Περίληψη της προκήρυξης θα αποσταλεί στη ΓΓΒ και στην ΚΕEΕ στις 27/3/2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη της προκήρυξης θα αποσταλεί στη ΓΓΒ και στην ΚΕEΕ στις 27/3/2014."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου 48 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Μ. Κοντογιάννη & Σ. Τσιλένης Τηλέφωνο : , FAX : Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Κωδικός Προκήρυξης: ΕΙΕ/ΔΙΟΙΚ/2014/01 Διάρκεια αιτούμενων υπηρεσιών: 24 μήνες Προϋπολογισθείσα δαπάνη: EYΡΩ, πλέον ΦΠΑ Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/4/2014 και ώρα 12:00 το μεσημέρι Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: 28/4/2014 και ώρα μ.μ. Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, Αίθουσα Δ.Σ., 4ος όροφος Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί : α) στο ΦΕΚ, ΚΑΔ: 39980, 28/3/2014 β) σε δύο οικονομικές εφημερίδες, ήτοι ΗΜΕΡΗΣΙΑ 27/3/2014 και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 28/3/2014. γ) σε μία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας και ειδικότερα στην ΑΥΓΗ (27/3/2014) Περίληψη της προκήρυξης θα αποσταλεί στη ΓΓΒ και στην ΚΕEΕ στις 27/3/2014. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και των παραρτημάτων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΙΕ (www.eie.gr/nhrf/news) καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. σελ. 1

2 Έχοντας υπόψη : ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/ )» σε συνδυασμό με τη διάταξη του Άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», που εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και αναλογικά για παροχή υπηρεσιών. 3. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Eυρωπαικής επιτροπής για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2009/81/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων. 5. Της οδηγίας 2005/75/ΕΚ (L/323) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 για τη διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 6. Της Οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 7. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/ , τ. Α ) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 8. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/ , τ. Α ), ως ισχύει. 9. Το N. 2362/95(ΦΕΚ247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογισμικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 10. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 200/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει σήμερα. 11. Την υπ αριθ /ΕΥΣ 1749/ (ΥΠΑΣΥΔ) Απόφασης του υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 12. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 13. Το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66, Α) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» 14. Τα άρθρα 40 και 68 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115, Α). 15. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», ως ισχύει σελ. 2

3 16. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30Α/ ), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279Α/ ) και ισχύει. 17. Τις διατάξεις του Ν. 1514/85 (ΦΕΚ 13Α) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα 18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 226/89 (ΦΕΚ 107Α) «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ε.Ι.Ε.». 19. Τις διατάξεις της 2 του άρθρου 5 του ν. 4051/12 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/12» (ΦΕΚ Α 40). 20. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4047/12 (ΦΕΚ Α 31) με το οποίο κυρώθηκε η 3 του άρθρου 5 της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/11» που αναστέλλει την ισχύ των διατάξεων του ν. 3653/08 έως (ΦΕΚ Α 268). 21. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 85/12 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141). 22. Τις διατάξεις του άρθρου 1 1 του ΠΔ 98/12 «Τροποποίηση ΠΔ 85/12 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α /141)» (ΦΕΚ Α/160). 23. Την υπ αριθ. πρωτ / απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Διορισμός του Β. Γρηγορίου στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)». 24. Την υπ αριθ. πρωτ / απόφαση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» και «Ορισμός Β. Γρηγορίου, Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού». 25. Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/ «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων... και άλλες διατάξεις». 26. Την 2014/03/ απόφαση του Δ.Σ. του ΕΙΕ για την προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Ανοικτό διαγωνισμό σε Ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου 48 στην Αθήνα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» και σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης αυτής (Παραρτήματα Α και Γ ) που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της. Η αιτούμενη παροχή υπηρεσιών είναι διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των εκατόν εξήντα χιλιάδων Ευρώ ( ), πλέον ΦΠΑ. 2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, 4ος όροφος, στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 28/4/2014 και ώρα μ.μ. σελ. 3

4 3. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί : α) στο ΦΕΚ, ΚΑΔ: 39980, 28/3/2014 β) σε δύο οικονομικές εφημερίδες, ήτοι ΗΜΕΡΗΣΙΑ 27/3/2014 και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 28/3/2014. γ) σε μία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας και ειδικότερα στην ΑΥΓΗ (27/3/2014) Περίληψη της προκήρυξης θα αποσταλεί στη ΓΓΒ και στην ΚΕEΕ στις 27/3/2014. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και των παραρτημάτων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΙΕ (www.eie.gr/nhrf/news) καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 4. Τυχόν αιτήματα για διευκρινίσεις θα πρέπει να απευθύνονται γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Τα ερωτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου 48 στην Αθήνα ή να αποστέλλονται στο fax Προσφορές που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών που είναι η 28/4/2014 και ώρα 12:00 το μεσημέρι θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α Κεφάλαιο 2, άρθρο Οι υποβαλλόμενες στο Διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών. 7. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνουν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 8. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα προκήρυξη έχουν εφαρμογή οι προαναφερόμενες διατάξεις του Π.Δ. 60/07, σε συνδυασμό με το Π.Δ.118/2007, ως ισχύουν σήμερα. 9. Τα παραρτήματα Α, Β και Γ, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Προκήρυξης αυτής. 10. Αντίγραφα της προκήρυξης δίνονται στους ενδιαφερόμενους από την Γραμματεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου 48 στην Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 14:00, έως και την 18/4/2014. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου σελ. 4

5 Ανήκει στην Προκήρυξη ΕΙΕ/ΔΙΟΙΚ/2014/01 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 Άρθρο 1 : Αντικείμενο προκήρυξης... 6 Άρθρο 2 : Δικαίωμα συμμετοχής-δικαιολογητικά συμμετοχής & κατακύρωσης... 7 Άρθρο 3 : Υποχρεώσεις διαγωνιζόμενων σχετικά με τη σύνταξη & υποβολή προσφορών Άρθρο 4 : Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού : Αποσφράγιση προσφορών Διοικητικές Προσφυγές Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων Άρθρο 5 : Αποτελέσματα Κατακύρωση Ανάθεση Κατάρτιση σύμβασης Άρθρο 6 : Πληρωμή Κρατήσεις Άρθρο 7 : Παρακολούθηση-Παραλαβή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ σελ. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ανήκει στην Προκήρυξη ΕΙΕ/ΔΙΟΙΚ/2014/01 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες. Η μη ικανοποίησή τους καθιστά απαράδεκτη μία προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: 1. Eίναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή περιέχει ανακριβή στοιχεία. 2. Δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 3. Δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπει το άρθρο 2 του Κεφαλαίου 2, του Παραρτήματος Α. 4. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η προσφορά δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κεφαλαίου 2 και το Παράρτημα Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). 5. O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των τεσσάρων (4) μηνών. 6. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται. 7. Περιέχει οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε ηλεκτρονικό μέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτός διαγωνισμός σε Ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές» και σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της προκήρυξης αυτής (Παραρτήματα Α και Γ ) που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της. Η αιτούμενη παροχή υπηρεσιών είναι διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των εκατόν εξήντα χιλιάδων Ευρώ ( ), πλέον ΦΠΑ. σελ. 6

7 Οι τεχνικές προδιαγραφές (ανάλυση εργασιών κατά κτίριο, ορόφους ή και χώρους ορόφων, συχνότητα εργασιών, κλπ) περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος μόνον του ανωτέρω έργου, ούτε εναλλακτικές προσφορές. Άρθρο 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Φυσικά πρόσωπα, Νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ και που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη αδιαλείπτως στην Ελλάδα ή στα παραπάνω κράτη τον καθαρισμό κτιρίων που στεγάζουν επιχειρήσεις ή οργανισμούς, και ότι εντός της πενταετίας αυτής έχουν να επιδείξουν συμβάσεις συνολικής διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών για τον καθαρισμό κτιρίων που περιλαμβάνουν χημικά και βιολογικά εργαστήρια (τα ιατρεία δεν περιλαμβάνονται). Σε περίπτωση υποβολής προσφορών από ενώσεις ή κοινοπραξίες, όλα τα μέλη αυτών πρέπει να διαθέτουν την παραπάνω προϋπηρεσία. Η παραπάνω προϋπηρεσία αποτελεί υποχρεωτικό όρο συμμετοχής στον διαγωνισμό και τεκμηριώνεται με την υποβολή των σχετικών συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς ή των σχετικών βεβαιώσεων των αντίστοιχων Φορέων του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου. Οι συμβάσεις και βεβαιώσεις υποβάλλονται σε πρωτότυπα, ή γνήσια αντίγραφα επικυρωμένα από Δημόσια αρχή. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής: - Όσοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι από Δημόσια Υπηρεσία γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. - Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου - Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. - Όσοι δεν προσκόμισαν έγκαιρα και προσηκόντως τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής. - Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). Όσα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί κυρώσεις αντίστοιχες με τις παραπάνω. σελ. 7

8 2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όλοι οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά τους και με ποινή αποκλεισμού, τα εξής : α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το Άρθρο 2, παρ. 2.4 της παρούσας προκήρυξης β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία πρέπει: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνουν ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: A. Oι Έλληνες Πολίτες: - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περ. (α1) της παρ δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (α2) της παρ του παρόντος άρθρου καταστάσεις, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (α3) της παρ του παρόντος άρθρου, - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (α4) της παρ Β. Οι αλλοδαποί - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περ. (β1) της παρ του παρόντος άρθρου. - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (β2) της παρ του παρόντος άρθρου καταστάσεις - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (α3) της παρ του παρόντος άρθρου. - ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με την περ. (β3) της παρ του παρόντος άρθρου. Γ. Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα όπως δηλώνονται αντίστοιχα από τους έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες των περιπτώσεων (α1) και (β1) της παρ του παρόντος άρθρου. σελ. 8

9 - δεν τελούν σε κάποιες από τις αναφερόμενες καταστάσεις των περιπτώσεων α2 και β2 της παρ που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς πολίτες αντίστοιχα. - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (α3) της παρ του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τις περιπτώσεις α4 και β3 της παρ του παρόντος άρθρου αντίστοιχα. - όσα περιλαμβάνονται στην περίπτωση (γ) της παρ Δ. Ενώσεις και Κοινοπραξίες - Όλα τα αναφερόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. iii) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ότι: - η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση και την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα - ο προσφέρων έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, του αντικειμένου του έργου - η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα. - αναλαμβάνει την προσήκουσα και έγκυρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος. (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ). δ) Σύντομη παρουσίαση του προσφέροντα (ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης), και περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του (νομική μορφή, οργανόγραμμα, εύρος δραστηριοτήτων: αντικείμενο, προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο). Δικαιολογητικά σύστασης και νομιμοποίησης σε περίπτωση νομικών προσώπων. ε) Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας ή Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο προσωπικό του υποψηφίου κατά την τελευταία τριετία. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του φορέα. στ) Κατάλογο ανάλογων υπηρεσιών που έχει εκτελέσει ο προσφέρων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό καθώς και συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και των στοιχείων αυτού (φορέας, παροχές, αριθμός ασφαλισμένων κτλ). Ο εν λόγω κατάλογος προς απόδειξη των εκεί αναφερόμενων στοιχείων, θα πρέπει να συνοδεύεται από: α. πιστοποιητικά που σελ. 9

10 έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή σε περίπτωση που ο αναθέτων ήταν φορέας που ανήκε στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και β. με πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα συμβάσεων υπηρεσιών που έχει εκτελέσει στο παρελθόν ή είναι ενεργές με αναθέτοντες φορείς του ιδιωτικού τομέα. ζ) Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις. η) Ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών καθώς και ενδιάμεσα αποτελέσματα χρήσης του τελευταίου τριμήνου. Για όσους δεν έχουν από το Νόμο υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, Υπεύθυνη Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα την παροχή των συγκεκριμένων εργασιών κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. θ) Αντίγραφο της ΣΣΕ στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, εφόσον υφίσταται, άλλως τους όρους εργασίας και αμοιβής που εφαρμόζονται από την επιχείρηση Σε περίπτωση Κοινοπραξιών ή ενώσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σε αυτήν πρέπει να καθορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα. Κάθε συμμετέχων υποχρεούται στην προσκόμιση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και δηλώσεων, και η προσφορά υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ειδοποιείται εγγράφως σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 4 της παρούσης, και οφείλει εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο Άρθρο 4 να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά. α) Οι Έλληνες Πολίτες: 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως σελ. 10

11 προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών. β) Οι Αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περ. (α1) της παρ του παρόντος άρθρου. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (α2) της ενότητας ή από άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία της ίδιας περίπτωσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (α3) (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (α) έως (β) της παρ , αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και για σελ. 11

12 τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 1 της παρ του παρόντος άρθρου. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της ανωτέρω περίπτωσης γ2 εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. δ) Οι Ενώσεις και Κοινοπραξίες Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος της κοινοπραξίας που συμμετέχει στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 118/ Επιπρόσθετα, ο προσφέρων υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης, στην οποία θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης των παρ , και συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι περιοριστική Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές, πιστωτικά ιδρύματα κλπ προσκομίζονται επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα σελ. 12

13 2.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εξαιρουμένου του ΦΠΑ, ήτοι οκτώ χιλιάδες Eυρώ (8.000 ) Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε, του Ε.Ο.Χ καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ζητείται με την προκήρυξη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 25 του Π.Δ.118/2007. Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στους δε λοιπούς διαγωνιζόμενους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα, παράρτημα Γ. ΑΡΘΡΟ 3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι προσφορές πρέπει να: α) έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και να φέρουν την υπογραφή του συμμετέχοντος. β) είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. σελ. 13

14 γ) πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αυτά αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων, ανά φάκελο κρίνεται απαραίτητη. δ) Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX & Ε-ΜΑΙL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Τ.Κ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΕΙΕ/ΔΙΟΙΚ/2014/01 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 28/4/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ε) Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. Ειδικότερα, ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή : ε.1 Φάκελος με ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (Άρθρο 2.2) και την εγγύηση συμμετοχής, (Άρθρο 2.4). Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. ε.2 Φάκελος με ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τους Πίνακες του Παραρτήματος Β με συμπληρωμένη την στήλη Συμμόρφωσης που αφορά τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και περιγραφή των υλικών ή του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί. Ειδικά για τα προϊόντα καθαρισμού και καθαρισμού - απολύμανσης θα πρέπει να αναφερθεί ο αριθμός καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς και ο αριθμός έγκρισης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο χρόνος δράσης, όπως επίσης και τα απαραίτητα ενεργά συστατικά που θα διασφαλίζουν ικανοποιητικά τους στόχους καθαρισμού και καθαρισμού - απολύμανσης ανάλογα με τον προορισμό τους. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Νόμου 3863/2010, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της τεχνικής προσφοράς τους τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσουν στο έργο, τις ημέρες και ώρες εργασίας και τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. Σε περίπτωση που τα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να επισυνάψουν στην τεχνική προσφορά τους οποιαδήποτε στοιχεία δεν αναφέρονται σελ. 14

15 στους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη, αλλά κρίνονται ουσιώδη κατά την εκτίμηση τους. ε.3. Φάκελος με ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου. Με ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (τιμές, Άρθρο 3.2) θα δίδονται, επί ποινή αποκλεισμού κατά πίνακα του Παραρτήματος Β καθώς και συνολικά, χωρίς ΦΠΑ καθώς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που ισχύει κατά την σύνταξη της προσφοράς. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Άρθρο 16 παρ. 6 Π.Δ. 118/2007). Στην οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 68 του νόμου 3863/2010, πρέπει να παρουσιάζεται, επί ποινή αποκλεισμού σε ξεχωριστό κεφάλαιο, το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά στις αποδοχές των εργαζομένων, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, το ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, το κόστος των αναλώσιμων, το εργολαβικό κέρδος. στ) Οι προσφορές πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής που είναι η 28/4/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635, και που θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όλες οι προσφορές ακόμα και αυτές που θα υποβληθούν ταχυδρομικά, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν έχουν παραληφθεί μέχρι την παραπάνω καταληκτική προθεσμία υποβολής διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη. 3.2 ΤΙΜΕΣ Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι κάθε είδους δαπάνες, οι οποίες θα απαιτηθούν για την εκτέλεση της προσφερόμενης υπηρεσίας από τον ανάδοχο που θα επιλεγεί. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ο οποίος πρέπει να αναφέρεται χωριστά και βαρύνει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, αλλά ούτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προσφερόμενης υπηρεσίας από τον ανάδοχο που θα επιλεγεί Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση σε τρίτους για οποιαδήποτε έργο ή προϊόν θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου. σελ. 15

16 3.2.4 Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι - προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 3.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τέσσερις (4) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, είκοσι (20) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε 10 ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 3.4 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αντίγραφα της προκήρυξης από την Γραμματεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου 48 στην Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή, 18/4/2014 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 14:00. Επίσης, η παρούσα προκήρυξη και τα παραρτήματά της είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.eie.gr/nhrf/news) και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Τα τεύχη του διαγωνισμού αποτελούνται από την προκήρυξη και τα παραρτήματα αυτής. Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών / διευκρινήσεων : Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 2 περ. α του ΠΔ 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 2 περ. α του ΠΔ 118/2007. σελ. 16

17 Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Τα ερωτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου 48 στην Αθήνα ή να αποστέλλονται στο fax Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν, εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων. Οι εν λόγω πληροφορίες/διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως, με ανάρτηση τους στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.eie.gr/nhrf/news). Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 4.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής για την παραλαβή και την αποσφράγιση των προσφορών η οποία προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα στην παραπάνω Επιτροπή δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για να επιστραφούν. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια με την παρακάτω διαδικασία: α. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά φύλλο. Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται στο στάδιο αυτό, αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται και φυλάσσονται από την Επιτροπή. β. Ελέγχεται η πληρότητα των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής με βάση τα οριζόμενα στο Άρθρο 2 της παρούσας. Ελλιπείς φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής συνεπάγονται τον αποκλεισμό του προτείνοντα από την συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών. γ. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται κατά φύλλο από την αρμόδια Επιτροπή. Οι φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται στο στάδιο αυτό. δ. Ελέγχεται η πληρότητα των φακέλων της Τεχνικής προσφοράς ως προς την συμμόρφωσή τους προς τα οριζόμενα στους Πίνακες του Παραρτήματος Β και το Άρθρο 3 της παρούσας. ε. Περιπτώσεις τεχνικών προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της προκήρυξης θα απορρίπτονται εκτός εάν οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται σε σελ. 17

18 απαράβατους όρους της παρούσας προκήρυξης και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται περαιτέρω. στ. Για όλα τα παραπάνω (σημεία α-ε) η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό που παραδίδει προς έγκριση στην Διοίκηση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. ζ. Μετά την έγκριση του παραπάνω πρακτικού από την Διοίκηση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και σε δεύτερη συνεδρία που θα ορισθεί, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν και στη συνέχεια θα μονογραφηθούν και θα σφραγισθούν κατά φύλλο από την Επιτροπή. Στην συνεδρία αυτή μπορούν να συμμετέχουν μετά από ειδοποίησή τους από τη Διοίκηση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών μόνο οι προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. η. Η συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. θ. Προσφορές με τιμή υψηλότερη της προϋπολογισθείσης δαπάνης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ι. Σε οποιαδήποτε περίπτωση εφ όσον δεν αναγράφεται τιμή σε δραστηριότητα ή υπηρεσία που αναφέρεται στην προσφορά ή ζητείται στην προκήρυξη, αυτή θεωρείται από την Επιτροπή ότι προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ. ια. Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή ιδιαίτερα χαμηλή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει έγγραφες διευκρινήσεις από τον συμμετέχοντα. Εάν οι διευκρινήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές από την Επιτροπή, μπορεί το γεγονός αυτό να αποτελέσει λόγο απόρριψης της προσφοράς. Ιδιαίτερα χαμηλή κρίνεται μια οικονομική προσφορά όταν η τιμή της είναι μικρότερη από το 90% του μέσου όρου των τιμών του συνόλου των οικονομικών προσφορών. ιβ. Για τα παραπάνω σημεία ζ-ια, η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό που παραδίδει προς έγκριση στην Διοίκηση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στο Πρακτικό κατατάσσονται οι οικονομικές προσφορές που αξιολογήθηκαν κατά σειρά αύξουσας προσφερόμενης συνολικής τιμής (χωρίς ΦΠΑ). 4.2 Διοικητικές Προσφυγές / Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ Σε περίπτωση που το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον διαγωνισμό, χωρίς καμία επιβάρυνσή του. σελ. 18

19 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά την διαδικασία του Άρθρου 4, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προβαίνει στην γραπτή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον υποψήφιο που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και στους λοιπούς συμμετέχοντες. β) Ο υποψήφιος που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή και στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ` αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής. Σε περίπτωση που ο ως άνω υποψήφιος δεν προσκομίζει εμπρόθεσμα ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ` εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά, καταπίπτει υπέρ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών η εγγύηση συμμετοχής του συμμετέχοντα.. γ) Η οριστική κατακύρωση, πραγματοποιείται με την ανακοίνωση της ανάθεσης και μόνον τότε και αφού προηγηθεί σχετική απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Η κατάταξη ενός υποψήφιου στην πρώτη θέση του πίνακα τελικής κατάταξης δεν θεωρείται κατακύρωση. δ) Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση του να ακυρώσει ή να επαναλάβει το σύνολο του διαγωνισμού. 5.2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ α) Με την ολοκλήρωση της υποβολής των εγγράφων και δικαιολογητικών κατά το Άρθρο 5.1 της παρούσας, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα ειδοποιήσει εγγράφως τον προμηθευτή για την κατακύρωση υπέρ αυτού του διαγωνισμού και θα τον καλέσει να υπογράψει την προβλεπόμενη από το Ελληνικό Δίκαιο σύμβαση μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. β) Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής σελ. 19

20 Εκτέλεσης, σύμφωνα με το Άρθρο 5.4 της παρούσας. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε, του Ε.Ο.Χ καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Αν παρέλθει η προθεσμία των 15 ημερών χωρίς ο προμηθευτής να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί είτε να καλέσει τον δεύτερο κατά σειρά αξιολόγησης να υπογράψει σύμβαση και να εκτελέσει το έργο είτε να εισηγηθεί στο ΔΣ του ΕΙΕ την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. γ) Η σύμβαση θα ισχύει για δύο (2) έτη. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης οποτεδήποτε, δύο (2) μήνες μετά από προηγούμενη προειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενο (Ανάδοχο) και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση του προς αποζημίωση του αντισυμβαλλόμενου. δ) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη. 5.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους ειδικούς όρους: α) Στο συνολικό τίμημα της προσφοράς συμπεριλαμβάνονται όλες γενικά οι κάθε φύσεως δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται : - Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών καθαριότητας, μηχανημάτων και μικροϋλικών (απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, κλπ), - Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακή ή νυχτερινής εργασίας, αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες, αποζημίωση λόγω καταγγελίας συμβάσεως εργασίας κλπ του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και προς τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, τόσο οι βαρύνουσες τον εργοδότη όσο και οι βαρύνουσες τον εργαζόμενο. Οι οποιασδήποτε φύσης δοσοληψίες ή απαιτήσεις των ταμείων αυτών ή τρίτων, αφορούν τον ανάδοχο και μόνο. - Η μεταφορά του προσωπικού στον και από τον τόπο των εργασιών. - Κάθε επιβάρυνση γενικά του προσωπικού του αναδόχου (διαμονή, διατροφή, κλπ), - Οι κάθε είδους δαπάνες για μηχανήματα (αποσβέσεις, μισθώματα, καύσιμα, λιπαντικά, κλπ), εργαλεία, υλικά και μικροϋλικά. σελ. 20

21 - Τα γενικά έξοδα του αναδόχου και γενικά κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. - Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. β) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να οργανώνει τα συνεργεία του κατά τρόπο που δεν παρενοχλεί ή δυσχεραίνει τις εργασίες του προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ή άλλων συνεργείων. Είναι επίσης υποχρεωμένος να ακολουθεί τον κανονισμό Υγιεινής και Ασφάλειας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εργασίας κλπ καθ όσον είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε σχετική παράβαση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου εκτελεί τις εργασίες του και να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά και απορρίμματα στους πλησιέστερους κάδους του Δ. Αθηναίων. Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασιών που συλλέγονται χωριστά στους χώρους γραφείων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών απομακρύνονται στους πλησιέστερους μπλε κάδους. γ) Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκτελούμενων έργων καθώς και των δικών του ή των από αυτόν χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων και κατά συνέπεια για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε, από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία του ίδιου ή μελών του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και έχει σε κάθε περίπτωση την ευθύνη του κυρίου του έργου κατά το άρθρο 925 του Αστικού Κώδικα ΑΚ. Σε περίπτωση που αποδοθεί στον εργοδότη ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως για κάποια από τις παραπάνω αιτίες, ο ανάδοχος ευθύνεται απέναντι στον εργοδότη στο ακέραιο για κάθε ζημιά του θετική ή αποθετική. Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως εργαλείων ή μέσων που ανήκουν στον εργοδότη ή σε άλλους αναδόχους, ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη καλής χρήσεώς τους. δ) Ο εργολάβος ευθύνεται για την αποκατάσταση των ζημιών ή φθορών που θα προκληθούν τυχόν στο κτίριο ή τις εγκαταστάσεις του από το προσωπικό ή τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα. ε) Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να απασχολεί υποχρεωτικώς κατά τις εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον δεκατρία (13) άτομα από τα οποία ένα (1) πρέπει απαραιτήτως να εργάζεται για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών από τις 9.00 π.μ. έως τις μ.μ., που λειτουργεί η υπηρεσία, στα γραφεία, στις αίθουσες συνεδριάσεων και διασκέψεων, στους κοινόχρηστους χώρους και στις τουαλέτες (W.C.). Το υπόλοιπο συνεργείο θα προσέρχεται καθημερινώς στις 06:00 π.μ. και μέχρι πέρατος των απαιτουμένων εργασιών καθαρισμού. στ) Το προσωπικό που θα ασχολείται με την καθαριότητα πρέπει να είναι ειδικευμένο άριστα στο είδος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι στο προσωπικό του ΕΙΕ και τους τρίτους. Η ενδυμασία του προσωπικού θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη, ενώ ο εργολάβος υποχρεούται να ορίζει ένα εξ αυτών ως υπεύθυνο του συνεργείου καθαρισμού. Το όνομα του τελευταίου θα γνωστοποιείται εγγράφως στον εργοδότη. ζ) Τα υλικά, εργαλεία και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το αντικείμενο της εργασίας, η δε καταλληλότητα θα βεβαιώνεται από τις οδηγίες χρήσεως που θα φέρουν οι τυποποιημένες συσκευασίες των υλικών. Τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Ε.Ε. σελ. 21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΙΥΞΟΡ10-528 ΑΔΑΜ : 14PROC002085326 03-06-2014 Αριθ. πρωτ. 1073/42669

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΙΥΞΟΡ10-528 ΑΔΑΜ : 14PROC002085326 03-06-2014 Αριθ. πρωτ. 1073/42669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Καθαρισμός των γραφείων του Νομικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος».

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 015/07/2013/2. Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 01-10-2015 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5H ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ TAX/KH Δ/ΝΣΗ : ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ 34100-ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AΡΙΘΜ: 8408/

Διαβάστε περισσότερα