ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ µεσιτεύει µεταποστολική Μαρτύριο αγ. Πολυκάρπου 18 Τερτυλλιαvός Κυπριανός Κύριλλος Ιεροσολύµων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ µεσιτεύει µεταποστολική Μαρτύριο αγ. Πολυκάρπου 18 Τερτυλλιαvός Κυπριανός Κύριλλος Ιεροσολύµων"

Transcript

1 ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται τα µνηµόσυνα και γενικά τις προσευχές υπέρ των κεκοιµηµένων αδελφών. Η πίστη σε προσωπική ύπαρξη µετά θάνατο και ο τρυφερός δεσµός της αγάπης πού µας συνδέει µε τούς απελθόντες αδελφούς δικαιώνει τα µνηµόσυνα. Η επουράνιος Εκκλησία δέχεται τις παρακλήσεις µας και «µεσιτεύει» για µας στον Θεό. Αλλά και εµείς, η επί γης Εκκλησία, όντας ενωµένοι µε τούς απελθόντες αδελφούς στο ένα σώµα τού Χριστού, παρακαλούµε γι' αυτούς και τελούµε υπέρ αυτών τη θεία ευχαριστία, η οποία συναθροίζει στο λειτουργικό χώρο ολόκληρη την Εκκλησία, πραγµατώνοντας συνεχή επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Η θεία ευχαριστία προσφέρεται «υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας» και ωφελεί µε τη χάρη της τούς πάντες. Ήδη από τη µεταποστολική Εκκλησία οι Χριστιανοί συναθροίζονταν στους τάφους των µαρτύρων την ηµέρα της µνήµης των και τελούσαν τη θεία εύχαριστία (πρβλ. Μαρτύριο αγ. Πολυκάρπου 18). Την τέλεση της θείας ευχαριστίας υπέρ των κεκοιµηµένων µαρτυρούν ο Τερτυλλιαvός (Περί στεφάνου τού στρατ. 3. Περί τού µοναδ. γάµου 10. Περί προσευχής 28), ο Κυπριανός (Έπιστ. 1,2) και οι µεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύµων, αναλύοντας τη θεία λειτουργία στους νεοφώτιστους, υπογραµµίζει ότι σ' αυτήν µνηµονεύουµε τούς «πατριάρχας, προφήτας, αποστόλους, µάρτυρας, δια να δεχτεί ο Θεός την δέησίν µας µε τας ευχάς και τας πρεσβείας των. Ύστερα µνηµονεύοµεν και τούς προκεκοιµηµένους αγίους πατέρας και επισκόπους, και πάντων απλώς των ηµίν προκεκοιµηµένων, πιστεύοντες ότι µεγίστη ωφέλεια «όνησις» θα γίνη εις τας ψυχάς, διά τας οποίας αναφέρεται η δέησις της αγίας και φρικωδεστάτης προκειµένης θυσίας» (Μυστ. κατήχ. Ε' 9). Με το ίδιο πνεύµα προσθέτει ο άγιος Iωάννης ο Χρυσόστοµος: «Ας βοηθώµεν λοιπόν αυτούς και ας τελώµεν υπέρ αυτών µνηµόσυνα. Διότι εάν τα παιδιά τού Ιώβ εκαθάριζεν η θυσία τού πατρός, διατί αµφιβάλλεις διά,το ότι, εάν προσφέρωµε και ηµείς

2 υπέρ των απελθόντων, δίδεται εις αυτούς κάποια παρηγορία «παραµυθία τις» (Ιω. Χρυσοστ., Είς Α' Κορ. Λόγ. ΜΑ 6). Η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει πώς οι προσευχές και τα µνηµόσυνα δεν εξαναγκάζουν τον Θεό, ούτε βεβαιότητα σχετικά µε τα αποτελέσµατα. Εξάλλου η Ορθόδοξη Εκκλησία απορρίπτει τη διάκριση µεταξύ πρόσκαιρων και αιωνίων ποινών. Η άποψη πώς οι αιώνιες ποινές εξαγοράζονται µε το αίµα του Χριστού, ενώ οι πρόσκαιρες δεν εξαγοράζονται, δεν ανταποκρίνεται στην ορθόδοξη πίστη. Εµείς πιστεύουµε πώς το αίµα τού Χριστού καθαρίζει «κάθε αµαρτία» (Α' δηµιουργούν οποιαδήποτε Ιω. α' 7). Έτσι η Ορθοδοξία περιφρουρείται τόσο απέναντι των Προτεσταντών όσο και απέναντι των Ρωµαιοκαθολικών, πού κάνουν αυτή τη διάκριση και κηρύττουν το «καθαρτήριο πυρ». Σαν καθαρτήριο πυρ δεχόµαστε µόνο τη φωτιά, πού θα ανακαινίσει τον κόσµο, σύµφωνα µε το λόγο της Γραφής (Β' Πέτρ. γ' 7). ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΡΕΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ π ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Η ωφέλεια από τα µνηµόσυνα Οσίου Ιωάννου του Δαµασκηνού Σύµφωνα µε οµόφωνη αγιοπατερική µαρτυρία την οποία επιβεβαιώνει αδιάκοπη εκκλησιαστική παράδοση αιώνων, οι ειδικές ευχές για τους νεκρούς θεσπίστηκαν από τους αγίους αποστόλους. H θέσπιση αυτή έχει δύο βασικά δογµατικά θεµέλια: α) την έννοια της Εκκλησίας ως κοινωνίας αγίων, που αποτελείται όχι µόνο από τους ζωντανούς αλλά και τους «κεκοιµηµένους» χριστιανούς και β) την πίστη στη µεταθανάτια ζωή, την ανάσταση και την τελική κρίση. Επιπλέoν, η διδασκαλία και η διαχρονική πράξη της Εκκλησίας, µας προτρέπουν να εκδηλώνουµε τη µέριµνα µας για την ανάπαυση µιας ψυχής όχι µόνο µε προσευχές, αλλά και µε έργα αγάπης. Έτσι, οι Αποστολικές Διαταγές παραγγέλνουν να προσφέρονται στους φτωχούς ορισµένα από τα υπάρχοντα του νεκρού στη µνήµη του. Και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, ερµηνεύοντας το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, συµβουλεύει να κάνουµε τέτοιες αγαθοεργίες, «ώστε, αν µεν ο νεκρός είναι αµαρτωλός,

3 ν' απαλλαγεί από τις αµαρτίες του και αν είναι δίκαιος, να λάβει µεγαλύτερο µισθό και ανταπόδοση». Οι προσευχές, από το άλλο µέρος, για τους νεκρούς περιλαµβάνουν τόσο την µνηµόνευση των ονοµάτων τους στις θείες λειτουργίες, όσο και την τέλεση ειδικών ακολουθιών, των µνηµοσύνων. Ήδη στις Αποστολικές Διδαχές βρίσκεται η διάκριση των µνηµοσύνων σε «τρίτα», «ένατα», «τεσσαρακοστά» και ενιαύσια» (ετήσια), ανάλογα µε το χρόνο τελέσεως τους από την ηµέρα του θανάτου. Πολλοί συµβολισµοί των επιµέρους µνηµοσύνων αναφέρονται από τους πατέρες. Οι κυριότεροι είναι οι εξής: Τα «τρίτα» συµβολίζουν την ανάσταση του Κυρίου µετά την τριήµερη παραµονή Του στον τάφο και τελούνται µε την ευχή ν' αναστηθεί και ο νεκρός στην ουράνια βασιλεία. Τα «ένατα» τελούνται για τα εννέα τάγµατα των άυλων αγγέλων, µε την ευχή να βρεθεί κοντά τους η άυλη ψυχή του νεκρού. Τα «τεσσαρακοστά» τελούνται για την ανάληψη του Κυρίου, που έγινε σαράντα µέρες µετά την ανάστασή Του. Με την ευχή να ν' «αναληφθεί» και ο νεκρός, να συναντήσει το Χριστό στους ουρανούς και να ζήσει για πάντα µαζί Του. Τα «ενιαύσια» (ετήσια), τέλος, τελούνται την επέτειο ηµέρα του θανάτου, σε ανάµνηση των γενεθλίων του νεκρού, καθώς, για τους πιστούς χριστιανούς, ηµέρα της αληθινής γεννήσεως είναι η ηµέρα του σωµατικού θανάτου και της µεταστάσεως στην αιώνια ζωή. Μνηµόσυνα, αντίστοιχα µε τα παραπάνω, τελούνται τον τρίτο, έκτο και ένατο µήνα από την ηµέρα του θανάτου («τρίµηνα», «εξάµηνα», «εννεάµηνα»). Τη µεγαλύτερη ωφέλεια, πάντως, στους νεκρούς την προξενεί η τέλεση της θείας ευχαριστίας στη µνήµη τους, γιατί τότε, µε τις µερίδες τους στο άγιο δισκάριο, «ενώνονται αόρατα µε το Θεό και επικοινωνούν µαζί Του και παρηγορούνται και σώζονται και ευφραίνονται εν Χριστώ» (άγιος Συµεών Θεσσαλονίκης). Εκτός από τα ειδικά για κάθε νεκρό µνηµόσυνα, η Εκκλησία έχει στις καθηµερινές ακολουθίες της, γενικές δεήσεις για τους «κεκοιµηµένους», όπως είναι λ.χ. το νεκρώσιµο µέρος του µεσονυκτικού και οι σχετικές αναφορές στις εκτενείς του εσπερινού, του όρθρου και της θείας λειτουργίας. Έχει, επίσης, καθιερώσει και ειδικές ηµέρες µνηµοσύνων. Τα Σάββατα σχεδόν όλου του εκκλησιαστικού έτους, και ιδιαίτερα τα προηγούµενα των Κυριακών της Απόκρεω και της Πεντηκοστής (Ψυχοσάββατα), είναι αφιερωµένα στη µνήµη των νεκρών. Πρέπει, τέλος, να σηµειωθεί, αν και αυτονόητο, ότι η Εκκλησία τελεί µνηµόσυνα µόνο για του χριστιανούς που κοιµήθηκαν µέσα στους κόλπους της. Όσα συνοπτικά αναφέρθηκαν πιο πάνω για τα µνηµόσυνα και, γενικότερα, την κοινωνία των ζωντανών µε τα «κεκοιµηµένα» µέλη της Εκκλησίας, δηλαδή όλων των µελών του θεανθρώπινου σώµατος του Χριστού, είναι αφενός ενηµερωτικά για τον «αµύητο» αναγνώστη και αφετέρου προοιµιακά της πραγµατείας του οσίου Ιωάννου του Δαµασκηνού «Περί των εν πίστει κεκοιµηµένων», αποσπάσµατα της οποίας ακολουθούν σε ελεύθερη νεοελληνική απόδοση.

4 Μ' αυτό το έργο του ο µεγάλος άγιος και θεολόγος του 8 ου αιώνα συνοψίζει τη διδασκαλία της Εκκλησία µας για τα µνηµόσυνα και, χρησιµοποιώντας πλήθος πατερικών µαρτυριών, απαντά σε πολλά ερωτήµατα, που σχετίζονται µε την ιστορική προέλευση, τη σηµασία και τη σκοπιµότητά τους. 1). Και οι Ιουδαίοι πρόσφεραν θυσίες για την εξάλειψη των αµαρτιών «των µετ' ευσεβείας κοιµωµένων» (Β Μακ.12:45) 2) Σχετικός είναι και ο θεολογικός συµβολισµός των κολλύβων που προστίθενται σε κάθε µνηµόσυνο. Το σιτάρι συµβολίζει την ταφή, την ανάσταση και την πέρα από τον τάφο ζωή του ανθρώπου, καθώς, πέφτοντας στη γη, σαπίζει και «πεθαίνει». Απ' αυτόν το «θάνατό» του όµως βλασταίνει µια νέα ζωή. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ Η ωφέλεια από τα µνηµόσυνα Ο διάβολος, ο άδειος από καθετί καλό και θεάρεστο, µε πρόσχηµα αλλόκοτο και παράδοξο και ολότελα άθεσµο, έπεσε πάνω σε κάποιους και τους φύτεψε την ιδέα ότι τάχα δεν ωφελούν σε τίποτα τους νεκρούς όλες οι θεάρεστες πράξεις, που γίνονται για τις ψυχές. Γιατί λένε, χρησιµοποιώντας αγιογραφικά χωρία για να στηρίξουν την άποψή τους, «Ο καθένας θα πάρει την αµοιβή του ανάλογα µε τα όσα καλά ή κακά έπραξε σ' αυτή τη ζωή» (Β Κορ.5:10) και «Στον άδη ποιος θα µετανοήσει ενώποιόν Σου;» (πρβλ.ψαλµ.6:6) και «Εσύ, Κύριε, θα αµείψεις ή θα τιµωρήσεις τον καθένα ανάλογα µε τα έργα του» (Ψαλµ.61:13) και «ό,τι έσπειρε ο καθένας, αυτό και θα θερίσει». (πρβλ.γαλ.6:7). Αλλά, σοφοί µου, θα λέγαµε σ' αυτούς, ερευνήστε και µάθετε, ότι όσο µεγάλος κι αν είναι ο φόβος που µας εµπνέει ο Θεός, ο Κύριος των όλων, πολύ πιο µεγάλη είναι η αγαθότητά Του. Και οι απειλές Του είναι, βέβαια φοβερές, µα και η φιλανθρωπία Του αφάνταστα µεγάλη. Και οι καταδίκες Του είναι φρικτές, µα και η ευσπλαχνία Του πέλαγος απέραντο. Προσέξτε τι λέει η Αγία Γραφή: Όταν στη Σιών, την πόλη του µεγάλου βασιλιά, ο Ιούδας ο Μακκαβαίος είδε το λαό του θανατωµένο από τους εχθρούς, έψαξε και βρήκε µέσα στους κόρφους τους µικρά είδωλα. Αµέσως, µε κάθε ευλάβεια και αγάπη, πρόσφερε για τον καθένα τους εξιλαστήρια θυσία στον σπλαχνικό Κύριο. Γι' αυτό και στη Γραφή θαυµάζεται για την πράξη του εκείνη, καθώς και για όλες τις άλλες (βλ. Β Μακκ. 12:38-45).

5 Οι µαθητές του Σωτήρα µας, πάλι, οι µύστες και αυτόπτες του Λόγου, οι θείοι απόστολοι, που σαγήνεψαν τον κόσµο, θέσπισαν να γίνεται µνηµόνευση των πιστών νεκρών κατά την τέλεση των αχράντων και ζωοποιών µυστηρίων. Από τότε µέχρι τώρα η αποστολική και καθολική Εκκλησία του Χριστού, σ' όλα τα µέρη της γης, κρατάει σταθερά και αναντίρρητα αυτή την παράδοση, και θα την κρατάει ως τη συντέλεια του κόσµου. Αυτό, οπωσδήποτε, δεν το θέσπισαν ούτε αλόγιστα ούτε άσκοπα ούτε τυχαία. Γιατί τίποτε ανώφελο δεν έχει παραλάβει η αλάθητη χριστιανική θρησκεία και τίποτε άχρηστο δεν έχει διατηρήσει σταθερά τόσους αιώνες. Όλα όσα έχει παραλάβει και διατηρήσει είναι και χρήσιµα και θεάρεστα και πολύ ωφέλιµα και πολύ σωτήρια. Ας δούµε, όµως, τι έχουν πει γι' αυτό το θέµα οι παλαιότεροι άγιοι πατέρες. Ο µεγάλος και βαθύς γνώστης των θείων Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, στο έργο του για την εκκλησιαστική ιεραρχία, γράφει ακριβώς τα εξής: «Οι προσευχές των αγίων και σ' αυτή τη ζωή και, πολύ περισσότερο, µετά το θάνατο, επιδρούν σ' εκείνους που είναι άξιοι ιερών ευχών, δηλαδή στους πιστούς». Και πάλι: «Ο πανάγαθος Θεός ζητάει να συγχωρήσει όλα τα πταίσµατα, που οφείλονται στην ανθρώπινη αδυναµία, και να τους τοποθετήσει στη χώρα των ζωντανών, στους κόλπους του Αβραάµ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, απ' όπου έχουν φυγαδευθεί ο πόνος, η λύπη και ο στεναγµός, παραβλέποντας µε την αγαθότητα της θεαρχικής Του δυνάµεως τις αµαρτίες που έκανε ο νεκρός από ανθρώπινη αδυναµία, αφού, όπως λέει η Γραφή, κανένας δεν είναι καθαρός από αµαρτία. Βλέπεις εσύ που αντιλέγεις, πώς βεβαιώνει ότι είναι ωφέλιµες οι δεήσεις γι' αυτούς που πέθαναν µε την ελπίδα τους στον Θεό; Ο επώνυµος της θεολογίας, ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λέει για τη µητέρα του στον επιτάφιο λόγο του αδερφού του Καισαρίου: «Ακούστηκε κήρυγµα αξιοπρόσεκτο και ο πόνος της µητέρας γίνεται πιο ελαφρός µε την καλή και θεάρεστη υπόσχεση, ότι θα τα δώσει όλα για χάρη του παιδιού, θα δώσει τον πλούτο του ως επιτάφιο δώρο γι' αυτό». Και πιο κάτω: «Όσα, λοιπόν, εξαρτώνται από µας, είναι αυτά. Και άλλα τα κάναµε ήδη, αλλά θα τα κάνουµε στο µέλλον, προσφέροντας τις ετήσιες τιµές και τα µνηµόσυνα, αν φυσικά µείνουµε στη ζωή». Μετά απ' αυτόν, ο χρυσώνυµος και πραγµατικά Χρυσόστοµος Ιωάννης, στη θεοφώτιστη ερµηνεία του στο κατά Ιωάννη ευαγγέλιο, λέει: «Αν οι ειδωλολάτρες καίνε µαζί µε τους νεκρούς και τα πράγµατα που τους ανήκουν, πόσο µάλλον εσύ, ο πιστός, πρέπει να συνοδέψεις µαζί µε τον πιστό και τα πράγµατα του, όχι

6 για την στάχτη, όπως εκείνα των ειδωλολατρών, αλλά για να του εξασφαλίσεις µεγαλύτερη δόξα: Αν δηλαδή ο νεκρός είναι αµαρτωλός, για ν' απαλλαγεί από τις αµαρτίες του αν πάλι είναι δίκαιος για ν' αυξηθούν ο µισθός και η ανταµοιβή του». Και στην ερµηνεία του στην προς Φιλιππησίους επιστολή γράφει: «Ας σοφιστούµε κάποιαν ωφέλεια γι' αυτούς που έφυγαν. Ας τους προσφέρουµε κάθε δυνατή βοήθεια. Μιλάω για τις ελεηµοσύνες και τις προσφορές, αυτές που πραγµατικά τους εξασφαλίζουν πολλή ανακούφιση, µεγάλη απολαβή και ωφέλεια. Γιατί αυτά που νοµοθετήθηκαν ούτε παραδοθήκαν έτσι άσκοπα και τυχαία στην Εκκλησία του Θεού από τους σοφούς µαθητές Του. Και δεν θα µας άφηναν εκείνη την παράδοση να κάνει ευχή ο ιερέας, κατά την τέλεση των φρικτών µυστηρίων, για τους πιστούς που κοιµήθηκαν, αν δεν γνώριζαν ότι θα είχαν απ' αυτό πολύ κέρδος και µεγάλη ωφέλεια. Ο σοφός Γρηγόριος ο Νύσσης, πάλι γράφει: «Τίποτα δεν παραδόθηκε ασυλλόγιστα και ανώφελα από τους µαθητές και κήρυκες του Χριστού, µα και τίποτα δεν διατηρήθηκε ασυλλόγιστα και ανώφελα σ' ολόκληρη την Εκκλησία του Θεού. Το να µνηµονεύουµε κατά τη θεία κι ολόλαµπρη µυσταγωγία εκείνους που κοιµήθηκαν ορθόδοξοι, είναι οπωσδήποτε ωφέλιµο και θεάρεστο». Γιατί τα λόγια, «Εσύ, Κύριε, θ' αµείψεις ή θα τιµωρήσεις τον καθένα ανάλογα µε τα έργα του» (Ψαλµ. 61:13) και «Ο καθένας θα θερίσει αυτό που έσπειρε» (πρβλ. Γάλ.6:7) και τα άλλα παρόµοια, έχουν λεχθεί οπωσδήποτε για τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τη φοβερή κρίση και τη συντέλεια του κόσµου. Τότε, βέβαια, δεν θα υπάρχει δυνατότητα βοήθειας. Τότε κάθε ικεσία θα είναι ανώφελη. Γιατί, όταν τελειώσει το παζάρι, δεν υπάρχει πια εµπόρευµα διαπραγµατεύσιµο. Πραγµατικά, πού θα είναι τότε οι φτωχοί; Πού θα είναι οι ιερείς για την τέλεση της λατρείας; Πού οι ψαλµωδίες; Πού οι ευεργεσίες; Πού οι αγαθοεργίες; Γι' αυτό, πριν έρθει εκείνη η ώρα, ας βοηθήσουµε ο ένας τον άλλον και ας προσφέρουµε στον φιλάνθρωπο Θεό τα έργα της αγάπης µας στους αδερφούς. Γιατί δέχεται µε ευχαρίστηση τις προσφορές µας για χάρη όσων δεν πρόλαβαν και έφυγαν, θα λέγαµε, απροετοίµαστοι. Τις δέχεται και τις λογαριάζει σαν πράξεις και προσφορές εκείνων. Έτσι θέλει ο φιλάνθρωπος Κύριος, να Του ζητάνε τα πλάσµατά Του και να τους δίνει όσα είναι για τη σωτηρία τους. Και µάλιστα λυγίζει ολοκληρωτικά, όταν κάποιος δεν αγωνίζεται µόνο για την δική του ψυχή, αλλά ενδιαφέρεται και για την ψυχή του πλησίον του. Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος γίνεται µιµητής του Θεού και τις δωρεές των άλλων τις ζητάει σαν δικές του χάρες. Έτσι εκπληρώνει την προϋπόθεση της τέλειας αγάπης, εξασφαλίζει τον µακαρισµό («µακάριοι είναι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους,

7 γιατί σ' αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος Του», Ματθ.5: 7) και, µαζί µε την ψυχή του πλησίον, ευεργετεί πάρα πολύ και τη δική του ψυχή. Ας περάσουµε τώρα απ' αυτά σε άλλα παρόµοια και ισοδύναµα. Ο Παλλάδιος, στη Λαυσαϊκή Ιστορία του, αναφέρει µε ακρίβεια τα θαύµατα του µεγάλου Μακαρίου. Εκεί γράφει πως ο όσιος Μακάριος, ρωτώντας κάποτε το κρανίο ενός νεκρού έµαθε όλα τα σχετικά µ' αυτούς που έχουν πεθάνει. Και στο τέλος τον ρώτησε: Δεν βρίσκετε, λοιπόν, καµιά παρηγοριά;'' Αυτή την ερώτηση την έκανε, γιατί συνήθιζε να προσεύχεται για τους νεκρούς και ήθελε να ξέρει αν πραγµατικά τους ωφελούσε. Τότε ο φιλάνθρωπος Κύριος θέλησε ν' αποκαλύψει την αλήθεια στο πιστό υπηρέτη Του. Τον πληροφόρησε, λοιπόν, µέσω του κρανίου: Όταν προσφέρεις τις δεήσεις για τους νεκρούς, αισθανόµαστε µια µικρή ανακούφιση''. Κάποιος άλλος, πάλι, από τους οσίους πατέρες είχε έναν µαθητή που ζούσε απρόσεκτα. Έτσι, µέσα στη ραθυµία, έφτασε στο τέλος της ζωής του. Ο πολυεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος Κύριος φανέρωσε στο γέροντα, που τον παρακάλεσε µε δάκρυα, ότι θα ρίξει τον µαθητή του στην φωτιά µέχρι το λαιµό, όπως τον πλούσιο της παραβολής του Λαζάρου (Λουκ. 16:23-24). Όταν ο όσιος γέροντας άρχισε να κτυπιέται και να ικετεύει κλαίγοντας το Θεό, Εκείνος του αποκάλυψε ότι θα τον βάλει στη φωτιά µόνο µέχρι τη ζώνη. Μα όταν και πάλι ο γέροντας Τον παρακάλεσε µε µεγάλη επιµονή, ο Θεός του έδειξε σε όραµα ότι λύτρωσε τελείως το µαθητή του από τη φωτιά της κολάσεως. Αλλά ποιος θα µπορούσε να διηγηθεί µε τη σειρά όλες τις µαρτυρίες, που βρίσκονται σκόρπιες µέσα στους βίους των αγίων, στα µαρτυρολόγια και στις ιερές αποκαλύψεις, απ' όπου ολοφάνερα αποδεικνύεται ότι οι προσευχές, οι λειτουργίες και οι ελεηµοσύνες για τους νεκρούς ωφελούν πολύ τις ψυχές τους; Γιατί, απ' όσα δανείστηκαν στο Θεό, τίποτα δεν πάει χαµένο. Όλα τα ανταποδίδει ο Κύριος µε το παραπάνω. Όσο για το λόγο του προφήτη, «Στον άδη ποιος θα µετανοήσει ενώπιον Σου;» (πρβ. Ψαλµ. 6:6), είπαµε ήδη πως οι απειλές του παντοκράτορα Θεού είναι, βέβαια, φοβερές, αλλά τελικά τις εξουδετερώνει η ανυπολόγιστη φιλανθρωπία Του. Άλλωστε, και µετά απ' αυτόν τον λόγο του προφήτη, έγινε οπωσδήποτε µετάνοια στον άδη. Εννοώ τη µετάνοια εκείνων που πίστεψαν εκεί, όταν κετέβηκε ο Κύριος για να τους σώσει. Αλλά και στον άδη δεν τους έσωσε όλους ο Ζωοδότης. Έσωσε µόνο όσους τον πίστεψαν. Αυτό δεν σηµαίνει ότι καταργείται η προφητεία. Όχι, ποτέ. Απλά αποδεικνύεται ότι ο πανάγαθος Κύριος νικιέται από την αγάπη Του στον άνθρωπο. Το ίδιο και µε τον προφητικό λόγο του Ιωνά, «Η Νινευΐ θα καταστραφεί» (Ιων.3:4). Και όµως δεν καταστράφηκε, γιατί η αγαθότητα του Θεού νίκησε τη δικαιοσύνη Του. Και στον Εζεκία είπε µε

8 το στόµα του προφήτη Ησαΐα: «Τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού σου, γιατί θα πεθάνεις. (Δ Βασ. 20:1). Και όµως δεν πέθανε. Στον Αχαάβ, πάλι, έστειλε τον προφήτη Ηλία για να τον προειδοποιήσει: «θα σου στείλω συµφορές» (Γ Βασ. 20:21). Και δεν του έστειλε. Γιατί; Το εξήγησε στον προφήτη. Είδες πως µετανόησε ο Αχαάβ; Γι' αυτό δεν θα του στείλω συµφορές όσο ζει» (Γ Βασ. 20:29). Πάλι, δηλαδή, η αγαθότητα Του νίκησε την απόφαση του, όπως έγινε και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις και όπως θα γίνεται µέχρι τη συντέλεια του κόσµου, τότε που θα τελειώσει το πανηγύρι, τότε που δεν θα είναι πια καιρός για βοήθεια αλλά κάθε άνθρωπος θα βρεθεί µόνος µε το φορτίο του. Ενώ τώρα είναι ακόµα καιρός, καιρός για φροντίδα, καιρός για συναλλαγή, καιρός για κόπο και τρεχάµατα και αγώνα. Και µακάριος είναι εκείνος που δεν απόκαµε, ούτε έχασε την ελπίδα του. Μα πιο µακάριος είναι εκείνος που αγωνίστηκε και για τον εαυτό του και για τον πλησίον του. Γιατί αυτό, το να τρέχει δηλαδή ο καθένας σε βοήθεια του πλησίον, ευχαριστεί περισσότερο τον φιλεύσπλαχνο Κύριο. Αυτό θέλει και επιθυµεί, να ευεργετούµε ο ένας τον άλλο και στην παρούσα ζωή και µετά το θάνατο. Αν δεν έβλεπε σωστό κάτι τέτοιο, δεν θα µας έδινε το δικαίωµα να µνηµονεύουµε τους νεκρούς στη θεία λειτουργία, καθώς και να τους κάνουµε µνηµόσυνα στις τρεις ηµέρες, στις εννέα, στις σαράντα και στο χρόνο, όπως χωρίς καµιάν αντίρρηση τα τηρεί ο ευσεβέστατος λαός της. Αν, δηλαδή, αυτά ήταν µια κοροϊδία δίχως κέρδος και ωφέλεια, οπωσδήποτε σε κάποιον από τους πολλούς προγενέστερους θεοφόρους αγίους, πατριάρχες, πατέρες και διδασκάλους θα ερχόταν η φώτιση να σταµατήσει την πλάνη. Κανένας τους, όµως, δεν δοκίµασε ποτέ να καταργήσει τα µνηµόσυνα. Απεναντίας, µάλιστα, όλοι τα επικύρωσαν, κι έτσι καθηµερινά η πρακτική αυτή όχι µόνο απλώνεται και ριζώνει, αλλά δέχεται και αλλεπάλληλες προσθήκες. Ας δούµε, όµως τι λέει και ο Μέγας Αθανάσιος στον ωραιότατο λόγο του για τους κοιµηθέντες: «Κι αν ακόµα ο νεκρός τελείωσε τη ζωή του µε ευσέβεια και τοποθετήθηκε στο ουρανό, µην αρνείσαι να προσφέρεις λάδι και ν' ανάβεις κεριά στον τάφο του, ζητώντας το έλεος του Χριστού. Γιατί αυτά είναι ευπρόσδεκτα από το Θεό και φέρνουν πλούσια την ανταπόδοση Του, αφού το λάδι και το κερί είναι θυσία, η θεία λειτουργία είναι εξιλέωση, και η αγαθοεργία στους φτωχούς φέρνει κάθε αγαθή ανταπόδοση προσαυξηµένη. Ο σκοπός, λοιπόν, εκείνου που κάνει την προσφορά για τον νεκρό, είναι ίδιος µ' εκείνου που έχει ένα παιδί άλαλο, αδύναµο και άρρωστο, και για χάρη του προσφέρει µε πίστη στον ιερό ναό, ως θυσία, κεριά, λιβάνι και λάδι. Αυτά, λοιπόν, δεν είναι σαν να τα κρατάει και να τα προσφέρει το ίδιο το παιδί; Κάτι ανάλογο δεν γίνεται και στο µυστήριο του θείου βαπτίσµατος, οπότε ο ανάδοχος αποτάσσεται τω σατανά'' και συντάσσεται τω Χριστώ'' για λογαριασµό του νηπίου που βαπτίζεται; Όµοια

9 πρέπει να κατανοούµε και την περίπτωση εκείνου που πέθανε πιστός στον Κύριο, ότι δηλαδή ο ίδιος κρατάει και προσφέρει τα κεριά, το λάδι και όλα όσα εµείς προσφέρουµε για την λύτρωση του. Έτσι, µε τη χάρη του Θεού, η επιδίωξη, που συνοδεύεται από την πίστη, δεν θα µαταιωθεί. Γιατί οι θεολόγοι απόστολοι και οι µυσταγωγοί και οι πνευµατοφόροι πατέρες, αφού πρώτα ενώθηκαν µε το Θεό και έγιναν µέτοχοι της εκστατικής δυνάµεως Του, θέσπισαν θεάρεστα τις λειτουργίες, τις προσευχές και τις ψαλµωδίες, που γίνονται κάθε χρόνο στη µνήµη των νεκρών». Έρχεται, όµως, ένας αντίθετος και λέει: Αν είναι έτσι, όλοι κανένας δεν θα κολαστεί''. θα σωθούν και Σωστά. Και µακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που ποθεί και θέλει και επιδιώκει ο πανάγαθος Κύριος, είναι αυτό που Του δίνει χαρά και ευφροσύνη, το να µη στερηθεί κανείς τις θείες δωρεές Του. Μήπως τα βραβεία και τα στεφάνια τα ετοίµασε για τους αγγέλους; Μήπως ήρθε στη γη και σαρκώθηκε από την Παρθένο και έγινε άνθρωπος και έπαθε και πέθανε για να σώσει τις ουράνιες δυνάµεις; Μήπως στους αγγέλους θα πει, «Ελάτε, οι ευλογηµένοι από τον Πατέρα µου, κληρονοµήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιµαστεί» (Ματθ. 25:34); Δεν µπορείς εσύ, ο αντιρρησίας, να ισχυριστείς ότι θα γίνει αυτό. Αφού όλα για τον άνθρωπο τα υπέφερε ο Χριστός, όλα για τον άνθρωπο και τα ετοίµασε. Ποιος άλλωστε, καλώντας τους φίλους του σε πλούσιο γεύµα, δεν θέλει να έρθουν όλοι και να χορτάσουν απ' τα καλά του; Για ποιο σκοπό, δηλαδή, ετοίµασε το φαγοπότι, αν όχι για να περιποιηθεί τους φίλους του; Αν, λοιπόν, αυτό θέλουµε εµείς, δεν θα το θέλει πολύ περισσότερο ο µεγαλόδωρος Θεός, που από τη φύση Του είναι πανάγαθος και φιλάνθρωπος και που, µοιράζοντας και δίνοντας δώρα, χαίρεται και αγάλλεται περισσότερο απ' όσο εκείνος που τα παίρνει; Κάθε άνθρωπος που απέκτησε µικρή ζύµη αρετών και, µολονότι ήθελε, δεν πρόφτασε να την κάνει ψωµί από ραθυµία ή αµέλεια ή αναβλητικότητα, κι έτσι µια µέρα, χωρίς να το περιµένει, τον θέρισε ο θάνατος, αυτός δεν θα λησµονηθεί από τον δίκαιο Κριτή. Ο Κύριος θα συγκινήσει τις ψυχές των οικείων του, για να τον βοηθήσουν, αναπληρώνοντας τα υστερήµατα του νεκρού. Απεναντίας, όποιος έζησε ζωή αµαρτωλή, όποιος δεν πορεύθηκε ποτέ σύµφωνα µε τη συνείδηση του, αλλά κυλιόταν άφοβα και αδιάντροπα στις δυσωδίες των ηδονών, ικανοποιώντας όλες τις ορέξεις της σάρκας και αδιαφορώντας ολότελα για την ψυχή του, όταν θα φύγει απ' αυτή την ζωή, από κανέναν δεν θα βοηθηθεί. Ο Θεός, επειδή δεν τον λογαριάζει για δικό Του, θα οικονοµήσει να τον ξεχάσουν και η γυναίκα του και τα παιδιά του και τ' αδέλφια του και οι φίλοι του.

10 Εµένα, λοιπόν, όποιος είναι φίλος µου, εύχοµαι να µε βοηθήσει, αν είναι δυνατόν, ώστε να µην αφήσω πίσω µου κανένα υστέρηµα. Αν, όµως, φτάσω στο τέλος της ζωής µου χωρίς να είµαι απόλυτα έτοιµος, παρακαλώ τον πολυέλαιο Κύριο να συγκινήσει τους συγγενείς και τους φίλους µου και να θερµάνει τις καρδιές τους, ώστε, αν ως άνθρωπος αφήσω κάποιο υστέρηµα, να µε βοηθήσουν ολοπρόθυµα και να το αναπληρώσουν µε καλά και θεάρεστα έργα. Έτσι, άλλωστε, διδάσκει και διακηρύσσει ο θεολόγος Χρυσόστοµος, που τον ανέφερα και πιο πάνω. «Αν δεν πρόλαβες», λέει, «να τακτοποιήσεις όλα τα ζητήµατα της ψυχής σου όσο ζούσες, τότε, έστω και στα τελευταία σου, άφησε εντολή στους δικούς σου να στείλουν µαζί σου τα υπάρχοντα σου, όταν πεθάνεις, να σε βοηθήσουν δηλαδή µε αγαθοεργίες, ελεηµοσύνες και προσφορές. Έτσι θα κάνεις το Λυτρωτή να σε αντιµετωπίσει µε επιείκεια, γιατί αυτά τα δέχεται µε ευχαρίστηση». Ο ίδιος, πάλι γράφει κάπου αλλού: «Στη διαθήκη σου βάλε συγκληρονόµο, µαζί µε τα παιδιά και τους συγγενείς σου, και τον Κύριο. Ας έχει το χαρτί και το όνοµα του Κριτή. Ας µην παραλείπει, ακόµα, ν' αναφέρει και τους φτωχούς. Εγώ γίνοµαι εγγυητής τους. Αυτό, βέβαια, δεν πρέπει να το χρησιµοποιήσει κανείς ως πρόφαση, για να µην κάνει ελεηµοσύνες όσο είναι ζωντανός. Και όσο ζει να κάνει, αλλά και µετά το θάνατο να τις συνεχίζει. Το αντίθετο είναι τελείως παράλογο, βέβηλο και ασύµφωνο µε το θέληµα του Θεού. Πολύ καλό και αρεστό και ευπρόσδεκτο απ' το Θεό είναι το να καθαρίζει κάθε ευσεβής και φιλόχρηστος άνθρωπος τον εαυτό του µε όλες τις αγαθοεργίες, να αποφεύγει κάθε αµαρτία και να τηρεί τις φωτεινές εντολές του Θεού, για να µπορέσει, όταν φτάσει στο τέλος της ζωής του, να πει θαρρετά στον Κύριο: Έτοιµη είναι η καρδιά µου, Θεέ µου, έτοιµη είναι η καρδιά µου'' (Ψαλ. 107:2). Και έτσι µε χαρά να υποδεχτεί τους αγγέλους, που θα κατέβουν για να τον παραλάβουν». Αυτό βέβαια, το κάνουν λίγοι και σε λίγες περιπτώσεις, σύµφωνα µε το λόγο του Κυρίου, «αυτοί που θα σωθούν θα είναι λίγοι» (πρβλ. Λουκ. 13:23), λόγο που είπε ο Πάνσοφος µε κάποια λύπη. Γνωρίζοντας, λοιπόν, ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν άνθρωποι σ' αυτή την πρώτη κατηγορία των σωζοµένων, πάµε αναγκαστικά στη δεύτερη κατηγορία, σύµφωνα µε τη διδασκαλία των αποστόλων και των πατέρων. Έτσι, µε την αγαθότητα του Θεού, και οι νεκροί ωφελούνται και η φιλανθρωπία αυξάνει και η ελπίδα της αναστάσεως επιβεβαιώνεται και η προσευχή στο Θεό δυναµώνει και το εκκλησίασµα των ιερών ναών πυκνώνει και η αγαθοεργία στους φτωχούς απλώνεται. Οι θεοφώτιστοι άνθρωποι λένε, πως οι πράξεις των ανθρώπων, στην ύστατη πνοή τους, δοκιµάζονται σαν σε ζυγαριά. Και αν η δεξιά πλάστιγγα είναι πιο πάνω από την αριστερή, είναι ολοφάνερο πως ο ετοιµοθάνατος θα παραδώσει την

11 ψυχή του στους αγίους αγγέλους. Αν πάλι και οι δύο πλάστιγγες είναι ίσες, νικάει οπωσδήποτε η φιλανθρωπία του Θεού. Μα κι αν ακόµα η ζυγαριά γέρνει λίγο προς τα' αριστερά, όπως λένε οι θεολόγοι, η ευσπλαχνία του Θεού θα αναπληρώσει όσο χρειάζεται. Να οι τρεις θείες κρίσεις του Κυρίου: η πρώτη είναι δίκαιη η δεύτερη είναι φιλάνθρωπη η Τρίτη είναι υπεράγαθη. Μετά απ' αυτές έρχεται η τέταρτη, όταν οι εφάµαρτες πράξεις είναι πολύ βαρύτερες. Αλίµονο τότε, αδερφοί! Και αυτή όµως η κρίση του Θεού είναι δίκαιη και θεσπίζει δίκαια για τους ανθρώπους που κρίνονται. Μετά απ' αυτά, λοιπόν, ας στρέψουµε όλη µας την προσοχή στη φοβερή ηµέρα της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου και ας αναρωτηθούµε, µήπως τότε κατηγορηθούµε, από τους συγγενείς µας ότι παραµελήσαµε τις υποχρεώσεις µας απέναντί τους. Αλίµονο σ' όλους, όσοι είναι σαν εµένα, που θα κληρωθούν εκείνη την ηµέρα στ' αριστερά του Κριτή. Μακάριοι εκείνοι, που ο Κύριος θα τους βάλει στα δεξιά Του και θ' ακούσουν την ευλογηµένη φωνή. «Ελάτε, οι ευλογηµένοι απ' τον Πατέρα µου, κληρονοµήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιµαστεί απ' την αρχή του κόσµου» (Ματθ. 25:34). Αυτή τη φωνή µακάρι ν' αξιωθούµε να την ακούµε όλοι, όσοι θα φυλάξουµε την ορθόδοξη πίστη, και ν' απολαύσουµε τ' αγαθά που την οµορφιά τους «µάτι ανθρώπινο ποτέ δεν είδε και αυτί ποτέ δεν άκουσε και νους δεν µπόρεσε ποτέ να σκεφτεί». (Α Κορ. 2:9).

Μικρός Ευεργετινός Μεταφρασμένος στη Δημοτική ΚΟΖΑΝΗ Μάρτιος 2006

Μικρός Ευεργετινός Μεταφρασμένος στη Δημοτική ΚΟΖΑΝΗ Μάρτιος 2006 Μικρός Ευεργετινός Μεταφρασμένος στη Δημοτική ΚΟΖΑΝΗ Μάρτιος 2006 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κανείς ποτέ δεν πρέπει ν απελπίζεται... 5 Του αββά Μάρκου...5 Του αββά Ησαΐα...5 Του αγίου Εφραίμ...6 Από το βίο

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Α... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...5 Παραίνεση των αγίων πατέρων για προκοπή στην τελειότητα...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β... 12 Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΡΓΟ της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί - του άρτου και του οίνου - σε σώμα και αίμα Χριστού.

Διαβάστε περισσότερα

Ερµηνεία στο «Πάτερ ηµών»

Ερµηνεία στο «Πάτερ ηµών» Ερµηνεία στο «Πάτερ ηµών» Άγιος Μακάριος Νοταράς «Πάτερ ηµών ο εν τοις ουρανοίς» Πραγµατικά, αδελφοί µου, είναι µεγάλη η ευσπλαγχνία του Κυρίου µας και ανερµήνευτη η φιλανθρωπία που έδειξε και δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ä É Ì Ç Í É Á É Ï Ê Á È Ï Ë É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï È Ñ Ç Ó Ê Å Õ Ô É Ê Ï Õ & Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Õ Ð Ñ Ï Â Ë Ç Ì Á Ô É Ó Ì Ï Õ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Êùäéê üò:

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη - Ο Αγιος Αρχιµ. π. Βασίλειος Γοντικάκης Σεβασµιώτατοι, αγαπητοί αδελφοί Το θέµα της αποψινής οµιλίας είναι «Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη o Αγιος» και ανατέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΑΡ.415-416 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ευαγγέλιο: Μάρκ. Α,1-8 Απόστολος: Β Τιμ. Δ,5-8 4 Ιανουαρίου 2015 «Εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 1 Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Εικόνα εξωφύλλου: Σύγχρονο ξύλινο τέμπλο. Μικρογραφία του Ράλλη Κοψίδη. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 / IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ISSN 1450-2240 Μιλάει ο Θεός /Bρήκα σήμερα;/ ΣΕΛ. 4 το /Χάρη και Πως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ, ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Υπό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΤΙΝΟΗΣ (Εφησυχάζοντος Μητροπολίτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη / ΣΕΛ. 4 / Ο άγγελος Γαβριήλ / ΣΕΛ. 8 / Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Ιησού / ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ISSN 1450-2240 Ο Eμμανουήλ / ΣΕΛ. 2 / Και επί γης ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου

Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ Αλέξανδρου Καλόμοιρου Μετάφραση Πέτρου Μπότση Copyright: Εκδόσεις Ζέφυρος http://www.magnet.gr/zefyros Τίτλος πρωτοτύπου: The river of fire, 1980 Μετάφραση από τα αγγλικά: Πέτρος Μπότσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο επόµενος πίνακας 16 µαθηµάτων έχει χρησιµοποιηθεί σε Κέντρα Βιβλικής Εκπαίδευσης στην υτική Αφρική από το 1987. Αυτό είναι το πρόγραµµα του

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού

Ποιοί είναι ιερείς; Εκδόσεις. Ορθόδοξου Προβληματισμού Ποιοί είναι ιερείς; Επιτομή βιβλικής και ιστορικοδογματικής μελέτης για τη χριστιανική ιεροσύνη, για άλλα δόγματα και για τη σημερινή κατάσταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκδόσεις Ορθόδοξου Προβληματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα της Υπαπαντής του Ιησού Χριστού

Η εικόνα της Υπαπαντής του Ιησού Χριστού ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Περίοδος Α Έτος 3 ο Τεύχος 26 ο Φεβρουάριος 2013 Έκθεση Ζωγραφικής Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου και ώρα 10 π.μ. θα πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώματα των οσίων πατέρων Της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας.

ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ. Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώματα των οσίων πατέρων Της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας. ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ Διηγήσεις από τη ζωή και τα κατορθώματα των οσίων πατέρων Της Κίεβο-Πετσέρσκαγια Λαύρας. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΛΑΥΡΑ των Σπηλαίων του Κιέβου, υπήρξε μία ζωηφόρος άμπελος, που έθρεψε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 12 - Κυριακή 13 Απριλίου 2014. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 12 - Κυριακή 13 Απριλίου 2014. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 12 - Κυριακή 13 Απριλίου 2014 Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α...από τις συνταγές της γιαγιάς Με αγνά υλικά Χωρίς συντηρητικά και χημικά πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Προσευχή για τους Μη Σωσμένους

Αποτελεσματική Προσευχή για τους Μη Σωσμένους Αποτελεσματική Προσευχή για τους Μη Σωσμένους «γιατί ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των ανθρώπων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του ευαγγελίου...» (Προς Κορινθίους Β 4:4) Από Lee.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1

ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 1 Αποµαγνητοφωνηµένη οµιλία του Καθηγουµένου της Ιεράς ηµών Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχιµ. Γεωργίου, στο Στρατώνι Χαλκιδικής την 14η/27η

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «Υἱέ μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου» (Παροιμ. 3, 11) Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

05. Κάποια φορά, ο Γέροντας «είχε φύγει» από το σώμα του. Όταν επέστρεψε, μετά από ώρες, είπε τι είδε και που πήγε:

05. Κάποια φορά, ο Γέροντας «είχε φύγει» από το σώμα του. Όταν επέστρεψε, μετά από ώρες, είπε τι είδε και που πήγε: Διδακτικά και προφητικά αποφθέγματα του γέροντος Αμβροσίου Λάζαρη Πνευματικού της Ι. Μovής Δαδίου «Παναγία η Γαυριώτισσα» (21/12/1912-2/12/2006) Από τον Β τόμο 1 Επιλογή και σχόλια υπό Λεοντίου Μοναχού

Διαβάστε περισσότερα

Τα μυστικά της εξομολόγησης.

Τα μυστικά της εξομολόγησης. Τα μυστικά της εξομολόγησης. υπό Λεοντίου Μοναχού ιονυσιάτου «Προσεύχομαι, και την πρώτη σκέψη που έρχεται στην καρδιά μου τη δέχομαι ως λόγο Θεού, και αυτή λέω. Είναι ο Θεός που ξέρει τη ζωή σου και το

Διαβάστε περισσότερα

Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού

Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού Σεβασµιώτατε Άγιε έσποτα Σεβαστοί Πατέρες και Αγαπητοί αδελφοί οξάζω και ευχαριστώ τον Κύριόν µας και την Κυρία Θεοτόκο, που µε αξίωσαν να βρίσκοµαι κοντά σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΚΑΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΚΑΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΚΑΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Μεταφρασμένα στη Δημοτική ή την Καθαρεύουσα Από την ιστοσελίδα: www.geocities.com/bibliokalia ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ...3 Συμβουλές για το ήθος

Διαβάστε περισσότερα

και η βέβαιη ελπίδα. Ο θώρακας και το περιστήθιο τους, είναι η µελέτη των παθών του Κυρίου. Η ζώνη τους είναι η αποχή απο τα σαρκικά πάθη.

και η βέβαιη ελπίδα. Ο θώρακας και το περιστήθιο τους, είναι η µελέτη των παθών του Κυρίου. Η ζώνη τους είναι η αποχή απο τα σαρκικά πάθη. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Και δικαιότατη και αυτή που πρέπει είναι η επωνυµία που παίρνει το ψυχωφελέστατο βιβλίο. Γιατί αν και πολλά απο τα ιερά και θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς και Νέας ιαθήκης, ωνοµάσθηκαν αµέσως

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια δημιουργικού, εξώφυλλο - οπισθόφυλλο και σελιδοποίηση: Αγλαΐα Γαργανίδου

Επιμέλεια δημιουργικού, εξώφυλλο - οπισθόφυλλο και σελιδοποίηση: Αγλαΐα Γαργανίδου 2 3 Hλεκτρονική έκδοση: Iστοσελίδα Euxh.gr Επιμέλεια δημιουργικού, εξώφυλλο - οπισθόφυλλο και σελιδοποίηση: Αγλαΐα Γαργανίδου 4 Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης Σημειώσεις για το Ισλάμ Φωτογραφίες εξωφύλλου: 1.

Διαβάστε περισσότερα