ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Η ΔO ΞΑ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣI ΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΓEΝΟΥΣ ΤO ΚΑY ΧΗ ΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Η ΔO ΞΑ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣI ΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΓEΝΟΥΣ ΤO ΚΑY ΧΗ ΜΑ"

Transcript

1

2

3

4 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Η ΔO ΞΑ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣI ΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΓEΝΟΥΣ ΤO ΚΑY ΧΗ ΜΑ

5 Κείμενα: Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος. Διορθώσεις δοκιμίων: Ἱ. Μονή Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν. Ἔκδοσις: Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν καί Νιγρίτης Σέρρες 2015

6 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Η ΔO ΞΑ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣI ΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΓEΝΟΥΣ ΤO ΚΑY ΧΗ ΜΑ Σέρρες 2015

7 Εἰκών πάντων τῶν μετά τήν ἅλωσιν Νεομαρτύρων. Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου. (1858)

8 1. Ἡ Ἐκκλησία, ἐργαστήριο ἁγιότητος Κανένας λαός δέν ἔχυσε τόσο αἷμα γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ὅσο ἔχυσε ὁ δικός μας, ἀπό καταβολή τοῦ Χριστιανισμοῦ ἴσαμε σήμερα «Φώτης Κόντογλου, Πονεμένη Ρωμιοσύνη» ἩἉγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, αὐ τό τό ἀσύλητο θησαυροφυλάκιο τοῦ ἀδαπάνητου πλούτου τῶν θείων δωρεῶν, λειτουργεῖ μέσα στόν κόσμο ὡς τό θεότευκτο ἐργαστήριο τῆς ἁγιότητος. Ὁ κατά Χριστόν ἄρτιος ἄν θρωπος εἶναι ἐκεῖνος πού μέ ἐλεύθερη ἐπιλογή του καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀποχωρίζεται τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου καί βιώνει ἐμπειρικά τήν ἐν Χριστῷ καινή ζωή. Οἱ ἅγιοι τῆς πίστεώς μας, οἱ γλυκύτατοι αὐτοί καρποί τοῦ εὐσκιόφυλλου δένδρου τῆς Ἐκκλη σίας μας ζοῦν γιά τόν Χριστό καί διά τοῦ Χριστοῦ. Κύριο χαρακτηρι στικό αὐτῆς τῆς νέας ζωῆς εἶναι ἡ ἀπό μέρους τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου φλο γερή ἀγάπη γιά τόν Σωτῆρα Χριστό. Αὐτή ἡ ἀγάπη πρός τόν οὐράνιο Νυμφίο ὁδηγεῖ τόν πληγωμένο ἀπό τά βέλη τῆς θείας ἀγάπης ἄνθρωπο στόν καθημερινό

9 8 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ σκληρό ἀγώνα γιά πιστή τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν, μέ σῳ τῶν ὁ ποίων ὁ δη γού με θα κον τά Του καί πι στο - ποι οῦ με τήν ἀ γά πη μας γι Αὐ τόν. Αὐτή ἡ μαρτυρία πίστεως, ὅταν οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες εἶναι πρόσφορες, φθάνει καί στήν προσφορά τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, στό μαρτύριο τοῦ αἵματος. Οἱ ἅγιοι μάρτυρες ἔζησαν μέσα ἀπό τόν προσωπικό τους πνευματικό ἀ γώνα τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ αὐθεντικά καί κατέθεσαν τήν δική τους μαρτυρία περί τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὡς τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ. Τό στοιχεῖο αὐτό τοῦ μαρτυρίου ὡς τό κατεξοχήν αὐθεντικό στοι - χεῖο ἁγιό τητος καί μαρτυρίας πίστεως καί ζωῆς χαρακτηρίζει, φανερώνει καί φωτίζει ὁλό κληρη τήν ἱστορική πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας. Σχολεῖο καί φυτώριο μαρτύρων καί ἁγίων εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας. Αὐτή εἶναι ἡ πνευματική της διαπίστευση στόν οὐρανό καί τήν γῆ. Ὑπάρ χω γιά νά γεννῶ ἁγίους, ὁμολογεῖ. Ἐργάζομαι, ση μει ώ νει, γιά νά πλουτί ζω τόν Παράδεισο μέ ἄστρα φωτεινά πού ἀντανακλοῦν στήν κτίση τήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἅγιοι καί μάρτυρες θά ὑπάρχουν ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, καθώς αὐτό εἶναι τό ἔργο τῆς πνοῆς τοῦ Παρα κλήτου μέσα στήν Ἐκκλησία. Γι αὐ τό καί στίς ἀ πο κα λυ πτι κές ἡ μέ ρες μας, ἕ να πλῆ θος νέ ων μαρ τύ - ρων φωταγωγοῦν τό οὐ ρά νι ο πνευ μα τι κό στε ρέ ω μα. «Ἱ ε ρεῖα ἄ μω μα» μαρ τυ ρι κῶς τε λει ού με να γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πού ἀποθνήσκουν καθ ἡμέραν, «ὡς πρόβατα ἐπί σφαγήν» στίς χῶ ρες κυ ρί ως τῆς Μέ - σης Ἀ να το λῆς καί Ἀ φρι κῆς, ὅ που ἐ πι κρα τεῖ ὁ πα ρα λο - γι σμός τοῦ ἀ κραί ου Ἰσ λα μι κοῦ φον τα μεν τα λι σμοῦ.

10 Η ΔO ΞΑ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣI ΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΓEΝΟΥΣ ΤO ΚΑY ΧΗ ΜΑ 9 2. Οἱ Νεομάρτυρες Μία ξεχωριστή θέση μέσα σ αὐτό τό ὁ λό φω - το νοητό στερέωμα τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας κατέχουν οἱ πολύαθλοι Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι στήν μακρά καί ἀσέληνη νύκτα τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, πού ξεκίνησε μετά τήν πτώση τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων στούς Ὀθωμανούς Τούρκους, ἀνεδείχθησαν τά ἔμψυχα ἐκεῖνα λυχνάρια πού φώτισαν παρα κλητικά τήν ζωή τοῦ ὑπόδουλου Γένους. «Κατ ἀλήθειαν τοῦτο εἶναι ἕ να θαῦμα», ὁμολογεῖ ὁ μέγας ὑμνητής τῶν Νεομαρτύρων, Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, «παρόμοιον ὡσάν νά βλέπῃ τινάς μέσα εἰς τήν καρδίαν τοῦ χειμῶνος ἑαρινά ἄνθη καί τριαντάφυλλα, μέσα εἰς τήν βαθυτάτην νύκτα ἡμέραν καί ἥλιον, μέσα εἰς τό ψηλαφητό σκότος φῶτα λαμπρότατα, ἐν καιρῷ τῆς αἰχμαλωσίας νά βλέπῃ ἐλευθερίαν, καί ἐν τῷ καιρῷ τῆς τωρι νῆς ἀσθενείας ὑπερφυσικήν δύναμιν... οὗτος ὁ δάκτυλος εἶναι τοῦ Θεοῦ, αὕτη ἡ δύναμις εἶναι τοῦ Θεοῦ» 1. Στήν διάρκεια τῆς δισχιλιετοῦς πορείας τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκ κλησίας μας τό μαρτύριο ὑπῆρξε ἡ οὐσιαστικότερη ἔκφραση τῆς αὐτοσυ - νειδησίας της. Πολλά μέλη της βασανίσθηκαν καί θανατώθηκαν γιά τήν πίστη, δημιουργώντας μία νέα κατηγορία ἁγίων, τούς μάρτυρες. 2 Ἄν ἐξαιρέσει κανείς τούς τρεῖς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες, οἱ περισ σότεροι μάρτυρες ἀνεδείχθησαν κατά τήν μακρά καί τυραννική περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας.

11 10 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Σέ αὐτήν τήν ἱστορική περίοδο τό μαρτύριο βρίσκει τήν οὐσιαστικότερη ἔκφρασή του στούς νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι ἀποτέλε σαν σπουδαῖο κεφάλαιο τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στούς Νεομάρτυρες, σέ ἀντιδιαστολή πρός τούς ἐθνομάρτυρες, ὅπου προηγεῖται ἡ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα, κυριαρχεῖ ἡ ζέουσα θρησκευτική τους συνείδηση, ἡ ἀγάπη τους δηλαδή πρός τόν Χριστό, ἡ ὁποία ὡς ἔχει «θεῖος ἔρως» κατέφλεγε τήν καρδιά τους καί τούς ὁδηγοῦσε ἄφοβα στό μαρτύριο. Αὐτή ἡ βαθειά χριστιανική συνείδηση τῶν Νεομαρτύρων εἶναι ὑπερεθνική, καί γι αὐτό ἀληθινά οἰκουμενική, στοιχεῖο πού τούς συνδέει ἀναπόσπαστα μέ τούς παλαιούς μάρτυρες τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Μέσα στό γενικό κλῖμα τοῦ θρησκευτικοῦ καί ἐθνικοῦ ἀποχρωματισμοῦ, τοῦ φόβου τοῦ ἐξισλαμισμοῦ, τῶν ἀ πει λῶν καί τῶν δι ώ ξε ων, ὑψώθηκε ὡς οὐρανόσταλτη ἀ νασχετική δύναμη ἡ θυσία τῶν Νεομαρτύρων. Ὁ ὅρος «Νεομάρτυς» εἶ ναι γνωστός ἀ πό τήν πε ρί ο δο ἀκόμη τῶν εἰκονομαχικῶν ἐ ρί δων. Σήμερα ὅμως ὑπό τόν ὅρο «Νεομάρτυρες» χαρακτηρίζονται κυρίως τά πι στά ἐκεῖνα μέλη τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τά ὁποῖα ἀπό τόν 12 ο αἰώνα καί κυρίως ἀπό τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453) καί ἑξῆς ὑπέστησαν βασανιστήρια καί ὀδυνηρό θάνατο ἀπό τούς κατακτητές Ὀθωμανούς, ἐπειδή ὁμολόγησαν τήν πίστη τους στόν Σωτῆρα Χριστό, ἔμειναν ἀκλόνητοι σ αὐτήν τήν ὁμολογία ἕως τέλους καί ἀρνήθη καν νά ἀλλαξοπιστήσουν. 3 Ἡ καθιέρωση τοῦ ὅρου «Νεο-

12 Η ΔO ΞΑ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣI ΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΓEΝΟΥΣ ΤO ΚΑY ΧΗ ΜΑ 11 μάρτυς» πρέπει νά τονίσουμε ὅτι ὀφείλεται κυρίως στόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, ὁ ὁποῖος στό ἔργο του «Νέον Μαρτυρολόγιον» ἔθεσε ὡς χρονικό ὅριο τό ἔτος 1453, μετά τό ὁποῖο οἱ ἅγιοι πού ἔδωσαν μαρτυρικῶς τήν ζωή τους ὑπέρ τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ ὀνομάζονται «Νεομάρτυρες». Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης δίδει παρακάτω σαφῆ ἐξήγηση γιά ποιούς λό γους ὁ Θεός εὐ δό κη σε νά ὑπάρξουν καί νά θυσιαστοῦν οἱ Νεομάρτυρες: «α) Διά νά εἶναι ἀνακαινισμός ὅλης τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, β) διά νά μένουν ἀναπολόγητοι ἐν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως οἱ ἀλλόπιστοι, γ) διά νά εἶναι δόξα μέν καί καύχημα τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἔλεγχος δέ καί καταισχύνη τῶν ἑτεροδόξων, δ) διά νά εἶναι παράδειγμα ὑπομονῆς εἰς ὅλους τούς χρι στιανούς ὅπου τυραννοῦνται ὑποκάτω εἰς τόν βαρύν ζυγόν τῆς αἰχμαλω σίας, ε) διά νά εἶναι θάρρος καί παρακίνησις εἰς τό νά μιμηθοῦν διά τοῦ ἔργου τό μαρτυρικόν τους τέλος καί ὅλοι μέν οἱ χριστια νοί οἱ κατά περίστασιν εἰς τό μαρτυρῆσαι ἀναγκαζόμενοι, ἐξαιρέτως δέ καί μάλιστα ὅσοι ἔφθασαν νά ἀρνηθοῦν πρότερον τήν ὀρθόδοξον πί στιν» Ἐκκλησία καί Νεομάρτυρες Εἶ ναι ἱ στο ρι κῶς ἀ πο δε κτό τό γε γο νός ὅ τι μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀ πό τούς Ὀ θω μα νούς, ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας παρέμεινε ἡ μόνη ὀργανωμένη δύ ναμη τῶν Ἑλλήνων μέσα στό ὑπόδουλο Γένος. Τότε ὁ Μωάμεθ Β ὁ

13 12 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Πορ θητής παραχώρησε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁρισμένα προνόμια, γιά λόγους ἱστορικούς, πολιτικούς καί οἰκονομικούς. 5 Τά προνόμια αὐτά ἀ - πετέλεσαν τήν νομι κή-πολιτική βάση ὑπάρξεως καί λειτουργίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά καί τό πλαίσιο τῆς δικαιοδοσίας καί τῶν εὐθυνῶν του ἀπέ ναντι στήν Ὑψηλή Πύ λη. 6 Ἕνα ἀπό τά σημαντι κότερα προνόμια πού πα ραχώρησε ὁ Μωάμεθ στούς Ἕλληνες ἦταν ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τους συνειδήσεως. 7 Μέ εἰδικό διάταγμα πού ἐξέδωσε ὅριζε ὅτι οἱ χριστιανοί ἦταν ἐλεύθεροι νά ἀσκοῦν τά θρησκευτικά τους κα - θήκοντα. Τά γραπτά ἤ προφορικά ὅ μως προνόμια εἶχαν μόνο θεωρητική ὑπόσταση, καθώς στηριζό ταν στήν καλή διάθεση τῶν ἑκάστοτε Σουλτά νων, ἐνῶ στήν πράξη ὁ διωγ μός ἐναντίον τῆς Ἐκ κλησίας ἦταν μία ὀδυνη ρή πραγματικότητα. 8 Κυριό τερες αἰτίες καί ἀφορ μές τοῦ μαρτυρίου τῶν χριστιανῶν ἀπό τούς ὀθωμανούς ἦταν ἡ μι σαλλοδοξία καί ὁ θρη - σκευτικός φανατισμός, 9 ἡ οἰ κονομική ἀπληστία, 10 ἡ ἁ πλῆ ἀνάγνωση καί ἡ ἀνύ ποπτος ἀναφορά ἀπό χρι - στιανούς τῆς μου σουλμανικῆς ὁμολογίας πίστε ως, ἡ προσπάθεια τῶν κατακτητῶν γιά ἐπικράτηση καί ἐπέκτα ση τῆς κυριαρχίας τους, ἡ κατηγορία ὅτι χριστιανός προσέβαλε τήν μωα μεθανική θρησκεία ἤ ὅτι ἐξύβρισε τόν προφήτη Μωάμεθ, ἡ ἀπόπειρα χριστιανοῦ νά ἐκχριστιανίσει μουσουλμά νο ἤ ἡ ἀποστασία ἐκ τῆς μου σουλμανικῆς θρησκείας, ἤ ἡ συ κοφαντική εἴ δηση ὅτι κάποιος χριστιανός ἐπιθυμεῖ δῆθεν νά ἀσπασθεῖ τόν μωαμεθανισμό, ἡ

14 Η ΔO ΞΑ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣI ΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΓEΝΟΥΣ ΤO ΚΑY ΧΗ ΜΑ 13 ἀνήθικη στάση τῶν Τούρκων εἰς βάρος τῶν χριστια - νῶν νεανίδων καί ἡ ἀνάλογη στάση μου - σουλμανίδων κατά χριστιανῶν νέων, τά ἐπαναστα τικά κινή ματα τῶν ὑ πό δου λων μέ τήν συμ μετοχή σέ αὐτά κληρικῶν, ἡ ἁ πλῆ φι λονικία μεταξύ χριστιανοῦ καί μου σουλμάνου κατά τήν συναλλα γή ἤ τήν τιμή ἀγοραπωλησίας γεωργικῶν προϊόντων, ἡ χάριν ἀστεϊσμοῦ ἀμφίεση ἀπό χριστιανούς τουρκικῶν ἐνδυ μάτων, 11 ἡ ἀξιόλογη ἐκπαιδευτι κή καί φιλανθρωπική δράση, 12 ὁ ζῆλος, ὁ ἐνθουσιασμός καί ὁ πόθος τοῦ μαρτυρί ου καί ἡ ἐπιστροφή στήν χριστια νική πίστη χριστιανῶν πού εἶχαν ἐξισλα μισθεῖ. Τό «Νέον Μαρτυρολόγιον» 13 περιγράφει χαρακτηριστικῶς τήν σκληρότη τα καί τήν βαναυσότητα τῶν βασανιστηρίων πού ἐπέ βαλλαν οἱ ὀθωμανοί Τούρκοι στούς χριστιανούς. Προνόμια, χρήματα καί κάθε ἄλλο ὑλικό ἀγα θό προσφέρονταν δελεαστικά καί μέ πανηγυρικό χαρακτῆρα ἀπό τούς μουσουλμάνους στούς χριστιανούς, προκειμένου νά ἀσπασθοῦν τήν πί στη τους. 14 Συνθῆκες βίας, πειθαναγκασμοῦ, ἐπιβολῆς ἐξουθενωτικῶν φό ρων, καταπιέσεων, αὐθαιρεσιῶν καί προσηλυτισμοῦ ἐκ μέρους τῶν μουσουλμάνων, ἀποτελοῦσαν τήν καθημερινότητα τοῦ βίου τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων. Οἱ δύσκολες συνθῆκες διαβίωσης καί ἡ βαρειά φορολογία πού ἐ πιβλήθηκε στούς χριστιανούς ἀνάγκασε κάποιους ἀπό αὐτούς νά ἀσπα σθοῦν τήν μουσουλμανική θρησκεία. 15

15 14 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 4. Ὁ ἀριθμός τῶν Νεομαρτύρων Ὁἀριθμός τῶν Νεομαρτύρων τῆς ἁγίας Ὀρ - θο δό ξου Ἐκκλησίας μας παραμένει ἄγνωστος. 16 Ἡ δυσκολία στόν ἀκριβῆ καθορισμό τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Νεο μαρτύρων ὀφείλεται ἀφενός μέν στό γεγονός ὅτι τά Ὀθωμανικά κρατικά ὄρ γανα δέν κρατοῦσαν πρακτικά γιά δίκες αὐτοῦ τοῦ εἶδους, ἀφε τέρου δέ στήν δυνατότητα πού εἶχε κάθε μουσουλμάνος νά ἔχει στήν δούλεψή του χριστιανούς δούλους, τούς ὁποίους μποροῦσε νά ὁ δη γή σει στόν θά να το χωρίς νά τιμωρηθεῖ. 17 Ὁ Καισάριος Δαπόντες ( ) ὑπολογίζει τούς Νεομάρτυρες σέ περισσοτέρους ἀπό χίλιους. 18 Τό δεύτερο μισό τοῦ 17ου αἰῶνα ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Νεκτάριος ἀναφέρει ὅτι «οὐ γάρ ἐστι πόλις καί τόπος, ὅπῃ τῶν ὀρθοδόξων ἡμῶν, οὐ προχέονται ὑπέρ τῆς εὐσεβείας τά αἵματα. Καί μειράκεια ἑωρά καμεν πρό ὀλίγων ἐτῶν τῇ τομῇ τῆς μαχαίρας ἀφόβως ὑποκλίναντα τόν αὐχένα». 19 Περί τά τέλη ὁ μοί ως τοῦ 18ου αἰώνα ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης σέ ἐπιστολή του πρός τόν Πέτρο Κλαίρκιο ἀπαριθμεῖ τούς γνωστότερους Νεομάρτυρες. 20 Ὁ Σπυρίδων Τρικούπης ἀναφέρει τέλος ὅτι μετά τήν Ἐθνική παλιγγενε σία τοῦ 1821 «μόνῃ τῇ Κωνσταντινουπόλει ἐθυσιάσθησαν ἕως δεκακισχί λιοι Χριστιανοί, πολλοί ἐξωρίσθησαν, πάμπολλοι ἐδραπέτευσαν καί κα τέφυγαν ὑπό τήν γενναίαν καί φιλόχριστον περίθαλψιν τῆς Ρωσσίας εἰς ξένην γῆν ἀφανεῖς καί γυμνοί οἱ πρώην ἐπιφανεῖς καί βα-

16 Η ΔO ΞΑ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣI ΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΓEΝΟΥΣ ΤO ΚΑY ΧΗ ΜΑ 15 θύπλουτοι Ἐν τῷ μέσῳ τῶν δεσμῶν καί τῶν βασάνων, κατ ἔμπροσθεν τῆς ἐπονειδίστου ἀγχόνης καί ὑπό τήν ἀνθρωποκτόνον ἀξίνην, πολλοί ἐξ αὐτῶν παρωρ μῶντο ν ἀρνηθῶσι τόν Χριστόν πρός διαφύλαξιν τῆς ζωῆς των καί ἀπό λαυσιν πολλῶν ἄλλων ἐπιγείων ἀγαθῶν, ἀλλ ὅλοι μέχρις ἑνός ἐπροτίμη σαν τάς βασάνους καί τόν θάνα τον». 21 Οἱ Νε ομάρτυρες μέ τήν προσφορά τοῦ τιμίου αἵματός τους γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἀναζωπύρωσαν τήν φλό γα τῆς θρησκευτικῆς ἀλλά καί τῆς ἐθνι κῆς συνειδήσεως τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων καί ἐνέπνευσαν τήν ἐλ πίδα τῆς ἐλευθερίας. 22 Τό πνεῦμα τῆς αὐτο θυσίας τους παραδειγ μάτιζε τόν λαό, τόνωνε τό φρόνημά του καί γιγά ντωσε τήν ἐθνική του συ νείδηση. Τό παράδειγμά τους ἀπέβη ἀστείρευτη πηγή πνευματικῆς θωρακίσεως τῶν χριστιανῶν στόν ἀγώνα τους γιά τήν διατήρηση τῆς θρη σκευτικῆς καί ἐθνικῆς ἐλευθερίας κατά τῆς βίας καί τῆς τυραννίας. 23 Ἀπο - κορύφωμα τῆς ἀγάπης τῶν Νεομαρτύρων γιά τόν ἐρασμιότατο Νυμφίο Χριστό ἀ ποτελεῖ τό θάρ ρος τους ἐνώπιον τοῦ ἀναμενο μένου μαρτυρίου τους. Μέ χαροποιό διάθεση οἱ γεν ναῖ οι Χρι στο μάρ τυ ρες ἀντιμετωπί ζουν τόν θάνατο, ἐ πι λέ γον τας τό «ἀνα- λῦσαι καί σύν Χριστῷ εἶναι». 24 Ἡ μεγαλειώδης στάση τους ἐνώπιον τοῦ θανάτου εἶναι ἀπο - τέλεσμα τῆς κραταιᾶς πίστεώς τους στήν Ἀνά - σταση τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χρι στοῦ. Πρό τῶν ὀφθαλμῶν τους εἶχαν τήν προτροπή τοῦ Ἀ πο στό λου Παύ λου, καλοῦντος, «τοῦ γνῶναι

17 16 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ αὐτόν (τόν Χριστόν) καί τήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσεως αὐτοῦ» 25 καί διαβεβαιοῦντος ὅ τι «ἡμῖν ἐχαρίσθη τό ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ, οὐ μόνον τό εἰς αὐτόν πιστεύειν, ἀλλά καί τό ὑπέρ αὐτοῦ πάσχειν» Ἡ προσφορά τῶν Νεομαρτύρων Οἱ Νεομάρτυρες ὁδηγοῦνταν στό μαρτύριό τους μέ πολλούς καί δι αφορετικούς τρόπους. Ἄφηναν ὑπέρ Χριστοῦ τήν πνοή τους εἴτε πάνω στήν πυρά, εἴτε μέ ἀπαγχονισμό, μέ ἀποκεφαλισμό, μέ ἐκδορά τοῦ σώμα τος, μέ ἐπίπονη ἀσιτία, μέ ἐντοιχισμό, μέ σουβλισμό, μέ διάτρηση τῆς κε φαλῆς μέ καρφιά, ἐξάρθρωση τῶν ἀρθρώσεων, ἀκρωτηριασμό μέ τσεκούρι, στραγγαλισμό. 27 Οἱ χριστιανοί παρακο λουθοῦσαν τήν ἐκτέλεση τῆς θανατικῆς ποινῆς τοῦ μάρτυρος, ἡ ὁποία γι νόταν ἀπό κάποιο δήμιο τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητος, προσευχόμενοι μυστικῶς ἀπό μακριά. Αἰσθάνονται τόν μάρτυρα δικό τους, τόν πόνο του ὡς πόνο τους καί θεωροῦν τήν μέχρι θανάτου παραμονή του στήν χρι στιανική θρησκεία ὡς νίκη τῆς πίστεώς τους. 28 Ἡ ἐξιστόρηση τῶν τελευ ταίων στιγμῶν τῶν Νεομαρτύρων εἶναι συγκινητική καί δείχνει συνήθως τήν βαθειά πίστη, τό ἀκλόνητο θάρρος, τήν ἀταλάντευτη ἀφοσίωση καί τήν ὁλόθυμη προθυμία τους νά δεχθοῦν τό μαρτύριο. Οἱ χριστιανοί κατέ βαλλαν κάθε προσπάθεια προκειμένου νά ἀποκτήσουν τό λείψανο τοῦ μάρτυρα καί νά τό ἐνταφιάσουν. Οἱ δή-

18 Η ΔO ΞΑ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣI ΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΓEΝΟΥΣ ΤO ΚΑY ΧΗ ΜΑ 17 μιοι φρόντιζαν μέ διάφορα μέσα νά ἐξαφανίσουν τό μαρτυρικό σῶμα, καίγοντας αὐτό καί σκορπίζο ντας τήν στάχτη του, ἤ ρίπτοντάς το στήν θάλασσα. Ὅταν οἱ χριστιανοί μέ διάφορα μέσα κατόρθωναν νά παραλά βουν τό ἱερό λεί ψανο, τό κήδευαν μέ εὐλάβεια. Γιά τήν κηδεία τῶν Νεομαρτύ ρων ὑπῆρχε εἰδική πρός τοῦτο ἀκολουθία, συνταχθεῖσα ὑπό τοῦ Νικηφόρου ἱερομονάχου τοῦ Χίου, 29 στήν ὁποία ἀντί τῆς λύπης ἐκφράζε ται ἡ χαρά τῶν χριστιανῶν, γιατί οἱ «καλῶς ἀθλήσαντες» μάρτυρες ἔλα βαν τόν λαμπρό στέφανο τοῦ μαρτυρίου τους ἀπό τόν Χριστό καί ἐνετά χθησαν στήν ἐν οὐ ρα νοῖς θριαμβεύουσα Βασιλεία τοῦ Κυρίου. Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού οἱ χριστιανοί ἔσπευδαν στόν τόπο μαρτυρίου τοῦ ἁγίου, γιά νά λά βουν ὡς εὐλογία τεμάχια ἀπό τά ἐνδύματα, ἤ τό σχοινί τῆς ἀγχόνης, ἤ χῶ μα ποτισμένο μέ τό αἷμα τοῦ μάρτυρος, γιά νά τό ἔχουν ὡς φυλακτό. Οἱ Νεομάρτυρες ἀπετέλεσαν καί γιά τήν Ἐκκλησία μας ἀλλά καί γιά τό Γένος μας μία ἐξαιρετική εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ πανθαύμαστη θυ σία τους λειτούργησε ἀφυπνιστικά καί λυτρωτικά γιά τίς καταρρακωμένες χριστιανικές συνειδήσεις, ἀλλά καί ὡς ἕνα ἠχηρό ἐγερτήριο σάλπισμα πρός τό ὑπόδουλο Γένος. Στό πρόσωπό τους καί κυρίως στήν γενναία ἕως τέλους προσήλωσή τους στήν ἁγία πίστη τοῦ Χριστοῦ, ὁ καθημαγμένος Ἕλληνας εἶδε τήν συνέχεια καί τήν ἀνάσταση τοῦ ἀδούλωτου ἐθνικοῦ του φρονήματος, πού διαχρονικά ἀντιστάθηκε νικηφόρα σέ κάθε λογῆς βαρβαρότητα. Ἡ Ἐκκλησία καί τό Γένος

19 18 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ὀφείλουν αἰώνια εὐγνωμοσύνη στούς νέους αὐτούς μάρτυρες, πού τώρα περισκέπουν φιλόστοργα τήν ζωή μας μέ τίς ἅγιες προσευχές τους. 6. Νεομάρτυρες καί Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν Ἰδιαιτέρως ἡ μαρτυρική καί μεγαλώνυ μος πόλη τῶν Σερρῶν «ἵσταται ἐν εὐγνωμοσύνῃ» ἐνώπιον τοῦ ἀθλοθέ του Χριστοῦ, διότι ἀξιώθηκε τῆς μεγάλης τιμῆς καί εὐλογίας νά προσφέρει, ὡς μητέρα γῆ, θυσία στό ἀχειροποίητο οὐράνιο θυσιαστήριο, ἀλλά καί στόν βωμό τῆς φιλτάτης πατρίδος, τῆς Ἑλλάδος μας, πολλά δικά της γεννήμα τα καί πνευματικά ἀναστήματα, ὡς οἱ Ἅ - γι οι Νε ο μάρ τυ ρες Ἰ ω άν νης, Βε νέ δι κτος, Ἀ κά κι ος, Ραφαήλ καί ἄλλοι, τούς ὁποίους ὁ Κύριος γνωρίζει καί στόν πρέποντα χρόνο θά ἀποκαλύψει. Μεταξύ αὐ τῶν ξεχωρίζει ἡ ὁλόφωτη μορφή τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικήτα, ὁ ὁποῖος ἦλθε ἀπό τό Ἁγιώνυμον Ὄρος, τήν σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννης καί μαρτύρησε τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 4 Ἀπριλίου τοῦ 1808, στήν πόλη τῶν Σερρῶν, τήν ὁποία ἔκτοτε περισκέπει μέ τίς πρός τόν Κύριον ἀ κοί μη τες πρεσβεῖες του, ὅπως καί ὁλόκληρη τήν τοπική μας Ἐκκλησία. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ πού πα - ροι κεῖ στίς Σέρ ρες καί τήν Νι γρί τα, γιά λόγους ποιμαντικούς καί διδακτικούς, ἀλλά καί εὐγνωμοσύνης ἕ νε κεν, θέλησε νά προβάλει τιμητικῶς τίς σεπτές μορφές τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, ἀ φι ερώνοντας σέ

20 Η ΔO ΞΑ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣI ΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΓEΝΟΥΣ ΤO ΚΑY ΧΗ ΜΑ 19 αὐτούς τό ἐ φε τει νό ἔ τος Στά πλαί σι α αὐ - τοῦ τοῦ ἐ πε τει α κοῦ ἑ ορ τα σμοῦ, ὁ ὁ ποῖ ος θά κο ρυ φω - θεῖ μέ τήν κα τά μῆνα Ἀ πρί λι ο εὐ λο γητή ἐ πί σκε ψη τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Ἀρ χι ε πι σκό που Κων/πό λε ως, Νέ ας Ρώ μης καί Οἰ κου με νι κοῦ Πα τρι άρ χου κ.κ. Βαρ θο λο - μαί ου στήν το πι κή μας Ἐκ κλη σί α πρός συ νε ορ τα σμό τῆς ἱ ε ρᾶς μνή μης τοῦ ἁ γί ου ἐν δό ξου Νε ο μάρ τυ ρος Νι κή τα, τοῦ ἐν Σέρ ραις ἀ θλή σαν τος, ἐν τά σσονται ὁ ἐγ και νι σμός τῆς ἐκ θέ σε ως ἱερῶν εἰ κό νων τῶν ἁ γί - ων Νε ο μαρ τύ ρων στό ἐν Σέρραις Ἐκ κλη σι α στι κό μας Κει μη λι αρ χεῖ ο «Ψυ χῆς Ἄ κος» καί ἡ ἔκδοσις λευ - κώ ματος, πού θά πε ρι λαμ βά νει τήν τύ ποις παρουσίαση ἱ ε ρῶν εἰ κό νων τῶν Νε ο μαρ τύ ρων, ἀ πό ὁ λό κλη ρη τήν Ἑλ λά δα. «Ἀγ γέ λους, ποταμούς, ἰατρούς, πύργους τῆς εὐσεβείας, φύλακας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μυρίπνοα ἄνθη καί ρόδα τοῦ παρα δείσου, προστάτας, βοηθούς, σωτῆρας κοινούς πάντων τῶν ὀρθοδόξων», 30 ὀ νο μά ζει τούς Νεομάρτυρες ὁ ὅσιος καί θεοφόρος πατήρ ἡμῶν Νι κό δη μος, ὁ τοῦ ἁ γι ω - νύ μου Ὄ ρους σε πτός οἰ κι στής καί μύ στης. Γι αὐ τό πάνυ δι καί ως ἡ ἁγία Ὀρ θό δο ξος Ἐκκλησία μας, βλα στή μα τα καί ἀ να στή μα τα τῆς ὁ ποίας ὑ πάρ - χουν οἱ ἔν δο ξοι Νε ο μάρ τυ ρες, ψάλλει μέ οὐράνια χαρά στήν μνήμη τους: «Χαίροις Νεομαρ τύρων πληθύς πιστῶν ἡ δόξα, καί χαρά καί καλλώπισμα οἱ πάντων ἀρ νησιχρίστων, ὑπογραμμοί θαυμαστοί ὁ στρατός ὁ νέος τοῦ Παντάνακτος χορός νεοσύλλεκτος τά νεόσφακτα πρόβατα, συνειλεγμένα, ἀπό χρόνου ἁλώσεως οἱ τῆς πί-

21 20 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ στεως, πρόμαχοί τε καί φύλακες πρέσβεις οἱ ἀκαταί σχυντοι οἱ χρόνοις μέν ἔσχατοι, καί παλαιοί ταῖς βασάνοις ὑπομονῆς στῆλαι ἔμψυχοι. Χριστόν δυσωπεῖτε, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τό μέγα ἔλεος». 31 Ἀμήν.

22 Η ΔO ΞΑ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣI ΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΓEΝΟΥΣ ΤO ΚΑY ΧΗ ΜΑ Πηγές - Παραπομπές 1 Δ. Τσάμη, Ἁγιολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1999, σ Μάρτυρες δέν ἦταν μόνον ὅσοι ὑπέστησαν βασανιστήρια καί θανατώθηκαν ἀπό ἀλλο θρήσκους, ἀλλά καί ὅσοι ἔδωσαν μαρτυρία γιά τήν πίστη τους στόν Θεό. Θ. Μπεράτη, Καλλίνικοι Μάρτυρες, Ἀθήνα 19944, σ Χρ. Παπαδοπούλου, ὅ. π., σ. 6. Τρίτος, ὅ. π., σ Ἰ. Θεοχαρίδη Δημη τρίου Λουλέ, Οἱ Νεομάρτυρες στήν Ἑλληνική ἱστορία ( ), Δω δώνη 17 (1988), σ Ἰ. Περαντώνη, Οἱ Νεομάρτυρες, ΘΗΕ 9 (1966), σ Συναξαριστής Νεομαρτύρων, ( μ.χ.), Θεσσαλονίκη 1984, σ Ν. Πανταζοπούλου, «Τινά περί τῆς ἐννοίας τῶν προνομίων ἐπί Τουρκοκρατίας», Ἀρχεῖον Ἰδιωτικοῦ Δικαίου 10 (1943), σ Ἑλ. Κούκου, Θεσμοί καί προνόμια τοῦ Ἑλληνισμοῦ μετά τήν ἅλωση, Ἀθήνα Κομοτηνή 1984, σ. 45. Μ. Τρίτου, Γενικά πε ρί Νεομαρτύρων, στό: Ἀνα δρομή, τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον πρ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κυρόν Ἰάκωβον Βαβανάτσον, Μέγαρα 1991, σ Θ. Ζήση, Γεννάδιος Β Σχολάριος (Βίος, Συγ - γράμματα, Διδασκαλία), Θεσσαλονίκη 19982, σ Χρ. Πατρινέλη, Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Ὀρθοδοξία, ΙΕΕ 10, Ἀθήνα 1974, σ Κ. Αμάντου, Σχέσεις Ἑλλήνων καί Τούρκων ἀπό τοῦ ἑνδεκάτου αἰῶνος μέχρι τοῦ 1821, Ἀθῆναι 1955, σ Ἀπ. Βακαλόπουλος, Ἱστορία τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ, Θεσ σαλονίκη 1964, Β, σ Χρ. Παπαδοπούλου, ὅ. π., σ. 21. Στ. Παπαδοπούλου, Οἱ Νεομάρτυρες καί τό δοῦλον Γέ νος, ἐν Ἀθήναις 1972, σ. 34. Βακαλοπούλου, ὅ. π., σ Χρ. Μουστάκα, Τιμή καί μνήμη Νεομαρτύρων, Τρίκαλα 1988, σ Χρ. Παπαδοπούλου, ὅ. π., σ. 7. Ἰ. Περαντώνη, Τά αἴτια καί αἱ ἀφορμαί τοῦ μαρ τυρίου τῶν νεομαρτύρων, Θεολογία 42 (1971), σ Ἰ. Ἀναστασίου, Σχεδίασμα περί τῶν Νεομαρ τύρων, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 11, 15, 21, 26, 35. Χρ. Κρικώνη, Κλη ρικοί νεομάρτυρες καί μάρτυρες, στό: Πρακτικά Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμήν καί μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1998, σ Ἰ. Ἀναστασίου, Εἰσαγωγικά γιά τή μελέτη τῶν Νεομαρτύρων, στό: Πρακτικά Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμήν καί μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1998, σ Τρίτου, ὅ. π., σ Θεοχαρίδη Δημη τρίου Λουλέ, ὅ. π., σ Στ. Παπαδοπούλου, ὅ. π., σ Μ. Βαρβούνη, Ἁγιορεῖτες Νεομάρτυρες στή Θεσσαλονίκη καί στήν Κωνσταντι νούπολη, ΕΕΘΣΤΠ, σ. 12 Κρικώνη, ὅ. π., σ. 263.

23 22 ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 13 Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Νέον Μαρτυρολόγιον, ἤτοι μαρτύρια τῶν νεοφανῶν μαρ τύρων τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους καιρούς καί τόπους μαρτυ ρησάντων, Ἀθῆναι 19613, σ , 95-98, κ. ἑ.. 14 Θεοχαρίδη Δημητρίου Λουλέ, ὅ. π., σ Αμάντου, ὅ. π., σ Γιά τόν ἀριθμό τῶν Νεομαρτύρων, βλ. Ἰ. Ἀναστασίου, Σχεδίασμα περί τῶν Νε ομαρτύ ρων, ΕΕΘΣΑΠΘ 9 (1971), σ Στ. Παπαδοπούλου, ὅ. π., σ. 83. Δ. Τσάμη, Ἡ θεληματική προσέλευση στό μαρ τύριο Ἁγιορειτῶν Νεομαρτύρων, στό: Πρακτικά Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμήν καί μνήμην τῶν Νεομαρτύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1998, σ Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Γ, ἐν Βενετίᾳ 1872, σ Νεκταρίου Ἱεροσολύμων, Πρός τάς προσκομισθείσας θέσεις τῶν ἐν Ἱεροσολύ μοις φρατό ρων διά Πέτρου τοῦ αὐτοῦ μαΐστορος περί τῆς ἀρχῆς τοῦ πάπα ἀντίρρη σις, Ἰάσιον 1682, σ Χρ. Παπαδοπούλου, ὅ. π., σ Εὐγ. Βούλγαρη, Πρός Πέτρον τόν Κλαίρκιον ἐπιστολή περί τῶν μετά τό σχί σμα ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν γινομένων ἐν αὐτῇ θαυμάτων, Ἀθή νησι 1844, σ Χρ. Παπαδοπούλου, ὅ. π., σ Εὐαγ. Θεοδώρου, Οἱ ἐν Ἑλ λάδι Νεομάρτυρες, Ὁ Ἐφημέ ριος 9 (1960), σ Σπ. Τρικούπη, Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Α, ἐν Ἀθήναις 1879, σ. 90, 93. Χρ. Παπαδοπούλου, ὅ. π., σ Θεοδώρου, ὅ. π., σ Γ. Ἀρνάκη, Ἐκκλησία καί Ἑλληνική κοινωνία, ΙΕΕ 10, Ἀθήνα 1974, σ Β. Τω μαδάκη, Οἱ νεο μάρτυρες τοῦ Βυζαντίου καί ἡ ὁσιομάρτυς Φιλοθέη Μπενιζέλου ἡ Ἀθηναία, Ἀθῆναι 1971, σ Βακαλοπούλου, ὅ. π., σ Φιλ. 1, Φιλ. 3, Φιλ. 1, Στ. Μπαλογιάννη, Ἡ βιολογική διάστασις τῶν βασανισμῶν καί τῶν τρόπων θα νατώσεως τῶν νεομαρτύρων, στό: Πρακτικά Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς τιμήν καί μνήμην τῶν Νεομαρ τύρων (17-19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1998, σ Στ. Παπαδοπούλου, ὅ. π., σ Ἀναστασίου, ὅ. π., σ Ἰ. Φουντούλη, Νικηφόρου τοῦ Χίου, ἀκολουθία ἐπικήδειος εἴτε ἐπιτάφιος κοινή εἰς πά ντα νέον μάρτυρα, Θεσσαλονίκη 1971, σ Συναξαριστής Νεομαρτύρων, σ Κ. Δουκάκη, Ἀκολουθία ᾀσματική μετά ἐγκωμίου πάντων τῶν νεοφανῶν μαρτύ ρων, ἐν Ἀθήναις 1897, σ. 9.

24 Η ΔO ΞΑ ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣI ΑΣ ΚΑI ΤΟΥ ΓEΝΟΥΣ ΤO ΚΑY ΧΗ ΜΑ Περιεχόμενα 1. Ἡ Ἐκκλησία, ἐργαστήριο ἁγιότητος. 2. Οἱ Νεομάρτυρες. 3. Ἐκκλησία καί Νεομάρτυρες. 4. Ὁ ἀριθμός τῶν Νεομαρτύρων. 5. Ἡ προσφορά τῶν Νεομαρτύρων. 6. Νεομάρτυρες καί Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν. 7. Πηγές - Παραπομπές 8. Περιεχόμενα

25

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 25, Φεβρουάριος 2006, Ἀριθ. 288

Ἔτος 25, Φεβρουάριος 2006, Ἀριθ. 288 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλεομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος)

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53 διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων. Αὐ τά, λοι πόν,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαῖο Περιοδικὸ Πρωτοποριακῆς Ἔρευνας

Μηνιαῖο Περιοδικὸ Πρωτοποριακῆς Ἔρευνας Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979). Τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ εἶναι ἡ Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια! Π. Β. Δημακάκος, Καθηγ. Ἀγγειοχειρουργός καί Ὑ περπολύτεκνος. Σπουδαῖο Ἄρθρο του βλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ Τί εἶναι τό Εὐχέλαιο; Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ἀκολουθία τῆς Ὀρθοδόξου μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τελεῖται πρός «ἴασιν τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος» τῶν πιστῶν μελῶν της. Μάλιστα,

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 23, Νοέμβριος 2004, Ἀρ. 274

Ἔτος 23, Νοέμβριος 2004, Ἀρ. 274 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλεομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ τε, μετά τήν Πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, δέν ὑπῆρχε γιά τούς ἀνθρώπους καμιά ἀπολύτως δυνατότητα σωτηρίας. Κανένας ἄνθρωπος, ὅσο δίκαιος κι ἄν ἦταν, δέν μποροῦσε νά λυτρώσει τήν ἀνθρωπότητα ἀπό αὐτήν

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. Χ. Ἐ. ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2011 Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. Χ. Ἐ. ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 23, εκέμβριος 2004, Ἀρ. 275

Ἔτος 23, εκέμβριος 2004, Ἀρ. 275 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλεομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο

Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο ὅ ρος Φυ σι ο θε ρα πεί α (καὶ Φυ σι ο θε ρα πευ τι κή) δὲν ἔ χει καμμί α ἀ πο λύ τως συγ γέ νεια ἢ ἄλ λη σχέ ση μὲ τὴν συ νη θι σμέ νη Φυ σι ο θε ρα πεί α, ποὺ ὅ λοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI AΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 156

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI AΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 156 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI AΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 156 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα