Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 17 / συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 120/ 2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Περί παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων / ανακυκλώσιμων υλικών και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, κατόπιν εισήγησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας» Στη Μύκovo και στo Δημoτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 15 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτoύ κ.δημητρίου Σκαγιά, η oπoία επιδόθηκε σε κάθε έvα Δημoτικό Σύμβoυλo, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 67 τoυ Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ 2. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 3. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ( οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν 6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ προσήλθαν) 7. ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 8. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9. ΠΑΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 11. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13. ΣΑΛΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 15. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ 16. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ 17. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ 18. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Παρόντος και του Δημάρχου Μυκόνου, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ, 1

2 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ. Σ. και εισηγούμενος το 10 ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω: «Όπως είναι γνωστό, με την υπ αριθ. 188/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος μας αδυνατεί να εκτελέσει, με το προσωπικό του και με τον μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει, ολόκληρο το έργο της αποκομιδής απορριμμάτων σε ολόκληρη την νήσο της Μυκόνου, και αποφασίστηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού. Εν συνεχεία, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε τους όρους του διαγωνισμού και διενήργησε τον σχετικό διαγωνισμό. Όμως, το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την υπ αρ. 3010/2012 απόφασή του (Τμήμα Μείζονος 7μελούς), έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διότι η υπ αριθ. 188/2011 απόφασή μας είναι μή επαρκώς αιτιολογημένη. Επειδή η πλημμέλεια αυτή δεν αφορά την διαγωνιστική διαδικασία, σε συμμόρφωση με την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να συμπληρωθεί η αιτιολογία της 188/2011 απόφασής μας, προκειμένου το σχέδιο της σύμβασης του ανωτέρω διαγωνισμού να επανυποβληθεί προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.» Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ. Σ.: Α. Τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011, με τις οποίες ορίζεται ότι: «Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, σε συνδυασμό µε τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006). Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών µε ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται». Β. Την υπ αριθμ.11740/ εισήγηση του Αντιδημάρχου Μυκόνουκ.Α.Βαμβακούρη, αρμοδίου της υπηρεσίας καθαριότητας, η οποία έχει ως ακολούθως: «Ως γνωστόν η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας αδυνατεί λόγω έλλειψης προσωπικού και τεχνικού εξοπλισμού να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας με ίδια μέσα, ιδίως κατά την θερινή περίοδο όπου υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση στο νησί. Ο όγκος των απορριμμάτων, που διακομίζονται ημερησίως στον ΧΥΤΑ είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, ο όγκος των απορριμμάτων ανέρχεται κατά μέσο όρο ημερησίως σε περίπου 100 τόνους, μη συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης που διενεργείται. Με το υπάρχον προσωπικό μας και με τον εξοπλισμό, που διαθέτουμε μπορούμε να εκτελέσουμε αποτελεσματικά μέρος μόνον των υπηρεσιών καθαριότητας, που απαιτούνται έτσι ώστε το νησί μας να διατηρήσει το τουριστικό του κύρος, το δε μέχρι σήμερα ακολουθούμενο πρόγραμμα καθαριότητας δεν ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις, που επιβάλλονται από την θέση του νησιού μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Ενόψει τούτου κρίνεται σκόπιμο να περιορίσουμε την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα και προσωπικό σε συγκεκριμένη περιοχή του νησιού και για συγκεκριμένες υπηρεσίες και να αναθέσουμε την εκτέλεση των λοιπών υπηρεσιών σε ανάδοχο. 2

3 Ειδικότερα, α) Όσον αφορά στο διαθέσιμο προσωπικό: Όπως είναι γνωστό, με την υπ αριθ. 211/2011 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Μυκόνου περί αυτοδίκαιης κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στο Δήμο μας καταργήθηκαν 16 θέσεις, που υπάγονταν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Συνεπώς, οι οργανικές θέσεις προσωπικού καθαριότητας που προβλέπονται πλέον στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας έχουν ως εξής: Κατηγορία / Κλάδος Οργανικές Θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας 1 Κλάδος ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 1 Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων 6 Κλάδος ΔΕ35 Δενδροκηπουρών 1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας 16 Κλάδος ΥΕ16 Εργατών Κήπων 1 Κλάδος ΥΕ16 Καθαριστριών (Εσωτερικών 1 Χώρων) ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕ & ΥΕ 27 Όμως, από τα 27 άτομα, που απασχολούνται στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Εργατοτεχνικού Προσωπικού, μόνον τα 16 απασχολούνται σε εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας και δη οι έξι (6) εξ αυτών ως οδηγοί των απορριμματοφόρων και οι δέκα (10) ως εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα: Κατηγορία / Κλάδος Κλάδος ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας Κλάδος ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Κλάδος ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων Οργανικέ Ονοματεπώνυμο Παρατηρήσεις ς Θέσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ 1 Βαμβακούρης Δημήτριος Είναι Επόπτης Καθαριότητας 1 Αρχολέκας Παναγιώτης Είναι υπεύθυνος χειρισμού των 6 Βιλαπλάγκας Παναγιώτης Γουλουμής Νικόλαος Καραγιαννάκης μηχανημάτων έργων του Χ.Υ.Τ.Α 3

4 Κλάδος ΔΕ35 Δενδροκηπουρών ΣΥΝΟΛΟ ΔΕ 9 Κλάδος ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Κλάδος ΥΕ16 Εργατών Κήπων Αθανάσιος Κοντός Νικόλαος Κουκάς Αθανάσιος Απασχολείται αποκλειστικά στην Άνω Μερά Σκλαβούνος Κωνσταντίνος 1 Τζιόβας Νικόλαος Απασχολείται ως Κηπουρός ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 16 Βαρβάτσης Νικόλαος Είναι εργάτης καθαριότητας στο Δημοτικό Σφαγείο Κουσαθανάς Δημήτριος Ευθυμίου Φωτεινή Καμμής Εμμανουήλ Κυριαζίδης Παναγιώτης Λυκούρης Ευθύμιος Νοταρίδης Νικόλαος Ξενάριος Ζουγάνες Ξυδάκης Ιωάννης Ξυδάκης Νικόλαος Πηλίτσος Φίλιππος Ρούσσου Βιργινία Συκινιώτης Ευάγγελος Χανιώτης Ευάγγελος Χρόνης Δημήτριος Χρυσάφης Γρηγόριος Είναι εργάτης καθαριότητας στο Δημοτικό Νεκροταφείο Άνω Μεράς Απασχολείται αποκλειστικά στις Δημοτικές Τουαλέτες Είναι εργάτης καθαριότητας στην Άνω Μερά Είναι υπεύθυνος φύλαξης του Χ.Υ.Τ.Α- Χ.Α.Δ.Α Είναι εργάτης καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων Είναι εργάτης καθαριότητας στην Άνω Μερά Είναι εργάτης καθαριότητας στο Δημοτικό Νεκροταφείο Χώρας Μυκόνου 1 Ελευθερίου Ιωάννης Είναι σε άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου 4

5 από έως και Κλάδος ΥΕ16 Καθαριστριών (Εσωτερικών Χώρων) 1 Συριανού Μαρία Είναι εργάτης καθαριότητας εσωτερικών χώρων των Δημοτικών Κτιρίων ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΕ & ΥΕ 27 Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, εκ του κλάδου εργατών καθαριότητας ΥΕ 16, ο Νικόλαος Βαρβάτσης εργάζεται ως εργάτης καθαριότητας στο Δημοτικό Σφαγείο, ο Δημήτριος Κουσαθανάς εργάζεται ως εργάτης καθαριότητας στο Δημοτικό Νεκροταφείο Άνω Μεράς, η Φωτεινή Ευθυμίου απασχολείται αποκλειστικά στις δημοτικές τουαλέτες, ο Παναγιώτης Κυριαζίδης εργάζεται ως υπεύθυνος φύλαξης του ΧΥΤΑ, η Βιργινία Ρούσσου εργάζεται ως εργάτρια καθαριότητας δημοτικών κτιρίων και ο Γρηγόριος Χρυσάφης εργάζεται ως εργάτης καθαριότητας στο Δημοτικό Νεκροταφείο Μυκόνου. Περαιτέρω, οι ανωτέρω εργάτες καθαριότητας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διεκπεραίωση των εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων διότι εξυπηρετούν καίριες ανάγκες του Δήμου μας στις εν λόγω θέσεις. Εάν, συνεπώς, ληφθεί υπόψη ότι ημερησίως διακομίζονται κατά μέσο όρο πάνω από εκατό (100) τόνοι απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ, πλέον της ανακύκλωσης, που διενεργείται, είναι προφανές ότι τα 16 άτομα του μόνιμου προσωπικού μας, που απασχολούνται στις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας, δεν επαρκούν για την διεκπεραίωση των εργασιών αυτών, οι οποίες είναι ιδιαιτέρως αυξημένες επί έξι (6) μήνες, λόγω της τουριστικής κίνησης και της μεγάλης τουριστικής περιόδου (από Απρίλιο έως Οκτώβριο). Προς τούτο, ο Δήμος μας, με την υπ αριθ. πρωτ. 10/4/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προσέλαβε το 2011 για την αποκομιδή απορριμμάτων τριάντα τρία (33) άτομα, εκ των οποίων είκοσι επτά (27) εργάτες καθαριότητας και έξι (6) οδηγούς αυτοκινήτων καθαριότητας, ενώ με την υπ αριθ. 82/ προσέλαβε ακόμη πέντε (5) εργάτες καθαριότητας (οι οποίοι εργάσθηκαν έως ), ήτοι συνολικά για τις εποχικές ανάγκες του ο Δήμος το 2011 προσέλαβε συνολικά τριάντα (38) άτομα. β) Όσον αφορά στον διαθέσιμο εξοπλισμό: Από άποψη μηχανολογικού εξοπλισμού, η υπηρεσία διαθέτει συνολικά 10 απορριμματοφόρα, εκ των οποίων μόνο δύο (2) είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση (απορριμματοφόρα τύπου πρέσας, που έχουν αγοραστεί κατά το έτος 2010) καθώς και ένα (1) απορριμματοφόρο τύπου πρέσας που παραχωρήθηκε από την Ε.Ε.Α.Α. για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών. Τα υπόλοιπα επτά (7) απορριμματοφόρα είναι τύπου μύλου σε παλαιωμένη κατάσταση και δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, λόγω του υψηλού κόστους συντήρησής τους ή της συχνής ακινησίας τους ελλείψει ανταλλακτικών. Προς τούτο ο Δήμος μας αναγκάστηκε το καλοκαίρι του 2011 να μισθώσει για τρείς (3) μήνες τέσσερα (4) απορριμματοφόρα και δύο (2) δορυφορικά οχήματα, προκειμένου να καλύψει εν μέρει τις ανάγκες του. Κατά το έτος 2011 ο Δήμος για την συντήρηση, την επισκευή και τα καύσιμα των εν λόγω οχημάτων δαπάνησε το ποσό ,25 Ευρώ, ενώ για την μίσθωση των προαναφερόμενων οχημάτων μηχανημάτων δαπάνησε το ποσό των Ευρώ. γ) Όσον αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας: Ως γνωστόν ο Δήμος Μυκόνου εξυπηρετεί την κοινότητα της Άνω Μεράς, τα διάσπαρτα σπίτια, που υπάρχουν στις περιοχές Φανάρι και Αλεόμανδρα, που 5

6 βρίσκονται στο βορειότερο και νοτιότερο τμήμα του νησιού, τους δομημένους οικισμούς του Ορνού, του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, του Πλατύ Γιαλού καθώς και τις οργανωμένες παραλίες, όπου συρρέει μεγάλος αριθμός τουριστών και βρίσκονται στις περιοχές Καλαμοπόδιου (Paradise), Παράγκας, Πλιντρίου (Super Paradise), Ελιάς, Πλ. Γιαλού, Ορνού, Αγ. Ιωάννη, Ψαρρού, Αγραρίου και Καλαφάτη, δηλαδή εξυπηρετεί το σύνολο του νησιού και τις παραλίες του. i) Σύμφωνα με το μέχρι τώρα ακολουθούμενο πρόγραμμα ο καθαρισμός των χώρων εξυπηρετείται ως ακολούθως: 1. Πρόγραμμα αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα Α) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 ημέρες εβδομαδιαίως (από 1 η Ιουνίου έως 31 η Αυγούστου) με 6 απορριμματοφόρα, 6 οδηγούς και 12 εργάτες: Άνω Μερά Καλαφάτη λοιπός ανατ. τομέας Τούρλος Αγ. Στέφανος Λιμάνια Λητώ Γιαλός περιοχή πάνω λιμάνι Περιφερειακός. Αεροδρόμιο Πυργί Παρανταϊζ Σούπερ Παρανταϊζ Ελιά Β) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 ημέρες εβδομαδιαίως (από 1 η Σεπτεμβρίου έως 31 η Μαΐου) με 2 απορριμματοφόρα, 2 οδηγούς και 4 εργάτες: Όλους τους τομείς του νησιού. 2. Πρόγραμμα αποκομιδής με δορυφορικά οχήματα Με μικρά δορυφορικά ανοικτού τύπου οχήματα με διμελές πλήρωμα ο Δήμος περισυλλέγει τα απορρίμματα από τα στενά της χώρας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 ημέρες εβδομαδιαίως (από 1 η Ιουνίου έως 31 η Αυγούστου) 2 δορυφορικά οχήματα με διμελές πλήρωμα. 3. Πρόγραμμα χειρωνακτικής αποκομιδής και οδοκαθαρισμού Ομάδα οδοκαθαριστών που περισυλλέγει με χειραμαξίδια τα απορρίμματα και αδειάζει στις πρέσες ή στα δορυφορικά οχήματα. Α) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 ημέρες εβδομαδιαίως (από 1 η Ιουνίου έως 31 η Οκτωβρίου) και συγκεκριμένα: 06:00-14:00: 6 άτομα στα στενά Χώρας (8ωρο) 17:00-01:00: 6 άτομα στα στενά Χώρας (8ωρο) 06:00-14:00: 1 άτομο στην Άνω Μερά (8ωρο) Β) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 ημέρες εβδομαδιαίως (από 1 η Νοεμβρίου έως 31 η Μαΐου) και συγκεκριμένα: 06:00-14:00: 6 άτομα στα στενά Χώρας (8ωρο) 06:00-14:00: 1 άτομο στην Άνω Μερά (8ωρο) 4. Πλύσιμο κάδων Ο Δήμος διαθέτει περίπου κάδους. Το πλύσιμο των κάδων γίνεται με εργάτες, καθώς ο Δήμος μας δεν διαθέτει και δεν μισθώνει καδοπλυντήριο όχημα. 5. Ανακυκλώσιμα υλικά Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνεται με ένα (1) απορριμματοφόρο τύπου πρέσσας, με διμελές πλήρωμα καθ όλο το έτος. 6. Ογκώδη αντικείμενα Τα ογκώδη αντικείμενα θα μεταφέρονται με ένα (1) φορτηγό με διμελές πλήρωμα καθ όλο το έτος. Όμως, με το ανωτέρω πρόγραμμα και παρά την πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού και την μίσθωση οχημάτων, δεν καλύπτονται πλήρως και επαρκώς οι ανάγκες καθαριότητας του νησιού, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, οι δε παρεχόμενες υπηρεσίες δεν είναι υψηλού επιπέδου. Ως γνωστόν, η Μύκονος είναι ένας από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς 6

7 της Μεσογείου και ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα κατά τους θερινούς μήνες. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός του νησιού από μόνιμους κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή του 2011) κατά τους χειμερινούς μήνες, τριπλασιάζεται τους μήνες Μάιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο ενώ κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ανέρχεται σε άτομα, μη συνυπολογιζομένων των τουριστών, που αποβιβάζονται από τα κρουαζιερόπλοια, η δε αυξημένη τουριστική κίνηση παρατηρείται μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου εκάστου έτους. Δεδομένου ότι ο αποτελεσματικός καθαρισμός της Χώρας της Μυκόνου, των οικισμών και των παραλιών αποτελεί όχι μόνον θέμα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της δημοσίας υγείας, αλλά προάσπισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής θέσης της Μυκόνου, είναι επιβεβλημένη η βελτίωση των συνθηκών καθαριότητας. ii) Για να βελτιωθούν οι συνθήκες της παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως απαιτεί το τουριστικό κύρος του νησιού μας, θα πρέπει να ακολουθηθεί το ακόλουθο πρόγραμμα: 1. Πρόγραμμα αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα Α) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 ημέρες εβδομαδιαίως (από 15 η Απριλίου έως 15 η Οκτωβρίου) Με 4 απορριμματοφόρα, 4 οδηγούς και 8 εργάτες) Άνω Μερά Καλαφάτη λοιπός ανατ. τομέας Τούρλος Αγ. Στέφανος Λιμάνια Λητώ Γιαλός περιοχή πάνω λιμάνι Περιφερειακός. Αεροδρόμιο Πυργί Παρανταϊζ Σούπερ Παρανταϊζ Ελιά ΧΥΤΑ Μαράθι Πετεινάρο Σχολεία Πλατύς Γιαλός Ψαρού Ορνός Αγ. Ιωάννης Β) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 ημέρες εβδομαδιαίως (από 16 η Οκτωβρίου έως 14 η Απριλίου) Με 2 απορριμματοφόρα, 2 οδηγούς και 4 εργάτες Όλους τους τομείς του νησιού. 2. Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων με πρέσες Θα χρησιμοποιούνται 4 πρέσες (press-containers) καθόλο το έτος, οι οποίες θα μεταφέρονται με ειδικό φορτηγό με οδηγό για εκκένωση στον ΧΥΤΑ. 3. Πρόγραμμα αποκομιδής με δορυφορικά οχήματα Τα απορρίμματα από τα στενά της χώρας θα συλλέγονται με μικρά δορυφορικά ανοικτού τύπου οχήματα με διμελές πλήρωμα: Α) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 ημέρες εβδομαδιαίως (από 15 η Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου) 3 δορυφορικά οχήματα με διμελές πλήρωμα. Β) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 ημέρες εβδομαδιαίως (από 16 η Οκτωβρίου έως 14 η Απριλίου) 2 δορυφορικά οχήματα με διμελές πλήρωμα. 4. Πρόγραμμα χειρωνακτικής αποκομιδής και οδοκαθαρισμού Ομάδα οδοκαθαριστών, που περισυλλέγει με χειραμαξίδια τα απορρίμματα και τα αδειάζει στις πρέσες ή στα δορυφορικά οχήματα. Α) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 ημέρες εβδομαδιαίως (από 15 η Απριλίου έως 15 η Οκτωβρίου) 06:00-14:00: 6 άτομα στα στενά Χώρας (8ωρο) 17:00-01:00: 6 άτομα στα στενά Χώρας (8ωρο) 06:00-14:00: 1 άτομο στην Άνω Μερά (8ωρο) Β) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 ημέρες εβδομαδιαίως (από 16 η Οκτωβρίου έως 14 η Απριλίου). 06:00-14:00: 3 άτομα στα στενά Χώρας (8ωρο) 06:00-14:00: 1 άτομο στην Άνω Μερά (8ωρο) 5. Πλύση κάδων απορριμμάτων Το πλύσιμο του συνόλου των κάδων του Δήμου πρέπει να γίνεται με ειδικό καδοπλυντήριο όχημα και πλήρωμα μία (1) φορά το μήνα κατά την θερινή περίοδο και μία (1) 7

8 φορά το δίμηνο κατά την χειμερινή περίοδο. 6. Διάθεση πρόσθετων κάδων Για την βελτίωση των συνθηκών απαιτείται η διάθεση επιπλέον 100 τροχήλατων κάδων χωρητικότητας 1100 It περίπου. 7. Ανακυκλώσιμα υλικά Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνεται με ένα (1) απορριμματοφόρο τύπου πρέσσας, με διμελές πλήρωμα καθ όλο το έτος. 8. Ογκώδη αντικείμενα Τα ογκώδη αντικείμενα θα μεταφέρονται με φορτηγό με διμελές πλήρωμα καθ όλο το έτος. Σύμφωνα με το ως άνω πρόγραμμα, για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας ο Δήμος απαιτείται να διαθέτει κατά μεν τους χειμερινούς μήνες προσωπικό 36 ατόμων, δηλαδή 20 επιπλέον άτομα από τους 16 μονίμους υπαλλήλους, που διαθέτει σήμερα, κατά δε τους θερινούς μήνες προσωπικό 61 ατόμων, δηλαδή 45 επιπλέον άτομα από τους 16 μονίμους υπαλλήλους, που διαθέτει σήμερα. Επίσης, για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας απαιτείται να διαθέτει κατά μεν τους χειμερινούς μήνες συνολικά τέσσερα (4) απορριμματοφόρα (εκ των οποίων διαθέτει ήδη τα 2), δύο (2) δορυφορικά οχήματα και ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσσας για την ανακύκλωση (που διαθέτει ήδη), κατά δε τους έξι (6) θερινούς μήνες έξι απορριμματοφόρα (εκ των οποίων διαθέτει ήδη τα 2), τρία (3) δορυφορικά οχήματα και ένα απορριμματοφόρο τύπου πρέσσας για την ανακύκλωση (που διαθέτει ήδη). Επειδή είναι προφανές ότι το υπάρχον τακτικό προσωπικό (16 άτομα) και ο υπάρχων εξοπλισμός επαρκούν μόνον για την παροχή μέρους των αναγκαίων υπηρεσιών καθαριότητος προτείνεται το προσωπικό μας, με τον υπάρχοντα εξοπλισμό μας (2 απορριμματοφόρα τύπου μύλος και 1 απορριμματοφόρο τύπου πρέσσας για την ανακύκλωση) να εκτελούν τις ακόλουθες υπηρεσίες: - Αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών θα γίνεται με ένα (1) απορριμματοφόρο τύπου πρέσσας, με διμελές πλήρωμα καθ όλο το έτος. - Αποκομιδή ογκωδών αντικείμενων με φορτηγό με διμελές πλήρωμα καθ όλο το έτος. - Αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων του τομέα «ΧΥΤΑ Μαράθι Πετεινάρο Σχολεία Πλατύς Γιαλός Ψαρού Ορνός - Αγ. Ιωάννης», - Αποκομιδή των απορριμμάτων των υπογείων κάδων στους Μύλους και αυτών, που θα εγκατασταθούν εντός του έτους 2012 στον Πλατύ Γιαλό και στην Άνω Μερά, και να ανατεθούν οι εργασίες καθαριότητας στις υπόλοιπες περιοχές σε ιδιώτη. δ) Όσον αφορά στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών: Όπως προεκτέθηκε, το κόστος για την παροχή της υπηρεσίας, πέραν της αμοιβής του τακτικού προσωπικού και του κόστους συντήρησης και κίνησης των ιδιόκτητων οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με το μέχρι σήμερα πρόγραμμα καθαριότητας, ανήλθε για το έτος 2011 στο ποσό των ,53 : - ποσό ,28 για την αμοιβή του έκτακτου προσωπικού (38 συμβασιούχων, κατά τα προεκτεθέντα) για εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων - ποσό ,25 για την μίσθωση των προαναφερομένων μηχανημάτων και την επισκευή, την συντήρηση και τα καύσιμα αυτών.. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε εργολάβο, σύμφωνα με το προαναφερόμενο (υπό στοιχείο γ.ii) πρόγραμμα, με το οποίο επιτυγχάνεται, όπως προεκτέθηκε, ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητος, το κόστος θα ανέλθει ετησίως στο ποσό του πλέον ΦΠΑ 9%. ε) Επίτευξη οικονομίας κλίμακας: 8

9 Με την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης σε εργολάβο, σύμφωνα με το προαναφερόμενο βελτιωμένο πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων, το κόστος θα ανέλθει ετησίως στο ποσό του πλέον ΦΠΑ 9%. Παρά την φαινομενική μικρή αύξηση του κόστους, εντούτοις επιτυγχάνεται ο στόχος της οικονομίας κλίμακας. Ειδικότερα: Ως «οικονομία κλίμακας» δεν μπορεί να νοηθεί αποκλειστικά και μόνον η επίτευξη, με την σύναψη δημόσιας σύμβασης, χαμηλότερου κόστους σε σχέση με το κόστος παροχής των υπηρεσιών αυτών με ίδια μέσα, αλλά η συνεκτίμηση του κόστους και της επιδιωκόμενης βελτίωσης των συνθηκών παροχής των υπηρεσιών καθαριότητος, ως προς την συχνότητα, την ποιότητα, τον μηχανολογικό εξοπλισμό κ.ά, διότι μόνον κατ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο σεβασμός του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και η ανέλιξη της Μυκόνου στην πρώτη θέση του παγκόσμου τουριστικού χάρτη. Σε κάθε δε περίπτωση, για την διακρίβωση της πλήρωσης του κριτηρίου της «οικονομίας κλίμακας» προς εξεύρεση του οφέλους του Δήμου, τα οικονομικά, αριθμητικά και λοιπά στοιχεία, που λαμβάνονται υπόψη για την σύγκριση πρέπει να αφορούν τις ίδιες συνθήκες παροχής υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι τυχόν διαφοροποίηση της έκτασης του αντικειμένου της παροχής των υπηρεσιών και του τρόπου υλοποίησης αυτών, διαφοροποιεί και τα οικονομικά στοιχεία, που προσδιορίζουν το όφελος του Δήμου. Συνεπώς, για την εξακρίβωση της επίτευξης του στόχου της οικονομίας κλίμακας πρέπει να ληφθούν υπόψη ότι εάν ο Δήμος εκτελούσε τις υπό ανάθεση υπηρεσίες με δικά του μέσα και προσωπικό και με τον τρόπο, που περιγράφεται στο βελτιωμένο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών, θα δαπανούσε, πέραν της αμοιβής του τακτικού προσωπικού του, συνολικώς ποσό τουλάχιστον ,53 Ευρώ και δη θα δαπανούσε: ποσό ,28 Ευρώ για την αμοιβή του προσωπικού ποσό Ευρώ για την πρόσληψη 7 επιπλέον συμβασιούχων εποχικών υπαλλήλων κατά τους θερινούς μήνες (ήτοι 61 υπάλληλοι, που απαιτούνται για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών καθαριότητας μείον 54 υπαλλήλους, που διαθέτει ο Δήμος, ήτοι 16 μονίμους και 38 συμβασιούχους, που προσλάμβανε μέχρι τώρα) με κόστος αμοιβής εκάστου ανερχομένη περίπου στο ποσό των Ευρώ για 6 μήνες. ποσό Ευρώ για την πρόσληψη 20 επιπλέον συμβασιούχων εποχικών υπαλλήλων κατά τους χειμερινούς μήνες (ήτοι 36 υπάλληλοι, που απαιτούνται για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών καθαριότητας μείον 16 μονίμους υπαλλήλους, που διαθέτει ο Δήμος) με κόστος αμοιβής εκάστου ανερχομένη περίπου στο ποσό των Ευρώ. ποσό Ευρώ, για την μίσθωση για 3 μήνες 4 απορριμματοφόρων και 2 δορυφορικών οχημάτων, ποσό ,25 Ευρώ, για έξοδα κίνησης και συντήρησης των προαναφερομένων μισθωμένων οχημάτων, ποσό τουλάχιστον Ευρώ, που θα δαπανούσε για την επιπλέον μίσθωση των ακολούθων οχημάτων: κατά το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου: τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων και δύο (2) δορυφορικών οχημάτων για τρείς (3) μήνες (ήδη μισθώνει τα οχήματα αυτά για 3 μήνες έναντι ) και ενός (1) δορυφορικού οχήματος για όλο το διάστημα των έξι (6) μηνών (προϋπολογιζόμενη δαπάνη μίσθωσης ). Κατά το χρονικό διάστημα από 16 Οκτωβρίου έως 14 Απριλίου: δύο (2) δορυφορικών οχημάτων (προϋπολογιζόμενη δαπάνη μίσθωσης ). Καθ όλη την διάρκεια του έτους τεσσάρων (4) press containers, ενός (1) καδοπλυντηρίου οχήματος και εκατό (100) τεμαχίων τροχήλατων κάδων, χωρητικότητος lt περίπου (προϋπολογιζόμενη δαπάνη μίσθωσης ). ποσό Ευρώ, που θα δαπανούσε για έξοδα κίνησης και συντήρησης του προαναφερομένου επιπλέον εξοπλισμού. 9

10 Συνεπώς, για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών αποκομιδής και καθαριότητος με ίδια μέσα και σύμφωνα με το ως άνω βελτιωμένο πρόγραμμα, ο Δήμος θα δαπανούσε, πέραν της αμοιβής του μόνιμου προσωπικού του, ποσό τουλάχιστον των ,53 Ευρώ, ενώ με την ανάθεση μέρους των εν λόγω υπηρεσιών σε ιδιώτη θα δαπανήσει, πέραν της αμοιβής του τακτικού προσωπικού του, για την αμοιβή του αναδόχου το ποσό των Ευρώ ετησίως ( % ΦΠΑ). Συνεπώς, στην περίπτωση ανάθεσης τμήματος υπηρεσιών αποκομιδής και καθαριότητος σε ιδιώτη, ο Δήμος θα έχει όφελος τουλάχιστον ,53 Ευρώ και, συνεπώς, επιτυγχάνεται οικονομία μεγάλης κλίμακας, το όφελος δε αυτό γίνεται μέγιστο για τον Δήμο αν προσμετρηθεί ότι η ποιότητα των υπηρεσιών καθαριότητας θα βελτιωθεί έτσι σημαντικά και η προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτιστικού. Για την υπηρεσία Καθαριότητας Αλέξανδρος Δ.Βαμβακούρης Αντιδήμαρχος Μυκόνου» Μετά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από τους Συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά: Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 3979/ Την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου Μυκόνου κ.α.βαμβακούρη, αρμοδίου της υπηρεσίας καθαριότητας 3. Την μη ψήφιση εκ μέρους της συμβούλου κας Ά. Καμμή, επικαλούμενης ότι ως νέο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου (αντικατέστησε την κα Δ. Νάζου) δεν είχε την πλήρη ενημέρωση επί της προγενέστερης ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. & 4. Τα όσα καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, Α. Εγκρίνει την από εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, με την οποία συμπληρώνενται η αιτιολογία της υπ αρ. 188/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Μυκόνου για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. Η παρούσα απόφαση να σταλεί: στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Εργατοτεχνικού Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου στον Αντιδήμαρχο Μυκόνου κ.α.βαμβακούρη, αρμόδιο καθαριότητας στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες και στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2012. Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 10

11 ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ Ακριβές απόσπασμα Μύκονος, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ 11

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή: ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03 /29-02-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ URBANIC GRAZYNA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03/28-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 1-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/1-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 12/1-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα 1-2-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 20 /12-12-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 20 /12-12-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 20 /12-12-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10/31-05-2013 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 32 (απόσπασμα από το πρακτικό 3/24.1.2011) ΘΕΜΑ: Διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 32 (απόσπασμα από το πρακτικό 3/24.1.2011) ΘΕΜΑ: Διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 32 (απόσπασμα από το πρακτικό 3/24.1.2011) ΘΕΜΑ: Διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015. ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015. ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ: Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 16/09/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 17/23-06-2015 συνεδριάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ Το έτος αυτό, απετέλεσε την πρώτη χρονιά της δημοτικής περιόδου 2007 2010, όπου το νέο Δημοτικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Σίφνου ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 180.000,00 πλεόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 16 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015. (Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης: 116.000,00.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 23/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2059/5-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 23/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2059/5-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 101/2014 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/13-05-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση ενστάσεως της εταιρείας:«δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό 10 / 23-05-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό 10 / 23-05-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 0 / 23-05-202 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015. (Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα