ΤΜΒΑΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (αξηζκ. 2/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (αξηζκ. 2/29.11.2013)"

Transcript

1 ΤΜΒΑΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (αξηζκ. 2/ ) Σηελ Αζήλα ζήκεξα 29 Ννεκβξίνπ 2013 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: α) Η Τπεξεζία Πξώηεο Τπνδνρήο ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (First Reception Service-Ministry of Public Order and itizen Protection), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Λεσθφξνο Σπγγξνχ 83 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γηεπζπληή, θ. Παλαγηώηε Νίθα, ε νπνία έρεη σο απνζηνιή ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη αληζαγελψλ πνπ εηζέξρνληαη παξαλφκσο ζηε ρψξα, ζε ζπλζήθεο ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπο, κε ηελ ππαγσγή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο θαη ε νπνία ζα θαιείηαη ζην εμήο «Τειηθφο Απνδέθηεο», β Τελ Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ- (M.IN) πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Μηραιαθνπνχινπ 99, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ πξφεδξφ ηεο θ. Γεώξγην Καιαβξνπδηώηε, ε νπνία ζα θαιείηαη ζην εμήο «Σπκπξάηησλ θνξέαο», έρνληαο ππόςε : 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3907/2011 (ΦΔΚ 7 Α ) «Ίδξπζε ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο». 2. Τν ΠΓ 102/2012 (ΦΔΚ 169 Α ) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο ζην Υπνπξγείν Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην αξ. 110 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α ). 3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1481/1984 (ΦΔΚ 152 Α ) «Πεξί Οξγαληζκνχ Υ.Γ.Τ». 4. Τνπ Π.Γ. 184/2009 «Σχζηαζε Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ» (ΦΔΚ 213 Α ). 5. Τα ππ αξ. 85/2012 (ΦΔΚ 141 Α ) θαη 119/2013 (ΦΔΚ 153 Α ) Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πεξί κεηνλνκαζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζε «Υπνπξγείν Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε» θαη πεξί νξηζκνχ ηνπ Νηθνιάνπ Γεσξγίνπ Γέλδηα σο Υπνπξγνχ ζηε ζέζε ηνπ Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε αληίζηνηρα. 6. Τελ απφθαζε κε αξηζκφ ΔΜ/1-Β/89/ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ Υπνπξγνχ Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζην Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο» (ΦΔΚ 2420 Β ). 7. Τελ κε αξηζκφ 7001/2/1454-ε / (ΦΔΚ 64/Β ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Γεκνζίαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Γεληθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξψηεο Υπνδνρήο». 8. Τελ κε αξηζκφ πξση. 7001/2/1454-θδ / θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη Γεκνζίαο Τάμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε «Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξνο δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ πξψηεο ππνδνρήο» (ΦΔΚ 2491, Β ). 1

2 9. Τελ κε αξηζκφ πξση. νηθ. 15.1/1264/ απφθαζε γηα ηε ζχζηαζε Μεηξψνπ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα δηεθπεξαηψλνπλ επί κέξνπο αξκνδηφηεηεο Κέληξνπ ή Μνλάδαο Πξψηεο Υπνδνρήο. 10. Τελ κε αξηζκφ πξση. 15/1337/ πξφζθιεζε ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο ζηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ λ. 3907/2011 λα ην δειψζνπλ κε ζρεηηθή αίηεζε ηνπο ζην ηκήκα Σηξαηεγηθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Ννκνζεηηθνχ Έξγνπ ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο ηνπ ΥΓΤΠΠ. 11. Τελ κε αξηζκφ πξση. 153/302/ αίηεζε ηνπ Γεψξγηνπ Καιαβξνπδηψηε, λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο Αζηηθήο κε Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξίαο «Ιαηξηθή Παξέκβαζε- Med.in», γηα εγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ΜΚΟ ζην Μεηξψν ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ λ.3907/ Τελ απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο κε αξηζκ. πξση. 15.1/302/ (ΑΓΑ: ΒΔΓΘΙ-ΛΞ3) γηα ηελ εγγξαθή ηνπ θνξέα «Ιαηξηθή Παξέκβαζε- Med.in» ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ λ.3907/2011, κε αξηζκ. κεηξψνπ ΥΠΥ/04/ΚΤΠ, θαζψο πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο. 13. Τελ Υπνπξγηθή Απφθαζε 11.1/ /04/2013 (ΦΔΚ1066/ /Β ) «Σχζηαζε Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο». 14. Τελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε κε ηίηιν «Γεληθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξψηεο Υπνδνρήο» (κε αξηζκφ απφθαζεο 7001/2/1454-ε, ΦΔΚ 64/ Β ). 15. Τν Πξφγξακκα ηαηξηθνχ ειέγρνπ, ςπρνθνηλσληθήο δηάγλσζεο θαη ππνζηήξημεο θαη παξαπνκπήο ησλ εηζεξρνκέλσλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζε δνκέο πξψηεο ππνδνρήο (αξηζκ. Υ1.Γ.Π. νηθ / ΦΔΚ 2745/ Β ) 16. Τελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε πεξί «Σχζηαζεο Κέληξνπ Πξψηεο Υπνδνρήο ζην Γ.Γ. Φπιαθίνπ, Γήκνπ Οξεζηηάδαο, Π.Δ. Έβξνπ» (ΦΔΚ 3543/ / Β ) 17. Τν Π.Γ. 60/2007 «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», ΦΔΚ 64/ , Α. 18. Τν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (ΚΠΓ)», ΦΔΚ 150/ , Α. 19. Τνλ Ν «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θη άιιεο δηαηάμεηο», ΦΔΚ 247/ , Α. 20. Τνλ Ν «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ, ΦΔΚ 19/ , Α. 21. Τηο άκεζεο θη επηηαθηηθέο αλάγθεο θάιπςεο ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη ην Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Χπρνθνηλσληθήο Σηήξημεο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο. 22. Τελ Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο κε Αξηζκφ Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 (AA NUMR /00-28) πνπ ππνγξάθεθε ζηηο κεηαμχ ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο ηνπ Υπνπξγείνπ Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε δηαζέηνληαο ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθή- θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο σο εθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 23. Manual of the ligibility Rules of costs reported for U support in the context of the General Programme Solidarity and Management of Migration Flows (uropean ommission, irectorate-general for Home Affairs, Version ), 2

3 δειώλνπλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα εμήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Παξάξηεκα I : GRANT AGRMNT FOR AN MRGNY ATION WITH MULTIPL NFIIARIS (AGRMNT NUMR-HOM/2012/FX/A/A/3000 (AA NUMR /00-28), Παξάξηεκα ΗΗ : FORAST UGT ALULATION ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ θαη Παξάξηεκα ΗΗΗ : FINAL RPORT ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηα νπνία απνηεινύλ εληαίν θείκελν κε ηελ παξνύζα ύκβαζε: ΠΡΟΟΗΜΗΟ Η Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο ηνπ Υπνπξγείν Γεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπιιακβάλνληαη λα εηζέξρνληαη ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα, θαζψο θαη ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη ζπιιακβάλνληαη λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα θαη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπο κε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο. Σηηο δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ν ηαηξηθφο έιεγρνο θαη ε παξνρή ηπρφλ αλαγθαίαο πεξίζαιςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ ζπλεξγαδφκελνπο Με Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο (ΜΚΟ), έπεηηα απφ ηελ ππνγξαθή ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κε απηνχο. Οη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο πνπ ζπζηήλνληαη ζε ζεκεία ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο, ζηα νπνία ππάξρνπλ ζηαζεξέο ή έθηαθηεο κεηθηέο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Η Διιάδα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηε βαζηθή πχιε εηζφδνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη αληζαγελείο (πξφζθπγεο θαη νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο). Λφγσ ησλ πςειψλ πηέζεσλ θαη αλαγθψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο, ε Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο ζα πινπνηήζεη ηε δξάζε (πξφγξακκα) κε ηίηιν «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών» ( Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows ), ε νπνία είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Τακείν Δμσηεξηθψλ Σπλφξσλ (ζε πνζνζηφ 89,72%) θαη ε νπνία εληάζζεηαη ζηηο θαηεπείγνπζεο δξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σην πξφγξακκα απηφ δηθαηνχρνο θαη ζπληνληζηήο είλαη ε Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο θαη ζπλδηθαηνχρνη θαη ζπλεξγάηεο είλαη νη θνξείο ηεο Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ (ΜΚΟ) «Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ- Διιεληθή Αληηπξνζσπία» θαη «Ιαηξηθή Παξέκβαζε». ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηεο πκθσλίαο 3

4 Με απηή ηε ζπκθσλία ν Τειηθφο Απνδέθηεο αλαζέηεη ζηνλ Σπκπξάηηνληα Φνξέα ηνλ ηαηξηθφ έιεγρν θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε ζηα Κέληξα θαη ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο (παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ1066/ /Β ), ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Η ΜΚΟ Ιαηξηθή Παξέκβαζε γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζπκπξάηηεη κε δηθφ ηεο Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Χπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο (πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5, άξζξν 9 θαη άξζξν 10 ηνπ λ. 3907/2011). ΑΡΘΡΟ 2 θνπόο ηεο πκθσλίαο Σθνπφο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο είλαη ε ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη αιιεινυπνζηήξημε ησλ ζπκβαιιφκελσλ γηα ηελ θάιπςε πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ζε εηζεξρφκελνπο ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη αληζαγελείο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλή ηνπο ζηα Κέληξα ή ζηνπο ρψξνπο πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο. ΑΡΘΡΟ 3 Πξνζδηνξηζκόο ππνρξεώζεσλ θαη ιεηηνπξγηθώλ αξκνδηνηήησλ α)ο Τειηθφο Απνδέθηεο Αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ξφιν ηεο σο Τειηθνχ Απνδέθηε κε βάζε ην ζρεηηθφ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. Έρεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή (θαζ νινθιεξία), ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», καθώς κι όλφν ηφν σποτρεώζεφν και απαιηήζεφν ποσ απορρέοσν από ηην Σύμβαζη Επιτορήγηζης (A.N.- HOM/2012/FX/A/A/3000- AA NUMR /00-28). Σηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηνπ ζπληνληζηή ζην παξαπάλσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν, έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ην δηθαίσκα λα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο Σύμβαζη Επιτορήγηζης, λα ζπληζηά ηνλ ελδηάκεζν θνξέα ζηελ επηθνηλσλία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα (ζπλδηθαηνχρνο, ζπλεξγάηεο), λα αλαδεηά θαη λα ιακβάλεη απφ ηνλ Σπκπξάηηνληα Φνξέα φια ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Σύμβαζη Επιτορήγηζης (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 AA NUMR /00-28), λα πιεξνθνξεί ηνλ Σπκπξάηηνληα Φνξέα γηα θάζε ζέκα πνπ θξίλεη ζεκαληηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Σύμβαζης Επιτορήγηζης, λα πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο πιεξσκέο (κεηαθνξέο πνζψλ) πξνο ηνλ Σπκπξάηηνληα Φνξέα θαη εληφο ησλ νξηδφκελσλ απφ ηελ Σύμβαζη Επιτορήγηζης εκεξνκεληψλ, ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, λα ζπλαπνθαζίδεη κε ηνπο ζπλδηθαηνχρνπο ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο θαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Σύμβαζη Επιτορήγηζης), έρεη ηελ 4

5 επζχλε ζε πεξίπησζε ειέγρσλ θη αμηνινγήζεσλ λα παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξσηφηππσλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ, ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ππνγεγξακκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ πνπ πηζαλφλ έρεη ζπλάςεη ν Σπκπξάηηνληαο Φνξέαο (ζπλδηθαηνχρνο, ζπλεξγάηεο). Δμαζθαιίδεη ηνπο ρψξνπο φπνπ ζα ζηεγάδνληαη ηα Κέληξα θαη νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο. Γελ θέξεη επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπκπξάηηνληνο θνξέα θη σο εθ ηνχηνπ δελ επσκίδεηαη ηπρφλ θφζηνο απνδεκίσζεο. Γελ θέξεη θακία επζχλε θαη δελ επσκίδεηαη ηπρφλ θφζηνο απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε ηαηξηθή ακέιεηα ή ηαηξηθφ ζθάικα ησλ κειψλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη ςπρνθνηλσληθνχ θιηκαθίνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο. Γχλαηαη λα δεηήζεη αληηθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηνπ ζπκπξάηηνληνο θνξέα ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί αλεπάξθεηα θη αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή γηα ιφγνπο πνπ ν Τειηθφο Απνδέθηεο νθείιεη λα εμεγήζεη εγγξάθσο επαξθψο αηηηνινγεκέλα. β)ο Σπκπξάηησλ Φνξέαο Πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπκθσλίαο. Γηαζέηεη φιν ην απαξαίηεην εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα αλαιψζηκα πιηθά ηαηξείνπ θαη ηα θάξκαθα, θαζψο θαη ηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν ηαηξηθφο έιεγρνο, ε πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε θαη ε ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηε ρψξα πνπ θαηαγξάθνληαη θαη δηαρσξίδνληαη ζηα Κέληξα θαη ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο, θαζψο θαη φζσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζπιιακβάλνληαη λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα θαη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο θαη κε βάζε φια φζα απνξξένπλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο (άξζξν 5) θαη ππφ ην πξίζκα θάιπςεο άκεζσλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ. Γηαζέηεη Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Χπρνθνηλσληθήο Υπνζηήξημεο, ην νπνίν ζα πξέπεη, καηά ελάτιζηο, λα έρεη ην πξνζσπηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2γ, ηνπ άξζξν 2 ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ 1066/ /Β. Σηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», επηδησθφκελνο ζηφρνο είλαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κιηκαθίνπ λα απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ (Παξάξηεκα ΙΙ). Με ην Κιηκάθην Ιαηξηθνχ Διέγρνπ θαη Χπρνθνηλσληθήο Υπνζηήξημεο ζα εμαζθαιίδεη θαη ζα ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα ζην «Γεληθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Πξψηεο Υπνδνρήο» (θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε κε αξηζκφ 7001/2/1454-ε / , ΦΔΚ 64/Β ), θαζψο θαη φια φζα πξνβιέπνληαη ζην Πξφγξακκα ηαηξηθνχ ειέγρνπ, ςπρνθνηλσληθήο δηάγλσζεο θαη ππνζηήξημεο θαη παξαπνκπήο ησλ εηζεξρνκέλσλ ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζε δνκέο πξψηεο ππνδνρήο (αξηζκ. Υ1.Γ.Π. νηθ / ΦΔΚ 2745/ Β ). Δθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/ AA NUMR /00-28), ε νπνία ππνγξάθηεθε, κεηά ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ 5

6 Σπκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθή, απφ ηελ Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Πην ζπγθεθξηκέλα: λα ηεξεί φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλσηέξσ Σχκβαζεο, λα δηαβηβάδεη ζηνλ Τειηθφ Απνδέθηε ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηειηθψλ εθζέζεσλ (ηερληθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ) ή γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ (ελδηάκεζσλ ή ηειηθψλ), ήηνη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αληίγξαθα ινγαξηαζκψλ, πξσηφηππα ινγηζηηθά θχιια, ππνγεγξακκέλα αληίγξαθα ησλ επηκέξνπο ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία πξνβιέπνληαη απφ ηελ Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο, λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Τειηθφ Απνδέθηε γηα θάζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ή λα θαζπζηεξήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Σχκβαζε δξάζεηο, λα δεηά εγθαίξσο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε γηα αλαγθαίεο κεηαθνξέο πνζψλ κεηαμχ επηιέμηκσλ δαπαλψλ (κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο), λα απεπζχλεηαη ζηνλ Τειηθφ Απνδέθηε, σο ελδηάκεζν θνξέα, ζε θάζε πεξίπησζε αλαγθαίαο επηθνηλσλίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, λα πξνβαίλεη ζε επηιέμηκεο δαπάλεο, κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (Σχκβαζεο Δπηρνξήγεζεο κε Αξηζκφ Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000-AA NUMR /00-28 θαη εκεξνκελία ππνγξαθήο ) θαη κε βάζε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ πνπ απνηειεί ην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο. Γηαζθαιίδεη φηη φια ηα κέιε ηνπ Κιηκαθίνπ θηλνχληαη θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κφλν εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Μνλάδαο ή ηνπ Κέληξνπ Πξψηεο Υπνδνρήο. Σε θακία πεξίπησζε δελ απηνλνκείηαη ε δξάζε ηνπ Σπκπξάηηνληα Φνξέα ή θαη κεκνλσκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε, πνπ ζα δηαηππψλεηαη εγγξάθσο. Δμαζθαιίδεη ηε ζπλερή ηαηξηθή θξνληίδα θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα, γηα φιε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζηα Κέληξα θαη ζηνπο ρψξνπο πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο, θαζψο θαη φζσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζπιιακβάλνληαη λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα παξάλνκα θαη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο. Δλεξγεί θη ελεκεξψλεη ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα, θαζψο θη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζπλεξγάηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ ρψξσλ ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο ηεο ρψξαο. Δλεκεξψλεη ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο Κηλεηήο Μνλάδαο γηα ηηο αλαγθαίεο παξαπνκπέο ζε δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, φζσλ πεξηπηψζεσλ θξίλεη επηβεβιεκέλεο. Πξνβαίλεη ζε έγγξαθεο εηζεγήζεηο πξνο ηνλ Δπηθεθαιήο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Υπνδνρήο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ παξαπνκπή αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο, ήηνη : αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, άηνκα κε αλαπεξία ή αλίαηε αζζέλεηα, ππεξήιηθεο, γπλαίθεο ζε θχεζε ή ινρεία, 6

7 κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα ηέθλα ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, βηαζκνχ ή άιιεο ζνβαξήο κνξθήο ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο βίαο θη εθκεηάιιεπζεο ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ Λακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε ην πξνζσπηθφ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα: α)λα είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλνη, β)λα είλαη θαηαξηηζκέλνη γηα ηελ απνζηνιή ηνπο, γ) λα δηαζέηνπλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε εξγαζίαο ή γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή εγγξαθή ζε ζπιιφγνπο θαη επηκειεηήξηα, φπνπ απαηηείηαη, θαη γεληθά λα θαιχπηνπλ φια ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία γηα παξέρνπλ λφκηκα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, δ) λα έρνπλ ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα πξνζσπηθά πξνιεπηηθά κέηξα, ε)λα κε ιακβάλνπλ νηαδήπνηε κνξθήο απνδεκίσζε απφ ηνπο θηινμελνχκελνπο ζηα Κέληξα θαη ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο γηα ηηο παξερφκελεο ζε απηνχο ππεξεζίεο ηνπο, ζη)λα ηεξνχλ εκπηζηεπηηθφηεηα γηα φια ηα γεγνλφηα, έγγξαθα ζηνηρεία, δηαδηθαζίεο, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη νηηδήπνηε αθνξά ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο εληφο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ ρψξσλ πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο δξάζεο φζν θαη κεηά ην πέξαο απηήο θαη δ) λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Δπηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο θηλεηήο Μνλάδαο Πξψηεο Υπνδνρήο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππεξεηνχλησλ ζε απηήλ, γηα ηελ πηζαλή αλάγθε εκβνιηαζκνχ πξνβαίλνληαο ζε απηφλ, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, θαζψο θαη γηα ηελ αλάγθε ιήςεο άιισλ πξφζζεησλ κέηξσλ πγεηνλνκηθήο πξφιεςεο. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ηα ελδεηθλπφκελα εκβφιηα, ή φπνην άιιν πγεηνλνκηθφ πιηθφ, ζα εμαζθαιίδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξγαδφκελν ή ηελ ππεξεζία ηνπ. Φέξεη ηελ επζχλε θαη επσκίδεηαη ηπρφλ θφζηνο απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε ηαηξηθή ακέιεηα ή ηαηξηθφ ζθάικα ησλ κειψλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη ςπρνθνηλσληθνχ θιηκαθίνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο. Φξεζηκνπνηεί γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζηε ρψξα ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηεο Πξψηεο Υπνδνρήο ή θάπνηα ελαιιαθηηθή βάζε δεδνκέλσλ, κε βάζε ηελ ππφδεημε ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ε εθαξκνγή ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο, ζα απαηηεζεί έθδνζε εηδηθψλ θαξηψλ απφ ηηο ππεξεζίαο ηεο ΔΛ.ΑΣ., θαηφπηλ αηηήκαηνο ζηνλ Τειηθφ Απνδέθηε, ζηελ νπνία ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ζα γλσζηνπνίεη φια ηα πξνβιεπφκελα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή. Τεξεί ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ηα νπνία ζα δηαζέηεη κφλν ζηνλ Τειηθφ Απνδέθηε (αξηζκφο εμεηαζκέλσλ, αξηζκφο θαη είδνο πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμεηάζεσλ θ.α.). Γέρεηαη επηηφπνπ ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο απφ ηκήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή Υπεξεζία Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο θαη ην Δπξσπατθφ Διεγθηηθφ Σπλέδξην. Πξνβαίλεη ζε αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (Laptops), φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», αθνχ πξψηα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Τειηθφ Απνδέθηε γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε. 7

8 Δλεκεξψλεη, γηα θάζε αιιαγή δηεχζπλζεο, λφκηκνπ εθπξφζσπνπ ή ηνπ πξνζψπνπ επαθήο, γραπηώς πξνθεηκέλνπ ν Τειηθφο Απνδέθηεο λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ΑΡΘΡΟ 4 Γηάξθεηα ηεο πκθσλίαο- Σόπνο Τινπνίεζεο Η δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ, νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο επηιέμηκεο πεξηφδνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, δειαδή απφ 01/11/2013, έσο θαη 31/10/2015 (24 κήλεο), φπσο νξίδεηαη θαη ζηε Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000-AA NUMR /00-28). Ο ηφπνο εθηέιεζεο φισλ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο Σπλεξγαζίαο είλαη φιε ε Δπηθξάηεηα (παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ1066/ /Β ) θαη ζπγθεθξηκέλα ν ηφπνο πνπ θάζε θνξά επηρεηξεί ε Κηλεηή Μνλάδα Α, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο. ΑΡΘΡΟ 5 Οηθνλνκηθνί όξνη Ο Σπκπξάηησλ Φνξέαο σο ζπλδηθαηνχρνο θαη ζπλεξγάηεο ζην πξφγξακκα «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», έρεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000, AA NUMR / Παξάξηεκα Ι) θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ (Παξάξηεκα ΙΙ). Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ 2.228,774,00. Η ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 (πνζνζηφ 89,72%) θαη ε ίδηα ζπκκεηνρή ησλ ζπλδηθαηνχρσλ-ζπλεξγαηψλ είλαη ,00 (πνζνζηφ 10,28%). Τν πνζφ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξά ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ Σπκπξάηηνληα Φνξέα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (επηαθφζηεο εμήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο επηαθφζηα νγδφληα επξψ- Παξάξηεκα ΙΙ). Η ίδηα ζπκκεηνρή ηνπ Σπκπξάηηνληα Φνξέα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (δεθαεπηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξψ) θαη ζα θαιχπηεη κέξνο δαπαλψλ απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Όιεο νη δαπάλεο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κε εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ κε ινγηζηηθά έγγξαθα ή άιια δηθαηνινγεηηθά ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο. Οη επηιέμηκεο δαπάλεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ επξσπατθή θη ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. Γηα ηνλ ηξφπν νηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ (δξάζεο), ηελ ηήξεζε ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ θαθέινπ, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο, ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ 8

9 πξνκεζεηψλ, ηνλ ηξφπν έληαμεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηε δξάζε θαη ζπλνιηθά γηα φιεο νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ν Σπκπξάηηνληαο Φνξέαο, ζα αηηείηαη ε πξνγελέζηεξε ελεκέξσζε θαη έγθξηζε ηνπο απφ ηνλ Τειηθνχ Απνδέθηε. Με βάζε ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δξάζε, ν Τειηθφο Απνδέθηεο ζα πξνζδηνξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν θαη νη επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ηνλ ζπλδηθαηνχρν Σπκπξάηηνληα Φνξέα. Σε πεξίπησζε πνπ ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή δαπάλεο, ρσξίο ηελ πξνγελέζηεξε ελεκέξσζε θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε, δελ ζα είλαη επηιέμηκεο. Όιν ην πεξηερφκελν ηνπ θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηνπ έξγνπ θαζψο θη φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην αξρείν ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα γηα ηνπιάρηζηνλ κηα πεληαεηία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο (31/10/2020). Ταπηφρξνλα κε ηελ εθηέιεζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα ζηέιλεη αληίγξαθν ηνπ ελ ιφγσ αξρείνπ θαη ζηνλ Τειηθφ Απνδέθηε, πνπ σο ζπληνληζηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ην ειέγρεη θαη λα ην αξρεηνζεηεί. Σε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Τειηθφο Απνδέθηεο ή ν Υπφινγνο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ θξίλεη απαξαίηεηα θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ππνρξενχηαη λα ηα πξνζθνκίζεη. Σε πεξίπησζε πνπ νη επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ρακειφηεξεο ησλ ζπλνιηθψλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, πεξηνξίδεηαη ε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή. Όηαλ νη ζπλνιηθέο επηιέμηκεο πξαγκαηηθέο δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ πξνεθηηκψκελσλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εγθξηζέληα πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, δελ θαιχπηνληαη απφ απηφλ. Ο Τειηθφο Απνδέθηεο δχλαηαη λα ζπκθσλεί κε ηνλ Σπκπξάηηνληα θνξέα λα αλαπξνζαξκφδεη ηνλ πξνβιεπφκελν πξνυπνινγηζκφ κε κεηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ε κεηαθνξά κεηαμχ ηνκέσλ (θαηεγνξηψλ) δελ επηδξά ζηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ θαη δελ ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ πνζνχ θάζε θαηεγνξίαο επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηηο νπνίεο ε κεηαθνξά πξννξίδεηαη θαη ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηηο ζπλνιηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σε ηέηνηα πεξίπησζε απαηηείηαη ε έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ηνλ Τειηθφ Απνδέθηε. Ο Τειηθφο Απνδέθηεο ππνρξενχηαη εληφο 45 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηνπ έρεη πηζησζεί κε ρξεκαηηθφ πνζφ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα κεηαθέξεη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Σπκπξάηηνληα Φνξέα ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δξάζε, ζχκθσλα κε ην θαηά αλαινγία κεξίδην ησλ εθηηκψκελσλ δαπαλψλ φπσο νξίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζην Παξάξηεκα ΙΙ θαη θαηά αλαινγία ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πηζηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Τειηθφ Απνδέθηε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηηο κεηαθνξέο πηζηψζεσλ είλαη ε πξνεγνχκελε έληαμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», ζην ΠΓΔ θαη ε έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ. Οη κε επηιέμηκεο δαπάλεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θέξδνο. 9

10 Οη έκκεζεο δαπάλεο (Indirect cost) πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο (Παξάξηεκα ΙΙ), ζα θαζνξίδνληαη σο πξνο ην είδνο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο απφ ηνλ Τειηθφ Απνδέθηε, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο. Ο θεθαιαηνπρηθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα απνθηεζεί κέζσ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο (δξάζεο) «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», κεηά ην πέξαο ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο Σπλεξγαζίαο, ζα απνηειεί ηδηνθηεζία ησλ Κηλεηψλ Μνλάδσλ ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο. Ο Σπκπξάηησλ θνξέο θαη ην πξνζσπηθφ-ζπλεξγάηεο ηνπ, ζα θξνληίδεη ν εμνπιηζκφο απηφο λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Οη αθξηβείο δεκνζηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, είλαη απηέο πνπ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Τν Παξάξηεκα Ι πνπ επηζπλάπηεηαη πεξηιακβάλεη ην πιήξεο θείκελν ηεο Σχκβαζεο Δπηρνξήγεζεο κε Αξηζκφ HOM/2012/FX/A/A/ AA NUMR /00-28 θαη εκεξνκελία ππνγξαθήο 29/11/2013, ε νπνία ππνγξάθηεθε, κεηά ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθή, απφ ηελ Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηνρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ζπλδηθαηνχρσλ-ζπλεξγαηψλ, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλά είδνο επηιέμηκεο δαπάλεο θαζψο θαη νη επηκέξνπο κεκνλσκέλεο επηιέμηκεο δαπάλεο αλά δηθαηνχρν, αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Τν Παξάξηεκα ΙΙ πνπ επηζπλάπηεηαη είλαη ν αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ θαη ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο. ΑΡΘΡΟ 6 Κνηλνπνηήζεηο Οη πξνζθιήζεηο, νη εηδνπνηήζεηο, νη θνηλνπνηήζεηο θη φιεο νη απνζηνιέο δηθαηνινγεηηθψλ, παξαζηαηηθψλ θη εγγξάθσλ, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα κε ηελ παξνχζα Σχκβαζε, ζα απνζηέιινληαη εγγξάθσο ζηελ δηεχζπλζε ηνπ παξαιήπηε, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο. Οη απνζηνιέο απηέο δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: Με ρξήζε ζπζηεκέλσλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, νπφηε ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ ζε 3 (ηξεηο) εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αληίζεηεο απφδεημεο ηνπ παξαιήπηε. Με ηειενκνηνηππία (fax) ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ), εθφζνλ δελ απαηηείηαη πξσηφηππν παξαζηαηηθφ, ηα νπνία ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ απζεκεξφλ. Με δηα ρεηξφο επίδνζε ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, κε ρξήζε απνδεηθηηθνχ παξαιαβήο, ηα νπνία ζα ζεσξνχληαη φηη παξειήθζεζαλ απζεκεξφλ ΑΡΘΡΟ 7 Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο θαιήο πίζηεο Οη ζπκβαιιφκελνη αλαγλσξίδνπλ φηη δελ είλαη πξαγκαηηθά εθηθηφ λα πξνβιεθζνχλ ζηελ παξνχζα Σχκβαζε φιεο νη πηζαλέο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Σπκθσλίαο, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελφ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 10

11 ζπκβαιιφκελνη απφ θνηλνχ απνδέρνληαη ηε βαζηθή αξρή φηη ε ζχκβαζε ζα ιεηηνπξγήζεη κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε θαη ρσξίο βιάβε ησλ εθαηέξσζελ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Σπκθσλίαο παξαηεξεζεί ζεκαληηθή παξέθθιηζε απφ ηε βαζηθή απηή αξρή, ν θάζε ζπκβαιιφκελνο ζα ελεκεξψζεη ηνλ άιινλ θαη ακθφηεξνη κε θαιή πίζηε ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζπκθσλήζνπλ επί ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπλ ηηο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηέηνηεο παξεθθιίζεηο. ΑΡΘΡΟ 8 Αλσηέξα βία- Δπζύλε 1. Ψο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε απξφβιεπηε θαη εμαηξεηηθή θαηάζηαζε ή ζπκβάλ, ην νπνίν είλαη αλεμάξηεην ηεο βνχιεζεο ησλ κεξψλ ηεο ζπκθσλίαο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδνζεί ζε ζθάικα ή παξάιεηςε εθ κέξνπο ηνπο, ην νπνίν εκπνδίδεη έλα απφ ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο λα εθπιεξψζεη θάπνηεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ην νπνίν δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα ππεξβιεζεί παξά ηελ επηδεηρζείζα απφ ηα κέξε επηκέιεηα. 2. Δάλ έλα απφ ηα κέξε ηεο ζπκθσλίαο αληηκεησπίδεη πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, εηδνπνηεί άκεζα ην έηεξν κέξνο εγγξάθσο, δηεπθξηλίδνληαο ηε θχζε, ηελ πηζαλή δηάξθεηα θαη ηα πξνβιεπφκελα απνηειέζκαηα ηεο πεξίπησζεο απηήο. 3. Καλέλα απφ ηα κέξε δελ ζεσξείηαη φηη δελ έρεη εθπιεξψζεη θάπνηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εάλ εκπνδίδεηαη ζε απηφ απφ αλσηέξα βία. Τα κέξε ηεο ζπκθσλίαο ιακβάλνπλ θάζε κέηξν γηα λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο δεκίεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ αλσηέξα βία. Ο Σπκπξάηησλ Φνξέαο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα επαλνξζψζεη θάζε βιάβε πνπ ζα πξνθαιέζεη, ζηνλ ζπκβαιιφκελν ή θαη ζε ηξίηνπο, απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. ΑΡΘΡΟ 9 Δκπηζηεπηηθόηεηα Κάζε έγγξαθν ή πιεξνθνξία ε νπνία αληαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Σχκβαζεο Σπλεξγαζίαο, θαζψο θαη θάζε αξρείν, βάζε δεδνκέλσλ, θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, ηαηξηθά δεδνκέλα, πξνηάζεηο, εθηηκήζεηο θαη παληφο ηχπνπ ζηνηρεία, γεγνλφηα, πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο, θαζψο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο ζηα Κέληξα θαη ηνπο ρψξνπο πνπ επηρεηξνχλ νη Κηλεηέο Μνλάδεο Πξψηεο Υπνδνρήο, ζεσξνχληαη άθξσο εκπηζηεπηηθά θαη απαγνξεχεηαη ξεηά θάζε δηάδνζε ή παξάδνζε ηνπο ρσξίο, ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε. Τν πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάηεο θαη θάζε άιιν πξφζσπν ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα ηεξεί ερεκχζεηα γηα φια ηα ζηνηρεία, γεγνλφηα θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή επ επθαηξία απηψλ. Οη ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο Σχκβαζεο φζν θαη κεηά ηε ιήμε απηήο. 11

12 ΑΡΘΡΟ 10 Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε 1. Η παξνχζα ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ζπκπιεξσζεί κφλν εγγξάθσο. 2. Τπρφλ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζην άιιν κέξνο ην νπνίν νθείιεη λα απαληήζεη εγγξάθσο εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ. ΑΡΘΡΟ 11 Απαγόξεπζε ππνθαηάζηαζεο Ο Σπκπξάηησλ Φνξέαο δελ επηηξέπεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιινλ ή λα κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή κέξνο απηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σπκθσλία- ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. ΑΡΘΡΟ 12 Λύζε-Καηαγγειία ηεο ύκβαζεο Οη ζπκβαιιφκελνη δηθαηνχληαη λα θαηαγγείινπλ εγγξάθσο ηελ παξνχζα Σχκβαζε γηα παξάβαζε νπζησδψλ φξσλ απηήο. Η θαηαγγειία νθείιεη λα είλαη ζαθήο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε. Τα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο αξρίδνπλ εμήληα κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνο ην άιιν κέξνο. Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν Τειηθφο Απνδέθηεο νθείιεη λα δηαβηβάζεη άκεζα ηελ θαηαγγειία ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Πεξαηηέξσ, ε παξνχζα Σχκβαζε ιχεηαη κε ηελ θαηαγγειία ηεο απφ ηνλ Τειηθφ Απνδέθηε, ρσξίο λα ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α. φηαλ ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Σχκβαζε θαη ηα Παξαξηήκαηα ηεο, β. ζε πεξίπησζε κηαο λνκηθήο, νηθνλνκηθήο, ηερληθήο, νξγαλσηηθήο ή ειεγθηηθήο κεηαβνιήο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, γ. ζε πεξίπησζε πνπ ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο δελ ηεξεί φζα έρεη αλαιάβεη ελππφγξαθα -δηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ -ζηε Γήισζε Σπλεξγάηε θαη Σπλ-δηθαηνχρνπ πνπ ππέβαιε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών» θαη ηα νπνία απνηεινχλ ηνπο φξνπο ηεο Σχκβαζε Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 -AA NUMR / Παξαξηήκαηα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) δ. φηαλ ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ή θάζε άιινο ζρεηηδφκελνο κε απηφλ θνξέαο ή πξφζσπν έρεη ππνπέζεη ζε ζνβαξά ζθάικαηα, παξαηππίεο ή απάηε θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ησλ επηδνηνχκελσλ δξάζεσλ, ε. ζε πεξίπησζε πνπ ν Τειηθφο Απνδέθηεο έρεη απνδείμεηο φηη ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ή θάζε άιινο ζρεηηδφκελνο κε απηφλ θνξέαο ή πξφζσπν θαηεγνξείηαη γηα απάηε, δσξνδνθία, ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Τειηθνχ Απνδέθηε, ζη. φηαλ ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή ηελ θαηαβνιή θφξσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, 12

13 δ. ζε πεξίπησζε πνπ ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο έρεη πξνβεί ζε ςεπδείο δειψζεηο ή έρεη ππνβάιιεη εθζέζεηο θαη ζηνηρεία πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ επηρνξήγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε, ε. ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. Η παξνχζα Σχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηεο ιήμεο ηεο ζπκκεηνρήο ελφο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ Σχκβαζε Σπλεξγαζίαο (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 -AA NUMR /00-28), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζε απηή. ΑΡΘΡΟ 13 Πξνβνιή θαη Γεκνζηόηεηα Σηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο «Ενίζτσζη ηης λειηοσργίας ηφν Κινηηών Μονάδφν Πρώηης Υποδοτής, για ηις διαδικαζίες πρώηης σποδοτής, ζε περιοτές σπό συηλή πίεζη μεηαναζηεσηικών ροών», ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν- γηα ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Τακείνπ Δμσηεξηθψλ Σπλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο θαη ηνπ δηθνχ ηνπ ξφινπ, ζηα πιαίζηα επηιεγκέλσλ επηθνηλσληαθψλ θαη πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαιέμεσλ θαη ησλ ζεκηλαξίσλ. Ο Σπκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα δεκνζηεχζεη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ην παξαπάλσ εθηεινχκελν πξφγξακκα, ηνλίδνληαο ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε απηνχ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Τακείν Δμσηεξηθψλ Σπλφξσλ, παξάιιεια κε ηελ αλαθνξά ηνπ ζηνπο ζπλδηθαηνχρνπο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κάζε επηθνηλσληαθή δξάζε ή δεκνζίεπζε, δεκφζηα δήισζε ή εθδήισζε, πιεξνθφξεζε ή ελεκέξσζε, ζηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζαθή αλαθνξά ζηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Τακείνπ Δμσηεξηθψλ Σπλφξσλ -κε ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ εκβιήκαηνο/ινγφηππνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο- θαη ηαπηφρξνλα λα μεθαζαξίδεη κε ζαθήλεηα ην ξφιν ηεο Υπεξεζίαο Πξψηεο Υπνδνρήο σο ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη σο αλαζέηνληα ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ ζηνλ Σπκπξάηηνληα Φνξέα (παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο 11.1/ /04/2013, ΦΔΚ1066/ /Β ). Όινο ν εμνπιηζκφο θαη νη ππνδνκέο πνπ ζα αγνξαζηνχλ ζηα πιαίζην ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, ζα θέξνπλ εηδηθή ζήκαλζε πνπ ζα ζεκαηνδνηεί αθελφο ηελ ζπλδξνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Τακείνπ Δμσηεξηθψλ Σπλφξσλ κε γξαπηφ ιφγν θη αθεηέξνπ ηελ Διιεληθή ζεκαία θαη ην έκβιεκα/ινγφηππν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη Κάξηεο Υγείαο (άξζξν 8, αξηζκ. Υ1.Γ.Π. νηθ / ΦΔΚ 2745/ Β ) πνπ ζα εθδίδεη ν Σπκπξάηησλ Φνξέαο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ Διιεληθή ζεκαία θαη ην έκβιεκα/ινγφηππν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη λα αλαθέξνπλ ηελ ζπλδξνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Τακείνπ Δμσηεξηθψλ Σπλφξσλ. Ο Σπκπξάηησλ Φνξέαο δελ ζα πξέπεη λα πξνσζεί κνλνκεξψο ηε δηθή ηνπ πξνβνιή θαη δεκνζηφηεηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ή θαη επξχηεξα. ΑΡΘΡΟ 14 Δθαξκνζηέν Γίθαην θαη Αξκόδηα Γηθαζηήξηα Η Σχκβαζε δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, απφ ηνπο φξνπο ηεο Σχκβαζεο Δπηρνξήγεζεο (Αξηζκφο Σχκβαζεο HOM/2012/FX/A/A/3000 -AA 13

14 NUMR /00-28) πνπ ζπλνκνιφγεζε ν Τειηθφο Απνδέθηεο -δηαζέηνληαο ηελ ελππφγξαθε εμνπζηνδφηεζε ηνπ Σπκπξάηηνληνο Φνξέα γηα εθπξνζψπεζε θαη ππνγξαθήκε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ, ηνπο θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη, ζε επηθνπξηθή βάζε, απφ ην δίθαην ηνπ Βειγίνπ φζνλ αθνξά ηηο επηδνηήζεηο. Οη ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ φηη αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα ηηο ηπρφλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνχζα Σχκβαζε είλαη ηα ειιεληθά. Γηα ηελ απφδεημε ησλ παξαπάλσ φξσλ ζπληάρζεθε ε Σπκθσλία απηή ζε ηξία (3) αληίγξαθα, θαη αθνχ αλαγλψζζεθε, ππνγξάθεηαη απφ ηνπο Σπκβαιιφκελνπο. Οη πκβαιιόκελνη Γηα ηελ Υπεξεζία Πξψηεο Υπνδνρήο Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Γηα ηνλ Σπκπξάηηνληα Φνξέα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, ήηνη «Ιαηξηθή Παξέκβαζε- Medical Intervention (Med.In)» Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΑΛΑΒΡΟΤΕΗΩΣΖ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι UROPAN OMMISSION IRTORAT-GNRAL HOM AFFAIRS irectorate : Schengen GRANT AGRMNT FOR AN MRGNY ATION WITH MULTIPL NFIIARIS AGRMNT NUMR HOM/2012/FX/A/A/3000 AA NUMR - The uropean Union (hereinafter referred to as "the Union"), represented by the uropean ommission (hereinafter referred to as the ommission ), itself represented for the purposes of signature of the agreement by Ms elinda Pyke, irector, irectorate, irectorate-general Home Affairs, of the one part, and First Reception Service Ministry of Public Order and itizen Protection 83 Siggroy street Athens Greece hereinafter called the co-ordinator, represented for the purposes of signature of the agreement by Mr Nikas Panagiotis, irector, First Reception Service and the following co-beneficiaries : Medecins du Monde Grèce established in Greece Medical Intervention established in Greece who have conferred powers of attorney for the purposes of the signature of the agreement to the representative of the co-ordinator in the terms set out in Annex IV, 15

16 collectively the beneficiaries, and each individually identified as beneficiary for purposes of this agreement where a provision applies without distinction to the coordinator or a co-beneficiary, of the other part, HAV AGR the Special onditions, General onditions and Annexes below: Annex I escription of the action and Timetable Annex II stimated budget of the action (comprising a consolidated version together with a breakdown of costs and receipts between each beneficiary) including financial statements to be submitted Annex III Technical implementation report Annex IV Mandate conferring powers of attorney from the co-beneficiary to the coordinator Annex V Model audit certificate which form an integral part of this agreement ("the agreement"). The terms set out in the Special onditions shall take precedence over those in the other parts of the agreement. The terms of the General onditions shall take precedence over those in the Annexes. 16

17 I SPIAL ONITIONS ARTIL I.1 PURPOS OF TH GRANT I.1.1 I.1.2 The ommission has decided to award a grant, under the terms and conditions set out in the Special onditions, the General onditions and the Annexes to the agreement, which the beneficiaries hereby declare that they have taken note of and accept, for the action entitled "Support of the First Reception Mobile Units operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows" ("the action"). y signing this grant agreement beneficiaries confirm that all information provided at the time of the electronic application and any subsequent changes to it were verified and are correct. The beneficiaries accept the grant and undertake to do everything in their power to carry out the action as described in Annex I, acting on their own responsibility. ARTIL I.2 URATION I.2.1 The agreement shall enter into force on the date when the last party signs. I.2.2 The action shall run for 24 months from 1 November 2013, (the "starting date" of the action). ARTIL I.3 ROL OF TH NFIIARIS I.3.1 The co-ordinator shall: a) have full responsibility for ensuring that the action is implemented in accordance with the agreement; b) be the intermediary for all communication between the co-beneficiaries and the ommission in accordance with Article I.8. Any claims that the ommission might have in respect of the agreement shall be addressed to, and answered by, the co-ordinator, save where specifically stated otherwise in the agreement; c) be responsible for supplying all documents and information to the ommission which may be required under the agreement, in particular in relation to the requests for payment. The co-ordinator shall not delegate any part of this task to the co-beneficiaries or to any other party. Where information from the co-beneficiaries is required, the co-ordinator shall be responsible for obtaining and verifying this information and for passing it on to the ommission; d) inform the co-beneficiaries of any event of which the co-ordinator is aware that is liable to substantially affect the implementation of the action; e) inform the ommission of transfers between headings of eligible costs, as provided in Article I.4.4; 17

18 f) make the appropriate arrangements for providing the financial guarantee or the joint guarantee of the beneficiaries participating in the action, when requested, under the provisions of Article I.5; g) establish the payment requests on behalf of the beneficiaries, detailing the exact share and amount assigned to each beneficiary, in accordance with the agreement, the estimated eligible costs as foreseen in Annex II, and the actual costs incurred. All payments by the ommission are made to the bank account(s) referred to in paragraph 1 of Article I.7; h) where designated the sole recipient of payments on behalf of all of the beneficiaries, ensure that all the appropriate payments are made to the cobeneficiaries without unjustified delay in accordance with paragraph 3 of Article I.7 and shall inform the ommission of the distribution of the Union financial contribution between the co-beneficiaries and of the date of transfer; I.3.2 i) be responsible, in the event of audits, checks or evaluations, as described in Articles II.20 and II.6, for providing all the necessary documents, including the accounts of the co-beneficiaries, the original accounting documents and signed copies of sub-contracts, if any have been concluded by the beneficiaries in accordance with Article II.9. The co-beneficiaries shall: a) agree upon appropriate arrangements between themselves for the proper performance of the action; b) forward to the co-ordinator the data needed to draw up the reports, financial statements and other documents provided for in the agreement including its Annexes; c) ensure that all information to be provided to the ommission is sent via the co-ordinator, save where the agreement specifically stipulates otherwise; d) inform the co-ordinator immediately of any event liable to substantially affect or delay the implementation of the action of which they are aware; e) inform the co-ordinator of transfers between headings of eligible costs, as provided in Article I.4.4; f) provide the co-ordinator with all the necessary documents in the event of audits, checks of evaluations, as described in Articles II.20 and II.6. ARTIL I.4 RAKOWN OF OSTS FINANING TH ATION I.4.1 The total eligible cost of the action for which the Union grant is awarded are estimated at UR ,00, as shown in the estimated budget in Annex II. The estimated budget shall give a detailed breakdown of the costs that are eligible for Union funding under the terms of Article II.14, of any other costs that the action may entail, and of all receipts, so that receipts and costs balance. 18

19 The estimated budget in Annex II shall include a table indicating the breakdown of estimated eligible costs and receipts between each beneficiary. The table shall be agreed collectively by the beneficiaries and shall be deemed to form an integral part of the estimated budget of the agreement. I.4.2 Indirect costs are eligible for flat-rate funding up to a maximum of 7,00% of the total eligible direct costs, subject to the conditions laid down in Article II I.4.3 The ommission shall contribute a maximum of UR ,00 equivalent to 90.00% of the estimated total eligible costs indicated in Article I.4.1. The final amount of the grant shall be determined as specified in Article II.17, without prejudice to Article II.19. The Union grant may not finance the entire costs of the action. The amounts and sources of co-financing other than from Union funds shall be set out in the estimated budget referred to in Article I.4.1. I.4.4 y way of derogation from Article II.13, the co-ordinator may, in agreement with the co-beneficiaries, when carrying out the action, adjust the estimated budget by transfers between headings of eligible costs, provided that this adjustment of expenditure does not affect implementation of the action and the transfer between headings does not exceed 10% of the amount of each heading of estimated eligible costs for which the transfer is intended, and without exceeding the total eligible costs indicated in Article I.4.1. The coordinator shall inform the ommission in writing. ARTIL I.5 PAYMNT ARRANGMNTS I.5.1 Pre-financing: Within 30 calendar days of the date when the last of the two parties signs the agreement a pre-financing payment of UR ,50 shall be made to the co-ordinator, representing 75% of the amount specified in Article I.4.3. I.5.2. Payment of the balance The request for payment of the balance shall be accompanied by the final technical implementation report and financial statement, including a consolidated statement and a breakdown between each beneficiary, specified in Article II.15.4 and by an audit certificate on the action's financial statements and underlying accounts produced by a certified auditor/a competent and independent public officer (in case of public bodies). The ommission shall have 90 days to approve or reject the report and to pay the balance in accordance with Article II.17, or to request additional supporting documents or information under the procedure laid down in Article II The co-ordinator shall have 30 days in which to submit additional information or a new report. 19

20 The ommission may suspend the period for payment in accordance with the procedure in Article II ARTIL I.6 SUMISSION OF RPORTS AN OTHR OUMNTS The provisions relating to the submission of the technical implementation report, financial statements and other documents referred to in Article I.5 are contained in Annexes II, III and V. The technical implementation report, financial statements, including a consolidated statement and a breakdown between each beneficiary as specified in Article II.15.4, and other documents referred to in Article I.5 must be submitted by the co-ordinator in one paper copy and one electronic version, in nglish, within three months following the closing date specified in Article I.2.2. An electronic version of all reports, surveys, -ROMs, Vs and other documents produced within the framework of the project must also be provided. The financial statement shall follow the structure of the estimated budget and use the same description of the headings. ARTIL I.7 ANK AOUNT I.7.1 All payments shall be made to the co-ordinator's bank account or sub-account denominated in euros, as indicated below: Name of bank: ank of Greece Address of branch: 21. Venizelou street Precise denomination of the account holder: Ministry of Public Order and itizen Protection, First Reception Service IAN code: GR I.7.2. This account or sub-account must identify the payments made by the ommission. y the way of derogation from Article II.16.4 interest yielded by pre-financing is not due to the ommission. I.7.3. Within 45 days of the day on which the bank account under I.7.1 has been credited, the co-ordinator shall transfer to each co-beneficiary the amounts corresponding to their participation in the action in accordance with their pro rata share of the estimated costs as defined in the breakdown in Annex II when pre-financing payments are made, and their share of validated costs actually incurred when other payments are made. ARTIL I.8 GNRAL AMINISTRATIV PROVISIONS I.8.1. Any communication addressed to the ommission in connection with the agreement shall be in writing, indicating the number of the agreement, and shall be sent to the following addresses: 20

21 uropean ommission irectorate-general Home Affairs irectorate, Unit 4 For the attention of Mr Stefano Signore Office LX-46, 5/ RUSSLS -mail address: I.8.2 I.8.3 I.8.4 Ordinary mail shall be considered to have been received by the ommission on the date on which it is formally registered by the ommission unit responsible referred to above. Any communication addressed to the coordinator and/or co-beneficiaries and vice-versa, shall be in writing and shall be made via the coordinator, unless specifically indicated otherwise in the agreement. It shall indicate the number of the agreement and shall be sent to the address mentioned on page 1 of this grant agreement. Any change of address, legal representative and/or contact person shall be communicated in writing to the ommission by the coordinator. ARTIL I.9 LAW APPLIAL AN OMPTNT OURT The grant is governed by the terms of the agreement, the Union rules applicable and, on a subsidiary basis, by the law of elgium relating to grants. The beneficiaries may bring legal proceedings regarding decisions by the ommission concerning the application of the provisions of the agreement and the arrangements for implementing it before the General ourt of the uropean Union and, in the event of appeal, the ourt of Justice. ARTIL I.10 FINANIAL RSPONSIILITY y derogation from Article II.18, any amount claimed from a beneficiary shall not exceed the contribution it is entitled to receive according to the agreement. ARTIL I.11 ATA PROTTION I Any personal data included in the agreement shall be processed pursuant to Regulation () No 45/2001 of the uropean Parliament and of the ouncil on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the ommunity institutions and bodies and on the free movement of such data. Such data shall be processed solely for the purposes of the implementation, management and monitoring of the agreement by Mr Joe Murran, acting as data controller in irectorate-general Home Affairs, without prejudice to possible transmission to the bodies charged with monitoring or inspection task in application of Union law. I The beneficiaries shall have the right of access to their personal data and the right to rectify any such data. Should the beneficiaries have any queries 21

ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013)

ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013) ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ (αξηζκ. 1/29.11.2013) ηελ Αζήλα ζήκεξα 29 Ννεκβξίνπ 2013 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: α) Η Τπηπεζία Ππώηηρ Τποδοσήρ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (First Reception

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014. Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ.

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014. Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. Η κειέηε εθπνλέζεθε απν ην Ιλζηηηνπ ην Γηεζλσ λ ρέζεσλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. (Ι.ΓΙ..) ηνπ Παληεήνπ Παλεπηζηέκηνπ Κνηλσληθσ λ θαη πγγξαθείο: Μαξία -Νηαληέιια Μαξνχδα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Γηεζλνχο Γηθαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014

EMN Focussed Study 2014 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014 Page 1 of 64 Η κειέηε εθπνλέζεθε απν ην Ιλζηηηνπ ην Γηεζλσ λ ρέζεσλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ. (Ι.ΓΙ..) ηνπ Παληεήνπ Παλεπηζηέκηνπ Κνηλσληθσ λ θαη πγγξαθείο: Μαξία -Νηαληέιια Μαξνχδα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Γηεζλνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ.

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35 Σ.Κ. 84100 Δπμοωπολη Σηλέθυνο:22813-60233 Fax:22810-88043

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα