Μιχαήλ Χωνιάτης, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Μιχαήλ Ακομινάτου (sic) του Χωνιάτου τα σωζόμενα, Α - Β, Αθήνα (ανατύπ. Groningen 1968/Αθήνα 1968), ιδίως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μιχαήλ Χωνιάτης, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Μιχαήλ Ακομινάτου (sic) του Χωνιάτου τα σωζόμενα, Α - Β, Αθήνα 1879-80 (ανατύπ. Groningen 1968/Αθήνα 1968), ιδίως"

Transcript

1 105 ΠΗΓΕΣ Ακροπολίτης Γεώργιος Ακροπολίτης, Χρονική συγγραφή, έκδ. A. Heisenberg-P. Wirth, Stuttgart 1978 (Leubner), Α, σ. 13 Βιλλεαρδουίνος Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος (Geoffroi de Villehardouin), έκδ.-γαλλ. μετ. E. Faral, Α - Β, Paris (ανατύπ. 1961).- ελλην. μετ. Κ. Αντύπας-σχόλια Γ. Σαραφιανός, Αθήνα 1985 Γρηγοράς Νικηφόρος Γρηγοράς, Ρωμαϊκή ιστορία, έκδ. L. Schopen, CS, Α, 1829 Ψευδο-Δωρόθεος Ψευδο-Δωρόθεος Μονεμβασίας, Βιβλίον περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας, Βενετία 1631 (ανατύπ. 1818) (από κτίσεως κόσμου-1630 μ.χ.) Ερρίκος της Ερρίκος της Βαλανσιέν (Henri de Valenciennes), έκδ. J.Longnon, Βαλανσιέν Ρaris ελλην. μετ. Κ. Αντύπας-σχόλια Γ. Σαραφιανός, Αθήνα 1987 Εφραίμ Εφραίμ Αίνιος, Χρονικό, έκδ. Ο. Λαμψίδης, CF, Αθήνα 1990, στίχοι , , Ιννοκέντιος Γ Ιννοκέντιος Γ (πάπας), Επιστολή 98 (21 Αυγ. 1211), PL 216, στήλ. 460D-461. Επιστολή 75,στήλ Λάμπρος 1915 Σπ. Λάμπρος (έκδ.), «Δύο αναφοραί μητροπολίτου Μονεμβασίας προς τον πατριάρχην», ΝΕ 12 (1915), β αναφορά: , ιδίως Partitio/Carile A. Carile (έκδ.-σχόλια), «Partitio terrarum Imperii Romaniae, SV 7 (1965), σσ (το κείμενο σσ ). Επίσης έκδ. στους T- Th, Α, σσ Σκουταριώτης Θεόδωρος Σκουταριώτης, Σύνοψις χρονική, έκδ. Κ. Σάθας, ΜΒ 7 (1894, ανατύπ. 1972), 1-556, ιδίως 453 Χαλκοκονδύλης Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, Αποδείξεις ιστοριών, έκδ. Im. Bekker, CS 1843, 340, 452 Χρονικόν Μορέως Χρονικόν του Μορέως (ελληνική διασκευή), έκδ.-σχόλια Π.Καλονάρος, Αθήνα 1940 (ανατύπ.1989),στίχοι έκδ. γαλλικής διασκευής J.Longnon, Paris 1911, παράγραφος 96.- έκδ. αραγονικής διασκευής Α. Morel-Fatio, Genève έκδ. ιταλικής διασκευής στον C. Hopf, Chroniques gréco-romanes, Berlin 1873 (ανατύπ. Αθήνα 1961)

2 106 Χωνιάτης Μ. Xωνιάτης Ν. Μιχαήλ Χωνιάτης, έκδ. Σπ. Λάμπρος, Μιχαήλ Ακομινάτου (sic) του Χωνιάτου τα σωζόμενα, Α - Β, Αθήνα (ανατύπ. Groningen 1968/Αθήνα 1968), ιδίως Α, 308, Β 122, , 163, , , , , , Βλ. και ελληνόγλωσσα βοηθήματα: Δενδρινός 1991/92 ξενόγλωσσα δημοσιεύματα: Stadtmüller 1933 Νικήτας Χωνιάτης, Χρονική διήγησις, έκδ. J. L. van Dieten, CF, Βerlin-New York 1975, , 611, 619, 638

3 107 BOΗΘΗΜΑΤΑ (ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ) (συμπεριλαμβάνονται εδώ οι ελληνικές μεταφράσεις ξενογλώσσων έργων) Αβραμέα 1974 Άννα Αβραμέα, Η βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι του 1204, διδακτορ.διατριβή, Αθήνα 1974 Άμαντος 1977 Κ. Άμαντος, Ιστορία βυζαντινού κράτους, Β, Αθήνα (ανατύπ. 1977) Angold M. Angold, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1025 έως το Μια πολιτική ιστορία, Αθήνα 1997 (βάσει της β αγγλικής έκδοσης του 1997) Βαρζός 1984 Κ. Βαρζός, Η γενεαλογία των Κομνηνών, Α - Β, Θεσσαλονίκη 1984 (ΒΚΜ 20α-β) Βλαχοπούλου 1988 Φωτεινή Θ. Βλαχοπούλου, «Φραγκοκρατία/Λατινοκρατία», ΜΓΕ 53 (1988), Γεωργακάς 1937 Δ. Γεωργακάς, «Περί της λέξεων σγουρός και των συγγενών», Αθηνά 47 (Αθήνα 1937), Γεωργιάδης 1894 Ν. Γεωργιάδης, Θεσσαλία, Αθήνα 1880/Βόλος Γκίκας 1979 Ι. Γκίκας, Κάστρα του θρύλου και της ιστορίας, Αθήνα 1979 Γκίκας 1981 Ι. Γκίκας, Κάστρα Β : ταξίδια στην Ελλάδα του θρύλου και της πραγματικότητας, Αθήνα 1981 Γουναρίδης 1983 Π. Γουναρίδης, «Οι πολιτικές προϋποθέσεις για την αντίσταση στους Λατίνους το 1204», Σύμμ. 5 (1983), Γρηγορόβιος Φ. Γρηγορόβιος (Gregorovius), Iστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων αλώσεως, μετ.-επιμ,.-προσθ. Σπ. Λάμπρος, Α - Γ, Αθήνα (ανατύπ. 1977), ιδίως Α, , 373, 380 Γριτσόπουλος 1972 Τ. Γριτσόπουλος, Εκκλησιαστική ιστορία Κορινθίας παράρτημα των Πελ. (Αθήνα 1972), ιδίως 161, 167, 172 Δενδρινός Γερ. Δενδρινός, Το Υπομνηστικόν του Μιχαήλ Χωνιάτη. Εισαγωγήνεοελληνική απόδοση-σχόλια, ΒΔ 5-6 ( ), Δημόπουλος Θ. Δημόπουλος, Ακροναυπλία, ΜΕΕ 3, 190 Δοανίδου 1979 Σοφία Δοανίδου, Η Φραγκοκρατία στην πόλη των Αθηνών , Αθήνα χ.χ. (1979), ιδίως 17, Δοανίδου 1989 Σοφία Δοανΐδου, Το Πριγκηπάτο της Αχαΐας , Αθήνα 1989, ιδίως Δραβέλλας Γ. Δραβέλλας, Ναύπλιον, ΜΕΕ 18,

4 108 Δρούλια-Πανούση Θεοδώρα Δρούλια-Πανούση, «Σελίδες αθηναϊκής ιστορίας κα τά τη μετάβαση από τη βυζαντινή στη λατινική κυριαρχία», Τα Αθηναϊκά 102 (Αθήνα 1998), 23-55, ιδίως Ζακυθηνός 1941 Δ. Ζακυθηνός, «Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεων και της επαρχιακής διοικήσεως εν τω βυζαντινώ κράτει», ΕΕΒΣ 17 (1941), , ιδίως 251 εξ. Ζακυθηνός 1980 Δ. Ζακυθηνός, Το Βυζάντιον από του 1071 μέχρι του 1453, Αθήνα 1972 (ανατύπ. 1980), ιδίως (= ΜΕΕ,συμπληρωμ. τόμος Β, 1959, , ιδίως 245β-γ) Ζαχαρόπουλος 1984 Ν. Ζαχαρόπουλος, Η εκκλησία στην Ελλάδα κατά τη Φραγκοκρατία, Θεσσαλονίκη , ιδίως 82, 119, Ζιάγκος 1974 Ν. Ζιάγκος, Φεουδαρχική Ήπειρος και Δεσποτάτο της Ελλάδας, Αθήνα 1974 Hendrickx Βλ. στο τέλος των ελληνογλώσσων δημοσιευμάτων: Χέντριξ Καιροφύλλας 1933 Κ. Καιροφύλλας, Ιστορία των Αθηνών υπό τους Βυζαντινούς και τους Φράγγους , Αθήνα 1933, ιδίως 38 εξ., 49 εξ. Κακούρης 1980 Τ. Κακούρης, «Άργος/αρχαιολογία», ΜΓΕ 10 (1980), Καλλιγάς Π. Καλλιγάς, Μελέται βυζαντινής ιστορίας παό της πρώτης (1204) μέχρι της τελευταίας (1453) αλώσεως. Λασκαρίδαι-Παλαιολόγοι, Αθήνα (ανατύπ. της πρωτότυπης έκδ. του 1894, με πρόλογο του Α. Σαββίδη), ιδίως , 146 εξ., 155, 169 Καλονάρος 1956 Π. Καλονάρος, «Κόρινθος και Ακροκόρινθος», «Το κάστρο του Ακροκορίνθου», στον Σ. Κόλια (επιμ.) Ακροκόρινθος-Κορινθιακό ημερολόγιο, Αθήνα 1956, 19-22, Καραγιαννόπουλος Ι. Καραγιαννόπουλος, Το βυζαντινό κράτος, Θεσσαλονίκη, Κασαπίδης 1998 Δ. Κασαπίδης, «Σγουροί/Σγουρόπουλοι», ΛΒΠ, Κασαπίδης 1998 α Δ. Κασαπίδης, «Σγουρομάλληδες», ΛΒΠ, 358 Κατσαρός 1981 Β. Κατσαρός, Η «κατά την Ελλάδα» βυζαντινή μονή του Προδρόμου, τελευταίος σταθμός της ζωής του Μιχαήλ Χωνιάτη», Βυζαντιακά 1 (Θεσσαλία 1981), Καψάλης 1 Γ. Καψάλης, «Ακροκόρινθος», ΜΕΕ 3, Καψάλης 2 Γ. Καψάλης,»Κόρινθος», ΜΕΕ 14, , ιδίως 891 Καψάλης 3 Γ. Καψάλης, «Σγουρός Λέων», ΜΕΕ 21, 607 Κόλιας 1958 Γ. Κόλιας, Κεφάλαια ιστορίας μέσων χρόνων, Αθήνα 1958 (παν/μιακές παραδόσεις)

5 109 Κόντη 1983 Βούλα Κόντη, «Συμβολή στην ιστορική γεωγραφία του νομού Αργολίδας», Σύμμ. 5 (1983), (βιβλιογρ ) Κορδάτος 1959 Ι. Κορδάτος, Ιστορία Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Α - Β, Αθήνα 1959 (ανατύπ. χ.χ. ως τόμοι VII-VIII της «Μεγάλης ιστορίας της Ελλάδας»), ιδίως Α, 484, 486, 607, 646 και Β, 21-24, 26 Κορδώσης 1980 Μ. Κορδώσης, «Σχέσεις του Μιχαήλ Αγγέλου Δούκα με την Πελοπόννησο», ΗΧ 22 (1980), Κορδώσης 1981 Μ. Κορδώσης, Συμβολή στην ιστορία και τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου κατά τους μέσους χρόνους, διδακτορ. Διατριβή, Αθήνα 1981 Κορδώσης 1986 Μ. Κορδώσης, «Η κατάκτηση της Νότιας Ελλάδας από τους Φράγκους», ΙστΓεω. 1 ( ), (και αυτοτελής ανατύπ., 1986), ιδίως 63 εξ., 67 εξ., 72 εξ., 76 εξ., 80 εξ. Πρβλ. βιβλιοκρισία της Aneta Ilieva, Denuo on the history and topography of Frankish Greece, EΒalk , σσ Κορδώσης 1989 Μ. Κορδώσης, «Οι τελευταίες στιγμές του Λέοντα Σγουρού (στην Κόρινθο; ή στο Ναύπλιο;)», ΠΣ Β Αργολικών Σπουδών, Αθήνα 1989, Κωνσταντινίδης Γ. Κωνσταντινίδης, Ιστορία των Αθηνών, Αθήνα 1876 (ανατύπ. 1996) Κωστοπούλου 1979 Κατερίνα Κωστοπούλου, «Ακροκόρινθος», ΙΕικ. 135 (Σεπτ. 1979), Λάμπρος 1878 Σπ. Λάμπρος, Αι Αθήναι κατά τα τέλη του 12 ου αιώνος κατά πηγάς ανεκδότους, Αθήνα 1878, ιδίως Λάμπρος 1908 Σπ. Λάμπρος, Ιστορία της Ελλάδος μέχρι της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως, 1453, τόμ. ΣΤ, Αθήνα 1908 (ανατύπ. 1998) Λαμπρυνίδης 1975 Μ. Λαμπρυνίδης, Η Ναυπλία, Ναύπλιο , ιδίως Lock 1998 P. Lock, Οι Φράγκοι στο Αιγαίο , Αθήνα 1998, ιδίως Μαλτέζου 1979 Χρύσα Μαλτέζου, «Λατινοκρατούμενη Ελλάδα. Βενετικές και γενουατικές κτήσεις», ΙΕΕ Θ (1979), , ιδίως , 263 Μαμώνη 1978 Κυριακή Μαμώνη, «Αθήναι», ΜΓΕ 3 (1978), , ιδίως Μηλιαράκης Α. Μηλιαράκης, Ιστορία του βασιλείου της Νικαίας και του δεσποτάτου της Ηπείρου , Αθήνα 1898 (ανατύπ. 1994) Miller 1925 W. Miller, «Η υπό των Φράγκων κατάκτησις της Ελλάδος» (μετ. Σπ.Λάμπρος), ΝΕ 14 (1925), 72-92

6 110 Miller 1926 W. Miller, «Αι Αθήναι υπό το Φράγκους» (μετ. Σπ. Λάμπρος), ΝΕ 20 (1926), Miller 1927 W. Miller, «Οι Φράγκοι εις Πελοπόννησον» (μετ. Σπ. Λάμπρος), ΝΕ 21 (1927), Miller 1960 W. Miller, Ιστορία της Φραγκοκρατίας εν Ελλάδι , μετ.- επιμ.-προσθ. Σπ. Λάμπρος, Α - Β (με συνεχή σελιδαρίθμηση), Αθήνα (ανατύπ. 1960) Μοσχονάς 1996 Ν. Μοσχονάς, «Η τοπογραφία της Αθήνας στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή», τόμ. Αρχαιολογία στη πόλης των Αθηνών, Δήμος Αθηναίων 1996, Μουζάκης Στ. Μουζάκης, «Μαρτυρία επιδρομής Βυζαντινών στρατιωτών 2000 στη Μεσογαία Αττικής κατά το 13 ο αιώνα. Σχόλια σε ανέκδοτα ακιδογραφήματα», ΒΔ ( ), Νιαβής 1992 Π. Νιαβής, «Λέων Σγουρός, πατριώτης ή τύραννος;», ΒΜ 4 (1992), Nicol 1979 D. Nicol, «Από την άλωση ως την ανάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως », ΙΕΕ Θ (1979), , ιδίως 76-78, 82 Nicol 1980 D. Nicol, «Πρόσφατες έρευνες για τις απαρχές του Δεσποτάτου της Ηπείρου», ΗΧ 22 (1980), Nicol 1991 D. Nicol. Το Δεσποτάτο της Ηπείρου, , Αθήνα 1991 Νοταρά 1976 Φλωρεντία Ευαγγελάτου-Νοταρά, Σημειώματα ελληνικών κωδίκων ως πηγή δια την έρευναν του οικονομικού και κοινωνικού βίου του Βυζαντίου από του 9 ου αι. μέχρι του έτους 1204, διδακτορ. διατριβή, Αθήνα 1976 Οικονομίδης 1979 Ν. Οικονομίδης, «Η Δ Σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως 1204», ΙΕΕ Θ (1979), Παπαδόπουλος Π. Παπαδόπουλος, Φράγκοι, Ενετοί και Τούρκοι στην Πελοπόννησο , Θεσσαλονίκη-Αθήνα χ.χ., ιδίως Παπαθανασίου 1995 Απ.Παπαθανασίου, Η βυζαντινή Δημητριάδα , Βόλος 1995, ιδίως Παπαθανασίου 1998 Απ. Παπαθανασίου, Η Μαγνησία και το Πήλιο στον ύστερο Μεσαίωνα , Βόλος 1998 Παπαρρηγόπουλος Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία Ελληνικού Έθνους, επιμ.-προσθ. Π. Καρολίδης, τόμοι Δ 2-Ε 1, Αθήνα , ιδίως Δ 2, , και Ε 1, 17, 29 Πόταρης 1959 Δ. Πόταρης, Φράγκοι και Βενετοί στην Πελοπόννησο, Αθήνα 1959

7 111

8 112 Πρωτονοταρίου- Ευ.Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη, «Ναύπλιο», ΜΣΕ 23 (1981), 638- Δεϊλάκη Runciman 1895 S. Runciman, Μυστράς, η βυζαντινή πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, Αθήνα 1986, ιδίως 17-19, Ρωμαίος 1957 Κ. Ρωμαίος, «Τοπογραφικά της Φραγκοκρατίας», Πελ. 2 (1957), 1-26 Ρωμανός 1895 Ι. Ρωμανός, Περί του δεσποτάτου της Ηπείρου, Κέρκυρα Σαββίδης Α. Σαββίδης, «Η Εύβοια κατά τα τέλη του 12 ου -αρχές του 13 ου αιώνα», ΑΕΜ 24 ( ), Σαββίδης 1985 Α. Σαββίδης, «Βυζαντινοί επαναστάτες Μορφές του μεσαιωνικού Ελληνισμού», ΝΕστ.117, τεύχ (Μάρτ. 1985), Σαββίδης 1987 Α. Σαββίδης, «Σγουροί/Σγουρόπουλλοι/Σγουρομάλλαι», ΜΓΕ 47 (1987), Σαββίδης 1987 α Α. Σαββίδης, «Σγουρός Λέων», ΜΓΕ 47 (1987), Σαββίδης 1987 β Α. Σαββίδης, Βυζαντινά στασιαστικά και αυτονομιστικά κινήματα στα Δωδεκάνησα και στη Μικρά Ασία, 1189-c.1240 μ.χ., διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1987 Σαββίδης Α. Σαββίδης, «Η βυζαντινή Θήβα 996/ μ.χ.», ΙστΓεω. 2 ( ), Σαββίδης 1991 Α. Σαββίδης, «Τα προβλήματα σχετικά με τον Λέοντα Χαμάρετο», ΒΜ 3 (1991), Σαββίδης 1992 Α. Σαββίδης, «Ο Λέων Σγουρός στη Λάρισα το 1204 μ.χ.», ΠΣ Α Λαρισαϊκών Σπουδών, Λάρισα 1992, Σαββίδης 1993 Α. Σαββίδης, «Η εμπορική ακμή του Αλμυρού κατά τον 12ο αιώνα», Αχαιοφθιωτικά. ΠΣ Α Αλμυριωτικών Σπουδών, Αλμυρός 1993, Σαββίδης 1994 Α. Σαββίδης, «Τα προβλήματα σχετικά με το βυζαντινό Ναύπλιο», Βυζαντιακά 14 (Θεσσαλονίκη 1994), Σαββίδης 1995 Α. Σαββίδης, Μελέτες βυζαντινής ιστορίας 11 ου -13 ου αιώνα, Αθήνα 1986/ Σανσαρίδου- Θέκλα Σανσαρίδου-Hendrickx, Το Χρονικόν του Μορέως και Hendrickx 1999 η έννοια του εθνικισμού κατά το Μεσαίωνα. Σχέσεις των Ελλήνων με Φράγκους, Τούρκους και άλλους λαούς, Αθήνα 1999 Σαρδελής 1974 Κ. Σαρδελής, «Λέων Σγουρός: μια μεγάλη φυσιογνωμία του μεσαιωνικού Ελληνισμού», ΙΕικ. 73 (Ιούλ. 1974), 12-18

9 113 Σταυρίδου- Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Νίκαια και Ήπειρος τον 13 ο Ζαφράκα 1991 αιώνα. Ιδεολογική αντιπαράθεση στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν την Αυτοκρατορία, Θεσσαλονίκη 1990 (ανατύπ. 1991) Σφηκόπουλος Ι. Σφηκόπουλος, Τα μεσαιωνικά κάστρα του Μοριά, Αθήνα 1969, ιδίως 64 εξ., 68 εξ., 89 εξ., 102 εξ. Ταρσούλη Αθηνά Ταρσούλη, Κάστρα και πολιτείες του Μοριά, Αθήνα 1971, ιδίως 32 εξ. Τζαμαλής 1981 Α. Τζαμαλής, Τα νομίσματα της Φραγκοκρατίας , Αθήνα 1981 Τσεβάς 1928 Γ. Τσεβάς, Ιστορία των Θηβών και της Βοιωτίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, Β, Αθήνα 1928, ιδίως Τωμαδάκης 1961 Ν. Τωμαδάκης, Σύλλαβος βυζαντινών μελετών και κειμένων(2 τόμοι με συνεχή σελιδαρίθμηση), Αθήνα 1961 Φειδάς 1996 Βλάσ. Φειδάς, «Σγουρός Λέων», ΕΠΛΜ 53 (1992, ανατύπ. 1996), 253 Φούγιας 1968 Μεθόδιος Φούγιας (επίσκ.), Ιστορία της Αποστολικής Εκκλησίας Κορίνθου, Αθήνα 1968, ιδίως Χέντριξ 1995 Μπ. Χέντριξ (B. Hendrickx), «Η πολιτική του αυτοκράτορος Ερρίκου της Φλάνδρας προς τους Έλληνες και Φράγκους του Μομφερρατικού βασιλείου της Θεσσαλονίκης 1204/5-1216», Διεθνές Συμπόσιο «Βυζαντινή Μακεδονία μ.χ.», Θεσσαλονίκη 1995, Χέντριξ 1999 Μπ. Χέντριξ (B. Hendrickx), Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί θεσμοί της Λατινικής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως, διδακτορ. διατριβή, Θεσσαλονίκη 1970/Αθήνα (με πρόλογο του Α. Σαββίδη) Χέρσμπεργκ Γ. Χέρτσμπεργκ (G. Hertzberg), Ιστορία της Ελλάδος, μετ. Π. Καρολίδης, Α, Αθήνα 1906 Χούλια 1989 Σουζάνα Χούλια, «Οι Φράγκοι στη Θεσσαλία», ΘΗ 15 (1989), 17-28

10 114 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ) Andrews K. Andrews, Castles of the Morea, Princeton N.J. 1953, ιδίως Αngold 1975 M. Angold, Government and society under the Lascarids of Nicaea , Oxford 1975 Beving 1879 Ch. Beving, La Principauté d Achaie et de Morée , Bruxelles 1879 Bon 1936 A. Bon, The medieval fortification of Acrocorinth and vicinity, Cambridge Mass Bon 1951 A. Bon, Le Péloponnèse byzantin jusqu à 1204, Ρaris 1951, ιδίως σσ , αρ. 68 (παράρτ. Β ) Βon 1969 A. Bon, La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la Principauté d Achaie , I-II, Paris 1969, ιδίως Α, σσ 55 εξ., 59 εξ., 62 εξ., 68 (στον Β τόμο/album: εικόνες, σχέδια, χάρτες, τοπογραφικά σκίτσα) Brand 1968 Ch. Brand, Byzantium confronts the West , Cambridge, Mass. 1968, ιδίως 244 εξ., Brand 1991 Ch. Brand, Sgouros Leo, ODB, 1886 Bredenkamp 1996 Fr. Bredenkamp, The Byzantine Empire of Thessalonike , Thessalonica 1996 Bryer 1981 A. Bryer, The first encounter with the West-A.D , στον Ph. Whitting (ed.), Byzantium: an introduction, Oxford 1971 (repr. 1981), Buchon 1843 J. Buchon, La Grèce continentale et la Morée, Paris 1843 Buchon 1845 J. Buchon, Nouvelles recherches historiques sur le Principauté française de Morée et ses hautes baronnies à la suite de la Quatrième Croisade, I-II, Paris I: Conquête et établissement féodal de l an 1205 à l an II: Textes. Buchon 1846 J. Buchon, Histoire des Conquêtes et de l établissement des Français dans les états de l ancienne Grèce sous les Ville-Hardouin à la suite de la Quatrième Croisade, I-II, Paris 1846 Carile 1978 A. Carile, Per una storia dell Impero Latino di Costantinopoli, , Bologna Carpenter-Bon 1936 R. Carpenter-A. Bon. The defences of Acrocorinth and the lower town, Cambridge, Mass Cheetham 1981 N. Cheetham, Medieval Greece, New Haven 1981

11 115 Cheynet J.-Cl. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance , Ρaris 1990, ιδίως σσ αρ. 198 Dennis 1998 G. Dennis, Byzantine heavy artillery: the helepolis, GRBS 19.1 (1998, έκδ. 2000), DR II F. Dölger (add.-corr. P. Wirth), Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches, II: , München-Berlin Ferjančić 1974 B. Ferjančić, Η Θεσσαλία κατά τους 13 ο και 14 ο αιώνες (σερβοκροατικά, γαλλική περίληψη), Beograd 1974 Ferluga 1972 J. Ferluga, L aristocratie byzantine en Morée au temps de la conquête latine, BF 4 (1972), Ferluga 1978 J. Ferluga, «Η βυζαντινή αριστοκρατία και οι σταυροφόροι στις αρχές του 13 ου αιώνα» (σερβοκροατικά), ZRVI 18 (1978), Finlay 1932 J.Finlay, Corinth in the Middle Ages, Spec. 7 (1932), Gallina 1987 M. Gallina, L assassinio dell ordine: due epistole di Michele Coniata (ca. 1208) per la morte del proprio nipote, Sociéte à storia 35 (1987), 1-15 Gerland 1966 E. Gerland, Geschichte des lateinischen Kaiserreich von Konstantinopel, I: Baldwin I. und Heinrich, , Homburg v.d. Höhe 1905 (ανατύπ. Darmstadt 1966) Guldencrone 1886 Baronne Diane de Guldencrone, L Achaie féodale. Étude sur le Moyen Âge en Grèce , Paris 1886 Hatzedemetriou C. Hatzedemetriou, The decline of imperial authority in south west central Greece and the rôle of archontes and bishops in the failure of Byzantine resistance and reconquest A.D., Ph.D. diss. (typed), Columbia U. 1988, ιδίως (περί Σγουρού και Χαμαρέτου) Hatzedemetriou C. Hatzedemetriou, Leo Sgouros, Michael Komneno-Doukas and Byzantine resistance to the Latin invasion of central Greece , XVth Annual Byzantine Studies Conference, s.l.-d.s., (summary) Haussig 1971 H. Haussig, History of Byzantine civilization, London 1971 Hendrickx 1972 B. Hendrickx, Quelques problèmes à la conquête de la Morée par les Francs, Βυζαντινά 4 (Θεσσαλονίκη 1972) , ιδίως 381, 382, Ηendrickx 1992 B.Hendrickx, Allagion tzaousios et prôtallagatôr dans le contexte moréote: quelques remarques, REB 50 (1992),

12 116 Hendrickx 1999 B. Hendrickx, Recueil d études sur l Empire latin de Constantinople /1272: organisation et institutions, Athènes 1999 Hendrickx- B. Hendrickx-Corinna Matzukis, Alexios V Doukas Mour- Matzukis 1979 tzouphlos: his life, reign and death,?-1204, Ελληνικά 31 (Θεσσαλονίκη 1979), Ηerrin 1970 Judith Herrin, The collapse of the Byzantine Empire in the 12 th century, UBHJ 12.2 (1970), , ιδίως Ηoffmann 1974 J. Hoffmann, Rudimente von Territorialstaaten im byzantinischen Reich , diss., München 1974, ιδίως 56-60, 95 εξ., 123, 130 εξ., 138 εξ. Hrochová 1976 Vera Hrochová, Les villes byzantines aux XIe-XIIIe siècles: phénomène centrifuge ou centripète dans l evolution, de la société byzantine?, ACIEB XV, Athènes1976 (ανάτυπο) Ilieva 1990 Aneta Ilieva, The phenomenon Leo Sgouros, EBalk (1990), Ilieva 1991 Anneta Ilieva, Frankish Morea Socio-cultural interaction between the Franks and the local population, Ph. D. diss., Athens 1991 Jacoby 1967 D.Jacoby, Les archontes grecs et la féodalité en Μoréé franque, TM 2 (1967), , ιδίως (= Jacoby 1975, no. VI) Jacoby 1973 D. Jacoby, The encounter of two societies: Western conquerors and Byzantines in the Peloponnesos after the Fourth Crusade, AHR 78 (1973), Jacoby 1975 D. Jacoby,Société et démographie à Byzance et en Romanie latine, Variorum Reprints, London 1975 Jacoby 1979 D. Jacoby, Recherches sur le Méditerranée oriental du XIIe au XVe siècle. Peuples, société, économie, Variorum Reprints, London 1979 Jireček 1911 K. Jireček, Geschichte der Serben, I, Gotha 1911 Kalliga 1990 Haris Kalliga(s), Byzantine Monemvasia: the sources, Monemvasia 1990 Kazhdan 1974 A. Kazhdan, Περί της κοινωνικής δομής της άρχουσας τάξης στο Βυζάντιο κατά τους 11 ο -12 ο αιώνες (ρωσικά), Moskva 1974 Κoder-Hild J. Koder-F. Hild, Hellas und Thessalia, TIB 1, Wien Ελληνική μετάφρ. των σχετικών με τη Θεσσαλία λημμάτων στο ΘΗ 12 (1987) Κordoses 1987 M. Kordoses, Southern Greece under the Franks, , Ioannina 1987

13 117 Laurent 1932 V.Laurent, Les bulles métriques dans la sigillographie byzantine, Athènes 1932, αρ. 328 (ανάτυπο από Ελληνικά 5, 1932, ) Lilie 1984 R.-J.Lilie, Handel und Politik zwischen dem byzantinischen Reich und den italienischen Kommunen Venedig, Pisa und Genua , Amsterdam 1984 Loenertz 1973 R.-J. Loenertz, Aux origines du Despotat d Epire et la Principauté d Achaie, Byzantion 43 (Bruxelles 1973), Longnon 1949 J.Longnon, L Empire latin de Constantinople et la Principauté de Morée, Paris 1949 Longnon 1969 J.Longnon, The Frankish states in Greece , στον Setton, HC II, , ιδίως 237 Longnon 1978 J. Longnon, Les compagnons de Villehardouin. Recherches sur les croisés de la IVe croisade, Genève 1978 Malamut 1982 Elisabeth Malamut, Les îles de la Mer Egée de la fin du XIe siècle à 1204, Byzantion 52 (1982), Malamut 1988 Elisabeth Malamut, Les îles de l Empire byzantin, VIIIe-XIIe siècles, I-II (με συνεχή σελιδαρίθμηση), diss., Paris 1988 Miller 1923 W. Miller,. Greece and the Aegean under Frank and Venetian domination , CMH IV (1923), Muralt E. de Muralt, Essai de chronographie byzantine, II: de 1057 à 1453, Basle-Genève (repr. Amsterdam 1963) Nicol 1957 D. Nicol., The Despotate of Epiros, Oxford 1957, ιδίως 10-12, 25 Nicol 1966 D. Nicol, Refugees, mixed populations and local patriotism in Epiros and Western Macedonia after the Fourth Crusade, ACIEB XV, Athènes 1976 (ανάτυπο) Νicol 1988 D.Nicol, Byzantium and Venice, Cambridge U.P.1988 Nicoloudes 1995 N. Nicoloudes, Byzantine and medieval Aegina, ΕΦ 77.2 (1995), Οikonomidès 1976 N. Οikonomidès, La décomposition de l Empire byzantin à la veille de 1204 et les origines de l Empire de Nicée: à propos de la Partitio Romaniae, ACIEB XV, Athènes 1976 (ανάτυπο) PLP E. Trapp et alii, Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, 12 τεύχη, Wien Polemis 1968 D.Polemis, The Doukai. A contribution to Byzantine prosopography, London 1968 Prinzing 1972 G.Prinzing, Die Bedeutung Bulgariens und Serbiens in den Jahren im Zusammenhnag mit Entstehung und Entwicklung der

14 118 byzantinischen Teilstaaten nach der Einnahme Konstantinopels infolge des 4.Kreuzzuges, diss., München 1972 Radić 1986 R. Radić, Τοπικοί ηγεμόνες στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά το 12 ο και τις πρώτες δεκαετίες του 13 ου αιώνα» (σερβοκροατικά, αγγλική περίληψη), ZRVI (1986), , ιδίως (ενότητα «Lav Sgur = Λέων Σγουρός) Sansaridou- Thekla Sansaridou-Hendrickx, The awakening of Green natio- Hendrickx 1997 nal consciousness during the 13 th century: a study of related theories and problems, typed M.A. diss., Orange Free State U., Bloemfontein S. Africa, 1997 Savvides 1987 A. Savvides, Internal strife and unrest in later Byzantium, 11 th -13 th centuries (A.D ). The case of urban and provincial insurrections causes and effects, Σύμμ. 7 (1987), Savvides 1988 A. Savvides, A note on the death of Leo Sgurus in A.D. 1208, BMGS 12 (1988), Savvides A. Savvides, Nauplion in the Byzantine and Frankish periods, Πελ. 19 ( , publ. 1993), Schlumberger 1884 G. Schlumberger, Sigillographie de l Empire byzantin, Paris 1884 Setton 1944 K. Setton, Athens in the later 12 th century, Spec.19 (1944), (= Setton 1975, no. III) Setton 1955 K. Setton, The archeology of medieval Athens, Essays in medieval life and thought in honour of A.P. Evans, New York 1955, (= Setton 1975, no. 1) Setton 1966 K. Setton, The Latins in Greece and the Aegean from the Fourth Crusade to the end of the Middle Ages, CMH IV.1 ( ), , ιδίως Setton 1975 K. Setton, Athens in the Middle Ages, Variorum Reprints, London 1975 Setton 1976 K. Setton, The Papacy and the Levant, I: the 13 th and 14 th centuries, Philadelphia 1976, ιδίως 21-25, Stadtmüller 1933 G. Stadtmüller, Michael Choniates, Μetropolit von Athen ca ca. 1222, Roma 1933, ιδίως Τhiriet 1977 F. Thiriet, Études su la Romanie gréco-vénitienne Xe-XVe siècles, Variorum Reprints, London 1977 Topping 1977 P. Topping, Studies in Latin Greece , Variorum Reprints, London 1977 Tozer 1883 H. Tozer, The Franks in the Peloponnese, JHS 4 (1883),

15 119 Treadgold 1997 W. Treadgold, History of the Byzantine state and society, Stanford U.P. 1997, ιδίως 710 εξ. Weiss 1995 G. Weiss, Sgouros Leon, LM VII.9 (1993), col Zakythenos 1975 D. Zakythenos, Le Despotat grec de Morée , édition revue et augmentée par Chryssa Maltezou, I-II, Variorum Reprints, London

16 120 SUMMARY IN ENGLISH THE LIFE AND TIMES OF LEON SGOUROS, BYZANTINE LORD OF NORTHEASTERN PELOPONNESE IN THE EARLY 13 th CENTURY Description of the topic and major sources The present study consists of a prosopographical examination of a major personality at the turn of the 12 th -13 th century, before and after the conquest of Constantinople by the knights o the Fourth Crusade (1204), based on the major contemporary and later Byzantine sources (Michael and Niketas the Choniatai, Theodore Skoutariotes, Ephraim of Ainos, Chronicle of the Morea and Geoffrey of Villehardouin), as well as on the available secondary bibliography (specialised articles and major syntheses by J. Hoffmann, K. Setton, M. Kordoses, R. Radić, A. Savvides, Aneta Ilieva, P. Niaves et alii). The codification of this material puts Sgouros career in the right perspective and helps solve various misinterpretations regarding his personality, aims and rôle vis-à-vis his contemporary events. Aims and methodology The existing bibliography refers to various aspects of Sgouros meteoric career, yet a complete and analytical study on this topic was still missing. The present dissertation s aim is to fill this gap by providing a detailed biography of this important independent Greek lord ( archon ),whose activities span between c and c Moreover, this study also provides information on the family ( oikos ) of the Sgouroi as well as prosopographical data on Leon s father, Theodore Sgouros also a local lord in the north-eastern Peloponnese (the Morea) at the close of the 12 th century as well as on his enigmatic brother, Gabriel Sgouros, who seems to have remained phrouriarch of Nauplion after Leo s violent end. Additionally, the dissertation tackles topographical/geographical issues regarding Sgouros advance from the north-eastern Peloponnese to central Greece ( Hellas ), as far north as Thessaly s capital, Larissa, also providing relevant maps and sketches/photographs. Moreover, it provides sigillographic evidence according to the only surviving lead seal (molybdōboullon) of Leon Sgouros, nowadays in the Athens Numismatic Museum.

17 121 A brief sketch of Sgouros personality and activities A highly controversial figure, Leon Sgouros has been variably characterised an unscrupulous and ambitious local tyrant, but also a heroic adversary against the Latin onslaught and the last defender of medieval Hellenism at the time of the Fourth Crusade and the ensuing first fall of Constantinople to the Crusaders (1204). Although several of this compatriots had placed upon him their hopes for an effective resistance against the Western invaders of Greece, Sgouros would expend most of his energy combating his fellow Greeks, in the course of his desperate attempt to expand his territories northwards, reaching as far as Larissa, the capital of central Greece (Thessaly), only to be repulsed by the advancing latin conquerors of northern Greece at Thermopylai and seek shelter in the steep fortress of Akrocorinth (northeastern Morea), where he was blockaded and besieged for almost four years), c c.1208). He eventually perished fighting the Latins either leaping on horseback from the precipices of Akrokorinth, or defending his native Nauplion. Evolution of the present study Sgouros eventful career is here examined in the following sections: a. His origins, the social-political conditions of his time and the rôle of his family in this context. b. His prevalence in the north-eastern Peloponnese (c /1203). c. His invasion of Attica and Boeotia (capture of Athens -except the Acropolis- and Thebes), as well as of Euboea ( ). d. Arrival in Thessaly (Larissa); pact with ex-emperor Alexios III Angelos, stand in Thermopylae and withdrawal to Akrocorinth (1204) e. Long siege of Sgouros in Akrocorinth by the Latins and his legendary suicide on horseback from the fortress ( ); the alternative version of his assassination outside Nauplion. f. Evaluation of his personality according to the testimony provided by the primary sources as well as by modern scholars (negative criticisms, but also positive aspects). Sgouros real contribution to the attempt for the survival of medieval Hellenism. g. The above sections roughly correspond to the chapters of the present dissertation.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΤΣ ΑΑΤΙΝΟΥΣ ΤΟ 1204

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΤΣ ΑΑΤΙΝΟΥΣ ΤΟ 1204 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΤΣ ΑΑΤΙΝΟΥΣ ΤΟ 1204 Μετά την εϊσοδο των σταυροφόρων στην Κωνσταντινούπολη στίς 12 'Απριλίου 1204, οί κάτοικοι των διαφόρων περιοχών της βυζαντινής αυτοκρατορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3)

ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) MINA ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ ΘΗΒΑ: 10ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑ ΤΡΙΑΔΑ'» (Εικόνες 1-3) Ή μελέτη καί δημοσίευση δλων τον μεσαιωνικών νομισμάτων πού φέρνουν στό φως ot ανασκαφές πού διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE PROF B HENDRICKX

CURRICULUM VITAE PROF B HENDRICKX CURRICULUM VITAE PROF B HENDRICKX CONTENTS 1. PERSONAL INFORMATION 2 2. EDUCATION 2 3. DISTINCTIONS AND AWARDS 3 4. PROFESSIONAL CAREER 3 5. SCHOLARSHIPS AND RESEARCH GRANTS 4 6. EDITORIAL WORK 5 7. CONFERENCES/SEMINARS/SYMPOSIA/INTERVIEWS

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567)

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΗΓΕΣ 2 Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (1483-1567) ΑΘΗΝΑ 1996 ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗ ΡΑΠΑ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΆ ΑΣΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΈΚΑΤΟ ΑΙΏΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΈΜΑ ΜΥΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΥΔΙΟΥ

ΕΦΗ ΡΑΠΑ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΆ ΑΣΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΈΚΑΤΟ ΑΙΏΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΈΜΑ ΜΥΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΥΔΙΟΥ ΕΦΗ ΡΑΠΑ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΆΤΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΆ ΑΣΊΑ ΤΟΝ ΔΩΔΈΚΑΤΟ ΑΙΏΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΈΜΑ ΜΥΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΥΔΙΟΥ Στην εξαιρετική της μελέτη για τη βυζαντινή Σμύρνη και την περιοχή της 1, η Ελένη Ahrweiler διατύπωσε

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα

Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη Καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινή Διεύθυνση: Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφική Σχολή, 4ο όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107277448 Fax: 2107277682 E-Mail: akolia@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νι κ ο λ α ο σ Σ. Κα ν ε λ λο π ο υλο σ

Νι κ ο λ α ο σ Σ. Κα ν ε λ λο π ο υλο σ Νι κ ο λ α ο σ Σ. Κα ν ε λ λο π ο υλο σ Πε ρ ί τ η ς Στ ρατ ι ω τ ι κ η σ Εκ γ υ μ ν α σ η σ κ α ι Εκ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ ο Βυ ζ ά ν τ ι ο κατά την Υστερη Περίοδο (1204-1453) Μεταξύ των παραγόντων που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI 2012 Α BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSΤITUTE FOR ΒΑLΚΑΝ STUDIES Τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Georgette de Groer médiévale (Επανέκδοση στις πηγές μεσαιωνικής ιστορίας) Anatolian Studies 51, (σελ.159-168) 2001

Georgette de Groer médiévale (Επανέκδοση στις πηγές μεσαιωνικής ιστορίας) Anatolian Studies 51, (σελ.159-168) 2001 Συγγραφέας Τίτλος Κεφάλαια (σελ.) Έκδοση Είδος και Όνομα Εντύπου Έτος Περίληψη σε άλλη γλώσσα Adorno, Anselme l Itinéraire d Anselme Adorno en Terre sainte (1470-1471) Ahmet, K. Allbaugh, Leland Allbaugh,

Διαβάστε περισσότερα

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη

Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Heritage walks in Thessaloniki CITY OF THESSALONIKI

Διαβάστε περισσότερα

Efi Ragia Μαρία Ματθαίου

Efi Ragia Μαρία Ματθαίου INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH SECTION OF BYZANTINE RESEARCH NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Efi Ragia Μαρία Ματθαίου

Διαβάστε περισσότερα

Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου

Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH SECTION OF BYZANTINE RESEARCH NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Efi Ragia Ευστρατια Συγκελλου

Διαβάστε περισσότερα

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Brief Curriculum Vitae Costas N. Constantinides Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Born in Cyprus he read History at the Department of History and Archaeology of the University

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ Β' (1289-1300)

Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ Β' (1289-1300) ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 1 (1993) Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ Β' (1289-1300) Με την εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Giakoumis

Konstantinos Giakoumis Konstantinos Giakoumis Dialectics of Pragmatism in Ottoman Domestic Interreligious Affairs. Reflections on the Ottoman Legal Framework of Church Confiscation and Construction and a 1741 Firman for Ardenicë

Διαβάστε περισσότερα

Stephanos of Alexandria: A Famous Byzantine Scholar, Alchemist and Astrologer

Stephanos of Alexandria: A Famous Byzantine Scholar, Alchemist and Astrologer Maria Papathanassiou National and Kapodistrian University of Athens Stephanos of Alexandria: A Famous Byzantine Scholar, Alchemist and Astrologer INTRODUCTION Understanding the intellectual profile of

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΊΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ - ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΙΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΎ ΘΕΣΜΟΎ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟ

ΗΛΊΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ - ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΙΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΎ ΘΕΣΜΟΎ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟ ΗΛΊΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ - ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΙΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΎ ΘΕΣΜΟΎ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟ Ή προσφυγή των Σλάβων στό ναό του c Αγίου 'Ανδρέα Πατρών Τά γεγονότα πού διαδραματίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS. Τhe coins of the logo come from the numismatic collection of Alpha Bank and of the Staatliche Münzsammlung οf Munich.

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS. Τhe coins of the logo come from the numismatic collection of Alpha Bank and of the Staatliche Münzsammlung οf Munich. ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS Τα νομίσματα της προμετωπίδας προέρχονται απ τις συλλογές της Alpha Bank και της Staatliche Münzsammlung του Μονάχου. Τhe coins of the logo come from the numismatic collection of Alpha

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΝΙΚΗ ΚΟΥΤΡΑΚΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994-1996) ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ARNOLD ΚΑΙ ROBERT FOSSIER TOYNBEE Η σύγχρονη δυτική ιστοριογραφία, αντικατοπτρίζοντας μία

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

9η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

9η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 9η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00-18:00 Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010 Β Μέρος: 12:00-18:00 Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΊΑ ΓΕΡΟΛΥΜΆΤΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΚΤΉΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΕΡΓΟΔΟΣΊΑ. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΠΑΛΑΤΙΟΎ (9ος-11ος ΑΙ.

ΜΑΡΊΑ ΓΕΡΟΛΥΜΆΤΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΚΤΉΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΕΡΓΟΔΟΣΊΑ. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΠΑΛΑΤΙΟΎ (9ος-11ος ΑΙ. ΜΑΡΊΑ ΓΕΡΟΛΥΜΆΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΚΤΉΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΆ ΕΡΓΟΔΟΣΊΑ. ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΌ ΤΟΥ ΙΕΡΟΎ ΠΑΛΑΤΙΟΎ (9ος-11ος ΑΙ.) Ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για τον ανεφοδιασμό και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI

ABOUT PAROS/ΠΑΡΟΣ. Dear visitors, WELCOME LETTERS. Αγαπητοί επισκέπτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟI Dear visitors, Paros and Antiparos, two of the most beautiful islands of the Cyclades, have become ideal destinations for demanding visitors from all over the world during the last years. This is due to

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ* Βιβλιογραφία ** Για γενική βιβλιογραφία σχετικά μέ τον Πόντο ώς το 1940, βλ. Χρ. Μυρίδη,

Διαβάστε περισσότερα

καὶ τῷ βασιλεῖ Ἀλεξίῳ συγγίνεται (οὗτος γὰρ τῶν τοῦ βορρᾶ πλευρῶν τῆς ἐν πόλεσιν ἀρχούσης ἐκσφαιρισθεὶς τοῖς Θετταλοῖς

καὶ τῷ βασιλεῖ Ἀλεξίῳ συγγίνεται (οὗτος γὰρ τῶν τοῦ βορρᾶ πλευρῶν τῆς ἐν πόλεσιν ἀρχούσης ἐκσφαιρισθεὶς τοῖς Θετταλοῖς 54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Ο ΛΕΩΝ ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ) ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1204) Η τρίτη φάση των προς βορράν επιχειρήσεων του Λέοντος Σγουρού έμελλε να αποτελέσει το απώτατο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ (1204-1311)

Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ (1204-1311) ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 8 (2008-2012) 73 Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ (1204-1311) Η ιστορία της φραγκικής Αθήνας άρχισε µε την Τέταρτη Σταυροφορία το 1204. Ως γνωστό η Τέταρτη Σταυροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ II ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 2009 Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

2007, Charalambos Dendrinos

2007, Charalambos Dendrinos Paper given at the conference Unlocking the Potential of Texts: Interdisciplinary Perspectives on Medieval Greek at the Centre for Research in the Arts, Social Sciences, and Humanities, University of Cambridge,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Γενική επιμέλεια έκδοσης: Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 ΟΥ ΑΕΘΣΕ Πρόεδρος Aλέξανδρος Mαζαράκης Aινιάν, Καθηγητής Kλασικής Aρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα