ECOWEEK: από ηην Θεζζαλονίκη ζηο Μιλάνο και από ηην οικολογία ζηην καινοηομία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ECOWEEK: από ηην Θεζζαλονίκη ζηο Μιλάνο και από ηην οικολογία ζηην καινοηομία"

Transcript

1 ECOWEEK: από ηην Θεζζαλονίκη ζηο Μιλάνο και από ηην οικολογία ζηην καινοηομία Η ECOWEEK 2011 ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ: Με κεγάιε επηηπρία νινθιεξώζεθε ην 6ν θαηά ζεηξάλ ζπλέδξην θαη εξγαζηήξηα «πξάζηλνπ» ζρεδηαζκνύ ηεο ECOWEEK ηεο ειιεληθήο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο πνπ από ην 2008 αλαπηύζεη δξαζηεξηόηεηα θαη ζην εμσηεξηθό. Σν ζπλέδξην είρε ηίηιν «ECOWEEK 2011: Αζηηθέο Κνηλόηεηεο θαη Πξάζηλε Αξρηηεθηνληθή» θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 28 Μαξηίνπ έσο 3 Απξηιίνπ κε ηε ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ από 300 ζπλέδξνπο, θπξίσο θνηηεηέο θαη λένη κεραληθνί, αξρηηέθηνλεο θαη αξρηηέθηνλεο ηνπίνπ από 16 ρώξεο. Μεηά ηα επίζεο επηηπρεκέλα ζπλέδξηα ηεο ECOWEEK ζηελ Αζήλα, Κύπξν θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή, θαζηεξώλνληαη πιένλ ηα ζπλέδξηα θαη εξγαζηήξηα ηεο ECOWEEK σο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα αξρηηεθηνληθά, πνιηηηζηηθά θαη νηθνινγηθά happening ζρεδηαζκνύ πνπ λένη επαγγεικαηίεο θαη θνηηεηέο νξακαηίδνληαη θαη δεκηνπξγνύλ λέεο πξνηάζεηο γηα νηθνινγηθά θηίξηα θαη αεηθόξεο πόιεηο. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ECOWEEK 2011: Σα εξγαζηήξηα ζρεδηαζκνύ ηεο ECOWEEK 2011 θηινμελήζεθαλ ζε 37 ζεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο, κεηαμύ απηώλ νη ζρνιέο ΑΚΣΟ, αξρηηεθηνληθά γξαθεία, γξαθεία ζρεδηαζηώλ θαη αξρηηεθηόλσλ ηνπίνπ, ε Βίια Καπαληδή (Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξάπεδαο) θαη ε ρνιή Αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΑΠΘ. ηα εξγαζηήξηα νη λένη επαγγεικαηίεο, θαζνδεγνύκελνη από ηνπο εηδηθνύο θαη έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο, αλέπηπμαλ ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα νηθνινγηθέο παξεκβάζεηο θαη πξνηάζεηο ζρεδηαζκνύ ηνπίνπ ζην θέληξν ηεο πόιεο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο - ιηκάλη, Ρνηόληα, Βαιασξίηνπ,?ζσλνο, αγνξά - ηνλ ζρεδηαζκό νηθνινγηθώλ θαηνηθηώλ κεδεληθώλ ξύπσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πόιεο, ηηο νηθνινγηθέο παξεκβάζεηο ζε ππάξρνληα θηίξηα - όπσο ε Βίια Καπαληδή θαη ην ζρνιείν ζηελ νδό Ηθηίλνπ - θαη ηνλ νηθνινγηθό ζρεδηαζκό θηηξίσλ πνπ ζα σθειήζνπλ ηνπηθέο θαη μέλεο ΜΚΟ θαη θνξείο. Οη πξνηάζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο ECOWEEK 2011 έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ Ηζηνζειίδα: (ζε ρακειή αλάιπζε. Γηα πιηθό ζε πςειή αλάιπζε επηθνηλσλήζηε καδί καο). Σν ζπλέδξην ηέιεζε ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΔΚΑ, ηνπ ΤΠΔΞ, ηνπ Δπξσπατθνύ Ηλζηηηνύηνπ Γηθαίνπ, Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο θαη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Ο ηδξπηήο θαη Πξόεδξνο ηεο ECOWEEK, αξρηηέθηνλαο Ζιίαο Μεζζίλαο ηόληζε κεηαμύ άιισλ: «Ζ ECOWEEK είλαη κία ειιεληθή πξσηνβνπιία. Ζ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία ECOWEEK γελλήζεθε ζηελ Αίγηλα ην 2005 θαη έρεη πιένλ αλαπηύμεη δηεζλή δξαζηεξηόηεηα θπξίσο ζηελ Δπξώπε θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. ηόρνο ηεο ε ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, θπξίσο ησλ λέσλ, ε πξνώζεζε ηεο αεηθνξίαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ αξρώλ ηεο αμηνβίσηεο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο, θπξίσο όζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πηνζέηεζε απιώλ ECOWEEK

2 θαζεκεξηλώλ πξαθηηθώλ όπσο ε αλαθύθισζε, ε θνκπνζηνπνίεζε, ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ε νηθνινγηθή δόκεζε. Ζ ECOWEEK δίλεη βήκα ζε όιν ηνλ θόζκν - θπξίσο ζηνπο λένπο - γηα ηελ αληαιιαγή θαηλνηόκσλ ηδεώλ ζηνλ ζρεδηαζκό, ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ ήπηα αζηηθή αλάπηπμε». Αλάκεζα ζηνπο δηεζλείο νκηιεηέο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ν βξαβεπκέλνο αξρηηέθηνλαο από ηε Γαλία Louis Becker ηνπ γξαθείνπ Henning Larsen Architects, ε λέα βξαβεπκέλε αξρηηέθηνλαο από ηε νπεδία Rahel Belatchew Lerdell, ν ειιελνηζξαειηλόο αξρηηέθηνλαο εηδηθόο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο εξήκνπ θαζεγεηήο άθεο Μείξ, ν αξρηηέθηνλαο ηνπίνπ Θσκάο Γνμηάδεο, ε ειιελίδα αξρηηέθηνλαο θαη ηζηνξηθόο αξρηηεθηνληθήο ηπιηαλή Φηιίππνπ, ν Ηξαλόο αξρηηέθηνλαο από ην TU Berlin Reza Shirazi, ε αξρηηέθηνλαο από ην Παλεπηζηήκην Mimar Sinan ηεο Σνπξθίαο Aylin Ayna, ε Ηζξαειηλή αξρηηέθηνλαο θαη δηεπζύληξηα ηεο ζρνιήο εζσηεξηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Holon Institute of Technology Braha Kunda, ε Ηνξδαλόο αξρηηέθηνλαο Ra'ed Jumean θαη άιινη. ΟΜΙΛΗΣΕ ΣΗ ECOWEEK: Αλάκεζα ζηηο δηεζλείο πξνζσπηθόηεηεο πνπ πιαηζίσζαλ γηα άιιε κηα ρξνληά ηελ ECOWEEK ήηα θαη ν βξαβεπκέλνο αξρηηέθηνλαο Diebedo Francis Kere από ην Βεξνιίλν πνπ πξνζθιήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνύην Γθαίηε. Ο θ. Κεξέ, ν νπνίνο ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο βξαβεπκέλνπο ζύγρξνλνπο αξρηηέθηνλεο ηα θηίξηα ηνπ νπνίνπ εθηέζεθαλ ζην Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο ηεο Νέαο Τόξθεο (ΜΟΜΑ) θαη κεηαμύ άιισλ δεκηνπξγεί ζρνιεία ζηηο θνηλόηεηεο ηεο Βνπξθίλα Φάζν ζηελ Αθξηθή, αλαθέξζεθε ζηε βηώζηκε αξρηηεθηνληθή, πνπ ηελ ζεσξεί κία βηώζηκε πξννπηηθή ζην ρώξν ηεο αξρηηεθηνληθήο ζηηο πόιεηο, θαζώο κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη κεγάια πνζά, γηαηί είλαη ε θζελή ιύζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θηηξίσλ. Σόληζε δε ζηε ζπλέληεπμε ηύπνπ ζην Οιύκπην ηεο Θεζζαινλίθεο ηε Γεπηέξα 28 Μαξηίνπ, όηη «δηαλύνπκε ηελ πεξίνδν αλαζεώξεζεο ζεσξηώλ θαη ηερληθώλ, πξνθεηκέλνπ λα ρηίδνπκε πξάζηλα θηίξηα θηιηθά ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν.» Ο αξρηηέθηνλαο ηνπίνπ George Hargreaves, ν νπνίνο ζπκκεηείρε θαη ζην εξγαζηήξην ζρεδηαζκνύ θαηλνηόκεο θαη αεηθόξεο ιύζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ηεο ΓΔΘ, παξνπζίαζε, κεηαμύ άιισλ έξγα ηνπ γξαθείνπ ηνπ, κεηαμύ απηώλ θαη ηα Οιπκπηαθά έξγα ζην Λνλδίλν γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο ηνπ H ECOWEEK ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ: Σν ελδηαθέξνλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζηελ ECOWEEK θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ λέσλ λα νξακαηηζηνύλ κηα νηθνινγηθή πόιε, ηόληζε ν Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο Γηάλλεο Μπνπηάξεο ζηελ παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ εξγαζηεξίσλ ζην Βειιίδεην ηελ Παξαζθεπή 2 Απξηιίνπ θαηη ν Αληηδήκαξρνο Πεξηβάιινληνο, Διεπζέξσλ ρώξσλ θαη Πνηόηεηαο δσήο, Κσλζηαληίλνο Εέξβαο ζηε ζπλέληεπμε ηύπνπ, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πόιεο κέζα από ηελ νηθνινγία όηη «νη πξνηάζεηο θαη νη κειέηεο πνπ ζα θαηαηεζνύλ από ηα workshops ηεο ECOWEEK ζα κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ εθαξκνζκέλεο ιύζεηο θαη απαληήζεηο ζηηο αλάγθεο ηεο πόιεο». ECOWEEK

3 εκαληηθή παξάπιεπξε εθδήισζε ηεο δηνξγάλσζεο ε κεηαθνξά από ην Παξίζη ηεο έθζεζεο "Global Award for Sustainable Architecture" πνπ θηινμελήζεθε ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην. εκαληηθή ήηαλ επίζεο ε ζπλεξγαζία ηεο ECOWEEK κε ηνλ ΑΚΣΟ, όπνπ αθελόο κελ θηινμέλεζε έλα κέξνο ησλ εξγαζηεξίσλ ηεο ECOWEEK ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, αθεηέξνπ δε κε ηηο πξνηάζεηο εηαηξηθνύ πξνθίι γηα ηελ ΜΚΟ ECOWEEK από ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΑΚΣΟ. Ο Κώζηαο Αξώλεο, αθαδεκατθόο δηεπζπληήο ηνπ ΑΚΣΟ, ήηαλ παξόλ ζηε ζπλέληεπμε ηύπνπ ηεο ECOWEEK 2011 ζην Οιύκπην ηε Γεπηέξα 28 Μαξηίνπ. Σν ζπλέδξην ECOWEEK 2011 θηινμελήζεθε ζε πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, όπσο ην Οιύκπην, ην βηβιηνπσιείν Ηαλόο, ην Ηλζηηηνύην Γθαίηε, ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην, ην Βειιίδεην θαη ην ΝΟΖΗ. Ζ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία ECOWEEK γελλήζεθε ζηελ Αίγηλα ην Ξεθίλεζε κε εθδειώζεηο ζην Λανγξαθηθό Μνπζείν θαη ηνλ Πύξγν Μαξθέιινπ θαη κε επηζθέςεηο ζε βηνθιηκαηηθά ζπίηηα ηνπ Αιέμαλδξνπ Σνκπάδε θαη ηνπ Κώζηα Σζίπεξα. Σν 2007 ε ECOWEEK θάιεζε ηνλ Al Gore λα κηιήζεη ζην Μέγαξν Μνπζηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Megaron Plus, ην 2008 μεθίλεζε ηε δξάζε ηεο ζηελ Κύπξν κε ηνλ Γήκν Λάξλαθαο θαη ην MKC City College θαη ην 2009 ζπλδηνξγάλσζε ζπλέδξην γηα πξάζηλα θηίξηα ζην SCE College of Engineering θαη ηε ζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Ηζξαήι. Ζ ECOWEEK έρεη θαιέζεη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο αξρηηέθηνλεο κεηαμύ απηώλ ηνπο γθνύξνπ ηεο ζύγρξνλεο Αξρηηεθηνληθήο Ken Yeang, Shigeru Ban, Rural Studio θαη WHITE Architects. ECOWEEK: ΓΕΦΤΡΑ ΜΕΣΑΞΤ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΗ ΑΝΑΣΟΛΗ: Από ηην Αίγινα ζηη Μέζη Αναηολή και από ηην Οικολογία ζηην Ειπήνη Σν θαινθαίξη ηνπ 2010 ε ECOWEEK πξαγκαηνπνίεζε ην πξώην ηεο ζπλέδξην ζηε Μέζε Αλαηνιή κε ηίηιν «Πξάζηλε Αξρηηεθηνληθή : Κνηλόηεηεο : Αεηθνξία». Μηα κνλαδηθή πξσηνβνπιία πνπ ζπλδύαζε ηελ νηθνινγία κε ηελ εηξήλε θαη ηελ νηθνινγηθή δόκεζε κε ην αλζξώπηλν θνηλσληθό παξάγνληα. Ο Παιαηζηίληνο αξρηηέθηνλαο Ομάπ Γιουζέθ πνπ ζπκκεηείρε ζην ζπλέδξην ην παξνκνίαζε κε δάζνο. Σν ζπλέδξην ηεο ECOWEEK ζηε Μέζε Αλαηνιή είλαη ζαλ έλα πγηέο δάζνο, είπε. Δκπεξηέρεη ηελ πνιππνηθηιόηεηα, ηελ πνιπθσλία θαη ηε ζπλεξγαζία. Πξάγκαηη, νη ζπκκεηέρνληεο Διιελεο, Ηζξαειηλνί, Παιαηζηίληνη, Γάιινη, Ηηαινί θαη Άγγινη αξρηηέθηνλεο θαη λένη επαγγεικαηίεο αξρηηέθηνλεο, αξρηηέθηνλεο ηνπίνπ θαη ζρεδηαζηέο - δεκηνύξγεζαλ έλα πνιύκνξθν θαη πνηθηιόκνξθν ζύλνιν, πνπ δνύιεςε αξκνληθά θαη δεκηνπξγηθά γηα κηα εβδνκάδα θάησ από ηελ θαζνδήγεζε δεθάδσλ ζεκαληηθώλ αξρηηεθηόλσλ, όπσο ηνπ θαζεγεηή αξρηηέθηνλα θαη πνιενδόκνπ Michael Sorkin, ηνπ βξαβεπκέλνπ Έιιελα αξρηηέθηνλα ηνπίνπ Θωμά Δοξιάδη θαη ηνπ δηαθεθξηκέλνπ Παιαηζηίληνπ αξρηηέθηνλα Ομάπ Γιουζέθ. Μαδί δεκηνύξγεζαλ νηθνινγηθέο πξνηάζεηο γηα θηίξηα όπσο ην Κέληξν Παιαηζηηλίσλ γπλαηθώλ νξνύθ ζηελ πόιε Βεζαλία (Αι-Ηδαξία), ηελ Αηζηνπηθή θνηλόηεηα ηεο Κηξηάη Γθαη, ην θηίξην γηα ηηο ECOWEEK

4 ειιελν-παιαηζηηληαθέο νξγαλώζεηο εηξήλεο IPCRI ζηα Ηεξνζόιπκα, αζηηθέο παξεκβάζεηο γηα νηθνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε ζην πιαίζην ηεο Μπηελάιε ηεο πόιεο Μπαη Γηάκ, ηνλ πξώην νηθνινγηθό δξόκν ζηελ παιηά πόιε ηεο Μπεεξζέβα θαη άιια. Βαζηθνί νκηιεηέο ηεο ECOWEEK 2010 ζηε Μέζε Αλαηνιή ήηαλ κεηαμύ άιισλ νη δηάζεκνη αξρηηέθηνλεο Bjarke Ingels (BIG), Michael Sorkin (Sorkin Studio) θαη Thomas Rau (Rau Architects). Ζ νκάδα ηεο ECOWEEK ζπλαληήζεθε θαη κε ηνπο κειεηεηέο ηεο πξώηεο λέαο ππεξζύγρξνλεο Παιαηζηηληαθήο πόιεο Rawabi πνπ βξίζθεηαη ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο δίπια ζηε Ρακάια. Γελ είλαη πξώηε θνξά πνπ κηα ΜΚΟ θέξλεη θνληά Ηζξαειηλνύο θαη Παιαηζηίληνπο, ιέεη ν ηδξπηήο θαη Πξόεδξνο ηεο ECOWEEK αξρηηέθηνλαο Ζιίαο Μεζζίλαο, πνπ ήηαλ θαη ν εκπλεπζηήο θαη θύξηνο δηνξγαλσηήο ηνπ ζπλεδξίνπ. Απηό πνπ απνηειεί θελνηνκία ηεο ECOWEEK ζηε Μέζε Αλαηνιή ήηαλ ν ζπλδπαζκόο δηαθνξεηηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ εθαξκόζηεθαλ ζην παξειζόλ, αιιά πνηέ καδί ζε έλα ηόζν ζεκαληηθό θαη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ γεγνλόο. Κνξκόο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ε ζπλεξγαζία: λέσλ θαη θαηαμησκέλσλ αξρηηεθηόλσλ, αξρηηεθηόλσλ ηνπίνπ θαη ζρεδηαζηώλ θαη θνηηεηώλ. Ηζξαειηλώλ θαη Παιαηζηηλίσλ. Διιήλσλ θαη Ηζξαειηλώλ. Ηζξαειηλώλ πνπ ζρεδίαζαλ θηίξηα γηα Παιαηζηίληνπο θαη Παιαηζηίληνη γηα Ηζξαειηλνύο. Βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ήηαλ ε δηδαζθαιία θαη εθαξκνγή ηεο νηθνινγηθήο δόκεζεο θαη ν ζρεδηαζκόο θηηξίσλ γηα πξαγκαηηθέο ηνπηθέο θνηλόηεηεο Ηζξαειηλώλ θαη Παιαηζηηλίσλ. Σν θνιάδ ηεο ζπλεξγαζίαο δελ ήηαλ κόλν ζην πεξηερόκελν. Ζ δνκή ηνπ ζπλεδξίνπ βαζίζηεθε ζηε ζπλεξγαζία δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ θαη νξγαλώζεσλ. Ζ ECOWEEK 2010 ζηε Μέζε Αλαηνιή πξαγκαηνπνηήζεθε ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δπξσπατθνύ Ηλζηηηνύηνπ Γηθαίνπ, Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ ηεο Μπεεξζέβα, ηεο 2 εο Biennale ηεο Bat Yam, ηεο Πξεζβείαο ηεο Γαλίαο ζην Σει Αβίβ, ηνπ Οιιαλδηθνύ Green Building Council, ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ησλ ΖΠΑ ζηα Ηεξνζόιπκα, ηνπ Ηδξύκαηνο Bruno Zevi ζηε Ρώκε, ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ Κέληξνπ ηεο Γαλίαο, ηεο ρνιήο Porter Πεξηβαιινληηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σει Αβίβ, ηνπ Friends of the Earth Middle East (Ηζξαήι θαη Ηνξδαλία), ηνπ νξγαληζκνύ Architecture for Humanity Tel Aviv Chapter, ηνπ Ηζξαειηλνπαιαηζηηληαθνύ νξγαληζκνύ IPCRI, ηνπ Παιαηζηηληαθνύ νξγαληζκνύ Palestine Peace Society, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Brigham Young ησλ ρνιώλ Αξρηηεθηνληθήο θαη Interior Design Technion School of Architecture, Tel Aviv School of Architecture, Holon Institute of Technology, Shenkar School of Design, College of Management, ηνπ αξρηηεθηνληθνύ γξαθείνπ SAYA, θαη ηνπ Κέληξνπ ελδπλάκσζεο Παιαηζηηλίσλ γπλαηθώλ Shorouq Society for Women ζηελ Αι-Ηδαξία. Φνηηεηέο ζπκκεηείραλ από ην Παιαηζηηληαθό Πνιπηερλείν ηεο Υεβξώλαο, ην Παλεπηζηήκην Bir Zeit θαη ην Παλεπηζηήκην Al Quds. Ζ ECOWEEK 2010 επραξηζηεί ηνλ Γεληθό Πξόμελν Ηεξνζνιύκσλ θ. σηήξην Αζαλαζίνπ θαη ην Γεληθό Πξνμελείν Ηεξνζνιύκσλ γηα ηε ζπλεξγαζία. πλεξγάηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπλεδξίνπ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ήηαλ ην δηεζλέο δίθηπν Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο (ΔΚΔ) CSRWire, ηα δηεζλή αξρηηεθηνληθά πεξηνδηθά DETAIL θαη ECOLOGIK θαη ην ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ ΔΚΔ θαη ηελ πξάζηλε νηθνλνκία EuroCharity. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ECOWEEK Ε ΑΛΛΕ ΥΩΡΕ: ECOWEEK

5 Ζ ECOWEEK παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ζην Μηιάλν ηεο Ηηαιίαο ζηελ εθδήισζε ECCO ECOWEEK, ζηνλ νηθνινγηθό πεξίπαην ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο Δπίπινπ πνπ πξαγκαηνηήζεθε ζην Μηιάλν ζηηο 12 Απξηιίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν Monostudio. ηηο επηεκβξίνπ ε ECOWEEK 2011 ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην πξώηε ηεο δηεζλέο ζπλέδξην θαη εξγαζηήξηα ζρεδηαζκνύ ζηελ Ηηαιία, ζην Μηιάλν κε ζεκαληηθό παξάγνληα ηελ θαηλνηνκία ζηνλ ρώξν ηνπ νηθνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Politecnico di Milano. Σνλ Οθηώβξην 2011 ε ECOWEEK πξνγξακκαηίδεη δηεζλέο ζπλέδξην θαη εξγαζηήξηα ζηελ Αζήλα ζε ζπλεξγαζία κε ην αξρηηεθηνληθό πεξηνδηθό ΚΣΗΡΗΟ. Σνλ Φεβξνπάξην 2012 ε ECOWEEK πξνγξακκαηίδεη δηεζλέο ζπλέδξην θαη εξγαζηήξηα ζρεδηαζκνύ ζηε Μέζε Αλαηνιή ζε ζπλεξγαζία κε ην Holon Institute of Technology θαη ηνπο δεκηνπξγνύο ηεο λέαο Παιαηζηηληαθήο πόιεο Rawabi. Σν 2012 ζα αθνινπζήζνπλ δξάζεηο ζηελ Ηηαιία, Ρνπκαλία θαη Γεξκαλία. ECOWEEK.NET: Με ζθνπό λα δεκηνπξγήζεη κηα θνηλόηεηα λέσλ 'πξάζηλσλ' κεραληθώλ, ε ECOWEEK έρεη δεκηνπξγήζεη ηνλ λέν ηζηνρώξν γηα ηνπο 'απόθνηηνπο' θαη ζπκκεηέρνληεο ζηα εξγαζηήξηα ζρεδηαζκνύ ηεο ECOWEEK όπνπ πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία, ε δηθηύσζε θαη ε πξνβνιή ησλ λέσλ επαγγεικαηηώλ. Ζ δηεύζπλζε είλαη ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο ECOWEEK ζηελ ηζηνζειίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Δπηθνηλσλήζηε καδί καο ζην ή ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ (credits: ECOWEEK 2011): Λεδάληεο: 1. Ο βξαβεπκέλνο αξρηηέθηνλαο Diebedo Francis Kere ζηελ ECOWEEK 2011 ζηε 2. Ο βξαβεπκέλνο αξρηηέθηνλαο ηνπίνπ George Hargreaves ζηελ ECOWEEK 2011 ζηε 3. Ο δήκαξρνο Θεζζαινλίθεο Γηάλλεο Μπνπηάξεο ζηελ ECOWEEK 2011 ζηε ECOWEEK

6 4. πλέληεπμε ηύπνπ ηεο ECOWEEK 2011 ζην Οιύκπην ζηε Θεζζαινλίθε. Παξόληεο (από δεμηά πξνο αξηζηεξά): Υξήζηνο Γηνπδνπθηδίδεο (Τπεύζπλνο πληνληζκνύ θαη Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο ζηνλ ΑΚΣΟ Θεζζαινλίθεο), Ζιίαο Μεζζίλαο (Πξόεδξνο ECOWEEK), Κσλζηαληίλνο Εέξβαο (αληηδήκαξρνο Θεζζαινλίθεο), ν επίηηκνο θαιεζκέλνο αξρηηέθηνλαο Diebedo Francis Kere, Πήηεξ Πάλεο (δηεπζπληήο, Ηλζηηηνύην Γθαίηε Θεζζαινλίθεο), Επιηέλ Κηαπόλε Λνπθέδη (δηεπζπληήο, Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο) θαη Κώζηαο Αξώλεο (Αθαδεκατθόο δηεπζπληήο, ΑΚΣΟ Θεζζαινλίθεο). ( ECOWEEK 2011) 5. πλέληεπμε ηύπνπ ηεο ECOWEEK 2011 ζην Οιύκπην ζηε Θεζζαινλίθε. ( ECOWEEK 2011) 6. Δγθαίληα ηεο έθζεζεο "Global Award for Sustainable Architecture" ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο (από δεμηά πξνο αξηζηεξά): αξρηηέθηνλαο Diebedo Francis Kere, ν Πξόμελνο ηεο Γαιιίαο ζηε Θεζζαινλίθε Κξηζηηάλ Σηκνληέξ θαη ν Πξόεδξνο ηεο ECOWEEK αξρηηέθηνλαο Ζιίαο Μεζζίλαο. ( ECOWEEK 2011) 7. Ο βξαβεπκέλνο αξρηηέθηνλαο Louis Becker ηνπ γξαθείνπ Henning Larsen ηεο Γαλίαο ζηελ ECOWEEK 2011 ζηε 8. Ο Έιιελαο αξρηηέθηνλαο ηνπίνπ Θσκάο Γνμηάδεο ζηελ ECOWEEK 2011 ζηε 9. Ζ θαζεγήηξηα αξρηηεθηνληθήο Emilia Costa ηνπ Politecnico di Milano ζηελ ECOWEEK 2011 ζηε 10. Σν εξγαζηήξην ζρεδηαζκνύ ζηε Βίια Καπαληδή (Μνξθσηηθό Ίδξπκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο) κε επηθεθαιήο ηνλ αξρηηέθηνλα Γηάλλε Δπακεηλώλδα θαη ηελ θαζεγήηξηα Emilia Costa ζηελ ECOWEEK 2011 ζηε 11. Έλα από ηα εξγαζηήξηα ζρεδηαζκνύ ηεο ECOWEEK 2011 πνπ θηινμελήζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΑΚΣΟ ζηε 12. Σν εξγαζηήξην ζρεδηαζκνύ πνπ θηινμελήζεθε ζην γξαθείν ηνπ αξρηηέθηνλα Άξε Μαγγαλάξε ζηελ ECOWEEK 2011 ζηε 13. Σν εξγαζηήξην ζρεδηαζκνύ πνπ θηινμελήζεθε ζηελ αξρηηεθηνληθή νκάδα Νίθνπ Καινγήξνπ θαη Σαηηάλαο Σδάθα ζηελ ECOWEEK 2011 ζηε Θεζζαινλίθε. ( ECOWEEK 2011) 14. Από ηηο παξνπζηάζεηο ησλ πξόηαζεσλ ησλ εξγαζηεξίσλ ζρεδηαζκνύ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Βειιίδεην ην άββαην 2 Απξηιίνπ ζηελ ECOWEEK 2011 ζηε 15. Απόζπαζκα από ηηο πξνηάζεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζρεδηαζκνύ κε επηθεθαιείο ηνπο αξρηηέθηνλεο George Hargreaves θαη Ησάλλα Καξύδε, πνπ πξόηεηλε ηελ αλάπιαζε ζε λέεο ρξήζεηο ηνπ ρώξνπ ηεο ΓΔΘ ζηελ ECOWEEK 2011 ζηε Θεζζαινλίθε. ( ECOWEEK 2011) Γηα πεξηζζόηεξεο θσηνγξαθίεο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ ηζηνζειίδα: ECOWEEK

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ BIENNALE ΒΔΝΔΣΗΑ 2014 Oη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο ζα απνζηέιινληαη

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο

Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο Η Italcementi αλνίγεη ηηο πύιεο ηνπ Κέληξνπ Εξεπλώλ ηεο: i.lab, ε θαξδηά ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αεηθνξίαο Δελτίο Τύπου 16 Απριλίου, 2012 Ο Ιηαιόο Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, θ. Corrado Clini, έθαλε ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ. ΙΓΟΜ: www.tovima.gr. LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012

ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ. ΙΓΟΜ: www.tovima.gr. LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012 ΠΖΠΘΜΟ: ΑΝΜΚΓΙΕΘΕΗΓ ΠΜ ΒΞΑΒΓΖΜ ΟΠΓΘΖΜΟ ΑΠΔΕΖΩΑΚΚΜΡ ΙΓΟΜ: www.tovima.gr LINK: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=485190 DATE: 22/11/2012 Οηηο 22 Κνεκβξίνπ 2012 ν Sir Οηέιηνο αηδεηωάλλνπ ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηών και τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.gr www.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ)

NEWS FAX/MAIL. Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN. FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) NEWS FAX/MAIL Κιλκίς, 1 Ιουλίου 2011 Νέα πποφόνηα από ηην KLEEMANN FREESTAIR VertiPlat (καηακόπςθη πλαηθόπμα για ΑΜΕΑ) Νέα πξόηαζε γηα ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο γηα κέγηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΣΔΤΥΟ 25 2014 ΣΔΤΥΟ 25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΔΗΓΖΔΗ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖ ΣΟΚΥΟΛΜΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Διεθνείς εκθέζεις 2 -Εκδηλώζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Renzo Piano Chosen To Design Opera, Library Complex Near Athens

Renzo Piano Chosen To Design Opera, Library Complex Near Athens http://artforum.com/news/ Renzo Piano Chosen To Design Opera, Library Complex Near Athens 02.21.08 - Renzo Piano, the architect who designed the New York Times building, was chosen to build a cultural

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα