2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 677 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 677 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 677 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΗΜΗΤΡΗ Θ. ΤΣΑΤΣΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα 2010, σ. 506 Πολιτεία: Το opus magnum του ηµήτρη Τσάτσου * Η Πολιτεία είναι το τελευταίο βιβλίο του ηµήτρη Τσάτσου. Ο ίδιος θέλησε να το έχει δηλώσει ρητά στον Πρόλογο. Τον ϖερασµένο Αϖρίλιο έφυγε αϖό κοντά µας, ϖριν ακόµα το βιβλίο κυκλοφορήσει, έχοντας ϖάντως ϖρολάβει, αϖό την Εντατική Μονάδα του Αττικού Νοσοκοµείου ϖια, να δει το ϖρώτο τυϖωµένο αντίτυϖο - και να χαµογελάσει. Είχε άλλωστε ήδη δωρίσει σχεδόν όλη του τη βιβλιοθήκη. Όταν µια µέρα µού χάρισε τον Jean Bodin, τον Benjamin Constant και άλλα βιβλία του για την ϖολιτεία, δεν κατάλαβα τι ϖροετοίµαζε. Γιατί, µε τη σϖάνια συνειδητότητα και τη µεγαλοψυχία ϖου είχε, ϖροετοίµαζε, σιωϖηλά, την έξοδό του. Μιλάµε λοιϖόν σήµερα για την Πολιτεία του ηµήτρη Τσάτσου - χωρίς τον ηµήτρη Τσάτσο. Και συνειδητοϖοιούµε ϖια αϖτά την αϖουσία του, αλλά και το µέγεθός του. Και αυτό εντείνει το αίσθηµα της ευθύνης. Προσωϖικά, είχα την ευτυχία να µε συµϖεριλάβει στον κύκλο των µαθητών του. Για µένα, η στιγµή αυτή είναι ίσως η ϖιο δύσκολη στιγµή της εϖιστηµονικής µου ζωής και θέλω να ευχαριστήσω και το Ιδρυµα Τσάτσου και τον εκδοτικό οίκο Γαβριηλίδη για αυτήν την ξεχωριστή τιµή. Η Πολιτεία είναι λοιϖόν το τελευταίο του βιβλίο, το «τέλος» µιας ϖορείας, η ολοκλήρωση * Γραϖτή αϖόδοση της ϖροφορικής µου ϖαρουσίασης στην εκδήλωση ϖου οργάνωσε για το βιβλίο το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ στις 25 Ιανουαρίου 2011 στη Στοά του Βιβλίου. Ι του ϖληθωρικού ερευνητικού, διδακτικού και ϖολιτικού του έργου στην Ελλάδα, στη Γερµανία, στην Ευρώϖη. Όϖως ο ίδιος γράφει στον Πρόλογο, είναι η «ϖεµϖτουσία των σκέψεων και εµϖειριών» (σ. 21) ϖου αϖοτέλεσαν την «ϖεριϖέτεια της δικής του ϖνευµατικής αναζήτησης» (σ. 20). Η εκϖλήρωση του δικού του χρέους. Οϖως και ο ίδιος µας δηλώνει, η Πολιτεία είναι το έργο της ζωής του. Στον Πρόλογο ευχαριστεί όλους όσους «τον συνόδεψαν, στήριξαν, δίδαξαν, ϖροέτρεψαν» ή τίµησαν σε αυτήν την ϖροσϖάθεια (σ. 21), δηλώνοντας ξανά ϖως η εϖιστήµη είναι ϖάνω αϖ όλα σχέση ανθρώϖινη. Οσοι είχαµε την τύχη να βρεθούµε κάϖοια στιγµή κοντά του, τού οφείλουµε αυτό το µοναδικό βίωµα της ανάτασης ϖου είχε η εϖικοινωνία µαζί του. Και βέβαια, ϖάνω αϖ όλους ευχαριστεί τον «µεγάλο του δάσκαλο», τον Θεµιστοκλή Τσάτσο, την µητέρα του Αννίτσα και τη γυναίκα του Αννυ, στους οϖοίους και αφιερώνει αυτό το, όϖως γράφει, «έργο µιας ζωής, ϖου εξ ολοκλήρου τους χρωστάει». Και µε τη χαρακτηριστική του γενναιοδωρία, µας τιµά, και ίσως και να µας ϖαρηγορεί, όταν εϖαναλαµβάνει ϖως «συνειδητοϖοιεί για ϖολλοστή φορά ϖως δεν ϖορεύτηκε µόνος» (σ. 21). Εργο ζωής λοιϖόν, στην Πολιτεία ο ηµήτρης Τσάτσος καταγράφει τη δική του ϖροσϖάθεια να καθυϖοτάξει την ϖρωταρχική ύλη της «κατά δίκαιο οργανωµένης κοινωνικής συµβίωσης», όϖως ορίζει την ϖολιτεία, και να της δώσει µορφή, δηλαδή νόηµα. Πάνω αϖ όλα, ο ηµήτρης Τσάτσος υϖήρξε Ευρωϖαίος. Όχι µόνον ως συνταγµατολόγος, αλλά και ως ζωντανός φορέας της ϖιο βαθειάς ευρωϖαϊκής υϖόστασης, ϖου συµϖυκνώνεται σε µια αέναη µάχη για ϖερισσότερη ελευθερία του ΙΙ

2 678 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 ανθρώϖου, µάχη την οϖοία σε όλη του τη ζωή σάρκωσε και εµϖλούτισε µε το έργο και µε τη δράση του. Μάχη στην οϖοία ϖολέµησε αϖό θέση κοµβική, εϖιτελική: ενός κορυφαίου ϖολιτειολόγου και διανοούµενου. Εφυγε λίγο ϖριν δει την Ευρώϖη να εισέρχεται σε µια ϖεριδίνηση ϖρωτοφανή για τα µεταϖολεµικά δεδοµένα. εν ϖρέϖει να έχει κανείς την ϖαραµικρή αµφιβολία: Η κρίση ϖου διανύει η Ευρώϖη σήµερα εκφράζεται µε δηµοσιονοµικούς όρους, αλλά το βάθος της, ο «σκληρός ϖυρήνας» της, είναι κατεξοχήν ϖολιτειακός ούτε καν αϖλώς ϖολιτικός. Είναι η κρίση µιας χωλής ολοκλήρωσης ϖου δεν έχει ϖίσω της την αϖαραίτητη αληθινή αϖόφαση της αληθινής συναίρεσης του ευρωϖαϊκού χώρου σε «µία» ϖολιτεία, όϖοια τυϖολογία κι αν είναι εκείνη στην οϖοία η εϖιστήµη τελικά θα την κατατάξει. Ο ηµήτρης Τσάτσος, όλα αυτά τα γνώριζε ασφαλώς ϖολύ καλά. Τα γνώριζε, όχι µόνον ως θετικός εϖιστήµονας του δικαίου και της ϖολιτείας, αλλά, κυρίως, ως ένας σϖάνιος οραµατικός νους ϖου µϖορούσε να αισθανθεί και να κατανοήσει ϖίσω αϖό το ϖροφανές. Σε µια εϖοχή λοιϖόν όϖου οι θεµελιώδεις αρχές και οι βασικές δοµές της ϖολιτείας κλυδωνίζονται ϖολλαϖλά υϖό το βάρος µιας ϖαγκοσµιοϖοίησης, ϖου σήµερα αιχµή της εµφανίζεται να είναι µια ευρωϖαϊκή και διεθνής κρίση, µε όλες εκείνες τις αλλαγές και τις στρεβλώσεις ϖου αυτό εϖιφέρει, ο ηµήτρης Τσάτσος, ϖριν φύγει, εϖιστρατεύει ξανά την ϖιο κεντρική του ιδιότητα, την ιδιότητα του δασκάλου. Και, χωρίς να υϖοκύϖτει σε δήθεν εκσυγχρονιστικούς, αλλά εν τέλει εϖισφαλείς νεωτερισµούς, αντλεί αϖό τα θεµελιώδη κεκτηµένα του ϖολιτικού και συνταγµατικού µας ϖολιτισµού τα εργαλεία για να διαµορφώσουµε το µέλλον. Γιατί βλέϖει καθαρά ότι η κρίση δεν είναι τίϖοτα άλλο ϖαρά µια υϖοχώρηση του αξιακού ϖροτάγµατος της κοινής ϖολιτείας και µάλιστα σε δύο εϖίϖεδα: και στην κοινή Ευρώϖη, αλλά και µέσα στα ίδια τα κράτη ϖου τη συγκροτούν. Κι έτσι, αϖοφασίζει να εϖιστρέψει στις ρίζες: Στην ανά - γνωση του κυτταρικού υλικού ως ϖεδίου αναφοράς όχι για το ϖαρελθόν, αλλά για το µέλλον. Και η εξιστόρηση αυτή του ϖολιτειακού φαινοµένου είναι εντυϖωσιακά ϖλήρης, συνθετική, θα τολµούσα δε να ϖω και εντυϖωσιακά ελεύθερη. Αναϖτύσσει την εξέλιξη της ϖολιτείας, ουσιαστικά αϖό την αρχαία ϖόλη έως αυτό ϖου έχει ονοµάσει «Ευρωϖαϊκή Συµϖολιτεία», σε συνάρτηση µε την ϖολιτική φιλοσοφία, τη φιλοσοφία του δικαίου, τη συνταγµατική θεωρία, την ϖολιτική εϖιστήµη, αλλά και τη διεθνή θεωρία. Εϖικεντρώνεται στο κράτος των νεώτερων χρόνων για να συνάγει τα «σταθερά στοιχεία» της ϖολιτείας, έννοια την οϖοία, όϖως άλλωστε και τον ορισµό της ϖολιτείας, ϖαραλαµβάνει αϖό τον ϖατέρα του Θεµιστοκλή Τσάτσο. Αναλύει αϖό Αριστοτέλη έως Habermas και Κωνσταντίνο Τσουκαλά, αϖό Grotius έως Konrad Hesse και Aριστόβουλο Μάνεση, αϖό Montesquieu έως John Rowls και Ευάγγελο Βενιζέλο Βεβαίως, του ϖήρε ϖέντε χρόνια συστηµατικής δουλειάς, έξι µε δώδεκα κάθε ϖρωί, όϖως συνήθιζε να εργάζεται. Στην ϖραγµατικότητα, ϖρόκειται για ένα νοερό διάλογο µε τον «αναγνώστη», υϖό την κρίση του οϖοίου ο «συγγραφέας» θέτει το συλλογισµό του. Για τον ηµήτρη Τσάτσο, ο αναγνώστης ϖρέϖει να µετέχει σε όλα τα στάδια του στοχασµού, αφού καµία θεωρία δεν είναι αντικειµενική και δεν αϖοτελεί κλειστό σύστηµα. «Η τυχόν αϖοδοχή του εφικτού της αϖόλυτης γνώσης, δηλαδή της µίας και µόνο αλήθειας», µας ξεκαθαρίζει, «θα ήταν αντίθετη µε την αρχή της ελευθερίας της εϖιστηµονικής σκέψης, µε την ϖρόοδο των εϖιστηµών, αλλά και ασύµβατη µε την εγγενή ανεϖάρκεια ή ϖάντως µε τα όρια της ανθρώϖινης γνωστικής ικανότητας» (σ. 46). Γι αυτό και η σκέψη του, ϖου την υϖοβάλλει στην αυστηρή διαλεκτική ϖειθαρχία, είναι βασανιστικά ενδελεχής και διαφανής, αφού εκείνο ϖου µετρά είναι, όϖως γράφει, «η υϖεράσϖιση της συγκεκριµένης ϖερί αληθείας άϖοψης, µε εργαλείο (όµως) τη δηλούµενη µέθοδο» (σ. 47). Αυτός ο διαρκής διάλογος είναι εκείνο ϖου κάνει το έργο του ηµήτρη Τσάτσου τόσο ξεχωριστό. Ακούγεται ίσως αϖλό, αλλά δεν είναι: κάθε άλλο µάλιστα. Γι αυτόν, η εϖιστήµη νοµιµοϖοιείται µόνον όταν ο «καθαρός λόγος», όϖως λέει, συναντά τον «ϖρακτικό λόγο», και ο λόγος δεν µϖορεί να νοηθεί έξω αϖό το υϖοκείµενο. «Το ίδιο το αντικείµενο της γνωστικής διαδικασίας», γράφει στην Πολιτεία, «ϖροκύϖτει µέσα αϖό τον ανθρώϖινο λόγο, άρα συνδιαµορφώνεται ϖριν αϖό το γνωστικό αϖοτέλεσµα ως ζητούµενο» (σ. 51). Η θέση του αυτή κυριαρχεί άλλωστε και στη

3 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 679 θεωρία του για την ερµηνεία του Συντάγµατος. Ο ερµηνευτής του Συντάγµατος αναφέρεται υϖοχρεωτικά σε µία συνταγµατική θεωρία αϖό την οϖοία αντλεί τις γνωστικές ϖροϋϖοθέσεις για τη συναγωγή του ερµηνευτικού του συµϖεράσµατος Η θεωρία του αυτή για την ϖροερµηνευτική εϖιλογή υϖήρξε τοµή στο Συνταγµατικό ίκαιο 1. Υϖό την εϖιρροή του Gadamer και της γερµανικής ϖαράδοσης της κριτικής φιλοσοφίας της ιστορίας, ο ηµήτρης Τσάτσος αγγίζει εδώ τη συστηµική θεωρία και την αντιθεµελιωτική εϖιστηµολογία των µεταµοντέρνων. Με µία όµως κρίσιµη διαφορά: ϖαραµένει ϖάντα ϖιστός στον κοινωνιολογικό θετικισµό και στον τελικό σκοϖό της ερµηνείας και της εφαρµογής του Συντάγµατος ϖου είναι η ιστορική ϖορεία εκδηµοκρατισµού της ϖολιτείας 2. Γι αυτό και ο ερµηνευτικός συλλογισµός οφείλει να είναι «διαφανής και αναγνώσιµος», και άρα «ελέγξιµος και εϖαληθεύσιµος» (σ. 323, 324). ΙΙΙ Για την ϖροσέγγιση του ϖολιτειακού φαινοµένου ο ηµήτρης Τσάτσος εξετάζει ϖροκαταρκτικά τρεις θεµελιώδεις έννοιες: την έννοια του δικαίου, την έννοια του ϖολιτικού και την έννοια του θεσµού. Υϖερβαίνοντας τα συνήθη όρια µιας ϖολιτειολογίας, γίνεται φιλόσοφος του δικαίου, και αισθάνεται την ανάγκη να διερευνήσει τη θέση του δικαίου στην «κοσµική τάξη» και το σκοϖό του δικαίου ως ϖροϋϖόθεση της ισχύος του. Αϖ όσο γνωρίζω, οι σκέψεις αυτές είναι εξ ολοκλήρου νέες στο έργο του ηµήτρη Τσάτσου. Εϖίσης νέα είναι η συστηµατική ανάϖτυξη «της ϖολιτικής ως λειτουργίας της δηµοκρατίας», όϖου δηλώνει ϖως ϖολιτική σηµαίνει «ανάληψη δηµόσιας ευθύνης» και ϖροστασία του «δηµοσίου και του γενικού συµφέροντος, όχι κάϖοιου ιδιωτικού ή ατοµικού συµφέροντος» (σ. 150). 1. Βλ. αϖό την ελληνική βιβλιογραφία Χ. Α ν θ ό ϖ ο υ λ ο ς, Γ. Κ α τ ρ ο ύ γ κ α λ ο ς, Ξ. Κ ο ν τ ι ά δ η ς, Γ. Τ α σ σ ό ϖ ο υ λ ο ς (2008), Σύνταγµα και ερµηνεία, Η συµβολή του ηµήτρη Θ. Τσάτσου, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή. 2. Βλ. Σ. Μ α κ ρ ή ς (2009), Για µια ριζοσϖαστική ηµοκρατία, Συνταγµατισµός, Πολιτεία και Πολιτική στο έργο του ηµήτρη Θ. Τσάτσου, εκδόσεις Παϖαζήση, Αθήνα, ειδικ. σ.139 εϖ. Και ενώ µας έχει δηλώσει στον Πρόλογο ϖως ϖεριορίζεται στην κλασική ϖολιτειολογία γιατί, όϖως λέει, ο,τιδήϖοτε άλλο «θα χρειαζόταν µια δεύτερη ζωή» (σ. 33) - την υϖερβαίνει, και ϖερνά αϖό την ϖολιτειολογία σε αυτό ϖου ονοµάζει «µεταϖολιτειολογία», δηλαδή αϖό το εθνικό κράτος στην Ευρωϖαϊκή Συµϖολιτεία (σ. 213 εϖ.). Εδώ είναι η άλλη κεφαλαιώδης συµβολή του ηµήτρη Τσάτσου: Ξεκινώντας αϖό την κλασική ϖολιτεία, µας δίνει τις εϖιστηµολογικές ϖροϋϖοθέσεις για τη διαµόρφωση µιας νέας ϖολιτείας στο ϖλαίσιο της ευρωϖαϊκής ενοϖοίησης 3. Θέλω να υϖογραµµίσω ϖως, στο ϖέρασµα αυτό αϖό την ϖολιτεία στην Ευρωϖαϊκή Συµϖολιτεία, ο ηµήτρης Τσάτσος ϖαραµένει βαθύτατα «κρατιστής». Τι θέλω να ϖω; Ασφαλώς δεν εννοώ ότι είναι ευρωσκεϖτικιστής, αντίθετα: Αν ο ηµήτρης Τσάτσος είναι σκεϖτικός µε την Ευρώϖη, δεν είναι εϖειδή η Ευρώϖη ϖροχώρησε, αλλά εϖειδή δεν ϖροχώρησε αρκετά και όσο τίµια θα όφειλε στην ίδια της την ιστορία, κι αυτό είναι ϖου στην ουσία οδηγεί στη σηµερινή κρίση. Εννοώ λοιϖόν κρατιστής µε την αρχαιοελληνική αν θέλετε έννοια του «ϖολιτικού» και του «δηµοσίου». Ο σύγχρονες αναλύσεις για την ευρωϖαϊκή ενοϖοίηση, ϖου στηρίζονται σε µοντέλα όϖως αυτό της ϖολυεϖίϖεδης διακυβέρνησης ή του δικτύου 4, εκτίθενται σε έναν σηµαντικό κίνδυνο: την αϖοδόµηση της έννοιας του δηµοσίου συµφέροντος χάριν ενός ϖλουραλισµού νεφελωδών συµφερόντων, όϖου το ιδιωτικό και το δηµόσιο συγχέονται 5. Ο ηµήτρης 3. Βλ. και. Θ. Τ σ ά τ σ ο ς (2007), Ευρωϖαϊκή Συµϖολιτεία, Για µια Ευρωϖαϊκή Ενωση των Κρατών, των Λαών, των Πολιτών και του Ευρωϖαϊκού Συνταγµατικού Πολιτισµού, εκδοτικός οίκος Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα. 4. Βλ. A. P e t e r s (2001), Elemente einer Theorie der Verfassung Europas, Duncker & Humblot, Berlin, σ. 205 εϖ., I. P e r n i c e (2009), The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action, The Columbia Journal of European Law, Vol. 15. no 3, σ. 349 εϖ. (= com/abstract= ), ο ίδιος (2010), La rete europea di costitutionalità, Der Europäische Verfassungsverbund und die Netzwerktheorie, Walter Hallstein- Institut, WHI Paper 01/10, 5. Βλ. σχετικά K.-H. L a d e u r (2003), Globalisation and the Conversion of Democracy to Polycentric Networks: Can Democracy Survive the End of the Nation State?, European University Institute, Florence, EUI

4 680 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 Τσάτσος, αντίθετα, εϖιµένει στην έννοια της ϖολιτείας και του ϖολιτικού. Τονίζει, ϖως όσο και αν οι κρατικογενείς έννοιες ανανοηµατοδοτούνται, οφείλουν ϖάντα να διατηροόν τον ϖυρήνα τους. Γι αυτό και εµµένει στη δηµοκρατία και στη δηµοκρατική νοµιµοϖοίηση της Ευρωϖαϊκής Συµϖολιτείας. ηλαδή, δηλώνει τον ϖυρήνα του ϖροβλήµατος: τη φοβερή αντίφαση του ευρωϖαϊκού οικοδοµήµατος, του ϖρονοµιακού χώρου της δηµοκρατίας, να βρίσκεται εγκλωβισµένος στην αϖόσταση ϖου χωρίζει τον κάθε ευρωϖαίο ϖολίτη αϖό το συνολικό κοινό οικοδόµηµα, αλλά και αϖό τον κάθε άλλο ευρωϖαίο ϖολίτη µε τον οϖοίο δεν ανήκει στην ίδια χώρα. Στο βάθος, λοιϖόν, ο λόγος του ηµήτρη Τσάτσου για την ϖολιτεία ταυτίζεται µε τον λόγο για τη δηµοκρατία. Η θεωρία του για την ϖολιτεία είναι µια θεωρία για τη δηµοκρατία 6. Στα εϖόµενα κεφάλαια, όϖου εξειδικεύει τους όρους λειτουργίας της ϖολιτείας, αναφέρεται σε αυτά ϖου θεωρεί sine qua non στοιχεία της ϖολιτείας: το Σύνταγµα, το δηµοκρατικό ϖολίτευµα, τη διάκριση των λειτουργιών και τα ϖολιτικά κόµµατα. Θα σταθώ σε δύο σηµεία για το Σύνταγµα ϖρώτα: Ο ηµήτρης Τσάτσος «αναστοχάζεται» την έννοια του Συντάγµατος υϖό το ϖρίσµα της ευρωϖαϊκής ενοϖοίησης, γι αυτό και δίνει έµφαση στο ουσιαστικό ϖεριεχόµενο και στη λειτουργία του Συντάγµατος: Σύνταγµα είναι διάκριση των εξουσιών και θεµελιώδη δικαιώµατα, όϖως άλλωστε εϖιβεβαιώνει και το άρθρο 16 της ιακήρυξης των ικαιωµάτων του Ανθρώϖου και του Πολίτη (σ. 245). Υϖερασϖίζεται όµως και την κανονιστική σηµασία του Συντάγµατος αϖέναντι σε αυτό ϖου ονοµάζει την «εργαλειοϖοίησή του στα χέρια της καθηµερινής ϖολιτικής» (σ.275). Φτάνει έτσι στη θεωρία του για την «αξιοϖιστία της ϖολιτικής», ϖου αξίωνει «ο δηλούµενος ρόλος» των ϖολιτικών δυνάµεων να είναι και «ο αληθινός, δηλαδή ο θεσµικά ηθεληµένος» (σ. 292). Την έννοια της δηµοκρατίας, ο ηµήτρης Working Paper LAW No. 2003/4, w03-4.pdf?sequence=1. 6. Ετσι και Σ. Μ α κ ρ ή ς (2009), ειδικ. σ Τσάτσος την ανάγει στην έννοια του δήµου, ϖου είναι «ο νοηµατικός της ϖυρήνας» (σ. 354). ήµος όµως είναι όχι µόνον ο δήµος του κράτους, αλλά και ο δήµος της τοϖικής αυτοδιοίκησης, ο δήµος του ϖολιτικού κόµµατος, ο δήµος της Ευρωϖαϊκής Συµϖολιτείας (σ. 355). Και µας ϖροειδοϖοιεί ϖως η δηµοκρατία δεν υϖήρξε ϖοτέ δεδοµένη, αλλά «εϖικράτησε µόνο εκεί ϖου κατακτήθηκε, και ϖαραµένει σε ισχύ όσο συνιστά αέναη ϖολιτική διεκδίκηση» (σ. 356). Εϖιτρέψτε µου να αναφέρω εϖιγραµµατικά µερικά σηµεία αϖό τη θεωρία του για τη δηµοκρατία: - H δηµοκρατική νοµιµότητα συντελείται όχι µόνο ως τυϖική νοµιµότητα αλλά και ως και νοµιµοϖοίηση (σ. 357, 358). - Η διάκριση ϖλειοψηφίας και µειοψηφίας και η ϖροστασία της τελευταίας αϖό την ϖρώτη αϖοτελούν κεντρικό ϖρόβληµα της δηµοκρατίας (σ. 358). - Η δηµοκρατία νοείται τόσο ως θεσµική διαδικασία, όσο και ως υϖοκειµενικό δικαίωµα (σ. 359). - Ο σύγχρονος ρόλος του ϖολίτη είναι ο «ϖολιτικός ϖολίτης» και όχι αϖλά ο «ϖολίτης εκλογέας» (σ. 373). - Ο εµϖλουτισµός της αµιγούς αντιϖροσωϖευτικής δηµοκρατίας µε στοιχεία συµµετοχικής (σ. 373). Η συµµετοχική δηµοκρατία διακρίνεται όµως αϖό την ακαθόριστη έννοια της «διαβουλευτικής» ή «συναινετικής δηµοκρατίας» (σ. 358). - Η στρέβλωση της αντιϖροσωϖευτικής δηµοκρατίας µέσα αϖό την «εϖαγγελµατικοϖοίηση και ιδιωτικοϖοίηση της ϖολιτικής», τις αυταρχικές εσωκοµµατικές δοµές και τον ολιγοκοµµατισµό (σ. 371). Και η ανάϖτυξη κλείνει µε τα ϖολιτικά κόµµατα. Ο ηµήτρης Τσάτσος υϖήρξε ο µεγάλος θεωρητικός του κοµµατικοϖολιτικού θεσµού, όχι µόνο στο εθνικό Συνταγµατικό ίκαιο αναφέροµαι εδώ κυρίως στη θεωρία του για την εσωκοµµατική δηµοκρατία 7 αλλά και στο Ευρωϖαϊκό ίκαιο, αφού ήταν εκείνος ϖου εισήγαγε την έννοια του ευρωϖαϊκού ϖολιτικού 7. Βλ. τη σχετική εργογραφία στο τέλος του βιβλίου (εϖιµέλεια: Β. Κ α ρ α γ ι ώ ρ γ ο υ ), ειδικ. σ. 503 εϖ.

5 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 681 κόµµατος 8. ΙV Ποιο είναι λοιϖόν το «αϖόσταγµα», όϖως και ο ίδιος διερωτάται στον Εϖίλογο, όλης αυτής της ϖνευµατικής αναζήτησης; «Ενα ϖρώτο συµϖέρασµα είναι», όϖως γράφει, «ότι η εξέλιξη της κοσµικής τάξης εξαρτάται κατά κύριο λόγο αϖό την εξέλιξη της σχέσης ϖολιτείας και ανθρώϖου» (σ. 487). Η σχέση ϖολιτείας και ανθρώϖου είναι «η ϖιο θεµελιακή, η ϖιο ιστορική, η ϖιο αϖάνθρωϖη και ϖάντως η ϖιο συναρϖαστική σχέση στο ϖλαίσιο της κοσµικής τάξης και της ιστορικής της εξέλιξης» (σ. 485, υϖότιτλος). «Αϖοτελεί το ιστορικά θεµελιώδες» (σ.487) και το Leitmotiv όλης της συγγραφικής του ϖροσϖάθειας. Αϖοκαλύϖτει έτσι το νόηµα και τη ratio του ϖολιτειολογικού του στοχασµού: η σχέση ϖολιτείας και ανθρώϖου, δηλαδή ο «άνθρωϖος». Ο άνθρωϖος, ούτε το άτοµο ούτε µόνο ο ϖολίτης. Είναι ενδεικτικό, ότι όλο το έργο διατρέχει µια κεντρική ιδέα: η έννοια της αξιακής τάξης ή του αξιακού συστήµατος Το διατύϖωσε για ϖρώτη φορά για την Ευρωϖαϊκή Συµϖολιτεία 9 και το εϖαναλαµβάνει και για το δίκαιο, και για το Σύνταγµα. και για τη δηµοκρατία εν ϖρόκειται ασφαλώς για µια στροφή στο φυσικό δίκαιο, αλλά για την αξιακή ϖροσέγγιση του θετικού δικαίου, την οϖοία ο ίδιος εξηγεί ως εξής: Το δεοντολογικό ϖεριεχόµενο του δηµοκρατικά θεσϖισµένου κανόνα δικαίου «οφείλει να κινείται στο ϖλαίσιο µιας αξιακής τάξης, ϖροκύϖτουσας αϖό τις εκάστοτε εϖικρατούσες σ ένα ιστορικό χώρο, κατά τόϖο και χρόνο ορισµένο, αξιακές αρχές» (σ. 79). Πρόκειται δηλαδή για τις κεκτηµένες αρχές του ευρωϖαϊκού ϖολιτικού και συνταγµατικού µας ϖολιτισµού: η αξία του ανθρώϖου, η δηµοκρατία, το κράτος δικαίου και η κοινωνική δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα όµως ο ηµήτρης Τσάτσος αναγνωρίζει ϖως καµία θεωρία δεν «µϖόρεσε να αϖοτρέψει το άδικο ή ϖάντως την αίσθηση του ανθρώϖου ή των ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων ότι ισχύει άδικο δίκαιο ή και άδικο δίκαιο» (σ. 121). 8. Βλ.. Θ. Τ σ ά τ σ ο ς (2005), Τα µεγάλα θεσµικά της Ευρωϖαϊκής Ενωσης (Εισαγωγή - εϖιµέλεια Α. Γ. Π α σ σ ά ς ), Σαββάλας, Αθήνα, σ. 55 εϖ. 9.. Θ. Τ σ ά τ σ ο ς (2005), Το αξιακό σύστηµα της Ευρωϖαϊκής Ενωσης, εκδόσεις Παϖαζήση, Αθήνα. Τι είναι αυτή η ϖερίεργη αναγωγή ενός κοινωνιολογικού θετικιστή, ενός δηµοκράτη διανοούµενου, στον άνθρωϖο και τις αξίες; Αυτός ο ιδεαλισµός, όχι µε την φιλοσοφική έννοια αλλά µε την έννοια της ϖίστης και ϖροσήλωσης σε ένα ιδεώδες; 10. Στον άνθρωϖο ως υϖοκείµενο της ϖολιτείας, ως υϖοκείµενο της ιστορίας, ως ϖρόσωϖο µε σάρκα και οστά; Στην ιστορία του ϖνεύµατος υϖήρξε µια συγκλονιστική στιγµή «ϖου µετέβαλε άρδην τη ζωή και τη σκέψη του δυτικού κόσµου»: Tο ροµαντικό κίνηµα εϖαναστάτησε κατά του αφηρηµένου ορθολογισµού, της ϖλασµατικής µίας και µοναδικής αλήθειας, της «συµµετρικής αλλά άψυχης κατάστασης των ϖραγµάτων». Στην Πολιτεία, ο ηµήτρης Τσάτσος, ελεύθερος ϖια, αϖοκαλύϖτεται σε µια βαθιά «αισθηµατική και ϖνευµατική ενδοσκόϖηση»: ο σεβασµός για τον άνθρωϖο και η αγωνία για τα όρια της ανθρώϖινης ύϖαρξης, η αµφισβήτηση ως στοιχείο της αέναης σύγκρουσης και εξέλιξης, η διαµάχη ανάµεσα στην «ενότητα και την ϖολλαϖλότητα», «τη δύναµη και την αδυναµία», η ϖίστη στη ζωή και στις ανατροϖές της 11 τον αναδεικνύουν σε έναν ϖραγµατικά ροµαντικό στοχαστή της ϖολιτείας. Συνήθως, όταν κάϖοιος φεύγει αϖό τη ζωή, εκείνοι ϖου εϖιζούν µιλούν για αυτόν. Κλείνοντας την Πολιτεία, είχα την αίσθηση ϖως ο ηµήτρης Τσάτσος, µε αυτήν την µαγική του µαεστρία του δασκάλου, αντέστρεψε για άλλη µια φορά τους όρους, και µας µιλά εκείνος για µας. Και µας αφήνει ως καταϖίστευµα το τελευταίο του βιβλίο, το opus magnum του µε το αισιόδοξο µήνυµα ϖως ο άνθρωϖος αξίζει να διεκδικεί µια ϖολιτεία αντάξιά του. Μήνυµα, ϖου το έχουµε σήµερα ανάγκη όσο ϖοτέ. Αλλωστε, σε ένα άλλο του βιβλίο, την αγαϖηµένη του Αµφισβήτηση 12, είχε γράψει: «Πιστεύω στη δύναµη της ιστορίας. Η ιστορία ϖοτέ δεν κουράστηκε και ϖοτέ δεν εφθάρη» Τον ευχαριστούµε. ΝΕ Α ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΟΥΧΟΥ 10. Βλ. Ι. B e r l i n (2000), Οι ρίζες του ροµαντισµού (µτφρ. Γ. Παϖαδηµητρίου), εκδόσεις SCRIPTA, Αθήνα, ειδικ. σ. 37, Οϖως ϖεριγράφει τον ροµαντισµό ο Ι. Berlin (2000), σ. 27 εϖ., και ειδικ. εδώ σ , 35, Θ. Τ σ ά τ σ ο ς (2002), Αµφισβήτηση, 2η έκδ., εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα.

6 682 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ τόµος 59 Εϖίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικού ηµοσίου ικαίου στο Πάντειο Πανεϖιστήµιο

Αρχαίο Ελληνικό και Νεότερο Πολιτικό Φαντασιακό Η επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και οι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της δημοκρατίας.

Αρχαίο Ελληνικό και Νεότερο Πολιτικό Φαντασιακό Η επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και οι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της δημοκρατίας. Ανιστόρητον, τόμος 10 (2013) αρ. 37 1 Αρχαίο Ελληνικό και Νεότερο Πολιτικό Φαντασιακό Η επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα και οι προβληματισμοί πάνω στην έννοια της δημοκρατίας. «Τι σημαίνει η συμμετοχή του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου. του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983

Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου. του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983 Εργασία στο µάθηµα των Εφαρµογών ηµοσίου ικαίου του φοιτητή Ανδρουτσόπουλου Αλέξανδρου µε Α.Μ. 1340200100983 Μάιος 2004 Θέµα: Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου. Καθηγητής: Α. ηµητρόπουλος. Όνοµα: Ανδρουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τέταρτο κοινό σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου

Τέταρτο κοινό σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τέταρτο κοινό σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου Γρεβενά,6

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάρρευση του µεταπολιτευτικού πολιτικού συστήµατος,

Η κατάρρευση του µεταπολιτευτικού πολιτικού συστήµατος, Η κατάρρευση του µεταπολιτευτικού πολιτικού συστήµατος, µε επίκεντρο την κρίση αξιοπιστίας της πολιτικής, την εποχή της αλληλοεξαρτώµενης, παγκόσµιας και επιµερισµένης, ευρωπαϊκά, κυριαρχίας 1 του Αντώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης Γιάννης Μηλιός Δημήτρης Δημούλης Γιώργος Οικονομάκης 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ 9 1. Εισαγωγή: Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης Γιάννης Μηλιός Δημήτρης Δημούλης Γιώργος Οικονομάκης 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ 9 1. Εισαγωγή: Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ] ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

[ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ] ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ [ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ] ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΟΣ ΤΖΩΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι προσπαθούν να γράψουν ή να μιλήσουν για την ηθική προσκρούουν στα όρια των δυνατοτήτων της γλώσσας. Όμως, η επιθυμία να πούμε κάτι για το έσχατο

Όσοι προσπαθούν να γράψουν ή να μιλήσουν για την ηθική προσκρούουν στα όρια των δυνατοτήτων της γλώσσας. Όμως, η επιθυμία να πούμε κάτι για το έσχατο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ A..M..6850 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «ΤΡΙΤΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΣΑΣΙΑΣ: ΚΟΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α. Μ.: 1340200400188

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ «ΑΡΘΡΟ 25 3 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α T E I Κ α β ά λ α ς Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θέμα: «Η Διαχείριση της Γνώσης στη Σύγχρονη Επιχείρηση». Γνώση Επιχείρηση Επιβλέπων Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Άννα Τριανταφυλλίδου, Ρουμπίνη Γρώπα, Χαρά Κούκη 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ; Εισαγωγή Η ιστορία δεν «κατασκευάζεται» από γεγονότα αλλά από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ NOMIKHΣ ΜΑΘΗΜΑ :ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ :ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ (αρθρ.77 παρ.2 ΣχΕυρΣ) ΟΝΟΜΑ :ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΜΑΡΙΝΑ-ΣΟΦΙΑ Α.Μ. :1340200000916 ΤΗΛ. :6944109260

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους, Πολιτικά

Αριστοτέλους, Πολιτικά Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου Θεωρητική κατεύθυνση Αριστοτέλους, Πολιτικά Επιμέλεια: Δημήτρης Γ. Μαρκαντωνάτος Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων Εισαγωγή με βάση τον W.D. ROSS Tο έργο αποτελεί συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδασκαλία και status της Ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλη, Πολιτικά. Ερωτήσεις Υπουργείου

Αριστοτέλη, Πολιτικά. Ερωτήσεις Υπουργείου Αριστοτέλη, Πολιτικά Ερωτήσεις Υπουργείου Ενότητα 11 1. «Ἐπειδὴ ὁρῶμεν»: Χρησιμοποιώντας τη λέξη «ὁρῶμεν» ο Αριστοτέλης δηλώνει, στην πραγματικότητα, ότι τα (λογικά) επιχειρήματά του συχνά τα συλλέγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ph.D Κοινωνιολόγος Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδρυση του Ελληνικού Συναγερμού: πλευρές πολιτικής και ιδεολογικής συγκρότησης, 1951-1952

Η ίδρυση του Ελληνικού Συναγερμού: πλευρές πολιτικής και ιδεολογικής συγκρότησης, 1951-1952 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ίδρυση του Ελληνικού Συναγερμού:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Οδηγού Σπουδών

Παράρτημα Οδηγού Σπουδών ΕΠΕΑΕΚ 2 ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.β ΕΡΓΟ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ Το έργο ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ υλοποιήθηκε από το Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΞΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΞΙΟΝΙΣΜΟΥ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 510007 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (γ έτος υποχρεωτικό) ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΑ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολίτικες Νεολαίας Κράτος και κοινωνία πολιτών στο πολιτικό σύστηµα της Ε.Ε. την εποχή της παγκοσµιοποίησης ΙΟΡ ΑΝΟΥ ΙΑΜΑΝΤΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>. ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Paulo Freire, Κριτική Παιδαγωγική & Έρευνα Δράσης: Κοινές προβληματικές και απόψεις

Paulo Freire, Κριτική Παιδαγωγική & Έρευνα Δράσης: Κοινές προβληματικές και απόψεις Paulo Freire, Κριτική Παιδαγωγική & Έρευνα Δράσης: Κοινές προβληματικές και απόψεις Δανάη Τσιάμη Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης Freirean Theory, Critical Pedagogy and Action

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσία, Κοινωνικό Κράτος και Εκπαίδευση στο έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Δημόσιος έπαινος του Κωνσταντίνου Τσουκαλά

Εξουσία, Κοινωνικό Κράτος και Εκπαίδευση στο έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Δημόσιος έπαινος του Κωνσταντίνου Τσουκαλά Εξουσία, Κοινωνικό Κράτος και Εκπαίδευση στο έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Δημόσιος έπαινος του Κωνσταντίνου Τσουκαλά του Ξενοφώντα Κοντιάδη, Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου, Κοσμήτορα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα

Η αρχή της καλής πίστης. στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Καθηγητής: ηµητρόπουλος Ανδρέας Μάθηµα: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου Η αρχή της καλής πίστης στο ελληνικό δικαιίκο σύστηµα Νίκη Παπακωνσταντίνου Αριθµός Μητρώου: 13401 99900 432 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.6633729

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου όπως παρουσιάζονται στα Μέσα Μαζικής Ενήμερωσης

Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου όπως παρουσιάζονται στα Μέσα Μαζικής Ενήμερωσης Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου όπως παρουσιάζονται στα Μέσα Μαζικής Ενήμερωσης Εκδήλωση / Δημόσιος Διάλογος Κηφισία, 29/11/2014 2 O ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (Tåύχος 92 / 2015) Στερεότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Σ Υ Ν Ε Δ

Διαβάστε περισσότερα