2749 Ν. 132/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2338,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2749 Ν. 132/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2338, 22.7.88"

Transcript

1 E.E., Παρ. I, Αρ. 2338, Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμος του Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν. «Διευθυντής Εργαστηρίου» σημαίνει παν πρόσωπον το οποίον μόνον ή ομού μετ' άλλου είναι υπεύθυνον διά την επιστημονική ν και τεχνικήν λειτουργίαν κλινικού εργαστηρίου, περιλαμβανομένης της επιβλέψεως των μεθόδων και της ετοιμασίας εκθέσεως επί των αποτελεσμάτων των αναλύσεων συμφώνως προς τας προνοίας του παρόντος Νόμου. «Ειδικός ιατρός» σημαίνει εγγεγραμμένον βάσει άλλης νομοθεσίας ειδικόν ιατρόν εις την Παθολογοανατομίαν ή την Μικροβιολογίαν ή έτερον Κλάδον της Εργαστηριακής Ιατρικής. «Έφορος» σημαίνει τον λειτουργόν όστις ήθελε διορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ίνα ασκή καθήκοντα Εφόρου διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. «Κλινικόν Εργαστήριον» σημαίνει χώρον, ένθα διεξάγονται εξετάσεις βιολογικών δειγμάτων τη χρήσει χημικών, βιοχημικών, φυσικοχημικών, μικροσκοπικών, ανοσοβιολογικών ή ραδιοανοσοβιολογικών μεθόδων ή οιωνδήποτε άλλων συναφών εξετάσεων (ως αι εν λόγω εξετάσεις θέλουν καθορισθή διά Κανονισμών) με σκοπόν την συλλογήν πληροφοριών, διά την πρόληψιν, διάγνωσιν ή παρακολούθησιν ασθενειών. «Μητρώον» σημαίνει το συμφώνως τω παρόντι Νόμω τηρούμενον Μητρώον Κλινικών Εργαστηρίων. «Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρον του Συμβουλίου το οποίον καθιδρύεται βάσει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου. «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Υγείας. 3. (1) Καθιδρύεται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Συμβούλιον κληθησόμενον «Συμβούλιον Κλινικών Εργαστηρίων» όπερ είναι αρμόδιον διά την εγγραφήν και λειτουργίαν των Κλινικών Εργαστηρίων και την άσκησιν πειθαρχικού ελέγχου επί των Διευθυντών αυτών. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. ΚΕΦ του του του του του του του Συμβούλιον Κλινικών Εργαστηρίων.

2 Ν. 132/ (2) Το Συμβούλιον είναι επταμελές, σύγκειται δε εκ του Προέδρου, τριών ειδικών ιατρών και τριών άλλων εξειδικευμένων επιστημόνων εις θέματα σχετιζόμενα με κλινικά εργαστήρια. Ο Πρόεδρος και τα άλλα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου τη προτάσει του Υπουργού ο οποίος συνεννοείται επί τούτω μετά των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων. (3) Εάν θέσις μέλους τινός του Συμβουλίου ήθελε καταστή κενή εξ οιασδήποτε αιτίας, αύτη πληρούται διά διορισμού νέου μέλους συμφώνως προς τας διατάξεις του εδαφίου (2) διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον της θητείας του Συμβουλίου. (4) Το Συμβούλιον συνέρχεται εις τόπους και χρόνους καθοριζόμενους υπό του Προέδρου, οιαδήποτε δε τέσσαρα μέλη αυτού συνιστώσιν απαρτίαν: Νοείται ότι τη αιτήσει δύο εκ των μελών του Συμβουλίου συγκαλείται συνεδρίασις αυτού. (5) Εν περιπτώσει απουσίας του Προέδρου κατά τίνα συνεδρίασιν του Συμβουλίου, τα παρόντα μέλη εκλέγουσιν εξ αυτών Προεδρεύοντα της συνεδριάσεως ταύτης καθ' ην ο ούτω εκλεγείς κέκτηται απάσας τας εξουσίας και εκτελεί άπαντα τα καθήκοντα Προέδρου. (6) Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απλής πλειοψηφίας, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος κέκτηται επιπροσθέτως της ιδίας αυτού ψήφου, δευτέραν ή νικώσαν τοιαύτην. (7) Αι εξουσίαι του Συμβουλίου ενασκούνται και αν έτι υφίσταται μεταξύ των μελών αυτού οιαδήποτε χηρεύουσα θέσις. (8) Το Συμβούλιον δύναται, συμφώνως προς οδηγίας, ας ήθελεν εκδώσει, να ανάθεση την ενάσκησιν μέρους των εξουσιών και καθηκόντων του εις τον Έφορον. (9) Τα μέλη του Συμβουλίου ενασκούσι το λειτούργημα αυτών διά περίοδον τριών ετών από του διορισμού των, δύνανται δε να επαναδιορισθώσι μετά την λήξιν της θητείας των: Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται εάν υπάρχη προς τούτο εύλογος αιτία, να ανακαλέση καθ' οιονδήποτε χρόνον τον διορισμόν οιουδήποτε μέλους. Ωσαύτως οιονδήποτε μέλος δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνςν και προ της λήξεως της θητείας αυτού να υποβάλη εγγράφως την παραίτησίν του προς τον Υπουργόν. (10) Το Συμβούλιον ρυθμίζει παν θέμα αναγόμενον εις την εσωτερικήν του λειτουργίαν. ΜΕΡΟΣ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Εγγραφή και 4. (1) Ουδέν Κλινικόν Εργαστήριον δύναται να λειτουργή εν τη λειτουργία Δημοκρατία, εκτός εάν εγγραφή συμφώνως προς τας προνοίας του Εργαστηρίων, παρόντος Νόμου και εκδοθή σχετικά με αυτό το υπό του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου προνοούμενον πιστοποιητικόν. (2) Διά την εγγραφήν οιουδήποτε Κλινικού Εργαστηρίου δέον όπως υποβληθή προς το Συμβούλιον αίτησις κατά τον υπ' αυτού καθωρισμένον τύπον. (3) Το Συμβούλιον εξετάζει και αποφασίζει επί οιασδήποτε αιτήσεως και εάν συντρέχουν αι προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου Και αφού καταβληθή το διά των Κανονισμών καθορισθησόμενον τέλος, εγγράφει το Κλινικόν Εργαστήριον και εκδίδει πιστοποιητικόν εγγραφής. Το πιστοποιητικόν είναι εν τω καθωρισμένω υπό του Συμβουλίου τύπω και εκτίθεται εις περίοπτον μέρος του Κλινικού Εργαστηρίου.

3 2751 Ν. 132/88 (4) Ο τομεύς των εργασιών του Κλινικού Εργαστηρίου καθορίζεται εν τω πιστοποιητικά) εγγραφής αναλόγως των προσόδων του Διευθυντού ή των Διευθυντών του. (5) Κλινικά Εργαστήρια υφιστάμενα και λειτουργούντα κατά την ημερομηνίαν δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας δύνανται να εγγραφώσιν εις το Μητρώον ανεξαρτήτως των άλλων προνοιών του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι ο Διευθυντής ή οι Διευθυνταί του Κλινικού Εργαστηρίου ενήργουν καλή τη πίστει και προσωπικώς ως Διευθυνταί του Κλινικού Εργαστηρίου και νοουμένου ότι co Κλινικόν Εργαστήριον θα ικανοποίηση τους υπό του Συμβουλίου τεθησομένους επί σκοπώ διασφαλίσεως ευλόγως αποδεκτού επιπέδου εργασίας όρους εντός καθορισθησομένης υπό του Συμβουλίου προθεσμίας. 5. (1) Το Συμβούλιον υποχρεούται όπως, εντός έξ μηνών από του διορισμού του, κατάρτιση και μετέπειτα τηρή Μητρώον καλούμενον «Μητρώον Κλινικών Εργαστηρίων» εν ω εγγράφονται το ονομετατεπώνυμον του Διευθυντού πιστοποιητικόν εγγραφής δυνάμει του παρόντος Νόμου, η διεύθυνσις του ιδίου Εργαστηρίου και ο τομεύς των εργασιών του. (2) Μετά την πάρόδον της εις το άρθρον 5(1) καθοριζομένης προθεσμίας απαγορεύεται η λειτουργία παντός Εργαστηρίου το οποίον δεν είναι εγγεγραμμένον εις το Μητρώον. 6. Το Συμβούλιον δύναται να διαγραφή εκ του Μητρώου οιονδήποτε Κλινικόν Εργαστήριον ή να τροποποιή τους όρους εγγραφής αυτού δι* έν ή πλείονας των ακολούθων λόγων: (i) Εάν δεν ετηρήθησαν ή δεν τηρώνται οι όροι εγγραφής του Κλινικού Εργαστηρίου. (π) (iii) (iv) Εάν ο μόνος εγγεγραμμένος Διευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου απεβίωσε. Εάν το Κλινικόν Εργαστήριον ετερμάτισε την λειτουργίαν του. Εάν εκ των υποβαλλομένων εκθέσεων συμφώνως τω εδαφίω (3) του άρθρου 13, προκύπτη ότι η επιτελούμενη υπό του Κλινικού Εργαστηρίου εργασία δεν είναι του απαιτουμένου υπό του Συμβουλίου επιπέδου: Νοείται ότι εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ουδεμία διαγραφή θα γίνεται εκ του Μητρώου, εκτός εάν προηγουμένως ο Διευθυντής ή, αναλόγως της περιπτώσεως, οι Διευθυνταί του Κλινικού Εργαστηρίου προειδοποιηθούν περί του επιπέδου της εργασίας των και δοθή εις αυτούς η ευκαιρία να υπερασπισθούν, (ν) Εάν ο μόνος Διευθυντής του Κλινικού Εργαστηρ 'ου ευρέθη ένοχος διαπράξεως πειθαρχικού τίνος αδικήματος και εστερήθη του δικαιώματος να διευθύνη Κλινικόν Εργαστήριον συμφώνως τω άρθρω 13 του παρόντος Νόμου. 7. (1) Παν Κλινικόν Εργαστήριον διευθύνεται υπό Διευθυντού όστις δέον όπως ικανοποιή το Συμβούλιον ότι: (α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κατά την ημέραν υποβολής της αιτήσεως του είναι σύζυγος πολίτου της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει την συνήθη διαμονήν αυτού εν Κύπρω. (β) Έχει συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας του, και Μητρώον Κλινικών Εργαστηρίων. Διαγραφή Εργαστηρίου εκ του Μητρώου. Διευθυντής.

4 Ν. 132/ (γ) είναι ειδικός ιατρός, ή (δ) είναι κάτοχος πτυχίου ή άλλου ισοδυνάμου διπλώματος εις την βιοχημείαν ή μικροβιολογίαν ή αιματολογίαν ή εις συναφή επιστημονικόν κλάδον ως π.χ. χημείαν, φαρμακευτικήν κλπ. οιουδήποτε πανεπιστημίου ή ισοδυνάμου σχολής, ως ήθελε καθορισθή υπό τόυ Υπουργικού Συμβουλίου και έχει πιστοποιητικόν ειδικότητος αποκτηθέν μετά από σπουδάς διαρκείας τουλάχιστον ενός έτους εις την κλινικήν βιοχημείαν ή κλινικήν μικροβιολογίαν ή αιματολογίαν ή ορρολογίαν ή ανοσολογίαν ή εις έτερον συναφή κλάδον, ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών, οιουδήποτε ανεγνο>ρισμένου υπό του οικείου κράτους εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σώματος, ως ήθελε καθορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, ή (ε) είναι Fellow του Institute of Medical Laboratory Sciences του Ηνωμένου Βασιλείου, ή (στ) έχει τετραετή υπηρεσία ν εις ανεγνωρισμένον κατά την κρίσιν του Συμβουλίου διά τον σκοπόν αυτόν Κλινικόν Εργαστήριον μετά την επιτυχίαν εις επισήμους εξετάσεις οιουδήποτε αρμοδίου σώματος, ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών, ή (ζ) είναι κατά την ημερομηνίαν δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας Τεχνολόγος Νοσοκομειακού Εργαστηρίου εις οιονδήποτε Κυβερνητικόν Νοσοκομειακόν Εργαστήριον και έχει πτυχίον ή ισοδύναμον δίπλωμα εις τους αναφερομένους εις την υποπαράγραφον (δ) του παρόντος εδαφίου κλάδους, ως ήθελε καθορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, και έχει συμπληρώσει υπηρεσίαν εις την ως άνω θέσιν πέραν του έτους ή είναι κατά την ιδίαν ως άνω ημερομηνίαν Τεχνολόγος Νοσοκομειακού Εργαστηρίου εις οιονδήποτε Κυβερνητικόν Νοσοκομειακόν Εργαστήριον και είναι κάτοχος του Πανεπιστημίου της Βασικής Εργαστηριακής Τεχνολογίας του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού ή άλλου ισοτίμου προσόντος, ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών, και έχει συμπληρώσει υπηρεσίαν εις την εν λόγω θέσιν πέραν των πέντε ετών, ή (η) είναι κάτοχος πτυχίου ή άλλου ισοδυνάμου διπλώματος οιουδήποτε πανεπιστημίου ή ισοδυνάμου σχολής, ως ήθελε καθορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, εις την βιοχημείαν, φυσικήν ή άλλον συναφή κλάδον και έχει ειδικόν μεταπτυχιακόν δίπλωμα εις την εργαστηριακή ν πυρηνικήν ιατρικήν: Νοείται ότι πας όστις κατά την ημερομηνίαν δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας ενήργει καλή τη πίστει και προσωπικώς ως Διευθυντής Κλινικού Εργαστηρίου θα δύναται, ανεξαρτήτως των άλλων προνοιών του παρόντος Νόμου, να διευθύνη κλινικόν εργαστήριον, νοουμένου ότι θα ικανοποίηση τους υπό του Συμβουλίου τεθησομένους επί σκοπώ διασφαλίσεως ευλόγως αποδεκτού επιπέδου εργασίας όρους εντός καθορισθησομένης υπ' αυτού προθεσμίας. (2) Πας όστις, εξαιρουμένων των ειδικών ιατρών ήθελε δηλωθή εν τη αιτήσει δι' εγγραφήν Κλινικού Εργαστηρίου τινός, ως ο Διευθυντής αυτού, δυνατόν να υποβληθή υπό του Συμβουλίου εις γραπτάς και/ή προφορικός εξετάσεις προς διαπίστωσιν των ικανοτήτων αυτού.

5 2753 Ν. 132/88 8. Διά τον καθορισμόν του τομέως των εργασιών Κλινικού Εργαστηρίου ως προνοείται υπό του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται αι ακόλουθοι αρχαί: (α) Εάν ο Διευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου είναι ιατρός, το πιστοποιητικόν θα προσδιορίζη ως τομέα εργασιών του το σύνολον των εξετάσεων ως αύται αναφέρονται εις τον ερμηνευτικόν ορισμόν του όρου «Κλινικόν Εργαστήριον» εις το άρθρον 2 του παρόντος Νόμου, (β) Εάν ο Διευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου ικανοποιή τας προϋποθέσεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, το πιστοποιητικόν θα προσδιορίζη ως τομέα εργασιών του Κλινικού Εργαστηρίου τον τομέα εργασίας, ο οποίος αντιστοιχεί με το πιστοποιητικόν ή τα πιστοποιητικά ειδικότητος (γ) του εν λόγω διευθυντού, Εάν ο Διευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου ικανοποιή την προϋπόθεσιν της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, ο προσδιοριζόμενος υπό του πιστοποιητικού τομεύς εργασίας του Κλινικού Εργαστηρίου θα καθορίζηται υπό του Συμβουλίου συμφώνως προς Κανονισμούς, (δ) Εάν ο Διευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου ικανοποιή τας προϋποθέσεις της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, το πιστοποιητικόν θα προσδιορίζη ως τομέα εργασιών του Κλινικού Εργαστηρίου τον τομέα εργασίας εις τον οποίον ο Διευθυντής κατά την διάρκειαν της τετραετούς υπηρεσίας του ή μετέπειτα είχε τουλάχιστον δεκαοκτάμηνον πρακτικήν εξάσκησιν. (ε) Εάν ο Διευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου ικανοποιή τας προϋποθέσεις της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, ο προσδιοριζόμενος υπό του πιστοποιητικού τομεύς εργασιών του Κλινικού Εργαστηρίου θα καθορίζηται υπό του Συμβουλίου συμφώνως προς Κανονισμούς, (στ) Εάν ο Διευθυντής του Κλινικού Εργαστηρίου ικανοποιή τας προϋποθέσεις της παραγράφου (η) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, το πιστοποιητικόν θα προσδιορίζη ως τομέα εργασιών του Κλινικού Εργαστηρίου την in vitro εργαστηριακήν πυρηνικήν ιατρικήν, απαγορευομένης της εις το Κλινικόν τούτο Εργαστήριον διεξαγωγής in vivo πυρηνικής ιατρικής: Νοείται ότι εάν Κλινικόν Εργαστήριον διευθύνηται υπό δύο ή πλειόνων Διευθυντών, το πιστοποιητικόν θα προσδιορίζη ως τομείς εργασιών του Κλινικού Εργαστηρίου το σύνολον των τομέων εργασίας, οι οποίοι θα περιελαμβάνοντο εις κεχωρισμένα πιστοποιητικά, εάν έκαστος των εν λόγω Διευθυντών ήτο ο μόνος Διευθυντής χωριστού Κλινικού Εργαστηρίου. 9. Παν Κλινικόν Εργαστήριον δέον όπως είναι στεγασμένον εις κατάλληλον κτίριον και επαρκώς εξωπλισμένον συμφώνως Κανονισμών οίτινες θέλουσι θεσπισθή δυνάμει του παρόντος Νόμου. ΜΕΡΟΣ III ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 10. Ουδείς Διευθυντής ή μέλος του προσωπικού οιουδήποτε Κλινικού Εργαστηρίου, όστις δεν είναι ιατρός, δύναται να προβαίνη εις διάγνωσιν ασθενείας τινός επί τη βάσει των αποτελεσμάτων εργαστηριακής τίνος εξετάσεως. Καθορισμός του τομέως των εργασιών Κλινικού Εργαστηρίου. Κτίριον, Εξοπλισμός. Διάγνωσις.

6 Ν. 132/ Παραπομπή. n. Εις ουδέν Κλινικόν Εργαστήριον διενεργείται οιαδήποτε εργαστηριακή εξέτασις ασθενούς τίνος, εκτός εάν την διενέργειαν ταύτην ζητή ιατρός ή εκτός εάν πρόκειται διά εξέτασιν η οποία εξαιρείται εκ των εν λόγω περιορισμών συμφώνως προς Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου. Λήψις 12. (1) Δεν επιτρέπεται η λήψις αίματος από τους Διευθυντάς ή τα μέλη του προσωπικού Κλινικών Εργαστηρίων οι οποίοι δεν είναι ιατροί, εκτός εάν εδόθη προς τούτο άδεια υπό του Συμβουλίου κατόπιν διαπιστώσεως του Συμβουλίου ότι το πρόσωπον προς ο εδόθη τοιαύτη άδεια έχει ικανοποιητικήν εκπαίδευσιν εις την λήψιν αίματος. (2) Η λήψις αίματος δέον όπως περιορίζηται εις την αναγκαίαν διά την εργαστηριακήν εξέτασιν ποσότητα. Εξουσίαι επιθεωρήσεως Διευθυντής εις πλείονα του ενός Κλινικά Εργαστήρια. Προβολή ή διαφήμισις Κλινικού Εργαστηρίου. Πειθαρχικός έλεγχος Συμβουλίου Κλινικών Εργαστηρίων. 13. (1) Πας δημόσιος λειτουργός, όστις ήθελεν εξουσιοδοτηθή επί τούτω διά γενικού ή ειδικού διατάγματος του Υπουργού δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, δύναται όπως κατά πάντα εύλογον χρόνον εισέρχηται εις οιονδήποτε Κλινικόν Εργαστήριον και επιθεωρή τούτο, τας εγκαταστάσεις ως και τας μεθόδους, τας διαδικασίας, τα υλικά, το προσωπικόν και τον εξοπλισμόν αυτού, ίνα διαπίστωση εάν τηρώνται αι διατάξεις το παρόντος Νόμου. (2) Ο Διευθυντής παντός Κλινικού Εργαστηρίου υποχρεούται όπως υποβάλλη εις το Συμβούλιον τοιαύτας περιοδικάς εκθέσεις, ως ήθελον καθορισθή υπό του Συμβουλίου, επί των γενομένων αναλύσεων ως και κατάλογον του προσωπικού και των προσόντων αυτού το οποίον εκτελεί εργαστηριακός εξετάσεις και να γνωστοποιή πάραυτα οιασδήποτε αλλαγάς εις το εν λόγω προσωπικόν. (3) Το Συμβούλιον δύναται να απαιτή παρά του Διευθυντού Κλινικού Εργαστηρίου όπως αναλύη δοκιμαστικά δείγματα υποβαλλόμενα εις αυτόν και να υποβάλλη έκθεσιν επί των αποτελεσμάτων των αναλύσεων. 14. Ουδείς δικαιούται να είναι Διευθυντής εις πλείονα του ενός Κλινικά Εργαστήρια. 15. Η προβολή ή διαφήμισις Κλινικού Εργαστηρίου διέπεται υπό των εκάστοτε εν ισχύι νομοθετικών διατάξεων, αι οποίαι διέπουν την προβολήν ή διαφήμισιν ιατρών, τούτων εφαρμοζομένων τηρουμένων των αναλογιών. 16. Εάν ο Διευθυντής οιουδήποτε εγγεγραμμένου Κλινικού Εργαστηρίου καταδικασθή δι' οιονδήποτε ποινικό ν αδίκημα το οποίον κατά την κρίσιν του Συμβουλίου ενέχει έλλειψιν τιμιότητος ή ηθικήν αισχρότητα ή ευρεθή, κατόπιν δεούσης ερεύνης υπό του Συμβουλίου, ένοχος ανέντιμου ή επονειδίστου διαγωγής κατά την άσκησιν του επαγγέλματος του ή ότι έχει εξασφαλίσει εγγραφήν του Κλινικού Εργαστηρίου διά ψευδούς ή δολίας παραστάσεως, το Συμβούλιον δύναται να διάταξη όπως, ο Διευθυντής επιτιμηθή ή όπως στερηθή του δικαιώματος να διευθύνη Κλινικόν Εργαστήριον διά παντός ή διά τοιαύτην περίοδον οίαν τούτο ήθελε θεωρήσει πρέπουσαν.

7 2755 Ν. 132/ (1) Πας όστις, αυτοπροσώπως ή διά τίνος υπαλλήλου ή ετέρου αντιπροσώπου (α) παραβαίνει η παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου ή διάταξιν οιωνδήποτε Κανονισμών ή διαταγμάτων εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου (β) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιονδήποτε όρον αδείας εκδιδομένης δυνάμει του παρόντος Νόμου (γ) παρακωλύει ή παρεμποδίζει δεόντως εξουσιοδοτημένον λειτουργόν εκ της ενασκήσεως οιουδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου καθηκόντων αυτού, είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου, και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 18. Δεν ασκείται ποινική δίωξις δι' αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου εκτός τη συναινέσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας. 19. (1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς προς καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου. (2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς δι' απαντάς ή τινας των ακολούθων σκοπών: (α) Τον καθορισμόν των προσόντων οιωνδήποτε προσώπων απασχολουμένων εις Κλινικά Εργαστήρια* (β) τον καθορισμόν των κτιριακών ανέσεων και του εξοπλισμού των Κλινικών Εργαστηρίων (γ) τον καθορισμόν οιουδήποτε θέματος σχετιζομένου προς τους όρους εκδόσεως πιστοποιητικού εγγραφής των Κλινικών Εργαστηρίων και του καταβλητέου τέλους (δ) τον καθορισμόν των εργαστηριακών εξετάσεων αι οποίαι δύνανται να διενεργηθούν άνευ παραπομπής του ασθενούς υπό ιατρού* (ε) τον καθορισμόν των ληπτέων μέτρων διά την προστασίαν τόσον του προσωπικού όσον και του περιβάλλοντος εκ των κινδύνων τους οποίους συνεπάγεται η εν τω Κλινικώ Εργαστηρίω επιτελούμενη εργασία* (στ) τον καθορισμόν οιουδήποτε ζητήματος όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει, ή είναι δεκτικόν καθορισμού. (2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Αδικήματα και ποιναί. Άσκησις ποινικής διώξεως. Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών.

8 Έναρξις ιαχυος. Ν. 132/ Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται αφ* ότου παρέλθουν τρεις μήνες από της δημοσιεύσεως του εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας ή ενωρίτερον από της ημέρας δημοσιεύσεως σχετικής προς τούτο γνωστοποιήσεως υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας. Δικαίωμα 21. Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει εφαρημοκρατιας. μ 0 γής? επ ηρεάζει ή άλλως ερμηνεύεται ως επηρεάζον υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 3557 Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 22/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2043 της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 40 του 1969 52 του 1970 17 του 1973 34 του 1974 28 του 1985 42(Ι) του 1993 80(Ι) του 1995 16(Ι) του 1999 68(Ι) του 1999 91(Ι) του 2000 170(Ι) του 2000 152(Ι) του 2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµος, του 1967 µέχρι 1994. 2. Εν τω παρόντι Νόµω,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 123 Ν. 31(Ι)/96 Αρ. 3049, 29.3.96 Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος του 1996, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 111/85 Άρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2082 της 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1985 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις

Μέρος Πρώτον Eισαγωγικαί διατάξεις Εκλογικός νόμος Μέρος Πρώτον o Eισαγωγικαί διατάξεις Συνοπτικός τίτλος Ερμηνεία Μέρος εύτερον o Eκλογικαί περιφέρειαι Μέρος Τρίτον o ικαίωμα του εκλέγειν Kτήσις δικαιώματος Στέρησις του δικαιώματος Άσκησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 757 Ν. 68(Ι)/95 Αρ. 2985, 30.6.95 Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Συνοπτικός τίτλος... 1 Ερµηνεία... 1 Επιβολή φόρου... 2 Υποχρέωσις ιδιοκτήτου... 4 Βεβαίωσις φόρου... 4 Αξία της ακινήτου ιδιοκτησίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2548 της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2548 της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 169/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2548 της 19ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνίατρων Νόμος του 1990 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3. Συμβούλιο Εγγραφής. 4. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 182(Ι) του 2013

Αριθμός 182(Ι) του 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 1549 Ν. 182(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 41/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ Κ01'ΜΩ'ΝΙιΚΩ'.Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3481, 16/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3481 της 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3497, 4/5/2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 301 Ν. 67(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε Ε., Παρ. Ι, Αρ. 2562, 7.12.90 Ν. 224/90 Ο περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµος του 1990 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1

Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 Καταστατικός Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 1 [όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα