Ο θόρυβος στη γραπτή επικοινωνία 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο θόρυβος στη γραπτή επικοινωνία 1"

Transcript

1 Ο θόρυβος στη γραπτή επικοινωνία 1 Περίληψη Η ανακοίνωση επιχειρεί να διερευνήσει τους τρόπους µε τους οποίους ο θόρυβος επιδρά στη γραπτή επικοινωνία και τις διαδικασίες µε τις οποίες το γραπτό µήµυµα αναδοµείται µόνιµα ή περιστασιακά ώστε να ξεπερνά τις δυσχέρειες που προκύπτουν από την πιθανή ή αναµενόµενη παρουσία θορύβου. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται σκόπιµη µια διευρυµένη θεώρηση της έννοιας «θόρυβος», καθώς: α) ο θόρυβος δεν θεωρείται πλέον αποκλειστικό φαινόµενο της προφορικής, αλλά και της γραπτής επικοινωνίας, β) δε θεωρείται αποκλειστικά ενδο-συστηµατικό φαινόµενο και αναζητούνται οι εξω-συστηµατικές παράµετροι που καθορίζουν την παρουσία του, γ) η παρουσία του δεν εντοπίζεται µόνο στο κανάλι, αλλά σε όλες τις συνιστώσες επικοινωνίας, δ) ανιχνεύονται πιθανές θετικές χρήσεις του. Η παρουσία θορύβου και οι τρόποι µε τους οποίους επιδρά στη γραπτή επικοινωνία καθορίζονται ανάλογα µε φαινοµενικά εξω-συστηµατικές παραµέτρους και µε ενδο-συστηµατικές παραµέτρους. Αντίστοιχα διαφοροποιούνται και οι διαδικασίες µε τις οποίες αυξάνεται η πληροφορία του γραπτού µηνύµατος, ώστε να υπερβαίνει τις δυσχέρειες ενός θορυβώδους καναλιού. Η παρουσίαση αποσκοπεί να συνεισφέρει στην αναζήτηση της πληροφορίας στο γραπτό µήνυµα υπερβαίνοντας την παραδοσιακή αντίληψη της γραπτής γλώσσας ως απλής καταγραφής της προφορικής, ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση των ιδιαίτερων τρόπων δόµησης και λειτουργίας της ως αυτονόµου συστήµατος επικοινωνίας µέσω οπτικών σηµείων. Επίσης, στοχεύει στη διερεύνηση των τρόπων αναδόµησης του γραπτού µηνύµατος, ώστε να µειώνονται οι πιθανότητες ελλιπούς ή εσφαλµένης κατανόησης εξαιτίας του θορύβου. 1. Εισαγωγή Σε πρώτη προσέγγιση, η παρουσία θορύβου στην γραπτή επικοινωνία φαίνεται αδιανόητη. Αυτό οφείλεται σε µια περιοριστική ερµηνεία του φαινοµένου θόρυβος, όπως προκύπτει από τις επεξεργασίες της κλασικής θεωρίας της επικοινωνίας των E. Shannon & W. Weaver, καθώς και σε µια εµπεδωµένη αντίληψη περιοριστικής ερµηνείας των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας της γραπτής γλώσσας. Με την παρούσα ανακοίνωση, 1 Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 2) Παπαδοπούλου, Μ. (1997). Ο θόρυβος στη γραπτή επικοινωνία. Στο Ε. Μελά-Αθανασοπούλου (επιµ.). Πρακτικά του 10 ου ιεθνούς Συµποσίου Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

2 επιχειρείται µια συνολική επαναπροσέγγιση του ζητήµατος µε στόχο την αξιολόγηση της δράσης του θορύβου, καθόσον εκτιµούµε ότι η διερεύνηση των επιπτώσεων του θορύβου στην γραπτή επικοινωνία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη: - τόσο στο θεωρητικό επίπεδο, επιτρέποντας τη συγκρότηση µιας σύγχρονης, διευρυµένης θεωρίας για τη γραφή, - όσο και σε εφαρµοσµένο επίπεδο, ερµηνεύοντας τη µόνιµη ή περιστασιακή αναδόµηση του γραπτού µηνύµατος, µε τρόπο ώστε να υπερβαίνει τις δυσχέρειες που προκύπτουν από την τυχαία ή την αναµενόµενη παρουσία θορύβου. 2. Οριοθέτηση της έννοιας του θορύβου Η πρώτη παρουσίαση της έννοιας του θορύβου γίνεται το 1949 από τους E. Shannon & W. Weaver οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να ορίσουν ένα µαθηµατικό µοντέλο µέτρησης της πληροφορίας, διατυπώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας. Οι Shannon & Weaver ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε την ακρίβεια της µετάδοσης των συµβόλων επικοινωνίας µέσω της λειτουργίας του καναλιού και τις διαδικασίες κωδικοποίησης ενός µηνύµατος 2. Σύµφωνα µε τη Μαθηµατική Θεωρία της Επικοινωνίας, θόρυβος θεωρείται κάθε είδους παραµόρφωση του σήµατος που εκπέµπεται από έναν ποµπό προς ένα δέκτη, εξαιτίας λάθους ή εξωτερικής παρεµβολής κατά την διάρκεια της µετάδοσης και λήψης του, χωρίς την ανάλογη πρόθεση της πηγής, µε αποτέλεσµα την ανεπιθύµητη αύξηση της αβεβαιότητας κατά την επιλογή του µηνύµατος 3. O θόρυβος αποτελεί ένα σηµαντικό επικοινωνιακό πρόβληµα, καθώς συνιστά έναν αστάθµητο παράγοντα της επικοινωνιακής διαδικασίας. Οι Shannon & Weaver εντοπίζουν τον θόρυβο κυρίως στο κανάλι µετάδοσης της πληροφορίας και µελετούν την επίδρασή του αποκλειστικά στην ακρίβεια µετάδοσης των συµβόλων επικοινωνίας. Παρότι αναγνωρίζουν ότι θα έπρεπε η έννοια του θορύβου να διευρυνθεί, ώστε να συµπεριλαµβάνει τις παραµορφώσεις όχι µόνο του σήµατος αλλά και του νοήµατος που συµβαίνουν κατά την επικοινωνιακή διαδικασία, προτείνοντας µάλιστα την διάκριση δύο ειδών θορύβου -τον µηχανικό (αναφορικά µε τις παραµορφώσεις του σήµατος) και τον σηµασιακό (για τις παραµορφώσεις του νοήµατος) 4 -, πρωταρχικό µέλη- 2 SHANNON E. & WEAVER W. [1949], σελ.8. 3 SHANNON E. & WEAVER W. [1949], σελ SHANNON E. &WEAVER W. [1949], σελ.26

3 µά τους παραµένει η επίλυση προβληµάτων στο τεχνικό επίπεδο της µετάδοσης της επικοινωνίας. Μετά την πρώτη παρουσίασή της στη Μαθηµατική θεωρία της Επικοινωνίας, η έννοια του θορύβου διευρύνεται, ώστε να συµπεριλάβει κάθε σήµα που λαµβάνεται χωρίς να έχει µεταδοθεί από την πηγή, όπως και καθετί που κάνει δυσκολότερη την ακριβή αποκωδικοποίηση του µηνύµατος 5. Αυτή η διευρυµένη θεώρηση, υπερβαίνει την αρχική οριοθέτησή του θορύβου από τους Shannon & Weaver, για να είναι όµως δυνατή η διερεύνηση της παρουσίας και της επίδρασης του θορύβου στη γραπτή επικοινωνία θα ήταν σκόπιµο να εισαγάγουµε συγκεκριµένες επιπρόσθετες διευκρινήσεις που καθιστούν τον θόρυβο ένα ιδιαίτερα λειτουργικό εργαλείο για την ανάλυση της γραπτής γλώσσας: α) Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι ο θόρυβος αποτελεί ένα φαινόµενο που επηρεάζει, µε διαφορετικό τρόπο, τόσο το ακουστικό όσο και το οπτικό κανάλι, άρα επηρεάζει εξίσου την προφορική και την γραπτή επικοινωνία, β) ο θόρυβος δεν αποτελεί έναν αποκλειστικά αστάθµητο, τυχαίο φαινόµενο (π.χ. µια σκισµένη σελίδα βιβλίου), αλλά συνιστά προϊόν συγκεκριµένων ενδο-συστηµικών και εξω-συστηµικών παραµέτρων, γ) η παρουσία θορύβου στη γραπτή επικοινωνία δεν θα πρέπει να θεωρείται a priori αρνητική, καθώς µπορεί να αποτελεί συνειδητή παράµετρο για την αύξηση της πρωτοτυπίας του µηνύµατος 6 (π.χ στην περίπτωση διαφηµιστικών µηνυµάτων), ή να συνιστά τµήµα εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. ένας λεκές σε µια σελίδα επιτρέπει τους µαθητές να εργασθούν για την αποκατάστασή του κειµένου διαµορφώνοντας µε βάση το συγκεί- µενο υποθέσεις για το τµήµα που δεν αναγνωρίζεται), δ) ο θόρυβος δεν επηρεάζει µε όµοιο τρόπο και σε κάθε χρονική στιγµή όλους τους αποδέκτες ενός µηνύµατος. Αυτό που για κάποιον είναι θόρυβος για έναν άλλον δεν είναι π.χ. ένα γκράφιτι στον τοίχο µπορεί να αποτελεί θόρυβο για κάποιον (κυρίως για τον ιδιοκτήτη του τοίχου) ενώ να συνιστά πληροφορία για έναν άλλο αναγνώστη. Με αυτή την έννοια δεν µας απασχολεί τόσο η φυσική παρουσία θορύβου, όσο ο τρόπος µε τον οποίο επιδρά στη στάση των αποδεκτών ενός µηνύµατος, ε) τέλος, ο θόρυβος δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στο κανάλι, αλλά ανιχνεύεται σε όλες τις παραµέτρους επικοινωνίας, δηλαδή στον δέκτη, στον ποµπό, στο µήνυµα, ακόµα και στις πολιτιστικές νόρµες που διέπουν την επικοινωνία. 5 FISKE J. [1992], σελ Αύξηση της εντροπίας του µηνύµατος

4 3. Η παρουσία θορύβου Λαµβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω παρατηρήσεις θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε τι συνιστά "θόρυβο" στη γραπτή επικοινωνία και ειδικότερα στη γραπτή γλώσσα. Σε αυτή την κατεύθυνση, κρίνουµε σκόπιµο να αναλύσουµε τους τρόπους εµφάνισης του θορύβου στις διάφορες παραµέτρους επικοινωνίας. Αρχικά, µπορούµε να αναγάγουµε τα προβλήµατα θορύβου (δηλαδή των παρεµβάσεων που διαφοροποιούν το γραπτό µήνυµα ανάµεσα στον ποµπό και τον δέκτη ή που δυσχεραίνουν την πλήρη αποκωδικοποίησηανάγνωση του µηνύµατος) : α) στο χώρο που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση ενός γραπτού µηνύµατος. Σε αυτήν την περίπτωση θόρυβος µπορεί να είναι ένας λεκές στην επιφάνεια µιας σελίδας, η σκισµένη αφίσα στο δρόµο, το ίχνος που αφήνει ένα χαλασµένο στυλό ή ένα µισοξυµένο µολύβι, µια κατεστραµµένη πινακίδα ή ότι αποµένει από ένα σχέδιο στην άµµο όταν περάσει η θάλασσα, β) στο χρόνο της επικοινωνίας. Όπου θόρυβος µπορεί να είναι ο ελλιπής φωτισµός που αποτρέπει την πλήρη ανάγνωση ενός µηνύµατος, το ταχύ πέρασµα ενός µηνύ- µατος στην οθόνη ενός υπολογιστή ή των υποτίτλων µιας µεταφρασµένης ταινίας που οδηγεί σε απώλεια πληροφοριών, το διάστηµα στο οποίο αναβοσβήνουν οι φωτεινές πινακίδες, ή ακόµα το σύντοµο κενό που µεσολαβεί κατά την αλλαγή µηνύµατος στις κινού- µενες διαφηµιστικές πινακίδες, όπου το µήνυµα αποσυντίθεται στα ελάχιστα µησηµαίνοντα (µη-φέροντα σηµασία) όρια του 7, γ) στους συµµετέχοντες, δηλαδή στον ποµπό, το δέκτη και στους παρευρισκοµένους στην επικοινωνία. Σε αυτή την περίπτωση, ο θόρυβος στον αποστολέα-γράφοντα µπορεί να συνίσταται σε εκποµπή λανθασµένου γραπτού µηνύµατος ή µηνύµατος που δεν λαµβάνει υπόψιν το προφίλ, τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα ενός συγκεκριµένου ή πιθανού παραλήπτη-αναγνώστη. Αντίστοιχα, ο θόρυβος στον παραλήπτη συναρτάται από το βαθµό προσοχής, προσήλωσης στο µήνυµα, φαινόµενο που ανάγεται σε προσωπικές του επιλογές: ενδιαφέρον, σκοπιµότητα, υποχρέωση, ευχαρίστηση ακόµα και στο τυχαίο π. χ κάποιος νεφροπαθής θα διάβαζε µε διαφορετικό τρόπο τις αντενδείξεις ενός φαρµάκου από ότι µια αφίσα στο δρόµο, διαφορετικές πληροφορίες συγκρατεί ένας άνεργος που αναζητεί στην εφηµερίδα µια θέση εργασίας από κάποιον που ενδιαφέρεται 7 Αναλυτική παρουσίαση για τα νέα µέσα γραπτής επικοινωνίας και την επίδρασή τους στις θεωρίες για τη γραφή: BOURGAIN, D.[1990]

5 γενικά για τις ειδήσεις, συχνά οι µαθητές θεωρούν θόρυβο τις υποσηµειώσεις στα όρια µιας σελίδας (δηλαδή µη-άξιο ανάγνωσης και ταυτόχρονα ενοχλητικό στη ροή του κειµένου). Επίσης, πηγή θορύβου µπορεί να αποτελούν οι συν-παριστάµενοι σε µια περίσταση γραπτής επικοινωνίας καθώς η φυσική παρουσία τους µπορεί να δυσχεραίνει τη συγγραφή ή ανάγνωση ενός γραπτού µηνύµατος, δ) στον κώδικα επικοινωνίας. Όπου θόρυβος µπορεί να είναι τα ορθογραφικά λάθη που δυσχεραίνουν την αναγνώριση µιας λέξης ή την ανάγνωση ενός κειµένου, χαρακτηριστικό κυρίως των χειρόγραφων κειµένων, τα λάθος κτυπήµατα της γραφοµηχανής στα έντυπα, ή η λανθασµένη οργάνωση των παραγράφων σε ένα κείµενο, η κακή σελιδοποίηση (ο δαίµων του τυπογραφείου), η δυσνόητη, συνεχής χειρόγραφη γραφή, η χρήση γραφικών νεολογισµών και συντµήσεων, δηλαδή η ασυνήθιστη χρήση της γραπτής γλώσσας που προσκρούει στις γραφικές συνήθειες των χρηστών, η παρεµβολή λέξεων και προτάσεων ξενόγλωσσων που δεν γίνονται κατανοητές ή που δυσχεραίνουν την ανάγνωση ενός κειµένου κλπ, ε) τέλος, στο µήνυµα. Όπου θόρυβο µπορεί να αποτελεί η σκόπιµη ή τυχαία εσφαλµένη ερµηνεία του. Σε αυτήν την περίπτωση, η λανθασµένη ερµηνεία µπορεί να οφείλεται σε άγνοια των πολιτιστικών νορµών που διέπουν τη γραπτή επικοινωνία και όχι αποκλειστικά άγνοια του κώδικα- ή προγενέστερων γεγονότων και απόψεων που όµως καθορίζουν το περιεχόµενο του κειµένου. Τέλος, ο θόρυβος στο µήνυµα µπορεί να οφείλεται σε µερική ερµηνεία του κειµένου εξαιτίας της παραγνώρισης ορισµένων παραµέτρων του. Ολοκληρώνοντας, θα ήταν σκόπιµο να τονιστεί ότι η παρουσία θορύβου στο γραπτό µήνυµα είναι συχνότερη και πολυπλοκότερη από ότι είχε αρχικά θεωρηθεί ιδιαίτερα στην εποχή µας µε την αύξηση των µέσων γραπτής επικοινωνίας. Επηρεάζει την ποσότητα και το είδος της πληροφορίας που εκπέµπεται σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, αποτελεί σηµαντική παράµετρο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν από τον συγγράφοντα ένα κείµενο, καθορίζει τους τρόπους ανάγνωσης και προσέγγισης ενός κειµένου και τέλος, συνιστά ένα εν-δυνάµει θετικό στοιχείο για όσους ενδιαφέρονται για την αύξηση της πληροφορίας, της αποτελεσµατικότητας και της πρωτοτυπίας του µηνύµατος.. 4. Προσέγγιση της γραπτής γλώσσας Για να µπορέσουµε να µελετήσουµε τους τρόπους επίδρασης του θορύβου στο γραπτό µήνυµα και τις διαδικασίες µε τις οποίες αυτό αναδιοργανώνεται ώστε να

6 υπερβαίνει την παρουσία του θορύβου, κρίνεται σκόπιµη µια σύντοµη διερεύνηση της φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γραπτής γλώσσας, ως συστήµατος µετάδοσης πληροφοριών µέσω οπτικών σηµείων. Οι ποικίλες αναλύσεις και προσεγγίσεις της γραπτής γλώσσας και της γραφής µπορούν να ενταχθούν σε τρεις γενικότερες κατηγορίες: τη φωνοκεντρική 8, τη φωνογραφική 9 και την αυτόνοµη προσέγγιση 10. Οι δύο πρώτες αντιµετωπίζουν τα σηµεία της γραπτής γλώσσας σε άµεση εξάρτηση από τα σηµεία της προφορικής γλώσσας. Αν και συγκεκριµένα προβλήµατα γραφής και κυρίως ορθογραφίας αντιµετωπίζονται µε σχετική αυτονοµία από τη φωνογραφική προσέγγιση, τελικά δεν αµφισβητείται η υπεροχή του φωνήµατος έναντι του γραφήµατος και δεν αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα της γραπτής γλώσσας. Τα σηµεία της γραφής θεωρούνται σηµεία άλλων σηµείων. Ο ρόλος τους περιορίζεται στη σηµείωση µιας άλλης γλώσσας, η γραφή αποτελεί απλώς ένα µέσο (ανάµεσα σε άλλα) καταγραφής του προφορικού λόγου. Η αυτόνοµη προσέγγιση 11 επιχειρεί µια συνολική αναθεώρηση των αντιλήψεων για τη γραπτή γλώσσα και τη γραφή. Αµφισβητεί την υποταγή της γραπτής στην προφορική γλώσσα και αναζητεί τους ιδιαίτερους τρόπους δόµησης και λειτουργίας της. Τονίζει τις διαφορές που προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση διαφορετικού καναλιού για την αναπαράσταση της πραγµατικότητας (το ακουστικό στην µία περίπτωση και το οπτικό στην άλλη) και διερευνά τον τρόπο µε τον οποίο αυτό συµβάλλει στην ποσότητα και το είδος της µεταδιδόµενης πληροφορίας 12. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ποσότητα του µηνύµατος που µπορεί να µεταδοθεί µέσω του οπτικού καναλιού είναι πολλαπλάσια από αυτήν που µπορεί να µεταδώσει το ακουστικό κανάλι 13, αλλά υπόκειται σε περισσότερες δεσµεύσεις που απορρέουν από τη φύση του µέσου: δηλαδή την ανάγκη φωτισµού, την ευθύγραµµη και ανεµπόδιστη διάδοση των οπτικών σηµείων, την απαιτούµενη ένταση της προσοχής, κλπ. 8 Με κύριους εισηγητές τους εκπροσώπους του ευρωπαϊκύ και αµερικάνικου δοµισµού F. de Saussure και L. Bloomfield, αντίστοιχα. 9 Όπως παρουσιάζεται από τους: CATACH N.[1979], GAK V.G. [1976] κ.α. 10 Αναλυτική παρουσίαση στο: ANIS J. [1988] 11 VACHEK J. [1973 &1976], ULDALL H.J. [1944], PULGRAM E. [1951], STETSON R.H. [1937], BOLINGER D.L [1946] ANIS J. [1988], κ.α.. 12 Εξειδικευµένες έρευνες της ψυχογλωσσολογίας ασχολήθηκαν µε τη µέτρηση του αριθµού των bits που µπορεί να συλλάβει η ανθρώπινη αντίληψη, FRAISSE R. [1963], RICHAUDEAU F. [1971], SMITH Fr. [1973],κ.α. 13 «Η χωρητικότητα του οπτικού καναλιού είναι πολύ µικρότερη από αυτήν του ακουστικού, άρα σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα µπορεί να µεταδώσει µεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας, σχεδόν 100 φορές» ESCARPIT R. [1973]

7 Η προσέγγιση της γραπτής γλώσσας, ως συστήµατος µετάδοσης πληροφοριών µέσω οπτικών σηµείων, επιτρέπει τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της καθώς και την ανάδειξη των ιδιαίτερων λειτουργιών που επιτελεί και οι οποίες την αποµακρύνουν σταδιακά από την προφορική γλώσσα. Η γραπτή γλώσσα, όπως σηµειώνεται από τον πρωτοπόρο, Τσέχο γλωσσολόγο J. Vachek (ο οποίος ασχολήθηκε µε το θέµα από τη δεκαετία του 1930), συνιστά ένα σύστηµα σηµείων που µπορούν να παρουσιασθούν γραφικά. Λειτουργικά, τα γραπτά σηµεία απαντούν σε ένα δεδοµένο ερέθισµα µε στατικό τρόπο, δηλαδή η απόκριση είναι διατηρήσιµη και προϋποθέτει πλήρη κατανόηση και επισκόπηση των µεταδιδόµενων πληροφοριών 14. Η λειτουργική ιδιαιτερότητα της γραφής 15, όπως επισηµαίνει ο ανθρωπολόγος J. Goody, συνίσταται στη δυνατότητα αποθήκευσης της πληροφορίας στο χώρο και το χρόνο που επιτρέπει την επανεξέταση, επανατοποθέτηση και ανακατασκευή των φράσεων και των λέξεων, την αναδόµηση του κειµένου σε ένα αφηρηµένο και διαφορετικό πλαίσιο καταργώντας την αναγκαστική συνέχεια του προφορικού λόγου και εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα ασυνέχειας. Τέλος, η αναγνώριση της αυτονοµίας της γραπτής από την προφορική γλώσσα επέτρεψε τη διερεύνηση των σχέσεών της µε άλλα σηµειολογικά συστήµατα που εξυπηρετούνται από το οπτικό κανάλι, όπως: το τυπογραφικό, το εικονικό και το χρωµατικό, καθώς και την αναζήτηση πληροφοριών τόσο στο περιεχόµενο όσο και στη µορφή του κειµένου 16. Η αυτόνοµη προσέγγιση της γραπτής γλώσσας επιτρέπει να µελετήσουµε σφαιρικά τους τρόπους µε τους οποίους το γραπτό µήνυµα αναδοµείται µόνιµα ή περιστασιακά, ώστε να υπερβαίνει τις δυσχέρειες που προκύπτουν εξαιτίας του θορύβου. 5. Παράµετροι θορύβου στη γραπτή γλώσσα Ο θόρυβος στη γραπτή επικοινωνία καθορίζεται από εξω-συστηµικές και ενδοσυστηµικές παραµέτρους οι οποίες καθορίζουν, αντίστοιχα, και τις διαδικασίες υπέρβασής του. Εξω-συστηµικές θεωρούµε εκείνες τις παραµέτρους που καθορίζουν άµεσα τη γραπτή γλώσσα και το γραφικό σύστηµα και, συνεπώς, επιβάλλουν το πλαίσιο διερεύνησης των 14 VACHEK J. [1976], σελ Αναλυτικότερη παρουσίαση για τις λειτουργίες της γραφής: GOODY J. [1979] σελ Ειδικότερα για τις λειτουργίες του γραπτού: BOURGAIN D. [1977] σελ «Το κείµενο σηµαίνει όχι µόνο µέσα από το γλωσσικό του περιεχόµενο αλλά και µέσω της µορφής του». ESCARPIT R. [1973], σελ. 36.

8 επιδράσεων του θορύβου στη γραπτή επικοινωνία. Στις εξω-συστηµικές παραµέτρους µπορούµε να εντάξουµε: α) τις ανάγκες για γραφή και ανάγνωση και την αναλογία αναγνωστών και γραφέων σε κάθε συγκεκριµένη κοινωνική οργάνωση, β) το είδος των παραγόµενων και αναγνωσκόµενων κειµένων γ) τα τεχνολογικά µέσα, και κυρίως δ) τους τρόπους και τις διαδικασίες ανάγνωσης-αποκωδικοποίησης του γραπτού µηνύµατος. Οι κοινωνικές, φαινοµενικά εξω-συστηµικές, παράµετροι επηρεάζουν άµεσα στη µορφή και τη δοµή της γραπτής γλώσσας 17. Οι ανάγκες για γραφή ή για ανάγνωση (και άρα η σχέση αναγνωστών-γραφέων) δεν είναι ίδιες σε κάθε κοινωνική οργάνωση. Στη σηµερινή εποχή και στις δυτικές σε υψηλό βαθµό αλφαβητισµένες- κοινωνίες, το κύριο βάρος εναποτίθεται στην ανάγνωση. Έχει υπολογισθεί ότι η αναλογία είναι της τάξης 9: 1. ηλαδή, κατά 90% στην καθηµερινή, γραπτή µας επικοινωνία είµαστε αναγνώστες, ενώ οι ανάγκες για γραφή περιορίζονται οριακά στο 10% των δραστηριοτήτων µας. Αυτό το γεγονός οδηγεί στην ανάδειξη της ανάγνωσης σε βάρος της γραφής και συνεπάγεται την αναδιαµόρφωση της γραπτής γλώσσας, ώστε να προσαρµόζεται στις αυξηµένες κοινωνικές ανάγκες ανάγνωσης. Επιπλέον, καθώς ο θόρυβος είναι ένα φαινόµενο που επηρεάζει κυρίως τη διαδικασία ανάγνωσης, είναι φανερό ότι η παρουσία του πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν στη δοµή και τη µορφή του µηνύµατος, ώστε να διευκολύνεται η αποκωδικοποίηση του µηνύµατος και να αποτρέπονται τα λάθη που θα προέκυπταν στη γραπτή επικοινωνία εξαιτίας ενός θορυβώδους καναλιού. Εξίσου σηµαντική παράµετρο αποτελεί το είδος των κειµένων και γραπτών µηνυµάτων µε τα οποία ερχόµαστε σε καθηµερινή επαφή. Η ταχύτατη αύξηση της ποσότητας και της ποικιλίας των µηνυµάτων ορίζει ένα νέο πλαίσιο για την προσέγγιση της γραπτής γλώσσας. Στη θέση του παραδοσιακού έντυπου (βιβλίου ή εφηµερίδας), κατακλυζόµαστε καθηµερινά από ένα πλήθος γραπτών (αφίσες, πινακίδες στους δρόµους, διαφηµιστικά πανό και έντυπα κλπ) που επιβάλλουν διαφορετικές στρατηγικές ανάγνωσης. Επιπλέον, τα σύγχρονα µέσα δηµιουργούν ένα νέο χώρο για την παρουσία γραπτών κειµένων και επηρεάζονται µε διαφορετικό τρόπο από το θόρυβο. 17 Αναλυτική διερεύνηση της αλληλόδρασης που αναπτύσσεται ανάµεσα στο εκάστοτε σηµειολογικό σύστηµα σηµείωσης και σε κοινωνικής τάξης παραµέτρους: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ. [1994]

9 Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διαφοροποίηση των στρατηγικών αποκωδικοποίησηςανάγνωσης ενός γραπτού κειµένου που προκύπτουν εξαιτίας της δράσης των υπόλοιπων παραµέτρων. Την παραδοσιακή αντίληψη, ότι η ανάγνωση συνίσταται στη γράµµα προς γράµµα αποκωδικοποίηση κάθε λέξης, έρχονται να αµφισβητήσουν σύγχρονες θεωρητικές αντιλήψεις για τους τρόπους λειτουργίας της οπτικής εικόνας της λέξης, όπως των: VACHEK J. [ήδη από το 1948], ESCARPIT R. [1973], SMITH Fr.[1973], SAMPSON G. [1985] αλλά και εκτεταµένες πειραµατικές έρευνες όπως το Πείραµα της Φιλαδέλφειας των ROZIN P. και GLEITMAN L. [1963], καθώς και οι πιο σύγχρονες εργασίες της FRITH Uta [1979], των BRYANT & BRADLEY [1980] κ.α. Τα συµπεράσµατα αυτών των ερευνών συγκλίνουν στην αντίληψη ότι για τον αλφαβητισµένο χρήστη µιας αλφαβητικής γραφής υπάρχουν δύο στρατηγικές προσέγγισης ενός κειµένου: η φωνητική (ή φωνογραφική) και η λογογραφική. Η φωνητική αποτελεί την τµηµατική ανάγνωση της λέξης, ενώ η λογογραφική συνίσταται στην αναγνώριση µιας ή περισσοτέρων λέξεων χωρίς αναγωγή στις ελάχιστες µονάδες που την αποτελούν. Το µεγαλύτερο τµήµα της ανάγνωσης γίνεται µε τη λογογραφική στρατηγική, ενώ η φωνητική χρησιµοποιείται κυρίως για άγνωστες λέξεις. Ακόµα όµως και σε αυτήν την περίπτωση, οι ερευνητές θεωρούν ότι ο ρόλος της φωνητικής στρατηγικής είναι ιδιαίτερα περιορισµένος, καθώς ο εξοικειωµένος αναγνώστης διαβάζει σχηµατίζοντας αναλογίες µε ήδη γνωστές λέξεις που µπορούν να διαβαστούν λογογραφικά (ELLIS A. [1984], HENDERSON L. [1982], BARON J. [1977] κ.α.). Οι παραπάνω θεωρητικές επεξεργασίες έρχονται να τονίσουν τη σηµασία που έχει η µορφή της λέξης και του κειµένου. Εφόσον ο αναγνώστης διαβάζει λογογραφικά, η παρουσία θορύβου µπορεί να οδηγεί σε απώλεια πληροφορίας, άρα το γραπτό κείµενο πρέπει να διαθέτει αυξηµένη εντροπία και στοιχεία εικονικότητας, ώστε να εξυπηρετείται η γρήγορη αποκωδικοποίησή του. Στις ενδο-συστηµικές παραµέτρους µπορούµε να εντάξουµε: α) το γραφικό σύστηµα που χρησιµοποιείται κάθε φορά, β) τη σχέση της γραπτής γλώσσας µε τα συλλειτουργούντα σηµειολογικά συστήµατα οπτικής µετάδοσης της πληροφορίας Στα αλφαβητικά συστήµατα που παρουσιάζουν αµιγώς ή έντονο φωνητικό χαρακτήρα όπως το ελληνικό αλφάβητο στα πρώτα χρόνια της δηµιουργίας του- η παρουσία και του ελάχιστου θορύβου οδηγεί σε σηµαντική απώλεια πληροφορίας. Για να επεξηγήσουµε αυτή τη θέση, θα χρησιµοποιήσουµε το οριακό παράδειγµα του διεθνούς συστήµατος φωνητικής καταγραφής. Το ΙΡΑ συνιστά σύστηµα καταγραφής του προφορικού λόγου

10 χωρίς όµως να διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στον προφορικό λόγο να ξεπερνά τα προβλήµατα θορύβου: τον τονισµό, τη δυνατότητα απόκρισης-ανάδρασης, την κίνηση, τις χειρονοµίες κλπ. Η παρουσία θορύβου οδηγεί στην αδυναµία σύλληψης της πληροφορίας µε άµεσο τρόπο και υποχρεώνει τον αναγνώστη να αναζητήσει στο συγκείµενο τις πληροφορίες εκείνες που θα του επιτρέψουν να αποκαταστήσει το νόηµα. Η ιδιαιτερότητα της γραφής ως συστήµατος οπτικών σηµείων, συνίσταται στη γρήγορη και απευθείας σύλληψη της πληροφορίας και δεν προϋποθέτει τον τεµαχισµό της λέξης στα ελάχιστα τµήµατά της. Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος των συλλειτουργούντων µε τη γραφή σηµειολογικών συστηµάτων τα οποία διευκολύνουν την αποκωδικοποίηση του µηνύµατος και, µέσω της αύξησης της εικονικότητάς του, βοηθούν τον αναγνώστη να υπερβαίνει τις δυσχέρειες ενός θορυβώδους καναλιού. 6. Η υπέρβαση του θορύβου Η λειτουργία του θορύβου, σε όποιους λόγους και αν οφείλεται, αυξάνει τις πιθανότητες ελλιπούς, εσφαλµένης ή καθυστερηµένης κατανόησης του µηνύµατος/ Η προβλεπόµενη παρουσία θορύβου επιβάλλει διαφοροποιήσεις στο µεταδιδόµενο µήνυµα που αφορούν τόσο τη µορφή (εικόνα) όσο και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά (τη δοµή) του. Είναι σκόπιµο να αναφέρουµε επιγραµµατικά τους τρόπους υπέρβασης του θορύβου στη γραπτή επικοινωνία. Σύµφωνα µε τη µαθηµατική θεωρία της Επικοινωνίας, η υπέρβαση του θορύβου γίνεται µέσω της αύξησης της εντροπίας του µηνύµατος 18, δηλαδή µε την επανάληψη της πληροφορίας µε άλλα µέσα. Η εντροπία βοηθάει στην ακρίβεια της αποκωδικοποίησης και λειτουργεί ως έλεγχος που επιτρέπει να αναγνωρίσουµε τα λάθη. Ειδικότερα στην περίπτωση της γραπτής επικοινωνίας, η χωρο-χρονική απόσταση που χωρίζει το γράφοντα από τον αναγνώστη υποχρεώνει σε µεγαλύτερη επεξήγηση και άρα σε αύξηση της εντροπίας. Αυτό γίνεται εµφανές εάν αναλογιστούµε την αναλογία των διακριτών µονάδων του προφορικού λόγου, δηλαδή τη σχέση των γραφηµάτων προς τα φωνήµατα, τη µαζική παρουσία γραµµατικών σηµείων στη γραπτή γλώσσα (π.χ. διάκριση γένους ή αριθµού) καθώς και τη δοµή του γραπτού λόγου «Όταν υπάρχει θόρυβος στο κανάλι, υπάρχουν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα για τη µη-χρήση µιας διαδικασίας κωδικοποίησης που αποκλείει εντελώς την εντροπία, καθώς η εναποµένουσα εντροπία βοηθάει στην καταπολέµηση του θορύβουshannon E. & WEAVER W. [1949], σελ Για αναλυτικότερη παρουσίαση της εντροπίας στην προφορική και γραπτή γλώσσα: ANIS J. [1988], σελ 146

11 Πέρα όµως από την εντροπία, εντοπίζουµε άλλες τρεις διαδικασίες υπέρβασης του θορύβου στο γραπτό µήνυµα: την ιστορική ορθογραφία, την αύξηση της εικονικότητάς του και τη διαφοροποίηση των στρατηγικών ανάγνωσης. Η ιστορική ορθογραφία εγκαθιστά στοιχεία λογογραφίας που εξυπηρετούν τη γρήγορη αποκωδικοποίηση ενός κειµένου διευκολύνοντας την υπέρβαση του θορύβου, π.χ. στο φώνηµα /ι/ αντιστοιχούν τα γραφήµατα: ι, η, υ, οι, ει, υι, που γίνονται αντιληπτά ως λογογραφικά σύνολα και ερµηνεύονται ως τέτοια, ενώ συχνά αποτελούν πηγή πληροφορίας στο γραµµατικό και στο ετυµολογικό επίπεδο και διευκολύνουν την αποκωδικοποίηση των λέξεων µέσω της οπτικοποίησης της διαφοράς τους 20. Η αύξηση της εικονικότητας του κειµένου, στην οποία συµβάλλουν κατά κύριο λόγο οι συλλειτουργούντες προς τη γραφή σηµειολογικοί κώδικες, εξυπηρετεί τη γρήγορη σύλληψη της γραπτής πληροφορίας ακόµα και στην περίπτωση του θορύβου. Η ασυνέχεια του γραπτού που δηµιουργείται µε την παρουσία κενών διαστηµάτων, η χωροθέτηση του κειµένου σε παραγράφους, τα σηµεία στίξης, οι τίτλοι, υπότιτλοι, τα πεζά και τα κεφαλαία γράµµατα, το χρώµα και τα σχέδια κλπ εξυπηρετούν την αναγνωσιµότητα του κειµένου και ταυτόχρονα λειτουργούν ως βοηθήµατα αποκατάστασής του στην περίπτωση θορύβου. Τέλος είναι σκόπιµο να τονιστούν οι διαφορετικές στρατηγικές προσέγγισης του γραπτού µηνύµατος που χρησιµοποιεί ο αναγνώστης για να υπερκεράσει την παρουσία θορύβου, όπως: µετατροπή σε προφορικό, διατύπωση υποθέσεων, αδιαφορία, απόρριψη ενός τµήµατος του κειµένου κ.α. Με την παρούσα ανακοίνωση προσεγγίζεται το θέµα του θορύβου στη γραπτή επικοινωνία και των διαδικασιών µε τις οποίες το γραπτό µήνυµα αναδοµείται µόνιµα ή περιστασιακά ώστε να ξεπερνά τις δυσχέρειες που προκύπτουν από την πιθανή ή αναµενόµενη παρουσία του. ιατυπώθηκε µια διευρυµένη θεώρηση της έννοιά τους, αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν οι παράµετροι που καθορίζουν την επίδραση του θορύβου στη γραπτή γλώσσα και παρουσιάστηκαν, µε συντοµία, τρόποι αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών του θορύβου στη γραφή. 20 Όπως προτείνει ο G. Sampson, η ιδανική ορθογραφία συνιστά ένα συγκερασµό των απαιτήσεων του αναγνώστη που εξυπηρετείται από πλήρως λογογραφικά συστήµατα και των απαιτήσεων του γράφοντος, που εξυπηρετείται από καθαρά φωνητικά συστήµατα. SAMPSON G. [1985], σελ. 211

12 Βιβλιογραφία ANIS J. [1988], L écriture: théories et descriptions, ed. De Boeck Université, Bruxelles BARON J. [1977], What we might know about orthographic rules, in S. Dornic (ed), Attention and Performance VI, Erlbaum, Hillsdale, NJ. BOLINGER D.L. [1946], Visual Morphemes, Language Vol. XXII, No 4. BLOOMFIELD L. [1970] Le langage (Language, 1933), Payot, Paris. BOURGAIN D. [1977], Fonctions et représentations de l écrit, E.L.A. No [1990], L écriture évanescente, LIDIL No 3, Presses Universitaires de Grenoble. CATACH N. [1979], Le graphème, PRATIQUES No 25, Metz. ELLIS A.W. [1984], Reading, Writing and Dyslexia: a cognitive analysis, Lawrence Erlbaum. ESCARPIT P. [1973], L écrit et la communication, P.U.F., Paris. FISKE J.[1992], Εισαγωγή στην επικοινωνία, (Introduction to communication studies, 1989), εκδ. Επικοινωνία και Κουλτούρα, Αθήνα. FRAISSE R. [1963], La perception des mots, óôï Problèmes de Psycholinguistique, P.U.F., Paris FRITH Uta [1979], Reading by eye and writing by ear, in P.A. Kolers, M. Wrolstad and H. Bouma (eds), Processing of Visible Language I, Plenum, N.Y. GAK V.G. [1976], L orthographe française, SELAF, Paris. GOODY J. [1979], La raison graphique, (The domestication of the savage mind, 1977), ed. de Minuit, Paris HENDERSON L. [1982], Orthography and Word Recognition in Reading, Academic Press. LAFONT R.. (sous la direction de) [1984], Anthropologie de l écriture, Centre Georges Pompidou, CCI, Paris. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. [1994], Η κοινωνική λειτουργία της γραφής, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. PULGRAM E. [1951], Phoneme and Grapheme: a parallel, Word No 7. RICHAUDEAU F. [1971], Les mots, les phrases et la mémoire, Communication et langage, No 9. ROZIN P. & GLEITMAN, LILA R. [1977], The structure and acquisition of reading II: the reading process and the acquisition of the alphabetic principle, Reber and Scarborough (eds) Towards a Psychology of Reading, Hillsdale, N J. SAMPSON G. [1985], Writing Systems, Stanford Univ. Press, California.

13 SAUSSURE F. de [1981], Cours de linguistique génèrale, Payot, Paris. SHANNON CL. E. & WEAVER W. [1949], The mathematical theory of communication, Univ of Illinois Press. SMITH Fr.[1973], Psycholinguistics and Writing, Holt,Rinehart,Winston, N.Y. STETSON R.H. [1937], The phomeme and the Grapheme, Klincksieck. ULDALL H.J. [1944], Speech and Writing, Acta Linguistica IV, Copenhaguen. VACHEK J.[1973], Written language: General problems and problems of English, Mouton, The Hague, Paris [1976], Selected Writings in English and General Linguistics, Mouton, The Hague, Paris.

Η Ελληνική γραφή πέρα από το αλφάβητο 1

Η Ελληνική γραφή πέρα από το αλφάβητο 1 Η Ελληνική γραφή πέρα από το αλφάβητο 1 Η ανακοίνωση στοχεύει στην ανάδειξη των ποικίλων τρόπων σηµείωσης που ενεργοποιούνται στη σύγχρονη ελληνική γραφή και στη διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Οπτικός γραµµατισµός Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εκτίθενται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον.

Επικοινωνία είναι η διαδικασία µε την οποία µεταβιβάζονται πληροφορίες και νοήµατα από έναν άνθρωπο σε άλλον. 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 141 156, έκδοση 2014 : σελίδες 136 150 ) 3.3.4 Επικοινωνία Η επικοινωνία ταυτίζεται µε την ανθρώπινη ύπαρξη. Χωρίς αυτήν η ζωή του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 επίκτητη και ειδική ή εξελικτική δυσλεξία Η δυσλεξία ως πρόβλημα της ανάγνωσης, διακρίνεται σε δύο μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 Γεωργία Φυντάνη, 4838 Μάθημα: Μαθησιακές Δυσκολίες Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Γλωσσικές ιαταραχές. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα

Αναπτυξιακές Γλωσσικές ιαταραχές. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα Εισαγωγή Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα κατά τη γλωσσική ανάπτυξη, καθώς η γλωσσική τους συµπεριφορά δεν είναι η αναµενόµενη για τη χρονολογική τους ηλικία (βλέπε, Schwartz, 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική ηλικία και περιβάλλων γραπτός λόγος

Προσχολική ηλικία και περιβάλλων γραπτός λόγος Προσχολική ηλικία και περιβάλλων γραπτός λόγος Ελένη Γκανά Λέκτορας, Π.Τ.Ε.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας egana@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή. Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος.

Προσοχή. Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος. Προσοχή Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος. Ηπροσοχήεµπλέκεται στην επιλογή των στοιχείων του περιβάλλοντος που επιθυµούµε να επεξεργαστούµε, και παράλληλα στην αγνόηση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Κ. Ραβάνης Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Η μεγάλη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στις πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη του Κωνσταντίνου Θώδη * Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί με «μαθησιακές δυσκολίες» είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το

Διαβάστε περισσότερα

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3,

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΠΟΜ 114(Ε) ΟΠΤΙΚΗ ιάθλαση φωτός µέσω σχισµής, γύρω από µικρό δοκάρι και µέσω µικρής οπής

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.0 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 60 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τηλεόραση είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά επικοινωνιακά συστήματα Δεν υπάρχει άνθρωπος, στις ανεπτυγμένες χώρες, που να μην αφιερώνει ορισμένες ώρες την ημέρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παράρτημα 12-2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

δομητική προσέγγιση της Γραφής

δομητική προσέγγιση της Γραφής Η δομητική προσέγγιση της Γραφής Μαρία Θεοδωρακάκου Νηπιαγωγός, ΜΤΕΕΑ maria.theodorakakou@gmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική παρουσίαση Εισαγωγή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1

Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1 Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1 Abstract A walk around the streets of any modern city reveals various forms and functions of writing. In modern highly alphabetized

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 Η Θεωρία Πιθανοτήτων είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος παρουσιάζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Επειδή η ιδιαιτερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3α Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία 3.3. Δυναμική Ομάδων-Βασικές έννοιες Η ομάδα είναι όρος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Β Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Β Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Β Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΝΑΜΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ EΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΝΑΜΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ EΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΝΑΜΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ EΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Κύκλος σεµιναρίων στην Ανάλυσης της Συµπεριφοράς όπως αυτή εφαρµόζεται στις ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος Το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα. Μια. βόλτα στο. στο πάρκο

Δραστηριότητα. Μια. βόλτα στο. στο πάρκο Δραστηριότητα Μια βόλτα στο στο πάρκο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΣΤ» ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Περιγραφή : Ένας από τους συμμετέχοντες καλείται να διαβάσει μια δήλωση που παρουσιάζεται μέσα σε ένα τρίγωνο. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων)

Edward de Bono s. Six Thinking Hats. Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) Edward de Bono s Six Thinking Hats Εργαλείο Αξιολόγησης Ποιότητας & Αποτελεσµατικότητας (λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων) ρ. Αικατερίνη Πουστουρλή, για το ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 19-01- Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι 1.Ελλιπής ή ατελής διδασκαλία της σύγχρονης γεωμετρίας στα λύκεια. 2.Ελάχιστες ώρες μαθηματικών και έλλειψη ολοκληρωμένης διδασκαλίας της σύγχρονης γεωμετρίας στις σχολές "οικοδόμων" μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας 1. Μια διαδεδομένη αντίληψη περί επιστήμης Γνώση / Κατανόηση των φαινομένων του φυσικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1

Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1 Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1 Το κοινωνικό πλαίσιο Από τη δεκαετία του 80 σηµαντικές κοινωνικο-οικονοµικές και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (Συνέχεια)

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (Συνέχεια) ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ (Συνέχεια) Χαράλαµπος Α. Χαραλαµπίδης 21 Οκτωβρίου 2009 ΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ Η ανάγκη εισαγωγής της δεσµευµένης πιθανότητας αναφύεται στις περιπτώσεις όπου µία µερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν.

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα τα γράμματα της Στήλης Β που τους αντιστοιχούν. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ /Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03-11-2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-8 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ,ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα