ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»"

Transcript

1 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006

2

3 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2006 ΠΡΟΔΓΡΟ: ΔΗΡΖΝΖ. ΑΝΣΩΝΑΡΑΚΟΤ - ΜΟΤΣΑΦΔΛΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟΤ: ΑΡΑΝΣΟ. ΚΑΡΓΑΚΟ, ΕΔΣΖ. ΞΑΝΘΑΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Μέρος 1ο: Έλαξμε πλεδξίνπ απφ ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θα Μαξηέηηα Γηαλλάθνπ. Υαηξεηηζκφο απφ ηελ Πξφεδξν θα Δηξήλε Αλησλαξάθνπ-Μνπζηαθέιινπ Υαιρεηιζμοί από ηοσς παρεσριζκομένοσς Δπιζήμοσς. Υαηξεηηζκφο θαη Δηζήγεζε απφ ην Ννκάξρε Λαθσλίαο θ. Κψζηα Φνχξθα Θέμα: Αλάπηπμε, Πνξεία θαη Πξννπηηθή ηεο Λαθσλίαο. Δηζήγεζε απφ ηελ θα Εέηε Ξαλζάθε Καζεγήηξηα Παλ/κίνπ Αζελψλ, Μέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ, Πξφεδξνο ηεο ρνιήο αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ & πνιηηηζηηθψλ ζπνπδψλ ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Θέμα: Ζ ζπκβνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηελ πλεπκαηηθή & πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο Λαθσλίαο.

4 Δηζήγεζε απφ ηνλ θ. Σάθε Αιεμάθε, θαζεγεηή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλ/κίνπ. Θέμα: Καηεπζχλζεηο Αλάπηπμε ηεο Λαθσλίαο. Δηζήγεζε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Οηθνλνκάθν, Γελ. Γξακκαηέα ηεο Παιιαθσληθήο. Μέρος 2 ο : Υαηξεηηζκνί / Δηζεγήζεηο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Σ. Απηνδηνίθεζεο Λαθσλίαο. Υαηξεηηζκνί / Δηζεγήζεηο απφ: εθπξνζψπνπο ηεο Οκνγέλεηαο, πιιφγνπο & σκαηεία ηεο Παιιαθσληθήο & άιισλ Λαθσληθψλ σκαηείσλ, ζπλεξγαδφκελα σκαηεία. Μέρος 3 ο : Σειεηή Λήμεο πλεδξίνπ πκπεξάζκαηα πλεδξίνπ Απνλνκή Τπνηξνθίαο & Γηαθξίζεσλ Δηζήγεζε απφ ηελ Τπνπξγφ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θα. Φάλε Πάιιε- Πεηξαιηά. Θέμα: Θξεζθεπηηθφο Σνπξηζκφο Λαθσλία. Γείπνο Παρεσριζκομένων Σέλος σνεδρίοσ 2

5 1 ο ΜΔΡΟ ΔΗΡΖΝΖ. ΜΟΤΣΑΦΔΛΛΟΤ: Λάλσλεο θαη Λάθαηλεο θ θίινη παξαθαιψ λα μεθηλήζνπκε ην ζπλέδξην καο κε ηελ Κπξηαθή πξνζεπρή: ινη καδί Πάηεξ εκψλ..καιψο Ήξζαηε, ζα παξαθαιέζσ ηνλ θ. Καξγάθν θαη ηελ θ. Ξαλζάθε λα δηεπζχλνπλ ην ζπλέδξην καο. ΑΡΑΝΣΟ. ΚΑΡΓΑΚΟ: Καιεκέξα ζαο. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηελ Παιιαθσληθή γηα ηελ πξνζγελνκέλε ζην πξφζσπφ κνπ ηηκή λα είκαη ζήκεξα Πξφεδξνο ζηελ εμαηξεηηθή απηή ζπλεδξία θ παξαθαιψ ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θα. Γηαλλάθνπ Μαξηέηηα, λα θεξχμεη ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ. ΜΑΡΗΔΣΣΑ. ΓΗΑΝΝΑΚΟΤ: Κπξία Πξφεδξε, θχξηνη Βνπιεπηέο, θχξηε Ννκάξρα, θχξηε Γήκαξρε Αζελαίσλ, αγαπεηνί θίινη, ζηειέρε, θπξίεο θαη θχξηνη, ζαο κεηαθέξσ ζεξκφ ραηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηνπ Πξσζππνπξγνχ Κψζηα Καξακαλιή θαη θπζηθά ππφ ηελ ηδηφηεηά κνπ φρη ηφζν σο Τπνπξγνχ αιιά φζν σο αλζξψπνπ πνπ γελλήζεθε θαη έδεζε αξθεηά ρξφληα ζηε Λαθσλία. Ήζεια λα ζπγραξψ ηελ Παιιαθσληθή γηα ηελ πξσηνβνπιία πνπ πήξε γηαηί ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή, ηελ νιηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα ζπδεηνχληαη ζπλνιηθά. Θέισ λα ζεκεηψζσ πάλησο φηη ζηα δεηήκαηα παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο, ζηελ ηειεπηαία δηεηία έγηλαλ πνιχ ζεκαληηθά βήκαηα, πνπ λνκίδσ φηη δείρλνπλ θαη ην κέιινλ, δειαδή ηελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Γελ είλαη κφλν νη λέεο ζρνιηθέο κνλάδεο, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπο θαη νη ξπζκίζεηο δεηεκάησλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ζηε πάξηε, αιιά είλαη θπξίσο 3

6 νη επελδχζεηο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Ζ επηινγή πνπ έγηλε απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη ε δηθή καο ζπλαίλεζε γηα ηελ ρνιή Ννζειεπηηθήο πνπ είλαη ε κφλε ζρνιή κεηά ηελ Αζήλα παλεπηζηεκηαθή λνζειεπηηθή ζρνιή ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ ΣΔΗ θαη ην Παξάξηεκα ησλ ΣΔΗ ζηελ πεξηνρή, ε αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ ηεο Δζηίαο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ, ψζηε θαη νη θηηξηαθέο θαη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο λα αληαπνθξίλνληαη ζην χςνο ησλ επηζηεκνληθψλ απαηηήζεσλ πνπ ππάξρνπλ, θαζψο θαη ε πξνζθνξά ηνπ παηξηψηε καο θ. Βαιιηψηε, ν νπνίνο θηίδεη φιν ην ΣΔΗ ζηε πάξηε θαη ζέισ λα ηνλ επραξηζηήζσ δεκφζηα απφ δσ, απνηεινχλ θηλήζεηο πξνο ην κέιινλ. Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ε Λαθσλία δηαζέηεη ηαπηφρξνλα εμαηξεηηθέο νκνξθηέο, αξραηφηεηεο θαη ηα βπδαληηλά πνπ είλαη κνλαδηθά θαη κνλαδηθήο αμίαο, θπξίσο φκσο απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα ηεξεζεί κηα ηζνξξνπεκέλε θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή, λα κελ επηβαξπλζεί ην πεξηβάιινλ, φ,ηη αλαπηπρζεί λα γίλεη κε ηξφπν πξαγκαηηθά ήπην, λα είλαη ζε ζέζε ε Λαθσλία λα δερζεί ηνπξηζκφ πςεινχ επηπέδνπ φρη κφλν νηθνλνκηθνχ αιιά θαη επηζηεκνληθνχ. Καη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κεηά απφ αίηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζα δεκηνπξγεζεί ην Ίδξπκα Βπδαληηλψλ πνπδψλ ζην Μπζηξά, ηνπ νπνίνπ ε θηηξηαθή ππνδνκή πξνεηνηκάδεηαη απηή ηελ ζηηγκή θαη ζα είλαη έλα Δπηζηεκνληθφ Ίδξπκα πνπ ζα αλνίμεη ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη επνκέλσο ζα ζηεξίδεηαη δηαρξνληθά νηθνλνκηθά απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζην κέιινλ ζε επηζηήκνλεο απφ φιν ηνλ θφζκν λα βνεζεζνχλ ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ζα ζπλεξγαζηεί κε αληίζηνηρα Ηλζηηηνχηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζα δεκηνπξγήζεη θαη έλα νπζηαζηηθφ Θεξκατθφ πεξηβάιινλ. Γηαηί ε αλάπηπμε ζηελ πεξηθέξεηα βέβαηα δελ είλαη ππφζεζε πνπ είδακε ηελ ηειεπηαία θνξά γηα ην πψο ζα ζπληεξεζνχλ νξηζκέλεο νηθνδνκηθέο ππνδνκέο, αιιά θπξίσο θαη πξψηα απ φια ε δεκηνπξγία αθαδεκατθνχ πεξηβάιινληνο θαη αληηιήςεσλ θαη ζθέςεσλ πνπ ζπληείλνπλ ζε απηφ πνπ φινη επελδχνπλ ζήκεξα. Δίλαη ε θνηλσλία ηεο γλψζεο, είλαη ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, απφ ην νπνίν άιισζηε ε ρψξα καο έρεη πξαγκαηηθά λα πεξηκέλεη. 4

7 Λακβάλνληαο ππφςε φηη αθφκα θαη ρψξεο πνπ έρνπλ ηζρπξέο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο επελδχνπλ αθξηβψο ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. Με απηέο ηηο ζθέςεηο, θπξία Πξφεδξε, ζέισ θαη πάιη λα ζαο ζπγραξψ. Έρεηε ζπγθεληξψζεη εδψ αλζξψπνπο κε ηδηαίηεξε αμία, επηζηήκνλεο, ηνπηθνχο άξρνληεο θαη λνκίδσ φηη απηή ε ζπλνιηθή ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη ζα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία γεληθφηεξσλ αληηιήςεσλ πνπ δελ ζα ζηεξίδνπλ κφλν βέβαηα ηελ αηνκηθή αλάδεημε, γηα ηελ νπνίαλ εκείο έρνπκε δηαθξηζεί ζηε Λαθσλία, πξέπεη λα ζηεξίμνπλ απφιπηα εθηφο απφ ηελ αηνκηθή αλάδεημε θαη επζχλε θαη ηε ζπιινγηθή δξάζε. Με απηέο ηηο ζθέςεηο θεξχζζσ ηελ έλαξμε απηνχ ηνπ πλεδξίνπ. ΑΡΑΝΣΟ ΚΑΡΓΑΚΟ: Κχξηνη επίζεκνη, Λάθαηλεο θαη Λάθσλεο, ηψξα πνπ βιέπσ θαη ηα κέζα ζα ήζεια λα πσ φηη ε Λαθσλία, ν Λαθσληθφο ηχπνο γίλεηαη ζνθφηεξνο, πξνρζέο ράζακε έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα δεκνζηνγξαθηθά πξάγκαηα ηεο Λαθσλίαο, ζηνλ Αλδξέα Σξηθέηε, αησλία ηνπ ε κλήκε. Ζ Λαθσλία καο βγαίλεη απφ έλα θαινθαίξη, άγξην θαινθαίξη, βαξηά πιεγσκέλε θαη ζέινπκε εδψ λα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδεη ν λνκφο καο επξχηεξα, κέζα ζε έλα πλεχκα νκφλνηαο, ζπλεξγαζίαο, νπσζδήπνηε έμσ απφ θνκκαηηθέο αληηπαξαζέζεηο, γηαηί κπνξεί λα αλήθνπκε εδψ θαη εθεί αιιά φινη αλήθνπκε ζηε Λαθσλία. Θα ήζεια λα επαηλέζσ ηελ θπξία Τπνπξγφ δηφηη νπσζδήπνηε ηηκά θαη ε ίδηα ηελ θαηαγσγή ηεο κε ηελ βξαρπινγία κε ηελ νπνία αλέπηπμε απηά πνπ έπξεπε λα καο πεη. αο ζπκίδσ φηη ν κεγάινο παξηηάηεο ζηξαηεγφο ν Γίιππνο, απηφο πνπ λίθεζε ηνπο Αζελαίνπο ζηε ηθειία, φηαλ πήξε ην ιφγν ζηε πλέιεπζε είπε: Λάθσλ εηκί ιαθσληζηί ιαιψ. Καη κε ηξεηο θνπβέληεο είπε ηα πάληα. Καη νη Γάιινη πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηελ βξαρπινγία κελ ζαο θάλεη εληχπσζε ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έθθξαζε ιαθσλίθ. Θα παξαθαιέζσ, ινηπφλ, φινπο φζνπο ζα πάξνπλ ην ιφγν λα απεπζχλνπλ ραηξεηηζκφ ή λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε ηνπνζέηεζε λα ελζπκνχληαη ην πεξίθεκν ιαθσλίζεηλ πνπ δφμαδε ηελ παηξίδα καο ζηνπο αηψλεο. 5

8 Ωο Πξφεδξνο, ινηπφλ, θαιψ λα απεπζχλεη ραηξεηηζκφ ε θα Δηξήλε Αλησλαξάθνπ-Μνπζηαθέιινπ πνπ είλαη ε εκςπρσηήο καο καδί κε ηνλ παξαθείκελφ κνπ ζηξαηεγφ θαη ηα άιια κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεδξίνπ απηνχ. ΔΗΡΖΝΖ ΜΟΤΣΑΦΔΛΛΟΤ: Κπξία Τπνπξγέ, εθπξφζσπε ηνπ Πξσζππνπξγνχ καο, θχξηε Πξφεδξε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, θχξηνη Βνπιεπηαί Λαθσλίαο, θ.θαλδαιάθε, θ.γαβάθε, θχξηε Τθππνπξγέ θ. Καζίκε Δμσηεξηθψλ, θχξηε Ννκάξρε Λαθσλίαο, θχξηνη Γήκαξρνη, θχξηνη εθπξφζσπνη ηεο Λαθσλίαο, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, εθπξφζσπνη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, θχξηνη ηέσο Πξφεδξνη ηεο Παιιαθσληθήο Δλψζεσο, εθιεθηνί εθπξφζσπνη Οκνζπνλδηψλ, Δλψζεσλ θαη πιιφγσλ, θχξηνη παλεπηζηεκηαθνί, λαχαξρνη, πηέξαξρνη, εθιεθηνί ζπκπαηξηψηεο κνπ, θπξίεο θαη θχξηνη, εθ κέξνπο ηεο Παιιαθσληθήο ζαο θαισζνξίδσ θαη ζαο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ ηηκεηηθή ζπκκεηνρή ζαο ζηηο εξγαζίεο ηνπ δεχηεξνπ πλεδξίνπ ηεο Παιιαθσληθήο. Θα κνπ επηηξέςεηε λα αλαθεξζψ πνιχ πεξηιεπηηθά ζην θνξέα. Ζ Παιιαθσληθή δελ απνηειεί ην λνκηθφ θνξέα, είλαη ζεζκηθή ζηέγε επηθνηλσλίαο ησλ απαληαρνχ ζπκπαηξησηψλ καο, γηα εζεινληηθή ζπλεξγαζία θαη πξνζθνξά ζηε γε πνπ γελλεζήθακε, ηε γε ησλ παηεξάδσλ καο, πνιιέο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο ζήκεξα δνθηκάδνληαη θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, ζπξξηθλνχληαη πιεζπζκηαθά θαη αλαδεηνχλ ην δξφκν ηεο ζχγρξνλεο αλάπηπμεο. Σν έξγν απηφ αλήθεη θαηαξρήλ ζηελ πνιηηεία, ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Ζ δηθή καο ζπλδξνκή κπνξεί λα είλαη απνθαζηζηηθή αλ πξνβάιινπκε ηα πξνβιήκαηα θαη πξνζθέξνπκε ηηο θαιέο καο ππεξεζίεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Αξσγνί ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ άμησλ βνπιεπηψλ καο θ.θ. Σάθε θαλδαιάθε, ηέσο Τθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, ηνπ θ. Αζαλαζίνπ Γαβάθε Κνζκήηνξνο ηεο Βνπιήο, ηνπ θ. Λεσλίδα Γξεγνξάθνπ πνπ γηα πνιχ πξνζσπηθνχο ιφγνπο δελ κπφξεζε ζήκεξα λα είλαη εδψ, (φπσο κνπ ηειεθψλεζε), ηνπ Ννκάξρε καο θ. Κψζηα Φνχξθα θαη ησλ Γεκάξρσλ ηεο Λαθσλίαο θαη ηνπ ιεθαλνπεδίνπ, δελ ζαο εμαηξψ γηαηί θαη εζείο έρεηε ηελ ίδηα επζχλε κηα θαη είζηε Λάθσλεο θαη έρεηε αλαιάβεη ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα. Δπίζεο ηνπο εθ Λαθσλίαο θαηαγφκελνπο πνπ ζήκεξα θαηέρνπλ 6

9 πςειφηαηεο ζέζεηο ππνπξγψλ, πθππνπξγψλ, δεκάξρσλ, επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη φισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ θαη ησλ απφλησλ, πνπ φπσο κε δηαβεβαίσζαλ εηο ην ηειέθσλν θαη κε γξαπηέο ηνπο παξεκβάζεηο πξνο κεγάιε ηνπο ιχπε, γηα γεγνλφηα ηα νπνία γλσξίδεηε ζρεδφλ φινη νη παξφληεο, βξίζθνληαη ζήκεξα ζηε Λαθσλία καο. Βεβαίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη γηγάληηα βήκαηα πξνφδνπ θαη δεκηνπξγίαο. Δθηηκψ φηη επ απηνχ ζα καο ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά νη αμηφηηκνη θχξηνη, θχξηνη νκηιεηέο καο. Δκείο ληψζνπκε ππεξήθαλνη γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Λαθσλίαο καο, ηνπ ηφπνπ καο. Έρνπκε ηε ζέιεζε λα πξνζθέξνπκε πιηθή θαη εζηθή ζπλδξνκή γηα ηελ πξφνδφ ηεο θαη γηα λα κείλεη ε πξνγνληθή γε ηφπνο ραξνχκελνο, δσήο θαη δεκηνπξγίαο. Αηζζαλφκαζηε εζεινληέο, ιακπαδεδξφκνη ηνπ Λαθσληθνχ ηδεψδνπο, πνπ πξνζπαζνχκε λα ην κεηαθέξνπκε ζηνπο λεφηεξνχο καο, ζηα παηδηά καο, ιακπεξφ θαη αθηηλνβφιν. Δκείο πνπ δνχκε καθξηά απφ θεη πνπ επηζπκνχκε, είκαζηε ρηιηάδεο. Δξρφκαζηε άιινο γηα ιίγν θαη άιινο γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ φκνξθε παηξίδα καο. Δπηζπκνχκε λα βξηζθφκαζηε εθεί, φκσο νη θαζεκεξηλέο αλάγθεο, καο θξαηνχλ καθξηά ηεο. Σνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν δνχκε ζην ιεθαλνπέδην θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Μεγάιε καο επηζπκία, ινηπφλ είλαη, λα έρνπκε έλα ρψξν δηθφ καο. Θέισ λα ην αθνχζεηε πνιχ θαιά, θπξία Τπνπξγέ, γηαηί δεηψ ηε βνήζεηά ηε δηθή ζαο θαη φισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ επ απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Δπηζπκνχκε έλα ρψξν πνπ ζα πεξηκέλεη κε αγάπε λα καο δερζεί φηαλ έρνπκε ηελ αλάγθε λα δνχκε ηνλ παηξηψηε καο ή λα ζρνιηάζνπκε θαη λα δηαβάζνπκε ιαθσληθά βηβιία ή λα γλσξηζηνχλ ηα Λαθσλφπνπια κεηαμχ ηνπο θαη λα ληψζνπλε γηα ιίγν φηη είκαζηε ζηελ παηξίδα. Δπηζπκνχκε έλα θνκκάηη ηεο Λαθσλίαο λα ην έρνπκε κεηαθέξεη εδψ. Να έρνπκε έλα γξαθείν, ρψξνπο γηα βηβιηνζήθεο, ρψξνπο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο. Έλα ρψξν πνπ ζα είλαη κηα αλνηρηή αγθαιηά γηα ηνπο νκνγελείο, φηαλ δηέξρνληαη απφ ηελ Αζήλα, σζφηνπ θαηέβνπλ ζηελ παηξίδα ή γηα φζνπο έξρνληαη απφ ηελ παηξίδα γηα δηθέο ηνπο επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο αλάγθεο. 7

10 Να ππάξρεη θάπνηνο ρψξνο ππνδνρήο βνεζείαο ή ζπκπαξάζηαζεο γηα θαιέο θαη θαθέο ζηηγκέο. Πξνηείλνπκε δειαδή ηε δεκηνπξγία Λαθσληθήο Δζηίαο άκεζα. Σξηάληα ρξφληα είκαη ηνλ εζεινληηζκφ θαη απαζρνινχκαη κε ηνπο πιιφγνπο ηεο ηδηαηηέξαο κνπ παηξίδαο θαη είθνζη δχν ρξφληα κε ηελ Παιιαθσληθή. Αηζζάλνκαη φηη φινη νη Λάθσλεο, ζε κέλα ηνπιάρηζηνλ, εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία, δεκηνπξγίαο Λαθσληθήο Δζηίαο. Ο αείκλεζηνο Πέηξνο Θενδσξαθάθνο, ν ζεβαζηφο Δπίηηκνο Πξφεδξνο ηεο Παιιαθσληθήο κέρξη ηελ ηειεπηαία ηνπ ζηηγκή καο εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή γηα ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο Δζηίαο. Θέινπκε λα έρνπκε έλα ρψξν κέζα απφ ηνλ νπνίνλ ζα κπνξνχκε λα δηαηεξνχκε ηελ παξάδνζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία καο θαη λα ηελ κεηαθέξνπκε ζηηο επφκελεο γεληέο, ρσξίο βέβαηα λα ππνβαζκίδεηαη ν ξφινο ησλ επηκέξνπο πιιφγσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα αλήθεη ε Λαθσληθή Δζηία. Δίλαη ε κφλε πξφηαζε πνπ θαηαζέησ απηή ηελ ζηηγκή εδψ, απηή ηελ ζηηγκή, πνπ είζηε φινη εδψ, θαη είκαη βεβαία γηα ηελ ζεηηθή ζθέςε ζαο, γηαηί ζίγνπξα είλαη θαη δηθή ζαο επηζπκία. Αμίδεη ζηνπο Λάθσλεο λα έρνπκε ηελ Δζηία καο. Αμίδεη γηαηί είζηε άμηνη θαη έρεηε ηε δχλακε λα ηελ θάλεηε πξαγκαηηθφηεηα. Σηο άιιεο πξνηάζεηο ηεο Παιιαθσληθήο ζα ηηο θαηαζέζνπκε ζηε δεχηεξε ελφηεηα, καδί κε ηηο πξνηάζεηο ησλ άιισλ πιιφγσλ. Καη γη απηφ παξαθαιψ ην Πξνεδξείν ζην δεχηεξν κέξνο λα κνπ δψζεη ην ιφγν μαλά. Σειεηψλνληαο γηα κηα αθφκε θνξά ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ αζξφα εδψ παξνπζία ζαο θαη ειπίδσ γηα ηελ ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζνβαξνχ απηνχ ζέκαηνο, ηελ ίδξπζε ηεο Παιιαθσληθήο Δζηίαο. Δχρνκαη επηηπρία ζην πλέδξηφ καο. ΚΑΛΩ ΟΡΗΑΣΔ. ΠΡΟΔΓΡΟ (. ΚΑΡΓΑΚΟ): Ζ επρή λα γίλεη έλα έλζαξθν φξακα θαη επηηέινπο ε παηξίδα καο ε Λαθσλία λα απνθηήζεη έλαλ επθηίξην νίθν ζην ρψξν ησλ Αζελψλ, ζην ρψξν ηεο Αηηηθήο θαιχηεξα. Θα παξαθαιέζσ έλα εθιεθηφ ηέθλν ηεο επάλδξνπ Μάλεο ηνλ θ. Θεφδσξν Καζζίκε, Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, λα απεπζχλεη θαη απηφο έλαλ ιαθσληθφ ραηξεηηζκφ. Θ. ΚΑΗΜΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θχξηε Πξφεδξε. Θα ήζεια απφ ηελ θαξδηά κνπ λα επραξηζηήζσ ηε Γηνίθεζε ηεο Παιιαθσληθήο γηα ηελ πξσηνβνπιία ηεο δεκηνπξγίαο απηψλ ησλ πλεδξίσλ θαη λα επραξηζηήζσ θαη φινπο ζαο πνπ 8

11 είζηε εδψ ζήκεξα σο έλαο απιφο Μαληάηεο. Καη ιέσ λα επραξηζηήζσ δηφηη ε παξνπζία ζαο εδψ απνδεηθλχεη ην πνιχ ζεκαληηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ππάξρεη ζηελ Λαθσλία. Παξάιιεια φκσο ζέισ λα πσ φηη δελ έρνπκε θαηαθέξεη κε ηελ ζπλέλσζε ησλ δπλάκεσλ, κε θνηλή δξάζε, λα ηνπνζεηήζνπκε ηε Λαθσλία εθεί πνπ ηεο αμίδεη, ζην ράξηε ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο θαη πηζηεχσ ηα πλέδξηα απηά ηεο Παιιαθσληθήο αιιά θαη άιιεο δξάζεηο πνπ γίλνληαη απφ άιιεο Οξγαλψζεηο ηεο Λαθσλίαο πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ ζε απηφ. Πξέπεη όρη απιά λα βνεζήζνπκε ηε Λαθωλία αιιά θαη λα αλεβάζνπκε ηελ Λαθωλία εθεί πνπ ηεο αμίδεη γηα ηελ πξνζθνξά ηεο όρη κνλάρα ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο ρώξαο αιιά ζην ζήκεξα. Πξέπεη λα θάλνπκε δξάζεηο πνπ λα ελψζνπλ φινπο ηνπο Λάθσλεο θαη έρνπκε πνιινχο αμηφινγνπο Λάθσλεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο πλεπκαηηθήο δσήο ηεο ρψξαο. Θέισ λα επρεζψ θαιή επηηπρία ζην πλέδξην, θαιή επηηπρία ζε φζνπο αγσλίδνληαη γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απηή ηελ πεξίνδν θαη θάζε θαιφ ζε φινπο ζαο. Δπραξηζηψ πνιχ. ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να επραξηζηήζσ ηνλ θ.καζζίκε γηα ηελ ζπληνκνινγία ηνπ, ηελ ιαθσληθφηεηά ηνπ θαη λα παξαθαιέζσ ηψξα ηνλ ηαθηηθφ Καζεγεηή ηνπ Αζήλαηο Παλεπηζηεκίνπ θαη ηέσο Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ αιιά θαη κέιινληα Τπνπξγφ φπσο ππνζέησ ηνλ θ. Παλαγηψηε θαλδαιάθε λα απεπζχλεη θαη απηφο ην δηθφ ηνπ ιαθσληθφ ραηξεηηζκφ. Π. ΚΑΝΓΑΛΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζαο επραξηζηψ. Κπξία Πξφεδξε, ζαο επραξηζηνχκε γηα ηελ πξφζθιεζε θαη πηζηεύω όηη ηέηνηα πλέδξηα ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Λαθωλίαο. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη εηο ην Κνηλνβνχιην, θχξηε Ννκάξρα, θπξίεο θαη θχξηνη, ζα αξρίζσ απφ απηφ πνπ ηειείσζε ν εθιεθηφο ζπλάδειθνο θ. Καζζίκεο. Έρσ πεη πνιιέο θνξέο δχν πξάγκαηα: φηη νη Λάθσλεο είλαη νη θαιχηεξνη άλζξσπνη ηνπ θφζκνπ, νη πην εξγαηηθνί, αιιά έρνπκε πνιιά θαιά, έλα θαθφ: βγάδνπκε κφλν ζηξαηεγνχο θαη δελ βγάδνπκε ζηξαηηψηεο. Δθεί ινηπφλ γίλεηαη ε δηαθσλία πνπ φινη πάκε λα πεξάζνπκε ην 9

12 δηθφ καο θαη πνιιέο θνξέο δελ έρνπκε έλα θνηλφ άμνλα. Θέισ φκσο λα πσ ην εμήο: φηη γηα λα κπνξέζνπκε λα αιιάμνπκε ην λνκφ πξέπεη λα ζπκβάιινπκε φινη καδί γηαηί φινη καδί έρνπκε ζπκθέξνλ θαη φινη νη θξίθνη αλήθνπλ ζηελ ίδηα αιπζίδα πνπ ιέγεηαη αλάπηπμε ηεο Λαθσλίαο. Ζ Λαθσλία κέρξη πξηλ δπν ηξία ρξφληα έιεγα φηη ζπλνξεχεη κε ηελ ππφινηπε Διιάδα. Θέισ λα πσ φκσο ζήκεξα φηη αιιάδεη πιένλ ν ράξηεο. Έγηλε κία αιιαγή θαη ε αιιαγή απηή ιαθσληθά ζα πσ είλαη ε εμήο: θαζίζακε επηηέινπο ζην ίδην ηξαπέδη: βνπιεπηέο, είηε εθιεγκέλνη ζηε Λαθσλία είηε έρνληαο ηελ θαηαγσγή απφ ηε Λαθσλία, λνκάξρεο, δήκαξρνη, θνξείο θαη δψζακε ζηφρνπο θαη ζε απηφ καο βνήζεζε θαη ν πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο ν Κψζηαο ν Καξακαλιήο. Θέισ ινηπφλ λα είκαη θαη εγψ Λάθσλ ζε απηή ηελ πξνζθψλεζή κνπ πνπ ζα θάλσ θαη κεηά ζηελ εηζήγεζή κνπ ζα ηα πσ, λα επραξηζηήζσ ζεξκά πξψηνλ: μεθηλψληαο απφ ηνλ ζπλάδειθφ κνπ ηνλ θ. Γαβάθε πνπ είρακε άξηζηε ζπλεξγαζία, ηνλ θχξην Ννκάξρε πνπ επηηέινπο θαζίζακε ζε έλα ηξαπέδη θαη βάιακε ζηφρνπο. Ζ αλάπηπμε ηεο Λαθσλίαο πνηα είλαη, ηη έρνπκε λα δψζνπκε; Έρνπκε λα δψζνπκε γεσξγηθά πξντφληα, επνκέλσο λα αζρνιεζνχκε κε ηε γεσξγία, έρνπκε ηα ηζηνξηθά καο κλεκεία, ηνλ πνιηηηζκφ καο δειαδή θαη ηνλ ηνπξηζκφ καο. Απηά ηα ηξία είλαη ηα κέζα πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ν λνκφο καο. Σν πξψην βήκα, ινηπφλ, έγηλε κε ηελ ππνδνκή ε νπνία ρξεηαδφηαλε ζην λα θηάλνπκε πην γξήγνξα ζηε Λαθσλία. Σν δεχηεξν λα θέξνπκε Λάθσλεο θαη ζε απηφ ζέισ λα ζπγραξψ ηελ δηπιά ζπλάδειθφ κνπ θαη βνπιεπηή θαη ηαηξφ ηελ Τπνπξγφ ηελ θα Γηαλλάθνπ, δηφηη έδσζε ην κεγαιχηεξν θιεηδί. ε ιίγα ρξφληα ζα έρνπκε πεξίπνπ δπφκηζη κε ηξεηο ρηιηάδεο θνηηεηέο θαη ίζσο εάλ πάξνπκε θαη άιιε κηα ζρνιή ηελ νπνία ζρεδηάδεη ε θα Γηαλλάθνπ ζα έρνπκε πεξηζζφηεξνπο. Ξέξεηε ηη ζεκαίλεη ηξεηο ρηιηάδεο άηνκα ζηε Λαθσλία λένη εηδηθά; Ση αλάπηπμε ζα δψζεη; Πηζηεχσ ινηπφλ φηη ε Λαθσλία αιιάδεη θιίκα θαη όινη καδί ελωκέλνη ζα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηε Λαθσλία αληάμηα ηνπ νλφκαηφο ηεο. 10

13 Αξθεί έλα πξάγκα: όινη καδί εάλ ην πξάμνπκε απηό, πνπ ην πξάηηνπκε ηώξα, ζα έρνπκε θεξδίζεη πνιιά, γηαηί ε Λαθωλία θαη νη Λάθωλεο ην αμίδνπλ. αο επραξηζηώ. ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να επραξηζηήζσ ηνλ θίιν Τθππνπξγφ ηνλ θ.θαλδαιάθε γηαηί πξαγκαηηθά ππήξμε Λάθσλ θαη θαηά ηνλ ιφγν, επνκέλσο ηνπ πεξίζζεςαλ θαη ιεπηά ελλνψ ηνπ ρξφλνπ θαη ζα παξαθαιέζσ ηνλ Βνπιεπηή Λαθσλίαο ηνλ θ. Αζαλάζην Γαβάθε λα απεπζχλεη θαη απηφο, δελ ζα ήζεια λα πσ κφλνλ Λαθσληθφ, έλαλ Μαληάηηθν ραηξεηηζκφ. Σν ιίγν ην έθαλεο πνιχ πνπ ιέγακε. Αθ. ΓΑΒΑΚΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θχξηε Πξφεδξε. Θέισ θαη εγψ λα εθθξάζσ ηε ραξά κνπ γηαηί πξαγκαηηθά ε Παιιαθωληθή θαηόξζωζε ελδερνκέλσο ην αθαηφξζσην. Να καο βάιεη όινπο ζε έλα ηξαπέδη θαη κε πξφζρεκα ή κε νπζηαζηηθή αλαθνξά ην πλέδξην απηφ, πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ Ννκνχ καο, λα θαζίζνπκε θαη λα ζπδεηήζνπκε επηηέινπο, δεκηνπξγψληαο κηα ζπλέξγηα δξάζεο γηα ηνλ ηφπν καο, γηα ηελ αγαπεκέλε καο Λαθσλία. Πξάγκαηη φπσο πξνειέρζε ε Λαθσλία βξίζθεηαη ζε έλαλ θαηλνχξγην δξφκν. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα φινη καο θαη ν πιένλ θαθφπηζηνο παξαηεξεηήο κπνξεί λα δεη φηη έρνπλ αιιάμεη πάξα πνιιά πξάγκαηα ζην Ννκφ. ρεδηάδνληαη πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο ζα δψζνπλ κηα λέα έκθαζε ζηελ αλαπηπμηαθή ηξνρηά ηνπ Ννκνχ θαη δξνκνινγνχληαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πξάγκαηη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζην πνζεηφ απνηέιεζκα πνπ απνηειεί θαη ζέκα ηνπ πλεδξίνπ ζαο πνπ είλαη ε αλάπηπμε ηνπ Ννκνχ καο. Δλφο Ννκνχ, ελφο ηφπνπ φπσο ε Λαθσλία πνπ φινη ηνλ γλσξίδνπκε, πνπ δηαθξίλεηαη απφ δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα νπνία ζεκαηνδνηνχλ ηελ θπζηνγλσκία ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ν πξσηνγελήο ηνκέαο, ν νπνίνο παιαηφζελ βξίζθεηαη ζε κηα δπλακηθή θάζε θαη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην κεγάιν πνιηηηζηηθφ ηνπ απφζεκα πνπ είλαη απφ ηα κεγάια, ηα ζπνπδαία πνιηηηζηηθά ηνπ κλεκεία, ζε φιεο ηηο δηαρξνληθέο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο καο. Απηφ ην δίπνιν πνπ αθνξά ην κέιινλ ηεο Λαθσλίαο θαη πνπ κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ γίλεη απηά ηα νπνία ζα έπξεπε λα γίλνπλ θαη επζχλνληαη ζπγθεθξηκέλεο θπβεξλήζεηο γη απηφ, ζεσξψ φηη απνηειεί ην κέιινλ 11

14 ηνπ ηφπνπ καο θαη απνηειεί ζα έιεγα ην κέιινλ ηεο λέαο γεληάο ηεο Λαθσλίαο πνπ επηηέινπο ζα πξέπεη θαη εθεί αθνξά λνκίδσ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία ζηφρεπζεο φισλ καο ζα πξέπεη λα κέλεη επηηέινπο ζηνλ ηφπν ηεο, δηφηη θαη ε γήξαλζε ηνπ αγξνηηθνχ καο πιεζπζκνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Λαθσλίαο θαη ε αζηπθηιία, ε κεγάιε αζηπθηιία ε νπνία ωο ιαίιαπα καζηίδεη ηνλ ηόπν, πξέπεη θάπνηε θαη κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πξωηνβνπιίεο λα αλαθνπεί. Ζ δεκηνπξγία Παλεπηζηεκίνπ ζηε Λαθσλία, έλαο δηαθαήο πφζνο ηνλ νπνίνλ φινη καο είρακε θαη πιένλ έρεη εθηειεζηεί θαη ε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ην δεδνκέλν φηη ε Λαθσλία είλαη πιένλ πνιχ πην θνληά θαη ζα είλαη αθφκα πην θνληά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα δεκηνπξγεί ηελ ππνδνκή. Απφ δσ θαη κπξνο ρξεηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο νχησο ψζηε λα πνχκε φηη ν ηφπνο απηφο επηηέινπο θαη εδψ είλαη πεδίν δφμεο ιακπξφλ γηα φινπο καο, γηα φινπο ζαο, γηα φινπο απηνχο πνπ πνλάλε ηνλ ηφπν καο θαη είλαη πάξα πνιινί απηνί, γηα λα δξάζνπκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο. Μίαο αλάπηπμεο πνπ κε βάζε ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ννκνχ πνπ πξνείπα, φπσο είλαη ν αγξνηηθφο ηνκέαο, ν πξσηνγελήο ηνκέαο πνπ ιέκε θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ πνιηηηζκνχ καο, ζα δψζεη ηελ νδφ γηα ην πνζεηφ απνηέιεζκα. Ο αγξνηνηνπξηζκφο, πξνζπαζψ θ. Καξγάθν λα είκαη φζν κπνξψ πιένλ ιαθσληθφο, γη απηφ κηιψ θαη πην γξήγνξα. Ο αγξνηνηνπξηζκφο θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο, απηφο ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο γηα ηνλ ηφπν. Καη ζεωξώ όηη ην πλέδξην απηό κπνξεί θαη ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ απαξρή γηα απηή ηελ πξννπηηθή. Εύρνκαη ζεξκά ζπγραξεηήξηα ζηνπο ζπληειεζηέο, ζηελ θα Μνπζηαθέιινπ θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ε νπνία θαηόξζωζε όπωο πξνείπα λα καο βάιεη ζε έλα ηξαπέδη. Θεξκά ζπγραξεηήξηα ζε όινπο εζάο γηα ηελ κέρξη ηώξα δξάζε ζαο πνπ είλαη ζεκαληηθή θαη πνιύπιεπξε. Παξαθνινπζψ ηα 15 ηειεπηαία ρξφληα πνπ έρσ ηελ ηηκή λα 12

15 εθιέγνκαη Βνπιεπηήο Λαθσλίαο ηε δξάζε φισλ εζάο, πνπ ν πφζνο ηεο αγαπεκέλεο ζαο παηξίδαο ζαο θάλεη κέζσ ησλ πιιφγσλ πνπ έρεηε ζπζηήζεη λα αγσλίδεζηε θαη πηζηεχσ φηη απνηειείηε θαη εζείο έλα πνιχηηκν απφζεκα ηεο ιαθσληθήο παηξίδαο γηα ην κέιινλ. Θεξκά ζπγραξεηήξηα θαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ζαο. ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπεηδή ε θα Μαξηέηηα Γηαλλάθνπ έρεη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο θαη πξέπεη λα απνρσξήζεη θαη δεχηεξνλ επεηδή ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ εθφξεζε θάπνηνλ αθάλζηλν ζηέθαλν ε Παιιαθσληθή ζθέθηεθε λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ αθάλζηλν ζηέθαλνλ κε έλαλ ζηέθαλνλ άιινπ είδνπο. ΔΗΡΖΝΖ ΜΟΤΣΑΦΔΛΛΟΤ: Κπξία ππνπξγέ εθ κέξνπο ηελ Παιιαθσληθήο, ζαο πξνζθέξσ «ηνλ θιάδσλ Διαίαο» πνπ έρνπκε θαζηεξψζεη, σο ζήκα ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ζαο επραξηζηνχκε ζεξκά θαη γηα ηελ ηηκεηηθή ζαο παξνπζία ζην ζπλέδξην καο θαη γηα φηη πξνζθέξεηε ζηελ παηξίδα θαη ηελ ηδηαίηεξα παηξίδα καο.. ΚΑΡΓΑΚΟ: Θα δηαβάζσ ζπληνκνιεθηηθά γηαηί νη ραηξεηηζκνί είλαη πάξα πνιινί, πνιιψλ επηζήκσλ, απφ ηνλ θ. άββα Σζηηνπξίδε έρνπκε έλαλ ραηξεηηζκφ Λέεη: «ζα ήζεια λα ραηξεηήζσ όινπο ηνπο Σπιιόγνπο ηεο Λαθσλίαο πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα αλάκεζά ζαο, λα επρεζώ ζπγραξεηήξηα ζηνπο βξαβεπζέληεο ηνπ Σπλεδξίνπ, θαιή επηηπρία ζε όιεο ηηο κειινληηθέο πξνζπάζεηεο ηεο Παιιαθσληθήο Ελώζεσο». Ο θ. Παλαγηψηεο Κξεηηθφο, ηέσο Βνπιεπηήο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο θαη Λνγνηέρλεο καο ιέγεη «όηη ην ρακέλν έδαθνο ην νπνίν έρεη πξνθύςεη από ηελ άδηθε θαη άληζε κεηαρείξηζε ηεο Λαθσλίαο απαηηεί ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο. Έηζη ζα απμεζνύλ νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο Λαθσλίαο θαη ζα ζπγρξνληζηεί ν βεκαηηζκόο ηεο κε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο» θαη θαηαιήγεη «ε Λαθσλία δελ δεηάεη πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε, αμηώλεη ίζε κεηαρείξηζε. Καη απηό είλαη αιήζεηα δηόηη είκαζηε έλαο λνκόο πνπ έρεη πξνζθέξεη πνιιά ζηελ Ειιάδα αιιά ε Ειιάδα έρεη πξνζθέξεη ειάρηζηα ζηε Λαθσλία». Ο θ. Λεπηέξεο Εαγνξίηεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Νέαο 13

16 Γεκνθξαηίαο εχρεηαη «θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ Σπλεδξίνπ καο αιιά ιόγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεώζεσλ αδπλαηεί λα είλαη καδί καο». Ο θ. Λεσλίδαο Γξεγνξάθνο, αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Βνπιεπηήο ΠΑΟΚ Λαθσλίαο ιφγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη ζήκεξα εδψ θαη γξάθεη: «επηηξέςηε κνπ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επρέο κνπ γηα ηελ αμηέπαηλε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αξξαγνύο ζεζκνύ κεηαμύ όισλ ησλ Λαθσληθώλ Σσκαηείσλ Ειιάδνο θαη εμσηεξηθνύ». Ζ θα νθία Γνπιθέςε, Βνπιεπηήο Β Πεξηθεξείαο Αζελψλ εθθξάδεη ηε ιχπε ηεο πνπ απέρεη απφ ηελ εθδήισζή καο δηφηη βξίζθεηαη θαη ην θαηαλνψ απνιχησο ζήκεξα ζηελ Σξίπνιε δηφηη ζήκεξα είλαη ε επέηεηνο, φρη ηεο αιψζεσο, αιιά ηεο απειεπζεξψζεσο ηεο Σξηπνιηηζάο. Ο θ. Μηιηηάδεο Βαξβηηζηψηεο, Βνπιεπηήο Γεπηέξαο Πεξηθεξείαο Αζελψλ, γξάθεη: «ζαο ζπγραίξσ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ζαο πνπ ζπκβάιινπλ έκπξαθηα ζηελ πξνβνιή θαη αλάπηπμε ηεο Λαθσλίαο καο» θαη ηειεηώλεη «εύρνκαη θαιή επηηπρία θαη ζέισ λα πηζηεύσ όηη ζα κπνξέζσ λα αληαπνθξηζώ ζε επόκελε πξόζθιεζή ζαο». Ο θ. Ησάλλεο ηαζφπνπινο, πξψελ Βνπιεπηήο θαη Τπνπξγφο, καο γξάθεη φηη δελ κπνξεί λα παξαζηεί ιφγσ ζαλάηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ πξνζψπνπ θαη εθθξάδεη ηελ ιχπε ηνπ γηα ηελ απνπζία θαη καο εχρεηαη θαιή επηηπρία. Ο θ. Γξεγφξεο Απνζηνιάθνο, πξψελ Ννκάξρεο Λαθσλίαο θαη Γξακκαηέαο ζην Γήκν Αζελαίσλ καο επραξηζηεί γηα ηελ πξφζθιεζε θαη καο παξαθαιεί λα δερζνχκε ηηο επρέο ηνπ γηα επηηπρία ηνπ πλεδξίνπ θαη ηα ζπγραξεηήξηα γηα ηελ πξσηνβνπιία. Έρνπκε ραηξεηηζκφ απφ ηελ θα Γηαζάθνπ Αλαζηαζηάδε, πνπ είλαη ν ραηξεηηζκφο απηφο πνπ καο έξρεηαη απφ ηελ Απζηξαιία. Δίλαη κία επηζηνιή καθξά ηελ νπνία κπνξεί λα δψζνπκε ζηα πξαθηηθά θαη ηέινο ν πξψελ Τπνπξγφο θαη Δπξσβνπιεπηήο ν θ. Ησάλλεο Βαξβηηζηψηεο καο εχρεηαη θαιή επηηπρία. Μεηά ζα γίλεη απφ ηελ θα ηαζάθνπ κία αλαθνίλσζε ησλ 14

17 παξηζηακέλσλ επηζήκσλ θαη ζα ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα. Η.ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΟ: Μαο ηηκνχλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν θ. θπιαθάθεο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ν Γήκαξρνο Αζελαίσλ θ. Μπερξάθεο, νη ηέσο βνπιεπηαί Παπαδφγθνλαο θαη Βνπγηνπθιάθεο, ν ππνςήθηνο Βνπιεπηήο θ. Βεηνχιηαο. Ο θ.ξηθαξάο Δπίηηκνο Αξρεγφο Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν θ. Κνπθάιεο Γεκήηξηνο βηνκήραλνο νηθνλνκνιφγνο, ν θ. Κνπιαηδάο Γεκήηξηνο δηθεγφξνο θαη πξψελ Πξφεδξνο ηεο Παιιαθσληθήο. Ο θ. νθφο Αζαλάζηνο χκβνπινο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ν θ. Γεκάθνο Παλαγηψηεο ππνςήθηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο Καιιηζέαο, ε θα Ράιιε Μαπξνκηράιε ππνςήθηα Γεκνηηθφο χκβνπινο Αζελαίσλ, ε θα Θενδσξάθνπ Καιιηφπε θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ν θ. Αξγηηάθνο λνκηθφο ζχκβνπινο Λαθσλίαο θαη ππνςήθηνο Γήκαξρνο πάξηεο. Ο θ. Μπεθηάξεο πξψελ Πξφεδξνο Παιιαθσληθήο θαη Πξφεδξνο ζηελ Δλσηηθή Λαθεδαηκνλίσλ. Ζ θα Καπνπηζή Καζηάλε Γήκεηξα ππνςήθηνο χκβνπινο ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, ε θα Γαιινπνχινπ Πεηξάθνπ Αληηπξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Δλψζεσο Γπλαηθψλ Μάλεο, ππνςήθηα Ννκαξρηαθή χκβνπινο Αζελψλ Πεηξαηψο. Αλ έρνπκε θάπνηνλ άιινλ Ζ Αληηλνκάξρεο θα Σδαλεηέα, ζπγλψκε, ε θα αξάληε, δελ πέξαζαλ απφ ηε Γξακκαηεία, δελ είλαη γξακκέλνη, δεηψ ζπγλψκε. Αλ θάπνηνλ μεράζακε ζα ηνλ βξνχκε λα ηνλ αλαθνηλψζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Ο θ.αξθνπκαλέαο ππνςήθηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο, θαιή επηηπρία, ε θα Καηζακπέε Καηεξίλα ππνςήθηα Γεκνηηθφο χκβνπινο Αζελψλ. Καη ν θ. Παπαδφγθνλαο Αιέμαλδξνο Σα λέα κέιε ηεο Λαθσλίαο λα ηα γλσξίδνπκε. ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Μεηαμχ ησλ πνιιψλ πξντφλησλ πνπ βγάδεη ε Λαθσλία εμαθνινπζεί λα παξάγεη θαη πνιηηηθνχο ζε απφιπηε αθζνλία θαη είλαη πνιχ επράξηζην. Κχξηε Ννκάξρα ζα ζέιαηε λα απεπζχλεηε ραηξεηηζκφ ή ν ραηξεηηζκφο ζα είλαη κε ηελ νκηιία; Σφηε ζα θαιέζσ ηνλ Γήκαξρν Αζελαίσλ ηνλ θ. Θεφδσξν Μπερξάθε λα απεπζχλεη θαη απηφο, φρη Αζελατθφ αιιά Λαθσληθφλ ραηξεηηζκφ. 15

18 Θ.ΜΠΔΥΡΑΚΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θχξηε Πξφεδξε. Φίινη Βνπιεπηέο, Ννκάξρεο θαη δηαθεθξηκέλνη επίζεκνη, απνηειεί γηα κέλα μερσξηζηή ηηκή λα βξίζθνκαη ζε απηφ ην πλέδξην κεηαμχ ησλ επηζήκσλ πξνζθεθιεκέλσλ. Δίλαη γηα κέλα ηδηαίηεξε ηχρε ην γεγνλφο φηη είκαη Λάθσλαο, είλαη κεγαιχηεξε ηχρε ην φηη είκαη Μαληάηεο θαη αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα ζηέθνκαη πάληα δίπια ζε νηηδήπνηε αθνξά ηελ παηξίδα κνπ. Έηζη ινηπφλ άθνπζα κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηελ πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Δζηίαο, ηεο Δζηίαο ησλ Λαθψλσλ θαη δεζκεχνκαη φηη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα απφ νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθνκαη ζα ζηξαηεπζψ λα πξνζθέξσ φ,ηη νη δπλάκεηο κνπ επηηξέπνπλ. Καη επεηδή δελ ζπλεζίδσ λα δεζκεχνκαη εχθνια, δεζκεχνκαη ζπαλίσο, ζέισ λα ζαο δειψζσ φηη απηή ε δέζκεπζή κνπ είλαη δέζκεπζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ππνρξέσζε πνπ έρσ απέλαληη ζηνπο παππνχδεο κνπ, ζηηο παηεξάδεο κνπ θαη ηνπο πξνπαππνχδεο κνπ. Ωο εθ ηνχηνπ λα ζεσξήζεηε πάληνηε ηελ παξνπζία κνπ παξνπζία αλζξψπνπ κάρηκνπ θαη πξψηεο γξακκήο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη κε απηή ηε δήισζε εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ θαη ε Δζηία πνπ ζα θηηάμνπκε ζα είλαη Δζηία πνπ ζα ελψλεη ηνπο Λάθσλεο θαη δελ ζα ηνπο δηράδεη. Με απηή ηελ επρή εχρνκαη θαη πάιη θαιή επηηπρία. Δ.ΑΝΣΩΝΑΡΑΚΟΤ-ΜΟΤΣΑΦΔΛΛΟΤ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ θαη πξνζσπηθά θαη εθ κέξνπο ηεο Παιιαθσληθήο, γηαηί πηζηεχσ φηη είλαη έλα ζεηηθφ βήκα απηή ε εηζήγεζε. Δπραξηζηψ πνιχ θχξηε Γήκαξρε. ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ρη λα κηιήζνπκε ηνπηθηζηηθά αιιά φηαλ θάπνηεο πεξηνρέο, ειάρηζηα πξνβεβιεκέλεο θαη ειάρηζηα πξνζθέξνπζεο ζηνλ ηφπν απηφ έρνπλ επαγή ηδξχκαηα, είλαη πνιχ δπζάξεζην γηα ηελ Λαθσλία κε ηφζε πξνζθνξά θαη ζην παξειζφλ αιιά θαη ζην παξφλ λα κελ έρεη έλα αλάινγν θηίζκα θηίξην εηο ηελ Αζήλα, γηα λα κπνξεί εθεί πέξα λα είλαη ηφπνο ζπλαληήζεσο φισλ καο. Απηφ είλαη κία δέζκεπζε απφ ηε κεξηά ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, λνκίδσ φηη είλαη κηα νθεηιή ηνπ Γήκνπ ησλ Αζελαίσλ πνπ έπξεπε λα έρεη γίλεη απφ πνιιά ρξφληα.,ηη φκσο δελ έγηλε ρζεο κπνξεί λα γίλεη ζήκεξα θαη αχξην. Δπραξηζηψ θαη ηνλ θ. Μπερξάθε. Ο θ.θπιαθάθεο, Γεληθφο 16

19 Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, είλαη απφ ηηο λέεο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ καο πνπ αλαδχνληαη θαη εθιεθηφο απφ φ,ηη έρσ δηαβάζεη ζηα θείκελά ηνπ αξζξνγξάθνο. κ. ΚΤΛΑΚΑΚΖ: Δπραξηζηψ θχξηε Πξφεδξε. Κπξία Πξφεδξε, θχξηνη Βνπιεπηέο, θχξηε Γήκαξρε, λα μεθηλήζσ ιέγνληαο φηη ε Παιιαθσληθή κε ηελ θα Μνπζηαθέιινπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο έρεη ζηξαηεγνχο πνπ αηζζάλνληαη ζαλ ζηξαηηψηεο θαη απηφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν. Μπνξεί εκείο νη Λάθσλεο λα έρνπκε ηελ ηάζε λα αηζζαλφκαζηε ζηξαηεγνί αιιά γηλφκαζηε θαιχηεξνη φηαλ δνπιεχνπκε ζαλ ζηξαηηψηεο. Να πσ δπν ιφγηα θαη εγψ ιαθσληθά. Σν πξψην είλαη φηη ε Λαθσλία έρεη δχν αθφκε δπλαηφηεηεο πνιχ ζεκαληηθέο ζε ζρέζε κε φζα πξναλαθέξζεθαλ. Σν έλα είλαη φηη έρεη έλα φλνκα ή κία ζεηξά νλφκαηα παγθφζκηα γλσζηά. Τπάξρεη έλα απφζεκα αλαγλψξηζεο θαη γλψζεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ην νπνίν πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε θαη νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά γηα ηε Λαθσλία. Γελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε εάλ βάιεηε ηε ιέμε Λαθσλία ή ηε ιέμε πάξηε πφζα εθαηνκκχξηα ιήκκαηα ζα βγνχλε ζην Internet ζήκεξα. Απηή ε δχλακε, ε γλψζε θαη ε ηζηνξία ηεο παηξίδαο καο πξέπεη λα είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. Σν δεχηεξν είλαη ην δίθηπν ησλ αλζξψπσλ, φρη κφλν ζηε Λαθσλία αιιά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Έλα δίθηπν πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα πάξα πνιχ ηζρπξή νκάδα. Βιέπνπκε εδψ, είρακε ίζσο θαη ιίγν πξνεγνπκέλσο έλα κηθξφ δείγκα πφζν ηζρπξή νκάδα κπνξεί λα είλαη νη άλζξσπνη ηεο Λαθσλίαο θαη πξέπεη λα ηνπο θηλεηνπνηήζνπκε. Γηα λα πσ θάηη πξαθηηθφ. Ζ Δζηία ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ν Γήκαξρνο, γηα λα κπνξέζνπκε λα ηελ θηηάμνπκε πξέπεη λα αξρίζνπκε λα καδεχνπκε ρξήκαηα, δηφηη θιεηδί γηα λα γίλεη είλαη λα δείμνπλ πξψηνη νη Λάθσλεο φηη ζέινπλ λα ηελ θηηάμνπλ θαη δελ ππάξρεη θαιχηεξνο ηξφπνο απφ ην λα αξρίζνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ ρξήκαηα γη απηφ, γηα λα είκαζηε πξαθηηθνί άλζξσπνη. Καη λα ηειεηψζσ επίζεο κε θάηη πξαθηηθφ. Πξέπεη λα έρνπκε 17

20 αιιειεγγχε. Έρνπκε πνιινχο ππνςεθίνπο ζηηο εθινγέο απηέο, λα πξνζζέζσ ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ην Γήκαξρν Αζελαίσλ, ν νπνίνο είλαη επίζεο ππνςήθηνο, λα κελ ην μερλνχκε, ζηηο επφκελεο εθινγέο σο Γεκνηηθφο χκβνπινο. Ξέξεηε είκαη πξαθηηθφο άλζξσπνο ζε απηά ηα ζέκαηα θαη λα πσ φηη πξέπεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο καο Λάθσλεο, Μαληάηεο, εγψ εθθξάδνκαη θαη σο Μαληάηεο, λα ηνπο ζηεξίμνπκε, γηαηί ην αμίδνπλ θαη γηαηί ελσκέλνη είκαζηε πάληα πην δπλαηνί. Δπραξηζηψ πνιχ. Δ. ΑΝΣΩΝΑΡΑΚΟΤ-ΜΟΤΣΑΦΔΛΛΟΤ: Αξρή φισλ ησλ Λαθσληθψλ σκαηείσλ θαη ηεο Παιιαθσληθήο θπζηθά είλαη λα ζηεξίδεη πξψηα ηα δηθά ηεο παηδηά θαη ειπίδσ λα ην θάλνπκε φινη θαη ηνπο άμηνπο. Δπραξηζηψ θ.θπιαθάθε. Η.ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΟ: Δίλαη καδί καο επίζεο ε θα Μαηνχια Μπειεγξή, ήδε Αληηλνκάξρεο θαη ππνςήθηα Ννκαξρηαθφο χκβνπινο, είλαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Λαθσλίαο. Ζ θα Πνιπδσγνπνχινπ Μπέζε ππνςήθηα Ννκαξρηαθή χκβνπινο Λαθσλίαο. Δίλαη καδί καο ν θ. πχξνο ππξίδσλ Γήκαξρνο Πφξνπ θαη ππνςήθηνο Ννκάξρεο Πεηξαηψο. Υαηξεηηζκφ καο ζηέιλεη ε θα Αιεμία Έβεξη ε νπνία θαη απηή Γεκνηηθφο χκβνπινο Αζελψλ ππνςήθηα. ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ Παιιαθσληθή δελ είλαη έλα είδνο θνκήηε, έρεη κηα ηζηνξία. Πξηλ απφ ηελ θα Μνπζηαθέιινπ ππήξμαλ άιινη Πξφεδξνη νη νπνίνη πξέπεη λα ηηκεζνχλ αιιά ζα ήηαλ ραξά καο λα ηνπο θαιέζνπκε λα απεπζχλνπλ θαη απηνί έλαλ ραηξεηηζκφ. Σνλ θ. Γεκήηξε Κνπιαηδά παξαθαιψ λα απεπζχλεη θαη απηφο έλαλ ραηξεηηζκφ. Σνλ θ. Μπεθηάξε. κ. ΜΠΔΚΗΑΡΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θχξηε Πξφεδξε, έλα ζχληνκν ραηξεηηζκφ θαη ιίγν ζηελ νπζία. Θέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ πξφζθιεζε ζηε ζεκεξηλή ζπγθέληξσζε ησλ ζπκπαηξησηψλ καο, πνπ εθηφο ηνπ ιίαλ ελδηαθέξνληνο ζέκαηνο πνπ ζα καο απαζρνιήζεη καο δίδεη ηελ επθαηξία λα αληαιιάμνπκε απφςεηο θαη επί άιισλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ. Δίλαη γλσζηφ φηη κηα ηδηαίηεξε αλππφθξηηε αγάπε καο δέλεη κε ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίνλ γελλεζήθακε θαη κεγαιψζακε, αιιά απφ ιφγνπο αλεμαξηήησο ηεο ζειήζεψο καο δελ έρνπκε ηελ ηχρε λα θαηνηθνχκε κνλίκσο κνινλφηη δηαθαήο είλαη ε επηζπκία καο λα ηνλ βιέπνπκε λα πξννδεχεη θαη λα βειηηψλεηαη ζπλερψο ην επίπεδν δσήο ηνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο 18

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ CHARLINA VICHEVA ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ OIKΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ CHARLINA VICHEVA ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΤΣΔΡΑ 16 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Καηαξρήλ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε ΗΓΗΚΔΚ-ΠΔΟ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε λα κηιήζσ ζηελ ζεκεξηλή εκεξίδα. ίγνπξα θάπνηεο απφςεηο πνπ ζα αθνπζηνχλ ζήκεξα κπνξεί λα είλαη εθ δηακέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ 1 Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ Σν ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ θαη ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα