ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ / απόφαση του Δη μάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 224 του Ν.3584/07, του άρθρου 35 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφω νη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (υπ αριθμόν 01/2013 πρακτικό), μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΙΩΣΗΦ του Ανδρέα, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομί ας στον ανώτερο κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Τμημ. Προϋπολ. Δήμου Αθηναίων: / ). (Αριθμ. απόφ. Αττικής: 27031/22505/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 347/33716/ απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς Ν. Καστοριάς, που εκδόθηκε, σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 10 του Ν.3051/2002, των άρθρων 22 και 23 του Ν. 3584/2007 και του αριθμ /2011/ εγγράφου του Υπουρ γείου Εσωτερικών, περί δυνατότητας αναδρομικής δη μοσίευσης απόφασης διορισμού του τακτικού υπαλλή λου του πρώην Δήμου Αλιάκμονα και νυν Καλλικρατικού Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς: (1) Εγκρίνεται η αριθμ. 49/ απόφαση του πρώην Δημάρχου του Δήμου Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς, Σωτηριάδη Χαράλαμπου, (ο οποίος μετονομάστηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 36/ σε Δήμο Μεσοπο ταμίας και ο οποίος με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 καταργήθηκε και αποτελεί πλέον δημοτική ενότητα του νέου Καλλικρατικού Δήμου Καστοριάς), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν. 1188/81 (ΦΕΚ 204/τ.Α /27/ ), της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 (ΦΕΚ 139/ ) και του άρθρου 3 του Ν. 2527/97, με τις οποίες αντικα ταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/ 94 (ΦΕΚ Α /28), το ΦΕΚ 432/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/ ) στο οποίο δημοσιεύτηκε ο από πίνακας διοριστέων, κατόπιν της υπ αριθμ. 1/2000 (ΦΕΚ 26/ τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/ ) Προκήρυξης του Δήμου Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς για την πλήρωση ορ γανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού υπηρεσιών αντα ποδοτικού χαρακτήρα και του από πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 12 του Ν. 2623/98 και του άρθρου 3 του Ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206/Α) (άρθρο 18 του Ν. 2190/94) σύμφωνα με τον οποίο (πίνακα) διορίζεται ο Κεραμιδόπουλος Ιωάν νης του Κωνσταντίνου, στον κλάδο ειδικότητα ΔΕ29 Οδηγού Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρου) στο Δήμο Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς και με την οποία (απόφαση), αποφασίστηκε ο διορισμός του Κεραμιδόπουλου Ιω άννη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκι νήτων στο Δήμο Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς και η οποία εκ παραδρομής δε δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προσδίδεται αναδρομική ισχύς στο διορισμό του Κεραμιδόπουλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, στο Δήμο Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς (πρώην Δήμο Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς), από , ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στον πρώην Δήμο Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς (νυν Καλ λικρατικό Δήμο Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς), κατόπιν της υπ αριθμ. 4614/ έκθεσης ανάληψης υπηρεσίας του πρώην Δημάρχου Αλιάκμονα Ν. Κα στοριάς. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Καστοριάς: 15017/ ). (Κωδικός ενέργειας στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι κού του Ελληνικού Δημοσίου: / ).

2 4016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. απόφ. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: 21161/1640/ ). Με την υπ αριθμ /132/ απόφαση της Δημάρχου Εορδαίας Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, της υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/ εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, το υπ αριθμ. 5/ πρα κτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης (αριθμ. απόφασης 33/2013), το οποίο περι λαμβάνει τη θετική γνωμοδότηση του, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, του Δήμου Εορδαίας, Πύρζας Κωνσταντίνος του Στεφάνου, από την κατηγορία ΔΕ του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό ΣΤ, στην ανώτερη κατηγορία ΤΕ του κλάδου ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό ΣΤ, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσια στικά προσόντα. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης Δήμου Εορδαίας: 10822/ ). Αριθμ. απόφ. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: 13103/1122/ ). Με την υπ αριθμ. 126/12202/ απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 3584/2007, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, την από αίτηση του Νικολάου Γρηγορίου του Νικολάου, περί μετάταξης της από την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας, με αριθ. πρωτ. στο Δήμο Καστοριάς 27249/ , το υπ αριθμ. 9/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Καστοριάς, το οποίο περιλαμβάνει τη θετική γνωμοδότηση του με αριθ μό 45/2012 για τη μετάταξη του Νικολάου Γρηγορί ου του Νικολάου σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, την αριθμ. 417/39324/ διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Καστοριάς, με την οποία διαπιστώ νεται ότι ο Νικολάου Γρηγόριος κατατάσσεται από στον Ε' βαθμό, την αριθ. 275/28157/ απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς, με την οποία ο Νικολάου Γρηγόριος κατατάσσεται στο Μ.Κ.4, την υπ αριθμ. 61/2004 απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς (ΦΕΚ 109/τ.ΝΠΔΔ/ ) με την οποία ο Νικολάου Γρηγόριος του Νικολάου κατατάχθηκε σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκό ντων του Δήμου Καστοριάς με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 28/44.7/04 απόφασης του Μονομελούς Πρωτο δικείου Καστοριάς, την υπ αριθμ. 7/ βεβαίωση του Συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Νομού Καστοριάς, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Νικολάου Γρηγόριος του Νικολάου που εργάζεται στο Δήμο Καστοριάς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο μελών του Συλ λόγου Υπαλλήλων Δήμων Νομού Καστοριάς (μέλος της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.), την αριθ / βεβαί ωση του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με την οποία δεν προβλέπονται κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε σίας (ΦΕΚ 2583/τ.Β / ) του Δήμου Καστοριάς. Μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Νικολάου Γρηγόριος του Νικολάου, από την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, με βαθμό Ε, στην ειδικότητα ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Ε, με ταυτόχρονη μεταφορά της προσωποπα γούς θέσης που κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και συντρέχουν όλες οι προ ϋποθέσεις του άρθρου 183 του Νόμου 3584/2007 και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Καστοριάς 11714/ ). (Αριθμ. απόφ. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: 19058/1487/ ). Με την υπ αριθμ. 202/13349/ απόφαση του Δημάρχου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, της υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/ εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, το υπ αριθμ. 5/ πρα κτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης (αριθμ. απόφασης 32/2013), το οποίο περι λαμβάνει τη θετική γνωμοδότηση του, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, Τσιφτσής Ευάγγελος του Γεωργίου, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών, με βαθμό Δ, στον κλάδο ανώτερης κατη γορίας ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσε ων, με βαθμό Δ, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσια στικά προσόντα. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης Δήμου Κοζάνης: 13633/ ). (Αριθμ. απόφ. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: 11503/962/ ). O Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 7558/ πράξη του Γενικού Γραμματέα της Μακεδονί ας Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07, καθώς και την οικ. 684/ παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερι κής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανι κών μονάδων αυτής (ΦΕΚ 88/Β / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλ λήλου Αντωνιάδη Θεόδωρου του Δημητρίου, του κλά δου ΔΕ Γεωτεχνικών(Δασοφυλάκων) με Β Βαθμό, από , ημερομηνία υποβολής Β αίτησης παραίτησης (ημερομηνία υποβολής α αίτησης: ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4017 Με την υπ αριθμ. 6874/ πράξη του Γενι κού Γραμματέα της Μα κεδονίας Θράκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07, καθώς και την αριθμ. οικ. 684/ παροχή εξου σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γε νικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής (ΦΕΚ 88/Β / ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Πεχλεβάνη Χρι στοδούλου του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΔΕ Τεχνι κών με Γ Βαθμό, από , ημερομηνία υποβολής β αίτησης παραίτησης (ημερομηνία υποβολής α' αί τησης: ). Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - Με την υπ αριθμ. 27/ απόφαση Δημάρχου Έδεσσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194, 196, 197, 203 και 204 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ),τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ),τις διατά ξεις του άρθρου 49 παρ. 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α / ) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α / ) γίνεται δε κτή η υπ αριθμ. 8352/ αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Έδεσσας, ΚΑΡΑΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡ ΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟ ΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, με βαθμό Ε και Μ.Κ. 2 και λύεται η υπαλληλική σχέση από την Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης: 3156/ ). Με την υπ αριθμ. 26/ απόφαση Δημάρχου Έδεσσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194, 196, 197, 203 και 204 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ),τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α / ) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α / ) γίνεται δεκτή η υπ α ριθμ / αίτηση παραίτησης της υπαλλή λου του Δήμου Έδεσσας, ΑΛΙΜΠΑΚΗ ΧΡΥΣΗΣ του ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟ ΝΑΔΩΝ, με βαθμό Ε και Μ.Κ. 2 και λύεται η υπαλληλι κή σχέση από την Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης: 3152/ ). Με την υπ αριθμ. 30/ απόφαση Δημάρχου Έδεσσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194, 196, 197, 203 και 204 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ), τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ), τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α / ) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α / ) γίνεται δεκτή η υπ α ριθμ / αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Έδεσσας, ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟ ΛΑΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟ ΝΑΔΩΝ, με βαθμό Ε και Μ.Κ. 2 και λύεται η υπαλληλι κή σχέση από την Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης: 3151/ ). Με την υπ αριθμ. 29/ απόφαση Δημάρχου Έδεσσας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 194, 196, 197, 203 και 204 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α / ),τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ),τις διατά ξεις του άρθρου 49 παρ. 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α / ) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α / ) γίνεται δε κτή η υπ αριθμ / αίτηση παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου Έδεσσας, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣ ΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, με βαθμό Ε και Μ.Κ. 3 και λύε ται η υπαλληλική σχέση από την Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). (Αριθμ. απόφ. Μακεδονίας Θράκης: 3160/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 744/τ.Γ / , που δημοσιεύτηκε περί ληψη της αριθμ. 5807/ απόφασης του Δημάρ χου Κύρρου, επέρχεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: (σε κενή οργανική θέση του κλά δου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων), στο ορθό: (σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφόρων). (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 9149/ απόφαση του Δη μάρχου Μονεμβασιάς Νομού Λακωνίας, που λήφθη κε σύμφωνα: 1) με τις διατάξεις: α) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, β) του άρθρου 74 του Ν.3584/2007

4 4018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) γ) του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 δ) του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011 2) τη σύμφωνη γνώμη του Δη μάρχου Σπάρτης που διατυπώθηκε στην αριθμ / απόφαση του, 3) τη σύμφωνη γνώμη του Δη μάρχου Μονεμβασιάς που διατυπώθηκε στην αριθμ. 62/ απόφαση του, 4) τη σύμφωνη γνωμοδότη ση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού OTA Νο μού Λακωνίας που διατυπώθηκε στο αριθμ. 3/ (απόφαση 58) πρακτικό του, και 5) την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.Μ/30480/ εγκριτική απόφαση της Επιτρο πής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, μετατάσσεται η Γιαννιού Ελένη του Κυριάκου, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Σπάρτης κλάδου ΥΕ Εργατών (Καθαριότητας) στο Δήμο Μονεμβασιάς, με ταυτόχρο νη μεταφορά της θέσης που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. του Δήμου Μονεμβασιάς για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης: 9657/ ). (Αριθμ. απόφ. Πελοποννή σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 22415/2780/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την 1076/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν.3549/07 και το άρθ. 77 Ν.4009/11 μονιμοποιείται ο Δη μήτριος Κιούπης του Θωμά σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ - Αριθμ Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη νών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνω στικό αντικείμενο «Τοπολογικές Άλγεβρες και Γε ωμετρία». Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της , λαμβάνοντας υπόψη την από αίτηση εξέλιξης Καθηγητή και σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (195 Α ), και αρθ. 34 παρ. 5 Ν.4115/13, 2) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α του άρθρου 6 του ν.2083/92 (159 Α ) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/07 (69 Α), 3) του άρθρου 21 του ν. 3549/2007, 4) της παρ. 5α του αρθ. 14 του ν. 1268/82 (87 Α), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς με την παρ. 3 του αρθ. 4 του ν. 2517/97 (160 Α ), (2) 5) της παρ. 1 του αρθ. 14 του ν. 1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 28 του ν.2083/1992, 6) της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997, 7) της περιπτ. m της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.1268/1982, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3282/2004 (208 Α) και 8) και του Π.Δ.134/99 (132 Α). Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοιχτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Μαθηματικών Tμήμα Άλγεβρας και Γεωμετρίας (Γ.Σ ) Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τυπολογικές Άλ γεβρες και Γεωμετρία». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των τπυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα. 4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη μοσιεύματα. Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής το οποίο θα βρί σκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ'όλη τη διάρκεια αυτής. 5. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α/βαθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4019 Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο ποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Υπουργείου Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Απριλίου 2013 Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ προκήρυξη θέσης καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 500/τ.Γ/ , στη σελίδα 3650 γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2013» Στο ορθό: «Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2013». Στην υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 426/τ.Γ/ , στη σελίδα 3130 γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «αριθμ / » Στο ορθό: «αριθμ / » (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 6647/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε συμφω νά με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 παρ. 3, 4(β) και 8 του Ν. 4009/2011, α) μονιμοποιείται η Φωτει νή Φλίγκου του Γεωργίου, στη θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχο λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Παρακολούθηση», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα και β) διαπιστώνεται η μετατρο πή της θέσης της Φωτεινής Φλίγκου του Γεωργίου, σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, κατ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011. Με την υπ αριθμ. 5228/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε συμφωνά με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 παρ. 3, 4(β) και 8 του Ν. 4009/2011, α) μονιμοποιείται ο Γεώργιος Ψαρ ράς του Χρήστου, στη θέση της βαθμίδας του Επίκου ρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη υλικών με έμφαση σε ευφυή συστήματα», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα και β) διαπιστώνεται η μετατροπή της θέσης του Γεωρ γίου Ψαρρά του Χρήστου, σε προσωποπαγή θέση μόνι μου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, κατ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 4009/2011. O Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Με την υπ αριθμ. Φε.7/3121/ απόφαση του Προ έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α /1983), όπως αυτά τρο ποποιήθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 2, 3 και 4, αντί στοιχα, του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001) καθώς και το άρθρο 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.A / ) και το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) εξελίσσεται ο ΠΟΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γε ωργίου, μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελ μάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας, από τη μό νιμη τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή που κατείχε σε μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Μικροβιο λογία» του Α Τομέα Μαθημάτων Μικροβιολογίας κατα λαμβάνοντας αντίστοιχη κενή οργανική θέση γιατί έχει τα νόμιμα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης. (ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 630/τ.Γ / ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 6716/ ). Με τη υπ αριθμ. Φε. 14/4694/ πράξη του Προ έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 148 του Ν.3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσιακής σχέσης της ΒΑΓΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Παναγιώτη από τη θέση της Καθηγήτριας Εφαρ μογών του Τμήματος Επισκεπτών Επισκεπτριών Υγεί ας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από , ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης για προσω πικούς λόγους, εμμένοντας στην από αρχική αίτηση παραίτησης της. Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Φε.7/6091/ πράξη του Προ έδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α ) καθώς και του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α ) και του άρθρου 78 παρ. 5 β του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 /τ.α ), διαπιστώνεται η μετατροπή της προσω ποπαγούς θέσης της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμή ματος Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του Θεοδώρου, σε μόνιμη τακτική θέση Ανα πληρώτριας Καθηγήτριας.

6 4020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 6885/ ). Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Με την υπ αριθμ. Φεκλ/165/ πράξη του Προ έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νή σων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 2 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ), των παραγράφων 3 και 5α του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/ τ.α ) καθώς και του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α /2009), εξελίσσεται η Παρα σκευή Μπουφούνου του Βασιλείου από μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη τακτι κή θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστι κό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικά» στο Τμήμα Διοί κησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ προ κήρυξης 794/τ.Γ / ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 6720/ ). Ο Πρόεδρος Δ.Ε. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Με την υπ αριθμ. 1234/ απόφαση του Πρόε δρου του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ ματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Καλαμάτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α / 1983), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 2, 3 και 4, αντίστοιχα του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α / ), τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α / ) και τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 2 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α / ) εξελίσσεται η Παπουδάκη Φωτεινή του Αναστασίου μέλος Ε.Π. από τη μόνιμη θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε μόνι μη θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Αποκέντρωση» του Τμήματος Το πικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονο μίας του Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, καταλαμβάνοντας αντίστοι χη κενή οργανική θέση επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Η εξέλιξη γίνεται με προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 640/τ. Γ / ). (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: 6715/ ). Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Με την υπ' αριθμ. 1967/ απόφαση του Προέ δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 17 του ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α / 1983), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α /2001) τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Α /2007), του άρθρου 9 του Ν.3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/ τ.α ) και τις δι ατάξεις των άρθρων 20, 77 και 78 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/ τ.α ) μονιμοποιείται ο Παράς Γε ώργιος του Σπυρίδωνα, μέλος Εκπαιδευτικού Προσω πικού (Ε.Π), βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών, με εξει δίκευση στη «Φυσιοθεραπευτική προσέγγιση παιδιών με νευρολογικές διαταραχές», του Τμήματος Φυσικο θεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό νοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,, επειδή έχει τα νόμι μα προσόντα. Η θέση μετατρέπεται αυτοδίκαια σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με το εδ. γ'της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011. Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με τη Ρ07/11/33098/ απόφαση του Προ έδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 και 40 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007). 2. Την με αρ. 75/ απόφαση πρακτικό τοπο θέτησης προστατευομένων προσώπων της Πρωτοβάθ μιας Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2643/98 ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3. Την με αρ /2008 προκήρυξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Αττικής και Νήσων. 4. Την με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/129/οικ.6892/ απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατανομή επιτυχό ντων από προστατευόμενους του Ν.2643/98 έτους 2012». Διορίζεται η ΚΑΡΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη σε οργα νική θέση δοκίμου υγειονομικού υπαλλήλου, ΚΛΑΔΟΥ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ της κατηγορίας ΔΕ με εισαγω γικό βαθμό ΣΤ, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. (Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΔΙ.ΟΙΚ.ΤΜ. ΠΡ.Φ200/33/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης: 252/ ). Με τη υπ αριθμ. Φ10/25701/12939/ απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη ρεσιών Υγείας, διαπιστώνεται η αποχώρηση από την Υπηρεσία του Οργανισμού, της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου, της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης, ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Γεωργίου (Α.Μ ), με Β βαθμό, κλάδου TE Επισκεπτών Υγείας, από τις επειδή κατά την ημερομηνία αυτή, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η υπ αριθμ. πρωτ. 1432/ , δεύτερη αίτηση της, «περί παραιτήσεως από την Υπηρεσία», οπότε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 4021 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/A / ) λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική του σχέση. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Πρόεδρος ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Με την υπ αριθμ. 5375/ διαπιστωτική πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του Ν. 3528/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Κυράτσας Στρουμπή του Παναγιώτη, μονίμου υπαλ λήλου του κλάδου TE Μαιών με βαθμό Β και 2 μισθολο γικό κλιμάκιο από , ημερομηνία υποβολής δεύ τερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ), προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. 6489/ πράξη Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου 1γ,της παραγράφου 8 του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) και της υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872/ (ΦΕΚ 2619/ τ.β ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Δι οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης και Οικονομικών διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση της Βικτωρίας Αδαμίδου του Αναστάσιου, υπαλλήλου με βαθμό Β του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, επειδή στις συμπληρώνει τριά ντα πέντε (35) έτη πραγματικής και συντάξιμης δημό σιας υπηρεσίας και επί πλέον έχει ήδη συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55 ) έτος της ηλικίας της. Η ανωτέρω υπάλληλος από είχε τεθεί σε προ συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. (Αριθμ. Πράξης 16523/ , ΦΕΚ. 174/ τ.γ ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Με την υπ αριθμ. 27η/2013 πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» που εκδό θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΠΑΠΑΡΣΕ ΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ του ΕΥΓΓΕΛΟΥ, κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Νοσηλευτικής με βαθμό ΣΤ και Μ.Κ. μηδέν (0), κατόπιν της από μίας (1) αίτησης παραίτησης. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Η Διοικητής ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ Πίνακας διοριστέων όπως αναμορφώθηκε με τις με αρίθμ. 147/ , 160/ , 161/ και 187/ αποφάσεις του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την με αριθμ. 1/554Μ/2003 προκήρυξη του Δήμου Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 726/ τ. Προκηρύ ξεων ΑΣΕΠ ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ16 (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΘΕΣΕΙΣ 60 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 5. ΚΛΕΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 8. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13. ΣΟΥΡΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 14. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15. ΜΑΝΘΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18. ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20. ΚΑΡΙΠΗΣ ΒΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22. ΤΟΥΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 26. ΒΡΕΤΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 27. ΚΟΡΔΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28. ΟΥΓΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 29. ΨΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 30. ΠΛΑΓΓΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 31. ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ (3)

8 4022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 32. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 33. ΠΙΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34. ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35. ΓΚΛΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36. ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 37. ΠΑΤΕΡΟΓΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38. ΦΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 39. ΠΛΑΓΓΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΗΣ 40. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41. ΧΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42. ΑΔΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 43. ΧΑΛΙΩΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44. ΚΟΣΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 45. ΣΤΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46. ΚΑΤΣΑΡΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 47. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48. ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 49. ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΩΜΑΣ 50. ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 51. ΝΤΑΜΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 52. ΡΟΥΣΟΝΙΚΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΓΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 53. ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 54. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 55. ΜΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 56. ΜΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 57. ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 58. ΖΑΧΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 59. ΜΑΣΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 60. ΚΕΤΣΕΜΕΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ 28 (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ) ΘΕΣΕΙΣ 4 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΠΥΘΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΔΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Η Επιτροπή ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΚΙΑΔΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 296 15 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112007385/27.12.2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1096 19 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011025774/15.6.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1449 12 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αριθμ. ΔΔ1.1/2540/Φ.006.6 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.

Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Σ. Ηλίας Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2013 Τηλ. : 2310 99 6649 Fax: 2310 99 6872 Αριθμ. Πρωτ. 6870 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 358 21 Απριλίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 25565 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 765 24 Ιουλίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1213015814 Προκήρυξη μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011011473/27.12.2010 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 124 6 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112000487 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4163 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 491 21 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011009184/30 11 10 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 259 6 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1213007368 Προκήρυξη μιας (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 938 27 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 29 24 Ιανουαρίου 2012 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011027084/5 7 2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 425 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ 22288 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7681 18 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1039 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. 6705 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 85 24 Ιανουαρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 3815 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου

1. Ακρόπολις E-mail:tgd@teikal.gr Πληροφορίες : κ. Αγγελοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Δεκεμβρίου 2013 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 420 11 Απριλίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 3912 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πάτρα, 14/12/2016 Αριθμ. Πρωτ.47526 Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι T.K. 26334, Πάτρα Πληροφορίες: Γιαννόπουλος Κ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1169 17 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 4065/29 6 2015 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 351 28 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112009572 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα,21/01/2009 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 415 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας 2. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 496 25 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI ΛΟΙΠΟI ΦΟΡΕIΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 14882 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7395 10 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 998 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθ. 339 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης καθηγητή στον Τομέα Μαθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 992 16 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...............1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1123 22 Αυγούστου 2014 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1314016975 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 720 6 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1314008946/31 3 2014 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4587 12 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 655 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. 3128 Προκήρυξη μιας θέσεως Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5783 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 4802/ΕΠΙΚ/125α/1-8-2016 Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 125 3 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 11 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1062 20 Σεπτεμβρίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 16889 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1104 29 Οκτωβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1415025370/3 8 15 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121.1/134/116850/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πλη ροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 734 10 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 2303 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 285 11 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 41522 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8615 16 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1163 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 1093 Προκήρυξη κενής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 271 6 Απριλίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910018272 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 365 29 Μαρτίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213009385 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 946 8 Νοεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθ. 26324 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 23 Ιουνίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ. 20151674 Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1701 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 250 18 Μαρτίου 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ EΘNIKO ΚΑΙ KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Αριθμ. 1516013124/8 1 2016 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 803 11 Αυγούστου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθμ. 20152261 Προκήρυξη μίας (1) θέσης για εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 567 5 Μαΐου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1690 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1438 11 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1213010848 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: 76ΝΖ469143-ΞΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας 621

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1178 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 7648 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6601 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 891 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 1516034872/2.8.2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6735 27 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 911 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034767/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/3526 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Μαρούσι 25.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 01-09-2016 Αρ. Πρωτ. 2345 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 12-5-2015 Φε. 16α/3843 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 364 10 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 24-10-2016 Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 21-4-2016. Αρ. Πρωτ. 1036 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 369 24 Απριλίου 2015 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 2575 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Άρτα 05/ 09 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 4060 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 11-6-2015 Φε. 16α/5364 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 31 19 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Βόγδος Πλιάτσιος Τηλ.: 24610 68283 Φαξ: 24610 39682 Email: prosop@teiwm.gr Koζάνη 30-9-2015 Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/1.4/2525 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1571 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 232 16 Μαρτίου 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516009390/30 11 2015 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα