ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, όπως αναγραφόταν στην πρόσκληση ηµερήσια διάταξη, µετά από προφορική συνεννόηση του Προέδρου & του Γραµµατέα, µε όλα ανεξαιρέτως τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής), σήµερα Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013 και ώρα 09:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ «περί της εκλογής µελών της Οικονοµικής Επιτροπής» & απόφαση ηµάρχου αριθ. 68/ «περί του ορισµού & ανάθεσης αρµοδιοτήτων Αντιδηµάρχων»), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τα άρθρα 72, 74 και 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο, (Αντιπρόεδρος), 2. Χριστοδούλου Μιχαήλ, 3. Κορωναίο Ιωάννη, 4. Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 6. Τσακίρη Τσαµπίκο, 7. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 8. Συκόφυλλο Μιχαήλ, ΑΠΟΝΤΕΣ: τον κ. Σαββή Εµµανουήλ (δικαιολογηµένος), ο οποίος αναπληρώνεται, όπως προβλέπεται (άρθρ. 74 & 75 του Ν. 3852/2010), από τον κ. Τσακίρη Τσαµπίκο, τον κ. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, (δικαιολογηµένος), ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθεί, αφού ο σοβαρός λόγος απουσίας του προέκυψε λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, καθώς και τον κ. Στάγκα Στέργο (αδικαιολόγητος), ο οποίος ενώ προσκλήθηκε νοµότυπα δεν προσήλθε, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του Νοµικού Συµβούλου ήµου Ρόδου κ. Στρατή Στεφ., του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κατσαρά Ανθής, υπαλλήλου του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και της κας Μακρή Τριανταφυλλιάς, υπαλλήλου του Τµήµατος Λογιστικής Εσόδων & Εξόδων της /νσης Οικονοµικών ήµου Ρόδου, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής σχετικά µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε αύξοντες αρ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 και 16, τα οποία εξετάστηκαν µε τη διαδικασία, των προ ηµερησίας διατάξεως, στη 1

2 συνεδρίαση της 14 ης , λέγοντας ότι διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι δεν τηρήθηκε η πρόβλεψη, εκ παραδροµής, του άρθρου 75, παρ. 3 του Ν.3852/2010, κατά το µέρος της ψηφοφορίας, που αναφέρεται στην απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, αβλεψία για την οποία, όπως δηλώνει αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη, εφιστώντας επίσης επί τη ευκαιρία, την προσοχή και στους αιρετούς συναδέλφους του, που συχνά πυκνά, γίνονται πιεστικοί, µε τη δικαιολογητική βάση της σοβαρότητας ή του περιορισµένου χρόνου της ευόδωσης υποθέσεων, ώστε να τίθενται θέµατα µε την προαναφερόµενη διαδικασία, προτείνοντας στο µέλλον να είναι περισσότερο φειδωλοί επ αυτού. Ως εκ τούτου, συνεχίζει, επιβάλλεται, επί του παρόντος, η ανάκληση των σχετικών αποφάσεων και η λήψη νέων, µε τις ίδιες εισηγήσεις, ώστε να διευθετηθεί σύννοµα η υπόθεση. Ο λόγος στη συνέχεια δίδεται στον κ. Συκόφυλλο Μιχαήλ, ο οποίος αναφέρει ότι θα πρέπει στο εξής να γίνει σοβαρή σύσταση στις Υπηρεσίες του ήµου να λειτουργούν καλύτερα, δηλαδή να κοινοποιούν θέµατα προς συζήτηση και λήψη απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή, µε τη δέουσα προσοχή, αλλά και στα µέλη της πλειοψηφίας να παρουσιάζονται στις συνεδριάσεις, όπως έχουν υποχρέωση και να αποφεύγεται, επίσης, να τίθενται θέµατα µε αυτήν τη διαδικασία, για να έχουν την ευχέρεια και τα µέλη της µειοψηφίας να τα παρακολουθούν και να τα µελετούν ευχερέστερα και όπως ακριβώς προβλέπεται. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σ αυτό το σηµείο αναφέρει, ότι επανέρχονται τα ανωτέρω θέµατα µε τις ίδιες εισηγήσεις και τα ίδια παραστατικά, ενώ δηλώνει για την ανάγκη καταγραφής των σχετικών πρακτικών, ότι σχετικά και µε την εκ νέου ψηφοφορία των, εν λόγω, θεµάτων θα ακολουθηθεί, ταυτόσηµη ψηφοφορία µε εκείνην των αρχικών αποφάσεων, οι οποίες έχουν λάβει αύξοντες αριθµούς: 57/2013, 58/2013, 59/2013, 60/2013, 61/2013,62/2013, 63/2013 & 64/2013, αναφορικά µε τη γενικότερη θέση των µελών της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας για κάθε επιµέρους θέµα χωριστά. Αµέσως µετά ακολούθησε εκτενής ενηµέρωσή του προς τα µέλη της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης και σχετικής διαλογικής συζήτησης, ως ακολούθως: ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν θέλω να µπω και δεν θα γίνει καµία αναφορά, αν και βρίσκεται εδώ ο εκδότης της εφηµερίδας «ΓΝΩΜΗ»,ο οποίος, ηµήτρη, είχες βγάλει, µάλλον από στοιχεία που πήρες, από την λίστα που δώσαµε για τα ληξιπρόθεσµα είναι λίστα µαϊµού και συµπεριλαµβάνονται µέσα τιµολόγια, τα οποία είχαν εκδοθεί το 10, για προεκλογικές περιόδους κ.λ.π. ή ότι κάποιοι λοιποί δικαιούχοι δεν διευκρινίζετε ποιοι είναι, ότι συµπεριλαµβάνεται ο λογαριασµός overdraft, της Εµπορικής Τράπεζας κ.λ.π. και τιµολόγια τα οποία αυτά αφαιρέθηκαν ήδη, έχουν αφαιρεθεί, για τα οποία, όµως, ενώ υπήρχαν δεν µας έφεραν τα ταµιακά διαθέσιµα, επειδή είναι εξειδικευµένη η πίστωση. Γιατί τα 21,5, στην ουσία, είναι το ανώτερο ποσό της έγκρισης των ληξιπροθέσµων, που θα µπορούσαµε, κατά την στιγµή που έγινε η αίτηση, να έχουµε. Αυτά τα στοιχεία ήταν όλα από µετάπτωση των πρώην ήµων και από τους Οργανισµούς ακόµη, τα οποία ενσωµατώθηκαν στον ήµο. ηλαδή 17 οργανισµοί, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που έχουν ήδη διαγραφεί µε ΦΕΚ κ.λ.π., που έχει γίνει παύση, έχουν µεταφερθεί αυτά τα στοιχεία. εν πάει να πει όµως και 2

3 πρέπει εµείς που ήµασταν µέσα και γνωρίζουµε τα πράγµατα του ήµου και έχουµε διατελέσει και πρώην αλλά και Αντιδήµαρχοι κ.λ.π., πρέπει να κατανοήσουµε ότι άλλο πράγµα το ποιες οφειλές έχουµε αυτή την στιγµή και άλλο πράγµα το τι θα πληρωθεί εν τέλει. Το τι θα πληρωθεί θα περάσει από µια διαδικασία ελέγχου, που αυτή την στιγµή αυτά γίνονται, και θα σας ενηµερώσω σε ποια φάση βρισκόµαστε, του ελέγχου των δικαιολογητικών, που κάθε τιµολόγιο περνάει από τέσσερεις ελέγχους, κυρίως. Περνάει, πρώτον, από το Λογιστήριο, που έχω αλληλογραφία Λογιστηρίου µε Ενότητες, αλλά και µε δικαιούχους, τους οποίους ζητάµε κάποιες ελλείψεις παραστατικών. Π.χ. ΕΑ, το γνωρίζει και ο Μιχάλης, κάποιες εκθέσεις ανάληψης δαπάνης, από πρώην ηµάρχους ή Αντιδηµάρχους, δεν είχαν υπογραφεί. Θα πρέπει να τους καλέσουµε να υπογράψουν, γιατί είναι ένα βασικό δικαιολογητικό και παραστατικό, το οποίο πρέπει να επισυναφθεί πίσω από το ένταλµα. Εάν δεν έχουµε αυτό δεν µπορεί να εκκαθαριστεί η δαπάνη. Οπότε είναι άλλο τα 21,5 και άλλο το τι θα πληρωθεί. Εµείς µπορεί να απορροφήσουµε τα 8, τα 10. εν ξέρουµε τελικά ποια θα είναι η απορρόφηση και ποιες είναι νόµιµες δαπάνες απ όλα αυτά. Κάτι άλλο ακόµη, ότι µέσα στα ληξιπρόθεσµα υπήρχαν κάποια έργα χρηµατοδοτούµενα π.χ. από ΘΗΣΕΑ. Αυτά, αφού έχουν έρθει τα χρήµατα, θα πληρωθούν από τον ΘΗΣΕΑ και δεν µπορούµε να πληρώσουµε ληξιπρόθεσµα. Άρα τα 21,5 µειώνεται αυτό το ποσό. Λέω τώρα διάφορες περιπτώσεις για να κατανοήσουµε τον έλεγχο που γίνεται, όσον αφορά την νοµιµότητα των δαπανών. εν θέλω να µπω σε αντιπαραθέσεις, εγώ θέλω να σας εξηγήσω πως είναι τα πράγµατα. Το κάθε τιµολόγιο, το κάθε ΧΕΠ µάλλον, το κάθε τιµολόγιο δεν ενταλµατοποιείται εάν δεν ελεγχθεί και δεν υπογράψει ο προϊστάµενος λογιστηρίου και ο εκδότης του εντάλµατος. Εάν δεν υπογράψει ο ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών που µπορεί να το ελέγξει και να έχει ένσταση επί της διαδικασίας και επί των δικαιολογητικών, αν δεν περάσει Επίτροπο, εάν περνάει Επίτροπο άνω των ευρώ, που εµείς όλα αυτά των ληξιπροθέσµων, εάν δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π., εσκεµµένα τα περνάµε από Ελεγκτικό Συνέδριο, για να µπορέσουµε να έχουµε την έγκρισή του και να µην κινδυνεύουµε αύριο-µεθαύριο από οποιαδήποτε καταλογιστική πράξη. Άρα περνάει και από Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον η νοµοθεσία λέει ότι πρέπει να περάσει, και µετά εγκρίνεται και από το Υπουργείο Εσωτερικών πλέον µε την λίστα που στέλνουµε, µε την κατάσταση, την εντολή εξόφλησης από το Υπουργείο για να δώσει το πράσινο φως στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων για να µπούνε τα χρήµατα αυτά. Σ αυτά υπάρχουν προϋποθέσεις και εκεί έχουµε µεγάλα προβλήµατα όσον αφορά τις ενηµερότητες. ηλαδή έχουµε αυτή την στιγµή κατάσταση για την οποία έχουν ενηµερωθεί για 150 χιλιάδες ευρώ, προς το παρόν, κάποιοι δικαιούχοι, οι οποίοι δεν µας έχουν φέρει ακόµη φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Κάτι το οποίο αν δεν το έχουµε δεν µπορούµε να στείλουµε την εντολή εξόφλησης. Οι ασφαλιστικές και φορολογικές ενηµερότητες πρέπει να έχουνε εύλογο χρονικό διάστηµα λήξης, κατά το οποίο η ηµεροµηνία που θα πληρωθούν να είναι εντάξει, ενήµεροι. Θα πρέπει να χρήµατα των παρακρατήσεων από τους φόρους του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων, που θα είναι στο ένταλµα, να δοθούν σε µας, σε ξεχωριστό λογαριασµό του ήµου, εντός ευλόγου διαστήµατος, εµπρόθεσµης ηµεροµηνίας, να τα καταβάλουµε εµείς στην ΟΥ, ή να εισπράξουµε εµείς σαν ήµος, δηµοτικούς φόρους κ.λ.π., ή να αποδώσουµε στο ΙΚΑ, τις ασφαλιστικές εισφορές που θα έχει το ένταλµα. Όλα αυτά, για να γίνει µια διαδικασία για 3

4 εντάλµατα του 2006, να σας δώσω και ένα νούµερο, δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω, ειλικρινά, θα αναφερθώ λίγο στον λογαριασµό και θα σας παραθέσω µετά και στοιχεία. Όσον αφορά τον overdraft, µπορεί, και ο Κώστας είναι εδώ και έχουµε ξαναπεί ότι εµείς ελέγχουµε την νοµιµότητα, αν υφίσταται. Εµείς 1/1/2011 και η ηµοτική Αρχή του κ. Χατζηευθυµίου, τι έκανε, 31/12/2006 είπε υπήρχε µια οφειλή δυο εκατοµµύρια ευρώ στα ταµεία του ήµου. Κώστα ναι υπήρχε στο λογιστικό σύστηµα. Κάθε Γενάρη του επόµενου χρόνου αυτά γινόντουσαν µετάπτωση και στον 81 κωδικό, όσον αφορά τις υποχρεώσεις, ερχόταν η ηµαρχιακή Επιτροπή και περνούσε έγκριση διάθεσης πίστωσης γι αυτά τα δυο εκατοµµύρια κάθε χρόνο και το 07 και το 08 και το 09 και το 10 και µας παρεδόθη εµάς κατά την απογραφή µε τις όποιες ενστάσεις, εγώ δεν εξετάζω, θα το εξετάσει ενδεχοµένως η δικαστική οδός και οτιδήποτε. Είναι όµως µέσα στις υποχρεώσεις του ήµου; Η ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, ο ιευθυντής που έχει και την ευθύνη οποιουδήποτε καταλογισµού και το Λογιστήριο είναι υπέρ της, µε κάθε επιφύλαξη, να πληρωθεί το συγκεκριµένο, γιατί έχουµε πάρει και απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, ότι θα πληρωθεί το συγκεκριµένο και σε περίπτωση που υπάρξουν αύριο-µεθαύριο δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες λένε ότι κακώς αναλήφθηκαν κάποια ή κακώς δεν έκλεισε και οτιδήποτε άλλο, και γνωρίζετε όσοι διατελέσατε και στον ήµο Ροδίων, πολύ καλύτερα ακόµα και από µένα, θα πάνε και θα καταλογιστούν σ αυτούς που είχαν κάνει την τότε πράξη. Λοιπόν αυτή η διαδικασία, σας λέω και πάλι, αν δεν είναι νόµιµη δεν θα πληρωθεί, εάν όµως το λογιστήριο, επειδή είναι και σειρά του, κατά χρονολογική σειρά, το 2006, να εξοφληθεί, εγώ θα έχω ένταλµα από την Οικονοµική Υπηρεσία, την ιεύθυνση, που υπογράφουν και ξέρετε κάτι είναι πάρα πολύ προσεκτικοί πλέον οι υπηρεσιακοί παράγοντες, το τι υπογράφουν και θα σας δείξω αλληλογραφία, πραγµατικά το τι στέλνουνε δικαστικώς και το τι αρνήσεις έχουν να ενταλµατοποιήσουνε, όποιος θέλει να έρθει κάποια µέρα να του δείξω στοιχεία, φακέλους ολόκληρους αλληλογραφίας. εν ενταλµατοποιούνε εύκολα. Περνάει από κόσκινο η κάθε δαπάνη. Γι αυτό υπάρχουν και καθυστερήσεις όµως. Αυτό όσον αφορά τον overdraft. Για το άλλο κοµµάτι, όσον αφορά τους λοιπούς δικαιούχους, είναι µία λίστα, ευρώ, λοιποί δικαιούχοι, οι οποίοι είναι µισθοδοσίες του πρώην ήµου Πεταλούδων, για το οποίο ενώ η Νοµική Υπηρεσία έχει κάνει εισήγηση να εξοφληθούν, είναι βαρέα του πρώην ήµου Πεταλούδων, βαρέα και ανθυγιεινά επιδόµατα. Είναι δικαιούχοι και εισφορές µαζί, του πρώην ήµου Πεταλούδων. Αυτά δεν µπορούσαµε να φέρουµε διακοσίων ατόµων ή εποχικό προσωπικό που προσελάµβαναν και να καταχωρήσουµε, έτσι, βγαίνει η µισθοδοσία σαν τίτλος, αυτό παραλάβαµε, λοιποί δικαιούχοι. ηµήτρη θέλω να διευκρινιστούν, γιατί δεν είναι λίστα µαϊµού. Είναι αυτά που µας µετάπτωσαν. Το τι θα πληρωθεί όµως είναι διαφορετικό. Μπορείτε όµως σαν παράκληση, και το λέω χωρίς καµία µοµφή και το ξέρεις και είµαστε και φίλοι, να µου κάνεις ένα τηλέφωνο και να σου εξηγήσω ότι αυτοί οι λοιποί δικαιούχοι δεν έτσι όπως θα το ανέφερες την ευτέρα. Πάρε µε την Παρασκευή να σου πω ότι αυτοί οι λοιποί δικαιούχοι είναι αυτή η περίπτωση, δεν είναι διάφοροι προµηθευτές που δεν έχουν ονοµατεπώνυµο. Είναι µια κατάσταση, η οποία είναι µισθοδοτική κατάσταση. εν κάνω καµία µοµφή, είσαι µέσο που εσύ θα κρίνεις το τι θα βάλεις. Όποιο νοµικό πρόσωπο, σας λέω, έχει συγχωνευθεί, αυτό έχουµε αναλάβει. ηλαδή, η ΕΚΡ είχε κάποιες απαιτήσεις. Η δηµοτική επιχείρηση καθαριότητας, µπορεί να ήτανε στα 21,5, αυτή όµως έχουµε αναλάβει 4

5 ήδη υποχρεώσεις της ΕΚΡ, ένα τεράστιο ποσό, ήδη έχουµε αναλάβει ένα ποσό, αναλαµβάνουµε και τις υποχρεώσεις, δεν θα τους δώσουµε τα χρήµατα. Θέλω να σταθώ σε ένα κοµµάτι, να σας ενηµερώσω, πέραν αυτών, δεν θέλω τίποτα άλλο να πω για αυτά τα θέµατα, ηµήτρη µέσο είστε εσείς, κρίνετε το πώς θα δουλέψετε, εγώ διευκρινιστικά, έτσι, Φιλήµονα, δεν θέλω ούτε να παρεξηγηθώ, και να αποφασίσουµε, αν θέλει να τα καταγράψει, δεν έχω τέτοια πια θέµατα. Απλά αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά την λίστα. Λοιπόν, για το 2006, θα πρέπει να πούµε ότι έχουµε τιµολόγια 560, ποσού ευρώ περίπου. Για το 2006 όσα είχαν βγει εντάλµατα, σταµατάνε την παραγραφή. Όσα είχαν βγει εντάλµατα, µπορεί να είχαν θεωρηθεί από Ελεγκτικό Συνέδριο να παρέµειναν για ταµειακούς λόγους, όλα έχουν περάσει από έλεγχο, όσα έχουν παραγραφεί έχουν βγει εκτός. Υπάρχει βεβαίως ο λογαριασµός αυτός στα ευρώ, είναι προβληµατικά 122 τιµολόγια από τα 560. Ήδη έχουµε στο excel που µας έχει δώσει το Υπουργείο για ποιο λόγο είναι προβληµατικά, υπάρχουν και οι λόγοι που είναι προβληµατικά. Υπάρχουν υπό εξέταση 33 τιµολόγια, ήδη έχουν εκδοθεί ΧΕΠ 14 και 4 είναι τα πεντακοσάρια αυτά του overdraft. Το 2007 έχουµε 597 τιµολόγια, ποσού ευρώ, ΧΕΠ 32 έχουν βγει προς το παρόν, υπό εξέταση είναι 91, δηλαδή εξετάζονται τα παραστατικά τους, ένα είναι του overdraft και τόκοι και έχουµε και προβληµατικά 48 τιµολόγια τα 250 χιλιάρικα. ηλαδή βλέπετε αναλογικά περίπου, απ αυτά που έχουν εξετασθεί θα υπερβεί το 20%. Στα προβληµατικά θα υπερβεί. Το 2008 είναι 581 τιµολόγια, , ΧΕΠ 37, overdraft στα 240 χιλιάρικα, υπό εξέταση είναι 273 και έχουµε προβληµατικά 54, προς το παρόν, τιµολόγια. Τα προβληµατικά δεν µπορούν να πληρωθούν, είτε έχουν επιστραφεί από τον Επίτροπο είτε το Λογιστήριο δεν τα ενταλµατοποιεί διότι δεν τα στέλνει. εν µπορούµε να στέλνουµε κάποια τα οποία είµαστε 1000% σίγουροι ότι Υπό εξέταση είναι 879 χιλιάρικα, δηλαδή, περίπου τα µισά ακόµα. Τα προβληµατικά είναι 38 µε 39 χιλιάδες ευρώ περίπου. Το 2009 έχουµε τιµολόγια 1141, ευρώ περίπου. Έχει βγει ένα ΧΕΠ διότι έχουµε πάρει κατά σειρά προτεραιότητας. Υπό εξέταση είναι 82 τιµολόγια, έχουν βγει προβληµατικά τα 60 προς το παρόν, ευρώ. Το 2010 είναι 2170 τιµολόγια, ευρώ περίπου, δεν έχει βγει ΧΕΠ ακόµη, διότι έχουµε πάρει τα προηγούµενα και υπάρχουν ευρώ υπό εξέταση, τα ηλαδή κάποια ακόµη 300 τόσα εντάλµατα, 400, πόσα είναι περίπου δεν τα έχουµε ακουµπήσει ακόµα του 10. Έχει ενισχυθεί λίγο το τµήµα του Λογιστηρίου για να µπορέσουµε να γίνονται αυστηροί έλεγχοι. Είναι όλα υπό εξέταση, αυτή την στιγµή. Το 2011 και το 2012, έχουµε περίπου στα είναι 800 περίπου τιµολόγια για το 2011 και 234 του Πολλά απ αυτά είναι ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ και διάφορα έργα και είναι ένα 30% που έχουν µείνει από προµήθειες, τις οποίες επιλέγουµε να πληρώσουµε τιµολόγια που είναι 1/7 κα µετά, επειδή αυτά είναι στη λίστα των ληξιπροθέσµων, δηλαδή πληρώνουµε κανονικά τιµολόγια και για να µην χάσουµε την επιχορήγηση. εν έχουν πρόβληµα το 11 και το 12 δεν έχουµε προβληµατικά τιµολόγια διότι περνάνε από διαδικασία προσυµβατικών ελέγχων και ούτω καθ εξής. Μπορεί να υπάρχει κάποια εξαίρεση, στην πορεία θα τα δούµε. Το λογιστήριο λέει ότι δεν έχουµε πρόβληµα σ αυτά τα δυο χρόνια. Αρκετά προβλήµατα θα έχουµε το 10. Αρκετά προβλήµατα θα έχουµε το 10 και εγώ δεν διαφωνώ ότι το 10, πριν ή µετά τις εκλογές, η κάθε ηµοτική Αρχή προσπαθούσε να καλύψει κάποιες εκκρεµότητες, τέλος πάντων. εν θέλω όµως να µπω στην διαδικασία και στη λογική, εγώ, να κατηγορήσω 5

6 αν δεν έχουµε αποτέλεσµα. Όταν έχουµε αποτέλεσµα, θα σας πω ότι τα προβληµατικά για το 2010 θα είναι αυτό το ποσοστό, αλλά αφού θα έχουµε αποτέλεσµα. Αυτή είναι η ενηµέρωση που µπορώ να δώσω.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος): «Εγώ, Αντιδήµαρχε, δεν σου κρύβω ότι χαίροµαι ιδιαίτερα και για τον τρόπο µε τον οποίο τοποθετήθηκες, διότι εκτιµώ ότι αντιλαµβάνεσαι, ότι ο ρόλος τον οποίο έχουµε εδώ πέρα σαν µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, δεν έχει να προτάξει το γεγονός ότι ανήκουµε σε διαφορετικές παρατάξεις. Έχει να κάνει µε κάποια στοιχεία τα οποία και εµείς υποβοηθούµε το ργο της Οικονοµικής Επιτροπής και του ήµου, αλλά κατ επέκταση είναι και µία υποχρέωση την οποία έχουµε. Είναι µια υποχρέωση την οποία αναλαµβάνουµε από τον νόµο, να γινόµαστε δυσάρεστοι. εν έχει ούτε να κάνει µε προσωπικά στοιχεία, αλλά η άσκηση κριτικής σε πολλές περιπτώσεις, εκτιµώ ότι βοηθάει περισσότερο. Εγώ για να δεις ότι σαν παράταξη µε τους συναδέλφους, έχουµε αναλογιστεί λίγο την πορεία, θελήσαµε, και θα το καταλάβεις από το κείµενο που θα διαβάσεις και θα επεκταθώ λίγο παραπέρα, έχω ετοιµάσει κάτι, για να δεις ότι είµαστε ακριβώς στο πνεύµα του ότι δεν θέλουµε να ήµαστε καταγγελτικοί, είναι όµως µια συµβατική υποχρέωση η οποία υπάρχει, στο να διεκπεραιώσουµε ένα ρόλο και να ζητήσουµε συγκεκριµένα πράγµατα, όπως εµείς τουλάχιστον τα αντιλαµβανόµαστε. Θα ήθελα λοιπόν για καθαρά λόγους ιστορικούς να το θέσω και ύστερα να πω ορισµένα πράγµατα. ώστε µου 5-10 λεπτά, δεν θα σας κουράσω παραπάνω, ( ιαβάζει από την επιστολή που έχει κατατεθεί προηγουµένως στην Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής) κ. Πρόεδρε, ως µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Ρόδου θα έπρεπε να έχουµε γνώση και αποφασιστικό ρόλο επί των οικονοµικών θεµάτων του ήµου µας και ειδικότερα των ζητηµάτων που αφορούν τις µεγάλες σε ύψος οικονοµικές εκκρεµότητες που µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την πορεία ήµου Ρόδου. Ο καταστατικός ρόλος της Οικονοµικής Επιτροπής, ειδικά σε περιόδους κατά τις οποίες δοκιµάζεται σκληρά η οικονοµική αντοχή του ήµου, θα έπρεπε να ενισχύεται µε πρωτοβουλίες αναβάθµισης της λειτουργίας της µε στόχο την αποτελεσµατικότερη δυνατότητα παρέµβασης της πάνω στα ζητήµατα που χειρίζεται. Με αφορµή ένα σηµαντικό ζήτηµα που προβληµατίζει έντονα και επηρεάζει ως βαρόµετρο την οικονοµική λειτουργία του ήµου Ρόδου, αυτό των ληξιπρόθεσµων οφειλών, αναδεικνύεται η ελλειµµατική λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής τόσο σε πληροφόρηση όσο και σε παρέµβαση. Τόσο το ύψος των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ήµου Ρόδου όσο και δύο ακόµα στοιχεία, οι πηγές από τις οποίες έχουν αυτές προέλθει και η πρόβλεψη της σχετικής νοµοθεσίας για 6

7 παρακράτηση των σχετικών ποσών από τους ΚΑΠ των επόµενων ετών στην περίπτωση λήψης χρηµατοδότησης, καθιστούν το ζήτηµα αυτό κυρίαρχο στην λήψη οικονοµικών αποφάσεων στον ήµο Ρόδου. Παρά το γεγονός αυτό, για το παραπάνω ζήτηµα η Οικονοµική Επιτροπή έχει µέχρι σήµερα αποκλεισθεί από τους χειρισµούς που έχετε υλοποιήσει και οι όποιες γνώσεις των µελών της, προέρχονται είτε από τα ΜµΕ είτε από ατοµικές πρωτοβουλίες αναζήτησης στοιχείων. Η υποβάθµιση του ρόλου της Οικονοµικής Επιτροπής σε όργανο διεκπεραίωσης τυπικών διαδικασιών και η κατάργηση του στοιχείου του πολιτικού οργάνου, είναι ζήτηµα που από εµάς δεν µπορεί να γίνει δεκτό. Η διάθεση προσφοράς και συνεργασίας, µε µοναδικό στόχο την ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και την στήριξη του ήµου Ρόδου και των δηµοτών του, διάθεση που θέλουµε να πιστεύουµε ότι δεν αµφισβητείται από πλευράς σας, υπονοµεύεται από τον συνεχιζόµενο αποκλεισµό της Οικονοµικής Επιτροπής από την πληροφόρηση αλλά και τον σχεδιασµό των λύσεων που ως προτάσεις θα έπρεπε να σταλούν από αυτήν στο ανώτατο όργανο διοίκησης του ήµου Ρόδου, το ηµοτικό Συµβούλιο. Η κρισιµότητα των καταστάσεων που τόσο ο ήµος όσο και συνολικά η κοινωνία βιώνει, δεν επιτρέπουν πλέον σε κανένα να χειρίζεται την θέση ευθύνης στην οποία βρίσκεται µε αντιλήψεις ελεγχόµενης ροής πληροφόρησης και περιχαράκωσης πίσω από µικροκοµµατικές επιδιώξεις. Η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου, µετά από δύο χρόνια λειτουργίας στα οποία υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει την συνεχή απαξίωση της (µε την κατάθεση στο ηµοτικό Συµβούλιο προτάσεων που ενώ λήφθηκαν σε αυτή µε συγκεκριµένο περιεχόµενο, άλλαξαν στον δρόµο, µε τον αποκλεισµό της από θέµατα όπως η απογραφή, η διαχείριση του θέµατος των απλήρωτων κλήσεων στάθµευσης και πρόσφατα µε αφορµή το θέµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών) βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο γνώσης, δυνατότητας παρέµβασης και σχεδιασµού. Πέρα από το προσωπικό στοιχείο, που έχει να κάνει µε τα αισθήµατα των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, εστιάζουµε στην ουσία της παρουσίας µας στα όργανα διοίκησης του ήµου µας και που δεν είναι άλλη από το να υπηρετήσουµε τους δηµότες της Ρόδου που σήµερα απαιτούν λύσεις, προτάσεις και παρεµβάσεις. Απαιτούν όµως και βελτίωση του δείκτη δηµοκρατίας που τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί καθίζηση στην αντίληψη του µέσου πολίτη. Η συνεχιζόµενη αποµάκρυνση των πολιτών από την πολιτική, ο κλονισµός της εµπιστοσύνης τους στους αιρετούς και η καχυποψία αποτελούν βόµβα στα θεµέλια µίας δηµοκρατικά οργανωµένης κοινωνίας. 7

8 Ο πρώτος βαθµός αυτοδιοίκησης, που αποτελεί και το λεγόµενο κύτταρο αυτής της κακοποιηµένης δηµοκρατίας, οφείλει να σταθεί πρώτος στον αγώνα αντιστροφής του κλίµατος. κ. Πρόεδρε, από την θέση που υπηρετείτε, έχετε µεταξύ άλλων και την ευθύνη όχι µόνο της προστασίας αλλά της προαγωγής των θεσµών. Στην Οικονοµική Επιτροπή οφείλετε, να λειτουργήσετε µε τρόπο που να ενισχύει αποφασιστικά την διαφάνεια της πολιτικής ζωής αυτού του τόπου. Οφείλετε να θέσετε σε γνώση των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής το σύνολο των αναλυτικών στοιχείων που συνθέτουν το πρόβληµα των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ήµου Ρόδου σε όλες τις διαστάσεις και τις (παρακάτω) παραµέτρους αυτού : Εδώ είναι το σηµείο στο οποίο θέλω να ζητήσω δυο πράγµατα επισήµως πλέον. - Οφείλετε να γνωστοποιήσετε στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής τον πρώην ήµο προέλευσης ενός εκάστου εντάλµατος ή τιµολογίου. - Οφείλετε να γνωστοποιήσετε στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής την ακριβή αιτιολογία των 373 ενταλµάτων που φέρουν την ένδειξη ιάφοροι ικαιούχοι και έχουν συµπεριληφθεί στην λίστα ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχετε αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η παραπάνω υποχρέωση σας, εκτός από τυπική είναι και ηθική. Για τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής που προέρχονται από την δηµοτική παράταξη Η Ρόδος Μπροστά Κώστας Ταρασλιάς Αντιπρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής Όπως βλέπεις, Αντιδήµαρχε, και επειδή είναι γραπτό το κείµενο το αποδεικνύει, δεν έχουµε καµία διάθεση να σταθούµε απέναντι στην Οικονοµική Επιτροπή, µε ένα τρόπο καθαρά αντιπολιτευτικό, βλέπεις ότι, και χαίροµαι που και εσύ µε την τοποθέτηση σου υπήρξες σ αυτό το κοµµάτι, πριν από µας, αρκετά, ας µου επιτραπεί η έκφραση, δεν είναι κοµψή, αρκετά βελτιωµένος σε σχέση µε το θέµα των κλήσεων, το οποίο θεωρώ ότι ήταν ατυχές. Εγώ δεν θεωρώ ότι σ αυτό τον ήµο ερχόµαστε για να µαλώσουµε, εξάλλου η µικρή µας κοινωνία είναι τέτοια που αυτό το κείµενο είναι µία συλλογική εργασία των ανθρώπων της Οικονοµικής Επιτροπής, οι οποίοι αποφασίσαµε ότι δεν µας ενδιαφέρει η αντιπαράθεση, µας ενδιαφέρει να βοηθήσουµε και αν µου επιτρέπεις να σου πω, υπάρχουν πολύ µεγάλα πολιτικά 8

9 ζητήµατα µε τα ληξιπρόθεσµα. ηλαδή όπως αυτά τα ανέδειξε η εφηµερίδα, έχει να κάνει µε το πώς αντιλαµβάνονται τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και δεν θέλω να συγχέετε ότι υπάρχει αναφαίρετο δικαίωµα του δηµοσιογράφου να αναλύει κάποια πράγµατα. Όµως εγώ θα επιµείνω σ αυτά, που ο επί κεφαλής της παράταξης ο κ. Χατζηµάρκος είπε στην συνέντευξη, ότι τίθενται πολύ µεγάλα ερωτήµατα, όπως π.χ. το να λέµε σε µια περίοδος κρίσης ότι επιτέλους θα µπορέσουµε να ικανοποιήσουµε την αγορά και τους ιδιώτες που στενάζουν δεν είναι αληθές, διότι το βλέπουµε από την ανάλυση των στοιχείων, ότι δεν προκύπτει µια ανάσα προς την αγορά, όταν αυτό έχει να καλύψει είτε το overdraft, που θα µου επιτρέψεις να σου πω, ότι καταλαβαίνω την λογική σου ότι είναι µια τυπική διαδικασία, αλλά φοβάµαι ότι τοποθετώντας ένα τόσο µεγάλο ζήτηµα µέσα σε ένα τέτοιο κείµενο, ενδεχοµένως προβαίνουµε και σε µια νοµιµοποίηση, την οποία η ίδια η Τράπεζα είχε σταµατήσει επειδή δυο ολόκληρα χρόνια, το είχα πει και στο ηµοτικό Συµβούλιο, όταν ήρθε προς ψήφιση οι τόκοι του δεύτερου εξαµήνου του 11, µια τράπεζα η οποία σταµάτησε επί δυο ολόκληρα χρόνια να οχλεί την προηγούµενη ηµοτική Αρχή, ξαφνικά βρίσκει την ευκαιρία. Υπάρχουν ευθύνες, όχι µόνο προς τους προηγούµενους αιρετούς, για ενδεχόµενο καταλογισµό, υπάρχουν ευθύνες και στα ηµόσια Ιδρύµατα, και αν είναι προς το συµφέρον του ήµου µας, δεν είναι η λογική µας να καταλογιστεί στις προηγούµενες διοικήσεις, δεν µας ενδιαφέρει να κυνηγηθούν οι αιρετοί, κάποιες διαδικασίες δεν ακολούθησαν και αυτοί. Και έχει µεγάλη σηµασία αυτό που λέω διότι ενώ σαν µια παράταξη είµαστε πολύ κοντά σε αυτό που ονοµάζεται ελεύθερη οικονοµία και αγορά, θεωρούµε ότι πρέπει να διέπεται από νόµους, από νόµους οι οποίοι, σε τελευταία ανάλυση οφείλουν και αυτοί να τηρούνε, αν θέλουν να είναι µέσα στο παιχνίδι, όπως πρέπει να είναι. Πρέπει επίσης να τονίσουµε ότι είναι πού σηµαντικό και αναφέρθηκε και προηγουµένως από τους συναδέλφους, ότι αν θέλουµε πραγµατικά να λειτουργήσουµε δηµοκρατικά και να ρίξουµε φως, θα πρέπει το σκοτεινό 10 και η περίοδος των εκλογών να φανεί ξεκάθαρα. Έχει δικαίωµα ο πολίτης να γνωρίζει. Έχει δικαίωµα να µπορέσει να αναγνωρίσει ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που προεκλογικά καλύπτουν τελικά και πόσοι απ αυτούς έχουν πρόβληµα διαδικασιών. ιότι αποδεικνύεται ότι όχι τυχαία η κοινωνία µας βάζει στο περιθώριο. Είναι απόφαση δική σου, Αντιδήµαρχε, διότι πέρα από τον ήµαρχο και την ηµοτική Αρχή συνολικά, σαν σύνολο, και ο καθένας µας ξέρει το προσωπικό του στίγµα και αναδεικνύεται απ αυτό, αυτό το οποίο περιγράφουµε στο κείµενο, περί λειτουργίας δηµοκρατικής, που δεν έχει να κάνει µε ένα χαρακτηρισµό ότι δεν λειτουργείς δηµοκρατικά, αλλά ενδεχοµένως κάποιες παραλείψεις, οι οποίες οφείλουµε να τις θέσουµε εδώ πέρα, διότι είδες στο παρελθόν και θέµατα που είχαν να κάνουν από την πρώτη πράξη που κληθήκαµε από κοινού, όπως η ανάληψη όλων των υποχρεώσεων από τους προηγούµενους ήµους, η απογραφή, στην απογραφή δεν λειτουργήσαµε όπως έπρεπε, και αυτό θα το πληρώσουµε. Και θα µου επιτρέψεις να σου πω, ότι και µέσα τελικά απ αυτό το κείµενο, διαφαίνεται ότι κάποιες υποχρεώσεις δηλώνεις τώρα, δηλώνεις ότι µπορεί να είδαµε κάποιους οργανισµούς οι οποίοι διαλύθηκαν και είναι υποχρέωση του ήµου, δεν βλέπω όµως να περιγράφονται υποχρεώσεις, τις οποίες ο νόµος 4071, τώρα, του Νοεµβρίου, όπως είναι υποχρεώσεις για τα ασφαλιστικά ταµεία των πρώην επιχειρήσεων ενσωµατώνοντας αυτά σαν ληξιπρόθεσµες οφειλές. Άρα, ακόµα, δηλαδή, και σ αυτό που λες, κάποιες υποχρεώσεις υπήρχαν σε επιχειρήσεις, ακόµα και αυτό δεν» 9

10 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Σε νοµικά πρόσωπα.» ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιπρόεδρος): «Περιγράφονται όµως και επιχειρήσεις. Κάποιες λοιπόν υποχρεώσεις που υπήρχαν δεν ενσωµατώνονται. Αυτά και ευελπιστώ µετά από την τοποθέτηση την οποία και εσύ ο ίδιος έκανες και χαίροµαι γι αυτό, να ακολουθήσει η επόµενη περίοδος, έτσι µε µία πραγµατικά, από την πλευρά σου, προσπάθεια να µπορέσουµε να έχουµε µε καλύτερη ενηµέρωση, διότι είναι και προς το συµφέρον του ήµου.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Εγώ δεν πρόκειται να καθυστερήσω, κύριε Πρόεδρε, ούτως ή άλλως καλυπτόµαστε από το κείµενο, αλλά πραγµατικά έχω, όταν διάβασα αυτό το κείµενο, µου γεννώνται πάρα πολλές απορίες, ως προς την διαδικασία την οποία εκπονήσατε. ηλαδή, αδυνατώ να καταλάβω ότι ενταλµατοποιήσατε όλα αυτά τα εντάλµατα και τα στείλατε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, έτσι; Άρα πιάσατε τιµολόγια και απαιτήσεις. Για το overdraft, είναι γνωστά κ.λ.π., κ.λ.π. Υπάρχουν όµως οι απαιτήσεις, τι απαιτήσεις µπορεί να έχει η ΡΟ ΩΝ ΑΕ από τον ήµο; ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Προγραµµατική σύµβαση.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Υπήρχε προγραµµατική σύµβαση και είχε κοπεί τιµολόγιο;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν λέω ότι θα πληρωθεί.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «εν λέω και εγώ αυτό. Πρόεδρε, κοίταξε όµως κάτι, µε το αν κάποια δεν θα πληρωθούν ή θα πληρωθούν ή οτιδήποτε άλλο, στερείς από την λίστα κάποια άλλα τιµολόγια.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Όχι κανένα, κανένα. Να διευκρινίσω κάτι. ε µπορούσαµε να βάλουµε τιµολόγιο µετά την 1/7, ότι είχαµε µέχρι την 30/6, έχουν συµπεριληφθεί στην λίστα. Κανένα δεν αφήσαµε έξω.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Όλα τα προµηθευτών, τα πάντα;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Τα πάντα.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Θα µπορούσατε να βάλετε και ασφαλιστικά ταµεία;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Μα τα ασφαλιστικά ταµεία τα καθαρίσαµε. εν έχουµε υποχρέωση προς τα ασφαλιστικά ταµεία.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Ληξιπρόθεσµες, δεν έχουµε υποχρεώσεις;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Όχι τις καθαρίσαµε πέρσι µε νόµο.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Και τις απαιτήσεις των δικαιούχων µε τι τρόπο τις αναγνωρίσατε και τις στείλατε στο Υπουργείο;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Ποιες απαιτήσεις δικαιούχων;» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Τις µισθοδοσίες.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «εν αναγνωρίστηκαν, αυτό είναι από µετάπτωση. Μας βγάζει το πρόγραµµα ότι έχετε ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις ανά κατηγορία, αυτά στείλαµε στο Υπουργείο. εν εξετάσαµε την νοµιµότητα τους ακόµη. Αν πιάναµε να εξετάζαµε την νοµιµότητα για , για πόσα τιµολόγια, δεν θα µας έφτανε όχι ηµεροµηνία..» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Ώστε δεν υπάρχουν τιµολόγια.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Όχι βέβαια, για τους δικαιούχους δεν υπάρχουν τιµολόγια, υπάρχουν µισθοδοτικές καταστάσεις.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Με ποιο τρόπο στάλθηκε αυτή η απαίτηση;» 10

11 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Μισθοδοτική κατάσταση του ήµου Πεταλούδων.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Μισθοδοτική κατάσταση µόνο του ήµου Πεταλούδων;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Να σας τα καταθέσουµε. Ήδη έχει αναφερθεί, θα σας τα καταθέσουµε, θα φέρουµε ονοµατεπώνυµα, την κατάσταση της µισθοδοσίας, όλα. Μιχάλη θα σου τα δώσω.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Αυτοί που ήταν στο 176, συµπεριελήφθησαν;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Όχι, γιατί αυτά βγήκαν µετά το δεύτερο εξάµηνο του 12.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «εν είχαµε προηγούµενους, στο 176;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Όχι, αυτοί πληρώθηκαν, τελειώσανε. Έχουν εξοφληθεί αυτά. Έχουν εξοφληθεί. Είναι αυτά που έχουν µείνει. Απλά υπάρχει µια αντίθεση της παράταξης της µειοψηφίας. εν θα διαφωνήσω σε κάποια σηµεία. Και όποιος εργάζεται και µέσα σε ένα τόσο τεράστιο φορέα που µου έλαχε να είµαι σ αυτή τη θέση, ειλικρινά δεν ξέρω σε πόσους θα ευχόµουνα να ήταν σ αυτή την θέση, και να βάλουνε σε δυο χρόνια µια τάξη σε ένα και πόσο θα µπορούσε αυτός όποιος και να ήτανε να σταθεί τόσο τέλεια σε ενηµέρωση, σε επίπεδο συνεννόησης, συνεργασίας, τέλος πάντων, ας το κρίνουν άλλοι αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο στο συγκεκριµένο. Υπάρχει όµως και βλέπω µια, σηµείωσα κάποια λέξη, «απαξίωση των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής», δεν θεωρώ ότι απαξιώθηκε ποτέ η Οικονοµική Επιτροπή και εγώ σ αυτό το κείµενο που µου έχεις δώσει, Κώστα, θα απαντήσω και εγώ πολιτικά, για να υπάρχει µια πραγµατική απάντηση για τα πεπραγµένα της Οικονοµικής Επιτροπής και για το πώς λειτουργεί η Οικονοµική Επιτροπή. Επί πλέον δεν µπορώ να σταθώ στη λέξη «δηµοκρατία», ότι δεν έχουν γίνει δηµοκρατικές διαδικασίες µέσα σ αυτό το όργανο το συλλογικό και θεωρώ ότι γίνεται µια ενηµέρωση, όσο το δυνατόν, καλύτερη, στα πλαίσια των δυνατοτήτων και της Υπηρεσίας και των δικών µου δυνατοτήτων. Θεωρώ ότι γίνεται µια πάρα πολύ καλή ενηµέρωση. Τώρα, αν δεν ενηµερώσαµε για το κάθε ένα τιµολόγιο από πού προέρχεται, ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές φορές η µειοψηφία κάνουν ερωτήσεις για τις οποίες οι περισσότερες ερωτήσεις κατά 99%, απαντώνται και µάλιστα µε τρόπο ξεκάθαρο. Γι αυτό άλλωστε απαντήσαµε και σ αυτό το συγκεκριµένο ερώτηµα που είχατε καταθέσει, για το τι περιλαµβάνεται µέσα στην κατάσταση, απαντήσαµε, και από κει προέκυψαν όλα αυτά τα ερωτήµατα και τα ερωτηµατικά. Μιλάµε για εκατοντάδες σελίδες, για τις οποίες δεν θεωρούσα ότι θα έπρεπε να το είχα φέρει ανά τιµολόγιο στην Οικονοµική Επιτροπή. Θεωρώ όµως ότι είναι υποχρέωση µας και υποχρέωση σας να κάνετε τις ερωτήσεις και τον έλεγχο σαν µειοψηφία, για το κάθε τι που γίνεται στην ιεύθυνση Οικονοµικών. Το θεωρώ δικαίωµα και πραγµατικά χαίροµαι όταν και εµείς έχουµε µια µειοψηφία που είναι υπέρ του ελέγχου για να βελτιωνόµαστε και εµείς και να προστατευόµαστε κιόλας. Ειλικρινά το χαίροµαι, να υπάρχει µια προστασία, γιατί πολλές φορές από παρατηρήσεις µέσα σ αυτό τον όγκο δουλειάς που έχουµε, µέσα από παρατηρήσεις, θεωρώ, ότι και εµείς µπορούµε να βελτιωθούµε και να προστατευτούµε. Αυτό όµως που βλέπω, ότι υπάρχει µια αντίθεση µεταξύ των λεγοµένων σας για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του ήµου, τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους ήµους, των ήµων προς τρίτους, αλλά έρχεστε σε αντίθεση µε τις οφειλές, που συνεχώς το φέρνετε θέµα, της ΡΟ ΩΝ και της Α ΕΚΑΜ, µήπως εκεί τα 11 εκατοµµύρια ευρώ ήταν όλα νόµιµα; ηλαδή λέτε να αναλάβουµε τις υποχρεώσεις αυτών των εταιρειών, µε τις όποιες προσλήψεις έχουν γίνει, από οποιονδήποτε Πρόεδρο ιοικητικού Συµβουλίου της ΡΟ ΩΝ και της Α ΕΚΑΜ, να τις αναλάβουµε τις υποχρεώσεις, να τις 11

12 πληρώσουµε, αυτό λέτε, εκκαθαρίστε, προχωρήστε σε εκκαθάριση για να αναλάβουµε υποχρεώσεις, να δώσουµε τα χρήµατα..» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Εµείς είπαµε να συγχωνευθεί µε τις Πηγές Καλλιθέας.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Τώρα τελευταία που φέρατε το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο, φέρατε θέµα και έχετε µια αντίθεση στο θέµα των ληξιπροθέσµων. Και εµείς είµαστε ξεκάθαροι και λέµε για να προκύψουν, ποια είναι νόµιµα, ποιες είναι νόµιµες δαπάνες, δηλαδή τι πιο ξεκάθαρο, από την ηµοτική Αρχή που λέει, ας γίνει έλεγχος από το Υπουργείο Οικονοµικών, από ελεγκτές της Επιθεώρησης Οικονοµικών, ας γίνει ο έλεγχος, να προκύψει από τον έλεγχο αυτόν, ποιες είναι τελικά οι νόµιµες δαπάνες, ποιες είναι οι υπερτιµολογήσεις, τι έχει γίνει, για να αναλάβουµε επιτέλους και αυτές τις υποχρεώσεις. Αλλά να µην αναλάβουµε υποχρεώσεις τις οποίες ήταν, όπως λέτε και εσείς, προεκλογικά γραµµάτια οιονδήποτε ήταν σαν Πρόεδροι, ιευθύνοντες Σύµβουλοι, ιοικητικά Συµβούλια στις συγκεκριµένες εταιρείες κ.λ.π. Να µε συγχωρήσετε, αλλά βλέπω σ αυτό, υπάρχει µια αντίθεση στην λογική και στην πολιτική. Εµείς έχουµε µια ξεκάθαρη θέση, ότι θέλουµε να πληρώσουµε, να αναλάβουµε υποχρεώσεις, αλλά το νόµιµο κοµµάτι των υποχρεώσεων που αναλογεί. Αυτό θέλουµε.» ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: «Μια τοποθέτηση µισού λεπτού. Ως µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, εκπλήσσοµαι ειλικρινά από την επιστολή του κ. Ταρασλιά, τον οποίο σέβοµαι απριόρι, και το ξέρει, όπως και τα υπόλοιπα µέλη της αντιπολίτευσης, θεωρώ ότι είναι από τις καλές φωνές του ηµοτικού Συµβουλίου. Απλά, ήθελα να τονίσω το εξής, µερικές φορές, ως πρώτη φορά αναµιγνυόµενος µε τα κοινά, έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι από σας είσαστε παρθενογένεση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μου γεννιέται και η εντύπωση, και δεν ξέρω, Αντιδήµαρχε µου, είναι σαν να είµαστε εµείς οι υπαίτιοι των ληξιπροθέσµων και όλων αυτών που έχουν γίνει χρόνια ολόκληρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό αντιλαµβάνοµαι. Ο καθένας έχει την ιστορία του κύριε Συκόφυλλε, έχει κριθεί και θα κρίνεται, εν πάσει περιπτώσει, εγώ, Αντιδήµαρχε µου, δηµόσια, και επειδή δεν ξέρω, θα πρέπει στην έγγραφη τοποθέτηση του κ. Ταρασλιά, θέλω και εγώ σαν παράταξη να απαντήσουµε.» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: «Θα απαντήσουµε σαν µέλη της παράταξης µας.» ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: «Υπάρχουν προβλήµατα, το ξέρετε, συµφωνώ µε τον κ. Ταρασλιά και µε τους ανθρώπους που πιστεύω ότι τα προβλήµατα του τόπου δεν είναι ούτε πράσινα ούτε κόκκινα, ούτε είναι κίτρινα, απλά θέλουνε καλές φωνές και καλούς διαχειριστές. Ευχαριστώ πολύ.» ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ: «Μία παρατήρηση, όσο δεν διευκρινίζετε, ποιος άφησε τι, θα τους παίρνει όλους η µπόρα.» ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ: «Απλώς και εγώ έτσι λιγάκι ενίσταµαι, όλα µπορώ να τα δικαιολογήσω και πραγµατικά και η γλώσσα και η γραφή που έχει γίνει είναι πάρα πολύ καλή, σε πολλά σηµεία θα µπορούσα να συµφωνήσω µε τον Κώστα τον Ταρασλιά, απλώς το θέµα της βελτίωσης του δείκτη της δηµοκρατίας και την αποµάκρυνση των πολιτών από την πολιτική και τον κλονισµό της εµπιστοσύνης τους στους αιρετούς, κάποια στιγµή θα πρέπει να ψαχτούµε και µεταξύ µας. Πρέπει να ψαχτούµε όλοι µας, γιατί εγώ µέχρι σήµερα και ο Γιάννης, ας πούµε, δεν ασκήσαµε ποτέ διοίκηση, εκτός από τα δυο αυτά χρόνια. Οπωσδήποτε όλα αυτά έχουνε ονοµατεπώνυµο, και αυτό που λέει και ο Μιχάλης, συµφωνώ απόλυτα µαζί του, και νοµίζω ότι τα έχει καταθέσει και ο Νίκος, ότι τα 110 εκατοµµύρια, υπάρχουν 12

13 στοιχεία από που προέρχονται. Η προίκα των 110 εκατοµµυρίων, υπάρχει και η προίκα από πού προέρχεται. Ο κλονισµός του κόσµου προς τους αιρετούς είναι το πώς ασκήσαµε διοίκηση µέχρι σήµερα, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Γι αυτό ακριβώς τον λόγο, και έχω πει ακριβώς πολλές φορές ότι δεν πρέπει, τουλάχιστον ορισµένοι οι οποίοι άσκησαν διοίκηση εδώ και είκοσι χρόνια, να είναι πιο προσεκτικοί και στις εκφράσεις τους, αλλά και στις παροτρύνσεις τις οποίες δίνουνε προς τον κόσµο. Αυτό θέλω να πω, κατά τα άλλα πιστεύω ότι θα δοθούνε οι εξηγήσεις από τον Πρόεδρο, όλα αυτά τα ερωτήµατα τα οποία βάζει η παράταξη του κ. Χατζηµάρκου και η Οικονοµική Επιτροπή της µειοψηφίας, που την προέλευση ενός εκάστου εντάλµατος ή τιµολογίου, που όχι µόνο η µειοψηφία αλλά και εµείς θα πρέπει να το γνωρίζουµε. Επίσης τα 373 εντάλµατα που φέρουν «διάφοροι δικαιούχοι», αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο, να το γνωρίζουµε όλοι µας, που είναι αυτά τα ληξιπρόθεσµα και που απευθύνονται αυτά. Βεβαίως και το έχει πεις και συµφωνώ απόλυτα µαζί σας. Λοιπόν, όπως θέλετε και εσείς να υπάρχει φως σε όλα τα ζητήµατα, έτσι και εµείς θέλουµε ενηµέρωση και φως σε όλα τα ζητήµατα και εγώ και όλοι µας και ο Νίκος, επειδή γνωρίζω τον χαρακτήρα του κ.λ.π. και του ηµάρχου, πιστεύω ότι όλοι µας θέλουµε να γνωρίζουµε, από πού προήλθαν πρώτα από όλα αυτά τα 110 εκατοµµύρια και τα γνωρίζουµε, µας τα έχει εξηγήσει, µας τα έχει φέρει πάρα πολλές φορές και προς το ηµοτικό Συµβούλιο, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, και πιστεύω ότι όλοι προς το κοινό συµφέρον δουλεύουµε, και εσείς από την πλευρά της µειοψηφίας και εµείς από την πλευρά σαν διοίκηση, την οποία πρέπει να ασκούµε.» Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος, επεσήµανε την ύπαρξη πέντε (5) κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ.3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως), σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί της απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων, µε τη διαδικασία της κατεπείγουσας περίπτωσης, βάσει του άρθρου 72, παρ. 1, εδαφ. δ του Ν. 3852/2010, ύψους συνολικής δαπάνης ,00 ευρώ, για τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ήµου Ρόδου, βάσει σχετικής εισήγησης του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Οικονοµικών, θέµα που άπτεται της εύρυθµης λειτουργίας του συνόλου των Υπηρεσιών και ως εκ τούτου επιβάλλεται να διεκπεραιωθεί το δυνατόν συντοµότερα, το δεύτερο θέµα (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως), σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί της εξέτασης της σχετικής ένστασης, της έγκρισης του πρακτικού της αρµόδιας Επιτροπής και της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του έργου «Μετατροπή υφιστάµενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ηµοτικής Βιβλιοθήκης Τ. Κ. Σορωνής», θέµα που θα πρέπει να διεκπεραιωθεί τάχιστα για τις ανάγκες στέγασης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της τοπικής κοινωνίας, ελλείψει άλλων χώρων στην περιοχή για τη στέγαση πανοµοιότυπων δραστηριοτήτων, το τρίτο θέµα (3 ο προ ηµερησίας διατάξεως), σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί της έγκρισης της µελέτης και κατάρτισης των όρων 13

14 διακήρυξης του διαγωνισµού για την προµήθεια Ξυλείας, έτους 2013, πρώτης ύλης που είναι εντελώς απαραίτητη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, για τη λειτουργία επιµέρους υπηρεσιών του ήµου, τέταρτο θέµα (4 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί του ορισµού πληρεξουσίου δικηγόρου του ήµου Ρόδου προκειµένου να παραστεί σε δίκη το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, το πέµπτο θέµα (5 ο προ ηµερησίας διατάξεως) σχετίζεται µε τη λήψη απόφασης περί των εξωδίκων συµβιβασµών που εισηγείται ο Νοµικός Σύµβουλος του ήµου Ρόδου κ. Στρατής Στεφ., βάσει σχετικών αιτήσεων των ενδιαφεροµένων, ώστε να εισαχθούν ως θέµατα, απαραιτήτως, σε επόµενη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα, για τα ανωτέρω θέµατα, όπως αυτά προεκτέθηκαν και σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, να ενταχθούν για συζήτηση, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις. Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, προτείνει να εξεταστούν τα θέµατα που συµµετέχουν στην ηµερήσια διάταξη, όπως αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί, αφού προηγηθούν τα προαναφερόµενα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα. ΘΕΜΑ (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ.148/2013 (Α..Α.: ΒΕ56Ω1Ρ-ΙΑΧ) (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Λήψη απόφασης περί της απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, βάσει του άρθρου 72, παρ. 1, εδαφ. δ του Ν. 3852/2010, συνολικής δαπάνης ύψους ,00 ευρώ, για τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ήµου Ρόδου. (Εισήγηση Τµήµατος Προµηθειών /νσης Οικονοµικών αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της /σης Οικονοµικών µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται, τα κάτωθι: «Θέµα : Εισήγηση για προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου µε τη διαδικασία του έκτακτου. Προς την Οικονοµική Επιτροπή, κύριοι, το Τµήµα µας στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων, διεξήγαγε στις 27/03/2013 δηµόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του ήµου έτους Με την απόφαση 104/2013 της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού το οποίο ήταν γόνιµο όσον αφορά τόσο τα λιπαντικά, όσο και τα καύσιµα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αµόλυβδης και πετρέλαιο θέρµανσης ). Ο ανάδοχος για τη προµήθεια των καυσίµων για το 2013 είναι η 14

15 εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Επίσης, στο τέλος του χρόνου µε την απόφαση 832/ του.σ., ακολουθήσαµε τη διαδικασία της παράτασης των συµβάσεων του 2012 για τα καύσιµα και τα λιπαντικά, η οποία λήγει στις 30/06/2013. και ανάδοχος για την προµήθεια των καυσίµων ήταν η εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οι ποσότητες που είχαν προβλεφθεί στη µελέτη του διαγωνισµού για το 2012, όσον αφορά τα καύσιµα λόγω των συσσωρευµένων αναγκών των οχηµάτων του ήµου αλλά και των διευρυµένων αρµοδιοτήτων του ήµου µας αλλά και των έκτακτων αναγκών µε τις πυρκαγιές που αντιµετωπίσαµε το καλοκαίρι του 2012, τείνουν να τελειώσουν και δεν θα είναι επαρκείς µέχρι να λήξει ο προσυµβατικός έλεγχος του ελεγκτικού συνεδρίου, παρότι στη διακήρυξη αλλά και στη σύµβαση µε την εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του 2012 προβλέψαµε και την παράταση για 6 µήνες χωρίς όµως αύξηση των συµβατικών ποσοτήτων και της συµβατικής αξίας. Το Τµήµα µας έχει ήδη στείλει από 15/04/2013 το φάκελο στο 6ο τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Αθήνα για Έλεγχο νοµιµότητας του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού, για τη προµήθεια Καυσίµων και λιπαντικών του ήµου Ρόδου έτους Επειδή, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει περιθώριο ενός µηνός για να απαντήσει, εικάζουµε ότι οι συµβάσεις µε τους αναδόχους της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών θα υπογραφούν περί τα τέλη Μαΐουαρχές Ιουνίου. Όπως καταλαβαίνετε οι φετινές διαδικασίες, για την προµήθεια καυσίµων, δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου και ιδιαίτερα τώρα που ξεκινάει η τουριστική περίοδος για το νησί µας και οι ανάγκες είναι διευρυµένες. Άλλωστε η προµήθεια καυσίµων επηρεάζει πολλά θέµατα και αρµοδιότητες του ήµου µας όπως: καθαριότητα, συνθήκες υγιεινής, εµφάνιση ενός τουριστικού ήµου, κτλ. Μετά τα ανωτέρω, σας αναφέρουµε ότι όλες οι διαδικασίες του διαγωνισµού ξεκίνησαν εγκαίρως, ήδη από το Ιανουάριο και δεν υπήρξε ολιγωρία από µέρους µας. Σας εφιστούµε επίσης την προσοχή ότι σαν διεθνής διαγωνισµός έπρεπε να αποσταλεί στην εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης 52 µέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισµού, αλλά το Τµήµα µας αποστέλλοντας τη διακήρυξη ηλεκτρονικά στην εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης και αναρτώντας στην ιστοσελίδα του ήµου τη µελέτη, του όρους της διακήρυξης και τη περίληψη µειώσαµε το χρονικό διάστηµα στις 40 ηµέρες. Αφού, λοιπόν, λάβαµε υπ όψιν µας όλα τα ανωτέρω και επειδή : Οι διαδικασίες διαγωνισµών ξεκίνησαν εγκαίρως και χωρίς καµία καθυστέρηση από µέρους µας οι υπάρχουσες διαδικασίες αφήνουν ένα κενό περίπου ενός µήνα στην προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών το οποίο οφείλεται σε γεγονότα που δεν µπορούσαν να προβλεφθούν η προµήθεια των καυσίµων ανήκει στις υποχρεωτικές δαπάνες και η µη προµήθεια αυτών µπορεί να δηµιουργήσει σωρευτικά προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία του ήµου επειδή υπάρχει ήδη µειοδότης και το έκτακτο γεγονός έρχεται να καλύψει ένα πολύ συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα περίπου ενός µήνα 15

16 κρίνεται, λοιπόν ιδιαίτερα αναγκαίο να ακολουθήσουµε την διαδικασία του έκτακτου γεγονότος για όσο διάστηµα χρειαστεί µέχρι να καταλήξουν γόνιµα οι φετινές διαδικασίες για τη κατηγορία των καυσίµων (πετρέλαιο κίνηση και βενζίνη αµόλυβδη). Οι ανάγκες, σύµφωνα µε τη διεύθυνση τροχαίου υλικού, προβλέπεται να είναι ως κάτωθι: Είδος Μονάδα Μέσος Όρος Τιµής Λιανικής/lt στο Νοµό ωδ/σου βάση Παρ/ριου Τιµών Καυσίµων ( ) (Με ΦΠΑ) Ποσότητα Ολική απάνη Χωρίς Φ.Π.Α. Βενζίνη Αµόλυβδη 95 Οκτ. Λίτρο 1, ,00 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 1, ,00 Σύνολο µε Φ.Π.Α ,00 ΣΥΝΟΛΟ µε µέθοδο αποφορολόγησης ,62 Φ.Π.Α. 16% ,38 Συνολική δαπάνη 130,510,00 Έχοντας υπ όψιν τα εξής 1. Το γεγονός ότι στα τρία χρόνια του Καλλικράτη η µόνη εταιρεία που εκδηλώνει ενδιαφέρων για τη προµήθεια καυσίµων είναι η εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 2. Το γεγονός ότι έχουµε ενεργή σύµβαση µε την εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 1% επί τοις εκατό στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης στo Νοµό ωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιµών καυσίµων του Υπουργείου Οικονοµίας και οικονοµικών) για τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης. 3. Το γεγονός ότι για το διαγωνισµό για την προµήθεια καυσίµων για το έτος 2013 µειοδότης είναι η εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 0,5% επί τοις εκατό στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης στo Νοµό ωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιµών καυσίµων του Υπουργείου Οικονοµίας και οικονοµικών) για τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρµανσης. 4. Το ότι βάση του άρθρού 103 παρ. γ. του Ν.3436/2006 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 72 παρ. δ. του 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική επιτροπή είναι αρµοδιότητα της να προβεί σε απ ευθείας ανάθεση στις περιπτώσεις προµηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης µελετών και εκτέλεση έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 16

17 5. Το εβδοµαδιαίο δελτίο επισκόπηση τιµών του υπουργείου ανάπτυξης µε αρ. πρωτ. Υ3-1040/ Μετά τα ανωτέρω, ζητάµε από την Οικονοµική Επιτροπή : 1. Να εγκρίνει τη διαδικασία του εκτάκτου γεγονότος για τη προµήθεια καυσίµων µέχρι να καταλήξει γόνιµα η διαδικασία. 2. Οι ανάγκες της /νσης τροχαίου Υλικού είναι ως τους ανωτέρω πίνακες και του συνηµµένου εγγράφου της, συνολικής αξίας ,00 µε το Φ.Π.Α. 3. Να προβεί στην απ ευθείας ανάθεση για την προµήθεια καυσίµων στην εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 1% επί τοις εκατό στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης στo Νοµό ωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιµών καυσίµων του Υπουργείου Οικονοµίας και οικονοµικών) για τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης για ποσό ,00 µε το Φ.Π.Α. 4. Σε περίπτωση που οι διαδικασίες για το διαγωνισµό του 2013 τελειώσουν πριν εξαντληθούν οι ποσότητες και η συµβατική αξία η σύµβαση θα λυθεί αυτόµατα.» (Ακολουθεί υπογραφή του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Νικ.) Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον κ. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), ο οποίος αναφέρει ότι τα µέλη της µειοψηφίας που λαµβάνουν µέρος στη συζήτηση και λήψη απόφασης του, εν λόγω, θέµατος δεν θα υπερψηφίσουν την προαναφερόµενη εισήγηση, αφού έχουν την άποψη ότι θα έπρεπε να προηγηθούν χρονικά όλες οι διαδικασίες που θα ικανοποιούσαν την έγκαιρη και διασφαλισµένη προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Ρόδου. Απαντώντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει ότι έχει προβλεφθεί η παράταση επί εξαµήνου, έως και δηλαδή, της σχετικής συµβάσεως του 2012, δια της οποίας όµως δεν είναι επαρκείς οι ποσότητες που θα καλύψουν τις σηµαντικές ανάγκες του ήµου Ρόδου, αφού αναλώθηκαν αρκετά µεγάλες ποσότητες καυσίµων εξαιτίας, αφενός των συσσωρευµένων αναγκών και των διευρυµένων αρµοδιοτήτων και αφετέρου των απρόβλεπτων εκτάκτων γεγονότων, που έλαβαν χώρα το καλοκαίρι του 2012 (πυρκαγιές), γεγονός που επιβάλλει τη διευθέτηση του ζητήµατος µε αυτήν την διαδικασία, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια σε καύσιµα για τις Υπηρεσίες του ήµου Ρόδου, έως της περαιώσεως του προσυµβατικού ελέγχου και τη σύναψης της νέας σύµβασης οικ. έτους 2013, µε την ίδια εταιρεία που εκδηλώνει, µόνη ενδιαφέρον, σχετικά. Θεωρεί καταλήγοντας ότι οι διαδικασίες ξεκίνησαν εγκαίρως και δεν υπήρξε καµία ολιγωρία από την πλευρά των Υπηρεσιών αλλά και της ηµοτικής Αρχής, για τη διευθέτηση του θέµατος, αλλά συγκυρίες, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, επέβαλλαν τον χειρισµό της υπόθεσης κατ αυτόν τον τρόπο. Ο Πρόεδρος, αµέσως µετά, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 17

18 Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν, την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Οικονοµικών µε αρ. πρωτ. 2/ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, (ο κ. Ζαννετίδης Φιλήµονας απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του θέµατος) µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Χριστοδούλου Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Κινδυλίδη Μιχαήλ, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, Τσακίρη Τσαµπίκου {σύνολο θετικών ψήφων έξι (6)} και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ.: Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Συκόφυλλου Μιχαήλ {σύνολο αρνητικών ψήφων δύο (2)} και εγκρίνει τα κάτωθι, βάσει της προαναφερθείσας υπηρεσιακής εισήγησης : 1. να διευθετηθεί η προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες κίνησης των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ήµου Ρόδου και µέχρι περαιώσεως του προσυµβατικού ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη και σύναψης της νέας σύµβασης, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος βάσει του άρθρου 72, παρ. 1, εδαφ. δ του Ν. 3852/2010, ως έκτακτο γεγονός, όπως αποδεικνύεται από τις αιτιάσεις της ανωτέρω υπηρεσιακής εισήγησης, 2. τον κατωτέρω πίνακα, όπου περιγράφονται οι άµεσες ανάγκες σε καύσιµα, της /νσης Τροχαίου Υλικού του ήµου Ρόδου, συνολικής αξίας ,00 µε Φ.Π.Α., Είδος Μονάδα Μέσος Όρος Τιµής Λιανικής/lt στο Νοµό ωδ/σου βάση Παρ/ριου Τιµών Καυσίµων ( ) (Με ΦΠΑ) Ποσότητα Ολική απάνη Χωρίς Φ.Π.Α. Βενζίνη Αµόλυβδη 95 Οκτ. Λίτρο 1, ,00 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 1, ,00 Σύνολο µε ,00 18

19 Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ µε µέθοδο αποφορολόγησης ,62 Φ.Π.Α. 16% ,38 Συνολική δαπάνη 130,510,00 3. την απ ευθείας ανάθεση για την προµήθεια καυσίµων στην εταιρεία «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 1%, επί της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης τιµής λιανικής πώλησης στο Νοµό ωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου τιµών καυσίµων του Υπουργείου Οικονοµίας και οικονοµικών) για τη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, συνολικής δαπάνης ύψους ,00 µε Φ.Π.Α.. 4. καθώς επίσης σε περίπτωση που οι διαδικασίες για τον σχετικό διαγωνισµό προµήθειας καυσίµων οικ. έτους 2013, ευοδωθούν προτού εξαντληθούν οι ποσότητες και η συνολική συµβατική αξία, να λυθεί αυτόµατα η σύµβαση. ΘΕΜΑ (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ.149/2013 (Α..Α.: ΒΕΝΗΩ1Ρ-7Τ3) (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Απόφαση περί της εξέτασης σχετικής ένστασης, έγκρισης πρακτικών επιτροπής και κατακύρωσης αποτελέσµατος ιαγωνισµού του έργου «Μετατροπή υφιστάµενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής». (Εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου «Μετατροπή υφιστάµενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής», αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού του έργου «Μετατροπή υφιστάµενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής», αρ. πρωτ. 2/ , δια της οποίας κοινοποιούνται το, από , αρχικό πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισµού και την, µε αριθ. πρωτ. 2/ /04/2013, γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού επί της υποβληθείσας, από την εργοληπτική επιχείρηση «Τσατταλιός Μιχ.-Κόσµος Θεόδ. Ο.Ε.», ένστασης κατά του, από , αρχικού πρακτικού της Επιτροπής ιαγωνισµού, ως κατωτέρω: «ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί ένστασης Έγκριση Πρακτικού για το έργο «Μετατροπή 19

20 υφιστάµενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής» Σας αποστέλλουµε, σύµφωνα µε τον Ν.3669/2208, άρθρο 22, παρ. 10 τα κάτωθι: Το Πρακτικό Γνωµοδότησης επί της Ένστασης Αποτελέσµατος ιαγωνισµού του έργου «Μετατροπή υφιστάµενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής» Το Πρακτικό του ιαγωνισµού του έργου «Μετατροπή υφιστάµενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής». και παρακαλούµε για την δική σας απόφαση και την έγκριση των πρακτικών του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 10 του άρθρου 22 και των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν /08.» (Ακολουθεί υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής ιαγωνισµού κας Ζανεττούλη Στεργούλας) «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ιεξαγωγής ανοικτής δηµοπρασίας, µε σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν.3669/08) για την ανάδειξη αναδόχου που θα εκτελέσει το έργο: «Μετατροπή υφιστάµενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 16%). Στην Ρόδο στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, σήµερα Τρίτη 19 του µηνός Μαρτίου του έτους 2013 και ώρα 10:00 π.µ., οι παρακάτω: 1) Στεργούλα Ζανεττούλλη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών ήµου Ρόδου, ως Πρόεδρος 2) Παύλος Κεφαλάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών ήµου Ρόδου, ως µέλος, 3) Χατζηνικόλας Αντώνης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών ήµου Ρόδου, ως µέλος, αποτελούντες την νόµιµη επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού του ήµου Ρόδου για το έργο «Μετατροπή υφιστάµενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής», προϋπ: ,00 (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 16%) σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 22/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Ρόδου. Οι όροι ιακήρυξης εγκρίθηκαν µε την υπ αριθµόν 28/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η επιτροπή ως άνω συνήλθαµε στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου και ιαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Μετατροπή υφιστάµενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δηµοτικής βιβλιοθήκης 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / 26-04-2013 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 20947/08-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 02-05-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 1281/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 1281/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 11/05/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/40073 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135

Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος 29.03.2013 Αρ. Πρωτ. : 4424 Προς ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Χ. Κωστούλα 2421075128 2421075135 ΗΜΟ ΒΟΛΟΥ κ. ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 840/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Έγκριση για την Ανάδειξη μειοδότη (συμφερότερη προσφορά) «ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 52148/15-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-10-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 12/201 Ημέρ. Απόφασης : 2/8/201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Νέα Φιλαδέλφεια 8 / 8 /2014. Αρ. Πρωτοκόλου: ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ www. n e a f i l a d e l f e i a. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 445/2014 ΘΕΜΑ: 60 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την Ανάδειξη μειοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛ04-ΚΣΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.

ΑΔΑ: 45ΟΟΟΛ04-ΚΣΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 10ης/30-9-2011 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16/07/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/65827 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΒΕΝΝΩΚΑ-ΜΨΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α:ΒΕΝΝΩΚΑ-ΜΨΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα