LEADERS IN LUBRICANTS. ISO 9001 ðéóôïðïéçìýíï óýóôçìá äéáóöüëéóçò ðïéüôçôáò

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LEADERS IN LUBRICANTS. ISO 9001 ðéóôïðïéçìýíï óýóôçìá äéáóöüëéóçò ðïéüôçôáò"

Transcript

1 LEADERS IN LUBRICANTS ISO 9001 ðéóôïðïéçìýíï óýóôçìá äéáóöüëéóçò ðïéüôçôáò Ð ñïúüíôá & Õ ðçñåóßåò

2 ÅÍÁÓ ÁÎÉÏÐÉÓÔÏÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇÓ ÊÁÉ ÐÑÏÌÇÈÅÕÔÇÓ Η L.E. είναι αφιερωμένη στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής κάθε είδους εξοπλισμού, όπως και στη μείωση του κόστους συντήρησης, όσο και κατανάλωσης της ενέργειας, δίνοντας έμφαση στην: Πλήρη σειρά προϊόντων: Μία πλήρης σειρά προϊόντων πολύ υψηλής ποιότητας και απόδοσης, για όλες τις συνθήκες λειτουργίας και για κάθε τύπο εφαρμογής. Εξελιγμένη τεχνολογία: Το τμήμα έρευνας και τεχνολογίας της L.E. χρησιμοποιεί μοναδική και αποκλειστική τεχνολογία προσθέτων, που σε συνδυασμό με τη χρήση των καλύτερων ποιοτικά και πλέον εξελιγμένων βασικών λαδιών (παραφινικής βάσης ή P.A.O. συνθετικών) θέτουν τα υψηλότερα standards λιπαντικών, των καλύτερων λιπαντικών που υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα στον κόσμο. Ποιότητα: Το τελειότερο εργοστάσιο παραγωγής λιπαντικών στον κόσμο, σε συνδυασμό με το πλέον σύγχρονο τμήμα έρευνας και τεχνολογίας, εξασφαλίζουν τη συνεχή παραγωγή λιπαντικών εξαιρετικά υψηλής ποιότητας. Υπηρεσίες και υποστήριξη πελατών: Σύγχρονα προγράμματα παροχής υπηρεσιών υποστηριζόμενα από εξειδικευμένους τεχνικούς Μηχανικούς και Τεχνικούς Πωλήσεων. Έγκαιρες παραδόσεις: Οργανωμένο διεθνές δίκτυο αποθήκευσης και διανομής, που εξασφαλίζει έγκαιρες και υπεύθυνες παραδόσεις των προϊόντων. Από την ίδρυσή της το 1951, η Lubrication Engineers αναγνώρισε και κάλυψε την ανάγκη της ύπαρξης λιπαντικών με εξαιρετικά υψηλή ποιότητα, με εξαιρετική απόδοση, για κάθε είδους εφαρμογή και εξοπλισμό, που να είναι ασύγκριτα σε απόδοση όταν συγκρίνονται με τα «κοινά» λιπαντικά. Η πράξη έχει αποδείξει, δεκαετίες τώρα, ότι τα λιπαντικά της L.E. παρέχουν πάντοτε υψηλότερη απόδοση σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο λιπαντικό. Αυξάνουν τις περιόδους επαναλιπάνσεων (διαρκούν δηλαδή πολύ περισσότερο) και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού που προστατεύουν, μειώνοντας τη φθορά, την κατανάλωση ενέργειας, τα απρογραμμάτιστα σταματήματα και το κόστος συντήρησης, αποσβένοντας έτσι το κόστος της αγοράς τους πολλές φορές. Τα λιπαντικά της L.E. χρησιμοποιούνται εδώ και περισσότερο από 55 χρόνια, σε περισσότερες από 60 χώρες του κόσμου, σε κάθε είδους βιομηχανία, κατασκευαστική εταιρεία, αγροτικό εξοπλισμό, στόλο οχημάτων και σκαφών και γενικά σε κάθε τύπο μηχανήματος. 2

3 ÐËÇÑÇÓ ÓÅÉÑÁ ÔÙÍ ÔÁ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ôá ðñïúüíôá ôçò L.E. åßíáé Ýôóé ó åäéáóìýíá, þóôå íá ðáñý ïõí áóýãêñéôç áðüäïóç êáé ðñïóôáóßá óå êüèå åöáñìïãþ, êüôù áðü ïðïéåóäþðïôå óõíèþêåò ëåéôïõñãßáò, åßôå áõôýò èåùñïýíôáé öõóéïëïãéêýò, åßôå åîåæçôçìýíåò. ΒΑΣΙΚΑ ΛΑΔΙΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η L.E. χρησιμοποιεί 100% παραφινικής βάσης ορυκτέλαια, εξαιρετικά καλά διϋλισμένα, ακολουθώντας δικές της, αποκλειστικές μεθόδους διύλισης και φιλτραρίσματος. Στην παγκόσμια βιομηχανία λιπαντικών, οι επιπρόσθετες αυτές διαδικασίες είναι γνωστό ότι προσδίδουν στο βασικό λάδι, καλύτερα χαρακτηριστικά λίπανσης, υψηλότερη αντίσταση στην οξείδωση, ισχυρότερο φίλμ λιπαντικού, καλύτερη λιπαντικότητα, καθώς και ευρύτερη συμβατότητα των λιπαντικών με τα υλικά στεγανοποίησης (τσιμούχες, σωλήνες κλπ.). ΜΟΝΑΔΙΚΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ Η ALMASOL Corporation, που είναι εταιρεία ιδιοκτησίας 100% της Lubrication Engineers, εξελίσσει συνεχώς, πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, όπως και σειρές προϊόντων δικής της αποκλειστικότητας. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται μόνο στα λιπαντικά της L.E., καθιστώντας τα έτσι μοναδικά στον κόσμο. ALMASOL: Μειώνει την τριβή, τη φθορά και την επίδραση των χημικών, αντέχοντας ταυτόχρονα σε πολύ υψηλά o φορτία και θερμοκρασίες C ( λεπτομέρειες σελ. 9). DUOLEC : Διπλής δράσης πρόσθετο που ενισχύει σημαντικά την αντοχή της ελαστοϋδροδυναμικής λιπαντικής μεμβράνης, καθώς και τη λίπανση οριακής μεμβράνης (λεπτομέρειες σελ. 10) MONOLEC : Αυξάνει εξαιρετικά πολύ την αντοχή του φίλμ του λιπαντικού και μειώνει την τριβή, την θερμότητα και τη φθορά, αποτρέποντας τις κινούμενες μεταλλικές επιφάνειες από το να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους ( λεπτομέρειες σελ. 11). QUINPLEX : Προσδίδει απίστευτη αντίσταση στο λιπαντικό, στο νερό και την υγρασία, βελτιώνοντας παράλληλα την «αναρριχητική» ικανότητά του. Τα γράσα που περιέχουν Quinplex έχουν πολύ μεγαλύτερη αντοχή στα κρουστικά φορτία ( λεπτομέρειες σελ. 12). Ç LE åßíáé ç ìüíç óáò ðçãþ ãéá: ÃñÜóá ËéðáíôéêÜ ìåôáäüóåùí ËÜäéá êéíçôþñùí ËÜäéá õäñáõëéêþí óõóôçìüôùí ËÜäéá ôïõñìðßíùí ËéðáíôéêÜ áíïéêôþí ãñáíáæéþí ËéðáíôéêÜ ìåéùôþí ËéðáíôéêÜ äéáôñçôéêþí ìç áíéóìþí ËÜäéá áåñïóõìðéåóôþí ËéðáíôéêÜ 100%, και επεξεργασίας τροφίμων Λιπαντικά γιά ανεμογεννήτριες Συνθετικά λιπαντικά Ðñüóèåôá êáõóßìùí ËéðáíôéêÜ óõñìáôüó ïéíùí Εξειδικευμένα προϊόντα μη τοξικά για τις βιομηχανίες παραγωγής PYROSHIELD : Τα προϊόντα Pyroshield προσφέρουν εξαιρετική λιπαντικότητα, χωρίς μόλυβδο, για εξαιρετικά βαριές εφαρμογές ανοικτών γραναζιών κάθε τύπου ( όπως σφαιρόμυλοι, κλίβανοι, γερανοί κλπ.). ALMASOL R 3

4 ÁÓÕÃÊÑÉÔÇ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁ ÊÁÉ ÐÏÉÏÔÇÔÁ Εξελίσσουμε τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά λιπαντικά, πού σχεδιάζονται και ελέγχονται από τους πλέον έμπειρους επιστήμονες του τμήματος έρευνας και τεχνολογίας της Εταιρείας μας. Παράγουμε ποιοτικά προϊόντα, στο πλέον μοντέρνο και εξελιγμένο «state-of-the-art» εργοστάσιο παραγωγής λιπαντικών στον κόσμο. Έρευνα και εξέλιξη Το τμήμα έρευνας και τεχνολογίας, πλήρως εξοπλισμένο και επανδρωμένο με εξειδικευμένους ερευνητές, ερευνά, εξελίσσει και ελέγχει τα προϊόντα της L.E. Συνεχώς ερευνά και εξελίσσει σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής λιπαντικών, που καλύπτουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των κατασκευαστών εξοπλισμού αλλά και των βιομηχανιών που τον χρησιμοποιούν. 4 Παραγωγή Το εργοστάσιο της L.E. που βρίσκεται στην Wichita, στην πολιτεία του Kansas, διαθέτει τα πλέον εξελιγμένα μηχανήματα και μεθόδους παραγωγής λιπαντικών, που υπάρχουν διαθέσιμα σήμερα στην παγκόσμια βιομηχανία λιπαντικών. Εδώ, τα προϊόντα της L.E. παράγονται προσεκτικά με σκοπό να πληρούν και τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές της ίδιας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τους πελάτες μας, για τη δυνατότητα απρόσκοπτης διάθεσης των προϊόντων μας, στηριζόμενοι στο τεράστιο απόθεμα πρώτων υλών, βασικών λαδιών, εξελιγμένων 100% παραφινικής βάσεως ορυκτελαίων. Διασφάλιση ποιότητας Το τμήμα ελέγχου ποιότητας, κατοχυρώνει και επιβεβαιώνει την φιλοσοφία της L.E. σχετικά με την ποιότητα. Οι διαδικασίες παραγωγής τηρούνται με απίστευτα αυστηρά κριτήρια, με σκοπό την εξασφάλιση της ίδιας συμπεριφοράς από κάθε παρτίδα, οποιουδήποτε προϊόντος. Ο ασυμβίβαστος έλεγχος ποιότητας κάθε εισερχόμενου υλικού, πρώτης ύλης ή προσθέτων, εξασφαλίζει την πιστή τήρηση των υψηλών προδιαγραφών της L.E. Κάθε παρτίδα λιπαντικού, πρέπει να περάσει με επιτυχία, τουλάχιστον πέντε εξονυχιστικούς ελέγχους απόδοσης, καθώς και τεχνικούς ελέγχους, πρίν να θεωρηθεί αποδεκτή και οδηγηθεί προς αποθεματοποίηση.

5 ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÐÁÑÏ ÇÓ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ Η L.E. είναι «αφιερωμένη» στην παροχή υπηρεσιών. Οι τεχνικοί της εταιρείας, με εξειδικευμένη εκπαίδευση, μπορούν συνεργαζόμενοι με τον πελάτη, να εφαρμόσουν ειδικά προγράμματα για ειδικές περιπτώσεις μειώνοντας το κόστος λίπανσης. Τα προγράμματα αυτά είναι μέρος ολοκληρωμένων προγραμμάτων προβλεπτικής ή προληπτικής συντήρησης, συμπεριλαμβάνουν δε, τη σωστή και ασφαλή επιλογή λιπαντικού προϊόντος, όπως και τον προγραμματισμό των αναγκαίων και επιβεβλημένων επαναλιπάνσεων. Συμβάλλουν επίσης, στον περιορισμό των λιπαντικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε βιομηχανία, μειώνοντας έτσι τα διαφορετικά αποθέματα και βέβαια τα κεφάλαια που δεσμεύονται γι' αυτά. ÄÅÎÁÌÅÍÅÓ Δεξαμενές μίας χρήσης λίτρων, οικολογικές που μειώνουν το κόστος αγοράς και αποθήκευσης. Όταν χρησιμοποιηθεί το λιπαντικό, συρρικνώνονται σε πολύ μικρές διαστάσεις, έτοιμες γιά ασφαλή απόρριψη. ÌÅËÅÔÅÓ ËÉÐÁÍÓΗÓ & ÊÁÔÁ- ÃÑÁÖÅÓ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÙÍ Ένας ολοκληρωμένος τρόπος προσέγγισης της προληπτικής και προβλεπτικής συντήρησης. Σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας, η κάθε μελέτη προσεγγίζει την επιλογή των σωστών λιπαντικών για κάθε θέση, τις μεθόδους εφαρμογής και τις περιόδους επαναλίπανσης για κάθε μέρος του εξοπλισμού σας. LEAP (Lubrication Engineers Analysis Programme) Το πλέον εξελιγμένο πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων λιπαντικών στον κόσμο, για το οποίο ιδιαίτερα στην Ελλάδα έχουν γίνει πρόσθετες εξελίξεις. Με τη βοήθεια του προγράμματος, εξοικονομούνται τεράστια κεφάλαια τόσο από τη μείωση της συχνότητας, της μη απαραίτητης αντικατάστασης των λιπαντικών, όσο και από την εξαίρετη πληροφόρηση που παρέχεται σχετικά με την εξέλιξη του ρυθμού της φθοράς κάθε μηχανήματος. Η διάγνωση αυτή συνοδεύεται από οδηγίες και συστάσεις εξειδι- κευμένων τεχνικών της Εταιρείας μας, σχετικά με τις απαραίτητες η τις προτεινόμενες ενέργειες για την επίλυση κάθε σοβαρού προβλήματος, ή για τη βελτίωση των συνθηκών που ήδη υπάρχουν. ZAP Όλα τα λιπαντικά μειώνουν τις τριβές. Τα λιπαντικά της L.E. χάρις στην εξελιγμένη τεχνολογία τους και τα πρόσθετα Almasol, Duolec, Monolec, Quinplex και Pyroshield, μειώνουν περισσότερο την κατανάλωση ενέργειας, που την καθιστούν σε πολλές περιπτώσεις μετρήσιμη! Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται ZAP και οι τεχνικοί μας είναι εξειδικευμένοι για την παροχή του στους πελάτες μας. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ( ΦΕΡΡΟΓΡΑΦΙΕΣ) Το τμήμα έρευνας και τεχνολογίας της LE Inc, στο Kansas, μπορεί να διεξάγει πολύ εξειδικευμένες αναλύσεις και μετρήσεις λιπαντικών, σαν πρόσθετη υπηρεσία σε κάθε βιομηχανία (π.χ. φερρογραφίες). Πρόκειται για πολύ εξειδικευμένες αναλύσεις, που εντοπίζουν, ανάμεσα σε άλλα και τον μηχανισμό εξέλιξης της φθοράς σε ένα μηχάνημα (pitting, spalling, scoring κλπ.). Ο τεχνικός της περιοχής σας, ή το Τεχνικό μας Τμήμα μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες αυτές. 5

6 ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ ÐÅËÁÔÙÍ Ç L.E. åßíáé «áöéåñùìýíç» óôçí õðïóôþñéîç ôïõ ðåëüôç. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Τεχνικά μας Τμήματα, παρέχουν υπεύθυνη και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. ÔÏÐÉÊÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ Παρέχονται από τους κατά τόπους τεχνικούς μας, υπεύθυνους για κάθε γεωγραφική περιφέρεια, μελετώντας και καθορίζοντας τις συγκεκριμένες ανάγκες λίπανσης του εργοστασίου της εταιρείας σας. LUBRICATION EXPERTS Όλοι οι Τεχνικοί μας θεωρούνται και είναι μοναδικοί στο είδος τους! Με ειδική πολύχρονη εκπαίδευση - μερικοί από τους Τεχνικούς μας έχουν εμπειρία μεγαλύτερη από 20 χρόνια - είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας για: Íá ðñïôåßíïõí ôï êáôüëëçëï ðñïúüí ãéá êüèå åßäïò åîïðëéóìïý óáò. Íá âïçèþóïõí ή íá óõíôüîïõí åî' ïëïêëþñïõ, ôç äéüãíùóç ãéá êüèå áíüëõóç ëéðáíôéêïý. Íá åêðáéäåýóïõí êáé íá åíçìåñþóïõí ôï ðñïóùðéêü ëéðüíóçò ôçò åôáéñåßáò óáò, óå êüèå èýìá ðïõ åöüðôåôáé ôçò åéäéêüôçτάò ôïõò. Íá «óõíôçñïýí» êáé íá äéáôçñïýí ôï ðñüãñáììá áðïèåìüôùí λιπαντικών êüèå åôáéñåßáò óôá áìçëüôåñá äõíáôüí åðßðåäá. Íá êáôáóôñþíïõí, åîåëßóóïõí êáé äéáôçñïýí óå åöáñìïãþ êüèå ðñüãñáììá λίπανσης και συντήρησης. Íá óõìâüëëïõí óôç ìåßùóç ôùí áðáñáßôçôùí ôýðùí ëéðáíôéêþí ãéá êüèå ôìþìá. ΑΛΛΕΣ ÔÅ ÍÉÊÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ Προσφέρονται από το κεντρικό Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας στην Wichita του Kansas, σε συνεργασία με το τμήμα έρευνας και τεχνολογίας, απαντώντας σε κάθε τεχνική ερώτηση τόσο για την επιλογή του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, όσο και για τη σωστή λίπανση, συντήρηση και προστασία του. 6

7 ÅÃÊÁÉÑÅÓ & ÁÌÅÓÅÓ ÐÁÑÁÄÏÓÅÉÓ ÅÃÊÁÉÑÅÓ & ÁÌÅÓÅÓ ÐÁÑÁÄÏÓÅÉÓ Τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχουν έξι, στρατηγικά τοποθετημένοι αποθηκευτικοί χώροι, όσο και σε 60 ακόμη χώρες, τα λιπαντικά της L.E. βρίσκονται σχεδόν πάντοτε ετοιμοπαράδοτα, καλύπτοντας κάθε προγραμματισμένη ή έκτακτη ανάγκη για τη χρήση τους. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να μπορεί κάθε εταιρεία να βρεί το προϊόν που χρειάζεται την ώρα που το χρειάζεται. Ο ανεφοδιασμός κάθε αποθηκευτικού μας χώρου, σε κάθε χώρα του κόσμου, γίνεται σε τακτά, προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαρκή, αδιάκοπη τροφοδοσία «φρέσκων» λιπαντικών υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας. ΣΕΡΒΙΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ FYROM ΑΛΒΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ÐËÇÑÇÓ ÌÇ ÁÍÏÃÑÁÖÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ Κάθε εισερχόμενη παραγγελία, σε όποια χώρα του κόσμου και αν τοποθετηθεί, καταχωρείται στα σύγχρονα μηχανογραφικά μας συστήματα και υπό φυσιολογικές συνθήκες, αποστέλλεται εντός 24 ωρών από το κοντινότερο σημείο αποθήκευσης των προϊόντων στον προορισμό τους. Το σύστημα αυτό ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις και τις ανάγκες διατήρησης μεγάλων αποθεμάτων σε κάθε βιομηχανία. Στην Ελλάδα η Εταιρεία μας διατηρεί δύο αποθηκευτικούς χώρους και στην Σόφια έναν, άμεσα «συνδεδεμένους» ηλεκτρονικά μεταξύ τους. ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ Τα προϊόντα της L.E. και οι υπηρεσίες που τα συνοδεύουν, διατίθενται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, από την Lubrication Engineers International A.G. σε περισσότερες από 60 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Για τη Βαλκανική χερσόνησο (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, F.Y.R.O.M. (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας)) καθώς και την Κύπρο, υπεύθυνη και αποκλειστική αντιπρόσωπος είναι η Lubrication Engineers Hellas. Επιπρόσθετα, συνεργαζόμαστε με αυστηρά επιλεγμένες εμπορικές επιχειρήσεις, σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, που με τη σειρά τους διατηρούν επαρκή αποθέματα προϊόντων και εξυπηρετούν συντομότερα τις ανάγκες της τοπικής βιομηχανίας. Από τα τέλη του 2006, ξεκινήσαμε τη σχετική προετοιμασία γιά την άρτια οργάνωση των αγορών των νέων χωρών ευθύνης της Εταιρείας μας. 7

8 ΓΙΑΤΙ Η LE ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΟΝΟ 100% ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ H Lubrication Engineers Inc, Texas, είναι η μοναδική Εταιρεία λιπαντικών στον κόσμο, που παράγει τα λιπαντικά της από 100% παραφινικής βάσης ορυκτέλαια. Παράλληλα, μέσω της Almasol Corporation, θυγατρικής της κατά 100% εταιρείας, παρασκευάζει και εξελίσσει τα δικά της αποκλειστικής ιδιοκτησίας πρόσθετα, που χρησιμοποιεί μόνο στα δικά της λιπαντικά και που δεν θα βρεθούν σε κανένα άλλο λιπαντικό στον κόσμο. Τα καλύτερα, υψηλότερης ποιότητος, ειδικά διυλισμένα, 100% παραφινικής βάσης ορυκτέλαια, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των λιπαντικών της Lubrication Engineers, που είναι τα τελειότερα λιπαντικά εξαιρετικά υψηλής απόδοσης που παράγονται σήμερα στον κόσμο. Παρ' ότι τα λιπαντικά αυτά είναι ακριβά, κανένα άλλο λιπαντικό δεν μπορεί σήμερα να συγκριθεί σε απόδοση μαζί τους. ÃÉÁÔÉ ÐÁÑÁÖÉÍÉÊÇÓ ÂÁÓΗÓ ÏÑÕÊÔÅËÁÉÁ; Ðáñ' üëï ðïõ ç çìéêþ óýíèåóç ôïõ âáóéêïý ëáäéïý äéáöýñåé áðü ðçãþ óå ðçãþ, ç âéïìç áíßá ëéðáíôéêþí Ý åé èåóðßóåé ôñåéò âáóéêýò êáôçãïñßåò, ðïõ óôçñßæïíôáé óôá âáóéêü ôïõò óõóôáôéêü: 1. ÐáñáöéíéêÞò âüóçò 2. ÍáöèåíéêÞò âüóçò 3. MεéêôÞò âüóçò - Ýíáò óõíäõáóìüò ôùí äýï Είναι παγκόσμια αναγνωρισμένο ότι τα καλύτερα λιπαντικά παράγονται από τα παραφινικής βάσης ορυκτέλαια. Προσφέρουν ένα σημαντικό αριθμό πλεονεκτημάτων σε σχέση με τα ναφθενικής βάσης. Οι περισσότεροι κατασκευαστές, χρησιμοποιούν ναφθενικής βάσης ορυκτέλαια, για λόγους χαμηλότερου κόστους. Τα λάδια αυτά είναι φθηνά στην αγορά τους, ευκολότερα στη διύλιση και την επεξεργασία τους και είναι πολύ ευκολότερο (χαμηλότερο κόστος) να παραχθούν γράσα από αυτά. Παρ' όλα αυτά, δεν λιπαίνουν τα ρουλεμάν, τα γρανάζια, τους κινητήρες και άλλα κομμάτια εξοπλισμού, τόσο καλά όσο τα παραφινικής βάσης λάδια. ÏËÁ ÔÁ ÐÁÑÁÖÉÍÉÊÇÓ ÂÁÓΗÓ ËÁÄÉÁ, ÄÅÍ ÅÉÍÁÉ ÉÄÉÁ! Το πόσο καλά αποδίδει ένα παραφινικής βάσης ορυκτέλαιο, εξαρτάται από την πηγή όπου το βασικό λάδι έχει αντληθεί, τις συνθήκες επεξεργασίας και διύλισης και βέβαια τις ποσότητες και την ποιότητα των προσθέτων που χρησιμοποιούνται. Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες επιδρά βέβαια και στο τελικό κόστος. Η Lubrication Engineers δεν διαμορφώνει τις ενέργειες της με βάση αυτόν τον παράγοντα, έχοντας σκοπό τη χρησιμοποίηση του καλύτερου βασικού λαδιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πολλοί κατασκευαστές λιπαντικών, αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν παραφινικής βάσης ορυκτέλαια. Όμως, συνήθως επιλέγουν έναν οικονομικότερο δρόμο στην αρχική τους επιλογή, καταλήγοντας έτσι σε λιπαντικά χαμηλότερης απόδοσης. Η Lubrication Engineers, χρησιμοποιεί πρώτες ύλες μόνο από τις πετρελαιοπηγές της Κεντρικής Αμερικής: Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα σημεία ανά τον κόσμο όπου αντλείται πετρέλαιο, (Μέση Ανατολή, Μεξικό, Βενεζουέλα, Αλάσκα, Βόρειος Θάλασσα), το βασικό λάδι προϊόν του πετρελαίου που αντλείται στην Κεντρική Αμερική είναι διεθνώς αναγνωρισμένο σαν το καλύτερο ποιοτικά, για να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή λιπαντικών. Οι περιοχές αυτές είναι το Texas, το Arkansas, η Louisiana και η Oklahoma. H Lubrication Engineers, προχωρά ακόμη ένα βήμα: Εξ' ορισμού, τα παραφινικής βάσης ορυκτέλαια περιέχουν ένα μικρό αριθμό ναφθενικών και αρωματικών ακόρεστων υδρογονανθράκων. Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες, μπορούν να προκαλέσουν σκλήρυνση των εξαρτημάτων στεγανοποίησης, όπως τσιμουχών, φλαντζών και σωλήνων (κολάρων), με αποτέλεσμα την απώλεια της ευκαμψίας τους και βέβαια το σπάσιμό τους. Τόσο οι αρωματικοί όσο και οι ναφθενικοί υδρογονάνθρακες, μειώνουν την αντίσταση του λιπαντικού στην οξείδωση και αυξάνουν την αστάθεια (evaporation rate). Η Lubrication Engineers, προχωρά ακόμη ένα βήμα στην επεξεργασία του βασικού λαδιού, αφαιρώντας έτσι τα «ανεπιθύμητα», σε αντίθεση με τους άλλους κατασκευαστές λιπαντικών. Επιπρόσθετα, κάθε παρτίδα βασικού λαδιού που εισέρχεται στο εργοστάσιο, υποβάλλεται σε εξειδικευμένους ελέγχους, με σκοπό την εξακρίβωση ότι πληρεί τις εξαιρετικά υψηλές προδιαγραφές ποιότητας της Εταιρείας, όπου και εξακριβώνεται και η πλήρης απουσία των ανεπιθύμητων υδρογονανθράκων. Τα λιπαντικά της Lubrication Engineers περιέχουν μόνο 100% παραφινικής βάσης ορυκτέλαια, γιατί η φιλοσοφία της LE είναι η παραγωγή των καλύτερων λιπαντικών, σε ποιότητα και σε απόδοση, που παράγονται σήμερα στον κόσμο. Άλλες εταιρείες που αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν παραφινικής βάσης ορυκτέλαια, δεν μπορούν να ισχυριστούν το ίδιο. ÔÁ ÐÁÑÁÖÉÍÉÊÇÓ ÂÁÓΗÓ ÏÑÕÊÔÅËÁÉÁ ÓÕÌÐÅÑÉÖÅÑÏÍÔÁÉ ÊÁÉ ÓÁÍ ÔÁ ÓÕÍÈÅÔÉÊÁ ËÉÐÁÍÔÉÊÁ Τα παραφινικής βάσης ορυκτέλαια, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα βήματα που ακολουθούνται από την LE, έχουν χημική σύνθεση σχεδόν όμοια με αυτήν των συνθετικών λιπαντικών (PAO), άλλα σαφέστατα καλύτερη απόδοση με ιδιαίτερα αποτελέσματα στην: Εξαιρετική αντίσταση στην οξείδωση Πολύ χαμηλή μεταβλητότητα του ιξώδους Μεγάλη διάρκεια ζωής Ελαχιστοποίηση των επικαθήσεων και της λάσπης Áõôüò åßíáé Ýíáò áðü ôïõò ëüãïõò ãéá ôïõò ïðïßïõò ç LE Ý åé áíáãíùñéóôåß óáí «ÇãÝôçò óôá ΛéðáíôéêÜ». ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁÔÁ ÔÙÍ ÐÁÑÁÖÉÍÉÊÇÓ ÂÁÓÇÓ ÏÑÕÊÔÅËÁÉÙÍ ÉÄÉÏÔÇÔÁ ÌÅÃÁËÕÔÅÑÇ ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ ÓÔÇÍ ÏÎÅÉÄÙÓÇ ÊÁËÕÔÅÑÇ ËÉÐÁÍÔÉÊÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÁÍÔÏ Ç ÔÏÕ FILM ËÉÐÁÍÓÇÓ ÕØÇËÏÔÅÑÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ ÉÎÙÄÏÕÓ ÊÁËÕÔÅÑÇ ÓÕÌÂÁÔÏÔÇÔÁ ÌÅ ÔÁ ÕËÉÊÁ ÓÔÅÃÁÍÏÐÏÉÇÓÇÓ ÌÅÃÁËÕÔÅÑÇ ÁÍÔÏ Ç ÓÔÏ ÍÅÑÏ ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ Καλύτερη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιγότερες αλλαγές λιπαντικού, μειωμένες επικαθίσεις ανθρακώσεων, λάσπης κλπ, και μείωση της πιθανότητας αύξησης του ιξώδους, σαν αποτέλεσμα της οξείδωσης. Ìéêñüôåñç öèïñü ôùí ðñïóôáôåõïìýíùí ìåñþí, ìåéùìýíåò ôñéâýò, ëéãüôåñç êáôáíüëùóç åíέñãåιáò. Ðåñéóóüôåñç ðñïóôáóßá áðü ôï ëéðáíôéêü óå ìåãáëýôåñåò êëßìáêåò èåñìïêñáóéþí - ëåðôáßíåé ëéãüôåñï óôéò õøçëýò èåñìïêñáóßåò êáé ïíôñáßíåé ëéãüôåñï óôéò áìçëýò. Ìåãáëýôåñç äéüñêåéá æùþò ôùí õëéêþí óôåãáíïðïéþóçò (ôóéìïý åò - öëüíôæåò - óùëþíåò), ëéãüôåñåò äéáññïýò áðü áõôü. Êáëýôåñïò äéá ùñéóìüò ìå ôï íåñü êáé ìåãáëýôåñç áíôßóôáóç óôç ãáëáêôïìáôïðïßçóç. 8

9 ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÇÓ ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁÓ ÔÇÓ LE ALMASOL Το πρόσθετο υψηλών πιέσεων, αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Lubrication Engineers που μειώνει την τριβή και τη φθορά. Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες σε θερμοκρασίες και φορτία εξαιρετικά μεγαλύτερα από αυτά που αντέχουν τα κοινά λιπαντικά καθώς και τα διάφορα πρόσθετα λιπαντικών. Το Almasol είναι ένα τεράστιο επίτευγμα στην εξέλιξη της επιστήμης της τριβολογίας και της λίπανσης γενικότερα. Είναι ένα πρόσθετο λιπαντικού που δημιουργεί ένα συμπαγές φιλμ και χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα λιπαντικά της Lubrication Engineers Inc. Αυτή η απαλή πούδρα, είναι προϊόν επεξεργασίας εξαιρετικά λεπτών διαδικασιών, επεξεργασία που γίνεται στην Almasol Corporation, εταιρεία που είναι κατά 100% θυγατρική της Lubrication Engineers. Τα σωματίδια του Almasol είναι τόσο μικρά που θα χρειάζονταν περίπου από αυτά για να καλύψουν την τελεία στο τέλος αυτής της πρότασης (2-3 microns το καθένα). Το Almasol προστίθεται στα λιπαντικά της L.E. για να ενισχύσει την προστασία που κάθε χρήστης λιπαντικού χρειάζεται και προσδοκά από ένα λιπαντικό υψηλής ποιότητας και εξαιρετικά υψηλής απόδοσης. Συνεργαζόμενα με τα λάδια και τα γράσα της L.E τα μικροσκοπικά σωματίδια του Almasol διασκορπίζονται ομοιόμορφα και μόνιμα μέσα σε αυτά. Το Almasol παράγεται επίσης, μετά από ειδική επεξεργασία ως στεγνό λιπαντικό. Η εξελιγμένη αυτή τεχνολογία ξηρού λιπαντικού φιλμ έχει χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται σε κάθε επανδρωμένη ή μη διαστημική αποστολή της NASA. ÐÙÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÅÉ ÔÏ ALMASOL : Το Almasol έχει μία φυσική συγγένεια - ομοιότητα με το μέταλλο, σαν αποτέλεσμα της έλξης των επιφανειών. Από τη στιγμή που τα σωματίδια του Almasol απωθούνται αμοιβαία, σχηματίζουν μία μονή προστατευτική επίστρωση πάνω στις λειτουργούσες επιφάνειες και ταυτόχρονα διατηρούν, υποστηρίζουν, την ομαλή διασπορά τους στο λιπαντικό. Έτσι, το Almasol δεν «κτίζεται» με τον εαυτό του και δεν επηρεάζει οποιεσδήποτε ανοχές ή ακτινικές χάρες. Όταν οποιοδήποτε μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, οι μοριακές επιστρώσεις του Almasol είναι αυτές που γλιστρούν, παρά οι μεταλλικές επιφάνειες. Και αν ακόμη ένα μεμονωμένο σωματίδιο έχει την τάση να φθαρεί ή να διαφύγει, ένα άλλο σωματίδιο θα πάρει ακαριαία τη θέση του, σαν άμεσο αποτέλεσμα της μεταξύ τους έλξης. ÌÏÍÏÍ ÔÏ ALMASOL ÐÁÑÅ ÅÉ ÁÕÔÁ ÔÁ ÏÖÅËÇ: Κανονικά η λίπανση επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός φιλμ ÃÑÁÖÉÊÏ Íï 1 λιπαντικού μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες κινούνται αντίθετα η μία με την άλλη. Κάτω από ελαφρά ή μέτρια φορτία ÔÁ και σχετικά υψηλές ταχύτητες, τα λιπαντικά με το κατάλληλο ιξώδες προσφέρουν την επιθυμητή αντοχή του φιλμ 30 λίπανσης. Με σχετική αύξηση των φορτίων και αυξομείωση της ταχύτητας, το φίλμ του λιπαντικού από μόνο του 25 αδυνατεί να αποτρέψει τις εκδορές, τις ρωγμές, τη φθορά, την τριβή και την υψηλή θερμοκρασία, από τη στιγμή που 20 συντρέχει επαφή μετάλλου με μέταλλο. Μόνο το Almasol παρέχει πραγματική προστασία από τη φθορά 15 (μειώνοντας τον ρυθμό εξέλιξής της) και τις υψηλές πιέσεις και μόνο αυτό μειώνει την τριβή. ÊáíÝíá Üëëï ðñüóèåôï 10 ëéðáíôéêïý äåí ðáñý åé áðü ìüíï ôïõ üëá áõôü ôá ïöýëç ôáõôü ñïíá. ÐÁÑÅ ÅÉ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÁÐÏ ÔÇ ÖÈÏÑÁ: Το Almasol προστατεύει τις κινούμενες επιφάνειες, κάτω από συνθήκες χαμηλών ταχυτήτων ή και υψηλών φορτίων, σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το φίλμ του λιπαντικού μπορεί περιοδικά να διακοπεί, αποτρέποντας έτσι, την επαφή μετάλλου με μέταλλο. Το γραφικό Νο 1 δείχνει καθαρά την ικανότητα που έχει το Almasol να μειώνει τη φθορά. Στο test FZG τα κοινά λιπαντικά που χρησιμοποιήθηκαν, προκάλεσαν φθορά, μεγαλύτερη κατά 138% έως και 263% σε σχέση με το λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων Almasol 607. ÐÁÑÅ ÅÉ ËÉÐÁÍÓÇ ÕØÇËÙÍ ÐÉÅÓÅÙÍ: Με περαιτέρω αύξηση του φορτίου και μείωση της ταχύτητας, οι υψηλές πιέσεις που παρουσιάζονται, αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα όρια της αντοχής του λιπαντικού, με αποτέλεσμα την επαφή μετάλλου με μέταλλο. Υπό αυτές τις συνθήκες ένα συμπαγές φίλμ λιπαντικού, όπως το Almasol είναι απαραίτητο για την πλήρη προστασία των μεταλλικών επιφανειών. ÌÅÉÙÍÅÉ ÔÇÍ ÔÑÉÂÇ ÊÁÉ ÔÇÍ ÅÍÅÑÃÅÉÁ: Το Almasol παρέχει τη δημιουργία μιας «απαλής» επίστρωσης της μεταλλικής επιφάνειας, η οποία μειώνει την τριβή και την ηλεκτρική ενέργεια. Το γραφικό Νο 2 δείχνει πως το Almasol συνεργαζόμενο με ένα λάδι κιβωτίων ταχυτήτων (μειωτών) παρέχει λίπανση υψηλών πιέσεων και μειώνει την τριβή. Χρησιμοποιώντας ένα test που αναπαριστά, σχεδόν απόλυτα, τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας που παρουσιάζονται σε κιβώτια ταχυτήτων και μειωτές, με εξαιρετικά υψηλές πιέσεις, το λάδι κιβωτίων ταχυτήτων Almasol o o o o 607 προσφέρει χαμηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας από 50 F (10 C) έως 120 F (49 C) σε σχέση με τη θερμοκρασία λειτουργίας όλων των άλλων λιπαντικών που δοκιμάστηκαν. ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá ëåéôïõñãßáò (1) Öïñôïúêáíüôçôá psi (2) Áíôßóôáóç óôá ïîýá ALMASOL 19000F (10380C) Αδρανές ÄÉÈÅÉÏÕ Ï ÌÏËÕÂÄÁÉÍÉÏ 6500F (3430C) Ó åôéêþ ÃÑÁÖÉÔÇÓ 8000F (4270C) Ó åôéêþ Á  C D E R ALMASOL 607 V.P.G.L. ÓÕÍÈÇÊÅÓ TEST: ÔÁ ÕÔÇÔÁ 20 ìýôñá/äåõôåñüëåðôï ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ: 900C (1940F) ÃÑÁÖÉÊÏ Íï 2 ÔñïðïðïéçìÝíï FOUR BALL EP TEST ÔÁ Á  C D E R ALMASOL 607 V.P.G.L. ÓÕÍÈÇÊÅÓ TEST: ÔÁ ÕÔÇÔÁ 1760 RPM ÖÏÑÔÉÏ: 100Kg ÄÉÁÑÊÅÉÁ: 60 ëåðôü ÁÑ ÉÊÇ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ ËÁÄÉÏÕ: ÐåñéâÜëëïíôïò PTFE- TEFLON 5000F (2600C) ÁäñáíÝò ÌåéïíåêôÞìáôá Κανένα Ïîåéäþíåôáé óôçí áôìüóöáéñá óå èåñìïêñáóßåò 6500F (3430C) êáé Üíù, äçìéïõñãþíôáò ôñéïîåßäéï ôïõ ìïëõâäáéíßïõ, ôï ïðïßï åßíáé äéáâñùôéêü. åé ôçí ôüóç íá «êôßæåôáé» ìå ôïí åáõôü ôïõ êáé íá åðçñåüæåé óçìáíôéêü ôéò áíï Ýò. Äåí áíý åôáé ôï õäñï ëùñéêü êáé ôï íéôñéêü ïîý, çìéêýò ïõóßåò ïé ïðïßåò ðáñïõóéüæïíôáé ðïëý óõ íü óå ðåñéâüëëïí ðïõ ëåéôïõñãïýí ôá ëéðáíôéêü, åéäéêüôåñá, üðïõ õðüñ åé èåñìüôçôá, íåñü êáé áýñáò. ÐñïâëÞìáôá ãáëâáíéêþò äé άβρωσης. ÔÜóç íá «êôßæåôáé» ìå ôïí åáõôü ôïõ. Êáìßá öïñôïúêáíüôçôá. ÔÜóç íá «êôßæåôáé» ìå ôïí åáõôü ôïõ. (1) & (2): Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες έχουν υψηλά και χαμηλά στίγματα. Τα υψηλά, που αποκαλούνται τραχείες επιφάνειες, κατά την αντίθετη λειτουργία δύο μεταλλικών επιφανειών «συναντώνται» με την ταυτόχρονη παρουσία υψηλών φορτίων. Κατά την επαφή αυτή, οι στιγμιαίες θερμοκρασίες σε αυτά τα σημεία, πολύ o o συχνά ξεπερνούν τους 1000 F (538 C). Επίσης οι πιέσεις που παρουσιάζονται ξεπερνούν τις psi. 9

10 ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÇÓ ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁÓ ÔÇÓ LE DUOLEC Διπλής δράσης πρόσθετο αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Lubrication Engineers, το οποίο ενισχύει σημαντικά την αντοχή της ελαστοϋδροδυναμικής λιπαντικής μεμβράνης, καθώς και τη λίπανση οριακής μεμβράνης. Το Duolec είναι το νέο πρόσθετο αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Lubrication Engineers, το οποίο ενσωματώνει επαναστατική τεχνολογία και έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη χρήση στα λάδια κιβωτίων ταχυτήτων της LE. Πρόκειται για ένα υγρό πρόσθετο διπλής δράσης, το οποίο ενεργοποιείται με τη θερμότητα και προσδίδει επιπλέον ιδιότητες στα λιπαντικά που χρησιμοποιείται. Το Duolec αυξάνει την αντοχή της λιπαντικής μεμβράνης, παρέχοντας υψηλή προστασία στις μεταλλικές επιφάνειες, σε υψηλές θερμοκρασίες και φορτία. Πώς λειτουργεί το Duolec Σε φυσιολογικές συνθήκες φορτίων και στροφών, δύο μεταλλικές επιφάνειες διαχωρίζονται επαρκώς, μόνο από τη λιπαντική μεμβράνη. Αυτή η λίπανση ονομάζεται υδροδυναμική. Μία αύξηση του φορτίου ή μείωση των στροφών, μειώνει το πάχος της λιπαντικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα μέταλλο με μέταλλο να έρχεται σε επαφή και η θερμοκρασία της ζώνης επαφής να αυξάνει λόγω τριβής. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί με τη σειρά της μείωση του ιξώδους του λαδιού, με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο η ικανότητα του λιπαντικού να σχηματίζει σταθερή λιπαντική μεμβράνη και συνεπώς μειώνει την ικανότητά του στο να μην επιτρέπει στα μεταλλικά μέρη να έρχονται σε επαφή. Υπό αυτές τις συνθήκες ο τύπος της λίπανσης αλλάζει σταδιακά, από υδροδυναμική σε ελαστοϋδροδυναμική, σε μικτού τύπου και τέλος σε «οριακής μεμβράνης». Η επαναστατική τεχνολογία του προσθέτου Duolec, παρέχει την απαιτούμενη προστασία στις λιπάνσεις ελαστοϋδροδυναμικής, οριακής και «μεικτού τύπου μεμβράνης». Το Duolec ενσωματώνει επαναστατική νέα τεχνολογία, η οποία ενεργοποιείται με τη θερμότητα, παρέχοντας διπλό στρώμα προστασίας ενάντια στη φθορά και στα φορτία, σχηματίζοντας ένα προστατευτικό στρώμα σχεδόν στερεάς μορφής επάνω στις μεταλλικές επιφάνειες. Το προστατευτικό αυτό στρώμα, γεμίζει τα κενά των μεταλλικών επιφανειών εξομαλύνοντάς τις, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα επαφής μετάλλου με μέταλλο, μειώνοντας έτσι την τριβή και τη φθορά. Το Duolec ενισχύει σημαντικά τη δύναμη της λιπαντικής μεμβράνης του λαδιού, αποτρέποντας το «σπάσιμό» της, ελαχιστοποιώντας την επαφή των μετάλλων και επιμηκύνοντας τα διαστήματα που αυτή θα συμβεί. Το Duolec είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ενεργοποιείται με τη θερμότητα σε δύο στάδια. Καθώς αυξάνονται τα φορτία, τα συστατικά του Duolec για την ενίσχυση της ελαστοϋδροδυναμικής μεμβράνης και της μεικτής μεμβράνης λίπανσης, ενεργοποιούνται. Όταν τα φορτία αυξηθούν ακόμη περισσότερο, ενεργοποιούνται και τα συστατικά του Duolec που ενισχύουν τη λίπανση οριακής μεμβράνης. Οι δυνατότητες του Duolec για την καταπολέμηση της φθοράς και τη μείωση των τριβών, παρουσιάζονται στα πειραματικά test της δεύτερης σελίδας του φυλλαδίου που αναφέρεται στο πρόσθετο. Σε πείραμα που διεξήχθη σύμφωνα με το πρότυπο ASTM, το Duolec βρέθηκε ότι μείωσε έως και 11% την φθορά, ενώ ήταν το μόνο πρόσθετο που προστέθηκε στο βασικό λάδι. Αυτό φανερώνει την επίδραση από την απόδοση αποκλειστικά του Duolec, χωρίς την επίδραση από κάποιο άλλο πρόσθετο. Περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων του Duolec στη μείωση των τριβών που αυτό παρέχει, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της συσκευής ελέγχου τριβής SRV. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν μείωση κατά 25% της τριβής, όταν και πάλι το Duolec ήταν το μόνο πρόσθετο που χρησιμοποιήθηκε στο βασικό λάδι. Τα δύο παραπάνω tests αποδεικνύουν την υψηλή προστασία και απόδοση που παρέχει το Duolec στα λιπαντικά στα οποία χρησιμοποιείται, αυξάνοντας την ικανότητά τους να διαχειρίζονται πολύ υψηλές πιέσεις μειώνοντας την τριβή και αποτρέποντας την εξέλιξη της φθοράς. Το Duolec στα λιπαντικά της Lubrication Engineers: Λειτουργεί συνεργατικά ώστε να βελτιώσει την απόδοση και άλλων στοιχείων του λιπαντικού. Μειώνει την εξέλιξη της φθοράς μέσω της μείωσης της τριβής, βελτιώνοντας την αντοχή της λιπαντικής μεμβράνης, παρέχοντας υψηλή προστασία όταν οι αυξημένες πιέσεις και τα φορτία μπορούν να προκαλέσουν επαφή μετάλλου με μέταλλο. Έχει υγρή μορφή, δεν χτίζεται με τον εαυτό του (δεν δημιουργεί συσσωματώματα) και δεν κάνει ίζημα ενώ είναι διαλυμένο στο λάδι (πολύ καλή διαλυτότητα). Είναι σχεδιασμένο ειδικά για λιπαντικά μειωτήρων και τις συνθήκες λειτουργίας (φορτία, θερμοκρασίες κλπ.) που συναντώνται σε τέτοιου είδους εφαρμογές. 10

11 ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÇÓ ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁÓ ÔÇÓ LE MONOLEC Ôï Monolec, åßíáé Ýíá 100% óõíèåôéêü ðñüóèåôï ëéðáíôéêþí, ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé óå üëá ó åäüí ôá âéïìç áíéêü ëüäéá ôçò LE, áëëü êáé óå ìåñéêü áðü ôá ãñüóá ôçò. Ç ïíïìáóßá ôïõ Monolec, ðñïêýðôåé áðü ôï mono-molecular, üñïò ðïõ ðåñéãñüöåé ðùò ôá ìüñéá, ðïõ ìïéüæïõí ìå ìéêñïóêïðéêü ñïõëåìüí, äçìéïõñãïýí ìéá ìïíþ (-mono-) åðßóôñùóç óôéò ìåôáëëéêýò åðéöüíåéåò, ãéá íá ðñïóôáôýøïõí áðü ôçí åðáöþ ôïõ ìåôüëëïõ ìå Üëëï ìýôáëëï. Ôï ôìþìá Ýñåõíáò êáé ôå íïëïãßáò ôçò LE, áíáêüëõøå êáé åîýëéîå ôï Monolec, ðïõ åßíáé ôï ðëýïí åîåëéãìýíï, óõíèåôéêü ëéðáíôéêü ðñüóèåôï, ãéá ôç ìåßùóç ôïõ ñõèìïý åîýëéîçò ôçò öèïñüò, ðïõ ðáñüãåôáé óþìåñá óôïí êüóìï. ¼ðùò ôï Almasol, Ýôóé êáé ôï Monolec, ó çìáôßæåé ìéá ðñïóôáôåõôéêþ åðßóôñùóç áíüìåóá óôéò ôñéâüìåíåò åðéöüíåéåò, ìüíï ðïõ óå áíôßèåóç ìå ôï Almasol, áõôþ Ý åé ìüíï-ìïñéáêþ äïìþ. Ôñá ýôçôá êéíïýìåíùí ìåôáëëéêþí åðéöáíåéþí ôóé, üôáí ïé ôñéâüìåíåò åðéöüíåéåò ìå ôéò ãíùóôýò áíùìáëßåò êáé åêäïñýò ôïõ êüèå ìåôüëëïõ, ðïõ ìðïñåß íá Ý ïõí äéüóôáóç (ýøïò), Ýùò êáé 15 microns, Ýñ ïíôáé óå åðáöþ, åéäéêüôåñá õðü ôçí åðßäñáóç õøçëþí ðéýóåùí, ç èåñìïêñáóßá ðïõ ðáñüãåôáé áðü ôçí ôñéâþ áõôþ áõîüíåôáé ôá ýôáôá, ìå áðïôýëåóìá ôá ôñéâüìåíá ìýñç íá áðïêïëëþíôáé, ðñïêáëþíôáò Ýôóé óôéò ìåôáëëéêýò åðéöüíåéåò ôï ãíùóôü öáéíüìåíï ôïõ «pitting», üðùò êáé áõôü ôïõ «spalling». Ôï öáéíüìåíï áõôü, óõìâáßíåé, üôáí ôï öéëì ôïõ ëéðáíôéêïý áäõíáôåß íá äéáôçñþóåé ôç óõíï Þ ôïõ êáé «óðüåé». Ç ðáñïõóßá ôïõ Monolec, óôï ëüäé, Ý åé óáí áðïôýëåóìá ôçí ðñïóôáóßá üëùí ôùí ìåôáëëéêþí åðéöáíåéþí, ìå ôç ìïíþ - ìïíáäéêþ åðßóôñùóç ôùí ìïñßùí ôïõ, ðïõ ìåéþíåé ôçí ôñéâþ óáí áðïôýëåóìá ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõ ìå ôç ìïñöþ ôùí ìéêñïóêïðéêþí ôñéâýùí (ñïõëåìüí). ôóé, üôáí ôï ößëì ôïõ ëéðáíôéêïý óðüóåé, áäõíáôþíôáò íá ðñïóôáôåýóåé ôéò ìåôáëëéêýò åðéöüíåéåò, Þ üôáí åîáôìßæåôáé, óçìåéáêü, åðüíù óôá óçìåßá åðáöþò ôùí åêäïñþí, ôï Monolec, áíôéäñü ìå ôç èåñìïêñáóßá ðïõ ðáñüãåôáé óôéò ôñéâüìåíåò åðéöüíåéåò, äçìéïõñãþíôáò Ýíá çìéêü óõíèåôéêü ëéðáíôéêü, ðïõ åðéôñýðåé óôéò áíùìáëßåò ôùí åðéöáíåéþí íá «ñýïõí» áíôß íá áðïêïëëþíôáé, ìåéþíïíôáò Ýôóé ôç öèïñü. Ãé' áõôü ïé ìåôáëëéêýò åðéöüíåéåò ðïõ ðñïóôáôåýïíôáé ìå ôï Monolec, åßíáé «áðáëýò» êáé ëéðáßíïíôáé ðéï åýêïëá êáé ïìáëü. Ôñá åßåò åðéöüíåéåò üðùò Ý ïõí åîïìáëõíèåß ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõ MONOLEC R Åðßóçò ôï Monolec, áõîüíåé ôçí áíôï Þ ôïõ öéëì ôùí ëéðáíôéêþí, ìýóá áðü ìéá äéåñãáóßá ðïõ ïíïìüæåôáé «éäéüìïñöç Ýëîç» (particulate attraction). Åßíáé ôï áðïôýëåóìá ôçò ìïñéáêþò Ýëîçò, áõôþò äçëáäþ ðïõ Ý åé ôï Ýíá ìüñéï ìå ôï Üëëï. Ôüóï óå åñãáóôçñéáêýò, üóï êáé óå ðñáãìáôéêýò óõíèþêåò ëåéôïõñãßáò, Ý åé áðïäåé èåß üôé ôï Monolec, üôáí ðñïóôåèåß óå êüèå ëéðáíôéêü, ìåéþíåé ôç öèïñü êáôü 24,2%! 11

12 ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÇÓ ÉÄÉÏÊÔÇÓÉÁÓ ÔÇÓ LE 1. Ôé åßíáé ôï Quinplex 2. Ôé êüíåé ôï Quinplex 3. ÏöÝëç áðü ôç ñþóç 4. Ôï Quinplex ðáñý åé: QUINPLEX Ôï Quinplex åßíáé Ýíá ðñüóèåôï áðïêëåéóôéêþò éäéïêôçóßáò ôçò Lubrication Engineers, ðïõ åîåëß èçêå ìåôü áðü ó åôéêýò Ýñåõíåò ðïõ Ýãéíáí óôçí Åõñþðç. Ç åôáéñåßá Almasol Corporation (100% èõãáôñéêþ ôçò L.E.) ôåëåéïðïßçóå ôçí Ýñåõíá ôïõ Quinplex êáé áöïý áðýêôçóå ôá äéêáéþìáôü ôïõ, ôï åîýëéîå óôç óçìåñéíþ ôïõ ìïñöþ. Ôá ðýíôå áñáêôçñéóôéêü ðïõ ðñïóäßäåé ôï Quinplex Ýñåõíáò êáé ôå íïëïãßáò ôçò L.E. ôï ñçóéìïðïßçóå óôçí ðáñáãùãþ ôïõ ãñüóïõ ãåíéêþò ñþóçò Almagard ðñüóèåôá ðñïóôáóßáò áðü ôç óêïõñéü êáé ôç äéüâñùóç Þ áêüìá êáé ôï ßäéï ôï Almasol. ëüäé ßäéïõ éîþäïõò, ðïõ äåí ðåñéåß áí Quinplex. óôá ëéðáíôéêü ðïõ ñçóéìïðïéåßôáé, åðéâåâáéþèçêáí, üôáí ôï ôìþìá Áäéáâñï ïðïßçóç áðü ôï íåñü: ñçóéìïðïéïýìåíï óôá ëüäéá êáé ôá ãñüóá ôçò L.E. äçìéïõñãåß ìßá «ðñïóôáôåõôéêþ ìðüñá» ðïõ áíôéóôýêåôáé ôåëåßùò óôïí øåêáóìü áðü ôï íåñü. Ðñïóäßäåé êïëëþäç õöþ: Ôï Quinplex ðñïóäßäåé óôá ëéðáíôéêü ôçò L.E. ôçí åîáéñåôéêþ äõíáôüôçôá íá «ðñïóêïëëïýí» óôçí åðéöüíåéá ðïõ åöáñìüæïíôáé. Ôá ëéðáíôéêü ðïõ ðåñéý ïõí Quinplex ðáñáìýíïõí óôç èýóç ôïõò ãéá ðïëý ìåãüëá ñïíéêü äéáóôþìáôá. Ôá ãñüóá áíôéóôýêïíôáé óôá êñïõóôéêü öïñôßá ðïëý êáëýôåñá. ÁõîÜíåé ôç óõíï Þ ôïõ ëéðáíôéêïý: Ç ñçóéìïðïßçóç ôïõ Quinplex óôá ãñüóá âåëôéþíåé ôçí áíüìåéîç ôïõ ëáäéïý ìå ôï óôáèåñïðïéçôþ. Ëüãù ôïõ éäéáßôåñïõ áõôïý áñáêôçñéóôéêïý ôï Quinplex ðñïóôßèåôáé óôá ëéðáíôéêü ôçò L.E. ìå ôç ñþóç éäéáßôåñá ðïëýðëïêùí äéåñãáóéþí áíüìåéîçò êáé ðáñáãùãþò. Ï áêñéâþò ôñüðïò ñçóéìïðïßçóçò êáé áíüìåéîçò ôïõ Quinplex óôá ëéðáíôéêü ôçò L.E. ðáñáìýíåé êáé ôçñåßôáé éäéáßôåñá ìõóôéêüò ëüãù ôçò éäéáßôåñçò åìðïñéêþò óçìáóßáò ôïõ. ÁõîÜíåé ôç ìç áíéêþ óôáèåñüôçôá: Ôï Quinplex óôçí áñ éêþ ôïõ ìïñöþ åßíáé ðïëý ïíäñü êáé Ý åé ìßá åéêüíá ó åäüí óôåñåïý óþìáôïò. Ôï áñáêôçñéóôéêü áõôü, üôáí ôï Quinplex ñçóéìïðïéåßôáé ãéá áíüìåéîç ìå ôïõò óôáèåñïðïéçôýò ôùí ãñüóùí, áõîüíåé êáôáðëçêôéêü ôç ìç áíéêþ óôáèåñüôçôá ôïõ ãñüóïõ. Ðñïóôáôåýåé áðü ôç äéüâñùóç: Ôï Quinplex äçìéïõñãåß ìßá «ðñïóôáôåõôéêþ ìðüñá» óôéò ìåôáëëéêýò åðéöüíåéåò åíüíôéá óôç äéüâñùóç. ÅñãáóôçñéáêÝò äïêéìýò ìå ôï Quinplex Ý ïõí áðïäåßîåé, üôé áõôü Ý åé ìåãüëç áíèåêôéêüôçôá óôç óõãêýíôñùóç éó õñþí ïîýùí. åé åðßóçò, äåßîåé éäéáßôåñç áíèåêôéêüôçôá óå éó õñýò âüóåéò êáé ïîåéäùôéêïýò ðáñüãïíôåò. Ðáñüëï ðïõ ôá ôåëåéïðïéçìýíá ãñüóá ôçò L.E. ðïõ ðåñéý ïõí Quinplex äåí èá Ýðñåðå íá åêôßèåíôáé êáô' åõèåßáí óå ôýôïéïõò ôýðïõò çìéêþí, ç ìðüñá ðïõ äçìéïõñãåß ôï Quinplex áõîüíåé ôçí ðñïóôáóßá ðïõ ôá ãñüóá áõôü ðáñý ïõí áðü ôç äéüâñùóç. Óôáèåñïðïßçóç ôïõ éîþäïõò: Ôï Quinplex áõîüíåé ôï äåßêôç éîþäïõò ôùí ëáäéþí êáé ôùí ãñüóùí óôá ïðïßá ñçóéìïðïéåßôáé. Áõôü âïçèü óôç óôáèåñïðïßçóç ôïõ éîþäïõò êáé ôçí åðéññïþ ôïõ áðü ôéò ìåôáâïëýò ôçò èåñìïêñáóßáò. Äåí Ý åé åðéâëáâåßò óõíýðåéåò: Ëüãù ôçò çìéêþò ôïõ óýíèåóçò ôï Quinplex äåí åðçñåüæåé ïýôå åðçñåüæåôáé áðü ôá Üëëá çìéêü ðñüóèåôá ðïõ ðñïóôßèåíôáé óôá ëéðáíôéêü. Ôï üöåëïò áõôïý ôïõ áñáêôçñéóôéêïý åßíáé üôé äåí åðçñåüæåé ôçí áðüäïóç ôùí Üëëùí ðñïóèýôùí ðïõ ñçóéìïðïéïýíôáé óôá Üëëá ëüäéá êáé ôá ãñüóá ôçò L.E., üðùò åßíáé ôá ðñüóèåôá õøçëþí ðéýóåùí, ôá ÁõîÜíåé ôçí öïñôïúêáíüôçôá: Ðñüóöáôåò Ýñåõíåò óôéò ÇÐÁ êáé ôï ÇíùìÝíï Âáóßëåéï Ýäåéîáí, üôé óå äïêéìýò ëßðáíóçò ñïõëåìüí, ôá ëéðáíôéêü ôçò L.E. ðïõ ðåñéåß áí Quinplex åß áí ðïëý ìåãáëýôåñç öïñôïúêáíüôçôá áðü Üëëá ëéðáíôéêü, ìå âáóéêü ñåõíåò åðßóçò, Ý ïõí áðïäåßîåé üôé ç öïñôïúêáíüôçôá ôïõ Quinplex ðñïâëýðåé. Ìåãáëýôåñç æùþ ôïõ ëéðáíôéêïý Ìåãáëýôåñç æùþ ôïõ åîïðëéóìïý üðïõ ñçóéìïðïéåßôáé Áýîçóç ôçò öïñôïúêáíüôçôáò ôïõ ëéðáíôéêïý Ìåßùóç ôïõ ñüíïõ óôáóéìüôçôáò ôùí ìç áíçìüôùí, üðùò êáé ôïõ êüóôïõò óõíôþñçóçò Áðßóôåõôá ìåãüëç áíôï Þ óôï íåñü êáé ôçí õãñáóßá ÅîáéñåôéêÞ áýîçóç ôçò ðñüóöõóçò ôïõ ëéðáíôéêïý óôï ìýôáëëï. óôçí ðñüîç, åßíáé ðïëý ìåãáëýôåñç áðü áõôþ ðïõ ç èåùñßá 12

13 ΤΟ Φ ΑΙΝΟΜΕΝΟ GEAR H EALING Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ALMASOL DUOLEC ΚΑΙ PYROSHIELD της LUBRICATION ENGINEERS Inc, Texas, Πολύ συχνά έχει παρατηρηθεί, σε γρανάζια που είναι αρκετά ή πολύ φθαρμένα, ότι η χρήση των λιπαντικών ALMASOL, DUOLEC και PYROSHIELD, προκαλεί σταδιακά εξομάλυνση των φθαρμένων αυτών επιφανειών, φαινόμενο που στην Αμερική ονομάζεται Healing (επούλωση, αποκατάσταση). ' Όταν ένα γρανάζι έχει φθαρεί, οι επιφάνειες σύμπλεξης των δοντιών, είναι «αγριεμένες», συνήθως από σκωρίαση (scoring), ψωρίαση (pitting) ή βαθειές αποφλοιώσεις (spalling). Η αφαίρεση μετάλλου από τις επιφάνειες αυτές, επιφέρει μεγαλύτερο stress καταπόνησης και μεγαλύτερη φόρτιση, σημειακά, στις επιφάνειες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, έχουμε μία κατάσταση, όπου αφενός, το φορτίο έχει παραμείνει σταθερό αλλά η επιφάνεια των δοντιών, που έχει αρχικά σχεδιαστεί για να φέρει και να κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο, έχει μειωθεί. Αυτό Stress οφείλεται στην αφαίρεση μετάλλου που προκαλείται από σκωρίαση (scoring), X Fracture ψωρίαση (pitting) ή βαθειές αποφλοιώσεις (spalling). Plastic Region Η αύξηση αυτή του φορτίου, ανά μονάδα εμβαδού επιφανείας, προκαλεί ισχυρές σημειακές καταπονήσεις, που κάτω από την «κυκλική» εμφάνιση του φορτίου, όπως η σύμπλεξη και η αποσύμπλεξη των δοντιών των γραναζιών, μεταφέρεται μέσω του λιπαντικού στα δόντια των γραναζιών αυτών. Καθώς το φορτίο αυτό μεταφέρεται, προκαλεί «πλαστική παραμόρφωση» της επιφάνειας των δοντιών, μέχρι το φορτίο να ανακατανεμηθεί στην επόμενη μέγιστη δυνατή επιφάνεια μετάλλου. Elastic Region Καθώς το φορτίο ανακατανέμεται και καθίσταται ομοιόμορφο, σε σημείο ισορροπίας, η επιφάνεια του γραναζιού εμφανίζει σταδιακά το φαινόμενο της επούλωσης (αποκατάστασης), λόγω της προαναφερθείσης «πλαστικής» παραμόρφωσης. Πολύ συχνά, μικρά σημάδια pitting, θα κλείσουν τελείως και θα εξαφανιστούν λόγω του φαινομένου αυτού. Το φιλμ του λιπαντικού δεν «σπάει» (δεν διακόπτεται), όσο εξελίσσεται η διαδικασία αυτή, αφού η αντοχή του φιλμ των λιπαντικών ALMASOL, DUOLEC και PYROSHIELD είναι τόσο μεγάλη, η δε φορτοϊκανότητα και περιεκτικότητα σε πρόσθετα υψηλών πιέσεων τέτοια, που αποτρέπει στις ανώμαλες επιφάνειες των μετάλλων (εκδορές) να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Λόγω του φαινομένου αυτού, η κατάσταση των γραναζιών σταδιακά και με τη λειτουργία βελτιώνεται. Το ελαστο-υδρο-δυναμικό φίλμ των λιπαντικών αυτών, το οποίο είναι εξαιρετικά ισχυρό και «αδιάτρητο», δεν επηρεάζεται από υψηλές πιέσεις και φορτία που παρουσιάζονται κατά την εμπλοκή των γραναζιών, αποτρέποντας την επαφή τους και επιτρέποντας έτσι, τη συνεχή «πλαστική παραμόρφωση» της επιφάνειας των γραναζιών, που τελικά έχουν σαν αποτέλεσμα την εικόνα της εξομάλυνσης και επούλωσης που προαναφέρθηκε. Καταληκτικά, το φαινόμενο «Healing», είναι στην ουσία μία ανα-διανομή (ανακατανομή) του φορτίου, στις επιφάνειες των γραναζιών, που οφείλεται στην εξαιρετικά υψηλή αντοχή και το πάχος του φιλμ των λιπαντικών ALMASOL, DUOLEC και PYROSHIELD και την ιδιότητα που αυτά έχουν, να μην επιτρέπουν την επαφή των συμπλεκομένων γραναζιών και ως εκ τούτου, να αποτρέπουν τις τραχείες επιφάνειες (εκδορές) από το να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ Strain Διάγραμμα Τάσης (Stress) Παραμόρφωσης (Strain). Η εξέλιξη του φαινομένου της επούλωσης, λαμβάνει χώρα στην περιοχή της πλαστικής παραμόρφωσης. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 ΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ALMASOL / PYROSHIELD ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 61 ΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ALMASOL / PYROSHIELD 13

14 ÇÐËÇÑÅÓÔÅÑÇ ÓÅÉÑÁ ÔÙÍ Γράσα για γενική χρήση Γράσα γιά ειδικές χρήσεις Γράσα αλυσίδων Γράσα συρματόσχοινων Γράσα υψηλών θερμοκρασιών Γράσα πολύ υψηλών θερμοκρασιών Γράσα για τις βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων (100% μη τοξικά) Ειδικά γράσα για κεντρικά συστήματα λίπανσης Ειδικά λιπαντικά ( γράσα και λάδια) ανοικτών γραναζιών Λάδια βενζινοκινητήρων Λάδια πετρελαιοκινητήρων Λάδια κινητήρων φυσικού αερίου Λάδια δίχρονων μηχανών Λάδια κιβωτίων ταχυτήτων μειωτών. Βαλβολίνες Λάδια υψηλών θερμοκρασιών Λάδια μεταδόσεων (ATF) Λάδια για τις βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων (100% μή τοξικά & διαφανή) Λάδια υδραυλικών συστημάτων Λάδια τουρμπίνων Λάδια ατμοτουρμπίνων Λάδια αντλιών ÃÑÁÓÁ ÊÁÉ ËÉÐÁÍÔÉÊÁ ÁÍÏÉÊÔÙÍ ÃÑÁÍÁÆÉÙÍ Λάδια αεροσυμπιεστών Λάδια για ανεμογεννήτριες Λάδια διατρητικών μηχανισμών Λάδια ψυκτικών συστημάτων Λάδια υδραυλικών συστημάτων και τουρμπίνων με εξαιρετικά χαμηλή τοξικότητα Βιομηχανικά λάδια για γενική χρήση Λιπαντικά για συρματόσχοινα Πρόσθετα καυσίμων Λιπαντικά για αλυσίδες φούρνων, πολύ υψηλών θερμοκρασιών και χωρίς αναθυμιάσεις Λάδι μετασχηματιστών Λάδι μεταφοράς θερμότητας Λάδι ατμοκυλίνδρων Λιπαντικό σιλικόνης Καθαριστικό φρένων Ξηρά λιπαντικά Βιομηχανικό καθαριστικό Εξειδικευμένα λάδια χαρτοβιομηχανιών Ειδικά προϊόντα Προϊόντα υποστήριξης Μικροβιοκτόνες, 100% αβλαβείς πετσέτες καθαρισμού χεριών ALMASOL Με εξαιρετικά μεγάλη διεισδυτικότητα, κολλώδες και πολύ ανθεκτικό στο νερό. Εξαιρετικό για κιβώτια ÃñÜóï áëõóßäùí êáé óõñìáôüó ïéíùí ταχυτήτων που χρειάζονται ημίρρευστο γράσο. NLGI 000 & ALMATEK ÃñÜóï ãéá ãåíéêþ ñþóç ALMATEK ÃñÜóï ãéá ãåíéêþ ñþóç ALMASOL ÃñÜóï õøçëþí èåñìïêñáóéþí ALMASOL ÃñÜóï ãéá åîáéñåôéêü õøçëýò èåñìïêñáóßåò ALMAPLEX Âéïìç áíéêü ãñüóï ãåíéêþò ñþóçò 1299 ALMAPLEX Ultra - Syn Γράσο για υψηλές θερμοκρασίες και βαριές χρήσεις ALMAGARD ÃñÜóï ãéá âáñéýò ñþóåéò QUINPLEX Γράσα για τις βιομηχανίες τροφίμων 4622 MONOLEC - MULTIPLEX ÃñÜóï ãéá êåíôñéêü óõóôþìáôá ëίðαíóçò öïñôçãþí êáé âéïìç áíéêþ ñþóç MONOLEC ÃñÜóï ãéá ãåíéêþ âéïìç áíéêþ ñþóç Αδιάβροχο, με μεγάλη φορτοϊκανότητα και αντοχή στις κρούσεις, ημικολλώδες. NLGI 1 & 2 Γράσο για γενική χρήση (όχι όμως για ηλεκτροκινητήρες), πολύ κολλώδες, τελείως αδιάβροχο, με μεγάλη φορτοϊκανότητα & πολύ μεγάλη αντοχή στις κρούσεις. Περιέχει Almasol και Quinplex. NLGI 2 & 1 Γράσο για χρήση σε κάθε εφαρμογή όπου υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες. Δεν έχει σημείο ροής (δεν στάζει). Περιέχει Almasol. NLGI 2 ½ & 1 Για εφαρμογές με εξεζητημένες θερμοκρασίες, κολλώδες & αδιάβροχο. Έχει πολύ καλή φορτοϊκανότητα. Περιέχει Almasol & Quinplex. NLGI 1 & 2 Για κάθε βιομηχανική χρήση, με εξαιρετική αντίσταση στην υγρασία και πολύ καλή συμπεριφορά στις πολύ μεγάλες ταχύτητες και θερμοκρασίες. Περιέχει Almasol. NLGI 1 ½ & 2 Γράσο με συνθετικό βασικό λάδι (ISO 460) για βαριές χρήσεις και υψηλές θερμοκρασίες. Περιέχει Almasol και Quinplex. NLGI 2 Εξαιρετικά κολλώδες, τελείως αδιάβροχο και με τεράστια φορτοϊκανότητα. Στεγανοποιεί από τη σκόνη. Για κάθε βαριά & πολύ βαριά χρήση. Περιέχει Almasol και Quinplex. NLGI 0, 1 & 2 100% Μη τοξικά γράσα, για κάθε χρήση στις βιομηχανίες τροφίμων. Δεν επιτρέπουν τη δημιουργία μικροοργανισμών στις επιφάνειες που προστατεύουν. Περιέχουν Quinplex. NLGI 0, 1 & 2. USDA H-1 Έχει εξαιρετική αντλησιμότητα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ιδανικό για λιπαντικό γενικής χρήσης. Καλύπτει και ξεπερνά τις προδιαγραφές κατά NLGI GC-LB. Περιέχει Monolec. NLGI 2 Γράσο για κεντρικά συστήματα λίπανσης, αλλά και ιδεώδες για γενική χρήση. Έχει εξαιρετική μηχανική σταθερότητα. Περιέχει Monolec. NLGI 00, 0 & PYROSHIELD Ëéðáíôéêü áíïéêôþí ãñáíáæéþí PYROSHIELD Ëéðáíôéêü áíïéêôþí ãñáíáæéþí % συνθετικό λιπαντικό, σχεδιασμένο για χρήση σε κάθε είδους ανοικτά γρανάζια. Χωρίς μόλυβδο. Περιέχει Almasol. NLGI 0 / 2, 1, 2, 3 & aerosol 100% συνθετικό λιπαντικό για ανοικτά γρανάζια που λιπαίνονται με σύστημα ψεκασμού. Περιέχει Almasol. Χωρίς μόλυβδο PYROSHIELD 100% συνθετικό λιπαντικό για ανοικτά γρανάζια που λιπαίνονται με σύστημα ψεκασμού. Περιέχει Almasol. XH Χωρίς μόλυβδο. Μειώνει εξαιρετικά πολύ την κατανάλωση λιπαντικού. Ëéðáíôéêü áíïéêôþí ãñáíáæéþí 9102 SYNTEMP Ëéðáíôéêü αλυσίδων & συρματόσχοινων 9901 ALMASOL SYNTEMP Ëéðáíôéêü πολύ υψηλών θερμοκρασιών Συνθετικό λιπαντικό σε aerosol για μικρά ανοικτά γρανάζια, μικρά ρουλεμάν, αλυσίδες κάθε τύπου και μικρά συρματόσχοινα. Περιέχει Μonolec. ΝLGI 2 Συνθετικό λιπαντικό για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εξαιρετικό για ρουλεμάν ελάστρων και άλλες βαριές εφαρμογές. Περιέχει Almasol. NLGI 2

15 ËÉÐÁÍÔÉÊÁ ÊÉÂÙÔÉÙÍ ÔÁ ÕÔÇÔÙÍ ( ÌÅÉÙÔÇÑÙÍ) 300 MONOLEC Âéïìç áíéêü ëüäé Κολλώδες λάδι με χαρακτηριστικά διαχωρισμού του από το νερό. Δεν αφρίζει και έχει χαρακτηριστικά υψηλών πιέσεων. Περιέχει Monolec. ISO 68 (AGMA 2EP) 401 ALMASOL ËÜäé êéâùôßùí ôá õôþôùí ALMASOL Ëéðáíôéêü ãéü êéâþôéá ôá õôþôùí ìå ìðñïýíôæéíá ãñáíüæéá 600 ALMASOL ËÜäé êéâùôßùí ôá õôþôùí ALMASOL ËÜäéá êéâùôßùí ôá õôþôùí DUOLEC Λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων MONOLEC ΛÜäéá êéâùôßùí ôá õôþôùí QUINPLEX ΛÜäéá μη τοξικά για τις βιομηχανίες τροφίμων QUINPLEX ΛÜäéá μη τοξικά για τις βιομηχανίες τροφίμων 5250 ALMAGEAR ËÜäé êéâùôßùí ôá õôþôùí ãéá ðïëý âáñéýò ñþóåéò SYNOLEC Συνθετικό λάδι ανεμογεννητριών 9919 SYNOLEC Συνθετικό λάδι κιβωτίων ταχυτήτων 9920 SYNOLEC Óõíèåôéêü ëüäé êéâùôßùí ôá õôþôùí SYNOLEC ÓõíèåôéêÜ ëüäéá êéâùôßùí ôá õôþôùí Oρυκτέλαιο κιβωτίων ταχυτήτων χωρίς τη χρήση προσθέτων υψηλής πίεσης (EP). Περιέχει Almasol. SAE 90 (AGMA 5) API : GL-1 Ειδικά σχεδιασμένα λιπαντικά για μειωτήρες με μπρούντζινα γρανάζια, όπου συνίσταται χρήση τέτοιων λιπαντικών. Περιέχουν Almasol. ISO 460 & 680 Για κάθε τύπου κιβώτια ταχυτήτων. Περιέχει Almasol Εξαιρετικό για εκκίνηση & λειτουργία σε πάρα 0 πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. SAE 75 W. Σημείο ροής - 40 C Για κάθε τύπου κιβώτια ταχυτήτων. Περιέχουν Almasol και άλλα πολύ ειδικά πρόσθετα. API: GL-5. ISO 100 έως 680, SAE 90 έως 250 Τα νέα λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων της Lubrication Engineers, από το 2007! Περιέχουν Duolec το νέο πρόσθετο της Lubrication Engineers για τη μείωση του ρυθμού εξέλιξης της φθοράς. Έχουν τεράστια φορτοϊκανότητα. Διαχωρίζονται τελείως και άμεσα από το νερό. Έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Περιέχουν Duolec. Από SAE 75W (ISO 46) έως SAE 250 (ISO 1000) [εννέα βαθμοί ιξώδους κατά ISO, SAE & AGMA]. Λάδια κιβωτίων ταχυτήτων για κάθε χρήση με χαρακτηριστικά υψηλών πιέσεων. Περιέχουν Monolec. SAE 80W-90 & SAE 85W-140. API: GL-5 100% μη τοξικά, διαφανή, ειδικά σχεδιασμένα λιπαντικά για μειωτήρες με μπρούντζινα γρανάζια, όπου συνίσταται χρήση τέτοιων λιπαντικών. Περιέχουν Almasol. ISO 460 & %, μη τοξικά διαφανή λάδια, για χρήση σε κάθε είδους μειωτήρες, σε βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων. Περιέχουν Quinplex. USDA: H-1. ISO 220 & 460 Λάδι κιβωτίων ταχυτήτων για πολύ βαριές συνθήκες λειτουργίας. Περιέχει Almasol. SAE 250, ISO 1000, (AGMA 8A EP), API: GL-5 Εξειδικευμένα λιπαντικα κιβωτίων ταχυτήτων, ειδικά εξελιγμένα για χρήση σε ανεμογεννήτριες. ISO 220, 320 & 460. Περιέχουν Monolec. Συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων για όλες τις κλιματολογικές συνθήκες. Περιέχει Monolec. SAE 75W-90 Συνθετικό λιπαντικό για κάθε τύπο κιβωτίων ταχυτήτων. Περιέχει Monolec. SAE 75W-140, API: GL-5 Συνθετικά λιπαντικά για κάθε τύπο κιβωτίων ταχυτήτων. Περιέχουν Monolec. SAE 75W-90 & 80W

16 Ë ÁΔÉÁ Ê ÉÍÇÔÇÑÙÍ 4909 Λάδι κινητήρων υγραερίου 8104 MONOLEC Λάδι δίχρονων κινητήρων 8130 MONOLEC Ultra-Blend Λάδι κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου MONOLEC GFS Λάδι κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου 8530 MONOLEC SPB Λάδι κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου 8800 MONOLEC ULTRA Λάδι κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου 8820 MONOLEC Λάδι κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου 8900 MONOLEC Ultra RDE Λάδι κινητήρων σιδηροδρόμων 8940 MONOLEC Λάδι κινητήρων υγραερίου Για κάθε χρήση σε κινητήρες υγραερίου. SAE 40 Λάδι «μείξης» για κάθε τύπο κινητήρα. Περιέχει Monolec. SAE 40 Ημισυνθετικό λάδι για κάθε τύπο κινητήρα. Εξαιρετική συμπεριφορά σε πολύ κρύα κλίματα. Περιέχει Monolec. SAE 10W-30 Εξαιρετικά ενισχυμένα λάδια, για κάθε τύπο κινητήρα. Έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Περιέχουν Monolec. SAE 10 έως 50 Ημισυνθετικό λάδι για κάθε τύπο κινητήρα. Εξαιρετική συμπεριφορά σε πολύ κρύα κλίματα. Περιέχει Monolec. SAE 5W-30. Λάδι για κάθε τύπο κινητήρα, που προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου και ασύγκριτη προστασία από τη φθορά. Μειώνει πολύ την κατανάλωση λαδιού και έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής ( μίλια για βενζινοκινητήρες και μίλια για πετρελαιοκινητήρες). Περιέχει Monolec. SAE 15W-40. Λάδι για κάθε τύπο κινητήρα, που προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου και ασύγκριτη προστασία από τη φθορά. Μειώνει πολύ την κατανάλωση λαδιού και έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής ( μίλια για βενζινοκινητήρες και μίλια για πετρελαιοκινητήρες). Περιέχει Monolec. SAE 20W-50. Ειδικά σχεδιασμένο λάδι κινητήρων χωρίς ψευδάργυρο, για τους πετρελαιοκινητήρες σιδηροδρόμων. Περιέχει Monolec. Λάδι κινητήρων που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Περιέχει Monolec. LOW ASH & ASHLESS Προδιαγραφές: Παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τεχνικό μας Τμήμα για τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές των λαδιών κινητήρων. B IOMHXANIKA Ë 1100 ALMASOL Λιπαντικό ατμοκυλίνδρων ÁΔÉÁ QUINPLEX Λάδια για τις βιομηχανίες τροφίμων 4046 Quinplex Μη τοξικό, συνθετικό λάδι εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών Διαφανή λάδια Λάδια υδραυλικών συστημάτων Λάδια τουρμπίνων MONOLEC Λάδια υδραυλικών συστημάτων 6115 MONOLEC Υδραυλικό λάδι 6260 MONOLEC Λάδι αεροσυμπιεστών MONOLEC Λάδια διατρητικών μηχανισμών MONOLEC Λάδια αεροσυμπιεστών & τουρμπίνων LOW-TOX Λάδια τουρμπίνων & αεροσυμπιεστών 6451 MONOLEC Λάδι υπερσυμπιεστών Υψηλής ποιότητας λιπαντικό ατμοκυλίνδρων. Περιέχει Almasol Διαφανή, 100% μη τοξικά λάδια, για χρήση στις βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων. Περιέχουν Quinplex. 100% μη τοξικό διαφανές λάδι εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών. Περιέχει Quinplex. ISO 46. USDA H-1 100% μη τοξικά, διαφανή λάδια για γενική χρήση. USDA H-1 Λάδια υδραυλικών συστημάτων υψηλής ποιότητας, με σχετικά χαμηλό κόστος για κάθε χρήση. ISO 32, 46 & 68 Λάδια τουρμπίνων υψηλής ποιότητας, με σχετικά χαμηλό κόστος για κάθε χρήση. ISO 32, 68 & 220. Για κάθε τύπο υδραυλικού συστήματος. Έχουν τεράστια διάρκεια ζωής και μειώνουν τις διαρροές. Περιέχουν Monolec. SAE 5 έως 30. ISO 22 έως 100. SAE 5W-20 Λάδι υδραυλικών συστημάτων με εξαιρετικά χαμηλό σημείο ροής. (-63oC) Περιέχει Monolec. Εξειδικευμένο λάδι αεροσυμπιεστών για τον τύπο Centac της Ingersoll Rand. Περιέχει Monolec. ISO 32 Σχεδιασμένα ειδικά για διατρητικούς μηχανισμούς. Περιέχουν Monolec. ISO 32-SAE 10, ISO 100-SAE 30, ISO 220-SAE 50 Για κάθε τύπο αεροσυμπιεστή, και άλλες εφαρμογές. Έχουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Περιέχουν Monolec. ISO 32 έως 320, SAE 5 έως 50. Για κάθε τύπο τουρμπίνας & αεροσυμπιεστή, με εξαιρετικά υψηλή απόδοση αλλά με πολύ χαμηλή τοξικότητα. ISO 32 έως 100, SAE 20 έως 30. Ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία από τη σκουριά και την οξείδωση. Έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά διαχωρισμού του από το νερό. Περιέχει Monolec. 6451: ISO 32 16

17 B IOMHXANIKA LOW-TOX Λάδια υδραυλικών συστημάτων MONOLEC Λάδια ψυκτικών συστημάτων 6733 Λάδι μεταφοράς θερμότητας 6760 Λάδι μετασχηματιστών Ë MULTILEC Βιομηχανικά λάδια γενικής χρήσης 8030 MONOLEC Λάδι για υφαντικές μηχανές ÁΔ ÉÁ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Για κάθε τύπο υδραυλικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλή απόδοση αλλά με πολύ χαμηλή τοξικότητα. ISO 32 έως 100, SAE 20 έως 30. Λάδια για χρήση σε κάθε σύστημα ψύξης όπως συμπιεστές αμμωνίας κλπ. Περιέχουν Monolec. ISO 32, ISO 68 Λάδι μεταφοράς θερμότητας για κάθε σχετική χρήση Κατάλληλο για κάθε τύπο μετασχηματιστή. Εξαιρετική δυνατότητα μεταφοράς της θερμότητας. Λάδια ειδικά σχεδιασμένα για γενική χρήση. Περιέχουν Monolec. Για αεροσυμπιεστές κάθε τύπου, υδραυλικά συστήματα, τουρμπίνες, αντλίες κενού, φυσητήρες, ρουλεμάν & κιβώτια ταχυτήτων (που δεν απαιτούν πρόσθετα EP), πνευματικούς μηχανισμούς, δίκτυα κυκλοφορίας αέρος. ISO 32 έως 320, SAE 5 έως 60. Λάδι για υφαντικές μηχανές, ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τη συνεργασία της Sulzer Ruti. Περιέχει Monolec MONOLEC Συνθετικά λιπαντικά αεροσυμπιεστών 9963 SYNOLEC Συνθετικό λάδι για αλυσίδες 9965 MONOLEC Συνθετικό λάδι για αλυσίδες φούρνων 100% συνθετικά λάδια, για κάθε τύπο αεροσυμπιεστή. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Περιέχουν Monolec. ISO 32, 68, 100, % συνθετικό λάδι για αλυσίδες. Κατάλληλο για πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Δεν επιτρέπει τη δημιουργία καρβουνιδίων. Καθαρίζει κατά τη λειτουργία. Περιέχει Monolec. 100% συνθετικό λάδι για αλυσίδες, ειδικότερα για αρτοποιίες. Περιέχει Monolec. ISO 220, (APV Baker Perkins) ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 1150 Trans All EHP ATF Λάδι αυτομάτων μεταδόσεων Για κάθε τύπο αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων. Δεν αφρίζει. Dexron III, Ford Mercon, Allison C-4. Π Α 7500 MONOLEC Λάδι μετάδοσης ισχύος Λάδι μετάδοσης ισχύος ΡΟΣΘΕΤΑ Κ ΑΥΣΙΜΩΝ 2300 L-X Πρόσθετο καυσίμου για κινητήρες BTU Plus Πρόσθετο καυσίμου για πετρελαιοκινητήρες ΛΛΑ Π ΡΟΪΟΝΤΑ 802 Καθαριστικό φρένων 804 Η-1 Λιπαντικό με σιλικόνη 960 W.H.C.T. Πετσέτες καθαρισμού χεριών 2001 MONOLEC Λιπαντικό συρματόσχοινων 2002 ALMASOL Λιπαντικό συρματόσχοινων 2059 MONOLEΧ Διεισδυτικό & λιπαντικό λάδι Σχεδιασμένο για κάθε τύπο αυτόματου κιβωτίων ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής, «υγρά φρένα» κλπ. Detroit Diesel Allison C-4. CAT TO-2. Περιέχει Monolec Σχεδιασμένο για κάθε τύπο αυτόματου κιβωτίων ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής, «υγρά φρένα» κλπ. Detroit Diesel Allison C-4. CAT TO-4. SAE 10, 20 & 30 Πρόσθετο καυσίμου και λαδιού, για όλους τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και βελτιώνει την απόδοση. Αναλογία ανάμειξης με το καύσιμο 1/400. Βελτιώνει την καύση, καθυστερεί τη διάβρωση και τη σκουριά και προστατεύει το καύσιμο στις χαμηλές θερμοκρασίες από το πάγωμα. Συντηρεί και προστατεύει τις αντλίες του πετρελαίου. Αναλογία ανάμειξης με το καύσιμο 1/1000. Εξειδικευμένο καθαριστικό φρένων για πολύ βαριά χρήση 100% μη τοξικό λιπαντικό με σιλικόνη σε αεροζόλ. Πετσέτες καθαρισμού χεριών μιάς χρήσης, με μικροβιοκτόνο δράση, για γενικούς καθαρισμούς δύσκολης βρωμιάς. Λιπαντικό με πολύ μεγάλη διεισδυτική ικανότητα, που προσφέρει εξαιρετική φορτοϊκανότητα και αντίσταση στην οξείδωση. Περιέχει Monolec. Λιπαντικό επίστρωσης του συρματόσχοινου, που μειώνει τη φθορά και την κόπωση. Έχει πολύ μεγάλη αντίσταση στο γλυκό και το αλμυρό νερό. Περιέχει Almasol. Διεισδυτικό λάδι για κάθε χρήση που διαλύει γρήγορα τη σκουριά, τα κατάλοιπα και ελευθερώνει τις επιφάνειες, που έχουν συσσωματωθεί. Περιέχει Monolec. 17

18 Α ΛΛΑ Π ΡΟΪΟΝΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 2100 NUTRIGENT 100% βιοδιασπώμενο βιομηχανικό καθαριστικό Υγρό βιομηχανικό καθαριστικό. Άφλεκτο, μη καυστικό, ασφαλές για την επιδερμίδα, εξαιρετικά καλό για δύσκολους καθαρισμούς. Διαλυτό στο νερό η σε αλλά διαλυτικά. 100% ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ. Ε 2700 ALMASOL Λιπαντικό αλυσίδων φούρνων υψηλών θερμοκρασιών 2705 ALMASOL Λιπαντικό αλυσίδων 2799 ALMASOL Λιπαντικό αλυσίδων φούρνων πολύ υψηλών θερμοκρασιών QUINPLEX Μη τοξικό διεισδυτικό & λιπαντικό λάδι 9200 ALMASOL Στεγνό Ξηρό λιπαντικό ΙΔΙΚΑ Π ΡΟΪΟΝΤΑ 6315 MONOLEC λάδι εργαλειομηχανών 6190 & 6140 MONOLEC Λιπαντικά χαρτοβιομηχανιών 6751 Η-1 Λάδι για κλειστικά μηχανήματα Λιπαντικό αλυσίδων φούρνων. Διεισδύει πλήρως στους πίρους και τους συνδέσμους της αλυσίδας και δεν οξειδώνεται. Παρέχει ξηρά λίπανση κατά τη λειτουργία. Περιέχει Almasol. Λιπαντικό αλυσίδων για υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να προκαλεί αναθυμιάσεις. Περιέχει Almasol. Λιπαντικό αλυσίδων πάρα πολύ υψηλών θερμοκρασιών που διεισδύει σε όλα τα κινούμενα μέρη. Παρέχει ξηρά λίπανση κατά τη λειτουργία. Περιέχει Almasol. Λιπαίνει και προστατεύει κάθε επιφάνεια, από τη διάβρωση, τη σκουριά, τη συσσωμάτωση κ.λ.π. Διεισδύει με ταχύτητα στο μέταλλο και αφήνει ένα πολύ ισχυρό προστατευτικό φίλμ. 100% μη τοξικό. USDA H-1 & εγκεκριμένο κατά NSF. Περιέχει Quinplex. Για πολλές εφαρμογές όπου χρειάζεται ένα ξηρό - καθαρό λιπαντικό με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Περιέχει Almasol. Λάδι για εργαλειομηχανες και άλλους μηχανισμούς ολίσθησης εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας. Περιέχει Monolec. ISO 220 Ειδικά λιπαντικά για χαρτοποιητικές μηχανές. Περιέχουν Monolec. 100% μη τοξικό λάδι ειδικά σχεδιασμένο για τα κλειστικά συστήματα της Angelus Seamers. USDA H-1 Σ ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Π L.E.A.P Lubrication Engineers Analysis Program ΡΟΪΟΝΤΑ Το πρόγραμμα αναλύσεων λιπαντικών της Lubrication Engineers. Το πληρέστερο πρόγραμμα ανάλυσης & διάγνωσης για κάθε είδος εξοπλισμού. OIL SAFE Προϊόντα οργάνωσης και διαχείρισης των λιπαντικών για κάθε τύπο βιομηχανίας, κατασκευαστικής εταιρείας ή για κάθε ανάγκη. 18

19 ¼ëá ôá ëéðáíôéêü äåí åßíáé ßäéá Οι περισσότερες εταιρείες, που έχουν μεγάλο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού τους, θεωρούν την εκταμίευση των κεφαλαίων που απαιτούνται γι' αυτή, «μη απευκτέα», «αναγκαίο έξοδο», στρέφοντας την προσοχή τους στην αγορά όσο το δυνατόν φθηνότερων ανταλλακτικών, αναλώσιμων υλικών (φίλτρων, στεγανοποιητικών, τσιμουχών κλπ.) και βέβαια λιπαντικών. Το φαινόμενο αυτό είναι παγκόσμιο και μόνο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται κάποιες τάσεις αλλαγής της φιλοσοφίας αυτής. Οι βιομηχανίες, επενδύουν τεράστια κεφάλαια στην ανανέωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, κεφάλαια που αντλούνται από τα κέρδη τους ή από τα εκτιμώμενα μελλοντικά κέρδη τους*. Οι κατασκευαστικές και οι τεχνικές εταιρείες, όμοια, επενδύουν τεράστια κεφάλαια στην αγορά οχημάτων, οδοποιητικών και χωματουργικών μηχανημάτων, φορτηγών αυτοκινήτων*. Η συντήρηση κάθε τέτοιου είδους εξοπλισμού, είναι μία ακόμη αιτία για τεράστιες εκταμιεύσεις κεφαλαίων, με τη διαφορά ότι οι εκταμιεύσεις αυτές είναι «μόνιμες», μη παραγωγικές και το κυριότερο, αυξάνουν χρόνο με το χρόνο, όσο δηλαδή παλαιώνει ο εξοπλισμός. Από την άλλη μεριά, η ανάγκη για εξοικονόμηση κεφαλαίων, για μείωση εξόδων, οδηγεί τις διευθύνσεις των περισσότερων εταιρειών, στην αγορά όσο το δυνατόν «φθηνότερων» ανταλλακτικών, αναλώσιμων υλικών και λιπαντικών που μοιραία, στις περισσότερες των περιπτώσεων φέρνουν το ακριβώς αντίθετο από το επιθυμητό, αποτέλεσμα: Την αύξηση των δαπανών συντήρησης του εξοπλισμού τους, είτε έμμεσα είτε άμεσα. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς, την ώρα που διαβάζει αυτές τις γραμμές, χωρίς να χρειάζεται να είναι ο ίδιος μηχανικός, πόσοι κινητήρες βρίσκονται μόνιμα, καθημερινά, στα συνεργεία για «φυσιολογικές επισκευές», αλλά και πόσα χρήματα απαιτούνται για τις επισκευές αυτές... Πόσοι μειωτές βρίσκονται σε κατάσταση «ανάγκης», έχουν δηλαδή ορατή φθορά στα γρανάζια τους, «φυσιολογική» φθορά κατά το κοινώς λεγόμενο, αλλά το σταμάτημά τους είναι ανέφικτο λόγω των αναγκών παραγωγής της εταιρείας. Οι περιπτώσεις αυτές είναι καθημερινές, σε κάθε είδους βιομηχανία, τεχνική η κατασκευαστική εταιρεία, κάθε είδους επιχείρηση που προβαίνει σε συντήρηση του δικού της η μισθωμένου εξοπλισμού. Ένα εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό, (είτε πρόκειται για λάδι κινητήρα, για λάδι μειωτή, αεροσυμπιεστή, γράσου, λιπαντικού ανοικτών γραναζιών κλπ.) που παράγεται χωρίς «συμβιβασμούς» στις μεθόδους επεξεργασίας και παραγωγής του, χωρίς «συμβιβασμούς» στο βασικό λάδι που θα χρησιμοποιηθεί γι' αυτό, χωρίς «συμβιβασμούς» στα πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας που θα προστεθούν σε αυτό και τέλος, χωρίς «συμβιβασμούς» στην τεχνογνωσία που μπορεί να έχει και να χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του, μπορεί να συμβάλλει απίστευτα πολύ στη βελτίωση της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού κάθε εταιρείας, το κυριότερο δε, να συμβάλλει απόλυτα μετρήσιμα! Αναλογιστείτε, οι κινητήρες της εταιρείας σας να βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, σε λειτουργία δηλαδή, χωρίς έκτακτα περιστατικά, για χρονικά διαστήματα κατά 50%, 100%, η πολλές φορές περισσότερο, απ' ότι μέχρι σήμερα Αναλογιστείτε τον βαρύ εξοπλισμό της εταιρείας σας, όπως οι βασικοί μειωτές, οι αεροσυμπιεστές, τα μεγάλα ανοικτά γρανάζια και άλλα, κάθε είδους μηχανήματα, να «εργάζονται» ακατάπαυστα, για τριπλάσια ή και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, χωρίς σταματήματα για «φυσιολογικές» επισκευές Αναλογιστείτε όλα τα παραπάνω, με την παράλληλη δυνατότητα για λιγότερες αλλαγές λαδιών, με σημαντικά μειωμένες καταναλώσεις λιπαντικών, με χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και μικρότερη κατανάλωση καυσίμου Τέλος, αναλογιστείτε πόσο «μικρό» είναι το κεφάλαιο που ξοδεύετε μέχρι σήμερα για την αγορά «φθηνών» λιπαντικών, σε σχέση με το συνολικό κόστος συντήρησης του εξοπλισμού της εταιρείας σας Συνήθως δεν ξεπερνά το 2% έως το 4% επί του συνόλου! «Επιβαρύνει» όμως δυσανάλογα το σύνολο! Αποφασίστε σήμερα κιόλας, να εμπιστευθείτε την προστασία του μηχανολογικού σας εξοπλισμού στην Lubrication Engineers, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τα μοναδικά λιπαντικά στον κόσμο που είναι μεν, «ακριβότερα στην αγορά τους, αλλά εξαιρετικά οικονομικά στη χρήση τους»! Εμπιστευθείτε τη διατήρηση και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού σας, στα καλύτερα λιπαντικά που παράγονται σήμερα στον κόσμο, με βάση την υπάρχουσα τεχνολογία! Αρχίστε από σήμερα κιόλας, να θεωρείτε τη χρήση των λιπαντικών, ως εργαλείο για τη διατήρηση του εξοπλισμού σας και όχι σαν έξοδο ενός ακόμη αναλώσιμου προϊόντος. ΟΛΑ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ * και εμπιστεύονται τη διατήρηση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του ακριβού αυτού εξοπλισμού τους, στα «φθηνότερα» ή στα «γνωστότερα» λιπαντικά! 19

20 ΕΚΔΟΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 PROTON ADVERTISING ¼ëá ôá ëéðáíôéêü äåí åßíáé ßäéá... ÌÜèåôå ðåñéóóüôåñá ãéá ôá ëéðáíôéêü ôçò Lubrication Engineers ãéá íá áõîþóåôå ôç äéüñêåéá æùþò ôùí ëéðáíôéêþí êáé ôïõ åîïðëéóìïý óáò. Η LUBRICATION ENGINEERS INC., TEXAS ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 9001 ΑΠΟ ΤΗΝ BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL, NORTH AMERICA. LEADERS IN LUBRICANTS ÌÉÁ ÁÐÏ ÔÉÓ ÈÕÃÁÔÑÉÊÅÓ ÔÇÓ LUBRICATION ENGINEERS INTERNATIONAL A.G. Εντεταλμένη αποκλειστική αντιπρόσωπος της Lubrication Engineers International AG στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, FYROM. Óερρών 85, Áθήνα , Ô ηλ. κέντρο: , , Fax:

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MEAT&DORIA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ancom ΕΠΕ: τ. 2310533540, f. 2310546342, info@ancomnet.gr MEAT&DORIA Περιγραφή Φωτογραφία Γενικό καθαριστικό 500ml Μ 1 Για µετρητές µάζας αέρος, βαλβίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του λιπαντικού

Επιλογή του λιπαντικού AGMA: American Gear Manufacturers Association Επιλογή του λιπαντικού Η επιλογή του λιπαντικού πρέπει να γίνεται με βάση την χρήση για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με το ιξώδες του αλλά και με τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Αύξηση ικανοποίησης του πελάτη, σύσφιξη σχέσεων με τον πελάτη με τα λειτουργικά δραστικά συστατικά της WÜRTH! ΑΥΞΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η HKS είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους βελτιώσεων στο κόσμο.

Η HKS είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους βελτιώσεων στο κόσμο. Λιπαντικά Απόλυτων Επιδόσεων! Η HKS είναι ένας από τους κορυφαίους οίκους βελτιώσεων στο κόσμο. Μέσα από τη μεγάλη εμπειρία της στη σχεδίαση και κατασκευή κινητήρων & συστημάτων μετάδοσης υψηλών επιδόσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάλυσης Δειγμάτων Λιπαντικών από την Lubrica@on Engineers Hellas

Πρόγραμμα Ανάλυσης Δειγμάτων Λιπαντικών από την Lubrica@on Engineers Hellas Πρόγραμμα ελέγχου του μηχανολογικού εξοπλισμού και των λιπαντικών, με την χρήση φασματογραφικής ανάλυσης και πολλών άλλων εργαστηριακών ελέγχων Η περιοδική ανάλυση χρησιμοποιημένων λιπαντικών, είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Η ιστορία Το έτος 2006 ξεκίνησε η συνεργασία της Adam Opel GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος 09/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17879 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. Προϋπολογισµός : 49.947,84 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. Προϋπολογισµός : 49.947,84 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 55 / 8-2-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια πρωτογενών λιπαντικών σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών των οχηµάτων του ήµου ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 4 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Λιπάνσεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 4 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

Θέση Εργασίας: Ο Κόης Βασίλειος εργάζεται ως Μηχανολόγος Μηχανικός στην εταιρεία Ι. & Ε. Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.

Θέση Εργασίας: Ο Κόης Βασίλειος εργάζεται ως Μηχανολόγος Μηχανικός στην εταιρεία Ι. & Ε. Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. Ρουλεμάν & Θερμοκρασία. Η αποφυγή της καταστροφής είναι θέμα πρόνοιας, πρόληψης, παρακολούθησης και συντήρησης ακριβείας, υπόθεση ενημέρωσης, υπόθεση γνώσης και μόνο. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται σε πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 7/4/2014 Αρ. πρωτ. 9983

Θεσσαλονίκη 7/4/2014 Αρ. πρωτ. 9983 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289

Θεσσαλονίκη 26/02/2013 Αρ. πρωτ. 3289 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά

Υγρά. Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου. Υγρά 02 Συμβουλευτικός Οδηγός Τεχνικού Συμβούλου Υγρά - Υγρό Αυτομάτου Κιβωτίου Ταχυτήτων 2.1 - Υγρό Φρένων 2.2 - Ψυκτικό Υγρό 2.3 - Λάδι & Φίλτρο Λαδιού του Κινητήρα 2.4 - Υγρό Μηχανικού Κιβωτίου Ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α Σ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι πωλήσεις των προϊόντων μας θα τιμολογούνται σύμφωνα με τις τιμές που αναγράφονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ.Ε.Υ.Α. ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση : Μαυροµιχάλη 25 Ταχ.Κώδικας : 68300 ιδ/χο Πληροφορίες : Γουρίδης Παναγιώτης Τηλέφωνο : 2553024915 Fax :2553024961 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση

τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Ακτινικές Zylinderkopfdichtungen τσιµούχες λαδιού ΡTFE και τοποθέτηση Advanced MLS-Technology Leistungsfähigkeit in jeder Lage Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 65/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 2/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων. Λύσεις για την Βιομηχανική Συντήρηση

Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων. Λύσεις για την Βιομηχανική Συντήρηση Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων Λύσεις για την Βιομηχανική Συντήρηση Doug Martin; E. l. du Pont de Nemours and Company Η Αξιοπιστία Ξεκινάει από Εδώ Το πρώτο βήμα προς την αξιοπιστία του εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών 2015. Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ. πρωτ.13263

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών 2015. Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ. πρωτ.13263 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 26/5/15 Αρ. πρωτ.13263 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε

Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Το πρώτο αυτοκίνητο Diesel Blend κυκλοφόρησε Υγραέριο & Φυσικό Αέριο Το πρώτο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο με ανάμειξη καυσίμου πετρελαίου - υγραερίου κυκλοφόρησε στους δρόμους της συμπρωτεύουσας. Το "Σ"

Διαβάστε περισσότερα

ÓùëÞíáò Hyperline FX. Εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερικό από λείο PTFE. Ëåßï åóùôåñéêü Ðïëý åýêáìðôïò Áíôï Þ óôá çìéêü Áíôï Þ óôéò èåñìïêñáóßåò

ÓùëÞíáò Hyperline FX. Εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερικό από λείο PTFE. Ëåßï åóùôåñéêü Ðïëý åýêáìðôïò Áíôï Þ óôá çìéêü Áíôï Þ óôéò èåñìïêñáóßåò ÓùëÞíáò Hyperline FX Εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερικό από λείο PTFE Ëåßï åóùôåñéêü Ðïëý åýêáìðôïò Áíôï Þ óôá çìéêü Áíôï Þ óôéò èåñìïêñáóßåò Υπάρχει ένα θεμελιώσες πρόβλημα στους σωλήνες μεγάλων διαμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.384,50

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.384,50 Αριθμός Μελέτης: 1 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 456ΥΟΛ3Δ-ΜΕΓ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αρ. Μελέτης : 61/2015 Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Μεσολόγγι 2008 Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Έκδοση: Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Κύπρου 41, 30 200

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Fax :...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. Fax :... ΣΦΡΑΓΙ Α Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ΕΤΟΥΣ 204 ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Του :.. Έδρα :.. Οδός :. Αριθµός..... Τηλέφωνο:..... Fax :.......

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η ψύξη είναι σήµερα η πιο διαδοµένη µέθοδος διατήρησης των ευπαθών προϊόντων, όπως είναι τα τρόφιµα. Η επιστήµη της Βιοµηχανικής Ψύξης έχει σήµερα ξεχωριστή θέση και παίζει σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 62/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ÓùëÞíáò SMOOTHBORE. Εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερικό από λείο PTFE. Áíôï Þ óôéò èåñìïêñáóßåò Áíôï Þ óôá çìéêü Áõôïêáèáñéæüìåíïò

ÓùëÞíáò SMOOTHBORE. Εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερικό από λείο PTFE. Áíôï Þ óôéò èåñìïêñáóßåò Áíôï Þ óôá çìéêü Áõôïêáèáñéæüìåíïò ÓùëÞíáò SMOOTHBORE Εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερικό από λείο PTFE Áíôï Þ óôéò èåñìïêñáóßåò Áíôï Þ óôá çìéêü Áõôïêáèáñéæüìåíïò ÐñïäéáãñáöÝò êáé äéáóôüóåéò óùëþíùí 1 πλέγμα 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ SYN-TEC 0W30 Νέας τεχνολογίας,100% συνθετικό λιπαντικό βασισμένο 7,10 8,73 SYN-TEC 0W30 (4L) στα υψηλότερα ποιοτικά.. 27,00 33,21 SYN-TEC 0W40

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Pro.Fi.System

Τεχνολογία Pro.Fi.System Τεχνολογία Pro.Fi.System Η τεχνολογία Pro.Fi.System αφορά την προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μηχανών και συσκευών από ανωμαλίες της παροχής ρεύματος, ελαχιστοποιώντας τους νεκρούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες

ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ελληνικοί Ηλεκτροκινητήρες Ηλεκτροµειωτήρες Ευθύγραµµοι - Γωνιακοί Οδηγίες επιλογής Τεχνικά Χαρακτηριστικά ιαστάσεις Γ. Λαµπράκη 10, 141 23 Λυκόβρυση ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 2102817217 Fax. : 2102814 277

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV.

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV. Ο κινητήρας με την κωδική ονομασία D3876 θα προσφέρει ιπποδύναμη 520 hp (390 kw), 560 hp (420 kw) και 640 hp (470 kw), ενώ η μέγιστη ροπή που θα παράγεται μεταξύ 930 και 1350 rpm, λέγεται ότι θα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ

ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ VII Π ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ ÐÑÏËÏÃÏÓ 1 ÅÉÓÁÃÙÃÇ 4 ÌÅÑÏÓ É ÊËÉÍÉÊÁ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁ 1 ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁ Ç öýóç ôçò Ðëçñïöïñßáò 10 ÌåôÜäïóç ôçò Ðëçñïöïñßáò 12 ÌåôáôñïðÞ áíáëïãéêïý óþìáôïò óå øçöéáêü 15 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κίνησης)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κίνησης) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 340.000,00 (μαζί με ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED.

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Τα προϊόντα που διαθέτουμε αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας και βλέπουμε τους εαυτούς μας ως ηγέτες

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS

ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ GAS EXPERTS Αναμφισβήτητα, η υγραεριοκίνηση αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στο χώρο της αυτοκίνησης αυτή την περίοδο. Το υγραέριο (LPG ή Liquefied Petroleum Gas) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα. για επιβατικά οχήματα

Φίλτρα. για επιβατικά οχήματα Φίλτρα για επιβατικά οχήματα Φίλτρα για όλες Τα φίλτρα Champion έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε όχι μόνο να ανταποκρίνονται στις πιο αυστηρές απαιτήσεις της πρώτης τοποθέτησης, αλλά και να τις υπερβαίνουν.

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες

Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες Γνήσια Ανταλλακτικά ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Συγκριτικός Οδηγός για Πελάτες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02 03 Φίλτρο Λαδιού 04 05 Φίλτρο Αέρα 06 07 Φίλτρο Καυσίμου 08 09 Ιμάντας Χρονισμού 10 11 Τακάκια Φρένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Θηβαίων 2015» Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α : ΚΑΥΣΙΜΑ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α1 Πετρέλαιο κίνησης ντίζελ λίτρα 121.640,08 Α2 Βενζίνη αμόλυβδη λίτρα 20.000 1 ΟΜΑΔΑ Β : ΚΑΥΣΙΜΑ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ Β1 Πετρέλαιο κίνησης ντίζελ λίτρα 49.025,69 Β2 Βενζίνη αμόλυβδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία.

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Το «αμορτισέρ» ή ελληνιστί «Αποσβεστήρας Ταλαντώσεων» αποτελεί τον «συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα