ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά Πρρόόγγρρααμμμμαα LLIIFFEE Πεερρι ιιββάάλλλλοονν Τεχννολλογί ίες Φιλλι ικές προς ττο Περιβάλλλλονν για Αγροττι ική Αννάπττυξη - _ Π ρ ο κ α τ α ρ τ ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Τ η ς Λ ε κ ά ν η ς Α π ο ρ ρ ο ή ς τ ο υ Π ο τ α μ ο ύ Ε υ ρ ώ τ α κ α ι τ η ς Π α ρ ά κ τ ι α ς Ζ ώ ν η ς

2 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χανιά Νικόλαος Νικολαΐδης, Νικόλαος Σκουλικίδης, Κώστας Τσακίρης, & Νικόλαος Καλογεράκης Π ρ ο κ α τ α ρ τ ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ι α χ ε ί ρ ι σ η ς τ η ς Λ ε κ ά ν η ς Α π ο ρ ρ ο ή ς τ ο υ Π ο τ α μ ο ύ Ε υ ρ ώ τ α κ α ι τ η ς Π α ρ ά κ τ ι α ς Ζ ώ ν η ς της Παράκτιας Ζώνης ii

3 - Νικολαϊδης Ν., Ν. Σκουλικίδης, Κ. Τσακίρης, & Ν. Καλογεράκης, Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης. Τεχνική έκθεση 242σ. + Παράρτημα 79σ. Στην Έκδοση: Νικολαϊδης Ν., Ν. Καλογεράκης, Ν. Σκουλικίδης, Κ. Τσακίρης, Τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον για αγροτική ανάπτυξη. Πρόγραμμα Life-περιβάλλον, LIFE05ENV/Gr/ EE (EnviFriendly). -To be cited as: Nikolaidis, N.P., Ν. Σκουλικίδης, Κ. Τσακίρης, & N. Kalogerakis, Preliminary management plans of Evrotas River watershed and coastal zone. Technical report 242pp +Index 79pp. In: Nikolaidis N., N. Kalogerakis, N.Skoulikidis, K. Tsakiris, (Eds), Environmental friendly technologies for rural development. Life- Environment project, LIFE05ENV/Gr/ EE (Envi-Friendly). -Φωτογραφία εξωφύλλου: Ο Ευρώτας στην περιοχή Βρονταμά. της Παράκτιας Ζώνης iii

4 Εταίροι Προγράμματος και Χειριστές Έργου: - ικαιούχος: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας (. Λιακάκος). - Πολυτεχνείο Κρήτης (Καθηγ. Ν. Καλογεράκης & Καθηγ. Ν. Νικολαϊδης). - Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ( ρ. Ν. Σκουλικίδης). - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ( Κ. Τσακίρης). - ALPHA MENTOR ( Α. Χατζηνικολάου & Κ. Κουκάρας). - Αναπτυξιακή Λακωνίας (Ι. Τσαγκάρης & Π. Κουλογεωργίου). - Τοπική Αυτοδιοίκηση: ήμοι Έλους, Σκάλας, Πελλάνας, Μιστρά, Οινούντος, Φάριδος, Κροκεών, Θεράπνων. Υπευθυνότητα Προγράμματος, Σύμβουλοι & Υπεργολάβοι - Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής: Καθηγητής Ν. Νικολαϊδης - ικαιούχος έργου :. Λιακάκος - Σύμβουλοι προγράμματος: ρ. θ. Κουσουρής, ρ. Ρ. Γκέκας, ρ. Ε. Τηλιγάδας, Dr. G. Bidoglio. - Υπεργολάβοι : Επ. Καθηγητής Ι. Φουντούλης, Ομ. Καθηγητής Η. Μαριολάκος, Αν. Καθηγητής Π. ημόπουλος - Συμμετέχοντες: Τοπικοί Φορείς - Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (50%) και Εταίροι του Έργου (50%) Το πρόγραμμα LIFE Environment της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένας μηχανισμός χρηματοδότησης επιδείξεων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων που αποσκοπούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος. της Παράκτιας Ζώνης iv

5 Π ρ ο κ α τ α ρ τ ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ι α χ ε ί ρ ι σ η ς τ η ς Λ ε κ ά ν η ς Α π ο ρ ρ ο ή ς τ ο υ Π ο τ α μ ο ύ Ε υ ρ ώ τ α κ α ι τ η ς Π α ρ ά κ τ ι α ς Ζ ώ ν η ς Εισαγωγή στο Πρόγραμμα EnviFriendly 1 1. Περιγραφή Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα 10 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή 11 Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 14 Χρήσεις γης 15 Περιοχές σε καθεστώς προστασίας 18 Κλίμα 21 Γεωλογία 29 Υδρογεωλογία Πλαίσιο ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής και 51 Παράκτιας Ζώνης DPSIR (Drivers Pressures State Impacts Response) 3. Ανάλυση ρώσων υνάμεων και Περιβαλλοντικών 56 Πιέσεων (Drivers and Pressures) της Παράκτιας Ζώνης v

6 4. Ανάλυση Περιβαλλοντικής Κατάστασης και Επιπτώσεων (State and Impacts) 76 Φυσικά Χαρακτηριστικά του Ευρώτα και Επιπτώσεις της Ανθρωπογενούς ραστηριότητας Ανάλυσης Υπαρχόντων εδομένων 77 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ευρώτα Ανάλυση Πρωτογενών εδομένων Επιλογές ιαχείρισης (Response) 136 Εισαγωγή 137 Μοντελοποίηση Λεκάνης Απορροής με το Μοντέλο MONERIS 141 Μοντελοποίηση Λεκάνης Απορροής με το Μοντέλο HSPF 151 Μοντελοποίηση Παράκτιας Ζώνης 170 ιαχειριστικά Σενάρια Κοινωνικές και Οικονομικές ιαστάσεις Προτεινόμενες ράσεις 219 Αναφορές 225 Παράρτημα 1 - Περιγραφή Μοντέλου WASP 235 της Παράκτιας Ζώνης vi

7 Παράρτημα 2 - Ανάλυση Βροχομετρικών 242 και Μετεωρολογικών εδομένων Παράρτημα 3 - Μεθοδολογία ειγματοληψίας Μακροασπονδύλων 266 Παράρτημα 4 Γεωλογικά και Τεκτονικά Χαρακτηριστικά 280 Παράρτημα 5 - Κοινωνικο-οικονομικά εδομένα 301 της Παράκτιας Ζώνης vii

8 Π ρ ο κ α τ α ρ τ ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ι α χ ε ί ρ ι σ η ς τ η ς Λ ε κ ά ν η ς Α π ο ρ ρ ο ή ς τ ο υ Π ο τ α μ ο ύ Ε υ ρ ώ τ α κ α ι τ η ς Π α ρ ά κ τ ι α ς Ζ ώ ν η ς Εισαγωγή στο Πρόγραμμα EnviFriendly Η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 (Προστασία και ιαχείριση των Υδάτων) απαιτεί τη ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης καθώς και δράσεις αποκατάστασης για την βελτίωση της ποιότητας του νερού και της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων, των υπογείων υδάτων και των υδάτων της παράκτιας ζώνης. Μέχρι σήμερα λόγω της παντελούς έλλειψης ολοκληρωμένων και βιώσιμων σχεδίων διαχείρισης, οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες είχαν εφαρμοστεί μεμονωμένα και σποραδικά, μη λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις σε μεγαλύτερη κλίμακα, και κυρίως σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής. Υπάρχει άμεση ανάγκη να ενσωματωθεί ο σχεδιασμός τεχνολογιών αποκατάστασης περιβάλλοντος με τα σχέδια διαχείρισης υδάτων λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης. Η επιλογή, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον για τη μείωση της μη-σημειακής ρύπανσης από αγροτικές περιοχές πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με την ανάπτυξη των σχεδίων διαχείρισης υδάτων της λεκάνης απορροής. Ο στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη και η επίδειξη «εργαλειοθήκης» τεχνολογιών αποκατάστασης ποιότητας υδάτων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και η ενσωμάτωση του σχεδιασμού τους στα διαχειριστικά σχέδια της λεκάνης απορροής του ποταμού Ευρώτα και της παράκτιας ζώνης του. Οι στόχοι αυτού του έργου Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 1

9 συμπίπτουν με τους στόχους της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά με τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας. Το έργο επίδειξης θα γίνει σε 4 φάσεις: Φάση 1: Ανάπτυξη Προκαταρκτικών Σχεδίων ιαχείρισης και Σχεδιασμός των Τεχνολογιών Επίδειξης ( ράση 1) - Σε αυτή τη φάση θα συγκεντρωθούν οι βασικές και απαραίτητες πληροφορίες και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη των προκαταρκτικών σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά. Επίσης βασιζόμενοι στις αρχικές προσομοιώσεις των μοντέλων της λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό των έργων επίδειξης των τεχνολογιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει και η κοινωνιολογική έρευνα που θα εργαστεί προς την κατεύθυνση της ομοφωνίας και της κοινής αποδεκτής λύσης και κυρίως θα κτίσει μια συνεχή επικοινωνία με όλους τους ΜΚΟς σχετικούς με το περιβάλλον και τις τοπικές αρχές. Φάση 2: Επίδειξη Φιλικών προς το Περιβάλλον Τεχνολογιών ( ράσεις 2-4) - Ο σκοπός της εν λόγω φάσης είναι η ανάπτυξη και η επίδειξη μιας «εργαλειοθήκης» τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον που μπορούν να συμπεριληφθούν στα διαχειριστικά σχέδια για τη μείωση των ρυπαντικών φορτίων. Η επίδειξη θα περιλαμβάνει τρεις πολύ διαφορετικές φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες: 1. Παρακολούθηση φυσικής αποκατάστασης και διαχείριση υδάτων: οι ρύποι μειώνονται φυσικά στο περιβάλλον χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η παρακολούθηση της φυσικής ικανότητας του περιβάλλοντος να μειώνει τα Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 2

10 ρυπαντικά φορτία σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, θα έχει σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των δράσεων αποκατάστασης του περιβάλλοντος για την μείωση των ρυπαντικών φορτίων και την επίτευξη των αποδεκτών επιπέδων των ρύπων. 2. ιαχείριση αποστραγγιστικών καναλιών και παρόχθιων περιοχών: στις αγροτικές περιοχές, τα αποστραγγιστικά κανάλια μειώνουν τα επίπεδα των νιτρικών, εξ αιτίας της απονιτροποίησης και της πρόσληψης από τα φυτά. Οι αποστραγγιστικές τάφροι αποτελούν περιοχές συσσώρευσης οργανικού υλικού, εξ αιτίας της διάβρωσης και παράλληλα περιοχές ανάπτυξης φυτών, όπως τα καλάμια (Phragmites australis). Θα αποδειχθεί ότι η κατάλληλη διαχείριση των φυτών αυτών, θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των νιτρικών ρυπαντικών φορτίων στα επιφανειακά νερά. Η φύτευση δέντρων, όπως οι Λεύκες, σε παρόχθιους οικότοπους έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα θρεπτικά φορτία, εξ αιτίας της πρόσληψης θρεπτικών και της ενισχυμένης απονιτροποίησης. Η φυτοεξυγίανση σε συνδυασμό με τον έλεγχο της διάβρωσης στην παρόχθια ζώνη θα επιδειχθεί ως ένα συνδυαστικό εργαλείο αποκατάστασης για την ρύπανση από μη σημειακές πηγές. 3. ιαχείριση αγροτικών αποβλήτων: η επίδειξη τεχνολογιών για την διαχείριση των αγροτικών αποβλήτων είναι το τρίτο πεδίο περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών που αναμένουμε να μειώσει ουσιαστικά το οργανικό ρυπαντικό φορτίο που εισέρχεται στην λεκάνη απορροής του ποταμού. Η επίδειξη θα εστιαστεί στην επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων, των στερεών αποβλήτων, όπως επίσης και στην διαχείριση των αποβλήτων παραγωγής πορτοκαλιών. Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 3

11 Φάση 3: Ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων λεκάνης απορροής ( ράσεις 5 και 6) - Σε αυτή τη φάση θα επιτευχθεί ο συγκερασμός και η συνεργασία όλων των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων για το βέλτιστο σχεδιασμό των τεχνολογιών αποκατάστασης και την ανάπτυξη του τελικού σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής. Θα ολοκληρωθεί ο αρχικός στόχος του διαχειριστικού σχεδίου που περιλαμβάνει τις περιβαλλοντικές πιέσεις και την εκτίμηση της επίδρασής τους στην περιοχή, την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των υδάτων στην λεκάνη απορροής και στην παράκτια ζώνη, την εκτίμηση των τάσεων της καλλιεργητικής πρακτικής και τη βαθμονόμηση των μοντέλων προσομοίωσης της λεκάνης και της παράκτιας ζώνης. Τα διαχειριστικά σχέδια θα δημιουργηθούν και θα συμπεριλαμβάνουν μια σειρά εναλλακτικών σεναρίων όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές τεχνολογίες και τάσεις ανάπτυξης. Η βιωσιμότητα των σεναρίων και το αν αυτά τύχουν κοινωνικής αποδοχής θα εξασφαλιστεί μέσω της συνεργασίας με ερευνητές κοινωνιολόγους, καθώς και με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη λήψη αποφάσεων. Φάση 4: Αξιολόγηση της κοινωνικής αποδοχής και της διάχυσης των αποτελεσμάτων ( ράσεις 7 και 8) - Λίγο πριν την αποπεράτωση του έργου οι πιο σημαντικοί συμμετέχοντες στη φάση 3 θα προβούν σε εκτίμηση όλων των δραστηριοτήτων και θα αναμορφώσουν τις απόψεις τους λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα από την επίδειξη των περιβαλλοντικά φιλικά τεχνολογιών. Αντιπρόσωποι από όλες τις ομάδες που συμμετέχουν, όπως αγροτικές και εμπορικές ενώσεις, δήμοι κ.α. θα αναλύσουν τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται και την δυναμική και ενεργή τους συμμετοχή. Το ΕΚΚΕ θα εργαστεί με στόχο την κοινωνική αποδοχή και για αυτό το σκοπό θα οργανώσει (με την συνεργασία των μη-κυβερνητικών οργανισμών και του οργανισμού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) μια καμπάνια για τη διάδοση των Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 4

12 αναμενόμενων πλεονεκτημάτων και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία για την προστασία του περιβάλλοντος. Το τελικό παραδοτέο του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία ενός Τοπικού Παρατηρητήριου Ανάπτυξης που θα στεγάζεται στη νομαρχία και θα επανδρωθεί από υπαλλήλους των τοπικών αρχών. Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι μέρος αυτού του έργου. Το Παρατηρητήριο θα λειτουργεί σαν κεντρικό πόλο διαχείρισης της λεκάνης απορροής και θα διεξάγει ζωτικό ρόλο στην εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο διαχείρισης των υδάτων. Οι πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής είναι ο τουρισμός και οι καλλιέργειες. Και οι δυο δραστηριότητες απαιτούν ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Συνεπώς, η μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σωστή χρήση των υδατικών πόρων και την επιτυχή εφαρμογή της νομοθεσίας όπως αυτή εκφράζεται από την οδηγίας πλαίσιο για τα νερά. Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 5

13 Στην προκαταρτική διαχειριστική μελέτη του ποταμού Ευρώτα που παρουσιάζεται παρακάτω, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα και συμπεράσματα των παρακάτω μελετών. [1] Antonakos A and N. Lambrakis, 2000, Hydrodynamic Characteristics and Nitrate Propagation in Sparta Aquifer, Water Research, Vol. 34, No. 16, pp [2] Lambrakis N, Antonakos A and Panagopoulos G 2004, The Use of Multicomponent Statistical Analysis in Hydrogeological Environmental Research, Water Research, Vol. 38, [3] Αντωνάκος Α, 1997, Ρύπανση και μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου της ευρύτερης περιοχής Σπάρτης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας, Μ Ε Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον, Πάτρα [4] Enveco A.E., Wl Delft, Β. Περλέρος, Υδροηλεκτρική Ε.Π.Ε., (2005) Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών ιαμερισμάτων υτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου Παραδοτέο - Α Φάσης, Συγκέντρωση και Αξιολόγηση Υφισταμένης Πληροφορίας Συμπληρώσεις εδομένων, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης Γενική ιεύθυνση Φυσικού Πλούτου ιεύθυνση Υδατικού υναμικού Και Φυσικών Πόρων. Τεύχος 4/4, Αθήνα, Οκτ [5] Final Report, (1993). MEDSPA Programme 1990 Environmental Protection and Development Programme of the Evrotas River Basin and the Northen Coast of Laconian Bay, Oct [6] GWE (1972) Hydrological study and feasibility report for the lower basin of the Evrotas River and Molai region, Greece. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) German Water Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 6

14 Engineering GMBH (GWE), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) German Water Engineering GMBΗ. [7] Καραμπέλας Ν (1994). Μελέτη Λιμνοδεξαμενών Νομού Λακωνίας, Τεχνική Έκθεση, Υπουργείο Γεωργίας, ιεύθυνση τεχνικών μελετών και Κατασκευών, Τμήμα Α. [8] Μαριολάκος H, I. Φουντούλης (2006) Τα Πλημμυρικά Φαινόμενα στη Λακωνία το Νοέμβριο του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας υναμικής, Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Φεβρουάριος [9] Mariolakos, I., Fountoulis, I., K Spyridonos, E., Andreadakis, Em., Kapourani, E., Vouloumanos, N (2005) Application of a multiparametric research methodology in water resources management on a municipal scale The case of the Municipality of Therapnes (Laconia Prefecture, Greece) In: Roehling & Steinbach (Eds.): MAEGS 13, Geoscience and the European Water Framework Directory, September in Hannover, 13th Meeting of the Association of European Geological Societies and Raw Material Symposium of the Hannover Geocenter, Schriftenreihe Deutsche Geologische Gesellschaft, Heft 28; [10] Πρακτικά Συνεδρίου (6-7 Νοεμβρίου 1993) Πρόγραμμα MEDSPA 1990 Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Λεκάνης του Ποταμού Ευρώτα και των Βορείων Ακτών του Λακωνικού Κόλπου. [11] Andelidis M., Markantonatos P, and Bacalis N (2005) Impact of Human Activities on the Quality of River Water: The Case of Evrotas River Catchment Basin, Greece. Environmental Monitoring and Assessment 35: , Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 7

15 Για την συγγραφή της Τεχνικής Έκθεσης αυτής συνεργάστηκαν οι ακόλουθοι: Από το Πολυτεχνείο Κρήτης Νικόλαος Νικολαΐδης, Καθηγητής Μηχανικός Περιβάλλοντος Νικόλαος Καλογεράκης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Χημικός Μηχανικός Ελευθερία Ψυλλάκη, Αν. Καθηγήτρια, Χημικός Ουρανία Τζωράκη, ιδακτορική φοιτήτρια ΜΗΠΕΡ Φωτεινή Σταμάτη, ιδακτορική φοιτήτρια ΜΗΠΕΡ Μαρία Ανδριανάκη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΜΗΠΕΡ Μαρία Νικολοπούλου, ιδακτορική φοιτήτρια ΜΗΠΕΡ Κωνσταντίνα Τυροβολά, ιδακτορική φοιτήτρια Χημικός Ελπίδα Περουλάκη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΜΗΠΕΡ Ελένη Καστανάκη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΜΗΠΕΡ Γεωργία Τζομπανάκη, Χημικός Μηχανικός Σαρίκα Ροίκα, Χημικός Μηχανικός Παντίδου Αριάδνη, Χημικός Από το ΕΛΚΕΘΕ Νικόλαος Σκουλικίδης, Ερευνητής Γεωλόγος Άλκης Οικονόμου, Ερευνητής Βιολόγος Κώστας Γκρίτζαλης, Ερευνητής, Βιολόγος Ηλίας Μπερταχάς, Ερευνητής, ΜSc Μηχανικής Περιβάλλοντος Γεώργιος Αμαξίδης, Γεωλόγος - ΜSc Περιβαλλοντικών Επιστημών Ηλίας ημητρίου, Ερευνητής, Γεωλόγος Ιωάννης Καραούζας, Βιολόγος - ΜSc Υδροβιολογία Σταμάτης Ζόγκαρης, Γεωγράφος - ΜSc Οικολογίας Θεοδώρα Κουβαρντά, Περιβαλλοντολόγος Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 8

16 Ρούλα Αργυροπούλου, ΤΕΙ Ιχθυολογίας Μαρία Κουτσοδήμου, ΤΕΙ Ιχθυολογίας Κώστας Ακεψιμαΐδης, Τεχνικός Από το ΕΚΚΕ Κων/νος Τσακίρης, Ερευνητής - Msc. Οικονομολόγος - Περιφερειολόγος Κων/νος Θεοδωρόπουλος, Οικονομολόγος Κων/νος Σακελλαρόπουλος, Ερευνητής - Msc. Οικονομολόγος - Περιφερειολόγος Θοδωρής Κουσουρής, Ερευνητής ρ. Περιβαλλοντολόγος Ράλλης Γκέκας, ρ. Οικονομολόγος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, MSc. Κοινωνιολόγος Ανθρωπολόγος Ιωάννα Μπαρκούτα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής Σωτήριος Κουσουρής, Υποψήφιος ιδάκτορας ΕΜΠ Ευχαριστίες Με την ευκαιρία της έκδοσης της παρούσας έκθεσης ευχαριστούμε την κοινοτική πρωτοβουλία Life για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Envi Friendly. Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 9

17 Κεφάλαιο 1 Περιγραφή Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 10

18 Κεφάλαιο 1 Περιγραφή Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα 1.1 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή Η λεκάνη απορροής του ποταμού Ευρώτα βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στους Ν. Αρκαδίας και Λακωνίας. Η λεκάνη έχει έκταση 2410 km 2. Πιο συγκεκριμένα, ο ποταμός Ευρώτας διαρρέει του νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας από βορά προς νότο και εκβάλλει στον Λακωνικό κόλπο. Η μεγαλύτερη έκταση της λεκάνης βρίσκεται μέσα στα όρια του Ν. Λακωνίας, ο οποίος συνορεύει βόρεια και βορειοανατολικά με το Ν. Αρκαδίας, δυτικά με το Ν. Μεσσηνίας, νοτιοδυτικά βρέχεται από τον Μεσσηνιακό Κόλπο, νότια από τον Λακωνικό Κόλπο και ανατολικά από το Μυρτώο Πέλαγος. Πρωτεύουσα του Ν. Λακωνίας είναι η Σπάρτη, η οποία βρίσκεται στο Β τμήμα του νομού, στις όχθες του Ευρώτα, σε υψόμετρο 210 m [Αντωνάκος, 1997]. Ο νομός Λακωνίας έχει έκταση τ.χλμ, πληθυσμό (2001): , Κατανομή πληθυσμού: Αγροτικός: , Aστικός : , ήμοι :22, Πρωτεύουσα: Σπάρτη, Βουνά: Ταΰγετος, Πάρνωνας, Σαγιάς, Ποτάμια: Ευρώτας. Στον Πίνακα 1-1 παρουσιάζονται οι δήμου του νομού Λακωνίας, ο πληθυσμός τους και η κατανομή του πληθυσμού σε αστικό και αγροτικό. Στο Χάρτη 1-1 παρουσιάζεται ο νομός Λακωνίας και οι δήμοι του. Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 11

19 Πίνακας 1-1: Κατανομή πληθυσμού του νομού Λακωνίας ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΗΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΑΣΩΠΟΥ ΒΟΙΩΝ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ ΕΛΟΥΣ ΖΑΡΑΚΑ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΚΡΟΚΕΩΝ ΜΟΛΑΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΜΥΣΤΡΑ ΝΙΑΤΩΝ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ ΟΙΤΥΛΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΜΗΝΟΥΣ ΦΑΡΙ ΟΣ ΚΟΙΝ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝ. ΚΑΡΥΩΝ Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 12

20 Χάρτης 1.1: Ο νομός Λακωνίας και οι επιμέρους δήμοι του. Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 13

21 1.2 Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά Το μεγαλύτερο τμήμα του εδάφους της Λακωνίας είναι ορεινό και ημιορεινό. Αναλυτικά η μορφολογία του έχει ως εξής: 25.6% πεδινό, 37.8% ημιορεινό, και 36,.6% ορεινό. Μεγάλο μέρος του νομού καλύπτουν οι δύο μεγάλοι ορεινοί όγκοι του Ταϋγέτου και του Πάρνωνα. Η ψηλότερη κορυφή του Ταϋγέτου είναι ο Προφήτης Ηλίας (2404 m.), μέρος του οποίου βρίσκεται στο Ν. Μεσσηνίας. Η οροσειρά του Πάρνωνα χωρίζεται από τον Ταΰγετο από την πεδιάδα του Ευρώτα. Ψηλότερη κορυφή του είναι η Μεγάλη Τούρλα (1935 m.) η οποία βρίσκεται στα σύνορα με το Ν. Αρκαδίας. Στη Λακωνία υπάρχει μόνο ένας ποταμός, ο Ευρώτας, που πηγάζει από τη νότια πλευρά του οροπεδίου της Μεγαλόπολης και δέχεται στο ρου του πολλούς μικρούς παραποτάμους. Κυριότερος παραπόταμός του είναι ο Βασιλοπόταμος (σημερινή τάφρος Ω). Η μοναδική πεδιάδα της Λακωνίας είναι αυτή του Ευρώτα, που αρχίζει από την Σπάρτη σαν στενή κοιλάδα και κατέρχεται πλαταίνοντας ως τον Λακωνικό Κόλπο. Τα παράλια της Λακωνίας παρουσιάζουν πολλές κολπώσεις. Περιλαμβάνουν ένα τμήμα των ανατολικών ακτών του Μεσσηνιακού Κόλπου, τον Λακωνικό Κόλπο και τις ανατολικές ακτές του Μυρτώου Πελάγους. Σχηματίζονται δε δύο μεγάλες χερσόνησοι, του Ταινάρου και του Μαλέα. Στις δύο μεγάλες οροσειρές του νομού εμφανίζονται δασικά δέντρα, που αποδίδουν πλούσια και καλή ξυλεία, όπως το έλατο, το πεύκο και η δρυς. Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 14

22 2.3 Χρήσεις γης Το ιάγραμμα 1-1 και ο Χάρτης 1-4 παρουσιάζουν την κατανομή των διαφόρων χρήσης γης στη λεκάνη απορροής του Ποταμού Ευρώτα. Το 61,25% της λεκάνης είναι φυσικές επιφάνειες, δάση, λιβάδια κτλ., το 37,85% είναι καλλιεργήσιμη γή και το 0,7% είναι αστικές επιφάνειες. Χάρτης 1-2: Τρισδιάστατο μοντέλο εδάφους (DEM) της λεκάνης απορροής του Ευρώτα. Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 15

23 Χάρτης 1-3: Κλίσεις ανάγλυφου της λεκάνης απορροής του ποταμού Ευρώτα. Χρήσεις γης της λεκάνης απορροής του Ευρώτα 37,85% 0,21% υδάτινα σώματα μη καλλιεργήσιμη γη αστικές επιφάνειες αγροτική γη 0,70% 61,24% ιάγραμμα 1-1: Ποσοστά χρήσεων γης της Λεκάνης απορροής του Ευρώτα. Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 16

24 Χάρτης 1-4: Χρήσεις γης της λεκάνης απορροής του Ευρώτα. Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 17

25 2.4 Περιοχές σε καθεστώς προστασίας Στην ευρύτερη περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Ευρώτα, δηλαδή στους νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας, οι περιοχές που υπάγονται σε θεσμικές ρυθμίσεις, δηλαδή προστατευόμενες περιοχές, υγροβιότοποι Natura κ.τ.λ., φαίνονται στον Πίνακα 1-2. Πηγή: ΦΙΛΟΤΗΣ, Βάση εδομένων για την Ελληνική Φύση, ΕΜΠ ΤΥΠΥΘΕ: Χάρτης 1-5: Οι βιότοποι σε καθεστώς προστασίας, του Ν. Λακωνίας. Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 18

26 Πίνακας 1-2: Βιότοποι - Ν. Λακωνίας. Βιότοποι Natura Όνομα τόπου Εκβολές Ευρώτα Λαγκάδα Τρυπής Νότια Μάνη, Όρος Σαγγιάς και Ακρωτήριο Ταίναρο Ορη Γιδοβούνι, χιονοβούνι, Γαιδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και περιοχή Μονεμβασιάς Περιοχή Νεάπολης (Βοιων) και νήσος Ελαφόνησος Κωδικός GR GR GR GR GR Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους Όνομα τόπου Αρεόπολη Βάθεια Γύθειο Κεντρικός Ταΰγετος Κίττα Λαγκάδα Ταϋγέτου Μίνα Μάνης Μονεμβασία Περιοχή Μυστρά-Παρορίου-Αγίου Ιωάννου Κωδικός AT AT AT AT AT AT AT AT AT Βιότοποι CORINE Όνομα τόπου Βουνά Μονεμβασιάς Κωδικός AG Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 19

27 Εκβολές Ευρώτα ( ιβάρι και λίμνη Αστερίου) Ελαφόνησος Λακωνίας Λίμνη Στρογγύλη (Βιγκλάφια) Νότια Μάνη, Όρος Σανγκιάς και Ακρωτήριο Ταίναρο Ορη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι και Κουλοχέρα Περιοχή Νεάπολης Βιών και Νήσος Ελαφόνησος Σπηλιά Γλυφάδα και Αλεπότρυπα Πύργου υρού Χερσόνησος Μάνης AG AG AG AG AG AG AG AG Άλλοι Βιότοποι Όνομα τόπου Βέρεια της Μονεμβασιάς Βόρειος Ταύγετος (Ξερόβουνα) Καστανιά Λακωνίας Κροκεαί Λακωνίας Μυστράς Όρμος Ελατιάς Πελοποννήσου Περιοχή Γυθείου Ποταμός Ευρώτας Πύργος υρού Κωδικός AB AB AB AB AB AB AB AB AB Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 20

28 2.5 Κλίμα Η λεκάνη απορροής του ποταμού Ευρώτα παρουσιάζει ένα τυπικό μεσογειακό τύπο κλίματος με θερμά καλοκαίρια και ψυχρούς χειμώνες, με μέση ετήσια θερμοκρασία, που φτάνει περίπου τους 16 0 C ενώ η θερμοβαθμίδα για την ευρύτερη περιοχή έχει προσδιοριστεί σε -0,51 0 C/100 m (Σταθμοί Βαμβακού, Έλους και Ασωπού, Μελέτη Λιμνοδεξαμενών Νομού Λακωνίας, 1993). Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μια μέση μηνιαία βροχόπτωση της τάξης του 77,63mm και από μια μέση υπερετήσια βροχόπτωση της τάξης του 931,61mm. Το πλείστο των βροχοπτώσεων παρουσιάζεται κατά τους μήνες Οκτώβριο ως και Μάρτιο, με πιο υγρό μήνα το εκέμβριο και πιο ξηρό τον Ιούνιο. Αντίστοιχα, η μέση υπερετήσια δυναμική εξατμισοδιαπνοή κατά Thornwaite έχει καθοριστεί για την περιοχή σε 668 mm ισοδυνάμου ύψους βροχής (Μελέτη Λιμνοδεξαμενών Νομού Λακωνίας, 1993). Η ορεινή περιοχή παρουσιάζει βαρύ χειμώνα, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας μεταξύ θερμής και ψυχρής περιόδου και μεταξύ ημέρας και νύχτας, εμφάνιση παγετών από Οκτώβριο ως Απρίλιο και βροχοπτώσεις κατανεμημένες σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι άνεμοι που επικρατούν είναι βορειανατολικοί και σπανιότερα νοτιοδυτικοί. Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα φαινόμενα ομίχλης κυρίως στη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα. Συλλέχθηκαν από τη βιβλιογραφία οι βροχοβαθμίδες που έχουν υπολογιστεί για την λεκάνη απορροής του ποταμού Ευρώτα και παρουσιάζονται στον Πίνακα 1-3. (αναλυτικά παρουσιάζονται τα γραφήματα στο παράρτημα). Έτσι, βροχοβαθμίδες έχουν υπολογιστεί για την συνολική λεκάνη, την υτική Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 21

29 Λακωνία (Περιοχή Ταΰγετου) και Ανατολική Λακωνία, τη Λεκάνη ρέματος Μαριόρεμα και τη Λεκάνη Αρνιώτικου. Στις περισσότερες μελέτες που έχει γίνει υπολογισμός βροχοβαθμίδας για τον νομό Λακωνίας γίνεται ο διαχωρισμός σε υτική και Ανατολική Λακωνία, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει η ορεινή ζώνη του Ταΰγετου σε σχέση με την υπόλοιπη Λακωνία. Ο ρυθμός αύξησης του ύψους βροχής με το υψόμετρο στην ζώνη Ταΰγετου (0.8 mm/m), είναι υπερδιπλάσιος από ότι είναι στην υπόλοιπη Λακωνία (0.35 mm/m). Ακόμη, για την περιοχή έχει γίνει συσχέτιση εξάτμισης θερμοκρασίας για τους σταθμούς Τρίπολη, Σελλασία, Έλος Ασωπός. (Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών ιαμερισμάτων υτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου - Α ΦΑΣΗ, 2005). Έτσι έχουν εξαχθεί πολυωνυμικές εξισώσεις για κάθε περίπτωση και για τις περιόδους Αύγουστο-Ιανουάριο και Φεβρουάριο-Ιούλιο. Αναλυτικά τα γραφήματα και οι εξισώσεις επί αυτών φαίνονται στο παράρτημα. Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 22

30 Εξάτμιση (mm) Σταθμός Σελλασία (ΥΠΑΑΤ) Συσχέτιση εξάτμισης-θερμοκρασίας Περίοδος: Αυγ-Ιαν y = 0,0014x 3 + 0,462x 2-5,3701x + 62,174 R 2 = 0, Θερμοκρασία (C) ιάγραμμα 1-2: Συσχέτιση εξάτμισης Θερμοκρασίας για τον σταθμό της Σελλασίας (περίοδος Αυγ-Ιουν). Εξάμτιση (mm) Σταθμός Σελλασία (ΥΠΑΑΤ) Συσχέτιση εξάτμισης-θερμοκρασίας Περίοδος: Φεβ-Ιουλ y = -0,0051x 3 + 0,4502x 2 + 1,7773x + 14,08 R 2 = 0, Θερμοκρασία (C) ιάγραμμα 1-3: Συσχέτιση εξάτμισης Θερμοκρασίας για τον σταθμό της Σελλασίας (περίοδος Φεβ-Ιουλ). Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 23

31 Πίνακας 1-3: Βροχοβαθμίδες για την λεκάνη απορροής του ποταμού Ευρώτα από την βιβλιογραφία. Βροχοβαθμίδα Περιοχή Σταθμοί που χρησιμοποιήθηκαν Πηγή Β=0,35 Υ + 533,5 υτική Λακωνία- Πετρίνα, Άρνα και Καστόρειο. Μελέτη Λιμνοδεξαμενών Περιοχή Ταΰγετου Νομού Λακωνίας, 1993 Β=0,80 Υ + 845,4 Ανατολική Λακωνία και Βούρβουρα, Καρυές, Σελλασία, Νοτιοανατολική Αρκαδία Βασσαράς, Βρονταμάς και Έλος. Β=0,5912 Υ + 531,9 Λακωνία Β=1,1941 Υ + 449,37 υτική Λακωνία Mariolakos and Fountoulis, 2006 Β=0,6152 Υ + 388,25 Ανατολική Λακωνία Β=0,303 Υ + 533,87 Ανατολική Λακωνία Βασάρας, Κολλίνες, Καρυές Β=0,9866 Υ + 592,69 υτική Λακωνία Έλος, Βρονταμάς, Πέτρινα, Άγιος ημήτριος, Καστόρειο, Σελλασία, Λογκανίκος, Άρνα. Β=0,5116 Υ + 485,53 Λεκάνη ρέματος Μαργιόρεμα Έλος, Βρονταμάς, Αγ. ημήτριος, Κρεμαστή. Β=0,7342 Υ + 724,79 Λεκάνη Αρνιώτικου Γύθειο, Πέτρινα, Άρνα. Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικών ιαμερισμάτων υτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Β = βροχόπτωση (mm), Υ = τοπογραφικό υψόμετρο (m) Ανατολικής Πελοποννήσου - Α ΦΑΣΗ, 2005 της Παράκτιας Ζώνης 24

32 2.5.1 Ανάλυση βροχομετρικών δεδομένων Στο παράρτημα Βιβλιογραφία και Βάση εδομένων παρουσιάζεται ένας αναλυτικός κατάλογος με τα διαθέσιμα βροχομετρικά και μετεωρολογικά δεδομένα. Σε αυτόν φαίνεται ότι σύγχρονα ημερήσια δεδομένα ήταν διαθέσιμα για τους σταθμούς Έλος (20 m), Ριβιώτισα (163.5 m), Βρονταμάς (280 m), Περιβόλια (490 m), Σελλασία (590 m) και Βασαράς (646 m). Τα περισσότερα από αυτά διατέθηκαν σε χειρόγραφη μορφή και εν συνεχεία ψηφιοποιήθηκαν. Στο ιάγραμμα 1-4 παρουσιάζονται οι μέσες μηνιαίες τιμές των βροχοπτώσεων για τους παραπάνω σταθμούς. 250 Μέση μηνιαία βροχόπτωση, mm Έλος, 20 m Ριβιώτισα, m Βρονταμάς, 280 m Περιβόλια, 490 m Σελλασία, 590 m Βασαράς, 646 m 0 Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Μήνας ιάγραμμα 1-4: Μέσες μηνιαίες βροχοπτώσεων για τους σταθμούς Έλος, Ριβιώτισα, Βρονταμάς, Περιβόλια, Σελλασία και Βασαράς. Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 25

33 Έτσι, επιλέχθηκε να γίνει έλεγχος της αξιοπιστίας των χρονοσειρών της βροχόπτωσης των παραπάνω σταθμών. Το παραπάνω υλοποιήθηκε με τις εξής συσχετίσεις: Έλεγχος Ομοιογένειας - Ανάλυση ιπλών Αθροιστικών Καμπύλων Έλεγχος Σταθερότητας - Ανάλυση Μέσων Μηνιαίων Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά τα διαγράμματα που προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση για την συσχέτιση των σταθμών Ριβιώτισα Βασαράς. Συγκεντρωτικά τα γραφήματα παρουσιάζονται στο παράρτημα. Ενώ στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι συντελεστές συσχέτισης (RMSE) τόσο για την Ανάλυση ιπλών Αθροιστικών Καμπύλων (Πίνακας 1-4), όσο και για την Ανάλυση Μέσων Μηνιαίων (Πίνακας 1-5). Όπως παρατηρείται οι σταθμοί παρουσιάζουν πολύ καλή ομοιογένεια (αν και το εύρος των στοιχείων είναι μικρό < 10 υδρολογικά έτη), ενώ η ανάλυση των μέσων μηνιαίων έδειξε κάποιες αδυναμίες στα δεδομένα. Προκαταρτικό Σχέδιο ιαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Ευρώτα και της Παράκτιας Ζώνης 26

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2007-2010, Α ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2007-2010, Α ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 10/2007 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 2007 2010 Α Φάση - Στρατηγικός Σχεδιασμός Τεύχος Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Αειφορική Διαχείριση Νερού μέσω της Ενδυνάμωσης της Κοινής Ευθύνης σε Μεσογειακές Λεκάνες Απορροής ΜΑΪΟΣ 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα Το κλίµα στην περιοχή της oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Γεωλόγος MSc, PhD, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΠΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ιούλιος 2011 ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2015-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ VΙ (Κεφάλαιο 11 Α ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Τµήµα: Α Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 115 23 TELEX : 216 938 TELEFAX : 64 58 690 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ HELLENIC TOURISM DEVELOPMENT Co ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΛΕΙΨΟΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Ερευνητικό έργο: Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη στους Λειψούς Ερευνητής: Γεώργιος Καρακατσάνης Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 6945552243 E-mail: karakas11361@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑ Υ ΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1999 2 Oµηρικά επίθετα για τον ποταµό Αργυροδίνης (άργυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αλιευτικής διαχείριση; λιμνών (φυσικών και τεχνητών), Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας και Αχαϊας.

Μελέτη αλιευτικής διαχείριση; λιμνών (φυσικών και τεχνητών), Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας και Αχαϊας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔιΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Μελέτη αλιευτικής διαχείριση; λιμνών (φυσικών και τεχνητών), αξιοποίηση υδάτινων πόρων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών Νομών Αιτωλοακαρνανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα