ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ WWF - ΕΛΛΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε Ευρώ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ WWF - ΕΛΛΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε Ευρώ)"

Transcript

1

2

3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε Ευρώ) Σηµ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Δικαιώµατα χρήσης Ενηµερωτικού Υλικού & λογισµικού 4 36,19 1,19 Πάγιο Ενεργητικό Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Γήπεδα Οικόπεδα 5α , ,08 Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων 5β , ,66 Μεταφορικά µέσα 5γ 0,17 0,14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5γ 9,47 9, , ,03 Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις Εγγυήσεις , ,14 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα , ,36 Χρεώστες διάφοροι , ,78 Ταµείο 1.133, ,54 Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας , , , ,96 Μεταβατικοί λογ/µοί Ενεργητικού Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , ,79 Σύνολο Ενεργητικού , ,11 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές , ,63 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , ,16 Ασφαλιστικοί οργανισµοί , ,45 Πιστωτές διάφοροι , , , ,83 Μεταβατικοί λογ/µοί Παθητικού Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 2.380,00 - Ίδια κεφάλαια Εισφορές ίδρυσης , ,30 Αποθεµατικά , , , ,28 Σύνολο Παθητικού , ,11 Οι σηµειώσεις (σελίδες 8-19) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 3

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε Ευρώ) Έσοδα Σηµ Πωλήσεις Εµπορευµάτων , ,15 Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων (14.717,65) (20.407,45) Πωλήσεις υπηρεσιών , ,96 Επιχορηγήσεις και Δωρεές , ,49 Έσοδα από Ενοίκια 7.248, ,70 Έσοδα από Τόκους , ,37 Συναλλαγµατικές διαφορές ,39 - Έκτακτα έσοδα και κέρδη 359,69 140,10 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 7.965, , , ,41 Μείον : Έξοδα Αµοιβές & έξοδα προσωπικού , ,43 Αµοιβές & έξοδα τρίτων , ,83 Παροχές τρίτων , ,34 Φόροι Τέλη 2.193, ,99 Διάφορα έξοδα , ,28 Τόκοι έξοδα 9.103, ,04 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,11 Συναλλαγµατικές διαφορές ,68 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ,42 Έκτακτα έξοδα & ζηµίες 1.393,98 123,04 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 1.021, , , ,73 Διαφορά Πλεόνασµα 5.376, ,68 Ήτοι : - (Έλλειµµα) / Πλεόνασµα σε ελεύθερα Αποθεµατικά (62.957,49) 6.334,17 - Αύξηση Αποθεµατικών προκαθορισµένου σκοπού , ,51 Βλέπε επόµενες σελίδες Πίνακες Οικονοµικών Δραστηριοτήτων : - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ WWF και - ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ WWF. Οι σηµειώσεις (σελίδες 8-19) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 4

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ WWF ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε Ευρώ) Έσοδα Σηµ Πωλήσεις Εµπορευµάτων , ,70 Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων (5.139,80) (12.519,29) Πωλήσεις υπηρεσιών , ,03 Επιχορηγήσεις και Δωρεές , ,85 Έσοδα από Ενοίκια 7.248, ,70 Έσοδα από Τόκους , ,37 Συναλλαγµατικές διαφορές ,39 - Έκτακτα έσοδα και κέρδη 359,69 140,10 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 7.965, , , ,631,55 Μείον : Έξοδα Αµοιβές & έξοδα προσωπικού , ,27 Αµοιβές & έξοδα τρίτων , ,88 Παροχές τρίτων , ,53 Φόροι Τέλη 811, ,76 Διάφορα έξοδα , ,85 Τόκοι έξοδα 3.368, ,83 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,48 Συναλλαγµατικές διαφορές ,68 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ,42 Έκτακτα έξοδα 1.393,98 123,04 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 1.021, , , ,31 Μείον : Επιβάρυνση µε επιπλέον δαπάνες χρήσεως 2006/07 επιχορηγούµενου προγράµµατος ,07 (Έλλειµµα ) / Πλεόνασµα χρήσεως σε Ελεύθερο Αποθεµατικό WWF (62.957,49) 6.334,17 Αποθεµατικό εκ µεταφοράς , ,83 Συσσωρευµένα αποθεµατικά εις νέο , ,00 Οι σηµειώσεις (σελίδες 8-19) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 5

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ WWF ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε Ευρώ) Έσοδα Σηµ Πωλήσεις Εµπορευµάτων , ,45 Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων (9.577,85) (7.888,16) Πωλήσεις υπηρεσιών , ,93 Επιχορηγήσεις και Δωρεές , , , ,86 Μείον : Έξοδα Αµοιβές & έξοδα προσωπικού , ,16 Αµοιβές & έξοδα τρίτων , ,95 Παροχές τρίτων , ,81 Φόροι Τέλη 1.381,87 954,23 Διάφορα έξοδα , ,43 Τόκοι έξοδα 5.734, ,21 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , , , ,42 Πλέον : Ωφέλεια λόγω µεταφοράς σε Ελεύθερο Αποθεµατικό επιπλέον δαπανών χρήσεως 2006/07 επιχορηγούµενου προγράµµατος ,07 Αύξηση Αποθεµατικών προκαθορισµένου σκοπού , ,51 Αποθεµατικά προκαθορισµένου σκοπού εκ µεταφοράς , ,00 Συσσωρευµένα Αποθεµατικά προκαθορισµένου σκοπού εις νέο , ,51 Οι σηµειώσεις (σελίδες 8-19) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 6

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 (Ποσά σε Ευρώ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Πλεόνασµα χρήσεως 5.376, ,68 Αναπροσαρµογή για ποσά που δεν έχουν ταµιακή επίπτωση : Αποσβέσεις , ,11 Προβλέψεις ,42 Ταµειακές (εκροές) / εισροές προ της χρήσης τους ως κεφάλαια κίνησης , ,21 (Αύξηση) / Μείωση αποθεµάτων 696, ,43 (Αύξηση) / Μείωση απαιτήσεων ( ,46) ,79 Αύξηση / (Μείωση) βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (18.375,96) ,14 Ταµειακές εισροές / (εκροές) από τις δραστηριότητες Εκµετάλλευσης (Α) ( ,74) ,57 Επενδυτικές δραστηριότητες Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως (35,00) (11.110,97) Αγορές ενσώµατων ακινητοποιήσεων (60.647,08) (51.556,07) Δοσµένες εγγυήσεις (2.716,26) (10.690,88) Ταµειακές (εκροές) για επενδυτικές δραστηριότητες (Β) (63.398,34) (73.357,92) Αύξηση/(Μείωση) ταµειακών διαθεσίµων (Α)-(Β) ( ,08) ,65 Ταµειακά διαθέσιµα έναρξης περιόδου , ,17 Ταµειακά διαθέσιµα λήξεως περιόδου , ,82 Οι σηµειώσεις (σελίδες 8-19) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 7

8 της 30ης Ιουνίου, Ιστορικό - Σκοπός Το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ WWF ΕΛΛΑΣ ιδρύθηκε το έτος 1994 ως κοινωφελές ίδρυµα για τη διατήρηση της φυσικής κληρονοµιάς, βάσει του Α.Ν. 2039/39. Ιδρυτές είναι : α. Το εν GLAND της ΕΛΒΕΤΙΑΣ WORLD WIDE FUND FOR NATURE εδρεύον ίδρυµα. β. Ο Ευθύµιος Παπαγιάννης του Κωνσταντίνου, αρχιτέκτων, κάτοικος Αθηνών. Σκοπός του ιδρύµατος, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού (απόφ. Δ.Σ. της 12/7/2007), για την οποία αναµένεται έγκριση των αρµόδιων Υπουργείων, είναι: - Η ενηµέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά µε την ανάγκη για διατήρηση και προστασία της φυσικής κληρονοµιάς. Ο σχεδιασµός, η παραγωγή και η διάθεση κατάλληλου έντυπου, ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού ή οποιασδήποτε άλλης µορφής υλικού για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς. - Η οργάνωση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. - Η υποστήριξη και ενδυνάµωση της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά σε σχέση µε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. - Η συνεργασία µε κρατικούς και µη κρατικούς φορείς, µε ιδιώτες και επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε στόχο την εξασφάλιση ηθικής και οικονοµικής υποστήριξης για την προστασία της φύσης. Η προώθηση επίσης και ενίσχυση κάθε µέσου (νοµικού, οικονοµικού, εµπορικού) για την προστασία της φύσης. - Η συγκέντρωση, διαχείριση και διάθεση πόρων για τη διατήρηση της φύσης. - Η χρηµατοδότηση, οργάνωση, διαχείριση και υποστήριξη δραστηριοτήτων και προγραµµάτων διατήρησης προστασίας και διάσωσης της φύσης. Σε αυτές τις δραστηριότητες περιλαµβάνονται η έρευνα, η ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων µακροχρόνιας διατήρησης και προστασίας της φύσης, η διαµόρφωση προτάσεων, η διασυνοριακή συνεργασία, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας επιστηµόνων, σπουδαστών και άλλων ενδιαφεροµένων. - Η αγορά, αξιοποίηση και διαχείριση γης και άλλων υλικών και άυλων αγαθών µε στόχο την προστασία της φύσης και τη διατήρηση των απειλούµενων ειδών. - Η ίδρυση και η συµµετοχή σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς που επιδιώκουν συµβατούς σκοπούς µε αυτούς του ιδρύµατος. - Η πραγµατοποίηση της αποστολής του ιδρύµατος όπως αυτή διαµορφώνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο σε αρµονία µε τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. 8

9 της 30ης Ιουνίου, Βιβλία και Στοιχεία του ιδρύµατος Το ίδρυµα τηρεί τα Λογιστικά του βιβλία κατά τη διπλογραφική µέθοδο και σύµφωνα µε ότι σχετικό προβλέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία. 3. Κύριες Λογιστικές Αρχές 3.1 Παραδοχή του ιστορικού κόστους Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, τα οικονοµικά δεδοµένα του Ιδρύµατος αποτυπώνονται στο κόστος πραγµατοποίησης τους. 3.2 Νόµισµα τήρησης βιβλίων Τα βιβλία του ιδρύµατος τηρούνται σε Euro και οι επισυναπτόµενες οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε αυτό το νόµισµα. 3.3 Επιχορηγούµενα Προγράµµατα Δράσεων σε εξέλιξη Τα πιστωτικά υπόλοιπα τέλους χρήσεως των υπό εξέλιξη επιχορηγούµενων από τρίτους προγραµµάτων, που οφείλονται σε αδιάθετα εισπραχθέντα έσοδα, εµφανίζονται σε ειδικό δεσµευµένο αποθεµατικό, αναλυτικά κατά πρόγραµµα, προκειµένου να µεταφερθούν στην επόµενη χρήση. Στο ίδιο αποθεµατικό εµφανίζονται αφαιρετικά και τα τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα τέλους χρήσεως των υπό εξέλιξη επιχορηγούµενων προγραµµάτων, τα οποία οφείλονται σε επιπλέον πραγµατοποιηθέντα έξοδα που θα καλυφθούν µε αναµενόµενα έσοδα στην επόµενη χρήση. Επίσης, µε πάγια τακτική, για τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της διαχειριστικής χρήσεως, περιλαµβάνονται στην κατάσταση οικονοµικής δραστηριότητας τα έσοδα που αναµένεται τελικά να εισπραχθούν, µε τη µορφή πρόβλεψης. 3.4 Φορολογία Δεδοµένης της µη κερδοσκοπικής δραστηριότητας του ιδρύµατος δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία εκτός, από τις πράξεις που συνιστούν εµπορική δραστηριότητα οι οποίες φορολογούνται µε συντελεστή 25%. 9

10 της 30ης Ιουνίου, Πάγιο Ενεργητικό Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως. Στην περίπτωση των Γηπέδων Οικοπέδων τα σχετικά έξοδα µεταβίβασης προστίθενται στην τιµή αγοράς τους. Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία, εκτός των Οικοπέδων & Κτιρίων, αποσβένονται πλήρως στο έτος κτήσης τους και οι αποσβέσεις αυτές επιβαρύνουν, ανάλογα, το κόστος των προγραµµάτων και το κόστος λειτουργίας του Ιδρύµατος. Αντίθετα, τα οικόπεδα και κτίρια, που αποκτήθηκαν από δωρεά στις προηγούµενες χρήσεις 2006/07 και 2007/08, αποτιµήθηκαν στην αντικειµενική αξία τους και τα κτίρια αποσβένονται µε τον συντελεστή που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 4. Δικαιώµατα χρήσης ενηµερωτικού υλικού και λογισµικού Τα δικαιώµατα χρήσης ενηµερωτικού υλικού και λογισµικού αναλύονται ως ακολούθως : Δικαιώµατα χρήσης Βιντεοκασέτας Δαδιάς ,14 Προγράµµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «71.948,12 Σύνολο αξίας κτήσεως ,26 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων (Έξοδα Κτηµατολογίου) χρήσεως 2008/09 «35,00 Σύνολο αξίας κτήσεως ( Α ) ,26 Αποσβέσεις έως (87.114,07) Αποσβέσεις χρήσεως 2008/09 «(0,00) Αποσβέσεις έως ( Β ) (87.114,07) Αναπόσβεστη αξία ( Α ) ( Β ) 36,19 10

11 της 30ης Ιουνίου, Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 5α. Γήπεδα Οικόπεδα Η αξία των Γηπέδων Οικοπέδων του Ιδρύµατος ανέρχεται κατά την σε ποσό ,08 και αναλύεται ως ακολούθως : Καταβληθέν τίµηµα για την αγορά έκτασης στην περιοχή Σεκανίων Ζακύνθου, σύµφωνα µε το σχετικό Συµβόλαιο αγοράς, ,72 Δαπάνες µεταβίβαση της ανωτέρω έκτασης «39.909,45 Αντικειµενική Αξία Οικοπέδου (ποσοστό 37,5%) οικοδοµής επί της οδού ΣΟΦΙΑ ΣΛΗΜΑΝ 5 στην ΑΘΗΝΑ, δωρεάς ΚΟΥΣΙΟΥ « ,87 Αντικειµενική Αξία Οικοπέδου (ποσοστό 75%), έκτασης 300 τ.µ., στον Οικισµό ΜΕΣΑΡΙΑΣ στη ΜΟΛΙΣΤΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ του Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, δωρεάς ΚΟΥΣΙΟΥ «1.350,00 Αντικειµενική Αξία Αγροτεµαχίων, συνολικής έκτασης τ.µ. στη θέση ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δήµου ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ του Νοµού ΑΡΤΑΣ, δωρεάς ΚΟΥΣΙΟΥ «5.443,71 Αντικειµενική Αξία Αγροτεµαχίων (ποσοστό 75%), συνολικής έκτασης τ.µ. στην κτηµατική περιφέρεια ΜΟΛΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ του Δήµου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, δωρεάς ΚΟΥΣΙΟΥ «5.106,33 Σύνολο Αξίας ,08 5β. Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού ανέρχεται κατά την σε ποσό ,98 το οποίο αντιπροσωπεύει την αντικειµενική αξία των κτιρίων δωρεάς ΚΟΥΣΙΟΥ και αναλύεται ως εξής : 11

12 της 30ης Ιουνίου 2009 Αντικειµενική Αξία Οικοδοµής (ποσοστό 37,5%) επί της οδού ΣΟΦΙΑΣ ΣΛΗΜΑΝ 5 στην ΑΘΗΝΑ, έκτασης 240 τ.µ., δωρεάς ΚΟΥΣΙΟΥ ,80 Αντικειµενική Αξία Οικίας (ποσοστό 75%), έκτασης 140 τ.µ., επί Οικοπέδου έκτασης 300 τ.µ. στον Οικισµό ΜΕΣΑΡΙΑΣ στη ΜΟΛΙΣΤΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ του Δήµου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Δωρεάς ΚΟΥΣΙΟΥ «7.877,76 Σύνολο αξίας κτήσεως ( Α ) ,56 Αποσβέσεις έως (4.928,90) Αποσβέσεις χρήσεως 2008/09 (5.010,68) Αποσβέσεις έως ( Β ) (9.939,58) Αναπόσβεστη αξία ( Α ) ( Β ) ,98 5γ. Λοιπές ενσώµατες ακινητοποιήσεις Οι λοιπές ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται κατά την , σε Euro, ως ακολούθως : Μεταφορ. Μέσα Έπιπλα & Εξοπλισµός Σύνολο Κόστος έως , , ,66 Αγορές χρήσεως 2008/ , , ,09 Κόστος έως , , ,75 Μείον : Αποσβέσεις έως , , ,37 Αποσβέσεις χρήσεως 2008/ , , ,74 Αποσβέσεις έως , , ,11 Αναπόσβεστη αξία ,17 9,47 9,64 6. Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις ανέρχονται κατά την σε ποσό ,40 το οποίο αναλύεται ως εξής : 12

13 της 30ης Ιουνίου Εγγυήσεις Ενοικίων Γραφείων οδού Φιλελλήνων ,27 - Εγγυήσεις ΔΕΗ Γραφείων «399,00 - Εγγυητική Επιστολή Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου ΕΒΡΟΥ «4,36 - Εγγυητική Επιστολή Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου ΔΑΔΙΑΣ «5.178,77 Σύνολο Εγγυήσεων ,40 7. Αποθέµατα Τα αποθέµατα του Ιδρύµατος ανέρχονται κατά την σε ποσό ,66 και αναλύονται ως εξής : Βιβλία , ,28 Ενδύµατα 2.065, ,83 Κάρτες 950, ,50 Κάλτσες 13,36 13,36 Παιγνίδια 116,36 145,40 Τσαντάκια 2.555, ,98 Κεριά 392,36 396,17 Σχολικά είδη - 627,01 Αποθέµατα υποκαταστήµατος , ,83 Σύνολο αποθεµάτων , ,36 8. Χρεώστες διάφοροι Οι χρεώστες διάφοροι ανέρχονται κατά την σε ποσό ,86 και αναλύονται ως ακολούθως : FOURSIDE E.Π.E , ,42 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK EΡΓΑΣΙΑΣ , ,48 COCA COLA ,00 - ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΕΒΕ , ,00 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΙΩΝ ,00 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 8.456, ,35 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΕ 5.967,10 - ON STAGE EΠE 5.950,00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5.581,25 - ΣΤΑΜΙΩΝ ΑΕ 5.355,00 - Σε µεταφορά , ,25 13

14 της 30ης Ιουνίου, 2009 Από µεταφορά , ,25 ΑΝΕΜΟΝ 5.000,00 - ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕ 4.551,75 - ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.177, ,50 CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λογ. προς απόδοση 6.495, ,06 ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Λογ. προς απόδοση 4.852, ,48 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 390, ,91 Σύνολο , ,20 Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - FOURSIDE E.Π.E. (89.367,42) (89.367,42) Υπόλοιπο , ,78 9. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας ανέρχονται κατά την σε ποσό ,50 και αναλύονται ως ακολούθως : EFG Eurobank , ,10 Alpha Bank λογ , ,80 Τράπεζα Πειραιώς λογ , ,63 Alpha Bank λογ , ,46 Αγροτική Τράπεζα όψεως , ,40 ΕΤΕ λογ. 104/ , ,30 ΕΤΕ λογ , ,28 Citibank Λογ/µός , ,03 EFG Eurobank Κ.Ο. (επιταγές) 1.489,75 - Αγροτική Τράπεζα ,55 338,55 EFG Eurobank , ,37 C.C.F U.S.D. 3,29 3,29 Citibank Λογ/µός C/B 22, ,54 Citibank Λογ/µός SFR (0,58) 4.606,97 EFG Eurobank Repos σε EURO ,56 Σύνολο , , Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ανέρχονται κατά την σε ποσό ,17, έναντι ποσού ,79 της προηγούµενης χρήσεως και αφορούν αναµενόµενες χρηµατοδοτήσεις προγραµµάτων βάσει σχετικών συµβάσεων. 14

15 της 30ης Ιουνίου, Προµηθευτές Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές ανέρχονται κατά την σε ποσό ,55 και αναλύονται ως ακολούθως : ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4.324,46 - ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ 2.311,66 - ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AE 1.289,98 - INFINITY ΕΠΕ 1.231,30 - ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ 800,23 - ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Δ. ΑΘ. 674,00 - ΔΟΥΝΙΑΣ Α. ΧΑΡ. & ΣΙΑ ΟΕ 627,15 - ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ 621,54 - GEO INFORMATION AE ,00 SCRIPTA ΕΠΕ ,35 ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ - 999,60 Διάφοροι 2.140, ,68 Σύνολο , , Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη Οι υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη ανέρχονται κατά την σε ποσό ,36 και αναλύονται ως ακολούθως : Φ.Π.Α ,44 181,13 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών , ,18 Φόρος Αµοιβών Τρίτων , ,98 Φόροι Τέλη Τιµολογίων Αγοράς 636, ,36 Φόρος Εισοδήµατος 1.521, ,51 Σύνολο , , Ασφαλιστικοί Οργανισµοί Οι υποχρεώσεις από Ασφαλιστικούς Οργανισµούς ανέρχονται κατά την σε ποσό ,70 και αναλύονται ως ακολούθως : 15

16 της 30ης Ιουνίου, Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) , ,58 ΤΣΜΕΔΕ 964,07 910,20 ΚΥΤ 189,39 178,67 Σύνολο , , Πιστωτές διάφοροι Οι υποχρεώσεις προς Πιστωτές διάφορους ανέρχονται κατά την σε ποσό 5.256,26, έναντι ποσού 6.145,59 της προηγούµενης χρήσεως ( ). Οι ανωτέρω υποχρεώσεις, κατά το µεγαλύτερο µέρος ποσού 4.665,01 αφορούν στο πιστωτικό υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασµού του Ιδρύµατος µε την «Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία WWF Ελλάς». 15. Εισφορές Ίδρυσης Οι Εισφορές Ίδρυσης, συνολικού ύψους ,30, είναι η περιουσία του ιδρύµατος όπως προσδιορίζεται στο Προεδρικό Διάταγµα Ίδρυσης. Οι Ιδρυτές µε τις αντίστοιχες εισφορές είναι οι ακόλουθοι : Ίδρυµα WWF International ,29 Ε. Κ. Παπαγιάννης για λογ/µό της Αστικής Μη κερδοσκοπικής εταιρείας WWF Ελλάς «39.460,01 Σύνολο , Αποθεµατικά Τα αποθεµατικά ανέρχονται κατά την σε ποσό ,55 και αναλύονται ως ακολούθως : ΥΠΟΛ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 2008/09 ΥΠΟΛ Αποθεµατικό Ελεύθερο Πλεόνασµα Δράσεων WWF ,00 (62.957,49) ,51 Αποθεµατικό Δεσµευµένο από αδιάθετα έσοδα προγρ/των , , ,57 Αποθεµατικό από Δωρεά Παγίων (ΚΟΥΣΙΟΥ) , ,47 Σύνολο , , ,55 Ανάλυση του Δεσµευµένου Αποθεµατικού κατά Δράση ή Πρόγραµµα παρέχεται στην επόµενη σελίδα (Σηµείωση 17). 16

17 της 30ης Ιουνίου Ανάλυση κατά Δράση ή Πρόγραµµα του Δεσµευµένου Αποθεµατικού ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛ. 30/06/08 Μεταφ./ Τακτοπ. ΕΣΟΔΑ 2008/09 ΕΞΟΔΑ 2008/09 ΥΠΟΛ, 30/06/09 ΙΔΡΥΜΑ MAVA WWF ΠΡΟΓ. LIFE MONK SEAL matching fund (21.967) ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ WWF (72.588) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (52.924) - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡ. ΠΡΟΣΤ. ΠΡΕΣΠΩΝ (52.000) - ΙΔΡΥΜΑ MAVA ΠΡΕΣΠΑ ( ) ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ( ) ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ WWF (11.020) ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΔΙΑΣ ( ) - ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ( ) ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ WWF (29.802) EUROBANK EUROBANK ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩ- ΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (80.603) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡ. ΠΟΛΙΤ. ΕΚΣΤΡΑΤ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (92.557) - ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (1.450) (1) (795) (2.246) ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (GAA) ΕΥΡΩΠ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ LIFE MONK SEAL (17.221) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΔΙΑΣ EVS (8.447) (48.247) - ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ : ΕΠΑΕΚ (6.228) (53.925) - ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ (6.910) (4.182) - (ΕΠΠΕΡ) ΕΖΕ : ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (13.146) (5.093) (13.548) ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (8.800) - EUROPE TOP TEN (7.027) ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (5.000) - ΔΙΚΤΥΟ WWF ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΕΜΝ (Global Freshwater Program) (38.107) - FISHERIES POLICY (12.533) ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤ. ΑΛΛΑΓΗ (7.500) - ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ ΠΡΟΓΡ. " ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ " ( ) ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ WWF (29.802) Σε µεταφορά , ( )

18 της 30ης Ιουνίου Ανάλυση κατά Δράση ή Πρόγραµµα του Δεσµευµένου Αποθεµατικού Από µεταφορά , ( ) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡ. " ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ " (6.331) (36.522) ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ WWF (4.791) ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΡ. " ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ " (12.733) ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ WWF (1.154) 371 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ (8.497) - EUROPEAN CLIMATE FOUNDATION - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤ. ΑΛΛΑΓΗ (11.846) E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛ. ΑΕ 3E ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (15.307) ΤΕΤΡΑΠΑΚ ΑΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ (5.500) Σύνολα , ( ) Επιχορηγήσεις και δωρεές Οι Επιχορηγήσεις και δωρεές ανήλθαν στη χρήση 2008/09 σε ποσό ,23 και αναλύονται ως ακολούθως : 2008/ /08 ΙΔΡΥΜΑ MAVA , ,00 ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΒΕΝΤΗ , ,00 ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ , ,00 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ , ,00 ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 5.000, ,00 EUROPEAN CLIMATE FOUNDATION ,00 - ΣΥΝΔΡ. ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ , ,64 WWF INTERNATIONAL , ,98 WWF ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ , ,00 WWF ITALY ,00 - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΥΠ. ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ) , ,84 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΠΡΟΓΡ/ΤΑ) , ,91 ΥΠΟΥΡ. ΑΠΑΣΧΟΛ. & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,00 - MINERVA MARINE A.E , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ HSBC ,00 ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS AE ,00 ΛΟΙΠΟΙ 4.245, ,12 Σύνολο , ,49 18

19 της 30ης Ιουνίου Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Εκτός από τη µη διενέργεια πρόβλεψης για αποζηµίωση του προσωπικού που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου (βλ. προηγ. σελ. 1 παρούσας), πολιτική που εφαρµόζεται πάγια από το Ίδρυµα, καθώς και της επισήµανσης στην ίδια Έκθεση για το ενδεχόµενο επιβαρύνσεων για επιπλέον Φόρο Εισοδήµατος που θα προκύψει από τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων υπό των φορολογικών αρχών, δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 19

20 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΔΑΝΟΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ WWF-ΕΛΛΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

21 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου 1 Ισολογισµός 3 Καταστάσεις Οικονοµικής Δραστηριότητας 4-6 Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικών Ροών

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων : Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ WWF-ΕΛΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ WWF-ΕΛΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ WWF-ΕΛΛΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» E x p e r i e n c e K n o w l e d g e R e l i a b i l i t y ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ AEGEAN SEA FOODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε 52598/03/Β/02/42 ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ ΤΚ 200 01 AEGEAN SEA FOODS Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΙΣ ΠΑΡΚ ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 31/12/2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E.

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E. ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 Oι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

WINLINK A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 εκεµβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

WINLINK A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 εκεµβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «WINLINK A.E.» την 1 Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ` σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «OLYMPIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης . σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ.» την 20 Μαρτίου 2007 και

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

AQUA BIOTECH HELLENIC A.E.

AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε Αρ.Μ.Α.51827/70/Β/02/40 AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 (περίοδος 1.1.2007 31.12.2007) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2011 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2011

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2011 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2011 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2011 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN HUMAN RESOURCES ΑΕΠΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ACTION PLAN HUMAN RESOURCES ΑΕΠΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 Δεκεμβρίου 2005»

«Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 Δεκεμβρίου 2005» Δικτύων Εταιρικών Συναλλαγών ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49290/01/Β/01/392 «Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 Δεκεμβρίου 2005» Οικονομικές Καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα