ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, όπως αναγραφόταν στην πρόσκληση ηµερήσια διάταξη, µετά από προφορική συνεννόηση του Προέδρου & του Γραµµατέα, µε όλα ανεξαιρέτως τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής), σήµερα Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013 και ώρα 09:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ «περί της εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής» & απόφαση ηµάρχου αριθ. 68/ «περί του ορισµού & ανάθεσης αρµοδιοτήτων Αντιδηµάρχων»), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74 και 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο, (Αντιπρόεδρος), 2. Χριστοδούλου Μιχαήλ, 3. Κορωναίο Ιωάννη, 4. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 6. Τσακίρη Τσαµπίκο, 7. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 8. Συκόφυλλο Μιχαήλ, ΑΠΟΝΤΕΣ: τον κ. Σαββή Εµµανουήλ (δικαιολογηµένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τον κ. Τσακίρη Τσαµπίκο, τον κ. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, (δικαιολογηµένος), ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθεί, αφού ο σοβαρός λόγος απουσίας του προέκυψε λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, καθώς και τον κ. Στάγκα Στέργο (αδικαιολόγητος), ο οποίος ενώ προσκλήθηκε νοµότυπα δεν προσήλθε, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ., του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κατσαρά Ανθής, υπαλλήλου του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και της κας Μακρή Τριανταφυλλιάς, υπαλλήλου του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων της /νσης Οικονοµικών ήµου Ρόδου, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής σχετικά µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αύξοντες αρ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 και 16, τα οποία εξετάστηκαν µε τη διαδικασία, των προ ηµερησίας διατάξεως, στη 1

2 συνεδρίαση της 14 ης , λέγοντας ότι διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι δεν τηρήθηκε η πρόβλεψη, εκ παραδροµής, του άρθρου 75, παρ. 3 του Ν.3852/2010, κατά το µέρος της ψηφοφορίας, που αναφέρεται στην απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, αβλεψία για την οποία, όπως δηλώνει αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη, εφιστώντας επίσης επί τη ευκαιρία, την προσοχή και στους αιρετούς συναδέλφους του, που συχνά πυκνά, γίνονται πιεστικοί, µε τη δικαιολογητική βάση της σοβαρότητας ή του περιορισµένου χρόνου της ευόδωσης υποθέσεων, ώστε να τίθενται θέµατα µε την προαναφερόµενη διαδικασία, προτείνοντας στο µέλλον να είναι περισσότερο φειδωλοί επ αυτού. Ως εκ τούτου, συνεχίζει, επιβάλλεται, επί του παρόντος, η ανάκληση των σχετικών αποφάσεων και η λήψη νέων, µε τις ίδιες εισηγήσεις, ώστε να διευθετηθεί σύννοµα η υπόθεση. Ο λόγος στη συνέχεια δίδεται στον κ. Συκόφυλλο Μιχαήλ, ο οποίος αναφέρει ότι θα πρέπει στο εξής να γίνει σοβαρή σύσταση στις Υπηρεσίες του ήµου να λειτουργούν καλύτερα, δηλαδή να κοινοποιούν θέµατα προς συζήτηση και λήψη απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή, µε τη δέουσα προσοχή, αλλά και στα µέλη της πλειοψηφίας να παρουσιάζονται στις συνεδριάσεις, όπως έχουν υποχρέωση και να αποφεύγεται, επίσης, να τίθενται θέµατα µε αυτήν τη διαδικασία, για να έχουν την ευχέρεια και τα µέλη της µειοψηφίας να τα παρακολουθούν και να τα µελετούν ευχερέστερα και όπως ακριβώς προβλέπεται. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σ αυτό το σηµείο αναφέρει, ότι επανέρχονται τα ανωτέρω θέµατα µε τις ίδιες εισηγήσεις και τα ίδια παραστατικά, ενώ δηλώνει για την ανάγκη καταγραφής των σχετικών πρακτικών, ότι σχετικά και µε την εκ νέου ψηφοφορία των, εν λόγω, θεµάτων θα ακολουθηθεί, ταυτόσηµη ψηφοφορία µε εκείνην των αρχικών αποφάσεων, οι οποίες έχουν λάβει αύξοντες αριθµούς: 57/2013, 58/2013, 59/2013, 60/2013, 61/2013,62/2013, 63/2013 & 64/2013, αναφορικά µε τη γενικότερη θέση των µελών της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας για κάθε επιµέρους θέµα χωριστά. Αµέσως µετά ακολούθησε εκτενής ενηµέρωσή του προς τα µέλη της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης και σχετικής διαλογικής συζήτησης, ως ακολούθως: ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν θέλω να µπω και δεν θα γίνει καµία αναφορά, αν και βρίσκεται εδώ ο εκδότης της εφηµερίδας «ΓΝΩΜΗ»,ο οποίος, ηµήτρη, είχες βγάλει, µάλλον από στοιχεία που πήρες, από την λίστα που δώσαµε για τα ληξιπρόθεσµα είναι λίστα µαϊµού και συµπεριλαµβάνονται µέσα τιµολόγια, τα οποία είχαν εκδοθεί το 10, για προεκλογικές περιόδους κ.λ.π. ή ότι κάποιοι λοιποί δικαιούχοι δεν διευκρινίζετε ποιοι είναι, ότι συµπεριλαµβάνεται ο λογαριασµός overdraft, της Εµπορικής Τράπεζας κ.λ.π. και τιµολόγια τα οποία αυτά αφαιρέθηκαν ήδη, έχουν αφαιρεθεί, για τα οποία, όµως, ενώ υπήρχαν δεν µας έφεραν τα ταµιακά διαθέσιµα, επειδή είναι εξειδικευµένη η πίστωση. Γιατί τα 21,5, στην ουσία, είναι το ανώτερο ποσό της έγκρισης των ληξιπροθέσµων, που θα µπορούσαµε, κατά την στιγµή που έγινε η αίτηση, να έχουµε. Αυτά τα στοιχεία ήταν όλα από µετάπτωση των πρώην ήµων και από τους Οργανισµούς ακόµη, τα οποία ενσωµατώθηκαν στον ήµο. ηλαδή 17 οργανισµοί, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που έχουν ήδη διαγραφεί µε ΦΕΚ κ.λ.π., που έχει γίνει παύση, έχουν µεταφερθεί αυτά τα στοιχεία. εν πάει να πει όµως και 2

3 πρέπει εµείς που ήµασταν µέσα και γνωρίζουµε τα πράγµατα του ήµου και έχουµε διατελέσει και πρώην αλλά και Αντιδήµαρχοι κ.λ.π., πρέπει να κατανοήσουµε ότι άλλο πράγµα το ποιες οφειλές έχουµε αυτή την στιγµή και άλλο πράγµα το τι θα πληρωθεί εν τέλει. Το τι θα πληρωθεί θα περάσει από µια διαδικασία ελέγχου, που αυτή την στιγµή αυτά γίνονται, και θα σας ενηµερώσω σε ποια φάση βρισκόµαστε, του ελέγχου των δικαιολογητικών, που κάθε τιµολόγιο περνάει από τέσσερεις ελέγχους, κυρίως. Περνάει, πρώτον, από το Λογιστήριο, που έχω αλληλογραφία Λογιστηρίου µε Ενότητες, αλλά και µε δικαιούχους, τους οποίους ζητάµε κάποιες ελλείψεις παραστατικών. Π.χ. ΕΑ, το γνωρίζει και ο Μιχάλης, κάποιες εκθέσεις ανάληψης δαπάνης, από πρώην ηµάρχους ή Αντιδηµάρχους, δεν είχαν υπογραφεί. Θα πρέπει να τους καλέσουµε να υπογράψουν, γιατί είναι ένα βασικό δικαιολογητικό και παραστατικό, το οποίο πρέπει να επισυναφθεί πίσω από το ένταλµα. Εάν δεν έχουµε αυτό δεν µπορεί να εκκαθαριστεί η δαπάνη. Οπότε είναι άλλο τα 21,5 και άλλο το τι θα πληρωθεί. Εµείς µπορεί να απορροφήσουµε τα 8, τα 10. εν ξέρουµε τελικά ποια θα είναι η απορρόφηση και ποιες είναι νόµιµες δαπάνες απ όλα αυτά. Κάτι άλλο ακόµη, ότι µέσα στα ληξιπρόθεσµα υπήρχαν κάποια έργα χρηµατοδοτούµενα π.χ. από ΘΗΣΕΑ. Αυτά, αφού έχουν έρθει τα χρήµατα, θα πληρωθούν από τον ΘΗΣΕΑ και δεν µπορούµε να πληρώσουµε ληξιπρόθεσµα. Άρα τα 21,5 µειώνεται αυτό το ποσό. Λέω τώρα διάφορες περιπτώσεις για να κατανοήσουµε τον έλεγχο που γίνεται, όσον αφορά την νοµιµότητα των δαπανών. εν θέλω να µπω σε αντιπαραθέσεις, εγώ θέλω να σας εξηγήσω πως είναι τα πράγµατα. Το κάθε τιµολόγιο, το κάθε ΧΕΠ µάλλον, το κάθε τιµολόγιο δεν ενταλµατοποιείται εάν δεν ελεγχθεί και δεν υπογράψει ο προϊστάµενος λογιστηρίου και ο εκδότης του εντάλµατος. Εάν δεν υπογράψει ο ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών που µπορεί να το ελέγξει και να έχει ένσταση επί της διαδικασίας και επί των δικαιολογητικών, αν δεν περάσει Επίτροπο, εάν περνάει Επίτροπο άνω των ευρώ, που εµείς όλα αυτά των ληξιπροθέσµων, εάν δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π., εσκεµµένα τα περνάµε από Ελεγκτικό Συνέδριο, για να µπορέσουµε να έχουµε την έγκρισή του και να µην κινδυνεύουµε αύριο-µεθαύριο από οποιαδήποτε καταλογιστική πράξη. Άρα περνάει και από Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον η νοµοθεσία λέει ότι πρέπει να περάσει, και µετά εγκρίνεται και από το Υπουργείο Εσωτερικών πλέον µε την λίστα που στέλνουµε, µε την κατάσταση, την εντολή εξόφλησης από το Υπουργείο για να δώσει το πράσινο φως στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων για να µπούνε τα χρήµατα αυτά. Σ αυτά υπάρχουν προϋποθέσεις και εκεί έχουµε µεγάλα προβλήµατα όσον αφορά τις ενηµερότητες. ηλαδή έχουµε αυτή την στιγµή κατάσταση για την οποία έχουν ενηµερωθεί για 150 χιλιάδες ευρώ, προς το παρόν, κάποιοι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν µας έχουν φέρει ακόµη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Κάτι το οποίο αν δεν το έχουµε δεν µπορούµε να στείλουµε την εντολή εξόφλησης. Οι ασφαλιστικές και φορολογικές ενηµερότητες πρέπει να έχουνε εύλογο χρονικό διάστηµα λήξης, κατά το οποίο η ηµεροµηνία που θα πληρωθούν να είναι εντάξει, ενήµεροι. Θα πρέπει να χρήµατα των παρακρατήσεων από τους φόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων, που θα είναι στο ένταλµα, να δοθούν σε µας, σε ξεχωριστό λογαριασµό του ήµου, εντός ευλόγου διαστήµατος, εµπρόθεσµης ηµεροµηνίας, να τα καταβάλουµε εµείς στην ΟΥ, ή να εισπράξουµε εµείς σαν ήµος, δηµοτικούς φόρους κ.λ.π., ή να αποδώσουµε στο ΙΚΑ, τις ασφαλιστικές εισφορές που θα έχει το ένταλµα. Όλα αυτά, για να γίνει µια διαδικασία για 3

4 εντάλµατα του 2006, να σας δώσω και ένα νούµερο, δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω, ειλικρινά, θα αναφερθώ λίγο στον λογαριασµό και θα σας παραθέσω µετά και στοιχεία. Όσον αφορά τον overdraft, µπορεί, και ο Κώστας είναι εδώ και έχουµε ξαναπεί ότι εµείς ελέγχουµε την νοµιµότητα, αν υφίσταται. Εµείς 1/1/2011 και η ηµοτική Αρχή του κ. Χατζηευθυµίου, τι έκανε, 31/12/2006 είπε υπήρχε µια οφειλή δυο εκατοµµύρια ευρώ στα ταµεία του ήµου. Κώστα ναι υπήρχε στο λογιστικό σύστηµα. Κάθε Γενάρη του επόµενου χρόνου αυτά γινόντουσαν µετάπτωση και στον 81 κωδικό, όσον αφορά τις υποχρεώσεις, ερχόταν η ηµαρχιακή Επιτροπή και περνούσε έγκριση διάθεσης πίστωσης γι αυτά τα δυο εκατοµµύρια κάθε χρόνο και το 07 και το 08 και το 09 και το 10 και µας παρεδόθη εµάς κατά την απογραφή µε τις όποιες ενστάσεις, εγώ δεν εξετάζω, θα το εξετάσει ενδεχοµένως η δικαστική οδός και οτιδήποτε. Είναι όµως µέσα στις υποχρεώσεις του ήµου; Η ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, ο ιευθυντής που έχει και την ευθύνη οποιουδήποτε καταλογισµού και το Λογιστήριο είναι υπέρ της, µε κάθε επιφύλαξη, να πληρωθεί το συγκεκριµένο, γιατί έχουµε πάρει και απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, ότι θα πληρωθεί το συγκεκριµένο και σε περίπτωση που υπάρξουν αύριο-µεθαύριο δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες λένε ότι κακώς αναλήφθηκαν κάποια ή κακώς δεν έκλεισε και οτιδήποτε άλλο, και γνωρίζετε όσοι διατελέσατε και στον ήµο Ροδίων, πολύ καλύτερα ακόµα και από µένα, θα πάνε και θα καταλογιστούν σ αυτούς που είχαν κάνει την τότε πράξη. Λοιπόν αυτή η διαδικασία, σας λέω και πάλι, αν δεν είναι νόµιµη δεν θα πληρωθεί, εάν όµως το λογιστήριο, επειδή είναι και σειρά του, κατά χρονολογική σειρά, το 2006, να εξοφληθεί, εγώ θα έχω ένταλµα από την Οικονοµική Υπηρεσία, την ιεύθυνση, που υπογράφουν και ξέρετε κάτι είναι πάρα πολύ προσεκτικοί πλέον οι υπηρεσιακοί παράγοντες, το τι υπογράφουν και θα σας δείξω αλληλογραφία, πραγµατικά το τι στέλνουνε δικαστικώς και το τι αρνήσεις έχουν να ενταλµατοποιήσουνε, όποιος θέλει να έρθει κάποια µέρα να του δείξω στοιχεία, φακέλους ολόκληρους αλληλογραφίας. εν ενταλµατοποιούνε εύκολα. Περνάει από κόσκινο η κάθε δαπάνη. Γι αυτό υπάρχουν και καθυστερήσεις όµως. Αυτό όσον αφορά τον overdraft. Για το άλλο κοµµάτι, όσον αφορά τους λοιπούς δικαιούχους, είναι µία λίστα, ευρώ, λοιποί δικαιούχοι, οι οποίοι είναι µισθοδοσίες του πρώην ήµου Πεταλούδων, για το οποίο ενώ η Νοµική Υπηρεσία έχει κάνει εισήγηση να εξοφληθούν, είναι βαρέα του πρώην ήµου Πεταλούδων, βαρέα και ανθυγιεινά επιδόµατα. Είναι δικαιούχοι και εισφορές µαζί, του πρώην ήµου Πεταλούδων. Αυτά δεν µπορούσαµε να φέρουµε διακοσίων ατόµων ή εποχικό προσωπικό που προσελάµβαναν και να καταχωρήσουµε, έτσι, βγαίνει η µισθοδοσία σαν τίτλος, αυτό παραλάβαµε, λοιποί δικαιούχοι. ηµήτρη θέλω να διευκρινιστούν, γιατί δεν είναι λίστα µαϊµού. Είναι αυτά που µας µετάπτωσαν. Το τι θα πληρωθεί όµως είναι διαφορετικό. Μπορείτε όµως σαν παράκληση, και το λέω χωρίς καµία µοµφή και το ξέρεις και είµαστε και φίλοι, να µου κάνεις ένα τηλέφωνο και να σου εξηγήσω ότι αυτοί οι λοιποί δικαιούχοι δεν έτσι όπως θα το ανέφερες την ευτέρα. Πάρε µε την Παρασκευή να σου πω ότι αυτοί οι λοιποί δικαιούχοι είναι αυτή η περίπτωση, δεν είναι διάφοροι προµηθευτές που δεν έχουν ονοµατεπώνυµο. Είναι µια κατάσταση, η οποία είναι µισθοδοτική κατάσταση. εν κάνω καµία µοµφή, είσαι µέσο που εσύ θα κρίνεις το τι θα βάλεις. Όποιο νοµικό πρόσωπο, σας λέω, έχει συγχωνευθεί, αυτό έχουµε αναλάβει. ηλαδή, η ΕΚΡ είχε κάποιες απαιτήσεις. Η δηµοτική επιχείρηση καθαριότητας, µπορεί να ήτανε στα 21,5, αυτή όµως έχουµε αναλάβει 4

5 ήδη υποχρεώσεις της ΕΚΡ, ένα τεράστιο ποσό, ήδη έχουµε αναλάβει ένα ποσό, αναλαµβάνουµε και τις υποχρεώσεις, δεν θα τους δώσουµε τα χρήµατα. Θέλω να σταθώ σε ένα κοµµάτι, να σας ενηµερώσω, πέραν αυτών, δεν θέλω τίποτα άλλο να πω για αυτά τα θέµατα, ηµήτρη µέσο είστε εσείς, κρίνετε το πώς θα δουλέψετε, εγώ διευκρινιστικά, έτσι, Φιλήµονα, δεν θέλω ούτε να παρεξηγηθώ, και να αποφασίσουµε, αν θέλει να τα καταγράψει, δεν έχω τέτοια πια θέµατα. Απλά αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά την λίστα. Λοιπόν, για το 2006, θα πρέπει να πούµε ότι έχουµε τιµολόγια 560, ποσού ευρώ περίπου. Για το 2006 όσα είχαν βγει εντάλµατα, σταµατάνε την παραγραφή. Όσα είχαν βγει εντάλµατα, µπορεί να είχαν θεωρηθεί από Ελεγκτικό Συνέδριο να παρέµειναν για ταµειακούς λόγους, όλα έχουν περάσει από έλεγχο, όσα έχουν παραγραφεί έχουν βγει εκτός. Υπάρχει βεβαίως ο λογαριασµός αυτός στα ευρώ, είναι προβληµατικά 122 τιµολόγια από τα 560. Ήδη έχουµε στο excel που µας έχει δώσει το Υπουργείο για ποιο λόγο είναι προβληµατικά, υπάρχουν και οι λόγοι που είναι προβληµατικά. Υπάρχουν υπό εξέταση 33 τιµολόγια, ήδη έχουν εκδοθεί ΧΕΠ 14 και 4 είναι τα πεντακοσάρια αυτά του overdraft. Το 2007 έχουµε 597 τιµολόγια, ποσού ευρώ, ΧΕΠ 32 έχουν βγει προς το παρόν, υπό εξέταση είναι 91, δηλαδή εξετάζονται τα παραστατικά τους, ένα είναι του overdraft και τόκοι και έχουµε και προβληµατικά 48 τιµολόγια τα 250 χιλιάρικα. ηλαδή βλέπετε αναλογικά περίπου, απ αυτά που έχουν εξετασθεί θα υπερβεί το 20%. Στα προβληµατικά θα υπερβεί. Το 2008 είναι 581 τιµολόγια, , ΧΕΠ 37, overdraft στα 240 χιλιάρικα, υπό εξέταση είναι 273 και έχουµε προβληµατικά 54, προς το παρόν, τιµολόγια. Τα προβληµατικά δεν µπορούν να πληρωθούν, είτε έχουν επιστραφεί από τον Επίτροπο είτε το Λογιστήριο δεν τα ενταλµατοποιεί διότι δεν τα στέλνει. εν µπορούµε να στέλνουµε κάποια τα οποία είµαστε 1000% σίγουροι ότι Υπό εξέταση είναι 879 χιλιάρικα, δηλαδή, περίπου τα µισά ακόµα. Τα προβληµατικά είναι 38 µε 39 χιλιάδες ευρώ περίπου. Το 2009 έχουµε τιµολόγια 1141, ευρώ περίπου. Έχει βγει ένα ΧΕΠ διότι έχουµε πάρει κατά σειρά προτεραιότητας. Υπό εξέταση είναι 82 τιµολόγια, έχουν βγει προβληµατικά τα 60 προς το παρόν, ευρώ. Το 2010 είναι 2170 τιµολόγια, ευρώ περίπου, δεν έχει βγει ΧΕΠ ακόµη, διότι έχουµε πάρει τα προηγούµενα και υπάρχουν ευρώ υπό εξέταση, τα ηλαδή κάποια ακόµη 300 τόσα εντάλµατα, 400, πόσα είναι περίπου δεν τα έχουµε ακουµπήσει ακόµα του 10. Έχει ενισχυθεί λίγο το τµήµα του Λογιστηρίου για να µπορέσουµε να γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Είναι όλα υπό εξέταση, αυτή την στιγµή. Το 2011 και το 2012, έχουµε περίπου στα είναι 800 περίπου τιµολόγια για το 2011 και 234 του Πολλά απ αυτά είναι ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ και διάφορα έργα και είναι ένα 30% που έχουν µείνει από προµήθειες, τις οποίες επιλέγουµε να πληρώσουµε τιµολόγια που είναι 1/7 κα µετά, επειδή αυτά είναι στη λίστα των ληξιπροθέσµων, δηλαδή πληρώνουµε κανονικά τιµολόγια και για να µην χάσουµε την επιχορήγηση. εν έχουν πρόβληµα το 11 και το 12 δεν έχουµε προβληµατικά τιµολόγια διότι περνάνε από διαδικασία προσυµβατικών ελέγχων και ούτω καθ εξής. Μπορεί να υπάρχει κάποια εξαίρεση, στην πορεία θα τα δούµε. Το λογιστήριο λέει ότι δεν έχουµε πρόβληµα σ αυτά τα δυο χρόνια. Αρκετά προβλήµατα θα έχουµε το 10. Αρκετά προβλήµατα θα έχουµε το 10 και εγώ δεν διαφωνώ ότι το 10, πριν ή µετά τις εκλογές, η κάθε ηµοτική Αρχή προσπαθούσε να καλύψει κάποιες εκκρεµότητες, τέλος πάντων. εν θέλω όµως να µπω στην διαδικασία και στη λογική, εγώ, να κατηγορήσω 5

6 αν δεν έχουµε αποτέλεσµα. Όταν έχουµε αποτέλεσµα, θα σας πω ότι τα προβληµατικά για το 2010 θα είναι αυτό το ποσοστό, αλλά αφού θα έχουµε αποτέλεσµα. Αυτή είναι η ενηµέρωση που µπορώ να δώσω.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος): «Εγώ, Αντιδήµαρχε, δεν σου κρύβω ότι χαίροµαι ιδιαίτερα και για τον τρόπο µε τον οποίο τοποθετήθηκες, διότι εκτιµώ ότι αντιλαµβάνεσαι, ότι ο ρόλος τον οποίο έχουµε εδώ πέρα σαν µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, δεν έχει να προτάξει το γεγονός ότι ανήκουµε σε διαφορετικές παρατάξεις. Έχει να κάνει µε κάποια στοιχεία τα οποία και εµείς υποβοηθούµε το ργο της Οικονοµικής Επιτροπής και του ήµου, αλλά κατ επέκταση είναι και µία υποχρέωση την οποία έχουµε. Είναι µια υποχρέωση την οποία αναλαµβάνουµε από τον νόµο, να γινόµαστε δυσάρεστοι. εν έχει ούτε να κάνει µε προσωπικά στοιχεία, αλλά η άσκηση κριτικής σε πολλές περιπτώσεις, εκτιµώ ότι βοηθάει περισσότερο. Εγώ για να δεις ότι σαν παράταξη µε τους συναδέλφους, έχουµε αναλογιστεί λίγο την πορεία, θελήσαµε, και θα το καταλάβεις από το κείµενο που θα διαβάσεις και θα επεκταθώ λίγο παραπέρα, έχω ετοιµάσει κάτι, για να δεις ότι είµαστε ακριβώς στο πνεύµα του ότι δεν θέλουµε να ήµαστε καταγγελτικοί, είναι όµως µια συµβατική υποχρέωση η οποία υπάρχει, στο να διεκπεραιώσουµε ένα ρόλο και να ζητήσουµε συγκεκριµένα πράγµατα, όπως εµείς τουλάχιστον τα αντιλαµβανόµαστε. Θα ήθελα λοιπόν για καθαρά λόγους ιστορικούς να το θέσω και ύστερα να πω ορισµένα πράγµατα. ώστε µου 5-10 λεπτά, δεν θα σας κουράσω παραπάνω, ( ιαβάζει από την επιστολή που έχει κατατεθεί προηγουµένως στην Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής) κ. Πρόεδρε, ως µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ρόδου θα έπρεπε να έχουµε γνώση και αποφασιστικό ρόλο επί των οικονοµικών θεµάτων του ήµου µας και ειδικότερα των ζητηµάτων που αφορούν τις µεγάλες σε ύψος οικονοµικές εκκρεµότητες που µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την πορεία ήµου Ρόδου. Ο καταστατικός ρόλος της Οικονοµικής Επιτροπής, ειδικά σε περιόδους κατά τις οποίες δοκιµάζεται σκληρά η οικονοµική αντοχή του ήµου, θα έπρεπε να ενισχύεται µε πρωτοβουλίες αναβάθµισης της λειτουργίας της µε στόχο την αποτελεσµατικότερη δυνατότητα παρέµβασης της πάνω στα ζητήµατα που χειρίζεται. Με αφορµή ένα σηµαντικό ζήτηµα που προβληµατίζει έντονα και επηρεάζει ως βαρόµετρο την οικονοµική λειτουργία του ήµου Ρόδου, αυτό των ληξιπρόθεσµων οφειλών, αναδεικνύεται η ελλειµµατική λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής τόσο σε πληροφόρηση όσο και σε παρέµβαση. Τόσο το ύψος των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ήµου Ρόδου όσο και δύο ακόµα στοιχεία, οι πηγές από τις οποίες έχουν αυτές προέλθει και η πρόβλεψη της σχετικής νοµοθεσίας για 6

7 παρακράτηση των σχετικών ποσών από τους ΚΑΠ των επόµενων ετών στην περίπτωση λήψης χρηµατοδότησης, καθιστούν το ζήτηµα αυτό κυρίαρχο στην λήψη οικονοµικών αποφάσεων στον ήµο Ρόδου. Παρά το γεγονός αυτό, για το παραπάνω ζήτηµα η Οικονοµική Επιτροπή έχει µέχρι σήµερα αποκλεισθεί από τους χειρισµούς που έχετε υλοποιήσει και οι όποιες γνώσεις των µελών της, προέρχονται είτε από τα ΜµΕ είτε από ατοµικές πρωτοβουλίες αναζήτησης στοιχείων. Η υποβάθµιση του ρόλου της Οικονοµικής Επιτροπής σε όργανο διεκπεραίωσης τυπικών διαδικασιών και η κατάργηση του στοιχείου του πολιτικού οργάνου, είναι ζήτηµα που από εµάς δεν µπορεί να γίνει δεκτό. Η διάθεση προσφοράς και συνεργασίας, µε µοναδικό στόχο την ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και την στήριξη του ήµου Ρόδου και των δηµοτών του, διάθεση που θέλουµε να πιστεύουµε ότι δεν αµφισβητείται από πλευράς σας, υπονοµεύεται από τον συνεχιζόµενο αποκλεισµό της Οικονοµικής Επιτροπής από την πληροφόρηση αλλά και τον σχεδιασµό των λύσεων που ως προτάσεις θα έπρεπε να σταλούν από αυτήν στο ανώτατο όργανο διοίκησης του ήµου Ρόδου, το ηµοτικό Συµβούλιο. Η κρισιµότητα των καταστάσεων που τόσο ο ήµος όσο και συνολικά η κοινωνία βιώνει, δεν επιτρέπουν πλέον σε κανένα να χειρίζεται την θέση ευθύνης στην οποία βρίσκεται µε αντιλήψεις ελεγχόµενης ροής πληροφόρησης και περιχαράκωσης πίσω από µικροκοµµατικές επιδιώξεις. Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου, µετά από δύο χρόνια λειτουργίας στα οποία υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει την συνεχή απαξίωση της (µε την κατάθεση στο ηµοτικό Συµβούλιο προτάσεων που ενώ λήφθηκαν σε αυτή µε συγκεκριµένο περιεχόµενο, άλλαξαν στον δρόµο, µε τον αποκλεισµό της από θέµατα όπως η απογραφή, η διαχείριση του θέµατος των απλήρωτων κλήσεων στάθµευσης και πρόσφατα µε αφορµή το θέµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών) βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο γνώσης, δυνατότητας παρέµβασης και σχεδιασµού. Πέρα από το προσωπικό στοιχείο, που έχει να κάνει µε τα αισθήµατα των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, εστιάζουµε στην ουσία της παρουσίας µας στα όργανα διοίκησης του ήµου µας και που δεν είναι άλλη από το να υπηρετήσουµε τους δηµότες της Ρόδου που σήµερα απαιτούν λύσεις, προτάσεις και παρεµβάσεις. Απαιτούν όµως και βελτίωση του δείκτη δηµοκρατίας που τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί καθίζηση στην αντίληψη του µέσου πολίτη. Η συνεχιζόµενη αποµάκρυνση των πολιτών από την πολιτική, ο κλονισµός της εµπιστοσύνης τους στους αιρετούς και η καχυποψία αποτελούν βόµβα στα θεµέλια µίας δηµοκρατικά οργανωµένης κοινωνίας. 7

8 Ο πρώτος βαθµός αυτοδιοίκησης, που αποτελεί και το λεγόµενο κύτταρο αυτής της κακοποιηµένης δηµοκρατίας, οφείλει να σταθεί πρώτος στον αγώνα αντιστροφής του κλίµατος. κ. Πρόεδρε, από την θέση που υπηρετείτε, έχετε µεταξύ άλλων και την ευθύνη όχι µόνο της προστασίας αλλά της προαγωγής των θεσµών. Στην Οικονοµική Επιτροπή οφείλετε, να λειτουργήσετε µε τρόπο που να ενισχύει αποφασιστικά την διαφάνεια της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου. Οφείλετε να θέσετε σε γνώση των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής το σύνολο των αναλυτικών στοιχείων που συνθέτουν το πρόβληµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ήµου Ρόδου σε όλες τις διαστάσεις και τις (παρακάτω) παραµέτρους αυτού : Εδώ είναι το σηµείο στο οποίο θέλω να ζητήσω δυο πράγµατα επισήµως πλέον. - Οφείλετε να γνωστοποιήσετε στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τον πρώην ήµο προέλευσης ενός εκάστου εντάλµατος ή τιµολογίου. - Οφείλετε να γνωστοποιήσετε στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής την ακριβή αιτιολογία των 373 ενταλµάτων που φέρουν την ένδειξη ιάφοροι ικαιούχοι και έχουν συµπεριληφθεί στην λίστα ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχετε αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η παραπάνω υποχρέωση σας, εκτός από τυπική είναι και ηθική. Για τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής που προέρχονται από την δηµοτική παράταξη Η Ρόδος Μπροστά Κώστας Ταρασλιάς Αντιπρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής Όπως βλέπεις, Αντιδήµαρχε, και επειδή είναι γραπτό το κείµενο το αποδεικνύει, δεν έχουµε καµία διάθεση να σταθούµε απέναντι στην Οικονοµική Επιτροπή, µε ένα τρόπο καθαρά αντιπολιτευτικό, βλέπεις ότι, και χαίροµαι που και εσύ µε την τοποθέτηση σου υπήρξες σ αυτό το κοµµάτι, πριν από µας, αρκετά, ας µου επιτραπεί η έκφραση, δεν είναι κοµψή, αρκετά βελτιωµένος σε σχέση µε το θέµα των κλήσεων, το οποίο θεωρώ ότι ήταν ατυχές. Εγώ δεν θεωρώ ότι σ αυτό τον ήµο ερχόµαστε για να µαλώσουµε, εξάλλου η µικρή µας κοινωνία είναι τέτοια που αυτό το κείµενο είναι µία συλλογική εργασία των ανθρώπων της Οικονοµικής Επιτροπής, οι οποίοι αποφασίσαµε ότι δεν µας ενδιαφέρει η αντιπαράθεση, µας ενδιαφέρει να βοηθήσουµε και αν µου επιτρέπεις να σου πω, υπάρχουν πολύ µεγάλα πολιτικά 8

9 ζητήµατα µε τα ληξιπρόθεσµα. ηλαδή όπως αυτά τα ανέδειξε η εφηµερίδα, έχει να κάνει µε το πώς αντιλαµβάνονται τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και δεν θέλω να συγχέετε ότι υπάρχει αναφαίρετο δικαίωµα του δηµοσιογράφου να αναλύει κάποια πράγµατα. Όµως εγώ θα επιµείνω σ αυτά, που ο επί κεφαλής της παράταξης ο κ. Χατζηµάρκος είπε στην συνέντευξη, ότι τίθενται πολύ µεγάλα ερωτήµατα, όπως π.χ. το να λέµε σε µια περίοδος κρίσης ότι επιτέλους θα µπορέσουµε να ικανοποιήσουµε την αγορά και τους ιδιώτες που στενάζουν δεν είναι αληθές, διότι το βλέπουµε από την ανάλυση των στοιχείων, ότι δεν προκύπτει µια ανάσα προς την αγορά, όταν αυτό έχει να καλύψει είτε το overdraft, που θα µου επιτρέψεις να σου πω, ότι καταλαβαίνω την λογική σου ότι είναι µια τυπική διαδικασία, αλλά φοβάµαι ότι τοποθετώντας ένα τόσο µεγάλο ζήτηµα µέσα σε ένα τέτοιο κείµενο, ενδεχοµένως προβαίνουµε και σε µια νοµιµοποίηση, την οποία η ίδια η Τράπεζα είχε σταµατήσει επειδή δυο ολόκληρα χρόνια, το είχα πει και στο ηµοτικό Συµβούλιο, όταν ήρθε προς ψήφιση οι τόκοι του δεύτερου εξαµήνου του 11, µια τράπεζα η οποία σταµάτησε επί δυο ολόκληρα χρόνια να οχλεί την προηγούµενη ηµοτική Αρχή, ξαφνικά βρίσκει την ευκαιρία. Υπάρχουν ευθύνες, όχι µόνο προς τους προηγούµενους αιρετούς, για ενδεχόµενο καταλογισµό, υπάρχουν ευθύνες και στα ηµόσια Ιδρύµατα, και αν είναι προς το συµφέρον του ήµου µας, δεν είναι η λογική µας να καταλογιστεί στις προηγούµενες διοικήσεις, δεν µας ενδιαφέρει να κυνηγηθούν οι αιρετοί, κάποιες διαδικασίες δεν ακολούθησαν και αυτοί. Και έχει µεγάλη σηµασία αυτό που λέω διότι ενώ σαν µια παράταξη είµαστε πολύ κοντά σε αυτό που ονοµάζεται ελεύθερη οικονοµία και αγορά, θεωρούµε ότι πρέπει να διέπεται από νόµους, από νόµους οι οποίοι, σε τελευταία ανάλυση οφείλουν και αυτοί να τηρούνε, αν θέλουν να είναι µέσα στο παιχνίδι, όπως πρέπει να είναι. Πρέπει επίσης να τονίσουµε ότι είναι πού σηµαντικό και αναφέρθηκε και προηγουµένως από τους συναδέλφους, ότι αν θέλουµε πραγµατικά να λειτουργήσουµε δηµοκρατικά και να ρίξουµε φως, θα πρέπει το σκοτεινό 10 και η περίοδος των εκλογών να φανεί ξεκάθαρα. Έχει δικαίωµα ο πολίτης να γνωρίζει. Έχει δικαίωµα να µπορέσει να αναγνωρίσει ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που προεκλογικά καλύπτουν τελικά και πόσοι απ αυτούς έχουν πρόβληµα διαδικασιών. ιότι αποδεικνύεται ότι όχι τυχαία η κοινωνία µας βάζει στο περιθώριο. Είναι απόφαση δική σου, Αντιδήµαρχε, διότι πέρα από τον ήµαρχο και την ηµοτική Αρχή συνολικά, σαν σύνολο, και ο καθένας µας ξέρει το προσωπικό του στίγµα και αναδεικνύεται απ αυτό, αυτό το οποίο περιγράφουµε στο κείµενο, περί λειτουργίας δηµοκρατικής, που δεν έχει να κάνει µε ένα χαρακτηρισµό ότι δεν λειτουργείς δηµοκρατικά, αλλά ενδεχοµένως κάποιες παραλείψεις, οι οποίες οφείλουµε να τις θέσουµε εδώ πέρα, διότι είδες στο παρελθόν και θέµατα που είχαν να κάνουν από την πρώτη πράξη που κληθήκαµε από κοινού, όπως η ανάληψη όλων των υποχρεώσεων από τους προηγούµενους ήµους, η απογραφή, στην απογραφή δεν λειτουργήσαµε όπως έπρεπε, και αυτό θα το πληρώσουµε. Και θα µου επιτρέψεις να σου πω, ότι και µέσα τελικά απ αυτό το κείµενο, διαφαίνεται ότι κάποιες υποχρεώσεις δηλώνεις τώρα, δηλώνεις ότι µπορεί να είδαµε κάποιους οργανισµούς οι οποίοι διαλύθηκαν και είναι υποχρέωση του ήµου, δεν βλέπω όµως να περιγράφονται υποχρεώσεις, τις οποίες ο νόµος 4071, τώρα, του Νοεµβρίου, όπως είναι υποχρεώσεις για τα ασφαλιστικά ταµεία των πρώην επιχειρήσεων ενσωµατώνοντας αυτά σαν ληξιπρόθεσµες οφειλές. Άρα, ακόµα, δηλαδή, και σ αυτό που λες, κάποιες υποχρεώσεις υπήρχαν σε επιχειρήσεις, ακόµα και αυτό δεν» 9

10 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Σε νοµικά πρόσωπα.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος): «Περιγράφονται όµως και επιχειρήσεις. Κάποιες λοιπόν υποχρεώσεις που υπήρχαν δεν ενσωµατώνονται. Αυτά και ευελπιστώ µετά από την τοποθέτηση την οποία και εσύ ο ίδιος έκανες και χαίροµαι γι αυτό, να ακολουθήσει η επόµενη περίοδος, έτσι µε µία πραγµατικά, από την πλευρά σου, προσπάθεια να µπορέσουµε να έχουµε µε καλύτερη ενηµέρωση, διότι είναι και προς το συµφέρον του ήµου.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Εγώ δεν πρόκειται να καθυστερήσω, κύριε Πρόεδρε, ούτως ή άλλως καλυπτόµαστε από το κείµενο, αλλά πραγµατικά έχω, όταν διάβασα αυτό το κείµενο, µου γεννώνται πάρα πολλές απορίες, ως προς την διαδικασία την οποία εκπονήσατε. ηλαδή, αδυνατώ να καταλάβω ότι ενταλµατοποιήσατε όλα αυτά τα εντάλµατα και τα στείλατε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, έτσι; Άρα πιάσατε τιµολόγια και απαιτήσεις. Για το overdraft, είναι γνωστά κ.λ.π., κ.λ.π. Υπάρχουν όµως οι απαιτήσεις, τι απαιτήσεις µπορεί να έχει η ΡΟ ΩΝ ΑΕ από τον ήµο; ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Προγραµµατική σύµβαση.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Υπήρχε προγραµµατική σύµβαση και είχε κοπεί τιµολόγιο;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν λέω ότι θα πληρωθεί.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «εν λέω και εγώ αυτό. Πρόεδρε, κοίταξε όµως κάτι, µε το αν κάποια δεν θα πληρωθούν ή θα πληρωθούν ή οτιδήποτε άλλο, στερείς από την λίστα κάποια άλλα τιµολόγια.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Όχι κανένα, κανένα. Να διευκρινίσω κάτι. ε µπορούσαµε να βάλουµε τιµολόγιο µετά την 1/7, ότι είχαµε µέχρι την 30/6, έχουν συµπεριληφθεί στην λίστα. Κανένα δεν αφήσαµε έξω.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Όλα τα προµηθευτών, τα πάντα;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Τα πάντα.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Θα µπορούσατε να βάλετε και ασφαλιστικά ταµεία;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Μα τα ασφαλιστικά ταµεία τα καθαρίσαµε. εν έχουµε υποχρέωση προς τα ασφαλιστικά ταµεία.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Ληξιπρόθεσµες, δεν έχουµε υποχρεώσεις;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Όχι τις καθαρίσαµε πέρσι µε νόµο.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Και τις απαιτήσεις των δικαιούχων µε τι τρόπο τις αναγνωρίσατε και τις στείλατε στο Υπουργείο;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ποιες απαιτήσεις δικαιούχων;» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Τις µισθοδοσίες.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν αναγνωρίστηκαν, αυτό είναι από µετάπτωση. Μας βγάζει το πρόγραµµα ότι έχετε ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις ανά κατηγορία, αυτά στείλαµε στο Υπουργείο. εν εξετάσαµε την νοµιµότητα τους ακόµη. Αν πιάναµε να εξετάζαµε την νοµιµότητα για , για πόσα τιµολόγια, δεν θα µας έφτανε όχι ηµεροµηνία..» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Ώστε δεν υπάρχουν τιµολόγια.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Όχι βέβαια, για τους δικαιούχους δεν υπάρχουν τιµολόγια, υπάρχουν µισθοδοτικές καταστάσεις.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Με ποιο τρόπο στάλθηκε αυτή η απαίτηση;» 10

11 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Μισθοδοτική κατάσταση του ήµου Πεταλούδων.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Μισθοδοτική κατάσταση µόνο του ήµου Πεταλούδων;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Να σας τα καταθέσουµε. Ήδη έχει αναφερθεί, θα σας τα καταθέσουµε, θα φέρουµε ονοµατεπώνυµα, την κατάσταση της µισθοδοσίας, όλα. Μιχάλη θα σου τα δώσω.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Αυτοί που ήταν στο 176, συµπεριελήφθησαν;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Όχι, γιατί αυτά βγήκαν µετά το δεύτερο εξάµηνο του 12.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «εν είχαµε προηγούµενους, στο 176;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Όχι, αυτοί πληρώθηκαν, τελειώσανε. Έχουν εξοφληθεί αυτά. Έχουν εξοφληθεί. Είναι αυτά που έχουν µείνει. Απλά υπάρχει µια αντίθεση της παράταξης της µειοψηφίας. εν θα διαφωνήσω σε κάποια σηµεία. Και όποιος εργάζεται και µέσα σε ένα τόσο τεράστιο φορέα που µου έλαχε να είµαι σ αυτή τη θέση, ειλικρινά δεν ξέρω σε πόσους θα ευχόµουνα να ήταν σ αυτή την θέση, και να βάλουνε σε δυο χρόνια µια τάξη σε ένα και πόσο θα µπορούσε αυτός όποιος και να ήτανε να σταθεί τόσο τέλεια σε ενηµέρωση, σε επίπεδο συνεννόησης, συνεργασίας, τέλος πάντων, ας το κρίνουν άλλοι αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο στο συγκεκριµένο. Υπάρχει όµως και βλέπω µια, σηµείωσα κάποια λέξη, «απαξίωση των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής», δεν θεωρώ ότι απαξιώθηκε ποτέ η Οικονοµική Επιτροπή και εγώ σ αυτό το κείµενο που µου έχεις δώσει, Κώστα, θα απαντήσω και εγώ πολιτικά, για να υπάρχει µια πραγµατική απάντηση για τα πεπραγµένα της Οικονοµικής Επιτροπής και για το πώς λειτουργεί η Οικονοµική Επιτροπή. Επί πλέον δεν µπορώ να σταθώ στη λέξη «δηµοκρατία», ότι δεν έχουν γίνει δηµοκρατικές διαδικασίες µέσα σ αυτό το όργανο το συλλογικό και θεωρώ ότι γίνεται µια ενηµέρωση, όσο το δυνατόν, καλύτερη, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και της Υπηρεσίας και των δικών µου δυνατοτήτων. Θεωρώ ότι γίνεται µια πάρα πολύ καλή ενηµέρωση. Τώρα, αν δεν ενηµερώσαµε για το κάθε ένα τιµολόγιο από πού προέρχεται, ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές φορές η µειοψηφία κάνουν ερωτήσεις για τις οποίες οι περισσότερες ερωτήσεις κατά 99%, απαντώνται και µάλιστα µε τρόπο ξεκάθαρο. Γι αυτό άλλωστε απαντήσαµε και σ αυτό το συγκεκριµένο ερώτηµα που είχατε καταθέσει, για το τι περιλαµβάνεται µέσα στην κατάσταση, απαντήσαµε, και από κει προέκυψαν όλα αυτά τα ερωτήµατα και τα ερωτηµατικά. Μιλάµε για εκατοντάδες σελίδες, για τις οποίες δεν θεωρούσα ότι θα έπρεπε να το είχα φέρει ανά τιµολόγιο στην Οικονοµική Επιτροπή. Θεωρώ όµως ότι είναι υποχρέωση µας και υποχρέωση σας να κάνετε τις ερωτήσεις και τον έλεγχο σαν µειοψηφία, για το κάθε τι που γίνεται στην ιεύθυνση Οικονοµικών. Το θεωρώ δικαίωµα και πραγµατικά χαίροµαι όταν και εµείς έχουµε µια µειοψηφία που είναι υπέρ του ελέγχου για να βελτιωνόµαστε και εµείς και να προστατευόµαστε κιόλας. Ειλικρινά το χαίροµαι, να υπάρχει µια προστασία, γιατί πολλές φορές από παρατηρήσεις µέσα σ αυτό τον όγκο δουλειάς που έχουµε, µέσα από παρατηρήσεις, θεωρώ, ότι και εµείς µπορούµε να βελτιωθούµε και να προστατευτούµε. Αυτό όµως που βλέπω, ότι υπάρχει µια αντίθεση µεταξύ των λεγοµένων σας για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του ήµου, τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους ήµους, των ήµων προς τρίτους, αλλά έρχεστε σε αντίθεση µε τις οφειλές, που συνεχώς το φέρνετε θέµα, της ΡΟ ΩΝ και της Α ΕΚΑΜ, µήπως εκεί τα 11 εκατοµµύρια ευρώ ήταν όλα νόµιµα; ηλαδή λέτε να αναλάβουµε τις υποχρεώσεις αυτών των εταιρειών, µε τις όποιες προσλήψεις έχουν γίνει, από οποιονδήποτε Πρόεδρο ιοικητικού Συµβουλίου της ΡΟ ΩΝ και της Α ΕΚΑΜ, να τις αναλάβουµε τις υποχρεώσεις, να τις 11

12 πληρώσουµε, αυτό λέτε, εκκαθαρίστε, προχωρήστε σε εκκαθάριση για να αναλάβουµε υποχρεώσεις, να δώσουµε τα χρήµατα..» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Εµείς είπαµε να συγχωνευθεί µε τις Πηγές Καλλιθέας.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Τώρα τελευταία που φέρατε το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο, φέρατε θέµα και έχετε µια αντίθεση στο θέµα των ληξιπροθέσµων. Και εµείς είµαστε ξεκάθαροι και λέµε για να προκύψουν, ποια είναι νόµιµα, ποιες είναι νόµιµες δαπάνες, δηλαδή τι πιο ξεκάθαρο, από την ηµοτική Αρχή που λέει, ας γίνει έλεγχος από το Υπουργείο Οικονοµικών, από ελεγκτές της Επιθεώρησης Οικονοµικών, ας γίνει ο έλεγχος, να προκύψει από τον έλεγχο αυτόν, ποιες είναι τελικά οι νόµιµες δαπάνες, ποιες είναι οι υπερτιµολογήσεις, τι έχει γίνει, για να αναλάβουµε επιτέλους και αυτές τις υποχρεώσεις. Αλλά να µην αναλάβουµε υποχρεώσεις τις οποίες ήταν, όπως λέτε και εσείς, προεκλογικά γραµµάτια οιονδήποτε ήταν σαν Πρόεδροι, ιευθύνοντες Σύµβουλοι, ιοικητικά Συµβούλια στις συγκεκριµένες εταιρείες κ.λ.π. Να µε συγχωρήσετε, αλλά βλέπω σ αυτό, υπάρχει µια αντίθεση στην λογική και στην πολιτική. Εµείς έχουµε µια ξεκάθαρη θέση, ότι θέλουµε να πληρώσουµε, να αναλάβουµε υποχρεώσεις, αλλά το νόµιµο κοµµάτι των υποχρεώσεων που αναλογεί. Αυτό θέλουµε.» ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: «Μια τοποθέτηση µισού λεπτού. Ως µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, εκπλήσσοµαι ειλικρινά από την επιστολή του κ. Ταρασλιά, τον οποίο σέβοµαι απριόρι, και το ξέρει, όπως και τα υπόλοιπα µέλη της αντιπολίτευσης, θεωρώ ότι είναι από τις καλές φωνές του ηµοτικού Συµβουλίου. Απλά, ήθελα να τονίσω το εξής, µερικές φορές, ως πρώτη φορά αναµιγνυόµενος µε τα κοινά, έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι από σας είσαστε παρθενογένεση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μου γεννιέται και η εντύπωση, και δεν ξέρω, Αντιδήµαρχε µου, είναι σαν να είµαστε εµείς οι υπαίτιοι των ληξιπροθέσµων και όλων αυτών που έχουν γίνει χρόνια ολόκληρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό αντιλαµβάνοµαι. Ο καθένας έχει την ιστορία του κύριε Συκόφυλλε, έχει κριθεί και θα κρίνεται, εν πάσει περιπτώσει, εγώ, Αντιδήµαρχε µου, δηµόσια, και επειδή δεν ξέρω, θα πρέπει στην έγγραφη τοποθέτηση του κ. Ταρασλιά, θέλω και εγώ σαν παράταξη να απαντήσουµε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Θα απαντήσουµε σαν µέλη της παράταξης µας.» ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: «Υπάρχουν προβλήµατα, το ξέρετε, συµφωνώ µε τον κ. Ταρασλιά και µε τους ανθρώπους που πιστεύω ότι τα προβλήµατα του τόπου δεν είναι ούτε πράσινα ούτε κόκκινα, ούτε είναι κίτρινα, απλά θέλουνε καλές φωνές και καλούς διαχειριστές. Ευχαριστώ πολύ.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Μία παρατήρηση, όσο δεν διευκρινίζετε, ποιος άφησε τι, θα τους παίρνει όλους η µπόρα.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: «Απλώς και εγώ έτσι λιγάκι ενίσταµαι, όλα µπορώ να τα δικαιολογήσω και πραγµατικά και η γλώσσα και η γραφή που έχει γίνει είναι πάρα πολύ καλή, σε πολλά σηµεία θα µπορούσα να συµφωνήσω µε τον Κώστα τον Ταρασλιά, απλώς το θέµα της βελτίωσης του δείκτη της δηµοκρατίας και την αποµάκρυνση των πολιτών από την πολιτική και τον κλονισµό της εµπιστοσύνης τους στους αιρετούς, κάποια στιγµή θα πρέπει να ψαχτούµε και µεταξύ µας. Πρέπει να ψαχτούµε όλοι µας, γιατί εγώ µέχρι σήµερα και ο Γιάννης, ας πούµε, δεν ασκήσαµε ποτέ διοίκηση, εκτός από τα δυο αυτά χρόνια. Οπωσδήποτε όλα αυτά έχουνε ονοµατεπώνυµο, και αυτό που λέει και ο Μιχάλης, συµφωνώ απόλυτα µαζί του, και νοµίζω ότι τα έχει καταθέσει και ο Νίκος, ότι τα 110 εκατοµµύρια, υπάρχουν 12

13 στοιχεία από που προέρχονται. Η προίκα των 110 εκατοµµυρίων, υπάρχει και η προίκα από πού προέρχεται. Ο κλονισµός του κόσµου προς τους αιρετούς είναι το πώς ασκήσαµε διοίκηση µέχρι σήµερα, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Γι αυτό ακριβώς τον λόγο, και έχω πει ακριβώς πολλές φορές ότι δεν πρέπει, τουλάχιστον ορισµένοι οι οποίοι άσκησαν διοίκηση εδώ και είκοσι χρόνια, να είναι πιο προσεκτικοί και στις εκφράσεις τους, αλλά και στις παροτρύνσεις τις οποίες δίνουνε προς τον κόσµο. Αυτό θέλω να πω, κατά τα άλλα πιστεύω ότι θα δοθούνε οι εξηγήσεις από τον Πρόεδρο, όλα αυτά τα ερωτήµατα τα οποία βάζει η παράταξη του κ. Χατζηµάρκου και η Οικονοµική Επιτροπή της µειοψηφίας, που την προέλευση ενός εκάστου εντάλµατος ή τιµολογίου, που όχι µόνο η µειοψηφία αλλά και εµείς θα πρέπει να το γνωρίζουµε. Επίσης τα 373 εντάλµατα που φέρουν «διάφοροι δικαιούχοι», αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο, να το γνωρίζουµε όλοι µας, που είναι αυτά τα ληξιπρόθεσµα και που απευθύνονται αυτά. Βεβαίως και το έχει πεις και συµφωνώ απόλυτα µαζί σας. Λοιπόν, όπως θέλετε και εσείς να υπάρχει φως σε όλα τα ζητήµατα, έτσι και εµείς θέλουµε ενηµέρωση και φως σε όλα τα ζητήµατα και εγώ και όλοι µας και ο Νίκος, επειδή γνωρίζω τον χαρακτήρα του κ.λ.π. και του ηµάρχου, πιστεύω ότι όλοι µας θέλουµε να γνωρίζουµε, από πού προήλθαν πρώτα από όλα αυτά τα 110 εκατοµµύρια και τα γνωρίζουµε, µας τα έχει εξηγήσει, µας τα έχει φέρει πάρα πολλές φορές και προς το ηµοτικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, και πιστεύω ότι όλοι προς το κοινό συµφέρον δουλεύουµε, και εσείς από την πλευρά της µειοψηφίας και εµείς από την πλευρά σαν διοίκηση, την οποία πρέπει να ασκούµε.» Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος, επεσήµανε την ύπαρξη πέντε (5) κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ.3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως), σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί της απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων, µε τη διαδικασία της κατεπείγουσας περίπτωσης, βάσει του άρθρου 72, παρ. 1, εδαφ. δ του Ν. 3852/2010, ύψους συνολικής δαπάνης ,00 ευρώ, για τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ήµου Ρόδου, βάσει σχετικής εισήγησης του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Οικονοµικών, θέµα που άπτεται της εύρυθµης λειτουργίας του συνόλου των Υπηρεσιών και ως εκ τούτου επιβάλλεται να διεκπεραιωθεί το δυνατόν συντοµότερα, το δεύτερο θέµα (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως), σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί της εξέτασης της σχετικής ένστασης, της έγκρισης του πρακτικού της αρµόδιας Επιτροπής και της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου «Μετατροπή υφιστάµενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ηµοτικής Βιβλιοθήκης Τ. Κ. Σορωνής», θέµα που θα πρέπει να διεκπεραιωθεί τάχιστα για τις ανάγκες στέγασης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της τοπικής κοινωνίας, ελλείψει άλλων χώρων στην περιοχή για τη στέγαση πανοµοιότυπων δραστηριοτήτων, το τρίτο θέµα (3 ο προ ηµερησίας διατάξεως), σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί της έγκρισης της µελέτης και κατάρτισης των όρων 13

14 διακήρυξης του διαγωνισµού για την προµήθεια Ξυλείας, έτους 2013, πρώτης ύλης που είναι εντελώς απαραίτητη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, για τη λειτουργία επιµέρους υπηρεσιών του ήµου, τέταρτο θέµα (4 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί του ορισµού πληρεξουσίου δικηγόρου του ήµου Ρόδου προκειµένου να παραστεί σε δίκη το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, το πέµπτο θέµα (5 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί των εξωδίκων συµβιβασµών που εισηγείται ο Νοµικός Σύµβουλος του ήµου Ρόδου κ. Στρατής Στεφ., βάσει σχετικών αιτήσεων των ενδιαφεροµένων, ώστε να εισαχθούν ως θέµατα, απαραιτήτως, σε επόµενη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα, για τα ανωτέρω θέµατα, όπως αυτά προεκτέθηκαν και σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, να ενταχθούν για συζήτηση, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις. Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, προτείνει να εξεταστούν τα θέµατα που συµµετέχουν στην ηµερήσια διάταξη, όπως αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί, αφού προηγηθούν τα προαναφερόµενα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα. ΘΕΜΑ (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ.148/2013 (Α..Α.: ΒΕ56Ω1Ρ-ΙΑΧ) (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Λήψη απόφασης περί της απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, βάσει του άρθρου 72, παρ. 1, εδαφ. δ του Ν. 3852/2010, συνολικής δαπάνης ύψους ,00 ευρώ, για τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ήµου Ρόδου. (Εισήγηση Τµήµατος Προµηθειών /νσης Οικονοµικών αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της /σης Οικονοµικών µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται, τα κάτωθι: «Θέµα : Εισήγηση για προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου µε τη διαδικασία του έκτακτου. Προς την Οικονοµική Επιτροπή, κύριοι, το Τµήµα µας στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων, διεξήγαγε στις 27/03/2013 δηµόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του ήµου έτους Με την απόφαση 104/2013 της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού το οποίο ήταν γόνιµο όσον αφορά τόσο τα λιπαντικά, όσο και τα καύσιµα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης και πετρέλαιο θέρµανσης ). Ο ανάδοχος για τη προµήθεια των καυσίµων για το 2013 είναι η 14

15 εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Επίσης, στο τέλος του χρόνου µε την απόφαση 832/ του.σ., ακολουθήσαµε τη διαδικασία της παράτασης των συµβάσεων του 2012 για τα καύσιµα και τα λιπαντικά, η οποία λήγει στις 30/06/2013. και ανάδοχος για την προµήθεια των καυσίµων ήταν η εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οι ποσότητες που είχαν προβλεφθεί στη µελέτη του διαγωνισµού για το 2012, όσον αφορά τα καύσιµα λόγω των συσσωρευµένων αναγκών των οχηµάτων του ήµου αλλά και των διευρυµένων αρµοδιοτήτων του ήµου µας αλλά και των έκτακτων αναγκών µε τις πυρκαγιές που αντιµετωπίσαµε το καλοκαίρι του 2012, τείνουν να τελειώσουν και δεν θα είναι επαρκείς µέχρι να λήξει ο προσυµβατικός έλεγχος του ελεγκτικού συνεδρίου, παρότι στη διακήρυξη αλλά και στη σύµβαση µε την εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του 2012 προβλέψαµε και την παράταση για 6 µήνες χωρίς όµως αύξηση των συµβατικών ποσοτήτων και της συµβατικής αξίας. Το Τµήµα µας έχει ήδη στείλει από 15/04/2013 το φάκελο στο 6ο τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Αθήνα για Έλεγχο νοµιµότητας του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού, για τη προµήθεια Καυσίµων και λιπαντικών του ήµου Ρόδου έτους Επειδή, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει περιθώριο ενός µηνός για να απαντήσει, εικάζουµε ότι οι συµβάσεις µε τους αναδόχους της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών θα υπογραφούν περί τα τέλη Μαΐουαρχές Ιουνίου. Όπως καταλαβαίνετε οι φετινές διαδικασίες, για την προµήθεια καυσίµων, δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου και ιδιαίτερα τώρα που ξεκινάει η τουριστική περίοδος για το νησί µας και οι ανάγκες είναι διευρυµένες. Άλλωστε η προµήθεια καυσίµων επηρεάζει πολλά θέµατα και αρµοδιότητες του ήµου µας όπως: καθαριότητα, συνθήκες υγιεινής, εµφάνιση ενός τουριστικού ήµου, κτλ. Μετά τα ανωτέρω, σας αναφέρουµε ότι όλες οι διαδικασίες του διαγωνισµού ξεκίνησαν εγκαίρως, ήδη από το Ιανουάριο και δεν υπήρξε ολιγωρία από µέρους µας. Σας εφιστούµε επίσης την προσοχή ότι σαν διεθνής διαγωνισµός έπρεπε να αποσταλεί στην εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης 52 µέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, αλλά το Τµήµα µας αποστέλλοντας τη διακήρυξη ηλεκτρονικά στην εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης και αναρτώντας στην ιστοσελίδα του ήµου τη µελέτη, του όρους της διακήρυξης και τη περίληψη µειώσαµε το χρονικό διάστηµα στις 40 ηµέρες. Αφού, λοιπόν, λάβαµε υπ όψιν µας όλα τα ανωτέρω και επειδή : Οι διαδικασίες διαγωνισµών ξεκίνησαν εγκαίρως και χωρίς καµία καθυστέρηση από µέρους µας οι υπάρχουσες διαδικασίες αφήνουν ένα κενό περίπου ενός µήνα στην προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών το οποίο οφείλεται σε γεγονότα που δεν µπορούσαν να προβλεφθούν η προµήθεια των καυσίµων ανήκει στις υποχρεωτικές δαπάνες και η µη προµήθεια αυτών µπορεί να δηµιουργήσει σωρευτικά προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία του ήµου επειδή υπάρχει ήδη µειοδότης και το έκτακτο γεγονός έρχεται να καλύψει ένα πολύ συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα περίπου ενός µήνα 15

16 κρίνεται, λοιπόν ιδιαίτερα αναγκαίο να ακολουθήσουµε την διαδικασία του έκτακτου γεγονότος για όσο διάστηµα χρειαστεί µέχρι να καταλήξουν γόνιµα οι φετινές διαδικασίες για τη κατηγορία των καυσίµων (πετρέλαιο κίνηση και βενζίνη αµόλυβδη). Οι ανάγκες, σύµφωνα µε τη διεύθυνση τροχαίου υλικού, προβλέπεται να είναι ως κάτωθι: Είδος Μονάδα Μέσος Όρος Τιµής Λιανικής/lt στο Νοµό ωδ/σου βάση Παρ/ριου Τιµών Καυσίµων ( ) (Με ΦΠΑ) Ποσότητα Ολική απάνη Χωρίς Φ.Π.Α. Βενζίνη Αµόλυβδη 95 Οκτ. Λίτρο 1, ,00 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 1, ,00 Σύνολο µε Φ.Π.Α ,00 ΣΥΝΟΛΟ µε µέθοδο αποφορολόγησης ,62 Φ.Π.Α. 16% ,38 Συνολική δαπάνη 130,510,00 Έχοντας υπ όψιν τα εξής 1. Το γεγονός ότι στα τρία χρόνια του Καλλικράτη η µόνη εταιρεία που εκδηλώνει ενδιαφέρων για τη προµήθεια καυσίµων είναι η εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 2. Το γεγονός ότι έχουµε ενεργή σύµβαση µε την εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 1% επί τοις εκατό στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης στo Νοµό ωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιµών καυσίµων του Υπουργείου Οικονοµίας και οικονοµικών) για τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης. 3. Το γεγονός ότι για το διαγωνισµό για την προµήθεια καυσίµων για το έτος 2013 µειοδότης είναι η εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 0,5% επί τοις εκατό στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης στo Νοµό ωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιµών καυσίµων του Υπουργείου Οικονοµίας και οικονοµικών) για τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρµανσης. 4. Το ότι βάση του άρθρού 103 παρ. γ. του Ν.3436/2006 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 72 παρ. δ. του 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική επιτροπή είναι αρµοδιότητα της να προβεί σε απ ευθείας ανάθεση στις περιπτώσεις προµηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης µελετών και εκτέλεση έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 16

17 5. Το εβδοµαδιαίο δελτίο επισκόπηση τιµών του υπουργείου ανάπτυξης µε αρ. πρωτ. Υ3-1040/ Μετά τα ανωτέρω, ζητάµε από την Οικονοµική Επιτροπή : 1. Να εγκρίνει τη διαδικασία του εκτάκτου γεγονότος για τη προµήθεια καυσίµων µέχρι να καταλήξει γόνιµα η διαδικασία. 2. Οι ανάγκες της /νσης τροχαίου Υλικού είναι ως τους ανωτέρω πίνακες και του συνηµµένου εγγράφου της, συνολικής αξίας ,00 µε το Φ.Π.Α. 3. Να προβεί στην απ ευθείας ανάθεση για την προµήθεια καυσίµων στην εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 1% επί τοις εκατό στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης στo Νοµό ωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιµών καυσίµων του Υπουργείου Οικονοµίας και οικονοµικών) για τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης για ποσό ,00 µε το Φ.Π.Α. 4. Σε περίπτωση που οι διαδικασίες για το διαγωνισµό του 2013 τελειώσουν πριν εξαντληθούν οι ποσότητες και η συµβατική αξία η σύµβαση θα λυθεί αυτόµατα.» (Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Νικ.) Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον κ. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), ο οποίος αναφέρει ότι τα µέλη της µειοψηφίας που λαµβάνουν µέρος στη συζήτηση και λήψη απόφασης του, εν λόγω, θέµατος δεν θα υπερψηφίσουν την προαναφερόµενη εισήγηση, αφού έχουν την άποψη ότι θα έπρεπε να προηγηθούν χρονικά όλες οι διαδικασίες που θα ικανοποιούσαν την έγκαιρη και διασφαλισµένη προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Ρόδου. Απαντώντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει ότι έχει προβλεφθεί η παράταση επί εξαµήνου, έως και δηλαδή, της σχετικής συµβάσεως του 2012, δια της οποίας όµως δεν είναι επαρκείς οι ποσότητες που θα καλύψουν τις σηµαντικές ανάγκες του ήµου Ρόδου, αφού αναλώθηκαν αρκετά µεγάλες ποσότητες καυσίµων εξαιτίας, αφενός των συσσωρευµένων αναγκών και των διευρυµένων αρµοδιοτήτων και αφετέρου των απρόβλεπτων εκτάκτων γεγονότων, που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2012 (πυρκαγιές), γεγονός που επιβάλλει τη διευθέτηση του ζητήµατος µε αυτήν την διαδικασία, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια σε καύσιµα για τις Υπηρεσίες του ήµου Ρόδου, έως της περαιώσεως του προσυµβατικού ελέγχου και τη σύναψης της νέας σύµβασης οικ. έτους 2013, µε την ίδια εταιρεία που εκδηλώνει, µόνη ενδιαφέρον, σχετικά. Θεωρεί καταλήγοντας ότι οι διαδικασίες ξεκίνησαν εγκαίρως και δεν υπήρξε καµία ολιγωρία από την πλευρά των Υπηρεσιών αλλά και της ηµοτικής Αρχής, για τη διευθέτηση του θέµατος, αλλά συγκυρίες, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, επέβαλλαν τον χειρισµό της υπόθεσης κατ αυτόν τον τρόπο. Ο Πρόεδρος, αµέσως µετά, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 17

18 Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Οικονοµικών µε αρ. πρωτ. 2/ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, (ο κ. Ζαννετίδης Φιλήµονας απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του θέµατος) µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, Τσακίρη Τσαµπίκου {σύνολο θετικών ψήφων έξι (6)} και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ.: Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Συκόφυλλου Μιχαήλ {σύνολο αρνητικών ψήφων δύο (2)} και εγκρίνει τα κάτωθι, βάσει της προαναφερθείσας υπηρεσιακής εισήγησης : 1. να διευθετηθεί η προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ήµου Ρόδου και µέχρι περαιώσεως του προσυµβατικού ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη και σύναψης της νέας σύµβασης, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος βάσει του άρθρου 72, παρ. 1, εδαφ. δ του Ν. 3852/2010, ως έκτακτο γεγονός, όπως αποδεικνύεται από τις αιτιάσεις της ανωτέρω υπηρεσιακής εισήγησης, 2. τον κατωτέρω πίνακα, όπου περιγράφονται οι άµεσες ανάγκες σε καύσιµα, της /νσης Τροχαίου Υλικού του ήµου Ρόδου, συνολικής αξίας ,00 µε Φ.Π.Α., Είδος Μονάδα Μέσος Όρος Τιµής Λιανικής/lt στο Νοµό ωδ/σου βάση Παρ/ριου Τιµών Καυσίµων ( ) (Με ΦΠΑ) Ποσότητα Ολική απάνη Χωρίς Φ.Π.Α. Βενζίνη Αµόλυβδη 95 Οκτ. Λίτρο 1, ,00 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 1, ,00 Σύνολο µε ,00 18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / 26-04-2013 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 21 / 29-10-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 26 / 20-12-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 20 εκεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 18 / 23-09-2013 Στη Ρόδο και στα Γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης ριθµός: 11 / 24 ης -05-2013 & 27 ης -05-2013 (Η συνεδρίαση της Παρασκευής 24 Μαΐου 2013 διεκόπη, για να συνεχισθεί και να περαιωθεί την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 25-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / 25-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 22-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 05-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 05 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 13 / 25-07-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής (αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 18 / 26-05-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 26 Μαΐου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 10 / 01-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 12 / 23-07-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 23 Ιουλίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 29 / 17-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία πρώην Τ.Ε..Κ.. Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 01-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 01 η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΗΓ-44Ι. Αρ. Απόφασης: 160/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8660 /22.07.2011 ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΜΩΗΓ-44Ι. Αρ. Απόφασης: 160/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8660 /22.07.2011 ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 11:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2012 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 4 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2012 ιαχείριση Πρακτικών 4 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 18-12-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/18-12-2012 Αριθ. Απόφασης: 809/18-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 14 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟ Ο ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΠΕΡΙΦ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΑΝ ΡΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΦΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 29 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 29 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 23 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 4ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 24 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Τετάρτη, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 24 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 5 η Στις 30-8 - 2006.ΕΠ.Α.Ν.ΑΛ. ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών καθαριότητας και Φωτισµού ως και ηµοτικού Φόρου έτους 2013»

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών καθαριότητας και Φωτισµού ως και ηµοτικού Φόρου έτους 2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα