ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ: EΝΑ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΟΤΣΟΠΗΑ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΧΝ ΣΔΡΕΟΓΛΟΤ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΜΠΑΡΓΑΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΜ: Διάλογοι Φιλοζοθίας και Αρχιηεκηονικής: Έννοιες και θεωρίες από ηην Αναγέννηζη έως ηην Αποδόμηζη

2 Γενικά Ο όροσ Ο όξνο νπηνπία πξσηνεκθαλίδεηαη ην 1516 ζην έξγν ηνπ θηιόζνθνπ Thomas More. Πξνέξρεηαη από ηελ ειιεληθή ιέμε "ηόπνο" κε ην πξόζεκα "νπ" θαη ζπκβνιίδεη ηνλ κε ππάξρνληα ηόπν. Thomas More, νπηνπία. Γενικά Ο More επηδίσθε ηε δεκηνπξγία ελόο ηέιεηνπ θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο μεθηλώληαο από ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο αδειθόηεηαο, έλα θνηλσληθό ζύζηεκα ζεκειησκέλν ζηηο αλζξσπηζηηθέο αξρέο κε ζθνπό λα θαηαπνιεκεζεί ε αδηθία. Χο νπηνπία ραξαθηεξίζηεθε θαη ε Αηιαληίδα ηνπ Πιάησλα ζηελ «Πνιηηεία», ε νπνία παξά ηνλ αξηζηνθξαηηθό ηεο ραξαθηήξα πεξηέρεη θνηλνθηεκνληθέο αληηιήςεηο. ηνπο λεόηεξνπο ρξόλνπο ζηε ζθαίξα ηεο πνιηηηθήο νπηνπίαο θηλείηαη ηόζν ε «Πνιηηεία ηνπ ήιηνπ» ηνπ Tommaso Campanella (1602), όζν θαη ε «Νέα Αηιαληίδα» ηνπ Francis Bacon (1623). Γεληθά ε νπηνπία αλαθέξεηαη ζε κηα ππνζεηηθή ηδαληθή θνηλσλία, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί όκσο θαη γηα λα πεξηγξάςεη πξαγκαηηθέο θνηλσλίεο πνπ ηδξύζεθαλ κε ζθνπό ηελ εθαξκνγή νπηνπηθώλ ηδεώλ. Σν επίζεην «νπηνπηθόο» αλαθέξεηαη ζε θαινπξναίξεηεο (θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο ή πνιηηηθέο) αιιά απίζαλεο πξνηάζεηο, ή ηνπιάρηζηνλ ζε πξνηάζεηο πνπ είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν λα εθαξκνζηνύλ. Πνιιέο θνξέο ε νπηνπία δείρλεη έλα δξόκν, κηα πνξεία, έλα όξακα πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κειινληηθά, όηαλ αιιάμνπλ νη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζην παξόλ ηελ θάλνπλ λα κνηάδεη κε «νπ ηόπν». Γηα απηό ν ξόινο ηεο νπηνπίαο είλαη πεξηζζόηεξν θνηλσληθνπξαθηηθόο παξά γλσζηηθόο: ν νπηνπηζηήο εμεγείξεηαη ελαληίνλ απηνύ πνπ ππάξρεη θαη ππνδεηθλύεη δπλαηόηεηεο ππέξβαζεο εθεί όπνπ ε ςπρξή ινγηθή δελ βιέπεη αθόκα δηέμνδν. Ζ Νέα Αηιαληίδα ηνπ Francis Bacon, καδί κε ηελ Οπηνπία (1516) ηνπ Sir Thomas More θαη ηελ Πνιηηεία ηνπ ήιηνπ (1602) ηνπ Tommaso Campanella, απνηεινύλ ηελ ηξηάδα ησλ θνξπθαίσλ έξγσλ νπηνπίαο ηεο Αλαγέλλεζεο. Πξόηππό ηνπο, ε Πνιηηεία ηνπ Πιάησλα. Γξαθηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο Αηιαληίδαο. Ζ πνιηηεία ηνπ Ήιηνπ ηνπ Ηηαινύ θηινζόθνπ Tommaso Campanella. Francis Bacon, ε λέα Αηιαληίδα.

3 Ουτοπική ςκζψη και αρχιτεκτονική Ουτοπικοί οραματιςμοί Ζ νπηνπηθή ζθέςε δελ άξγεζε λα εκθαληζηεί θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή. Οη αξρηηέθηνλεο, από ηελ πεξίνδν ηνπ λενθιαζηθηζκνύ, είραλ εθθξάζεη κε πξαγκαηνπνηήζηκεο πξαθηηθέο κε ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε απηή ηνπ Piranesi. Καηά ηνλ 18ν αη. νη αζηηθνί νξακαηηζκνί ηνπ Boullee κε ην «Κελνηάθην ηνπ Isaac Newton» θαη ηνπ Claude-Nicolas Ledoux κε ηελ «Ηδαληθή Πόιε» απνηέιεζαλ πξνηάζεηο ησλ νπνίσλ ν νπηνπηθόο ραξαθηήξαο νθεηιόηαλ ζηελ αλεπάξθεηα θαηαζθεπαζηηθήο ππνδνκήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. Μεηέπεηηα, ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αη. νπηνπηθέο πξνηάζεηο παξνπζηάζηεθαλ από ηνπο Robert Owen θαη Charles Fourier, ελώ ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ αηώλα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο «Ζ Κεπνύπνιε» ηνπ Ebenezer Howard θαη «Ζ Βηνκεραληθή Πόιε» ηνπ Tony Gamier. Με ην πέξαζκα ζηνλ εηθνζηό αηώλα, θαη ηελ πεξίνδν αθκήο ηνπ Μνληεξληζκνύ, αίζζεζε πξνθαιεί ε πνιενδνκηθήο θιίκαθαο πξόηαζε ηνπ Le Corbusier γηα ην Αιγέξη ην 1930 ελώ αξθεηά αξγόηεξα, ην 1962 ν Buckminster Fuller κε ηνλ γεσδαηηηθό ζόιν πάλσ από ην θέληξν ηνπ Μαλράηαλ εηζάγεη έλα θαηλνύξγην ύθνο ζηνπο νπηνπηθνύο νξακαηηζκνύο. Παξάιιεια, ν Ηαπσληθόο Μεηαβνιηζκόο κε ηηο νξακαηηθέο κεγαδνκέο ηνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '60 ζπγρξνλίδεηαη θαη αιιειεπηδξά κε ηηο νπηνπηθέο πξνηάζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηελ ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο απηήο. Ζ ηδαληθή πόιε ηνπ Claude-Nicolas Ledoux. Robert Owen Charles Fourier (πάλσ θαη θάησ εηθόλα) Ζ θεπνύπνιε ηνπ Ebenezer Howard (επάλσ εηθόλα) Σν πξώην ζρέδην ηνπ θελνηαθίνπ ηνπ Νεύησλα από ηνλ Boullee. Σν δεύηεξν ζρέδην ηνπ Boullee.* Campo Marzio, Piranesi. *(Σν θελνηάθην ηνπ Νεύησλα. Φέξεηαη λα αλαπαξηζηά ηε γε, πεξηγξάθνληαο ηνλ ειηνθεληξηθό θόζκν ηνπ Κνπέξληθνπ.) Ζ βηνκεραληθή πόιε ηνπ Garnier.

4 Κοινωνικοπολιτικό κλίμα Το κλίμα τησ εποχήσ Από ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 ε Δπξώπε αξρίδεη λα αλνηθνδνκείηαη. Με ηελ βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη ηελ ηερλνινγηθή άλνδν εκθαλίδεηαη έλα θιίκα αηζηνδνμίαο. Όζνλ αθνξά ζηελ αξρηηεθηνληθή, ην Μνληέξλν θίλεκα πεξλάεη ζην πεξηζώξην κεηά ηε δξηκύηαηε θξηηηθή πνπ δέρεηαη από ηελ νκάδα TeamX ζην ηειεπηαίν CIAMX ζην Dubrounic ην Με απηήλ ηελ αλαηξνπή ε αξρηηεθηνληθή ζθέςε απνδεζκεύεηαη από ηελ νξζνινγηζηηθή αληίιεςε ηνπ Μνληεξληζκνύ θαη ν δηάινγνο δηεπξύλεηαη. ε απηά ηα πιαίζηα θαη βαζηζκέλεο ζηελ εμηδαλίθεπζε ηεο ηερλνινγία, θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ε Spatial city Yona Friedman θαη ε New Babylon ηνπ Constant. Απηέο νη δύν νπηνπηθέο πνιενδνκηθέο πξνηάζεηο θάλνπλ ηελ παξαδνρή όηη ε πςειή ηερλνινγία είλαη κειινληηθά δεδνκέλε, νπόηε ππό απηή ηε ζπλζήθε είλαη ελ δπλάκεη πξαγκαηνπνηήζηκεο. Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60, ε ηερλνινγηθή απηή άλνδνο έρεη ήδε θαζηεξώζεη ηνπο λόκνπο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Ζ θνηλσλία, πνπ αζπλαίζζεηα ηνπο έρεη απνδερηεί, κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε κία θαηαλαισηηθή θνηλσλία, ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί. Δλαξκνληζκέλε ζε απηή ηε θαηάζηαζε θαη κέζα ζε έλα θιίκα όπνπ ε Pop Art αληηδξνύζε εηξσληθά απέλαληη ζηηο θνηλσληθέο δνκέο πνπ δηακόξθσλαλ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, εκθαλίδεηαη ε αγγιηθή νκάδα Archigram θαη πξνηείλεη λέν-θνπηνπξηζηηθέο απόςεηο πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ην έξγν ηνπ ακεξηθαλνύ αξρηηέθηνλα Buckminster Fuller, ρξεζηκνπνηώληαο ζην όξακα ηνπο ηελ πςειή ηερλνινγία. Οη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο ηερλνινγίαο δελ αξγνύλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο. Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 έλαο λένο θύθινο αζηάζεηαο αλαζηαηώλεη ηελ θνηλσλία. Ζ θιηκάθσζε ηνπ ςπρξνύ πνιέκνπ, κεηαμύ ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο νβηεηηθήο έλσζεο, έρεη ρσξίζεη ηνλ θόζκν ζε δύν ζθαίξεο επηξξνήο θαη εληείλεη ην θόβν ελόο ππξεληθνύ πνιέκνπ. Ζ θξίζε ηεο Κνύβαο (1962), ν πόιεκνο ζην Βηεηλάκ ( ), αιιά θαη ην γεληθεπκέλν ζπληεξεηηθό πλεύκα πξνθαινύλ ηελ αληίδξαζε ηεο θνηλσλίαο. Απηή εθθξάδεηαη καδηθά από ηνπο λένπο ηεο επνρήο κε ην αληηπνιεκηθό θίλεκα, ην θίλεκα ησλ Hippies θαη ηελ ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε. Παξάιιεια ην θνηηεηηθό θίλεκα ζην Παξίζη ην Μάε ηνπ '68 έρεη αλαηαξάμεη ηελ θνηλσλία, παίξλνληαο δηαζηάζεηο επαλάζηαζεο. Μέζα ζε ιίγα ρξόληα, ε ηδησηηθή θαη δεκόζηα δσή έρεη αιιάμεη ξηδηθά. Μαδί ηεο, ε ηερλνινγία θαη ν θαηαλαισηηθόο πνιηηηζκόο ηίζεληαη ππό ακθηζβήηεζε. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ην 1966 εκθαλίδνληαη από ηελ Ηηαιία νη νκάδεο Superstudio θαη Archizoom, παξνπζηάδνληαο ηηο αξλεηηθέο νπηνπηθέο πξνηάζεηο ηνπο, γηα λα αζθήζνπλ θξηηηθή ζηηο άμηεο ηεο πιηζηηθήο θαη θαηαλαισηηθήο επνρήο ηνπο. Ο γαησδεηηθόο ζόινο ηνπ Buckminster Fuller (1962). Tν Συνεχές Μνημείο ησλ Superstudio Archigram.

5 Χαρακτηριςτικζσ ουτοπικζσ προτάςεισ Αξρηθά νη Yona Friedman θαη Constant παξνπζηάδνπλ νπηνπηθέο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο ζεσξνύλ ελ δύλακε πξαγκαηνπνηήζηκεο, νη Archigram κε ηε ρξήζε πςειήο ηερλνινγίαο αζρνινύληαη πεξηζζόηεξν κε εηξσληθέο εθδνρέο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο παξά κε ην ζρεδηαζκό ιύζεσλ πνπ ζα ήηαλ ηθαλέο λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη λα αθνκνησζνύλ από ηελ θνηλσλία, ελώ νη Superstudio θαη νη Archizoom παξνπζηάδνπλ κία νπηνπία θαζαξά θξηηηθή. Μέλνληαο θπξίσο ζην θαηά πόζν κε-νπηνπηθέο ή ηνπιάρηζηνλ επνηθνδνκεηηθέο είλαη νη πξνηάζεηο πνπ θαηαηεζήθαλ ζην δεύηεξν κηζό ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα αιιά θαη ζην θαηά πόζν έρνπλ ζρέζε κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε ηε κνλαδηθή νπηνπηθή πξόηαζε Έιιελα αξρηηέθηνλα, απηή ηεο Ζιεθηξνληθήο Πνιενδνκίαο ηνπ Σάθε Εελέηνπ ζα αλαιπζνύλ νη πξνηάζεηο ησλ Friedman θαη Constant θαη ζα γίλεη κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ηεο πξόηαζεο ηνπ Σ. Εελέηνπ. Ζ αλάιπζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά έηζη ώζηε λα γίλεη δηαθξηηό, πσο επεξεάζηεθε ν θαζέλαο από ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά γεγνλόηα ηεο πεξηόδνπ 1956 κε 1974 πνπ έιαβαλ ρώξν νη πξνηάζεηο. Πεξίπησζε 2: Yona Friedman Πεξίπησζε 3: Σ. Εελέηνο Πεξίπησζε 1: Constant

6 Constant New Babylon Περίπτωςη 1 Σελ ίδηα πεξίνδν κε ηνλ Yona Friedman, ν Constant Nieuwenhuys, έλαο Οιιαλδόο θαιιηηέρλεο, επεμεξγάδεηαη κία άιιε πνιενδνκηθή νπηνπία ηελ New Babylon. ε απηήλ ηελ νπηνπηθή πξόηαζε, ν Constant βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ηνπ απηνκαηηζκνύ σο ηα κνλαδηθά κέζα παξαγσγήο αγαζώλ, γηα λα απαιείςεη ηελ αλζξώπηλε εξγαζία θαη λα απνδώζεη έηζη, ηελ παγθόζκηα, θαζνιηθή θαη ηζόηηκε ειεπζεξία κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. Γεδνκέλεο ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ηεο επνρήο ηνπ, ν ίδηνο ππνζηεξίδεη όηη δελ απνηειεί νπηνπία αιιά κία κειινληηθή πξόβιεςε. Ζ επεμεξγαζία ηεο New Babylon είλαη ζηαδηαθή από ην 1956 έσο ην 1969 θαη αθνινπζεί ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ Constant απνηππώλνληαο ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ηνλ θνηλσληθό ηνπ πεξίγπξν θαη ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπ. Από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '40, σο λένο θαιιηηέρλεο κε επαλαζηαηηθή αληίιεςε, ν Constant, ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο θαη ξεύκαηα θαιιηηερλώλ πνπ αλαδεηνύλ ηε γλήζηα θαη αλαηξεπηηθή παξνπζία ηεο ηέρλεο ζηελ δσή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1948 ππήξμε ηδξπηηθό κέινο ηεο νκάδαο Cobra, ε νπνία όκσο κεηά από ηέζζεξα ρξόληα αμηόινγεο δξαζηεξηόηεηαο, ζε κία θξίζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ πνιηηηθή ηεο δξάζε θαη ηαπηόηεηα, δηαιύεηαη ην ην Πξώην Παγθόζκην πλέδξην Διεύζεξσλ Καιιηηερλώλ πνπ έγηλε ζηελ Alba ηεο Ηηαιίαο, ην 1956 αθνύεη γηα πξώηε θνξά ηελ έλλνηα ηεο εληαίαο πνιενδνκίαο θαη ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε θάλνληαο ηηο πξώηεο ζθέςεηο από ηηο νπνίεο ζα πξνθύςεη κεηέπεηηα ε New Babylon. Σελ ίδηα ρξνληά εηζρσξεί ζην Κίλεκα γηα έλα Φαληαζηαθό Bauhaus θαη θαηόπηλ, ην 1958 γίλεηαη κέινο ηεο Καηαζηαζηαθήο Γηεζλνύο ε νπνία ζρεκαηίδεηαη κεηά ηελ ζπγρώλεπζε ηεο Λεηηξηζηηθήο Γηεζλνύο, ηνπ Κηλήκαηνο γηα έλα Φαληαζηαθό Bauhaus θαη ηεο Φπρνγεσγξαθηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Λνλδίλνπ. To 1960, ν Constant παξαηηήζεθε από ηελ Καηαζηαζηαθή Γηεζλή αιιά ζπλερίδεη λα αζρνιείηαη κε ηε New Babylon θαη ηελ άλνημε ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ εθζέηεη ηα πξώηα κνληέια ζηε Van de Loo Gallery ζηελ πόιε Essen ηεο Γεξκαλίαο. Μεηά ηελ έθζεζε απηή αξρίδεη ηελ γξαπηή πεξηγξαθή ηεο New Babylon ζε έλα ρεηξόγξαθν κε ηίηιν "New Babylon - Skizze zu einer Kultur" (New - Babylon: Πεξηγξάθνληαο έλα Πνιηηηζκό) ην νπνίν νινθιεξώλεηαη ην 1965 ρσξίο πνηέ όκσο λα εθδνζεί. Μέζα ζε απηό ην θείκελν ν Constant απνηππώλεη ηελ δσή ζηε New Babylon ηόζν από ηελ άπνςε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο ζπκβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο, όζν θαη από ηελ άπνςε ηνπ ρώξνπ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηεο. The New Babylon, η οσηοπική ιδέα ηοσ Ολλανδού καλλιηέτνη.

7 Yona Friedman Spatial City Τα ζτέδια ηοσ Friedman Περίπτωςη 2 «Σα ζεκειηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνπηνπξηζηηθήο αξρηηεθηνληθήο ζα αθνξνύλ ηελ παξνδηθόηεηα θαη ηελ παιαίσζε», έγξαςε ν Filippo Tommaso Marinetti ην 1914 ζην «καληθέζην ηεο θνπηνπξηζηηθήο αξρηηεθηνληθήο». «Σα ζπίηηα καο ζα δηαξθνύλ πνιύ ιηγόηεξν από όηη εκείο. Κάζε γεληά ζα πξέπεη λα ρηίζεη ηελ πόιε ηεο». Οη θνπηνπξηζηέο είραλ δερηεί ηελ ηδέα όηη ε ηερλνινγία βξίζθεηαη ζε κία θαηάζηαζε δηαξθνύο αιιαγήο. Πεξηζζόηεξν από ζαξάληα ρξόληα αξγόηεξα ν γελλεκέλνο ζηελ Οπγγαξία αξρηηέθηνλαο Yona Friedman, πξνβιέπνληαο θαη ν ίδηνο όηη ηα δεκνγξαθηθά γεγνλόηα θαη νη λέεο ζπλήζεηεο ηεο δσήο, αιιάδνπλ δηαξθώο, ιεηηνπξγώληαο ελάληηα ζε κηα ζηαηηθή ύπαξμε, πξόηεηλε θάηη αθόκα πην ξηδνζπαζηηθό: Κάζε δεκηνπξγία πνπ ζηεξίδεηαη ζε αηώληνπο θαλόλεο πξέπεη λα ππόθεηηαη ζε κεηαζρεκαηηζκό θαη αλαλέσζε. Σν πην κεγάιν εκπόδην ζε κηα ηέηνηα «γεληθή ζεσξία θηλεηηθόηεηαο,» όπσο ν Friedman ην είδε, ήηαλ ε αθακςία ηνπ ρηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο. Ζ θαηνηθία, νη ρώξνη εξγαζίαο, θαη νη ππεξεζίεο έηεηλαλ λα επηβηώζνπλ πεξηζζόηεξν από ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπο θαζώο επίζεο θαη από ηε ρξήζε ηνπο, ιόγσ ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν είραλ θαηαζθεπαζηεί. Πξόηεηλε, έηζη, (1958) κηα «θηλεηή αξρηηεθηνληθή», απνζθνπώληαο όρη ζε κηα αξρηηεθηνληθή θηλνύκελσλ κεξώλ αιιά επειημίαο, έλα επκεηάβιεην ζύζηεκα ην νπνίν ζα ελζσκάησλε θαη ζα πξνζέθεξε πξνζαξκνζηηθόηεηα ζηηο λέεο ρξήζεηο. Ζ θξηηηθή έξεπλα ηνπ Friedman πξνέθπςε από ηελ πξνηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ CΗAM ζην Dubrovnik ην 1956, ζην νπνίν παξεπξέζεθε. Καηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ζπλεδξίνπ ν κνληεξληζκόο ηέζεθε ππό ακθηζβήηεζε, ραξαθηεξίζηεθε μεπεξαζκέλνο, αθνύ παξήγαγε κόλν ζηαηηθά ζρέδηα ηα νπνία ήηαλ αθαηάιιεια γηα ηηο λέεο ζθαηξηθέο πξαγκαηηθόηεηεο. Θεώξεζε όηη νη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο «ηεο θηλεηηθόηεηαο,» «ηεο εμέιημεο,» «ηεο αύμεζεο θαη αιιαγήο», θάπνηα από ηα ζέκαηα ηα νπνία πξνσζήζεθαλ έληνλα από ηνπο Team 10, ήηαλ πάξα πνιύ αζαθή. Ζ έλλνηα ηεο θηλεηήο αξρηηεθηνληθήο ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Friedman ζην δέθαην δηεζλέο ζπλέδξην, έδσζε έκθαζε ζηε ζρέζε ηνπ θνηλσληθνύ δπλακηθνύ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο, θαη πξόηεηλε ζηνπο αξρηηέθηνλεο λα ζπκπεξηιάβνπλ απηή ηελ ζρέζε ζηε ζθέςε ηνπο γηα ην κέιινλ. ηα ηέιε ηνπ 1957, ίδξπζε ην d'etudes d' Architecture Groupe Mobile (GEAM), ζην νπνίν ζπκκεηείραλ αξρηηέθηνλεο από ηε Γαιιία, ηελ Οιιαλδία, ηελ Πνισλία, θαη ην Ηζξαήι. Σελ ίδηα ρξνληά ζπλέηαμε έλα ρεηξόγξαθν ζην νπνίν παξνπζίαδε ηηο ηδέεο ηνπ. Μεηαμύ ησλ αλαγλσζηώλ, ήηαλ ν Le Corbusier, o Jacob Bakema, θαη ν θνηλσληνιόγνο Roger Caillois, ν νπνίνο είρε αλαπηύμεη ζπγγελείο ζεσξίεο γηα ην παηρλίδη θαη ηνλ ειεύζεξν ρξόλν. Ο Friedman νινθιήξσζε ην ρεηξόγξαθν ηνπ δύν έηε αξγόηεξα θαη ην δεκνζίεπζε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία πξνζειθύνληαο έηζη ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αξθεηώλ αξρηηεθηόλσλ

8 Η ηλεκτρονική πολεοδομία του Τ. Ζενζτου ( ) Περίπηωζη 3 ε κία επνρή όπνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο κνληέξλαο πνιενδνκίαο θαη ηνπ νξζνύ ιόγνπ είραλ δηαθαλεί αξθεηά θαζαξά, δηακνξθώλνληαο ξηδηθά ηηο δσέο εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ, από ηα ζύκαηα ησλ παγθνζκίσλ πνιέκσλ σο ηα ζύκαηα ηεο απνκόλσζεο κέζα ζηε ζύγρξνλε πόιε, ε νκάδα ησλ θαηαζηαζηαθώλ αλαιακβάλεη έλαλ νπζηαζηηθό αληίινγν. Πξνβάιινπλ κηα ξηδνζπαζηηθή άπνςε γηα ηε δσή ζηελ πόιε θαηά ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηνπ νξζνινγηζκνύ ππέξ ηεο πνίεζεο θαη ηεο θαληαζίαο, ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ εθιείςεη από ηε κνληέξλα δσή. Βαζηθόηεξα κέιε ηεο νκάδαο ν Guy Debord, o Constant θαη ν Asger Jorn. Ο Constant ήδε από ην 53 είρε απνξξίςεη ηε δσγξαθηθή θαη δελ μαλαγύξηζε ζηα κνπζεία, παξά ην Μάην ηνπ 59, κε κηα αηνκηθή έθζεζε ηνπ κε ηίηιν Αηκόζθαηξα κηαο Πόιεο ηνπ Μέιινληνο. Σν κνληέιν απηό έγηλε έλα από ηα θεληξηθά ζηνηρεία ηεο Νέαο Βαβπιώλαο. Ο δσγξάθνο είρε κεηαζρεκαηηζηεί ζε έλα ηύπν θαηαζηαζηαζηή αξρηηέθηνλα. Μέζα ζε έλα πεξηβάιινλ γεκάην από ηνπο πξνγόλνπο ησλ Καηαζηαζηαθώλ ν Σάθεο Εελέηνο ζπνπδάδεη αξρηηεθηνληθή ζηελ Ecole des Beaux-Arts ζην Παξίζη. ηε Γαιιία κέλεη σο ην 56, νπόηε θαη εγθαηαιείπεη ην Παξίζη θαη κηα ζίγνπξε θαξηέξα γηα λα κεηαβεί ζηελ Διιάδα. Σν 1962 ν Εελέηνο παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά ηελ κειέηε ηνπ γηα ηελ «Ζιεθηξνληθή πνιενδνκία» ελώ ην 1966 ζην Δ' Παλειιήλην Αξρηηεθηνληθό πλέδξην αλαθνηλώζεθε κία εθαξκνγή ηεο γηα ηελ Αζήλα. Οη ηδέεο ηνπ γηα ηελ πόιε ηνπ κέιινληνο, νη νπνίεο μεθίλεζαλ ην 1952, θηλνύληαη ζην ίδην πιαίζην κε απηέο ησλ μέλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50' κειέηεζε ηα πξνβιήκαηα ησλ πόιεσλ θαη αληηιήθζεθε πνιύ ζύληνκα όηη ε δηαδηθαζία πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο -κε ηελ νξηδόληηα επέθηαζε ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ-ελζσκαησκέλε ζε έλα εκπνξεπκαηηθό ηξόπν παξαγσγήο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, πξνθαινύζε κόληκεο θαηαζηξνθέο θαη αιινηώζεηο ζην κνλαδηθό θαη πεπεξαζκέλν ζε κέγεζνο θπζηθό πεξηβάιινλ. Ζ κειέηε ηνπ Εελέηνπ αθνξά ζε κηα πόιε βαζηζκέλε ζηα ηειεπηαία ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα, ηόζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηεο, όζν θαη πξνο ην βαζκό επηξξνήο ηεο ηερλνινγίαο επάλσ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ. Ζ ηερλνινγία εδώ παίξλεη ζεηηθή ρξεία, βνεζώληαο θαη απνδεζκεύνληαο ηνπο πνιίηεο πρ. από ηηο επαλαιακβαλόκελεο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Νέαο Βαβπιώλαο: έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο νηηδήπνηε κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Δλσηηθήο Πνιενδνκίαο θαη λα ηνπο απνδεζκεύζεη από άρξεζηεο εξγαζίεο. Απηή είλαη κηα κόλν από ηηο πνιιέο ζπγθιίζεηο ησλ δύν πξνηάζεσλ. Το όραμα ηοσ αρτιηέκηονα

9 ε κηα δεύηεξε αλάγλσζε όκσο κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη πσο δηαθέξνπλ ξηδηθά κεηαμύ ηνπο. ηεξίδνληαη ζε κηα θνηλή ηερλνινγία, ζηελ ηερλνινγηθή αηρκή ηεο επνρήο ηνπο. Οη ιύζεηο πνπ πξνηείλνληαη έρνπλ παξόκνηεο δπλαηόηεηεο. Παξόια απηά νη δεκηνπξγνί ηνπο, βιέπνπλ ζηελ θάζε κηα δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαθνξεηηθή εθθίλεζε ηνπ θαζελόο, αιιά θαη από ην ζθνπό ζηνλ νπνίνλ νδεγνύλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο «Ζιεθηξνληθήο Πνιενδνκίαο» είλαη ε δεκηνπξγία ελόο εθηεηακέλνπ ζπζηήκαηνο αλαξηεκέλσλ από θαιώδηα επηπέδσλ, πνπ ζα θηινμελήζνπλ ηεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο πόιεο θαη ηδηαίηεξα ηελ θαηνηθία, επάλσ από ηελ πξνζηαηεπόκελε θαη ειεύζεξε θύζε. Οη ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο ζα επηηξέπνπλ ηε γεληθεπκέλε δηαζύλδεζε αλζξώπσλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ. Ζ εθηεηακέλε εθαξκνγή ηειε-εξγαζίαο, ηειε-δηαρείξηζεο, ηειε-ηαηξηθήο, ηειε-εθπαίδεπζε, ζα μαλανξγαλώζεη ην αλζξώπηλν πεξηβάιινλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ειεύζεξεο επηθνηλσλίαο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο. Ζ πξόηαζε ηνπ Εελέηνπ έρεη ζηνηρεία πξσηνηππίαο θαη ραξαθηήξα απηνλνκίαο, εληνύηνηο παξνπζηάδεη νκνηόηεηεο κε άιιεο νπηνπηθέο πξνηάζεηο ηεο επνρήο ηνπ. Ζ "πόιε πάλσ από ηελ πόιε" απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν ηεο ηδέαο ηνπ Friedman, ηνπ νπνίνπ ε κειέηε γηα ηελ Spatial city ζπλέπεζε ρξνληθά κε απηήλ ηεο ειεθηξνληθήο πνιενδνκίαο ηνπ Εελέηνπ. Οη πξνηάζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ αξθεηέο νκνηόηεηεο, σζηόζν ν Εελέηνο δηαθσλεί κε ηελ ζπλύπαξμε βηνκεραλίαο θαη θαηνηθίαο πνπ ππάξρεη ζηελ Spatial city. ύκθσλα κε ηνλ ίδην, δελ ζα ππάξρεη θαλέλαο απνιύησο ιόγνο λα ζπλππάξμνπλ όηαλ επηθξαηήζνπλ νη ηερλνινγίεο ηεο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο ην ζηνηρείν ηεο κεηαβνιήο ζηνλ ρξόλν θαη ν ρξόλνο σο εξγαιείν ζρεδηαζκνύ, πεξηέρεηαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Ηαπσληθνύ κεηαβνιηζκνύ, νη νπνίεο όπσο ζεσξεί ν Εελέηνο, ιύλνπλ ηνπηθά κόλν ην πξόβιεκα ησλ κεγαινππόιεσλ. Σέινο ζηε κειινληηθή ηνπ πόιε θαληάδεηαη ηνλ άλζξσπν κε δηαθνξεηηθό ηξόπν από όηη ν Constant ηνλ Homo Ludens. ε αληίζεζε κε ηελ New Babylon, ζηελ "ειεθηξνληθή πνιενδνκία" ζα ππάξρεη ν Γηαδξαζηηθόο Άλζξσπνο ν νπνίνο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηαβάιιεη ην ρώξν κε ηελ βνήζεηα δηαδξαζηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηειεδξαζηεξηόηεηεο. Κνηλόο ηόπνο ησλ ζεσξηώλ ηνπο είλαη ε πίζηε ζε κηα αηαμηθή θνηλσλία, κηα πην βηώζηκε πόιε θαη έλα άζηθην πεξηβάιινλ. Κνηλόο ηόπνο ζπλάληεζεο είλαη αθόκα θαη ε ξηδνζπαζηηθόηεηα κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεη ν θαζέλαο θάπνηα δεηήκαηα. Οη δύν πξνηάζεηο, παξάιιεια κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, βιέπνπλ κηα επηζηξνθή ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο ζηηο ξίδεο ηνπ. Ο Εελέηνο δηαβιέπεη ηελ απαιιαγή από ηα δηάθνξα ζπκπιέγκαηα πνπ πξνέθπςαλ κέζα ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο απνκόλσζεο. Ο Constant πξνηείλεη ηελ επηζηξνθή ζε έλαλ πξσηόγνλν λνκαδηζκό αξραίν ραξαθηεξηζηηθό ησλ αλζξώπσλ. Σειηθά ε πξόηαζε ηνπ Constant έρεη έλα ραξαθηήξα πην ξνκαληηθό, ρσξίο ηόζν αλαιπηηθή ζθέςε γύξσ από ην «πώο» αιιά πεξηζζόηεξν γύξσ από ην ίδην ην απνηέιεζκα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έληνλε αίζζεζε ηεο αηκόζθαηξαο πνπ έρνπλ νη καθέηεο ηνπ. Ο Εελέηνο, πεξηζζόηεξν ξεαιηζηήο, κειεηά αλαιπηηθόηεξα ην ζύζηεκα πνπ πξνηείλεη. Ο Εελέηνο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60' ζπλερίδεη λα επεμεξγάδεηαη ηελ "ειεθηξνληθή πνιενδνκία", θαη ην 1962 ζέινληαο λα δώζεη ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ, πξόηεηλε έλα πνιενδνκηθό ηζηό ρσξίο όξηα, σο κία θαηαζθεπή πνπ ηείλεη λα θαιύςεη όιε ηε γε. Αξγόηεξα ην 1971 κειεηάεη ηελ κνλάδα ηεο θαηνηθίαο σο έλα ζπλδπαζκό βηνκεραλνπνίεζεο θαη επειημίαο, πνπ ζα πξόζθεξα ζηνλ θάηνηθν ηελ δπλαηόηεηα ζπλαξκνινγεί ηα ζηνηρεία ηεο, δηακνξθώλνληαο έηζη ηνλ πξνζσπηθό ηνπ ρώξν.

10 Βιβλιογραφία - Πηγζσ Βιβλιογραθία: Γεκήηξεο Φηιηππίδεο, Νενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Δθδόζεηο Μέιηζζα Εήζεο Κνηηώλεο, Ζ ηξέια ηνπ ηόπνπ, Δθδόζεηο Δθθξεκέο Διέλε Καιαθάηε - Γεκήηξεο Παπαιεμόπνπινο, Σάθεο Υ. Εελέηνο Φεθηαθά Οξάκαηα θαη Αξρηηεθηνληθή, Δθδόζεηο LIBRO Σάθεο Υ. Εελέηνο , Έθδνζε «Αξρηηεθηνληθώλ Θεκάησλ» Πηγές: &Itemid= Μερικοί από ηοσς πρωηαγωνιζηές, Τάκης Ζενέηος, Ebenezer Howard, Buckminster Fuller. Αζήλα, 2012

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου Olmsted, ζτέδιο ηοσ Riverside Σικάγο 1869 S.S. Beman, εργοζηάζιο και πρόησπη εργαηική πόλη, Σικάγο 1885 ΑΦΕΣΗΡΙΕ: Σερλνινγίεο + Αληίδξαζε ζηε βηνκεραληθή πόιε Σειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη»

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» ECOCITY Διεθνέρ Πανεπιζηήμιο Ελλάδορ Θεζζαλονίκη - Οικολογική Μεηακίνηζη «Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» Επιστημονική Επιτροπή ECOCITY Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα