ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.» Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 19 άρθρα και διακρίνεται σε τρία κεφάλαια: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α! Με τις προτεινόμενες διατάξεις του Α! κεφαλαίου του σχεδίου νόμου (άρθρα 1 και 2), σκοπείται η δραστικότερη αντιμετώπιση των εξελίξεων που σημειώνονται στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδίως αυτών που προκύπτουν από το γεγονός ότι η διεθνοποίηση των αγορών και η αύξηση του ανταγωνισμού οδηγεί τις επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου, σε συνεργασίες και μετοχικές διασυνδέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το γεγονός ότι διαρκώς περισσότερες από τις δραστηριοποιούμενες στο χρηματοπιστωτικό τομέα επιχειρήσεις, έστω και αν με βάση την κύρια δραστηριότητά τους κατατάσσονται σε συγκεκριμένο από τους προαναφερόμενους κλάδους (τραπεζικό ή ασφαλιστικό), προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες και χρησιμοποιούν τεχνικές και δίκτυα προώθησής τους που εμπεριέχουν συναφή χαρακτηριστικά και κινδύνους, μάλιστα δε αυξάνει συνεχώς η προσφορά σύνθετων, με χαρακτηριστικά κατάθεσης και ασφάλισης, προϊόντων. Είναι άλλωστε γνωστό ότι τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι οι φορείς της αγοράς που κατ εξοχήν συγκεντρώνουν την αποταμίευση του κοινού, για το λόγο δε αυτό υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες όσον αφορά το ύψος και τη συγκρότηση των ιδίων κεφαλαίων αλλά και σε αντίστοιχο εποπτικό έλεγχο. Εν όψει τούτων είναι εύλογο και σκόπιμο, από δικαιοπολιτικής απόψεως, οι επιχειρήσεις του τραπεζικού και του ασφαλιστικού κλάδου να υπάγονται σε ενιαία εποπτεία, πράγμα που θα συντελέσει επίσης στη δημιουργία ισότιμων, κατά το δυνατόν, όρων ανταγωνισμού αλλά και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου. Η προτεινόμενη διάταξη, εν όψει και του μικρού σχετικά βίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α), επιλέγει την προφανώς δόκιμη και συνάδουσα με την τάση της διεθνούς πρακτικής λύση, που είναι η κατάργηση της ΕΠ.Ε.Ι.Α και η υπαγωγή της εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου στην Τράπεζα της Ελλάδος. 1

2 Ειδικότερα: Με το άρθρο 1 του σχεδίου ρυθμίζεται η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ΕΠ.Ε.Ι.Α στην Τράπεζα της Ελλάδος και η κατάργηση της Επιτροπής, υιοθετείται δε το επιτυχές νομοθετικό προηγούμενο κατά την ανάλογη περίπτωση της κατάργησης της Νομισματικής Επιτροπής, δηλαδή της ανάθεσης του συνόλου της αρμοδιότητας στην Τράπεζα της Ελλάδος, με πρόβλεψη ότι η αρμοδιότητα αυτή ασκείται με πράξεις του Διοικητή της ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Περαιτέρω ρυθμίζονται τα ζητήματα του προσωπικού και της περιουσίας της καταργούμενης Επιτροπής. Με το άρθρου 2 του σχεδίου, καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4 α του άρθρου 10 του Ν.Δ 400/1970 περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως (Α.10),που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3790/2009 (Α.143), οι οποίες αφενός απεδείχθησαν ανεπαρκείς να επιλύσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην πράξη μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ορισμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αφετέρου επικρίθηκαν ως αντίθετες προς την κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις. Περαιτέρω προβλέπεται ειδική μεταβατική ρύθμιση αποκλειστικά και μόνο για την περαίωση των εκκρεμών περιπτώσεων, παρέχονται κίνητρα και καθορίζεται σύντομη διαδικασία προκειμένου να μεταβιβαστεί το χαρτοφυλάκιο ζωής των υπό εκκαθάριση εταιρειών σε ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία ή κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιρειών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β! (Άρθρα 3-13) Στην Ελλάδα έχουν συσταθεί και λειτουργούν τρία εγγυητικά κεφάλαια εξασφάλισης πελατών, ένα ανά χρηματοοικονομικό κλάδο, τα οποία προβλέπονται από κοινοτικές οδηγίες. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καλύπτει τον κίνδυνο των πιστωτικών ιδρυμάτων από τραπεζικές εργασίες και επενδυτικές δραστηριότητες, το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο καλύπτει τον κίνδυνο των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών και το Επικουρικό Κεφάλαιο του ασφαλιστικού κλάδου, που καλύπτει τον κίνδυνο ασφαλιστικής επιχείρησης αλλά μόνο όσον αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων. Χωριστή περίπτωση αποτελεί το Επικουρικό Κεφάλαιο που λειτουργεί στα πλαίσια του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το οποίο καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο των χρηματιστηριακών εταιρειών κατά την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ασφαλιστικός κλάδος στερείται παντελώς εγγυητικού 2

3 κεφαλαίου για την κάλυψη των δραστηριοτήτων ασφάλισης ζωής και σε τούτο συντείνει και το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν υφίσταται αντίστοιχη κοινοτική οδηγία. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά, όμως, κατέδειξαν την ανάγκη δημιουργίας εγγυητικού κεφαλαίου ζωής, για την κάλυψη του κενού που παρουσιάζεται στον ασφαλιστικό κλάδο. Η ανάγκη αυτή επιχειρείται να θεραπευτεί με το Β! μέρος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Ειδικότερα: Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής συνιστάται με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, κατά το πρότυπο του Επικουρικού Κεφαλαίου που καλύπτει την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων (άρθρο 4). Σκοπός του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής είναι κατά πρώτο λόγο η διατήρηση και μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αν αυτό δεν επιτευχθεί η λύση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και η καταβολή αποζημίωσης στους ασφαλισμένους (άρθρο 5). Μέλη του εγγυητικού κεφαλαίου καθίστανται υποχρεωτικά: α) Οι ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα. β) τα υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών γ) τα υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ (άρθρο 6). Η κάλυψη του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής καλύπτει όλους τους κλάδους και ισούται με το 100% κάθε ασφαλιστικής αποζημίωσης και μέχρι το ύψος των ευρώ ανά ασφαλισμένο (άρθρο 7). Εξαιρούνται από την κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ορισμένα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ασφαλιστική επιχείρηση,καθώς και πρόσωπα που είχαν οποιαδήποτε ευθύνη ή συνετέλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους στην επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης (άρθρο 8). Καθορίζεται η διαδικασία για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου και τίθεται σύντομη προθεσμία για την ολοκλήρωσή της. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη λύονται αυτοδικαίως 3

4 όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις αποζημίωση (άρθρο 9). ασφαλίσεων ζωής και καταβάλλεται η προβλεπόμενη Επιβάλλεται τακτική εισφορά για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού Κεφαλαίου, η οποία βαρύνει τα μέλη του και καθορίζεται σε ποσοστό 1,5% της αξίας κάθε συμβολαίου ζωής (άρθρο 10). Η Διοίκηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ασκείται από τη Συνέλευση των Μελών (άρθρο 11) και η διαχείριση αυτού γίνεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε μέλη που εκλέγονται από τη Συνέλευση των Μελών (άρθρο 12). Τέλος, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής διαλύεται με νόμο, με τον οποίο ρυθμίζονται και τα θέματα εκκαθάρισης και διανομής της περιουσίας του (άρθρο 13). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ! (άρθρα 14-19) Με τις διατάξεις του Γ! κεφαλαίου του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα: Άρθρο 14 Με τις διατάξεις του άρθρου 14 σκοπείται η δημιουργία κατάλληλoυ συμβουλίου στο Υπουργείο Οικονομικών για τη συνεχή παρακολούθηση της συστημικής ευστάθειας της οικονομίας. Η διεθνής κρίση αποκάλυψε την πολύπλοκη φύση των συστημικών κινδύνων, οι οποίοι δύναται να δημιουργήσουν αστάθεια ή κρίση εντός αλλά και μεταξύ των επιμέρους συστημάτων της οικονομίας. Το σχέδιο Νόμου ανταποκρίνεται στην ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων, με τη θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας στο οποίο συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ΑΡΘΡΟ 15. ΑΡΘΡΟ 16 Με τις διατάξεις του άρθρου 16 τροποποιούνται οι διατάξεις του Νόμου 1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»( Α!196). Ειδικότερα: 4

5 Ο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α )αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο των αστικών συνεταιρισμών, ο σκοπός των οποίων είναι οικονομικός. Οι συνεταιρισμοί αυτοί είναι ιδίως παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, μεταφορικοί, τουριστικοί. Οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί δραστηριοποιήθηκαν ως τραπεζικά ιδρύματα, δηλαδή συνεταιριστικές τράπεζες μετά την έκδοση του Ν. 2076/92 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως κωδικοποιήθηκε με τον Ν. 3601/07 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». Στη συνέχεια οι Συνεταιριστικές Τράπεζες αναπτύχθηκαν περαιτέρω και σε αριθμό μελών και σε εργασίες, με αποτέλεσμα το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, Ν. 1667/86 «Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», να καθίσταται πλέον παρωχημένο και αδύναμο να καλύψει τα πραγματικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο χώρο, καθώς δεν προβλέπονται σε αυτόν διατάξεις που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες τους. Επιπροσθέτως, λόγω των ταχέως μεταβαλλόμενων συνθηκών αλλά και της ιδιαιτερότητας του συνεταιριστικού θεσμού, αναδεικνύονται θέματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να παρακολουθούνται αφενός οι εξελίξεις και η πρακτική των Ευρωπαϊκών κρατών στην τήρηση των τραπεζικών κανόνων και αφετέρου να παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης της ανταγωνιστικότητάς τους. Παρά τις προσαρμογές που έχουν κατά καιρούς ενσωματωθεί στο νόμο 1667/1986 ειδικά για τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, οι εξελίξεις επιβάλλουν πρόσθετες αλλαγές, με σκοπό να αντιμετωπιστούν από την Ελληνική Πολιτεία στην ίδια βάση με τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ όψη τις ιδιαιτερότητές τους. Επίσης λαμβάνεται πρόνοια για την υποβοήθηση των μεταφορικών ναυτιλιακών συνεταιρισμών, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για την επίτευξη των σκοπών τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα σημεία του Ν. 1667/86 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», για τα οποία προτείνονται τροποποιήσεις είναι τα ακόλουθα: 1.Άρθρο 3 Παρ. 3 Ν.1667/1986. Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες είναι ένας επιτυχημένος θεσμός και από τα πρώτα βήματά τους έτυχαν της αποδοχής και της εμπιστοσύνης των τοπικών κοινωνιών. Για να μπορέσουν, όμως, να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες κύρια απευθύνονται, θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα συγκέντρωσης μεγαλύτερου ύψους κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ευρώπη, που λειτουργούν πάνω από 100 χρόνια, στηρίζονται οικονομικά σε μεγάλα αποθεματικά που δημιουργήθηκαν καθ όλα τα χρόνια της 5

6 λειτουργίας τους και τα μέλη τους συμμετέχουν με ένα συμβολικό ποσό ως δικαίωμα εγγραφής, χωρίς να παίρνουν μέρισμα, οπότε τα αποθεματικά αυτά συνεχώς αυξάνουν. Αντίθετα στη χώρα μας, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες ως Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί του Ν. 1667/86, αντλούν τα κεφάλαιά τους από τη διάθεση μερίδων στα μέλη τους. Στην προσπάθειά τους αυτή, κατ αρχήν μεγάλο εμπόδιο αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός των προαιρετικών μερίδων, που έχει οριστεί στις Επιπροσθέτως, ο καθορισμός με απόλυτο αριθμό παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες, αφού το μπορεί να είναι ελάχιστο ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου σε μια μεγάλη συνεταιριστική τράπεζα, αλλά ο ίδιος αριθμός μπορεί να αποτελεί σημαντικό ποσοστό σε μία μικρή. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται ο αριθμός των προαιρετικών μερίδων να μπορεί να ανέλθει μέχρι το 2% του συνολικού αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων, ώστε να υποβοηθηθεί η απόκτηση κεφαλαίου από τις συνεταιριστικές τράπεζες. Παράλληλα ο νησιωτικός χαρακτήρας της Ελλάδας δημιουργεί ιδιαίτερες ανάγκες για αποτελεσματικές και ποιοτικές συγκοινωνίες και υποχρέωση της πολιτείας για τη διασφάλιση του κοινωνικού χαρακτήρα της ναυσιπλοΐας. Η δρομολόγηση σύγχρονων πλοίων βελτιώνει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και ενδυναμώνει τον ανταγωνισμό, προς όφελος του επιβάτη καταναλωτή. Προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στους μεταφορικούς ναυτιλιακούς συνεταιρισμούς για την απόκτηση ικανού κεφαλαίου αναγκαίου για την αγορά σύγχρονων πλοίων, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του άρθρου 3 του Ν.1667/86 όπως ισχύει. Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα δοθεί η δυνατότητα και στους μεταφορικούς ναυτιλιακούς συνεταιρισμούς απόκτησης μέχρι το 1% του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων, διευκολύνοντας έτσι τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου για την επίτευξη του στόχου τους. 2.Άρθρο 3 Παρ. 5 Ν.1667/1986 Δεδομένου ότι, στις Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες, παρέχεται η δυνατότητα ενεχυρίασης των μετοχών τους, ως εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων, προτείνεται η ανάλογη μεταχείριση στις μερίδες των συνεταιριστικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση των μελών τους, με την αντικατάσταση της παρ. 5 του αρθρ. 3. Σημειώνεται ότι στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχεται η παραπάνω δυνατότητα για τρέχουσες πράξεις των Ευρωπαϊκών Συνεταιρισμών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη διευκόλυνση δανεισμού των μελών τους με παράλληλη κατοχύρωση του πιστωτικού ιδρύματος. 3.Άρθρο 3 Παρ. 6 Ν.1667/1986 6

7 Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των συνεταιριστικών τραπεζών, προτείνεται η παροχή δυνατότητας σε αυτές, έκδοσης ονομαστικών ομολόγων με περιορισμούς ως προς τη μεταβίβασή τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αποκτώντες αυτά ανήκουν στην κατηγορία των προσώπων τα οποία, κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3601/2007, επιτρέπεται να συναλλάσσονται με τη Συνεταιριστική Τράπεζα. Παράλληλα, προβλέπεται ότι, θα υπάρχει δυνατότητα μετατροπής των ομολόγων σε προαιρετικές μερίδες, χωρίς επιβάρυνση από φόρους ή τέλη, ακολουθώντας τους κανόνες εγγραφής νέων μελών, με σκοπό την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Αυτή η εξειδίκευση θα ενθαρρύνει μέλη να αποκτήσουν ομόλογα και στο όνομα ανηλίκων τέκνων, τα οποία να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού όταν ενηλικιωθούν. 4.Άρθρο 4 παρ. 2 Ν.1667/1986 Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλής ψήφου υπό συγκεκριμένους περιορισμούς και προϋποθέσεις. Η δυνατότητα αυτή θα αποτελέσει αναμφισβήτητα, ένα ριζικό μέτρο για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των Συνεταιριστικών Τραπεζών, δεδομένου ότι θα αποτελέσει κίνητρο για επένδυση μεγαλύτερων κεφαλαίων σε συνεταιριστικές μερίδες. Σημειώνεται ότι: α) Οποιαδήποτε σύνδεση των μερίδων με ψήφους, λόγω του προτεινόμενου μικρού αριθμού, δεν αναιρεί τη βασική αρχή του συνεργατισμού για ισότιμη συμμετοχή, ούτε είναι δυνατό να αλλοιώσει τη δημοκρατική λειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας, ούτε και να επιτρέψει τον έλεγχο αυτής από τυχόν μειοψηφίες. β) Εξαιτίας των σημαντικών αποκλίσεων στον αριθμό των Συνεταιριστικών μερίδων που παρατηρούνται μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών, που αναμφισβήτητα έχουν σχέση με την οικονομική ευρωστία αλλά και τον πληθυσμό κάθε περιοχής, η παροχή δικαιώματος επιπλέον ψήφων δεν θα πρέπει να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, αλλά να αφήνεται στη βούληση κάθε Συνεταιρισμού, με διάταξη του Καταστατικού του, να καθορίζει τόσο τον αριθμό των ψήφων μέσα στο επιτρεπόμενο ανώτατο όριο, όσο και τον αριθμό των μερίδων στις οποίες θα αντιστοιχεί κάθε ψήφος. γ) Με τις επιπλέον ψήφους που θα είναι συνάρτηση των μερίδων και κατ επέκταση των κεφαλαίων που επενδύουν μέλη στις Συνεταιριστικές Τράπεζες, εξασφαλίζεται το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις, τόσο για την ενημέρωση τους πάνω στην οικονομική πορεία αυτών, όσο και για την παροχή ψήφου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επιπλέον, θα εξασφαλίζεται ευκολότερα κατά τις Γενικές Συνελεύσεις η απαιτούμενη πλειοψηφία πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 7

8 5.Άρθρο 5. παρ. 7 Ν.1667/1986 Σύμφωνα με το Ν. 1667/86, στις αρχαιρεσίες συνεταιρισμών με περισσότερα από 500 μέλη, παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος. Αν ληφθεί υπόψη ότι ορισμένες συνεταιριστικές τράπεζες έχουν δεκάδες χιλιάδες μέλη, πολλά εκ των οποίων προερχόμενα από διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες, η ψηφοφορία δεν είναι δυνατό να διεξαχθεί σε ενιαίο χώρο. Ως εκ τούτου, προτείνεται η παροχή δυνατότητας να ορίζονται περισσότερα του ενός εκλογικά κέντρα και σε καθένα από αυτά να παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αριθμού αντιπροσώπων, να μπορούν να διορίζονται δικηγόροι προτεινόμενοι από τον τοπικό Δικηγορικό Σύλλογο. 6.Άρθρο 7. παρ. 1 Ν.1667/1986 Με το Ν. 3693/08, άρθρο 37, παρ.1, με τον οποίο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών κλπ., προβλέπεται η σύσταση 3μελούς Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από 2 μη εκτελεστικά μέλη και 1 ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Δεδομένου ότι, η επέκταση της παραπάνω νομοθετικής διάταξης και στις Συνεταιριστικές Τράπεζες καθίσταται, αν όχι ανέφικτη, εξαιρετικά δύσκολη λόγω του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, προτείνεται η εισαγωγή διάταξης, προκειμένου να καταστεί δυνατό και εδώ να λειτουργήσει η Επιτροπή Ελέγχου για την περαιτέρω διασφάλιση της νομιμότητας. Ειδικότερα προτείνεται η παροχή δυνατότητας στο ΔΣ να ορίζει με απόφασή του τα μέλη της προαναφερόμενης Επιτροπής, η δε απόφαση του αυτή να εισάγεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση. 7.Άρθρο 9. παρ. 1 Ν.1667/1986 Η χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας εξασφαλίζει ταχύτητα διεκπεραίωσης, ευχέρεια εισαγωγής συμπληρωματικών στοιχείων και σημαντική μείωση του κόστους τήρησης ενός Μητρώου. Σε ένα πιστωτικό ίδρυμα με πολλά μέλη και με συχνές αλλαγές, η χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας είναι επιβεβλημένη. Σημειώνεται ότι κάθε εγγραφή ή αλλαγή στο Μητρώο Μελών, απεικονίζεται καθημερινά στα βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και είναι ευχερής ο έλεγχος. 8

9 Είναι προφανές ότι το ηλεκτρονικό μητρώο μπορεί να περιλάβει πολύ περισσότερες πληροφορίες από το συμβατικό, εύκολα απολήψιμες, με πρόσθετες δυνατότητες στατιστικής ανάλυσης. Η ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας των συνεταιριστικών τραπεζών, ιδίως εκείνων που έχουν μεγάλο αριθμό μελών, επιβάλλουν την ελαχιστοποίηση όλων των στοιχείων κόστους, μεταξύ των οποίων και της τήρησης του Μητρώου. 8. Άρθρο 10 παρ.4 Ν.1667/1986 Επειδή ο συνεταιριστικός θεσμός είναι ενιαίος και η επιδίωξη συγχωνεύσεων μόνιμη κατεύθυνση για τη διατήρηση της βιωσιμότητας και την επέκταση της ανταγωνιστικότητας των συνεταιρισμών, προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 10, με το οποίο προτείνεται η εφαρμογή αναλογικά και στους πιστωτικούς συνεταιρισμούς των κινήτρων συγχώνευσης που προβλέπει ο νόμος 2810/2000 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. ΑΡΘΡΟ 17. ΑΡΘΡΟ 18.. ΑΡΘΡΟ

10 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εποπτεία Ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου Ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α! Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης Άρθρο 1 1.Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης»(ΕΠ.Ε.Ι.Α), που συνεστήθη με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις»( Α. 38) καταργείται από την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα μετά τη δημοσίευση αυτού του νόμου και ο σκοπός αυτού, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του παραπάνω νόμου, ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία μεταφέρονται από την ίδια ημερομηνία όλες οι αρμοδιότητες της ΕΠ.Ε.Ι.Α, όπως αυτές ενδεικτικά απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, πλην των υπό στοιχεία δ και ι που καταργούνται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η «ΕΠ.Ε.Ι.Α» νοείται εφεξής η Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Οι αρμοδιότητες εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, ασκούνται με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά τα προβλεπόμενα από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορεί να εξειδικεύονται, ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους, με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται η εισφορά των εποπτευόμενων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ποσοστό μέχρι 1,5 τοις χιλίοις επί της ετήσιας συνολικής παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. 4. Για παραβάσεις των σχετικών με τις κατά το παρόν άρθρο αρμοδιότητές της διατάξεων, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει κατά των εποπτευόμενων προσώπων, των νομίμων εκπροσώπων τους και όσων ασκούν διοίκηση, πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά 10

11 τους όρους του άρθρου 55 Α του καταστατικού της, πέραν των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. 5. Από την ημέρα κατάργησης της ΕΠ.Ε.Ι.Α : α) Ανακαλούνται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις και κάθε άλλη πράξη διάθεσης προς αυτή μόνιμου προσωπικού υπηρεσιών του Δημοσίου ή φορέων του Δημόσιου τομέα. β)λήγουν οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις έργου. Η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης του ανωτέρω προσωπικού, όπου οφείλεται, βαρύνει το Δημόσιο και οι σχετικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατόπιν υποβολής αίτησης προς το αρμόδιο για την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Αρμόδια διοικητική υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Προσωπικού (Δ-4) της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προς την οποία η καταργούμενη υπηρεσία παραδίδει τους σχετικούς υπηρεσιακούς φακέλους. γ) Το μόνιμο προσωπικό των άρθρων 14 και 15 μετατάσσεται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και εντάσσεται, ανάλογα με τα προσόντα του και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του στους φορείς που υπηρέτησε, σε κενές οργανικές θέσεις ή προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης. Η μετάταξη ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το μόνιμο προσωπικό του άρθρου 14 του Π.Δ του 20/2006 «Οργανισμός Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης»(Α.17) δύναται, επι πλέον, να ζητήσει την ένταξή του στο μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τις διατάξεις της επομένης παραγράφου. δ)όσοι υπάλληλοι της καταργούμενης υπηρεσίας ανήκουν στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του άρθρου 17 του Π.Δ 20/2006 δύνανται να ζητήσουν την ένταξή τους στο μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά από αίτηση και αξιολόγησή τους, αποδεχόμενοι τους κατά περίπτωση όρους βαθμολογικής και μισθολογικής τακτοποίησης, που θα γνωστοποιηθούν με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου. Η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, υποβάλλεται εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, στην αρμόδια υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος. Όσοι αξιολογούνται θετικά οφείλουν να καταθέσουν δήλωση αποδοχής των κατά περίπτωση βαθμολογικών και μισθολογικών όρων της ένταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος. 11

12 Το προσωπικό που δεν θα ενταχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος,με την παραπάνω διαδικασία, καθώς και το προσωπικό με έμμισθη εντολή του άρθρου 18 του Π.Δ 20/2006, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με την απόφαση μεταφοράς προσωποπαγείς θέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Η μεταφορά ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο μεταφερόμενος μπορεί περαιτέρω να αποσπαστεί, μετά από αίτηση και αξιολόγησή του, στην επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν.3691/2008 (Α.166). 6. Το κεφάλαιο που έχει σχηματιστεί από τις εισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων περιέρχεται στo Δημόσιο. Η λοιπή περιουσία της ΕΠ.Ε.Ι.Α, κατά το ενεργητικό και παθητικό, περιέρχεται, ομοίως, στο δημόσιο και διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 7. Μέχρι την κατάργηση της ΕΠ.Ε.Ι.Α το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής επιλαμβάνεται επειγόντων ή τρέχουσας φύσης θεμάτων. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος προς τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπηρεσιακές μονάδες της ΕΠ.Ε.Ι.Α οφείλουν να παρέχουν κάθε ζητούμενη πληροφορία. 8. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις της καταργούμενης Επιτροπής συνεχίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι τυχόν οικονομικές συνέπειες από δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο δύναται κατά περίπτωση να παρεμβαίνει και να αναλαμβάνει τη δίκη. 9.Όπου διατάξεις αυτής της παραγράφου άπτονται ρυθμίσεων του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, το καταστατικό τροποποιείται κατά την προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία. 10.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ουσιαστικές και τεχνικές λεπτομέρειες για την ακώλυτη υπεισέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος στο έργο της καταργούμενης Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. Άρθρο 2 Κατάργηση διατάξεων 12

13 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 α του άρθρου 10 του Ν.Δ 400/1970 περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως (Α.10), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3790/2009 (Α.143), καταργούνται από τη δημοσίευση αυτού του νόμου. Εκκρεμείς διαδικασίες ασφαλιστικών επιχειρήσεων των οποίων, κατά την ημέρα δημοσίευσης αυτού του νόμου, έχει ήδη ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχει οριστεί επόπτης χαρτοφυλακίων ζωής εξακολουθούν να διέπονται από τις καταργούμενες διατάξεις και συνεχίζονται μόνο κατά το μέρος που οι διαδικασίες αυτές είναι απαραίτητες για την περάτωση των υποθέσεων με τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής σε ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία ή κοινοπραξία ασφαλιστικών εταιρειών, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Κάθε υφιστάμενη ή μελλοντική εξαγορά ασφαλιστηρίου της επιχείρησης, αναστέλλεται για τρία χρόνια από την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. β) Αποδόσεις επενδυτικών προγραμμάτων πάνω από το τεχνικό επιτόκιο δεν αναγνωρίζονται. γ) Οι απαιτήσεις των ασφαλισμένων, είτε υφιστάμενες είτε μελλοντικές, περιορίζονται κατά το ποσοστό που θα προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου. δ) Νοσοκομειακά συμβόλαια ή νοσοκομειακά προσαρτήματα συμβολαίων ασφάλειας ζωής, στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι κρίνονται από τον ανάδοχο ασφαλίσιμοι με βάση την ηλικία τους και την κατάσταση της υγείας τους, αντικαθίστανται με τα προϊόντα που ήδη διαθέτει ο ανάδοχος στο κοινό. Όλα τα λοιπά προσαρτήματα του συμβολαίου παύουν εκτός αν υπάρξει αντίθετη συμφωνία μεταξύ του αναδόχου και του ασφαλισμένου. ε) Νοσοκομειακά συμβόλαια ή νοσοκομειακά προσαρτήματα συμβολαίων ασφάλειας ζωής, στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι δεν κρίνονται από τον ανάδοχο ασφαλίσιμοι με βάση την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους, συνεχίζονται από τον ανάδοχο, ο οποίος δύναται να εξαλείψει τυχόν όρους που δεν διαθέτει η ασφαλιστική αγορά και να αυξήσει το ασφάλιστρο κατά ποσοστό μέχρι 10%, αναπροσαρμοζόμενο εφεξής με το κοινό ποσοστό αναπροσαρμογής ασφαλίστρων των νοσοκομειακών προγραμμάτων του. στ) Για το προσωπικό που απασχολεί ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ 178/2002 (Α! 162) περί προστασίας των εργαζομένων σε μεταβιβαζόμενες επιχειρήσεις. ζ) Το χαρτοφυλάκιο ζωής μεταβιβάζεται κατά λοιπά στον ανάδοχο με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτήσεις των διαμεσολαβούντων. 13

14 2. όσοι ασφαλισμένοι διαθέτουν νοσοκομειακό συμβόλαιο ή νοσοκομειακό προσάρτημα συμβολαίου ασφάλισης ζωής και προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής δύνανται, με αίτησή τους, να υπαχθούν στη νοσοκομειακή ασφάλιση του ΟΠΑΔ, μέχρι τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής στον ανάδοχο, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. 3.Ο Επόπτης χαρτοφυλακίων ζωής παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος, το αργότερο μέσα σε έξη μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου: α) Κατάλογο των ασφαλισμένων και των απαιτήσεών τους. β) κατάλογο όσων ασφαλισμένων δήλωσαν, σύμφωνα με την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου, ότι επιθυμούν την ένταξή τους στη διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, καθώς και το αντίστοιχο ύψος των απαιτήσεών τους. γ) Το Αρχείο Τεχνικών Αποθεμάτων Ζωής δ) Το μητρώο Ασφαλιστικής Τοποθέτησης Ζωής. ε) το συνολικό χρηματικό ποσό που βαρύνει το ενεργητικό του χαρτοφυλακίου για αμοιβή του επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής, μισθοδοσία του προσωπικού του και κάλυψη των λοιπών λειτουργικών εξόδων του. στ)το συνολικό χρηματικό ποσό για τις λοιπές υποχρεώσεις του χαρτοφυλακίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτήσεις των διαμεσολαβούντων. Η Τράπεζα της Ελλάδος, αφού λάβει υπόψη τα παραπάνω στοιχεία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, εφαρμόζει κατά τα λοιπά τις διατάξεις του Ν.Δ 400/1970, όπως ισχύουν, προσδιορίζει το άνοιγμα του χαρτοφυλακίου ζωής και προτείνει τη μείωση των απαιτήσεων των ασφαλισμένων σε ποσοστό που αντιστοιχεί σε συνολικό χρηματικό ποσό που ισοσκελίζει, κατά προσέγγιση, τη διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού του χαρτοφυλακίου. Η μείωση της απαίτησης δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του 50% αυτής. Τυχόν μεγαλύτερη διαφορά αποτελεί απαίτηση του ανάδοχου κατά του συνιστώμενου με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β! αυτού του νόμου Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής ασφάλισης Ζωής, η οποία εξοφλείται σε τρείς ετήσιες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την Η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί δημοσίως τα υπάρχοντα στοιχεία και απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενη ασφαλιστική επιχείρηση, που μπορεί να ασκεί νόμιμα στην Ελλάδα εργασίες ασφαλίσεων ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/1970, όπως ισχύει, ή κάθε κοινοπραξία τέτοιων εταιρειών, να δηλώσει ότι μετέχει στη διαδικασία αναδοχής του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων ζωής, το οποίο 14

15 σύμφωνα με τις καταργούμενες διατάξεις δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση, και να καταθέσει εγγράφως την πρότασή της. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το περιεχόμενο της δημόσιας πρόσκλησης, η διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής του αναδόχου του χαρτοφυλακίου ζωής. Στα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνεται και το προτεινόμενο ποσοστό απορρόφησης του προσωπικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης. 5. Για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής και της εταιρείας ή κοινοπραξίας που επιλέγεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η σύμβαση εγκρίνεται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Αν παρέλθει ένα έτος από τη δημοσίευση αυτού του νόμου χωρίς να εκδοθεί η εγκριτική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η διαδικασία περατώνεται αυτοδίκαια και για το χαρτοφυλάκιο ζωής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης του Ν.Δ 400/1970,όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή όσοι διαθέτουν νοσοκομειακά συμβόλαια ή νοσοκομειακά προσαρτήματα συμβολαίων ασφάλισης ζωής και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης δύνανται με αίτησή τους να υπαχθούν στην υγειονομική περίθαλψη του ΟΠΑΔ, ανάλογα με το ειδικότερο περιεχόμενο του συμβολαίου τους και μέχρι το χρόνο λήξης αυτού, καταβάλλοντες το προβλεπόμενο από το συμβόλαιο αυτό ασφάλιστρο. Με κοινή απόφαση των υπουργών οικονομικών και υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων στην υγειονομική περίθαλψη του ΟΠΑΔ. 6. Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής δύνανται, με έγγραφη δήλωσή τους προς τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, να αντιταχθούν στη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου με την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο διαδικασία και να επιλέξουν την υπαγωγή τους στη διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή αποτελεί στοιχείο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και δεν μεταβιβάζεται στον ανάδοχο το ανάλογο μέρος των περιουσιακών στοιχείων που έχουν τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ζωής. Αν αντιταχθούν περισσότεροι από το 40% των ασφαλισμένων, η περαιτέρω διαδικασία αυτού του άρθρου ματαιώνεται και το χαρτοφυλάκιο ζωής τίθεται και αυτό στην ασφαλιστική εκκαθάριση, κατά τις διατάξεις του Π.Δ 400/1970, όπως ισχύει. 15

16 7.Ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής δεν υπέχει ποινική ευθύνη ούτε προσωποκρατείται ούτε υπέχει οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. 8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β! Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής Άρθρο 3 Ορισμοί Κατά την έννοια του παρόντος νόμου, «ασφάλιση ζωής» θεωρείται η κατά το άρθρο 13 παρ.2 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α ) πρωτασφάλιση ζωής. Άρθρο 4 Σύσταση Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» και συντετμημένα «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Οικονομικών, εδρεύει στην Αθήνα και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Private Life Insurance Guarantee Fund - PLIGF». Άρθρο 5 Σκοπός 1. Σκοπός του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής είναι η διατήρηση και μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και, αν αυτό καταστεί ανέφικτο, η λύση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και η καταβολή χρηματικής 16

17 αποζημίωσης έναντι της αξίας των συμβολαίων αυτών, καθώς και η καταβολή αποζημίωσης έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών. 2. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής θα παρέχει κάλυψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις που πηγάζουν από όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και τις ασφαλιστικές εργασίες ζωής που καταρτίσθηκαν ή διενεργήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ μέσω υποκαταστήματος ή με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 3. Από την ημερομηνία που η ασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της για παράβαση νόμου, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής υπεισέρχεται αυτοδίκαια στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης που πηγάζουν από ασφαλιστικές συμβάσεις ασφάλισης ζωής. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. Άρθρο 6 Μέλη Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, από την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου, όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν τη έδρα τους στην Ελλάδα, καθώς και τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της Ε.Ε, του Ε.Ο.Χ και των τρίτων χωρών, που δραστηριοποιούνται στις κατά το άρθρο 13 παρ.2 του Ν.Δ 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α ) ασφαλίσεις ζωής. Άρθρο 7 Παρεχόμενη Κάλυψη 1.Η κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ισούται με το 100% κάθε ασφαλιστικής αποζημίωσης και μέχρι το ύψους των ανά ασφαλισμένο. 2.Το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με τους νόμιμους και συμβατικούς όρους κάθε συμβολαίου και κάθε απαίτησης παροχών (εκκρεμών ή πληρωτέων) κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των οποίων τα τεχνικά σημειώματα ή οι όροι παραβιάζουν την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία ή αντιβαίνουν στο δημόσιο 17

18 συμφέρον, το Εγγυητικό Κεφάλαιο, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβαίνει στις απαραίτητες αναλογιστικές πράξεις και προσαρμογές των όρων αυτών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 3.Κάθε ειδικότερο θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου. Άρθρο 8 Εξαιρέσεις από την Κάλυψη Δεν περιλαμβάνονται στην κάλυψη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής απαιτήσεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων από τα παρακάτω πρόσωπα: 1.Τα μέλη του Δ.Σ, τους διευθυντές και τα πρόσωπα του άρθρου 55 Ν.Δ 400/1970 της ασφαλιστικής επιχείρησης και τους συγγενείς τους μέχρι 2 ου βαθμού. 2.Πρόσωπα με κατοχή πλέον του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής επιχείρησης και συγγενείς τους μέχρι 2 ου βαθμού. 3.Πρόσωπα επιφορτισμένα με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ασφαλιστικής επιχείρησης και συγγενείς τους μέχρι 2 ου βαθμού 4.Τα πρόσωπα των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 συνδεδεμένων επιχειρήσεων με την εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση. 5.Άλλες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία της ασφαλιστικής επιχείρησης στα πλαίσια ενός ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού ομίλου, σύμφωνα με τα άρθρα 6 α, 6β και 6γ του νδ 400/70. 6.Πρόσωπα που είχαν οποιαδήποτε ευθύνη ή συνεισέφεραν με τις πράξεις ή παραλείψεις τους στην επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης και συγγενείς τους μέχρι 2 ου βαθμού. Άρθρο 9 Διασφάλιση διατήρησης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου 1.Από την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής διευκολύνει τη μεταβίβασή του χαρτοφυλακίου ζωής σε άλλη 18

19 ασφαλιστική εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις ζωής και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται η διαδικασία και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τρεις μήνες από την ημέρα έκδοσης της απόφασης αυτής. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να παρατείνει την άνω προθεσμία μέχρι τρείς μήνες, μετά από αιτιολογημένο αίτημα της Διαχειριστικής Επιτροπής. 2.Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του υπό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου καθώς και την αποτίμηση των σε ασφαλιστική τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν τις υποχρεώσεις αυτές. 3.Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής εξετάζει τις προτάσεις και τους όρους ανάληψης του χαρτοφυλακίου αυτού από άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των ασφαλισμένων και των δικαιούχων οποιασδήποτε παροχής από τις συμβάσεις αυτές προβαίνει αιτιολογημένα στη σχετική επιλογή. Η επιλογή εγκρίνεται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 4.Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση αυτή. 5.Στη περίπτωση της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.Δ 400/1970 αναφορικά με τις προβλεπόμενες χρονικές περιόδους. 6.Στην περίπτωση που η προθεσμία διερεύνησης της δυνατότητας μεταβίβασης παρέλθει άκαρπη, λύονται αυτοδικαίως όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις ασφαλίσεων ζωής και οι απαιτήσεις των ασφαλισμένων ικανοποιούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 αυτού του νόμου. 7.Κάθε ειδικότερο θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρθρο 10 Εισφορές Για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής επιβάλλεται τακτική εισφορά υπέρ αυτού, η οποία βαρύνει τα μέλη του και καθορίζεται σε ποσοστό 1,5% της ετήσιας παραγωγής ακαθάριστων ασφαλίστρων. 19

20 Σε έκτακτες περιπτώσεις, η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται με απόφασή της που εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος να ορίσει έκτακτη εισφορά μέχρι 1% για κάθε συμβόλαιο ζωής. Ένα μήνα μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποδίδουν στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής τις εισφορές οι οποίες αναλογούν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνήψαν ή ανανέωσαν κατά το δίμηνο που έληξε, ανεξάρτητα από το αν οι εισφορές αυτές έχουν εισπραχθεί ή όχι. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής η εισφορά προσαυξάνεται κατά το επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει. Οι εν λόγω εισφορές,εξαιρουμένων των απαιτουμένων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής χρηματικών ποσών, επενδύονται με ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής αυτού ή κατατίθενται σε έντοκο λογαριασμό Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής μπορεί να συνάπτει δάνεια και να εκχωρεί ή ενεχυριάζει σε ασφάλεια του δανείου απαιτήσεις του ληξιπρόθεσμες ή και μελλοντικές εισφορές υπέρ αυτού μέχρι ποσοστό 2/3 του συνόλου τους. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής έχει δικαίωμα αγωγής κατά των μελών του για την είσπραξη των εισφορών τους.με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής των εισφορών και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. 6. Η άρνηση συμμόρφωσης των μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους για τον κλάδο ασφάλισης ζωής. 7.Η χορήγηση εκ νέου της κατά την προηγούμενη παράγραφο άδειας που ανακλήθηκε επιτρέπεται μόνο μετά πάροδο έτους από την ανάκληση και μετά προηγούμενη πλήρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρείας. Άρθρο 11 Διοίκηση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής 1.Η Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο όργανο του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2.Η Συνέλευση των μελών είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για την έγκριση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού. 20

21 β) Για την κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού που διέπει την όλη λειτουργία του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, ο οποίος εγκρίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ). γ) Για τη σύναψη από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής ασφάλισης κατά της αφερεγγυότητας των μελών αυτού για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. Άρθρο 12 Διαχειριστική Επιτροπή 1.Η διαχείριση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ασκείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία έχει την υποχρέωση, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του. 2.Η Διαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη τα οποία εκλέγει η Συνέλευση των Μελών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών. 3.Η Διαχειριστική Επιτροπή δημοσιεύει στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ) την ετήσια έκθεση Πεπραγμένων και τον ετήσιο ισολογισμό του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής. Στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων και στον ετήσιο ισολογισμό του Εγγυητικού Κεφάλαιο Ζωής, προβλέπονται ειδικά κεφάλαια που περιλαμβάνουν την ετήσια έκθεση πεπραγμένων. 4.Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής. Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής μπορεί να ορισθεί ότι και ένα ή περισσότερα μέλη αυτής ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής γενικώς ή για ορισμένες μόνο πράξεις. 5.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ) μετά γνώμη της Συνέλευσης των Μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, καθορίζονται : α) Ο χρόνος και τρόπος σύγκλησης, απαρτίας, τρόπος λήψης αποφάσεων και λειτουργίας της Συνέλευσης των μελών αυτού. β) Η τυχόν επιστροφή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτού χρηματικών ποσών προς τα μέλη. 21

22 γ) Κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την οργάνωση και λειτουργία του ΕγγυητικούΚεφαλαίουΖωής. Άρθρο 13 Διάλυση Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής διαλύεται με νόμο, με τον οποίο εκκαθάρισης και διανομής της περιουσίας αυτού. ορίζονται και τα της ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ! Λοιπές Διατάξεις Άρθρο 14 Α. ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών «Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας»( Σ.Σ.Ε), με αποστολή την ανάλυση της δυναμικής μεταξύ των επί μέρους συστημάτων του χρηματοοικονιμκού χώρου και τη συνεχή διερεύνηση για την προληπτική αντιμετώπιση έκτακτων ή ακραίων καταστάσεων και κρίσεων. Ειδικότερα το Συμβούλιο: (α) Παρακολουθεί τη σχέση και δυναμική μεταξύ των συστημάτων της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις κεφαλαιαγορές, το τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα, τη ρευστότητα, το δημόσιο χρέος και τις κρατικές εγγυήσεις και την προληπτική δράση κατά ακραίων καταστάσεων, ασταθειών και κρίσεων. (β) Παρακολουθεί και διασφαλίζει το συντονισμό της χρηματοοικονομικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της λειτουργίας των ευρωπαϊκών εποπτικών θεσμών. (γ) Παρακολουθεί και διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτικών αρχών του χρηματοοικονομικού τομέα. για το συντονισμό της χρηματοοικονομικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με τη λειτουργία των εθνικών Ανεξάρτητων Αρχών εποπτείας. Το Σ.Σ.Ε είναι επταμελές. Μέλη του Συμβουλίου αποτελούν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο αρμόδιος καθ ύλην υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, 22

23 με ειδικές γνώσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Πρόεδρος ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Υφυπουργό Οικονομικών. Στις συνεδριάσεις του Σ.Σ.Ε μπορεί να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, Διοικητές, Πρόεδροι ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε περίπτωση παραίτησης ή απώλειας μελών του Σ.Σ.Ε αυτό θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο με τα υπόλοιπα μέλη εφόσον δεν είναι λιγότερα από πέντε. Οι αποφάσεις του συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Οι συνεδριάσεις του Σ.Σ.Ε. λαμβάνουν χώρα κατά κανόνα μία φορά κάθε τρείς μήνες στο Υπουργείο Οικονομικών. Στα συμπεράσματα του Σ.Σ.Ε καταχωρίζεται η γνώμη των μελών που μειοψήφησαν εφ όσον το ζητήσουν. Στις συνεδριάσεις του Σ.Σ.Ε μπορεί να μετέχουν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, ειδικοί εμπειρογνώμονες καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος, του οποίου η γνώμη κατά την κρίση του προέδρου θα υποβοηθούσε το έργο του συμβουλίου. Οι πληροφορίες από τις συνεδριάσεις του Σ.Σ.Ε είναι απόλυτα εμπιστευτικές και διαβαθμίζονται και κοινοποιούνται με οποιαδήποτε μορφή μόνο με απόφαση του προέδρου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας και οργάνωσης της διοικητικής υποστήριξης του Σ.Σ.Ε. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν στο Σ.Σ.Ε. ή στις επιτροπές ή ομάδες εργασίας που συνιστώνται για την υποβοήθηση του έργου του κάθε πληροφορία ή στοιχείο που τους ζητείται σε συστηματική ή προσωρινή βάση. Τα μέλη του Σ.Σ.Ε. δε λαμβάνουν αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο συμβούλιο. Άρθρο 15.. Άρθρο 16 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1667/1986 «Αστικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»(α!196) 1.Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Ν.1667/1986(Α! 196), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 23

24 «3. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο έως πέντε προαιρετικών μερίδων, εκτός από την υποχρεωτική μερίδα. Προκειμένου για καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο μέχρι εκατό προαιρετικών μερίδων, για μεταφορικούς ναυτιλιακούς συνεταιρισμούς μέχρι το 1% του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων, για πιστωτικούς συνεταιρισμούς μέχρι χιλίων πεντακοσίων και μιας προαιρετικών μερίδων και για πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα ο αριθμός αυτός μπορεί να ανέλθει μέχρι το 2% του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων. Μπορεί δε να ορίζει χωρίς περιορισμό, τον αριθμό των προαιρετικών μερίδων που μπορεί να αποκτήσουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής». 2.Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Ν.1667/1986, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής: «5. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους: α) η συνεταιριστική μερίδα και β) τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο συνεταιρισμό για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του συνεταιρισμού ως τρίτου: α) χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και β) απαιτήσεων για παροχές σε είδος του συνεταιρισμού προς τα μέλη του. Εν τούτοις επιτρέπεται η ενεχύραση μερίδων για την εξασφάλιση πιστώσεων παρεχομένων αποκλειστικά σε μέλη του, από πιστωτικό συνεταιρισμό που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα,στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών του. Στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του καταστατικού κάθε πιστωτικού συνεταιρισμού που λειτουργεί με τη μορφή πιστωτικού ιδρύματος, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να θέτει ειδικά κατά περίπτωση όρια». 3.Στο άρθρο 3 του 1667/1986 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: «Το καταστατικό πιστωτικού συνεταιρισμού που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα, δύναται να περιέχει διατάξεις με τις οποίες: α) Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής ομολόγων που εκδίδει ο εν λόγω πιστωτικός συνεταιρισμός σε συνεταιριστικές μερίδες, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Για τον προσδιορισμό της τιμής μετατροπής του ομολόγου σε συνεταιριστική μερίδα, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου για την κτήση 24

25 συνεταιριστικών μερίδων, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο καταστατικό της συνεταιριστικής τράπεζας. β) Το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα μετατροπής ομολόγων σε συνεταιριστική μερίδα, δύναται να ασκήσει και άλλο πρόσωπο καθοριζόμενο από τον ομολογιούχο συνεταίρο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο καταστατικό του συνεταιρισμού. Για την απόκτηση από το εν λόγω πρόσωπο της ιδιότητας του συνεταίρου ισχύουν οι κανόνες του παρόντος νόμου για την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της συνεταιριστικής Τράπεζας. Η άσκηση του δικαιώματος μετατροπής ομολόγων σε συνεταιριστικές μερίδες, καθώς και η μεταβίβαση του δικαιώματος αυτού απαλλάσσονται παντός φόρου ή τέλους». 4.Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Ν. 1667/1986, όπως ισχύει, συμπληρώνεται ως ακολούθως: «2. Ο συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μια μόνο ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτει. Προκειμένου για πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, ο αριθμός ψήφων μπορεί να καθορίζεται σε συνάρτηση προς τον αριθμό των μερίδων. Η σχέση μεταξύ αριθμού μερίδων και αριθμού ψήφων καθορίζεται με το καταστατικό. Οι ψήφοι ενός μέλους δεν μπορεί να είναι περισσότερες από πέντε ούτε να υπερβαίνουν το 2% του συνολικού αριθμού ψήφων.» 5.Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του Ν. 1667/1986, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «7.Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Στις εκλογές συνεταιρισμών με πάνω από πεντακόσια μέλη ορίζονται εκλογικά κέντρα, τα οποία μπορούν να βρίσκονται και στις έδρες των περιφερειακών εγκαταστάσεων και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος διοριζόμενος από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου της περιφέρειας της έδρας που λειτουργούν τα εκλογικά κέντρα. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς αριθμού δικαστικών λειτουργών, μπορεί να διορίζονται δικηγόροι, ύστερα από πρόταση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου». 6.Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Ν. 1667/1986, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής: «1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε τουλάχιστον μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν στο συνεταιρισμό εργάζονται περισσότερα από είκοσι μη μέλη του συνεταιρισμού ή αν το προβλέπει το καταστατικό, το ένα τουλάχιστον από τα μέλη του 25

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 ΦΕΚ 128/Α/ 3.8.2010. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 ΦΕΚ 128/Α/ 3.8.2010. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 ΦΕΚ 128/Α/ 3.8.2010 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Απριλίου 2010 σχετικά με την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις (CON/2010/33)

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1. Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αθήνα, 21-9-2009 Αριθμ. Πρωτ.: 15277 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX Ηλεκτρονική Δ/νση : Λ. Κατσερέλη : 210 32 72 626 : 210 32 72674 : l.katsereli@pisc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1077/26.3.2012 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ. -- 155 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.: 285 ΘΕΜΑ: Λογιστική παρακολούθηση Αϋλων Τίτλων Δημοσίου. Ι. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να

Ημερομηνία Καταγραφής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΞΑΠΡΕΤ ΑΕ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Μ.Α.Ε. 9329/06/Β/86/22 Συμφώνως προς

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Διαδικτυακός τόπος: www.anek.gr Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα