ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 224 του Ν.3584/07, του άρθρου 35 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφω νη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (υπ αριθμόν 01/2013 πρακτικό), μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΙΩΣΗΦ του Ανδρέα, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομί ας στον ανώτερο κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Τμημ. Προϋπολ. Δήμου Αθηναίων: / ). (Αριθμ. απόφ. Αττικής: 27031/22505/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 347/33716/ απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς Ν. Καστοριάς, που εκδόθηκε, σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 10 του Ν.3051/2002, των άρθρων 22 και 23 του Ν. 3584/2007 και του αριθμ /2011/ εγγράφου του Υπουρ γείου Εσωτερικών, περί δυνατότητας αναδρομικής δη μοσίευσης απόφασης διορισμού του τακτικού υπαλλή λου του πρώην Δήμου Αλιάκμονα και νυν Καλλικρατικού Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς: (1) Εγκρίνεται η αριθμ. 49/ απόφαση του πρώην Δημάρχου του Δήμου Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς, Σωτηριάδη Χαράλαμπου, (ο οποίος μετονομάστηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 36/ σε Δήμο Μεσοπο ταμίας και ο οποίος με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 καταργήθηκε και αποτελεί πλέον δημοτική ενότητα του νέου Καλλικρατικού Δήμου Καστοριάς), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 1188/81 (ΦΕΚ 204/τ.Α /27/ ), της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 (ΦΕΚ 139/ ) και του άρθρου 3 του Ν. 2527/97, με τις οποίες αντικα ταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/ 94 (ΦΕΚ Α /28), το ΦΕΚ 432/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/ ) στο οποίο δημοσιεύτηκε ο από πίνακας διοριστέων, κατόπιν της υπ αριθμ. 1/2000 (ΦΕΚ 26/ τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/ ) Προκήρυξης του Δήμου Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς για την πλήρωση ορ γανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού υπηρεσιών αντα ποδοτικού χαρακτήρα και του από πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 12 του Ν. 2623/98 και του άρθρου 3 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206/Α) (άρθρο 18 του Ν. 2190/94) σύμφωνα με τον οποίο (πίνακα) διορίζεται ο Κεραμιδόπουλος Ιωάν νης του Κωνσταντίνου, στον κλάδο ειδικότητα ΔΕ29 Οδηγού Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρου) στο Δήμο Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς και με την οποία (απόφαση), αποφασίστηκε ο διορισμός του Κεραμιδόπουλου Ιω άννη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκι νήτων στο Δήμο Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς και η οποία εκ παραδρομής δε δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προσδίδεται αναδρομική ισχύς στο διορισμό του Κεραμιδόπουλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, στο Δήμο Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς (πρώην Δήμο Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς), από , ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στον πρώην Δήμο Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς (νυν Καλ λικρατικό Δήμο Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς), κατόπιν της υπ αριθμ. 4614/ έκθεσης ανάληψης υπηρεσίας του πρώην Δημάρχου Αλιάκμονα Ν. Κα στοριάς. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Καστοριάς: 15017/ ). (Κωδικός ενέργειας στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι κού του Ελληνικού Δημοσίου: / ).

2 4016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. απόφ. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: 21161/1640/ ). Με την υπ αριθμ /132/ απόφαση της Δημάρχου Εορδαίας Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, της υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/ εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, το υπ αριθμ. 5/ πρα κτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης (αριθμ. απόφασης 33/2013), το οποίο περι λαμβάνει τη θετική γνωμοδότηση του, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, του Δήμου Εορδαίας, Πύρζας Κωνσταντίνος του Στεφάνου, από την κατηγορία ΔΕ του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό ΣΤ, στην ανώτερη κατηγορία ΤΕ του κλάδου ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό ΣΤ, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσια στικά προσόντα. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης Δήμου Εορδαίας: 10822/ ). Αριθμ. απόφ. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: 13103/1122/ ). Με την υπ αριθμ. 126/12202/ απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 3584/2007, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, την από αίτηση του Νικολάου Γρηγορίου του Νικολάου, περί μετάταξης της από την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, με αριθ. πρωτ. στο Δήμο Καστοριάς 27249/ , το υπ αριθμ. 9/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Καστοριάς, το οποίο περιλαμβάνει τη θετική γνωμοδότηση του με αριθ μό 45/2012 για τη μετάταξη του Νικολάου Γρηγορί ου του Νικολάου σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, την αριθμ. 417/39324/ διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Καστοριάς, με την οποία διαπιστώ νεται ότι ο Νικολάου Γρηγόριος κατατάσσεται από στον Ε' βαθμό, την αριθ. 275/28157/ απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς, με την οποία ο Νικολάου Γρηγόριος κατατάσσεται στο Μ.Κ.4, την υπ αριθμ. 61/2004 απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς (ΦΕΚ 109/τ.ΝΠΔΔ/ ) με την οποία ο Νικολάου Γρηγόριος του Νικολάου κατατάχθηκε σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκό ντων του Δήμου Καστοριάς με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 28/44.7/04 απόφασης του Μονομελούς Πρωτο δικείου Καστοριάς, την υπ αριθμ. 7/ βεβαίωση του Συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Νομού Καστοριάς, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Νικολάου Γρηγόριος του Νικολάου που εργάζεται στο Δήμο Καστοριάς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μελών του Συλ λόγου Υπαλλήλων Δήμων Νομού Καστοριάς (μέλος της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.), την αριθ / βεβαί ωση του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με την οποία δεν προβλέπονται κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε σίας (ΦΕΚ 2583/τ.Β / ) του Δήμου Καστοριάς. Μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Νικολάου Γρηγόριος του Νικολάου, από την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, με βαθμό Ε, στην ειδικότητα ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Ε, με ταυτόχρονη μεταφορά της προσωποπα γούς θέσης που κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και συντρέχουν όλες οι προ ϋποθέσεις του άρθρου 183 του Νόμου 3584/2007 και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Καστοριάς 11714/ ). (Αριθμ. απόφ. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: 19058/1487/ ). Με την υπ αριθμ. 202/13349/ απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, της υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/ εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, το υπ αριθμ. 5/ πρα κτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης (αριθμ. απόφασης 32/2013), το οποίο περι λαμβάνει τη θετική γνωμοδότηση του, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, Τσιφτσής Ευάγγελος του Γεωργίου, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών, με βαθμό Δ, στον κλάδο ανώτερης κατη γορίας ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσε ων, με βαθμό Δ, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσια στικά προσόντα. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης Δήμου Κοζάνης: 13633/ ). (Αριθμ. απόφ. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: 11503/962/ ). O Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 7558/ πράξη του Γενικού Γραμματέα της Μακεδονί ας Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07, καθώς και την οικ. 684/ παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερι κής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανι κών μονάδων αυτής (ΦΕΚ 88/Β / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλ λήλου Αντωνιάδη Θεόδωρου του Δημητρίου, του κλά δου ΔΕ Γεωτεχνικών(Δασοφυλάκων) με Β Βαθμό, από , ημερομηνία υποβολής Β αίτησης παραίτησης (ημερομηνία υποβολής α αίτησης: ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4017 Με την υπ αριθμ. 6874/ πράξη του Γενι κού Γραμματέα της Μα κεδονίας Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07, καθώς και την αριθμ. οικ. 684/ παροχή εξου σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γε νικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής (ΦΕΚ 88/Β / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Πεχλεβάνη Χρι στοδούλου του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΔΕ Τεχνι κών με Γ Βαθμό, από , ημερομηνία υποβολής β αίτησης παραίτησης (ημερομηνία υποβολής α' αί τησης: ). Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - Με την υπ αριθμ. 27/ απόφαση Δημάρχου Έδεσσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194, 196, 197, 203 και 204 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ),τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ),τις διατά ξεις του άρθρου 49 παρ. 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α / ) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α / ) γίνεται δε κτή η υπ αριθμ. 8352/ αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Έδεσσας, ΚΑΡΑΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡ ΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, με βαθμό Ε και Μ.Κ. 2 και λύεται η υπαλληλική σχέση από την Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης: 3156/ ). Με την υπ αριθμ. 26/ απόφαση Δημάρχου Έδεσσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194, 196, 197, 203 και 204 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ),τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α / ) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α / ) γίνεται δεκτή η υπ α ριθμ / αίτηση παραίτησης της υπαλλή λου του Δήμου Έδεσσας, ΑΛΙΜΠΑΚΗ ΧΡΥΣΗΣ του ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟ ΝΑΔΩΝ, με βαθμό Ε και Μ.Κ. 2 και λύεται η υπαλληλι κή σχέση από την Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης: 3152/ ). Με την υπ αριθμ. 30/ απόφαση Δημάρχου Έδεσσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194, 196, 197, 203 και 204 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ), τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α / ) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α / ) γίνεται δεκτή η υπ α ριθμ / αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Έδεσσας, ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟ ΛΑΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟ ΝΑΔΩΝ, με βαθμό Ε και Μ.Κ. 2 και λύεται η υπαλληλι κή σχέση από την Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης: 3151/ ). Με την υπ αριθμ. 29/ απόφαση Δημάρχου Έδεσσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194, 196, 197, 203 και 204 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ),τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ),τις διατά ξεις του άρθρου 49 παρ. 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α / ) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α / ) γίνεται δε κτή η υπ αριθμ / αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Έδεσσας, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣ ΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, με βαθμό Ε και Μ.Κ. 3 και λύε ται η υπαλληλική σχέση από την Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης: 3160/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 744/τ.Γ / , που δημοσιεύτηκε περί ληψη της αριθμ. 5807/ απόφασης του Δημάρ χου Κύρρου, επέρχεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: (σε κενή οργανική θέση του κλά δου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων), στο ορθό: (σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων). (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 9149/ απόφαση του Δη μάρχου Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας, που λήφθη κε σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις: α) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 74 του Ν.3584/2007

4 4018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) γ) του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 δ) του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 2) τη σύμφωνη γνώμη του Δη μάρχου Σπάρτης που διατυπώθηκε στην αριθμ / απόφαση του, 3) τη σύμφωνη γνώμη του Δη μάρχου Μονεμβασιάς που διατυπώθηκε στην αριθμ. 62/ απόφαση του, 4) τη σύμφωνη γνωμοδότη ση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού OTA Νο μού Λακωνίας που διατυπώθηκε στο αριθμ. 3/ (απόφαση 58) πρακτικό του, και 5) την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.Μ/30480/ εγκριτική απόφαση της Επιτρο πής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, μετατάσσεται η Γιαννιού Ελένη του Κυριάκου, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Σπάρτης κλάδου ΥΕ Εργατών (Καθαριότητας) στο Δήμο Μονεμβασιάς, με ταυτόχρο νη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. του Δήμου Μονεμβασιάς για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης: 9657/ ). (Αριθμ. απόφ. Πελοποννή σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 22415/2780/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 1076/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν.3549/07 και το άρθ. 77 Ν.4009/11 μονιμοποιείται ο Δη μήτριος Κιούπης του Θωμά σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ - Αριθμ Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη νών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Τοπολογικές Άλγεβρες και Γε ωμετρία». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της , λαμβάνοντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξης Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195 Α ), και αρθ. 34 παρ. 5 Ν.4115/13, 2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του ν.2083/92 (159 Α ) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α), 3) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007, 4) της παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/82 (87 Α), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του ν. 2517/97 (160 Α ), (2) 5) της παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν.2083/1992, 6) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997, 7) της περιπτ. m της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3282/2004 (208 Α) και 8) και του Π.Δ.134/99 (132 Α). Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Μαθηματικών Tμήμα Άλγεβρας και Γεωμετρίας (Γ.Σ ) Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τυπολογικές Άλ γεβρες και Γεωμετρία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των τπυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ'όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/βαθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4019 Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο ποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Απριλίου 2013 Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ προκήρυξη θέσης καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 500/τ.Γ/ , στη σελίδα 3650 γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2013» Στο ορθό: «Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2013». Στην υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 426/τ.Γ/ , στη σελίδα 3130 γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «αριθμ / » Στο ορθό: «αριθμ / » (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 6647/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε συμφω νά με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 παρ. 3, 4(β) και 8 του Ν. 4009/2011, α) μονιμοποιείται η Φωτει νή Φλίγκου του Γεωργίου, στη θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχο λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Παρακολούθηση», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα και β) διαπιστώνεται η μετατρο πή της θέσης της Φωτεινής Φλίγκου του Γεωργίου, σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, κατ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011. Με την υπ αριθμ. 5228/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε συμφωνά με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 παρ. 3, 4(β) και 8 του Ν. 4009/2011, α) μονιμοποιείται ο Γεώργιος Ψαρ ράς του Χρήστου, στη θέση της βαθμίδας του Επίκου ρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη υλικών με έμφαση σε ευφυή συστήματα», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα και β) διαπιστώνεται η μετατροπή της θέσης του Γεωρ γίου Ψαρρά του Χρήστου, σε προσωποπαγή θέση μόνι μου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, κατ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 4009/2011. O Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Με την υπ αριθμ. Φε.7/3121/ απόφαση του Προ έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως αυτά τρο ποποιήθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 2, 3 και 4, αντί στοιχα, του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001) καθώς και το άρθρο 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.A / ) και το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) εξελίσσεται ο ΠΟΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γε ωργίου, μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελ μάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας, από τη μό νιμη τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή που κατείχε σε μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Μικροβιο λογία» του Α Τομέα Μαθημάτων Μικροβιολογίας κατα λαμβάνοντας αντίστοιχη κενή οργανική θέση γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης. (ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 630/τ.Γ / ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 6716/ ). Με τη υπ αριθμ. Φε. 14/4694/ πράξη του Προ έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 148 του Ν.3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσιακής σχέσης της ΒΑΓΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Παναγιώτη από τη θέση της Καθηγήτριας Εφαρ μογών του Τμήματος Επισκεπτών Επισκεπτριών Υγεί ας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από , ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης για προσω πικούς λόγους, εμμένοντας στην από αρχική αίτηση παραίτησης της. Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Φε.7/6091/ πράξη του Προ έδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α ) καθώς και του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α ) και του άρθρου 78 παρ. 5 β του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 /τ.α ), διαπιστώνεται η μετατροπή της προσω ποπαγούς θέσης της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμή ματος Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του Θεοδώρου, σε μόνιμη τακτική θέση Ανα πληρώτριας Καθηγήτριας.

6 4020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 6885/ ). Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Με την υπ αριθμ. Φεκλ/165/ πράξη του Προ έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νή σων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 2 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ), των παραγράφων 3 και 5α του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ.α ) καθώς και του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α /2009), εξελίσσεται η Παρα σκευή Μπουφούνου του Βασιλείου από μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη τακτι κή θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστι κό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά» στο Τμήμα Διοί κησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ προ κήρυξης 794/τ.Γ / ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 6720/ ). Ο Πρόεδρος Δ.Ε. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Με την υπ αριθμ. 1234/ απόφαση του Πρόε δρου του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ ματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Καλαμάτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α / 1983), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 2, 3 και 4, αντίστοιχα του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α / ), τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α / ) και τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 2 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) εξελίσσεται η Παπουδάκη Φωτεινή του Αναστασίου μέλος Ε.Π. από τη μόνιμη θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνι μη θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Αποκέντρωση» του Τμήματος Το πικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονο μίας του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, καταλαμβάνοντας αντίστοι χη κενή οργανική θέση επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 640/τ. Γ / ). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 6715/ ). Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Με την υπ' αριθμ. 1967/ απόφαση του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 17 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α / 1983), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001) τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Α /2007), του άρθρου 9 του Ν.3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/ τ.α ) και τις δι ατάξεις των άρθρων 20, 77 και 78 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/ τ.α ) μονιμοποιείται ο Παράς Γε ώργιος του Σπυρίδωνα, μέλος Εκπαιδευτικού Προσω πικού (Ε.Π), βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών, με εξει δίκευση στη «Φυσιοθεραπευτική προσέγγιση παιδιών με νευρολογικές διαταραχές», του Τμήματος Φυσικο θεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό νοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,, επειδή έχει τα νόμι μα προσόντα. Η θέση μετατρέπεται αυτοδίκαια σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με το εδ. γ'της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011. Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με τη Ρ07/11/33098/ απόφαση του Προ έδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 και 40 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007). 2. Την με αρ. 75/ απόφαση πρακτικό τοπο θέτησης προστατευομένων προσώπων της Πρωτοβάθ μιας Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2643/98 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3. Την με αρ /2008 προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Αττικής και Νήσων. 4. Την με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/129/οικ.6892/ απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατανομή επιτυχό ντων από προστατευόμενους του Ν.2643/98 έτους 2012». Διορίζεται η ΚΑΡΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη σε οργα νική θέση δοκίμου υγειονομικού υπαλλήλου, ΚΛΑΔΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ της κατηγορίας ΔΕ με εισαγω γικό βαθμό ΣΤ, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. (Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΔΙ.ΟΙΚ.ΤΜ. ΠΡ.Φ200/33/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης: 252/ ). Με τη υπ αριθμ. Φ10/25701/12939/ απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη ρεσιών Υγείας, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την Υπηρεσία του Οργανισμού, της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου, της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης, ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Γεωργίου (Α.Μ ), με Β βαθμό, κλάδου TE Επισκεπτών Υγείας, από τις επειδή κατά την ημερομηνία αυτή, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. πρωτ. 1432/ , δεύτερη αίτηση της, «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία», οπότε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4021 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/A / ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Με την υπ αριθμ. 5375/ διαπιστωτική πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Κυράτσας Στρουμπή του Παναγιώτη, μονίμου υπαλ λήλου του κλάδου TE Μαιών με βαθμό Β και 2 μισθολο γικό κλιμάκιο από , ημερομηνία υποβολής δεύ τερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 6489/ πράξη Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου 1γ,της παραγράφου 8 του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) και της υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872/ (ΦΕΚ 2619/ τ.β ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Δι οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης και Οικονομικών διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση της Βικτωρίας Αδαμίδου του Αναστάσιου, υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, επειδή στις συμπληρώνει τριά ντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημό σιας υπηρεσίας και επί πλέον έχει ήδη συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55 ) έτος της ηλικίας της. Η ανωτέρω υπάλληλος από είχε τεθεί σε προ συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. (Αριθμ. Πράξης 16523/ , ΦΕΚ. 174/ τ.γ ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Με την υπ αριθμ. 27η/2013 πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» που εκδό θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΠΑΠΑΡΣΕ ΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ του ΕΥΓΓΕΛΟΥ, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Νοσηλευτικής με βαθμό ΣΤ και Μ.Κ. μηδέν (0), κατόπιν της από μίας (1) αίτησης παραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Διοικητής ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ Πίνακας διοριστέων όπως αναμορφώθηκε με τις με αρίθμ. 147/ , 160/ , 161/ και 187/ αποφάσεις του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την με αριθμ. 1/554Μ/2003 προκήρυξη του Δήμου Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 726/ τ. Προκηρύ ξεων ΑΣΕΠ ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ16 (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΘΕΣΕΙΣ 60 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 5. ΚΛΕΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 8. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13. ΣΟΥΡΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 14. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15. ΜΑΝΘΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18. ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20. ΚΑΡΙΠΗΣ ΒΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22. ΤΟΥΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 26. ΒΡΕΤΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 27. ΚΟΡΔΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28. ΟΥΓΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 29. ΨΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30. ΠΛΑΓΓΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 31. ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ (3)

8 4022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 32. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33. ΠΙΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34. ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35. ΓΚΛΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36. ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 37. ΠΑΤΕΡΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38. ΦΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 39. ΠΛΑΓΓΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΗΣ 40. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41. ΧΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42. ΑΔΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 43. ΧΑΛΙΩΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44. ΚΟΣΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 45. ΣΤΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46. ΚΑΤΣΑΡΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 47. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48. ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 49. ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΩΜΑΣ 50. ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 51. ΝΤΑΜΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 52. ΡΟΥΣΟΝΙΚΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΓΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53. ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 54. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 55. ΜΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 56. ΜΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 57. ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58. ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59. ΜΑΣΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 60. ΚΕΤΣΕΜΕΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ 28 (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ) ΘΕΣΕΙΣ 4 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΠΥΘΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΔΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Η Επιτροπή ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΚΙΑΔΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1143 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη... 1 Περιφέρειες... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 20 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών/Αρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2985 8 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτι κής Στήριξης.... 1 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 604 26 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 1» Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21829 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι κών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΘ4691ΩΓ-Χ2Ε Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3472 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 28 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 127947/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασί ας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 28 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3584 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 187 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προκήρυξη (Αριθμός 3K/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακο σίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα