ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»"

Transcript

1 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006

2

3 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2006 ΠΡΟΔΓΡΟ: ΔΗΡΖΝΖ. ΑΝΣΩΝΑΡΑΚΟΤ - ΜΟΤΣΑΦΔΛΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟΤ: ΑΡΑΝΣΟ. ΚΑΡΓΑΚΟ, ΕΔΣΖ. ΞΑΝΘΑΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Μέρος 1ο: Έλαξμε πλεδξίνπ απφ ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θα Μαξηέηηα Γηαλλάθνπ. Υαηξεηηζκφο απφ ηελ Πξφεδξν θα Δηξήλε Αλησλαξάθνπ-Μνπζηαθέιινπ Υαιρεηιζμοί από ηοσς παρεσριζκομένοσς Δπιζήμοσς. Υαηξεηηζκφο θαη Δηζήγεζε απφ ην Ννκάξρε Λαθσλίαο θ. Κψζηα Φνχξθα Θέμα: Αλάπηπμε, Πνξεία θαη Πξννπηηθή ηεο Λαθσλίαο. Δηζήγεζε απφ ηελ θα Εέηε Ξαλζάθε Καζεγήηξηα Παλ/κίνπ Αζελψλ, Μέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλ/κίνπ Πεινπνλλήζνπ, Πξφεδξνο ηεο ρνιήο αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ & πνιηηηζηηθψλ ζπνπδψλ ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ. Θέμα: Ζ ζπκβνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηελ πλεπκαηηθή & πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο Λαθσλίαο.

4 Δηζήγεζε απφ ηνλ θ. Σάθε Αιεμάθε, θαζεγεηή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλ/κίνπ. Θέμα: Καηεπζχλζεηο Αλάπηπμε ηεο Λαθσλίαο. Δηζήγεζε απφ ηνλ θ. Ησάλλε Οηθνλνκάθν, Γελ. Γξακκαηέα ηεο Παιιαθσληθήο. Μέρος 2 ο : Υαηξεηηζκνί / Δηζεγήζεηο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Σ. Απηνδηνίθεζεο Λαθσλίαο. Υαηξεηηζκνί / Δηζεγήζεηο απφ: εθπξνζψπνπο ηεο Οκνγέλεηαο, πιιφγνπο & σκαηεία ηεο Παιιαθσληθήο & άιισλ Λαθσληθψλ σκαηείσλ, ζπλεξγαδφκελα σκαηεία. Μέρος 3 ο : Σειεηή Λήμεο πλεδξίνπ πκπεξάζκαηα πλεδξίνπ Απνλνκή Τπνηξνθίαο & Γηαθξίζεσλ Δηζήγεζε απφ ηελ Τπνπξγφ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θα. Φάλε Πάιιε- Πεηξαιηά. Θέμα: Θξεζθεπηηθφο Σνπξηζκφο Λαθσλία. Γείπνο Παρεσριζκομένων Σέλος σνεδρίοσ 2

5 1 ο ΜΔΡΟ ΔΗΡΖΝΖ. ΜΟΤΣΑΦΔΛΛΟΤ: Λάλσλεο θαη Λάθαηλεο θ θίινη παξαθαιψ λα μεθηλήζνπκε ην ζπλέδξην καο κε ηελ Κπξηαθή πξνζεπρή: ινη καδί Πάηεξ εκψλ..καιψο Ήξζαηε, ζα παξαθαιέζσ ηνλ θ. Καξγάθν θαη ηελ θ. Ξαλζάθε λα δηεπζχλνπλ ην ζπλέδξην καο. ΑΡΑΝΣΟ. ΚΑΡΓΑΚΟ: Καιεκέξα ζαο. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηελ Παιιαθσληθή γηα ηελ πξνζγελνκέλε ζην πξφζσπφ κνπ ηηκή λα είκαη ζήκεξα Πξφεδξνο ζηελ εμαηξεηηθή απηή ζπλεδξία θ παξαθαιψ ηελ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θα. Γηαλλάθνπ Μαξηέηηα, λα θεξχμεη ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ. ΜΑΡΗΔΣΣΑ. ΓΗΑΝΝΑΚΟΤ: Κπξία Πξφεδξε, θχξηνη Βνπιεπηέο, θχξηε Ννκάξρα, θχξηε Γήκαξρε Αζελαίσλ, αγαπεηνί θίινη, ζηειέρε, θπξίεο θαη θχξηνη, ζαο κεηαθέξσ ζεξκφ ραηξεηηζκφ εθ κέξνπο ηνπ Πξσζππνπξγνχ Κψζηα Καξακαλιή θαη θπζηθά ππφ ηελ ηδηφηεηά κνπ φρη ηφζν σο Τπνπξγνχ αιιά φζν σο αλζξψπνπ πνπ γελλήζεθε θαη έδεζε αξθεηά ρξφληα ζηε Λαθσλία. Ήζεια λα ζπγραξψ ηελ Παιιαθσληθή γηα ηελ πξσηνβνπιία πνπ πήξε γηαηί ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή, ηελ νιηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα ζπδεηνχληαη ζπλνιηθά. Θέισ λα ζεκεηψζσ πάλησο φηη ζηα δεηήκαηα παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο, ζηελ ηειεπηαία δηεηία έγηλαλ πνιχ ζεκαληηθά βήκαηα, πνπ λνκίδσ φηη δείρλνπλ θαη ην κέιινλ, δειαδή ηελ επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Γελ είλαη κφλν νη λέεο ζρνιηθέο κνλάδεο, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπο θαη νη ξπζκίζεηο δεηεκάησλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε δεκηνπξγία Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ζηε πάξηε, αιιά είλαη θπξίσο 3

6 νη επελδχζεηο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Ζ επηινγή πνπ έγηλε απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη ε δηθή καο ζπλαίλεζε γηα ηελ ρνιή Ννζειεπηηθήο πνπ είλαη ε κφλε ζρνιή κεηά ηελ Αζήλα παλεπηζηεκηαθή λνζειεπηηθή ζρνιή ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ ΣΔΗ θαη ην Παξάξηεκα ησλ ΣΔΗ ζηελ πεξηνρή, ε αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ ηεο Δζηίαο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ, ψζηε θαη νη θηηξηαθέο θαη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο λα αληαπνθξίλνληαη ζην χςνο ησλ επηζηεκνληθψλ απαηηήζεσλ πνπ ππάξρνπλ, θαζψο θαη ε πξνζθνξά ηνπ παηξηψηε καο θ. Βαιιηψηε, ν νπνίνο θηίδεη φιν ην ΣΔΗ ζηε πάξηε θαη ζέισ λα ηνλ επραξηζηήζσ δεκφζηα απφ δσ, απνηεινχλ θηλήζεηο πξνο ην κέιινλ. Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ε Λαθσλία δηαζέηεη ηαπηφρξνλα εμαηξεηηθέο νκνξθηέο, αξραηφηεηεο θαη ηα βπδαληηλά πνπ είλαη κνλαδηθά θαη κνλαδηθήο αμίαο, θπξίσο φκσο απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα ηεξεζεί κηα ηζνξξνπεκέλε θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή, λα κελ επηβαξπλζεί ην πεξηβάιινλ, φ,ηη αλαπηπρζεί λα γίλεη κε ηξφπν πξαγκαηηθά ήπην, λα είλαη ζε ζέζε ε Λαθσλία λα δερζεί ηνπξηζκφ πςεινχ επηπέδνπ φρη κφλν νηθνλνκηθνχ αιιά θαη επηζηεκνληθνχ. Καη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κεηά απφ αίηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζα δεκηνπξγεζεί ην Ίδξπκα Βπδαληηλψλ πνπδψλ ζην Μπζηξά, ηνπ νπνίνπ ε θηηξηαθή ππνδνκή πξνεηνηκάδεηαη απηή ηελ ζηηγκή θαη ζα είλαη έλα Δπηζηεκνληθφ Ίδξπκα πνπ ζα αλνίμεη ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη επνκέλσο ζα ζηεξίδεηαη δηαρξνληθά νηθνλνκηθά απφ ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζην κέιινλ ζε επηζηήκνλεο απφ φιν ηνλ θφζκν λα βνεζεζνχλ ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ζα ζπλεξγαζηεί κε αληίζηνηρα Ηλζηηηνχηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζα δεκηνπξγήζεη θαη έλα νπζηαζηηθφ Θεξκατθφ πεξηβάιινλ. Γηαηί ε αλάπηπμε ζηελ πεξηθέξεηα βέβαηα δελ είλαη ππφζεζε πνπ είδακε ηελ ηειεπηαία θνξά γηα ην πψο ζα ζπληεξεζνχλ νξηζκέλεο νηθνδνκηθέο ππνδνκέο, αιιά θπξίσο θαη πξψηα απ φια ε δεκηνπξγία αθαδεκατθνχ πεξηβάιινληνο θαη αληηιήςεσλ θαη ζθέςεσλ πνπ ζπληείλνπλ ζε απηφ πνπ φινη επελδχνπλ ζήκεξα. Δίλαη ε θνηλσλία ηεο γλψζεο, είλαη ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, απφ ην νπνίν άιισζηε ε ρψξα καο έρεη πξαγκαηηθά λα πεξηκέλεη. 4

7 Λακβάλνληαο ππφςε φηη αθφκα θαη ρψξεο πνπ έρνπλ ηζρπξέο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο επελδχνπλ αθξηβψο ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. Με απηέο ηηο ζθέςεηο, θπξία Πξφεδξε, ζέισ θαη πάιη λα ζαο ζπγραξψ. Έρεηε ζπγθεληξψζεη εδψ αλζξψπνπο κε ηδηαίηεξε αμία, επηζηήκνλεο, ηνπηθνχο άξρνληεο θαη λνκίδσ φηη απηή ε ζπλνιηθή ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη ζα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία γεληθφηεξσλ αληηιήςεσλ πνπ δελ ζα ζηεξίδνπλ κφλν βέβαηα ηελ αηνκηθή αλάδεημε, γηα ηελ νπνίαλ εκείο έρνπκε δηαθξηζεί ζηε Λαθσλία, πξέπεη λα ζηεξίμνπλ απφιπηα εθηφο απφ ηελ αηνκηθή αλάδεημε θαη επζχλε θαη ηε ζπιινγηθή δξάζε. Με απηέο ηηο ζθέςεηο θεξχζζσ ηελ έλαξμε απηνχ ηνπ πλεδξίνπ. ΑΡΑΝΣΟ ΚΑΡΓΑΚΟ: Κχξηνη επίζεκνη, Λάθαηλεο θαη Λάθσλεο, ηψξα πνπ βιέπσ θαη ηα κέζα ζα ήζεια λα πσ φηη ε Λαθσλία, ν Λαθσληθφο ηχπνο γίλεηαη ζνθφηεξνο, πξνρζέο ράζακε έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα δεκνζηνγξαθηθά πξάγκαηα ηεο Λαθσλίαο, ζηνλ Αλδξέα Σξηθέηε, αησλία ηνπ ε κλήκε. Ζ Λαθσλία καο βγαίλεη απφ έλα θαινθαίξη, άγξην θαινθαίξη, βαξηά πιεγσκέλε θαη ζέινπκε εδψ λα ζπδεηήζνπκε ζήκεξα ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδεη ν λνκφο καο επξχηεξα, κέζα ζε έλα πλεχκα νκφλνηαο, ζπλεξγαζίαο, νπσζδήπνηε έμσ απφ θνκκαηηθέο αληηπαξαζέζεηο, γηαηί κπνξεί λα αλήθνπκε εδψ θαη εθεί αιιά φινη αλήθνπκε ζηε Λαθσλία. Θα ήζεια λα επαηλέζσ ηελ θπξία Τπνπξγφ δηφηη νπσζδήπνηε ηηκά θαη ε ίδηα ηελ θαηαγσγή ηεο κε ηελ βξαρπινγία κε ηελ νπνία αλέπηπμε απηά πνπ έπξεπε λα καο πεη. αο ζπκίδσ φηη ν κεγάινο παξηηάηεο ζηξαηεγφο ν Γίιππνο, απηφο πνπ λίθεζε ηνπο Αζελαίνπο ζηε ηθειία, φηαλ πήξε ην ιφγν ζηε πλέιεπζε είπε: Λάθσλ εηκί ιαθσληζηί ιαιψ. Καη κε ηξεηο θνπβέληεο είπε ηα πάληα. Καη νη Γάιινη πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηελ βξαρπινγία κελ ζαο θάλεη εληχπσζε ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έθθξαζε ιαθσλίθ. Θα παξαθαιέζσ, ινηπφλ, φινπο φζνπο ζα πάξνπλ ην ιφγν λα απεπζχλνπλ ραηξεηηζκφ ή λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε ηνπνζέηεζε λα ελζπκνχληαη ην πεξίθεκν ιαθσλίζεηλ πνπ δφμαδε ηελ παηξίδα καο ζηνπο αηψλεο. 5

8 Ωο Πξφεδξνο, ινηπφλ, θαιψ λα απεπζχλεη ραηξεηηζκφ ε θα Δηξήλε Αλησλαξάθνπ-Μνπζηαθέιινπ πνπ είλαη ε εκςπρσηήο καο καδί κε ηνλ παξαθείκελφ κνπ ζηξαηεγφ θαη ηα άιια κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεδξίνπ απηνχ. ΔΗΡΖΝΖ ΜΟΤΣΑΦΔΛΛΟΤ: Κπξία Τπνπξγέ, εθπξφζσπε ηνπ Πξσζππνπξγνχ καο, θχξηε Πξφεδξε ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, θχξηνη Βνπιεπηαί Λαθσλίαο, θ.θαλδαιάθε, θ.γαβάθε, θχξηε Τθππνπξγέ θ. Καζίκε Δμσηεξηθψλ, θχξηε Ννκάξρε Λαθσλίαο, θχξηνη Γήκαξρνη, θχξηνη εθπξφζσπνη ηεο Λαθσλίαο, θχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, εθπξφζσπνη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, θχξηνη ηέσο Πξφεδξνη ηεο Παιιαθσληθήο Δλψζεσο, εθιεθηνί εθπξφζσπνη Οκνζπνλδηψλ, Δλψζεσλ θαη πιιφγσλ, θχξηνη παλεπηζηεκηαθνί, λαχαξρνη, πηέξαξρνη, εθιεθηνί ζπκπαηξηψηεο κνπ, θπξίεο θαη θχξηνη, εθ κέξνπο ηεο Παιιαθσληθήο ζαο θαισζνξίδσ θαη ζαο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ ηηκεηηθή ζπκκεηνρή ζαο ζηηο εξγαζίεο ηνπ δεχηεξνπ πλεδξίνπ ηεο Παιιαθσληθήο. Θα κνπ επηηξέςεηε λα αλαθεξζψ πνιχ πεξηιεπηηθά ζην θνξέα. Ζ Παιιαθσληθή δελ απνηειεί ην λνκηθφ θνξέα, είλαη ζεζκηθή ζηέγε επηθνηλσλίαο ησλ απαληαρνχ ζπκπαηξησηψλ καο, γηα εζεινληηθή ζπλεξγαζία θαη πξνζθνξά ζηε γε πνπ γελλεζήθακε, ηε γε ησλ παηεξάδσλ καο, πνιιέο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο ζήκεξα δνθηκάδνληαη θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, ζπξξηθλνχληαη πιεζπζκηαθά θαη αλαδεηνχλ ην δξφκν ηεο ζχγρξνλεο αλάπηπμεο. Σν έξγν απηφ αλήθεη θαηαξρήλ ζηελ πνιηηεία, ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Ζ δηθή καο ζπλδξνκή κπνξεί λα είλαη απνθαζηζηηθή αλ πξνβάιινπκε ηα πξνβιήκαηα θαη πξνζθέξνπκε ηηο θαιέο καο ππεξεζίεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Αξσγνί ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ άμησλ βνπιεπηψλ καο θ.θ. Σάθε θαλδαιάθε, ηέσο Τθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, ηνπ θ. Αζαλαζίνπ Γαβάθε Κνζκήηνξνο ηεο Βνπιήο, ηνπ θ. Λεσλίδα Γξεγνξάθνπ πνπ γηα πνιχ πξνζσπηθνχο ιφγνπο δελ κπφξεζε ζήκεξα λα είλαη εδψ, (φπσο κνπ ηειεθψλεζε), ηνπ Ννκάξρε καο θ. Κψζηα Φνχξθα θαη ησλ Γεκάξρσλ ηεο Λαθσλίαο θαη ηνπ ιεθαλνπεδίνπ, δελ ζαο εμαηξψ γηαηί θαη εζείο έρεηε ηελ ίδηα επζχλε κηα θαη είζηε Λάθσλεο θαη έρεηε αλαιάβεη ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα. Δπίζεο ηνπο εθ Λαθσλίαο θαηαγφκελνπο πνπ ζήκεξα θαηέρνπλ 6

9 πςειφηαηεο ζέζεηο ππνπξγψλ, πθππνπξγψλ, δεκάξρσλ, επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη φισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ θαη ησλ απφλησλ, πνπ φπσο κε δηαβεβαίσζαλ εηο ην ηειέθσλν θαη κε γξαπηέο ηνπο παξεκβάζεηο πξνο κεγάιε ηνπο ιχπε, γηα γεγνλφηα ηα νπνία γλσξίδεηε ζρεδφλ φινη νη παξφληεο, βξίζθνληαη ζήκεξα ζηε Λαθσλία καο. Βεβαίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη γηγάληηα βήκαηα πξνφδνπ θαη δεκηνπξγίαο. Δθηηκψ φηη επ απηνχ ζα καο ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά νη αμηφηηκνη θχξηνη, θχξηνη νκηιεηέο καο. Δκείο ληψζνπκε ππεξήθαλνη γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Λαθσλίαο καο, ηνπ ηφπνπ καο. Έρνπκε ηε ζέιεζε λα πξνζθέξνπκε πιηθή θαη εζηθή ζπλδξνκή γηα ηελ πξφνδφ ηεο θαη γηα λα κείλεη ε πξνγνληθή γε ηφπνο ραξνχκελνο, δσήο θαη δεκηνπξγίαο. Αηζζαλφκαζηε εζεινληέο, ιακπαδεδξφκνη ηνπ Λαθσληθνχ ηδεψδνπο, πνπ πξνζπαζνχκε λα ην κεηαθέξνπκε ζηνπο λεφηεξνχο καο, ζηα παηδηά καο, ιακπεξφ θαη αθηηλνβφιν. Δκείο πνπ δνχκε καθξηά απφ θεη πνπ επηζπκνχκε, είκαζηε ρηιηάδεο. Δξρφκαζηε άιινο γηα ιίγν θαη άιινο γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ φκνξθε παηξίδα καο. Δπηζπκνχκε λα βξηζθφκαζηε εθεί, φκσο νη θαζεκεξηλέο αλάγθεο, καο θξαηνχλ καθξηά ηεο. Σνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν δνχκε ζην ιεθαλνπέδην θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Μεγάιε καο επηζπκία, ινηπφλ είλαη, λα έρνπκε έλα ρψξν δηθφ καο. Θέισ λα ην αθνχζεηε πνιχ θαιά, θπξία Τπνπξγέ, γηαηί δεηψ ηε βνήζεηά ηε δηθή ζαο θαη φισλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ επ απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Δπηζπκνχκε έλα ρψξν πνπ ζα πεξηκέλεη κε αγάπε λα καο δερζεί φηαλ έρνπκε ηελ αλάγθε λα δνχκε ηνλ παηξηψηε καο ή λα ζρνιηάζνπκε θαη λα δηαβάζνπκε ιαθσληθά βηβιία ή λα γλσξηζηνχλ ηα Λαθσλφπνπια κεηαμχ ηνπο θαη λα ληψζνπλε γηα ιίγν φηη είκαζηε ζηελ παηξίδα. Δπηζπκνχκε έλα θνκκάηη ηεο Λαθσλίαο λα ην έρνπκε κεηαθέξεη εδψ. Να έρνπκε έλα γξαθείν, ρψξνπο γηα βηβιηνζήθεο, ρψξνπο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο. Έλα ρψξν πνπ ζα είλαη κηα αλνηρηή αγθαιηά γηα ηνπο νκνγελείο, φηαλ δηέξρνληαη απφ ηελ Αζήλα, σζφηνπ θαηέβνπλ ζηελ παηξίδα ή γηα φζνπο έξρνληαη απφ ηελ παηξίδα γηα δηθέο ηνπο επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο αλάγθεο. 7

10 Να ππάξρεη θάπνηνο ρψξνο ππνδνρήο βνεζείαο ή ζπκπαξάζηαζεο γηα θαιέο θαη θαθέο ζηηγκέο. Πξνηείλνπκε δειαδή ηε δεκηνπξγία Λαθσληθήο Δζηίαο άκεζα. Σξηάληα ρξφληα είκαη ηνλ εζεινληηζκφ θαη απαζρνινχκαη κε ηνπο πιιφγνπο ηεο ηδηαηηέξαο κνπ παηξίδαο θαη είθνζη δχν ρξφληα κε ηελ Παιιαθσληθή. Αηζζάλνκαη φηη φινη νη Λάθσλεο, ζε κέλα ηνπιάρηζηνλ, εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία, δεκηνπξγίαο Λαθσληθήο Δζηίαο. Ο αείκλεζηνο Πέηξνο Θενδσξαθάθνο, ν ζεβαζηφο Δπίηηκνο Πξφεδξνο ηεο Παιιαθσληθήο κέρξη ηελ ηειεπηαία ηνπ ζηηγκή καο εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή γηα ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο Δζηίαο. Θέινπκε λα έρνπκε έλα ρψξν κέζα απφ ηνλ νπνίνλ ζα κπνξνχκε λα δηαηεξνχκε ηελ παξάδνζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ ηζηνξία καο θαη λα ηελ κεηαθέξνπκε ζηηο επφκελεο γεληέο, ρσξίο βέβαηα λα ππνβαζκίδεηαη ν ξφινο ησλ επηκέξνπο πιιφγσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα αλήθεη ε Λαθσληθή Δζηία. Δίλαη ε κφλε πξφηαζε πνπ θαηαζέησ απηή ηελ ζηηγκή εδψ, απηή ηελ ζηηγκή, πνπ είζηε φινη εδψ, θαη είκαη βεβαία γηα ηελ ζεηηθή ζθέςε ζαο, γηαηί ζίγνπξα είλαη θαη δηθή ζαο επηζπκία. Αμίδεη ζηνπο Λάθσλεο λα έρνπκε ηελ Δζηία καο. Αμίδεη γηαηί είζηε άμηνη θαη έρεηε ηε δχλακε λα ηελ θάλεηε πξαγκαηηθφηεηα. Σηο άιιεο πξνηάζεηο ηεο Παιιαθσληθήο ζα ηηο θαηαζέζνπκε ζηε δεχηεξε ελφηεηα, καδί κε ηηο πξνηάζεηο ησλ άιισλ πιιφγσλ. Καη γη απηφ παξαθαιψ ην Πξνεδξείν ζην δεχηεξν κέξνο λα κνπ δψζεη ην ιφγν μαλά. Σειεηψλνληαο γηα κηα αθφκε θνξά ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ αζξφα εδψ παξνπζία ζαο θαη ειπίδσ γηα ηελ ζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζνβαξνχ απηνχ ζέκαηνο, ηελ ίδξπζε ηεο Παιιαθσληθήο Δζηίαο. Δχρνκαη επηηπρία ζην πλέδξηφ καο. ΚΑΛΩ ΟΡΗΑΣΔ. ΠΡΟΔΓΡΟ (. ΚΑΡΓΑΚΟ): Ζ επρή λα γίλεη έλα έλζαξθν φξακα θαη επηηέινπο ε παηξίδα καο ε Λαθσλία λα απνθηήζεη έλαλ επθηίξην νίθν ζην ρψξν ησλ Αζελψλ, ζην ρψξν ηεο Αηηηθήο θαιχηεξα. Θα παξαθαιέζσ έλα εθιεθηφ ηέθλν ηεο επάλδξνπ Μάλεο ηνλ θ. Θεφδσξν Καζζίκε, Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ, λα απεπζχλεη θαη απηφο έλαλ ιαθσληθφ ραηξεηηζκφ. Θ. ΚΑΗΜΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θχξηε Πξφεδξε. Θα ήζεια απφ ηελ θαξδηά κνπ λα επραξηζηήζσ ηε Γηνίθεζε ηεο Παιιαθσληθήο γηα ηελ πξσηνβνπιία ηεο δεκηνπξγίαο απηψλ ησλ πλεδξίσλ θαη λα επραξηζηήζσ θαη φινπο ζαο πνπ 8

11 είζηε εδψ ζήκεξα σο έλαο απιφο Μαληάηεο. Καη ιέσ λα επραξηζηήζσ δηφηη ε παξνπζία ζαο εδψ απνδεηθλχεη ην πνιχ ζεκαληηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ππάξρεη ζηελ Λαθσλία. Παξάιιεια φκσο ζέισ λα πσ φηη δελ έρνπκε θαηαθέξεη κε ηελ ζπλέλσζε ησλ δπλάκεσλ, κε θνηλή δξάζε, λα ηνπνζεηήζνπκε ηε Λαθσλία εθεί πνπ ηεο αμίδεη, ζην ράξηε ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο θαη πηζηεχσ ηα πλέδξηα απηά ηεο Παιιαθσληθήο αιιά θαη άιιεο δξάζεηο πνπ γίλνληαη απφ άιιεο Οξγαλψζεηο ηεο Λαθσλίαο πξέπεη λα ζηνρεχζνπλ ζε απηφ. Πξέπεη όρη απιά λα βνεζήζνπκε ηε Λαθωλία αιιά θαη λα αλεβάζνπκε ηελ Λαθωλία εθεί πνπ ηεο αμίδεη γηα ηελ πξνζθνξά ηεο όρη κνλάρα ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο ρώξαο αιιά ζην ζήκεξα. Πξέπεη λα θάλνπκε δξάζεηο πνπ λα ελψζνπλ φινπο ηνπο Λάθσλεο θαη έρνπκε πνιινχο αμηφινγνπο Λάθσλεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο πλεπκαηηθήο δσήο ηεο ρψξαο. Θέισ λα επρεζψ θαιή επηηπρία ζην πλέδξην, θαιή επηηπρία ζε φζνπο αγσλίδνληαη γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απηή ηελ πεξίνδν θαη θάζε θαιφ ζε φινπο ζαο. Δπραξηζηψ πνιχ. ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να επραξηζηήζσ ηνλ θ.καζζίκε γηα ηελ ζπληνκνινγία ηνπ, ηελ ιαθσληθφηεηά ηνπ θαη λα παξαθαιέζσ ηψξα ηνλ ηαθηηθφ Καζεγεηή ηνπ Αζήλαηο Παλεπηζηεκίνπ θαη ηέσο Τθππνπξγφ Δμσηεξηθψλ αιιά θαη κέιινληα Τπνπξγφ φπσο ππνζέησ ηνλ θ. Παλαγηψηε θαλδαιάθε λα απεπζχλεη θαη απηφο ην δηθφ ηνπ ιαθσληθφ ραηξεηηζκφ. Π. ΚΑΝΓΑΛΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε ζαο επραξηζηψ. Κπξία Πξφεδξε, ζαο επραξηζηνχκε γηα ηελ πξφζθιεζε θαη πηζηεύω όηη ηέηνηα πλέδξηα ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Λαθωλίαο. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη εηο ην Κνηλνβνχιην, θχξηε Ννκάξρα, θπξίεο θαη θχξηνη, ζα αξρίζσ απφ απηφ πνπ ηειείσζε ν εθιεθηφο ζπλάδειθνο θ. Καζζίκεο. Έρσ πεη πνιιέο θνξέο δχν πξάγκαηα: φηη νη Λάθσλεο είλαη νη θαιχηεξνη άλζξσπνη ηνπ θφζκνπ, νη πην εξγαηηθνί, αιιά έρνπκε πνιιά θαιά, έλα θαθφ: βγάδνπκε κφλν ζηξαηεγνχο θαη δελ βγάδνπκε ζηξαηηψηεο. Δθεί ινηπφλ γίλεηαη ε δηαθσλία πνπ φινη πάκε λα πεξάζνπκε ην 9

12 δηθφ καο θαη πνιιέο θνξέο δελ έρνπκε έλα θνηλφ άμνλα. Θέισ φκσο λα πσ ην εμήο: φηη γηα λα κπνξέζνπκε λα αιιάμνπκε ην λνκφ πξέπεη λα ζπκβάιινπκε φινη καδί γηαηί φινη καδί έρνπκε ζπκθέξνλ θαη φινη νη θξίθνη αλήθνπλ ζηελ ίδηα αιπζίδα πνπ ιέγεηαη αλάπηπμε ηεο Λαθσλίαο. Ζ Λαθσλία κέρξη πξηλ δπν ηξία ρξφληα έιεγα φηη ζπλνξεχεη κε ηελ ππφινηπε Διιάδα. Θέισ λα πσ φκσο ζήκεξα φηη αιιάδεη πιένλ ν ράξηεο. Έγηλε κία αιιαγή θαη ε αιιαγή απηή ιαθσληθά ζα πσ είλαη ε εμήο: θαζίζακε επηηέινπο ζην ίδην ηξαπέδη: βνπιεπηέο, είηε εθιεγκέλνη ζηε Λαθσλία είηε έρνληαο ηελ θαηαγσγή απφ ηε Λαθσλία, λνκάξρεο, δήκαξρνη, θνξείο θαη δψζακε ζηφρνπο θαη ζε απηφ καο βνήζεζε θαη ν πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο ν Κψζηαο ν Καξακαλιήο. Θέισ ινηπφλ λα είκαη θαη εγψ Λάθσλ ζε απηή ηελ πξνζθψλεζή κνπ πνπ ζα θάλσ θαη κεηά ζηελ εηζήγεζή κνπ ζα ηα πσ, λα επραξηζηήζσ ζεξκά πξψηνλ: μεθηλψληαο απφ ηνλ ζπλάδειθφ κνπ ηνλ θ. Γαβάθε πνπ είρακε άξηζηε ζπλεξγαζία, ηνλ θχξην Ννκάξρε πνπ επηηέινπο θαζίζακε ζε έλα ηξαπέδη θαη βάιακε ζηφρνπο. Ζ αλάπηπμε ηεο Λαθσλίαο πνηα είλαη, ηη έρνπκε λα δψζνπκε; Έρνπκε λα δψζνπκε γεσξγηθά πξντφληα, επνκέλσο λα αζρνιεζνχκε κε ηε γεσξγία, έρνπκε ηα ηζηνξηθά καο κλεκεία, ηνλ πνιηηηζκφ καο δειαδή θαη ηνλ ηνπξηζκφ καο. Απηά ηα ηξία είλαη ηα κέζα πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ν λνκφο καο. Σν πξψην βήκα, ινηπφλ, έγηλε κε ηελ ππνδνκή ε νπνία ρξεηαδφηαλε ζην λα θηάλνπκε πην γξήγνξα ζηε Λαθσλία. Σν δεχηεξν λα θέξνπκε Λάθσλεο θαη ζε απηφ ζέισ λα ζπγραξψ ηελ δηπιά ζπλάδειθφ κνπ θαη βνπιεπηή θαη ηαηξφ ηελ Τπνπξγφ ηελ θα Γηαλλάθνπ, δηφηη έδσζε ην κεγαιχηεξν θιεηδί. ε ιίγα ρξφληα ζα έρνπκε πεξίπνπ δπφκηζη κε ηξεηο ρηιηάδεο θνηηεηέο θαη ίζσο εάλ πάξνπκε θαη άιιε κηα ζρνιή ηελ νπνία ζρεδηάδεη ε θα Γηαλλάθνπ ζα έρνπκε πεξηζζφηεξνπο. Ξέξεηε ηη ζεκαίλεη ηξεηο ρηιηάδεο άηνκα ζηε Λαθσλία λένη εηδηθά; Ση αλάπηπμε ζα δψζεη; Πηζηεχσ ινηπφλ φηη ε Λαθσλία αιιάδεη θιίκα θαη όινη καδί ελωκέλνη ζα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε ηε Λαθσλία αληάμηα ηνπ νλφκαηφο ηεο. 10

13 Αξθεί έλα πξάγκα: όινη καδί εάλ ην πξάμνπκε απηό, πνπ ην πξάηηνπκε ηώξα, ζα έρνπκε θεξδίζεη πνιιά, γηαηί ε Λαθωλία θαη νη Λάθωλεο ην αμίδνπλ. αο επραξηζηώ. ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Να επραξηζηήζσ ηνλ θίιν Τθππνπξγφ ηνλ θ.θαλδαιάθε γηαηί πξαγκαηηθά ππήξμε Λάθσλ θαη θαηά ηνλ ιφγν, επνκέλσο ηνπ πεξίζζεςαλ θαη ιεπηά ελλνψ ηνπ ρξφλνπ θαη ζα παξαθαιέζσ ηνλ Βνπιεπηή Λαθσλίαο ηνλ θ. Αζαλάζην Γαβάθε λα απεπζχλεη θαη απηφο, δελ ζα ήζεια λα πσ κφλνλ Λαθσληθφ, έλαλ Μαληάηηθν ραηξεηηζκφ. Σν ιίγν ην έθαλεο πνιχ πνπ ιέγακε. Αθ. ΓΑΒΑΚΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θχξηε Πξφεδξε. Θέισ θαη εγψ λα εθθξάζσ ηε ραξά κνπ γηαηί πξαγκαηηθά ε Παιιαθωληθή θαηόξζωζε ελδερνκέλσο ην αθαηφξζσην. Να καο βάιεη όινπο ζε έλα ηξαπέδη θαη κε πξφζρεκα ή κε νπζηαζηηθή αλαθνξά ην πλέδξην απηφ, πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ Ννκνχ καο, λα θαζίζνπκε θαη λα ζπδεηήζνπκε επηηέινπο, δεκηνπξγψληαο κηα ζπλέξγηα δξάζεο γηα ηνλ ηφπν καο, γηα ηελ αγαπεκέλε καο Λαθσλία. Πξάγκαηη φπσο πξνειέρζε ε Λαθσλία βξίζθεηαη ζε έλαλ θαηλνχξγην δξφκν. Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα φινη καο θαη ν πιένλ θαθφπηζηνο παξαηεξεηήο κπνξεί λα δεη φηη έρνπλ αιιάμεη πάξα πνιιά πξάγκαηα ζην Ννκφ. ρεδηάδνληαη πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο ζα δψζνπλ κηα λέα έκθαζε ζηελ αλαπηπμηαθή ηξνρηά ηνπ Ννκνχ θαη δξνκνινγνχληαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πξάγκαηη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζην πνζεηφ απνηέιεζκα πνπ απνηειεί θαη ζέκα ηνπ πλεδξίνπ ζαο πνπ είλαη ε αλάπηπμε ηνπ Ννκνχ καο. Δλφο Ννκνχ, ελφο ηφπνπ φπσο ε Λαθσλία πνπ φινη ηνλ γλσξίδνπκε, πνπ δηαθξίλεηαη απφ δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα νπνία ζεκαηνδνηνχλ ηελ θπζηνγλσκία ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ν πξσηνγελήο ηνκέαο, ν νπνίνο παιαηφζελ βξίζθεηαη ζε κηα δπλακηθή θάζε θαη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην κεγάιν πνιηηηζηηθφ ηνπ απφζεκα πνπ είλαη απφ ηα κεγάια, ηα ζπνπδαία πνιηηηζηηθά ηνπ κλεκεία, ζε φιεο ηηο δηαρξνληθέο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο καο. Απηφ ην δίπνιν πνπ αθνξά ην κέιινλ ηεο Λαθσλίαο θαη πνπ κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ γίλεη απηά ηα νπνία ζα έπξεπε λα γίλνπλ θαη επζχλνληαη ζπγθεθξηκέλεο θπβεξλήζεηο γη απηφ, ζεσξψ φηη απνηειεί ην κέιινλ 11

14 ηνπ ηφπνπ καο θαη απνηειεί ζα έιεγα ην κέιινλ ηεο λέαο γεληάο ηεο Λαθσλίαο πνπ επηηέινπο ζα πξέπεη θαη εθεί αθνξά λνκίδσ ηελ δπλαηφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία ζηφρεπζεο φισλ καο ζα πξέπεη λα κέλεη επηηέινπο ζηνλ ηφπν ηεο, δηφηη θαη ε γήξαλζε ηνπ αγξνηηθνχ καο πιεζπζκνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Λαθσλίαο θαη ε αζηπθηιία, ε κεγάιε αζηπθηιία ε νπνία ωο ιαίιαπα καζηίδεη ηνλ ηόπν, πξέπεη θάπνηε θαη κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πξωηνβνπιίεο λα αλαθνπεί. Ζ δεκηνπξγία Παλεπηζηεκίνπ ζηε Λαθσλία, έλαο δηαθαήο πφζνο ηνλ νπνίνλ φινη καο είρακε θαη πιένλ έρεη εθηειεζηεί θαη ε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ην δεδνκέλν φηη ε Λαθσλία είλαη πιένλ πνιχ πην θνληά θαη ζα είλαη αθφκα πην θνληά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα δεκηνπξγεί ηελ ππνδνκή. Απφ δσ θαη κπξνο ρξεηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο νχησο ψζηε λα πνχκε φηη ν ηφπνο απηφο επηηέινπο θαη εδψ είλαη πεδίν δφμεο ιακπξφλ γηα φινπο καο, γηα φινπο ζαο, γηα φινπο απηνχο πνπ πνλάλε ηνλ ηφπν καο θαη είλαη πάξα πνιινί απηνί, γηα λα δξάζνπκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο. Μίαο αλάπηπμεο πνπ κε βάζε ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ννκνχ πνπ πξνείπα, φπσο είλαη ν αγξνηηθφο ηνκέαο, ν πξσηνγελήο ηνκέαο πνπ ιέκε θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ πνιηηηζκνχ καο, ζα δψζεη ηελ νδφ γηα ην πνζεηφ απνηέιεζκα. Ο αγξνηνηνπξηζκφο, πξνζπαζψ θ. Καξγάθν λα είκαη φζν κπνξψ πιένλ ιαθσληθφο, γη απηφ κηιψ θαη πην γξήγνξα. Ο αγξνηνηνπξηζκφο θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο, απηφο ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, πηζηεχσ φηη πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο γηα ηνλ ηφπν. Καη ζεωξώ όηη ην πλέδξην απηό κπνξεί θαη ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ απαξρή γηα απηή ηελ πξννπηηθή. Εύρνκαη ζεξκά ζπγραξεηήξηα ζηνπο ζπληειεζηέο, ζηελ θα Μνπζηαθέιινπ θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ε νπνία θαηόξζωζε όπωο πξνείπα λα καο βάιεη ζε έλα ηξαπέδη. Θεξκά ζπγραξεηήξηα ζε όινπο εζάο γηα ηελ κέρξη ηώξα δξάζε ζαο πνπ είλαη ζεκαληηθή θαη πνιύπιεπξε. Παξαθνινπζψ ηα 15 ηειεπηαία ρξφληα πνπ έρσ ηελ ηηκή λα 12

15 εθιέγνκαη Βνπιεπηήο Λαθσλίαο ηε δξάζε φισλ εζάο, πνπ ν πφζνο ηεο αγαπεκέλεο ζαο παηξίδαο ζαο θάλεη κέζσ ησλ πιιφγσλ πνπ έρεηε ζπζηήζεη λα αγσλίδεζηε θαη πηζηεχσ φηη απνηειείηε θαη εζείο έλα πνιχηηκν απφζεκα ηεο ιαθσληθήο παηξίδαο γηα ην κέιινλ. Θεξκά ζπγραξεηήξηα θαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ζαο. ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Δπεηδή ε θα Μαξηέηηα Γηαλλάθνπ έρεη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο θαη πξέπεη λα απνρσξήζεη θαη δεχηεξνλ επεηδή ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ εθφξεζε θάπνηνλ αθάλζηλν ζηέθαλν ε Παιιαθσληθή ζθέθηεθε λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ αθάλζηλν ζηέθαλνλ κε έλαλ ζηέθαλνλ άιινπ είδνπο. ΔΗΡΖΝΖ ΜΟΤΣΑΦΔΛΛΟΤ: Κπξία ππνπξγέ εθ κέξνπο ηελ Παιιαθσληθήο, ζαο πξνζθέξσ «ηνλ θιάδσλ Διαίαο» πνπ έρνπκε θαζηεξψζεη, σο ζήκα ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ζαο επραξηζηνχκε ζεξκά θαη γηα ηελ ηηκεηηθή ζαο παξνπζία ζην ζπλέδξην καο θαη γηα φηη πξνζθέξεηε ζηελ παηξίδα θαη ηελ ηδηαίηεξα παηξίδα καο.. ΚΑΡΓΑΚΟ: Θα δηαβάζσ ζπληνκνιεθηηθά γηαηί νη ραηξεηηζκνί είλαη πάξα πνιινί, πνιιψλ επηζήκσλ, απφ ηνλ θ. άββα Σζηηνπξίδε έρνπκε έλαλ ραηξεηηζκφ Λέεη: «ζα ήζεια λα ραηξεηήζσ όινπο ηνπο Σπιιόγνπο ηεο Λαθσλίαο πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα αλάκεζά ζαο, λα επρεζώ ζπγραξεηήξηα ζηνπο βξαβεπζέληεο ηνπ Σπλεδξίνπ, θαιή επηηπρία ζε όιεο ηηο κειινληηθέο πξνζπάζεηεο ηεο Παιιαθσληθήο Ελώζεσο». Ο θ. Παλαγηψηεο Κξεηηθφο, ηέσο Βνπιεπηήο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο θαη Λνγνηέρλεο καο ιέγεη «όηη ην ρακέλν έδαθνο ην νπνίν έρεη πξνθύςεη από ηελ άδηθε θαη άληζε κεηαρείξηζε ηεο Λαθσλίαο απαηηεί ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο. Έηζη ζα απμεζνύλ νη ξπζκνί αλάπηπμεο ηεο Λαθσλίαο θαη ζα ζπγρξνληζηεί ν βεκαηηζκόο ηεο κε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο» θαη θαηαιήγεη «ε Λαθσλία δελ δεηάεη πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε, αμηώλεη ίζε κεηαρείξηζε. Καη απηό είλαη αιήζεηα δηόηη είκαζηε έλαο λνκόο πνπ έρεη πξνζθέξεη πνιιά ζηελ Ειιάδα αιιά ε Ειιάδα έρεη πξνζθέξεη ειάρηζηα ζηε Λαθσλία». Ο θ. Λεπηέξεο Εαγνξίηεο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Νέαο 13

16 Γεκνθξαηίαο εχρεηαη «θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ Σπλεδξίνπ καο αιιά ιόγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεώζεσλ αδπλαηεί λα είλαη καδί καο». Ο θ. Λεσλίδαο Γξεγνξάθνο, αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Βνπιεπηήο ΠΑΟΚ Λαθσλίαο ιφγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη ζήκεξα εδψ θαη γξάθεη: «επηηξέςηε κνπ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επρέο κνπ γηα ηελ αμηέπαηλε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αξξαγνύο ζεζκνύ κεηαμύ όισλ ησλ Λαθσληθώλ Σσκαηείσλ Ειιάδνο θαη εμσηεξηθνύ». Ζ θα νθία Γνπιθέςε, Βνπιεπηήο Β Πεξηθεξείαο Αζελψλ εθθξάδεη ηε ιχπε ηεο πνπ απέρεη απφ ηελ εθδήισζή καο δηφηη βξίζθεηαη θαη ην θαηαλνψ απνιχησο ζήκεξα ζηελ Σξίπνιε δηφηη ζήκεξα είλαη ε επέηεηνο, φρη ηεο αιψζεσο, αιιά ηεο απειεπζεξψζεσο ηεο Σξηπνιηηζάο. Ο θ. Μηιηηάδεο Βαξβηηζηψηεο, Βνπιεπηήο Γεπηέξαο Πεξηθεξείαο Αζελψλ, γξάθεη: «ζαο ζπγραίξσ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ζαο πνπ ζπκβάιινπλ έκπξαθηα ζηελ πξνβνιή θαη αλάπηπμε ηεο Λαθσλίαο καο» θαη ηειεηώλεη «εύρνκαη θαιή επηηπρία θαη ζέισ λα πηζηεύσ όηη ζα κπνξέζσ λα αληαπνθξηζώ ζε επόκελε πξόζθιεζή ζαο». Ο θ. Ησάλλεο ηαζφπνπινο, πξψελ Βνπιεπηήο θαη Τπνπξγφο, καο γξάθεη φηη δελ κπνξεί λα παξαζηεί ιφγσ ζαλάηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ πξνζψπνπ θαη εθθξάδεη ηελ ιχπε ηνπ γηα ηελ απνπζία θαη καο εχρεηαη θαιή επηηπρία. Ο θ. Γξεγφξεο Απνζηνιάθνο, πξψελ Ννκάξρεο Λαθσλίαο θαη Γξακκαηέαο ζην Γήκν Αζελαίσλ καο επραξηζηεί γηα ηελ πξφζθιεζε θαη καο παξαθαιεί λα δερζνχκε ηηο επρέο ηνπ γηα επηηπρία ηνπ πλεδξίνπ θαη ηα ζπγραξεηήξηα γηα ηελ πξσηνβνπιία. Έρνπκε ραηξεηηζκφ απφ ηελ θα Γηαζάθνπ Αλαζηαζηάδε, πνπ είλαη ν ραηξεηηζκφο απηφο πνπ καο έξρεηαη απφ ηελ Απζηξαιία. Δίλαη κία επηζηνιή καθξά ηελ νπνία κπνξεί λα δψζνπκε ζηα πξαθηηθά θαη ηέινο ν πξψελ Τπνπξγφο θαη Δπξσβνπιεπηήο ν θ. Ησάλλεο Βαξβηηζηψηεο καο εχρεηαη θαιή επηηπρία. Μεηά ζα γίλεη απφ ηελ θα ηαζάθνπ κία αλαθνίλσζε ησλ 14

17 παξηζηακέλσλ επηζήκσλ θαη ζα ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα. Η.ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΟ: Μαο ηηκνχλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν θ. θπιαθάθεο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ν Γήκαξρνο Αζελαίσλ θ. Μπερξάθεο, νη ηέσο βνπιεπηαί Παπαδφγθνλαο θαη Βνπγηνπθιάθεο, ν ππνςήθηνο Βνπιεπηήο θ. Βεηνχιηαο. Ο θ.ξηθαξάο Δπίηηκνο Αξρεγφο Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ν θ. Κνπθάιεο Γεκήηξηνο βηνκήραλνο νηθνλνκνιφγνο, ν θ. Κνπιαηδάο Γεκήηξηνο δηθεγφξνο θαη πξψελ Πξφεδξνο ηεο Παιιαθσληθήο. Ο θ. νθφο Αζαλάζηνο χκβνπινο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ν θ. Γεκάθνο Παλαγηψηεο ππνςήθηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο Καιιηζέαο, ε θα Ράιιε Μαπξνκηράιε ππνςήθηα Γεκνηηθφο χκβνπινο Αζελαίσλ, ε θα Θενδσξάθνπ Καιιηφπε θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ν θ. Αξγηηάθνο λνκηθφο ζχκβνπινο Λαθσλίαο θαη ππνςήθηνο Γήκαξρνο πάξηεο. Ο θ. Μπεθηάξεο πξψελ Πξφεδξνο Παιιαθσληθήο θαη Πξφεδξνο ζηελ Δλσηηθή Λαθεδαηκνλίσλ. Ζ θα Καπνπηζή Καζηάλε Γήκεηξα ππνςήθηνο χκβνπινο ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, ε θα Γαιινπνχινπ Πεηξάθνπ Αληηπξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Δλψζεσο Γπλαηθψλ Μάλεο, ππνςήθηα Ννκαξρηαθή χκβνπινο Αζελψλ Πεηξαηψο. Αλ έρνπκε θάπνηνλ άιινλ Ζ Αληηλνκάξρεο θα Σδαλεηέα, ζπγλψκε, ε θα αξάληε, δελ πέξαζαλ απφ ηε Γξακκαηεία, δελ είλαη γξακκέλνη, δεηψ ζπγλψκε. Αλ θάπνηνλ μεράζακε ζα ηνλ βξνχκε λα ηνλ αλαθνηλψζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Ο θ.αξθνπκαλέαο ππνςήθηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο, θαιή επηηπρία, ε θα Καηζακπέε Καηεξίλα ππνςήθηα Γεκνηηθφο χκβνπινο Αζελψλ. Καη ν θ. Παπαδφγθνλαο Αιέμαλδξνο Σα λέα κέιε ηεο Λαθσλίαο λα ηα γλσξίδνπκε. ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: Μεηαμχ ησλ πνιιψλ πξντφλησλ πνπ βγάδεη ε Λαθσλία εμαθνινπζεί λα παξάγεη θαη πνιηηηθνχο ζε απφιπηε αθζνλία θαη είλαη πνιχ επράξηζην. Κχξηε Ννκάξρα ζα ζέιαηε λα απεπζχλεηε ραηξεηηζκφ ή ν ραηξεηηζκφο ζα είλαη κε ηελ νκηιία; Σφηε ζα θαιέζσ ηνλ Γήκαξρν Αζελαίσλ ηνλ θ. Θεφδσξν Μπερξάθε λα απεπζχλεη θαη απηφο, φρη Αζελατθφ αιιά Λαθσληθφλ ραηξεηηζκφ. 15

18 Θ.ΜΠΔΥΡΑΚΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θχξηε Πξφεδξε. Φίινη Βνπιεπηέο, Ννκάξρεο θαη δηαθεθξηκέλνη επίζεκνη, απνηειεί γηα κέλα μερσξηζηή ηηκή λα βξίζθνκαη ζε απηφ ην πλέδξην κεηαμχ ησλ επηζήκσλ πξνζθεθιεκέλσλ. Δίλαη γηα κέλα ηδηαίηεξε ηχρε ην γεγνλφο φηη είκαη Λάθσλαο, είλαη κεγαιχηεξε ηχρε ην φηη είκαη Μαληάηεο θαη αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα ζηέθνκαη πάληα δίπια ζε νηηδήπνηε αθνξά ηελ παηξίδα κνπ. Έηζη ινηπφλ άθνπζα κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηελ πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Δζηίαο, ηεο Δζηίαο ησλ Λαθψλσλ θαη δεζκεχνκαη φηη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα απφ νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθνκαη ζα ζηξαηεπζψ λα πξνζθέξσ φ,ηη νη δπλάκεηο κνπ επηηξέπνπλ. Καη επεηδή δελ ζπλεζίδσ λα δεζκεχνκαη εχθνια, δεζκεχνκαη ζπαλίσο, ζέισ λα ζαο δειψζσ φηη απηή ε δέζκεπζή κνπ είλαη δέζκεπζε πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ππνρξέσζε πνπ έρσ απέλαληη ζηνπο παππνχδεο κνπ, ζηηο παηεξάδεο κνπ θαη ηνπο πξνπαππνχδεο κνπ. Ωο εθ ηνχηνπ λα ζεσξήζεηε πάληνηε ηελ παξνπζία κνπ παξνπζία αλζξψπνπ κάρηκνπ θαη πξψηεο γξακκήο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη κε απηή ηε δήισζε εχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ θαη ε Δζηία πνπ ζα θηηάμνπκε ζα είλαη Δζηία πνπ ζα ελψλεη ηνπο Λάθσλεο θαη δελ ζα ηνπο δηράδεη. Με απηή ηελ επρή εχρνκαη θαη πάιη θαιή επηηπρία. Δ.ΑΝΣΩΝΑΡΑΚΟΤ-ΜΟΤΣΑΦΔΛΛΟΤ: Δπραξηζηψ πάξα πνιχ θαη πξνζσπηθά θαη εθ κέξνπο ηεο Παιιαθσληθήο, γηαηί πηζηεχσ φηη είλαη έλα ζεηηθφ βήκα απηή ε εηζήγεζε. Δπραξηζηψ πνιχ θχξηε Γήκαξρε. ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ρη λα κηιήζνπκε ηνπηθηζηηθά αιιά φηαλ θάπνηεο πεξηνρέο, ειάρηζηα πξνβεβιεκέλεο θαη ειάρηζηα πξνζθέξνπζεο ζηνλ ηφπν απηφ έρνπλ επαγή ηδξχκαηα, είλαη πνιχ δπζάξεζην γηα ηελ Λαθσλία κε ηφζε πξνζθνξά θαη ζην παξειζφλ αιιά θαη ζην παξφλ λα κελ έρεη έλα αλάινγν θηίζκα θηίξην εηο ηελ Αζήλα, γηα λα κπνξεί εθεί πέξα λα είλαη ηφπνο ζπλαληήζεσο φισλ καο. Απηφ είλαη κία δέζκεπζε απφ ηε κεξηά ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, λνκίδσ φηη είλαη κηα νθεηιή ηνπ Γήκνπ ησλ Αζελαίσλ πνπ έπξεπε λα έρεη γίλεη απφ πνιιά ρξφληα.,ηη φκσο δελ έγηλε ρζεο κπνξεί λα γίλεη ζήκεξα θαη αχξην. Δπραξηζηψ θαη ηνλ θ. Μπερξάθε. Ο θ.θπιαθάθεο, Γεληθφο 16

19 Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, είλαη απφ ηηο λέεο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ καο πνπ αλαδχνληαη θαη εθιεθηφο απφ φ,ηη έρσ δηαβάζεη ζηα θείκελά ηνπ αξζξνγξάθνο. κ. ΚΤΛΑΚΑΚΖ: Δπραξηζηψ θχξηε Πξφεδξε. Κπξία Πξφεδξε, θχξηνη Βνπιεπηέο, θχξηε Γήκαξρε, λα μεθηλήζσ ιέγνληαο φηη ε Παιιαθσληθή κε ηελ θα Μνπζηαθέιινπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο έρεη ζηξαηεγνχο πνπ αηζζάλνληαη ζαλ ζηξαηηψηεο θαη απηφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν. Μπνξεί εκείο νη Λάθσλεο λα έρνπκε ηελ ηάζε λα αηζζαλφκαζηε ζηξαηεγνί αιιά γηλφκαζηε θαιχηεξνη φηαλ δνπιεχνπκε ζαλ ζηξαηηψηεο. Να πσ δπν ιφγηα θαη εγψ ιαθσληθά. Σν πξψην είλαη φηη ε Λαθσλία έρεη δχν αθφκε δπλαηφηεηεο πνιχ ζεκαληηθέο ζε ζρέζε κε φζα πξναλαθέξζεθαλ. Σν έλα είλαη φηη έρεη έλα φλνκα ή κία ζεηξά νλφκαηα παγθφζκηα γλσζηά. Τπάξρεη έλα απφζεκα αλαγλψξηζεο θαη γλψζεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ην νπνίν πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε θαη νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά γηα ηε Λαθσλία. Γελ κπνξείηε λα θαληαζηείηε εάλ βάιεηε ηε ιέμε Λαθσλία ή ηε ιέμε πάξηε πφζα εθαηνκκχξηα ιήκκαηα ζα βγνχλε ζην Internet ζήκεξα. Απηή ε δχλακε, ε γλψζε θαη ε ηζηνξία ηεο παηξίδαο καο πξέπεη λα είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. Σν δεχηεξν είλαη ην δίθηπν ησλ αλζξψπσλ, φρη κφλν ζηε Λαθσλία αιιά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Έλα δίθηπν πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα πάξα πνιχ ηζρπξή νκάδα. Βιέπνπκε εδψ, είρακε ίζσο θαη ιίγν πξνεγνπκέλσο έλα κηθξφ δείγκα πφζν ηζρπξή νκάδα κπνξεί λα είλαη νη άλζξσπνη ηεο Λαθσλίαο θαη πξέπεη λα ηνπο θηλεηνπνηήζνπκε. Γηα λα πσ θάηη πξαθηηθφ. Ζ Δζηία ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ν Γήκαξρνο, γηα λα κπνξέζνπκε λα ηελ θηηάμνπκε πξέπεη λα αξρίζνπκε λα καδεχνπκε ρξήκαηα, δηφηη θιεηδί γηα λα γίλεη είλαη λα δείμνπλ πξψηνη νη Λάθσλεο φηη ζέινπλ λα ηελ θηηάμνπλ θαη δελ ππάξρεη θαιχηεξνο ηξφπνο απφ ην λα αξρίζνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ ρξήκαηα γη απηφ, γηα λα είκαζηε πξαθηηθνί άλζξσπνη. Καη λα ηειεηψζσ επίζεο κε θάηη πξαθηηθφ. Πξέπεη λα έρνπκε 17

20 αιιειεγγχε. Έρνπκε πνιινχο ππνςεθίνπο ζηηο εθινγέο απηέο, λα πξνζζέζσ ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ην Γήκαξρν Αζελαίσλ, ν νπνίνο είλαη επίζεο ππνςήθηνο, λα κελ ην μερλνχκε, ζηηο επφκελεο εθινγέο σο Γεκνηηθφο χκβνπινο. Ξέξεηε είκαη πξαθηηθφο άλζξσπνο ζε απηά ηα ζέκαηα θαη λα πσ φηη πξέπεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο καο Λάθσλεο, Μαληάηεο, εγψ εθθξάδνκαη θαη σο Μαληάηεο, λα ηνπο ζηεξίμνπκε, γηαηί ην αμίδνπλ θαη γηαηί ελσκέλνη είκαζηε πάληα πην δπλαηνί. Δπραξηζηψ πνιχ. Δ. ΑΝΣΩΝΑΡΑΚΟΤ-ΜΟΤΣΑΦΔΛΛΟΤ: Αξρή φισλ ησλ Λαθσληθψλ σκαηείσλ θαη ηεο Παιιαθσληθήο θπζηθά είλαη λα ζηεξίδεη πξψηα ηα δηθά ηεο παηδηά θαη ειπίδσ λα ην θάλνπκε φινη θαη ηνπο άμηνπο. Δπραξηζηψ θ.θπιαθάθε. Η.ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΟ: Δίλαη καδί καο επίζεο ε θα Μαηνχια Μπειεγξή, ήδε Αληηλνκάξρεο θαη ππνςήθηα Ννκαξρηαθφο χκβνπινο, είλαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Λαθσλίαο. Ζ θα Πνιπδσγνπνχινπ Μπέζε ππνςήθηα Ννκαξρηαθή χκβνπινο Λαθσλίαο. Δίλαη καδί καο ν θ. πχξνο ππξίδσλ Γήκαξρνο Πφξνπ θαη ππνςήθηνο Ννκάξρεο Πεηξαηψο. Υαηξεηηζκφ καο ζηέιλεη ε θα Αιεμία Έβεξη ε νπνία θαη απηή Γεκνηηθφο χκβνπινο Αζελψλ ππνςήθηα. ΠΡΟΔΓΡΟ: Ζ Παιιαθσληθή δελ είλαη έλα είδνο θνκήηε, έρεη κηα ηζηνξία. Πξηλ απφ ηελ θα Μνπζηαθέιινπ ππήξμαλ άιινη Πξφεδξνη νη νπνίνη πξέπεη λα ηηκεζνχλ αιιά ζα ήηαλ ραξά καο λα ηνπο θαιέζνπκε λα απεπζχλνπλ θαη απηνί έλαλ ραηξεηηζκφ. Σνλ θ. Γεκήηξε Κνπιαηδά παξαθαιψ λα απεπζχλεη θαη απηφο έλαλ ραηξεηηζκφ. Σνλ θ. Μπεθηάξε. κ. ΜΠΔΚΗΑΡΖ: Δπραξηζηψ πνιχ θχξηε Πξφεδξε, έλα ζχληνκν ραηξεηηζκφ θαη ιίγν ζηελ νπζία. Θέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ πξφζθιεζε ζηε ζεκεξηλή ζπγθέληξσζε ησλ ζπκπαηξησηψλ καο, πνπ εθηφο ηνπ ιίαλ ελδηαθέξνληνο ζέκαηνο πνπ ζα καο απαζρνιήζεη καο δίδεη ηελ επθαηξία λα αληαιιάμνπκε απφςεηο θαη επί άιισλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ. Δίλαη γλσζηφ φηη κηα ηδηαίηεξε αλππφθξηηε αγάπε καο δέλεη κε ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίνλ γελλεζήθακε θαη κεγαιψζακε, αιιά απφ ιφγνπο αλεμαξηήησο ηεο ζειήζεψο καο δελ έρνπκε ηελ ηχρε λα θαηνηθνχκε κνλίκσο κνινλφηη δηαθαήο είλαη ε επηζπκία καο λα ηνλ βιέπνπκε λα πξννδεχεη θαη λα βειηηψλεηαη ζπλερψο ην επίπεδν δσήο ηνπ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο 18

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα