ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ);

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ);"

Transcript

1 1 ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ); (Με αφορµή την υπ' αριθµ /97 απόφαση του Τριµελούς Πληµ/δικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την παράσταση πολιτικής αγωγής, που δηλώθηκε εκ µέρους Χριστιανών πιστών για δηµοσίευµα περιοδικού που θεωρήθηκε καθυβριστικό του Χριστιανισµού). 1.Το προστατευόµενο έννοµο αγαθό από την διάταξη του άρθρου 199 ΠΚ είναι το Θρήσκευµα. Η τρώση, όµως, του θρησκευτικού συναισθήµατος, που επέρχεται µε την καθύβριση του Θρησκεύµατος, συνιστά κατεξοχήν ευθεία ηθική βλάβη της προσωπικότητας ενός ατόµου. Και αυτό διότι η έννοια της προσωπικότητας συντίθεται και από τα συναισθήµατα του ατόµου, περίοπτη θέση µεταξύ των οποίων καταλαµβάνει το θρησκευτικό συναίσθηµα. 2.Κατ' αρχάς ο πολιτικώς ενάγων δεν επιδιώκει απλά και µόνον την ικανοποίηση των αστικών του αξιώσεων αλλά πρωταρχικά την καταδίκη του κατηγορουµένου και µέσω αυτής την βαθύτερη ψυχική του ικανοποίηση. Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι συνηθέστατα στη ικαστηριακή πρακτική η παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, περιορίζεται σε, συµβολικά, ποσά κάτω των δρχ. Συνεπώς η ικανοποίηση των χρηµατικών αξιώσεων αποτελεί δευτερεύον µέληµα ή απλή προϋπόθεση νοµιµοποίησης του πολιτικώς ενάγοντος.

2 2 3.Η συµµετοχή του θύµατος στην ποινική δίκη οφείλεται, κυρίως, στο ότι έχει υποστεί από το έγκληµα µια ιδεατή ή πνευµατική προσβολή. Η διάγνωση αυτής της άϋλης προσβολής είναι δυνατή µέσα από το πάθος δικαίωσης που διακατέχει κάθε θύµα, και από την, συχνά εναγώνια, προσπάθεια του να καταδικαστεί ο δράστης. Σύµπασα δε η θεωρία και η νοµολογία ορίζουν ότι ηθική βλάβη είναι η ζηµία που επέρχεται σε άϋλα αγαθά ή στον συναισθηµατικό κόσµο του βλαβέντος (άλγος, οδύνη, η οποία δεν µπορεί να αποτιµηθεί ευθέως σε χρήµα, σε αντίθεση µε την υλική βλάβη). 4.Αποφασιστική εκδήλωση του ποινικού χαρακτήρα της πολιτικής αγωγής είναι το γεγονός ότι στην Γαλλική έννοµη τάξη η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής θέτει σε κίνηση την ποινική δίωξη, ακόµη και αν ο Εισαγγελεύς έχει αντίθετη άποψη. 5.Η δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής στην περίπτωση καθύβρισης Θρησκεύµατος προκύπτει, κυρίως, από τον εξής συλλογισµό: ποιός είναι ο φορέας του εννόµου αγαθού θρησκευτικό συναίσθηµα, το οποίο πλήττεται όταν καθυβρίζεται η Θρησκεία; Ποιός δηλ. βιώνει το πλήγµα, που επέρχεται µε την καθύβριση, της Ανατολικής Ορθοδόξου Θρησκείας; Ο Θεός, ο οποίος δεν έχει ανάγκη ανθρώπινης προστασίας; Όχι φυσικά. Η Πολιτεία; Σαφώς όχι. εν πρόκειται περί Κρατικού-Πολιτειακού αγαθού. Η Εκκλησία. Ούτε. Η έννοια της Θρησκείας και του θρησκευτικού συναισθήµατος δεν αφορούν τα θεσµοθετηµένα όργανα των πιστών ούτε συναρτώνται µε την ύπαρξη κοσµικών θεσµών. Και χωρίς την επίσηµη οργάνωση της Εκκλησίας υφίσταται Θρησκεία και θρησκευτικό συναίσθηµα. Ας µη διαφεύγει δε ότι η Εκκλησιαστική οργάνωση έπεται του δόγµατος, που

3 3 το περιχαρακώνει, µε την τυποποίηση του λατρευτικού τύπου και των ιερών συµβόλων. Είναι προφανές ότι µοναδικός φορέας του εννόµου αγαθού της Θρησκείας είναι το (κάθε) άτοµο, που εµφορείται από πίστη και αισθάνεται και εκδηλώνει ανάλογο θρησκευτικό συναίσθηµα. 6.Αλλωστε το θρησκευτικό συναίσθηµα (όπως κάθε συναίσθηµα) αφορά και αναφέρεται στην προσωπικότητα (µε την ευρεία έννοια) φυσικού προσώπου. εν είναι αόριστη και νεφελώδης έννοια, άσχετη µε το άτοµο και σχετική µε την κοινωνία. εν θα υπήρχε κάν αντίστοιχο έγκληµα, αν δεν υφίστατο ο κόσµος των συναισθηµάτων. Η προσωπικότητα ενός ατόµου δεν εξαντλείται στην τιµή και στην υπόληψη του. Η ψυχική οδύνη δεν είναι βλάβη, η οποία αποκαθίσταται; (στον βαθµό που µπορεί να αποκατασταθεί). Η πίστη και τα συναισθήµατα δεν συνιστούν εκφάνσεις και χαρακτηριστικά ενός ελλόγου όντος; Συνεπώς το θρησκευτικό συναίσθηµα αφορά αµέσως το φυσικό πρόσωπο. Το δε θρησκευτικό συναίσθηµα πλήττεται βάναυσα, όταν καθυβρίζεται το Θρήσκευµα, και πάν ότι αφορά αυτό. Τα δυο αγαθά, Θρησκεία και θρησκευτικό συναίσθηµα είναι άρρηκτα συνδεδεµένα. 7.Η ηθική ζηµία, κατά συνέπεια, µε την προσβολή τµήµατος της προσωπικότητας, στηρίζεται ευθέως στις διατάξεις του ΑΚ, και ειδικότερα σ' αυτές που αφορούν την προστασία της προσωπικότητας. Ας σηµειωθεί ότι στην περίπτωση του προσηλυτισµού µπορεί να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων αυτός, του οποίου η θρησκευτική συνείδηση (ουσιώδες τµήµα της προσωπικότητας του) επιδιώκεται να µεταβληθεί.

4 4 8.Μάλιστα η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας είναι ενταγµένη στο άρθρο 13 του Συντάγµατος, Μέρος 2ο, το οποίο αφορά στην προστασία των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι η Θρησκεία και η θρησκευτική συνείδηση είναι αγαθά συνδεδεµένα άρρηκτα µε την προσωπικότητα του ατόµου. 9.Στη Γερµανική δε έννοµη τάξη, όπου η σχετική νοµοθετική ρύθµιση είναι ασφυκτικά περιοριστική, ο θεσµός της αποζηµίωσης λόγω ηθικής βλάβης γνωρίζει άνθιση και τάση επέκτασης, ιδιαίτερα, στον χώρο των στοιχείων της προσωπικότητας. Μια σειρά θεσµικών αποφάσεων του Συνταγµατικού ικαστηρίου και του Ακυρωτικού έχουν ήδη προετοιµάσει το έδαφος για ένα ολοκληρωµένο δίκτυο προστασίας της προσωπικότητας. 10.Αλλά η δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής προκύπτει και δια της αντιστροφής. Τι παρεµβάλλεται ανάµεσα στην καθύβριση της Θρησκείας και το άτοµο που εµφορείται από θρησκευτικό συναίσθηµα προς αυτήν, ώστε να καθίσταται το τελευταίο εµµέσως ζηµιωθέν; (ώστε δηλ. να διασπασθεί το στοιχείο του αιτιώδους συνδέσµου, που θεµελιώνει την αµεσότητα της ζηµίας). Άλλωστε ο ορισµός της έννοιας "αµεσότητα", όπως δόθηκε από τα Ελληνικά ικαστήρια στις δίκες περί εσχάτης προδοσίας κλπ., ενισχύει την θέση της εργασίας. Συντρέχει, λοιπόν, άµεσος ζηµία "όταν η παράβασις της ποινικής διατάξεως επιφέρει προσβολήν εις ωρισµένον δικαίωµα ή συµφέρον αυτού (του προσώπου) προστατευόµενον υπό της παραβιασθείσης διατάξεως". Η εν ηρεµία και σε καθεστώς σεβασµού ανάπτυξη του θρησκευτικού συναισθήµατος και η θρησκευτική ειρήνη δεν αποτελούν συµφέροντα (άϋλα αλλά και "υλικά", όταν

5 5 διαµορφώνουν την ψυχική ή νοητική στάση του θύµατος, και µε την έννοια αυτή αντικειµενικοποιούνται τα έννοµα αγαθά) του Ορθόδοξου πιστού; 11.Ενα ακόµη, ενισχυτικό των εδώ παρατιθέµενων απόψεων επιχείρηµα προκύπτει και από το ίδιο το επίδικο δηµοσίευµα, το «µέσον» δηλ. τέλεσης του εγκλήµατος. Ας ληφθεί ως υπόθεση εργασίας ότι οι συγκεκριµένοι συντάκτες του δηµοσιεύµατος κινήθηκαν δόλια ("κακόβουλα"), προς την κατεύθυνση καθύβρισης του θρησκεύµατος. Τους ενδιέφερε να πλήξουν αόριστα και γενικά την αφηρηµένη έννοια της Θρησκείας ή να πλήξουν όσους είναι ταυτισµένοι µαζί της και την στηρίζουν; εν θα υπήρχαν Θρησκείες αν δεν υπήρχαν πιστοί. Η έννοια της Θρησκείας απαιτεί δηλ. και προϋποθέτει φυσικά πρόσωπα («άµεσα παθόντες» στην προκειµένη περίπτωση), τα οποία θα την ακολουθούν και θα την αναγάγουν σε υπέρτατο δόγµα ζωής. Συνεπώς η ίδια η νοηµατική σύλληψη, η σύνταξη και δηµοσίευση του επίµαχου δηµοσιεύµατος προσδιορίζουν τον σκοπό των φεροµένων ως δραστών και εξ' αυτού (εξ' αντιδιαστολής) συνάγεται η δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής. Με άλλα λόγια το σχετικό κείµενο δεν θα έβλεπε το φως της δηµοσιότητας αν δεν αφορούσε («δυνητικά») σε ένα σύνολο ατόµων, τα οποία ασπάζονται τον Χριστιανισµό. Σε αντίθετη περίπτωση αναφορά σε µη ισχύουσα Θρησκεία θα είχε χαρακτήρα απλώς ιστορικό. Εκτός αν ήθελε θεωρηθεί ότι ο συντάξας είχε το ακαταλόγιστο. 12.Το γεγονός ότι η Θρησκεία και το θρησκευτικό συναίσθηµα είναι άϋλα δεν συνεπάγεται µη σύνδεση τους µε ιδιωτικό φορέα, όπως κακώς εκτίµησε η περί ού ο λόγος δικαστική απόφαση. Και η από διαθέσεως αξία, η οποία είναι επίσης άϋλο αγαθό, συνδέεται µε φυσικό

6 6 πρόσωπο και προστατεύεται (εµµέσως). Ακόµη προστατεύεται και η µέλλουσα αποθετική συναισθηµατική ζηµία. Η ευθεία τρώση του συναισθηµατικού κόσµου του ατόµου, σε µια χώρα, όπου η Χριστιανική Θρησκεία αποτελεί όχηµα διάσωσης και διαιώνισης της ίδιας της Εθνολογικής και πολιτιστικής ταυτότητας, δεν αποτελεί αγαθό άµεσα συνδεόµενο µε τους πιστούς; Και επειδή το έθνος διαφέρει του κράτους συνεπάγεται ότι τα υποκείµενα της έννοιας έθνος δικαιούνται σε παράσταση πολιτικής αγωγής. 13.Στο Ελληνικό ποινικό σύστηµα η αξίωση των πολιτών είτε καλύπτεται µέσω της Πολιτειακής αξίωσης κατά του δράστη (πχ. εγκλήµατα κατά της Κρατικής Υπόστασης ή της Πολιτειακής εξουσίας) είτε δια παραστάσεως πολιτικής αγωγής. Στην προκειµένη περίπτωση ο σκοπός του κανόνα δικαίου εντάσσει το άρθρο 199 σ' αυτά στα οποία επιτρέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής. Το αυτεπάγγελτον της δίωξης δεν αναιρεί την προσβολή ιδιωτικού συµφέροντος αλλά απλώς υποδηλώνει και το παράλληλο ενδιαφέρον της Πολιτείας. Ούτε η πλειονότητα των βλαπτοµένων αναιρεί την δυνατότητα ενός εκάστου εξ' αυτών να αξιώσει την αποκατάσταση της βλάβης του, όπως ο εξυβρισθείς δια οµαδικού χαρακτηρισµού. 14.Αλλωστε σήµερα πλέον (στην ουσία) η στάση των εκάστοτε Πολιτειακών παραγόντων και η προσχώρηση της χώρας σε διεθνείς πολιτικές και πολιτιστικές συµβάσεις, οι οποίες προσδίδουν (αναγκαστικά) διεθνιστικό χαρακτήρα στο Πολίτευµα, αποκλείουν, πρακτικά, τον χαρακτηρισµό της Θρησκείας και του θρησκευτικού συναισθήµατος ως γενικών συµφερόντων. Όταν, µάλιστα, στην πράξη υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της θρησκείας ή ακόµη και

7 7 της αθεείας, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι η Θρησκεία και το θρησκευτικό συναίσθηµα ταυτίζονται µε Πολιτειακό συµφέρον. Όταν, µάλιστα, η διάταξη που απαγορεύει τον προσηλυτισµό αφορά και την περίπτωση που αυτός επιχειρείται προς όφελος της επικρατούσας θρησκείας (έτσι η πρόσφατη νοµολογία), είναι προφανής η πλήρης αποσύνδεση του θρησκευτικού συναισθήµατος από το Πολιτειακό όχηµα. 15.Αν σκεφθεί δε κανείς ότι το Ελληνικό ηµόσιο παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για ηθική βλάβη, την οποία υφίσταται από ψευδορκία µάρτυρα, είναι προφανές ότι (πολύ περισσότερο) κάθε πιστός Χριστιανός υφίσταται ηθική βλάβη από τον διασυρµό του Θεού και της Θρησκείας. 16.Η αναφορά δε, (της δικαστικής απόφασης), στην ιερότητα των εννόµων αγαθών Θρησκεία και θρησκευτικό συναίσθηµα, ως λόγου µη επιτρέποντος την παράσταση πολιτικής αγωγής, στερείται παντελώς αξίας. ηλ. όσα αγαθά είναι "ιερά" δεν συναρτώνται µε τον άνθρωπο, ενώ τα "ιερά" αφορούν την Πολιτεία; Μάλλον το αντίστροφο συµβαίνει, αν σκεφθεί κανείς και το έντονα ανθρωποκεντρικό περιεχόµενο της Ορθοδόξου πίστεως. 17.Αν στην επικείµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος, είτε απαλειφθεί είτε τροποποιηθεί το άρθρο 3 (όπως προτείνεται από δυο πολιτικά κόµµατα), η Ορθόδοξη πίστη, θα µείνει µετέωρη; Η Θρησκεία εξαρτάται δηλ. από τις διαθέσεις και τις διακυµάνσεις της Πολιτικής Εξουσίας; Είναι γνωστό δε ότι στην εξέλιξη του ιστορικού χρόνου η πορεία της θρησκείας υπήρξε µέληµα των πιστών και όχι των εκάστοτε

8 8 κυβερνήσεων. Ποιό, λοιπόν, επιχείρηµα, θα προβληθεί για την άρνηση ενός πιστού να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων; 18.Η µήπως η δίκη, µε αφορµή την οποία εκδόθηκε η παραπάνω δικαστική απόφαση άνοιξε µε πρωτοβουλία της Πολιτείας; Πόσες αυτεπάγγελτες διώξεις υπήρξαν, στην δικαστική ιστορική διαδροµή, για τα συγκεκριµένα αδικήµατα; Μόνον η πίστη ορισµένων ανθρώπων φροντίζει (ειδικά σήµερα) για την διατήρηση και την προστασία της Θρησκείας. Τα άτοµα αυτά, όπως και κάθε άλλος πιστός, δικαιούνται να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες, ως αµέσως ζηµιωθέντες. Άλλωστε έχει γίνει αποδεκτό τόσο από την θεωρία όσο και από την νοµολογία ότι κάθε καταφρονητική εκδήλωση σε βάρος κληρικού, η οποία γίνεται κακοβούλως, (πχ. µε θεατρική παράσταση) στοιχειοθετεί το έγκληµα καθύβρισης Θρησκεύµατος. εν µπορεί ο διασυρθείς κληρικός να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων; Η λογική οφείλει να αποτελεί την λυδία λίθο κάθε νοµικής κατασκευής. Συνεπώς επειδή η προσβολή του απλού, πλην συνειδητού πιστού, δεν προέρχεται "εξ' αντανακλάσεως" (ώστε να θεωρηθεί εµµέσως παθών) αφού όπως προαναφέρθηκε κανείς δεν µπορεί να αναδεχθεί τον χαρακτηρισµό του φορέα του συγκεκριµένου εννόµου αγαθού, εκτός ενός φυσικού προσώπου, θα πρέπει να επιτραπεί η παράσταση πολιτικής αγωγής. Η καθύβριση της Θρησκείας συνιστά ευθέως καθύβριση των πιστών της. Το γεγονός ότι η διάταξη του άρθρου 199 ΠΚ δεν παρέχει την, απαιτούµενη σ ένα δηµοκρατικό δικαιϊκό καθεστώς, ασφάλεια στην περιγραφή της αξιόποινης πράξης, δεν µπορεί να λειτουργήσει ως λόγος περιορισµού των δικαιωµάτων των αµέσως παθόντων, στην βάση µιας τακτικής (πολιτικής) υποβάθµισης και

9 9 «συσταλτικής» εφαρµογής του ως άνω άρθρου. Όσο χρόνο η διάταξη παραµένει σε ισχύ στον ΠΚ η παράσταση πολιτικής αγωγής είναι δυνατή. «ικαστικός συµψηφισµός» δηλ. µεταξύ των δύο αντικρουόµενων συµφερόντων-µεγεθών (αυτής της ίδιας της ύπαρξης του αόριστου άρθρου από την µια πλευρά και της δυνατότητας παράστασης πολιτικής αγωγής από την άλλη, µε την σκέψη ότι «για να περιορίσω τα ανεπιθύµητα αποτελέσµατα από την προβληµατική διάταξη θα αποκρούσω την παράσταση πολιτικής αγωγής») δεν µπορεί να υπάρξει. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρόκειται περί µιας υβριδικής απονεµητικής λογικής, άκρως επικίνδυνης για την ασφάλεια του ικαίου. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η έννοια της αµεσότητας και οι λογικές υπερβάσεις 1.Σύµφωνα µε το άρθρο 82 παραγρ. 2 του Κ.Ποιν. ικ. οι ανήλικοι παρίστανται µε τους νόµιµους αντιπροσώπους, σύµφωνα µε τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής στα «εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος»;

Είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής στα «εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος»; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠοινΔικ 12/2012 (ΕΤΟΣ 15ο) 1159 Είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής στα «εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος»; ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗ, Δικηγόρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως)

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.Ο.Π. κατέστη ολικά ανάπηρος συνεπεία βαριάς ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι η διάκριση εξουσιών και

3. Είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι η διάκριση εξουσιών και 1 Το «έγκληµα» της «απάτης επί δικαστηρίω» 1 (ή η δικαιοσύνη και πάλι- νοµοθετούσα) ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ 1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 4. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέταση των διαδίκων κατά το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ.

Η εξέταση των διαδίκων κατά το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ. 1 Η εξέταση των διαδίκων κατά το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ. (ελάχιστες απλές απορίες λογικής και άλλα τινά) 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 415 Κ.Πολ. ικ. Αν τα πραγµατικά γεγονότα δεν αποδείχτηκαν καθόλου ή αν δεν αποδείχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ Κ. ΚΡΕΤΣΗΣ Α. Μ. : 1340200400692 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποινικό 3-44 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικήµατα - Εγκλήµατα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών Αριθµός απόφασης: 337 Έτος: 2010 - ιατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μάθηµα: Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα Εργασία: Ιδιωτική ζωή Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος Φοιτητής: Γ. Καζάκος Α.Μ: 1340200300824 Αθήνα 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χρηστά Ήθη στην Ελληνική Νοµολογία.

Τα Χρηστά Ήθη στην Ελληνική Νοµολογία. 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πανεπιστηµιακό έτος: 2005-2006 Μάθηµα: ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εργασία : Τα Χρηστά Ήθη στην Ελληνική Νοµολογία. ιδάσκων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία στο µάθηµα Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος ΘΕΜΑ Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ Όνοµα: Κατσαρού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ Καθηγητές :Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & Ζ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Παπακωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε. Τµήµα Νοµικής Σύνθεση ηµοσίου ικαίου Α Κλιµάκιο: Α Ε, Ο, Υ, Φ, Ψ, Ω. ιδάσκοντες: καθηγητής Α. ηµητρόπουλος καθηγητής Σ. Φλογαίτης λέκτωρ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα συνταγµατικά δικαιώµατα των φυλακισµένων.

Τα συνταγµατικά δικαιώµατα των φυλακισµένων. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Μάθηµα : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (πτυχίο) Καθηγητής : Ανδρέας ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Επιµέλεια: Κουκουβίνου Ελένη (Α.Μ: 1340200000721) Καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Η Εξάµηνο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου»

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου» Β ΜΕΛΕΤΕΣ Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στην περίπτωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου * Σκοπός της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Το στοιχείο της υπαιτιότητας ως προϋπόθεση της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

«Τα πολιτικά δικαιώµατα των κρατουµένων»

«Τα πολιτικά δικαιώµατα των κρατουµένων» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ : Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΜΑ : «Τα πολιτικά δικαιώµατα των κρατουµένων» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Άννα-Μαρία Λύρα Α.Μ.1340200200280

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου Η αρχή της καλής πίστης στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Νίκη Παπακωνσταντίνου Αριθµός Μητρώου: 13401 99900 432 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.6633729

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενα μελέτης των κοινωνικών επιστημών δεν μονοπωλούνται αποκλειστικά από ένα εμέρος Γ Αποτελέσματα

Τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενα μελέτης των κοινωνικών επιστημών δεν μονοπωλούνται αποκλειστικά από ένα εμέρος Γ Αποτελέσματα Προπτυχιακή Εργασία Δουλής Κυριάκος Τύπος και Δημόσια Πρόσωπα Εισαγωγή Τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενα μελέτης των κοινωνικών επιστημών δεν μονοπωλούνται αποκλειστικά από ένα εμέρος Γ Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Εαρινό Εξάµηνο 2008

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Εαρινό Εξάµηνο 2008 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Νοµικό Τµήµα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Εαρινό Εξάµηνο 2008 Προπτυχιακή εργασία: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Γκότσης ΑΜ:1340200400671

Νικόλαος Γκότσης ΑΜ:1340200400671 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΘΕΜΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1

ΙΑΓΡΑΜΜΑ. Εισαγωγή... 1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή... 1 Ενότητα Ι «Επικοινωνία» 1. Η επικοινωνία... 2 2. Η απόρρητη επικοινωνία... 3 3. Εθνική ασφάλεια και ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήµατα... 4 4. Αναστολή... 4 5. Φορείς... 4 6. Απόλυτη ενέργεια...

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : 1340200200918 Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2003-2004 ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Καθηγητής : κ.α.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2003-2004 ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Καθηγητής : κ.α. 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2003-2004 ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ-ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Καθηγητής : κ.α. ηµητρόπουλος Εργασία φοιτήτριας :Μηνατσή Ευαγγελίας ΤΟ Α. 11 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 3 Α ΜΕΡΟΣ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ... 4 3. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα