ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου» Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 «Για την οργά νωση των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρω παϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων». (Α 280). β. Των άρθρων 1 (παρ. 1,2 και 3) και 2 (παρ.1, περ.7) του Ν. 1338/83 (34 A ) «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 6 του Ν. 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού «ΕΥΡΑΤΟΜ» (70 A ) καθώς και του άρθρου 3 του ν.1338/1983,όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν.1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101). γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). δ. Των άρθρων 13 µέχρι και 29 του Ν. 2637/98 (200 A ), «Σύσταση Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινο τικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων», όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (154 A ) και το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (223 A ) και το άρθρο 29 παρ.1 8 του ν. 3147/2003 (Α 135/03). ε. Του άρθρου 22 παρ.3 του Ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). στ. Του Π.Δ 185/2009, «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ» (Α 213). ζ. Του Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των υπουργείων» (Α 221). η. Του Ν. 1650/1986 (Α 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει, θ. Την υπ. αριθμ. 6809/ΔΙΟΕ 232/2010 (ΦΕΚ 141/ Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι λίας, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Στ. Αρ ναουτάκη ι. Την υπ αριθμ. 6319/711/ (ΦΕΚ 46/ΥΟΔΔ/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία διορίζεται ο Γ. Πετράκος στη θέση του μετακλη τού Γενικού Γραμματέα της ΓΓΕΑ του ΥΠΟΙΑΝ. 2. Την αριθμ. 2672/ κοινή απόφαση του Πρω θύπουργου και του Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχι νίδη» (Β 2408). 3. Tους Κανονισµούς (ΕΚ): α) 73/2009 του Συµβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων

2 6740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στήριξης για τους γεωργούς για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονι σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.» β) 1698/2005 και τον κανονισμό 1973/2005 για τη στή ριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γε ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. γ) 795/2004 της Επιτροπής «σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του καθεστώτος ενι αίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαί σια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς». δ) 796/2004 της Επιτροπής «σχετικά µε τη θέσπι ση λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή της πολ λαπλής συµµόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων κα θεστώτων στήριξης στους γεωργούς». 4. Την από 31/07/09 με αρ. πρωτ γνώµη του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σχετικές εισηγήσεις των καθύλην αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίµων. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή της πολ λαπλής συµµόρφωσης και ορίζεται ο φορέας για την εφαρµογή της διαφοροποίησης και τον υπολογισμό και τη διαχείριση των δικαιωµάτων ενίσχυσης σε εκτέλε ση των Κανονισµών (ΕΚ) 73/2009 & (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου και (ΕΚ) 795/2004 και (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής όπως ισχύουν. Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής Κάθε γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) ή και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά πτυξης (ΕΓΤΑA) ως δικαιούχος των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 36 παρ. α) i v και β) i, iv και v του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Κεφάλαιο Α Υποχρεώσεις γεωργών για την Πολλαπλή συµµόρφωση ΜΕΡΟΣ Ι Γενικές Ρυθμίσεις για το σύνολο της χώρας Άρθρο 3 Καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση Ο γεωργός με βάση το άρθρο 6 του καν. 73/2009 υποχρεούται: 1. Να µεριµνά ώστε στα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε εδάφη µε κλίση άνω του 10%, να υπάρχει φυτική κάλυψη κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων, µέχρι την προετοιµασία του εδάφους για την επόµενη σπορά, ανάλογα µε την καλλιέργεια. 2. Σε αγροτεµάχια µε κλίση πάνω από 10% που κινδυνεύουν από διάβρωση, η άροση πρέπει να γίνε ται κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια ή εναλλακτικά να δηµιουργούνται σταθερές ακαλλιέργητες λωρίδες ως ζώνες ανάσχεσης, σε αποστάσεις ανάλογες µε τις εδα φικές ιδιότητες και την κλίση. Επίσης η άρδευση να µη γίνεται µε την µέθοδο της κατάκλυσης. 3. Να µην καταστρέφει τις αναβαθµίδες, τις ξερολι θιές, τα αναχώµατα και τα φυσικά πρανή στα όρια των αγροτεµαχίων. 4. Εφόσον στην εκμετάλλευση υπάρχουν αρόσιμες εκτάσεις ο γεωργός οφείλει να σε αυτές να εφαρμόζει αμειψισπορά με ένα από τους παρακάτω τρόπους: Α. Να καλλιεργεί και να ενσωματώνει στο έδαφος χειμερινά ψυχανθή, συμπληρωματικά προς την εαρινή καλλιέργεια, στο 20% της αρόσιμης έκτασης της εκμε τάλλευσης κατ έτος. Ως επιλέξιμες συμπληρωματικές καλλιέργειες ψυχανθών μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής: βίκος, ρόβη, τριφύλι, μηδική, κτηνοτροφικά κου κιά, πίσσα, λαθούρι, λούπινα. Σε αγροτεμάχια στα οποία έχει καλλιεργηθεί ψυχανθές ως κύρια καλλιέργεια δεν απαιτείται συμπληρωματική καλλιέργεια. Β. Να καλλιεργεί ετησίως τουλάχιστον τρείς διαφορε τικές (ομάδες) καλλιέργειες στην εκμετάλλευσή του. Ο γεωργός απαλλάσσεται της υποχρέωσης αμει ψισποράς εφόσον αποδείξει με ατομική ή συλλογική ανάλυσης εδάφους ότι το έδαφος του αγροτεμαχίου περιέχει 3% κατ ελάχιστο οργανική ουσία. 5. Ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες, επιλέγει να ακο λουθήσει µια ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτι κές αναφορικά µε τα υπολείµµατα των καλλιεργειών: α) ενσωµάτωση στο έδαφος, β) βόσκηση της καλαµιάς, γ) κοπή και κάλυψη του εδάφους µε τα υπολείµµατα (mulching) και ενσωµάτωσή τους στο έδαφος την επόµενη άνοιξη δ) διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά τη δι άρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωσή της την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µε άδεια από την οικεία /νση Αγροτικής Ανάπτυξης και σύμφωνη γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, µπορεί να προβεί σε καύση της καλαµιάς. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτε λούν οι δεσμεύσεις για τις περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), καθώς και στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Οδηγία 79/409/ ΕΟΚ), όπου ισχύουν οι δεσμεύσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του Ν. 1650/86 «για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Όσον αφορά στα υπολείμματα των κλαδεμάτων στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες) συμπεριλαμβομένων ελαιώνων και αμπελώνων, δύνανται να εφαρμοσθούν οι παρακάτω τρόποι διαχείρισης: α) τεμαχισμός και κάλυψη του εδάφους (mulching) ή β) συγκέντρωση των υπολειμμάτων του κλαδέματος σε σωρό και καύση με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πυρκαγιάς.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Να µην προβαίνει σε μηχανική κατεργασία του εδά φους όταν υπάρχει πάγος ή/και πλήρης κάλυψη του αγροτεµαχίου µε νερό. 7. Να συµµορφώνεται µε την ελάχιστη και τη μέγιστη πυκνότητα βόσκησης των βοσκοτόπων, οι οποίες ορίζο νται σε 0,2 ΜΜΖ/εκτάριο και 3ΜΜΖ/ εκτάριο για όλες τις κατηγορίες ζώων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν αυστηρότερες ρυθµίσεις κατά περιοχή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η βόσκηση, να κόβει και να αποµακρύνει την θαµνώδη βλάστηση των βοσκοτόπων εκτός της πε ρίπτωσης των κοινόχρηστων βοσκοτόπων. 8. Να µην προβαίνει σε άροση των µονίµων βοσκο τόπων εκτός από τις περιπτώσεις όπου προκύπτει πε ριβαλλοντική ή αρχαιολογική αναγκαιότητα η οποία αποδεικνύεται µε έγγραφα των αρµοδίων αρχών. 9. Σε περίπτωση που το αγροτεμάχιο παραμένει ακαλ λιέργητο, να προβαίνει στις ελάχιστες καλλιεργητικές παρεμβάσεις στο αγροτεμάχιο ώστε να διατηρείται αυτό σε καλή κατάσταση και να αποφεύγεται η εισβολή ανεπιθύμητων ειδών. Ο γεωργός μπορεί να αποµακρύνει την ανεπιθύμητη βλάστηση είτε µε βόσκηση είτε µε μηχανικό κόψιμο και απομάκρυνση. 10. Να διατηρεί τους δενδρώνες συμπεριλαμβανομέ νων των ελαιώνων και των αμπελώνων σε καλή βλαστική κατάσταση σε ότι αφορά στα δένδρα. O υπορόφιος χώρος θα πρέπει να διαχειρίζεται ώστε να μην υπάρχει ανεπιθύμητη βλάστηση μεγαλύτερη τους ενός έτους. 11. Να μην καταστρέφει σημαντικά στοιχεία του αγρο τικού τοπίου όπως φυτοφράκτες, υδατοσυλλογές, και δενδροστοιχίες εντός των αγροτεμαχίων ή και στο πε ριθώριο αυτών. Ειδικά για τις εκτάσεις βοσκοτόπων ως στοιχεία του τοπίου ορίζονται επιπρόσθετα και οι βράχοι και ξυλώδεις θάμνοι που περιλαμβάνονται σε αυτούς. 12. Να διατηρεί τους βοσκοτόπους σε καλή αγρονομική και περιβαλλοντική κατάσταση. Ορίζεται όριο περιε κτικότητας βράχων ή ξυλωδών μη βοσκίσιμων φυτών, ποσοστό 25% της έκτασης του βοσκότοπου ή 35% για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου, τα τμήματα των εκτάσεων που είναι ακατάλληλα για βόσκηση θε ωρούνται μη επιλέξιμα. Σε περίπτωση που το ποσοστό της μη χρησιμο ποιούμενης έκτασης είναι μικρότερο του ορίου, υπο λογίζεται η πραγματικά χρησιμοποιούμενη έκταση του βοσκότοπου προκειμένου να υπολογιστεί η πυκνότητα βόσκησης. Η επιλέξιμη για ενεργοποποίηση δικαιωμάτων έκταση του βοσκότοπου παραμένει η συνολική έκταση και η μη βοσκίσημη έκταση θεωρείται ως στοιχείο του τοπίου υπό την έννοια της παραγράφου Από , οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλ λιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση. Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανι σμός Κωπαίδας), κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντί στοιχο έργο ή τμήμα του έργου. Αν δεν ανήκουν σε συλλογικό φορέα άρδευσης θα πρέ πει να τηρούν τις διαδικασίες του παράγωγου δικαίου του νόμου 3199/2003, για την αδειοδότηση της υδροληψίας. 14. Από , δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες υδάτινων όγκων και δεν επιτρέπεται η χρήση αζωτού χων λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των δύο μέ τρων από όχθες υδάτινων όγκων, διωρύγων ή καναλιών άρδευσης ή στράγγισης σε επίπεδες εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των έξι μέτρων για εκτάσεις µε κλίση μεγαλύτερη του 8%. 14. Να µην εναποθέτει υγρά κτηνοτροφικά απόβλη τα εντός ζώνης πλάτους τουλάχιστον 20 μέτρων από επιφανειακά νερά και 50 μέτρων από πηγές, πηγάδια ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για ύδρευση. Άρθρο 4 Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ) για το περιβάλλον Ο γεωργός με βάση τα άρθρα 4 και 5 του καν. 73/2009 υποχρεούται: 1. Να ενσωματώνει καταλλήλως στο έδαφος τα κοκκώ δη αγροχηµικά τα δε δολώματα τρωκτικοκτονίας να το ποθετούνται εντός των στοών των τρωκτικών, ώστε να µην είναι ορατά. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται οι οδηγίες για την ορθή χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και θα τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί που αναγράφονται στην ετικέτα 2. Να µην καταστρέφει τη φυσική αυτοφυή βλάστηση στα όρια των αγροτεµαχίων και στις νησίδες εντός των αγροτεµαχίων του. Ορίζεται ελάχιστο εύρος ζώνης διατήρησης: για θάµνους 0,50µ. εκατέρωθεν της ρίζας του θάµνου και για δένδρα η κάθετη προβολή της κόµης του δέν δρου στο έδαφος. 3. Να εφαρμόζει τη νομοθεσία περί θήρας και συλ λογής ειδών όπως προβλέπεται στην αριθμ /85 κοινή υπουργική απόφαση (Β 757), άρθρο 6, παρ.2 άρθρο 7, παρ 3γ, στο Π.Δ. 86/69 (Α 7), άρθρο 256, παρ.2. και στο ΠΔ 67/81 (Α 43), άρθρα 2 και 3 παρ.1. Εφόσον ο γεωργός επιθυμεί να μην διενεργείται θήρα στο αγροτεμάχιό του αναρτά κατάλληλη σήμανση μετά από άδεια του οικείου δασαρχείου. 4. Να µην καταστρέφει φυσικές υδατοσυλλογές εντός των αγροτεμαχίων. 5. Να πραγµατοποιεί το θερισµό από το κέντρο του αγροτεµαχίου προς το εξωτερικό, περιστροφικά ή σε λωρίδες εφόσον το µέγεθος του αγροτεµαχίου και τα διαθέσιµα µέσα το επιτρέπουν. 6. Να τηρεί τους όρους εφαρμογής των λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών προϊόντων όπως αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασμάτων ή/και σύμφωνα με τα προγράμματα λίπανσης που εκπονούνται από τις αρ μόδιες κατά τόπους υπηρεσίες, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση των υπογείων υδάτων. 7. Να τηρεί ημερολόγιο σχετικών εργασιών και πα ραστατικά αγοράς για τη χρήση λιπασμάτων και φυ τοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία προσκομίζει στις εθνικές και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές, όταν ζη τηθούν. Στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί κοπριά και, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προ έλευση αυτής.

4 6742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Να πραγµατοποιεί την έκπλυση των ψεκαστικών µηχανηµάτων σε απόσταση µεγαλύτερη των 30 µέτρων από γεώτρηση, τάφρο ή υδατοσυλλογή. 9. Να καθαρίζει τη βλάστηση εντός των στοιχείων των αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων για τη διασφάλι ση της αναγκαίας παροχετευτικότητας, µε µηχανικά και όχι µε χηµικά µέσα. Επιτρέπεται κατ εξαίρεση η χρήση των εγκεκριμένων για το σκοπό αυτό χημικών σκευα σμάτων, εφόσον αναγράφεται στην ετικέτα τους. 10. Να καθορίσει στην εκμετάλλευση του και να ση μάνει ευκρινώς χώρο συγκέντρωσης και αποκομιδής απορριµµάτων, όπου εξασφαλίζεται η συγκέντρωση όλων των ρυπογόνων στοιχείων και των συσκευασιών των αγροχηµικών. 11. Να διατηρεί τις πάσης φύσεως αγροτικές εγκατα στάσεις σε καλή κατάσταση ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή ρυπαντών προς το περιβάλλον. 12. Σε περίπτωση που ο γεωργός προτίθεται να χρη σιμοποιήσει ιλύ από αστικά απόβλητα για τη λίπανση του εδάφους, οφείλει να προβεί σε ενέργειες αδειοδό τησης σύμφωνα με τα προβλεπόµενα στα άρθρα 3 και 4 της αριθμ /4225/91 κοινή υπουργική απόφαση (Β 641). Κατά τη διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να εξασφα λίζει τη µείωση της ρύπανσης των νερών από νιτρικά. Για το λόγο αυτό τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν µετά από το διαχωρισµό υγρών στερεών οδηγούνται σε κοπροσωρό χωρητικότητας τόσης ώστε να εξασφα λίζεται ο χρόνος παραµονής τους για ηµέρες συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου που παραµένουν στο στάβλο. Σε περίπτωση που τα απόβλητα διατηρού νται σε υγρή µορφή σε υποδαπέδια κανάλια θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να υπάρχει δυνατότητα συγκράτησής τους για επαρκή χρονική περίοδο ανά λογα µε τη γεωγραφική περιοχή κατά την οποία το έδαφος είναι σε κατάσταση υδατοκορεσµού ή όταν είναι παγωµένο ή καλυµµένο µε χιόνι. Οι χρόνοι αυτοί µπορούν να τροποποιούνται εφόσον κατά το χειρισµό των αποβλήτων εφαρµόζονται και άλλες πρόσθετες τεχνικές που να δικαιολογούν τη µείωση των όγκων αποθήκευσης. Η ποσότητα κοπριάς που προστίθεται κάθε χρόνο στο έδαφος, είτε από ανθρώπους είτε από τα ίδια τα ζώα, να µην περιέχει άζωτο πάνω από 170 χλγ/εκτάριο. Από , να αποφεύγει τη χρήση αζωτούχων λιπα σμάτων σε απόσταση μικρότερη των δύο µέτρων από όχθες διωρύγων ή καναλιών άρδευσης ή στράγγισης για επίπεδες εκτάσεις και σε απόσταση µικρότερη των έξι µέτρων για εκτάσεις µε κλίση μεγαλύτερη του 8%. 13. Να µην εναποθέτει υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα σε ζώνη πλάτους τουλάχιστον 20 µέτρων από επιφα νειακά νερά και 50 µέτρων από πηγές, πηγάδια ή γεω τρήσεις που χρησιµοποιούνται για ύδρευση. 14. Να αποφεύγει τη διάθεση υγρών αποβλήτων καθώς και την εφαρµογή οργανικής κοπριάς σε εκτάσεις µε κλίση µεγαλύτερη του 8%. Άρθρο 5 Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης για την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων Ο γεωργός με βάση τα άρθρα 4 & 5 του καν 73/2009 υποχρεούται: 1. Να τηρεί τις διατάξεις του Π 84/95 (Α 52) άρθρο 4 παρ. 1 & 3 και άρθρο 5 παρ. 1 «Αναγνώριση και κα ταγραφή των ζώων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου».. 2. Να προσέρχεται στις κτηνιατρικές αρχές των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προκειµένου να υποβάλ λει το ειδικό έντυπο έναρξης λειτουργίας εκµετάλλευσης και να αιτείται έγκριση για τη σήµανση των ζώων (Άρ θρο 3, της Οδηγίας 92/102/ΕΟΚ). 3. Να υποβάλλει στις κτηνιατρικές αρχές των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων συµπληρωµένα τα ειδικά έντυπα που αφορούν τις µεταβολές (συµπεριλαµβανοµένης και της διακοπής λειτουργίας) που συµβαίνουν στην εκµετάλλευση (Άρθρο 3, της Οδηγίας 92/102/ΕΟΚ). 4. Να τηρεί τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, άρθρα 4 και 7 «Θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και κατα γραφής των βοοειδών και την επισήµανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας, καθώς και την κατάργηση του κανονισµού 820/97 (ΕΚ) του Συµβουλίου». 5. Να τηρεί τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 911/2004 της Επιτροπής, άρθρα 6, 8 και 9, για την «Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 1760/2000 του ΕυρωπαΪκού Κοινο βουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα µητρώα εκµεταλλεύσεων». 6. Να τηρεί τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 21/2004 του Συµβουλίου, άρθρα 4 και 5 «Θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΚ και 64/432/ΕΟΚ». 7. Να τηρεί τις διατάξεις της αριθμ /2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β 1253) άρθρο 6 παρά γραφοι Η και Ι, άρθρο 7 παράγραφοι Α και, άρθρα 8, και 10 «Συµπληρωµατικά µέτρα για των εφαρµογή του συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 21/2004 του Συµβουλίου». Άρθρο 6 Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης για τη Δημόσια Υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών Ο γεωργός με βάση τα άρθρα 4 & 5 του καν (ΕΚ) 73/2009 υποχρεούται: 1. Να τηρεί τους όρους εφαρµογής των φυτοπροστα τευτικών σκευασµάτων όπως αναφέρονται στην από φαση έγκρισης τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε σία (αριθ /553/ κοινή υπουργική απόφαση (Β196) και π.δ. 115/1997 (Α 104). 2. Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 5, 6 και 8 του Π.Δ. 259/1998 (Α 191), όπως κάθε φορά ισχύει. Από τις κατά παρέκκλιση επιτρεπόμενες ουσίες του άρθρου 5 του Π.Δ. 259/1998 εξαιρείται η οιστραδιόλη 17Β, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 233/2005 (Α 281). Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου η χορήγηση ουσιών γίνεται για θεραπευτικούς σκοπούς υπό την ευθύνη κτη νιάτρου, ο γεωργός υποχρεούται να τηρεί τους χρόνους αναμονής και να αποδεικνύει με έγγραφα στοιχεία την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 4, 5, 6 και 8 του Π.Δ. 259/1998, όπως κάθε φορά ισχύει.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών και να μην διαθέτει ή πωλεί προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για κατανά λωση. 4. Να τηρεί μητρώο εισροών και εκροών στην εκμε τάλλευσή του, το οποίο περιλαμβάνει και παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζω οτροφές) σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 17, 18, 19 και 20 του Καν.(ΕΚ) 178/2002 (E.E. L 31). Σε περίπτωση που, μέσω της ιχνηλασιμότητας των ζωικών τροφίμων, δια πιστώνεται ευθύνη του παραγωγού, αυτός υποχρεούται να αποδεικνύει εγγράφως κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεσή του για τα πρόσωπα τα οποία τον προμήθευ σαν ή στα οποία διέθεσε ζώα ή ζωικά προϊόντα. Υπο χρεούται, επίσης, να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις, τα μέτρα και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. Το «μητρώο εισροών και εκροών» αποτελείται από φάκελο παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο από πίνακα όπου καταγράφονται ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα. 5. Να τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 και το Παράρτημα ΙV του Καν.(ΕΚ) 999/2001 (E.E. L 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τις προ βλεπόμενες από το ανωτέρω Παράρτημα παρεκκλίσεις, ο γεωργός λαμβάνει ειδική έγκριση από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. Ο γεωργός που επιθυμεί να χρη σιμοποιήσει τις επιτρεπόμενες κατά παρέκκλιση ζωικές πρωτεΐνες του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΚ) 999/2001, όπως ισχύει, στην παραγωγή σύνθετων ζωο τροφών, υποβάλλει σχετική αίτηση στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της αριθμ /2004 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1276). 6. Να ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για οποιαδήποτε περίπτωση ζώου υπάρχει υπό νοια ότι έχει προσβληθεί από Μεταδοτική Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια (Μ.Σ.Ε.). Να απομονώνει το ύποπτο ζώο από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής και να περιορίζει τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με ζώα άλλων εκτροφών, μέχρις ότου είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξε τάσεων. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας Μ.Σ.Ε., να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις, τα μέτρα και τις υποδείξεις των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Υποχρεούται, επίσης, να παρέχει κάθε στοιχείο που αφορά την αγορά, πώληση, γέννηση ή μετακίνηση ζώων, καθώς και την αγορά, χρήση και διάθεση ζωοτροφών (άρθρα και 13 του Καν.(ΕΚ) 999/2001). 7. Να μην αγοράζει και να μην πωλεί ζώα, σπέρμα, έμβρυα και ωάρια και απογόνους πρώτης γενιάς ζώων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ή έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν προσβληθεί από Μ.Σ.Ε. Σε κάθε περίπτωση αγοράς ή πώλησης ζώων, αυτά πρέπει να συνοδεύο νται από τα κατάλληλα υγειονομικά πιστοποιητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, αντίγραφα των οποίων ο παραγωγός υπο χρεούται να τηρεί σε αρχείο για τρία χρόνια μετά την απομάκρυνση του ζώου από την εκτροφή (άρθρο 15 του Καν.(ΕΚ) 999/2001). Άρθρο 7 Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης για τη Δημόσια Υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών Ασφάλεια των τροφίμων Ο γεωργός με βάση τα άρθρα 4 & 5 του καν(εκ) 73/2009 υποχρεούται: 1. Απόβλητα Αποφυγή ρύπανσης i Να χειρίζεται τα απόβλητα της εκμετάλλευσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιμολύνονται τα παραγό μενα προϊόντα. ii Να διαχωρίζει σαφώς χωροταξικά τις παραγόμενες πρώτες ύλες από τα απόβλητα της εκμετάλλευσης. 2. Ζωοτροφές i. Να καταγράφει στο μητρώο εισροών και εκροών τυχόν χρήση χημικών σκευασμάτων κατά την παραγωγή των πρώτων υλών ζωοτροφών και να τηρεί αρχείο των ετικετών τους. ii. Εφόσον χρησιμοποιεί μη φαρμακευτικά πρόσθετα ζωοτροφών, να το πράττει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπό τις οδηγίες του γεωπόνου της Διεύθυν σης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και να καταγράφει τις χορηγούμενες ποσότητες και τις ημερομηνίες χρήσης τους. iii. Να καταγράφει στο μητρώο εισροών και εκροών την ποσότητα και την προέλευση των ζωοτροφών (στοιχεία πωλητή, αριθμό έγκρισης/εγγραφής της μονάδας) που χρησιμοποιεί για τη διατροφή των ζώων της εκμετάλ λευσης και να τηρεί αρχείο των αντίστοιχων παραστα τικών και ετικετών iv. Εφόσον χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, να τηρεί αρχείο για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών των πιστοποιητικών, στα οποία αναγρά φονται το όνομα του γενετικά τροποποιημένου οργα νισμού και ο μοναδικός ταυτοποιητής του. v. Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ζωοτροφών, ανάλογα με το είδος του ζώου για το οποίο προορίζο νται, και να διαχωρίζονται χωροταξικά οι φαρμακούχες από τις μη φαρμακούχες ζωοτροφές. 3. Υγεία Πρόληψη i. Να χρησιμοποιεί τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες σε αυτά οδηγίες, και να τηρεί αρχεία. Επίσης, να χρησιμοποιεί τα κτηνιατρικά φάρμακα εφαρμόζοντας κτηνιατρική συνταγή και να καταγράφει τις ημερομηνίες χορήγησής τους και την περίοδο αναμονής στο μητρώο φαρμακευτικής αγωγής της εκμετάλλευσης. ii. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών από τα νεοεισαχθέντα ζώα της εκμετάλλευσης. iii. Να γνωστοποιεί στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία οποιοδήποτε κρούσμα ή ύποπτο σύμπτωμα ζωοανθρω πονόσου εκδηλωθεί στα ζώα της εκμετάλλευσης του και να πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες ενέργειες, όπως αυτές του έχουν γνωστοποιηθεί από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία. iv. Να τηρεί σε αρχείο για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τυχόν εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων από τα ζώα και τα φυτά της εκμετάλλευσης ή δειγμάτων για άλλους σκοπούς που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων και ελέγχους και ανα φορές σχετικά με τα προϊόντα ζωικής προέλευσης της εκμετάλλευσης.

6 6744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) v. Να μην στεγάζει στον ίδιο χώρο Αίγες και Βοοειδή και αν αυτό συμβαίνει, να πραγματοποιεί ελέγχους στις αίγες για φυματίωση. vi. Όταν υπάρχει πτηνοτροφική μονάδα στην εκμετάλ λευση, τα παραγόμενα αυγά θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό και σκιερό μέρος και να είναι καθαρά, μακριά από μολυσματικούς παράγοντες. 4. Παραγωγή Γάλακτος i. Να αρμέγει χωριστά τα ζώα στα οποία εφαρμόζεται φαρμακευτική αγωγή ή εφαρμόστηκε στο παρελθόν και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αναμονής, καθώς και τα ζώα που δεν είναι υγιή και ειδικότερα παρουσιάζουν πυρετό, φλεγμονές ή πληγές του μαστού, εμπύρετη εντερίτιδα με διάρροια, μόλυνση της ουρογεννητικής οδού με απέκ κριμα ή οποιοδήποτε σύμπτωμα ζωοανθρωπονόσου. Το γάλα των παραπάνω ζώων δεν θα πρέπει να χορηγείται για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ κατά την άμελξή τους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κοινές αμελκτικές μηχανές ή περιέκτες με τα υπόλοιπα ζώα. ii. Επίσης, να μη χορηγεί στην κατανάλωση νωπό αγελα δινό γάλα, αν η εκμετάλλευση του δεν είναι απαλλαγμένη ή επίσημα απαλλαγμένη φυματίωσης και βρουκέλλωσης. Τέλος, να μη χορηγεί στην κατανάλωση ή προς μετα ποίηση πρόβειο ή αίγειο γάλα, εφ όσον η εκμετάλλευ ση του δεν είναι απαλλαγμένη ή επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης ή εμβολιασμένη κατ αυτής. iii. Να χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό στην παρα γωγή του γάλακτος και να διατηρεί σε καλή λειτουργική και υγειονομική κατάσταση τον εξοπλισμό αυτό. iv. Οι χώροι που απαιτούνται για την παραγωγή γάλακτος να είναι διαχωρισμένοι από το χώρο διαβίωσης των ζώων. v. Να αποθηκεύει το γάλα σε μέγιστη θερμοκρασία 8 C, εφόσον αυτό εισκομίζεται καθημερινά ή διαφορετικά σε μέγιστη θερμοκρασία 6 C. vi. Να διασφαλίζουν ότι η κατασκευή των εγκατα στάσεων άμελξης είναι τέτοια ώστε να περιορίζεται η μόλυνση του γάλακτος, και oι εγκαταστάσεις αποθήκευ σης του γάλακτος να προστατεύονται από τα παράσιτα. Ο εξοπλισμός άμελξης διατηρείται σε καλή κατάσταση και, εάν κρίνεται αναγκαίο, να απολυμαίνεται πριν από την άμελξη και να εξασφαλίζεται ότι οι θηλές, ο μαστός και η γύρω από αυτόν περιοχή είναι καθαρές. 5. Ιχνηλασιμότητα Να τηρεί αρχείο παραστατικών και εγγράφων εισ ροών και εκροών της εκμετάλλευσης, ώστε να είναι ο ελεγκτής σε θέση να αντιληφθεί από πού προήλθαν οι πρώτες ύλες της εκμετάλλευσης και ποιος ήταν ο προορισμός των προϊόντων και παραπροϊόντων της εκμετάλλευσης. Το αρχείο πρέπει να περιέχει τουλά χιστον τις παρακάτω πληροφορίες: Όνομα και διεύθυνση προμηθευτή ή/και πελάτη, Φύση και ποσότητα εισροών ή/και προϊόντων που διακινήθηκαν, Ημερομηνία συναλλαγής 6. Ειδοποιήσεις i Σε περίπτωση που ο γεωργός παραγωγός τροφί μων έχει υπόνοιες ότι τροφή που έφυγε από την εκ μετάλλευση του είναι ή ενδέχεται να είναι ανασφαλής, υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή τον ΕΦΕΤ) και τους παραλήπτες των προϊόντων και να εκκινήσει διαδικασία απόσυρσής τους. ii Σε περίπτωση που ο γεωργός έχει υπόνοιες ότι τροφή που έχει στην κατοχή του μπορεί να είναι ανα σφαλής ή επιβλαβής για κατανάλωση, υποχρεούται να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές (Δ/νση Αγροτικής Ανά πτυξης, Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή τον ΕΦΕΤ), ώστε να εκ κινηθούν διαδικασίες απόσυρσης. Άρθρο 8 Κοινοποίηση ασθενειών Ο γεωργός με βάση τα άρθρα 4 & 5 του καν. (ΕΚ) 73/2009 υποχρεούται: 1. Ο γεωργός ιδιοκτήτης ή κάθε πρόσωπο που περιποι είται ή φροντίζει ζώα υποχρεούται να δηλώνει αμέσως στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές την ύπαρξη ή την υπό νοια ύπαρξης αφθώδους πυρετού. Υποχρεούται, επίσης, να διατηρεί τα ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ή προ σβολή από αφθώδη πυρετό απομονωμένα από κάθε άλλο είδος ευπρόσβλητου ζώου, να μην επισκέπτεται άλλες εκτροφές ζώων και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις, τα μέτρα και τις υποδείξεις των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. (άρθρο 3 του Π.Δ. 32/2007 (Α 30). 2. Ο γεωργός ιδιοκτήτης ή κάθε πρόσωπο που περι ποιείται ή φροντίζει ζώα υποχρεούται να δηλώνει αμέ σως στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές την ύπαρξη ή την υπόνοια ύπαρξης πανώλους των βοοειδών, πανώλους των μικρών μηρυκαστικών, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, καταρροϊκού πυρετού, επιζωοτικής αιμορραγι κής νόσου των ελαφιών, ευλογιάς των αιγοπροβάτων, φυσαλιδώδους στοματίτιδας, αφρικανική πανώλη των χοίρων, οζώδους δερματίτιδας και νόσου της κοιλάδας του RIFT. Υποχρεούται, επίσης, να διατηρεί τα ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ή προσβολή από τις ασθέ νειες αυτές απομονωμένα από κάθε άλλο είδος ευπρό σβλητου ζώου, να μην έρχεται σε επαφή με ζώα άλλων εκτροφών και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις, τα μέτρα και τις υποδείξεις των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. (άρθρο 3 &4 του Π.Δ. 138/1995 (Α 88) και άρθρο 3 &4 του Π.Δ. 33/2003 (Α 34), Π.Δ. 37/2005(Α56). Άρθρο 9 Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης για την καλή μεταχείριση των ζώων Ο γεωργός με βάση τα άρθρα 4 & 5 του καν. (ΕΚ) 73/2009 υποχρεούται: 1. Ο γεωργός, ο οποίος εκτρέφει μόσχους, να συμ μορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 του Π.Δ. 179/1998 (Α 133).) 2..Ο γεωργός, ο οποίος εκτρέφει χοίρους να συμμορ φώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 του Π.Δ. 215/2003 (Α 181). 3. Οι εκτροφείς των υπόλοιπων παραγωγικών ζώων να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 374/2001 (Α 251). Άρθρο 10 Τήρηση αρχείων 1. Ο γεωργός υποχρεούται να τηρεί αρχείο με τα παρα στατικά αγοράς, τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προιόντα και τις ετικέτες των σπόρων που χρησιμοποιεί.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε ό,τι αφορά στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εκτός των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην κοινο τική και εθνική νομοθεσία, ο γεωργός υποχρεούται να τηρεί αρχείο παραστατικών τεκμηρίωσης των κινήσεων των ζώων. Τα εν λόγω παραστατικά μπορεί να είναι διαβατήρια, αντίγραφα αδειών διακίνησης, αντίγραφα υγειονομικών πιστοποιητικών, κτηνιατρικά πιστοποιη τικά, τιμολόγια αγοράς ή πώλησης ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την καταγωγή, τα αναγνωριστικά στοιχεία, τον προορισμό των ζώων τα οποία είχε στην κυριότητά ή κατοχή του ο γεωργός και τα οποία μετέ φερε, εμπορεύτηκε ή έσφαξε τα τελευταία τρία έτη. ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας Άρθρο 11 Συμπληρωματικές Υποχρεώσεις Γεωργών ως προς τη μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης 1. Οι περιοχές: Του Κωπαιδικού πεδίου, Του Αργολικού πεδίου, Του Θεσσαλικού πεδίου, Της λεκάνης του Πηνειού Ηλείας, του νομού Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας και Ημα θίας, της λεκάνης του Στρυμόνα στο Νομό Σερρών και της πεδιάδας Άρτας Πρέβεζας έχουν καθοριστεί, ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύ πανση γεωργικής προέλευσης ζώνες σε εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. 2. Οι γεωργοί που διαθέτουν εκμεταλλεύσεις εντός των περιοχών αυτών οφείλουν να τηρούν τις γενικές υποχρεώσεις των κωδίκων ορθής πρακτικής για τη νι τρορύπανση που αναφέρονται στην αριθμ /820 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κώδικα Ορθής Γε ωργικής Πρακτικής» (Β 477) και επιπλέον ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται οι εκμεταλλεύσεις τους οφείλουν να τηρούν τα ακόλουθα: Για το Κωπαιδικό πεδίο τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της αριθμ /2520 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1195) Για το Αργολικό πεδίο τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της αριθμ /2519 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1196) Για το Θεσσαλικό πεδίο τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της αριθμ /2905 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1422) Για τη λεκάνη του Πηνειού Ηλείας τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της αριθμ /2521 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1197), Για το νομό Θεσσαλονίκης Κιλκίς, Πέλλας και Ημαθίας τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της αριθμ /824/ κοινής υπουργικής απόφασης (Β 530). Για τη λεκάνη του Στρυμόνα στο Νομό Σερρών τα ανα φερόμενα στο άρθρο 3 της αριθμ /2309/ κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1894) Για την πεδιάδα Άρτας Πρέβεζας τα αναφερόμε να στο άρθρο 3 της αριθμ /2308/ κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1895). Άρθρο 12 Περιοχές Δικτύου Φύση 2000 Για τα αγροτεµάχια εντός των περιοχών του Ευρω παϊκού Δικτύου NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), κα θώς και στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ ο γεωργός οφείλει επι πλέον να τηρεί και τα παρακάτω: 1. Να εφαρμόζει τη νομοθεσία περί θήρας και συλ λογής ειδών όπως προβλέπεται στην αριθμ /85 κοινή υπουργική απόφαση (Β 757), άρθρο 6, παρ.2 άρ θρο 7, παρ 3γ, στο Π.. 86/69 (Α 7), άρθρο 256, παρ.2. και στο Π 67/81 (Α 43), άρθρα 2 και 3 παρ.1. Εφόσον επιθυμεί να µην διενεργείται θήρα στο αγροτεμάχιο του, αναρτά κατάλληλη σήμανση µετά από άδεια από το οικείο δασαρχείο. 2. Να µην εισάγει την καλλιέργεια ξενικών ειδών χω ρίς την ειδική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. 3. Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου υπάρχει συ γκέντρωση κοπριάς αυτή να γίνεται σε καλυµµένο χώρο, όπου λαμβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυ γή έκπλυσης ρυπαντών. 4. Η βόσκηση των ζώων του να γίνεται και ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, υπό τις ακόλουθες προ ϋποθέσεις: α. Η βοσκοϊκανότητα κατά είδος, ο χρόνος, η διάρκεια και οι χώροι βόσκησης, ο αριθμός και το είδος ζώων που θα επιτρέπεται εκάστοτε, θα καθορίζονται από ειδική διαχειριστική μελέτη της οικείας Περιφέρειας ή Νομαρχίας, ή άλλου τοπικού φορέα που θα λαμβά νει υπόψη τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις της περιοχής. β. Μέχρι την οριστική θεώρηση της ειδικής διαχειρι στικής μελέτης, και ελλείψει άλλων ειδικότερων διατά ξεων, η βόσκηση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της παρούσας. γ. Σε καταγεγραμμένες νησίδες φυσικής βλάστησης όπου αναπαράγονται είδη άγριας πανίδας, απαγορεύε ται η βόσκηση από 1η Μαρτίου έως 30η Ιουνίου εκάστου έτους. Οι περιοχές αυτές φέρουν σήµανση µε ευθύνη των καθ ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. 5. Να μην συλλέγει, κόβει ξεριζώνει ή καταστρέφει τα αυτοφυή φυτά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 4 της αριθμ /98 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1289). Επίσης απαγορεύεται η διατήρηση, μεταφορά και πώληση ή ανταλλαγή φυτών των ειδών αυτών. 6. Να µην καλλιεργεί γενετικά τροποποιηµένα φυτά.

8 6746 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΛΕΓΧΟΙ Άρθρο 13 Αρμόδιοι φορείς ελέγχου 1. Αρμόδια ελεγκτική αρχή της πολλαπλής συμμόρ φωσης ορίζεται ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυή σεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 2. Για τους ελέγχους των Κ.Α.Δ. 7 και 8 ορίζονται ως συναρμόδιες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ελεγκτικές αρχές, οι Κτη νιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και η Γ.Δ. Κτηνιατρικής του Υ.Α.Α.Τ., η οποία διαβιβάζει ηλεκτρονικά στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα αποτελέσματα των ελέγχων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των Ν.Α. για τις εν λόγω Κ.Α.Δ., με αναφορά εκτός των άλλων αναγκαίων στοιχείων και στο ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του κατόχου κάθε ελεγχθείσας εκμετάλλευσης. 3. Οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των υπολειμμά των των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Οδηγία 91/414 & καν.(εκ)396/05) (Γεν.Δ/νση Φυτικής Παραγωγής, Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) και των κτηνιατρικών φαρμάκων(καν.(εκ) 2377/90) (Γ.Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση ΚΔΥ), υποχρεούνται να κοινοποιούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου των υπολειμμάτων, τους γε ωργούς που ελέχθηκαν και τις παραβάσεις που διαπιστώ θηκαν ανά γεωργό, με αναφορά στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των αντίστοιχων γεωργών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβά νει υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών για να επιβληθούν οι κυρώσεις για τις πα ραβάσεις που αφορούν μη τήρηση του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης στους παραβάτες γεωργούς. 4. Κάθε φορέας ο οποίος διενεργεί ελέγχους για τη σχετική με τις ΚΑΔ νομοθεσία υποχρεούται να γνω στοποιεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ευρήματα των ελέγχων για τους γεωργούς. 5. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διατηρεί βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται και τα ιστορικά στοιχεία των αποτελε σμάτων των ελέγχων των προηγούμενων ετών. 6. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού μείωσης της αναλογίας αξιοποιούμενων βοσκοτόπων προς αξι οποιούμενες αρόσιμες εκτάσεις, σε εθνικό επίπεδο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμμορφωθούν οι γεωργοί, που έχουν κάνει τις με γαλύτερες αναλογικά υπερβάσεις, προκειμένου η μετα βολή της αναλογίας να παραμείνει εντός του ορίου του 10% σε εθνικό επίπεδο. Η μη συμμόρφωση των γεωργών με τις υποδείξεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί εκ προθέσεως, σοβαρή, μη μόνιμη και εκτός εκμετάλλευσης παράβαση των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης ΜΕΡΟΣ ΙΙ Φύση και διαδικασία ελέγχων Άρθρο 14 Επιτόπιοι έλεγχοι 1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι της πολλαπλής συµµόρφωσης δι εξάγονται επί δείγµατος γεωργικών εκμεταλλεύσεων που εξαγεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα αρθρα 44,45 του καν ΕΚ 796/2004. Το δείγμα για τον έλεγχο των υποχρε ώσεων που απορρέουν από τους καν. 1760/2000 & 21/2004 εξάγονται από τη Γ.Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ. 2. Οι επιτόπιοι έλεγχοι της πολλαπλής συµµόρφωσης διενεργούνται από επιτροπές ελέγχου, οι οποίες απαρτί ζονται από υπαλλήλους µε ειδικότητες συναφείς των προς έλεγχο προτύπων και απαιτήσεων κατά περίπτωση. 3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι της πολλαπλής συµµόρφωσης δι εξάγονται ταυτόχρονα µε τους ελέγχους επιλεξιµότητας ή όταν απαιτείται σε διαφορετικό χρόνο. 4. Στις περιπτώσεις που ενδείκνυται, οι έλεγχοι υπο στηρίζονται από τους ελέγχους µε τηλεπισκόπιση, οι οποίοι διενεργούνται στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ Ε) και όπως αυτοί καθορίζονται αναλυτικά στις τεχνικές προδια γραφές του έργου που εκδίδονται από την ιεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Άρθρο 15 Μηχανογραφικοί διοικητικοί έλεγχοι 1. Οι διοικητικοί έλεγχοι της πολλαπλής συµµόρφωσης αφορούν διασταυρωτικούς µηχανογραφικούς ή οπτικούς ελέγχους των στοιχείων των αιτήσεων. Στη διασταύρω ση των στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα ελέγχων που ενδεχοµένως έχουν ήδη διεξαχθεί σε ότι αφορά τις προς έλεγχο απαιτήσεις και πρότυπα. 2. Οι διοικητικοί έλεγχοι της πολλαπλής συµµόρφωσης διενεργούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία των αντίστοι χων ελέγχων επιλεξιµότητας. 3. Κατά τη διενέργεια των μηχανογραφικών ελέγχων επιλεξιμότητας ελέγχεται και η υπέρβαση των ορίων της πυκνότητας βόσκησης του άρθρου 3, παρ. 7 της παρούσας. Άρθρο 16 Εργαστηριακοί Έλεγχοι 1. Οι ελεγκτικές αρχές δύνανται να αποφασίσουν τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στις περιπτώσεις όπου κρίνουν απαραίτητο. Στις περιπτώσεις που η δι εξαγωγή εργαστηριακού ελέγχου κρίνεται αναγκαία, πραγµατοποιείται λήψη δειγµάτων κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου και αποστολή τους σε εργαστήριο. 2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι διεξάγονται από εργα στήρια ανήκοντα ή εποπτευόµενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 3. Τα εργαστήρια υποχρεούνται να αποστείλουν στην επιτροπή ελέγχου τα αποτελέσματα των ελέγχων εντός 20 ημερών από την αποστολή του δείγματος. Τα αποτελέσμα τα αυτά χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση της έκθεσης ελέγχου και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων. Άρθρο 17 Έκθεση επιτόπιου ελέγχου 1. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται από την επιτροπή ελέγχου έκθεση ελέγχου, σύμφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του κανονισµού (ΕΚ) 796/2004 και με τα υποδείγματα που θα οριστούν με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα δε αποτελέσματα καταχω ρίζονται στη βάση δεδομένων. 2. Ο γεωργός λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων του ελέγχου με υπογραφή του επί της έκθεσης του ελέγχου. Στην περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα και παραβάσεις ο ελεγκτικός φορέας υποχρεούται να κοι νοποιήσει με αποδεικτικό εντός τριών μηνών την έκθεση ελέγχου στον γεωργό. * *

9 ΦΕΚ 509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η παράβαση κάθε υποχρέωσης του γεωργού αξι ολογείται ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη την εκ προ θέσεως ή εξ αμελείας διάπραξη της παράβασης, τη σοβαρότητα, την έκταση και τη μονιμότητά της. 4. Τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από άλλους ελεγκτικούς φορείς και σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρ φωσης κοινοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρθρο 18 Ενστάσεις 1. Ο γεωργός δικαιούται να υποβάλλει ένσταση επί της έκθεσης ελέγχου εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημέρα που αποδεδειγμένα παραλαβε την έκθεση, στην υπηρεσία που τον διενήργησε. 2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο αρμόδιο Περιφε ρειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξετάζονται από επι τροπή που ορίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις εν λόγω επιτροπές δεν συµµετέχουν µέλη των επιτροπών που δι ενήργησαν τον έλεγχο. Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός ενδεικτικής προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή τους. Δεύτερη ένσταση, στην ίδια ή άλλη υπηρεσία, για το συγκεκριμένο έλεγχο, δεν εξετάζεται Άρθρο 19 ευτεροβάθµιοι έλεγχοι Οι δευτεροβάθµιοι έλεγχοι διενεργούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Μειώσεις Ενισχύσεων Άρθρο 20 Μείωση ή αποκλεισµός από τις ενισχύσεις 1. Σε περίπτωση που ο γεωργός δεν τηρεί τις προ βλεπόμενες στο τμήμα Ι της παρούσας υποχρεώσεις, επιβάλλεται μείωση ή αποκλεισμός από την ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στις δι ατάξεις των άρθρων 24 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και 65, 66 και 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής. 2. Σε εφαρμογή του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρακρατεί πο σοστό 25% των ποσών που προκύπτουν από την εφαρ μογή της παραγράφου 1 και το οποίο αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) που τηρείται στην ΑΤΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην περίπτωση που το συνολικό ποσό των επιβλητέων κυρώσεων είναι μικρότερο των 100 Ευρώ, κατ εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΕ)73/2009, υποχρεούται να ενημερώσει τον γεωργό για τα μέτρα συμμόρφωσης που πρέπει να ληφθούν.εάν ο γεωργός συμμορφωθεί η κύρωση δεν επιβάλλεται κατ εφαρμογή του άρθρου 48 του καν.796/04. Εάν ο γεωρ γός δεν συμμορφωθεί εντός του οριζόμενου χρόνου, τότε η κύρωση επιβάλλεται. Οι ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 24 του καν.(εε) 73/2009, χαρακτηρίζουν παραβάσεις ως ήσσονος ση μασίας, εφόσον αυτές εντάσσονται στις παρακάτω περιπτώσεις: i. Απουσία ενός ενωτίου σε ποσοστό μικρότερο του 20% των ζώων που θα έπρεπε να φέρουν δύο ενώτια. ii. Απουσία μητρώου φαρμακευτικής αγωγής εκμε τάλλευσης, εφόσον δεν διαπιστώνεται κατοχή ή χρήση φαρμάκων. iii. Μη εφαρμογή της αμειψισποράς με ψυχανθή εφό σον οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν δικαιολογούν τη μη εφαρμογή της. και συγκεντρώνουν όλα τα παρακάτω χαρακτηριστι κά: i. Δεν αφορούν τον τομέα της υγείας των ζώων, και δεν επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. ii. Είναι παραβάσεις εξ αμελείας και δεν έχουν επα ναληφθεί στο παρελθόν. iii. Χαρακτηρίζονται μικρής σπουδαιότητας, μη μόνιμες και εντός εκμετάλλευσης. iv. Είναι δυνατό να διορθωθούν με μικρές, απλές πα ρεμβάσεις του γεωργού. Οι ελεγκτές καταγράφουν στην έκθεσή τους, τους λό γους για τους οποίους μια παράβαση θεωρείται ήσσο νος σημασίας, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το γεωργό προς διόρθωση της παράβασης και το χρονικό περιθώριο διόρθωσης. Εάν ο γεωργός δε συμμορφωθεί με τις οδηγίες επιβάλλεται ποινή 1% κατ ελάχιστο στο ποσό της ενιαίας ενίσχυσης. Άρθρο 21 Ανώτερη Βία και Έκτακτες Περιστάσεις 1. Στην περίπτωση που ο γεωργός επικαλείται την συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών ή εκτά κτων περιστάσεων στο πρόσωπό του, υποβάλλει στο αρμόδιο Περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολο γητικά. Η αίτηση υποβάλλεται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα που συνέβη το εξαιρετικό γεγο νός και κατέστη εφικτό για τον αιτούντα η υπογραφή της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Τελικές διατάξεις Άρθρο 22 Διαφοροποίηση Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή της διαφοροποίησης και τον υπολογισμό και τη διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά την έννοια των διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ) 73/2009 όπως ισχύει κάθε φορά. Άρθρο 23 Εξουσιοδότηση 1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας. 2. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει εγκύκλιο εγχειριδιο διαδικασιών ελέγχου. Άρθρο 24 Καταργήσεις Από έναρξης ισχύος της παρούσας καταργούνται οι ακόλουθες αποφάσεις: κοινή υπουργική απόφαση / (ΦΕΚ 1921Β ), ΥΑ / (ΦΕΚ 538Β ), κοινή υπουργική απόφαση / (ΦΕΚ 1183Β ), κοινή υπουργική απόφαση / (ΦΕΚ 764Β ), ΥΑ / (ΦΕΚ 1307Β ), ΥΑ / (ΦΕΚ 1447Β ), ΥΑ / (ΦΕΚ 1987 Β ).

10 6748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αρθρο 25 Έναρξη ισχύος Η παρούσα ισχύει από Η απόφααση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Απριλίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Σ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΙΚ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ F Αριθμ (2) Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργεί ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4 του ν.3839/2010 (ΦΕΚ Α 51) «Σύστημα επιλογής προϊ σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι οκρατικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις». β) Των άρθρων του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 26), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν.3839/2010 (ΦΕΚ Α 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανι κών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα θέματα δεν ρυθ μίζονται από τις ως άνω διατάξεις. γ) Των οργανικών διατάξεων του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ Α 187) «περί οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» δ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του ν.1884/1990 (ΦΕΚ Α 81) ε) Της αριθμ / (Β 341) απόφασης «Σύσταση και συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Υπηρε σιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Γεωργίας» όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ / (ΦΕΚ Β 1642) 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α 40) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα Α και Β πενταμελή Υπηρεσιακά Συμ βούλια ως εξής: α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρε σιακού Συμβουλίου. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με βαθμό Α με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των από υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 2. Τα υπό στοιχεία Α τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης. 3. Τα υπό στοιχεία Α τακτικά μέλη των Υπηρεσια κών Συμβουλίων ορίζονται με απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις δια τάξεις του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους. 4. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που συγκροτούνται με την παρούσα, λειτουργούν με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμέ νων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση και τα αναπληρωματικά μέλη. 5. Εισηγητές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, χωρίς δι καίωμα ψήφου, ορίζονται με απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Μονίμου Προσωπικού ή ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου για την κρίση του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με αναπληρωτές αυτών αντίστοιχα τους Προϊσταμένους των οικείων τμημάτων προσωπικού, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι κλάδοι προσωπικού αρμοδιότητας κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 6. Γραμματέας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσί ας. 7. Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν.3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπη ρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν.3839/ Όταν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κρίνουν θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου. 9. Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες των Α και Β Υπη ρεσιακών Συμβουλίων ως ακολούθως: Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρμόδιο να κρίνει την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων υπαλλήλων πλην των Γενικών Διευθυντών των κλάδων ΠΕ 1 Γεωπονικού, ΠΕ 3 Κτηνιατρικού, ΠΕ 4 Ιχθυολόγων, ΠΕ 5 Μετεωρολόγων, ΠΕ 7 Γεωλόγων, ΠΕ 8 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ 15 Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών, ΤΕ 1 Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕ 3

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Aθήνα, 02-07-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 1791/74062 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1468 14 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1791/74062 Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφω σης σε εκτέλεση του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 35235 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ: Π.Α.Π ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα 04.08.2014 ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγόπουλος Χ. Αρ. πρωτ.: 111318 ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: - Περιφερειακές Δ/νσεις ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2012 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Γ.Π.Κ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2012 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Γ.Π.Κ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ επικρ. περ. Natura επικρ. τομέας απαίτηση διαπίστωση α/α περιγρ. πρόθεση μονιμότητα μικρή μέτρια μεγάλη χωρ. απ. εντός εκ. εκτός εκ. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2012 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Γ.Π.Κ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΟΥ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΦΜ: ΕΔΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Οδηγίες Συμπλήρωσης Πινάκων : Πίνακας Α: Γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥΚΑΝ. 1698/05) ΑΘΗΝΑ ΕπιστηµονικόςΥπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ 8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρα 4 και 43-47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 Κανονισμός του Συμβουλίου 834/2007 για την οργανική γεωργία και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 380/5792 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΠΟΛΛΑΠΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1031 25 Απριλίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 9748/100747/1.10.2012 από φασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:.: Εµβολιασµός κατά του Καταρροϊκού πυρετού(κπ)

ΘΕΜΑ:.: Εµβολιασµός κατά του Καταρροϊκού πυρετού(κπ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25.05.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 1869/57761 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ ΠΡΟΣ : 1) Περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120 ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια ΑΕΕ 2013 και συνοπτική επίδειξη Online αίτησης ιάρκεια: 120 Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης Οµάδες - Στόχοι Παραγωγοί που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 497 19 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή ισχύος της υπ αριθμ. 52847/Δ4/30.5.2005 απόφασης.... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΩΧ4Ν465ΦΘΗ-0ΛΡ Αθήνα, 06/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2436 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Μάρτιος 2015 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά στοιχεία Ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελευσίνα, 31 Iουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα