ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 1 Σκοπός του Έργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Πλαίσιο 4 3 Δικαιούμενοι Συμμετοχής 5 4 Αποκλεισμός συμμετοχής 6 5 Πληροφοριακά Στοιχεία 6 6 Εμπιστευτικότητα 7 7 Αντικείμενο Προσφορών 7 8 Εναλλακτικές προσφορές 8 9 Γλώσσα 8 10 Διάρκεια Σύμβασης 8 11 Παραλαβή Τευχών Διακήρυξης 8 12 Διευκρινίσεις 9 13 Προσφορές 9 14 Φάκελοι Προσφορών Προθεσμία Υποβολής Προσφορών-Παραλαβή Προσφορών Ισχύς Προσφορών Φάσεις του Διαγωνισμού Αποσφράγιση Προσφορών Περιεχόμενα Φακέλων Προσφορών Αξιολόγηση/Επιλογή Προσφοράς Κατακύρωση Ανάθεση Βασικοί Όροι της Σύμβασης Λοιποί όροι της Διακήρυξης Προσφυγές Γενικοί Όροι Συμμετοχών Επιφυλάξεις και Δικαιώματα O.A.E.Π Εγγύηση Συμμετοχής και Εγγύηση καλής Εκτέλεσης Αθέτηση Παραβίαση Υποχρεώσεων Υποψήφιου Αναδόχου 25 Κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 26 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 27 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 28 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ /ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΕΛΤΙΑ 2013 ECIO tender for Credit Info Σελίδα 2

3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Επιχειρηματική Πληροφόρηση και αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου για τον ΟΑΕΠ» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Το έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταξινόμηση κατά CPV : Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου εκτιμάται στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ, ,00 (πλέον ΦΠΑ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τρεις χιλιάδες επτακόσια (3.700) δελτία, επιχειρηματικής πληροφόρησης και πιστωτικών ορίων, με δικαίωμα αύξησης της ζήτησης από τον ΟΑΕΠ έως δέκα τοις εκατό (10%), ήτοι τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα (4.070), χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/10/ 2014 Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή έως εξαντλήσεως των προαγορασμένων εμπορικών δελτίων. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 22/11/2014 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 03/11/2014, 12:30 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής : ΑΘΗΝΑ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ ος όροφος, γραφείο 504 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 03/11/2014, 13:00 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), οδός Πανεπιστημίου αρ. 57, TK Αθήνα, τηλ: , Fax , ως αναθέτουσα αρχή, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Επιχειρηματική πληροφόρηση και Εκτίμηση Πιστωτικού Κινδύνου για τον ΟΑΕΠ» (στο εξής «Έργο») με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Αντικείμενο του Έργου είναι η παροχή από τον Ανάδοχο επιχειρηματικής πληροφόρησης με τη μορφή εμπορικών δελτίων με ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο που θα περιλαμβάνει διαθέσιμα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων και η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου (πρόταση χορήγησης πιστωτικών ορίων) για τις επιχειρήσεις αυτές με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Ο αριθμός εμπορικών δελτίων που υποχρεούται να παράσχει ο Ανάδοχος ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες επτακόσια ECIO tender for Credit Info Σελίδα 3

4 (3.700) με δικαίωμα του ΟΑΕΠ αύξησης της ζήτησης έως 10%, ήτοι έως τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα δελτία (4.070), σύμφωνα με τις ανάγκες του, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Σκοπός της επιχειρηματικής πληροφόρησης είναι η εκτίμηση του ασφαλιζόμενου από τον ΟΑΕΠ πιστωτικού κινδύνου. 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης. 2.1 Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 2.2 Η Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 «για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 2.3 Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». 2.4 Ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/τ.Α /2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2.5 Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 2.6 H υπ αριθμ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/ ) 2.7 Ο Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α / ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 2.8 Ο Ν. 2513/97 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» ( ΦΕΚ 139/ Α'/ 1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2.9 To Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως εφαρμόζεται αναλογικά για Υπηρεσίες 2.10 Ο Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» σε συνδυασμό με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ/Α/279) H Υ.Α /2007 (ΦΕΚ Β/1673/2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των Μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/2005» Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 2.13 Ο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», άρθρο 2, παρ. 2 (δδ) Οι διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ Α'/ ) άρθ. 26 «περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης» σε συνδυασμό με την με στοιχεία ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ Β4Θ0Χ-ΖΕ2) 2.15 Ο Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Ν. 4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/ ), άρθρο 238, παρ. 2β. ECIO tender for Credit Info Σελίδα 4

5 2.16 Ο Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/ Α/ ) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2.18 Ο Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/ ) και κυρίως το άρθρο Ο Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α 128/2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» Ο Ν. 1796/1998 «Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)» (ΦΕΚ Α 152), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2227/1994 (ΦΕΚ Α 129), το Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α 17), το Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α 312), το Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α 91), το Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ Α 17) 2.21 Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 160/ ), άρθρα Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό. 3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που : είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 3.2 Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του παρόντος έργου και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας, όπως αυτά αναλύονται στο άρθρο Για τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και τις συμπράξεις αυτών : (α) Η ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή σύμπραξη αυτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο. Το έγγραφο υποβολής κοινής προσφοράς υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση, ή την κοινοπραξία, ή από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. (β) Οι ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, υποχρεούνται όμως να προσδιορίζουν στην προσφορά τους την έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης στο έργο. 3.4 Κάθε προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφορές. Όλες οι προσφορές στις οποίες συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος μιας υποψηφίας ένωσης προσώπων ο ίδιος συμμετέχων, αποκλείονται από τον διαγωνισμό. ECIO tender for Credit Info Σελίδα 5

6 4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις Σε συμπράξεις εταιριών, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της Όσοι μετέχουν αυτόνομα ή σε ένωση/κοινοπραξία σε περισσότερα σχήματα διαγωνιζόμενων. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η οργάνωση και λειτουργία του ΟΑΕΠ διέπεται από τον Καταστατικό του Νόμο 1796/1998 «Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) αποτελεί αυτόνομο μη κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Βασικό αντικείμενό του αποτελεί η υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων δια μέσω της ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχουν Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες εξωτερικού έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων. Ο Ο.Α.Ε.Π. παρέχει εγγυήσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις που συνδέονται με την παροχή βραχυπρόθεσμων μέχρι 2 έτη, μεσοπρόθεσμων από 2 έως 5 έτη και μακροπρόθεσμων άνω των 5 ετών πιστώσεων προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η παρεχόμενη, αυτή κάλυψη μπορεί να έχει την μορφή είτε κάλυψης της πιστώσεως που έχει χορηγηθεί στον αγοραστή από τον προμηθευτή (πίστωση προμηθευτή) είτε της κάλυψης της πιστώσεως χρηματοπιστωτικού οργανισμού προς τον αγοραστή, ο οποίος θα έχει εξοφλήσει με μετρητά τον προμηθευτή (πίστωση αγοραστή). Οφειλέτης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε μορφής, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του αλλοδαπού Δημοσίου. Το αντικείμενο της δραστηριότητας του ΟΑΕΠ περιγράφεται στο άρθρο 2 του Ν. 1796/1988. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τον ΟΑΕΠ είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού (http://www.oaep.gr) ή εναλλακτικά (http://www.ecio.gr). ECIO tender for Credit Info Σελίδα 6

7 Επιπλέον στοιχεία για την δραστηριότητα του ΟΑΕΠ σε σχέση με το αντικείμενο του έργου υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας Διακήρυξης. 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει από τον ΟΑΕΠ στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε τρίτα πρόσωπα πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΠ. Ο ΟΑΕΠ επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος να αποκλείσει από τον παρόντα Διαγωνισμό υποψηφίους που αποδεδειγμένα έχουν παραβιάσει την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου. Η ίδια υποχρέωση εχεμύθειας θα δεσμεύει, τόσο τον Ανάδοχο του Διαγωνισμού, όσο και τους μη επιλεγέντες υποψηφίους. 7. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Θα γίνουν δεκτές προσφορές που αφορούν το Έργο «Επιχειρηματική πληροφόρηση και εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου για τον ΟΑΕΠ». Ο Διαγωνιζόμενος θα υποβάλλει προσφορά για την παροχή επιχειρηματικής πληροφόρησης και αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και τους κάτωθι όρους : - Εμπορικά δελτία με εμπορικά και οικονομικά στοιχεία για τις ζητούμενες εταιρίες που θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον : (α) επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, φορολογικό ή εμπορικό μητρώο της εταιρίας (β) αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας (γ) μετοχική σύνθεση της εταιρίας (δ) νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και διοίκηση της εταιρίας (ε) στοιχεία για συγγενείς εταιρίες, συμμετοχές, μετόχους, δ.σ. (στ) στοιχεία από τους πιο προσφάτους ισολογισμούς έως και τρία (3) έτη (ζ)αναφορά για συνεργαζόμενες τράπεζες (η) Ιστορικό της εταιρίας (θ) στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς με πελάτες και προμηθευτές, τα οποία να προκύπτουν με βάση την αποπληρωμή των τιμολογίων (ι)πιστοληπτική αξιολόγηση (κ) προτεινόμενο πιστωτικό όριο - γεωγραφική κάλυψη των παρεχομένων υπηρεσιών : παγκόσμια - δυνατότητα απευθείας πρόσβασης μέσω internet στη βάση δεδομένων τουλάχιστον για το 50% των αιτουμένων δελτίων με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης και απεριόριστο αριθμό χρηστών - δυνατότητα παροχής εμπορικών πληροφοριών από διαφορετικές, εξειδικευμένες ανά χώρα, πηγές - δυνατότητα παροχής διαφορετικών τύπων δελτίων ως προς το περιεχόμενο (οικονομικό, επιχειρησιακό, συνοπτικό, αναλυτικό) - δυνατότητα παροχής διαφορετικών τύπων δελτίων ως προς τον χρόνο ανταπόκρισης (on line, super flash/ 1-3 ημέρες, express/4-5 ημέρες, normal/6-10 ημέρες) - δυνατότητα παροχής υπηρεσιών monitoring, ήτοι ετήσια συνεχή παρακολούθηση των στοιχείων της ζητούμενης εταιρίας και αποστολή άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση μεταβολής μέσω e- mail - δυνατότητα περαιτέρω έρευνας για εταιρίες με ελλειπή στοιχεία ή για τις εταιρίες που απαιτείται εξειδικευμένη πληροφόρηση ECIO tender for Credit Info Σελίδα 7

8 - ηλεκτρονική ή τηλεφωνική υποστήριξη για θέματα που αφορούν στην λήψη και στην αποστολή παραγγελιών δελτίων στην χρήση του on-line συστήματος, στο περιεχόμενο των πληροφοριών, χρόνους απόκρισης κ.λ.π. - τα δελτία πρέπει να παρέχονται σε ηλεκτρονικές μορφές αρχείων pdf ή html και να είναι δυνατή ή αποθήκευση και ανάγνωσή τους off line. - Η επιχειρηματική πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. 8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς τους αντίστοιχους όρους και απαιτήσεις της Διακήρυξης. Προσφορά η οποία θα έχει τέτοιας φύσεως απόκλιση θα απορρίπτεται. 9. ΓΛΩΣΣΑ Επίσημη Γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική, κατά συνέπεια όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά των προσφορών, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης κλπ. του παρόντος Διαγωνισμού, από και προς τον Ο.Α.Ε.Π., θα υποβληθούν εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα, εκτός αν για κάποια από αυτά δηλώνεται ότι επιτρέπεται να υποβληθούν σε άλλη γλώσσα. 9.1 Τεχνικοί όροι που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην Αγγλική. 9.2 Νομιμοποιητικά στοιχεία, πιστοποιητικά αρχών ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, εκτός αν για κάποια από αυτά δηλώνεται στην παρούσα ότι επιτρέπεται να υποβληθούν σε άλλη γλώσσα. 9.3 Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό που δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη και συνοδεύει το φάκελο υποψηφιότητας, εφόσον είναι στην Αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφραστεί. 9.4 Σε κάθε περίπτωση, δηλώνεται σαφώς στην παρούσα Διακήρυξη, ποια από τα έγγραφα τα οποία ζητούνται να κατατεθούν από τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού επιτρέπεται να είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής. 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα είναι για δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της, ή έως εξαντλήσεως του αριθμού των προαγορασμένων δελτίων επιχειρηματικής πληροφόρησης. 11. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Τεύχος της παρούσας Διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα, θα είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού και Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη από την κεντρική γραμματεία του ΟΑΕΠ (Πρωτόκολλο - γραφ. 504), οδός Πανεπιστημίου 57, 5 ος όροφος, τηλέφωνο , κατά τις εργάσιμες ημέρες και μεταξύ των ωρών από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. ECIO tender for Credit Info Σελίδα 8

9 12. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον ΟΑΕΠ, Γραφείο Γραμματείας, Πανεπιστημίου 57, 10564, Αθήνα. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση: χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.oaep.gr ). 13. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι Διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του Έργου μεμονωμένα ή ως ενώσεις/κοινοπραξίες. Στο διαγωνισμό δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Διακήρυξης. Οι προσφορές και όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα. Τα ειδικά έγγραφα νομιμοποίησης και όλα τα πιστοποιητικά για τις αλλοδαπές εταιρείες θα είναι στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, (άρθρο 9 της Διακήρυξης). Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, να μη φέρουν διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές κλπ). Προσφορές που είναι αόριστες ή υπό αίρεση δεν γίνονται αποδεκτές. Οι προσφορές υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει όλα τα φύλλα της προσφοράς. Σε περίπτωση σύμπραξης εταιρειών, η προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στη σύμπραξη. Οι ανυπόγραφες προσφορές θεωρούνται άκυρες. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που ονομάζεται ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφεται: στο επάνω μέρος αριστερά: η επωνυμία του διαγωνιζόμενου, η επαγγελματική του διεύθυνση, καθώς και το όνομα και το τηλέφωνο του αντικλήτου του, προκειμένου για συμπράξεις εταιρειών, στο φάκελο θα αναγράφονται τα ως άνω στοιχεία όλων των εταιρειών μελών της σύμπραξης. ECIO tender for Credit Info Σελίδα 9

10 στο μέσον και δεξιά: Ο.Α.Ε.Π./ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 3/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ» 14. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα υποβληθούν εις διπλούν. Ο ένας ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα έχει την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ο άλλος την ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου θα υπερισχύει το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο της προσφοράς του διαγωνιζομένου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, πίνακες κλπ. από πρόσωπο ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα προς τούτο. Ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει: 1. τον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2. τον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Β ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3. τον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ οι οποίοι θα είναι σφραγισμένοι. Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ και ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να φέρουν την ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ. Τα στοιχεία/δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχουν οι ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 της παρούσας Διακήρυξης. Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να υπάρχει πίνακας περιεχομένων, στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται, με τη σειρά που αναφέρονται στο άρθρο 19 της παρούσας και με τον αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου αντιστοίχως. 15. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις μ.μ. της 03/11/2014 από το Γραφείο Γραμματείας του Ο.Α.Ε.Π., οδός Πανεπιστημίου 57, 5 ος όροφος, γραφ. 504, και θα καταχωρούνται στο Πρωτόκολλο. Η υποβολή των Προσφορών θα γίνει στον προαναφερθέντα συγκεκριμένο τόπο, μέχρι και την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων ή ταχυαποστολών (couriers), θα ληφθούν υπόψη εφόσον παραδοθούν με ευθύνη του συμμετέχοντος μέχρι την πιο πάνω ημέρα και ώρα στο Γραφείο Γραμματείας/Πρωτόκολλο του Ο.Α.Ε.Π. Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της υποψηφιότητας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και όχι η ημερομηνία αποστολής της υποψηφιότητας μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων ή ταχυαποστολών (couriers). Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας δεν θα γίνουν δεκτές, αλλά θα απορρίπτονται χωρίς να αποσφραγισθούν ως εκπρόθεσμες, έστω και εάν ακόμα δεν έχει αρχίσει η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών. Ο Ο.Α.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης της πιο πάνω ημερομηνίας, με την προϋπόθεση ότι θα γνωρίσει στους ενδιαφερόμενους την τυχόν αλλαγή, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες προ της αρχικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, με δημοσίευση στον τύπο. ECIO tender for Credit Info Σελίδα 10

11 16. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών, σύμφωνα και με το Άρθρο 25.4 της παρούσας. Το χρονικό αυτό διάστημα δέσμευσης των Διαγωνιζόμενων δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από τον Ο.Α.Ε.Π. Σε καμία περίπτωση, ο επιλεγείς κατά το διαγωνισμό δεν δικαιούται τροποποίηση της προσφοράς του ή οποιαδήποτε αποζημίωση για το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του. 17. ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διαγωνισμός θα εκτελεσθεί σε τρεις (3) επί μέρους φάσεις, ως ακολούθως: ΦΑΣΗ 1 Αποσφράγιση και έλεγχος των περιεχομένων των ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Αποκλεισμός από τη συνέχεια της διαδικασίας όσων Διαγωνιζομένων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Ενημέρωση των Διαγωνιζομένων που αποκλείστηκαν για τους λόγους αποκλεισμού τους. ΦΑΣΗ 2 Αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση των περιεχομένων των ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ Β ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ των Διαγωνιζομένων. Αποκλεισμός από τη συνέχεια της διαδικασίας όσων Διαγωνιζομένων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Ενημέρωση των Διαγωνιζομένων που αποκλείστηκαν για τους λόγους αποκλεισμού τους. ΦΑΣΗ 3 Αποσφράγιση, έλεγχος και αξιολόγηση των περιεχομένων των ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των Διαγωνιζομένων. Αποκλεισμός από τη συνέχεια της διαδικασίας όσων Διαγωνιζομένων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Ενημέρωση των Διαγωνιζομένων που αποκλείστηκαν για τους λόγους αποκλεισμού τους. Πρόταση για ανακήρυξη αναδόχου που θα αναλάβει το Έργο. Μετά την οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού, ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα αυτού. 18. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η παραλαβή των προσφορών θα λάβει χώρα στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο και όπως ορίζεται στο Άρθρο 15 της Διακήρυξης. Με την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού παραλαμβάνει από το Πρωτόκολλο του Γραφείου Γραμματείας τις προσφορές που έχουν κατατεθεί και καταγράφει στο Πρακτικό Παραλαβής, τα ονόματα των αντίστοιχων διαγωνιζομένων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται μόνο οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή νομίμως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί οι διαγωνιζόμενοι και ελέγχει την ύπαρξη των ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, των ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ και ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Εάν μέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανευρεθούν και οι τρεις (3) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ Α, Β, και Γ τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή, χωρίς δικαίωμα ένστασης. ECIO tender for Credit Info Σελίδα 11

12 ΟΙ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ Β ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ και Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν αποσφραγίζονται, αλλά αφού υπογραφούν εξωτερικά, από όλα τα μέλη της Επιτροπής παραδίδονται σφραγισμένοι προς φύλαξη. ΦΑΣΗ 1 Παρουσία εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων των διαγωνιζομένων που συμμετέχουν στην παρούσα φάση, αποσφραγίζεται ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον πίνακα περιεχομένων που έχει συντάξει ο κάθε διαγωνιζόμενος και εάν είναι τα προβλεπόμενα από τη σχετική διακήρυξη. Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχει κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις επί των εγγράφων, που θα υποβληθούν ή συμπληρωματικά αυτών στοιχεία. Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Σε κάθε διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε στο παραπάνω στάδιο, θα επιστρέφονται επί αποδείξει, σφραγισμένοι όπως υποβλήθηκαν, ΟΙ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ Β ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Τα στοιχεία του ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, θα κρατηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την κρίση της. ΦΑΣΗ 2 Μετά την ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ 1, η Επιτροπή με σχετική επιστολή της, καλεί σε νέα δημόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόμενους που στη φάση αυτή οι προσφορές τους κρίθηκαν έγκυρες, να παραστούν σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, προκειμένου να γίνει αποσφράγιση των ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ Β ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται μόνο οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει ενώπιον των παρευρισκόμενων τον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Β ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται εάν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον πίνακα περιεχομένων που έχει συντάξει ο κάθε διαγωνιζόμενος και εάν είναι τα προβλεπόμενα από τη σχετική Διακήρυξη. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους εντός ορισμένης προθεσμίας να δώσουν διευκρινίσεις επί των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχει κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις τεχνικής ικανότητας σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Σε κάθε διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε στο παραπάνω στάδιο, θα επιστρέφεται επί αποδείξει, σφραγισμένος όπως υποβλήθηκε, ΟΙ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. ECIO tender for Credit Info Σελίδα 12

13 ΦΑΣΗ 3 Μετά την ολοκλήρωση της ΦΑΣΗΣ 2, η Επιτροπή με σχετική επιστολή της, καλεί σε νέα δημόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόμενους που στη φάση αυτή οι προσφορές τους κρίθηκαν έγκυρες, να παραστούν σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, προκειμένου να γίνει αποσφράγιση των ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται μόνο οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποσφραγίζει ενώπιον των παρευρισκόμενων τον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται εάν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον πίνακα περιεχομένων που έχει συντάξει ο κάθε διαγωνιζόμενος και εάν είναι τα προβλεπόμενα από τη σχετική Διακήρυξη. Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχει κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους του διαγωνισμού. Η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους εντός ορισμένης προθεσμίας να δώσουν διευκρινίσεις επί των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω φάσεως, η Επιτροπή συντάσσει το Πρακτικό της με τα τελικά αποτελέσματα κρίσεως, αξιολόγησης και απόφασης για όσους τυχόν αποκλείστηκαν με βάση τους όρους του Διαγωνισμού και τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. Σε κάθε διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε στο παραπάνω στάδιο, θα επιστρέφεται επί αποδείξει, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του. Διευκρινίσεις για όλες τις φάσεις Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στο διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι σύμπραξη εταιριών τα απαιτούμενα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε μέλος της σύμπραξης ή συγκεντρωτικά για την σύμπραξη. 19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε Διαγωνιζόμενος, μεμονωμένα ή ως μέρος σύμπραξης, στον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του, υποχρεούται να υποβάλει, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά (ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ) υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος μονογράφει όλα τα έγγραφα της προσφοράς. Σε περίπτωση σύμπραξης εταιρειών, τα δικαιολογητικά υπογράφονται και μονογράφονται από τους νομίμους εκπροσώπους όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στη σύμπραξη. Τα ανυπόγραφα δικαιολογητικά θεωρούνται άκυρα. ECIO tender for Credit Info Σελίδα 13

14 ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΙΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ) Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Α Έγγραφα Νομιμοποίησης του Διαγωνιζόμενου ως εξής: Α. 1. Για τις Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες /Ε.Π.Ε α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το καταστατικό της ΑΕ καθώς και τυχόν τροποποίησή του. β. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ/ΕΠΕ. γ. Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικών, σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα. δ. Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής ότι το Καταστατικό της ΑΕ/ΕΠΕ δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις, ποιες είναι αυτές. ε. Εγγραφή στον Οργανισμό Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Ο.Α.Π.Ι.) σύμφωνα με το Ν. 3876/2010 και τον Κανονισμό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Σεπτεμβρίου 2009 (L302, ), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 513/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Μαΐου 2011 (L145, ,)και τον Κανονισμό 462/3013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2013 (L146, ), και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. στ. Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕ/ΕΠΕ με το οποίο παρέχεται έγκριση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, προκειμένου να αναλάβει το Έργο, στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. ζ. Ότι είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ασφαλιστική ενημερότητα). η. Ότι είναι ενήμερη ως προς τις Φορολογικές της υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (Φορολογική ενημερότητα). Α. 2. Για τις Ο.Ε., Ε.Ε. Τα προαναφερόμενα στο Α.1 ε, ζ, η και α. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά β. Πιστοποιητικό αρμόδια δικαστικής ή διοικητικής αρχής επί των τροποποιήσεων του καταστατικού Α. 3. Για τα φυσικά πρόσωπα Τα προαναφερόμενα Α. 1 ε, ζ, η και α. Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του Β. Για τις Αλλοδαπές Εταιρίες α. Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών για τη σύσταση της Εταιρείας, την Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, περί μη τροποποίησης του καταστατικού ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις, ποιες είναι αυτές κλπ. β Επικυρωμένη απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό. ECIO tender for Credit Info Σελίδα 14

15 γ. Εγγραφή ή άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή της χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση για την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας. δ. Ανάλογα Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας, από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση. Όλα τα έγγραφα των αλλοδαπών εταιριών θα πρέπει να συνοδεύονται με επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Β.1 Για τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα α. Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των ημεδαπών φυσικών προσώπων. Γ. Για τις Ενώσεις/Κοινοπραξίες Εταιρειών Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας Εταιρειών, όλα τα στοιχεία, Άδειες, Εγκρίσεις, Υπεύθυνες δηλώσεις, Πιστοποιητικά, Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα υποβάλλονται για κάθε Εταιρεία χωριστά Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της έδρας του Διαγωνιζόμενου ή για τις Αλλοδαπές Εταιρίες από τις Αρμόδιες Αρχές της Χώρας, όπου έχει έδρα η Εταιρία (τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο από την ημερομηνία κατάθεσής τους), από τα οποία να προκύπτει ότι: α. Δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Πτώχευσης και ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του Διαγωνιζόμενου σε κατάσταση Πτώχευσης, β. Δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 ή σε άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους) και δεν εκκρεμεί αίτηση για τη θέση του Διαγωνιζόμενου σε κατάσταση εκκαθάρισης ή σε άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας καταγωγής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της διαφθοράς σύμφωνα και με το Ν.3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, της δόλιας χρεοκοπίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Τα νομικά πρόσωπα με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας πρέπει να προσκομίζουν το παραπάνω απόσπασμα για τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση που η οικεία χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην , αυτά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση ή αν δεν προβλέπεται αυτή, από επίσημη δήλωση που γίνεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ αρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Ν.1599/86, του υποψηφίου (ή του νομίμου εκπροσώπου του), από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα: α. Ότι όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκομίζει για να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του, είναι αληθείς και γνήσιες. ECIO tender for Credit Info Σελίδα 15

16 β. Ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. γ. Ότι ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν έχουν τη Βουλευτική Ιδιότητα. δ. Ότι έχει λάβει γνώση των συνθηκών, που ισχύουν για την υποβολή της προσφοράς Έγγραφα και δικαιολογητικά του Νόμου 3414/2005 Η συμμετοχή του υποψηφίου ελέγχεται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία επί ποινή απαραδέκτου της συμμετοχής αυτού στο διαγωνισμό ως προς την απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το ν. 3414/2005. Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι στο διαγωνισμό προσκομίζουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων αυτών ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο αυτών (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία δηλώνουν, ότι η εταιρεία τους δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του νόμου ν.3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3414/2005, σχετικά με τις εξωχώριες εταιρείες. Οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη, προσκομίζουν υποχρεωτικά: α. Οι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 8 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α/30), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α/279). β. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του 3310/2005 (ΦΕΚ Α/30), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α/279). Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει πριν από την υπογραφή της σύμβασης, δια των νομίμων εκπροσώπων του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005 όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, η οποία αφορά στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο του νόμου) και ότι δεσμεύεται να γνωστοποιεί αμελλητί προς τον Ο.Α.Ε.Π. μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου σχετικά με την συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω άρθρων του νόμου και κατ εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του τίτλου ΙΙ της ΚΥΑ 20977/ΦΕΚ/Β/ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν. 3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.3414/2005). Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή ECIO tender for Credit Info Σελίδα 16

17 Δικαστικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, Δικαστική ή Διοικητική Αρχή Σημειώνεται ότι τα έγγραφα των παραγράφων Α.1 α,β,γ,δ,ζ,η, Α.2 α,β, Α.3 α, Β α,δ, Β.1α, , και , δυνητικά μπορεί να μην προσκομίζονται από τους Διαγωνιζόμενους στον Φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι Διαγωνιζόμενοι να τα συμπεριλάβουν οπωσδήποτε στις παραγράφους 5 και 6 της Υπεύθυνης Δήλωσης του Παραρτήματος Γ, με την σχετική δέσμευσή τους, όπως τα προσκομίσουν εντός της αναφερόμενης προθεσμίας. Για τις ενώσεις/κοινοπραξίες των εταιρειών ισχύουν τα παραπάνω, αναλόγως αν οι κοινοπρακτούσες εταιρείες είναι ελληνικές ή αλλοδαπές. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ) Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης κάθε προσφέροντος απαιτούνται : Δικαιολογητικά πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2011, 2012, 2013, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. (Αποτελέσματα χρήσεως και στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών). O υποψήφιος ανάδοχος (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ενώσεις ή κοινοπραξίες νομικών προσώπων) θα πρέπει να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2011, 2012, 2013,, μεγαλύτερο από δύο εκατομμύρια Ευρώ ( ). Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας η ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να πληρείται από κάθε μέλος της Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας Να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 1. Σημείωμα με γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου έργου καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων από αυτόν υπηρεσιών. Ως ελάχιστη προϋπόθεση ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή (5 έτη) εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής πληροφόρησης και αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου. 2. Κατάλογο των μεγάλων πελατών (ασφαλιστικών επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, εταιριών) με όγκο συναλλαγών πλέον των είκοσι χιλιάδων Ευρώ ( ) στους οποίους παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες κατά την τελευταία τριετία. Ως ελάχιστη προϋπόθεση ο προσφέρων θα πρέπει να έχει σταθερή συνεργασία με τουλάχιστον μία (1) ασφαλιστική επιχείρηση ή/και μία (1) τράπεζα κατά το τελευταίο έτος (2013) με ετήσιο όγκο συναλλαγών πλέον του ποσού των τριάντα χιλιάδων Ευρώ ( ). 3. Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει βάση δεδομένων (ο ίδιος ή σε σταθερή συνεργασία με άλλους παρόχους) τουλάχιστον για δέκα εκατομμύρια ( ) εταιρίες παγκοσμίως. 4. Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει γραφεία (ο ίδιος ή σε σταθερή συνεργασία με άλλους παρόχους) τουλάχιστον σε τρεις (3) χώρες. ECIO tender for Credit Info Σελίδα 17

18 19.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Η Τεχνική ικανότητα των διαγωνιζομένων, θα πρέπει να αποδεικνύεται με τρόπο ικανοποιητικό κατά τη κρίση του Ο.Α.Ε.Π. Κάθε Διαγωνιζόμενος, μεμονωμένα ή ως μέρος κοινοπραξίας, στον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Β ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ υποχρεούται να υποβάλει, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει όλα τα έγγραφα της προσφοράς. Σε περίπτωση σύμπραξης εταιρειών, η προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται από τους νομίμους εκπροσώπους όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στη σύμπραξη. Τα ανυπόγραφα έγγραφα και πιστοποιητικά θα θεωρούνται άκυρα. Σχετικά δικαιολογητικά που θα τεκμηριώνουν τις κάτωθι προυποθέσεις: α. Δυνατότητα παροχής διαφορετικών τύπων δελτίων ως προς τον χρόνο ανταπόκρισης (on line, super flash/ 1-3 ημέρες, express/4-5 ημέρες, normal/6-10 ημέρες) β. Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών monitoring γ. Δυνατότητα απευθείας πρόσβασης μέσω internet στη βάση δεδομένων τουλάχιστον για το 50% των αιτουμένων δελτίων με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης και απεριόριστο αριθμό χρηστών (με βάση την ζήτηση του προηγούμενου έτους, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Δ). δ. Ο προσφέρων να διαθέτει γραφεία (ο ίδιος ή σε σταθερή συνεργασία με άλλους παρόχους) σε περισσότερες από πέντε (5) χώρες, εκ των οποίων οι τρείς (3) να ανήκουν σε διαφορετική ζώνη εκάστη. Η ύπαρξη γραφείων του προσφέροντος σε περισσότερες -των ελάχιστων τριών- χώρες και η διασπορά αυτών σε περισσότερες ζώνες, όπως οι ζώνες αναφέρονται στον πίνακα Παράρτημα Δ, είναι επιθυμητή. ε. Εύρος κάλυψης προς τις γεωγραφικές περιοχές και τις διαθέσιμες επιχειρήσεις πέραν των ελαχίστων αιτουμένων. Ο ΟΑΕΠ επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο μετά την ανάγνωση των νομιμοποιητικών και λοιπόν εγγράφων και στοιχείων που θα υποβληθούν και οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να το προσκομίσουν. Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων αποτελεί λόγο αποκλεισμού του Διαγωνιζόμενου από την επόμενη φάση του Διαγωνισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, που θα δηλώνει την υποψηφιότητά του, η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Αντικείμενο Προσφορών του άρθρου 7, ήτοι δελτία επιχειρηματικής πληροφόρησης με υποχρέωση παροχής έως 10% επιπλέον σε περίπτωση αύξηση των αναγκών του ΟΑΕΠ εντός του συμβατικού έτους, ήτοι 4.070, σύμφωνα με την ενδεικτική ζήτηση του κάτωθι πίνακα*. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να υποβάλλει δεσμευτικό τιμοκατάλογο για τον κάτωθι πίνακα ο οποίος θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή έως εξαντλήσεως του αριθμού των εμπορικών δελτίων ή των σε περίπτωση που το επιπλέον 10% αυτών ζητηθούν και εξαντληθούν εντός του έτους. ECIO tender for Credit Info Σελίδα 18

19 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΧΩΡΕΣ ΖΗΤΗΣΕΣ ON % ΤΟΥ LINE ΣΥΝΟΛOΥ SUPERFLASH 1-3 ΗΜΕΡΕΣ EXPRESS 4-5 ΗΜΕΡΕΣ ΖΩΝΗ Ζ ΖΩΝΗ Α ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 50% ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΖΩΝΗ Β ΚΥΠΡΟΣ- Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ- 9% ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΖΩΝΗ Γ ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ 3% ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΖΩΝΗ Δ ΑΝ.ΕΥΡΩΠΗ 25% ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΖΩΝΗ Ε ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ 3% ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΖΩΝΗ ΣΤ ΑΦΡΙΚΗ 8% ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ- Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ-Λ.ΑΜΕΡΙΚΗ- ΝΗΣΙΑ ΑΤΛ. &ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 100% 2% ΝΑΙ ΝΑΙ NORMAL 6-10 ΗΜΕΡΕΣ * Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ο.Α.Ε.Π. δύναται να παρεκκλίνει της άνω ζήτησης έως ποσοστού (+/-) 10%. 20. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αξιολόγηση Προσφορών Το Έργο θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που είναι παραδεκτές σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Η Τεχνική Προσφορά βαθμολογείται με συντελεστή βαρύτητας 75% και η Οικονομική Προσφορά με συντελεστή 25%. Οι Τεχνικές Προσφορές αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Α/Α Κριτήρια Α.1 Δυνατότητα παροχής διαφορετικών τύπων δελτίων ως προς τον χρόνο ανταπόκρισης (on line, super flash/ 1-3 ημέρες, express/4-5 ημέρες, normal/6-10 ημέρες) Συντελεστής Βαρύτητας (σi) 10% Α.2 Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών monitoring 20% Α.3 Δυνατότητα απευθείας πρόσβασης μέσω internet στη βάση 20% δεδομένων τουλάχιστον για το 50% των αιτούμενων δελτίων με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης και απεριόριστο αριθμό χρηστών Α.4 Ο προσφέρων να διαθέτει γραφεία (ο ίδιος ή σε σταθερή συνεργασία με άλλους παρόχους) σε περισσότερες από πέντε (5) χώρες, εκ των οποίων οι τρείς (3) να ανήκουν σε διαφορετική ζώνη έκαστη 30% Α.5 Εύρος κάλυψης προς τις γεωγραφικές περιοχές και τις διαθέσιμες επιχειρήσεις πέραν των ελαχίστων αιτουμένων 20% ECIO tender for Credit Info Σελίδα 19

20 Ο βαθμός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, προκύπτει ως ακολούθως: TBi = Bi/maxB Όπου TBi= ο βαθμός αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος maxβ = η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου με τη μεγαλύτερη βαθμολογία Βi= η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος Το Βi προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο : με την ακόλουθη μεθοδολογία: Βi = Σ(βi * σi) Για κάθε κριτήριο του ανωτέρω πίνακα πολλαπλασιάζεται ο βαθμός που λαμβάνει η τεχνική προσφορά στο κριτήριο αυτό επί το συντελεστή βαρύτητας (σi). Με τον τρόπο αυτό προκύπτει η βαθμολογία κάθε κριτηρίου της τεχνικής προσφοράς. Από την άθροιση των επιμέρους βαθμολογιών όλων των κριτηρίων προκύπτει η συνολική βαθμολογία Βi των κριτηρίων της τεχνικής αξιολόγησης του προσφέροντος. Καθένα από τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογείται με έναν ακέραιο αριθμό από 0 (μηδέν) ως 10 (δέκα), στην ακόλουθη κλίμακα: 0 : Όταν η συγκεκριμένη προσφορά κρίνεται απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 1-4: Όταν η συγκεκριμένη προσφορά κρίνεται ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 5-8: Όταν η συγκεκριμένη προσφορά κρίνεται ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 9-10: Όταν η συγκεκριμένη προσφορά κρίνεται εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο. Μία προσφορά χαρακτηρίζεται : 1. Απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο 2. Ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου 3. Ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου 4. Εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο. Προσφορά που λαμβάνει συνολικό βαθμό μικρότερο ή ίσο του 4 (τέσσερα) κατά την Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς απορρίπτεται και δεν συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς Για κάθε προσφέροντα θα υπολογιστεί ο βαθμός αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς ως εξής: ΟΒi = min OΠ/OΠi Όπου ΟΒi=ο βαθμός αξιολόγησης της Οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος min OΠ= η μικρότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των προσφερόντων OΠi= η οικονομική προσφορά του προσφέροντος Ο Συνολικός Βαθμός (ΣΒ) για κάθε προσφέρων υπολογίζεται με βάση τον τύπο : ECIO tender for Credit Info Σελίδα 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ

Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ Αθήνα 23/9/2011 Αριθ. διακήρυξης 6/2011 Αριθ. πρωτ.: οικ. 25202 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 729 Ημερομηνία: 24/5/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κισσάμου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 264.768,98 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Εργαστήριο Μεθοδολογιών Ελέγχου και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Μέρος Β Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΤΑ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 2.100.000 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πλατανιά Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 642.000,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διαχείριση Προσωπικού, Ερευνητικών Έργων, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια : 16 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 2313 303061 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX: 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ: Α. ΣΑΜΑΡΑ e-mail: alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ αριθμ. 56/2017 Το Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΤΕΑΝ Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Προϋπολογισμός: 545.894,31 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΤΑΣ Α.Μ. Καθ. : 7 / 2014 Αρ. Πρωτ. : 18996/10-04-2014 ΠΡΟΜΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ Ι Α Κ Ρ Υ Ξ ---------------------------------------- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 03/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 03/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 03/2013 Η Μπιενάλε της Αθήνας διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (παρ. 4 αρ. 2 Π.Δ. 118/2007) για την επιλογή αναδόχου για την

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.10 11:48:50 EEST Reason: Location: Athens ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»,

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ, της Πράξης «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: {ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αναβάθμιση Ιδρυματικού Καταθετηρίου/ Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π. Νο 13/2012 Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395 Ηράκλειο 06/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186754 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS - Integrated Library System as Service) Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος τοπικών μουσειακών Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Προκήρυξη, 3619-17/06/2013 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τρίπολης Προϋπολογισμός: 150.447,16 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 185.050,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ. 1544 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.100,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καραολή & Δημητρίου 80-Πειραιάς Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Τηλ.: 210-41 42 091 210 41 42 241 Fax: 210-41 42 469 Πειραιάς, 20-04-2010 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838 Μαρούσι, 27.07.16 Αρ. Πρωτ.:.1838 Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες :Ι. Λέκκας Δ/νση: Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι Τηλέφωνο: 210 5212092 Φαξ: 210 5212091 Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 Β1. Γενικές Πληροφορίες...4 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού...4 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου...4 Β1.3 Νομικό και

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13/1/2017 Αρ. Πρωτ.32. Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της ενέργειας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ( Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ 23%) ( Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών εφαρμογών», που αφορά στο Υποέργο 2, στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Επέκταση Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Φοιτητολογίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τόπος Ερμούπολη 2/11/16 ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 374 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. «Καθαρισμός των στολών εργασίας του προσωπικού της ΔΔ & ΔΠΑ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στο Ν. Φάληρο» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ-203

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. «Καθαρισμός των στολών εργασίας του προσωπικού της ΔΔ & ΔΠΑ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στο Ν. Φάληρο» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ-203 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΔ-203 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Καθαρισμός των στολών εργασίας του προσωπικού της ΔΔ & ΔΠΑ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στο Ν. Φάληρο» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Εκατόν Εβδομήντα Χιλιάδες Επτακόσια Τριάντα Ένα Ευρώ και Εβδομήντα Ένα Λεπτά 170.731,71 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 108/01.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΣΜΥΡΝΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610-311111 & FΑΧ: 2610-329835. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η /5002972/7-3-2016 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα