ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30/077/2131 Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκο ολούχα προϊόντα» (Φ.Ε.Κ. 281/Α / ) και ιδίως του άρθρου 2 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 αυτού. 2. Τον καν. (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/ σ ). 3. Τον καν. (ΕΚ) 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού ΕΟΚ αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ» και ιδιαιτέρως το άρθρο 28 «Τροπο ποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/ , σ ). 4. Τον καν. (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίμων» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 139/ ). 5. Την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2000 «για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων». (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/ σ ). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και του πίνακα 1 του άρθρου 10 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2 1750/ «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότη τες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ.» (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/ ). 7. Τις διατάξεις του ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγο ρανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις και ιδίως του άρθρου 9 αυτού (Φ.Ε.Κ. 115/Α / ). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 60 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (Φ.Ε.Κ. 1388/Β / ). 9. Την απόφαση του πρωθυπουργού αριθμ. Υ350/ «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Φ.Ε.Κ. 1603/Β / ). 10. Τις διατάξεις του π.δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128/Α /88), όπως τρο ποποιήθηκε με τα Π.Δ. 543/89 (Φ.Ε.Κ. 229/Α / ) και 91/99 (Φ.Ε.Κ. 98/Α / ). 11. Την απόφασή μας /1396/0029/ «Πα ραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (Φ.Ε.Κ 832/Β / ) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπλη ρωθεί, με την απόφασή μας /2377/0029/ «Τροποποίηση της υπ αριθμ /1396/0029/ απόφασής μας, Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (Φ.Ε.Κ. 1634/Β / ). 12. Την απόφασή μας 30/077/908/ «Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συμπληρωμα τικής της επωνυμίας πώλησης «τσίπουρο» (ΦΕΚ 1150/Β / ). 13. Την από 4/7/2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοό λης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χη μείου του Κράτους προς τον Υπουργό Οικονομικών. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφα λίζεται η τήρηση των διατάξεων του καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου». εξειδικεύονται οι όροι παραγωγής και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών που καθορίζονται με τις διατάξεις του ως άνω κανονισμού.

2 26762 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θεσπίζονται διατάξεις προς εφαρμογήν της ειδικής νομοθεσίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών καθορίζονται οι όροι που πρέπει να πληρούν τα εργοστάσια ποτοποιΐας. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ακολου θούνται οι τεχνικοί ορισμοί και οι τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι και οι ορισμοί των αλκοολούχων ποτών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008. Επιπλέον, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως: α. Ύλες ποτοποιΐας: Οι διάφορες ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των αλκοολούχων ποτών. β. Προσυσκευασμένο αλκοολούχο ποτό: Η μονάδα πώλησης που προορίζεται ως έχει για τον τελικό κα ταναλωτή και τις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και αποτελείται από το αλκοολούχο ποτό και την φιάλη, τον ασκό ή το δοχείο εν γένει, στο οποίο αυτό έχει τοποθετηθεί πριν από την προσφορά του για πώληση, ώστε το περιεχόμενο να μην μπορεί να τροποποιηθεί, παρά μόνον εάν ανοιχθεί η φιάλη, ο ασκός ή το δοχείο, κατά τρόπον που αφήνει εμφανή ίχνη. γ. Εμφιάλωση: Η τοποθέτηση των αλκοολούχων πο τών σε φιάλες, ασκούς ή δοχεία εν γένει με σκοπό την παραγωγή προσυσκευασμένων αλκοολούχων ποτών. Άρθρο 3 Ορισμός και παραγωγή των αλκοολούχων ποτών 1. Αλκοολούχο ποτό είναι το ποτό, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του καν. (ΕΚ) 110/2008. Οι ύλες ποτοποιΐας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αλκοολού χων ποτών πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την αντίστοιχη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία 2. Το δικαίωμα της παραγωγής και εμφιάλωσης των αλκοολούχων ποτών έχουν μόνον οι κατά νόμον λει τουργούντες ποτοποιοί. 3. Η παραγωγή και εμφιάλωση ποτών με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1,2% vol και κατώτερο του 15% vol, επιτρέπεται μόνο στους κατά νόμο λειτουργούντες πο τοποιούς. 4. Τα αλκοολούχα ποτά ανάλογα με τον τρόπο παρα σκευής και τη σύνθεσή τους εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008, οπότε υπόκεινται στους γενικούς κανόνες των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 5 του καν. (ΕΚ) 110/2008. «άλλα αλκοολούχα ποτά» σύμφωνα με την παράγρα φο 3 του άρθρου 5 του καν. (ΕΚ) 110/2008. τις οριζόμενες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 5. α. Προκειμένου να διατεθεί στην κατανάλωση ένα νέο αλκοολούχο ποτό, ο παρασκευαστής ποτοποιός οφείλει, ένα τουλάχιστον μήνα πριν, να υποβάλει στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. σχετικό φά κελο, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: i) Τα στοιχεία αυτού (επωνυμία και έδρα της επιχει ρήσεως, διεύθυνση της μονάδος παραγωγής και αντί γραφο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος). Εφόσον το ποτό παράγεται για λογαριασμό τρίτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσας. ii) Την ποιοτική σύνθεση του αλκοολούχου ποτού. iii) Την κατηγορία, την επωνυμία πώλησης και την εμπορική ονομασία του αλκοολούχου ποτού, ως και υποδείγματα των προς χρησιμοποίηση ετικεττών και των λοιπών στοιχείων της επισήμανσης επί των μέσων προσυσκευασίας αυτού. iv) Τον αλκοολικό τίτλο% Vol του ποτού. Εντός του κατά τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος η Χημική Υπηρεσία υποχρεούται, αφού προβεί στον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου, να χορηγήσει στον ενδιαφερόμενο ποτοποιό βεβαίωση συμμόρφωσης του αλκοολούχου ποτού προς την ισχύουσα νομοθεσία (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι). Αντίγραφο της ως άνω βεβαίωσης και των συνοδευτι κών εγγράφων αποστέλλεται προς τη Διεύθυνση Αλκο όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. β. Κάθε μεταβολή στοιχείων του κατά το εδάφιο α της παρούσας παραγράφου φακέλου γνωστοποιείται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο ποτοποιό στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., τηρουμένης κατά τα λοιπά της κατά τα ανωτέρω προβλεπομένης διαδικασίας. γ. Οι διατάξεις των εδαφίων α και β της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στα ποτά με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1,2% vol και κατώτερο του 15% vol. Άρθρο 4 Ειδικές διατάξεις για ορισμένα αλκοολούχα ποτά Α. «Ούζο» 1. Η επωνυμία «ούζο» συνιστά «γεωγραφική ένδειξη» κατά την έννοια των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008 αναγνωρισμένη υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου, για την κατηγορία «αποσταγμένο Αnis», σύμφωνα με το σημείο 29 του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/ Ούζο ονομάζεται το αλκοολούχο ποτό με γλυκάνισο που παράγεται παραδοσιακά με σύμμειξη αλκοολών που έχουν αρωματισθεί με απόσταξη ή διαβροχή με σπόρους ανίσου και ενδεχόμενα μαράθου, μαστίχα από το ιθαγενές μαστιχόδενδρο της Χίου (Pistacia Lentisus Chia ή Latifolia) και άλλους αρωματικούς σπόρους, φυτά και καρπούς. Η αλκοόλη που έχει αρωματισθεί με απόσταξη (προϊόν απόσταξης) πρέπει: α) να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% του αλ κοολικού τίτλου του προϊόντος, και β) να λαμβάνεται με απόσταξη σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες ασυνεχούς λειτουργίας χωρητικό τητας μέχρι και λίτρων και να έχει αλκοολικό τίτλο όχι μικρότερο του 55% νοι και όχι μεγαλύτερο του 80% νοι. 3. Στο εκ της συμμείξεως των κατά την προηγουμένη παράγραφο αρωματισμένων αλκοολών (εκχυλισμάτων) λαμβανόμενο μίγμα, επιτρέπεται η προσθήκη μόνον: α. βελτιωτικών ουσιών που λαμβάνονται από την εκ χύλιση και απόσταξη των κατά το προηγούμενο εδάφιο αρωματικών σπόρων, φυτών και καρπών. β. γλυκαντικών υλών, σε ποσότητα τέτοια ώστε το δι ατιθέμενο στην κατανάλωση «ούζο» να έχει στερεό υπό λειμμα όχι μεγαλύτερο από 50 γραμμάρια ανά λίτρο. γ. νερού μέχρι της διαμόρφωσης του αλκοολικού τίτ λου κατανάλωσης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος του 37,5 %νοι.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες απαιτείται με τουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για την παρασκευή του ούζου, αυτή γίνεται με προσθήκη φυσικής ανηθόλης σε ποσοστό 0,5 γραμμάρια ανά χι λιόγραμμο ένυδρης αλκοόλης. 5. Η γεωγραφική ένδειξη «ούζο» αποτελεί επωνυμία πώλησης, η οποία χρησιμοποιείται κατά παράδοση, και αντικαθιστά την επωνυμία «αποσταγμένο anis». Κατ εξαίρεσιν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται συμπλη ρωματικώς η επωνυμία πώλησης «αποσταγμένο anis» στην εκάστοτε χρησιμοποιούμενη ξένη γλώσσα, για προϊόντα που προορίζονται είτε για αποστολή στα λοιπά Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, στις οποίες η αναγραφή αυτή βοηθά την ενημέρω ση του καταναλωτή για την φύση του προϊόντος. 6. Η επωνυμία «ούζο» μπορεί να συμπληρώνεται από μία γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 7. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή των ενδείξεων: «από απόσταξη», «διπλή απόσταξη», «αποσταγμένο», «επανα πόσταξη» και άλλων συναφών. Των διατάξεων αυτών εξαιρείται η περίπτωση, κατά την οποίαν ο αλκοολικός τίτλος του ούζου οφείλε ται καθ ολοκληρίαν στο κατά την παράγραφο 2 της παρούσας προϊόν απόσταξης, οπότε επιτρέπεται να αναγράφεται η ένδειξη «εξ αποστάξεως 100%» ή «από απόσταξη 100%», κατά τρόπον ώστε να διαχωρίζεται από την επωνυμία πώλησης «ούζο», και με γράμματα μικρότερου μεγέθους από αυτήν. Β. Τσίπουρο Τσικουδιά. 1. Οι επωνυμίες «τσίπουρο» και «τσικουδιά» συνιστούν «γεωγραφικές ενδείξεις» κατά την έννοια των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008 αναγνωρισμέ νες υπέρ της Ελλάδας, για την κατηγορία «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής», σύμφωνα με το σημείο 6 του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008. Ειδικότερα, χρη σιμοποιούνται ως κατωτέρω: «τσικουδιά», προκειμένου για το προϊόν που παρά γεται στη νήσο Κρήτη «τσίπουρο», προκειμένου για το προϊόν που παράγε ται οπουδήποτε στην Ελλάδα, εκτός της Κρήτης. «τσικουδιά» ή «τσίπουρο», προκειμένου για το προϊόν που παράγεται στα νησιά των Κυκλάδων, αποκλειομέ νης της παράλληλης χρήσης των δύο επωνυμιών από την ίδια ποτοποιΐα. 2. Για την παραγωγή του τσίπουρου/τσικουδιάς ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001 σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο σημείο 6 του Πα ραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008, με την εξαίρεση της προσθήκης του καραμελοχρώματος, η οποία επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση παλαίωσης. Τα χρησιμοποιούμε να στέμφυλα και οι οινολάσπες πρέπει να προέρχονται από οινοποίηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου που καλλιεργούνται αποκλειστικά εντός της Ελλάδας. 3. Πέραν των προβλεπομένων στο ως άνω σημείο επιτρέπεται η προσθήκη μόνον: α. γλυκαντικών υλών, εκ των οριζομένων στο σημείο 3 του Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΚ) 110/2008 στο έτοι μο προς εμφιάλωση απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής σε ποσότητα, ώστε η περιεκτικότητα του διατιθέμενου στην κατανάλωση ποτού να μην υπερβαίνει τα είκοσι (20) γραμμάρια ανά λίτρο, εκφρασμένη σε ιμβερτοσάκχαρο. β. αρωματικών φυτών ή/και σπόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα παραδοσιακή πρακτική, κατά την απόσταξη των στεμφύλων ή/και την επαναπόσταξη του προϊό ντος. 4. Οι γεωγραφικές ενδείξεις «τσίπουρο/τσικουδιά» αποτελούν επωνυμίες πώλησης, οι οποίες χρησιμοποι ούνται κατά παράδοση, και αντικαθιστούν την επωνυμία «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής». Κατ εξαίρεσιν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται συ μπληρωματικώς η επωνυμία πώλησης «απόσταγμα στεμ φύλων σταφυλής» στην εκάστοτε χρησιμοποιούμενη ξένη γλώσσα, για προϊόντα που προορίζονται είτε για αποστολή στα λοιπά Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω σης είτε για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, στις οποίες η αναγραφή αυτή βοηθά την ενημέρωση του καταναλωτή για την φύση του προϊόντος. 5. Η επωνυμία «τσίπουρο/τσικουδιά» μπορεί να συ μπληρώνεται από μία γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. 6. Το τσίπουρο/τσικουδιά, εφόσον παλαιωθεί επί εξά μηνο τουλάχιστον, σε δρύινα βαρέλια χωρητικότητας μέχρι 1000 λίτρων, μπορεί να διατίθεται στην κατανά λωση με τη χρησιμοποίηση της ένδειξης «παλαιό» ή «παλαιωθέν» ή «παλαιωμένο». Η ένδειξη αυτή μπορεί να συμπληρώνεται με την ακριβή διάρκεια της παλαίωσης εκφρασμένης σε έτη, εφόσον αυτή υπερβαίνει το εξάμηνο. Άρθρο 5 Γεωγραφικές ενδείξεις και παραδοσιακές επωνυμίες Μέρος Α. Γεωγραφικές ενδείξεις 1. Ως γεωγραφική ένδειξη, η οποία μπορεί να συμπλη ρώνει ή να αντικαθιστά τις επωνυμίες του Παραρτήμα τος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008, νοείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του εν λόγω κανονισμού, η ένδειξη που δηλώνει ότι ένα αλκοολούχο ποτό κα τάγεται από την επικράτεια χώρας ή από περιοχή ή τοποθεσία αυτής της επικράτειας, εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του αλκοολού χου ποτού μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του καταγωγή. 2. Η χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων της προη γούμενης παραγράφου που αφορούν την Ελλάδα είτε συνολικά είτε κατά περιοχές, επιφυλάσσεται αποκλει στικά στα αλκοολούχα ποτά, των οποίων: α) ο τόπος παρασκευής είναι ο συγκεκριμένος τόπος που υποδηλώνει η χρησιμοποιουμένη γεωγραφική έν δειξη, και β) η εμφιάλωση πραγματοποιείται στον εν λόγω τόπο. 3. α. Με ιδιαίτερη κατά περίπτωση απόφασή μας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθορίζονται οι όροι και προϋπο θέσεις για την παραγωγή και διάθεση των αλκοολούχων ποτών, προκειμένου αυτά να δικαιούνται: της αναγνώρισης γεωγραφικής ένδειξης κατά την έννοια του άρθρου 15 του του καν. (ΕΚ) 110/2008 της χρήσης μιάς εκ των αναγνωρισμένων υπέρ της Ελλάδας γεωγραφικών ενδείξεων που έχουν καταχω ρισθεί στο Παράρτημα IIΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008 της αναγνώρισης άλλης, πλην των προηγουμένων, γεωγραφικής ένδειξης.

4 26764 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προς τούτο οι νομίμως λειτουργούντες ποτοποιοί που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή, υποβάλ λουν είτε μεμονωμένα είτε ως ενώσεις σχετικό αίτημα στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. Το αίτημα συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του καν. (ΕΚ) 110/2008, διαβιβάζεται δε στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., μαζί με τις απόψεις τις οικείας Χημικής Υπηρεσίας. β. Εφόσον υπάρχει αίτημα για την αναγνώριση γεωγραφι κής ένδειξης σε επίπεδο Ένωσης, η αρμόδια Διεύθυνση του Γ.Χ.Κ. το υποβάλλει συνοδευόμενο από τον ως άνω τεχνικό φάκελο και την οικεία απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 του καν. (ΕΚ) 110/ α. Δεν επιτρέπεται η χρήση γεωγραφικής ένδειξης για το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτή δεν έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. β. Δεν επιτρέπεται η χρήση αναγνωρισμένης κατά τα ανωτέρω γεωγραφικής ένδειξης, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι της σχετικής απόφασης και τα στοιχεία του κατα τεθειμένου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεχνικού φακέλου. γ. Δεν επιτρέπεται η παράλληλη χρήση από την ίδια ποτοποιΐα περισσοτέρων της μιας γεωγραφικών ενδεί ξεων για προϊόντα ταυτόσημων προδιαγραφών, όταν αυτές οι γεωγραφικές ενδείξεις περιλαμβάνουν όνομα γεωγραφικής περιοχής. Η επιλογή γίνεται κατά περίπτωση με απόφαση της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. λαμβανομένης υπ όψιν της επίσημα εκφρασμένης άποψης της ποτοποιΐας. Σε περίπτωση απουσίας αυτής της άποψης, η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. αποφα σίζει συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία. δ. Εάν μια μη αναγνωρισμένη κατά τα ανωτέρω γεω γραφική ένδειξη χρησιμοποιείται ως εμπορική επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή τμήμα αυτών, για την επισήμανση ενός αλκοολούχου ποτού τουλάχιστον πριν το 1996, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται στην επισήμαν ση του ποτού, με ιδιαίτερη κατά περίπτωση απόφαση της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος ποτοποιός υποβάλλει το αίτημα συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, η οποία το διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. μαζί με τις επ αυτού απόψεις της. 5. α. Τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία φέρουν γεωγρα φική ένδειξη που αφορά την Ελλάδα ως σύνολον ή επί μέρους περιοχές της, επιτρέπεται να παράγονται για λογαριασμό τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. β. Στην επισήμανση των κατά την προηγουμένη παρά γραφο αλκοολούχων ποτών επιτρέπεται η υποδήλωση των στοιχείων του ποτοποιού που παρασκευάζει και εμφιαλώνει αυτά με τον ειδικό κωδικό που προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας. Όταν τα ποτά παρασκευ άζονται για λογαριασμό τρίτου, ο οποίος εδρεύει εκτός Ελλάδος, η χρήση του ως άνω κωδικού επιτρέπεται υπό τον όρο της αναγραφής της φράσης «παρασκευάζεται και εμφιαλώνεται στην Ελλάδα» σε όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση του ποτού. Μέρος Β. Παραδοσιακές επωνυμίες. 1 Με τον όρο «παραδοσιακή επωνυμία» νοείται επωνυ μία που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για το χαρακτη ρισμό και την περιγραφή ενός αλκοολούχου ποτού με καθορισμένη σύσταση, τρόπο παρασκευής και ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ενδεχομένως δε για να υποδηλώσει, έστω και εμμέσως, συγκεκριμένο τόπο καταγωγής. 2. Η κατοχύρωση μιας παραδοσιακής επωνυμίας γί νεται με ιδιαίτερη κατά περίπτωση απόφασή μας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. Προς τούτο οι νομίμως λειτουργούντες ποτοποιοί, υποβάλλουν είτε μεμονωμένα είτε ως ενώσεις, σχετικό αίτημα στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. Το αίτημα συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη σύσταση, τον τρόπο παρασκευής και τα ιστορικά στοιχεία του ποτού και διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., μαζί με τις επ αυτού απόψεις της οικείας Χημικής Υπη ρεσίας. 3. Μετά την κατοχύρωση μιας παραδοσιακής επωνυ μίας η χρήση της στην επισήμανση ενός αλκοολούχου ποτού επιτρέπεται μόνον, εφόσον πληρούνται οι όροι της κατά την παράγραφο 2 σχετικής απόφασης. Άρθρο 6 Μέσα και όγκοι προσυσκευασίας αλκοολούχων ποτών 1. Τα αλκοολούχα ποτά διατίθενται στην κατανάλωση (χονδρική και λιανική) μόνο προσυσκευασμένα, σε ονο μαστικές ποσότητες που καθορίζονται σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ2 1750/ κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1657/Β / ), με την οποία ενσωματώνεται η οδηγία 2007/45/ΕΚ. Συγκεκριμένα, για ποσότητες μεταξύ 100 ml και 2000 ml, επιτρέπονται μόνον οι ονομαστικές ποσότητες (εκ φρασμένες σε όγκους): ml. Εκτός των ανωτέρω ορίων δεν υφίσταται περιορισμός ως προς την ονομαστική ποσό τητα των προσυσκευασμένων αλκοολούχων ποτών. Κατ εξαίρεση, τα αλκοολούχα ποτά μπορούν να δι ατίθενται χύμα στον τελικό καταναλωτή, μόνον εντός των μονάδων ομαδικής εστίασης. 2. Τα υλικά κατασκευής των χρησιμοποιουμένων προ συσκευασιών πρέπει να πληρούν, όσον αφορά την μετα νάστευση στα αλκοολούχα ποτά, τους όρους ασφαλείας που καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την εκτίμηση της ασφάλειας του υλικού συσκευασίας, ο ενδιαφερόμε νος ποτοποιός ενημερώνει την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία που προβαίνει κατά την κρίση της στις απαραίτητες ενέργειες, όπως έλεγχος πιστοποιητικών, αποστολή υλικού για χημικές δοκιμές κ.λ.π., προκειμένου να διασφαλισθεί η καταλληλότης του εν λόγω υλικού. Η ως άνω Χημική Υπηρεσία ενημερώνει παραλλήλως τη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους που προβαίνει, εάν κρίνεται αναγκαίο, σε περαιτέρω ενέργειες για τη διερεύνηση του θέματος.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των αλκοολούχων ποτών. 1. Η περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση των αλ κοολούχων ποτών διέπεται από τις διατάξεις: του Κεφαλαίου ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008 της παρούσας απόφασης του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τα αλκοο λούχα ποτά, 2. Οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στην επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που διατίθενται στην εγχώρια κατανάλωση είναι οι εξής: α) Η επωνυμία πώλησης, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 του Κεφαλαίου ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. β) Ο κατ όγκο αλκοολικός τίτλος% vol. γ) Η ονομαστική ποσότητα (εκφρασμένη σε όγκο) του περιεχόμενου αλκοολούχου ποτού σε λίτρα ή υποδιαι ρέσεις αυτών. δ)τα στοιχεία της παραγωγού επιχείρησης, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση, τα οποία αναγράφονται σύμφωνα με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. ε) Η ένδειξη παρτίδας 3. Προκειμένου για τα ποτά της παραγράφου 2 που παράγονται στη χώρα, πρέπει επί των μέσων προσυ σκευασίας τους να αναγράφονται στην ελληνική γλώσ σα οι ενδείξεις της επωνυμίας πώλησης και των στοι χείων της παραγωγού ποτοποιΐας. 4. Προκειμένου για τα ποτά της παραγράφου 2 που αποστέλλονται από τα λοιπά Κράτη Μέλη η εισάγονται από τρίτες χώρες, πρέπει επί των μέσων προσυσκευα σίας τους να αναγράφονται στην ελληνική γλώσσα οι ενδείξεις των στοιχείων της επιχείρησης που παραλαμ βάνει ή εισάγει αυτά στην Ελλάδα και της επωνυμίας πώλησης με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρ θρου 14 του καν. (ΕΚ) 110/ α. Όλες οι κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικές ενδείξεις αναγράφονται με χαρακτήρες ευκρινείς, με κατάλληλο υπόστρωμα (φόντο) σε σχέση με το χρώμα των γραμ μάτων, ώστε να μπορούν να διαβάζονται εύκολα. β. O αλκοολικός τίτλος αναγράφεται με μέγεθος γραμμάτων ως ακολούθως: i) τουλάχιστον 4 χιλιοστών του μέτρου προκειμένου για συσκευασίες μεγαλύτερες ή ίσες του μισού (0,5) λίτρου ii) τουλάχιστον 1 χιλιοστού του μέτρου προκειμένου για συσκευασίες μικρότερες του μισού (0,5) λίτρου 6. α. Η επωνυμία πώλησης αναγράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 έως 11 του Κεφαλαίου ΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. β. Η επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται ή/ και να αντικαθίσταται με γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ειδικής εθνικής νομοθεσί ας, με την οποία αναγνωρίζεται η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη. 7. Επιτρέπεται στην ένδειξη του αλκοολικού τίτλου ανοχή ως προς την αναλυτικώς προσδιοριζόμενη τιμή, + 0,3% vol, πέραν της ανοχής που προκύπτει από την αβεβαιότητα της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης μεθόδου ανάλυσης. Η ως άνω ανοχή ισχύει και για τα κατώτατα όρια αλ κοολικού τίτλου που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία αλκοολούχου ποτού. 8. Η αναγραφή της ονομαστικής ποσότητας (εκφρα σμένη σε μονάδες όγκου) διέπεται από τις διατάξεις της Φ2 1750/ κοινής υπουργικής απόφασης. 9. α. Η επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που πα ράγονται στη χώρα και προορίζονται αποκλειστικά για αποστολή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για εξαγωγή στις τρίτες χώρες, πρέπει να είναι σύμφωνη με την νομοθεσία της Ένωσης. β. Προκειμένου για αλκοολούχα ποτά που προορίζο νται αποκλειστικά για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοο λούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., η επισήμανση μπορεί να παρεκκλίνει από τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των χωρών αυτών βάσει πιστοποιητικών των αρμοδίων αρχών της χώρας προορισμού. 10. α. Η επισήμανση των αλκοολούχων ποτών μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματικές ενδείξεις που προ βλέπονται από ειδικές διατάξεις της παρούσας σύμφω να με τους εκάστοτε όρους. β. Η επισήμανση των αλκοολούχων ποτών μπορεί να περιλαμβάνει επιπρόσθετες ενδείξεις, υπό την προϋπό θεση ότι αυτές είναι ακριβείς, δεν έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεωτικές ενδείξεις και δεν ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλάνη τον καταναλωτή. Άρθρο 8 Παραλαβές αλκοολούχων ποτών από τα άλλα Κράτη Μέλη και εισαγωγές από τρίτες χώρες 1. Τα αλκοολούχα ποτά που αποστέλλονται από άλλα Κράτη Μέλη ή εισάγονται από τρίτες χώρες με σκοπό τη διάθεσή τους στην εγχώρια κατανάλωση, πρέπει να πληρούν τους όρους της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης και της παρούσας απόφασης. 2. α. Το δικαίωμα παραλαβής από άλλα Κράτη Μέλη ή/και εισαγωγής από τρίτη χώρα προσυσκευασμένων αλ κοολούχων ποτών, με σκοπό τη διάθεσή τους, ως έχουν, στην εγχώρια αγορά, έχουν οι ποτοποιοί και οι εμπορικές επιχειρήσεις, στις νόμιμες δραστηριότητες των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι εν λόγω δραστηριότητες. β. Το δικαίωμα παραλαβής από άλλα Κράτη Μέλη ή/και εισαγωγής από τρίτη χώρα αλκοολούχων ποτών, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε συσκευασίες και την εν συνεχεία δι άθεσή τους εντός της Ελλάδας έχουν μόνον οι ποτοποιοί. 3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο επιτηδευμα τίες πρέπει, πριν την εισαγωγή από τρίτη χώρα αλκο ολούχου ποτού, να κατέχουν βεβαίωση συμμόρφωσης του αλκοολούχου ποτού προς τη νομοθεσία, την οποία χορηγεί η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., κατόπιν σχετικής αίτησής τους. Υπεύθυνη για την υποβολή της αίτησης αυτής είναι η επιχείρηση που εισάγει το προϊόν, εκτός εάν ορίζε ται από έγγραφη συμφωνία άλλη επιχείρηση, η οποία εμπλέκεται στη διανομή του προϊόντος. 4. α. Για τη χορήγηση της ως άνω βεβαίωσης, μαζί με τη σχετική αίτηση, υποβάλλονται, η σύνθεση και τα αναλυτικά στοιχεία του αλκοολούχου ποτού, υπόδειγμα επισήμανσης που περιλαμβάνει την αρχική επισήμανση και επισήμανση στην ελληνική γλώσσα, αντιπροσωπευ τικό δείγμα του προϊόντος, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί συμπληρωματικώς.

6 26766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ευθύνη για την ορθότητα και την ακρίβεια των κα τατιθέμενων στοιχείων βαρύνει την επιχείρηση που έχει την ευθύνη υποβολής της σχετικής αίτησης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. β. Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οί νου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., αφού προβεί σε έλεγχο των εγ γράφων και της επισήμανσης του ποτού, χορηγεί τη βεβαίωση εντός μηνός το αργότερο από την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ). γ. Στην περίπτωση που απαιτούνται τροποποιήσεις στη σύνθεση ή/και την επισήμανση του ποτού, εντός του ιδίου ως άνω διαστήματος, η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο και υποδεικνύει τις αναγκαίες αλλαγές. 5. α. Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., προκειμένου να χορηγήσει τη βεβαίωση, μπορεί κατά την κρίση της να αποστέλλει το δείγμα για χημική εξέταση στο αρμόδιο εργαστήριο του Γ.Χ.Κ., το οποίο εκτελεί τις σχετικές αναλύσεις κατά προτεραιότητα. Εάν από την εξέταση αυτή προκύψουν αποτελέσματα διαφορετικά από τα κατατεθειμένα από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία, για τη χορήγηση της βε βαίωσης λαμβάνονται υπ όψιν τα αποτελέσματα της εξέτασης του εργαστηρίου του Γ.Χ.Κ. β. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν εργαστη ριακές εξετάσεις κατά τα ανωτέρω, η προθεσμία απά ντησης επιμηκύνεται κατά το διάστημα που απαιτείται για την εξέταση του δείγματος. 6. Εάν η υπεύθυνη κατά την έννοια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επιχείρηση δεν δύναται να προσκο μίσει δείγμα κατά τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης, υποχρεούται να προσκομίσει αμέσως μετά την εισαγωγή δείγμα του προϊόντος στην Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκο ολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., η οποία έχει τη δυνατότητα να καταργήσει ή να τροποποιήσει την ήδη χορηγηθείσα βεβαίωση, εάν από την εξέταση του δείγμα τος προκύψουν στοιχεία που συνηγορούν γι αυτό. 7. α. Η βεβαίωση χορηγείται την πρώτη φορά που το αλκοολούχο ποτό εισάγεται στην Ελλάδα και ισχύει στο διηνεκές, εφόσον δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων, είτε ως προς τη σύνθεση, είτε ως προς την επισήμανση. Οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων απαι τείται να γνωστοποιείται από τους κατά τα ανωτέρω επιτηδευματίες στην Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολού χων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., η οποία κρίνει κατά περίπτωση την ανάγκη χορήγησης νέας βεβαίωσης. β. Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., τηρεί αρχείο των βεβαιώσεων αυτών και χορηγεί αντίγραφά τους στους ενδιαφερομένους επιτηδευματίες κατόπιν σχετικής αίτησής τους. 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 7 του παρό ντος άρθρου εφαρμόζονται και στα ποτά με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1,2% vol και κατώτερο του 15% vol. Άρθρο 9 Παραγωγή αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό τρίτου 1. α. Επιτρέπεται από τους κατά νόμο λειτουργούντες ποτοποιούς η παραγωγή αλκοολούχων ποτών για λο γαριασμό τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, εφόσον αυτό ασκεί νόμιμη εμπορική δραστηριότητα στην Ελλά δα, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση αυτή καλύπτε ται από έγγραφη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Επιτρέπεται επίσης η παραγωγή αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό τρίτου, που οι δραστηριότητές του είναι εκτός Ελλάδος. β. Η αγορά των πρώτων υλών, πλην των αλκοολούχων, καθώς και των υλικών συσκευασίας και επισήμανσης μπορεί να γίνεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση. Η αγορά των αλκοολούχων πρώτων υλών γίνεται αποκλειστικά από τον ποτοποιό. γ. Τα παραγόμενα ποτά διέπονται από τις διατάξεις της σχετικής με τα αλκοολούχα ποτά εθνικής και ενω σιακής νομοθεσίας. Την ευθύνη της τήρησης των δια τάξεων αυτών έχει ο παραγωγός ποτοποιός. 2. Προκειμένου να τεθεί σε κυκλοφορία ένα αλκοο λούχο ποτό που θα παράγεται για λογαριασμό τρίτου, ο ποτοποιός οφείλει ένα τουλάχιστον μήνα πριν, να καταθέσει στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία, πέραν των προβλεπομένων για την έκδοση βεβαίωσης συμμόρφωσης του αλκοολούχου ποτού προς τη νομο θεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, τα εξής στοιχεία: τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. τα φορολογικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η νόμιμη δραστηριότητα εμπορίας αλκοολούχων πο τών υπό του προσώπου, για λογαριασμό του οποίου θα ενεργείται η παρασκευή των αλκοολούχων ποτών, εφό σον η δραστηριότητα αυτή ασκείται εντός Ελλάδος. Εντός του κατά τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η Χημική Υπηρεσία υποχρεούται, αφού προβεί στον έλεγ χο του υποβληθέντος φακέλου, να χορηγήσει βεβαίωση συμμόρφωσης του αλκοολούχου ποτού προς τη νομο θεσία, στην οποία θα αναφέρεται ότι τούτο παράγεται από τον ποτοποιό για λογαριασμό του τρίτου προσώ που (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ). Η βεβαίωση αυτή χορηγείται σε όλα τα εντός Ελλάδος συμβαλλόμενα μέρη και αντίγραφό της αποστέλλεται στην Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. 3. Ο ποτοποιός οφείλει να ενημερώνει την κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία για κάθε μεταβολή της σύμβασης με τον τρίτο, όπως διακοπή, τροποποίηση στοιχείων του ποτού κ.λ.π., ώστε η Χημική Υπηρεσία να προβαίνει, εάν απαιτείται, σε ανάκληση ή τροποποίηση της βεβαίωσης συμμόρφωσης του αλκοολούχου ποτού. 4. Τα κατά τα ανωτέρω παραγόμενα αλκοολούχα ποτά και οι αλκοολούχες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους διακινούνται σε κάθε στάδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 και παραδίδονται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου παρήχθησαν, έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. 5. Οι αλκοολούχες πρώτες ύλες, καθώς και τα πα ραγόμενα για λογαριασμό τρίτου αλκοολούχα ποτά, καταχωρούνται σε ιδιαίτερη μερίδα στο προβλεπόμενο και τηρούμενο βιβλίο του ποτοποιού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/01 και της παρούσας απόφασης. 6. α. Στις περιπτώσεις παραγωγής αλκοολούχων πο τών για λογαριασμό τρίτου επιτρέπεται στην επισήμαν ση να γίνεται αναφορά της επωνυμίας του φυσικού ή νομικού προσώπου, για λογαριασμό του οποίου έγινε η παραγωγή με τη χρησιμοποίηση της φράσης:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Παράγεται από την τα στοιχεία της ποτοποιΐας για λογαριασμό του/της ή υπό την επίβλεψη του/της (ή άλλη ισοδύναμη φράση) τα στοιχεία του προσώπου, για λογαριασμό του οποίου γίνεται η παραγωγή των αλκοολούχων ποτών». Η φράση αυτή αναγράφεται με χαρακτήρες ευκρινείς, σε κατάλληλο για την ανάγνωση υπόστρωμα (φόντο), σε σχέση με το χρώμα των γραμμάτων. β. Τα στοιχεία του παραγωγού ποτοποιού στην ανωτέ ρω φράση μπορούν να υποδηλώνονται με την αναγραφή ειδικού κωδικού αριθμού, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 10 της παρούσας. γ. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά που προορί ζονται για αποστολή στα άλλα Κράτη Μέλη, ως και για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. μπορεί να επιτρέπονται παρεκκλίσεις όσον αφορά τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, εφόσον αυτές είναι σύμ φωνες με τη νομοθεσία της χώρας προορισμού. δ. Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά στην επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που παρασκευάζονται για λογαριασμό τρίτου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης και της παρούσας απόφασης. 7. Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου εφαρμόζονται εφαρμόζονται και στα ποτά με αλκοολικό τίτλο ανώ τερο του 1,2% vol και κατώτερο του 15% vol. Άρθρο 10 Κωδικοί αριθμοί ποτοποιείων 1. Τα στοιχεία του παραγωγού ποτοποιού επιτρέπεται να υποδηλώνονται στην επισήμανση με χρησιμοποίηση ειδικού κωδικού αριθμού αποκλειστικά προκειμένου για αλκοολού χα ποτά που παράγονται για λογαριασμό τρίτου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. 2. α. Ο εν λόγω κωδικός χορηγείται στον παραγωγό ποτοποιό από την Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., κατόπιν σχετικής αιτή σεώς του. Αντίγραφο αποστέλλεται στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. Κατάλογος με όλα τα ποτοποιεία, στα οποία έχει χορηγηθεί ο ειδικός κω δικός αριθμός τηρείται από την Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., β. Ο κωδικός αυτός είναι μοναδικός για κάθε ποτο ποιείο, χορηγείται άπαξ και χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις παραγωγής αλκοολούχων ποτών από το ποτοποιείο για λογαριασμό τρίτου. 3. Ο εν λόγω κωδικός είναι συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών και αποτελείται κατά σειρά από: τα τρία πρώτα γράμματα (κεφαλαία) του ονόματος του δήμου, στον οποίο ευρίσκεται το ποτοποιείο ένα μοναδικό για κάθε ποτοποιείο τετραψήφιο αριθμό τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, κατά το οποίο χορηγείται ο αριθμός. Άρθρο 11 Ωρίμανση/Παλαίωση 1. Τα αλκοολούχα ποτά, μπορούν να διατίθενται στην κατανάλωση μετά από την προηγουμένη ωρίμανση/πα λαίωσή τους εντός κατάλληλων δοχείων. 2. Ο ελάχιστος χρόνος ωρίμανσης/παλαίωσης των αλκοο λούχων ποτών, για τα οποία δε ρυθμίζεται η ωρίμανση/πα λαίωσή τους από τον Καν. (ΕΚ) 110/2008, είναι έξι μήνες. 3. Στις ενδείξεις των ποτών που παλαιώνονται, σύμφω να με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να χρησιμο ποιείται η ένδειξη «παλαιό», «παλαιωθέν», «παλαιωμένο», «ωριμασμένο» ή άλλη ανάλογη έκφραση. Η ένδειξη αυτή μπορεί να συμπληρώνεται με την ακριβή διάρκεια της παλαίωσης εκφρασμένης σε έτη, εφόσον αυτή υπερ βαίνει το εξάμηνο, καθώς και με την ένδειξη του δο χείου παλαίωσης (π.χ. «σε δρύινα βαρέλια»). Η ένδειξη του δοχείου παλαίωσης μπορεί να συμπληρωθεί με την φράση «χωρητικότητας μικρότερης των λίτρων», μόνο στην περίπτωση που το ποτό έχει παλαιωθεί σε δοχεία χωρητικότητας μικρότερης των λίτρων. Της παραγράφου αυτής εξαιρείται το ποτό τσίπουρο/ τσικουδιά, για την παλαίωση του οποίου γίνεται ειδική μνεία στην παράγραφο 6 της ενότητας Β του άρθρου 4 της παρούσας. 4. Η ωρίμανση/παλαίωση των αλκοολούχων ποτών γίνεται σε κατάλληλους, για τον σκοπό αυτό, χώρους ποτοποιείων ή αποσταγματοποιείων. Τα δοχεία της ωρίμανσης/παλαίωσης πρέπει να είναι αριθ μημένα και να αναγράφουν στην εξωτερική τους επιφάνεια με χαρακτήρες ευκρινείς τον αύξοντα αριθμό τους. Σχεδιάγραμμα των χώρων ωρίμανσης/ παλαίωσης με τη θέση, τους αριθμούς και τη χωρητικότητα των δο χείων που χρησιμοποιούνται για την ωρίμανση/παλαίω ση, κατατίθεται από την ποτοποιΐα στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία. 5. Η εκάστοτε αποταμίευση των αλκοολούχων ποτών στα δοχεία προς ωρίμανση/παλαίωση διενεργείται πα ρουσία χημικού της εποπτεύουσας χημικής υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., συντασσομένου εις διπλούν σχετικού πρωτοκόλλου αποταμίευσης προς ωρίμανση/παλαίωση, που υπογράφε ται και από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης. Στο πρωτόκολλο αποταμίευσης αναφέρονται το εί δος του αποστάγματος ή του αλκοολούχου ποτού, η ποσότητα, ο αλκοολικός τίτλος, η αντιστοιχούσα αιθυ λική αλκοόλη εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρα, ο αριθμός του δοχείου και τα στοιχεία που είναι κατά περίπτωση απαραίτητα για τον προσδιορισμό της προέλευσης του προς παλαίωση προϊόντος (π.χ. πρωτόκολλο ανάμιξης, συνοδευτικά της παραγωγής ή διακίνησης έγγραφα). 6. Η έξοδος των αλκοολούχων ποτών από την αποταμίευ ση διενεργείται και πάλι παρουσία χημικού της εποπτεύου σας χημικής υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου εξόδου από την αποταμίευση εις διπλούν. Στο πρωτόκολλο εξόδου από την αποταμίευση αναφέ ρεται το αντίστοιχο πρωτόκολλο αποταμίευσης, η πα ραλαμβανόμενη ποσότητα του προϊόντος, ο αλκοολικός τίτλος, η αντιστοιχούσα αιθυλική αλκοόλη εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρα και, ο αριθμός του δοχείου. 7. Είναι δυνατόν να γίνεται μετάγγιση των ευρισκομέ νων σε ωρίμανση/παλαίωση αλκοολούχων ποτών σε άλλα δοχεία ωρίμανσης/παλαίωσης, παρουσία χημικού της επο πτεύουσας χημικής υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου μετάγγισης εις διπλούν. 8. Τα αλκοολούχα ποτά που τίθενται σε ωρίμανση/πα λαίωση καταχωρούνται είτε σε ιδιαίτερο βιβλίο είτε σε ξεχωριστό τμήμα στο βιβλίο ποτοποιών. Η καταχώριση γίνεται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στα σχε τικά πρωτόκολλα και σύμφωνα με τα εν γένει ισχύοντα για το βιβλίο ποτοποιών. 9. Οι φύρες της ωρίμανσης παλαίωσης είναι οι προ βλεπόμενες από το άρθρο 9 του Ν. 2969/2001.

8 26768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Οι ποτοποιοί που επιθυμούν να κατέχουν Πιστοποιητικό Παλαιότητας κάποιου ποτού ζητούν και λαμβάνουν το πιστο ποιητικό αυτό από την εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία, αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία των παραγράφων 4 έως 8 του άρθρου αυτού. Το Πιστοποιητικό Παλαιότητας έχει τον τύπο του Παραρτήματος ΙV και συνοδεύει απαραίτητα τα ποτά που μεταφέρονται χύμα σε δικαιούμενους ποτοποιούς. Άρθρο 12 Εργοστάσια ποτοποιΐας 1. α. Ποτοποιείο (εργοστάσιο ποτοποιΐας) είναι μόνιμη εγκατάσταση ή συγκρότημα εγκαταστάσεων, ειδικά δι αρρυθμισμένο και με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών. β. Κατ εξαίρεση είναι δυνατόν στο ποτοποιείο να εντάσ σονται χώροι που δεν ανήκουν πολεοδομικά στο ίδιο κτίριο, χωρίς η επιφάνειά τους να προσμετράται στην επιφάνεια του ποτοποιείου. Προϋπόθεση για τούτο είναι αυτοί να ευρίσκονται στον ίδιο δήμο με το ποτοποιείο και να χρη σιμοποιούνται μόνο ως αποθηκευτικοί χώροι του ποτοποι είου, χωρίς να επιτρέπεται καμία άλλη χρήση των χώρων αυτών. Στην περίπτωση χρήσης παρόμοιων χώρων, για την μεταφορά υλικών ή προϊόντων από και προς το ποτοποιείο τηρούνται οι σχετικές φορολογικές διατάξεις. 2. Τα ποτοποιεία πέραν των σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 πρέπει: α. να πληρούν τους γενικούς όρους που προβλέπο νται από τη νομοθεσία για τις βιομηχανικές μονάδες, η εφαρμογή και τήρηση των οποίων είναι αρμοδιότητα των καθ ύλην αντιστοίχων αρμοδίων Αρχών, από τις οποίες τα ποτοποιεία πρέπει να λαμβάνουν και να κα τέχουν τις σχετικές άδειες. β. να πληρούν τους όρους της νομοθεσίας περί πυ ρασφάλειας, η εφαρμογή και τήρηση της οποίας είναι αρμοδιότητα των κατά τόπον Πυροσβεστικών Υπηρεσι ών, από τις οποίες τα ποτοποιεία πρέπει να λαμβάνουν και να κατέχουν βεβαίωση πυρασφάλειας. γ. να πληρούν τους όρους του καν. (ΕΚ) 852/2004 «Για την υγιεινή των τροφίμων» και ειδικότερα του Παραρτή ματος ΙΙ (πλην των Κεφαλαίων ΙΙΙ και XI), την εφαρμογή και τήρηση των οποίων ελέγχουν οι κατά τόπον αρμό διες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. δ. να έχουν συνολικό εμβαδό χώρων τουλάχιστον εκα τόν είκοσι (120) τετρ. μέτρων. ε. να έχουν τις εγκαταστάσεις τους σε ισόγειους ή ανώγειους χώρους, αποκλειομένης της χρήσης υπο γείων χώρων, με την επιφύλαξη του εδαφίου β της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. στ. να πληρούν τους ειδικούς όρους του παρόντος άρθρου. 3. Άμβυκας απόσταξης. α. Οι άμβυκες απόσταξης, εφόσον διαθέτει τέτοιους το ποτοποιείο, πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε σταθερή θέση, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης. β. Οι άμβυκες απόσταξης πρέπει να έχουν τη δυνα τότητα παραγωγής ποτών με απόσταξη αιθυλικής αλ κοόλης γεωργικής προέλευσης παρουσία αρωματικών φυτών, καρπών κ.α. 4. Μηχανικές εγκαταστάσεις ποτοποιείου. α. Κάθε ποτοποιείο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις εξής εγκαταστάσεις: i) Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα πλύσης των φιαλών (πλυντήριο) ή άλλο σύστημα καθαρισμού προ ηγμένης τεχνολογίας. ii) Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα γεμίσματος φιαλών (εμφιαλωτήριο). iii) Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα τοποθέτησης πωμάτων. iv) Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα τοποθέτησης ετικετών (ετικετέζα). β. Όλα τα παραπάνω μηχανήματα πρέπει να είναι της κατάλληλης δυναμικότητας, ώστε να επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών και της παραγωγικότητας του ποτοποιείου. 5. Σκεύη ποτοποιείου. α. Τα απαραίτητα για τη λειτουργία των ποτοποιείων σκεύη, λοιπά είδη και εργαλεία, είναι τα εξής: i) Κάδοι αραίωσης της αλκοόλης από ανοξείδωτο μέταλλο. ii) Δοχεία/δεξαμενές παρασκευής ποτών από ανοξεί δωτο μέταλλο. iii) Βαρέλια ή δοχεία/δεξαμενές αποθήκευσης των ποτών, από υλικά που πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των υλικών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρό φιμα και ιδιαίτερα τους όρους ασφαλείας, όσον αφορά τη μετανάστευση χημικών ουσιών σε αλκοολούχα ποτά. iv) Μέσα μετάγγισης ή επεξεργασίας (σωλήνες, φίλ τρα, αντλίες κ.λ.π) από υλικά που πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των υλικών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και ιδιαίτερα τους όρους ασφαλείας, όσον αφορά τη μετανάστευση χημικών ου σιών σε αλκοολούχα ποτά. β. Όλα τα παραπάνω σκεύη και είδη πρέπει να είναι ανάλογα με την έκταση των εργασιών του ποτοποιείου, ώστε να επαρκούν γι αυτές. 6. Μέσα ελέγχου αλκοόλης και ποτών. Για τον έλεγχο του αλκοολικού τίτλου και της πυκνό τητας των αλκοολούχων ποτών, της χρησιμοποιούμενης αιθυλικής αλκοόλης, ως και των παντός είδους απο σταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, κάθε ποτοποιείο πρέπει να διαθέτει τα εξής υλικά και όργανα ικανο ποιητικής ακρίβειας, ελεγμένης, από αρμόδιο φορέα διακρίβωσης οργάνων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τους εποπτεύοντες χημικούς του Γ.Χ.Κ., αλλά και από τον ίδιο τον ποτοποιό: α. Ένα (1) αλκοολόμετρο κλίμακας % νοι. β. Ένα (1) ή περισσότερα αλκοολόμετρα που θα καλύ πτουν την κλίμακα από 0% vol μέχρι 50% νοι. Στις περιπτώσεις ποτοποιών που παραλαμβάνουν και χρησιμοποιούν για την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών αποστάγματα ή/και προϊόντα απόσταξης, αυτοί πρέπει να διαθέτουν ένα (1) ή περισσότερα αλκοολόμε τρα που θα καλύπτουν και την περιοχή 50 90% νοι. γ. Ένα (1) αραιόμετρο ΒΕΑUΜΕ ή άλλου τύπου, που θα καλύπτει την κλίμακα από ειδικό βάρος 1,000 μέχρι 1,250 gr/ml δ. Ένα (1) θερμόμετρο κλίμακας 0o μέχρι 50 o C. ε. Ένα (1) γυάλινο κύλινδρο ογκομέτρησης των 250 κυβι κών εκατοστών, διαιρεμένο και κατάλληλης διαμέτρου κι ύψους, για τη χρησιμοποίηση των παραπάνω οργάνων. στ. Ένα (1) γυάλινο χωνί κατάλληλης διαμέτρου. ζ. Διηθητικό χαρτί. 7. Αποθήκευση αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων. α. Η αποθήκευση των αλκοολούχων ποτών και των παντός είδους αποσταγμάτων και προϊόντων απόστα ξης πρέπει να γίνεται με τρόπο και υπό συνθήκες κα τάλληλες, ώστε κατ αυτή και μέχρι της διαθέσεώς τους στην κατανάλωση να μην επέρχονται μεταβολές ή αλ λοιώσεις στους μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες τους, εκτός φυσικά της βελτίωσής τους.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υπογείου χώρου απο κλειστικά και μόνον για την εναποθήκευση αποσταγμά των ή/και αλκοολούχων ποτών εν γένει στα κατάλληλα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δοχεία, προς πα λαίωση ή ωρίμανση. 8. Εμφιάλωση φωτιστικού οινοπνεύματος. Στην περίπτωση που στο ποτοποιείο ασκείται η δρα στηριότητα της εμφιάλωσης φωτιστικού οινοπνεύματος, αυτή ασκείται σε ιδιαίτερο διαμέρισμα, το οποίο επι τρέπει τη διασφάλιση των όρων του καν. (ΕΚ) 852/2004 για τα υπόλοιπα παραγόμενα προϊόντα, και με τη χρη σιμοποίηση ιδιαίτερου εξοπλισμού, τηρουμένων και των διατάξεων περί εμφιάλωσης φωτιστικού οινοπνεύματος. Το εμβαδόν του διαμερίσματος αυτού δεν συνυπολογί ζεται στο συνολικό εμβαδόν του ποτοποιείου. Άρθρο 13 Βιβλία ποτοποιών 1.α. Οι ποτοποιοί οφείλουν να τηρούν, με τη μορφή του υποδείγματος του Παραρτήματος V (φύλλα 1 & 2) της παρούσας απόφασης, το προβλεπόμενο από την παρά γραφο 2 της ενότητας Δ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 βιβλίο, αριθμημένο κατά φύλλο και θεωρημένο από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία. β. Στο βιβλίο καταχωρούνται τα προβλεπόμενα από την παραπάνω παράγραφο του νόμου στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν, με τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου του νόμου, να καταχωρούνται και να τηρού νται σε ηλεκτρονική μορφή, αντί της καταχώρησής τους στο βιβλίο. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής τήρησης των στοιχείων, αυτά εκτυπώνονται, κατ αύξουσα σειρά, σε θεωρημένο και αριθμημένο έντυπο, στο τέλος κάθε μήνα. γ. Σε ξεχωριστές θέσεις (στήλες) της ιδίας σελίδας του βιβλίου, καταχωρούνται: η αιθυλική αλκοόλη, τα πάσης φύσεως αποστάγ ματα και προϊόντα απόσταξης που υπόκειται σε πλήρη ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τα οποία προ ορίζονται προς παρασκευή ποτών που υπόκεινται σε πλήρη Ε.Φ.Κ. η αιθυλική αλκοόλη, τα πάσης φύσεως αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης που υπόκεινται σε μειωμένο Ε.Φ.Κ. και τα οποία προορίζονται για την παρασκευή ποτών που υπόκεινται σε μειωμένο Ε.Φ.Κ. η αιθυλική αλκοόλη, τα πάσης φύσεως αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης που υπόκειται σε μειωμένο Ε.Φ.Κ. και τα οποία προορίζονται για την παρασκευή ποτών που υπόκεινται σε πλήρη Ε.Φ.Κ. δ. Σε ξεχωριστές θέσεις (ομάδες στηλών) της ιδίας σελίδας του βιβλίου, καταχωρούνται: τα ποτά που υπόκεινται σε μειωμένο Ε.Φ.Κ. τα ποτά που υπόκεινται σε πλήρη Ε.Φ.Κ. και παράγο νται από αιθυλική αλκοόλη, πάσης φύσεως αποστάγμα τα και προϊόντα απόσταξης, τα οποία υπόκεινται επίσης σε πλήρη Ε.Φ.Κ. τα ποτά που υπόκεινται σε πλήρη Ε.Φ.Κ. και παρά γονται από αιθυλική αλκοόλη, πάσης φύσεως αποστάγ ματα και προϊόντα απόσταξης, τα οποία υπόκεινται σε μειωμένο Ε.Φ.Κ. (π.χ. ρακόμελο, Greek Anis Liqueur ). Κατά προτίμηση σε ξεχωριστές στήλες, καταχωρούνται τα ποτά που παράγονται από αιθυλική αλκοόλη που υπόκειται στον ίδιο συντελεστή Ε.Φ.Κ., αλλά ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ποτών, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ή έχουν διαφορετικό αλκοολικό τίτλο. ε. Σε ξεχωριστές σελίδες του βιβλίου, καταχωρούνται τα ποτά που παράγονται για λογαριασμό τρίτου. Οι διατάξεις των εδαφίων β, γ και δ της παρούσας παρα γράφου ισχύουν και για τα ποτά αυτά. 2. α. Οι ποτοποιοί οφείλουν να τηρούν το βιβλίο σε καλή κατάσταση, χωρίς διορθώσεις με γομολάστιχα ή διορθωτική (επικαλυπτική) ουσία. Οι τυχόν διορθώσεις πρέπει να γίνονται με διαγραφή τους με στικτή γραμμή και αναγραφή του ορθού σε άλλου σημείο. β. Το βιβλίο ή τα στοιχεία που τηρούνται σε ηλεκτρονι κή μορφή πρέπει να είναι στη διάθεση των οργάνων των αρμοδίων αρχών του νόμου 2969/2001 και εν γένει των αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. γ. Το βιβλίο ή το θεωρημένο και αριθμημένο έντυπο, κάθε φορά που στοιχεία τους χρησιμοποιούνται για διενεργούμενο έλεγχο ή επιθεώρηση, θεωρείται από τα αρμόδια όργανα για τα καταχωρημένα στοιχεία και κατά το τμήμα που αφορά τις αρμοδιότητές τους. 3. Οι ποτοποιοί, οι οποίοι τηρούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) βιβλία αποθήκης και παραγωγής κοστολογίου, μπορούν να υποκαθιστούν το βιβλίο ποτοποιού με τα βιβλία του Κ.Β.Σ., με την προϋπόθεση ότι σ αυτά συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 4 Οι ποτοποιοί οφείλουν στο φύλλο που έπεται του φύλλου με τα στοιχεία του μηνός Δεκεμβρίου, να κα ταχωρούν συγκεντρωτικά τα στοιχεία όλου του έτους. Καταχωρούν κατά κατηγορία και με τρόπο όμοιο με τα άλλα φύλλα που αφορούν τη μηνιαία καταχώριση, το σύνολο της αιθυλικής αλκοόλης, των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, ως και των αλκοολούχων ποτών που κατείχαν στο τέλος του προ ηγουμένου έτους, τις ποσότητες της αιθυλικής αλκοό λης, των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης και κάθε άλλου αλκοολούχου υγρού ή ποτού που παρέλαβαν κατά τη διάρκεια του έτους, τις ποσό τητες εξ αυτών που κατεργάστηκαν και τα αλκοολούχα ποτά που παρήγαγαν, εκείνα που διέθεσαν στην εγχώρια κατανάλωση, που απέστειλαν στα άλλα Κράτη Μέλη ή εξήγαγαν σε τρίτες χώρες, ως κα τα υπόλοιπα των εν λόγω προϊόντων που κατέχουν στο τέλος του έτους. Αντίγραφο του φύλλου αυτού, υπό μορφή δήλωσης, υποβάλλεται από τους ποτοποιούς στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους. Άρθρο 14 Έλεγχος Κυρώσεις 1. α. Το Γενικό Χημείο του Κράτους ορίζεται ως η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του καν. (ΕΚ) 110/2008 και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεών του. β. Το Γενικό Χημείο του Κράτους ορίζεται ως η αρμό δια αρχή που έχει την ευθύνη των ελέγχων σύμφωνα με τον καν. (ΕΚ) 882/2004, για ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που θεσπίζει ο καν. (ΕΚ) 110/ α. Ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2969/01 έλεγχος και εποπτεία των ποτοποιείων ανήκει στις κατά τόπον αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. και αποσκοπεί αφ ενός μεν στη διασφάλιση της τήρησης της ειδικής ενωσιακής (καν.(εκ) 110/2008) και εθνικής νομοθεσίας ποιότητας, στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, αφ ετέρου δε στη διασφάλιση της σύλληψης της φορολογητέας ύλης και στην παροχή της τεχνικής υποστήριξης στις αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες για την ορθή επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

10 26770 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Στον κατά την προηγούμενη παράγραφο έλεγχο και εποπτεία των αρμοδίων Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. υπόκεινται και οι αποθήκες και οι εγκαταστάσεις εν γένει των επιτηδευματιών που ορίζονται στις σχετικές διατά ξεις του άρθρου 55 του ν. 2960/01 και των επιχειρήσεων, οι οποίες στα πλαίσια της εμπορικής τους δραστηρι ότητας, παραλαμβάνουν από τα λοιπά Κράτη Μέλη ή εισάγουν από τρίτες χώρες αλκοολούχα ποτά προσυ σκευασμένα έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. γ. Οι Χημικές Υπηρεσίες είναι οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, των διατάξεων του ν.δ. 136/1946 «Περί αγορανομικού κώδικα» (Φ.Ε.Κ. 288/Β / ), όπως ισχύει αναφορικά με την μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων, στο πλαίσιο της κεντρικής αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους για τα τρόφιμα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3668/ Οι κατά τόπον αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες ασκούν διαρκή και συστηματικό έλεγχο των ποτοποιείων, στο πλαίσιο του οποίου προβαίνουν σε τακτική επιθεώρη ση τουλάχιστον άπαξ του έτους, ως και σε έκτακτους ελέγχους και επιθεωρήσεις κατά την κρίση τους ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Ασκούν επίσης έλεγχο σε δειγματοληπτική βάση στις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν από τα λοιπά Κράτη Μέλη ή εισάγουν αλκοολούχα ποτά προσυσκευασμένα έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, στο πλαίσιο του οποίου προβαίνουν σε επιθεωρήσεις κατά την κρίση τους ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. 4. α. Οι Χημικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να ενημε ρώνουν την Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., για τους πραγματοποιούμενους από αυτές ελέγχους και τα αποτελέσματά τους στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, υποβάλλοντας σχετική έκθεση πεπραγμένων. Οφείλουν επίσης να κοινοποιούν τις εκδιδόμενες από αυτές διοικητικές πράξεις για πα ραβάσεις του ν. 2969/2001, ως και τις υποβαλλόμενες στον αρμόδιο εισαγγελέα αναφορές αξιόποινης πράξης με όλα τα σχετικά έγγραφα της δικογραφίας. β. Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ., ενημερώνει, καθοδηγεί και συντονίζει τις ενέργειες των Χημικών Υπηρεσιών. Αλληλογραφεί, επίσης, με την αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επι τροπής για την αμοιβαία κοινοποίηση όλων των απαραί τητων στοιχείων για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου των άλλων Κρατών Μελών, με τις οποίες συνεργάζεται για την αμοιβαία πληροφόρηση στα θέματα του τομέα αυτού. 5. Το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ θρου 8 του ν. 2969/01 Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (Δ.Χ.Α.) συνιστά ειδικό συνοδευτικό έγγραφο για την διασφά λιση και την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της καταλληλότητας των διακινούμενων προϊόντων, σύμφω να με τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, έχει δε τον τύπο που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. 6. Με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατά ξεων του ν. 2960/2001, η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας αποτελεί παράβαση, η οποία τιμωρείται σύμ φωνα με τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ν. 2969/ α. Παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας από φασης που αφορούν προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά και οι οποίες διαπιστώνονται είτε από τον αγο ρανομικό έλεγχο είτε από καταγγελίες, εκτός από τις κυρώσεις της προηγουμένης παραγράφου, τιμωρούνται και σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικα. β. Στην περίπτωση κατά την οποία η επισήμανση στην ελληνική γλώσσα δεν είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 της υπ αριθμ. 7/2009 Αγορανομικής Διάταξης (Φ.Ε.Κ. 1388/Β / ). Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις 1. Δίδεται στους ποτοποιούς προθεσμία ενός έτους από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας απόφασης, ώστε τα ποτοποιεία που έχουν κάνει χρήση του εδαφί ου γ της παραγράφου 3 της ενότητας ΣΤ του άρθρου 17 της υπ αριθμ /1396/0029/ απόφα σης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και έχουν εγκαταστήσει άμβυκα απόσταξης σε χώρο άλλο, εκτός του ποτοποιείου, να μεταφέρουν τον άμβυκα στο πο τοποιείο. Όσοι άμβυκες δεν μεταφερθούν εντός της παραπάνω προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα της χρη σιμοποίησής τους. 2. Οι ήδη λειτουργούντες ποτοποιοί μπορούν να εξα κολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα σήμερα σχετικά έντυπα και βιβλία. 3. Για τα αλκοολούχα ποτά που ήδη διατίθενται στην κατανάλωση, αντί της βεβαίωσης συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία που προβλέπεται κατά περίπτωση από την παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις (βεβαιώσεις, άδειες, εγκρίσεις) που έχουν ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με την κατά περίπτωση ισχύου σα νομοθεσία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. 4. Οι κωδικοί αριθμοί ποτοποποιείων που έχουν ήδη χορηγηθεί εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο 16 Κατάργηση και τροποποίηση αποφάσεων 1. Από την έναρξη ισχύος και με την επιφύλαξη της τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στις πα ραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 της παρούσας κα ταργούνται: α) η υπ αριθμ /1396/0029/2003 απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ /2377/0029/2007 απόφασή μας. β) το άρθρο 6 της υπ αριθμ /4512/1986 απόφα σής μας. γ) η υπ αριθμ /6969/0029/ απόφασή μας. 2. Στο άρθρο 3 της υπ αριθμ. 30/077/908/2011 απόφα σής μας, η φράση «Χημική Υπηρεσία Λάρισας» αντικα θίσταται από τη φράση «κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία». Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Εφαρμόζεται μετά από διάστημα τριών μηνών από τη δημοσίευσή της.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

12 26772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26773

14 26774 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26775

16 26776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 23 Αυγούστου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 23/8/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2131 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων σχετικών με όρους χρήσης Γεωγραφικών Ενδείξεων αλκοολούχων ποτών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ ΤΜΗΜΑ B Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή.

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 24-5-2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ. 30/077/1574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ ΖΥΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 95 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφι κής ένδειξης «Λικέρ Μήλο Νάουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ» Ημερομηνία παραλαβής : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΚΙΤΡΟ ΝΑΞΟΥ» Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): 9 Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του φακέλου: Ελληνική Αριθμός φακέλου: Καθιερωμένη

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου

Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης Παραγωγή Αποθήκευση & Διάθεση Τσικουδιάς & Ρακόμελου Ιωάννης Μ. Γαλανάκης Χημικός Μηχανικός Απόσταγμα Στεμφύλων Σταφυλιού Τσικουδιά Τσίπουρο Raki (Ρακί)

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Σχέδιο - Τελευταία αποθήκευση στις 17/02/2015 14:00 από null I. ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1.Ονομασία και τύπος a. Ονομασία(-ες) προς καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ» Ημερομηνία παραλαβής: (Date of receipt): Αριθμός σελίδων (με την παρούσα): Number of pages (including this page): Γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks

Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Transmission of an established geographical indication of spirit drinks Σχέδιο - Τελευταία αποθήκευση στις 19/02/2015 16:10 από null I. ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1.Ονομασία και τύπος a. Ονομασία(-ες) προς καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

«Τσίπο π υρο υρ το τ αμα μ ρτ ρ ω τ λ ω ό λ» Δευτέρα 22/6/2015 1

«Τσίπο π υρο υρ το τ αμα μ ρτ ρ ω τ λ ω ό λ» Δευτέρα 22/6/2015 1 «Τσίπουρο το αμαρτωλό» Δευτέρα 22/6/2015 1 Διήμεροι: 30.000 άδειες /έτος 5.000-6.000 άμβυκες /έτος, Παραγόμενο προϊόν : Κατά δήλωση 2.735.627 λίτρα άνυδρα ή 6.839.098 λίτρα 40% vol. Εκτίμηση πραγματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου

Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014. στους τομείς αρμοδιότητας. της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Σχέδιο Επισήμου Ελέγχου για το 2014 στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου Αθήνα, 30 Ioυλίου 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945

Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 Αθήνα, 04 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 30/077/1945 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:ΕΛΕΓΧΟΙ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γ.Χ.Κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Β ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 23 Δεκεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4314 Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα πτυξιακών παρεμβάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\Ιαπωνία Ραδιενέργεια\Έλεγχος Εισαγωγών Για Ραδιενέργεια.Docx\ιγ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/05/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/003/491 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3411 19 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «Κίτρο Νά ξου», ως συμπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1634 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3010878/1396/0029/2003 απόφασής μας «Παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΟΥ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΦΜ: ΕΔΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Οδηγίες Συμπλήρωσης Πινάκων : Πίνακας Α: Γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1086 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κοζάνης.... 1 Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Καρδίτσας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013

ΘΕΜΑ : Αποστολή Σχεδίου Επισήμου Ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Αλκοολούχα Ποτά (Οίνος, Ούζο, Τσίπουρο) Εισηγητής: Άγγελος Στ. ηµητριάδης ιευθύνων Σύµβουλος Ευάγγελος Τσάνταλης α.ε. ΟΙΝΟΣ ΚΡΑΣΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η καλλιέργεια της αµπέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 15 Μαρτίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ.Πρωτ.: οικ.3005132/372 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα