Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.)"

Transcript

1 Ίδρσζη ηης Εηαιρείας Περιοριζμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιόηηηα Ε.Π.Ε. Η εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο είλαη εκπνξηθή θαη αλ ν ζθνπόο απηήο δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε (άξζξν 3 1 Ν. 3190/55)0. Η Δ.Π.Δ, δειαδή, είλαη εκπνξηθή εηαηξεία θαηά ην ηππηθό θξηηήξην. Όζνλ αθνξά ηα κέιε ηεο Δ.Π.Δ., ε ζεσξία θαηά πιεηνςεθίαλ, αιιά θπξίσο ε λνκνινγία, ζρεδόλ ρσξίο εμαίξεζε, δέρνληαη όηη απηά, από κόλν ην γεγνλόο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξεία, δελ απνθηνύλ ηελ εκπνξηθή ηδηόηεηα(1). Γηα λα ζπκβεί απηό ρξεηάδεηαη ν εηαίξνο ηεο Δ.Π.Δ. λα έρεη ελεξγό ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο. Οριζμός, ταρακηηριζηικά ηης Ε.Π.Ε. Ο λόκνο δελ δίλεη ηνλ νξηζκό ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, αθήλνληαο, πξνθαλώο, ην έξγν απηό ζηελ επηζηήκε. Σν άξζξν 1 ηνπ Ν. 3190/55, απιώο, πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη κάιινλ αηειώο ηελ έλλνηα ηεο Δ.Π.Δ. Βαζηδόκελνη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3190/55, κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δ.Π.Δ. Απνηειεί, αζθαιώο, λνκηθό πξόζσπν θαη θαηά ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3190/55 είλαη εκπνξηθή εηαηξεία θαηά ην ηππηθό θξηηήξην, έζησ θαη αλ ν ζθνπόο απηήο δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε. ηελ Δ.Π.Δ., γηα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεώζεηο επζύλεηαη κόλν ε εηαηξεία ελ ηνύηνηο, ππάξρεη θαη παξάιιειε αηνκηθή επζύλε ησλ εηαίξσλ γηα ρξέε ηεο Δ.Π.Δ. πξνο ην δεκόζην θαη ην Ι.Κ.Α., πνπ θαζηεξώζεθε κε ην άξζξν 69 ηνπ Ν.Γ. 356/74 (Κώδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ). Σν εηαηξηθό θεθάιαην είλαη δηαηξεκέλν ζε ίζα εηαηξηθά κεξίδηα, ηα νπνία, όκσο, δελ επηηξέπεηαη λα παξαζηαζνύλ κε αμηόγξαθα (όπσο γίλεηαη, δειαδή, κε ηηο κεηνρέο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο). Η ζύζηαζε ηεο Δ.Π.Δ. ζπλνδεύεηαη κε δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζην αξκόδην πξσηνδηθείν θαη πεξηιήςεσο απηνύ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Γελ απαηηείηαη άδεηα θάπνηαο αξρήο (όπσο ζηελ αλώλπκε εηαηξεία), αιιά λνκνζεηήζεθε (κε ην Π.Γ. 419/86) ε θαηαρώξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζην κεηξών Δ.Π.Δ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ελ κέξεη κνηάδνπλ κε εθείλα ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο (π.ρ. ζπλέιεπζε εηαίξσλ, πεξηνξηζκέλε επζύλε κειώλ ηεο εηαηξείαο θ.ν.θ.) θαη ελ κέξεη κε εθείλα ηεο πξνζσπηθήο εηαηξείαο (π.ρ. ύπαξμε δηαρεηξηζηή αληί δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ). Μεξηθέο θνξέο γίλεηαη ζπλδπαζκόο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζσπηθήο θαη αλώλπκεο εηαηξείαο, όπσο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαηά ηηο ζπλειεύζεηο ησλ εηαίξσλ πνπ απαηηείηαη πιεηνςεθία ηόζν ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ, όζν θαη ηνπ όινπ αξηζκνύ ησλ εηαίξσλ. Η Δ.Π.Δ. είλαη ν εηαηξηθόο ηύπνο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ αλώλπκε θαη ηελ πξνζσπηθή εηαηξεία. Γελ έρεη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πξώηεο (πνπ είλαη θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία), όπσο ηελ αλάγθε κεγάινπ θεθαιαίνπ θαη αθόκα ηε κεησκέλε επηξξνή ησλ κεηόρσλ ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Γελ έρεη νύηε ην κέγα

2 κεηνλέθηεκα ησλ πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, δειαδή, ην απεξηόξηζην ηεο επζύλεο ησλ νκόξξπζκσλ εηαίξσλ. Έννοια, επωνσμία, ζκοπός Έννοια ηης Ε.Π.Ε. Περιοριζμένη εσθύνη ηων μελών ασηής Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3190/55 νξίδεη όηη ζηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο γηα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεώζεηο επζύλεηαη κόλν ε εηαηξεία κε ηελ πεξηνπζία ηεο. Με ηε δηάηαμε απηή, ινηπόλ, θαζηεξώλεηαη ε πεξηνξηζκέλε (κέρξη ηνπ ύςνπο ηεο εηζθνξάο ηνπο) επζύλε ησλ εηαίξσλ ηεο Δ.Π.Δ. Η αξρή απηή απνηειεί ηελ θπξηόηεξε νκνηόηεηα ηεο Δ.Π.Δ. πξνο ηελ αλώλπκε εηαηξεία, αιιά ηαπηόρξνλα θαη ην κεγαιύηεξν πιενλέθηεκα ησλ εηαίξσλ ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο. Σν πιενλέθηεκα απηό έρνπλ όινη νη εηαίξνη δελ ππάξρνπλ ζηελ Δ.Π.Δ. εηαίξνη επζπλόκελνη γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο κε νιόθιεξε ηελ αηνκηθή ηνπο πεξηνπζία αιιειεγγύσο, όπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο νκόξξπζκνπο εηαίξνπο ζηηο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. Να ζεκεησζεί, όκσο, όηη ε επζύλε ησλ εηαίξσλ ηεο Δ.Π.Δ. είλαη απεξηόξηζηε πξνθεηκέλνπ γηα ρξέε ηεο εηαηξείαο πξνο ην δεκόζην, ζύκθσλα κε ην άξζξν 69 ηνπ Κώδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Ν.Γ. 356/74). Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα ρξέε ηεο Δ.Π.Δ πξνο ην Ι.Κ.Α. Έηζη, κε ηε δηάηαμε ηεο 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3190/55, πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηεο Δ.Π.Δ. σο εηαηξείαο κε πεξηνξηζκέλε επζύλε ησλ κειώλ ηεο ρσξίο λα δίδεηαη πιήξεο νξηζκόο απηήο. Τα εηαιρικά μερίδια ηης Ε.Π.Ε. Από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27 επ. πξνθύπηεη όηη ην θεθάιαην ηεο Δ.Π.Δ. δηαηξείηαη ζε εηαηξηθά κεξίδηα, πνπ ην θάζε έλα ηνπο πξέπεη λα έρεη νλνκαζηηθή αμία 30 επξώ ηνπιάρηζηνλ. Σν ζύλνιν ησλ κεξηδίσλ ελόο εηαίξνπ απνηειεί ηελ εηαηξηθή κεξίδα απ ηνύ. Σα εηαηξηθά κεξίδηα δελ κπνξνύλ λα παξαζηαζνύλ κε αμηόγξαθα («κεηνρέο» θαηά ηελ κάιινλ αηπρή δηαηύπσζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3190/55). Μόλν γηα νιόθιεξε ηε κεξίδα ζπκκεηνρήο ηνπ εηαίξνπ ζηελ Δ.Π.Δ. κπνξεί λα εθδνζεί έγγξαθν από ηελ εηαηξεία, πνπ απνηειεί απιώο απόδεημε ηεο εηαηξηθήο ηδηόηεηαο θαη πξέπεη λα αλαγξάθεη ηελ έλδεημε «ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΜΗ ΦΔΡΟΤΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΤ». Η επσλπκία ηεο Δ.Π.Δ. Καηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3190/55, ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ζρεκαηίδεηαη είηε από ην όλνκα ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εηαίξσλ είηε πξνζδηνξίδεηαη από ην αληηθείκελν ηεο επηρεηξήζεσο πνπ αζθείηαη από απηήλ. ηελ πξάμε, πνιιέο θνξέο, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο επσλπκίαο ηεο Δ.Π.Δ. θαη ηα δύν καδί, δειαδή, ηόζν ην όλνκα θάπνηνπ εηαίξνπ, όζν θαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ ηεο, γηαηί από ηελ πξναλαθεξζείζα δηάηαμε δελ πξνθύπηεη πσο θάηη ηέηνην απαγνξεύεηαη. Π.ρ. «Γ.ΠΑΠΑ ΥΗΜΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ». Δθείλν πνπ επηβάιιεηαη από ην λόκν (παξάγξαθνο 2 άξζξν 2 Ν. 3190/55) είλαη, πσο ζηελ εηαηξηθή επσλπκία πξέπεη λα πεξηέρνληαη, νπσζδήπνηε, νινγξάθσο νη ιέμεηο «Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο».

3 Άθπξε θεξύζζεηαη κε δηθαζηηθή απόθαζε ε εηαηξεία, εάλ ζην ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν ζπζηάζεσο ηεο (θαηαζηαηηθό) δελ πεξηιεθζεί ε επσλπκία ηεο ή έαλ ε πεξηιεθζείζα επσλπκία δελ είλαη ζύκθσλε κε ην λόκν. Με ζπκθσλία όισλ ησλ εηαίξσλ, όκσο, κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί ή ηξνπνπνηεζεί ην αξρηθό (ζπζηαηηθό) ηεο εηαηξείαο έγγξαθν θαη λα γίλεη ε λόκηκε δεκνζίεπζε, νπόηε ζεξαπεύεηαη ε αθπξόηεηα. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ ζε όια ηα έληππα ηεο εηαηξείαο ή ζε δεκνζηεύζεηο θαη δηαθεκίζεηο. Δπίζεο, ε έδξα θαη ν αξηζκόο κεηξώνπ ζην νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ε εηαηξεία. Σηο ππνρξεώζεηο απηέο επηβάιιεη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3190/55, όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 419/86. Παξάβαζε ηεο επηηαγήο απηήο ηνπ λόκνπ ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, όπσο νξίδεη ην άξζξν ηνπ Ν. 3190/55. Εμπορική ιδιόηηηα Ε.Π.Ε. Η εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο είλαη εκπνξηθή θαη αλ ν ζθνπόο απηήο δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε (άξζξν 3 1 Ν. 3190/55)0. Η Δ.Π.Δ, δειαδή, είλαη εκπνξηθή εηαηξεία θαηά ην ηππηθό θξηηήξην. Όζνλ αθνξά ηα κέιε ηεο Δ.Π.Δ., ε ζεσξία θαηά πιεηνςεθίαλ, αιιά θπξίσο ε λνκνινγία, ζρεδόλ ρσξίο εμαίξεζε, δέρνληαη όηη απηά, από κόλν ην γεγνλόο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξεία, δελ απνθηνύλ ηελ εκπνξηθή ηδηόηεηα(1). Γηα λα ζπκβεί απηό ρξεηάδεηαη ν εηαίξνο ηεο Δ.Π.Δ. λα έρεη ελεξγό ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο Ο ζκοπός ηης Ε.Π.Ε. Ωο πξνο ηνλ ζθνπό ηνλ νπνίν κπνξεί λα επηδηώθεη ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, κε άιια ιόγηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηώλ ηεο, ν λόκνο (παξάγξαθνο 2 άξζξνπ 3 Ν. 3190/55) ζέηεη έλα κόλν πεξηνξηζκό. ηελ Δ.Π.Δ. απαγνξεύεηαη ε άζθεζε επηρεηξήζεσλ (εξγαζηώλ) γηα ηηο νπνίεο έρεη νξηζζεί από ην λόκν άιινο απνθιεηζηηθόο εηαηξηθόο ηύπνο (π.ρ. ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ε επηηξέπεηαη λα αζθνύληαη κόλν από αλώλπκεο εηαηξείεο). πλεπώο θαη θαη' αληηδηαζηνιή πξνο ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, θάζε εξγαζία γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο ν λόκνο δελ απαηηεί νξηζκέλν εηαηξηθό ηύπν, κπνξεί λα αζθεζεί από Δ.Π.Δ. Ο δηαρεηξηζηήο Δ.Π.Δ., ε νπνία αζθεί επηρείξεζε θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3190/55 ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. Έδρα ηης Ε.Π.Ε. ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3190/55, σο έδξα ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο νξίδεηαη έλαο δήκνο ή κηα θνηλόηεηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξαηείαο. Όηαλ πξόθεηηαη γηα νπσζδήπνηε κεγάιε πόιε, ζηελ νπνία ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο νηθνλνκηθέο εθνξίεο, πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη ε έδξα κε ηελ αθξηβή δηεύζπλζε

4 (νδόο, αξηζκόο, ηαρπδξνκηθόο ηνκέαο). Σνύην είλαη απαξαίηεην γηα λα πξνζδηνξηζζεί ζε πνηαο νηθνλνκηθήο εθνξίαο ηελ αξκνδηόηεηα ζα ππάγεηαη ε εηαηξεία. Από ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαζνξίδεηαη ε δσζηδηθία ηεο εηαηξείαο (άξζξν 10 Α.Κ. θαη άξζξα 25 2 θαη 27Κ.Πνι.Γηθ.). Η κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο από έλα δήκν ή κηα θνηλόηεηα ζε άιιν δήκν ή θνηλόηεηα απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο ζπκβάζεσο θαη ζπλεπώο ζε ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξεζνύλ όιεο νη δηαδηθαζίεο ηξνπνπνηήζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνύ (ιήςε απνθάζεσο από ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, ζύληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνύ εγγξάθνπ, αλαθνίλσζε ζηηο νηθνλνκηθέο εθνξίεο ηεο πξώελ θαη ηεο λέαο έδξαο ηεο εηαηξείαο, θαηαρώξεζε ζηα βηβιία εηαηξεηώλ ηνπ πξσηνδηθείνπ, δεκνζίεπζε αλαθνηλώζεσο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο). Η κεηαθνξά, όκσο, ησλ γξαθείσλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ απηνύ δήκνπ ή θνηλόηεηαο (πνπ είλαη ε έδξα απηήο) δελ απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη απιώο αλαγγέιιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή εθνξία. Δάλ ηα λέα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζηε δηθαηνδνζία άιιεο νηθνλνκηθήο εθνξίαο, ε αλαγγειία ζα γίλεη θαη πξνο ηελ παιαηά θαη ηε λέα εθνξία. Καηαζηαηηθή έδξα ηεο Δ.Π.Δ. θαιείηαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθό, ελώ πξαγκαηηθή έδξα είλαη εθείλε πνπ από ηηο πεξηζηάζεηο απνδεηθλύεηαη όηη απνηειεί ην θέληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. Πξηλ από ηε ζύλαςε ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεσο ηεο εηαηξηθήο ζπκβάζεσο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη πθίζηαηαη εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο «ππό ίδξπζηλ», αιιά πξνζσπηθή «ελ ηνηο πξάγκαζη». Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ηεο νπνίαο ε θαηαζηαηηθή έδξα βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή θαη ε πξαγκαηηθή ζηελ Διιάδα. Καη ε εηαηξεία απηή δελ ζεσξείηαη όηη απνηειεί Δ.Π.Δ. «ππό ίδξπζηλ», αιιά πξνζσπηθή «ελ ηνηο πξάγκαζη» εηαηξεία, ηεο νπνίαο ν εηδηθόηεξνο ραξαθηήξαο (νκόξξπζκνο, αθαλήο) πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ ηξόπν δξάζεσο ησλ κειώλ ηεο. Δμ άιινπ, δελ είλαη αιινδαπή ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, πνπ έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα ζηελ αιινδαπή, ελώ ε πξαγκαηηθή ηεο έδξα βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα. Η εηαηξεία απηή ζεσξείηαη ειιεληθή. Εηαιρικό κεθάλαιο, ειζθορές Εηαιρικό κεθάλαιο Σν θεθάιαην ηεο Δ.Π.Δ. δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξν ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (4.500) Δπξώ θαη πξέπεη λα θαηαβιεζεί νιόθιεξν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο ζπκβάζεσο, δειαδή, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαηνγξαθηθνύ εγγξάθνπ. Αθόκα, ην κηζό ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πξέπεη λα είλαη θαηαβιεκέλν ζε κεηξεηά (άξζξν 4 1 Ν. 3190/55). Από ηε δηαηύπσζε ηεο αλσηέξνπ δηαηάμεσο πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: α) ην ηδξπηηθό ζπκβόιαην πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηώο πσο θαηεβιήζε ην εηαηξηθό θεθάιαην, π.ρ. κε θαηακέηξεζε ησλ κεηξεηώλ ελώπηνλ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή κε ηηο ζπλεκκέλεο επηηαγέο ηάδε θαη ηάδε(1). Μέξνο ηνπ Κεθαιαίνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη από εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ ζε είδνο (πνπ, όκσο, ππνρξεσηηθά ζα εθηηκεζνύλ από ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/20). ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα κεησζεί ην θεθάιαην ηεο Δ.Π.Δ. θάησ ησλ (άξζξν 41 3 Ν. 3190/55). ε θακηά πεξίπησζε ζεκαίλεη θαη γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Αλώηαην όξην θεθαιαίνπ γηα ηελ Δ.Π.Δ. δελ

5 ζέηεη ν λόκνο. ε θάζε έληππν ή δηαθήκηζε ή δεκνζίεπζε ηεο Δ.Π.Δ. πξέπεη απαξαίηεηα λα κλεκνλεύεηαη, εθηόο ησλ άιισλ ππνρξεσηηθώλ ζηνηρείσλ, θαη ην εηαηξηθό θεθάιαην ( άξζξν 4 5 Ν. 3190/55). Η αξρή ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ ηζρύεη θαη ζηελ Δ.Π.Δ., όπσο ζε όιεο ηηο εηαηξείεο, θαη ηνλίδεη ηνλ θεθαιαηνπρηθό ραξαθηήξα απηήο. Εηαιρική μερίδα, εηαιρικό μερίδιο Σν θεθάιαην ηεο Δ.Π.Δ. δηαηξείηαη ζε εηαηξηθά κεξίδηα. Σν εηαηξηθό κεξίδην δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξόηεξν ησλ δξρ. Μπνξεί, όκσο, λα είλαη κεγαιύηεξν ησλ , αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ πνζνύ ησλ (ήηνη , , θ.ν.θ.). Κάζε εηαίξνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκό ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ κε πεξηζζόηεξα κεξίδηα, ηα νπνία απνηεινύλ ηελ κεξίδα ζπκκεηνρήο ηνπ (εηαηξηθή κεξίδα).

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΛΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ κέζα απφ ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο Απφ ηνλ Ι.Παλαγνπνπιν Α.- ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ εμποπικέρ ππάξειρ -έμποποι- βιομησανική

Η ΤΛΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ κέζα απφ ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο Απφ ηνλ Ι.Παλαγνπνπιν Α.- ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ εμποπικέρ ππάξειρ -έμποποι- βιομησανική Η ΤΛΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ κέζα απφ ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο Απφ ηνλ Ι.Παλαγνπνπιν Α.- ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ εμποπικέρ ππάξειρ -έμποποι- βιομησανική ιδιοκηηζία-επυνςμία,διακπιηικόρ ηίηλορ-ζήμα αθέμιηορ ανηαγυνιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΞΑΟΣΑΟΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΔΘΛΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΝΩΜΟΓΟΖΖ 6/2014 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Αιεμαλδξνύπνιε 27.3.2014 Πξνο: -Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο, θ. Δπάγγειν Λακπάθε - Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα