ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Πλάτωνα: «Πολιτεία» 519Β 520Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Πλάτωνα: «Πολιτεία» 519Β 520Α"

Transcript

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνα: «Πολιτεία» 519Β 520Α Τὶ δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἂν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρὶβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι; Ἀληθῆ, ἒφη. Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὅ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὅ νῦν ἐπιτρέπεται. Τὸ ποῖον δή; Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι. Ἐπειτ, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελείας ἥν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως. Ἀληθῆ, ἔφη ἐπελαθόμην γάρ. Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ ἀδικήσομεν τοὺς παρ ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν, προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν. Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: «Τὶ δέ; Τόδε ἔτι ἀπῳκίσθαι; και «Ἐπελάθου ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως». (Μονάδες 10)

2 2.α. «τοὺς μὲν ὅτι δημοσίᾳ»: Σε ποια κατηγορία ανθρώπων αναφέρεται στο χωρίο αυτό ο Σωκράτης; Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο γίνεται λόγος και πώς αυτός μπορεί να συσχετισθεί με το ακόλουθο απόσπασμα από τα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη: «Επειδή όταν λέμε «πολίτευμα» εννοούμε «αρχή, το σώμα δηλαδή που ασκεί τη διακυβέρνηση στην πόλη», και η «κυβέρνηση» είναι η ύψιστη αρχή στις πόλεις, αναγκαστικά η ύψιστη αρχή θα είναι ή ένα μόνο άτομο ή λίγα άτομα ή το σύνολο των πολιτών. Όταν λοιπόν ο ένας ή οι λίγοι ή το πλήθος ολόκληρο ασκούν την εξουσία για την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, αυτά τα πολιτεύματα δεν μπορεί παρά να είναι ορθά όταν, αντίθετα, η εξουσία ασκείται για την εξυπηρέτηση του ιδιαίτερου συμφέροντος είτε του ενός είτε των λίγων είτε του πλήθους, τα πολιτεύματα αυτά είναι παρεκκλίσεις και διαστρεβλώσεις των ορθών»; (Μονάδες 10) β. Να συσχετίσετε το χωρίο «ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν» με το ακόλουθο από τα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη: ««διὸ καὶ τὸ μὲν ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπόν, ῥᾴδιον μὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν» (Μονάδες 5) 3.α. Στα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη διαβάζουμε: «Διὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν»: Ποια είναι λοιπόν η σημασία της παιδείας σύμφωνα με τους δύο φιλοσόφους (Πάτωνα και Αριστοτέλη); (Μονάδες 10) β. Ποιες οι σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους και ποιες οι σχέσεις μεταξύ πολιτών νόμου, όπως φαίνεται στο απόσπασμα: «Ἐπελάθου ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως»; (Μονάδες 5) 4.α. Να αναφέρετε ονομαστικά τα φαύλα πολιτεύματα κατά τον Πλάτωνα. (Μονάδες 2) β. Ποιες είναι οι ενασχολήσεις των φιλοσόφων βασιλέων και ποια χαρακτηριστικά τους εγγυώνται τη σωστή διακυβέρνηση της πόλης; (Μονάδες 8)

3 5.α. Ποια η σημασία της λέξης «ἀγαθὸν» στον Πλάτωνα; (Μονάδες 7) β. Να γράψετε στα αρχαία ελληνικά από ένα αντώνυμο των παρακάτω: ἐπιτρέπω, μάκαρ, βέλτιστος, μετέχειν, εὖ πράξει, ὠφελίας. (Μονάδες 3) Γ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Μετάφραση αποσπασμάτων: «Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο συμπέρασμα απ όσα προελέχθησαν, ότι ούτε οι απαίδευτοι, οι οποίοι δε γνωρίζουν την αλήθεια, θα μπορούσαν ποτέ αποτελεσματικά να κυβερνήσουν μια πόλη, ούτε εκείνοι στους οποίους επιτρέπεται, μέχρι τέλους της ζωής τους, να ασχολούνται με τα πνευματικά ζητήματα, οι μεν (πρώτοι) γιατί δεν έχουν ένα σκοπό στη ζωή, στον οποίο στοχεύοντας πρέπει να κάνουν όλα ανεξαιρέτως αυτά που θα έκαναν και στην ιδιωτική και στη δημόσια ζωή, οι δε (δεύτεροι) γιατί δεν έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν με πρακτικά (καθημερινά) προβλήματα, επειδή νομίζουν ότι έχουν μετοικήσει, ενώ ακόμη είναι ζωντανοί, στις νήσους των μακάρων;» «Ξέχασες πάλι, φίλε (μου), είπα εγώ, ότι ο νόμος δεν ενδιαφέρεται γι αυτό, πώς δηλαδή μια κοινωνική τάξη μέσα στην πόλη θα ευτυχίσει εξαιρετικά, αλλά επιδιώκει (= αναζητά μέσα για) να υπάρξει αυτό σε ολόκληρη την πόλη, ενώνοντας σ ένα αρμονικό σύνολο τους πολίτες με την πειθώ και τον εξαναγκασμό, κάνοντας (= συντελώντας στο) να μεταδίδουν ο ένας στον άλλο την ωφέλεια την οποία μπορεί καθένας να προσφέρει στο σύνολο και ο ίδιος δημιουργώντας τέτοιους πολίτες στην πόλη, όχι για να τους αφήνει να πηγαίνουν όπου καθένας θέλει, αλλά για να τους χρησιμοποιεί ο ίδιος με σκοπό τη συνοχή της πόλης.» 2.α. Αναφέρεται στους τυχαίους και αφιλοσόφητους πολιτικούς Βλ. Ερμηνευτικά σχόλια βιβλίου σελ. 119 «σκοπόν ἕνα». Στον ίδιο σκοπό, την υπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, αναφέρεται και ο Αριστοτέλης. Μάλιστα τον θεωρεί ως το βασικό κριτήριο στη διάκριση των πολιτευμάτων σε ορθά και φαύλα... β. Και στα δύο χωρία γίνεται αναφορά στη δυσκολία κατάκτησης της αρετής: ανηφορική οδός και κουραστική, όπως φαίνεται από το απόσπασμα του Πλάτωνα

4 Δύσκολη η επιτυχία κατά τον Αριστοτέλη, αφού κάποιος κάνει λάθος με πολλούς τρόπους, ενώ κάνει το σωστό μόνο με έναν τρόπο 3.α. Ορθή παιδεία κατά τον Αριστοτέλη είναι η αγωγή εκείνη που θα επιδράσει πάνω στους νέους με τέτοιον τρόπο ώστε να τους καταστήσει ικανούς να χαίρονται και να λυπούνται όσο πρέπει και για τα πράγματα που πρέπει συνεπιφέρει και τη «συναισθηματική μεσότητα» και την αποφυγή των συναισθηματικών εξάρσεων. Η ηθική αρετή αποκτάται με την ορθή παιδεία. Σύμφωνα και με τους δύο φιλοσόφους το παιδί θα πρέπει να εισάγεται σ αυτή τη διδασκαλία από πολύ νωρίς Για τη σημασία της παιδείας στον Πλάτωνα βλέπε ερμηνευτικά σχόλια βιβλίου και: Η παιδεία = το μέσον, για να φθάσει κανείς στην κατάκτηση του αγαθού. Ασκεί καθοριστική επίδραση στη διάπλαση της ανθρώπινης φύσης και (σύμφωνα με το μύθο) είναι αυτή που διαφοροποιεί τους απλοϊκούς απαίδευτους ανθρώπους από τους φύλακες φιλοσόφους. β. Σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους: αρμονικές, αλληλοβοήθειας, συνεργασίας, αμοιβαιότητας, φιλικές Σχέσεις πολιτών νόμου: ο νόμος είναι εξουσιαστής, επιβάλλει με πειθώ και εξαναγκασμό τη θέλησή του, αυστηρός, αυταρχικός, με καλές όμως προθέσεις 4.α. Βλ. σχολικό εγχειρίδιο σελ β. Βλ. σχολικό εγχειρίδιο σελ. 98: «Οι ενασχολήσεις αυτής τιμώνται ως ήρωες» και σελ. 100: «Οι φιλόσοφοι βασιλείς στο κοπιώδες λειτούργημά τους». 5.α. Βλ. σχολικό εγχειρίδιο σελ β. ἐπιτρέπω εἴργω (κωλύω) μάκαρ τάλας (τλήμων, δυστυχής) βέλτιστος χείριστος μετέχειν ἀπέχειν εὖ πράξει κακῶς πράξει ὠφελίας βλάβης (ζημίας) Σημείωση: Στις ερμηνευτικές παρατηρήσεις δίνονται βασικοί άξονες απάντησης. Κάθε μαθητής διαμορφώνει με το δικό του τρόπο την απάντηση.

5 ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΘΕΜΑ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Τῶν δὲ Ἀθηναίων ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον ἐν τῇ Λακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα, καὶ ὡς ᾔσθοντο τῶν λόγων, ἔδοξε αὐτοῖς παριτητέα ἐς τούς Λακεδαιμονίους εἶναι, τῶν μὲν ἐγκλημάτων περὶ μηδὲν ἀπολογησομένους ὧν αἱ πόλεις ἐνεκάλουν, δηλῶσαι δὲ περὶ τοῦ παντὸς ὡς οὐ ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον εἴη, ἀλλ ἐν πλέονι σκεπτέον. Καὶ ἅμα τὴν σφετέραν πόλιν ἐβούλοντο σημῆναι ὅση εἴη δύναμιν, καὶ ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς τε πρεσβυτέροις ὧν ᾔδεσαν καὶ τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν ὧν ἄπειροι ἦσαν, νομίζοντες μᾶλλον ἂν αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάζειν τραπέσθαι ἤ πρὸς τὸ πολεμεῖν. Προσελθόντες οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔφασαν βούλεσθαι καί αὐτοὶ ἐς τὸ πλῆθος αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ τι μή ἀποκωλύοι. Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Θουκυδίδης Α Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα. (Μονάδες 20) 2. Στις λέξεις που σας δίνονται, να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: πρότερον: υπερθετικός βαθμός παροῦσα: δοτική πληθυντικού στο αρσενικό γένος μηδὲν: δοτική ενικού στο θηλυκό γένος ταχέως: κλητική ενικού αρσενικού γένους στο συγκριτικό βαθμό του επιθέτου σφετέραν: αντίστοιχος τύπος για έναν κτήτορα ἐνεκάλουν: γ πληθυντικό Ευκτικής Μέλλοντα ίδιας φωνής σημῆναι: απαρέμφατο Παρακειμένου Μέσης Φωνής ᾔδεσαν: γ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα προσελθόντες: γ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού ἔφασαν: β ενικό ίδιου χρόνου (Μονάδες 10) 3. α. «ὡς οὐ ταχέως εἴη»: Να γράψετε ισοδύναμη σύνταξη. (Μονάδες 1,5) β. «ἀπολογησομένους», «προσελθόντες»: Να αναλύσετε τις μετοχές. (Μονάδες 2)

6 γ. Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου στην τελευταία περίοδο. (Μονάδες 1,5) δ. Στις παρακάτω φράσεις να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ: «ὡς οὐ ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον εἴη», «ὅση εἴη δύναμιν (ἡ σφετέρα πόλις)». (Μονάδες 3) ε. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις λέξεις: παροῦσα, ὧν (το α του κειμένου ὧν ἐνεκάλουν), τὴν πόλιν, ὧν (το γ του κειμένου ὧν ἄπειροι ἦσαν). (Μονάδες 2) Γ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Μετάφραση. Και έτυχε (= έτυχε όμως) πρεσβευτική αποστολή των Αθηναίων να βρίσκεται από πριν στη Σπάρτη για άλλα (θέματα), και μόλις πληροφορήθηκαν (=έμαθαν) για τους λόγους (=τις συζητήσεις), νόμισαν (=έκριναν) ότι έπρεπε να παρουσιαστούν στους Λακεδαιμόνιους, όχι για να απολογηθούν για τις κατηγορίες, για τις οποίες οι πόλεις τους κατηγορούσαν (=που τους απέδιδαν οι πόλεις), αλλά για να δηλώσουν (=να κάνουν σαφές) για το όλο (θέμα) ότι αυτοί (=οι Λακεδαιμόνιοι) δεν έπρεπε να αποφασίσουν βιαστικά, αλλά (έπρεπε) να το σκεφτούν περισσότερο. Και συγχρόνως ήθελαν να δείξουν (=τονίσουν) πόσο ισχυρή ήταν σε δύναμη η δική τους πόλη, και να κάνουν και στους μεγαλύτερους (μια) υπενθύμιση όσων ήξεραν και στους νεότερους (μια) εξήγηση (=ενημέρωση) όσων αγνοούσαν, επειδή πίστευαν ότι με τα λόγια (τους) αυτοί (=οι Λακεδαιμόνιοι) θα στρέφονταν περισσότερο προς την ειρήνη παρά προς τον πόλεμο. Αφού παρουσιάστηκαν (=πήγαν) λοιπόν στους Λακεδαιμόνιους, είπαν ότι ήθελαν και αυτοί (=οι ίδιοι/αυτοπροσώπως) να μιλήσουν στο λαό τους, αν δεν εμπόδιζε κάτι (=αν δεν υπήρχε κάποιο εμπόδιο). 2. πρῶτον παροῦσι(ν) μηδεμιᾷ θᾶττον ἑήν ἐγκαλοῖεν σεσημάνθαι ἴσασι(ν) προσῄεσαν + προσῇσαν ἔφησθα (ή ἔφης)

7 3. α. «ὡς οὐ ταχέως δέοι αὐτοὺς βουλεύεσθαι». (Ρηματικό επίθετο + ἐστὶ = δεῖ + Απαρέμφατο) β. ἀπολογησομένους = ἵνα ἀπολογήσαιντο. (τελική Μετοχή = ἵνα + Ευκτική πλαγίου λόγου από Ιστορικό Χρόνο). προσελθόντες = ἐπεὶ προσῆλθον. (χρονική Μετοχή, το προτερόχρονο = ἐπεὶ + Οριστική Αορίστου). γ. Υποθετικός λόγος: Υ = εἰ τι μή ἀποκωλύοι = εἰ + Ευκτική πλαγίου λόγου Α = βούλεσθαι = ειδικό Απαρέμφατο. Ο Υποθετικός λόγος είναι πλαγιασμένος, αφού η Απόδοση είναι μορφή πλαγίου λόγου. Στον ευθύ λόγο η Απόδοση γίνεται Οριστική ίδιου χρόνου σε α πληθυντικό και η Υπόθεση γίνεται εἰ + Οριστική ίδιου χρόνου: Υ = βουλόμεθα Α = εἰ τι μή ἀποκωλύει Δηλώνεται το α είδος, το πραγματικό. δ. «ὡς οὐ ταχέως εἴη» οὐ ταχέως ὑμῖν βουλευτέον ἐστὶ «ὅση εἴη δύναμιν» (ἡ σφετέρα πόλις) Πόση ἐστὶ δύναμιν ἡ ἡμέτερα πόλις; ε. παροῦσα = κατηγορηματική Μετοχή από το «ἔτυχε», συνημμένη στο Υποκείμενο του Ρήματος «πρεσβεία». ὧν = αντικείμενο με έλξη (από το ἐγκλημάτων) στο ἐνεκάλουν ( ἐγκλημάτων, ἃ ἐνεκάλουν). τὴν πόλιν = αντικείμενο κατά πρόληψη στο απαρέμφατο σημῆναι (Το Υποκείμενο της δευτερεύουσας πρότασης «ὅση δύναμιν» πρόλαβε να τεθεί ως αντικείμενο στην προηγούμενη). ὧν = ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο «ἄπειροι». Επιμέλεια θεμάτων: Τσιβιλή Εύκλεια, Φιλόλογος

8 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Κική Δημουλά «Σημείο Αναγνωρίσεως» άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Από μακριά εξαπατάς. Θαρρεί κανείς πως έχεις ελαφρά ανακαθήσει 5 να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που είδες, πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις. Από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο: δεμένα είναι πισθάγκωνα τα χέρια σου μ ένα σκοινί μαρμάρινο 10 κι η στάση σου είναι η θέλησή σου κάτι να σε βοηθήσει να ξεφύγεις την αγωνία του αιχμαλώτου. Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη: αιχμάλωτη. 15 Δεν μπορείς ούτε μια βροχή να ζυγίσεις στο χέρι σου, ούτε μια ελαφριά μαργαρίτα. Δεμένα είναι τα χέρια σου. Και δεν είν το μάρμαρο μόνο ο Άργος. 20 Αν κάτι πήγαινε ν αλλάξει στην πορεία των μαρμάρων, αν άρχιζαν τ αγάλματα αγώνες για ελευθερίες και ισότητες, όπως οι δούλοι, 25 οι νεκροί και το αίσθημά μας, εσύ θα πορευόσουνα μες στην κοσμογονία των μαρμάρων με δεμένα πάλι τα χέρια, αιχμάλωτη. 30 Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε λέω γυναίκα αμέσως. Όχι γιατί γυναίκα σε παρέδωσε στο μάρμαρο ο γλύπτης κι υπόσχονται οι γοφοί σου 35 ευγονία αγαλμάτων,

9 καλή σοδειά ακινησίας. Για τα δεμένα χέρια σου, που έχεις όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα. 40 Σε λέω γυναίκα γιατί είσ αιχμάλωτη. (Το λίγο του κόσμου, 1971) Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της ποίησης της Δημουλά είναι η εσωτερική οργάνωση του ποιητικού της λόγου. Να επιβεβαιώσετε αυτή την τάση παρακολουθώντας την εξέλιξη του ποιήματος. Μονάδες Ο τίτλος του ποιήματος φαίνεται ασαφής. Τι είναι αυτό που τον διασαφηνίζει και ποιο το νοηματικό του φορτίο; Μονάδες Ένα έργο τέχνης είναι δυνατόν να ερμηνευθεί με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς ανθρώπους. Ποιες διαφορετικές οπτικές γωνίες προβάλλονται στο συγκεκριμένο ποίημα σχετικά με το συμβολισμό του αγάλματος; Μονάδες Να αναλύσετε σε δύο-τρεις παραγράφους το περιεχόμενο των στίχων Μονάδες Τα αγάλματα Τη μέρα και τ αγάλματα δεν έχουν ύφος. Αν σε σάλα κινηματογράφου κάποτε τύχει το μηχάνημα ξαφνικά της προβολής να σταματήσει, δίχως του βολταϊκού τόξου να κλείσει η βεντάγια, θα ιδείς πως σ όλες τις φιγούρες η ακινησία φορεί σταματημένες προσωπίδες, με ύφος παγωμένο. Όμοιες τη μέρα προσωπίδες και τ αγάλματα φορούν.

10 Όταν όμως η νύχτα αρχίζει απ τα πυκνά φυλλώματα ν αναδύεται και με περίσκεψη να προχωρεί κι απ την πλάτη πίσω του φύλακα να στέκεται με κλειστά μάτια: εκείνος τότε μυστικά ταράζεται. Βλέπει την ώρα ξάφνου το γλωσσίδι αρπάζει της καμπάνας και το φράγμα ανοίγει των ήχων της στον τρομαγμένο αέρα. Τα πουλιά τότε γίνονται μικρές μαρμάρινες φιγούρες κ οι στερνές των παιδιών φωνές κρέμονται πετρωμένες. [ ] Τ αγάλματα τώρα θυμούνται αισθάνονται του χρόνου το μυρμήγκιασμα και ριγούνε τα γυμνά τους σώματα. Την προσωπίδα τους απ το άλλο μέρος τη φορούνε. Κι απ τα βάθρα τους κατεβαίνουν για να ξεμουδιάσουν. Αλλά τώρα δεν είναι εκείνο που παράσταιναν στον πετρωμένο χρόνο: Η κόρη τούτη που κρατά το γυμνωμένο της στήθος, καθώς λευκό πουλί, δεν είναι κόρη. Είναι το πνεύμα που την έχει πλάσει, που απ την αρχή μέσα της έχει κατοικήσει. Τώρα θυμάται, αναρριγεί και τον εαυτό της ερωτεύεται. [ ] Τ αγάλματα έχουν μόνο παρελθόν: αλλά όχι εκείνο που είναι παντοτινά παρόν στα λατομεία. Είναι η καίρια στιγμή του παρελθόντος, όταν το πνεύμα ήρθε να κατοικήσει μέσα τους παντοτινά. Μα, ευθύς ως έγινε παρόν, σταμάτησε το ξυπνητήρι κι έριξε το κλειδί του μέσα στη μεγάλη νύχτα. Κι ακίνητος πέτρωσε ο χρόνος στα λευκά τους πρόσωπα. [ ] Η νύχτα τώρα κρατά το κλειδί τους: Τα κουρδίζει ένα ένα και μέσα στο μέλλον τους τα μεταφέρει, που απ το χρόνο κοίτεται πέρα: Γιατί η νύχτα είναι πέρ απ το χρόνο και πέρ απ το θάνατο. Γ. Βαφόπουλος Τα αγάλματα και στα δύο ποιήματα νοηματοδοτούνται σε δύο επίπεδα, το εξωτερικό και το εσωτερικό. Να παρουσιάσετε δύο ομοιότητες και δύο διαφορές μεταξύ των δύο ποιημάτων ως προς το περιεχόμενο του νοήματος που δίνεται στα αγάλματα. Μονάδες 20

11 Γ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίημα δομείται με αυστηρή εσωτερική οργάνωση και προοδευτική ανέλιξη. Διακρίνεται από τον πρόλογο: περιλαμβάνει τους 2 πρώτους στίχους, όπου αποσυμβολίζεται ο αρχικός συμβολισμός του αγάλματος «Βόρειος Ήπειρος» και τώρα δηλώνεται το μοντέλο του γλύπτη, η γυναίκα, που αποτελεί το θέμα του ποιήματος, το κυρίως θέμα: στίχοι 3 40, όπου παρουσιάζεται η υποδούλωση της γυναίκας, τον επίλογο, στίχοι 41 42, όπου καταλήγει με μια επιγραμματική φράση στο συμπέρασμα πως γυναίκα σημαίνει σκλαβιά, το «σημείο αναγνωρίσεως» του γυναικείου φύλου είναι η αιχμαλωσία και η κοινωνική καταπίεση που διαχρονικά υφίσταται. Η θεματική ομοιότητα του προλόγου και του επιλόγου (ο επίλογος αιτιολογεί τον πρόλογο και ολοκληρώνει την ποιητική πρόθεση) δίνει την αίσθηση του κύκλου, που και αυτός λειτουργεί ως κλοιός που κλείνει μέσα του τη γυναίκα και δεν επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση και την αποδέσμευσή της, αλλά διαιωνίζει την αιχμαλωσία, την καταπίεση, την εξάρτηση. Το θέμα αναπτύσσεται προοδευτικά και διαλεκτικά με αφετηρία το συγκεκριμένο, το υλικό, το εξωτερικό και κατάληξη το αφηρημένο και εσωτερικό. Αρχικά, όλοι οι άνθρωποι, όπως άλλωστε και ο δημιουργός του, αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο έργο τέχνης με τον αντικειμενικό του συμβολισμό, ενώ η ποιήτρια το αποσυμβολίζει και το επανασυμβολίζει απλώς ως γυναίκα. Μάλιστα, από μακρινή απόσταση δίνει την εντύπωση ενός αγάλματος που στολίζει ένα πάρκο. Στη συνέχεια και σε κοντινότερη προσέγγιση αποκαλύπτεται η απατηλή αρχική εντύπωση και παρουσιάζεται η πραγματική που σχετίζεται με τα δεμένα χέρια της γυναίκας και την αιχμαλωσία της. Η ποιήτρια διαπραγματεύεται το θέμα των δεσμών δίνοντας μια διαχρονική ερμηνεία στις εκτιμήσεις της, ξεκινά από το παρελθόν, διατηρείται στο παρόν και διαιωνίζεται στο μέλλον. Έτσι, αποσαφηνίζει τον τίτλο, αναλύει τον υπότιτλο και ολοκληρώνει με το τελικό συμπέρασμα την άποψή της. Κατ αυτό τον τρόπο το ποίημα διαθέτει πληρότητα λόγου, αποκτά συνοχή, συνεκτικότητα, αλληλουχία νοημάτων και ενότητα. 2. Ο τίτλος του ποιήματος δείχνει ασαφής και αόριστος, κινητοποιεί τον προβληματισμό και την απορία: ποιο είναι το σημείο/απόδειξη, ποιο είναι εκείνο το χαρακτηριστικό γνώρισμα μέσω του οποίου αναγνωρίζουμε κάτι και τι ακριβώς αναγνωρίζεται εξαιτίας του; Ο τίτλος παραπέμπει στο μοτίβο της αναγνώρισης που αντλείται από τα ομηρικά χρόνια και διατηρείται μέχρι τη δημοτική ποίηση. Όμως δεν παρέχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να κατατοπίσουν και αποδείξουν την ταυτότητα του φορέα του. Ωστόσο η

12 επεξηγηματική φράση που τον συνοδεύει, άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια, αποκαλύπτει την αφετηρία της ποιητικής έμπνευσης και διασαφηνίζει το περιεχόμενό του. Τα δεμένα χέρια του αγάλματος είναι το σημείο εκείνο που βοηθά την ποιήτρια να αναγνωρίσει την ιδιότητα της γυναίκας στο άγαλμα που βλέπει. Το αναφερόμενο μαρμάρινο άγαλμα είναι το έργο του γλύπτη Κωνσταντίνου Σεφερλή «Η Βόρειος Ήπειρος», που βρίσκεται στην πλατεία Τοσίτσα της Αθήνας, στο πάρκο μεταξύ Πολυτεχνείου και Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Το άγαλμα απεικονίζει μια γυναίκα με αλυσοδεμένα χέρια, που συμβολίζει την περιοχή αυτή και τα δεινά που έχουν υποστεί οι κάτοικοί της εξαιτίας της ανελευθερίας και αποτελεί ιστορικό και εθνικό σύμβολο. Στο ποίημα ο εθνικός και ιστορικός συμβολισμός αναιρείται, καθώς η εικαστική αναπαράσταση προσλαμβάνεται από την ποιήτρια διαφορετικά και αξιοποιείται ως σύμβολο με κοινωνικές προεκτάσεις. Η ποιήτρια επικεντρώνεται στα δεμένα χέρια του γλυπτού, τα οποία αποτελούν στην αντίληψή της το σημείο αναγνωρίσεως του γυναικείου φύλου και λειτουργούν ως σύμβολο της γυναικείας καταπίεσης. Δηλώνουν τη βία, την ταπείνωση, την εξάρτηση που υφίσταται η γυναίκα. Συνιστούν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της γυναικείας ζωής στο πέρασμα των αιώνων. Μάλιστα, αυτή η κατάσταση δεν είναι σύμφυτη με το φύλο, αλλά αποτέλεσμα των κοινωνικών συνθηκών, της κοινωνικής ανισότητας και διάκρισης, λόγω της βιολογικής της διαφοράς με τον άνδρα. 3. Οι διαφορετικές οπτικές είναι: Η πρόσληψη του καλλιτέχνη, ο οποίος έφτιαξε ένα άγαλμα που συμβολίζει την υπόδουλη Βόρεια Ήπειρο, όπως του το παρήγγειλαν. Η πρόσληψη των περαστικών, που κοιτούν βιαστικά το γλυπτό και το θεωρούν ως ένα ακόμη άγαλμα που στολίζει το πάρκο. Η μακρινή πρόσληψη, κατά την οποία νομίζει κάποιος πως αντικρίζει μια γυναίκα που μόλις ξύπνησε και έχει μια ονειροπόλα διάθεση, προσπαθεί να θυμηθεί ένα ευχάριστο όνειρο που είδε και ετοιμάζεται να το ζήσει. Η κοντινή πρόσληψη της ποιήτριας, που βλέπει την υποδουλωμένη και καταπιεσμένη κοινωνικά γυναίκα με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα, όπως οι επιταγές και τα στερεότυπα της κοινωνίας επιβάλλουν. 4. Η Δημουλά διατυπώνει δύο υποθέσεις, για να δείξει ότι η καταπίεση της γυναίκας θα εξακολουθεί στο διηνεκές. 1) Κι αν ακόμη άλλαζε κάτι στη φύση και στην πορεία των μαρμάρων, κι αν άρχιζαν αγώνες για διεκδίκηση δικαιωμάτων, ελευθεριών και ισότητας, ακόμη και τότε η γυναίκα πάλι αιχμάλωτη θα έμενε. Η χρήση του πληθυντικού αριθμού στη φράση «για ελευθερίες και ισότητες» είναι ειρωνική

13 και αποτυπώνει τη ματαιότητα και το ατελέσφορο των προσπαθειών. Το ίδιο μάταιος είναι και ο αγώνας της γυναίκας για απελευθέρωση. 2) Κι αν ακόμη ξεσηκώνονταν οι δούλοι ζητώντας ελευθερία, οι νεκροί διεκδικώντας ισότιμη θέση στη μνήμη των ζωντανών και κάτι από αθανασία, το αίσθημα των ανθρώπων έκανε αγώνες για πληρότητα και ολοκλήρωση, πράγματα που είτε δύσκολα επιτυγχάνονται είτε αποτελούν ματαιοπονία, πάλι δέσμια θα παρέμενε η γυναίκα. Η παρομοίωση είναι εναργής. Έστω, λοιπόν, ότι γίνονταν κοσμογονικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και ανακατατάξεις σε όλους τους τομείς, εάν δεν αλλάξει η νοοτροπία της κοινωνίας, η γυναίκα θα εξακολουθεί να πορεύεται «με δεμένα πάλι τα χέρια, αιχμάλωτη». Όπως ακριβώς η ακινησία είναι ταυτόσημη με το μάρμαρο έτσι και η αιχμαλωσία έχει γίνει ταυτόσημη με τη φύση της γυναίκας. Το άγαλμα χάρη στην ποιητική ευαισθησία ξεφεύγει από τον αρχικό συμβολισμό του και γίνεται σύμβολο της γυναικείας καταπίεσης. Η γυναίκα αποτελεί ένα ανελεύθερο ον, υποταγμένο σε εξωτερικούς κοινωνικούς και πολιτικούς περιορισμούς, κινείται σε αυστηρά περιορισμένα όρια, αντιμετωπίζει την προκατάληψη και τα στερεότυπα που την κατατάσσουν σε κατώτερη θέση και που την μειώνουν έως εκμηδενίζουν ως ανθρώπινη ύπαρξη. Η από αιώνες απαξιωτική αντιμετώπιση που υφίστατο μεταβιβάστηκε στις γενιές και εσωτερικεύθηκε, έτσι ώστε η ίδια η γυναίκα να εμφορείται από τέτοιου είδους πιστεύω και οι φραγμοί να είναι πλέον εσωτερικοί. Τα δεμένα χέρια και η ακινησία του γλυπτού δηλώνουν την αδυναμία της να ξεφύγει από τις επιταγές που της επιβάλλονται και τους ρόλους που από πριν έχουν οριστεί γι αυτήν, καθώς επίσης και την αδυναμία να απεμπλακεί από την καταπίεση και τα πρέπει και να διεκδικήσει την ουσιαστική της απελευθέρωση. 5. Ομοιότητες. 1. Τα αγάλματα και στα 2 ποιήματα νοηματοδοτούνται σε 2 επίπεδα: ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό. Ως εξωτερικό νοείται η εξωτερική μορφή, η όψη, αυτό που εν πρώτοις φαίνεται και απεικονίζεται, αυτό που η επιγραφή που τα συνοδεύει δηλώνει. Είναι το εξωτερικό ερέθισμα, το συγκεκριμένο άγαλμα, που προοδευτικά καταλήγει στο εσωτερικό και αφηρημένο. Ως εσωτερικό νοείται το μήνυμα, ο συμβολισμός, η ερμηνεία που δίνεται από το ποιητικό υποκείμενο, καθώς έχει κινητοποιηθεί η ποιητική ευαισθησία, η δημιουργική φαντασία. Οι 2 ποιητές χρησιμοποιούν τα αγάλματα στην ποίησή τους για να δηλώσουν έναν προσωπικό προβληματισμό, μια υποκειμενική άποψη, μια στάση ξεχωριστή και διαφορετική από τη στάση των πολλών. Στην πραγματικότητα επισημαίνουν την αντίθεση ανάμεσα στο «φαίνεσθαι» και στο «είναι» και κατατάσσουν τους εαυτούς τους στη χορεία εκείνων που διαβλέπουν πίσω από το «φαίνεσθαι» το «είναι». Έτσι επιχειρούν μια διαφορετική ανάγνωση στο αντικείμενο που λέγεται «άγαλμα», διεισδύουν

14 πίσω από την επιφάνεια στα κρυφά νοήματα και μιλήματα των αγαλμάτων, εισέρχονται στη μυστική ζωή τους. 2. Και τα 2 ποιήματα χαρακτηρίζονται από τον ανθρωπομορφισμό, τα άψυχα αντικείμενα-αγάλματα προσωποποιούνται, γίνονται πρόσωπα που μετέχουν στη μοίρα του ποιητικού υποκειμένου, φέρουν ιδιότητες ανθρώπων. Τα αγάλματα «ενεργούν», «ξεσηκώνονται», «αισθάνονται», «θυμούνται» κ.λ.π. αλλά ακούγονται μόνο από τους ιδιαίτερα ευαίσθητους, αισθαντικούς ή υποψιασμένους, από όσους έχουν μια ξεχωριστή καλλιέργεια και είναι δεκτικοί στην κρυφή γλώσσα τους. Έτσι, δημιουργείται μια διαφορετική επικοινωνία που καταργεί τα όρια των ερμηνειών. Ανοίγεται ένας διάλογος της συνείδησης με το φευγαλέο της ύπαρξης και σχηματίζεται μια σύγκρουση ανάμεσα στην ύπαρξη και την ανυπαρξία, ανάμεσα στην απουσία νοήματος και τη νοσταλγία του. Αγάλματα και ποιητικό υποκείμενο διαλέγονται δημιουργικά. Διαφορές. 1. Η Δημουλά στο ποίημά της αποσυμβολίζει το συμβολισμό του δημιουργούγλύπτη, προσλαμβάνει την εικαστική παράσταση με διαφορετικό τρόπο, αγνοεί και αναιρεί την πρόθεση του δημιουργού και την κοινά αποδεκτή ερμηνεία και επανασυμβολίζει το άγαλμα δίνοντας διαφορετικό περιεχόμενο στο μήνυμα. Το άγαλμα εκλαμβάνεται με βάση τα προσωπικά βιώματα του ποιητικού υποκειμένου, συγκεκριμένα σημεία του αποκτούν νέα ερμηνεία και το ίδιο το υλικό καθαυτό αποκτά νέα ερμηνευτική διάσταση. Αντίθετα, για τον Βαφόπουλο τα αγάλματα φέρουν/μεταφέρουν το πνεύμα, την ιδέα του δημιουργού, την έννοια που συμβολίζουν. Η έννοια ζει μέσα τους, τα νοήματα και τα μηνύματά τους διαιωνίζονται στο χρόνο και ενώνουν τις χρονικές βαθμίδες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος παραδίδοντας διαχρονικά την απόλυτη έννοια της δημιουργίας. 2. Στο συγκεκριμένο ποίημα της Δημουλά τα αγάλματα συμβολίζουν την ακινησία, τη στασιμότητα, την ανελευθερία, την έλλειψη ζωής, ακόμη και τη λησμονιά στη συνείδηση των ανθρώπων. Ως μάρμαρα ορίζει τα καταπιεσμένα όντα και κάθε προσπάθεια απόκτησης ζωής και αλλαγής/ανατροπής της μοίρας τους αποτελεί ματαιοπονία. Εάν επιχειρούσαμε να τα δούμε διαφορετικά, θα έπρεπε να παραχωρήσουμε στη σκέψη και τη λογική μας έναν υποθετικό συλλογισμό του αδύνατου, του απραγματοποίητου: «εάν κάτι πήγαινε ν αλλάξει». Η κίνησή τους δεσμεύεται από το υλικό, από την επιδίωξη του δημιουργού, από τις αντιλήψεις των ανθρώπων, από τα στερεότυπα. Κυρίαρχο είναι το συναίσθημα της απογοήτευσης και η απουσία πίστης σε ένα καλύτερο μέλλον. Αντίθετα, ο Βαφόπουλος δέχεται ότι στα αγάλματα υπάρχει φαινομενική ακινησία, δείχνουν να είναι ανέκφραστα και μοιάζουν με απαθή πρόσωπα φέροντα προσωπεία (παραποιείται η αλήθεια), όμως η κίνηση ενυπάρχει και ζωοποιείται από τους ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένους ανθρώπους, εκείνους

15 που βλέπουν πίσω από το αντικείμενο και την επιφάνεια την ουσία, το μήνυμα, την ιδέα. Η ιδέα του δημιουργού παγιώνεται στον ορισμένο χρόνο, μια στιγμή στο παρελθόν, και μοιάζει να έχει νεκρωθεί. Όμως ο χρόνος είναι αδιάσπαστος, είναι ρέων χρόνος και μεταβιβάζει υπογείως και ανεπαίσθητα το πνεύμα της δημιουργίας. Κινητοποιεί το παρόν, μεταφέρει στο μέλλον το νόημα και το μήνυμα των αγαλμάτων. Όταν το βλέμμα γίνεται πιο διεισδυτικό, διαπερνά το εξωτερικό πλαίσιο, αγγίζει τον πυρήνα των ιδεών και ανασύρει από τα βάθη του χρόνου την ψυχή του δημιουργού, τον πυρήνα της δημιουργίας. Τότε τα αγάλματα αποκτούν ζωή, ενεργούν, δίνουν οντότητα στις ιδέες. Επιμέλεια θεμάτων: Γαλατσίδα Μαρία, Φιλόλογος

16 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΚΕΙΜΕΝΟ Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα διασφαλίζεται από τη νομοθεσία. Τι θα ήταν όμως το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας μας αποξενωμένο από την κοινωνία, περιχαρακωμένο στα όρια της επιστημονικής κοινότητας, ερμητικά κλειστό σε όσους κατοικούν ή επισκέπτονται τον τόπο; Τίποτα περισσότερο παρά ένας ακόμη μικρόκοσμος προσβάσιμος αποκλειστικά από τους ειδικούς. Τίποτα, εξόν από έναν ακόμη προορισμό συχνά χωρίς νόημα, μια αδιάφορη, αόρατη παρουσία, έρμαιη τελικά στην ανόητη μεγαλοστομία και την επικίνδυνη ρητορική. Η πολιτιστική κληρονομιά δύναται να αναδειχθεί, να ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των ανθρώπων ώστε να διαμορφώνει την πολιτιστική τους ταυτότητα και να προσφέρει έμπνευση και προοπτικές στην καλλιτεχνική δημιουργία. Γνωριμία, νοηματοδότηση, συμμετοχή είναι τα στάδια της διαδικασίας που οδηγούν στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος, διαδικασία που υπόκειται σε έναν αυστηρό προγραμματισμό που λαμβάνει υπόψη του την ελληνική αλλά και διεθνή εμπειρία. Χρειάζεται ο σχεδιασμός εκ μέρους του επιτελικού κράτους που θα καθοδηγήσει και θα συντονίσει τις ενέργειες των επιμέρους ειδικοτήτων, θα διασφαλίσει τα μέσα λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες από τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης και θα προβλέψει τη βιωσιμότητα κάθε έργου χωριστά. Ο σχεδιασμός αυτός οφείλει να είναι ανεξάρτητος από άλλου είδους προσδοκίες και να υπηρετεί αυστηρά την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και τις ανάγκες της κοινωνίας τη στιγμή που διαμορφώνεται, να προβλέπει τις πιθανές αλλαγές στα κοινωνικά δεδομένα και κυρίως να διέπεται από ευρύτητα πνεύματος. Στις παραπάνω προβλέψεις οφείλει να εντάσσεται εξαρχής η επικοινωνία και συγκεκριμένα η γνωστοποίηση όλων των παραμέτρων του πολιτιστικού έργου στο κοινό. Πρόκειται για μια κομβική ενέργεια από την επιτυχία της οποίας εξαρτάται η βιωσιμότητα του έργου αφενός, αλλά και η διαμόρφωση της νοοτροπίας, της στάσης και των αντιδράσεων της κοινωνίας και τελικά η διαπαιδαγώγησή της. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συρμού. Χρειάζονται επίπονες και μακροχρόνιες διαδικασίες με τη συνέργεια των επιστημόνων, των πολιτιστικών διαμεσολαβητών, των δημοσιογράφων αλλά και των εμπλεκομένων φορέων διαχείρισης, για να τελεσφορήσει η προσπάθεια της εκπαίδευσης του βλέμματος ενός κοινού που θα βλέπει αυτό που κοιτάζει και θα κατανοεί αυτό που βλέπει ώστε να διαμορφώσει μια κριτική στάση απέναντι στα πολιτιστικά πράγματα. Αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία που δίδεται στην πολιτιστική συνέχεια της κοινωνίας αλλά και στη διασφάλιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε έναν κόσμο ασταθή και διαρκώς μεταβαλλόμενο, να γίνουμε όλοι κληρονόμοι του πολιτισμού μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

17 Β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ [Διασκευασμένο κείμενο] Α.1. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε ( λέξεις). (Μονάδες 25) Β.1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο λέξεων το περιεχόμενο του αποσπάσματος που ακολουθεί: «Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συρμού». (Μονάδες 10) Β.2. α) Να αιτιολογήσετε τη χρήση ρητορικών ερωτήσεων στην πρώτη παράγραφο (μον. 3), τη χρήση του α πληθυντικού προσώπου (μον. 3) και τη χρήση της υποτακτικής έγκλισης στον επίλογο (μον. 2) (Μονάδες 8) β)το κείμενο που σας δόθηκε είναι αποδεικτικό δοκίμιο. Να εντοπίσετε τέσσερα γνωρίσματα αυτού του κειμενικού είδους. (Μονάδες 4) γ) Ποια νοηματική σύνδεση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις «όμως», «ακόμη»; (Μονάδες 2) Β.3. α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις: αποξενωμένο, ερμητικά, έρμαιη, κομβική. (Μονάδες 4) β) Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις λέξεις: προσβάσιμος, ενσωματωθεί, ανάδειξη, μακροχρόνιες. (Μονάδες 4) γ) Χρησιμοποιώντας διαφορετικό συνθετικό (α, β συνθετικό) από κάθε λέξη που σας δίνεται, να δημιουργήσετε δυο νέες σύνθετες λέξεις για καθεμιά: διαμόρφωση, αντιδράσεων, επίπονες. (Μονάδες 3) Γ. Σε άρθρο που θα δημοσιευτεί σε σχολική εφημερίδα να αναφερθείτε στη σημασία των μνημείων και να αιτιολογήσετε την αδιαφορία του σύγχρονου ανθρώπου γι αυτά. ( λέξεις) (Μονάδες 40)

18 Γ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1. Η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας προστατεύεται από την έννομη πολιτεία, αλλά απομονωμένη από το κοινό χάνει την ουσία της και γι αυτό επιβάλλεται το κοινό να τη γνωρίσει, να την κατανοήσει και να συμμετέχει σε αυτή. Απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτό είναι η αρωγή του κράτους που θα συντονίσει τις ενέργειες και θα τις χρηματοδοτήσει. Στόχος των ενεργειών αυτών είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και η γνωστοποίησή της στο κοινό, προκειμένου να επιτευχθεί η διαπαιδαγώγησή του. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά επίπονη και μακροχρόνια και απαιτεί τη συνέργεια όλων των αρμόδιων φορέων. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι η διασφάλιση και συνέχεια της πολιτιστικής κληρονομιάς. Β.1. Η πολιτιστική κληρονομιά καθορίζει και διαμορφώνει την πορεία και τη συνέχεια ενός λαού και γι αυτό καθίσταται αναγκαία η ανάδειξη και η προβολή της. Αυτή όμως η ανάδειξη δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο συρμού, όπως συχνά παρατηρείται στην εποχή μας. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι ορατός ο κίνδυνος του λαϊκισμού και της γραφικότητας ή ακόμα του εθνικισμού και της προγονολατρείας. Ελλοχεύει ο κίνδυνος της κυριαρχίας δημαγωγών που θα μιλούν για τον πολιτισμό και τα μνημεία μας χωρίς τις ανάλογες γνώσεις και το μορφωτικό υπόβαθρο ή ανθρώπων που θα επαίρονται για τον πολιτισμό μας, θα τον χρησιμοποιούν ως αποδεικτικό στοιχείο της εθνικής μας ανωτερότητας και στην ουσία θα στοχεύουν στη δική τους προβολή και στην επιδίωξη ιδιοτελών βλέψεων. Αυτοί, λοιπόν, οι κίνδυνοι καθιστούν αναγκαία προϋπόθεση για την ανάδειξη του πολιτισμού μας τη σύνεση, την προσοχή και τη συνέργεια των αρμόδιων και επαϊόντων στο θέμα. Β.2.α) Ο συγγραφέας στην πρώτη παράγραφο θέτει μια ερώτηση με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να προβληματίσει τον αναγνώστη σχετικά με την αποξένωση του κοινού από την πολιτιστική κληρονομιά. Ταυτόχρονα, το ύφος γίνεται πιο άμεσο και παραστατικό και κεντρίζεται η προσοχή και το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Στον επίλογο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί α πληθυντικό πρόσωπο, γιατί θέλει να δώσει ένα συλλογικό τόνο στο κείμενό του, να δηλώσει ότι και αυτός, όπως και όλοι, μπορούμε να συμμετέχουμε στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

19 Με τη χρήση της υποτακτικής επιδιώκει να προτρέψει τον αναγνώστη να συμβάλλει και αυτός στην ανάδειξη του πολιτισμού. β. Το κείμενο είναι αποδεικτικό δοκίμιο γιατί: 1) διερευνά ένα θέμα (η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς), 2) χρησιμοποιεί ειδικό λεξιλόγιο (πολιτιστικό απόθεμα), 3) κυριαρχεί η επίκληση στη λογική (τρίτη παράγραφος), 4) παρατηρείται αλληλουχία ιδεών και συνεκτικότητα (οι ιδέες ακολουθούν η μία την άλλη και οι παράγραφοι συνδέονται νοηματικά και με επανάληψη βασικών όρων). γ. όμως: αντίθεση ακόμη: προσθήκη Β.3.α) αποξενωμένο απομονωμένο ερμητικά αδιαπέραστα έρμαιη άβουλη κομβική καθοριστική β. προσβάσιμος απρόσιτος ενσωματωθεί απορριφθεί ανάδειξη απόκρυψη μακροχρόνιες βραχυπρόθεσμες γ. διαμόρφωση διάλογος, επιμόρφωση αντιδράσεων αντιμετώπιση, απόδραση επίπονες επινόηση, άπονος Γ. Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο τίτλος Σημασία μνημείων: Αποτελούν τόπους μνήμης, αφού συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον ενός λαού και αποκαλύπτουν την αδιάσπαστη συνέχειά του.

20 Ενισχύουν τη φιλοπατρία, την εθνική συνείδηση και την ελληνικότητα, αφού συμβάλλουν στην καλύτερη γνωριμία του παρελθόντος και της ιστορίας μας και έτσι καθίσταται δυσχερής η διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας. Είναι χώροι ομορφιάς και αρμονίας και παρέχουν κίνητρα για καλλιτεχνική δημιουργία και ανάπτυξη του πνεύματος και του πολιτισμού. Αποτελούν σύμβολα αυτοθυσίας, ηρωϊσμού, μυούν σε αξίες και ιδανικά, αφού είναι θεματοφύλακες προτύπων. Είναι σημείο προσέγγισης των λαών, συνιστούν παγκόσμια κληρονομιά και ωθούν στη συνειδητοποίηση όχι μόνο της διαφορετικότητας των λαών αλλά και της κοινής μοίρας τους. Αποτελούν εστίες προσέλκυσης τουριστών από όλο τον κόσμο, γεγονός που συντελεί στην ανάπτυξη του τουρισμού και της οικονομίας. Στάση ανθρώπων: Πολλοί δεν τα επισκέπτονται ή η επίσκεψή τους είναι επιδερμική, τυπική χωρίς να έχει προηγηθεί κατάλληλη ενημέρωση. Γίνεται εκμετάλλευση των μνημείων για τουριστικούς και οικονομικούς λόγους, με αποτέλεσμα την εμπορευματοποίησή τους. Σύνηθες φαινόμενο είναι οι βανδαλισμοί και οι καταστροφές των μνημείων. Πολλοί αρχαιολογικοί χώροι είναι αφύλακτοι και παραμελημένοι. Μάστιγα αποτελεί η αρχαιοκαπηλία. Αίτια: Ανεπαρκής αγωγή, έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας, για την οποία ευθύνη φέρουν η οικογένεια (δεν προσφέρει τις κατάλληλες παραστάσεις), η εκπαίδευση (χρησιμοθηρικός χαρακτήρας, οι εκδρομές δεν έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και οι επισκέψεις στα μουσεία είναι πρόσχημα για διασκέδαση), τα Μ.Μ.Ε. (προβάλλουν ανεπαρκώς το παρελθόν και με τα χαμηλής ποιότητας προγράμματα υποβιβάζουν το πνευματικό και αισθητικό επίπεδο), οι διανοούμενοι (δεν αφυπνίζουν το λαό). Κυριαρχεί ο τεχνοκρατισμός, το υλιστικό και καταναλωτικό πνεύμα που προκαλεί αδιαφορία για τα πνευματικά δημιουργήματα. Έκπτωση αξιών και αρχών, επικράτηση του αμοραλισμού και της ιδιοτέλειας που ευνοεί το αντιπαραδοσιακό πνεύμα της εποχής. Η πολιτεία αδυνατεί λόγω της οικονομικής δυσπραγίας να προστατεύσει και να διαχειριστεί τα μνημεία. Οι νέοι προβάλλουν ως αντιπαραδοσιακοί, πολέμιοι του παλαιού που το θεωρούν αναχρονιστικό και συχνά καταφεύγουν σε βανδαλισμούς ως ένδειξη αντίδρασης ή για εκτόνωση. Επιμέλεια θεμάτων Παπακανέλλου Αγγελική, Φιλόλογος

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνα Πολιτεία (519D-520A) Ἒπειτ, ἒφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὂν ἂμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σημείο Αναγνωρίσεως άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Από μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΜΑÏΟΤ 2011 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (πράγματι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά

«Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά 1 «Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια Ὅλοι σὲ λένε κατευθείαν ἄγαλμα, ἐγὼ σὲ προσφωνῶ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Ἀπὸ μακριὰ ἐξαπατᾶς. Θαρρεῖ κανεὶς

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1 Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συγκροτηθεί για κάποιο αγαθό, (πράγματι όλοι κάνουν τα πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Τι λοιπόν; Αυτό εδώ δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει αναγκαστικά από όσα έχουν ειπωθεί προηγουμένως, ότι δηλαδή ούτε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Βίαιος διδάσκαλος σε σπουδαστήριο - ναρκοπέδιο «Και όσο καιρό υπάρχει ειρήνη και ευημερία, οι πόλεις και

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Βίαιος διδάσκαλος σε σπουδαστήριο - ναρκοπέδιο «Και όσο καιρό υπάρχει ειρήνη και ευημερία, οι πόλεις και ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Βίαιος διδάσκαλος σε σπουδαστήριο - ναρκοπέδιο «Και όσο καιρό υπάρχει ειρήνη και ευημερία, οι πόλεις και οι πολίτες έχουν αισθήματα ευγενικά, επειδή δεν αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Επειδή βλέπουμε (ή παρατηρούμε) ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας (ή ένα είδος συνύπαρξης) και ότι κάθε κοινότητα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1.Μετάφραση ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πλάτ. Πολ. 347d «ἐπεὶ κινδυνεύει, πόλις ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ γένοιτο, περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν, ὥσπερ νυνὶ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐνταῦθ ἂν καταφανὲς γενέσθαι ὅτι τῷ ὄντι

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση   Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές  Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Οι αρετές λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως είναι αντίθετο με τη φύση μας να γεννιούνται μέσα μας, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δημουλά Σημείο αναγνωρίσεως

Κ.Δημουλά Σημείο αναγνωρίσεως Κ.Δημουλά Σημείο αναγνωρίσεως Το ποίημα «Σημείο αναγνωρίσεως» ανήκει στη συλλογή Το λίγο του κόσμου. Η συλλογή αυτή αποκρυσταλλώνει σε μεγάλο βαθμό την ιδιοαιτερότητα της ποίησης της Δημουλά. Καθιερώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α. Ο συγγραφέας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός, πένθος, συμπάθεια, αντιπάθεια, ηδυπάθεια, απάθεια, εμπαθής, παθογένεια

πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός, πένθος, συμπάθεια, αντιπάθεια, ηδυπάθεια, απάθεια, εμπαθής, παθογένεια ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ἀπείκασον < ἀπεικάζω, εἰκὸς: εικόνα, εικονίδιο, εικονικός, απεικόνιση, εικασία, εικαστικός πάθει < πάσχω: πάθος, πάθημα, πάθηση, παθητικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ A1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - Τι λοιπόν; Δεν είναι και αυτό λογικό, είπα εγώ, και δεν απορρέει αναγκαστικά από όσα έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 Α1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερα 18 Μαΐου 2015. Νεοελληνική Γλώσσα ---------------------------------------- Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δεύτερα 18 Μαΐου 2015. Νεοελληνική Γλώσσα ---------------------------------------- Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δεύτερα 18 Μαΐου 2015 Νεοελληνική Γλώσσα ---------------------------------------- Α.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει την αξία των αρχαίων ελληνικών μνημείων και την αναγκαιότητα ανάδειξής

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ - Ανήκει στη συλλογή Το λίγο του κόσμου, 1971 - Θέμα: Η καταπίεση της γυναίκας - Το ποίημα χωρίζεται σε 5 ενότητες: o 1 η ενότητα (στ.1-2): Εισαγωγή: Η αρχική δήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Κοινωνικές ταυτότητες Οι κοινωνικές ταυτότητες είναι πολλές, είναι ιεραρχημένες και άνισες. Τις ταυτότητες τις αποκτάει ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρτυρεῖ δέ καί τό γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γάρ νομοθέται τούς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καί τό μέν βούλημα

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Α1. ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΚΕΙΜΕΝΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

Α1. ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΚΕΙΜΕΝΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΚΕΙΜΕΝΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι μια κοινότητα και κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για χάρη κάποιου αγαθού (γιατί όλοι κάνουν τα πάντα γι αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία]

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 16536 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΙΤΣΟΥ ΛΙΛΙΑΝΝΑ [Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] Α. Η συγγραφέας αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Σηµεῖο Ἀναγνωρίσεως ἄγαλµα γυναίκας µέ δεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Α1, 1 Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινά οὖσαν καί πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἓνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

323 Α) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ (Γ1, 1-2)/ ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (322 Α 323 Α) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Για όποιον εξετάζει το πολίτευμα, δηλαδή ποια είναι η ουσία του κάθε πολιτεύματος και ποια τα χαρακτηριστικά του, το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Nα κατανοήσουν οι µαθητές την προσπάθεια του ηµοσθένη να πείσει τους Αθηναίους για τις πραγµατικές προθέσεις των Λακεδαιµονίων. Nα αξιολογήσουν τις προτάσεις των Λακεδαιµόνιων

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια (Β6, 4-8 και 14-16) Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή).

Ιωάννης Π. Τσαχαγέας, 2006, «Η ανθρωπότητα σε κρίση θεσμών και αξιών», Εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα (Διασκευή). ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α )

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ) (Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και προσαρμοσμένες στις δυνατότητες γραφής των μαθητών της Γ Λυκείου.) (Πλαγιότιτλοι - κύρια σημεία του κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 514A 515Α

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 514A 515Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ. Ο Συλλέκτης

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ. Ο Συλλέκτης 3 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σχοινιά μου πρέπει και πάλι να ελέγξω τ αστέρια εγώ κληρονόμος πουλιών πρέπει έστω και με σπασμένα φτερά

Διαβάστε περισσότερα