ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «DEVISE engineering Ανώνυ μη Εταιρία Κατασκευής & Εμπορίας Περιβαντολ λογικών Συστημάτων» και δ.τ. «DEVISE Α.Ε.»... 1 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗ ΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΙΓΟΤΡΟ ΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ»... 2 Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χρ. Πολυμενόπουλος ανώνυ μη εταιρεία παραγωγής μελανών, χρωμάτων και εμπορίας ακινήτων Α.Ε.» και δ.τ. «Χρ. Πολυμενό πουλος ΑΒΕΕ»... 3 την επωνυμία «Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙ ΚΩΝ» με δ.τ. «ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΞ»... 4 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΞΕΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑ ΞΕΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. OLYMPIA ΧΕΝΙΑ ACROIDUSTIAL S.A.»... 5 την επωνυμία «EYΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Α.Τ.Ε.»... 6 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώου Ανωνύμων την επωνυμία «ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε.»... 7 την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΛΑΨΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜ ΒΑΣΙΑΣ»... 8 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»... 9 Εταιριών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΝΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία» την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩ ΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με δ.τ. «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Λύση και θέση σε εκκαθάριση της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HELLAS Εται ρεία Περιωρισμένης Ευθύνης Παροχής Υπηρεσιών και Εμπορίου» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Aνακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DEVISE engineering Ανώνυμη Εταιρία Κα τασκευής & Εμπορίας Περιβαντολλογικών Συστημά των» και δ.τ. «DEVISE Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώου 61267/01/Β/06/385, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυ μία «DEVISE engineering Ανώνυμη Εταιρία Κατασκευής & Εμπορίας Περιβαντολλογικών Συστημάτων»και δ.τ. DEVISE Α.Ε. καθώς και η υπ αριθμ /2006 η από

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ φαση του Νομάρχη Αθηνών περί συστάσεως της άνω εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού της, που καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ / πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Γεωργίου Μετοχιάτης. Περίληψη καταστατικού της εταιρείας: Επωνυμία και διακριτικός τίτλος: Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «DEVISE engineering Ανώνυμη Εταιρία Κατασκευής & Εμπορίας Περιβαντολλογικών Συστημάτων» και με διακριτικό τίτλο του καταστήματος της «DEVISE A.E.». Έδρα: Δήμος Αθηναίων. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι η μελέτη, κα τασκευή, εμπορία (εντός και εκτός της Ελληνικής επικράτειας), συντήρηση μηχανημάτων και συσκευών αυτοματισμού, οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και εγκαταστάσεις, η διαχείριση κατασκευής έργων, η συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων και παροχή τεχνικών υπηρεσιών καθώς και κάθε συναφής με τις ανωτέρω δραστηριότητες. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε νήντα (50) έτη. Ποσό και τρόπος καταβολής μετοχικού κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, καταβλητέο ολόκληρο με τρητοίς, και κατανέμεται σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία λήξεως εταιρικής χρήσεως: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη αρχίζοντας την 1η Ιουλίου και λήγοντας την 30η Ιουνίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 30η Ιουνίου του έτους Αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία: Την εταιρίεα διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτού μενο από τέσσερις (4) έως εννιά (9) συμβούλους, με 5ετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού: α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1. Γεωργόπουλο Διονύση του Σπυρογιάννη, χημικό μη χανικό Ε.Μ.Π., που γεννήθηκε στα Μουσάτα Κεφαλονιάς το έτος 1960, κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, οδός Ρού μελης 112, κάτοχο του υπ αριθμό Α.Δ.Τ. Ρ / , του Α.Τ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Ελληνικής ιθαγένειας. 2. Παπαζήση Βασίλειο του Ανδρέα, εργολάβο Δημο σίων Έργων, που γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι Γρεβενών το έτος 1965, κάτοικο Σκαλανίου Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχο του υπ αριθμό Α.Δ.Τ. Σ / του Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Β Ηρακλείου, Ελληνικής ιθαγένειας. 3. Κωνσταντίνο Ράφτη του Γεωργίου, μηχανολόγο μηχανικό, που γεννήθηκε στην Ηλιούπολη Αττικής το έτος 1962, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Ερατο σθένους 8, κάτοχο του υπ αριθμό ΑΔΤ Σ / , με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Ηλιουπόλεως, Ελληνικής ιθαγένειας. 4. Ανδρέα Κουτσούκο του Νικολάου, μηχανολόγο μη χανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Άνω Γλυφάδας, οδός Μυκηνών 18, κάτοχο του υπ αριθμό ΑΔΤ Χ531659/ , με ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής ιθαγένειας. β. Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται: Τακτικός: Ανδρέας Τσαμάκης του Δημητρίου, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων 81, Ελληνικής ιθα γένειας, με Α.Φ.Μ , κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ. Χ , απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Γεώργιος Μπατσούλης του Αναστασίου, ορκωτός ελε γκτής λογιστής, γεννήθηκε στα Βάγια Θηβών το έτος 1956, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Ήρας 22, Ελλη νικής ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ , κάτοχος του με αριθμό Α.Δ.Τ. Τ , απόφοιτος Οικονομικού Πανεπι στημίου Θεσσαλονίκης και ΑΜΣΟΕΛ Αθήνα, 17 Αυγούστου 2006 κ.α.α. ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (2) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΝΟ ΤΡΟΦΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΙΓΟΤΡΟΦΙ ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 1135/ απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 44 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ και με αριθ μό Μητρώου 19793/60/Β/89/003 σύμφωνα με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 Μετοχικό κεφάλαιο Το εξ ,00 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεί ας ( ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία), αυξάνεται κατά ,79 ευρώ με μετρητά με την έκδοση μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Η εν λόγω αύξηση γίνεται στα πλαίσια επενδυτικού Προγράμματος LEADER + «Ίδρυση μονάδας επεξεργα σίας γάλακτος (εμφιάλωση) και υποπροϊόντων αυτού τυροκομείο» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,79 ευρώ και κατανέμεται σε ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Άρθρο 44 Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου Το εξ ,79 ευρώ ( ανώνυμες μετοχές ονο μαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτει ο Μηνόπουλος Δημήτριος του Χρήστου και η Πίνα Μαρία. Τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, έχουν ως εξής: α) Ο Δημήτριος Μηνόπουλος του Χρήστου αναλαμ βάνει εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες τέσσερις ( ) ανώνυμες μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,26% του συνόλου των μετοχών. β) Ο Χρήστος Μηνόπουλος του Ιωάννη αναλαμβάνει οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (8.400) ανώνυμες μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,68% του συνόλου των μετοχών. γ) Η Περσεφόνη συζ. Χρήστου Μηνόπουλου αναλαμβά νει οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (8.400) ανώνυμες μετο χές, ήτοι ποσοστό 4,68% του συνόλου των μετοχών. δ) Η Μαρία συζ. Γεωργίου Πίνα, αναλαμβάνει είκοσι χιλιάδες σαράντα εννέα (20.049) ανώνυμες μετοχές, ήτοι ποσοστό 11,18% του συνόλου των μετοχών. ε) Η Ολυμπία Πίνα του Γεωργίου, αναλαμβάνει τρια κόσιες πενήντα (350) ανώνυμες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,20% του συνόλου των μετοχών. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του Τροποποιημένου Καταστατικού. Φλώρινα, 27 Ιουλίου 2006 Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΩΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «Χρ. Πολυμενόπουλος ανώνυμη εταιρεία παρα γωγής μελανών, χρωμάτων και εμπορίας ακινήτων Α.Ε.» και δ.τ. «Χρ. Πολυμενόπουλος ΑΒΕΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χρ. Πολυμενόπουλος ανώνυμη εταιρεία παραγωγής μελανών, χρωμάτων και εμπορίας ακινήτων Α.Ε.», δ.τ. «Χρ. Πολυμενόπουλος ΑΒΕΕ» και αριθμό Μητρώου Α.Ε. 858/01ΑΤ/Β/86/135(06), που εδρεύει στο Δήμο Βριλησ σίων Αττικής: Ι. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Δ.Σ. και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση II. H από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία α) εκλέχθηκε νέο Διοικη τικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία ήτοι μέχρι και β) ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2006 οι κατωτέρω: Τακτικός: ΑΣΤΕΡΗΣ ΚΟΥΦΟΣ του Ιωάννη, με ΑΡ. Μ. ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου, με ΑΡ. Μ. ΣΟΕΛ III. To από πρακτικό του Δ.Σ., με το οποίο, το ανωτέρω Δ.Σ., συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Στέφανος Πολυμενόπουλος, του Παναγιώτη, χημι κός μηχανικός, κάτοικος Βριλησσίων, Αναλήψεως 15, έτος γεννήσεως 1977, ΑΔΤ ΑΒ Πρόεδρος και Δ/ νων Σύμβουλος. 2) Θεόδωρος Δέδες, του Δημητρίου, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, κάτοικος Αθηνών Βασ. Σοφίας 6, έτος γεννήσεως 1941, ΑΔΤ Ξ Μέλος Δ.Σ. 3) Παναγιώτης Λεοντής, του Θεοφράστου, κάτοικος Διονύσου, Δημοκρατίας 3, έτος γεννήσεως 1928, ΑΔΤ Σ Μέλος Δ.Σ. Άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. Εκπροσώπηση της εταιρείας: Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει, με μόνη την υπογραφή του, έναντι όλων των αρχών και παντός τρί του ο Δ/νων Σύμβουλος Στέφανος Πολυμενόπουλος. Αγία Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2006 Α. ΤΟΣΚΑΣ (4) την επωνυμία «Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΞ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ», δ.τ. «ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΞ» και αριθμό Μητρώου Α.Ε /03/Β/88/094, με την οποία εκλέχθη καν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα, ως εξής: 1. Ιωάννης Νικολακόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής Μεγ. Αλεξάνδρου 199, ΑΔΤ Ξ /1986, ως Πρόεδρος. 2. Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου του Γεωργίου, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής Μεγ. Αλεξάνδρου 199, ΑΔΤ Χ /2004, ως Διευθύνουσα Σύμβουλος. 3. Ευάγγελος Γκούμας του Γεωργίου, κάτοικος Ηλι ούπολης Αττικής Ολυμπιονικών 1, ΑΔΤ Σ /1997, ως Μέλος. 4. Iryna (Ειρήνη) Baranova (Μπαράνοβα) του Vladimir (Βλαδίμηρου), σύζυγος Ιωάννη Νικολακοπούλου, κάτοι κος Θρακομακεδόνων Αττικής Μεγ. Αλεξάνδρου 199, με αριθμό διαβατηρίου AM / και κάτοχος της υπ αριθμ. GR άδειας διαμονής συζύγου πολίτη Ε.Ε η οποία εκδόθηκε την και λήγει την , Ουκρανή υπήκοος, ως Μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Την εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος Ιωάννης Νικο λακόπουλος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού είτε μεμονωμένα και θα δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συ νέλευσης ορίστηκαν για τη χρήση 2006, οι κατωτέρω ελεγκτές ως εξής: Τακτικοί: 1. Στέφανος Χαρμαντάς, κάτοικος Αθηνών Κου μουνδούρου 25, ΑΔΤ Π /1992, αρ. αδ. ΟΕΕ Απόστολος Βογιατζής, κάτοικος Ηλιούπολης Ολυμπι ονικών 1, ΑΔΤ Μ /1981, αρ. αδ. ΟΕΕ Αναπληρωματικοί: 1. Λάζαρος Ντιμέρης, κάτοικος Ηλιούπολης Ζωσίμου 5, ΑΔΤ Χ /2005, αρ. αδ. ΟΕΕ Κων/νος Ακρίδας, κάτοικος Καινούριου Φθιώτιδας, ΑΔΤ Μ /1982, αρ. αδ. ΟΕΕ Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκαν το προσάρτημα,η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., και η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Ελευσίνα, 18 Αυγούστου 2006 Η Διευθύντρια ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (5) την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΞΕΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑ ΞΕ ΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. OLYMPIA ΧΕΝΙΑ ACROIDUSTIAL S.A.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 288/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΞΕΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «ΟΛΥΜΠΙΑ ΞΕΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Κ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. OLYMPIA ΧΕΝΙΑ ACROIDUSTIAL S.A.» και αριθμό Μητρώου «20383/23/Β/89/0008 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με 3/ετή θητεία ως κατωτέρω: 1. Χαράλαμπος Ποριάζης του Νικολάου, συνταξιού χος, γεννημένος το έτος 1925 στο Ποτραριανού Λήμνου, κάτοικος Ν. Σμύρνης οδός Δεπαστά αριθμ. 6, Έλληνας υπήκοος με ΑΔΤ Η και ΑΦΜ ως Πρό εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Περικλής Αρβανιτάκης του Αντωνίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1949 στην Αθήνα, κά τοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Μεσσήνης αριθμ. 17, Έλ ληνας υπήκοος, με ΑΔΤ Σ και ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Μαρία συζ. Γεωργίου Αναγνωστοπούλου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη το έτος 1948 στην Αθήνα, κάτοι κος Εκάλης Αττικής, οδός Θέτιδος αριθμ. 59, Ελληνίδα υπήκοος, με ΑΔΤ Κ και ΑΦΜ ,ως Αντι πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Νικόλαος Χαρίτος του Σπυρίδωνα, δικηγόρος, γεν νημένος το έτος 1962 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών οδός Ναυαρίνου αριθμ. 12, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ Τ και ΑΦΜ , ως μέλος. 5. Παναγιώτης Ασημακόπουλος του Φωτίου, ιδιωτι κός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1924 στο Πετρίτσι Μεσσηνίας, κάτοικος Ιλισίων Αττικής, οδός Περιάνδρου αριθμ. 44, Έλληνας υπήκοος, με ΑΔΤ Κ και ΑΦΜ ως μέλος. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο καθέ νας χωριστά με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της εταιρείας η Διευθύνουσα Σύμβουλος Μαρία Αναγνωστοπούλου, ο Αντιπρόεδρος Περικλής Αρβανιτάκης και ο Πρόεδρος Χαράλαμπος Ποριάζης απέναντι σε τρίτους, στα δικαστήρια, τράπεζες, και σε κάθε αρχή στην ημεδαπή και αλλοδαπή να αποφασί ζουν για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση και λειτουργία της εταιρείας. Την εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν ενώπιον των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα είτε αμφό τεροι, από κοινού υπογράφοντες, η Παγωνίτσα Πασαλι μανιώτου και Νικόλαος Καρυτινός είτε ένας από αυτούς και από κοινού με αυτόν ένας εκ των Σπυρίδωνος Κορίζη και Ελένης Βαρελά. Κατά τον ίδιο τρόπο θα δεσμεύεται η εταιρεία από επιταγές και συναλλαγματικές εκδόσε ως ή οπισθογραφήσεώς της δηλαδή είτε με τις κάτω από την εταιρική επωνυμία υπογραφές αμφοτέρων και από κοινού των Παγωνίτσας Πασαλιμανιώτου και Νικο λάου Καρυτινού είτε ενός από αυτούς και από κοινού με αυτόν ενός εκ των Σπυρίδωνος Κορίζη και Ελένης Βαρελά. Τέλος την εταιρεία στους Νομούς Ηλείας και Αχαΐας ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, Δημοσίων επιχειρήσε ων και Οργανισμών, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και γενικά κάθε νομικού ή φυσικού Προσώπου την εκπροσωπεί η Παγωνίτσα Πασαλιμανιώτου. Σε ότι αφορά τις αγορανομικές, αστι ατρικές, αστυνομικές και υγιειονομικές παραβάσεις την εταιρεία εκπροσωπεί ο Παναγιώτης Ασημακόπουλος. Πύργος, 23 Αυγούστου 2006 Η Διευθύντρια ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EYΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Α.Τ.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το υπ αριθμ. 13/ Πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EYΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Α.Τ.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 36444/41/Β/96/06 με το οποίο

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμ βουλίου: 1) ΓΑΤΟΥΛΗΣ Δημήτριος του Αντωνίου, επιχειρηματί ας, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Άρεως αρ. 7, γεννημένος στο Π. Φάληρο το έτος 1969, κάτοχος του υπ αριθμό Ξ Δ.Α.Τ., Έλληνας πολίτη. 2) ΠΙΤΟΥΛΗ Ευαγγελία του Αντωνίου, γραφίστας, κά τοικος Π. Φαλήρου, οδός Άρεως αρ. 7, γεννημένη στο Π. Φάληρο το έτος 1966, κάτοχος του υπ αριθμό Ρ Δ.Α.Τ., Ελληνίδα πολίτης. 3) ΜΠΕΖΑΣ Μιχαήλ του Παναγιώτη, δικηγόρος, κάτοι κος Ηγουμενίτσας, γεννημένος στην Ηγουμενίτσα το 1969, κάτοχος του υπ αριθμό Μ Δ.Α.Τ. Έλληνας πολίτης. Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής. Ηγουμενίτσα, 18 Ιουλίου 2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΟΦΙΑΣ (7) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώου Ανωνύμων την επωνυμία «ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 34538/41/Β/95/6, από το οποίο προκύπτει ότι το εκλεγέν με το από πρακτικό Γ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω: 1. Πάντος Παναγιώτης του Γεωργίου και της Ευανθίας, που γεννήθηκε το 1951 στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, Έλληνας, με Α.Φ.Μ , Πρόεδρος. 2. Χεκίμογλου Αχιλλέας του Γεωργίου και της Ιφιγέν νειας, που γεννήθηκε το 1960 στους Φιλιάτες Θεσπρω τίας, κάτοικος Ν. Σελεύκειας Ηγουμενίτσας, Έλληνας, Α.Φ.Μ , Δ/νων Σύμβουλος. 3. Ντέτσικας Λάμπρος του Κων/νου και της Σταματίας, που γεννήθηκε το 1960 στο Παλαιοχώρι Θεσπρωτίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, Έλληνας, Α.Φ.Μ , Αντιπρόεδρος. 4. Τζώρτζης Ιωάννης του Κων/νου και της Ασημούλας, που γεννήθηκε το 1974 στη Γερμανία, κάτοικος Παρα ποτάμου Έλληνας, Α.Φ.Μ , Ταμίας. 5. Τζώρτζης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου και της Άννας, που γεννήθηκε το 1947 στον Παραπόταμο Θε σπρωτίας, κάτοικος Παραποτάμου, Έλληνας, Α.Φ.Μ , Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει όλες τις αρμοδι ότητες του άρθρου 20 του Καταστατικού στον Πρόεδρο Πάντο Παναγιώτη και μόνη η υπογραφή του θα δεσμεύει την εταιρεία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την Ηγουμενίτσα, 5 Ιουλίου 2006 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΟΦΙΑΣ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΦΟΙ ΚΛΑΨΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΛΑΨΗ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΟ ΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και αριθμό Μητρώου Α.Ε /25/Β/89/004 που εδρεύει στο Δήμο Μονεμβάσιας Λακωνίας. Α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση Διοι κητικού Συμβουλίου και η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση Β) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Ορίστηκαν ελεγκτές για την νέα χρήση Τακτικοί: α) Τσατούχας Συμεών του Βασιλείου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα Αττικής το 1958, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Ροδόπης αρ. 30, κάτοχος του υπ αριθμ. Κ306035/1976 Δ.Τ. του Α.Τ. Ασπροπύργου, με αρ. μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου β) Παναγιώτης Τόσκας του Κωνσταντίνου, λογιστής, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, γεννηθείς το 1972 στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας, οδός Μακεδονίας αριθμ. 15, μεαδτ Ν / του Τ.Α. Ναυπλίου και αρ. αδείας άσκη σης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αναπληρωματικοί: α) Αβδούλος Χρήστος του Γεωργίου, πτυχιούχος ΠΟΕ, που γεννήθηκε στη Συκιά Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνί ας το 1952, κάτοικος Μολάων Λακωνίας, κάτοχος του υπ αριθμ /1983 ΑΔΤ του AT Μολάων και με αρ. Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου β) Σταματάκος Παύλος του Γεωργίου πτυχιούχος ΠΟΕ, που γεννήθηκε στους Μολάους Επιδαύρου Λιμη ράς Λακωνίας το 1954, κάτοικος Μολάων κάτοχος του υπ αριθμ /1985 Δ.Τ. του AT Μολάων και αρ. Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου Όλοι έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα, ο καθένας τους είναι πτυχιούχος της ως άνω αντίστοιχης ανώτατης σχολής και έχει την ως άνω αντίστοιχη άδεια άσκησης του οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α). Σπάρτη, 23 Αυγούστου 2006 κ.α.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ (9) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αριμό Μητρώου Α.Ε /25/Β/98/10 και έδρα τον Κεφαλά του Δήμου Θεραπνών Λακωνίας: Το υπ αριθμ. 8/ πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο εγκρίνονται οι οι κονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 και εκλέγονται τακτικοί και αναπληρωματικοί ελεγκτές για την τρέχου σα χρήση οι εξής: Τακτικοί: Ι. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Γεωργίου, οικονομολόγος, απόφοιτος της Ν.Ο.Ε. Θεσ/νίκης, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Σπάρτης, οδός Μενελάου 67α, ΑΔΤ Χ Τ.Α. Σπάρτης, αρ. Μητρ. αδείας ελεγκτή ΟΕΕ ΘΩΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου, οικονο μολόγος, πτυχιούχος του NEW SCHOOL OR SOCIAL RESEARCH GRADUATE AWLTY, που γεννήθηκε το 1953 στο Βαλεριανό Κεφαλονιάς, κάτοικος Σπάρτης, οδός Θερμοπυλών 145, ΑΔΤ Λ904205, ελληνικής υπηκοότητας, αρ. Μητρ. αδείας ελεγκτή ΟΕΕ Αναπληρωματικοί: 1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παύλου, λογιστής, που γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1960, κάτοικος Κοκκινόραχης Σπάρτης, ΑΔΤ Ν /1987, πτυχιούχος Α.Β.Σ. Θεσσαλο νίκης, με A.M. Οικονομικού Επιμελητηρίου ΑΒΔΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου, λογιστής, κά τοικος Μολάων, ΑΔΤ Μ , ΑΦΜ , πτυχιού χος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, με A.M. Οικονομικού Επιμελητηρίου Σπάρτη, 22 Αυγούστου 2006 ΝΙΚ. ΖΩΤΑΛΗΣ (10) Εται ριών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΜΝΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΜΝΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 56317/32/Β/04/005, με το οποίο τα εκλεγέντα κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκρο τήθηκαν σε σώμα ως εξής: 1. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος του Γεωργίου, κτηνί ατρος, γεν. στο Βόλο το 1967, κάτ. Βόλου Σοφοκλέους 17, με ΑΔΤ Τ /99 Τ.Α. Βόλου και ΑΦΜ , Πρόεδρος. 2. Αριστοτέλης Χατζησταματίου του Στυλιανού, αγρό της γεωπόνος, γεν. στο Βόλο το 1974, κάτ. Βόλου Δον δολίνων 3, με ΑΔΤ Π /1990 Τ.Α. Βόλου και ΑΦΜ Α ΔΟΥ Βόλου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Στυλιανός Χατζησταματίου του Αριστοτέλη, κτημα τίας, γεν. στην Καβάλα το 1938, κάτ. Βόλου Δονδολίνων 3, με ΑΔΤ Θ /70 Τ.Α. Βόλου και ΑΦΜ Α ΔΟΥ Βόλου, Σύμβουλος. 4. Παρασκευή Γαννακοπούλου συζ. Γεωργίου Γιαννα κόπουλου, οικοκυρά, γεν. στο Βόλο το 1944, κάτ. Βόλου Σοφοκλέους 17, με ΑΔΤ Ι /74 Τ.Α. Βόλου και ΑΦΜ Α ΔΟΥ Βόλου, Σύμβουλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι Από το ίδιο ως άνω Πρακτικό, προκύπτει ότι η εταιρία εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αριστοτέλη Χατζησταματίου και σε περίπτωση κωλύματος του από τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο. Βόλος, 21 Αυγούστου 2006 ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (11) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με δ.τ. «ΥΠΕ ΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το υπ αριθμ. 38/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑ ΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟ ΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», δ.τ. «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 55069/60/Β/03/005, με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα ως εξής: 1. ΓΚΕΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ιωάννη, κάτοικος Φλώρινας Ολυμπιάδος 2, κάτοχος του υπ αριθμ. Ν /1997 Δ.Α.Τ. με ΑΦΜ ΔΟΥ Φλώρινας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΣ του Γεωργίου, ΔΑΤ Μ , ΑΦΜ ΔΟΥ Φλώρινας, κάτοικος Φλώ ρινας Δημάρχου Κωτσοπούλου 8, Αντιπρόεδρος. 3. ΔΟΥΜΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γαβριήλ, με ΔΑΤ Ρ , ΑΦΜ ΔΟΥ Φλώρινας, κάτοικος Αρ μενοχωρίου Φλώρινας, Μέλος. 4. ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, κάτοικος Φλώρινας Χρ. Σμύρνης 16, κάτοχος του υπ αριθμ. Ρ /96 Δ.Α.Τ. από Τ.Α. Φλώρινας, με ΑΦΜ ΔΟΥ Φλώρινας, Μέλος. 5. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Λαζάρου, με ΔΑΤ Ρ , ΑΦΜ , ΔΟΥ Φλώρινας, κάτοικος Αμ μοχωρίου λώρινας, Μέλος. Η διάρκεια θητείας του ανωτέρω Δ.Σ. είναι τριετής. Την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατι κού εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γκέσος Κων/νος. Επίσης με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης ορίστηκαν για τη χρήση έως οι κατωτέρω ορκωτοί ελεγκτές οι εξής: Τακτικός: ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Παναγιώτη και της Γεωργίας, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του υπ αριθμ. Π /1989 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ν. Λιοσίων και με A.M. ΣΟΕΛ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Αναπληρωματικός: ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Αθηνών, κάτοχος του υπ αριθμ. Π /1993 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας και με Α.Μ. ΣΟΕΛ Φλώρινα, 18 Αυγούστου 2006 Ο Νομάρχης κ.α.α. Αντινομάρχης ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΩΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (12) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑ ΜΠΑΚΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ». Με το υπ αριθμό 41036/ συμβόλαιό μου που δημοσιεύθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Βόλου, με αριθμό 220/2/2006, οι Στέργιος Ταμπακιώ της, Ευάγγελος Ταμπακιώτης και Βασιλική Ταμπακιώτη, τροποποίησαν το καταστατικό ως προς το σκοπό της εταιρείας, ως εξής: «Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία εν γένει και η διακίνηση παγωτών και πάσης φύσεως χυμών, κα τεψυγμένων λαχανικών, τυροκομικών και αλλαντικών, όλων των ειδών τροφίμων (ειδών διατροφής) νωπών κατεψυγμένων και μη ευαλείωτων (προϊόντων εκτός ψυγείου). Η επεξεργασία, μεταποίηση και τυποποίηση τροφίμων. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης κατεψυγ μένων ή διατηρημένων με απλή ψύξη εμπορευμάτων. Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Η παροχή υπηρεσιών διακίνησης και αποθήκευσης φορτίων. Η συμ μετοχή της εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμούς για την επίτευξη των πιο πάνω δραστηριοτήτων, καθώς και η δημιουργία υποκαταστημάτων εντός και εκτός του Νομού Μαγνησίας». Κατά τα λοιπά δεν τροποποιούνται οι όροι και οι διατάξεις του αρχικού καταστατικού συμβολαίου και των τροποποιήσεων αυτού. Ο Συμβολαιογράφος ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ (13) Λύση και θέση σε εκκαθάριση της Εταιρείας Περιω ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HELLAS Εται ρεία Περιωρισμένης Ευθύνης Παροχής Υπηρεσιών και Εμπορίου». Με την υπ αριθμό / πράξη εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Τρύφωνα Μετρητί δου, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρει ών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. αριθμούς Γενικό και Ειδικό 3.641, της , οι: 1) Χαράλαμπος Χυτήρογλου του Παύλου και της Μα ρίας, έμπορος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πε ντέλης αριθμός 43 (Κεφαλάρι), (με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς Αττικής), 2) Βασιλική Χυτήρογλου θυγ. του Παύλου και της Μαρίας, έμπορος, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αγ. Φωτεινής αριθμός 31, (με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης Αττικής) και 3) Θεόδωρος Χυτήρογλου του Παύλου και της Μαρίας, έμπορος, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Πανταζή αριθμός 76, (με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας Αττικής), όλοι Ελληνικής ιθαγενείας, οι οποίοι τυγχάνουν τα μόνα μέλη της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «HELLAS Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Παροχής Υπηρεσιών και Εμπορίου», (με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Ε Αθηνών), η οποία εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Μητροπόλεως αριθμός 72 και ήδη αριθμός 49α, έχει κεφάλαιο δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχουν ο Χαράλα μπος Παύλου Χυτήρογλου με τριακόσια ενενήντα (390) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας ένδεκα χιλιάδων επτακοσίων (11.700) ευρώ, η Βασιλική Παύλου Χυτήρογλου με εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πε ντακοσίων (4.500) ευρώ και ο Θεόδωρος Παύλου Χυ τήρογλου με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ, προέβησαν στην λύση της εταιρείας αυτής και έθεσαν αυτήν υπό εκκαθάριση. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2006 Η Συμβολαιογράφος ΕΛΕΝΗ ΤΡ. ΜΕΤΡΗΤΙΔΟΥ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1071 22 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49567 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστα σία, διατήρηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελ ληνική Διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2854 16 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα