ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (395-1209)"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ( ) Ή 'Αρκαδία, στην ενδοχώρα της Πελοποννήσου, καταλαμβάνει χώρο κατεξοχήν ορεινό πού περιβάλλεται άπα βουνά, τα όποια τήν απομονώνουν και δυσκολεύουν τήν επικοινωνία της με τις γειτονικές περιοχές 1. Τά ιστορικά γεγονότα και τα αρχαιολογικά τεκμήρια πού εξετάζονται στην εργασία αύτη αναφέρονται στην 'Αρκαδία με τά σημερινά όρια τοΰ νομοΰ, πού περιλαμβάνει τις επαρχίες Γορτυνίας, Κυνουρίας, Μαντινείας και Μεγαλόπολης. Παρά τήν απομόνωση της, ή 'Αρκαδία ακολούθησε τις τύχες των υπόλοιπων διαμερισμάτων της Πελοποννήσου. Ή επιδρομή των Βησιγότθων με αρχηγό τον Άλάριχο το μ.χ. πού αναστάτωσε τήν Πελοπόννησο κατέστρεψε πολλές πόλεις της 'Αρκαδίας, οπού οί βάρβαροι φαίνεται δτι είχαν πρόθεση να εγκατασταθούν μόνιμα και νά ασχοληθούν με τήν καλλιέργεια της γης. Ή άφιξη, δμως, τού Στελίχωνα το 397 και ή νίκη του στή Φολόη της 'Ηλείας τους ανάγκασε νά εγκαταλείψουν τήν Πελοπόννησο και νά διαπεραιωθοΰν στην "Ππειρο 2. Άπο ολη τήν Πελοπόννησο, ή 'Αρκαδία είναι ή μόνη περιοχή για τήν οποία οί πηγές σιωπούν ώς τις αρχές τοΰ 13ου αϊ. Ή έλλειψη μαρτυριών οφείλεται 1. Στην αρχαιότητα, άλλα και κατά τήν εποχή τοϋ Παυσανία, ή νοτιοανατολική Κυνουρία άνηκε στους 'Λργείους, επομένως ή Αρκαδία περιοριζόταν στα βουνά και τα οροπέδια της κεντρικής Πελοποννήσου, χωρίς να βρέχεται πουθενά άπο τη θάλασσα. Ό Παυσανίας αναφέρεται συχνά στους μακροχρόνιους αγώνες των Άργείων εναντίον τών Σπαρτιατών πού διεκδικούσαν τμήμα τής Θυρέας. Βλ. Παυσανίου, 'Αρκαδικά, σελ σημ. 1-2 και είκ Μετά την 'ίδρυση τοϋ ελληνικού κράτους και τη δημιουργία τών νομών ή Κυνουρία περιλήφθηκε στο νομό 'Αρκαδίας. Βλ. Α. Θ. Δ ρ α κ ά κ η - Σ τ. Ι. Κούνδουρου, 'Αρχεία περί τής συστάσεως και εξελίξεως τών δήμων και κοινοτήτων και τής διοικητικής διαιρέσεως τοΰ κράτους, τόμ. Α', 'Αθήνα 1939, σελ. 28, 73-80, , 1G4-1G6. Γ. Χουλιαράκη, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις τής 'Ελλάδος , τόμ. Α', μέρος 1, Αθήνα 1973, σελ. 84, 98, Ζώσιμος, Ε, 6-7 (Mendelssohn). Κανδηλώρου, Γορτυνία, σελ. 35. Καραμάνου, 'Αρκαδικά, σελ Μ ο ρ α t τ ο υ. 'Ιστορία Τεγέας, σελ 'Αλεξοπούλου, ΜεσαιωνικαΙ πόλεις, σελ Bon, Péloponnèse, σελ. 14. Δ. Α. Ζακυθηνοϋ, '// βυζαντινή 'Ελλάς , 'Αθήνα 1965, σελ. 23. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Μνημεία Τεγέας, σελ. 5. Ε. Χ. Χ ρ υ σ ο ϋ, Οί Βησιγότθοι στην Πελοπόννησο (39G - 7 μ.χ.), Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τόμ. Β', Αθήνα , σελ ).

2 92 ΒΟΤΑΑΣ KONTII προφανώς στο γεγονός δτι οί περισσότερες γνωστές αρχαίες πόλεις, ή Μεγαλόπολις, ή Γόρτυς, ό 'Ορχομενός κά. έ'χουν πια εξαφανιστεί 1. Στή θέση τους δέν εϊχαν αναδειχθεί νέα αστικά κέντρα πού θα μπορούσαν νά συναγωνιστούν τις μεγάλες πελοποννησιακές πόλεις δπως τήν Κόρινθο, τί> "Αργός, τή Σπάρτη και τήν Πάτρα. Μικροί μόνο αγροτικοί οικισμοί διατηρούνται κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο. Στην απουσία μεγάλων αστικών κέντρων οφείλεται και το γεγονός τών σποραδικών καί μεμονωμένων ειδήσεων πού έ'χουν σωθεί για τήν ύπαρξη επισκοπών κατά τήν περίοβο αίτή. "Ετσι, γνωρίζουμε μόνο δτι ό επίσκοπος Τεγέας 'Ωφέλιμο; μετέχει στίς εργασίες τής συνόδου τής Χαλκηδόνος το Τον 'ίδιο επίσκοπε συναντούμε καί σέ επιγραφή πο!> βρίσκεται σέ άμβωνα τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής ταύ Προβαντ/]νού στην Τεγέα 3. Ό επίσκοπος, πάλι, Μεγαλοπυλεως Τιμόθεος υπογράφει τή συνοδική επιστολή τών επισκόπων τής Αχαία; π:υ αποστέλλεται τ3 453 στον αυτοκράτορα Λέοντα Α' 4. Ή Τεγέα, ή Θέλπουσα καί ή Μαντινεία μνημονεύονται στο Συνέκδ/)μο τοΰ Ίεροκλέους ώς πόλεις τής επαρχίας 'Αχαΐας 5. Τά αρχαιολογικά τεκμήρια στις τρεις αυτές πόλεις ενισχύουν τή μαρτυρία τοΰ Ίεροκλέους και αποτελούν τήν καλύτερη απάντηση στους μελετητές πού αμφισβητούν δτι οί πόλεις τις όποιες σημειώνει υπήρχαν ακόμη στίς μέρες του 8. Πράγματι, οί πόλεις αυτές πρέπει νά είχαν αξιόλογη ζωή στην παλαιοχριστιανική περίοδο, όπως δηλώνουν τά 'ίδια τά μνημεία. Στην Τεγέα σώζονται τέσσερις παλαιοχριστιανικές βασιλικές 5ου - 6ου αι., στή Θέλπουσα (=Βάναινα) εντοπίστηκαν τά 'ίχνη δύο καί στή Μαντινεία, έκτος άπα τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές, ανακαλύφθηκαν καί νομίσματα τοΰ 6ου αϊ. Παλαιοχριστιανικές βασιλικές υπάρχουν ακόμη καί στο Παλλάντιο, στον 'Ορχομενό, στή Χωτούσα, καθώς καί στή μονή Λουκοϋς κοντά στο "Αστρος. "Υπαρξη ζωής στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους επιβεβαιώνεται άπα αρχαιολογικά τεκμήρια (ταφές, νομίσματα κ.ά. ) καί σέ άλλα μέρη τής 'Αρκαδίας, δπως στον "Αγιο Νικόλαο Κυνουρίας, Μα- 1. Bon, Péloponnèse, σελ Η ο n i g m a n n, Lists, σελ 58 άρ B o n, Péloponnèse, σελ. 8. Ζ α - κ υ θ η ν ο ϋ, Despotat, Β', σελ IG V2, σελ. 6, 145.-G. Mendel, Fouilles de Tegée, BCII 25 (1901), σελ. 281 άρ. 33. 'Αλεξοπούλου, Μεσαιωνικοί πόλεις, σελ. 53. Βέη, Note, σελ. 381 άρ. 3. 'Ορλάνδου, Μνημεία Τεγέας, σελ. 9, Ό L. Duchesne προτείνει να αποδοθεί το ενα άπο τα τρία ονόματα επισκόπων πού υπογράφουν τήν επιστολή καί τα όποϊα έχουν σβηστεί στον επίσκοπο Τεγέας (πρβλ. Bon, Péloponnèse, σελ. 9 καί σημ. 1. Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ, Despotat, Β', σελ. 151). 5. Συνέκδημος Ίεροκλέους, G47 6, e, 7 (Tlonigmann). Bon, Péloponnèse, σελ. 23. 'Ορλάνδου, Μνημεία Τεγέας, σελ Ζ α κ υ 0 η ν ο ϋ, Despotat, β', σελ Β ο n, Péloponnèse, σελ. 2Ί. Ζ α κ υ 0 η ν ο ϋ, Despotat, Β', σελ. 148, 151.

3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 93 γούλιανα, Μεγαλόπολη, Μελιγού, Νεστάνη. 'Επίσης στο γνωστό κατάλογο τών πόλεων πού καταχωρίζονται στον Paris, gr. 1555Α αναφέρονται οί αρκαδικές πόλεις Θέλπουσα, Μαντινεία, Μεγαλόπολη καί Τεγέα 1. Οί σλαβικές επιδρομές πού άπο τά τέλη τοΰ 6ου καί για δύο περίπου αιώνες επέφεραν μεγάλες καταστροφές στην Πελοπόννησο 2, φαίνεται δτι έπληξαν ιδιαίτερα τήν 'Αρκαδία. Οί κάτοικοι εγκατέλειψαν τους ορεινούς ανοχύρωτους οικισμούς τους καί ζήτησαν άσυλο στίς παραλιακές πόλεις πού ήταν οχυρωμένες καί επομένως κατάλληλες νά άντισταθοΰν στους επιδρομείς. Ή μετακίνηση πληθυσμών άπο τήν 'Αρκαδία προς νότον είχε ως αποτέλεσμα τή δημιουργία νέων πόλεων, δπως μαρτυρεί καί ή επιβίωση τών παλαιών ονομάτων στους νέους οικισμούς: 'Αρκαδία στον κόλπο τής Κυπαρισσίας καί Μαντινεία στή Μεσσηνία 3. 'Αναφέρεται ενδεικτικά δτι σέ καμιά περιοχή τής'αρκαδίας δέν έχουν επισημανθεί νομίσματα μετά το 577 μ.χ. καί ως τον 10ο αϊ. 4 Τέλος, τά σλαβικά ονόματα πού άπαντοΰν εδώ είναι άπο τά πολυπληθέστερα σέ σχέση μέ τις υπόλοιπες περιφέρειες τής χερσονήσου 5. Ή εκστρατεία τοΰ Σταυρακίου, το 783, καί λίγο αργότερα ή αποστολή τοΰ στρατηγοΰ Σκληροΰ στην Πελοπόννησο άπο τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Α', ό όποιος έλαβε καί πρόσθετα μέτρα εποικισμού, συντέλεσε στην αποκατάσταση τοΰ βυζαντινού ελέγχου στην περιοχή ώς τά τέλη τοΰ 9ου αι. "Ηδη άπο τις αρχές τοΰ 9ου αί. έχει ιδρυθεί το θέμα Πελοποννήσου 6. 'Από τά τέλη τοΰ 9ου αι. άλλα κυρίως στον 10ο αρχίζει μία νέα περίο- 1. Bon, Péloponnèse, σελ Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ, Despotat, Β', σελ. 149 σημ. 1. Darrouzès, Notitiae episeopatuum, σελ , Χρονικον Μονεμβασίας, σελ (Dujcev). Tò μόνο τμήμα της σημερινής 'Αρκαδίας πού πρέπει να υπέστη τις λιγότερες καταστροφές είναι ή Κυνουρία, επειδή, δπως αναφέρει το Χρονικό τής Μονεμβασίας μόνον δέ τοϋ ανατολικού μέρους τής Πελοποννήσου άπα Κορίνθου και μέχρι Μαλαίον τοΰ Σθλαβινοΰ έθνους δια το τραχύ και διισβατον καθαρεύοντος (σελ. 18). Βλ. γενικά για τις σλαβικές επιδρομές Κ ο ρ δ ώ σ η, Κόρινθος, σελ , όπου συγκεντρωμένη δλη ή προγενέστερη βιβλιογραφία. 3. Fougères, Mantinée, σελ 'Αλεξοπούλου, Μεσαιωνικοί πόλεις, σελ Bon, Péloponnèse, σελ. 57, 61. Ζακυθηνοϋ, Despotat, Β', σελ Για τα νομίσματα τοϋ 6ου καί 7ου αί. πού βρέθηκαν στην Πελοπόννησο βλ. 'Αβρά μ έ α, Νομισματικοί «θησαυροί», σελ "Ο Vasmer σημειώνει 94 σλαβικά ονόματα στην 'Αρκαδία, ενώ στην Κορινθία 24, στην 'Αργολίδα 18, στην "Αχαΐα 95, στην Ήλιδα 34, στην Τριφυλία 42, στη Μεσσηνία 41 καί στή Λακωνία 81 (Β ο n, Péloponnèse, σελ. 62 καί σημ. 3). Πρβλ. καί Μ ο ρ α ΐ - του, 'Ιστορία Τεγέας, σελ Μ. Κ ο ρ δ ώ σ η, Ή σλαβική εποίκηση στην Πελοπόννησο μέ βάση τά σλαβικά τοπωνύμια, Δωδώνη 10 (1981), σελ Θεοφάνης, σελ (de Boor). Χρονικον Μονεμβασίας, σελ (Dujcev). Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί θεμάτων, σελ. 90 άρ. 6, άρ. 6 (Pertusi). Β ο n, Péloponnèse, σελ. 46, 75.

4 94 ΒΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΠ δος ομαλότητας καί ευημερίας για τή χώρα, ή οποία θα διαρκέσει ώς τις παραμονές τής λατινικής κατάκτησης. ΟΊ Σλάβοι εκχριστιανίζονται καί νέα εκκλησιαστικά μνημεία φανερώνουν δτι ή χριστιανική θρησκεία έχει επικρατήσει καί πάλι στή χερσόνησο 1. Τήν παλαιότερη μνεία για τήν εκκλησιαστική κατάσταση στην 'Αρκαδία παρέχει επιγραφή πού βρέθηκε στο Παλλάντιο, σύμφωνα μέ τήν οποία στίς αρχές τοΰ 10ου αϊ. ή περιοχή υπαγόταν εκκλησιαστικά στην επισκοπή Λακεδαιμόνιας. Ή επιγραφή αυτή μας παραδίδει καί τήν πρώτη βέβαιη χρονολογημένη εκκλησία στην 'Αρκαδία, πού είναι ό ναός τοΰ 'Αγίου Χριστόφορου στο Παλλάντιο 2. Δεύτερη μνεία ναοΰ μέσα στον 10ο αί. σώζεται σέ σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη Πολύευκτου τοΰ 964 ή 966 σύμφωνα μέ το όποιο ιδρύθηκε ή μονή τοΰ Φιλοσόφου κοντά στή Δημητσάνα άπο τον πρωτοασηκρήτι τοΰ Νικηφόρου Α', 'ΐωάννη Λαμπαρδόπουλο 3. 'Ακόμη, στην περιοχή τής Τεγέας, ή οποία στους μέσους χρόνους μετονομάστηκε Νίκλι 4 σώζεται ό μεγάλων διαστάσεων ναός τής Παλαιάς Επισκοπής, τού τέλους τοΰ 10ου αί. 5 Έκτος άπο τά τρία αυτά μνημεία, στην 'ίδια περίοδο ανήκουν καί ναοί πού βρέθηκαν στα Βούρβουρα, στα Λουτρά Ήραίας καί στή Μελιγού (θέση Σαββανάς). 'Εξάλλου, φιλολογικές καί άλλες πηγές μας πληροφορούν δτι οί μονές Βαρσών στο Νεοχώρι καί Επάνω Χρέπας στο Περθώριο είχαν ιδρυθεί τον 11ο αϊ. Στή θέση τους σήμερα υψώνονται μεταβυζαντινά καθολικά. Τά μνημεία αυτά είναι ενδεικτικά τής ανάπτυξης τοΰ κέντρου τής 'Αρκαδίας καί υποδηλώνουν τή σημαντική αύξησ/j τοΰ χριστιανικού πληθυσμού στην περιοχή, γεγονός πού επιβεβαιώνεται καί άπό τήν 'ίδρυση νέων επισκοπών στα τέλη τοΰ 11ου αϊ. 6 "Οπως ήδη αναφέρθηκε, ή 'Αρκαδία υπάγεται εκκλησιαστικά στην επισκοπή Λακεδαιμόνιας, ή οποία εξαρτάται άπο τή μητρόπολη Πατρών. Το 1082/1083 ή επισκοπή Λακεδαιμόνιας προάγεται σέ μητρόπολη μέ τρεις επισκοπές, τοΰ Άμυκλείου ή 'Αμυκλών, τής Πίσσης καί τών Έζερών 7. Στην επισκοπή Άμυκλείου μέ έδρα το Νίκλι μνημονεύεται επίσκοπος μόνος γνω- 1. Bon, Péloponnèse, σελ. 138, *Α β ρ % μ έ α, Saint Christophe, σελ Gru m el, Regestes, 1, σελ άρ MM, 5, σελ Β ο n, Péloponnèse, σελ. 69 καί σημ. 4, 203 άρ. 62. Γριτσοπούλου, Μονή Φιλοσόφου, 'Αθήνα 1960, σελ Βλ. παρακάτω, σελ Β ο n, Péloponnèse, σελ Ό ρ λά ν δ ο υ, Μνημεία Τεγέας, σελ. 149, Β ο η, Péloponnèse, σελ Χρονικον Μονεμβασίας, σελ. 22 (Dujëev). G. Parthey, Hieroclis Synecdemus et notiliae graecae episcopatuum, acceda Nili Doxapatrii notitia patriarchatuum et locorum nomina immutata, Αιψία 1866, σελ (Notitia 10), 259 (Notitia 13). D ö 1 g e r, Regesten, άρ G r u m e 1, Regestes, 3, σελ άρ. 928, άρ MM, 1, σελ Β ο η, Péloponnèse, σελ V. Laurent,

5 ΙΣΤΟΡΙΚΠ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 95 στος άλλωστε ό Νικόλαος Μουζάλων 1. Παράλληλα, ή επισκοπή Πίσσης πού δημιουργήθηκε ταυτόχρονα πρέπει νά ήταν στην περιοχή τής Κυνουρίας καί νά είχε έδρα το Λεωνίδιο 2. Οί σταυροφόροι μετά τήν κατάκτηση το 1204 τής Κωνσταντινούπολης καί τήν κατάλυση τοΰ βυζαντινού κράτους, έ'σπευσαν νά καταλάβουν καί τά υπόλοιπα εδάφη τής αυτοκρατορίας. "Ετσι, ό Βονιφάτιος ό Μομφερρατικος αναλαμβάνοντας τήν αρχηγία τών επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο, πολιόρκησε τά κάστρα τοΰ "Αργούς, τής Κορίνθου καί τοϋ Ναυπλίου 3. Αίγο αργότερα καί ενώ ή πολιορκία συνεχιζόταν, ό Γουλιέλμος de Champlitte μέ τον Γοδεφρεΐδο Βιλλεαρδουίνο επιχείρησαν τήν κατάκτηση τής υπόλοιπης χερσονήσου. Το 1209, πέτυχαν νά θέσουν ύπο τον ελεγχό τους το μεγαλύτερο τμήμα τής δυτικής, νότιας καί κεντρικής Πελοποννήσου 4. Ή πελοποννησιακή γή χωρίστηκε σέ 12 βαρονίες καί μοιράστηκε ανάμεσα στους λατίνους φεουδάρχες 5- ή περιοχή τής 'Αρκαδίας αποτέλεσε 4 βαρονίες. Ή πρώτη, μέ κέντρο το κάστρο τής "Ακοβας ή Mategriffon εϊχε 24 φέουδα καί παραχωρήθηκε στην οικογένεια Rogières μέ πρώτο ηγεμόνα τον Gautier 6. Ή δεύτερη, La date de l'érection des métropoles de Patras et de Lacedèmone, RBB 21 (1963), σελ J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum, σελ. 124, 369 (Notitia 13). 1. Καραμάνου, 'Αρκαδικά, σελ II. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, Ή μητρόπολις 'Αμυκλών και Τριπολιτσάς καί ai ίπισκοπαί Πίσσης, Έζερών, Βελιγόατιδος, 'Αθήνα 1921, σελ Μ ο ρ α ΐ τ ο υ, 'Ιστορία Τεγέας, σελ. 230, 247, 251, 253. 'Ηρώς Κ ο ρ μ π έ τ η, Έγκώμιον εις τον πατριάρχην Νικόλαον Δ' τον Μονζάλωνα, 'Ελληνικά 7 (1934), σελ. 322 σημ. 2. Τ. Α. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ, 'Αμυκλών επισκοπή, ΘΗΕ 2 (1963), στ Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Μνημεία Τεγέας, σελ Θ. Ν. Ζ ή σ η, Ό πατριάρχης Νικόλαος Δ' Μουζάλων (ΙΙαράρτημα: Μονζάλωνος, ΙΙερί τής εκπορεύσεως τον 'Αγίου Πνεύματος), Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 23 (1978) σελ Darrouzès, Notitiae episcopatuum, σελ. 326 (Notitia 10), 362 (Notitia 13). 2. Ζερλέντη, δ.π., σελ Τ. Α. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ, Μαντινείας καί Κυνουρίας μητρόπολις, ΘΗΕ 8 (1966), στ Τοϋ ίδιου, '// κατά τήν Κυνουρίαν μονή τής Λουκοΰς, Πελοποννησιακά 6 (1968), σελ Σημείωμα βιβλιογράφου τοϋ 1372 φανερώνει δτι ή επισκοπή Πίσσης υπάρχει ακόμη τότε* βλ. Ν. Α. Β έ η, Μνείαι τοϋ "Αστρους κατά τους μέσους αιώνας καί τά παρ' αυτό κάστρα. Το τοπωννμικόν <<"Αρεια», ΒΖ 17 (1908), σελ Χρονικον τοϋ Μορέως, στ , , , , Β ο n, Morée, σελ Β ο η, Morée, σελ Χρύσας Α. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Ή ηγεμονία τής 'Αχαΐας, Ιστορία, τοΰ 'Ελληνικού "Εθνους, τόμ. Θ', 'Εκδοτική 'Αθηνών, 1979, σελ Χρονικον τοϋ Μορέως, στ , Cronaca di Morea, σελ. 427, 428. Libro de los fechos, Livre de la conqueste, Bon, Morée, σελ Μ αλτ έ ζ ο υ, δ.π., σελ Χρονικον τοϋ Μορέως, στ Cronaca di Morea, σελ Libro de los fechos, 117. Livre delà conqueste, 128. Bon, Morée,σελ. 104,

6 96 ΒΟΓΑΑΣ ΚΟΧΤίΙ περιλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος τών Σκορτών μέ κυριότερο κάστρο τήν Καρύταινα, πού υπήρχε πιθανότατα καί πριν άπο τή φραγκική κατάκτηση. Είχε 22 φέουδα καί παραχωρήθηκε στον Ούγο de Brie! 1. Ή τρίτη βαρονία, τής Βελίγοστης, μέ 4 φέουδα περιήλθε στον Ματθαίο de Mons 2 καί ή τέταρτη, τοΰ Νικλίου, μέ 6 φέουδα, στον Γουλιέλμο de Morlay 3. Ίϊ Βελίγοστη καί το Νίκλι αναφέρονται στο Χρονικό τοΰ Μορέως ως χώρες προεστες εις όλον τον Μορέαν ί ' ό Βιλλεαρδουίνος αναγκάστηκε νά τις πολιορκήσει για νά παραδοθούν 5. Οί Φράγκοι εγκατέστησαν λατίνους ιεράρχες στίς επισκοπές τών πόλεων τις όποιες κατέλαβαν. "Ετσι, στην επισκοπή 'Αμυκλών, πού υπαγόταν στή λατινική αρχιεπισκοπή Πατρών, τον ορθόδοξο επίσκοπο διαδέχθηκε ό λατίνος Ίμβέρτος, στον όποιο παραχωρήθηκαν 4 φέουδα. Το 1209, αντικαταστάθηκε παράνομα άπο τον Γιλιβέρτο, πρώην ηγούμενο στή μονή τού Άγιου Πέτρου στο Flavigny en Auxois 6. Μετά τή συνοπτική επισκόπηση τής ιστορίας τής 'Αρκαδίας στην περίοδο , ακολουθεί ή αναγραφή τών π?νηροφοριών πού έ'χουν συγκεντρωθεί για τους οικισμούς καί τά μνημεία. Τήν έλλειψη ειδήσεων άπο φιλολογικές 1. Χρονικον τοϋ Μορέως, στ Cronaca di Morea, σελ Libro de los ferhos, 118. Livre de la conqueste, 128. Bon, Morée, σελ. 105, Χρονικον τοΰ Μορέως, στ Cronaca di Morea, σελ Livre de la conqueste, 128. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, δ.π., σελ. 24. Ά λ ε ξ ο π ο ύ λ ο υ, Μεσαιωνικοί πόλεις, σελ Β ο n, Morée, σελ , Χρονικον τοΰ Μορέως, στ Cronaca di Morea, σελ Livre de la conquesto, 128. Β ο n, Morée, σελ. Ill - 112, Ό ρ λ ά ν S ο υ, Μνημεία Τεγέας, σελ Χρονικον τοΰ Μορέως, στ Για την κατάληψη της Βελίγοστης βλ. Χρονικον τοΰ Μορέως, στ Πρβλ. Π. Β ε λ ι σ σ α ρ ί ο υ, Τοπογραφικά Βελιγόστιδος, ΕΕΒΣ 45 ( ), σελ Τήν πολιορκία καί άλωση τοΰ Νικλίου παραδίδουν ή ελληνική παραλλαγή τοΰ Χρονικοΰ τοΰ Μορέως (δ.π., στ ) καί ή ιταλική (δ.π., σελ ). Καρχμ ά ν ο υ, 'Αρκαδικά, σελ Μ ο ρ α ί τ ο υ, 'Ιστορία Τεγέας, σελ 'Αλεξοπούλου, Μεσαιωνικοί πόλεις, σελ Bon, Morée, σελ Ό ρλάν&ου, Μνημεία Τεγέας, σελ Χρονικον τοϋ Μορέως, στ Cronaca di Morea, σελ Libro de los fechos, 130. Livre de la conqueste, 128. Ζερλέντη, δ.π., σελ. 6. Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Ό αρχιεπίσκοπος "Αντελμος καί τά πρώτα ετη τής λατινικής εκκλησίας Πατρών, ΕΕΒΣ 10 (1933), σελ. 405, Β ο n, Morée, σελ. 70 σημ. 5, 93, 497, 523. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Μνημεία Τεγέας, σελ Στην ελληνική καί ιταλική παραλλαγή τοϋ Χρονικοΰ τοΰ Μορέως αναφέρεται ίδρυση λατινικής επισκοπής καί στή Βελίγοστη. Στή γαλλική μαρτυρεΐται ύπαρξη κοινοΰ επισκόπου καί για τις δύο πόλεις (δ.π., 128) ενώ στην άραγωνική μόνο τοΰ επισκόπου Άμυκλίου (δ.π., 130). Βλ. Ζερλέντη, δ.π., σελ. 24. Β ο n, Morée, σελ. 98.

7 ΙΣΤΟΡΙΚΙΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 97 πηγές αναπληρώνουν τά ευρήματα τών ανασκαφών, στα όποια σέ μεγάλο βαθμό στηρίζεται ή προσπάθεια σύνθεσης τής ιστορικής γεωγραφίας τής περιοχής 1. Στην καταγραφή τών θέσεων, τών μνημείων καί τών αρχαιολογικών ευρημάτων τά τοπωνύμια καταχωρίζονται κατά αλφαβητική σειρά. Καταγράφονται πρώτα οί ιστορικές πληροφορίες για τον κάθε τόπο καί μετά οί ειδήσεις για τά μνημεία καί ευρήματα (στά όποια περιλήφθηκαν καί οσα στίς αρχαιολογικές αναφορές σημειώνονται μέ το γενικό ορο «βυζαντινά»). 'Από τή μελέτη τών αρχαιολογικών τεκμηρίων διαπιστώνεται δτι οί γνωστές αρχαίες πόλεις εξακολουθούν νά υπάρχουν καί κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο, εξαφανίζονται όμως μετά άπο τις σλαβικές επιδρομές, μέ εξαίρεση τον 'Ορχομενό, το Παλλάντιο καί τήν Τεγέα, δπου σώζονται μνημεία καί ευρήματα καί τής μεσοβυζαντινής εποχής. Ώς προς τή γεωγραφική κατανομή τών θέσεων, πρέπει νά σημειωθεί δτι οι περισσότερες επισημαίνονται στίς επαρχίες Μαντινείας καί Γορτυνίας ενώ οί λιγότερες στην επαρχία Μεγαλόπολης. 1. Τά στοιχεία συγκεντρώθηκαν άπο τις δημοσιευμένες αρχαιολογικές αναφορές, άλλα καί άπο ανέκδοτο υλικό πού είχε τήν καλοσύνη να θέσει στή διάθεση μου ό κ. Θ. Σπυρόπουλος, επίκουρος καθηγητής καί Έφορος 'Αρχαιοτήτων στην Ε' "Εφορεία Κλασικών 'Αρχαιοτήτων Σπάρτης. Ό ϊδιος μοΰ παραχώρησε επίσης το σχεδιάγραμμα καί τις φωτογραφίες άπο τήν ανασκαφή τής Χωτούσας πού δημοσιεύονται εδώ. Τον ευχαριστώ θερμότατα.

8 98 ΒΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΗ Τ7 Φ ζ Ο ο ί e.1? f {! ί J ν- < < α. < Ο SI ο

9 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 99 "Αγιος 'Ανδρέας Κυνουρίας Μνημεία. Δοκιμαστική ανασκαφή έ'γινε στην παραλία τοΰ 'Αγίου 'Ανδρέα, στο λόφο «Νησί», δπου υπάρχουν ελληνιστικά ερείπια. 'Ερευνήθηκαν ή ΒΔ καί ή Δ πλευρά τοΰ λόφου, δπου διαπιστώθηκε έπίχωση ύστερων ρωμαϊκών χρόνων. Ή συμπληρωματική οχύρωση τοΰ λιμανιού τοποθετείται σέ βυζαντινούς χρόνους. Τής 'ίδιας εποχής είναι καί ή επισκευή τών δύο νότιων πύργων τών τειχών, στην κορυφή τοΰ λόφου. Καράγιωργα, ΑΔ18 (1963), Βΐ, 89. D a u x, BCII87 (1963), 759. Π α υ - σ α ν ί ο υ, Κορινθιακά, σημ. 1. "Αγιος Ιωάννης Γορτυνίας "Ιστορία. Το χωριό είναι κτισμένο στά ερείπια τής αρχαίας Ήραίας, πού καταστράφηκε στο τέλος τοΰ αρχαίου κόσμου. Παυσανίου, VIII, 26, 1-2. Ά λ. Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς, ' Αναακαφαί '//ρα/ας, ΛΔ 14 ( ), 57. Μνημεία, θέση Ηαληοεκκλησιά. 'Ανασκάφηκαν παχεΐς τοίχοι πού άνηκαν πιθανώς σέ ρωμαϊκό ή βυζαντινό κτήριο μεγάλων διαστάσεων, τελείως καταστραμμένο. 'Εντοπίστηκαν καί πολλοί χριστιανικοί Φιλαδελφέως, δ.π., 58. τάφοι. όμως Στον αγρό τών αδελφών Σπηλιοπούλου αποκαλύφθηκε επίμηκες κτήριο πού χωριζόταν μέ εγκάρσιους τοίχους σέ 4 αίθουσες. 'Ανάμεσα στά χώματα βρέθηκαν θραύσματα αρχαίων αγγείων καί πολύ φθαρμένα ρωμαϊκά καί βυζαντινά νομίσματα. Φ ι λ α δ ε λ φ έ ω ς, δ.π., Νοτιοδυτικά τοΰ χωριοΰ "Αγ. 'Ιωάννης, στή θέση Κόκορα (αρχαίες Μελαινεές;) έ'χουν επισημανθεί άπο παλαιά λείψανα ρωμαϊκού λουτροΰ. Σύμφωνα μέ τή «Γαλλική 'Επιστημονική 'Αποστολή τοΰ Μορέως» στή θέση τοΰ λουτροΰ ιδρύθηκε αργότερα χριστιανικός ναός. W. Μ. Leak e, Peloponnesiaca, Λονδίνο 1846, Φιλαδελφέως, δ.π., α υ σ α ν ί ο υ, 'Αρκαδικά, σημ. 1. "Αγιος Νικόλαος (πρ. Καστρί) Κυνουρίας Ευρήματα. «Θησαυρός» άπο 88 χάλκινα νομίσματα: 'Ιουστινιανού Α' (539/ 40), Ίουστίνου Β' (565/6 καί 575/6) καί 84 μικρές υποδιαιρέσεις (minimi)

10 100 ΒΟΤΛΑΣ ΚΟΝΤΗ τοΰ 5ου καί 6ου αί. μ.χ. προερχόμενα άπο το χωριό "Αγιος Νικόλαος παραδόθηκαν το 1935 στο Νομισματικό Μουσείο. "Λ β ρ α μ έ α, Νομισματικοί «θησαυροί», 64 άρ. 27. "Αστρος Κυνουρίας 'Ιστορία. Λείψανα αρχαίου οίκισμοΰ, τον όποιον οί αρχαιολόγοι ταυτίζουν μέ τήν αρχαία πόλη Εύα, σώζονται στή θέση τής μονής Λουκοΰς, 4 χλμ. άπο το "Αστρος. Στον 'ίδιο χώρο το 2ο μ.χ. αί. ό 'Ηρώδης 'Αττικός έκτισε βίλλα. Στον 5ο μ.χ. σώζονται στο χώρο τής μονής. αι. ανήκει παλαιοχριστιανική βασιλική, τής όποιας μέλη Le a k e, Travels, Β', Ί92. Κ. Α. Ρωμαίου, Έπιγραφαί εκ Κυνουρίας, Άθηνα 18 (1906), Θνρεάτις Γή, , (άρθρα Π. Φάκλαρη καί Σέμνης Καρούζου). Σέμνης Καρούζου, Die Antiken vom Kloster Luku in der Thyreatis, Römische Mitteilungen 76 (1969), ΒΔ Μνημεία. Μονή Λουκοΰς. 'Αρχιτεκτονικά λείψανα παλαιοχριστιανικών χρόνων πού σώζονται εΐτε εντοιχισμένα στην Ν πλευρά τοΰ καθολικού τής μονής είτε στο προαύλιο επιτρέπουν τήν υπόθεση Οτι στή θέση τοΰ σημερινού ναοΰ υπήρχε παλαιοχριστιανική βασιλική, πιθανώς τοΰ 5ου αί. Οί Sodini, Πάλλας καί Spiro δέν θεωροΰν απίθανο νά είναι παλαιοχριστιανικό ένα τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου πού διακρινόταν στή ΝΔ γωνία τής Ν πλευράς τοΰ ναοΰ. Τό 1924, ό 'Ορλάνδος χρονολόγησε τό καθολικό τής μονής Λουκοΰς αφιερωμένο στή Μεταμόρφωση τοΰ Σωτήρος στον 12ο - 13ο αί. 'Από τότε δλοι οί μελετητές τής ιστορίας τής μονής δέχονταν Οτι ό ναός είναι βυζαντινό κτίσμα. "Οπως όμως απέδειξαν νεώτερες έ'ρευνες τόσο τοΰ Μ. Χατζηδάκη όσο καί τοΰ Χ. Μπούρα βέβαιον είναι Οτι τό καθολικό τής μονής ανήκει στους μεταβυζαντινούς ναούς κατά μίμηση βυζαντινών προτύπων. 'Ορλάνδου, Ή μονή Λουκοΰς, ΗΜΕ 1924, Β ο n, Péloponnèse, 7 σημ. 7, , 149. Ζ α κ υ Ο η ν ο ΰ, Brèche, 326. Τ. Α. Γριτσοπούλ ο υ, Ή κατά τήν Κυνουρίαν μονή τής Λουκοΰς, Πελοποννησιακά 6 ( ), J. - P. S ο d i n i, Mosaïques paléochrétiennes de Grèce: Compléments, BCII 95 (1971), Ζακυθηνοΰ, Despotat, B', 303. Κ ο κ κ ί ν η, Μοναστήρια, 93. II ά λ λ α, Monuments, 180 άρ. 88. Spiro, Corpus, 149. Άντωνακάτου-Μαύρου, Μονές 'Αρκαδίας, Θυρεάτις Γή, (άρθρο Κ. Χασαπογιάννη). Ν. Φλούδα, Θυρεατικά, Α', 'Αθήνα 1982, 132, Για τή χρονολόγηση τοΰ καθολικού στους μεταβυζαντινούς χρόνους βλ. Σέμνης Καρούζου, δ.π., σημ. 11. Χ. Μπούρα, Ή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην 'Ελλάδα μετά τήν "Αλωση ( ), 'Αρχιτεκτονικά Θέματα 3 (1969), 166. Μ. Χατζηδάκη, Ή μεταβυζαντινή τέχνη ( ) καί ή ακτινοβολία της, 'Ιστορία τοΰ Ελληνικού "Εθνους, τόμ. Ι, 'Εκδοτική 'Αθηνών 1974, 418.

11 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 101 ' Λ τ σ ί χ ο λ ο ς Γορτυνίας Μνημεία. Ναός Αγίου Ανδρέου, στά ερείπια τής αρχαίας Γόρτυνος, κοντά στή μεσαιωνική γέφυρα τοΰ Λουσίου, τρία τέταρτα τής ώρας Άτσίχολος. άπό τό χωριό Είναι μονόκλιτη βασιλική μέ τρούλο καί έ'χει ιδρυθεί επάνω σέ αρχαίο ιερό. Μέλη τοΰ αρχαίου ίεροϋ είναι εντοιχισμένα στο ναό, ενώ τμήμα τοΰ στυλοβάτη του σχηματίζει τό ίερό βήμα. Ανάμεσα στον αρχαίο καί τό χριστιανικό ναό παρεμβάλλεται ρωμαϊκό κτίσμα" τμήμα της αψίδας καί τής τοιχοποιίας του διακρίνεται στή Δ εσωτερική πλευρά τοΰ ναοΰ. 'Εξωτερικά ό ναός στεγάζεται μέ δίκλινη στέγη καί ό τρούλος του είναι ελλειψοειδής. Χρονολογείται άπο τό Μουτσόπουλο στο 12ο αι., ενώ ό Ζάχος τόν θεωρεί μεταβυζαντινό. Φέρει ί'χνη τοιχογραφιών σέ δύο επάλληλα στρώματα. Ζάχου, Μεσαιωνικά μνημεία, 69. Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, 'Αρχιτεκτονική, ' πρβλ. βιβλιοκρισία Α. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, Πελοποννησιακά 2 (1957), 448 καί 3-4 ( ), Βάναινα-Θέλπουσα Γορτυνίας 'Ιστορία. Ή ονομασία Βάναινα αντικατέστησε στους μέσους χρόνους τό όνομα τής αρχαίας πόλης Θέλπουσας, όπου βρέθηκε απόσπασμα τοΰ Διοκλητιάνειου αγορανομικού κώδικα. Ή πόλη μνημονεύεται στό Συνέκδημο τοΰ Τεροκλέους καί αργότερα στον κατάλογο τών πόλεων πού περιλαμβάνονται στον Paris. gr. 1555Α. Στην περιοχή της βρίσκονται τά ερείπια δύο παλαιοχριστιανικών ( ; ) βασιλικών. Π α υ σ α ν ί ο υ, VIII, 25. Συνέκδημος Ίεροκλέους (Honigmann). -Leali e, Travels, Β', 98. Παπανδρέου, Άζανιάς, 30. Κανδηλώρου, Γορτυνία. 36. Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, 'Αρχιτεκτονική, 6, 9. Α. Π ε τ ρ ο ν ώ τ η, Νέο απόσπασμα τοΰ Διοκλητιάνειου αγορανομικού κώδικα άπα τή θέλπουσα τής 'Αρκαδίας, Ελληνικά 26 (1973), Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Despotat, Β', 148. Μνημεία. Ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής τοΰ Αγίου 'Ιωάννου σώζονται κοντά στή γέφυρα τοΰ Λάδωνα καί δεξιά τοΰ ποταμού (θέση Τουμπίτσι), σέ χαμηλό λόφο. 'Ηταν κτισμένη επάνω σέ αρχαίο ίερό, πιθανώς τοΰ Ασκληπιού. Ό ναός ήταν ορθογώνιος μέ αψίδα, στή Β πλευρά τής όποιας παρατηρήθηκε τμήμα συνθρόνου. Τό εσωτερικό τής βασιλικής καλύπτει τεράστια δρυς. Γλυπτά μέλη μεταξύ τών οποίων Ινα υπέρθυρο, είναι εντοιχισμένα σέ διάφορα σημεία. Χρονολογείται άπό τόν Μουτσόπουλο στον 5ο ή 6ο αί. μ.χ. Αντίθετα, ό Ξυγγόπουλος θεωρεί δτι τά στοιχεία πού διαθέτουμε καί για τις δύο εκκλησίες δέν είναι επαρκή για νά οριστεί ό αρχιτεκτονικός τύπος τους καί νά χρονολογηθούν μέ ασφάλεια.

12 102 ΒΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΗ Leake, Travels, Β', ΓΙ α π α ν δ ρ έ ο υ, Άζανιάς, 30. Μ e y e r, Peloponnesische Wanderungen, 87. Μουτσόπουλο υ, 'Αρχιτεκτονική, 6-13, πρβλ. βιβλιοκρισία Α. Ξυγγοπούλου, Πελοποννησιακά 2 (1957), Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Brèche, 326. Γριτσοπούλου, Τριπολιτσά, Α', 75. Πετρονώτη, 'Αρχιτεκτονικά μνημεία, 31. "Ενα χιλιόμετρο βόρεια άπό τόν Άγιο 'Ιωάννη βρίσκεται ό ναός τής Παναγίας τής Βάναινας (μονόκλιτης βασιλικής μέ ημικυκλική αψίδα), κτισμένος στά θεμέλια παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Ό ναός καταλαμβάνει τμήμα τοΰ εικονοστασίου καί τής αψίδας (σφηνωμένης στο βράχο) της βασιλικής. Ή αψίδα της βασιλικής χρονολογείται άπό τόν Μουτσόπουλο στον 5ο ή 6ο α'ι. Meyer, Peloponnesische Wanderungen. 87. Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, Άρχιτεκτονική, 13-14, 19' πρβλ. βιβλιοκρισία Ξυγγοπούλου, Πελοποννησιακά 2 (1957), Γριτσοπούλου, Τριπολιτσά, Λ', 75. Πετρονώτη, 'Αρχιτεκτονικά μνημεία, 31. Β ο ύ ρ β ο υ ρ α Κυνουρίας Ιστορία. Τό όνομα τοΰ χωριού Βούρβουρα, στή ΒΔ Κυνουρία καί οί πρώτοι οικιστές του συνδέονται πιθανότατα μέ τή μετοίκηση πληθυσμού άπό τή Χαλκιδική στην Πελοπόννησο. Σέ πλαστό χρυσόβουλλο τοΰ αυτοκράτορα Ιωάννου ΣΤ' Παλαιολόγου τοΰ 1344 μνημονεύεται Οτι ό προ ημών βασιλεύσας κύριος 'Αλέξιος δ Κομνηνός εμετοίκησε τα χωρία από τοϋ αγίου "Ορους εις τήν Πελοπόννησον. Είναι γνωστό ότι στή Σιθωνία υπάρχει χωριό καί λιμάνι τής Βουρβουροΰς. "Ισως, λοιπόν, κάτοικοι τοΰ χωριοϋ αυτού νά εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο, στό χωριό πού τώρα Ιχει ερειπωθεί καί βρισκόταν κοντά στό ναό τοΰ Άγιου Γεωργίου, άπό τόν όποιον είχε πάρει τό Ονομα. Πράγματι, ή μελέτη μεγάλου άριθμοΰ (15) ερειπωμένων εκκλησιών τοΰ 11ου αί. πού σώζονται Δ άπό τό σημερινό χωριό, οδηγεί στό συμπέρασμα Οτι στην κοίτη τοΰ χειμάρρου Άλφειοΰ (σημ. Σαρανταπόταμου ) υπήρχε αξιόλογο μεσαιωνικό πόλισμα στή θέση όπου κατά τήν αρχαιότητα ήταν ή Φυλάκη. Τά πολίσματα μπορεί νά ήταν δύο καί νά τά χώριζε ό χείμαρρος" επειδή όμως δέν υπάρχουν στοιχεία πού νά ενισχύουν τήν υπόθεση αύτη, γίνεται δεκτή ή ύπαρξη ενός μόνο πολίσματος πού εκτεινόταν καί στίς δύο Οχθες τοΰ χειμάρρου. Ό οικισμός πρέπει νά σχηματίστηκε στά τέλη τοΰ 10ου - αρχές 11ου αι., ή ακμή του Ομως πρέπει νά τοποθετηθεί μεταξύ τών άρχων τοΰ 11ου καί τών μέσων τοΰ 12ου αί. "Οπως μαρτυρεί εκτός άπό τό όνομα Φραγκοκλήσι καί εύρημα φραγκικών αργυρών νομισμάτων τών ετών , ό οικισμός εξακολούθησε νά υπάρχει καί στην περίοδο τής Φραγκοκρα-

13 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 103 τίας. Πιθανότατα διατηρήθηκε καί κατά τήν Τουρκοκρατία, δέν φαίνεται, πάντως, νά υπάρχει μετά τήν 'Επανάσταση. Μ. Γ ο ύ δ α, Βυζαντιακά έγραφα τής εν "Αθω ιεράς μονής τοϋ Βατοπεδίου, ΕΕΒΣ 4 (1927), άρ. 13 πρβλ. βιβλιοκρισία Α. Σ ι γ ά λ α, 'Ελληνικά 1 (1928), F. D ö 1 g e Γ, Chronologisches und diplomatisches zu den Urkunden des Athosklosters Vatopedi, BZ 39 (1939), Τοΰ "ίδιου, Regesten, άρ Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Οί Σλάβοι εν 'Ελλάδι, 'Αθήνα 1945, 92. Κ. Α. Ρωμαίου, Μικρά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, Τοΰ ίδιου, Τοπογραφικά τής Φραγκοκρατίας, Πελοποννησιακά 2 (1957), Τοΰ ίδιου, Τόποι καί τοπωνύμια, Πελοποννησιακά 5 (1962), Α. Ξυγγοπούλου, Γα ερείπια εκκλησιών παρά το χωρίον τοϋ Βούρβουρα, Πελοποννησιακά 5 (1962), Μνημεία. Ναός Άγιου Γεωργίου, σταυροειδής εγγεγραμμένος δικιόνιος μέ τρούλο, στή δεξιά όχθη τοΰ Αλφειού. Τοποθετείται χρονολογικά πιθανότατα στον 11ο αί. Άπό τόν παλαιό ναό δέν διακρίνονται ίχνη πάνω άπό τό έδαφος. Πριν άπό μερικά χρόνια σώζονταν αρκετά λείψανα του. Ανάγλυφα αρχιτεκτονικά μέλη φυλάσσονται στην αρχαιολογική συλλογή τοΰ χωριοΰ. Ό Άγιος Γεώργιος ήταν ή σημαντικότερη εκκλησία τοΰ πολίσματος, δέν αποκλείεται μάλιστα νά Ιδωσε τό όνομα της στό κάστρο τοΰ Τούρνου (άποψη Ρωμαίου) ή ακόμη καί στον οικισμό, πριν άπό τήν κάθοδο τών μελών τής οικογένειας τοΰ Βούρβουρα άπό τή Χαλκιδική (άποψη Ξυγγοπούλου). Στή θέση του σήμερα υπάρχει σύγχρονος ναός. Κ. Α. Ρ co μ α ί ο υ, 'Ερευνητική περιοδεία εις Κυνουρίαν, ΠΑΕ 1950, 239. Τοΰ ϊ δ ι ο υ, Τοπογραφικά, δ.π., 11. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, "Ερείπια εκκλησιών, δ.π., , Φραγκοκλήσι. Στενή επιμήκης αίθουσα μέ ημικυκλική εσωτερικά καί εξωτερικά αψίδα βρίσκεται στή δεξιά Οχθη τοϋ χειμάρρου, κοντά στον Άγιο Γεώργιο. Οί τοίχοι τοΰ ναίσκου σώζονται σέ αρκετό ΰψος καί τό μεγάλο πάχος τους επιτρέπει τήν υπόθεση ότι πρόκειται για απλή μονόκλιτη καμαροσκέπαστη βασιλική. Χρονολογικός προσδιορισμός τοΰ κτίσματος άπό τόν αρχιτεκτονικό του τύπο καί τήν τοιχοδομία δέν είναι δυνατός. Ή ύπαρξη, όμως, στην περιοχή ναών καί αρχιτεκτονικών μελών πού χρονολογοΰνται στον 11ο καί 12ο αί. αποτελεί πιθανή ένδειξη Οτι καί τό Φραγκοκλήσι θά μπορούσε νά ανήκει στην (δια περίοδο. Δέν είναι γνωστό αν ή ονομασία του, Φραγκοκλήσι ή Φραγκοκλησιά, σχετίζεται μέ τή χρήση του άπό τους Φράγκους κατακτητές. Πάντως, στά ερείπια τοΰ ναΐσκου καί δυτικά του, βρέθηκε, τό 1900, πήλινο αγγείο μέ 700 περίπου τορνέσια ( ). Τά 555 άπ' αυτά κατατέθηκαν αργότερα στό Νομισματικό Μουσείο. Ι. Ν. Σ β ο ρ ώ ν ο υ, "Εκθεσις περί τοΰ Έθνικοϋ Νομισματικού Μουσείου, «ΠΑΝ 8 (1905 ), 255. Ρ 6j μ α ί ο υ, Τοπογραφικά, δ.π., 12. Ξυγγοπούλου, 'Ερείπια εκκλησιών, δ.π., , Β ο n, Morée, 514.

14 104 ΒΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΗ Άγιος Βασίλειος, μικρός ερειπωμένος ναός πολύ κοντά στό Φραγκοκλήσι, μέ τό όποιο μοιάζει τυπολογικά. Είναι δηλαδή μικρή επιμήκης μονόκλιτη βασιλική μέ ημικυκλική εσωτερικά καί εξωτερικά αψίδα. ΊΙ ΒΔ γωνία καί μέρος τής νότιας πλευράς δέν σώζονται. Χρονολογικά πρέπει νά είναι σύγχρονος μέ τό Φραγκοκλήσι. Ξυγγοπούλου, 'Ερείπια εκκλησιών, δ.π., 150. Άσκηταριό. Σπήλαιο, μέ κατεύθυνση άπό ΝΔ προς ΒΑ στην αριστερή Οχθη του χειμάρρου, στή θέση Παλιόρογγο. Στή ΒΛ πλευρά έχει λαξευτεί στό βράχο μικρή ημικυκλική εσοχή, πού πιθανώς χρησίμευε ως Αγία Τράπεζα. Στον τοΐχο, μεταξύ τής Άγιας Τράπεζας καί τής ΝΔ άκρης, σώζονται τοιχογραφίες πού χρονολογούνται στό α' τέταρτο τοΰ 12ου αί. "Ετσι, το Άσκηταριό είναι τό τελευταίο, κατά χρονολογική σειρά, άπο τά σωζόμενα στην περιοχή βυζαντινά μνημεία. Κ. Α Ρ ω μ α ί ο υ, Άνασκαφαί εν Κυνουρία, ΙΙΑΕ 1941, 65. BCH ( ), 326. Α. Ξυγγοπούλου, Ai τοιχογραφίαι τοΰ 'Λσκηταριοΰ παρά το χωρίον τοϋ Βούρβουρα, Πελοποννησιακά 3-4 ( ), 87-9't. Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μαύρου. Μονές "Αρκαδίας, 327. 'Ερείπια εκκλησίας στή θέση Παλιόρογγο, στην αριστερή όχθη τοΰ Άλφειοΰ καί κοντά στό Άσκηταριό. Άνηκε στον τύπο τών δικιόνιων ναών μέ τρούλο καί σώζεται σέ ΰψος σχεδόν 1 μ. Είχε τρεις ημικυκλικές εσωτερικά καί εξωτερικά αψίδες. Εσωτερικά, ή κεντρική αψίδα έ'χει υποτυπώδες σύνθρονο καί κτιστή Αγία Τράπεζα, μέ ογκώδεις διαστάσεις, πού πιθανώς οφείλονται σέ μεταγενέστερη διαρρύθμιση. Ό ναός είναι όμοιος αρχιτεκτονικά μέ τόν Άγιο Γεώργιο καί άφοΰ εκείνος ήταν τό σημαντικότερο μνημείο τής περιοχής ευνόητο είναι ότι τόν αντιγράφει. "Λρα, εϊναι λίγο νεώτερος άπό τον "Αγιο Γεώργιο, κτισμένος όμως καί αυτός μέσα στον 11ο αι. Ή χρονολόγηση ενισχύεται άπό τήν ύπαρξη ανάγλυφων αρχιτεκτονικών μελών πού προέρχονται άπό τό ναό. Άπό αυτά άλλα είναι εντοιχισμένα στή νέα εκκλησία τοΰ χωριού καί άλλα φυλάσσονται στην Αρχαιολογική (έπιστύλιο) Συλλογή. Σέ μαρμάρινο βωμίσκο υπάρχει επιγραφή: Ά?.έξανδρος και Έλπϊς ενχήν. Τρεις μαρμάρινες ενεπίγραφες στήλες μέ πέντε επιτύμβιες επιγραφές τών τελευταίων ρωμαϊκών χρόνων φαίνεται πώς ήταν εντοιχισμένες στό ναό. Κ. Α. Ρ ο) μ α ί ο υ, Μικρά συμβολή εις τήν άρχαίαν τοπογραφίαν, 'Αθηνά 14 (1902) Τοΰ ίδιου, Άνασχαφαί, δ.π,, 65. BCH ( ), 326. Ρωμαίου, 'Ερευνητική περιοδεία, δ.π., Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ, 'Ερείπια εκκλησιών, δ.π., , 155. Καί στίς δύο όχθες τοΰ χειμάρρου σώζονται καί άλλα ερειπωμένα βυζαντινά

15 ΙΣΤΟΡΤΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 105 έκκλησίδια τοΰ 11ου αί. μέ λείψανα τοιχογραφιών (Άγια Ελένη, Αγία Κυριακή, Άγια Πνεύματα, Ανάληψη). Ρωμαίου, Άνασκαφαί, δ.π., 65. BGH ( ), 326. Ρωμαίου, Τοπογραφικά, δ.π., 11. Ξυγγοπούλου, 'Ερείπια εκκλησιών, δ.π., 146, 149. Γ ό ρ τ υ ς αρχαία Γορτυνίας Μνημεία. Ή έλλειψη νομισματικών ευρημάτων μετά τά μέσα τοΰ 5ου αί. μ.χ. μαρτυρεί τήν εγκατάλειψη τοΰ χώρου τήν εποχή αυτή. Νεώτερη έρευνα, όμίος, έφερε σέ φως, δυτικά άπό τις Θέρμες, λείψανα χττιρίου χρόνων, πού ήταν ιδρυμένο επάνω σέ αρχαίο ίερό. βυζαντινών R. Martin -Η. Metzger, Gortys (Arcadie), BGH ( ), 286. Τών ίδιων, Gorty* d'arcadie, BGH ( ), Bon, Péloponnèse, 17, 51. ΙΙετρονώτη, 'Αρχιτεκτονικά μνημεία, 20, 35. Δημητσάνα Γορτυνίας 'Ιστορία. Πρώτη μνεία τής Δημητσάνας, ή όποια βρίσκεται στή θέση τής αρχαίας Τεύθης, μαρτυρεΐται σέ σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη Πολύευκτου, τοΰ 964 ή 966, τό όποιο μάς είναι γνωστό άπό επικυρωμένο αντίγραφο τοΰ πατριάρχη Κυρίλλου Α' Αουκάρεως τοΰ έτους Στό σιγίλλιο μνημονεύεται δτι ό Ίο^άννης Λαμπαρδόπουλος άπό τή Δημητσάνα, πρωτοασηκρήτις τοΰ αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά 'ίδρυσε τή μονή Φιλοσόφου, ή οποία ανακηρύσσεται σταυροπηγιακή. 'Εκκλησιαστικά ή Δημητσάνα άνηκε τόν 10ο αί. στην επισκοπή Λακεδαιμόνιας. Στην 'Εθνική ΠιβλιοΟήκη σώζεται εύαγγελιστάριο τοΰ 12ου αί. πού προέρχεται άπό τή μονή. Gru m el, Regestes, 1, άρ MM, 5, Κ α ν δ η λ ώ ρ ου, Γορτυνία, Τ. Λ. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ, Ή αρχιεπισκοπή Αημητσάνης καί 'Αργυροκάστρου, ΕΕΒΣ 20 (1950), 209, Β ο n, Péloponnèse, 69 καί σημ. 4, 203 άρ. 62. Τ. Α. Γριτσοπούλου, Μονή Φιλοσόφου, 'Αθήνα 1960, ΖακυΟηνοΰ, Despotat, Β', σημ. 10, 301 καί σημ. 6. II. Νικολόπ ο ύ λ ο υ, Το εκ τής μονής Φιλοσόφου προερχόμενον Εϋαγγέλιον τοΰ Βλαχομανόλη (υπ' αριθ. 163 χειρόγραφον παρά τή 'Εθνική Βιβλιοθήκη), Πρακτικά Λ' Συνεδρίου 'Αρκαδικών Σπουδών ( Πελοποννησιακά 1 2, ), Χατζηνικολάου- Π ά σ χ ο υ, Κατάλογος μικρογραφιών, άρ. 46. Μνημεία. Μονή τής Θεοτόκου, επονομαζόμενη τοΰ Φιλοσόφου. Είναι κτισμένη στή θέση Μονοπόρου, δύο ώρες μακρυά άπό τή Δημητσάνα, στή χαράδρα τοΰ ποταμού Λουσίου καί 200 μ. περίπου πάνω άπό τήν κοίτη του. Τό καθολικό, τών μέσων τοΰ 10ου αι., έχει σχήμα τετράγωνο καί ανήκει στον τύπο

16 106 ΒΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΗ τοΰ άπλοΰ τετράστυλου ναού ανατολικού τύπου. "Εχει μικρή αξονική αψίδα πού εξέχει προς τά έξο;> σαν άντηρίδα. Ό όκτάπλευρος τρούλος είναι κτισμένος μέ λαξευτούς λίθους καί πλίνθους. Χρονολογείται μέ βάση τόσο τά μορφολογικά χαρακτηριστικά του όσο καί τά λείψανα τοιχογραφιών πού σώζονται στην εσωτερική πλευρά του στά τέλη τοΰ 12ου - αρχές 13ου αί. Ό ναός ήταν κατάγραφος, σήμερα όμως ελάχιστα 'ίχνη διατηρούνται σέ δύο στρώματα. Τμήμα επιγραφής, καλυμένης άπό τά κονιάματα τοΰ δεύτερου στρώματος τής τοιχογράφησης πού αποκαλύφθηκε πρόσφατα, διασώζει τή χρονολογία Τά κελλιά καί τά διάφορα προσκτίσματα τής μονής είναι σέ έρειπιώδη κατάσταση. 'Εκτός άπό τό καθολικό, τά άλλα ερείπια τών κτισμάτων δέν μπορούν νά χρονολογηθούν μέ βεβαιότητα. Μερικά Ομως άπό τά πλησιέστερα προς αυτό ανήκουν στην τελευταία βυζαντινή περίοδο. Τό 1691 ή μονή εγκαταλείφθηκε άπό τους μοναχούς, οί όποιοι έκτισαν νέα σέ μικρή απόσταση άπ : > τήν παλαιά, καί σέ πιό ομαλό έδαφος. Ζάχου, Μεσαιωνικά μνημεία, Λ. Η. S. Mega w, The Chronology of some M id die-byzantine Churches, BSA 32 ( ), 99 σημ. 1. Bon, Péloponnèse, Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, 'Αρχιτεκτονική, 19-33, πρβλ. βιβλιοκρισία Π ά λ λ α, Θεολογία 28 (1957 ), καί Ξυγγοπούλου, Πελοποννησιακά 2 (1957), Γριτσοπούλου, Μονή Φιλ,οσόφου, δ.π., 11-14, Ν. Κ. Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, 'Ανασκαφή τής βααιλ.ικής τοΰ 'Αγίου 'Αχιλλείου, 'Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμήμα 'Αρχιτεκτόνων 5 ( ), 310, Ζ ί α, ΑΔ 29 ( ), Β2, Κ ο κ κ ί ν η. Μοναστήρια, II ε τ ρ ο ν ώ τ η, 'Αρχιτεκτονικά μνημεία, Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Μ α ύ ρ ο υ, Μονές 'Αρκαδίας, Έ κ κ λ η σ ο ύ λ α (πρ. Μερτζέ) Μεγαλόπολης Μνημεία. Στή θέση Πηγάδια εντοπίστηκε ορθογώνιο κτίσμα βυζαντινών χρόνων. Συνεχόμενο, στή Β πλευρά του, υπάρχει άλλο μικρό κτίσμα πού απολήγει προς Α σέ κόγχη. Κ α ρ ά γ ι ω ρ γ α, ΑΔ 17 ( ), Β', Πετρονώτη, Μεγάλη Πόλις, 152, 310 σημ Κ α π α ρ έ λ ι (σημ. Μανθυρέα) Μαντινείας Ευρήματα. Εύρημα μέ χαλκά νομίσματα τοΰ 12ου αί. Αποτελείται άπό 151 νομίσματα Κομνηνών: 'Ιωάννου Β', Μανουήλ Λ', Ανδρόνικου Α', Ίσαακίου Β' καί άλλα έφθαρμένα. Ειρήνης Βαρούχα-Χριστοδουλοπούλου. Εύρημα βυζαντινών νομισμάτων Πάρου, ΑΔ 14 ( ), 82

17 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 107 Λουτρά Ή ρ α ί α ς (πρ. Καλύβια) Γορτυνίας Μνημεία. Τρίκλιτος βυζαντινός ναός τής Παναγίας, τοΰ τύπου τοΰ εγγεγραμμένου σταυρού, καί συγκεκριμένα τοΰ σύνθετου τετρακιόνιου τύπου, βρισκόταν σέ ύψωμα πάνω άπό τό χωριό. Ή Αγία Τράπεζα ήταν ορθογώνιος λίθος, πιθανώς στυλοβάτης αρχαίου ίεροΰ, καί πατοΰσε σέ γιγαντιαίο πώρινο κιονόκρανο. Ή τοιχοδομία τοΰ ναοΰ αποτελείται άπό ίσόδομους, λαξευμένους πωρόλιθους, πού άνηκαν κυρίως σέ αρχαίο ίερό πού υπήρχε στην περιοχή, καί κοσμείται μέ όδοντοταινίες άπό πωρόλιθο. "Αγνωστος είναι ό αρχικός τρόπος στέγασης τοΰ ναοΰ. Χρονολογείται άπό τόν Μουτσόπουλο στό 12ο - 13ο αι., ενώ ό Πετρονώτης θεωρεί ότι είναι κτίσμα τοΰ 10ου αί. Καταστράφηκε τό 1956 άπό πυρκαϊά. Bon, Péloponnèse, 147 σημ. 2. Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ, 'Αρχιτεκτονική, 33-37, 111. Τοΰ ίδιου, 'Ανασκαφή τής βασιλικής τοϋ 'Αγίου 'ΑχιλΛείου, 'Επιστημονική 'Επετηρίδα Πολ.υτεχνικής Σχολής 'Αριστοτελείου ΙΙανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμήμα 'Αρχιτεκτόν6>ν 5 ( ), 341. Πετρονώτη, 'Αρχιτεκτονικά μνημεία, 34. Ναός Αγίου Γεωργίου, μονόκλιτη βασιλική μέ ημικυκλική αψίδα, βρίσκεται κοντά στην Παναγία. Στή δυτική πλευρά προς Β υπάρχει άρκοσόλιο στεγασμένο μέ ημικυκλική αψίδα. Ή στέγη τοΰ ναοΰ έχει καταπέσει, προφανώς Ομως στεγαζόταν μέ ημικυκλικό θόλο. Ή τοιχοποιία είναι πολύ επιμελημένη κατά τόν πλινθοπερίκλειστο τύπο. Ό ναός χρονολογείται άπό τόν Bon στους πριν άπό τόν 13ο αί. χρόνους καί άπό τόν Μουτσόπουλ.ο στην παλαιολόγεια εποχή. Bon, Péloponnèse, 1 47 σημ. 2. Μουτσόπουλο υ, 'Αρχιτεκτονική, Μαγούλιανα (πρ. Αργυρόκαστρο) Γορτυνίας Μνημεία. Θέση Παρτόλιανα, λατομείο Ν. Πολυδώρου. Ανασκαφή έ'φερε σέ φώς κεραμοσκεπή τάφο χριστιανικών χρόνων καί λύχνο παλαιοχριστιανικής εποχής, προερχόμενο άπό τάφο πού τόν κατέστρεψαν εργάτες τοΰ λατομείου. Χρήστου, ΛΔ 20 (1965), Β1, 167. Μαντινεία αρχαία Ιστορία. Στο χώρο τής αρχαίας Μαντινείας υπάρχει οικισμός καί μετά τό τέλος τής ρωμαϊκής περιόδου. Ή πόλη είχε καί εβραϊκή συναγωγή, Οπως

18 108 ΒΟΤΑΛΣ ΚΟΝΤΗ αναφέρεται σέ επιγραφή. Ή Μαντινεία μνημονεύεται στό Συνέκδημο τού Ίεροκλέους καί φαίνεται δτι γνώρισε ακμή, όπως μαρτυροΰν τά αρχαιολογικά ευρήματα. Ή πόλη περιλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο τού Paris, gr. 1555Α. Λόγω τών σλαβικών επιδρομών οί κάτοικοι στράφηκαν προς νότον καί δημιούργησαν στή ΝΑ Μεσσηνία νέο οικισμό μέ τό ίδιο Ονομα. Ό παλαιός πήρε τό Ονομα Γκοριτσά άλλα καί αυτός σύντομα εξαφανίστηκε. IG V2, 59 άρ Συνέκδημος Ίεροκλέους (Ilonigraann). G. Fougères. Inscriptions de Mantinée, BC11 20 (1896), άρ. 27. Τοΰ ίδιου, Μαηtinéc, , Β ο n, Péloponnèse, 22-24, 57, 60, 61, 85, 104. Γριτσοπούλου, Τριπολιτσά, Α', Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ, Despotat, Β', 148, 149 σημ. 1, D a r r o u z è s, Notitiae episcopatuum, 32-33, 245 (Notitia 3). Μνημεία. Οί ανασκαφές τής Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στό χώρο τής αρχαίας Μαντινείας έφεραν σέ φως δύο «βυζαντινές» εκκλησίες. Ή μία βρισκόταν στή ΝΔ πλευρά τής περιμέτρου τοΰ θεάτρου (ναός τής Παναγίας) καί ή άλλη εδραζόταν επάνω στό αρχαίο Ποδάρειο, Οπως μαρτυροΰν τεμάχια άπό χάλκινες λάμπες πού βρέθηκαν εκεί. Ό Fougères πού έ'κανε τήν ανασκαφή αναφέρει Οτι στό χώρο τής αρχαίας πόλης αποκαλύφθηκαν ((πολυάριθμα ερείπια βυζαντινών εκκλησιών». Ό άνασκαφέας δέν χρονολογεί πιό συγκεκριμένα τις εκκλησίες. Ό Ζακυθηνός θεωρεί τις εκκλησίες παλαιοχριστιανικές. ενώ ό Γριτσόπουλος τις τοποθετεί μετά τόν 9ο αί. Fougères, M aminée, 170, 193, 599. Millet, L'École grecque. 2, 20, 222 σημ. 5. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Brèche, 326. Γριτσοπούλου, Τριπολιτσά, Λ', 76, 78 Ανασκαφές σέ τμήμα τής αρχαίας πόλης προς Ν. τής αγοράς. Στον τομέα Γ, 120 μ. νοτιότερα άπό τή συναγωγή τού Fougères, ανασκάφτηκε αίθουσα μεγάλου κτηρίου τοΰ 6ου αί. Στό κέντρο περίπου τής αίθουσας, μέσα σέ λάκκο, βρέθηκαν 10 χάλκινα νομίσματα 'Ιουστινιανού Α' (538/9-552/3) καί Ίουστίνου Β' (572/3-575/6). Ευρήματα, λύχνοι καί αγγεία, άπό τά υπόλοιπα διαμερίσματα, πού προέρχονται άπό τό ί'διο στρώμα, χρονολογούνται στον 6ο ή στίς αρχές τού 7ου αί. Στό δάπεδο τής κεντρικής αίθουσας αποκαλύφθηκαν 4 άμφικιονίσκοι καί 4 επιθήματα" άπό τά τελευταία αρκετά εϊχαν ριχτεί σέ γειτονικό πηγάδι. Δέν είναι γνωστός ούτε ό χρόνος καταστροφής ούτε καί ή θέση τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής άπό τήν οποία προέρχονται τά μέλη αυτά. Δέν φαίνεται όμως πιθανό νά μεταφέρθηκαν εδώ άπό τή «βυζαντινή)) εκκλησία τοΰ Fougères πού βρίσκεται 110 μ. προς ΝΑ. Τό νεώτερο, μεμονωμένο, εύρημα τοΰ χώρου είναι χάλκινο αγγείο μεσαιωνικών χρόνων. Σταινχάουερ, ΑΔ 29 ( ), Β2, Τ ο u c h a i s, BGH 104 (1980), 605. Ά β ρ α μ έ α, Νομισματικοί «θησαυροί», άρ. 23.

19 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 109 Λόφος Γκορτσούλι, στην περιοχή τής αρχαίας πόλης καί σέ απόσταση 1 χλμ. άπό τά τείχη της. Δοκιμαστική έρευνα στην κορυφή τοΰ λόφου, Α τοΰ ναΐσκου τής Παναγίας, αποκάλυψε στρώμα μέ βυζαντινά Οστρακα καί πλίνθους. Ό ναός τής Παναγίας φέρει ομφάλιο στό κέντρο τοΰ πλακόστρωτου δαπέδου. 'Αθηνάς Καλογεροπούλου, 'Ανασκαφή καί ειΐοφιατα τοϋ 1962 στην Πελοπόννησο, Πελοποννησιακά 5 (1962), Κ α ρ ά γ ι ω ρ γ α, ΑΔ 18 (1963), Β1, D au χ, BCI1 87 (1963), 766.-Δ. Η. Κ ω ν στ α ν τ ι ν ί δη, TÒ όμφάλιον τής Παναγίας τοϋ Γκουρτζονλ.η εν Μαντινεία, Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Β', , Γριτσοπούλου, Τριπολιτσά, Β', Μ α ρ ί Κυνουρίας Μνημεία. Στην κοιλάδα, κάτω άπό τήν ακρόπολη πού εϊναι κτισμένη στό λόφο Καστέλλι, υπάρχουν ερειπωμένες εκκλησίες καί άλλα βυζαντινά ερείπια. Δέν έ'χει καθοριστεί ή χρονολογία τους. Λ. J. Β. W a e e - F. W. H a s 1 u e k, Ltkonia II. Topography (East-central Lucania), BSA 15 ( ), 166. Bon, Péloponnèse, 141, 164. Μεγαλόπολη 'Ιστορία. Στή θέση τής αρχαίας Μεγαλόπολης επιβιώνει στην παλαιοχριστιανική περίοδο μικρό επαρχιακό κέντρο μέ έδρα επισκοπής. Ό επίσκοπος Τιμόθεος υπογράφει τήν απάντηση τών επισκόπων τής Αχαΐας στή συνοδική επιστολή πού τους είχε στείλει ό αυτοκράτορας Λέων Α' τό 458. Αργότερα ή πόλη μνημονεύεται στον κατάλογο τών πόλεων πού περιλαμβάνονται στον Paris, gr. 1555Α. Τά αρχαιολογικά ευρήματα, κυρίως τά νομίσματα, μαρτυροΰν τήν ύπαρξη ζωής στην περιοχή ώς τόν 6ο αί. Στά μεσαιωνικά χρόνια τή Μεγαλόπολη διαδέχθηκε ή Βελίγοστη, τήν οποία στον 14ο αί. αντικατέστησε τό Λεοντάρι. Bon, Péloponnèse, 8-9, 107, 111. D a u x, BGH 87 (1963), 774, 778. Γριτσοπούλου, Τριπολιτσά, A', Πετρονώτη, Μεγάλη Πόλις, ΖακυΟηνοΰ, Despotat, Β', 151, Κ ο ρ δ ώ σ η, Κόρινθος, Μνημεία. Ρωμαϊκό κτήριο πού μετατράπηκε σέ χριστιανικό ναό, όπως μαρτυροΰν ιωνικά κιονόκρανα μέ εκτυπους σταυρούς πού βρέθηκαν κατά χώραν. Ψηφιδωτό πού παρίστανε τή Μεγάλη Πόλη υπό μορφή θεάς, κάλυπτε τό δάπεδο στοάς σχήματος Π. Πίσω άπό τή στοά αποκαλύφθηκαν δύο ακόμη δω-

20 HO ΒΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΗ μάτια μέ ψηφιδωτά δάπεδα. 'Εκτός άπό τά κιονόκρανα, στό χώρο τοΰ κτηρίου ανακαλύφθηκαν καί φθαρμένα χάλκινα νομίσματα. Μ. Ά ν ν ι ν ο υ Κ α β α λ ι ε ρ ά τ ο υ, Περί τών εν Μεγαλοπόλει ανασκαφών, IIAÌ2 1901, Π ε τ ρ ο ν ώ τ η, Μεγάλη Πόλις, 76, Ανασκαφή στον οικισμό προσωπικού τής ΔΕΗ. Βρίσκεται προς Β τής Μεγαλόπολης καί 500 μ. Ν. άπό τή γέφυρα τοΰ Έλισσώνα, μέσα στά τείχη τής αρχαίας πόλης. Αποκαλύφθηκαν δύο μεγάλα οικοδομήματα ύστερων ρωμαϊκών χρόνων πού άνηκαν πιθανώς σέ κτηριακό σύνολο. Κτήριο Δ. Ψηφιδωτά ιουστινιάνειας περιόδου καλύπτουν τά δάπεδα τής μεγάλης αίθουσας τοΰ κτηρίου (τό κεντρικό θέμα απεικονίζει τις Τρεις Χάριτες) καί τοΰ διαδρόμου. Τή χρονολόγηση ενισχύει ή ανεύρεση στό δάπεδο τής αίθουσας δύο νομισμάτων 'Ιουστινιανού Α'. Κτήριο Α. Στή ΒΑ γωνία τής κεντρικής αίθουσας βρέθηκε θησαυρός άπό 50 μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις (minimi) 5ου καί 6ου αί. Άπό τήν ανασκαφή διαπιστώθηκε ότι τό κτηριακό συγκρότημα γνώρισε δύο τουλάχιστον οικοδομικές περιόδους, στον 5ο καί στον 6ο αιώνα. Σταϊνχάουερ, ΑΔ 28 (1973), Βΐ, Π ε τ ρ ο ν ώ τη, Μεγάλη Πόλις, 82, 147, 222. Τοΰ ίδιου, 'Αρχιτεκτονικά μνημεία, 32. Touchais, BGH 102 (1978), 681. Catling, J HS 99 (1979), 20. 'Λ σημακοπούλου-'ατζακά, Παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά, 215, Ά β ρ α μ έ α, Νομισματικοί «θησαυροί», 63 άρ. 25. Μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, προερχόμενα άπό παλαιοχριστιανική βασιλική, εντοπίστηκαν Α άπό τό θέατρο τής αρχαίας πόλης. Πετρονώτη, Μεγάλη Πόλις, 82, II ά λ λ α, Monuments, 184 άρ. 89bis. Μ ε λ ι γ ο ύ Κυνουρίας Μνημεία. Θέση Σαββανάς, στή μέση περίπου τοΰ δρόμου άπό τό Άστρος προς στην ορεινή Μελιγού. 'Εργασίες εκσκαφής γιά τή θεμελίωση εκκλησίας αποκάλυψαν τμήμα τοίχου μέ ίχνη τοιχογραφιών. Δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα έφερε σέ φώς τρία διαμερίσματα - ζωγραφικός διάκοσμος κάλυπτε τις εσωτερικές επιφάνειες. Άπό τά διάφορα κτίσματα πού διακρίνονται στό χώρο τής ανασκαφής φαίνεται ότι υπήρχε στή θέση αύτη συγκρότημα μεγάλης έκτασης. Τό κτίσμα μέ βάση τήν τοιχοδομία καί τό σωζόμενο γραπτό διάκοσμο, χρονολογείται γύρω στον 11ο - 12ο αιώνα. Ροδονίκης 104 (1980), 605. Έ τ ζ ε ό γ λ ο υ, ΑΔ29 ( ), Β2, 423. Τ ο u eh a i s, BGII

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΗ (1985). Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τῆς Ἀρκαδίας ( ). Byzantina Symmeikta, 6,

ΚΟΝΤΗ (1985). Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τῆς Ἀρκαδίας ( ). Byzantina Symmeikta, 6, Byzantina Symmeikta Vol. 6, 1985 Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τῆς Ἀρκαδίας (395-1209) ΚΟΝΤΗ Βούλα http://dx.doi.org/10.12681/byzsym.699 Copyright 1985 Βούλα ΚΟΝΤΗ To cite this article: ΚΟΝΤΗ (1985).

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Λακωνίας. Το όνομα «Μονεμβασιά» προέρχεται από τις λέξεις «Μόνη Έμβασις»

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης 1ης Διαδρομής Μονή Βαλτάδων Ναός Οσίου Δαυίδ Βυζαντινό Λουτρό Ναός Αγίου Νικολάου (Ορφανού) Ναός Αγίου Παντελεήμονα Ναός Σωτήρως Χριστός Ροτόντα Παλιά Πόλη,Κάστρα 2ης

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Στην αρχαϊκή εποχή εικάζεται ότι υπήρχε κάποιο είδος θεατρικής κατασκευής στο χώρο που βρίσκονται τα σημερινά ευρήματα του θεάτρου, ενώ στα κλασσικά χρόνια υπήρχε σίγουρα κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση - Με την βοήθεια της τεχνολογίας αρχαιολόγοι κατάφεραν να απεικονίσουν την Θεσσαλονίκη της αρχαιότητας - Μια ζηλευτή πόλη με Ιππόδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πρίμπας Ααύγουστος 2017

Γιώργος Πρίμπας Ααύγουστος 2017 Γιώργος Πρίμπας Στην περιοχή της πόλης του Άργους έχει διαπιστωθεί αδιάλειπτη ανθρώπινη παρουσία, με σημαντικές πόλεις και οικισμούς, τα τελευταία πεντέμισι με έξι χιλιάδες χρόνια. Αναπόφευκτο λοιπόν να

Διαβάστε περισσότερα

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη Αγία Αικατερίνη Η Αγία Aικατερίνη βρίσκεται σε ενα απο τα καλυτερα μερη της θεσσαλονικης, στην Βορειοδυτική πλευρά της Άνω Πολης.Κτισμένη το 1320 μχ,η ατμόσφαιρα ειναι πολύ ωραία και προπάντον ειναι ήσυχα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέατρα της Αμβρακίας. Ανδρέας Μαυρίκος, ΒΠΠΓ

Τα θέατρα της Αμβρακίας. Ανδρέας Μαυρίκος, ΒΠΠΓ Τα θέατρα της Αμβρακίας Ανδρέας Μαυρίκος, ΒΠΠΓ Αμβρακία Η Αμβρακία, μία από τις αξιολογότερες κορινθιακές αποικίες, ήταν χτισμένη στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου κοντά στην όχθη του ποταμού Άραχθου.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης Γιώργος Πρίμπας Το παρόν φωτογραφικό άλμπουμ είναι ένα αφιέρωμα για τους τρεις μεγάλης αρχαιολογικής αξίας χώρους στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Παναγούλη, ΒΠΠΓ

Στέλλα Παναγούλη, ΒΠΠΓ Στέλλα Παναγούλη, ΒΠΠΓ Η Τεγέα ήταν πόλη της αρχαίας Αρκαδίας, 6 χλμ νότια της Τρίπολης. Ιδρύθηκε από τον Τεγέα, και ήταν από τις σπουδαιότερες πόλεις της αρχαίας Αρκαδίας. Αποτελούνταν από πολλούς δήμους.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλάτανος Θέση «Ομβριάσα» Η 19η ΕΒΑ διενεργεί ανασκαφική έρευνα στον αγρό ιδιοκτησίας Σ. και Α. Υφαντή, η οποία είναι συνέχεια αυτής που διενεργούσε η 7η ΕΒΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), υπάρχει ένας τόπος κατοικημένος από τα προϊστορικά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 11/12/ :09:49 EET

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 11/12/ :09:49 EET ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣA Λ IΑΣ - ΤΜ Η ΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟ ΕττιΒλέποντες: Βασίλης Κολώνας, Σπύρος Παπαδόπουλος Φοιτήτρια: Γεωργία Τσολή Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ναός ήταν αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού, κτίστηκε στη θέση αυτή από το Μεγάλο Κωνσταντίνο (306-339) αλλά πολύ σύντομα, το 404, καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας H ιστορία του κάστρου της Πάτρας Από την Αρχαιότητα μέχρι την Α' περίοδο Τουρκοκρατίας Μία εργασία της ομάδας Γ (Αβούρης Ε, Γεωργίου Ν, Καρατζιάς Γ, Παπατρέχας Ι) Το κάστρο βρίσκεται στα νότια της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Εικ. 1. Αεροφωτογραφία του οικισμού της Ποτίδαιας. Εικ. 2. Τμήμα του διατειχίσματος. Διατείχισμα της Κασσάνδρειας Στη θέση της αρχαίας Ποτίδαιας, που καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Εργασία του μαθητή: Μαγγιώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 26η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Χριστιανούπολη, Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Σημαντικό οικοδομικό συγκρότημα του 11ου- 12ου αιώνα, που αποτελείται από τον οκταγωνικού τύπου ναό και το επισκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ. έτος ίδρυσης 1976

Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ. έτος ίδρυσης 1976 Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΝΟΥ`` ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ έτος ίδρυσης 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Εικόνες από την Αίνο Χάρτης ΓΥΣ 1945 Αίνος Ιστορική πόλη Αλησμόνητη πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗ

Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗ Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗ 1 Στη ΝΑ πλευρά του Διδυμοτείχου, ανάμεσα στη συμβολή των ποταμών Έβρου και Ερυθροποτάμου και το Σιδηροδρομικό σταθμό, υψώνεται ένας βραχώδης οχυρός λόφος γνωστός με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΥΡΙΟ-ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μαρία Γερολέμου Β`2 Καθηγήτρια: Μαρία Πουλιάου Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική εισαγωγή...σελ.3 Ιστορική αναδρομή...σελ.4 Οικία Αχιλλέα...σελ.5 Οικία Μονομάχων...σελ.6 Παλαιοχριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης Η 1η διαδρομή που ακολουθήσαμε 2η Όσιος Δαβίδ Μονή Βλατάδων Κάστρα Άγιος Νικόλαος Ορφανός Ναός του Σωτήρος Ροτόντα Άγιος Παντελέημονας Μονή Βλατάδων H Μονή Βλατάδων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση. Στρατηγική θέση της Αγιάς Η περιοχή της Αγιάς χαρακτηρίζεται κυρίως από την εύφορη κοιλάδα

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Το περίτεχνο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου με τα πλευρικά τμήματά του Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Α Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ν Η Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου...

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... Ας ξεκινήσουμε με το Ωδείο... Το ρωμαϊκό Ωδείο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ. 2 ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου Α Τάξη. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν

ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ. 2 ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου Α Τάξη. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ Η αρχαία πόλη της Κέρκυρας, εγκαταστημένη σε απόσταση 4 χλμ. νότια του σημερινού ιστορικού Κέντρου, εκτείνονταν περίπου στο κέντρο της σημερινής χερσονήσου του Κανονιού, που περιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ E. N. Τσιγαρίδας, 'Ερευνες στους ναούς της Καστοριάς 379 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Στη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβάσεών μου στην Καστοριά, την περίοδο κυρίως 1970-1975 και συμπληρωματικά την

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα Ηφαίστειο της Θήρας Η Μινωική Κρήτη λόγω της εμπορικής αλλά και στρατηγικής θέσης της έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. Οι Μινωίτες πωλούσαν τα προϊόντα τους σε όλη τη Μεσόγειο με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Στη στήλη αυτή σας παρουσιάζουμε μνημεία και χώρους, ευρισκόμενα στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή, τα οποία η Πολιτεία επισήμως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο πρώτος πολεοδομικός χάρτης των Αθηνών εκπονήθηκε από τους αρχιτέκτονες Κλεάνθη και Schaubert. Δεν έχει νόημα να επεκταθούμε περισσότερο στην πρώτη πολεοδομική χάραξη της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού.

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (file://localhost/c:/documents%20and%20settings/user/επιφάνεια%20εργασίας/κ έντρο%20εξ%20αποστάσεως%20επιμόρφωσης%20- %20Παιδαγωγικό%20Ινστιτούτο.mht) Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου ΚΕΡΚΥΡΑ

Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου ΚΕΡΚΥΡΑ Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου ΚΕΡΚΥΡΑ Μάριος Χειμαριός Μάριος Χειμαριός, Κέρκυρα, Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου (Αρχιτεκτονική/ Ιστορία ) www.24grammata.com1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό στα μνημεία του νομού Τρικάλων. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος :52

Οδοιπορικό στα μνημεία του νομού Τρικάλων. Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος :52 Μια πλειάδα σημαντικών μνημείων της παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής περιόδου συναντά ο επισκέπτης στο νομό Τρικάλων, ο οποίος διαπιστώνει ιδίοις όμασι ότι η ιστορία δεν είναι απλά υπόθεση κάποιων βιβλίων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΦΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Project ΑΝΝΑ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΒΙΘΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Η νότια πλαγιά της Ακρόπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ιερό Αφροδίτης Π α ν α γ ι ώ τ η ς Ν ε ο φ ύ τ ο υ Β 2 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Χατζημιχαήλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή..σελ.3 Ιστορική αναδρομή..σελ.3 Περιγραφή του χώρου.σελ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ POWER RANGERS Δήμητρα Κίμογλου Μυρτώ Κώστα Θανάσης Πάσσαρης Οδυσσέας Κοντοπούλης 1. Χάρτης τη Πόλης της Θεσσαλονίκης 2. Ο Ναός της Αχειροποίητου

Διαβάστε περισσότερα

ιάπλασn ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ νέα Μπολατίου

ιάπλασn ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ νέα Μπολατίου : Κυριακής Μεγαλομ. : Ευφημίας Μεγαλομ. : Μαρίνης Μεγαλομ. : Προφήτου Ηλία : Παρασκευής Οσιομ. : Παντελεήμονος Μεγαλομ. Χάλκινο αγαλματίδιο του Οφέλτη, του οποίου ο θάνατος ήταν η αιτία της ίδρυσης των

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει ο μαγικός κόσμος των μνημείων του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου Οι σιωπηλοί αυτοί μάρτυρες του παρελθόντος

Υπάρχει ο μαγικός κόσμος των μνημείων του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου Οι σιωπηλοί αυτοί μάρτυρες του παρελθόντος Υπάρχει ο μαγικός κόσμος των μνημείων του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου Οι σιωπηλοί αυτοί μάρτυρες του παρελθόντος ΑΠΛΟΤΗΤΑ και ΜΕΓΑΛΕΙΟ... Στο θέατρο τα δύο αυτά χαρακτηριστικά συνδυάζονται με τον καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-1-2011 & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Υ Αρ. Πρωτ:ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ50-46/1903/118 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΑ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ

MΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΑ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ MΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΑ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΑΡΑΜΠΑ Βόρεια απ την πόλη του Μαρκόπουλου βρίσκεται η κομψότατη μικρή εκκλησία της Παναγίας Βαραμπά. Ο ναός ανήκει στον τύπο του ελεύθερου σταυρού, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7Λ1-54Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7Λ1-54Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria

ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria ΥΠΑΤΗ Hypati - Neopatria Η κωμόπολη της Υπάτης, κτισμένη σε υψόμετρο 400μ. με τη χαρακτηριστική πολυμορφία του τοπίου της, έχει συμπληρώσει πάνω από 2500 χρόνια συνεχούς παρουσίας σε όλα τα γεγονότα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ. Γιώργος Κωστόπουλος

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ. Γιώργος Κωστόπουλος ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ Γιώργος Κωστόπουλος Ένα από τα πιο διακριτά σημεία του εκτεταμένου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Χερσονήσου βυζαντινής Χερσώνος, που

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές: 23η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από τη δημιουργία της, τον Ιούνιο του 2006, η 23η ΕΒΑ έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω σωστικές ανασκαφές: ΕΥΒΟΙΑ Χαλκίδα Οδός Ωρίωνος 10, οικόπεδο Χρ. Δημαρέλου-Δεληβοριά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Θεματική περιοχή δραστηριότητας: Θεολογία Δημιουργός παρουσίασης: Ξανθή Αλμπανάκη Επικοινωνία: xalbanaki@gmail.com Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 1: Θεσσαλονίκη: Ιστορικά και Πολιτισµικά Χαρακτηριστικά Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Τομές Τοπογραφίας Αποτυπώσεις Μνημείων Υπεύθυνος Διδάσκων: Γεωργόπουλος Ανδρέας Ανάγνωση - Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2015)

Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2015) Έκθεση αποτελεσμάτων της ανασκαφής στον Αζοριά (2015) Εισαγωγή Οι εργασίες πεδίου στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά, στη βορειοανατολική Κρήτη (Καβούσι, Ιεράπετρα), διήρκεσαν 6 εβδομάδες, ενώ ακολούθησε

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Ύστερη Χαλκοκρατία ή Υστεροκυπριακή περίοδος: 1650/ /1050 π.χ.

Ύστερη Χαλκοκρατία ή Υστεροκυπριακή περίοδος: 1650/ /1050 π.χ. Ύστερη Χαλκοκρατία ή Υστεροκυπριακή περίοδος: 1650/1600 1100/1050 π.χ. Υστεροκυπριακή Ι: 1650/1600-1450 π.χ. (ΥΚ ΙΑ:1650/1600-1500 π.χ. και ΥΚΙΒ: 1500-1450 π.χ.) Υστεροκυπριακή ΙΙ: 1450-1200 π.χ. (ΥΚΙΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Το ναϋδριο της Παναγούδας στο Θεολόγο Θάσου

Το ναϋδριο της Παναγούδας στο Θεολόγο Θάσου Το ναϋδριο της Παναγούδας στο Θεολόγο Θάσου Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλα 2 0 1 0 Ο ορεινός οικισμός Θεολόγος είναι κτισμένος στο βάθος μιας ρεματιάς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ:ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΒΙΚΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΑΓΑΠΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ:ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΒΙΚΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑ:ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΒΙΚΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΑΓΑΠΙΟΥ Αρχαία Αγορά Η λέξη αγορά παράγεται από το ρήμα αγείρω (συναθροίζω,

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ της Σταυρούλας Σδρόλια Το κρασί έπαιζε τεράστιο ρόλο στην οικονομία της περιοχής του Δήμου Μελιβοίας από την αρχαιότητα μέχρι το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Οι αρχαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας.

Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας. Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας. Κατά τον Παυσανία, ήταν γιος και διάδοχος του Νύκτιμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ. Μετά τα Μηδικά κατακευάστηκε το 478 π.χ το Θεμιστόκλειο τείχος που χώρισε την κατοικημένη περιοχή από το νεκροταφείο.

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ. Μετά τα Μηδικά κατακευάστηκε το 478 π.χ το Θεμιστόκλειο τείχος που χώρισε την κατοικημένη περιοχή από το νεκροταφείο. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Η περιοχή ΒΔ της Αγοράς μέχρι το τείχος της πόλης, όπου το Δίπυλο, αλλά και πέρα από το τείχος, όπου και το σημαντικότερο νεκροταφείο της Αθήνας. Η ονομασία της οφείλεται στις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογική διαχείριση μνημείων,

Αρχαιολογική διαχείριση μνημείων, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική Αρχαιολογική διαχείριση μνημείων, ιδιαίτερα σε αστικό και περιαστικό χώρο Διδάσκοντες: Β. Λαμπρινουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Τα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΗ (1983). Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας. Βυζαντινά Σύμμεικτα, 5,

ΚΟΝΤΗ (1983). Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας. Βυζαντινά Σύμμεικτα, 5, Βυζαντινά Σύμμεικτα Τομ. 5, 1983 Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας ΚΟΝΤΗ Βούλα 10.12681/byzsym.684 Copyright 1983 To cite this article: ΚΟΝΤΗ (1983). Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ

ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΙΟΥ Το Ρωμαϊκό Ωδείο Δίου ανήκει στο κτηριακό συγκρότημα των μεγάλων Θερμών, το οποίο κτίστηκε στα τέλη του 2 ου μ.χ. αιώνα. Το ωδείο ήταν μια στεγασμένη θεατρική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Η Βυζαντινή Ανασκαφή 2 Γιάννης Βαραλής

Ενότητα 6. Η Βυζαντινή Ανασκαφή 2 Γιάννης Βαραλής Ενότητα 6 Η Βυζαντινή Ανασκαφή 2 Γιάννης Βαραλής Ι.Δ. Βαραλής Ανασκαφική Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ανασκαφική Κείμενα για προετοιμασία και κριτική: Ousterhout R., Γουρίδης Α., Ένα βυζαντινό κτίριο δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ο Μητροπολιτικός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Αμμοχώστου είναι αφιερωμένος στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 2 Πανοραμική άποψη, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ,

Διαβάστε περισσότερα