Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο Μάηνο 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο 2011 - Μάηνο 2012"

Transcript

1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, Επξώηαο, Λαθσλία, Οθηώβξηνο Μάηνο 2012 Τκήκα Επηδεκηνινγηθήο Επηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο Έθζεζε 20/05/2012 Πεξίιεςε Από ηηο αξρέο Οθησβξίνπ 2011 θιηκάθην ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Δπξώηα Λαθσλίαο, όπνπ πξαγκαηνπνηεί ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ εινλνζίαο, κε πεξηνδηθέο επηζθέςεηο ζηηο νηθίεο/θαηαιύκαηα θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, κε ζθνπό ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε θξνπζκάησλ θαη ηε ρνξήγεζε άκεζα επνπηεπόκελεο ζεξαπείαο ζε δηαγλσζκέλα πεξηζηαηηθά. Έσο ηηο 20/05/2012, ην θιηκάθην έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επηζθέςεηο ζε 3570 θαηνηθίεο/θαηαιύκαηα θαη έρεη εμεηάζεη ζπλνιηθά 7731 άηνκα, από ηα νπνία ηα 4547 είλαη Έιιελεο, ηα 2368 κεηαλάζηεο από ην Παθηζηάλ θαη ηα 816 αλήθνπλ ζε άιιεο εζληθόηεηεο. πλνιηθά ειήθζεζαλ 485 δείγκαηα αίκαηνο από αζζελείο κε ππξεηό ή αλαθεξόκελν εκπύξεην θαη από επαθέο δηαγλσζκέλσλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο. Από ηα 485 δείγκαηα, ηα δέθα (2,1%) βξέζεθαλ ζεηηθά γηα εινλνζία. Από ηνπο αζζελείο κε ζεηηθά δείγκαηα, νη πέληε είραλ ππξεηό ή άιια ζπκπηώκαηα, δύν αλέθεξαλ ππξεηό πξν δηεκέξνπ θαη νη ππόινηπνη ηξεηο ήηαλ αζπκπησκαηηθνί (επαθέο θξνύζκαηνο). Σν θιηκάθην έρεη ρνξεγήζεη ζπλνιηθά άκεζα επνπηεπόκελε ζεξαπεία, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζε 24 αζζελείο κε εινλνζία. Η έγθαηξε δηάγλσζε θαη νινθιεξσκέλε ζεξαπεία όισλ ησλ αζζελώλ κε εινλνζία απνηειεί έλα από ηα πξσηαξρηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηάδνζεο ηεο λόζνπ. 1. Εηζαγσγή Σν θαινθαίξη ηνπ 2011 εκθαλίζηεθε επηδεκία εινλνζίαο κε ελδείμεηο «εγρώξηαο κεηάδνζεο» ζην Γήκν Δπξώηα Λαθσλίαο. πλνιηθά, ην 2011 δηαγλώζζεθαλ θαη δειώζεθαλ ζην Σκήκα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 57 1

2 πεξηζηαηηθά εινλνζίαο από Plasmodium vivax κε ηόπν θαηνηθίαο ην Γήκν Δπξώηα. Από ηα 57 ζπλνιηθά θξνύζκαηα, ηα 27 ήηαλ ζε άηνκα ειιεληθήο ππεθνόηεηαο πνπ δελ αλέθεξαλ ηζηνξηθό ηαμηδίνπ ζε ρώξεο ελδεκηθέο γηα ηελ εινλνζία, ηα 7 ήηαλ ζε άηνκα από κε ελδεκηθέο ρώξεο θαη ηα 23 αθνξνύζαλ ζε άηνκα από ελδεκηθέο ρώξεο (θπξίσο από ην Παθηζηάλ). Δληόο ηνπ έηνπο 2012 θαη κέρξη ηηο 20/05/12 έρνπλ δεισζεί ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. άιια δύν θξνύζκαηα εινλνζίαο από Plasmodium vivax από ην Γήκν Δπξώηα. Πξόθεηηαη γηα έλα άηνκν αθγαληθήο εζληθόηεηαο, κε έλαξμε ζπκπησκάησλ ζηηο 23/03/2012 θαη αλαθεξόκελν ηζηνξηθό εινλνζίαο πξν 4εηίαο θαη έλα άηνκν καξνθηλήο εζληθόηεηαο κε έλαξμε ζπκπησκάησλ ζηηο 03/04/2012, γηα ην νπνίν εηθάδεηαη όηη πξόθεηηαη γηα θαζπζηεξεκέλε (όςηκε) θιηληθή εθδήισζε ινίκσμεο ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ κεηάδνζεο (ηνπ 2011). Η έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία όισλ ησλ αζζελώλ κε εινλνζία είλαη από ηα πξσηαξρηθά κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηάδνζεο ηεο λόζνπ. Ωζηόζν, ζε κεξηθά πεξηζηαηηθά ππήξμε θαζπζηέξεζε ζηε δηάγλσζε. πγθεθξηκέλα, ν δηάκεζνο ρξόλνο από ηελ εκέξα έλαξμεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λόζνπ κέρξη ηε δηάγλσζε ήηαλ 7 (2-17) εκέξεο γηα ηα άηνκα ειιεληθήο ππεθνόηεηαο θαη 5 (2-12) εκέξεο γηα ηνπο αιινδαπνύο. Σν δηάζηεκα απηό είλαη αξθεηό γηα ηελ επηκόιπλζε ησλ θνπλνππηώλ θαη ηε ζπλέρηζε ηεο αιπζίδαο κεηάδνζεο ηεο λόζνπ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη νη αιινδαπνί αζζελείο είραλ πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζε ηνπηθέο δνκέο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο. Οη αλσηέξσ ζπλζήθεο ππέδεημαλ ηελ αλάγθε εληζρπκέλεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο θαη εηδηθήο παξέκβαζεο ζηελ πεξηνρή, γηα ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε πεξηζηαηηθώλ εινλνζίαο θαη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηνπο, κε απνζηνιή θιηκαθίνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ από ηνλ Οθηώβξην 2011, πνπ πξαγκαηνπνηεί πεξηνδηθέο επηζθέςεηο ζηα ζπίηηα/θαηαιύκαηα θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. 2. Σθνπόο θαη ζηόρνη θνπόο ηεο ελεξγεηηθήο αλαδήηεζεο πεξηζηαηηθώλ εινλνζίαο ζην Γήκν Δπξώηα Λαθσλίαο είλαη ε δηαθνπή ηεο αιπζίδαο κεηάδνζεο ηεο εινλνζίαο θαη ε απνθπγή ηεο επαλεγθαηάζηαζήο ηεο ζηελ πεξηνρή. Κύξηνη ζηόρνη ηεο παξέκβαζεο είλαη: - ε έγθαηξε αλίρλεπζε θαη δηάγλσζε όισλ ησλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο, κε ηνλ εληνπηζκό θαη έιεγρν όισλ ησλ «ύπνπησλ γηα εινλνζία» πεξηζηαηηθώλ θαη - ε έγθαηξε ζεξαπεία ησλ επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ 3. Δηαδηθαζίεο 2

3 Σν θιηκάθην ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή από ηηο 30 επηεκβξίνπ Οη δξάζεηο ηνπ θιηκαθίνπ αλαιπηηθά είλαη νη εμήο: 1. Έιεγρνο ησλ «ύπνπησλ γηα εινλνζία» πεξηζηαηηθώλ, δειαδή αηόκσλ πνπ έρνπλ εκπύξεην ή πνπ αλαθέξνπλ ηζηνξηθό εκππξέηνπ (πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε άιιε πξνθαλή αηηία) ή άιιε ζπκπησκαηνινγία ζπκβαηή κε εινλνζία, θαηά ην ηειεπηαίν δεθαπελζήκεξν. πιινγή δεηγκάησλ αίκαηνο από ηα παξαπάλσ πεξηζηαηηθά. 2. ε πεξίπησζε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο πξαγκαηνπνηνύληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο: δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ γηα εινλνζία ζηα άηνκα ηνπ νηθείνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θξνύζκαηνο (ζπγθαηνίθνπο) θαη ζηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε θνληηλή απόζηαζε από απηό (δει. ζε αθηίλα 50 έσο 100 κέηξσλ από ηελ νηθία ηνπ), θαζώο επίζεο θαη έγθαηξε ρνξήγεζε ζεξαπείαο, άκεζα επνπηεπόκελεο (directly observed therapy), θπξίσο ζε αιινδαπνύο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπκκόξθσζεο ζηε ζεξαπεία. 3. Δλεκέξσζε ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ ειιεληθήο ή άιιεο ππεθνόηεηαο ζρεηηθά κε ηελ εινλνζία θαη ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα πξνθύιαμεο. Η ελεκέξσζε θαη εμέηαζε ησλ αιινδαπώλ γίλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία εζεινληώλ κεηαθξαζηώλ από ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα, ελώ θαηά ηηο επηζθέςεηο δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα γηα ηελ εινλνζία θαη ηελ πξνζηαζία από ηα θνπλνύπηα κεηαθξαζκέλα ζε Οπξληνύ θαη ζε Ρνπκαληθά. Παξόκνηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα δηαλέκνληαη θαη ζηα ζπίηηα ησλ Διιήλσλ, αθόκε θαη αλ απηνί απνπζηάδνπλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο επίζθεςεο. 4. Δλεκέξσζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ κε επηζθέςεηο (από ην Γεθέκβξην ηνπ 2011) ζηα Κέληξα Τγείαο, ζηα Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία θαη ζηα ηαηξεία ησλ ηδησηώλ ηαηξώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λαθσλίαο, κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ εινλνζία. Γηα ηηο επηζθέςεηο ζηα θαηαιύκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ράξηεο ηεο πεξηνρήο (αεξνθσηνγξαθίεο), όπνπ απνηππώλνληαη θαη απαξηζκνύληαη όιεο νη νηθίεο (Δηθόλα 1). Η επίζθεςε ζε θάζε νηθία/θαηάιπκα επαλαιακβάλεηαη αλά 15ήκεξν. Εηθόλα 1. Παξάδεηγκα ραξηνγξάθεζεο νηθηώλ/ θαηαιπκάησλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ, Δήκνο Επξώηα,

4 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ππάξρεη ζπλερήο ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Δπξώηα, ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ηηο ηνπηθέο Μνλάδεο Τγείαο θαη Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηνλ Ιαηξηθό ύιινγν Λαθσλίαο. ηηο νκάδεο ζπκκεηέρνπλ, επίζεο, εζεινληέο από ην Γεληθό Ννζνθνκείν πάξηεο, ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο θαη Δπόπηεο Γεκόζηαο Τγείαο από ηελ Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λαθσλίαο. 4. Απνηειέζκαηα 4.1 Ελεκέξσζε ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ θαη ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ εινλνζίαο Από ηηο 2/10/2011 έσο ηηο 20/05/2012: Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηζθέςεηο ζε 3570 νηθίεο/θαηαιύκαηα θαη έρνπλ εμεηαζζεί ζπλνιηθά 7731 άηνκα, από ηα νπνία ηα 4547 είλαη ειιεληθήο ππεθνόηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αζίγγαλσλ), ηα κεηαλάζηεο από ην Παθηζηάλ θαη ηα 816 αλήθνπλ ζε ινηπέο εζληθόηεηεο (Πίλαθαο 1). πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζε όινπο ηνπο νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ Δπξώηα όπνπ είραλ εκθαληζηεί πεξηζηαηηθά εινλνζίαο (Άγηνο Γεώξγηνο, Έινο, Λεήκνλαο, Άγηνη Σαμηάξρεο, θάια), ηόζν ζε νηθίεο αηόκσλ ειιεληθήο ππεθνόηεηαο (κία επίζθεςε ζηε θάια, δύν επηζθέςεηο ζηνπο ινηπνύο νηθηζκνύο), όζν θαη ζε όιεο ηηο νηθίεο/θαηαιύκαηα αιινδαπώλ αλά 15ήκεξν. Δπηπξόζζεηα, ζηηο 20/10/2011 πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζε θαηαπιηζκό αζίγγαλσλ ζηε θάια, όπνπ ειήθζεζαλ δείγκαηα γηα εινλνζία (λ=95 άηνκα). Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηζθέςεηο ζε όιεο ηηο νηθίεο αηόκσλ ειιεληθήο ή άιιεο ππεθνόηεηαο πνπ δηακέλνπλ α) ζηνλ νηθηζκό Λεπθόρσκα ηνπ Γήκνπ πάξηεο, όπνπ είρε εκθαληζηεί έλα πεξηζηαηηθό εινλνζίαο ζε αιινδαπό, ρσξίο ηζηνξηθό κεηαθίλεζεο, β) ζην 1 Ο αξηζκόο ησλ κεηαλαζηώλ από ην Παθηζηάλ δελ αλαθέξεηαη ζε κόληκν πιεζπζκό, αθνύ αξθεηνί από όζνπο έρνπλ εμεηαζηεί, πιένλ έρνπλ κεηαθηλεζεί από ην Γήκν Δπξώηα ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Λαθσλίαο ή ηεο Διιάδαο ή έρνπλ επηζηξέςεη ζην Παθηζηάλ. 4

5 ρσξηό Γιπθόβξπζε όπνπ είρε εκθαληζηεί έλα θξνύζκα εινλνζίαο κε πηζαλό όκσο ηόπν έθζεζεο ην Έινο, γ) ζηνλ νηθηζκό Αζηέξη, πνπ βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηε θάια θαη δ) ζηελ θσκόπνιε Βιαρηώηε (Πίλαθαο 1). Όζνλ αθνξά ζηνπο αιινδαπνύο, ην θιηκάθην ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ εμέηαζε - ζε πεξηνδηθέο επηζθέςεηο - κεηαλάζηεο από ην Παθηζηάλ θαη ζε άιινπο γεηηνληθνύο νηθηζκνύο ζην Γήκν Δπξώηα (Γιπθόβξπζε, Άγηνο Ισάλλεο, Αζηέξη, ηεθαληά, Πεξηζηέξη, Γεξάθη, Κξνθεέο θαη Μπξηηά). Σν θιηκάθην εμέηαζε επίζεο αιινδαπνύο πνπ εξγάδνληαη ζε εξγνζηάζην ζηε πάξηε, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο. Δθεί εμεηάζζεθαλ ζπλνιηθά 76 εξγαδόκελνη, κε θαηαγσγή από ην Παθηζηάλ, ην Μπαγθιαληέο θαη ην Αθγαληζηάλ. Δπηπιένλ, ην θιηκάθην ιακβάλεη αξθεηέο ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη δέρεηαη επηζθέςεηο ζηελ θηλεηή κνλάδα εκεξεζίσο από πνιίηεο, πνπ επηζπκνύλ λα εμεηαζηνύλ ή έρνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εινλνζία. 4.2 Σπιινγή δεηγκάησλ αίκαηνο γηα εμέηαζε εινλνζίαο Από ηηο 2 Οθησβξίνπ 2011 έσο ηηο 20 Μαΐνπ 2012 έρνπλ ιεθζεί ζπλνιηθά 485 δείγκαηα αίκαηνο γηα εινλνζία: ηα 52 από αζζελείο κε εκπύξεην, ηα 83 από άηνκα κε αλαθεξόκελν ηζηνξηθό εκππξέηνπ θαηά ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο, ηα 20 από άηνκα πνπ αλέθεξαλ άιια ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε εινλνζία, ηα 208 από ζπγθαηνίθνπο επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο εινλνζίαο («επαθή κε θξνύζκα») θαη ηα 122 από άηνκα πνπ δηέκελαλ ζε θνληηλή απόζηαζε από επηβεβαησκέλν θξνύζκα εινλνζίαο («απόζηαζε από θξνύζκα») (Γξάθεκα 1). Δέθα δείγκαηα (2,1%) βξέζεθαλ ζεηηθά γηα εινλνζία (από έμη άηνκα παθηζηαληθήο ππεθνόηεηαο, δύν άηνκα ξνπκαληθήο ππεθνόηεηαο, έλα άηνκν πνισληθήο ππεθνόηεηαο θαη έλα άηνκν ειιεληθήο ππεθνόηεηαο). Από ηα δέθα απηά εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα, ηέζζεξα είραλ εκπύξεην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνιεςίαο, δύν αλέθεξαλ ηζηνξηθό εκππξέηνπ πξν δηεκέξνπ, έλα αλέθεξε άιια ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε εινλνζία (ξίγνο, έκεην), δύν ήηαλ ζπγθάηνηθνη επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο εινλνζίαο θαη έλα θξνύζκα δηέκελε ζε θνληηλή απόζηαζε από επηβεβαησκέλν θξνύζκα (Γξάθεκα 2). Μεηαμύ ησλ 155 θξνπζκάησλ κε εκπύξεην, αλαθεξόκελν εκπύξεην ή άιια ζπκπηώκαηα ζπκβαηά κε εινλνζία, πνζνζηό 4,5% (7 θξνύζκαηα) βξέζεθε ζεηηθό γηα εινλνζία. Γξάθεκα 1. Αξηζκόο δεηγκάησλ αίκαηνο πνπ ειήθζεζαλ αλά αηηία δεηγκαηνιεςίαο, Δήκνο Επξώηα, 02/10/ /05/2012 5

6 Αριθμός κρουσμάτων Γξάθεκα 2. Αξηζκόο ζεηηθώλ δεηγκάησλ γηα εινλνζία, Δήκνο Επξώηα, 02/10/ /05/ Εμπφρετο Αναφερόμενο εμπφρετο Επαφή με κροφςμα Απόςταςη από κροφςμα Λοιπά ςυμπτώματα 4.3. Χνξήγεζε άκεζα επνπηεπόκελεο ζεξαπείαο (directly observed therapy) ζε επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα εινλνζίαο Σν θιηκάθην ηνπ ΚΔΔΛΝΠΟ έρεη ρνξεγήζεη άκεζα επνπηεπόκελε ζεξαπεία ζε 24 αζζελείο κε εινλνζία (ζε 22 αζζελείο ρνξεγήζεθε πξηκαθίλε γηα λα ζπκπιεξσζνύλ νη 14 εκέξεο ζεξαπείαο γηα ηνπο ππλνδσίηεο κεηά ηελ έμνδό ηνπο από ην λνζνθνκείν θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ ζρήκαηνο πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε εθεί, θαη ζε 2 αζζελείο ρνξεγήζεθε όιν ην ζρήκα ρισξνθίλεο θαη πξηκαθίλεο). 6

7 4.4. Επαηζζεηνπνίεζε/εγξήγνξζε ησλ ηαηξώλ ηνπ λνκνύ Λαθσλίαο γηα έγθαηξε δηάγλσζε θξνπζκάησλ εινλνζίαο ηηο 19 Οθησβξίνπ 2011 έιαβε ρώξα ζηε πάξηε εκεξίδα γηα επαγγεικαηίεο πγείαο ζρεηηθά κε ηελ εινλνζία. Από ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012, παξάιιεια κε ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θαη ζεξαπεία θξνπζκάησλ εινλνζίαο, ην θιηκάθην ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. πνπ βξηζθόηαλ ζην Γήκν Δπξώηα πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεηο ζε ηδηώηεο ηαηξνύο (παζνιόγνπο, γεληθνύο ηαηξνύο, παηδίαηξνπο, κηθξνβηνιόγνπο, πλεπκνλνιόγνπο), θαζώο θαη ζε αγξνηηθνύο ηαηξνύο ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Λαθσλίαο, κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λόζνπ. πγθεθξηκέλα, ελεκεξώζεθαλ ζπλνιηθά 50 ηαηξνί, εθ ησλ νπνίσλ 16 παζνιόγνη, 3 αγξνηηθνί ηαηξνί, 10 παηδίαηξνη, 3 γεληθνί ηαηξνί, 2 πλεπκνλνιόγoη θαη 16 κηθξνβηνιόγνη, πνπ εξγάδνληαη ζηηο πεξηνρέο θάια, Βιαρηώηε, Γεξάθη, Γύζεην, Μνιάνη, Μνλεκβαζηά, πάξηε, πθηά θαη Νεάπνιε. Δπηπξόζζεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ Κέληξσλ Τγείαο Γπζείνπ, Αξεόπνιεο, Βιαρηώηε, Καζηνξίνπ, Νεαπόιεσο θαη Μνιάσλ. Οη ηαηξνί ελεκεξώζεθαλ ζρεηηθά κε ην λόζεκα θαη ηελ αλάγθε άκεζεο δηάγλσζεο, ζεξαπείαο θαη δήισζεο ησλ θξνπζκάησλ. Πίλαθαο 1. Αξηζκόο αηόκσλ πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαηά ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε θξνπζκάησλ εινλνζίαο αλά νηθηζκό θαη ππεθνόηεηα, Επξώηαο, Λαθσλία, 02/10/ /05/2012 Ο πιεζπζκόο ησλ κεηαλαζηώλ κεηαβάιιεηαη ζπλερώο κε λενεηζεξρόκελνπο θαη απνρσξήζαληεο από ηελ πεξηνρή θαη έηζη νη αξηζκνί απηνί δελ απεηθνλίδνπλ ηνλ πξαγκαηηθό πιεζπζκό κόληκσλ κεηαλαζηώλ ζηελ πεξηνρή. *Πεξηιακβάλεη αιινδαπνύο από: Αιβαλία, Βνπιγαξία, Γεσξγία, Μνιδαβία, Μπαγθιαληέο, Οπθξαλία, Πνισλία, Ρσζία, εξβία, Σζερία. 7

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αριθ. Πρφη. Τ1/Γ.Π.νηθ.140202 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα