ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Πλάτωνα: «Πολιτεία» 519Β 520Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Πλάτωνα: «Πολιτεία» 519Β 520Α"

Transcript

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνα: «Πολιτεία» 519Β 520Α Τὶ δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἂν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρὶβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι; Ἀληθῆ, ἒφη. Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὅ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὅ νῦν ἐπιτρέπεται. Τὸ ποῖον δή; Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι. Ἐπειτ, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελείας ἥν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως. Ἀληθῆ, ἔφη ἐπελαθόμην γάρ. Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ ἀδικήσομεν τοὺς παρ ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν, προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν. Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: «Τὶ δέ; Τόδε ἔτι ἀπῳκίσθαι; και «Ἐπελάθου ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως». (Μονάδες 10)

2 2.α. «τοὺς μὲν ὅτι δημοσίᾳ»: Σε ποια κατηγορία ανθρώπων αναφέρεται στο χωρίο αυτό ο Σωκράτης; Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο γίνεται λόγος και πώς αυτός μπορεί να συσχετισθεί με το ακόλουθο απόσπασμα από τα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη: «Επειδή όταν λέμε «πολίτευμα» εννοούμε «αρχή, το σώμα δηλαδή που ασκεί τη διακυβέρνηση στην πόλη», και η «κυβέρνηση» είναι η ύψιστη αρχή στις πόλεις, αναγκαστικά η ύψιστη αρχή θα είναι ή ένα μόνο άτομο ή λίγα άτομα ή το σύνολο των πολιτών. Όταν λοιπόν ο ένας ή οι λίγοι ή το πλήθος ολόκληρο ασκούν την εξουσία για την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, αυτά τα πολιτεύματα δεν μπορεί παρά να είναι ορθά όταν, αντίθετα, η εξουσία ασκείται για την εξυπηρέτηση του ιδιαίτερου συμφέροντος είτε του ενός είτε των λίγων είτε του πλήθους, τα πολιτεύματα αυτά είναι παρεκκλίσεις και διαστρεβλώσεις των ορθών»; (Μονάδες 10) β. Να συσχετίσετε το χωρίο «ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν» με το ακόλουθο από τα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη: ««διὸ καὶ τὸ μὲν ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπόν, ῥᾴδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν» (Μονάδες 5) 3.α. Στα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη διαβάζουμε: «Διὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν»: Ποια είναι λοιπόν η σημασία της παιδείας σύμφωνα με τους δύο φιλοσόφους (Πάτωνα και Αριστοτέλη); (Μονάδες 10) β. Ποιες οι σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους και ποιες οι σχέσεις μεταξύ πολιτών νόμου, όπως φαίνεται στο απόσπασμα: «Ἐπελάθου ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως»; (Μονάδες 5) 4.α. Να αναφέρετε ονομαστικά τα φαύλα πολιτεύματα κατά τον Πλάτωνα. (Μονάδες 2) β. Ποιες είναι οι ενασχολήσεις των φιλοσόφων βασιλέων και ποια χαρακτηριστικά τους εγγυώνται τη σωστή διακυβέρνηση της πόλης; (Μονάδες 8)

3 5.α. Ποια η σημασία της λέξης «ἀγαθὸν» στον Πλάτωνα; (Μονάδες 7) β. Να γράψετε στα αρχαία ελληνικά από ένα αντώνυμο των παρακάτω: ἐπιτρέπω, μάκαρ, βέλτιστος, μετέχειν, εὖ πράξει, ὠφελίας. (Μονάδες 3) Γ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Μετάφραση αποσπασμάτων: «Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο συμπέρασμα απ όσα προελέχθησαν, ότι ούτε οι απαίδευτοι, οι οποίοι δε γνωρίζουν την αλήθεια, θα μπορούσαν ποτέ αποτελεσματικά να κυβερνήσουν μια πόλη, ούτε εκείνοι στους οποίους επιτρέπεται, μέχρι τέλους της ζωής τους, να ασχολούνται με τα πνευματικά ζητήματα, οι μεν (πρώτοι) γιατί δεν έχουν ένα σκοπό στη ζωή, στον οποίο στοχεύοντας πρέπει να κάνουν όλα ανεξαιρέτως αυτά που θα έκαναν και στην ιδιωτική και στη δημόσια ζωή, οι δε (δεύτεροι) γιατί δεν έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν με πρακτικά (καθημερινά) προβλήματα, επειδή νομίζουν ότι έχουν μετοικήσει, ενώ ακόμη είναι ζωντανοί, στις νήσους των μακάρων;» «Ξέχασες πάλι, φίλε (μου), είπα εγώ, ότι ο νόμος δεν ενδιαφέρεται γι αυτό, πώς δηλαδή μια κοινωνική τάξη μέσα στην πόλη θα ευτυχίσει εξαιρετικά, αλλά επιδιώκει (= αναζητά μέσα για) να υπάρξει αυτό σε ολόκληρη την πόλη, ενώνοντας σ ένα αρμονικό σύνολο τους πολίτες με την πειθώ και τον εξαναγκασμό, κάνοντας (= συντελώντας στο) να μεταδίδουν ο ένας στον άλλο την ωφέλεια την οποία μπορεί καθένας να προσφέρει στο σύνολο και ο ίδιος δημιουργώντας τέτοιους πολίτες στην πόλη, όχι για να τους αφήνει να πηγαίνουν όπου καθένας θέλει, αλλά για να τους χρησιμοποιεί ο ίδιος με σκοπό τη συνοχή της πόλης.» 2.α. Αναφέρεται στους τυχαίους και αφιλοσόφητους πολιτικούς Βλ. Ερμηνευτικά σχόλια βιβλίου σελ. 119 «σκοπόν ἕνα». Στον ίδιο σκοπό, την υπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, αναφέρεται και ο Αριστοτέλης. Μάλιστα τον θεωρεί ως το βασικό κριτήριο στη διάκριση των πολιτευμάτων σε ορθά και φαύλα... β. Και στα δύο χωρία γίνεται αναφορά στη δυσκολία κατάκτησης της αρετής: ανηφορική οδός και κουραστική, όπως φαίνεται από το απόσπασμα του Πλάτωνα

4 Δύσκολη η επιτυχία κατά τον Αριστοτέλη, αφού κάποιος κάνει λάθος με πολλούς τρόπους, ενώ κάνει το σωστό μόνο με έναν τρόπο 3.α. Ορθή παιδεία κατά τον Αριστοτέλη είναι η αγωγή εκείνη που θα επιδράσει πάνω στους νέους με τέτοιον τρόπο ώστε να τους καταστήσει ικανούς να χαίρονται και να λυπούνται όσο πρέπει και για τα πράγματα που πρέπει συνεπιφέρει και τη «συναισθηματική μεσότητα» και την αποφυγή των συναισθηματικών εξάρσεων. Η ηθική αρετή αποκτάται με την ορθή παιδεία. Σύμφωνα και με τους δύο φιλοσόφους το παιδί θα πρέπει να εισάγεται σ αυτή τη διδασκαλία από πολύ νωρίς Για τη σημασία της παιδείας στον Πλάτωνα βλέπε ερμηνευτικά σχόλια βιβλίου και: Η παιδεία = το μέσον, για να φθάσει κανείς στην κατάκτηση του αγαθού. Ασκεί καθοριστική επίδραση στη διάπλαση της ανθρώπινης φύσης και (σύμφωνα με το μύθο) είναι αυτή που διαφοροποιεί τους απλοϊκούς απαίδευτους ανθρώπους από τους φύλακες φιλοσόφους. β. Σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους: αρμονικές, αλληλοβοήθειας, συνεργασίας, αμοιβαιότητας, φιλικές Σχέσεις πολιτών νόμου: ο νόμος είναι εξουσιαστής, επιβάλλει με πειθώ και εξαναγκασμό τη θέλησή του, αυστηρός, αυταρχικός, με καλές όμως προθέσεις 4.α. Βλ. σχολικό εγχειρίδιο σελ β. Βλ. σχολικό εγχειρίδιο σελ. 98: «Οι ενασχολήσεις αυτής τιμώνται ως ήρωες» και σελ. 100: «Οι φιλόσοφοι βασιλείς στο κοπιώδες λειτούργημά τους». 5.α. Βλ. σχολικό εγχειρίδιο σελ β. ἐπιτρέπω εἴργω (κωλύω) μάκαρ τάλας (τλήμων, δυστυχής) βέλτιστος χείριστος μετέχειν ἀπέχειν εὖ πράξει κακῶς πράξει ὠφελίας βλάβης (ζημίας) Σημείωση: Στις ερμηνευτικές παρατηρήσεις δίνονται βασικοί άξονες απάντησης. Κάθε μαθητής διαμορφώνει με το δικό του τρόπο την απάντηση.

5 ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΘΕΜΑ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Τῶν δὲ Ἀθηναίων ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον ἐν τῇ Λακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα, καὶ ὡς ᾔσθοντο τῶν λόγων, ἔδοξε αὐτοῖς παριτητέα ἐς τούς Λακεδαιμονίους εἶναι, τῶν μὲν ἐγκλημάτων περὶ μηδὲν ἀπολογησομένους ὧν αἱ πόλεις ἐνεκάλουν, δηλῶσαι δὲ περὶ τοῦ παντὸς ὡς οὐ ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον εἴη, ἀλλ ἐν πλέονι σκεπτέον. Καὶ ἅμα τὴν σφετέραν πόλιν ἐβούλοντο σημῆναι ὅση εἴη δύναμιν, καὶ ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς τε πρεσβυτέροις ὧν ᾔδεσαν καὶ τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν ὧν ἄπειροι ἦσαν, νομίζοντες μᾶλλον ἂν αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάζειν τραπέσθαι ἤ πρὸς τὸ πολεμεῖν. Προσελθόντες οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔφασαν βούλεσθαι καί αὐτοὶ ἐς τὸ πλῆθος αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ τι μή ἀποκωλύοι. Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Θουκυδίδης Α Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα. (Μονάδες 20) 2. Στις λέξεις που σας δίνονται, να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: πρότερον: υπερθετικός βαθμός παροῦσα: δοτική πληθυντικού στο αρσενικό γένος μηδὲν: δοτική ενικού στο θηλυκό γένος ταχέως: κλητική ενικού αρσενικού γένους στο συγκριτικό βαθμό του επιθέτου σφετέραν: αντίστοιχος τύπος για έναν κτήτορα ἐνεκάλουν: γ πληθυντικό Ευκτικής Μέλλοντα ίδιας φωνής σημῆναι: απαρέμφατο Παρακειμένου Μέσης Φωνής ᾔδεσαν: γ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα προσελθόντες: γ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού ἔφασαν: β ενικό ίδιου χρόνου (Μονάδες 10) 3. α. «ὡς οὐ ταχέως εἴη»: Να γράψετε ισοδύναμη σύνταξη. (Μονάδες 1,5) β. «ἀπολογησομένους», «προσελθόντες»: Να αναλύσετε τις μετοχές. (Μονάδες 2)

6 γ. Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου στην τελευταία περίοδο. (Μονάδες 1,5) δ. Στις παρακάτω φράσεις να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: «ὡς οὐ ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον εἴη», «ὅση εἴη δύναμιν (ἡ σφετέρα πόλις)». (Μονάδες 3) ε. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις λέξεις: παροῦσα, ὧν (το α του κειμένου ὧν ἐνεκάλουν), τὴν πόλιν, ὧν (το γ του κειμένου ὧν ἄπειροι ἦσαν). (Μονάδες 2) Γ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Μετάφραση. Και έτυχε (= έτυχε όμως) πρεσβευτική αποστολή των Αθηναίων να βρίσκεται από πριν στη Σπάρτη για άλλα (θέματα), και μόλις πληροφορήθηκαν (=έμαθαν) για τους λόγους (=τις συζητήσεις), νόμισαν (=έκριναν) ότι έπρεπε να παρουσιαστούν στους Λακεδαιμόνιους, όχι για να απολογηθούν για τις κατηγορίες, για τις οποίες οι πόλεις τους κατηγορούσαν (=που τους απέδιδαν οι πόλεις), αλλά για να δηλώσουν (=να κάνουν σαφές) για το όλο (θέμα) ότι αυτοί (=οι Λακεδαιμόνιοι) δεν έπρεπε να αποφασίσουν βιαστικά, αλλά (έπρεπε) να το σκεφτούν περισσότερο. Και συγχρόνως ήθελαν να δείξουν (=τονίσουν) πόσο ισχυρή ήταν σε δύναμη η δική τους πόλη, και να κάνουν και στους μεγαλύτερους (μια) υπενθύμιση όσων ήξεραν και στους νεότερους (μια) εξήγηση (=ενημέρωση) όσων αγνοούσαν, επειδή πίστευαν ότι με τα λόγια (τους) αυτοί (=οι Λακεδαιμόνιοι) θα στρέφονταν περισσότερο προς την ειρήνη παρά προς τον πόλεμο. Αφού παρουσιάστηκαν (=πήγαν) λοιπόν στους Λακεδαιμόνιους, είπαν ότι ήθελαν και αυτοί (=οι ίδιοι/αυτοπροσώπως) να μιλήσουν στο λαό τους, αν δεν εμπόδιζε κάτι (=αν δεν υπήρχε κάποιο εμπόδιο). 2. πρῶτον παροῦσι(ν) μηδεμιᾷ θᾶττον ἑήν ἐγκαλοῖεν σεσημάνθαι ἴσασι(ν) προσῄεσαν + προσῇσαν ἔφησθα (ή ἔφης)

7 3. α. «ὡς οὐ ταχέως δέοι αὐτοὺς βουλεύεσθαι». (Ρηματικό επίθετο + ἐστὶ = δεῖ + Απαρέμφατο) β. ἀπολογησομένους = ἵνα ἀπολογήσαιντο. (τελική Μετοχή = ἵνα + Ευκτική πλαγίου λόγου από Ιστορικό Χρόνο). προσελθόντες = ἐπεὶ προσῆλθον. (χρονική Μετοχή, το προτερόχρονο = ἐπεὶ + Οριστική Αορίστου). γ. Υποθετικός λόγος: Υ = εἰ τι μή ἀποκωλύοι = εἰ + Ευκτική πλαγίου λόγου Α = βούλεσθαι = ειδικό Απαρέμφατο. Ο Υποθετικός λόγος είναι πλαγιασμένος, αφού η Απόδοση είναι μορφή πλαγίου λόγου. Στον ευθύ λόγο η Απόδοση γίνεται Οριστική ίδιου χρόνου σε α πληθυντικό και η Υπόθεση γίνεται εἰ + Οριστική ίδιου χρόνου: Υ = βουλόμεθα Α = εἰ τι μή ἀποκωλύει Δηλώνεται το α είδος, το πραγματικό. δ. «ὡς οὐ ταχέως εἴη» οὐ ταχέως ὑμῖν βουλευτέον ἐστὶ «ὅση εἴη δύναμιν» (ἡ σφετέρα πόλις) Πόση ἐστὶ δύναμιν ἡ ἡμέτερα πόλις; ε. παροῦσα = κατηγορηματική Μετοχή από το «ἔτυχε», συνημμένη στο Υποκείμενο του Ρήματος «πρεσβεία». ὧν = αντικείμενο με έλξη (από το ἐγκλημάτων) στο ἐνεκάλουν ( ἐγκλημάτων, ἃ ἐνεκάλουν). τὴν πόλιν = αντικείμενο κατά πρόληψη στο απαρέμφατο σημῆναι (Το Υποκείμενο της δευτερεύουσας πρότασης «ὅση δύναμιν» πρόλαβε να τεθεί ως αντικείμενο στην προηγούμενη). ὧν = ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο «ἄπειροι». Επιμέλεια θεμάτων: Τσιβιλή Εύκλεια, Φιλόλογος

8 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Κική Δημουλά «Σημείο Αναγνωρίσεως» άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Από μακριά εξαπατάς. Θαρρεί κανείς πως έχεις ελαφρά ανακαθήσει 5 να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες, πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις. Από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο: δεμένα είναι πισθάγκωνα τα χέρια σου μ ένα σκοινί μαρμάρινο 10 κι η στάση σου είναι η θέλησή σου κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις την αγωνία του αιχμαλώτου. Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη: αιχμάλωτη. 15 Δεν μπορείς ούτε μια βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου, ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα. Δεμένα είναι τα χέρια σου. Και δεν είν το μάρμαρο μόνο ο Άργος. 20 Αν κάτι πήγαινε ν αλλάξει στην πορεία των μαρμάρων, αν άρχιζαν τ αγάλματα αγώνες για ελευθερίες και ισότητες, όπως οι δούλοι, 25 οι νεκροί και το αίσθημά μας, εσύ θα πορευόσουνα μες στην κοσμογονία των μαρμάρων με δεμένα πάλι τα χέρια, αιχμάλωτη. 30 Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως. Όχι γιατί γυναίκα σε παρέδωσε στο μάρμαρο ο γλύπτης κι υπόσχονται οι γοφοί σου 35 ευγονία αγαλμάτων,

9 καλή σοδειά ακινησίας. Για τα δεμένα χέρια σου, που έχεις όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα. 40 Σε λέω γυναίκα γιατί είσ αιχμάλωτη. (Το λίγο του κόσμου, 1971) Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της ποίησης της Δημουλά είναι η εσωτερική οργάνωση του ποιητικού της λόγου. Να επιβεβαιώσετε αυτή την τάση παρακολουθώντας την εξέλιξη του ποιήματος. Μονάδες Ο τίτλος του ποιήματος φαίνεται ασαφής. Τι είναι αυτό που τον διασαφηνίζει και ποιο το νοηματικό του φορτίο; Μονάδες Ένα έργο τέχνης είναι δυνατόν να ερμηνευθεί με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς ανθρώπους. Ποιες διαφορετικές οπτικές γωνίες προβάλλονται στο συγκεκριμένο ποίημα σχετικά με το συμβολισμό του αγάλματος; Μονάδες Να αναλύσετε σε δύο-τρεις παραγράφους το περιεχόμενο των στίχων Μονάδες Τα αγάλματα Τη μέρα και τ αγάλματα δεν έχουν ύφος. Αν σε σάλα κινηματογράφου κάποτε τύχει το μηχάνημα ξαφνικά της προβολής να σταματήσει, δίχως του βολταϊκού τόξου να κλείσει η βεντάγια, θα ιδείς πως σ όλες τις φιγούρες η ακινησία φορεί σταματημένες προσωπίδες, με ύφος παγωμένο. Όμοιες τη μέρα προσωπίδες και τ αγάλματα φορούν.

10 Όταν όμως η νύχτα αρχίζει απ τα πυκνά φυλλώματα ν αναδύεται και με περίσκεψη να προχωρεί κι απ την πλάτη πίσω του φύλακα να στέκεται με κλειστά μάτια: εκείνος τότε μυστικά ταράζεται. Βλέπει την ώρα ξάφνου το γλωσσίδι αρπάζει της καμπάνας και το φράγμα ανοίγει των ήχων της στον τρομαγμένο αέρα. Τα πουλιά τότε γίνονται μικρές μαρμάρινες φιγούρες κ οι στερνές των παιδιών φωνές κρέμονται πετρωμένες. [ ] Τ αγάλματα τώρα θυμούνται αισθάνονται του χρόνου το μυρμήγκιασμα και ριγούνε τα γυμνά τους σώματα. Την προσωπίδα τους απ το άλλο μέρος τη φορούνε. Κι απ τα βάθρα τους κατεβαίνουν για να ξεμουδιάσουν. Αλλά τώρα δεν είναι εκείνο που παράσταιναν στον πετρωμένο χρόνο: Η κόρη τούτη που κρατά το γυμνωμένο της στήθος, καθώς λευκό πουλί, δεν είναι κόρη. Είναι το πνεύμα που την έχει πλάσει, που απ την αρχή μέσα της έχει κατοικήσει. Τώρα θυμάται, αναρριγεί και τον εαυτό της ερωτεύεται. [ ] Τ αγάλματα έχουν μόνο παρελθόν: αλλά όχι εκείνο που είναι παντοτινά παρόν στα λατομεία. Είναι η καίρια στιγμή του παρελθόντος, όταν το πνεύμα ήρθε να κατοικήσει μέσα τους παντοτινά. Μα, ευθύς ως έγινε παρόν, σταμάτησε το ξυπνητήρι κι έριξε το κλειδί του μέσα στη μεγάλη νύχτα. Κι ακίνητος πέτρωσε ο χρόνος στα λευκά τους πρόσωπα. [ ] Η νύχτα τώρα κρατά το κλειδί τους: Τα κουρδίζει ένα ένα και μέσα στο μέλλον τους τα μεταφέρει, που απ το χρόνο κοίτεται πέρα: Γιατί η νύχτα είναι πέρ απ το χρόνο και πέρ απ το θάνατο. Γ. Βαφόπουλος Τα αγάλματα και στα δύο ποιήματα νοηματοδοτούνται σε δύο επίπεδα, το εξωτερικό και το εσωτερικό. Να παρουσιάσετε δύο ομοιότητες και δύο διαφορές μεταξύ των δύο ποιημάτων ως προς το περιεχόμενο του νοήματος που δίνεται στα αγάλματα. Μονάδες 20

11 Γ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίημα δομείται με αυστηρή εσωτερική οργάνωση και προοδευτική ανέλιξη. Διακρίνεται από τον πρόλογο: περιλαμβάνει τους 2 πρώτους στίχους, όπου αποσυμβολίζεται ο αρχικός συμβολισμός του αγάλματος «Βόρειος Ήπειρος» και τώρα δηλώνεται το μοντέλο του γλύπτη, η γυναίκα, που αποτελεί το θέμα του ποιήματος, το κυρίως θέμα: στίχοι 3 40, όπου παρουσιάζεται η υποδούλωση της γυναίκας, τον επίλογο, στίχοι 41 42, όπου καταλήγει με μια επιγραμματική φράση στο συμπέρασμα πως γυναίκα σημαίνει σκλαβιά, το «σημείο αναγνωρίσεως» του γυναικείου φύλου είναι η αιχμαλωσία και η κοινωνική καταπίεση που διαχρονικά υφίσταται. Η θεματική ομοιότητα του προλόγου και του επιλόγου (ο επίλογος αιτιολογεί τον πρόλογο και ολοκληρώνει την ποιητική πρόθεση) δίνει την αίσθηση του κύκλου, που και αυτός λειτουργεί ως κλοιός που κλείνει μέσα του τη γυναίκα και δεν επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση και την αποδέσμευσή της, αλλά διαιωνίζει την αιχμαλωσία, την καταπίεση, την εξάρτηση. Το θέμα αναπτύσσεται προοδευτικά και διαλεκτικά με αφετηρία το συγκεκριμένο, το υλικό, το εξωτερικό και κατάληξη το αφηρημένο και εσωτερικό. Αρχικά, όλοι οι άνθρωποι, όπως άλλωστε και ο δημιουργός του, αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο έργο τέχνης με τον αντικειμενικό του συμβολισμό, ενώ η ποιήτρια το αποσυμβολίζει και το επανασυμβολίζει απλώς ως γυναίκα. Μάλιστα, από μακρινή απόσταση δίνει την εντύπωση ενός αγάλματος που στολίζει ένα πάρκο. Στη συνέχεια και σε κοντινότερη προσέγγιση αποκαλύπτεται η απατηλή αρχική εντύπωση και παρουσιάζεται η πραγματική που σχετίζεται με τα δεμένα χέρια της γυναίκας και την αιχμαλωσία της. Η ποιήτρια διαπραγματεύεται το θέμα των δεσμών δίνοντας μια διαχρονική ερμηνεία στις εκτιμήσεις της, ξεκινά από το παρελθόν, διατηρείται στο παρόν και διαιωνίζεται στο μέλλον. Έτσι, αποσαφηνίζει τον τίτλο, αναλύει τον υπότιτλο και ολοκληρώνει με το τελικό συμπέρασμα την άποψή της. Κατ αυτό τον τρόπο το ποίημα διαθέτει πληρότητα λόγου, αποκτά συνοχή, συνεκτικότητα, αλληλουχία νοημάτων και ενότητα. 2. Ο τίτλος του ποιήματος δείχνει ασαφής και αόριστος, κινητοποιεί τον προβληματισμό και την απορία: ποιο είναι το σημείο/απόδειξη, ποιο είναι εκείνο το χαρακτηριστικό γνώρισμα μέσω του οποίου αναγνωρίζουμε κάτι και τι ακριβώς αναγνωρίζεται εξαιτίας του; Ο τίτλος παραπέμπει στο μοτίβο της αναγνώρισης που αντλείται από τα ομηρικά χρόνια και διατηρείται μέχρι τη δημοτική ποίηση. Όμως δεν παρέχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να κατατοπίσουν και αποδείξουν την ταυτότητα του φορέα του. Ωστόσο η

12 επεξηγηματική φράση που τον συνοδεύει, άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια, αποκαλύπτει την αφετηρία της ποιητικής έμπνευσης και διασαφηνίζει το περιεχόμενό του. Τα δεμένα χέρια του αγάλματος είναι το σημείο εκείνο που βοηθά την ποιήτρια να αναγνωρίσει την ιδιότητα της γυναίκας στο άγαλμα που βλέπει. Το αναφερόμενο μαρμάρινο άγαλμα είναι το έργο του γλύπτη Κωνσταντίνου Σεφερλή «Η Βόρειος Ήπειρος», που βρίσκεται στην πλατεία Τοσίτσα της Αθήνας, στο πάρκο μεταξύ Πολυτεχνείου και Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Το άγαλμα απεικονίζει μια γυναίκα με αλυσοδεμένα χέρια, που συμβολίζει την περιοχή αυτή και τα δεινά που έχουν υποστεί οι κάτοικοί της εξαιτίας της ανελευθερίας και αποτελεί ιστορικό και εθνικό σύμβολο. Στο ποίημα ο εθνικός και ιστορικός συμβολισμός αναιρείται, καθώς η εικαστική αναπαράσταση προσλαμβάνεται από την ποιήτρια διαφορετικά και αξιοποιείται ως σύμβολο με κοινωνικές προεκτάσεις. Η ποιήτρια επικεντρώνεται στα δεμένα χέρια του γλυπτού, τα οποία αποτελούν στην αντίληψή της το σημείο αναγνωρίσεως του γυναικείου φύλου και λειτουργούν ως σύμβολο της γυναικείας καταπίεσης. Δηλώνουν τη βία, την ταπείνωση, την εξάρτηση που υφίσταται η γυναίκα. Συνιστούν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της γυναικείας ζωής στο πέρασμα των αιώνων. Μάλιστα, αυτή η κατάσταση δεν είναι σύμφυτη με το φύλο, αλλά αποτέλεσμα των κοινωνικών συνθηκών, της κοινωνικής ανισότητας και διάκρισης, λόγω της βιολογικής της διαφοράς με τον άνδρα. 3. Οι διαφορετικές οπτικές είναι: Η πρόσληψη του καλλιτέχνη, ο οποίος έφτιαξε ένα άγαλμα που συμβολίζει την υπόδουλη Βόρεια Ήπειρο, όπως του το παρήγγειλαν. Η πρόσληψη των περαστικών, που κοιτούν βιαστικά το γλυπτό και το θεωρούν ως ένα ακόμη άγαλμα που στολίζει το πάρκο. Η μακρινή πρόσληψη, κατά την οποία νομίζει κάποιος πως αντικρίζει μια γυναίκα που μόλις ξύπνησε και έχει μια ονειροπόλα διάθεση, προσπαθεί να θυμηθεί ένα ευχάριστο όνειρο που είδε και ετοιμάζεται να το ζήσει. Η κοντινή πρόσληψη της ποιήτριας, που βλέπει την υποδουλωμένη και καταπιεσμένη κοινωνικά γυναίκα με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα, όπως οι επιταγές και τα στερεότυπα της κοινωνίας επιβάλλουν. 4. Η Δημουλά διατυπώνει δύο υποθέσεις, για να δείξει ότι η καταπίεση της γυναίκας θα εξακολουθεί στο διηνεκές. 1) Κι αν ακόμη άλλαζε κάτι στη φύση και στην πορεία των μαρμάρων, κι αν άρχιζαν αγώνες για διεκδίκηση δικαιωμάτων, ελευθεριών και ισότητας, ακόμη και τότε η γυναίκα πάλι αιχμάλωτη θα έμενε. Η χρήση του πληθυντικού αριθμού στη φράση «για ελευθερίες και ισότητες» είναι ειρωνική

13 και αποτυπώνει τη ματαιότητα και το ατελέσφορο των προσπαθειών. Το ίδιο μάταιος είναι και ο αγώνας της γυναίκας για απελευθέρωση. 2) Κι αν ακόμη ξεσηκώνονταν οι δούλοι ζητώντας ελευθερία, οι νεκροί διεκδικώντας ισότιμη θέση στη μνήμη των ζωντανών και κάτι από αθανασία, το αίσθημα των ανθρώπων έκανε αγώνες για πληρότητα και ολοκλήρωση, πράγματα που είτε δύσκολα επιτυγχάνονται είτε αποτελούν ματαιοπονία, πάλι δέσμια θα παρέμενε η γυναίκα. Η παρομοίωση είναι εναργής. Έστω, λοιπόν, ότι γίνονταν κοσμογονικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και ανακατατάξεις σε όλους τους τομείς, εάν δεν αλλάξει η νοοτροπία της κοινωνίας, η γυναίκα θα εξακολουθεί να πορεύεται «με δεμένα πάλι τα χέρια, αιχμάλωτη». Όπως ακριβώς η ακινησία είναι ταυτόσημη με το μάρμαρο έτσι και η αιχμαλωσία έχει γίνει ταυτόσημη με τη φύση της γυναίκας. Το άγαλμα χάρη στην ποιητική ευαισθησία ξεφεύγει από τον αρχικό συμβολισμό του και γίνεται σύμβολο της γυναικείας καταπίεσης. Η γυναίκα αποτελεί ένα ανελεύθερο ον, υποταγμένο σε εξωτερικούς κοινωνικούς και πολιτικούς περιορισμούς, κινείται σε αυστηρά περιορισμένα όρια, αντιμετωπίζει την προκατάληψη και τα στερεότυπα που την κατατάσσουν σε κατώτερη θέση και που την μειώνουν έως εκμηδενίζουν ως ανθρώπινη ύπαρξη. Η από αιώνες απαξιωτική αντιμετώπιση που υφίστατο μεταβιβάστηκε στις γενιές και εσωτερικεύθηκε, έτσι ώστε η ίδια η γυναίκα να εμφορείται από τέτοιου είδους πιστεύω και οι φραγμοί να είναι πλέον εσωτερικοί. Τα δεμένα χέρια και η ακινησία του γλυπτού δηλώνουν την αδυναμία της να ξεφύγει από τις επιταγές που της επιβάλλονται και τους ρόλους που από πριν έχουν οριστεί γι αυτήν, καθώς επίσης και την αδυναμία να απεμπλακεί από την καταπίεση και τα πρέπει και να διεκδικήσει την ουσιαστική της απελευθέρωση. 5. Ομοιότητες. 1. Τα αγάλματα και στα 2 ποιήματα νοηματοδοτούνται σε 2 επίπεδα: ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό. Ως εξωτερικό νοείται η εξωτερική μορφή, η όψη, αυτό που εν πρώτοις φαίνεται και απεικονίζεται, αυτό που η επιγραφή που τα συνοδεύει δηλώνει. Είναι το εξωτερικό ερέθισμα, το συγκεκριμένο άγαλμα, που προοδευτικά καταλήγει στο εσωτερικό και αφηρημένο. Ως εσωτερικό νοείται το μήνυμα, ο συμβολισμός, η ερμηνεία που δίνεται από το ποιητικό υποκείμενο, καθώς έχει κινητοποιηθεί η ποιητική ευαισθησία, η δημιουργική φαντασία. Οι 2 ποιητές χρησιμοποιούν τα αγάλματα στην ποίησή τους για να δηλώσουν έναν προσωπικό προβληματισμό, μια υποκειμενική άποψη, μια στάση ξεχωριστή και διαφορετική από τη στάση των πολλών. Στην πραγματικότητα επισημαίνουν την αντίθεση ανάμεσα στο «φαίνεσθαι» και στο «είναι» και κατατάσσουν τους εαυτούς τους στη χορεία εκείνων που διαβλέπουν πίσω από το «φαίνεσθαι» το «είναι». Έτσι επιχειρούν μια διαφορετική ανάγνωση στο αντικείμενο που λέγεται «άγαλμα», διεισδύουν

14 πίσω από την επιφάνεια στα κρυφά νοήματα και μιλήματα των αγαλμάτων, εισέρχονται στη μυστική ζωή τους. 2. Και τα 2 ποιήματα χαρακτηρίζονται από τον ανθρωπομορφισμό, τα άψυχα αντικείμενα-αγάλματα προσωποποιούνται, γίνονται πρόσωπα που μετέχουν στη μοίρα του ποιητικού υποκειμένου, φέρουν ιδιότητες ανθρώπων. Τα αγάλματα «ενεργούν», «ξεσηκώνονται», «αισθάνονται», «θυμούνται» κ.λ.π. αλλά ακούγονται μόνο από τους ιδιαίτερα ευαίσθητους, αισθαντικούς ή υποψιασμένους, από όσους έχουν μια ξεχωριστή καλλιέργεια και είναι δεκτικοί στην κρυφή γλώσσα τους. Έτσι, δημιουργείται μια διαφορετική επικοινωνία που καταργεί τα όρια των ερμηνειών. Ανοίγεται ένας διάλογος της συνείδησης με το φευγαλέο της ύπαρξης και σχηματίζεται μια σύγκρουση ανάμεσα στην ύπαρξη και την ανυπαρξία, ανάμεσα στην απουσία νοήματος και τη νοσταλγία του. Αγάλματα και ποιητικό υποκείμενο διαλέγονται δημιουργικά. Διαφορές. 1. Η Δημουλά στο ποίημά της αποσυμβολίζει το συμβολισμό του δημιουργούγλύπτη, προσλαμβάνει την εικαστική παράσταση με διαφορετικό τρόπο, αγνοεί και αναιρεί την πρόθεση του δημιουργού και την κοινά αποδεκτή ερμηνεία και επανασυμβολίζει το άγαλμα δίνοντας διαφορετικό περιεχόμενο στο μήνυμα. Το άγαλμα εκλαμβάνεται με βάση τα προσωπικά βιώματα του ποιητικού υποκειμένου, συγκεκριμένα σημεία του αποκτούν νέα ερμηνεία και το ίδιο το υλικό καθαυτό αποκτά νέα ερμηνευτική διάσταση. Αντίθετα, για τον Βαφόπουλο τα αγάλματα φέρουν/μεταφέρουν το πνεύμα, την ιδέα του δημιουργού, την έννοια που συμβολίζουν. Η έννοια ζει μέσα τους, τα νοήματα και τα μηνύματά τους διαιωνίζονται στο χρόνο και ενώνουν τις χρονικές βαθμίδες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος παραδίδοντας διαχρονικά την απόλυτη έννοια της δημιουργίας. 2. Στο συγκεκριμένο ποίημα της Δημουλά τα αγάλματα συμβολίζουν την ακινησία, τη στασιμότητα, την ανελευθερία, την έλλειψη ζωής, ακόμη και τη λησμονιά στη συνείδηση των ανθρώπων. Ως μάρμαρα ορίζει τα καταπιεσμένα όντα και κάθε προσπάθεια απόκτησης ζωής και αλλαγής/ανατροπής της μοίρας τους αποτελεί ματαιοπονία. Εάν επιχειρούσαμε να τα δούμε διαφορετικά, θα έπρεπε να παραχωρήσουμε στη σκέψη και τη λογική μας έναν υποθετικό συλλογισμό του αδύνατου, του απραγματοποίητου: «εάν κάτι πήγαινε ν αλλάξει». Η κίνησή τους δεσμεύεται από το υλικό, από την επιδίωξη του δημιουργού, από τις αντιλήψεις των ανθρώπων, από τα στερεότυπα. Κυρίαρχο είναι το συναίσθημα της απογοήτευσης και η απουσία πίστης σε ένα καλύτερο μέλλον. Αντίθετα, ο Βαφόπουλος δέχεται ότι στα αγάλματα υπάρχει φαινομενική ακινησία, δείχνουν να είναι ανέκφραστα και μοιάζουν με απαθή πρόσωπα φέροντα προσωπεία (παραποιείται η αλήθεια), όμως η κίνηση ενυπάρχει και ζωοποιείται από τους ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένους ανθρώπους, εκείνους

15 που βλέπουν πίσω από το αντικείμενο και την επιφάνεια την ουσία, το μήνυμα, την ιδέα. Η ιδέα του δημιουργού παγιώνεται στον ορισμένο χρόνο, μια στιγμή στο παρελθόν, και μοιάζει να έχει νεκρωθεί. Όμως ο χρόνος είναι αδιάσπαστος, είναι ρέων χρόνος και μεταβιβάζει υπογείως και ανεπαίσθητα το πνεύμα της δημιουργίας. Κινητοποιεί το παρόν, μεταφέρει στο μέλλον το νόημα και το μήνυμα των αγαλμάτων. Όταν το βλέμμα γίνεται πιο διεισδυτικό, διαπερνά το εξωτερικό πλαίσιο, αγγίζει τον πυρήνα των ιδεών και ανασύρει από τα βάθη του χρόνου την ψυχή του δημιουργού, τον πυρήνα της δημιουργίας. Τότε τα αγάλματα αποκτούν ζωή, ενεργούν, δίνουν οντότητα στις ιδέες. Επιμέλεια θεμάτων: Γαλατσίδα Μαρία, Φιλόλογος

16 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα διασφαλίζεται από τη νομοθεσία. Τι θα ήταν όμως το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας αποξενωμένο από την κοινωνία, περιχαρακωμένο στα όρια της επιστημονικής κοινότητας, ερμητικά κλειστό σε όσους κατοικούν ή επισκέπτονται τον τόπο; Τίποτα περισσότερο παρά ένας ακόμη μικρόκοσμος προσβάσιμος αποκλειστικά από τους ειδικούς. Τίποτα, εξόν από έναν ακόμη προορισμό συχνά χωρίς νόημα, μια αδιάφορη, αόρατη παρουσία, έρμαιη τελικά στην ανόητη μεγαλοστομία και την επικίνδυνη ρητορική. Η πολιτιστική κληρονομιά δύναται να αναδειχθεί, να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων ώστε να διαμορφώνει την πολιτιστική τους ταυτότητα και να προσφέρει έμπνευση και προοπτικές στην καλλιτεχνική δημιουργία. Γνωριμία, νοηματοδότηση, συμμετοχή είναι τα στάδια της διαδικασίας που οδηγούν στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος, διαδικασία που υπόκειται σε έναν αυστηρό προγραμματισμό που λαμβάνει υπόψη του την ελληνική αλλά και διεθνή εμπειρία. Χρειάζεται ο σχεδιασμός εκ μέρους του επιτελικού κράτους που θα καθοδηγήσει και θα συντονίσει τις ενέργειες των επιμέρους ειδικοτήτων, θα διασφαλίσει τα μέσα λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες από τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης και θα προβλέψει τη βιωσιμότητα κάθε έργου χωριστά. Ο σχεδιασμός αυτός οφείλει να είναι ανεξάρτητος από άλλου είδους προσδοκίες και να υπηρετεί αυστηρά την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και τις ανάγκες της κοινωνίας τη στιγμή που διαμορφώνεται, να προβλέπει τις πιθανές αλλαγές στα κοινωνικά δεδομένα και κυρίως να διέπεται από ευρύτητα πνεύματος. Στις παραπάνω προβλέψεις οφείλει να εντάσσεται εξαρχής η επικοινωνία και συγκεκριμένα η γνωστοποίηση όλων των παραμέτρων του πολιτιστικού έργου στο κοινό. Πρόκειται για μια κομβική ενέργεια από την επιτυχία της οποίας εξαρτάται η βιωσιμότητα του έργου αφενός, αλλά και η διαμόρφωση της νοοτροπίας, της στάσης και των αντιδράσεων της κοινωνίας και τελικά η διαπαιδαγώγησή της. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συρμού. Χρειάζονται επίπονες και μακροχρόνιες διαδικασίες με τη συνέργεια των επιστημόνων, των πολιτιστικών διαμεσολαβητών, των δημοσιογράφων αλλά και των εμπλεκομένων φορέων διαχείρισης, για να τελεσφορήσει η προσπάθεια της εκπαίδευσης του βλέμματος ενός κοινού που θα βλέπει αυτό που κοιτάζει και θα κατανοεί αυτό που βλέπει ώστε να διαμορφώσει μια κριτική στάση απέναντι στα πολιτιστικά πράγματα. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία που δίδεται στην πολιτιστική συνέχεια της κοινωνίας αλλά και στη διασφάλιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε έναν κόσμο ασταθή και διαρκώς μεταβαλλόμενο, να γίνουμε όλοι κληρονόμοι του πολιτισμού μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

17 Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ [Διασκευασμένο κείμενο] Α.1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε ( λέξεις). (Μονάδες 25) Β.1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο λέξεων το περιεχόμενο του αποσπάσματος που ακολουθεί: «Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συρμού». (Μονάδες 10) Β.2. α) Να αιτιολογήσετε τη χρήση ρητορικών ερωτήσεων στην πρώτη παράγραφο (μον. 3), τη χρήση του α πληθυντικού προσώπου (μον. 3) και τη χρήση της υποτακτικής έγκλισης στον επίλογο (μον. 2) (Μονάδες 8) β)το κείμενο που σας δόθηκε είναι αποδεικτικό δοκίμιο. Να εντοπίσετε τέσσερα γνωρίσματα αυτού του κειμενικού είδους. (Μονάδες 4) γ) Ποια νοηματική σύνδεση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις «όμως», «ακόμη»; (Μονάδες 2) Β.3. α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις: αποξενωμένο, ερμητικά, έρμαιη, κομβική. (Μονάδες 4) β) Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις: προσβάσιμος, ενσωματωθεί, ανάδειξη, μακροχρόνιες. (Μονάδες 4) γ) Χρησιμοποιώντας διαφορετικό συνθετικό (α, β συνθετικό) από κάθε λέξη που σας δίνεται, να δημιουργήσετε δυο νέες σύνθετες λέξεις για καθεμιά: διαμόρφωση, αντιδράσεων, επίπονες. (Μονάδες 3) Γ. Σε άρθρο που θα δημοσιευτεί σε σχολική εφημερίδα να αναφερθείτε στη σημασία των μνημείων και να αιτιολογήσετε την αδιαφορία του σύγχρονου ανθρώπου γι αυτά. ( λέξεις) (Μονάδες 40)

18 Γ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1. Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας προστατεύεται από την έννομη πολιτεία, αλλά απομονωμένη από το κοινό χάνει την ουσία της και γι αυτό επιβάλλεται το κοινό να τη γνωρίσει, να την κατανοήσει και να συμμετέχει σε αυτή. Απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτό είναι η αρωγή του κράτους που θα συντονίσει τις ενέργειες και θα τις χρηματοδοτήσει. Στόχος των ενεργειών αυτών είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και η γνωστοποίησή της στο κοινό, προκειμένου να επιτευχθεί η διαπαιδαγώγησή του. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά επίπονη και μακροχρόνια και απαιτεί τη συνέργεια όλων των αρμόδιων φορέων. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι η διασφάλιση και συνέχεια της πολιτιστικής κληρονομιάς. Β.1. Η πολιτιστική κληρονομιά καθορίζει και διαμορφώνει την πορεία και τη συνέχεια ενός λαού και γι αυτό καθίσταται αναγκαία η ανάδειξη και η προβολή της. Αυτή όμως η ανάδειξη δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο συρμού, όπως συχνά παρατηρείται στην εποχή μας. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι ορατός ο κίνδυνος του λαϊκισμού και της γραφικότητας ή ακόμα του εθνικισμού και της προγονολατρείας. Ελλοχεύει ο κίνδυνος της κυριαρχίας δημαγωγών που θα μιλούν για τον πολιτισμό και τα μνημεία μας χωρίς τις ανάλογες γνώσεις και το μορφωτικό υπόβαθρο ή ανθρώπων που θα επαίρονται για τον πολιτισμό μας, θα τον χρησιμοποιούν ως αποδεικτικό στοιχείο της εθνικής μας ανωτερότητας και στην ουσία θα στοχεύουν στη δική τους προβολή και στην επιδίωξη ιδιοτελών βλέψεων. Αυτοί, λοιπόν, οι κίνδυνοι καθιστούν αναγκαία προϋπόθεση για την ανάδειξη του πολιτισμού μας τη σύνεση, την προσοχή και τη συνέργεια των αρμόδιων και επαϊόντων στο θέμα. Β.2.α) Ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο θέτει μια ερώτηση με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να προβληματίσει τον αναγνώστη σχετικά με την αποξένωση του κοινού από την πολιτιστική κληρονομιά. Ταυτόχρονα, το ύφος γίνεται πιο άμεσο και παραστατικό και κεντρίζεται η προσοχή και το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Στον επίλογο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί α πληθυντικό πρόσωπο, γιατί θέλει να δώσει ένα συλλογικό τόνο στο κείμενό του, να δηλώσει ότι και αυτός, όπως και όλοι, μπορούμε να συμμετέχουμε στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

19 Με τη χρήση της υποτακτικής επιδιώκει να προτρέψει τον αναγνώστη να συμβάλλει και αυτός στην ανάδειξη του πολιτισμού. β. Το κείμενο είναι αποδεικτικό δοκίμιο γιατί: 1) διερευνά ένα θέμα (η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς), 2) χρησιμοποιεί ειδικό λεξιλόγιο (πολιτιστικό απόθεμα), 3) κυριαρχεί η επίκληση στη λογική (τρίτη παράγραφος), 4) παρατηρείται αλληλουχία ιδεών και συνεκτικότητα (οι ιδέες ακολουθούν η μία την άλλη και οι παράγραφοι συνδέονται νοηματικά και με επανάληψη βασικών όρων). γ. όμως: αντίθεση ακόμη: προσθήκη Β.3.α) αποξενωμένο απομονωμένο ερμητικά αδιαπέραστα έρμαιη άβουλη κομβική καθοριστική β. προσβάσιμος απρόσιτος ενσωματωθεί απορριφθεί ανάδειξη απόκρυψη μακροχρόνιες βραχυπρόθεσμες γ. διαμόρφωση διάλογος, επιμόρφωση αντιδράσεων αντιμετώπιση, απόδραση επίπονες επινόηση, άπονος Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο τίτλος Σημασία μνημείων: Αποτελούν τόπους μνήμης, αφού συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον ενός λαού και αποκαλύπτουν την αδιάσπαστη συνέχειά του.

20 Ενισχύουν τη φιλοπατρία, την εθνική συνείδηση και την ελληνικότητα, αφού συμβάλλουν στην καλύτερη γνωριμία του παρελθόντος και της ιστορίας μας και έτσι καθίσταται δυσχερής η διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας. Είναι χώροι ομορφιάς και αρμονίας και παρέχουν κίνητρα για καλλιτεχνική δημιουργία και ανάπτυξη του πνεύματος και του πολιτισμού. Αποτελούν σύμβολα αυτοθυσίας, ηρωϊσμού, μυούν σε αξίες και ιδανικά, αφού είναι θεματοφύλακες προτύπων. Είναι σημείο προσέγγισης των λαών, συνιστούν παγκόσμια κληρονομιά και ωθούν στη συνειδητοποίηση όχι μόνο της διαφορετικότητας των λαών αλλά και της κοινής μοίρας τους. Αποτελούν εστίες προσέλκυσης τουριστών από όλο τον κόσμο, γεγονός που συντελεί στην ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας. Στάση ανθρώπων: Πολλοί δεν τα επισκέπτονται ή η επίσκεψή τους είναι επιδερμική, τυπική χωρίς να έχει προηγηθεί κατάλληλη ενημέρωση. Γίνεται εκμετάλλευση των μνημείων για τουριστικούς και οικονομικούς λόγους, με αποτέλεσμα την εμπορευματοποίησή τους. Σύνηθες φαινόμενο είναι οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές των μνημείων. Πολλοί αρχαιολογικοί χώροι είναι αφύλακτοι και παραμελημένοι. Μάστιγα αποτελεί η αρχαιοκαπηλία. Αίτια: Ανεπαρκής αγωγή, έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας, για την οποία ευθύνη φέρουν η οικογένεια (δεν προσφέρει τις κατάλληλες παραστάσεις), η εκπαίδευση (χρησιμοθηρικός χαρακτήρας, οι εκδρομές δεν έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οι επισκέψεις στα μουσεία είναι πρόσχημα για διασκέδαση), τα Μ.Μ.Ε. (προβάλλουν ανεπαρκώς το παρελθόν και με τα χαμηλής ποιότητας προγράμματα υποβιβάζουν το πνευματικό και αισθητικό επίπεδο), οι διανοούμενοι (δεν αφυπνίζουν το λαό). Κυριαρχεί ο τεχνοκρατισμός, το υλιστικό και καταναλωτικό πνεύμα που προκαλεί αδιαφορία για τα πνευματικά δημιουργήματα. Έκπτωση αξιών και αρχών, επικράτηση του αμοραλισμού και της ιδιοτέλειας που ευνοεί το αντιπαραδοσιακό πνεύμα της εποχής. Η πολιτεία αδυνατεί λόγω της οικονομικής δυσπραγίας να προστατεύσει και να διαχειριστεί τα μνημεία. Οι νέοι προβάλλουν ως αντιπαραδοσιακοί, πολέμιοι του παλαιού που το θεωρούν αναχρονιστικό και συχνά καταφεύγουν σε βανδαλισμούς ως ένδειξη αντίδρασης ή για εκτόνωση. Επιμέλεια θεμάτων Παπακανέλλου Αγγελική, Φιλόλογος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνα Πολιτεία (519D-520A) Ἒπειτ, ἒφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὂν ἂμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Μ Ν Κ Κ Δ 4 Μ Ζ Μ Ν Μ Θ Μ : ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μ Θ Μ ΩΝ: Ν Κ Μ

Σελίδα 1 από 5 Μ Ν Κ Κ Δ 4 Μ Ζ Μ Ν Μ Θ Μ : ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μ Θ Μ ΩΝ: Ν Κ Μ Σελίδα 1 από 5 Μ Ν Κ Κ Δ 4 Μ Ζ Μ Ν Μ Θ Μ : ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μ Θ Μ ΩΝ: Ν Κ Μ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος: «Πολιτεία» (Ενότητα 12) Τί δε; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ' ἐγώ, καί ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σημείο Αναγνωρίσεως άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Από μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πολιτεία, 519 Β Α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πολιτεία, 519 Β Α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Παντερή Αναστασία Τομέας Φιλολογίας ΟΡΟΣΗΜΟ Χαλανδρίου

Επιμέλεια: Παντερή Αναστασία Τομέας Φιλολογίας ΟΡΟΣΗΜΟ Χαλανδρίου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1. Η ποιητική γραφή της Κικής Δημουλά έχει μια ιδιαίτερη φωνή, προσωπική και εντελώς επαναστατική. Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό στοιχείο της τεχνικής της αποτελεί η «πολλαπλασιαστική ευαισθησία»,

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΜΑÏΟΤ 2011 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Τί δέ;... ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.» Μονάδες 10

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Τί δέ;... ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.» Μονάδες 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ(519 B D) Α. - Δικό μας, λοιπόν, έργο, είπα εγώ, των ιδρυτών της πολιτείας, είναι να αναγκάσουμε τις εξαιρετικές φύσεις να φτάσουν στο μάθημα που αναγνωρίσαμε πριν ότι είναι το ανώτερο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Κυρία ΣΦΥΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ www.orionidef.gr Διδαγμένο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σχολιάστε το χωρίο «Τὸ αὐτοῦ σπουδαιότεραι» σε σχέση με τη ζωή του ίδιου του Πλάτωνα. (ερώτηση από το σχολικό εγχειρίδιο στη σελίδα 120) Σ αυτό το χωρίο του κειμένου ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Συμμαθητές, συμμαθήτριες, Στα πλαίσια της συζήτησής μας για την τέχνη, θα παρουσιαστούν περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙ ΣΗΡΙΟ ΜΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ

ΥΡΟΝΣΙ ΣΗΡΙΟ ΜΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΔΕΤΣΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΤ 2011 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ε Α Π Α Ν Σ Η Ε Ι Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πολιτεία 519C-520Α Α. Λησμόνησες (ή: Ξέχασες) πάλι, είπα εγώ, φίλε μου, ότι ο νόμος δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 30/11/2014 Ημερομηνία

Κυριακή 30/11/2014 Ημερομηνία Διαγώνισμα 2014-15 Ενδεικτικές απαντήσεις Κυριακή 30/11/2014 Ημερομηνία Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Τάξη ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ 1. Ξέχασες πάλι, φίλε μου, είπα εγώ, ότι ο νόμος δεν ενδιαφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στη σπουδαιότητα των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης. Αρχικά τονίζει πως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις Σελίδα 1 από 5 Απαντήσεις Β.1 Το συγκεκριμένο απόσπασμα αντλήθηκε από το 8 ο βιβλίο των Πολιτικών του Αριστοτέλη, που έχει ως θέμα του την παιδεία. Ήδη, από την πρώτη φράση του αποσπάσματος (ὅτι μέν οὖν

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Β.1 Στη συγκεκριμένη ενότητα, ο Πλάτωνας στηλιτεύει την απροθυμία πολλών πνευματικών ανθρώπων της εποχής του να ασχοληθούν με τις δημόσιες υποθέσεις, θέτοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Η ΟΡΙΣΜΟΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τ Ε Χ Ν Η ΟΡΙΣΜΟΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Η ΟΡΙΣΜΟΣ Τέχνη είναι η συνειδητή ενέργεια αλλά και η ιδιαίτερη ικανότητα του ανθρώπου για δημιουργία έργων που προκαλούν αισθητική συγκίνηση και αναπτύσσουν προβληματισμό. Μέσω της τέχνης δεν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Κάθε πολιτισμός αφήνει το στίγμα του στην ιστορία, όμως η αρχαία ελληνική τέχνη ξεπέρασε τα όρια του χρόνου με το πανανθρώπινο μήνυμά της, με τη δύναμη του πνεύματος και του συναισθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κεφάλαιο 1 ο 1.1 ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ 1/6 Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακαδημίας 98, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Ακόμη το να σφάλλει κανείς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε μαζί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επειδή παρατηρούμε ότι κάθε κράτος είναι ένα είδος συνύπαρξης και ότι κάθε κοινότητα έχει συγκροτηθεί για κάποιο καλό σκοπό διότι για χάρη αυτού που θεωρούν

Διαβάστε περισσότερα

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας»)

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας») Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο πραγματεύεται το διαχρονικό ρόλο και τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμακα. Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο καλλιτέχνης προσπαθεί μέσω της τέχνης να αποστασιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Επειδή βλέπουμε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιήτρια Κική Δημουλά

Η ποιήτρια Κική Δημουλά Η Π Ο Ι Η Τ Ρ Ι Α Κ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Υ Λ Α 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Η ποιήτρια Κική Δημουλά (Νεοελληνική Λογοτεχνία Κατευθύνσεων, σσ. 91-115) 2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (πράγματι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Αρχαία Ελληνικά 27/5/2013

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Αρχαία Ελληνικά 27/5/2013 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Αρχαία Ελληνικά 27/5/2013 Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συγκροτηθεί για χάρη κάποιου αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: αστρολογία & σχέσεις 6 μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: με ποιον τρόπο αγαπάμε 42 ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: με

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α1. Εναντίον βέβαια, των δημοκρατικών πόλεων (πολεμάτε) ή για ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» Ἡ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» Ἡ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» Ἡ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς να βλέπουν τίποτα καί προσπερνοῦνε. Ὃμως μερικοί κάτι βλέπουν, τό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε κοινότητα να έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (γιατί όλοι κάνουν τα πάντα για χάρη εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Έπειτα (μα πώς), είπε, θα αδικήσουμε αυτούς και θα τους κάνουμε να ζουν χειρότερα, ενώ είναι δυνατόν σ αυτούς (να ζουν)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Παιδεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα

1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Παιδεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Παιδεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα Από τη μελέτη πρόσφατων δηλώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποκαλύπτεται το παράδοξο, ότι η προϋπόθεση η πιο σπουδαία για την πραγμάτωση και τη σωστή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το κείµενο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Ξέχασες πάλι, είπα εγώ, φίλε μου, ότι ο νόμος δεν ενδιαφέρεται γι αυτό, πώς δηλαδή μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη θα ευτυχήσει υπερβολικά μέσα στην πόλη, αλλά για ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Μετάφραση Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (πράγματι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αρχαία (άγνωστο) Θεωρητική Β Λυκείου 1 ο τετράμηνο Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Να μεταφραστεί στη Νέα Ελληνική το παραπάνω κείμενο. (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. καθημερινό λεξιλόγιο: «κάτι», «ἀρμαθιά»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

«Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά

«Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά 1 «Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια Ὅλοι σὲ λένε κατευθείαν ἄγαλμα, ἐγὼ σὲ προσφωνῶ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Ἀπὸ μακριὰ ἐξαπατᾶς. Θαρρεῖ κανεὶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο 17-18 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α. Εναντίον όμως των

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 90-100 λέξεις Ο Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι η Ενωμένη Ευρώπη διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα που επιβοηθεί τον επαναπροσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Γλώσσα και λογοτεχνική δημιουργία (10394)

Κείμενο Γλώσσα και λογοτεχνική δημιουργία (10394) Κείμενο Γλώσσα και λογοτεχνική δημιουργία (10394) Στην ιστορία της λογοτεχνικής δημιουργίας έχει αποδειχτεί ότι κάθε έργο που εμφανίζεται ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου οφείλει τη δυνατότητά του αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες λύσεις. Θεματικό κέντρο: Σημασία και αξιοποίηση των αρχαίων χώρων θεάτρου και διαβούλευσης

Προτεινόμενες λύσεις. Θεματικό κέντρο: Σημασία και αξιοποίηση των αρχαίων χώρων θεάτρου και διαβούλευσης Πανελλήνιες 2015 Προτεινόμενες λύσεις ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 18/5/2015 Α1. Νοηματικοί άξονες περίληψης Θεματικό κέντρο: Σημασία και αξιοποίηση των αρχαίων χώρων θεάτρου και διαβούλευσης 1

Διαβάστε περισσότερα

Β1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό

Β1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό Α. Ο συγγραφέας πραγματεύεται την αναγκαιότητα εξοικείωσης του σύγχρονου ανθρώπου με τα αρχαία ελληνικά μνημεία θέασης και ακρόασης. Επισημαίνει πως η αρχιτεκτονική των χώρων αυτών πιστοποιεί το δημοκρατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

25 1. « , ) , , ) «

25 1. « , ) , , ) « ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη 27 Μαΐου 2014 ΚΕΙΜΕΝΟ: Όταν µιλούµε για µάζα, εννοούµε µικρό ή µεγάλο πλήθος ανθρώπων, το οποίο υφίσταται µιαν αλλαγή, ψυχική και πνευµατική, από αφορµές συνήθως τυφλής συναισθηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58)

Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58) 1. ΚΕΙΜΕΝO Οδυσσέας Ελύτης: Η Μαρίνα των βράχων (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 55-58) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 Διδαγμένο κείμενο: 1. Και ονομάζω μέσον σε σχέση με το πράγμα, αυτό που απέχει εξίσου από καθένα από τα δύο άκρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 Διδαγμένο κείμενο: Α1. Με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι. Δηλαδή χτίζοντας με καλό τρόπο θα

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ / Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/03/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως

Διαβάστε περισσότερα