ΤΜΒΑΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (αξηζκ. 2/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (αξηζκ. 2/29.11.2013)"

Transcript

1 ΤΜΒΑΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (αξηζκ. 2/ ) Σηελ Αζήλα ζήκεξα 29 Ννεκβξίνπ 2013 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: α) Η Τπεξεζία Πξώηεο Τπνδνρήο ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (First Reception Service-Ministry of Public Order and itizen Protection), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Λεσθφξνο Σπγγξνχ 83 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γηεπζπληή, θ. Παλαγηώηε Νίθα, ε νπνία έρεη σο απνζηνιή ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη αληζαγελψλ πνπ εηζέξρνληαη παξαλφκσο ζηε ρψξα, ζε ζπλζήθεο ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπο, κε ηελ ππαγσγή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο θαη ε νπνία ζα θαιείηαη ζην εμήο «Τειηθφο Απνδέθηεο», β Τελ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ- (M.IN) πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Μηραιαθνπνχινπ 99, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο θ. Γεώξγην Καιαβξνπδηώηε, ε νπνία ζα θαιείηαη ζην εμήο «Σπκπξάηησλ θνξέαο», έρνληαο ππόςε : 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3907/2011 (ΦΔΚ 7 Α ) «Ίδξπζε ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο». 2. Τν ΠΓ 102/2012 (ΦΔΚ 169 Α ) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο ζην Υπνπξγείν Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην αξ. 110 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α ). 3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1481/1984 (ΦΔΚ 152 Α ) «Πεξί Οξγαληζκνχ Υ.Γ.Τ». 4. Τνπ Π.Γ. 184/2009 «Σχζηαζε Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ» (ΦΔΚ 213 Α ). 5. Τα ππ αξ. 85/2012 (ΦΔΚ 141 Α ) θαη 119/2013 (ΦΔΚ 153 Α ) Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πεξί κεηνλνκαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζε «Υπνπξγείν Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε» θαη πεξί νξηζκνχ ηνπ Νηθνιάνπ Γεσξγίνπ Γέλδηα σο Υπνπξγνχ ζηε ζέζε ηνπ Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αληίζηνηρα. 6. Τελ απφθαζε κε αξηζκφ ΔΜ/1-Β/89/ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζην Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο» (ΦΔΚ 2420 Β ). 7. Τελ κε αξηζκφ 7001/2/1454-ε / (ΦΔΚ 64/Β ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Γεκνζίαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Γεληθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξψηεο Υπνδνρήο». 8. Τελ κε αξηζκφ πξση. 7001/2/1454-θδ / θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη Γεκνζίαο Τάμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξνο δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ πξψηεο ππνδνρήο» (ΦΔΚ 2491, Β ). 1

2 9. Τελ κε αξηζκφ πξση. νηθ. 15.1/1264/ απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε Μεηξψνπ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα δηεθπεξαηψλνπλ επί κέξνπο αξκνδηφηεηεο Κέληξνπ ή Μνλάδαο Πξψηεο Υπνδνρήο. 10. Τελ κε αξηζκφ πξση. 15/1337/ πξφζθιεζε ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο ζηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ λ. 3907/2011 λα ην δειψζνπλ κε ζρεηηθή αίηεζε ηνπο ζην ηκήκα Σηξαηεγηθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Ννκνζεηηθνχ Έξγνπ ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο ηνπ ΥΓΤΠΠ. 11. Τελ κε αξηζκφ πξση. 153/302/ αίηεζε ηνπ Γεψξγηνπ Καιαβξνπδηψηε, λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο Αζηηθήο κε Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξίαο «Ιαηξηθή Παξέκβαζε- Med.in», γηα εγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΜΚΟ ζην Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ λ.3907/ Τελ απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο κε αξηζκ. πξση. 15.1/302/ (ΑΓΑ: ΒΔΓΘΙ-ΛΞ3) γηα ηελ εγγξαθή ηνπ θνξέα «Ιαηξηθή Παξέκβαζε- Med.in» ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ λ.3907/2011, κε αξηζκ. κεηξψνπ ΥΠΥ/04/ΚΤΠ, θαζψο πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο. 13. Τελ Υπνπξγηθή Απφθαζε 11.1/ /04/2013 (ΦΔΚ1066/ /Β ) «Σχζηαζε Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο». 14. Τελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε κε ηίηιν «Γεληθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξψηεο Υπνδνρήο» (κε αξηζκφ απφθαζεο 7001/2/1454-ε, ΦΔΚ 64/ Β ). 15. Τν Πξφγξακκα ηαηξηθνχ ειέγρνπ, ςπρνθνηλσληθήο δηάγλσζεο θαη ππνζηήξημεο θαη παξαπνκπήο ησλ εηζεξρνκέλσλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζε δνκέο πξψηεο ππνδνρήο (αξηζκ. Υ1.Γ.Π. νηθ / ΦΔΚ 2745/ Β ) 16. Τελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε πεξί «Σχζηαζεο Κέληξνπ Πξψηεο Υπνδνρήο ζην Γ.Γ. Φπιαθίνπ, Γήκνπ Οξεζηηάδαο, Π.Δ. Έβξνπ» (ΦΔΚ 3543/ / Β ) 17. Τν Π.Γ. 60/2007 «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», ΦΔΚ 64/ , Α. 18. Τν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (ΚΠΓ)», ΦΔΚ 150/ , Α. 19. Τνλ Ν «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 247/ , Α. 20. Τνλ Ν «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ, ΦΔΚ 19/ , Α. 21. Τηο άκεζεο θη επηηαθηηθέο αλάγθεο θάιπςεο ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη ην Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Χπρνθνηλσληθήο Σηήξημεο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο. 22. Τελ Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο κε Αξηζκφ Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 (AA NUMR /00-28) πνπ ππνγξάθεθε ζηηο κεηαμχ ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε δηαζέηνληαο ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθή- θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο σο εθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 23. Manual of the ligibility Rules of costs reported for U support in the context of the General Programme Solidarity and Management of Migration Flows (uropean ommission, irectorate-general for Home Affairs, Version ), 2

3 δειώλνπλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα εμήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξάξηεκα I : GRANT AGRMNT FOR AN MRGNY ATION WITH MULTIPL NFIIARIS (AGRMNT NUMR-HOM/2012/FX/A/A/3000 (AA NUMR /00-28), Παξάξηεκα ΗΗ : FORAST UGT ALULATION ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ θαη Παξάξηεκα ΗΗΗ : FINAL RPORT ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηα νπνία απνηεινύλ εληαίν θείκελν κε ηελ παξνύζα ύκβαζε: ΠΡΟΟΗΜΗΟ Η Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο ηνπ Υπνπξγείν Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπιιακβάλνληαη λα εηζέξρνληαη ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα, θαζψο θαη ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη ζπιιακβάλνληαη λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα θαη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπο κε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο. Σηηο δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηαηξηθφο έιεγρνο θαη ε παξνρή ηπρφλ αλαγθαίαο πεξίζαιςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ζπλεξγαδφκελνπο Με Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο (ΜΚΟ), έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε απηνχο. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο πνπ ζπζηήλνληαη ζε ζεκεία ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, ζηα νπνία ππάξρνπλ ζηαζεξέο ή έθηαθηεο κεηθηέο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Η Διιάδα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηε βαζηθή πχιε εηζφδνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη αληζαγελείο (πξφζθπγεο θαη νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο). Λφγσ ησλ πςειψλ πηέζεσλ θαη αλαγθψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο, ε Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο ζα πινπνηήζεη ηε δξάζε (πξφγξακκα) κε ηίηιν «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), ε νπνία είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Τακείν Δμσηεξηθψλ Σπλφξσλ (ζε πνζνζηφ 89,72%) θαη ε νπνία εληάζζεηαη ζηηο θαηεπείγνπζεο δξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σην πξφγξακκα απηφ δηθαηνχρνο θαη ζπληνληζηήο είλαη ε Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο θαη ζπλδηθαηνχρνη θαη ζπλεξγάηεο είλαη νη θνξείο ηεο Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ (ΜΚΟ) «Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ- Διιεληθή Αληηπξνζσπία» θαη «Ιαηξηθή Παξέκβαζε». ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηεο πκθσλίαο 3

4 Με απηή ηε ζπκθσλία ν Τειηθφο Απνδέθηεο αλαζέηεη ζηνλ Σπκπξάηηνληα Φνξέα ηνλ ηαηξηθφ έιεγρν θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ζηα Κέληξα θαη ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο (παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ1066/ /Β ), ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Η ΜΚΟ Ιαηξηθή Παξέκβαζε γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζπκπξάηηεη κε δηθφ ηεο Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Χπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο (πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5, άξζξν 9 θαη άξζξν 10 ηνπ λ. 3907/2011). ΑΡΘΡΟ 2 θνπόο ηεο πκθσλίαο Σθνπφο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο είλαη ε ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη αιιεινυπνζηήξημε ησλ ζπκβαιιφκελσλ γηα ηελ θάιπςε πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζε εηζεξρφκελνπο ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη αληζαγελείο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλή ηνπο ζηα Κέληξα ή ζηνπο ρψξνπο πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο. ΑΡΘΡΟ 3 Πξνζδηνξηζκόο ππνρξεώζεσλ θαη ιεηηνπξγηθώλ αξκνδηνηήησλ α)ο Τειηθφο Απνδέθηεο Αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ξφιν ηεο σο Τειηθνχ Απνδέθηε κε βάζε ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. Έρεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή (θαζ νινθιεξία), ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», καθώς κι όλφν ηφν σποτρεώζεφν και απαιηήζεφν ποσ απορρέοσν από ηην Σύμβαζη Επιτορήγηζης (A.N.- HOM/2012/FX/A/A/3000- AA NUMR /00-28). Σηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηνπ ζπληνληζηή ζην παξαπάλσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν, έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ην δηθαίσκα λα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο Σύμβαζη Επιτορήγηζης, λα ζπληζηά ηνλ ελδηάκεζν θνξέα ζηελ επηθνηλσλία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα (ζπλδηθαηνχρνο, ζπλεξγάηεο), λα αλαδεηά θαη λα ιακβάλεη απφ ηνλ Σπκπξάηηνληα Φνξέα φια ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Σύμβαζη Επιτορήγηζης (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 AA NUMR /00-28), λα πιεξνθνξεί ηνλ Σπκπξάηηνληα Φνξέα γηα θάζε ζέκα πνπ θξίλεη ζεκαληηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Σύμβαζης Επιτορήγηζης, λα πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο πιεξσκέο (κεηαθνξέο πνζψλ) πξνο ηνλ Σπκπξάηηνληα Φνξέα θαη εληφο ησλ νξηδφκελσλ απφ ηελ Σύμβαζη Επιτορήγηζης εκεξνκεληψλ, ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, λα ζπλαπνθαζίδεη κε ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο θαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Σύμβαζη Επιτορήγηζης), έρεη ηελ 4

5 επζχλε ζε πεξίπησζε ειέγρσλ θη αμηνινγήζεσλ λα παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξσηφηππσλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ, ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ππνγεγξακκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ πνπ πηζαλφλ έρεη ζπλάςεη ν Σπκπξάηηνληαο Φνξέαο (ζπλδηθαηνχρνο, ζπλεξγάηεο). Δμαζθαιίδεη ηνπο ρψξνπο φπνπ ζα ζηεγάδνληαη ηα Κέληξα θαη νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο. Γελ θέξεη επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπκπξάηηνληνο θνξέα θη σο εθ ηνχηνπ δελ επσκίδεηαη ηπρφλ θφζηνο απνδεκίσζεο. Γελ θέξεη θακία επζχλε θαη δελ επσκίδεηαη ηπρφλ θφζηνο απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε ηαηξηθή ακέιεηα ή ηαηξηθφ ζθάικα ησλ κειψλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη ςπρνθνηλσληθνχ θιηκαθίνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο. Γχλαηαη λα δεηήζεη αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηνπ ζπκπξάηηνληνο θνξέα ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί αλεπάξθεηα θη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή γηα ιφγνπο πνπ ν Τειηθφο Απνδέθηεο νθείιεη λα εμεγήζεη εγγξάθσο επαξθψο αηηηνινγεκέλα. β)ο Σπκπξάηησλ Φνξέαο Πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπκθσλίαο. Γηαζέηεη φιν ην απαξαίηεην εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα αλαιψζηκα πιηθά ηαηξείνπ θαη ηα θάξκαθα, θαζψο θαη ηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν ηαηξηθφο έιεγρνο, ε πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε θαη ε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηε ρψξα πνπ θαηαγξάθνληαη θαη δηαρσξίδνληαη ζηα Κέληξα θαη ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο, θαζψο θαη φζσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζπιιακβάλνληαη λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα θαη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο θαη κε βάζε φια φζα απνξξένπλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο (άξζξν 5) θαη ππφ ην πξίζκα θάιπςεο άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ. Γηαζέηεη Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Χπρνθνηλσληθήο Υπνζηήξημεο, ην νπνίν ζα πξέπεη, καηά ελάτιζηο, λα έρεη ην πξνζσπηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2γ, ηνπ άξζξν 2 ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ 1066/ /Β. Σηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», επηδησθφκελνο ζηφρνο είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κιηκαθίνπ λα απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ (Παξάξηεκα ΙΙ). Με ην Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Χπρνθνηλσληθήο Υπνζηήξημεο ζα εμαζθαιίδεη θαη ζα ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα ζην «Γεληθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξψηεο Υπνδνρήο» (θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκφ 7001/2/1454-ε / , ΦΔΚ 64/Β ), θαζψο θαη φια φζα πξνβιέπνληαη ζην Πξφγξακκα ηαηξηθνχ ειέγρνπ, ςπρνθνηλσληθήο δηάγλσζεο θαη ππνζηήξημεο θαη παξαπνκπήο ησλ εηζεξρνκέλσλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζε δνκέο πξψηεο ππνδνρήο (αξηζκ. Υ1.Γ.Π. νηθ / ΦΔΚ 2745/ Β ). Δθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/ AA NUMR /00-28), ε νπνία ππνγξάθηεθε, κεηά ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ 5

6 Σπκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθή, απφ ηελ Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Πην ζπγθεθξηκέλα: λα ηεξεί φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλσηέξσ Σχκβαζεο, λα δηαβηβάδεη ζηνλ Τειηθφ Απνδέθηε ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηειηθψλ εθζέζεσλ (ηερληθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) ή γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ (ελδηάκεζσλ ή ηειηθψλ), ήηνη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αληίγξαθα ινγαξηαζκψλ, πξσηφηππα ινγηζηηθά θχιια, ππνγεγξακκέλα αληίγξαθα ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία πξνβιέπνληαη απφ ηελ Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο, λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Τειηθφ Απνδέθηε γηα θάζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ή λα θαζπζηεξήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Σχκβαζε δξάζεηο, λα δεηά εγθαίξσο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε γηα αλαγθαίεο κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο), λα απεπζχλεηαη ζηνλ Τειηθφ Απνδέθηε, σο ελδηάκεζν θνξέα, ζε θάζε πεξίπησζε αλαγθαίαο επηθνηλσλίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, λα πξνβαίλεη ζε επηιέμηκεο δαπάλεο, κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (Σχκβαζεο Δπηρνξήγεζεο κε Αξηζκφ Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000-AA NUMR /00-28 θαη εκεξνκελία ππνγξαθήο ) θαη κε βάζε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ πνπ απνηειεί ην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο. Γηαζθαιίδεη φηη φια ηα κέιε ηνπ Κιηκαθίνπ θηλνχληαη θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κφλν εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Μνλάδαο ή ηνπ Κέληξνπ Πξψηεο Υπνδνρήο. Σε θακία πεξίπησζε δελ απηνλνκείηαη ε δξάζε ηνπ Σπκπξάηηνληα Φνξέα ή θαη κεκνλσκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε, πνπ ζα δηαηππψλεηαη εγγξάθσο. Δμαζθαιίδεη ηε ζπλερή ηαηξηθή θξνληίδα θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα, γηα φιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηα Κέληξα θαη ζηνπο ρψξνπο πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο, θαζψο θαη φζσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζπιιακβάλνληαη λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα θαη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο. Δλεξγεί θη ελεκεξψλεη ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα, θαζψο θη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζπλεξγάηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ ρψξσλ ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ηεο ρψξαο. Δλεκεξψλεη ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο γηα ηηο αλαγθαίεο παξαπνκπέο ζε δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φζσλ πεξηπηψζεσλ θξίλεη επηβεβιεκέλεο. Πξνβαίλεη ζε έγγξαθεο εηζεγήζεηο πξνο ηνλ Δπηθεθαιήο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ παξαπνκπή αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο, ήηνη : αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, άηνκα κε αλαπεξία ή αλίαηε αζζέλεηα, ππεξήιηθεο, γπλαίθεο ζε θχεζε ή ινρεία, 6

7 κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα ηέθλα ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, βηαζκνχ ή άιιεο ζνβαξήο κνξθήο ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο βίαο θη εθκεηάιιεπζεο ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ Λακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα: α)λα είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλνη, β)λα είλαη θαηαξηηζκέλνη γηα ηελ απνζηνιή ηνπο, γ) λα δηαζέηνπλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε εξγαζίαο ή γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή εγγξαθή ζε ζπιιφγνπο θαη επηκειεηήξηα, φπνπ απαηηείηαη, θαη γεληθά λα θαιχπηνπλ φια ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία γηα παξέρνπλ λφκηκα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, δ) λα έρνπλ ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα πξνζσπηθά πξνιεπηηθά κέηξα, ε)λα κε ιακβάλνπλ νηαδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζε απφ ηνπο θηινμελνχκελνπο ζηα Κέληξα θαη ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο γηα ηηο παξερφκελεο ζε απηνχο ππεξεζίεο ηνπο, ζη)λα ηεξνχλ εκπηζηεπηηθφηεηα γηα φια ηα γεγνλφηα, έγγξαθα ζηνηρεία, δηαδηθαζίεο, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη νηηδήπνηε αθνξά ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο εληφο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ ρψξσλ πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο δξάζεο φζν θαη κεηά ην πέξαο απηήο θαη δ) λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Δπηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο θηλεηήο Μνλάδαο Πξψηεο Υπνδνρήο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεηνχλησλ ζε απηήλ, γηα ηελ πηζαλή αλάγθε εκβνιηαζκνχ πξνβαίλνληαο ζε απηφλ, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, θαζψο θαη γηα ηελ αλάγθε ιήςεο άιισλ πξφζζεησλ κέηξσλ πγεηνλνκηθήο πξφιεςεο. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ηα ελδεηθλπφκελα εκβφιηα, ή φπνην άιιν πγεηνλνκηθφ πιηθφ, ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν ή ηελ ππεξεζία ηνπ. Φέξεη ηελ επζχλε θαη επσκίδεηαη ηπρφλ θφζηνο απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε ηαηξηθή ακέιεηα ή ηαηξηθφ ζθάικα ησλ κειψλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη ςπρνθνηλσληθνχ θιηκαθίνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο. Φξεζηκνπνηεί γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηε ρψξα ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηεο Πξψηεο Υπνδνρήο ή θάπνηα ελαιιαθηηθή βάζε δεδνκέλσλ, κε βάζε ηελ ππφδεημε ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ε εθαξκνγή ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο, ζα απαηηεζεί έθδνζε εηδηθψλ θαξηψλ απφ ηηο ππεξεζίαο ηεο ΔΛ.ΑΣ., θαηφπηλ αηηήκαηνο ζηνλ Τειηθφ Απνδέθηε, ζηελ νπνία ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ζα γλσζηνπνίεη φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή. Τεξεί ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ηα νπνία ζα δηαζέηεη κφλν ζηνλ Τειηθφ Απνδέθηε (αξηζκφο εμεηαζκέλσλ, αξηζκφο θαη είδνο πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμεηάζεσλ θ.α.). Γέρεηαη επηηφπνπ ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο απφ ηκήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο θαη ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην. Πξνβαίλεη ζε αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Laptops), φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», αθνχ πξψηα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Τειηθφ Απνδέθηε γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε. 7

8 Δλεκεξψλεη, γηα θάζε αιιαγή δηεχζπλζεο, λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ή ηνπ πξνζψπνπ επαθήο, γραπηώς πξνθεηκέλνπ ν Τειηθφο Απνδέθηεο λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ΑΡΘΡΟ 4 Γηάξθεηα ηεο πκθσλίαο- Σόπνο Τινπνίεζεο Η δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ, νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, δειαδή απφ 01/11/2013, έσο θαη 31/10/2015 (24 κήλεο), φπσο νξίδεηαη θαη ζηε Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000-AA NUMR /00-28). Ο ηφπνο εθηέιεζεο φισλ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο Σπλεξγαζίαο είλαη φιε ε Δπηθξάηεηα (παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ1066/ /Β ) θαη ζπγθεθξηκέλα ν ηφπνο πνπ θάζε θνξά επηρεηξεί ε Κηλεηή Μνλάδα Α, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο. ΑΡΘΡΟ 5 Οηθνλνκηθνί όξνη Ο Σπκπξάηησλ Φνξέαο σο ζπλδηθαηνχρνο θαη ζπλεξγάηεο ζην πξφγξακκα «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», έρεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000, AA NUMR / Παξάξηεκα Ι) θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ (Παξάξηεκα ΙΙ). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ 2.228,774,00. Η ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 (πνζνζηφ 89,72%) θαη ε ίδηα ζπκκεηνρή ησλ ζπλδηθαηνχρσλ-ζπλεξγαηψλ είλαη ,00 (πνζνζηφ 10,28%). Τν πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξά ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ Σπκπξάηηνληα Φνξέα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (επηαθφζηεο εμήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο επηαθφζηα νγδφληα επξψ- Παξάξηεκα ΙΙ). Η ίδηα ζπκκεηνρή ηνπ Σπκπξάηηνληα Φνξέα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (δεθαεπηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ) θαη ζα θαιχπηεη κέξνο δαπαλψλ απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Όιεο νη δαπάλεο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ κε ινγηζηηθά έγγξαθα ή άιια δηθαηνινγεηηθά ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ επξσπατθή θη ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. Γηα ηνλ ηξφπν νηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ (δξάζεο), ηελ ηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ θαθέινπ, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο, ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ 8

9 πξνκεζεηψλ, ηνλ ηξφπν έληαμεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηε δξάζε θαη ζπλνιηθά γηα φιεο νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ν Σπκπξάηηνληαο Φνξέαο, ζα αηηείηαη ε πξνγελέζηεξε ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπο απφ ηνλ Τειηθνχ Απνδέθηε. Με βάζε ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δξάζε, ν Τειηθφο Απνδέθηεο ζα πξνζδηνξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηνλ ζπλδηθαηνχρν Σπκπξάηηνληα Φνξέα. Σε πεξίπησζε πνπ ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή δαπάλεο, ρσξίο ηελ πξνγελέζηεξε ελεκέξσζε θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε, δελ ζα είλαη επηιέμηκεο. Όιν ην πεξηερφκελν ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηνπ έξγνπ θαζψο θη φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα γηα ηνπιάρηζηνλ κηα πεληαεηία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο (31/10/2020). Ταπηφρξνλα κε ηελ εθηέιεζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα ζηέιλεη αληίγξαθν ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ θαη ζηνλ Τειηθφ Απνδέθηε, πνπ σο ζπληνληζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ην ειέγρεη θαη λα ην αξρεηνζεηεί. Σε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Τειηθφο Απνδέθηεο ή ν Υπφινγνο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ θξίλεη απαξαίηεηα θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ππνρξενχηαη λα ηα πξνζθνκίζεη. Σε πεξίπησζε πνπ νη επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ρακειφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, πεξηνξίδεηαη ε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή. Όηαλ νη ζπλνιηθέο επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εγθξηζέληα πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, δελ θαιχπηνληαη απφ απηφλ. Ο Τειηθφο Απνδέθηεο δχλαηαη λα ζπκθσλεί κε ηνλ Σπκπξάηηνληα θνξέα λα αλαπξνζαξκφδεη ηνλ πξνβιεπφκελν πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ε κεηαθνξά κεηαμχ ηνκέσλ (θαηεγνξηψλ) δελ επηδξά ζηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ θαη δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ πνζνχ θάζε θαηεγνξίαο επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηηο νπνίεο ε κεηαθνξά πξννξίδεηαη θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηηο ζπλνιηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σε ηέηνηα πεξίπησζε απαηηείηαη ε έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ηνλ Τειηθφ Απνδέθηε. Ο Τειηθφο Απνδέθηεο ππνρξενχηαη εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ έρεη πηζησζεί κε ρξεκαηηθφ πνζφ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα κεηαθέξεη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Σπκπξάηηνληα Φνξέα ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δξάζε, ζχκθσλα κε ην θαηά αλαινγία κεξίδην ησλ εθηηκψκελσλ δαπαλψλ φπσο νξίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζην Παξάξηεκα ΙΙ θαη θαηά αλαινγία ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Τειηθφ Απνδέθηε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηηο κεηαθνξέο πηζηψζεσλ είλαη ε πξνεγνχκελε έληαμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», ζην ΠΓΔ θαη ε έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θέξδνο. 9

10 Οη έκκεζεο δαπάλεο (Indirect cost) πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο (Παξάξηεκα ΙΙ), ζα θαζνξίδνληαη σο πξνο ην είδνο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο απφ ηνλ Τειηθφ Απνδέθηε, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο. Ο θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα απνθηεζεί κέζσ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο (δξάζεο) «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», κεηά ην πέξαο ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο Σπλεξγαζίαο, ζα απνηειεί ηδηνθηεζία ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο. Ο Σπκπξάηησλ θνξέο θαη ην πξνζσπηθφ-ζπλεξγάηεο ηνπ, ζα θξνληίδεη ν εμνπιηζκφο απηφο λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη αθξηβείο δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, είλαη απηέο πνπ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Τν Παξάξηεκα Ι πνπ επηζπλάπηεηαη πεξηιακβάλεη ην πιήξεο θείκελν ηεο Σχκβαζεο Δπηρνξήγεζεο κε Αξηζκφ HOM/2012/FX/A/A/ AA NUMR /00-28 θαη εκεξνκελία ππνγξαθήο 29/11/2013, ε νπνία ππνγξάθηεθε, κεηά ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθή, απφ ηελ Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ζπλδηθαηνχρσλ-ζπλεξγαηψλ, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά είδνο επηιέμηκεο δαπάλεο θαζψο θαη νη επηκέξνπο κεκνλσκέλεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλά δηθαηνχρν, αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Τν Παξάξηεκα ΙΙ πνπ επηζπλάπηεηαη είλαη ν αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ θαη ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο. ΑΡΘΡΟ 6 Κνηλνπνηήζεηο Οη πξνζθιήζεηο, νη εηδνπνηήζεηο, νη θνηλνπνηήζεηο θη φιεο νη απνζηνιέο δηθαηνινγεηηθψλ, παξαζηαηηθψλ θη εγγξάθσλ, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα κε ηελ παξνχζα Σχκβαζε, ζα απνζηέιινληαη εγγξάθσο ζηελ δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο. Οη απνζηνιέο απηέο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: Με ρξήζε ζπζηεκέλσλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, νπφηε ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ ζε 3 (ηξεηο) εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αληίζεηεο απφδεημεο ηνπ παξαιήπηε. Με ηειενκνηνηππία (fax) ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ), εθφζνλ δελ απαηηείηαη πξσηφηππν παξαζηαηηθφ, ηα νπνία ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ απζεκεξφλ. Με δηα ρεηξφο επίδνζε ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, κε ρξήζε απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο, ηα νπνία ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ απζεκεξφλ ΑΡΘΡΟ 7 Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο θαιήο πίζηεο Οη ζπκβαιιφκελνη αλαγλσξίδνπλ φηη δελ είλαη πξαγκαηηθά εθηθηφ λα πξνβιεθζνχλ ζηελ παξνχζα Σχκβαζε φιεο νη πηζαλέο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Σπκθσλίαο, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελφ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 10

11 ζπκβαιιφκελνη απφ θνηλνχ απνδέρνληαη ηε βαζηθή αξρή φηη ε ζχκβαζε ζα ιεηηνπξγήζεη κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε θαη ρσξίο βιάβε ησλ εθαηέξσζελ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Σπκθσλίαο παξαηεξεζεί ζεκαληηθή παξέθθιηζε απφ ηε βαζηθή απηή αξρή, ν θάζε ζπκβαιιφκελνο ζα ελεκεξψζεη ηνλ άιινλ θαη ακθφηεξνη κε θαιή πίζηε ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζπκθσλήζνπλ επί ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπλ ηηο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηέηνηεο παξεθθιίζεηο. ΑΡΘΡΟ 8 Αλσηέξα βία- Δπζύλε 1. Ψο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε απξφβιεπηε θαη εμαηξεηηθή θαηάζηαζε ή ζπκβάλ, ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην ηεο βνχιεζεο ησλ κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδνζεί ζε ζθάικα ή παξάιεηςε εθ κέξνπο ηνπο, ην νπνίν εκπνδίδεη έλα απφ ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο λα εθπιεξψζεη θάπνηεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ην νπνίν δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα ππεξβιεζεί παξά ηελ επηδεηρζείζα απφ ηα κέξε επηκέιεηα. 2. Δάλ έλα απφ ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο αληηκεησπίδεη πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, εηδνπνηεί άκεζα ην έηεξν κέξνο εγγξάθσο, δηεπθξηλίδνληαο ηε θχζε, ηελ πηζαλή δηάξθεηα θαη ηα πξνβιεπφκελα απνηειέζκαηα ηεο πεξίπησζεο απηήο. 3. Καλέλα απφ ηα κέξε δελ ζεσξείηαη φηη δελ έρεη εθπιεξψζεη θάπνηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εάλ εκπνδίδεηαη ζε απηφ απφ αλσηέξα βία. Τα κέξε ηεο ζπκθσλίαο ιακβάλνπλ θάζε κέηξν γηα λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο δεκίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ αλσηέξα βία. Ο Σπκπξάηησλ Φνξέαο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επαλνξζψζεη θάζε βιάβε πνπ ζα πξνθαιέζεη, ζηνλ ζπκβαιιφκελν ή θαη ζε ηξίηνπο, απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. ΑΡΘΡΟ 9 Δκπηζηεπηηθόηεηα Κάζε έγγξαθν ή πιεξνθνξία ε νπνία αληαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Σχκβαζεο Σπλεξγαζίαο, θαζψο θαη θάζε αξρείν, βάζε δεδνκέλσλ, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, ηαηξηθά δεδνκέλα, πξνηάζεηο, εθηηκήζεηο θαη παληφο ηχπνπ ζηνηρεία, γεγνλφηα, πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο, θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο ζηα Κέληξα θαη ηνπο ρψξνπο πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο, ζεσξνχληαη άθξσο εκπηζηεπηηθά θαη απαγνξεχεηαη ξεηά θάζε δηάδνζε ή παξάδνζε ηνπο ρσξίο, ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε. Τν πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάηεο θαη θάζε άιιν πξφζσπν ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα ηεξεί ερεκχζεηα γηα φια ηα ζηνηρεία, γεγνλφηα θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή επ επθαηξία απηψλ. Οη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο φζν θαη κεηά ηε ιήμε απηήο. 11

12 ΑΡΘΡΟ 10 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε 1. Η παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ζπκπιεξσζεί κφλν εγγξάθσο. 2. Τπρφλ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην άιιν κέξνο ην νπνίν νθείιεη λα απαληήζεη εγγξάθσο εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ. ΑΡΘΡΟ 11 Απαγόξεπζε ππνθαηάζηαζεο Ο Σπκπξάηησλ Φνξέαο δελ επηηξέπεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιινλ ή λα κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή κέξνο απηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σπκθσλία- ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. ΑΡΘΡΟ 12 Λύζε-Καηαγγειία ηεο ύκβαζεο Οη ζπκβαιιφκελνη δηθαηνχληαη λα θαηαγγείινπλ εγγξάθσο ηελ παξνχζα Σχκβαζε γηα παξάβαζε νπζησδψλ φξσλ απηήο. Η θαηαγγειία νθείιεη λα είλαη ζαθήο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε. Τα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο αξρίδνπλ εμήληα κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνο ην άιιν κέξνο. Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν Τειηθφο Απνδέθηεο νθείιεη λα δηαβηβάζεη άκεζα ηελ θαηαγγειία ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Πεξαηηέξσ, ε παξνχζα Σχκβαζε ιχεηαη κε ηελ θαηαγγειία ηεο απφ ηνλ Τειηθφ Απνδέθηε, ρσξίο λα ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α. φηαλ ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Σχκβαζε θαη ηα Παξαξηήκαηα ηεο, β. ζε πεξίπησζε κηαο λνκηθήο, νηθνλνκηθήο, ηερληθήο, νξγαλσηηθήο ή ειεγθηηθήο κεηαβνιήο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, γ. ζε πεξίπησζε πνπ ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο δελ ηεξεί φζα έρεη αλαιάβεη ελππφγξαθα -δηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ -ζηε Γήισζε Σπλεξγάηε θαη Σπλ-δηθαηνχρνπ πνπ ππέβαιε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών» θαη ηα νπνία απνηεινχλ ηνπο φξνπο ηεο Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 -AA NUMR / Παξαξηήκαηα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) δ. φηαλ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ή θάζε άιινο ζρεηηδφκελνο κε απηφλ θνξέαο ή πξφζσπν έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξά ζθάικαηα, παξαηππίεο ή απάηε θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ησλ επηδνηνχκελσλ δξάζεσλ, ε. ζε πεξίπησζε πνπ ν Τειηθφο Απνδέθηεο έρεη απνδείμεηο φηη ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ή θάζε άιινο ζρεηηδφκελνο κε απηφλ θνξέαο ή πξφζσπν θαηεγνξείηαη γηα απάηε, δσξνδνθία, ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε, ζη. φηαλ ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή ηελ θαηαβνιή θφξσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 12

13 δ. ζε πεξίπησζε πνπ ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο έρεη πξνβεί ζε ςεπδείο δειψζεηο ή έρεη ππνβάιιεη εθζέζεηο θαη ζηνηρεία πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ επηρνξήγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε, ε. ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Η παξνχζα Σχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηεο ιήμεο ηεο ζπκκεηνρήο ελφο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ Σχκβαζε Σπλεξγαζίαο (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 -AA NUMR /00-28), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε απηή. ΑΡΘΡΟ 13 Πξνβνιή θαη Γεκνζηόηεηα Σηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν- γηα ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Τακείνπ Δμσηεξηθψλ Σπλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο θαη ηνπ δηθνχ ηνπ ξφινπ, ζηα πιαίζηα επηιεγκέλσλ επηθνηλσληαθψλ θαη πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαιέμεσλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ. Ο Σπκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα δεκνζηεχζεη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ην παξαπάλσ εθηεινχκελν πξφγξακκα, ηνλίδνληαο ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε απηνχ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Τακείν Δμσηεξηθψλ Σπλφξσλ, παξάιιεια κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζηνπο ζπλδηθαηνχρνπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κάζε επηθνηλσληαθή δξάζε ή δεκνζίεπζε, δεκφζηα δήισζε ή εθδήισζε, πιεξνθφξεζε ή ελεκέξσζε, ζηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζαθή αλαθνξά ζηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Τακείνπ Δμσηεξηθψλ Σπλφξσλ -κε ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ εκβιήκαηνο/ινγφηππνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο- θαη ηαπηφρξνλα λα μεθαζαξίδεη κε ζαθήλεηα ην ξφιν ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο σο ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη σο αλαζέηνληα ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ ζηνλ Σπκπξάηηνληα Φνξέα (παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ1066/ /Β ). Όινο ν εμνπιηζκφο θαη νη ππνδνκέο πνπ ζα αγνξαζηνχλ ζηα πιαίζην ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, ζα θέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε πνπ ζα ζεκαηνδνηεί αθελφο ηελ ζπλδξνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Τακείνπ Δμσηεξηθψλ Σπλφξσλ κε γξαπηφ ιφγν θη αθεηέξνπ ηελ Διιεληθή ζεκαία θαη ην έκβιεκα/ινγφηππν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη Κάξηεο Υγείαο (άξζξν 8, αξηζκ. Υ1.Γ.Π. νηθ / ΦΔΚ 2745/ Β ) πνπ ζα εθδίδεη ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ Διιεληθή ζεκαία θαη ην έκβιεκα/ινγφηππν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη λα αλαθέξνπλ ηελ ζπλδξνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Τακείνπ Δμσηεξηθψλ Σπλφξσλ. Ο Σπκπξάηησλ Φνξέαο δελ ζα πξέπεη λα πξνσζεί κνλνκεξψο ηε δηθή ηνπ πξνβνιή θαη δεκνζηφηεηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ή θαη επξχηεξα. ΑΡΘΡΟ 14 Δθαξκνζηέν Γίθαην θαη Αξκόδηα Γηθαζηήξηα Η Σχκβαζε δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, απφ ηνπο φξνπο ηεο Σχκβαζεο Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 -AA 13

14 NUMR /00-28) πνπ ζπλνκνιφγεζε ν Τειηθφο Απνδέθηεο -δηαζέηνληαο ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθήκε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ, ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη, ζε επηθνπξηθή βάζε, απφ ην δίθαην ηνπ Βειγίνπ φζνλ αθνξά ηηο επηδνηήζεηο. Οη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ φηη αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηηο ηπρφλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνχζα Σχκβαζε είλαη ηα ειιεληθά. Γηα ηελ απφδεημε ησλ παξαπάλσ φξσλ ζπληάρζεθε ε Σπκθσλία απηή ζε ηξία (3) αληίγξαθα, θαη αθνχ αλαγλψζζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο Σπκβαιιφκελνπο. Οη πκβαιιόκελνη Γηα ηελ Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Γηα ηνλ Σπκπξάηηνληα Φνξέα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, ήηνη «Ιαηξηθή Παξέκβαζε- Medical Intervention (Med.In)» Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΛΑΒΡΟΤΕΗΩΣΖ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι UROPAN OMMISSION IRTORAT-GNRAL HOM AFFAIRS irectorate : Schengen GRANT AGRMNT FOR AN MRGNY ATION WITH MULTIPL NFIIARIS AGRMNT NUMR HOM/2012/FX/A/A/3000 AA NUMR - The uropean Union (hereinafter referred to as "the Union"), represented by the uropean ommission (hereinafter referred to as the ommission ), itself represented for the purposes of signature of the agreement by Ms elinda Pyke, irector, irectorate, irectorate-general Home Affairs, of the one part, and First Reception Service Ministry of Public Order and itizen Protection 83 Siggroy street Athens Greece hereinafter called the co-ordinator, represented for the purposes of signature of the agreement by Mr Nikas Panagiotis, irector, First Reception Service and the following co-beneficiaries : Medecins du Monde Grèce established in Greece Medical Intervention established in Greece who have conferred powers of attorney for the purposes of the signature of the agreement to the representative of the co-ordinator in the terms set out in Annex IV, 15

16 collectively the beneficiaries, and each individually identified as beneficiary for purposes of this agreement where a provision applies without distinction to the coordinator or a co-beneficiary, of the other part, HAV AGR the Special onditions, General onditions and Annexes below: Annex I escription of the action and Timetable Annex II stimated budget of the action (comprising a consolidated version together with a breakdown of costs and receipts between each beneficiary) including financial statements to be submitted Annex III Technical implementation report Annex IV Mandate conferring powers of attorney from the co-beneficiary to the coordinator Annex V Model audit certificate which form an integral part of this agreement ("the agreement"). The terms set out in the Special onditions shall take precedence over those in the other parts of the agreement. The terms of the General onditions shall take precedence over those in the Annexes. 16

17 I SPIAL ONITIONS ARTIL I.1 PURPOS OF TH GRANT I.1.1 I.1.2 The ommission has decided to award a grant, under the terms and conditions set out in the Special onditions, the General onditions and the Annexes to the agreement, which the beneficiaries hereby declare that they have taken note of and accept, for the action entitled "Support of the First Reception Mobile Units operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows" ("the action"). y signing this grant agreement beneficiaries confirm that all information provided at the time of the electronic application and any subsequent changes to it were verified and are correct. The beneficiaries accept the grant and undertake to do everything in their power to carry out the action as described in Annex I, acting on their own responsibility. ARTIL I.2 URATION I.2.1 The agreement shall enter into force on the date when the last party signs. I.2.2 The action shall run for 24 months from 1 November 2013, (the "starting date" of the action). ARTIL I.3 ROL OF TH NFIIARIS I.3.1 The co-ordinator shall: a) have full responsibility for ensuring that the action is implemented in accordance with the agreement; b) be the intermediary for all communication between the co-beneficiaries and the ommission in accordance with Article I.8. Any claims that the ommission might have in respect of the agreement shall be addressed to, and answered by, the co-ordinator, save where specifically stated otherwise in the agreement; c) be responsible for supplying all documents and information to the ommission which may be required under the agreement, in particular in relation to the requests for payment. The co-ordinator shall not delegate any part of this task to the co-beneficiaries or to any other party. Where information from the co-beneficiaries is required, the co-ordinator shall be responsible for obtaining and verifying this information and for passing it on to the ommission; d) inform the co-beneficiaries of any event of which the co-ordinator is aware that is liable to substantially affect the implementation of the action; e) inform the ommission of transfers between headings of eligible costs, as provided in Article I.4.4; 17

18 f) make the appropriate arrangements for providing the financial guarantee or the joint guarantee of the beneficiaries participating in the action, when requested, under the provisions of Article I.5; g) establish the payment requests on behalf of the beneficiaries, detailing the exact share and amount assigned to each beneficiary, in accordance with the agreement, the estimated eligible costs as foreseen in Annex II, and the actual costs incurred. All payments by the ommission are made to the bank account(s) referred to in paragraph 1 of Article I.7; h) where designated the sole recipient of payments on behalf of all of the beneficiaries, ensure that all the appropriate payments are made to the cobeneficiaries without unjustified delay in accordance with paragraph 3 of Article I.7 and shall inform the ommission of the distribution of the Union financial contribution between the co-beneficiaries and of the date of transfer; I.3.2 i) be responsible, in the event of audits, checks or evaluations, as described in Articles II.20 and II.6, for providing all the necessary documents, including the accounts of the co-beneficiaries, the original accounting documents and signed copies of sub-contracts, if any have been concluded by the beneficiaries in accordance with Article II.9. The co-beneficiaries shall: a) agree upon appropriate arrangements between themselves for the proper performance of the action; b) forward to the co-ordinator the data needed to draw up the reports, financial statements and other documents provided for in the agreement including its Annexes; c) ensure that all information to be provided to the ommission is sent via the co-ordinator, save where the agreement specifically stipulates otherwise; d) inform the co-ordinator immediately of any event liable to substantially affect or delay the implementation of the action of which they are aware; e) inform the co-ordinator of transfers between headings of eligible costs, as provided in Article I.4.4; f) provide the co-ordinator with all the necessary documents in the event of audits, checks of evaluations, as described in Articles II.20 and II.6. ARTIL I.4 RAKOWN OF OSTS FINANING TH ATION I.4.1 The total eligible cost of the action for which the Union grant is awarded are estimated at UR ,00, as shown in the estimated budget in Annex II. The estimated budget shall give a detailed breakdown of the costs that are eligible for Union funding under the terms of Article II.14, of any other costs that the action may entail, and of all receipts, so that receipts and costs balance. 18

19 The estimated budget in Annex II shall include a table indicating the breakdown of estimated eligible costs and receipts between each beneficiary. The table shall be agreed collectively by the beneficiaries and shall be deemed to form an integral part of the estimated budget of the agreement. I.4.2 Indirect costs are eligible for flat-rate funding up to a maximum of 7,00% of the total eligible direct costs, subject to the conditions laid down in Article II I.4.3 The ommission shall contribute a maximum of UR ,00 equivalent to 90.00% of the estimated total eligible costs indicated in Article I.4.1. The final amount of the grant shall be determined as specified in Article II.17, without prejudice to Article II.19. The Union grant may not finance the entire costs of the action. The amounts and sources of co-financing other than from Union funds shall be set out in the estimated budget referred to in Article I.4.1. I.4.4 y way of derogation from Article II.13, the co-ordinator may, in agreement with the co-beneficiaries, when carrying out the action, adjust the estimated budget by transfers between headings of eligible costs, provided that this adjustment of expenditure does not affect implementation of the action and the transfer between headings does not exceed 10% of the amount of each heading of estimated eligible costs for which the transfer is intended, and without exceeding the total eligible costs indicated in Article I.4.1. The coordinator shall inform the ommission in writing. ARTIL I.5 PAYMNT ARRANGMNTS I.5.1 Pre-financing: Within 30 calendar days of the date when the last of the two parties signs the agreement a pre-financing payment of UR ,50 shall be made to the co-ordinator, representing 75% of the amount specified in Article I.4.3. I.5.2. Payment of the balance The request for payment of the balance shall be accompanied by the final technical implementation report and financial statement, including a consolidated statement and a breakdown between each beneficiary, specified in Article II.15.4 and by an audit certificate on the action's financial statements and underlying accounts produced by a certified auditor/a competent and independent public officer (in case of public bodies). The ommission shall have 90 days to approve or reject the report and to pay the balance in accordance with Article II.17, or to request additional supporting documents or information under the procedure laid down in Article II The co-ordinator shall have 30 days in which to submit additional information or a new report. 19

20 The ommission may suspend the period for payment in accordance with the procedure in Article II ARTIL I.6 SUMISSION OF RPORTS AN OTHR OUMNTS The provisions relating to the submission of the technical implementation report, financial statements and other documents referred to in Article I.5 are contained in Annexes II, III and V. The technical implementation report, financial statements, including a consolidated statement and a breakdown between each beneficiary as specified in Article II.15.4, and other documents referred to in Article I.5 must be submitted by the co-ordinator in one paper copy and one electronic version, in nglish, within three months following the closing date specified in Article I.2.2. An electronic version of all reports, surveys, -ROMs, Vs and other documents produced within the framework of the project must also be provided. The financial statement shall follow the structure of the estimated budget and use the same description of the headings. ARTIL I.7 ANK AOUNT I.7.1 All payments shall be made to the co-ordinator's bank account or sub-account denominated in euros, as indicated below: Name of bank: ank of Greece Address of branch: 21. Venizelou street Precise denomination of the account holder: Ministry of Public Order and itizen Protection, First Reception Service IAN code: GR I.7.2. This account or sub-account must identify the payments made by the ommission. y the way of derogation from Article II.16.4 interest yielded by pre-financing is not due to the ommission. I.7.3. Within 45 days of the day on which the bank account under I.7.1 has been credited, the co-ordinator shall transfer to each co-beneficiary the amounts corresponding to their participation in the action in accordance with their pro rata share of the estimated costs as defined in the breakdown in Annex II when pre-financing payments are made, and their share of validated costs actually incurred when other payments are made. ARTIL I.8 GNRAL AMINISTRATIV PROVISIONS I.8.1. Any communication addressed to the ommission in connection with the agreement shall be in writing, indicating the number of the agreement, and shall be sent to the following addresses: 20

21 uropean ommission irectorate-general Home Affairs irectorate, Unit 4 For the attention of Mr Stefano Signore Office LX-46, 5/ RUSSLS -mail address: I.8.2 I.8.3 I.8.4 Ordinary mail shall be considered to have been received by the ommission on the date on which it is formally registered by the ommission unit responsible referred to above. Any communication addressed to the coordinator and/or co-beneficiaries and vice-versa, shall be in writing and shall be made via the coordinator, unless specifically indicated otherwise in the agreement. It shall indicate the number of the agreement and shall be sent to the address mentioned on page 1 of this grant agreement. Any change of address, legal representative and/or contact person shall be communicated in writing to the ommission by the coordinator. ARTIL I.9 LAW APPLIAL AN OMPTNT OURT The grant is governed by the terms of the agreement, the Union rules applicable and, on a subsidiary basis, by the law of elgium relating to grants. The beneficiaries may bring legal proceedings regarding decisions by the ommission concerning the application of the provisions of the agreement and the arrangements for implementing it before the General ourt of the uropean Union and, in the event of appeal, the ourt of Justice. ARTIL I.10 FINANIAL RSPONSIILITY y derogation from Article II.18, any amount claimed from a beneficiary shall not exceed the contribution it is entitled to receive according to the agreement. ARTIL I.11 ATA PROTTION I Any personal data included in the agreement shall be processed pursuant to Regulation () No 45/2001 of the uropean Parliament and of the ouncil on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the ommunity institutions and bodies and on the free movement of such data. Such data shall be processed solely for the purposes of the implementation, management and monitoring of the agreement by Mr Joe Murran, acting as data controller in irectorate-general Home Affairs, without prejudice to possible transmission to the bodies charged with monitoring or inspection task in application of Union law. I The beneficiaries shall have the right of access to their personal data and the right to rectify any such data. Should the beneficiaries have any queries 21

ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013)

ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013) ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013) ηελ Αζήλα ζήκεξα 29 Ννεκβξίνπ 2013 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: α) Η Τπηπεζία Ππώηηρ Τποδοσήρ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (First Reception

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SUBMISSION FORM ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES 2011 2012

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SUBMISSION FORM ΚΟΙΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ JOINT RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES 2011 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention) Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αρ. Πρωτοδικείου: 5390/2004 Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 11527, Αθήνα Τηλέφωνο: 2107778770 Fax 2107778770 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα