Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/ ΠΡΟΣ: Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π."

Transcript

1 Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης, έσπ. έδε, Έλ. Μπέλλου Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: , FAX: ΠΡΟΣ: Π. ΘΕΜΑ: Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήµανση και παρουσίαση ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρµογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων» (Α 280). β. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (Α 34) όπως η παρ.1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6, παρ.1 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος

2 και του Οργανισµού Εφοδιασµού «ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόµου, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» ( Α 101). γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». (Α 98). 2.Τον Ν.. 243/1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής» (Α 144) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 427/1976 (Α 230). 3. Τον Ν.396/1976 περί οινολογικών κατεργασιών και εµπορίας των οίνων (Α 198). 4. Τους κανονισµούς (ΕΚ) όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν: α) 1234/2007 του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 «για την θέσπιση της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά προϊόντα και ειδικότερα τα κεφάλαια τα οποία αφορούν τα αµπελοοινικά προϊόντα» (L 299/2007), β) 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009 «για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.479/2008 του Συµβουλίου όσον αφορά τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήµανση και την παρουσίαση ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα» (L 193/2009), γ) 555/2008 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 «για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράµµατα στήριξης, τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, το δυναµικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα» (L 170/2008), δ) 606/2009 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2009 «για καθορισµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αµπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται» (L 193/2009) και ε) 436/2009 της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου, όσον αφορά το αµπελουργικό µητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και την συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της 2

3 αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αµπελοοινικό τοµέα (L 128/2009). 5. Τη µε αριθµ / Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Εφαρµογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα» (Β 1089). 6. Tη µε αριθ / Κ.Υ.Α «καθορισµός των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά µε τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των αµπελοοινικών προϊόντων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αµπελοοινικό τοµέα» (Β 1372). 7. Το π.δ. 119/2013 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α 153). 8. Το π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως.» (Α 152). 9. Την θετική γνωµοδότηση της Κ.Ε.Π.Ο 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των διατάξεων του Κανoνισµού (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής, στο εξής αναφερόµενος ως «εφαρµοστικός κανονισµός», για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου, στο εξής αναφερόµενος ως «βασικός κανονισµός», όσον αφορά τα αµπελοοινικά προϊόντα µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.), µε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.), τους Ποικιλιακούς οίνους καθώς και την επισήµανση και παρουσίαση των προϊόντων αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 3

4 Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Για τους σκοπούς της παρούσας ως «Ονοµασία Προέλευσης» και ως «Γεωγραφική ένδειξη» νοούνται οι οριζόµενες στο άρθρο 118β του «Βασικού κανονισµού». 2. Ως «ποικιλιακός οίνος» ορίζεται ο οίνος χωρίς Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης και Γεωγραφική ένδειξη, ο οποίος παράγεται σύµφωνα µε το άρθρο 118 κθ παράγραφος 2 του «Βασικού κανονισµού» και την παρούσα απόφαση και στην επισήµανση και παρουσίαση του οποίου µπορούν να αναγράφονται οι οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου καθώς και το έτος εσοδείας. Άρθρο 3 Αρµόδιες Αρχές Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ορίζονται ως αρµόδιες αρχές, η ιεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥπΑΑΤ), οι ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (.Α.Ο.Κ.) και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε.) µε τις εξής αρµοδιότητες: 1. Η ιεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥπΑΑΤ) εφεξής αναφερόµενη ως /νση Μεταποίησης: α) Παρακολουθεί την τήρηση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας όσον αφορά στα αµπελοοινικά προϊόντα Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και στους ποικιλιακούς οίνους στη χώρα µας και δύναται να εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τη λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για τη διασφάλιση της. β) Συνεργάζεται µε αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο ως προς την εφαρµογή της αµπελοοινικής νοµοθεσίας και των κανόνων παραγωγής των 4

5 οίνων µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.), µε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.) καθώς και των ποικιλιακών οίνων. γ) Παραλαµβάνει, ελέγχει, αξιολογεί, δηµοσιοποιεί και κοινοποιεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αιτήσεις ή τις ενστάσεις καταχώρισης Προστατευόµενων Ονοµασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόµενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) των αµπελοοινικών προϊόντων στο µητρώο Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. της Ε.Ε. ή τροποποίησης προδιαγραφών ήδη καταχωρισµένων ονοµασιών/ενδείξεων ή και ακύρωσης αυτών. δ) Προβαίνει σε διαπραγµατεύσεις για ενδεχόµενη επίτευξη συµφωνίας µε άλλες χώρες επί των ανωτέρω ενστάσεων. ε) Ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους που προβλέπονται στο «Βασικό Κανονισµό». στ) Συµµετέχει µε εκπροσώπους της στις συνεδριάσεις των επιτροπών που αναφέρονται στο άρθρο 195 του «Βασικού Κανονισµού». ζ) Συνεργάζεται και ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές των άλλων Κρατών-Μελών (Κ-Μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Τρίτων Χωρών, κυρίως στις περιπτώσεις εξακρίβωσης παρατυπιών ή παραβάσεων που διαπιστώνονται στη χώρα και αφορούν σε προϊόντα Π.Ο.Π. Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακών οίνων προέλευσης των χωρών αυτών. η) ιαβιβάζει στις αρχές ελέγχου καταγγελίες που περιέρχονται σ αυτήν και αφορούν στην παραγωγή και εµπορία προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακών οίνων προκειµένου αυτές να διεξάγουν ελέγχους και να την ενηµερώσουν σχετικά για τα αποτελέσµατά τους. θ) Καταρτίζει και επικαιροποιεί το µητρώο των εγκεκριµένων επιχειρήσεων για παραγωγή οίνων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών οίνων σε εθνικό επίπεδο. ι) Συντονίζει, ενηµερώνει και επιβλέπει τις /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και τα Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. σε ότι αφορά την διενέργεια των ελέγχων σε όλα τα στάδια παραγωγής, εµφιάλωσης, επισήµανσης και διακίνησης των οίνων Π.Ο.Π.- Π.Γ.Ε. και των ποικιλιακών οίνων. κ) Μεριµνά για την χορήγηση ταινιών ελέγχου οίνων Π.Ο.Π. στις αρµόδιες.α.ο.κ. οι οποίες επικολλώνται από τους δικαιούχους επί των φιαλών οίνων Π.Ο.Π. 5

6 2. Οι ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων (.Α.Ο.Κ.) είναι αρµόδιες, σύµφωνα µε το άρθρο 118ιε του «Βασικού Κανονισµού» και την.υ.α / (Β 1089), για την διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στα άρθρα 118ιστ και 118 κθβ και των άρθρων 25, 26 και 63 του εφαρµοστικού Οι υπάλληλοι των.α.ο.κ. µε τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι αρµόδιοι για τον ελέγχους στο αµπελοοινικό τοµέα δύνανται να συνεπικουρούνται στον έργο τους από τους ορισµένους ποιοτικούς ελεγκτές των.α.ο.κ. ή/και τους υπαλλήλους των Περιφεριακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα οι.α.ο.κ: α) Εξετάζουν και εγκρίνουν τις αιτήσεις για ένταξη στο µητρώο εγκεκριµένων επιχειρήσεων οι οποίες δύνανται να παράγουν ή/και να συσκευάζουν µε σκοπό την διάθεση στην αγορά ΠΟΠ, ΠΓΕ αµπελοοινικά προϊόντα καθώς και ποικιλιακούς οίνους που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του «Βασικού Κανονισµού». β) Ελέγχουν την τήρηση και διασφάλιση των προδιαγραφών, σε οποιαδήποτε επιχείρηση παράγει, εµφιαλώνει, επισηµαίνει και διακινεί αµπελοοινικά προϊόντα που πρόκειται να φέρουν Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης ή Γεωγραφική Ένδειξη και στο πλαίσιο της ιχνηλασιµότητας πραγµατοποιούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους της τήρησης των προδιαγραφών στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής σταφυλιών, της οινοποίησης, της εµφιάλωσης, της επισήµανσης και της διακίνησης στο εµπόριο. γ) Πιστοποιούν τα εν λόγω προϊόντα, εγκρίνουν τη χρήση των καταχωρισµένων ονοµασιών, των ενδείξεων «Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης», «Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη», «Ποικιλιακός οίνος» καθώς και των ενδείξεων της ποικιλίας αµπέλου και του έτους συγκοµιδής για τους ποικιλιακούς οίνους. δ) Χορηγούν ταινίες ελέγχου ή κωδικούς αριθµούς στις ενδιαφερόµενες εγκεκριµένες επιχειρήσεις που παράγουν ή/και εµφιαλώνουν προϊόντα Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. αντίστοιχα, κατόπιν αιτήσεως τους. ε) Καταρτίζουν και τηρούν το «Μητρώο Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων» της περιοχής αρµοδιότητας τους. 6

7 στ) Ελέγχουν στα σηµεία χονδρικής και λιανικής πώλησης την ορθή παρουσίαση και επισήµανση των οίνων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και των ποικιλιακών οίνων της χώρας µας καθώς και άλλων Κ-Μ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών. ζ) Ενηµερώνουν τη /νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. η) Μπορούν να προβαίνουν σε δέσµευση των αµπελοοινικών προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 20 της παρούσας. θ) Ενηµερώνουν τη /νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών για τις παρατυπίες και παραβάσεις που διαπιστώνουν κατά τους ελέγχους που πραγµατοποιούν. Οι υπάλληλοι των.α.ο.κ. µε τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι αρµόδιοι για τον ελέγχους στο αµπελοοινικό τοµέα, σύµφωνα µε την αριθµ / (Β 1089) Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας είναι αρµόδιοι και για τον έλεγχο των αµπελοοινικών προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και των ποικιλιακών οίνων της παρούσας απόφασης. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται να συνεπικουρούνται στον έργο τους από τους ορισµένους ποιοτικούς ελεγκτές των.α.ο.κ. 3. Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε.): α) Ως συντονιστικές αρχές σύµφωνα µε την αριθµ / (Β 1089) Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, συνεργάζονται µε τις.α.ο.κ. και συνεπικουρούν στο ελεγκτικό τους έργο, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2. β) Καταρτίζουν από κοινού µε τις αρµόδιες.α.ο.κ. το ετήσιο πρόγραµµα τακτικών επιτόπιων ελέγχων και το σχέδιο επιθεώρησης των επιχειρήσεων. γ) Συµµετέχουν στα κλιµάκια ελέγχου που συστήνονται σύµφωνα µε το άρθρο 19 της παρούσας. δ) Προβαίνουν στις δειγµατοληψίες των προς πιστοποίηση οίνων Π.Ο.Π. ή/και των ήδη πιστοποιηµένων οίνων Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε και ποικιλιακών οίνων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Άρθρο 4 7

8 ιαδικασία χορήγησης προστασίας Η διαδικασία χορήγησης προστασίας µιας ονοµασίας προέλευσης ή µιας γεωγραφικής ένδειξης είναι η ακόλουθη: 1. ικαιούχοι υποβολής αίτησης προστασίας. Αίτηση προστασίας µιας ονοµασίας προέλευσης ή µιας γεωγραφικής ένδειξης µπορεί να υποβάλει: - µια οµάδα παραγωγών, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 118ε του «Βασικού κανονισµού», - ένας µεµονωµένος παραγωγός, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του «εφαρµοστικού κανονισµού» για τους οίνους τους οποίους παράγουν. 2. Απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η αίτηση προστασίας (συνηµµένο Υπόδειγµα Ι) συνοδεύεται από Τεχνικό Φάκελο που περιλαµβάνει: α) την ονοµασία που πρέπει να προστατευτεί, β) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αιτούντος, γ) ένα ενιαίο έγγραφο (συνηµµένο Υπόδειγµα ΙΙ) µε σύνοψη της προδιαγραφής του προϊόντος και δ) την προδιαγραφή του προϊόντος, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον: Την ονοµασία που πρέπει να προστατευτεί. Περιγραφή του (των) οίνου(-ων) και συγκεκριµένα: -για οίνους µε ονοµασία προέλευσης, τα βασικά αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, -για οίνους µε γεωγραφική ένδειξη τα βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά τους καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους. 8

9 Ενδεχοµένως, τις ειδικές οινολογικές πρακτικές που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του (των) οίνου(-ων), καθώς και τους σχετικούς περιορισµούς για την παραγωγή του (των) οίνου(-ων). Την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής ζώνης. Την ανώτατη απόδοση των αµπελώνων ανά εκτάριο εκφρασµένη σε εκατόλιτρα παραγόµενου οίνου και σε χιλιόγραµµα συγκοµιζόµενων σταφυλιών. Την ένδειξη της ή των οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου από τις οποίες προέρχεται(- ονται) ο (οι) οίνος(-οι). Τα λεπτοµερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσµός που αναφέρεται στο άρθρο 118β παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 118β παράγραφος 1 στοιχείο β) σηµείο i). Τις εφαρµοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται από κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις. Το όνοµα και τη διεύθυνση των αρχών ή των οργανισµών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντά τους µε βάση την παρούσα απόφαση. ε) Χάρτη της οριοθετηµένης γεωγραφικής περιοχής. 3. Αξιολόγηση του αιτήµατος. Α. Πρώτο στάδιο α) Η αίτηση προστασίας µιας ονοµασίας προέλευσης ή µιας γεωγραφικής ένδειξης υποβάλλεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή στο Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της ιεύθυνσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συνοδευόµενη από τον τεχνικό φάκελο της παραγράφου 2. β) Η ιεύθυνση Μεταποίησης, αφού εξετάσει το παραδεκτό της αίτησης που υποβλήθηκε και ζητήσει ενδεχοµένως συµπληρωµατικά στοιχεία, την παραπέµπει προς αξιολόγηση στην Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής (Κ.Ε.Π.Ο.) η οποία γνωµοδοτεί για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του «Βασικού» και του «Εφαρµοστικού κανονισµού». γ) Μετά την θετική γνωµοδότηση της Κ.Ε.Π.Ο. η /νση Μεταποίησης δηµοσιοποιεί την αίτηση συνοδευόµενη από την προδιαγραφή του προϊόντος και το ενιαίο έγγραφο. Η ως άνω δηµοσιοποίηση συντελείται µε την ανάρτηση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ και την ταυτόχρονη κοινοποίηση της στους φορείς του κλάδου καθώς και στις ιευθύνσεις 9

10 Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, προς ενηµέρωση τυχόν ενδιαφεροµένων. δ) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον και είναι εγκατεστηµένο ή διαµένει εντός των ορίων της χώρας, έχει το δικαίωµα να υποβάλλει στη ιεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου πλήρη και τεκµηριωµένη ένσταση (συνηµµένο Υπόδειγµα III) κατά της προτεινόµενης προστασίας εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης της εν λόγω αίτησης. Η /νση Μεταποίησης ζητά, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε το περιεχόµενο της ένστασης που υπέβαλε ο ενδιαφερόµενος, τα οποία µαζί µε την ένσταση τα θέτει υπόψη της Κ.Ε.Π.Ο. ε) Η Κ.Ε.Π.Ο. εξετάζει τις ενστάσεις και γνωµοδοτεί εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της ένστασης. Η γνωµοδότηση της Κ.Ε.Π.Ο. είναι οριστική. στ) Οι αιτούντες και οι ενιστάµενοι, δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τον σχετικό φάκελο και ενηµερώνονται εγγράφως για το αποτέλεσµα της εξέτασης των ενστάσεων. ζ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά την σχετική γνωµοδότηση της Κ.Ε.Π.Ο. και την εισήγηση της ιεύθυνσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, η αίτηση γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται είτε ως µη πληρούσα τις προϋποθέσεις είτε κατόπιν αποδοχής σχετικής ένστασης. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το ενιαίο έγγραφο και η προδιαγραφή του προϊόντος δηµοσιοποιείται κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο γ) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση απόρριψης η /νση Μεταποίησης ενηµερώνει τον αιτούντα για τους λόγους απόρριψής του µε συστηµένη επιστολή. η) Οι αιτήσεις προστασίας που γίνονται αποδεκτές, διαβιβάζονται στην Ε. Επιτροπή συνοδευόµενες από τα στοιχεία και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 118 στ παρ. 5β του «Βασικού κανονισµού». θ) Στις περιπτώσεις β) και δ) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον ζητηθούν για οποιονδήποτε λόγο συµπληρωµατικά στοιχεία είτε από τον αιτούντα είτε από τους ενιστάµενους, αυτά κατατίθενται εντός προθεσµίας που ορίζει η αρµόδια υπηρεσία. Β. εύτερο στάδιο 10

11 α) Σε περίπτωση που η αρµόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινήσεις για µια αίτηση, προκειµένου αυτή να γίνει παραδεκτή ή να θεωρηθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 118γ του «Βασικού κανονισµού», η ιεύθυνση Μεταποίησης ενηµερώνει τους αιτούντες για τη υποβολή των στοιχείων αυτών προκειµένου να τα διαβιβάσει στην Ε. Επιτροπή. β) Σε περίπτωση ένστασης Κ Μ ή τρίτης χώρας ή φυσικού ή νοµικού προσώπου τρίτης χώρας, η ως άνω ιεύθυνση, εξετάζει τους προβαλλόµενους στην ένσταση λόγους και υποβάλει τις παρατηρήσεις της στην Ε. Επιτροπή σε συνεργασία µε τον αιτούντα και µε σχετικούς φορείς, επιστηµονικά ιδρύµατα και υπηρεσίες, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. γ) Μια ονοµασία προέλευσης ή µια γεωγραφική ένδειξη θεωρείται προστατευόµενη, κατά την έννοια του «Βασικού κανονισµού», εφόσον γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηµοσιευθεί η απόφαση για την προστασία της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταχωρισθεί στο µητρώο των οίνων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. της Ε.Ε. Άρθρο 5 ιαδικασία τροποποίησης προδιαγραφών Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. 1. Μία οµάδα, ή ένας µεµονωµένος παραγωγός σύµφωνα µε το άρθρο 118ε του «Βασικού Κανονισµού» και το άρθρο 2 του «Εφαρµοστικού Κανονισµού» οι οποίοι έχουν έννοµο συµφέρον µπορούν να υποβάλλουν αίτηµα τροποποίησης των προδιαγραφών µιας Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε. 2. Στην περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης αφορά ένα ή περισσότερα στοιχεία του ενιαίου εγγράφου εφαρµόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας. 3. Στην περίπτωση, που η τροποποίηση δεν συνεπάγεται µία ή περισσότερες µεταβολές του Ενιαίου εγγράφου, τότε υποβάλλεται : α) Αίτηση τροποποίησης (συνηµµένο Υπόδειγµα ΙV) στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η τροποποίηση των προδιαγραφών. Η αίτηση µπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε υποστηρικτικό έγγραφο ή στοιχείο. β) Προδιαγραφές του προϊόντος σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 11

12 Για την αξιολόγηση της αίτησης εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 4 παράγραφος 3 σηµείο Α) στοιχεία α) έως ζ) της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση που µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων γίνει δεκτή η αιτούµενη τροποποίηση, η /νση Μεταποίησης δηµοσιοποιεί τις τροποποιηµένες προδιαγραφές του προϊόντος, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 3 σηµείο Α) στοιχείο γ) της παρούσας απόφασης και ενηµερώνει την Ε. Επιτροπή για τις εγκεκριµένες τροποποιήσεις και την αιτιολόγηση τους. Άρθρο 6 ιαδικασίες ανάκλησης/µετατροπής Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. 1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να ζητήσει την ανάκληση της προστασίας µιας Ονοµασίας Προέλευσης ή Γεωγραφικής Ένδειξης εάν δεν εξασφαλίζεται πλέον η τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών του προϊόντος. 2. Η αίτηση ανάκλησης από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (συνηµµένο Υπόδειγµα V) κατατίθεται στο Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της ιεύθυνσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπ.Α.Α.Τ, σε 2 αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή, διαµέσου της.α.ο.κ. στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκουν οι εγκεκριµένες επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν προϊόντα µε την εν λόγω ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη και συνοδεύεται από: α) Τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την ύπαρξη έννοµου συµφέροντος του αιτούντος την ακύρωση. β) Πλήρη αιτιολόγηση της αίτησης ανάκλησης η οποία συνοδεύεται από περιγραφή των πραγµατικών περιστατικών, αποδείξεις ή παρατηρήσεις του αιτούντα. γ) Εισήγηση της αρµόδιας ή των αρµοδίων.α.ο.κ. για τον έλεγχο της Ονοµασίας Προέλευσης ή της Γεωγραφικής Ένδειξης η ανάκληση της οποίας ζητείται. 3. Για την εξέταση της αίτησης ανάκλησης και των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά αυτής εφαρµόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, τηρουµένων των αναλογιών. Η ένσταση κατά αιτήµατος ανάκλησης καταχωρισµένης ονοµασίας συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης. 12

13 4. Το αίτηµα διαβιβάζεται στην Ε. Επιτροπή συνοδευόµενο από δήλωση της /νση Μεταποίησης για την υποστήριξη ή µη του αιτήµατος, αιτιολογώντας την θέση της αυτή. 5. Η /νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου υποβάλλει τις παρατηρήσεις της στην περίπτωση που αυτές ζητηθούν στο πλαίσιο της εξέτασης της ανάκλησης από την Ε. Επιτροπή. 6. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. µε την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση ανάκλησης µιας Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε., παύει η προστασία αυτής και απαλείφεται η ονοµασία από το Μητρώο των οίνων Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. της Ε.Ε. 7. Η διαδικασία για την µετατροπή µιας προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης σε προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 28 του Καν. (ΕΚ) 607/2009 όπως ισχύει. Η δε αίτηση συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα VI. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Άρθρο 7 Μητρώο Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων 1. Η /νση Μεταποίησης καταρτίζει και τηρεί «Μητρώο Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων» για την παραγωγή Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών οίνων, σε εθνικό επίπεδο, το οποίο δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. 2. Στο «Μητρώο Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων» και εφεξής για τις ανάγκες της παρούσας αναφερόµενο ως «Μητρώο» καταχωρίζονται οι επιχειρήσεις µετά από τη σχετική έγκριση σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου Στο «Μητρώο» καταχωρίζονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: - Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η έδρα της καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (δ/νση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, φαξ κλπ). - Ο όρος «Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης», «Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη» ή «Ποικιλιακός οίνος». - Η ονοµασία της Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης ή της Προστατευόµενης Γεωγραφική Ένδειξης. 13

14 - Η κατηγορία του αµπελοοινικού προϊόντος σύµφωνα µε Παράρτηµα ΧΙβ του «Βασικού κανονισµού». - Η ηµεροµηνία και ο αριθµός πρωτοκόλλου για την έγκριση ένταξης της επιχείρησης στο Μητρώο. - Η ακριβής ταχυδροµική δ/νση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης στις οποίες πραγµατοποιείται παραγωγή, παρασκευή, εµφιάλωση, επισήµανση και αποθήκευση αµπελοοινικών προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Ποικιλιακών οίνων. 4. Το «Μητρώο» µπορεί να εµπλουτίζεται και µε στατιστικά στοιχεία που αφορούν την παραγωγή και διακίνηση των οίνων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε ή ποικιλιακών σε κάθε επιχείρηση. Στα στοιχεία έχουν πρόσβαση µόνο οι αρµόδιες αρχές. 5. Οι αρµόδιες.α.ο.κ. τηρούν αντίστοιχο µητρώο για τις εγκεκριµένες επιχειρήσεις της περιοχής αρµοδιότητας τους. 6. Το «Μητρώο» µπορεί να εντάσσεται σε σχετικό πληροφοριακό σύστηµα και να τηρείται µε ηλεκτρονικό τρόπο ή/και να αποτελεί µέρος ευρύτερου µητρώου που αφορά τον αµπελοοινικό τοµέα. Άρθρο 8 ιαδικασία ένταξης των επιχειρήσεων στο «Μητρώο» 1. Κάθε επιχείρηση που συµµετέχει ή πρόκειται να συµµετάσχει στο σύνολο ή σε τµήµα της παραγωγής ή της συσκευασίας προϊόντος Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Ποικιλιακού οίνου δηλώνεται υποχρεωτικά στην αρµόδια αρχή ελέγχου (.Α.Ο.Κ.) της περιοχής όπου βρίσκεται η εγκατάσταση και εντάσσεται στο µητρώο κατόπιν σχετικής έγκρισης. 2. Για τον παραπάνω σκοπό, η ενδιαφερόµενη επιχείρηση υποβάλλει Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση για Ένταξη στο «Μητρώο Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων Προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και ποικιλιακών οίνων», σύµφωνα µε το Υπόδειγµα VΙΙ προς την αρµόδια.α.ο.κ. της οικείας περιφερειακής ενότητας, τουλάχιστον δύο µήνες πριν την έναρξη της αµπελοοινικής περιόδου στην περίπτωση παραγωγής προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών οίνων και τουλάχιστον δύο µήνες πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων της στην περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται µόνον στη εµφιάλωση/συσκευασία τέτοιων προϊόντων. 14

15 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της είναι η τήρηση της νοµοθεσίας της Ε.Ε. και της εθνικής νοµοθεσίας η οποία αφορά στον αµπελοοινικό τοµέα και συγκεκριµένα: α. η υποβολή των απαραίτητων δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας, εµπορίας και αποθεµάτων, κατά περίπτωση µε βάση την νοµοθεσία της Ε.Ε. και την εθνική νοµοθεσία, β. η τήρηση των βιβλίων καθώς και η έκδοση των κατάλληλων συνοδευτικών εγγράφων µεταφοράς των αµπελοοινικών προϊόντων, γ. η ορθή επισήµανση των αµπελοοινικών προϊόντων προς εµπορία, δ. η παραγωγή και επεξεργασία των αµπελοοινικών προϊόντων σύµφωνα µε τις επιτρεπόµενες οινολογικές πρακτικές και υπό την επίβλεψη οινολόγου, ε. η τήρηση των απαιτήσεων της νοµοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια για τις εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίµων, στ. η συνεργασία µε τις εθνικές και κοινοτικές ελεγκτικές αρχές και η διευκόλυνση του έργου αυτών. 4. Η αρµόδια.α.ο.κ. αφού προβεί σε αξιολόγηση της αίτησης µε βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της και διενεργήσει, κατά την κρίση της, επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της ενδιαφεροµένης επιχείρησης αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη αυτής. Η αποδοχή ή µη της αίτησης και οι λόγοι απόρριψής της καθώς και οι διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις για να εγκριθούν γίνονται γνωστά στον ενδιαφερόµενο εγγράφως, εντός µηνός, από την ηµεροµηνία υποβολής της. 5. Σε περίπτωση που η απόφαση της αρµόδιας αρχής ελέγχου για την ένταξη στο «Μητρώο» είναι απορριπτική, η θιγόµενη επιχείρηση µπορεί να προσφύγει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ιεύθυνση Μεταποίησης, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Με την προσφυγή της η επιχείρηση µπορεί να υποβάλλει συµπληρωµατικά και διευκρινιστικά επίσηµα στοιχεία. Η ιεύθυνση Μεταποίησης, αξιολογεί τα νέα στοιχεία που προστέθηκαν και αποφασίζει, εντός µηνός, για την ένταξη της επιχείρησης στο «Μητρώο» µε βάση τα στοιχεία που έχει προσκοµίσει η ενδιαφερόµενη επιχείρηση και η αρµόδια αρχή ελέγχου. 15

16 6. Η αρµόδια.α.ο.κ. υποχρεούται, µετά την έγκριση της αίτησης να καταχωρίσει την επιχείρηση στο «Μητρώο Εγκεκριµένων Επιχειρήσεων» για την περιοχή αρµοδιότητας της. Κάθε καταχώριση στο εν λόγω Μητρώο γνωστοποιείται στη /νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών. 7. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, για τις αµπελοοινικές περίοδους και οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για ένταξη στο «Μητρώο» µπορεί να υποβληθούν καθ όλη την διάρκεια της εν λόγω αµπελοοινικής περιόδου. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις εγκεκριµένων επιχειρήσεων Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο «Μητρώο» έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 8 της παρούσας καθώς και της διασφάλισης της ιχνηλασιµότητας σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένης της συσκευασίας των προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών οίνων. 1. Ειδικότερα για την διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας απαιτείται: α. Η αναγραφή στα τιµολόγια ή στα δελτία αποστολής/παραλαβής που εκδίδονται κατά την αποστολή/παραλαβή των σταφυλιών: του ονοµατεπωνύµου και του Α.Φ.Μ. του αµπελουργού, της ποικιλίας αµπέλου των σταφυλιών, της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας που ανήκει το αµπελοτεµάχιο στην περίπτωση του άρθρου 11 καθώς και του κωδικού αριθµού αµπελοτεµαχίου (δεκατριψήφιος) του αµπελουργικού µητρώου. Οι αµπελουργοί υποχρεούνται, πριν την συγκοµιδή των σταφυλιών, να υποβάλουν στις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εµπορικές που παραλαµβάνουν για λογαριασµό τρίτων), όλα τα αλφαριθµητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αµπελοτεµαχίων από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια (καρτέλα αµπελοκαλλιέργειας) από τα οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιµότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη δικαιώµατος φύτευσης και αναφύτευσης. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει στη συνέχεια να συµφωνούν µε τα στοιχεία που δηλώνονται στη δήλωση παραγωγής της οινοποιητικής επιχείρησης ή την δήλωση εµπορίας της εµπορικής επιχείρησης, στη δήλωση συγκοµιδής των αµπελουργών και τα στοιχεία του αµπελουργικού µητρώου µε βάση τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 19 16

17 παράγραφος 2. Τα στελέχη των τιµολογίων/δελτίων αυτών φυλάσσονται επί πέντε (5) έτη και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των αρµόδιων αρχών ελέγχου. Οι εµπορικές επιχειρήσεις που παραλαµβάνουν για λογαριασµό τρίτων οφείλουν να εφοδιάσουν τις οινοποιητικές επιχειρήσεις µε συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία αναφέρεται όλα τα ανωτέρω στοιχεία των αµπελουργών (Όνοµα, ΑΦΜ, Ποικιλία αµπέλου, Κωδικός αµπελοτεµαχίου, ύπαρξη δικαιώµατος φύτευσης). β. Για κάθε οίνο Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακό οίνο και για κάθε ποικιλία αµπέλου που συµµετέχει στην παραγωγή του ανεξάρτητα αν αναφέρεται στην επισήµανση του προϊόντος καθώς και για κάθε νοµοθετηµένη ένδειξη (κατηγορία προϊόντος, τύπος, παραδοσιακές ενδείξεις, αµπελουργική εκµετάλλευση, µέθοδοι παραγωγής) η οποία αναφέρεται κατά την επισήµανση των προϊόντων αυτών, τηρείται χωριστός λογαριασµός στα βιβλία που αφορά, στις εισερχόµενες ποσότητες και στην προέλευση αυτών, στην ροή της παραγωγικής διαδικασίας ή/και εµφιάλωσης των τελικών προϊόντων, καθώς και στους αποδέκτες και στον προορισµό των εξερχόµενων ποσοτήτων σύµφωνα µε τον Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής. γ. Η τήρηση στα βιβλία ξεχωριστού καταλόγου αναµίξεων των οίνων Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε, και των Ποικιλιακών από τον οποίο είναι εµφανείς οι ποσότητες οίνων ή γλευκών διαφορετικών ποικιλιών οι όποιες αναµιγνύονται µεταξύ τους, ο χρόνος ανάµιξης και οι δεξαµενές από τις οποίες προήλθαν και κατέληξαν τα τελικά προϊόντα µετά την ανάµιξη. δ. Κατά την διακίνηση αµπελοοινικών προϊόντων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και ποικιλιακών οίνων, χύµα ή/και συσκευασµένων, ή των σταφυλιών που διακινούνται πέραν των γεωγραφικών ορίων του Νοµού ή του ορίου των σαράντα (40) χιλιοµέτρων και προορίζονται για την παραγωγή οίνου Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε ή ποικιλιακού η έκδοση των καθορισµένων από την Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία συνοδευτικών έγγραφων. Στα έγγραφα αυτά, για τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί, αναγράφεται, πλέον των άλλων στοιχείων (ποικιλία, ποσότητα κ.λ.π), η καταχωρισµένη ονοµασία και η ένδειξη Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή ποικιλιακός οίνος καθώς και ο αριθµός αναφοράς του πιστοποιητικού το οποίο δίνεται µε βάση το άρθρο Επιπλέον στις υποχρεώσεις των εγκεκριµένων επιχειρήσεων συµπεριλαµβάνονται: α. Η διάθεση στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές των έγγραφων που αναφέρονται στο Υπόδειγµα VIII της παρούσας. 17

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ).

Σχετ. : ΚΥΑ 5833/155045 (Β 3324 ). Αθήνα 23 /1 /2014 Α.Π.: 312/9978 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 08 /2013 Αρ. Πρωτ. 3742/97864 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 7 / 8 /2012 Α.Π.: 3795/ 85103 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου.

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου. Στάλθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής η νέα Εγκύκλιος για τους Ποικιλιακούς Οίνους. Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου σε συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 4245/92160 ΠΡΟΣ: 1. ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους 2. Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 07 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 4245/92160 ΠΡΟΣ: 1. ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Έδρες τους 2. Π.Κ.Π.Φ και Π.Ε. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Ταχ. /νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΠ ΠΓΕ ΟΙΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΠ ΠΓΕ ΟΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 147/590 Αθήνα, 18 Ioυλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/ εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 229/858 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 45. ΘΕΜΑ: Δήλωση αποθεμάτων οίνων και γλευκών 2012

Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 45. ΘΕΜΑ: Δήλωση αποθεμάτων οίνων και γλευκών 2012 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 164/645 Αθήνα, 22 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: O N. 4235/2014 και ο Αµπελοοινικός τοµέας.

ΘΕΜΑ: O N. 4235/2014 και ο Αµπελοοινικός τοµέας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Χαρ. Μουλκιώτης Κ. Κουτσούµπα Τηλ.: +30 210-2124288,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

A Α: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 193/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2472009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 607/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14 Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3324 27 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5833/155045 Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ μογή του Καν. (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός: 261611 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Β 406 20070322 Τέθηκε σε ισχύ: 22.03.2007 Αρμόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΙΡΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 323 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΡΗΤΙΝΙΤΩΝ ΟΙΝΩΝ Παυλής Βασίλης Γεωπόνος Διεύθυνση Αγρ. Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 A. Ορισμοί 1. Αμπελοοινική περίοδος: η περίοδος παραγωγής των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Π Ρ Ο Σ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 308/906 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ «Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 16-3-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2850/32992 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη εισαγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων» ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ Αθήνα 14/11/2005 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Aριθ. Πρωτ. 128416 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: «Προέγκριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ».

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: «Προέγκριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 04-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα