HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων"

Transcript

1 HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διάλεξη 3 Επιλογή μοντέλου Επιλογή μοντέλου Θεωρία αποφάσεων

2 Επιλογή μοντέλου δεδομένα επικύρωσης Η επιλογή του είδους του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόβλημα (π.χ. γραμμικό/ μη γραμμικό) καθώς και της πολυπλοκότητάς του (αριθμός ελεύθερων παραμέτρων π.χ. τάξη πολυωνύμου στο πρόβλημα προσαρμογής καμπύλης) είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο έλεγχος της απόδοσης ενός μοντέλου μόνο στο σύνολο εκπαίδευσης δεν είναι επαρκής Μια λύση: κανονικοποίηση έλεγχος της «αληθινής» πολυπλοκότητας (effective complexity) Αν έχουμε αρκετά μεγάλο όγκο δεδομένων, μπορούμε να κρατήσουμε ένα μέρος αυτών ως σύνολο επικύρωσης και να διαλέξουμε το μοντέλο με το βέλτιστο σφάλμα επικύρωσης Σε περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η επαναληπτική εκπαίδευση(π.χ. Νευρωνικά δίκτυα) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμη και 3 σύνολα δεδομένων (εκπαίδευσης, επικύρωσης, ελέγχου) Συλλογή δεδομένων Προεπεξεργασία δεδομένων Επιλογή χαρακτηριστικών Επιλογή μοντέλου/ ταξινομητή Εκπαίδευση μοντέλου/ταξινομητή Επικύρωση μοντέλου/ταξινομητή

3 Επιλογή μοντέλου δεδομένα επικύρωσης Πολλές φορές δεν έχουμε μεγάλο πλήθος δεδομένων Cross-validation: χωρίζουμε τα δεδομένα μας σε S κομμάτια (S-fold crossvalidation) και διαλέγουμε το μοντέλο με την καλύτερη μέση απόδοση Αν το δείγμα επικύρωσης είναι μικρό 1 μόνο δείγμα επικύρωσης μπορεί να δώσει θορυβώδη αποτελέσματα Για S=N, όπου Ν ο συνολικός αριθμός δεδομένων: leave-one-out Πιο απαιτητική υπολογιστικά προσέγγιση Εναλλακτικά: χρήση κάποιου στατιστικού κριτηρίου που χρησιμοποιεί μόνο τα δεδομένα εκπαίδευσης και περιλαμβάνει όρο ποινής γιαπιο πολύπλοκα μοντέλα (Akaike, Bayesian Information Criteria, Bayesian model evidence)

4 Προβλήματα πολλών διαστάσεων Δυσκολίες όταν τα χαρακτηριστικά (features) αυξάνουν σε αριθμό Curse of dimensionality

5 Curse of dimensionality Για προβλήματα πολλών διαστάσεων, εκθετική αύξηση πολυπλοκότητας Πρόβλημα προσαρμογής καμπύληςμε D εισόδους και πολυώνυμο τάξης Μ: D M συντελεστές

6 Curse of dimensionality Για προβλήματα πολλών διαστάσεων, εκθετική αύξηση πολυπλοκότητας Πρόβλημα προσαρμογής καμπύληςμε D εισόδους και πολυώνυμο τάξης Μ: D M συντελεστές

7 Curse of dimensionality Ευτυχώς στην πράξη αρκετές φορές τα δεδομένα στον πολυδιάστατο χώρο των χαρακτηριστικών (feature space) συχνά περιορίζονται σε μικρότερη περιοχή του χώρου ισοδύναμα έχουμε μικρότερη ενεργή διαστατικότητα (effective dimensionality) Επίσης, συχνά τα δεδομένα χαρακτηρίζονται από (τοπικές) ιδιότητες ομαλότητας (smoothness), οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές παρεμβολής (interpolation) Πολλές επιτυχημένες μέθοδοι αναγώρισης προτύπων εκμεταλλεύονται τις παραπάνω ιδιότητες

8 Θεωρία αποφάσεων Η θεωρία αποφάσεων βασίζεται στη θεωρία πιθανοτήτων και μας προσφέρει τρόπους για να πάρουμε «βέλτιστες» αποφάσεις σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αβεβαιότητα στο πρόβλημά μας Ένας πολύ γενικός τρόπος για να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις προκύπτει άμεσα από τον κανόνα του Bayes Μπεϋζιανή θεωρία αποφάσεων (Bayesian decision theory) Ο κανόνας του Bayesμπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα περιπτώσεων, π.χ. για τον υπολογισμό της πιθανότητας ενός γεγονότος (παράδειγμα στη Διάλεξη 2), τον υπολογισμό της σππ μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής (προσαρμογή καμπύλης, γραμμική παλινδρόμηση στη συνέχεια) Εδώ θα δούμε πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξουμε μεταξύ πιθανών κατηγοριών σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης

9 Επαγωγή και απόφαση Γενικά θα έχουμε ένα διάνυσμα εισόδου x και ένα διάνυσμα στόχου t για παλινδρόμηση το t μπορεί να περιλαμβάνει συνεχείς μεταβλητές, για ταξινόμηση (διακριτές) κατηγορίες Γενικός στόχος: Σωστή πρόβλεψη του t για καινούριες τιμές του x Η διαδικασία μπορεί να λάβει δύο μορφές: Επαγωγή (inference): Προσδιορισμός των πιθανοτήτων ή : γενικά δύσκολο πρόβλημα Απόφαση (decision): Για δεδομένο x προσδιορισμός του «βέλτιστου» t Π.χ. σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης με 2 κατηγορίες C 1 και C 2 :t=0,1 Συλλογή δεδομένων Προεπεξεργασία δεδομένων Επιλογή χαρακτηριστικών Επιλογή μοντέλου/ ταξινομητή Εκπαίδευση μοντέλου/ταξινομητή Επικύρωση μοντέλου/ταξινομητή Ποια κατηγορία θα μπορούσαμε να διαλέξουμε για καινούρια δεδομένα?

10 Θεωρία αποφάσεων Το πρόβλημα της απόφασης απλοποιείται πολύ εάν λυθεί το πρόβλημα της επαγωγής, δηλ. προσδιοριστούν τα ή p(x,c k ) Ακόμη και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, μπορούμε να λάβουμε μια απόφαση με βάση την τιμή των εκ των υστέρων πιθανοτήτων (posterior probabilities) για το συγκεκριμένο x Παράδειγμα: Ιατρική απεικόνιση. Έστω ότι θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση εάν ένα άτομο είναι ασθενής ή όχι με βάση μια εικόνα ακτίνων Χ ή MRI. Πόσες κατηγορίες έχουμε? Ποιο θα μπορούσε να είναι το διάνυσμα εισόδου x? Ποια είναι η απόφαση που πρέπει να πάρουμε στην προκειμένη περίπτωση? Τι συμβολίζουν οι ποσότητες στον κανόνα του Bayes? Ποια κατηγορία θα επιλέγαμε?

11 Minimum misclassification rate decision R k : decision regions(περιοχές αποφάσεων-πιθανώς ασυνεχείς) Τα όρια μεταξύ των περιοχώνονομάζονται σύνορα ή επιφάνειες αποφάσεων(decision boundaries/ surfaces) Έχουμε δύο περιπτώσεις σφαλμάτων Ελαχιστοποίηση σφάλματος: Όμως: Άρα ισοδύναμα επιλογή του C k που μεγιστοποιεί την πιθανότητα Ισχύει και για k κατηγορίες

12 Minimum misclassification rate decision Πχ για το πρόβλημα ταξινόμησης ψαριών Prior probability: Πόσο πιθανό είναι να πιαστεί σολωμός/ λαβράκι? Αν δεν έχουμε άλλη πληροφορία: Επιλογή της C k (k=1,2) για την οποία η P(C k ) είναι μέγιστη Αν έχουμε πληροφορία, π.χ. φωτεινότητα τότε μπορούμε να υπολογίσουμε/ εκτιμήσουμε τις υπό συνθήκη πιθανότητες P(x C 1 ) και P(x C 2 ) Εκ των υστέρων πιθανότητα (posterior) 2 p(x)= p(x C k ) p(c k ) k=1

13 Minimum misclassification rate decision Για P(C 1 )=2/3και P(C 2 )=1/3

14 Ελαχιστοποίηση απώλειας Σε κάποιες περιπτώσεις τα σφάλματα διαφορετικού τύπου πιθανόν να μην είναι ισοδύναμα πχ στην περίπτωση διάγνωσης από ιατρικές εικόνες το σφάλμα μη διάγνωσης της ασθένειας μπορεί να έχει πολύ πιο δραματικές συνέπειες! Μπορούμε να ορίσουμε μια πιο γενικευμένη συνάρτηση ρίσκου Εξαρτημένη συνάρτηση ρίσκου/ απώλειας (loss/risk function) C R(α k x)= λ kj p(c j x) j=1 λ kj : συντελεστής απώλειας όταν παίρνουμε την απόφαση k όταν η σωστή απόφαση (κατηγορία) είναι j Σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε την κατηγορία που ελαχιστοποιεί την ποσότητα: C j=1 λ kj p(c j x) Αν υπολογίσουμε τις εκ των υστέρων πιθανότητες της παραπάνω γίνεται εύκολη Truth p(c j x) Decision η ελαχιστοποίηση

15 Ελαχιστοποίηση απώλειας πχ για 2 κατηγορίες και 2 πιθανές αποφάσεις που αντιστοιχούν στις κατηγορίες αυτές: R( α x) = λ p( C x) + λ p( C x) R( α x) = λ p( C x) + λ p( C x) Απόφαση C 1 αν R( α x) < R( α x) 1 2 ( λ λ ) p ( C x ) > ( λ λ ) p ( C x ) Συνήθως λ 21 >λ 11 και λ 12 >λ 22 (οι σωστές αποφάσεις έχουν μικρότερη απώλεια από τις λάθος) Άρα αν η ποσότητα (λόγος πιθανοφανειών- likelihood ratio): Truth ( λ λ ) p( x C ) p( C ) > ( λ λ ) p( x C ) p( C ) Decision p(x C 1 ) p(x C 2 ) > λ λ p(c ) 2 λ 21 λ 11 p(c 1 ) ικανοποιεί την παραπάνω συνθήκη αποφασίζουμε ότι το xανήκει στην κατηγορία C1, αλλιώς ότι ανήκει στην C2

16 Η επιλογή της απόρριψης Αν οι εκ των υστέρων πιθανότητες είναι αρκετά μικρότερες του 1, μια επιλογή είναι να μη ληφθεί απόφαση

17 Επαγωγή και απόφαση Γενικά, μπορούμε να διακρίνουμε τους τρεις παρακάτω τρόπους αντιμετώπισης ενός προβλήματος ταξινόμησης: Εύρεση των εξαρτημένων σππ p(x C k ) για κάθε κατηγορία ξεχωριστά καθώς και των εκ των προτέρων πιθανοτήτων p(c k ). Έπειτα, χρησιμοποιώντας τον κανόνα του Bayes όπου p(x)= p(x C k ) p(c k ) εύρεση των εκ των υστέρων πιθανοτήτων p(c k x) και λήψη της απόφασης βάσει αυτών. Ισοδύναμα, μπορούμε να βρούμε την συνδυασμένη σππ p(x,c k ) και να χρησιμοποιήσουμε αυτή για να πάρουμε την απόφαση. Εύρεση των εκ των υστέρων σππ p(c k x) ευθέως και ταξινόμηση μέσω αυτών Εύρεση μιας συνάρτησης f(x) διαχωριστική συνάρτηση/ discriminantfunction η οποία απεικονίζει απευθείας ένα διάνυσμα εισόδου σε κάποια κατηγορία, π.χ. Για πρόβλημα δύο κατηγοριών μπορεί f=0 να αντιστοιχεί στην κατηγορία 1 και f=1 στην κατηγορία 2. Ο πρώτος τρόπος είναι ο πιο απαιτητικός, ειδικά για δεδομένα με πολλές διαστάσεις, αλλά προσφέρει την πιο πλήρη εικόνα για το πρόβλημα μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση δεδομένων με χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης (outlier detection - μέσω της p(x)). k

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Μπεϋζιανή Θεωρία Αποφάσεων (Bayesian Decision Theory) Π. Τσακαλίδης

Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Μπεϋζιανή Θεωρία Αποφάσεων (Bayesian Decision Theory) Π. Τσακαλίδης Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognton Μπεϋζιανή Θεωρία Αποφάσεων (Bayesan Decson Theory Π. Τσακαλίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μπεϋζιανή Θεωρία Αποφάσεων (Bayes Decson theory Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Π ΤΥΧΙΑΚΗ/ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ

Π ΤΥΧΙΑΚΗ/ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π ΤΥΧΙΑΚΗ/ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ «Επιλογή χαρακτηριστικών (feature selection) από βάσεις δεδομένων με φίλτρο αμοιβαίας πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ STATISTICA DATA MINER»

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ STATISTICA DATA MINER» Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ STATISTICA DATA MINER»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανδρομάχη Σκουφά Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 11. Κεφάλαιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 29

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 11. Κεφάλαιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 29 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Κεφάλαιο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβλήματα βελτιστοποίησης Γραμμικά προγράμματα Ακέραια προγράμματα Τετραγωνικά προγράμματα Διατύπωση προβλήματος Σύμβαση λύσης Κεφάλαιο ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω ότι επιθυμούμε να μελετήσουμε ένα τυχαίο πείραμα με δειγματικό χώρο Ω και έστω η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο Α Ω Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αυτόματη Κατάταξη Μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σε Κατηγορίες. Γεώργιος Σάκκης. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αυτόματη Κατάταξη Μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σε Κατηγορίες. Γεώργιος Σάκκης. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόματη Κατάταξη Μηνυμάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σε Κατηγορίες Γεώργιος Σάκκης Υπεύθυνος Καθηγητής: Π. Σταματόπουλος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ I.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ I. ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ I. Γενικά Σε μαθήματα όπως η επιχειρησιακή έρευνα και ή λήψη αποφάσεων αναφέραμε τις αποφάσεις κάτω από συνθήκες βεβαιότητας, στις οποίες και εφαρμόζονται κυρίως οι τεχνικές της επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ: Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία «Εντοπισμός Ανθρώπων σε Video: Βασικές Έννοιες, Μέθοδοι και Προοπτικές» Γαλάνης Δημήτρης, Α.Μ: ΜΠΣΠ/09014

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοροποίηση μαγνητικών τομογραφιών με DSPs

Κατηγοροποίηση μαγνητικών τομογραφιών με DSPs Μεταπτυχιακή Εργασία Κατηγοροποίηση μαγνητικών τομογραφιών με DSPs Τσάμπρας Λάμπρος Α.Μ. 147 Επιβλέπων: Ε. Ζυγούρης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Ειδική Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής.

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη. Εισηγητής Καθηγητής

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη. Εισηγητής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη Εισηγητής Καθηγητής Ρ γ. Γκούμας Στέφανος Καβάλα 2009 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία μοντέλου γνώσης από βάση δεδομένων βλαβών ΑDSL με την χρήση εργαλείων DATA

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Διδακτικό Έτος 2015-2016 Παραδόσεις Διδακτικής Ενότητας: Πληθυσμιακή πρόβλεψη Δούκισσας Λεωνίδας, Στατιστικός, Υποψ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ SPAM E-MAIL

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ SPAM E-MAIL ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ SPAM E-MAIL Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου των Κανάρη Ιωάννη Κανάρη Κωνσταντίνου ΕΑΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Αναγνώριση μερών του λόγου σε ελληνικά κείμενα με τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Κατηγοριοποίηση I Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση (classification) Το γενικό πρόβλημα της ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα