαντινής ιστορίας παό της πρώτης (1204) μέχρι της τελευταίας (1453) αλώσεως. Λασκαρίδαι-Παλαιολόγοι, Αθήνα (ανατύπ. της πρωτότυπης έκδ. του 1894, με πρόλογο του Α. Σαββίδη), ιδίως , 146 εξ., 155, 169 Καλονάρος 1956 Π. Καλονάρος, «Κόρινθος και Ακροκόρινθος», «Το κάστρο του Ακροκορίνθου», στον Σ. Κόλια (επιμ.) Ακροκόρινθος-Κορινθιακό ημερολόγιο, Αθήνα 1956, 19-22, Καραγιαννόπουλος Ι. Καραγιαννόπουλος, Το βυζαντινό κράτος, Θεσσαλονίκη, Κασαπίδης 1998 Δ. Κασαπίδης, «Σγουροί/Σγουρόπουλοι», ΛΒΠ, Κασαπίδης 1998 α Δ. Κασαπίδης, «Σγουρομάλληδες», ΛΒΠ, 358 Κατσαρός 1981 Β. Κατσαρός, Η «κατά την Ελλάδα» βυζαντινή μονή του Προδρόμου, τελευταίος σταθμός της ζωής του Μιχαήλ Χωνιάτη», Βυζαντιακά 1 (Θεσσαλία 1981), Καψάλης 1 Γ. Καψάλης, «Ακροκόρινθος», ΜΕΕ 3, Καψάλης 2 Γ. Καψάλης,»Κόρινθος», ΜΕΕ 14, , ιδίως 891 Καψάλης 3 Γ. Καψάλης, «Σγουρός Λέων», ΜΕΕ 21, 607 Κόλιας 1958 Γ. Κόλιας, Κεφάλαια ιστορίας μέσων χρόνων, Αθήνα 1958 (παν/μιακές παραδόσεις)

5 109 Κόντη 1983 Βούλα Κόντη, «Συμβολή στην ιστορική γεωγραφία του νομού Αργολίδας», Σύμμ. 5 (1983), (βιβλιογρ ) Κορδάτος 1959 Ι. Κορδάτος, Ιστορία Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Α - Β, Αθήνα 1959 (ανατύπ. χ.χ. ως τόμοι VII-VIII της «Μεγάλης ιστορίας της Ελλάδας»), ιδίως Α, 484, 486, 607, 646 και Β, 21-24, 26 Κορδώσης 1980 Μ. Κορδώσης, «Σχέσεις του Μιχαήλ Αγγέλου Δούκα με την Πελοπόννησο», ΗΧ 22 (1980), Κορδώσης 1981 Μ. Κορδώσης, Συμβολή στην ιστορία και τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου κατά τους μέσους χρόνους, διδακτορ. Διατριβή, Αθήνα 1981 Κορδώσης 1986 Μ. Κορδώσης, «Η κατάκτηση της Νότιας Ελλάδας από τους Φράγκους», ΙστΓεω. 1 ( ), (και αυτοτελής ανατύπ., 1986), ιδίως 63 εξ., 67 εξ., 72 εξ., 76 εξ., 80 εξ. Πρβλ. βιβλιοκρισία της Aneta Ilieva, Denuo on the history and topography of Frankish Greece, EΒalk , σσ Κορδώσης 1989 Μ. Κορδώσης, «Οι τελευταίες στιγμές του Λέοντα Σγουρού (στην Κόρινθο; ή στο Ναύπλιο;)», ΠΣ Β Αργολικών Σπουδών, Αθήνα 1989, Κωνσταντινίδης Γ. Κωνσταντινίδης, Ιστορία των Αθηνών, Αθήνα 1876 (ανατύπ. 1996) Κωστοπούλου 1979 Κατερίνα Κωστοπούλου, «Ακροκόρινθος», ΙΕικ. 135 (Σεπτ. 1979), Λάμπρος 1878 Σπ. Λάμπρος, Αι Αθήναι κατά τα τέλη του 12 ου αιώνος κατά πηγάς ανεκδότους, Αθήνα 1878, ιδίως Λάμπρος 1908 Σπ. Λάμπρος, Ιστορία της Ελλάδος μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, 1453, τόμ. ΣΤ, Αθήνα 1908 (ανατύπ. 1998) Λαμπρυνίδης 1975 Μ. Λαμπρυνίδης, Η Ναυπλία, Ναύπλιο , ιδίως Lock 1998 P. Lock, Οι Φράγκοι στο Αιγαίο , Αθήνα 1998, ιδίως Μαλτέζου 1979 Χρύσα Μαλτέζου, «Λατινοκρατούμενη Ελλάδα. Βενετικές και γενουατικές κτήσεις», ΙΕΕ Θ (1979), , ιδίως , 263 Μαμώνη 1978 Κυριακή Μαμώνη, «Αθήναι», ΜΓΕ 3 (1978), , ιδίως Μηλιαράκης Α. Μηλιαράκης, Ιστορία του βασιλείου της Νικαίας και του δεσποτάτου της Ηπείρου , Αθήνα 1898 (ανατύπ. 1994) Miller 1925 W. Miller, «Η υπό των Φράγκων κατάκτησις της Ελλάδος» (μετ. Σπ.Λάμπρος), ΝΕ 14 (1925), 72-92

6 110 Miller 1926 W. Miller, «Αι Αθήναι υπό το Φράγκους» (μετ. Σπ. Λάμπρος), ΝΕ 20 (1926), Miller 1927 W. Miller, «Οι Φράγκοι εις Πελοπόννησον» (μετ. Σπ. Λάμπρος), ΝΕ 21 (1927), Miller 1960 W. Miller, Ιστορία της Φραγκοκρατίας εν Ελλάδι , μετ.- επιμ.-προσθ. Σπ. Λάμπρος, Α - Β (με συνεχή σελιδαρίθμηση), Αθήνα (ανατύπ. 1960) Μοσχονάς 1996 Ν. Μοσχονάς, «Η τοπογραφία της Αθήνας στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή», τόμ. Αρχαιολογία στη πόλης των Αθηνών, Δήμος Αθηναίων 1996, Μουζάκης Στ. Μουζάκης, «Μαρτυρία επιδρομής Βυζαντινών στρατιωτών 2000 στη Μεσογαία Αττικής κατά το 13 ο αιώνα. Σχόλια σε ανέκδοτα ακιδογραφήματα», ΒΔ ( ), Νιαβής 1992 Π. Νιαβής, «Λέων Σγουρός, πατριώτης ή τύραννος;», ΒΜ 4 (1992), Nicol 1979 D. Nicol, «Από την άλωση ως την ανάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως », ΙΕΕ Θ (1979), , ιδίως 76-78, 82 Nicol 1980 D. Nicol, «Πρόσφατες έρευνες για τις απαρχές του Δεσποτάτου της Ηπείρου», ΗΧ 22 (1980), Nicol 1991 D. Nicol. Το Δεσποτάτο της Ηπείρου, , Αθήνα 1991 Νοταρά 1976 Φλωρεντία Ευαγγελάτου-Νοταρά, Σημειώματα ελληνικών κωδίκων ως πηγή δια την έρευναν του οικονομικού και κοινωνικού βίου του Βυζαντίου από του 9 ου αι. μέχρι του έτους 1204, διδακτορ. διατριβή, Αθήνα 1976 Οικονομίδης 1979 Ν. Οικονομίδης, «Η Δ Σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως 1204», ΙΕΕ Θ (1979), Παπαδόπουλος Π. Παπαδόπουλος, Φράγκοι, Ενετοί και Τούρκοι στην Πελοπόννησο , Θεσσαλονίκη-Αθήνα χ.χ., ιδίως Παπαθανασίου 1995 Απ.Παπαθανασίου, Η βυζαντινή Δημητριάδα , Βόλος 1995, ιδίως Παπαθανασίου 1998 Απ. Παπαθανασίου, Η Μαγνησία και το Πήλιο στον ύστερο Μεσαίωνα , Βόλος 1998 Παπαρρηγόπουλος Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία Ελληνικού Έθνους, επιμ.-προσθ. Π. Καρολίδης, τόμοι Δ 2-Ε 1, Αθήνα , ιδίως Δ 2, , και Ε 1, 17, 29 Πόταρης 1959 Δ. Πόταρης, Φράγκοι και Βενετοί στην Πελοπόννησο, Αθήνα 1959

7 111

8 112 Πρωτονοταρίου- Ευ.Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη, «Ναύπλιο», ΜΣΕ 23 (1981), 638- Δεϊλάκη Runciman 1895 S. Runciman, Μυστράς, η βυζαντινή πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, Αθήνα 1986, ιδίως 17-19, Ρωμαίος 1957 Κ. Ρωμαίος, «Τοπογραφικά της Φραγκοκρατίας», Πελ. 2 (1957), 1-26 Ρωμανός 1895 Ι. Ρωμανός, Περί του δεσποτάτου της Ηπείρου, Κέρκυρα Σαββίδης Α. Σαββίδης, «Η Εύβοια κατά τα τέλη του 12 ου -αρχές του 13 ου αιώνα», ΑΕΜ 24 ( ), Σαββίδης 1985 Α. Σαββίδης, «Βυζαντινοί επαναστάτες Μορφές του μεσαιωνικού Ελληνισμού», ΝΕστ.117, τεύχ (Μάρτ. 1985), Σαββίδης 1987 Α. Σαββίδης, «Σγουροί/Σγουρόπουλλοι/Σγουρομάλλαι», ΜΓΕ 47 (1987), Σαββίδης 1987 α Α. Σαββίδης, «Σγουρός Λέων», ΜΓΕ 47 (1987), Σαββίδης 1987 β Α. Σαββίδης, Βυζαντινά στασιαστικά και αυτονομιστικά κινήματα στα Δωδεκάνησα και στη Μικρά Ασία, 1189-c.1240 μ.χ., διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1987 Σαββίδης Α. Σαββίδης, «Η βυζαντινή Θήβα 996/ μ.χ.», ΙστΓεω. 2 ( ), Σαββίδης 1991 Α. Σαββίδης, «Τα προβλήματα σχετικά με τον Λέοντα Χαμάρετο», ΒΜ 3 (1991), Σαββίδης 1992 Α. Σαββίδης, «Ο Λέων Σγουρός στη Λάρισα το 1204 μ.χ.», ΠΣ Α Λαρισαϊκών Σπουδών, Λάρισα 1992, Σαββίδης 1993 Α. Σαββίδης, «Η εμπορική ακμή του Αλμυρού κατά τον 12ο αιώνα», Αχαιοφθιωτικά. ΠΣ Α Αλμυριωτικών Σπουδών, Αλμυρός 1993, Σαββίδης 1994 Α. Σαββίδης, «Τα προβλήματα σχετικά με το βυζαντινό Ναύπλιο», Βυζαντιακά 14 (Θεσσαλονίκη 1994), Σαββίδης 1995 Α. Σαββίδης, Μελέτες βυζαντινής ιστορίας 11 ου -13 ου αιώνα, Αθήνα 1986/ Σανσαρίδου- Θέκλα Σανσαρίδου-Hendrickx, Το Χρονικόν του Μορέως και Hendrickx 1999 η έννοια του εθνικισμού κατά το Μεσαίωνα. Σχέσεις των Ελλήνων με Φράγκους, Τούρκους και άλλους λαούς, Αθήνα 1999 Σαρδελής 1974 Κ. Σαρδελής, «Λέων Σγουρός: μια μεγάλη φυσιογνωμία του μεσαιωνικού Ελληνισμού», ΙΕικ. 73 (Ιούλ. 1974), 12-18

9 113 Σταυρίδου- Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Νίκαια και Ήπειρος τον 13 ο Ζαφράκα 1991 αιώνα. Ιδεολογική αντιπαράθεση στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν την Αυτοκρατορία, Θεσσαλονίκη 1990 (ανατύπ. 1991) Σφηκόπουλος Ι. Σφηκόπουλος, Τα μεσαιωνικά κάστρα του Μοριά, Αθήνα 1969, ιδίως 64 εξ., 68 εξ., 89 εξ., 102 εξ. Ταρσούλη Αθηνά Ταρσούλη, Κάστρα και πολιτείες του Μοριά, Αθήνα 1971, ιδίως 32 εξ. Τζαμαλής 1981 Α. Τζαμαλής, Τα νομίσματα της Φραγκοκρατίας , Αθήνα 1981 Τσεβάς 1928 Γ. Τσεβάς, Ιστορία των Θηβών και της Βοιωτίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, Β, Αθήνα 1928, ιδίως Τωμαδάκης 1961 Ν. Τωμαδάκης, Σύλλαβος βυζαντινών μελετών και κειμένων(2 τόμοι με συνεχή σελιδαρίθμηση), Αθήνα 1961 Φειδάς 1996 Βλάσ. Φειδάς, «Σγουρός Λέων», ΕΠΛΜ 53 (1992, ανατύπ. 1996), 253 Φούγιας 1968 Μεθόδιος Φούγιας (επίσκ.), Ιστορία της Αποστολικής Εκκλησίας Κορίνθου, Αθήνα 1968, ιδίως Χέντριξ 1995 Μπ. Χέντριξ (B. Hendrickx), «Η πολιτική του αυτοκράτορος Ερρίκου της Φλάνδρας προς τους Έλληνες και Φράγκους του Μομφερρατικού βασιλείου της Θεσσαλονίκης 1204/5-1216», Διεθνές Συμπόσιο «Βυζαντινή Μακεδονία μ.χ.», Θεσσαλονίκη 1995, Χέντριξ 1999 Μπ. Χέντριξ (B. Hendrickx), Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί θεσμοί της Λατινικής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως, διδακτορ. διατριβή, Θεσσαλονίκη 1970/Αθήνα (με πρόλογο του Α. Σαββίδη) Χέρσμπεργκ Γ. Χέρτσμπεργκ (G. Hertzberg), Ιστορία της Ελλάδος, μετ. Π. Καρολίδης, Α, Αθήνα 1906 Χούλια 1989 Σουζάνα Χούλια, «Οι Φράγκοι στη Θεσσαλία», ΘΗ 15 (1989), 17-28

10 114 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ) Andrews K. Andrews, Castles of the Morea, Princeton N.J. 1953, ιδίως Αngold 1975 M. Angold, Government and society under the Lascarids of Nicaea , Oxford 1975 Beving 1879 Ch. Beving, La Principauté d Achaie et de Morée , Bruxelles 1879 Bon 1936 A. Bon, The medieval fortification of Acrocorinth and vicinity, Cambridge Mass Bon 1951 A. Bon, Le Péloponnèse byzantin jusqu à 1204, Ρaris 1951, ιδίως σσ , αρ. 68 (παράρτ. Β ) Βon 1969 A. Bon, La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la Principauté d Achaie , I-II, Paris 1969, ιδίως Α, σσ 55 εξ., 59 εξ., 62 εξ., 68 (στον Β τόμο/album: εικόνες, σχέδια, χάρτες, τοπογραφικά σκίτσα) Brand 1968 Ch. Brand, Byzantium confronts the West , Cambridge, Mass. 1968, ιδίως 244 εξ., Brand 1991 Ch. Brand, Sgouros Leo, ODB, 1886 Bredenkamp 1996 Fr. Bredenkamp, The Byzantine Empire of Thessalonike , Thessalonica 1996 Bryer 1981 A. Bryer, The first encounter with the West-A.D , στον Ph. Whitting (ed.), Byzantium: an introduction, Oxford 1971 (repr. 1981), Buchon 1843 J. Buchon, La Grèce continentale et la Morée, Paris 1843 Buchon 1845 J. Buchon, Nouvelles recherches historiques sur le Principauté française de Morée et ses hautes baronnies à la suite de la Quatrième Croisade, I-II, Paris I: Conquête et établissement féodal de l an 1205 à l an II: Textes. Buchon 1846 J. Buchon, Histoire des Conquêtes et de l établissement des Français dans les états de l ancienne Grèce sous les Ville-Hardouin à la suite de la Quatrième Croisade, I-II, Paris 1846 Carile 1978 A. Carile, Per una storia dell Impero Latino di Costantinopoli, , Bologna Carpenter-Bon 1936 R. Carpenter-A. Bon. The defences of Acrocorinth and the lower town, Cambridge, Mass Cheetham 1981 N. Cheetham, Medieval Greece, New Haven 1981

11 115 Cheynet J.-Cl. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance , Ρaris 1990, ιδίως σσ αρ. 198 Dennis 1998 G. Dennis, Byzantine heavy artillery: the helepolis, GRBS 19.1 (1998, έκδ. 2000), DR II F. Dölger (add.-corr. P. Wirth), Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches, II: , München-Berlin Ferjančić 1974 B. Ferjančić, Η Θεσσαλία κατά τους 13 ο και 14 ο αιώνες (σερβοκροατικά, γαλλική περίληψη), Beograd 1974 Ferluga 1972 J. Ferluga, L aristocratie byzantine en Morée au temps de la conquête latine, BF 4 (1972), Ferluga 1978 J. Ferluga, «Η βυζαντινή αριστοκρατία και οι σταυροφόροι στις αρχές του 13 ου αιώνα» (σερβοκροατικά), ZRVI 18 (1978), Finlay 1932 J.Finlay, Corinth in the Middle Ages, Spec. 7 (1932), Gallina 1987 M. Gallina, L assassinio dell ordine: due epistole di Michele Coniata (ca. 1208) per la morte del proprio nipote, Sociéte à storia 35 (1987), 1-15 Gerland 1966 E. Gerland, Geschichte des lateinischen Kaiserreich von Konstantinopel, I: Baldwin I. und Heinrich, , Homburg v.d. Höhe 1905 (ανατύπ. Darmstadt 1966) Guldencrone 1886 Baronne Diane de Guldencrone, L Achaie féodale. Étude sur le Moyen Âge en Grèce , Paris 1886 Hatzedemetriou C. Hatzedemetriou, The decline of imperial authority in south west central Greece and the rôle of archontes and bishops in the failure of Byzantine resistance and reconquest A.D., Ph.D. diss. (typed), Columbia U. 1988, ιδίως (περί Σγουρού και Χαμαρέτου) Hatzedemetriou C. Hatzedemetriou, Leo Sgouros, Michael Komneno-Doukas and Byzantine resistance to the Latin invasion of central Greece , XVth Annual Byzantine Studies Conference, s.l.-d.s., (summary) Haussig 1971 H. Haussig, History of Byzantine civilization, London 1971 Hendrickx 1972 B. Hendrickx, Quelques problèmes à la conquête de la Morée par les Francs, Βυζαντινά 4 (Θεσσαλονίκη 1972) , ιδίως 381, 382, Ηendrickx 1992 B.Hendrickx, Allagion tzaousios et prôtallagatôr dans le contexte moréote: quelques remarques, REB 50 (1992),

12 116 Hendrickx 1999 B. Hendrickx, Recueil d études sur l Empire latin de Constantinople /1272: organisation et institutions, Athènes 1999 Hendrickx- B. Hendrickx-Corinna Matzukis, Alexios V Doukas Mour- Matzukis 1979 tzouphlos: his life, reign and death,?-1204, Ελληνικά 31 (Θεσσαλονίκη 1979), Ηerrin 1970 Judith Herrin, The collapse of the Byzantine Empire in the 12 th century, UBHJ 12.2 (1970), , ιδίως Ηoffmann 1974 J. Hoffmann, Rudimente von Territorialstaaten im byzantinischen Reich , diss., München 1974, ιδίως 56-60, 95 εξ., 123, 130 εξ., 138 εξ. Hrochová 1976 Vera Hrochová, Les villes byzantines aux XIe-XIIIe siècles: phénomène centrifuge ou centripète dans l evolution, de la société byzantine?, ACIEB XV, Athènes1976 (ανάτυπο) Ilieva 1990 Aneta Ilieva, The phenomenon Leo Sgouros, EBalk (1990), Ilieva 1991 Anneta Ilieva, Frankish Morea Socio-cultural interaction between the Franks and the local population, Ph. D. diss., Athens 1991 Jacoby 1967 D.Jacoby, Les archontes grecs et la féodalité en Μoréé franque, TM 2 (1967), , ιδίως (= Jacoby 1975, no. VI) Jacoby 1973 D. Jacoby, The encounter of two societies: Western conquerors and Byzantines in the Peloponnesos after the Fourth Crusade, AHR 78 (1973), Jacoby 1975 D. Jacoby,Société et démographie à Byzance et en Romanie latine, Variorum Reprints, London 1975 Jacoby 1979 D. Jacoby, Recherches sur le Méditerranée oriental du XIIe au XVe siècle. Peuples, société, économie, Variorum Reprints, London 1979 Jireček 1911 K. Jireček, Geschichte der Serben, I, Gotha 1911 Kalliga 1990 Haris Kalliga(s), Byzantine Monemvasia: the sources, Monemvasia 1990 Kazhdan 1974 A. Kazhdan, Περί της κοινωνικής δομής της άρχουσας τάξης στο Βυζάντιο κατά τους 11 ο -12 ο αιώνες (ρωσικά), Moskva 1974 Κoder-Hild J. Koder-F. Hild, Hellas und Thessalia, TIB 1, Wien Ελληνική μετάφρ. των σχετικών με τη Θεσσαλία λημμάτων στο ΘΗ 12 (1987) Κordoses 1987 M. Kordoses, Southern Greece under the Franks, , Ioannina 1987

13 117 Laurent 1932 V.Laurent, Les bulles métriques dans la sigillographie byzantine, Athènes 1932, αρ. 328 (ανάτυπο από Ελληνικά 5, 1932, ) Lilie 1984 R.-J.Lilie, Handel und Politik zwischen dem byzantinischen Reich und den italienischen Kommunen Venedig, Pisa und Genua , Amsterdam 1984 Loenertz 1973 R.-J. Loenertz, Aux origines du Despotat d Epire et la Principauté d Achaie, Byzantion 43 (Bruxelles 1973), Longnon 1949 J.Longnon, L Empire latin de Constantinople et la Principauté de Morée, Paris 1949 Longnon 1969 J.Longnon, The Frankish states in Greece , στον Setton, HC II, , ιδίως 237 Longnon 1978 J. Longnon, Les compagnons de Villehardouin. Recherches sur les croisés de la IVe croisade, Genève 1978 Malamut 1982 Elisabeth Malamut, Les îles de la Mer Egée de la fin du XIe siècle à 1204, Byzantion 52 (1982), Malamut 1988 Elisabeth Malamut, Les îles de l Empire byzantin, VIIIe-XIIe siècles, I-II (με συνεχή σελιδαρίθμηση), diss., Paris 1988 Miller 1923 W. Miller,. Greece and the Aegean under Frank and Venetian domination , CMH IV (1923), Muralt E. de Muralt, Essai de chronographie byzantine, II: de 1057 à 1453, Basle-Genève (repr. Amsterdam 1963) Nicol 1957 D. Nicol., The Despotate of Epiros, Oxford 1957, ιδίως 10-12, 25 Nicol 1966 D. Nicol, Refugees, mixed populations and local patriotism in Epiros and Western Macedonia after the Fourth Crusade, ACIEB XV, Athènes 1976 (ανάτυπο) Νicol 1988 D.Nicol, Byzantium and Venice, Cambridge U.P.1988 Nicoloudes 1995 N. Nicoloudes, Byzantine and medieval Aegina, ΕΦ 77.2 (1995), Οikonomidès 1976 N. Οikonomidès, La décomposition de l Empire byzantin à la veille de 1204 et les origines de l Empire de Nicée: à propos de la Partitio Romaniae, ACIEB XV, Athènes 1976 (ανάτυπο) PLP E. Trapp et alii, Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, 12 τεύχη, Wien Polemis 1968 D.Polemis, The Doukai. A contribution to Byzantine prosopography, London 1968 Prinzing 1972 G.Prinzing, Die Bedeutung Bulgariens und Serbiens in den Jahren im Zusammenhnag mit Entstehung und Entwicklung der

14 118 byzantinischen Teilstaaten nach der Einnahme Konstantinopels infolge des 4.Kreuzzuges, diss., München 1972 Radić 1986 R. Radić, Τοπικοί ηγεμόνες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά το 12 ο και τις πρώτες δεκαετίες του 13 ου αιώνα» (σερβοκροατικά, αγγλική περίληψη), ZRVI (1986), , ιδίως (ενότητα «Lav Sgur = Λέων Σγουρός) Sansaridou- Thekla Sansaridou-Hendrickx, The awakening of Green natio- Hendrickx 1997 nal consciousness during the 13 th century: a study of related theories and problems, typed M.A. diss., Orange Free State U., Bloemfontein S. Africa, 1997 Savvides 1987 A. Savvides, Internal strife and unrest in later Byzantium, 11 th -13 th centuries (A.D ). The case of urban and provincial insurrections causes and effects, Σύμμ. 7 (1987), Savvides 1988 A. Savvides, A note on the death of Leo Sgurus in A.D. 1208, BMGS 12 (1988), Savvides A. Savvides, Nauplion in the Byzantine and Frankish periods, Πελ. 19 ( , publ. 1993), Schlumberger 1884 G. Schlumberger, Sigillographie de l Empire byzantin, Paris 1884 Setton 1944 K. Setton, Athens in the later 12 th century, Spec.19 (1944), (= Setton 1975, no. III) Setton 1955 K. Setton, The archeology of medieval Athens, Essays in medieval life and thought in honour of A.P. Evans, New York 1955, (= Setton 1975, no. 1) Setton 1966 K. Setton, The Latins in Greece and the Aegean from the Fourth Crusade to the end of the Middle Ages, CMH IV.1 ( ), , ιδίως Setton 1975 K. Setton, Athens in the Middle Ages, Variorum Reprints, London 1975 Setton 1976 K. Setton, The Papacy and the Levant, I: the 13 th and 14 th centuries, Philadelphia 1976, ιδίως 21-25, Stadtmüller 1933 G. Stadtmüller, Michael Choniates, Μetropolit von Athen ca ca. 1222, Roma 1933, ιδίως Τhiriet 1977 F. Thiriet, Études su la Romanie gréco-vénitienne Xe-XVe siècles, Variorum Reprints, London 1977 Topping 1977 P. Topping, Studies in Latin Greece , Variorum Reprints, London 1977 Tozer 1883 H. Tozer, The Franks in the Peloponnese, JHS 4 (1883),

15 119 Treadgold 1997 W. Treadgold, History of the Byzantine state and society, Stanford U.P. 1997, ιδίως 710 εξ. Weiss 1995 G. Weiss, Sgouros Leon, LM VII.9 (1993), col Zakythenos 1975 D. Zakythenos, Le Despotat grec de Morée , édition revue et augmentée par Chryssa Maltezou, I-II, Variorum Reprints, London

16 120 SUMMARY IN ENGLISH THE LIFE AND TIMES OF LEON SGOUROS, BYZANTINE LORD OF NORTHEASTERN PELOPONNESE IN THE EARLY 13 th CENTURY Description of the topic and major sources The present study consists of a prosopographical examination of a major personality at the turn of the 12 th -13 th century, before and after the conquest of Constantinople by the knights o the Fourth Crusade (1204), based on the major contemporary and later Byzantine sources (Michael and Niketas the Choniatai, Theodore Skoutariotes, Ephraim of Ainos, Chronicle of the Morea and Geoffrey of Villehardouin), as well as on the available secondary bibliography (specialised articles and major syntheses by J. Hoffmann, K. Setton, M. Kordoses, R. Radić, A. Savvides, Aneta Ilieva, P. Niaves et alii). The codification of this material puts Sgouros career in the right perspective and helps solve various misinterpretations regarding his personality, aims and rôle vis-à-vis his contemporary events. Aims and methodology The existing bibliography refers to various aspects of Sgouros meteoric career, yet a complete and analytical study on this topic was still missing. The present dissertation s aim is to fill this gap by providing a detailed biography of this important independent Greek lord ( archon ),whose activities span between c and c Moreover, this study also provides information on the family ( oikos ) of the Sgouroi as well as prosopographical data on Leon s father, Theodore Sgouros also a local lord in the north-eastern Peloponnese (the Morea) at the close of the 12 th century as well as on his enigmatic brother, Gabriel Sgouros, who seems to have remained phrouriarch of Nauplion after Leo s violent end. Additionally, the dissertation tackles topographical/geographical issues regarding Sgouros advance from the north-eastern Peloponnese to central Greece ( Hellas ), as far north as Thessaly s capital, Larissa, also providing relevant maps and sketches/photographs. Moreover, it provides sigillographic evidence according to the only surviving lead seal (molybdōboullon) of Leon Sgouros, nowadays in the Athens Numismatic Museum.

17 121 A brief sketch of Sgouros personality and activities A highly controversial figure, Leon Sgouros has been variably characterised an unscrupulous and ambitious local tyrant, but also a heroic adversary against the Latin onslaught and the last defender of medieval Hellenism at the time of the Fourth Crusade and the ensuing first fall of Constantinople to the Crusaders (1204). Although several of this compatriots had placed upon him their hopes for an effective resistance against the Western invaders of Greece, Sgouros would expend most of his energy combating his fellow Greeks, in the course of his desperate attempt to expand his territories northwards, reaching as far as Larissa, the capital of central Greece (Thessaly), only to be repulsed by the advancing latin conquerors of northern Greece at Thermopylai and seek shelter in the steep fortress of Akrocorinth (northeastern Morea), where he was blockaded and besieged for almost four years), c c.1208). He eventually perished fighting the Latins either leaping on horseback from the precipices of Akrokorinth, or defending his native Nauplion. Evolution of the present study Sgouros eventful career is here examined in the following sections: a. His origins, the social-political conditions of his time and the rôle of his family in this context. b. His prevalence in the north-eastern Peloponnese (c /1203). c. His invasion of Attica and Boeotia (capture of Athens -except the Acropolis- and Thebes), as well as of Euboea ( ). d. Arrival in Thessaly (Larissa); pact with ex-emperor Alexios III Angelos, stand in Thermopylae and withdrawal to Akrocorinth (1204) e. Long siege of Sgouros in Akrocorinth by the Latins and his legendary suicide on horseback from the fortress ( ); the alternative version of his assassination outside Nauplion. f. Evaluation of his personality according to the testimony provided by the primary sources as well as by modern scholars (negative criticisms, but also positive aspects). Sgouros real contribution to the attempt for the survival of medieval Hellenism. g. The above sections roughly correspond to the chapters of the present dissertation.

Οι Γσηικοί ζηην αναηολική Μεζόγειο ηην περίοδο ηων ζηασροθοριών

Οι Γσηικοί ζηην αναηολική Μεζόγειο ηην περίοδο ηων ζηασροθοριών Οι Γσηικοί ζηην αναηολική Μεζόγειο ηην περίοδο ηων ζηασροθοριών Θέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ (I51) είλαη ε πνιηηηθή πνπ άζθεζαλ νη δπηηθέο δπλάκεηο ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην ηελ επνρή ηωλ ζηαπξνθνξηώλ θαη ε νξγάλωζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΑΙΩΝΑ THE LIFE AND TIMES OF LEON SGOUROS. BYZANTINE LORD OF NORTHEASTERN PELOPONNESE

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001

Βυζαντινά Σύμμεικτα. Τομ. 14, 2001 Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 14, 2001 Αναζητώντας την εικόνα του Ελκομένου της Μονεμβασίας. Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδρασή του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΦΩΣΚΟΛΟΥ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος ( ) Μέρος Β : Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου ( )

Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος ( ) Μέρος Β : Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου ( ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος (1081-1453) Μέρος Β : Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου (1204-1453) Ενότητα 7. Η κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Οι προς δημοσίευση μελέτες υποβάλλονται για έγκριση στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού σε έντυπη μορφή και σε CD. Η όλη προς έκδοση εργασία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΆΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Η ΤΎΧΗ ΤΗΣ ΡΌΔΟΥ ΤΟΝ ΙΓ" ΑΙΏΝΑ

ΠΆΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Η ΤΎΧΗ ΤΗΣ ΡΌΔΟΥ ΤΟΝ ΙΓ ΑΙΏΝΑ ΠΆΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Η ΤΎΧΗ ΤΗΣ ΡΌΔΟΥ ΤΟΝ ΙΓ" ΑΙΏΝΑ Το 1976, στο ΙΕ' Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών, ο Νίκος Οικονομίδης έκανε μιαν ανακοίνωση που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Δείχνοντας ότι η Partitio

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Ο κόσμος του Βυζαντίου G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αφήγηση και εθνική ταυτότητα: Η Κυπριακή Συλλογή στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ) 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤOYΣ (ΤΕΛΗ 12 ου ΑΡΧΕΣ 13 ου ΑΙΩΝΑ) Οι Σγουροί (Σγούροι) ή Σγουρόπουλοι, καθώς και οι λίγο μεταγενέστεροι συγγενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (c. 1200 c. 1202/1203)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (c. 1200 c. 1202/1203) 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (c. 1200 c. 1202/1203) H φυσιογνωμία του Λέοντος Σγουρού και η πολυποίκιλη δράση του δεσπόζουν στις ιστορικές εξελίξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #2: H Δ Σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους Σχόλια για τα γεγονότα της προηγούμενης ενότητας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Το 1999 αποφοίτησα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Ιστορία και βαθμό 9,14 (Άριστα).

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α'

Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Νεότερη Ελληνική Ιστορία Α' Ενότητα 3: Δημογραφικές εξελίξεις στη νεότερη Ελλάδα Κατερίνα Γαρδίκα Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Η δημογραφική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας 2 Αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ Ἀναπάντεχες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐγγράφων (ποὺ ἀνακάλυψε στὰ κρατικὰ ἀρχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Για παραπομπή : Radic Radivoj,, 2003, Περίληψη : Ετεροθαλής αδελφός του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η Παλαιολόγου και τρίτος γιος του μεγάλου δομέστικου Ανδρόνικου Παλαιολόγου, γεννήθηκε περί το 1230. Σταδιοδρόμησε

Διαβάστε περισσότερα

Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου

Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου Καθηγήτρια Ιστορίας Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15784, 4ος όροφος Τηλέφωνο: 2107277437 Fax: 2107248979 E-Mail: mdourou@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

Γενικά. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος Γενικά α. Τα Λατινικά κράτη Στη θέση της βυζαντινής αυτοκρατορίας που καταλύθηκε εγκαθίστανται οι Φράγκοι: ένα μωσαικό κρατιδίων και ηγεμονιών. Αυτό σημαίνει ότι η εξουσία τους είναι δύναμη λόγω των πολλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση.

Φίλιππος Φιλίππου. Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ιστορικοκανονική Θεώρηση. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Φίλιππος Φιλίππου Σχέσεις Ορθοδόξων και Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Title 奄 美 大 島 瀬 戸 内 地 域 の 近 現 代 史 資 料 とその 検 討 (1) 社 会 運 動 関 係 資 料 Author(s) 斎 藤, 憲 Editor(s) Citation 人 間 科 学 : 大 阪 府 立 大 学 紀 要. 10, p.31-65 Issue Date 2015-03-20 URL http://hdl.handle.net/10466/14437

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος

Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο νοσηλευτικός ρόλος στην πρόληψη του μελανώματος Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Παναγιώτου Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΕΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΕΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΕΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΡΩΜΑΪΚΗΣ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο.

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο. Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 11: 13ος - μέσα 15ου αι.: Ιστορικό πλαίσιο και Ιστοριογραφία. Γεώργιος Ακροπολίτης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 7ος ΤΟΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 7ος ΤΟΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 7 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 7ος ΤΟΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ V. Ο ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟ Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (1204 c.

KEΦΑΛΑΙΟ V. Ο ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟ Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (1204 c. 68 KEΦΑΛΑΙΟ V Ο ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟ Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (1204 c. 108) Everyone who has made the steep, winding ascent to the walled crown

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / APPENDIX. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΩΝ ΤΟΥΣ (11 ος -15 ος ΑΙΩΝΕΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / APPENDIX. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΩΝ ΤΟΥΣ (11 ος -15 ος ΑΙΩΝΕΣ) 98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / APPENDIX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΓΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΩΝ ΤΟΥΣ (11 ος -15 ος ΑΙΩΝΕΣ) (οι παρακάτω Σγουροί, Σγουρόπουλοι, Σγουρομαλλαίοι κ.λπ. παρατίθενται χρονολογικά από τους 90 εν συνόλω παρατιθέμενους,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος καί αἰωνιότητα στόν Πλωτῖνο. Ελένη Περδικούρη Τμήμα Φιλοσοφίας

Χρόνος καί αἰωνιότητα στόν Πλωτῖνο. Ελένη Περδικούρη Τμήμα Φιλοσοφίας Χρόνος καί αἰωνιότητα στόν Πλωτῖνο Ελένη Περδικούρη Τμήμα Φιλοσοφίας Πλωτῖνος: «Η αἰωνιότητα και ο χρόνος» (ΙΙΙ 7 [45]) Βιβλιογραφία AUBENQUE, P. «Plotin philosophe de la temporalite», Διοτίμα 4 (1976),

Διαβάστε περισσότερα

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας

Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Νέες ρωγµές στην γερµανική ηγεµονία. (New rifts in the German hegemony) Μαυροζαχαράκης Εµµανουήλ Πολιτικός Επιστήµονας Mavrozacharakis Emmanouil Political Scientist Abstract Greek Η προσφυγική κρίση που

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ «º±Ä Ä ½»» ±» Å ±½Ä¹½

þÿ «º±Ä Ä ½»» ±» Å ±½Ä¹½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Book chapters 1981 þÿ «º±Ä Ä ½»» ±» Å ±½Ä¹½ þÿ Á Á̼ Å µ»µåä± Â Ä± ¼Ì þÿ É Â Ä Å œ¹ç±» ɽ¹ Ä Katsaros, Vasilis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οι Υποθέσεις Η Απλή Περίπτωση για λi = μi 25 = Η Γενική Περίπτωση για λi μi..35

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οι Υποθέσεις Η Απλή Περίπτωση για λi = μi 25 = Η Γενική Περίπτωση για λi μi..35 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα Δημήτρης Σπυρόπουλος Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα http://www.lefkiselida.gr Αυτό το κείμενο που δημοσιεύεται από τις εκδόσεις «Λευκή σελίδα», προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Θεοχαρίδης (1981). Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη. Μακεδονικά, 21, 319-350.

Θεοχαρίδης (1981). Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη. Μακεδονικά, 21, 319-350. Μακεδονικά Τομ. 21, 1981 Μια εξαφανίσθεισα σημαντική Μονή της Θεσσαλονίκης: η Μονή Φιλοκάλλη Θεοχαρίδης Γ. 10.12681/makedonika.439 Copyright 1981 Γ. Ι. Θεοχαρίδης To cite this article: Θεοχαρίδης (1981).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μαρία Χρίστου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 13: Χρονογραφία της Ύστερης περιόδου. Γεώργιος Σφραντζής: Βίος και Έργο

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 13: Χρονογραφία της Ύστερης περιόδου. Γεώργιος Σφραντζής: Βίος και Έργο Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 13: Χρονογραφία της Ύστερης περιόδου. Γεώργιος Σφραντζής: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-18 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1632 KRAZEISEN - ZAIMIS

1632 KRAZEISEN - ZAIMIS 1632 1633 1634 1635 1632 KRAZEISEN - ZAIMIS Nach der natur gez. V. Krazeisen - Gedr. V. Selb. λιθογραφία χαραγμένη από τους Fr. Hanfstaengl και Fr. Hohe σε σχέδιο του Krazeisen. Πορτραίτο τυπωμένο σε ινδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΙΓΚΟ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΩΝ

ΠΑΠΙΓΚΟ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΠΑΠΙΓΚΟ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΩΝ Στέφανος Κορδώσης Σήµερα το Ζαγόρι (ή Ζαγόρια) περιλαµβάνει πολλά χωριά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 1 Βυζαντινή Ιστορία: Ορολογία Περιοδολογήσεις - Iδεολογικοποίηση. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 1 Βυζαντινή Ιστορία: Ορολογία Περιοδολογήσεις - Iδεολογικοποίηση. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 1 Βυζαντινή Ιστορία: Ορολογία Περιοδολογήσεις - Iδεολογικοποίηση Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Με την εισαγωγική διάλεξη επιδιώκεται η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ Περσικοί Πόλεµοι & Αυγή του Κλασικού Πολιτισµού περ. 500-454 π.χ. Οι Τέχνες περ. 700-480 π.χ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ Περσικοί Πόλεµοι & Αυγή του Κλασικού Πολιτισµού περ. 500-454 π.χ. Οι Τέχνες περ. 700-480 π.χ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ http://users.hol.gr/~dilos/ellada/ellada.htm 7 ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ Περσικοί Πόλεµοι & Αυγή του Κλασικού Πολιτισµού περ. 500-454 π.χ. Οι Τέχνες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 15 Ο Δωδέκατος Αιώνας (β μέρος): Δυναστεία Αγγέλων: Ισαάκιος Β Άγγελος (1185-1195) - Αλέξιος Γ Άγγελος (1195-1203) - Ισαάκιος Β και Αλέξιος Δ Άγγελοι (1203-1204) - Αλέξιος Ε Μούρτζουφλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα