Ο θόρυβος στη γραπτή επικοινωνία 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο θόρυβος στη γραπτή επικοινωνία 1"

Transcript

1 Ο θόρυβος στη γραπτή επικοινωνία 1 Περίληψη Η ανακοίνωση επιχειρεί να διερευνήσει τους τρόπους µε τους οποίους ο θόρυβος επιδρά στη γραπτή επικοινωνία και τις διαδικασίες µε τις οποίες το γραπτό µήµυµα αναδοµείται µόνιµα ή περιστασιακά ώστε να ξεπερνά τις δυσχέρειες που προκύπτουν από την πιθανή ή αναµενόµενη παρουσία θορύβου. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνεται σκόπιµη µια διευρυµένη θεώρηση της έννοιας «θόρυβος», καθώς: α) ο θόρυβος δεν θεωρείται πλέον αποκλειστικό φαινόµενο της προφορικής, αλλά και της γραπτής επικοινωνίας, β) δε θεωρείται αποκλειστικά ενδο-συστηµατικό φαινόµενο και αναζητούνται οι εξω-συστηµατικές παράµετροι που καθορίζουν την παρουσία του, γ) η παρουσία του δεν εντοπίζεται µόνο στο κανάλι, αλλά σε όλες τις συνιστώσες επικοινωνίας, δ) ανιχνεύονται πιθανές θετικές χρήσεις του. Η παρουσία θορύβου και οι τρόποι µε τους οποίους επιδρά στη γραπτή επικοινωνία καθορίζονται ανάλογα µε φαινοµενικά εξω-συστηµατικές παραµέτρους και µε ενδο-συστηµατικές παραµέτρους. Αντίστοιχα διαφοροποιούνται και οι διαδικασίες µε τις οποίες αυξάνεται η πληροφορία του γραπτού µηνύµατος, ώστε να υπερβαίνει τις δυσχέρειες ενός θορυβώδους καναλιού. Η παρουσίαση αποσκοπεί να συνεισφέρει στην αναζήτηση της πληροφορίας στο γραπτό µήνυµα υπερβαίνοντας την παραδοσιακή αντίληψη της γραπτής γλώσσας ως απλής καταγραφής της προφορικής, ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση των ιδιαίτερων τρόπων δόµησης και λειτουργίας της ως αυτονόµου συστήµατος επικοινωνίας µέσω οπτικών σηµείων. Επίσης, στοχεύει στη διερεύνηση των τρόπων αναδόµησης του γραπτού µηνύµατος, ώστε να µειώνονται οι πιθανότητες ελλιπούς ή εσφαλµένης κατανόησης εξαιτίας του θορύβου. 1. Εισαγωγή Σε πρώτη προσέγγιση, η παρουσία θορύβου στην γραπτή επικοινωνία φαίνεται αδιανόητη. Αυτό οφείλεται σε µια περιοριστική ερµηνεία του φαινοµένου θόρυβος, όπως προκύπτει από τις επεξεργασίες της κλασικής θεωρίας της επικοινωνίας των E. Shannon & W. Weaver, καθώς και σε µια εµπεδωµένη αντίληψη περιοριστικής ερµηνείας των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας της γραπτής γλώσσας. Με την παρούσα ανακοίνωση, 1 Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 2) Παπαδοπούλου, Μ. (1997). Ο θόρυβος στη γραπτή επικοινωνία. Στο Ε. Μελά-Αθανασοπούλου (επιµ.). Πρακτικά του 10 ου ιεθνούς Συµποσίου Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

2 επιχειρείται µια συνολική επαναπροσέγγιση του ζητήµατος µε στόχο την αξιολόγηση της δράσης του θορύβου, καθόσον εκτιµούµε ότι η διερεύνηση των επιπτώσεων του θορύβου στην γραπτή επικοινωνία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη: - τόσο στο θεωρητικό επίπεδο, επιτρέποντας τη συγκρότηση µιας σύγχρονης, διευρυµένης θεωρίας για τη γραφή, - όσο και σε εφαρµοσµένο επίπεδο, ερµηνεύοντας τη µόνιµη ή περιστασιακή αναδόµηση του γραπτού µηνύµατος, µε τρόπο ώστε να υπερβαίνει τις δυσχέρειες που προκύπτουν από την τυχαία ή την αναµενόµενη παρουσία θορύβου. 2. Οριοθέτηση της έννοιας του θορύβου Η πρώτη παρουσίαση της έννοιας του θορύβου γίνεται το 1949 από τους E. Shannon & W. Weaver οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να ορίσουν ένα µαθηµατικό µοντέλο µέτρησης της πληροφορίας, διατυπώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας. Οι Shannon & Weaver ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε την ακρίβεια της µετάδοσης των συµβόλων επικοινωνίας µέσω της λειτουργίας του καναλιού και τις διαδικασίες κωδικοποίησης ενός µηνύµατος 2. Σύµφωνα µε τη Μαθηµατική Θεωρία της Επικοινωνίας, θόρυβος θεωρείται κάθε είδους παραµόρφωση του σήµατος που εκπέµπεται από έναν ποµπό προς ένα δέκτη, εξαιτίας λάθους ή εξωτερικής παρεµβολής κατά την διάρκεια της µετάδοσης και λήψης του, χωρίς την ανάλογη πρόθεση της πηγής, µε αποτέλεσµα την ανεπιθύµητη αύξηση της αβεβαιότητας κατά την επιλογή του µηνύµατος 3. O θόρυβος αποτελεί ένα σηµαντικό επικοινωνιακό πρόβληµα, καθώς συνιστά έναν αστάθµητο παράγοντα της επικοινωνιακής διαδικασίας. Οι Shannon & Weaver εντοπίζουν τον θόρυβο κυρίως στο κανάλι µετάδοσης της πληροφορίας και µελετούν την επίδρασή του αποκλειστικά στην ακρίβεια µετάδοσης των συµβόλων επικοινωνίας. Παρότι αναγνωρίζουν ότι θα έπρεπε η έννοια του θορύβου να διευρυνθεί, ώστε να συµπεριλαµβάνει τις παραµορφώσεις όχι µόνο του σήµατος αλλά και του νοήµατος που συµβαίνουν κατά την επικοινωνιακή διαδικασία, προτείνοντας µάλιστα την διάκριση δύο ειδών θορύβου -τον µηχανικό (αναφορικά µε τις παραµορφώσεις του σήµατος) και τον σηµασιακό (για τις παραµορφώσεις του νοήµατος) 4 -, πρωταρχικό µέλη- 2 SHANNON E. & WEAVER W. [1949], σελ.8. 3 SHANNON E. & WEAVER W. [1949], σελ SHANNON E. &WEAVER W. [1949], σελ.26

3 µά τους παραµένει η επίλυση προβληµάτων στο τεχνικό επίπεδο της µετάδοσης της επικοινωνίας. Μετά την πρώτη παρουσίασή της στη Μαθηµατική θεωρία της Επικοινωνίας, η έννοια του θορύβου διευρύνεται, ώστε να συµπεριλάβει κάθε σήµα που λαµβάνεται χωρίς να έχει µεταδοθεί από την πηγή, όπως και καθετί που κάνει δυσκολότερη την ακριβή αποκωδικοποίηση του µηνύµατος 5. Αυτή η διευρυµένη θεώρηση, υπερβαίνει την αρχική οριοθέτησή του θορύβου από τους Shannon & Weaver, για να είναι όµως δυνατή η διερεύνηση της παρουσίας και της επίδρασης του θορύβου στη γραπτή επικοινωνία θα ήταν σκόπιµο να εισαγάγουµε συγκεκριµένες επιπρόσθετες διευκρινήσεις που καθιστούν τον θόρυβο ένα ιδιαίτερα λειτουργικό εργαλείο για την ανάλυση της γραπτής γλώσσας: α) Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι ο θόρυβος αποτελεί ένα φαινόµενο που επηρεάζει, µε διαφορετικό τρόπο, τόσο το ακουστικό όσο και το οπτικό κανάλι, άρα επηρεάζει εξίσου την προφορική και την γραπτή επικοινωνία, β) ο θόρυβος δεν αποτελεί έναν αποκλειστικά αστάθµητο, τυχαίο φαινόµενο (π.χ. µια σκισµένη σελίδα βιβλίου), αλλά συνιστά προϊόν συγκεκριµένων ενδο-συστηµικών και εξω-συστηµικών παραµέτρων, γ) η παρουσία θορύβου στη γραπτή επικοινωνία δεν θα πρέπει να θεωρείται a priori αρνητική, καθώς µπορεί να αποτελεί συνειδητή παράµετρο για την αύξηση της πρωτοτυπίας του µηνύµατος 6 (π.χ στην περίπτωση διαφηµιστικών µηνυµάτων), ή να συνιστά τµήµα εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. ένας λεκές σε µια σελίδα επιτρέπει τους µαθητές να εργασθούν για την αποκατάστασή του κειµένου διαµορφώνοντας µε βάση το συγκεί- µενο υποθέσεις για το τµήµα που δεν αναγνωρίζεται), δ) ο θόρυβος δεν επηρεάζει µε όµοιο τρόπο και σε κάθε χρονική στιγµή όλους τους αποδέκτες ενός µηνύµατος. Αυτό που για κάποιον είναι θόρυβος για έναν άλλον δεν είναι π.χ. ένα γκράφιτι στον τοίχο µπορεί να αποτελεί θόρυβο για κάποιον (κυρίως για τον ιδιοκτήτη του τοίχου) ενώ να συνιστά πληροφορία για έναν άλλο αναγνώστη. Με αυτή την έννοια δεν µας απασχολεί τόσο η φυσική παρουσία θορύβου, όσο ο τρόπος µε τον οποίο επιδρά στη στάση των αποδεκτών ενός µηνύµατος, ε) τέλος, ο θόρυβος δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στο κανάλι, αλλά ανιχνεύεται σε όλες τις παραµέτρους επικοινωνίας, δηλαδή στον δέκτη, στον ποµπό, στο µήνυµα, ακόµα και στις πολιτιστικές νόρµες που διέπουν την επικοινωνία. 5 FISKE J. [1992], σελ Αύξηση της εντροπίας του µηνύµατος

4 3. Η παρουσία θορύβου Λαµβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω παρατηρήσεις θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε τι συνιστά "θόρυβο" στη γραπτή επικοινωνία και ειδικότερα στη γραπτή γλώσσα. Σε αυτή την κατεύθυνση, κρίνουµε σκόπιµο να αναλύσουµε τους τρόπους εµφάνισης του θορύβου στις διάφορες παραµέτρους επικοινωνίας. Αρχικά, µπορούµε να αναγάγουµε τα προβλήµατα θορύβου (δηλαδή των παρεµβάσεων που διαφοροποιούν το γραπτό µήνυµα ανάµεσα στον ποµπό και τον δέκτη ή που δυσχεραίνουν την πλήρη αποκωδικοποίησηανάγνωση του µηνύµατος) : α) στο χώρο που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση ενός γραπτού µηνύµατος. Σε αυτήν την περίπτωση θόρυβος µπορεί να είναι ένας λεκές στην επιφάνεια µιας σελίδας, η σκισµένη αφίσα στο δρόµο, το ίχνος που αφήνει ένα χαλασµένο στυλό ή ένα µισοξυµένο µολύβι, µια κατεστραµµένη πινακίδα ή ότι αποµένει από ένα σχέδιο στην άµµο όταν περάσει η θάλασσα, β) στο χρόνο της επικοινωνίας. Όπου θόρυβος µπορεί να είναι ο ελλιπής φωτισµός που αποτρέπει την πλήρη ανάγνωση ενός µηνύµατος, το ταχύ πέρασµα ενός µηνύ- µατος στην οθόνη ενός υπολογιστή ή των υποτίτλων µιας µεταφρασµένης ταινίας που οδηγεί σε απώλεια πληροφοριών, το διάστηµα στο οποίο αναβοσβήνουν οι φωτεινές πινακίδες, ή ακόµα το σύντοµο κενό που µεσολαβεί κατά την αλλαγή µηνύµατος στις κινού- µενες διαφηµιστικές πινακίδες, όπου το µήνυµα αποσυντίθεται στα ελάχιστα µησηµαίνοντα (µη-φέροντα σηµασία) όρια του 7, γ) στους συµµετέχοντες, δηλαδή στον ποµπό, το δέκτη και στους παρευρισκοµένους στην επικοινωνία. Σε αυτή την περίπτωση, ο θόρυβος στον αποστολέα-γράφοντα µπορεί να συνίσταται σε εκποµπή λανθασµένου γραπτού µηνύµατος ή µηνύµατος που δεν λαµβάνει υπόψιν το προφίλ, τα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα ενός συγκεκριµένου ή πιθανού παραλήπτη-αναγνώστη. Αντίστοιχα, ο θόρυβος στον παραλήπτη συναρτάται από το βαθµό προσοχής, προσήλωσης στο µήνυµα, φαινόµενο που ανάγεται σε προσωπικές του επιλογές: ενδιαφέρον, σκοπιµότητα, υποχρέωση, ευχαρίστηση ακόµα και στο τυχαίο π. χ κάποιος νεφροπαθής θα διάβαζε µε διαφορετικό τρόπο τις αντενδείξεις ενός φαρµάκου από ότι µια αφίσα στο δρόµο, διαφορετικές πληροφορίες συγκρατεί ένας άνεργος που αναζητεί στην εφηµερίδα µια θέση εργασίας από κάποιον που ενδιαφέρεται 7 Αναλυτική παρουσίαση για τα νέα µέσα γραπτής επικοινωνίας και την επίδρασή τους στις θεωρίες για τη γραφή: BOURGAIN, D.[1990]

5 γενικά για τις ειδήσεις, συχνά οι µαθητές θεωρούν θόρυβο τις υποσηµειώσεις στα όρια µιας σελίδας (δηλαδή µη-άξιο ανάγνωσης και ταυτόχρονα ενοχλητικό στη ροή του κειµένου). Επίσης, πηγή θορύβου µπορεί να αποτελούν οι συν-παριστάµενοι σε µια περίσταση γραπτής επικοινωνίας καθώς η φυσική παρουσία τους µπορεί να δυσχεραίνει τη συγγραφή ή ανάγνωση ενός γραπτού µηνύµατος, δ) στον κώδικα επικοινωνίας. Όπου θόρυβος µπορεί να είναι τα ορθογραφικά λάθη που δυσχεραίνουν την αναγνώριση µιας λέξης ή την ανάγνωση ενός κειµένου, χαρακτηριστικό κυρίως των χειρόγραφων κειµένων, τα λάθος κτυπήµατα της γραφοµηχανής στα έντυπα, ή η λανθασµένη οργάνωση των παραγράφων σε ένα κείµενο, η κακή σελιδοποίηση (ο δαίµων του τυπογραφείου), η δυσνόητη, συνεχής χειρόγραφη γραφή, η χρήση γραφικών νεολογισµών και συντµήσεων, δηλαδή η ασυνήθιστη χρήση της γραπτής γλώσσας που προσκρούει στις γραφικές συνήθειες των χρηστών, η παρεµβολή λέξεων και προτάσεων ξενόγλωσσων που δεν γίνονται κατανοητές ή που δυσχεραίνουν την ανάγνωση ενός κειµένου κλπ, ε) τέλος, στο µήνυµα. Όπου θόρυβο µπορεί να αποτελεί η σκόπιµη ή τυχαία εσφαλµένη ερµηνεία του. Σε αυτήν την περίπτωση, η λανθασµένη ερµηνεία µπορεί να οφείλεται σε άγνοια των πολιτιστικών νορµών που διέπουν τη γραπτή επικοινωνία και όχι αποκλειστικά άγνοια του κώδικα- ή προγενέστερων γεγονότων και απόψεων που όµως καθορίζουν το περιεχόµενο του κειµένου. Τέλος, ο θόρυβος στο µήνυµα µπορεί να οφείλεται σε µερική ερµηνεία του κειµένου εξαιτίας της παραγνώρισης ορισµένων παραµέτρων του. Ολοκληρώνοντας, θα ήταν σκόπιµο να τονιστεί ότι η παρουσία θορύβου στο γραπτό µήνυµα είναι συχνότερη και πολυπλοκότερη από ότι είχε αρχικά θεωρηθεί ιδιαίτερα στην εποχή µας µε την αύξηση των µέσων γραπτής επικοινωνίας. Επηρεάζει την ποσότητα και το είδος της πληροφορίας που εκπέµπεται σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή, αποτελεί σηµαντική παράµετρο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν από τον συγγράφοντα ένα κείµενο, καθορίζει τους τρόπους ανάγνωσης και προσέγγισης ενός κειµένου και τέλος, συνιστά ένα εν-δυνάµει θετικό στοιχείο για όσους ενδιαφέρονται για την αύξηση της πληροφορίας, της αποτελεσµατικότητας και της πρωτοτυπίας του µηνύµατος.. 4. Προσέγγιση της γραπτής γλώσσας Για να µπορέσουµε να µελετήσουµε τους τρόπους επίδρασης του θορύβου στο γραπτό µήνυµα και τις διαδικασίες µε τις οποίες αυτό αναδιοργανώνεται ώστε να

6 υπερβαίνει την παρουσία του θορύβου, κρίνεται σκόπιµη µια σύντοµη διερεύνηση της φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γραπτής γλώσσας, ως συστήµατος µετάδοσης πληροφοριών µέσω οπτικών σηµείων. Οι ποικίλες αναλύσεις και προσεγγίσεις της γραπτής γλώσσας και της γραφής µπορούν να ενταχθούν σε τρεις γενικότερες κατηγορίες: τη φωνοκεντρική 8, τη φωνογραφική 9 και την αυτόνοµη προσέγγιση 10. Οι δύο πρώτες αντιµετωπίζουν τα σηµεία της γραπτής γλώσσας σε άµεση εξάρτηση από τα σηµεία της προφορικής γλώσσας. Αν και συγκεκριµένα προβλήµατα γραφής και κυρίως ορθογραφίας αντιµετωπίζονται µε σχετική αυτονοµία από τη φωνογραφική προσέγγιση, τελικά δεν αµφισβητείται η υπεροχή του φωνήµατος έναντι του γραφήµατος και δεν αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα της γραπτής γλώσσας. Τα σηµεία της γραφής θεωρούνται σηµεία άλλων σηµείων. Ο ρόλος τους περιορίζεται στη σηµείωση µιας άλλης γλώσσας, η γραφή αποτελεί απλώς ένα µέσο (ανάµεσα σε άλλα) καταγραφής του προφορικού λόγου. Η αυτόνοµη προσέγγιση 11 επιχειρεί µια συνολική αναθεώρηση των αντιλήψεων για τη γραπτή γλώσσα και τη γραφή. Αµφισβητεί την υποταγή της γραπτής στην προφορική γλώσσα και αναζητεί τους ιδιαίτερους τρόπους δόµησης και λειτουργίας της. Τονίζει τις διαφορές που προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση διαφορετικού καναλιού για την αναπαράσταση της πραγµατικότητας (το ακουστικό στην µία περίπτωση και το οπτικό στην άλλη) και διερευνά τον τρόπο µε τον οποίο αυτό συµβάλλει στην ποσότητα και το είδος της µεταδιδόµενης πληροφορίας 12. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ποσότητα του µηνύµατος που µπορεί να µεταδοθεί µέσω του οπτικού καναλιού είναι πολλαπλάσια από αυτήν που µπορεί να µεταδώσει το ακουστικό κανάλι 13, αλλά υπόκειται σε περισσότερες δεσµεύσεις που απορρέουν από τη φύση του µέσου: δηλαδή την ανάγκη φωτισµού, την ευθύγραµµη και ανεµπόδιστη διάδοση των οπτικών σηµείων, την απαιτούµενη ένταση της προσοχής, κλπ. 8 Με κύριους εισηγητές τους εκπροσώπους του ευρωπαϊκύ και αµερικάνικου δοµισµού F. de Saussure και L. Bloomfield, αντίστοιχα. 9 Όπως παρουσιάζεται από τους: CATACH N.[1979], GAK V.G. [1976] κ.α. 10 Αναλυτική παρουσίαση στο: ANIS J. [1988] 11 VACHEK J. [1973 &1976], ULDALL H.J. [1944], PULGRAM E. [1951], STETSON R.H. [1937], BOLINGER D.L [1946] ANIS J. [1988], κ.α.. 12 Εξειδικευµένες έρευνες της ψυχογλωσσολογίας ασχολήθηκαν µε τη µέτρηση του αριθµού των bits που µπορεί να συλλάβει η ανθρώπινη αντίληψη, FRAISSE R. [1963], RICHAUDEAU F. [1971], SMITH Fr. [1973],κ.α. 13 «Η χωρητικότητα του οπτικού καναλιού είναι πολύ µικρότερη από αυτήν του ακουστικού, άρα σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα µπορεί να µεταδώσει µεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας, σχεδόν 100 φορές» ESCARPIT R. [1973]

7 Η προσέγγιση της γραπτής γλώσσας, ως συστήµατος µετάδοσης πληροφοριών µέσω οπτικών σηµείων, επιτρέπει τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της καθώς και την ανάδειξη των ιδιαίτερων λειτουργιών που επιτελεί και οι οποίες την αποµακρύνουν σταδιακά από την προφορική γλώσσα. Η γραπτή γλώσσα, όπως σηµειώνεται από τον πρωτοπόρο, Τσέχο γλωσσολόγο J. Vachek (ο οποίος ασχολήθηκε µε το θέµα από τη δεκαετία του 1930), συνιστά ένα σύστηµα σηµείων που µπορούν να παρουσιασθούν γραφικά. Λειτουργικά, τα γραπτά σηµεία απαντούν σε ένα δεδοµένο ερέθισµα µε στατικό τρόπο, δηλαδή η απόκριση είναι διατηρήσιµη και προϋποθέτει πλήρη κατανόηση και επισκόπηση των µεταδιδόµενων πληροφοριών 14. Η λειτουργική ιδιαιτερότητα της γραφής 15, όπως επισηµαίνει ο ανθρωπολόγος J. Goody, συνίσταται στη δυνατότητα αποθήκευσης της πληροφορίας στο χώρο και το χρόνο που επιτρέπει την επανεξέταση, επανατοποθέτηση και ανακατασκευή των φράσεων και των λέξεων, την αναδόµηση του κειµένου σε ένα αφηρηµένο και διαφορετικό πλαίσιο καταργώντας την αναγκαστική συνέχεια του προφορικού λόγου και εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα ασυνέχειας. Τέλος, η αναγνώριση της αυτονοµίας της γραπτής από την προφορική γλώσσα επέτρεψε τη διερεύνηση των σχέσεών της µε άλλα σηµειολογικά συστήµατα που εξυπηρετούνται από το οπτικό κανάλι, όπως: το τυπογραφικό, το εικονικό και το χρωµατικό, καθώς και την αναζήτηση πληροφοριών τόσο στο περιεχόµενο όσο και στη µορφή του κειµένου 16. Η αυτόνοµη προσέγγιση της γραπτής γλώσσας επιτρέπει να µελετήσουµε σφαιρικά τους τρόπους µε τους οποίους το γραπτό µήνυµα αναδοµείται µόνιµα ή περιστασιακά, ώστε να υπερβαίνει τις δυσχέρειες που προκύπτουν εξαιτίας του θορύβου. 5. Παράµετροι θορύβου στη γραπτή γλώσσα Ο θόρυβος στη γραπτή επικοινωνία καθορίζεται από εξω-συστηµικές και ενδοσυστηµικές παραµέτρους οι οποίες καθορίζουν, αντίστοιχα, και τις διαδικασίες υπέρβασής του. Εξω-συστηµικές θεωρούµε εκείνες τις παραµέτρους που καθορίζουν άµεσα τη γραπτή γλώσσα και το γραφικό σύστηµα και, συνεπώς, επιβάλλουν το πλαίσιο διερεύνησης των 14 VACHEK J. [1976], σελ Αναλυτικότερη παρουσίαση για τις λειτουργίες της γραφής: GOODY J. [1979] σελ Ειδικότερα για τις λειτουργίες του γραπτού: BOURGAIN D. [1977] σελ «Το κείµενο σηµαίνει όχι µόνο µέσα από το γλωσσικό του περιεχόµενο αλλά και µέσω της µορφής του». ESCARPIT R. [1973], σελ. 36.

8 επιδράσεων του θορύβου στη γραπτή επικοινωνία. Στις εξω-συστηµικές παραµέτρους µπορούµε να εντάξουµε: α) τις ανάγκες για γραφή και ανάγνωση και την αναλογία αναγνωστών και γραφέων σε κάθε συγκεκριµένη κοινωνική οργάνωση, β) το είδος των παραγόµενων και αναγνωσκόµενων κειµένων γ) τα τεχνολογικά µέσα, και κυρίως δ) τους τρόπους και τις διαδικασίες ανάγνωσης-αποκωδικοποίησης του γραπτού µηνύµατος. Οι κοινωνικές, φαινοµενικά εξω-συστηµικές, παράµετροι επηρεάζουν άµεσα στη µορφή και τη δοµή της γραπτής γλώσσας 17. Οι ανάγκες για γραφή ή για ανάγνωση (και άρα η σχέση αναγνωστών-γραφέων) δεν είναι ίδιες σε κάθε κοινωνική οργάνωση. Στη σηµερινή εποχή και στις δυτικές σε υψηλό βαθµό αλφαβητισµένες- κοινωνίες, το κύριο βάρος εναποτίθεται στην ανάγνωση. Έχει υπολογισθεί ότι η αναλογία είναι της τάξης 9: 1. ηλαδή, κατά 90% στην καθηµερινή, γραπτή µας επικοινωνία είµαστε αναγνώστες, ενώ οι ανάγκες για γραφή περιορίζονται οριακά στο 10% των δραστηριοτήτων µας. Αυτό το γεγονός οδηγεί στην ανάδειξη της ανάγνωσης σε βάρος της γραφής και συνεπάγεται την αναδιαµόρφωση της γραπτής γλώσσας, ώστε να προσαρµόζεται στις αυξηµένες κοινωνικές ανάγκες ανάγνωσης. Επιπλέον, καθώς ο θόρυβος είναι ένα φαινόµενο που επηρεάζει κυρίως τη διαδικασία ανάγνωσης, είναι φανερό ότι η παρουσία του πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν στη δοµή και τη µορφή του µηνύµατος, ώστε να διευκολύνεται η αποκωδικοποίηση του µηνύµατος και να αποτρέπονται τα λάθη που θα προέκυπταν στη γραπτή επικοινωνία εξαιτίας ενός θορυβώδους καναλιού. Εξίσου σηµαντική παράµετρο αποτελεί το είδος των κειµένων και γραπτών µηνυµάτων µε τα οποία ερχόµαστε σε καθηµερινή επαφή. Η ταχύτατη αύξηση της ποσότητας και της ποικιλίας των µηνυµάτων ορίζει ένα νέο πλαίσιο για την προσέγγιση της γραπτής γλώσσας. Στη θέση του παραδοσιακού έντυπου (βιβλίου ή εφηµερίδας), κατακλυζόµαστε καθηµερινά από ένα πλήθος γραπτών (αφίσες, πινακίδες στους δρόµους, διαφηµιστικά πανό και έντυπα κλπ) που επιβάλλουν διαφορετικές στρατηγικές ανάγνωσης. Επιπλέον, τα σύγχρονα µέσα δηµιουργούν ένα νέο χώρο για την παρουσία γραπτών κειµένων και επηρεάζονται µε διαφορετικό τρόπο από το θόρυβο. 17 Αναλυτική διερεύνηση της αλληλόδρασης που αναπτύσσεται ανάµεσα στο εκάστοτε σηµειολογικό σύστηµα σηµείωσης και σε κοινωνικής τάξης παραµέτρους: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ. [1994]

9 Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διαφοροποίηση των στρατηγικών αποκωδικοποίησηςανάγνωσης ενός γραπτού κειµένου που προκύπτουν εξαιτίας της δράσης των υπόλοιπων παραµέτρων. Την παραδοσιακή αντίληψη, ότι η ανάγνωση συνίσταται στη γράµµα προς γράµµα αποκωδικοποίηση κάθε λέξης, έρχονται να αµφισβητήσουν σύγχρονες θεωρητικές αντιλήψεις για τους τρόπους λειτουργίας της οπτικής εικόνας της λέξης, όπως των: VACHEK J. [ήδη από το 1948], ESCARPIT R. [1973], SMITH Fr.[1973], SAMPSON G. [1985] αλλά και εκτεταµένες πειραµατικές έρευνες όπως το Πείραµα της Φιλαδέλφειας των ROZIN P. και GLEITMAN L. [1963], καθώς και οι πιο σύγχρονες εργασίες της FRITH Uta [1979], των BRYANT & BRADLEY [1980] κ.α. Τα συµπεράσµατα αυτών των ερευνών συγκλίνουν στην αντίληψη ότι για τον αλφαβητισµένο χρήστη µιας αλφαβητικής γραφής υπάρχουν δύο στρατηγικές προσέγγισης ενός κειµένου: η φωνητική (ή φωνογραφική) και η λογογραφική. Η φωνητική αποτελεί την τµηµατική ανάγνωση της λέξης, ενώ η λογογραφική συνίσταται στην αναγνώριση µιας ή περισσοτέρων λέξεων χωρίς αναγωγή στις ελάχιστες µονάδες που την αποτελούν. Το µεγαλύτερο τµήµα της ανάγνωσης γίνεται µε τη λογογραφική στρατηγική, ενώ η φωνητική χρησιµοποιείται κυρίως για άγνωστες λέξεις. Ακόµα όµως και σε αυτήν την περίπτωση, οι ερευνητές θεωρούν ότι ο ρόλος της φωνητικής στρατηγικής είναι ιδιαίτερα περιορισµένος, καθώς ο εξοικειωµένος αναγνώστης διαβάζει σχηµατίζοντας αναλογίες µε ήδη γνωστές λέξεις που µπορούν να διαβαστούν λογογραφικά (ELLIS A. [1984], HENDERSON L. [1982], BARON J. [1977] κ.α.). Οι παραπάνω θεωρητικές επεξεργασίες έρχονται να τονίσουν τη σηµασία που έχει η µορφή της λέξης και του κειµένου. Εφόσον ο αναγνώστης διαβάζει λογογραφικά, η παρουσία θορύβου µπορεί να οδηγεί σε απώλεια πληροφορίας, άρα το γραπτό κείµενο πρέπει να διαθέτει αυξηµένη εντροπία και στοιχεία εικονικότητας, ώστε να εξυπηρετείται η γρήγορη αποκωδικοποίησή του. Στις ενδο-συστηµικές παραµέτρους µπορούµε να εντάξουµε: α) το γραφικό σύστηµα που χρησιµοποιείται κάθε φορά, β) τη σχέση της γραπτής γλώσσας µε τα συλλειτουργούντα σηµειολογικά συστήµατα οπτικής µετάδοσης της πληροφορίας Στα αλφαβητικά συστήµατα που παρουσιάζουν αµιγώς ή έντονο φωνητικό χαρακτήρα όπως το ελληνικό αλφάβητο στα πρώτα χρόνια της δηµιουργίας του- η παρουσία και του ελάχιστου θορύβου οδηγεί σε σηµαντική απώλεια πληροφορίας. Για να επεξηγήσουµε αυτή τη θέση, θα χρησιµοποιήσουµε το οριακό παράδειγµα του διεθνούς συστήµατος φωνητικής καταγραφής. Το ΙΡΑ συνιστά σύστηµα καταγραφής του προφορικού λόγου

10 χωρίς όµως να διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στον προφορικό λόγο να ξεπερνά τα προβλήµατα θορύβου: τον τονισµό, τη δυνατότητα απόκρισης-ανάδρασης, την κίνηση, τις χειρονοµίες κλπ. Η παρουσία θορύβου οδηγεί στην αδυναµία σύλληψης της πληροφορίας µε άµεσο τρόπο και υποχρεώνει τον αναγνώστη να αναζητήσει στο συγκείµενο τις πληροφορίες εκείνες που θα του επιτρέψουν να αποκαταστήσει το νόηµα. Η ιδιαιτερότητα της γραφής ως συστήµατος οπτικών σηµείων, συνίσταται στη γρήγορη και απευθείας σύλληψη της πληροφορίας και δεν προϋποθέτει τον τεµαχισµό της λέξης στα ελάχιστα τµήµατά της. Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος των συλλειτουργούντων µε τη γραφή σηµειολογικών συστηµάτων τα οποία διευκολύνουν την αποκωδικοποίηση του µηνύµατος και, µέσω της αύξησης της εικονικότητάς του, βοηθούν τον αναγνώστη να υπερβαίνει τις δυσχέρειες ενός θορυβώδους καναλιού. 6. Η υπέρβαση του θορύβου Η λειτουργία του θορύβου, σε όποιους λόγους και αν οφείλεται, αυξάνει τις πιθανότητες ελλιπούς, εσφαλµένης ή καθυστερηµένης κατανόησης του µηνύµατος/ Η προβλεπόµενη παρουσία θορύβου επιβάλλει διαφοροποιήσεις στο µεταδιδόµενο µήνυµα που αφορούν τόσο τη µορφή (εικόνα) όσο και τα εσωτερικά χαρακτηριστικά (τη δοµή) του. Είναι σκόπιµο να αναφέρουµε επιγραµµατικά τους τρόπους υπέρβασης του θορύβου στη γραπτή επικοινωνία. Σύµφωνα µε τη µαθηµατική θεωρία της Επικοινωνίας, η υπέρβαση του θορύβου γίνεται µέσω της αύξησης της εντροπίας του µηνύµατος 18, δηλαδή µε την επανάληψη της πληροφορίας µε άλλα µέσα. Η εντροπία βοηθάει στην ακρίβεια της αποκωδικοποίησης και λειτουργεί ως έλεγχος που επιτρέπει να αναγνωρίσουµε τα λάθη. Ειδικότερα στην περίπτωση της γραπτής επικοινωνίας, η χωρο-χρονική απόσταση που χωρίζει το γράφοντα από τον αναγνώστη υποχρεώνει σε µεγαλύτερη επεξήγηση και άρα σε αύξηση της εντροπίας. Αυτό γίνεται εµφανές εάν αναλογιστούµε την αναλογία των διακριτών µονάδων του προφορικού λόγου, δηλαδή τη σχέση των γραφηµάτων προς τα φωνήµατα, τη µαζική παρουσία γραµµατικών σηµείων στη γραπτή γλώσσα (π.χ. διάκριση γένους ή αριθµού) καθώς και τη δοµή του γραπτού λόγου «Όταν υπάρχει θόρυβος στο κανάλι, υπάρχουν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα για τη µη-χρήση µιας διαδικασίας κωδικοποίησης που αποκλείει εντελώς την εντροπία, καθώς η εναποµένουσα εντροπία βοηθάει στην καταπολέµηση του θορύβουshannon E. & WEAVER W. [1949], σελ Για αναλυτικότερη παρουσίαση της εντροπίας στην προφορική και γραπτή γλώσσα: ANIS J. [1988], σελ 146

11 Πέρα όµως από την εντροπία, εντοπίζουµε άλλες τρεις διαδικασίες υπέρβασης του θορύβου στο γραπτό µήνυµα: την ιστορική ορθογραφία, την αύξηση της εικονικότητάς του και τη διαφοροποίηση των στρατηγικών ανάγνωσης. Η ιστορική ορθογραφία εγκαθιστά στοιχεία λογογραφίας που εξυπηρετούν τη γρήγορη αποκωδικοποίηση ενός κειµένου διευκολύνοντας την υπέρβαση του θορύβου, π.χ. στο φώνηµα /ι/ αντιστοιχούν τα γραφήµατα: ι, η, υ, οι, ει, υι, που γίνονται αντιληπτά ως λογογραφικά σύνολα και ερµηνεύονται ως τέτοια, ενώ συχνά αποτελούν πηγή πληροφορίας στο γραµµατικό και στο ετυµολογικό επίπεδο και διευκολύνουν την αποκωδικοποίηση των λέξεων µέσω της οπτικοποίησης της διαφοράς τους 20. Η αύξηση της εικονικότητας του κειµένου, στην οποία συµβάλλουν κατά κύριο λόγο οι συλλειτουργούντες προς τη γραφή σηµειολογικοί κώδικες, εξυπηρετεί τη γρήγορη σύλληψη της γραπτής πληροφορίας ακόµα και στην περίπτωση του θορύβου. Η ασυνέχεια του γραπτού που δηµιουργείται µε την παρουσία κενών διαστηµάτων, η χωροθέτηση του κειµένου σε παραγράφους, τα σηµεία στίξης, οι τίτλοι, υπότιτλοι, τα πεζά και τα κεφαλαία γράµµατα, το χρώµα και τα σχέδια κλπ εξυπηρετούν την αναγνωσιµότητα του κειµένου και ταυτόχρονα λειτουργούν ως βοηθήµατα αποκατάστασής του στην περίπτωση θορύβου. Τέλος είναι σκόπιµο να τονιστούν οι διαφορετικές στρατηγικές προσέγγισης του γραπτού µηνύµατος που χρησιµοποιεί ο αναγνώστης για να υπερκεράσει την παρουσία θορύβου, όπως: µετατροπή σε προφορικό, διατύπωση υποθέσεων, αδιαφορία, απόρριψη ενός τµήµατος του κειµένου κ.α. Με την παρούσα ανακοίνωση προσεγγίζεται το θέµα του θορύβου στη γραπτή επικοινωνία και των διαδικασιών µε τις οποίες το γραπτό µήνυµα αναδοµείται µόνιµα ή περιστασιακά ώστε να ξεπερνά τις δυσχέρειες που προκύπτουν από την πιθανή ή αναµενόµενη παρουσία του. ιατυπώθηκε µια διευρυµένη θεώρηση της έννοιά τους, αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν οι παράµετροι που καθορίζουν την επίδραση του θορύβου στη γραπτή γλώσσα και παρουσιάστηκαν, µε συντοµία, τρόποι αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών του θορύβου στη γραφή. 20 Όπως προτείνει ο G. Sampson, η ιδανική ορθογραφία συνιστά ένα συγκερασµό των απαιτήσεων του αναγνώστη που εξυπηρετείται από πλήρως λογογραφικά συστήµατα και των απαιτήσεων του γράφοντος, που εξυπηρετείται από καθαρά φωνητικά συστήµατα. SAMPSON G. [1985], σελ. 211

12 Βιβλιογραφία ANIS J. [1988], L écriture: théories et descriptions, ed. De Boeck Université, Bruxelles BARON J. [1977], What we might know about orthographic rules, in S. Dornic (ed), Attention and Performance VI, Erlbaum, Hillsdale, NJ. BOLINGER D.L. [1946], Visual Morphemes, Language Vol. XXII, No 4. BLOOMFIELD L. [1970] Le langage (Language, 1933), Payot, Paris. BOURGAIN D. [1977], Fonctions et représentations de l écrit, E.L.A. No [1990], L écriture évanescente, LIDIL No 3, Presses Universitaires de Grenoble. CATACH N. [1979], Le graphème, PRATIQUES No 25, Metz. ELLIS A.W. [1984], Reading, Writing and Dyslexia: a cognitive analysis, Lawrence Erlbaum. ESCARPIT P. [1973], L écrit et la communication, P.U.F., Paris. FISKE J.[1992], Εισαγωγή στην επικοινωνία, (Introduction to communication studies, 1989), εκδ. Επικοινωνία και Κουλτούρα, Αθήνα. FRAISSE R. [1963], La perception des mots, óôï Problèmes de Psycholinguistique, P.U.F., Paris FRITH Uta [1979], Reading by eye and writing by ear, in P.A. Kolers, M. Wrolstad and H. Bouma (eds), Processing of Visible Language I, Plenum, N.Y. GAK V.G. [1976], L orthographe française, SELAF, Paris. GOODY J. [1979], La raison graphique, (The domestication of the savage mind, 1977), ed. de Minuit, Paris HENDERSON L. [1982], Orthography and Word Recognition in Reading, Academic Press. LAFONT R.. (sous la direction de) [1984], Anthropologie de l écriture, Centre Georges Pompidou, CCI, Paris. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. [1994], Η κοινωνική λειτουργία της γραφής, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. PULGRAM E. [1951], Phoneme and Grapheme: a parallel, Word No 7. RICHAUDEAU F. [1971], Les mots, les phrases et la mémoire, Communication et langage, No 9. ROZIN P. & GLEITMAN, LILA R. [1977], The structure and acquisition of reading II: the reading process and the acquisition of the alphabetic principle, Reber and Scarborough (eds) Towards a Psychology of Reading, Hillsdale, N J. SAMPSON G. [1985], Writing Systems, Stanford Univ. Press, California.

13 SAUSSURE F. de [1981], Cours de linguistique génèrale, Payot, Paris. SHANNON CL. E. & WEAVER W. [1949], The mathematical theory of communication, Univ of Illinois Press. SMITH Fr.[1973], Psycholinguistics and Writing, Holt,Rinehart,Winston, N.Y. STETSON R.H. [1937], The phomeme and the Grapheme, Klincksieck. ULDALL H.J. [1944], Speech and Writing, Acta Linguistica IV, Copenhaguen. VACHEK J.[1973], Written language: General problems and problems of English, Mouton, The Hague, Paris [1976], Selected Writings in English and General Linguistics, Mouton, The Hague, Paris.

Η Ελληνική γραφή πέρα από το αλφάβητο 1

Η Ελληνική γραφή πέρα από το αλφάβητο 1 Η Ελληνική γραφή πέρα από το αλφάβητο 1 Η ανακοίνωση στοχεύει στην ανάδειξη των ποικίλων τρόπων σηµείωσης που ενεργοποιούνται στη σύγχρονη ελληνική γραφή και στη διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 1

Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 1 Τα αυθεντικά κείµενα στη σχολική τάξη: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 1 Η ανακοίνωση διαπραγµατεύεται µεθοδολογικά ζητήµατα που προκύπτουν από την παρουσία αυθεντικών κειµένων για τη διδασκαλία/εκµάθηση των

Διαβάστε περισσότερα

Η γραφή και η ανάγνωση ως αντίρροπες τάσεις στο ελληνικό γραφικό σύστηµα 1

Η γραφή και η ανάγνωση ως αντίρροπες τάσεις στο ελληνικό γραφικό σύστηµα 1 Η γραφή και η ανάγνωση ως αντίρροπες τάσεις στο ελληνικό γραφικό σύστηµα 1 Abstract The rate between writers and readers varies according to the social organization and timing. It has been estimated that

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. β. φιλιππακοπουλου 1

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. β. φιλιππακοπουλου 1 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΗ β. φιλιππακοπουλου 1 Αναλυτικό Πρόγραµµα 1. Εισαγωγή: Μια επιστηµονική προσέγγιση στη χαρτογραφική απεικόνιση και το χαρτογραφικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Οπτικός γραµµατισµός Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εκτίθενται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Χρήστος Ξενάκης. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΟΡ Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή στη Θεωρία ωία Πληροφορίας Χρήστος Ξενάκης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Περιεχόμενα Ομιλίας Έννοια της πληροφορίας Άλλες βασικές έννοιες Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Μαρία Παπαδοπούλου

Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο. Μαρία Παπαδοπούλου Γραμματισμός στο νηπιαγωγείο Μαρία Παπαδοπούλου ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ; ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Η διδακτέα ύλη αντιμετωπίζεται με «ακαδημαϊκό» τρόπο. Θεωρητική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1

ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 Το αναλυτικό πρόγραµµα του 1999 ορίζει ένα νέο τοπίο για τη διδασκαλία της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Η εισαγωγή της γραφής και της ανάγνωσης, µε όποιον τρόπο και αν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ-Μέσα. Multi-Media

Πολυ-Μέσα. Multi-Media Μέσα (Media) Πολυ-Μέσα Multi-Media Μέσο (medium) Έννοια-κλειδί στη µελέτη της επικοινωνίας είναι η έννοια του µέσου. Ένα µέσο (medium) µπορεί να περιγραφεί ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα (φυσικόήτεχνητό)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εθνομεθοδολογία Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 9ο (σελ. 197 207) 2 Η Εθνομεθοδολογία Βασικές Θέσεις Η εθνομεθοδολογία, αποτελεί έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Γ ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ γνώση + ικανότητα επικοινωνίας χρήσιμη & απαραίτητη αποτελεσματικότητα στον επαγγελματικό χώρο αποτελεσματικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις Περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Αντίληψη της ομιλίας Απεικόνιση της πρότασης «θα σας διηγηθώ την ιστορία των δύο νέων» κυματομορφή Φασματόγραμμα Συνάρθρωση Οι φθόγγοι αλληλεπικαλύπτονται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ: Γενικές Δυσκολίες Μάθησης Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες «Μαθησιακές δυσκολίες αφορούν σε μία ομάδα ανομοιογενών διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με εγγενείς δυσκολίες σε πρόσκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη γραφή 1

Αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη γραφή 1 Αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη γραφή 1 Εισαγωγή Οι αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη γραφή ως σύστηµα συµβολικής σηµείωσης αποτέλεσαν πεδίο θεωρητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα, Πολυµέσα & µέτρηση Πληροφορίας

Μέσα, Πολυµέσα & µέτρηση Πληροφορίας ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Μέσα, Πολυµέσα & µέτρηση Πληροφορίας Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Π..407/80 Τµήµα Επιστήµης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 3 Η επικοινωνία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη ζωή των ανθρώπων. Επικοινωνία Επικοινωνία Η αποτελεσματικότητα ομάδων και επιχειρήσεων στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 8: Επικοινωνία στην οργάνωση

Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 8: Επικοινωνία στην οργάνωση Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 8: Επικοινωνία στην οργάνωση Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 1: Εισαγωγικές Επισημάνσεις Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνικές κατασκευής δένδρων επιθεµάτων πολύ µεγάλου µεγέθους και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί πως η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5. Εισαγωγή Ο σκοπός κάθε συστήματος τηλεπικοινωνιών είναι η μεταφορά πληροφορίας από ένα σημείο (πηγή) σ ένα άλλο (δέκτης). Συνεπώς, κάθε μελέτη ενός τέτοιου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Χριστίνα Μπάνου (cbanou@ionio.gr) & Μάριος Πούλος (mpoulos@ionio.gr) Α εξάμηνο, Ακαδ. έτος 2016-2017 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εθνομεθοδολογία

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εθνομεθοδολογία Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εθνομεθοδολογία Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 9ο (σελ. 197 207) 2 Η Εθνομεθοδολογία Βασικές Θέσεις Η εθνομεθοδολογία, αποτελεί έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική Ψυχολογία / Γνωσιακή Επιστήµη Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

//009 Βασικές εργασίες του επιπέδου ζεύξης ηµιουργία πλαισίων Έλεγχος σφαλµάτων Έλεγχος ροής Σχέση µεταξύ πακέτων (επιπέδου δικτύου) και πλαισίων (επι

//009 Βασικές εργασίες του επιπέδου ζεύξης ηµιουργία πλαισίων Έλεγχος σφαλµάτων Έλεγχος ροής Σχέση µεταξύ πακέτων (επιπέδου δικτύου) και πλαισίων (επι //009 Επίπεδο ζεύξης δεδοµένων Εφαρµογών Παρουσίασης Συνόδου ιακίνησης ικτύου Ζεύξης Ζεύξης Φυσικό Τι κάνει το επίπεδο ζεύξης Χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του φυσικού επιπέδου, ήτοι την (ανασφαλή) µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 3: Φωνολογικό σύστημα Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Αλεξοπούλου ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1) Γενικές αρχές 2) Δείξη 3) Η θεωρία των λεκτικών πράξεων 4) Η θεωρία των υπονοημάτων 5) Τα αξιώματα και η αρχή της συνεργασίας 6) Προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Γενικά Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η διερεύνηση του όρου Επικοινωνία σε συσχέτιση µε την Αρχιτεκτονική και τον ηµόσιο Χώρο. Ειδικότερα, θα εξετασθεί η Επικοινωνία ως

Διαβάστε περισσότερα

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα.

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που συναντά ο φυσικός στη διάρκεια ενός πειράματος, είναι τα σφάλματα. Εισαγωγή Μετρήσεις-Σφάλματα Πολλές φορές θα έχει τύχει να ακούσουμε τη λέξη πείραμα, είτε στο μάθημα είτε σε κάποια είδηση που αφορά τη Φυσική, τη Χημεία ή τη Βιολογία. Είναι όμως γενικώς παραδεκτό ότι

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι αναπαράστασης των επιστημονικών ιδεών στο διαδίκτυο και η επίδρασή τους στην τυπική εκπαίδευση

Τρόποι αναπαράστασης των επιστημονικών ιδεών στο διαδίκτυο και η επίδρασή τους στην τυπική εκπαίδευση Τρόποι αναπαράστασης των επιστημονικών ιδεών στο διαδίκτυο και η επίδρασή τους στην τυπική εκπαίδευση Κ. Χαλκιά Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών 2 Το διαδίκτυο: αποτελεί ένα νέο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α2. γ Α3.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Επικοινωνιακές Δεξιότητες Επικοινωνιακές Δεξιότητες Ιωάννης Ιωάννου Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Περιεχόμενα Μαθήματος Επικοινωνία Τεχνικές Εκθέσεις Λογοκλοπία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 9: Εργασιακές σχέσεις και επικοινωνία Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 9: Εργασιακές σχέσεις και επικοινωνία Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 9: Εργασιακές σχέσεις και επικοινωνία Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) Ενότητα 2: Ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο

Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Μοντέλο Επικοινωνίας Δεδομένων Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 6 ο Εισαγωγή Με τη βοήθεια επικοινωνιακού σήματος, κάθε μορφή πληροφορίας (κείμενο, μορφή, εικόνα) είναι δυνατόν να μεταδοθεί σε απόσταση. Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 επίκτητη και ειδική ή εξελικτική δυσλεξία Η δυσλεξία ως πρόβλημα της ανάγνωσης, διακρίνεται σε δύο μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμόζοντας τη διαδικασία της γραφής: Ένας οδηγός στρατηγικής για την ενίσχυση της γραπτής έκφρασης

Εφαρμόζοντας τη διαδικασία της γραφής: Ένας οδηγός στρατηγικής για την ενίσχυση της γραπτής έκφρασης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Κατεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

π. Κωνσταντίνος. Χρήστου

π. Κωνσταντίνος. Χρήστου 1 Statistics: αρχικά state arithmetic (αριθµητική του κράτους) Από την αρχαία εποχή ακόµη οι άνθρωποι συγκέντρωναν δεδοµένα και χρησιµοποιούσαν τη στατιστική: Βαβυλώνιοι, πρώτη απογραφή (3800 π.0.) Κινέζοι

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ & ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πληροφορία Επικοινωνία συντελείται με τη μεταβίβαση μηνυμάτων από ένα πομπό σε ένα δέκτη. Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ : ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ : ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία 3

Γνωστική Ψυχολογία 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Γνωστική Ψυχολογία 3 Ενότητα #8: Θεωρητικά μοντέλα Διδάσκων: Οικονόμου Ηλίας ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στο ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

H γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερο σύστηµα,

H γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερο σύστηµα, Δοµιστική µέθοδος διδασκαλίας - Δοµιστικά Προγράµµατα Γλωσσικής Διδασκαλίας Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 20ός αιώνας: δοµισµός, F. de Saussure (1916) επιστηµονικό κίνηµα - το όνοµά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 2: Φωνολογικός παράγοντας Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α /Γ2/ Εξισώσεις 2 ου Βαθµού. 3.2 Η Εξίσωση x = α. Κεφ.4 ο : Ανισώσεις 4.2 Ανισώσεις 2 ου Βαθµού

Σύµφωνα µε την Υ.Α /Γ2/ Εξισώσεις 2 ου Βαθµού. 3.2 Η Εξίσωση x = α. Κεφ.4 ο : Ανισώσεις 4.2 Ανισώσεις 2 ου Βαθµού Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139606/Γ2/01-10-2013 Άλγεβρα Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ Ι. ιδακτέα ύλη Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2013) Εισαγωγικό κεφάλαιο E.2. Σύνολα Κεφ.1

Διαβάστε περισσότερα

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα]

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Κείμενο [H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Ένας χώρος με ιδιαίτερη επίδραση στο θέμα της γλωσσικής διαφοροποίησης και της διερεύνησης της γλωσσικής ποικιλότητας είναι ο χώρος της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Πέρα όµως από την Γνωσιακή/Εννοιολογική ανάλυση της δοµής και του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων των Μαθηµατικών του Δηµοτικού ως προς τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ728 Προχωρηµένα Θέµατα Θεωρίας Πληροφορίας 11η διάλεξη

ΕΕ728 Προχωρηµένα Θέµατα Θεωρίας Πληροφορίας 11η διάλεξη ΕΕ728 Προχωρηµένα Θέµατα Θεωρίας Πληροφορίας 11η διάλεξη ηµήτρης-αλέξανδρος Τουµπακάρης Τµήµα ΗΜ&ΤΥ, Πανεπιστήµιο Πατρών 17 Μαΐου 2011 (2η έκδοση, 21/5/2011) ηµήτρης-αλέξανδρος Τουµπακάρης Προχωρηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες.

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. Αξιολόγηση µαθήµατος: γραπτές εξετάσεις. ιαπολιτισµική κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών»

Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών» Ασκήσεις στο µάθηµα «Επισκόπηση των Τηλεπικοινωνιών» Άσκηση 1 Πρόκειται να µεταδώσουµε δυαδικά δεδοµένα σε RF κανάλι µε. Αν ο θόρυβος του καναλιού είναι Gaussian - λευκός µε φασµατική πυκνότητα W, να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396 2.4. Άξονες ανάγνωσης του τρόπου διδακτικής αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων (ΤΠΕ) στη γλωσσική εκπαίδευση: το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία της Πληροφορίας 3 ο Εξάμηνο

Θεωρία της Πληροφορίας 3 ο Εξάμηνο Σμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Θεωρία της Πληροφορίας 3 ο Εξάμηνο Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Διεξαγωγή και Εξέταση του Μαθήματος Μάθημα Πώς? 13 Διαλέξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές λειτουργίες Ανίχνευση πλαισίων Τι κάνει το επίπεδο ζεύξης Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του φυσικού επιπέδου, ήτοι την (ανασφαλή) μεταφορά δεδομέ

Βασικές λειτουργίες Ανίχνευση πλαισίων Τι κάνει το επίπεδο ζεύξης Χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του φυσικού επιπέδου, ήτοι την (ανασφαλή) μεταφορά δεδομέ Αρχές σχεδιασμού, μοντέλα αναφοράς, τυποποίηση Μιλτιάδης Αναγνώστου 19 Μαΐου 2011 1/41 Βασικές λειτουργίες Ανίχνευση πλαισίων Επίδραση του θορύβου Παραδείγματα 2/41 Βασικές λειτουργίες Ανίχνευση πλαισίων

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία 3

Γνωστική Ψυχολογία 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Γνωστική Ψυχολογία 3 Ενότητα #4: Αισθητήρια Καταγραφή Διδάσκων: Οικονόμου Ηλίας ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση

Μαθηµατική. Μοντελοποίηση Μαθηµατική Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Απαιτητική οικονοµία και αγορά εργασίας Σύνθετες και περίπλοκες προβληµατικές καταστάσεις Μαθηµατικές και τεχνολογικές δεξιότητες Επίλυση σύνθετων προβληµάτων Μαθηµατικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σημεία. Η έννοια του μοντέλου. Έρευνα στην εφαρμοσμένη Στατιστική. ΈρευναστηΜαθηματικήΣτατιστική. Αντικείμενο της Μαθηματικής Στατιστικής

Κύρια σημεία. Η έννοια του μοντέλου. Έρευνα στην εφαρμοσμένη Στατιστική. ΈρευναστηΜαθηματικήΣτατιστική. Αντικείμενο της Μαθηματικής Στατιστικής Κύρια σημεία Ερευνητική Μεθοδολογία και Μαθηματική Στατιστική Απόστολος Μπουρνέτας Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ Αναζήτηση ερευνητικού θέματος Εισαγωγή στην έρευνα Ολοκλήρωση ερευνητικής εργασίας Ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Αναστασία Δεληγκιαούρη ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ένα μοντέλο ή παράδειγμα αποτελεί μια συνειδητά απλουστευμένη περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 1: Επικοινωνία, Λόγος, Ομιλία (1 ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy)

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 1: Επικοινωνία, Λόγος, Ομιλία (2ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα