ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας Παράταση του προγράμματος για την ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπι ση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστω τικής κρίσης Παράταση ισχύος της αριθ /7/ (Β 611) Απόφασης YEN περί Καθορισμού Σύνθεσης Πλη ρώματος των Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυ χής Πρακτική άσκηση φοιτητών Τμήματος Κοινωνιολογί ας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολι τικών Επιστημών Πρακτική άσκηση φοιτητών Τμήματος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτι κών Επιστημών Ανακατανομή θέσεων Ιατροδικαστών και λοιπού προ σωπικού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κρά τους Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουρ γίας επένδυσης της επιχείρησης «ΧΡΥΣΟΥ ΛΑ ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε..» στις διατάξεις του Ν. 3299/ Έγκριση Απογευματινής Υπερωριακής Απασχόλησης για το προσωπικό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Βιομηχανίας Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Ν.Α. Ημαθίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6962/2010 (1) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 81 και της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Συντάγματος. β) Της παραγράφου 1 του άρθρου 41, του άρθρου 50, του άρθρου 51, των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 54 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/ ). γ) Του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/Α/ ) δ) Της παραγράφου 6 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (Φ.Ε.Κ. 102/Α/ ). ε) Του Ν. 3166/2003 «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύ που και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης» (Φ.Ε.Κ. 178/ Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3444/2006 «Σύσταση Εθνικού Οπτικο ακουστικού Αρχείου Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμ ματείας Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 46/Α/ ). στ) Του Π.Δ. 258/1993 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/ ) «Περί Ορ γανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληρο φοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2 4464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ) Του άρθρου 3 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α/ ). η) Του Π.Δ. 182/2009 «Διορισμός του Γεωργίου Πα πανδρέου του Ανδρέα, Αρχηγού του Κόμματος του «Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος» (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), ως Πρωθυπουργού» (Φ.Ε.Κ. 211/Α/ ). θ) Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/ ). 2. Την υπ αριθμ. Υ147/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού στον Πρωθυ πουργό «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας» (Φ.Ε.Κ. 518/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) 3. Την υπ αριθμ. Υ134/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρω θυπουργό, Γεωργίου Πεταλωτή» (Φ.Ε.Κ. 2408/Β/ ). 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στο Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ Αριθμ /B.527 (2) Παράταση του προγράμματος για την ενίσχυσης της ρευ στότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επι πτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: (α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98Α). (β) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμ ματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213 Α ) και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο τήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221 Α ). (γ) Τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 3723/2008 (Φ.Ε.Κ. 250 Α/ ) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. (δ) Το άρθρο 39 του Σχεδίου Νόμου για την «προσαρ μογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε τικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις». 2. Την από εισήγηση του Διοικητή της Τράπε ζας της Ελλάδος σχετικά με την παράταση του προγράμ ματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας. 3. Την υπ αριθμ. Ν. 690/ έγκριση της Ευ ρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας, αποφασίζουμε: Την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3723/2008 (Φ.Ε.Κ. 250 Α/ ) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρημα τοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», έτσι όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, μέχρι τις Αθήνα, 24 Μαρτίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αριθμ /01/2010 (3) Παράταση ισχύος της αριθ /7/ (Β 611) Απόφασης YEN περί Καθορισμού Σύνθεσης Πληρώ ματος των Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2743/1999 «Πλοία Αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α 211), όπως ισχύει. 2. Τα άρθρα 4 παρ. 4 (γγ) και 12 του Π.Δ. 189/09 (Φ.Ε.Κ. 221 Α). 3. Την υπ αριθ /8/2003/ (Β 575) Απόφα ση Υ.Ε.Ν. «Καθορισμός Σύνθεσης Πληρώματος των Επαγ γελματικών Πλοίων Αναψυχής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /7/ Απόφαση Υ.Ε.Ν. (Β 611). 4. Την ανάγκη ασφαλούς δραστηριοποίησης των πλοί ων από άποψη στελέχωσης. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνουμε την ισχύ της αριθ /7/ (Β 611) Από φαση περί «Καθορισμού Σύνθεσης Πληρώματος των Επαγ γελματικών Πλοίων Αναψυχής», έως την 30 η Απριλίου Πειραιάς, 22 Μαρτίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ Αριθμ. Φ.5/34911/Β3 (4) Πρακτική άσκηση φοιτητών Τμήματος Κοινωνιολογί ας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτι κών Επιστημών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/83

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4465 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α 56). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α 167). 3. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και Κυβερνητικά Όργανα {Π.Δ. 63/2005 (Α 98)}. 4. Του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες δια τάξεις» (Α 206). 5. Της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/04 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α 48). 6. Του άρθρου 11 του ν. 2327/95 «Εθνικό Συμβούλιο Παι δείας, ρυθμίσεις θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκ παίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α 210). 7. Του άρθρου 22 του ν. 2362/95 (Α 247) «Περί Δημο σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του {Π.Δ. 63/2005 (Α 98)}. 9. Της παρ. 3 του άρθρου 30 του ΠΔ. 160/2008 (Α 220) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ». 10. Του άρθρου 40 του Ν. 849/78 (Φ.Ε.Κ. 232Α) όπως συ μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/93 (Φ.Ε.Κ. 57Α). 11. Της αριθ. 2672/ Απόφασης του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Φ.Ε.Κ. 2408Β). 12. Τα αρ. 3070/ και 3462/ έγγραφα της Πρυτανείας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι κών και Πολιτικών Επιστημών. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 4.549,50 ευρώ κατ έτος για την ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος 150 φοιτητών του Τμήματος Κοι νωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών οι οποίοι θα πραγματοποι ήσουν τρίμηνη πρακτική άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος Για κάθε επόμενο έτος θα εγγράφεται ανάλογη σχετική πίστωση, σύμφωνη με την αναπρο σαρμογή από το Ι.Κ.Α. των τεκμαρτών ημερομισθίων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρακτική άσκηση 150 φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημί ου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σε υπηρεσίες και φορείς των Υπουργείων Εξωτερικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο Συνήγορο του Πολίτη, εφόσον αυτή προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους. Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες κατ έτος από το ακαδημαϊκό έτος και εφεξής. Η ασφαλιστική κάλυψη στο Ι.Κ.Α. των φοιτητών αυτών αναλύεται ως εξής: Τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12 ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ: 40,45 ευρώ 40,45X25 ημέρες=1011,25χ1%=10,11 ευρώ ανά μήνα 10.11X3 μήνες=30,33 ευρώ ανά φοιτητή Χ 150 φοιτη τές=4.549,50 ευρώ κατ έτος. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προ ϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΚΑΕ 2635) στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση για το τρέχον οικονομικό έτος. Για κάθε επόμενο οικονομικό έτος θα εγγράφεται ανάλογη πίστωση σύμφωνη με την αναπροσαρμογή από το ΙΚΑ των τεκμαρτών ημερομισθίων. Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Φ.5/34909/Β3 (5) Πρακτική άσκηση φοιτητών Τμήματος Ψυχολογίας Πα ντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι στημών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/83 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α 56). 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α 167). 3. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και Κυβερνητικά Όργανα {Π.Δ. 63/2005 (Α 98)}. 4. Του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες δια τάξεις» (Α 206). 5. Της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/04 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α 48). 6. Του άρθρου 11 του ν. 2327/95 «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρυθμίσεις θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α 210) 7. Του άρθρου 22 του ν. 2362/95 (Α 247) «Περί Δημο σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του {Π.Δ. 63/2005 (Α 98)}. 9. Της παρ. 3 του άρθρου 30 του Π.Δ. 160/2008 (Α 220) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ».

4 4466 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Τα αρ. 3070/ και 3462/ έγγραφα της Πρυτανείας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι κών και Πολιτικών Επιστημών. 11. Το Π.Δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/τ.Α/ ) «Οργανι σμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 12. Το άρθρο 49 του Ν. 3370/05 (Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α/ ) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις». 13. Το Π.Δ. 36/2000 (Φ.Ε.Κ. 29Α ) Οργαν. Υπ. Δικαιοσύνης. 14. Του άρθρου 40 του Ν. 849/78 (Φ.Ε.Κ. 232Α) όπως συ μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/93 (Φ.Ε.Κ. 57Α). 15. Της αριθ. 2672/ Απόφασης του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Φ.Ε.Κ. 2408Β). 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 6.066,00 ευρώ κατ έτος για την ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος 200 φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τρίμηνη πρακτική άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος Για κάθε επόμενο έτος θα εγγράφεται ανάλογη σχετική πίστωση, σύμφωνη με την αναπροσαρμογή από το Ι.Κ.Α. των τεκμαρτών ημερομισθίων, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρακτική άσκηση 200 φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σε υπηρεσίες και φορείς των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εφόσον αυτή προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός τους. Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες κατ έτος από το ακαδημαϊκό έτος και εφεξής. Η ασφαλιστική κάλυψη στο Ι.Κ.Α. των φοιτητών αυτών αναλύεται ως εξής: Τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12 ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ: 40,45 ευρώ 40,45X25 ημέρες=1011, 25Χ1%=10,11 ευρώ ανά μήνα 10.11X3 μήνες=30,33 ευρώ ανά φοιτητή Χ 200 φοιτη τές=6.066,00 ευρώ κατ έτος. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προ ϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΚΑΕ 2635) στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση για το τρέχον οικονομικό έτος. Για κάθε επόμενο οικονομικό έτος θα εγγράφεται ανάλογη πίστωση σύμφωνη με την αναπροσαρμογή από το ΙΚΑ των τεκμαρτών ημερομισθίων. Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Αριθμ (6) Ανακατανομή θέσεων Ιατροδικαστών και λοιπού προ σωπικού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κρά τους. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 39 του ν. 2721/1999 (Φ.Ε.Κ. 112/Α ) και του άρθρου 6 του ν. 3258/2004 (Φ.Ε.Κ. 144/Α ), β) του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. 242/Α ) και γ) του άρθρου 3 παρ. 3 εδαφ. γ του ν. 3772/2009 (Φ.Ε.Κ. 112/Α ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 3472/2006 (Φ.Ε.Κ. 135/Α ). 2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αριθ / «Περί κατανομής θέσεων Ιατροδικα στών και λοιπού προσωπικού Ιατροδικαστικών Υπηρε σιών Αθηνών Πειραιά και Ηρακλείου». 3. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 2971/ (Φ.Ε.Κ. 33/Β ) με θέμα: «Ανακατανομή θέσε ων Ιατροδικαστών και λοιπού προσωπικού των Ιατροδι καστικών Υπηρεσιών της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ / (Φ.Ε.Κ. 1026/Β ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 5 παρ. 4 του ν. 3772/2009 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α / ). 5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ιατροδικαστικής Υπη ρεσίας του Κράτους. 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Την ανακατανομή των θέσεων Ιατροδικαστών και λοι πού προσωπικού της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους ως ακολούθως: 1. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών: Τρεις (3) θέσεις Ιατροδικαστών Α τάξης. Έξι (6) θέσεις Ιατροδικαστών Δ Β τάξης, εκ των οποίων τρεις (3) θέσεις είναι Ιατροδικαστών Β τάξης. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Ιατρών Παθολογοα νατόμων. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Ψυχιατρικής. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Ιατρών Παθολόγων (προ σωρινή*). (η ανωτέρω θέση καταργήθηκε με τον ν. 3772/2009 και διατηρείται έως τη μετάταξη της υπαλλήλου που υπηρετεί σ αυτή σε άλλο φορέα). Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονο μικού Εφτά (7) θέσεις του κλάδου ΠΕ Χημικού, Χημικού Μη χανικού, Βιοχημικού και Βιολόγου. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστι Εννέα (9) θέσεις του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδικότητες: Τέσσερις (4) θέσεις Ιατρικών Εργαστηρί ων Τεχνολογών Εργαστηρίων, δύο (2) θέσεις Ακτινολο γίας Ραδιολογίας και τρεις (3) θέσεις Νοσηλευτικής. Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογι στι Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων Στε νο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4467 Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων Χει ριστών Η/Υ. Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών. Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθα ριότητας. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων. 2. Περιφερειακές Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Α. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης: Μία (1) θέση Ιατροδικαστού Α τάξης. Τέσσερις (4) θέσεις Ιατροδικαστών Δ Β τάξης εκ των οποίων μία (1) είναι Ιατροδικαστού Β τάξης. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Ιατρών Παθολογοα νατόμων. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Ψυ χιατρικής. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομι Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Χημικού, Χημικού Μη χανικού, Βιοχημικού και Βιολόγου. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστι Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας. Ειδικότητα: Τρείς (3) θέσεις Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολόγων Εργαστηρίων και μία (1) θέση Νοσηλευ τικής. Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων. Β. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά: Μία (1) θέση Ιατροδικαστού Α τάξης. Τρεις (3) θέσεις Ιατροδικαστών Δ Β τάξης, εκ των οποίων μία (1) είναι Ιατροδικαστού Β τάξης. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Ιατρών Παθολογοανα τόμων. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονο μι Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστι Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδικότητες: Μία (1) θέση Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολόγων Εργαστηρίων και μία (1) θέση Νοσηλευ τικής. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστι Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων Χει ριστών Η/Υ. Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ Επιμελητών. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαρι ότητας. Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων. Γ. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας: Μία (1) θέση Ιατροδικαστού Α τάξης Δύο (2) θέσεις Ιατροδικαστών Δ Β τάξης εκ των οποίων μία (1) είναι Ιατροδικαστού Β τάξης. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Ψυ χιατρικής. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομι Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστι Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδικό τητας: Νοσηλευτικής. Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδι κότητας Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολόγων Εργα στηρίων. 3. Τοπικές Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Α. Υπαγόμενες διοικητικώς στην Ιατροδικαστική Υπη ρεσία Θεσσαλονίκης αα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δυτικής Μακεδο νίας: Δύο (2) θέσεις Ιατροδικαστών Δ Β τάξης. Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων. αβ. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης: Δύο (2) θέσεις Ιατροδικαστών Δ Β τάξης. αγ. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας: Τρείς (3) θέσεις Ιατροδικαστών Δ Β τάξης εκ των οποίων μία (1) είναι Ιατροδικαστού Β Τάξης. Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομι Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστι Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολόγων Εργαστηρίων Β. Υπαγόμενες διοικητικώς στην Ιατροδικαστική Υπη ρεσία Πειραιά. βα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας: Δύο (2) θέσεις Ιατροδικαστών Δ Β τάξης. Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων Χει ριστών Η/Υ. ββ. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αιγαίου: Δύο (2) θέσεις Ιατροδικαστών Δ Β τάξης εκ των οποίων μία (1) είναι Ιατροδικαστού Β Τάξεως. βγ. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου: Δύο (2) θέσεις Ιατροδικαστών Δ Β τάξης.

6 4468 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βδ. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης: Τρείς (3) θέσεις Ιατροδικαστών Δ Β τάξης. Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστι Μία (1) θέση του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων Χει ριστών Η/Υ. Γ. Υπαγόμενες διοικητικώς στην Ιατροδικαστική Υπη ρεσία Πατρών. γα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου και Κα λαμάτας: Μία (1) θέση Ιατροδικαστών Δ Β τάξης. Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων. γβ. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων: Μία (1) θέση Ιατροδικαστή Β Τάξεως. γγ. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας: Μία (1) θέση Ιατροδικαστών Δ Β τάξης. Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων. Αθήνα, 26 Μαρτίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ (7) Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΑΜΑΤΑ ΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε..» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. 4385/783/Π08/4/00049/Ε/Ν.3299/04/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορ φής ξενοδοχείου 2* κλασικού τύπου δυναμικότητας 17 δωματίων 36 κλινών, στο ξενοδοχειακής μονάδας 3* κλασικού τύπου δυναμικότητας 15 δωματίων 32 κλι νών, στο Δ.Δ. Μονεμβάσιας του Δήμου Μονεμβάσιας του Νομού Λακωνίας. Το συνολικό ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ ( ,00 ). Καθορίζουμε το ύφος της ίδιας συμμετοχής στο ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (85.100,00 ). Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (85.100,00 ), που αποτελεί ποσοστό 50 % του συνολικού ύψους της ενι σχυόμενης επένδυσης ποσού εκατόν εβδομήντα χιλιά δων διακοσίων ευρώ ( ,00 ). Για την υλοποίηση της επένδυσης δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται η Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επέν δυσης λειτουργεί παραγωγικό. Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκε μία (1) νέα θέση μόνιμης απασχόλησης. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (85.100,00 ), ήτοι ποσού σαράντα οκτώ χιλιάδων εκατό ευρώ (48.100,00 ) στην επιχείρηση «ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.». Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Αριθμ. oικ. 727 (8) Έγκριση Απογευματινής Υπερωριακής Απασχόλησης για το προσωπικό της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Βι ομηχανίας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 περί υπερωριακής εργασίας. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 Ίδρυση και λειτουρ γία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως αυτός συμπληρώθηκε με τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 78/2006 «Διάρθρωση, στελέ χωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 5. Την ανάγκη αντιμετώπισης των έκτακτων υπηρεσι ακών αναγκών για: έλεγχο στα καταστήματα του Νομού Ημαθίας επί των νομίμων προδιαγραφών Βιομηχανικών προϊόντων (ηλεκτρικές συσκευές και συσκευές οικιακής χρήσης, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, παιχνίδια και λοιπά Βιομηχανικά Προϊόντα) σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κοινοποιήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης / Γ.Γ. Βιομηχανίας καθώς και τη διεκπεραίωση Αδειών Εγκα ταστάσεως και Λειτουργίας Βιομηχανιών Βιοτεχνιών και λοιπών παραγωγικών μονάδων (εργαστήρια, αρτο ποιεία) και τη διενέργεια των προβλεπόμενων από τη Βιομηχανική Νομοθεσία ελέγχων, εξέταση καταγγελιών και αυτοψιών επί αυτών, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την Απογευματινή Υπερωριακή Απασχόλη ση έξι υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Βιομηχα νίας της Ν.Α. Ημαθίας για το Α εξάμηνο του έτους 2010, χρονικό διάστημα από 1/2/2010 έως 30/6/2010, συνολικής δαπάνης 6.000,00 για συνολικά 1200 ώρες εργασίας. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0511 και υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της Ν.Α. Ημαθίας. Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ έως ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής της. Βέροια, 23 Μαρτίου 2010 Ο Νομάρχης ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4469 Αριθμ. Δ1Γ/18/Φ.5.2.4/110 (9) Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Ν.Α. Ημαθίας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1. Τις Διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/ Τις Διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 3. Την αριθμ. 2/37190/0026/ απόφαση του υπουργού Οικονομικών, «περί καθορισμού δικαιολογη τικών υπερωριακής απασχόλησης» 4. Τον προϋπολογισμό του έτους 2010 της Ν.Α. Ημα θίας 5. Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων και επειγου σών αναγκών από το προσωπικό της Ν.Α. Ημαθίας, απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε την εκτέλεση υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε 812 ώρες για 4 (τέσσερις) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Ν.Α. Ημαθίας οι οποίοι θα εργαστούν πέραν του κανονικού ωραρίου, για το έτος 2010, συνολικής δαπάνης 5.500,00 προ κειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες. Η δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισμό της Ν.Α. Ημα θίας και υπάρχει σχετική πίστωση στον Κ.Α.Ε Βέροια, 4 Φεβρουαρίου 2010 Ο Νομάρχης ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

8 4470 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.... 1 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 90666/Ε5/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα