ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Τεῦχος 4ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Τεῦχος 4ο"

Transcript

1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Τεῦχος 4ο

2 Ἐν τῷ συµπληροῦσθαι τὴν ἡµέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁµοθυµαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φεροµένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήµενοι 3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαµεριζόµεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν, 4 καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύµατος Ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ Πνεῦµα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι 5 Ησαν δὲ ἐν Ιερουσαλὴµ κατοικοῦντες Ιουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν 6 γενοµένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθε τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν 7 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύµαζον λέγοντες πρὸς ἀλλήλους οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 8 καὶ πῶς ἡµεῖς ἀκούοµεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡµῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθηµεν, 9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ελαµῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταµίαν, Ιουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ασίαν, 10 Φρυγίαν τε καὶ Παµφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ µέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδηµοῦντες Ρωµαῖοι, Ιουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, 11 Κρῆτες καὶ Αραβες, ἀ κούοµεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡµετέραις γλώσσαις τὰ µεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ; 12 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες τί ἂν θέλοι τοῦτο εἶναι; 13 ἕτεροι δὲ χλευάζοντες ἔλεγον ὅτι γλεύκους µεµεστωµένοι εἰσί (Πράξ β 113) Ἐπίτιµος ιδάκτορας 171 Πανηγυρικός Χαιρετισµός172 Ἀποφθέγµατα Πατέρων174 Εἴµαστε γονεῖς 175 Ὁ «ἄλλος Παράκλητος», κατά τόν Ἅγ Γρηγόριο τό Θεολόγο 177 «Τίνα µε λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου;» 179 Ἅγιος Πανηγύριος180 Τηλεόραση, Μέρος Β 181 Ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Ὀρεινῆς182 Ὁ ἀληθινός φίλος 184 Χρονικά Ἱερᾶς Μητροπόλεως186 Τό ταπεινό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Μνάσωνα 202 Ἕνας ἀσουλούπωτος Πετρής204 Μᾶς ρωτᾶτε καί ἀπαντοῦµε µέ ἀγάπη205 Θέµα ἀγάπης208 Ἀφιέρωµα 209 Χρήσιµες ἰατρικές συµβουλές212 Τό µέλι 213 Γευσιγνωσίες214 Ἡ γωνιά τῶν λουλουδιῶν 215 Εἰκόνα Ἐµπροσθοφύλλου: Ἡ Πεντηκοστή (τρίτο τέταρτο 17ου αἰ), «Εἰκόνες Μονῆς Παντοκράτορος» Εἰκόνα Ὀπισθοφύλλου: Ὁ Πύργος τῆς Παναγίας, ἀπό τό βιβλίο: «Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου» ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Α Γ Α Π Η Ἔκδοση Τµήµατος Ποιµαντικῆς ιακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς ΤΘ 14761, 2456 Λευκωσία Τηλ Fax: ιευθύνεται ἀπό Συντακτική Ἐπιτροπή Πρόεδρος: Ὁ Μητροπολίτης Ταµασοῦ & Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐας Τιµή φύλλου: 2 ἤ 1,17 ISSN

3 Τήν Τρίτη, 3 Ἰουνίου 2008, καί ὥρα 8 μμ, σέ μία κατάμεστη αἴθουσα ἀπό Ἀκαδημαϊκούς Καθηγητές, ἐκπροσώπους τῶν Πρυτανικῶν, Ἐκκλησιαστικών καί Πολιτικῶν Ἀρχῶν, τῶν Κοσμητόρων καί πλῆθος φοιτητῶν ἔγινε ἡ ἀναγόρευση τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου καί Τηλλυρίας καί Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κύκκου, κ Νικηφόρου, σέ Ἐπίτιμο Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς (Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας) τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τό σκεπτικό τῆς ἀπόφασης, ὅπως αὐτό ἀνακοινώθηκε ἀπό τόν Πρύτανη τοῦ ΑΠΘ κ Ἀναστάσιο Μάνθο καί τόν Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας κ Χρῆστο Οἰκονόμου, βασίσθηκε στήν προσωπικότητα τοῦ Μητροπολίτου κ Νικηφόρου καί στήν πολυσήμαντη προσφορά καί συμβολή του στά Θεολογικά καί Ἑλληνικά Γράμματα, στήν Παιδεία καί στόν Πολιτισμό, καθώς, ἐπίσης καί στήν ἔμπρακτη ἄσκηση ἀπό τόν ἴδιο τοῦ ἔργου τῆς φιλανθρωπίας σέ τοπικό καί διεθνές ἐπίπεδο Ἀντιφωνώντας ὁ τιμώμενος Μητροπολίτης κ Νικηφόρος, ἀφοῦ ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες, τή χαρά καί τή συγκινησή του γιά τήν ὕψιστη ἀκαδημαϊκή αὐτή τιμή, ἀκολούθως, ἀνέπτυξε μέ περισπούδαστο καί ἐπιστημονικό λόγο, τό θέμα: «Ἐκκλησία καί φιλανθρωπικό ἔργο Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου» Τό περιοδικό μας συγχαίρει τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου καί Τηλλυρίας κ Νικηφόρο, γιά τήν τιμητική αὐτή διάκριση καί τοῦ εὔχεται περισσότερες ἐπιδόσεις στό μέλλον γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδος 171

4 Μέ πατρική συγκίνηση καί πολλή ἀγάπη σᾶς χαιρετῶ ὅλους Πέρσι, σχεδόν ἕνα χρόνο ἀπό σήµερα, γινόταν στόν ἴδιο αὐτό χῶρο µία πανηγυρική ἐκδήλωση: Ὁ λαός τῆς Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς ὑποδεχόταν µέ ἱκανοποίηση καί ἀγαλλίαση τό νέο Μητροπολίτη του καί ἐπευφηµοῦσε τήν ἐκλογή καί ἐνθρόνισή του Συγχρόνως µέ δάκρυα χαρᾶς δόξαζε τό Θεό, γιατί εὐδόκησε νά ἀνασυρθεῖ µέσα ἀπό τά ἐρείπια καί τήν ἀφάνεια καί νά λάµψει ξανά στό στερέωµα τῆς Ἐκκλησίας «κεκοσµηµένη» ἡ πάλαι ποτέ διαλάµψασα ἐπισκοπή Ταµασοῦ Σήµερα, µέ ἀνάλογα αἰσθήµατα χαρᾶς καί ἱκανοποίησης, συγκεντρωθήκαµε, πάλι, ἐδῶ, γιά νά γιορτάσο µε καί νά χαροῦµε ἕνα ἄλλο γεγονός: Τήν πρώτη ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τή λήξη τῆς πνευµατικῆς καί κατηχητικῆς περιόδου Χαίροµαι εἰλικρινά πού ἔχω µαζί µου ὅλους ἐσᾶς Τόν ἱερό κλῆρο, τά στελέχη καί τούς συνεργάτες µου στό ἔργο τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί ποιµαντικῆς διακονίας, τίς κοινοτικές ἀρχές, τούς πνευµατικούς, οἰκονοµικούς, στρατιωτικούς καί ἀστυνοµικούς παράγοντες, τούς ἐκπαιδευτικούς µας, τούς ἀκάµατους αὐτούς ἐργάτες τῆς παιδείας µας, τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν µας, τό λαό µας, καί προπαντός ἐσᾶς τούς νέους µας, τό καµάρι, τήν ἐλπίδα µας, «τήν χαράν καί τόν στέφανόν µας» (Φιλ δ 1) Ἀσφαλῶς, συγκεντρωθήκαµε ἀπόψε ἐδῶ, γιά νά γιορτάσοµε καί νά πανηγυρίσοµε ιαβήκαµε ἕνα χρόνο µαζί Κάναµε τά πρῶτα βήµατα υσκολίες, ἀδυναµίες καί ἐλλείψεις πολλές έν ἔχοµε, ἀκόµη, ὅσους συνερλόγος γιά τή λήξη τῆς πνευματικῆς περιόδου

5 γάτες κληρικούς καί λαϊκούς χρειαζό µαστε Οἱ ναοί µας, οἱ πιό πολλοί, δέν ἔχουν τίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιά τό ἐκκλησιαστικό καί κατηχητικό ἔργο Τά οἰκονοµικά µας µέσα ἐλάχιστα Τά σχέδιά µας, ὅµως, µεγάλα καί θεῖα Ἔτσι, µεταξύ τοῦ τί ἐπιδιώκοµε καί σκοπεύοµε καί τοῦ τί διαθέτουµε καί κάνα µε, ὑπάρχει µεγάλη ἀπόσταση Ἀλλά, ἄν τό χάσµα εἶναι µεγάλο µεταξύ τοῦ δέοντος καί τοῦ ὄντος, ἔχοµε, µέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, κατορθώσει κάτι τό πολυσήµαντο: Ἀναπτύξαµε τή µεταξύ µας σύµπνοια καί ἀγάπη Προσωπικά δέν αἰσθάνοµαι µόνος Ἔχω ἐσᾶς, στήριγµα, χορηγούς, συµπαραστάτες Σᾶς νοιώθω δίπλα µου µέ µία γνησιότητα συµπαράταξης µοναδικῆς Βιώνω, πιστέψτε µε, εἰλικρινά, αὐτό πού λέει ἡ Ἁγία Γραφή: «Ἀδελφός ὑπ ἀδελφοῦ βοηθούµενος, ὡς πόλις ὀχυρά» (Παρ 18, 19) Τοῦτο τό µέγεθος εἶναι µεγάλο Αὐτός ὁ θησαυρός τεράστιος, ἀφοῦ ἀναπληρώνει τίς ἐλλείψεις Γι αὐτό καί σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς µου Γι αὐτό καί αἰσθάνοµαι τήν ἀγάπη σας νά µέ κυκλώνει Ἀλλά καί γι αὐτό δοξάζω τό Θεό καί τόν εὐχαριστῶ Αὐτό τό νόηµα ἔχει καί ἡ ἀποψινή ἐκδήλωση Ὅµως, γι αὐτό καί ἔχω ἔντονη τή συνείδηση τῶν εὐ θυνῶν µου Προσευχόµενος διαλογίζοµαι τό µέγεθος τῶν καθηκόντων µου καί τῶν ὑποχρεώσεών µου καί ἔναντί σας καί ἔναντι αὐτῆς τῆς µεγάλης σας ἀγάπης καί ἀφοσίωσης Ἔτσι, τό κατ ἐµέ, θά ἀγωνίζοµαι νά φαίνοµαι καί νά εἶ µαι ἀντάξιος τῶν προσδοκιῶν καί τῶν ἐλπίδων σας, ὥστε νά µή σᾶς διαψεύσω Τό ἔργο µας, ἀδελφοί µου, δέν εἶναι ἔργο ἐγκόσµιο ἤ προσωπικό Μαζί πορευόµαστε αὐτό τό δρόµο τῆς ζωῆς, πού ἡ κατάληξή του ὅµως δέν τελειώνει στή γῆ, ἀλλά προσβλέπει πρός τόν οὐρανό Τί τό πιό ὡραῖο καί πιό ὄµορφο, ὅλοι µαζί νά ἀκολουθοῦµε τήν πορεία πού ὁδηγεῖ πρός τόν οὐρανό καί τό Θεό µας! Ἡ παροῦσα ἐκδήλωση ἔχει ἀκριβῶς αὐτό τό χαρακτηριστικό: Τό ὅτι µαζί ἀγωνισθήκαµε καί πορευθήκαµε στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας µας τό χρόνο πού διέρρευσε Καί κάνοµε ἕνα σταθµό ἀπόψε, γιά νά χαροῦµε, νά δοξάσοµε τό Θεό, καί νά ἐνισχύσοµε τίς δυνάµεις µας, γιά νά συνεχίσοµε πιό ἔντονα γιά τό µέλλον Τοῦτο τό νόηµα ἔχει ἡ συγκέντρωση τούτη Ὅτι πορευόµαστε µαζί, ὄχι γιά συµφέροντα ἄλλα, ἀλλά γιά τό θεοτικό µας ὄφελος Γι αὐτό, λοιπόν, καί χαιρόµαστε ἀπόψε Γιά ὅσα ὁ Θεός µᾶς ἀξίωσε γιά τή χρονιά πού πέρασε Χαιρόµαστε, ἀκό µη, γιατί αὐτός ὁ σύνδεσµος τῆς ἀγάπης καί τῆς συνεργασίας µᾶς ὑπόσχεται µία πιό δυνατή καί ἐλπιδοφόρα συνέχεια Ὅλους σᾶς εὐχαριστῶ θερµά Ἡ ἀγάπη σας µέ συνέχει καί µέ δεσµεύει Προσωπικά προσεύχοµαι γιά ὅλους καί τόν καθένα σας Κι ἐσεῖς νά προσεύχεστε γιά µένα, τόν ἐπίσκοπό σας Ἠσαΐα, ὁ Θεός νά µοῦ δίνει δυνάµεις πολλές, ὥστε ὅλοι µαζί νά πορευθοῦµε καί νά ἀξιωθοῦµε τῶν ἀγαθῶν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ Ὁ Μητροπολίτης Ὁ Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας 173

6 ππππππππππππππ Ἀποφθέγματα Πατέρων ππππππππππππππ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ Ἔλεγε ὁ μακαριστός Γέροντας: «Ἄς φροντίσουμε νά ἀποκτήσουμε ἀξία καί ὄχι ἀξίωμα» «Χωρίς ταπείνωση, ὁ ἄνθρωπος δέ βλέπει Θεοῦ πρόσωπο» «Ταπείνωση γιά τό σῶμα εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία, ἡ σκληραγωγία καί γενικῶς ἡ ἄσκηση» «Ταπείνωση γιά τήν ψυχή εἶναι ἡ ἀφάνεια» «Ὅποιος ἐπαινεῖ ἄλλον, περισσότερο ἀπό τόν ἑαυτό του, ἔχει μεγάλη ἀγάπη καί ταπείνωση» «Ἄν ἔχεις χαρά, τί νά τήν κάνεις τή δόξα, τά ἀξιώματα» «Ἄσκηση καί ἀφάνεια εἶναι τά μέσα πού κρατοῦν σέ ταπείνωση καί τό σῶμα καί τήν ψυχή» «Ὁ χριστιανός ταπεινώνει μέ τήν ἄσκηση τό σῶμα καί μέ τήν ἀφάνεια τήν ψυχή» «Νά ἐκτελεῖς τίς ἐπιταγές τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι τά θελήματα τοῦ ἑαυτοῦ σου» «Οἱ Πατέρες προσεύχονταν πολύ, ἀγρυπνοῦσαν πολύ, νήστευαν πολύ, ἀγαποῦσαν τήν πτωχεία, τήν ἁπλότητα καί τήν ταπείνωση Ἀπέφευγαν τά ἀξιώματα, τή δόξα, τίς τιμές» «Ἡ πνευματική μας φροντίδα συνίσταται στήν ἀναζήτηση καί ἐξόντωση τῆς ὑπερηφάνειας» «Νά θρονιάσουμε στήν καρδιά μας τήν ταπεινοφροσύνη» «Στίς ἀρετές, νά βλέπεις ὄχι πόσες ἀρετές ἔχεις, καί νά φουσκώνεις ἀπό τήν ὑπερηφάνειά σου, ἀλλά πόσες σοῦ λείπουν, καί νά ταπεινώνεσαι γιά τήν πνευματική φτώχεια σου καί ἔτσι νά κερδίζεις πλούσιο τό ἔλεος τοῦ Κυρίου» «Πόσες φορές ἡ ταπεινοφροσύνη μας δέν εἶναι καμουφλαρισμένος ἐγωϊσμός, διότι ἡ ἰσχυρογνωμοσύνη μας, ἡ μή ὑπακοή μας σέ ἀνθρώπους, τούς ὁποίους θεωροῦμε ἀνώτερούς μας, εἶναι δεῖγμα τοῦ καμουφλαρισμένου ἐγωϊσμοῦ» «Ἐκεῖ ὅπου θά ταπεινωθεῖς, ἐκεῖ θά ὑψωθεῖς» «Ὅταν ταπεινωθεῖς στούς ἐπαίνους τῶν ἄλλων, ἀποφεύγοντας τούς ἐπαίνους τους, καί πάλιν θά ὑψωθεῖς στή συνείδησή τους» «Ὅταν ταπεινωθεῖς στόν πραγματικό σου φίλο, θά ὑψωθεῖς καί ἐνώπιον αὐτοῦ ταυτοχρόνως καί θά διορθωθεῖς» «Ὅταν ταπεινωθεῖς ἐνώπιον τοῦ Πνευματικοῦ σου, θά ὑψωθεῖς ἀπό τόν Θεό ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων» «Ἡ χαρά τήν ὁποία θά αἰσθανθεῖς μέ τήν εὐτυχία, ἡ ὁποία θά ἔλθει ἀπό τόν οὐρανό, λόγω τῆς ταπεινώσεώς σου, θά εἶναι μεγαλύτερη κάθε δόξας ἐπιγείου» «Ἄς ἀκολουθήσουμε τήν ὁδόν τῆς ταπείνωσης καί ἄς ἀποφύγουμε τήν ἀνθρώπινη δόξα ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στόν ἐξευτελισμό» Ἀρχιμ Βαρνάβας Κουσιάππας 174

7 Εἴμαστε γονεῖς; Nίκου Νικολαΐδη Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν Εἶναι προνόμιο μέγιστο! Νά εἶσαι γονιός! Νά φέρεις στόν κόσμο παιδιά! Πόνος μεγάλος ἡ ἀτεκνία Στούς παλαιούς χρόνους ἐθεωρεῖτο τιμωρία ἀπό τόν Θεό ἡ μή ἀπόκτηση τέκνων Ὁ Χριστός διασκέδασε αὐτή τήν ἀντίληψη Ὅμως δέν παύει ἡ τεκνογονία νά ἀποτελεῖ πηγή εὐτυχίας καί χαρᾶς Καί ἐννοοῦνται ἐδῶ οἱ σωστοί γονεῖς Γι αὐτούς, πού ἐπιλέγουν τήν παιδοκτονία, ἀπό τά πρῶτα στάδια τῆς ἀνάπτυξης τῆς νέας ζωῆς στά μητρικά σπλάγχνα, δέν γίνεται λόγος Αὐτοί δέν εἶναι γονεῖς Εἶναι κατά τό κείμενο τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας, (Ἐπιστολή Βαρνάβα, τέλος τοῦ 100 μχ), φονεῖς τέκνων, φθορεῖς πλάσματος Θεοῦ πανθαμάρτητοι! Γι αὐτούς, λοιπόν, οὔτε ἀναφορά Ἡ προσοχή μας, λοιπόν, γιά ὅλους ὅσους ἔχομε παιδιά Καί τό ἐρώτημα εἶναι: Εἴμαστε γονεῖς, ἐπειδή ἀποκτήσαμε τέκνα; Ἐπειδή φέραμε στόν κόσμο παιδιά; Ἀσφαλῶς, ἡ γέννηση παιδιῶν μᾶς δίδει τόν τίτλο καί τό προσόν νά λεγόμαστε γονεῖς Ἀλλά τοῦτο δέν εἶναι ἀρκετό Ὁ τιμητικός αὐτός ρόλος δέν περιορίζεται οὔτε καί ἐξαντλεῖται μέ τή γέννηση παιδιῶν Μέ τό γάμο εὐλογεῖται ἡ διαιώνιση καί ἡ αὔξηση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους Μέ τήν συζυγία καί τήν παιδοποιία γίνεται ὁ ἄνθρωπος συνεργός τοῦ Θεοῦ, μέχρι πού νά συναριθμηθεῖ ὁ ὑπό τοῦ Θεοῦ προβλεφθείς πληθυσμός τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, κατά τόν Γρηγόριο Νύσσης, καί στή συνέχεια, νά ἔλθει τό τέλος τοῦ παρόντος κόσμου! Καί ἀκριβῶς ἐδῶ ἐπικεντρώνεται, μαζί μέ τό προνόμιο τοῦτο τῶν γονέων, καί ἡ εὐθύνη τους Δέν τερματίζεται ὁ ρόλος τοῦ γονιοῦ μέ τή γέννηση, ἀλλά ἀπό ἐκείνη τή στιγμή ἀρχίζει Καί γάρ πατέρα οὐ τό γεννῆσαι μόνον ποιεῖ, ἀλλά καί τό φιλεῖν μετά τό γεννῆσαι! Ἔτσι ἀποφαίνεται ὁ ἱερός Χρυσόστομος Καί προσθέτει: «Οἱ γάρ τῆς τῶν παίδων κοσμιότητός τε καί σωφροσύνης ἀμελοῦντες, (ὅσοι δείχνουν ἀμέλεια γιά τό στολισμό τοῦ χαρακτήρα τῶν παιδιῶν τους καί δέν ἐνδιαφέρονται γιά τή συνετή ζωή τους) (αὐτοί οἱ γονεῖς) παιδοκτόνοι τυγχάνουσι», καί τοῦτο ὑπό τήν ἔννοια ὅτι ἡ ἀπαράδεκτη αὐτή ὀλιγωρία καί ἀδιαφορία τους, μπορεῖ, στό τέλος νά συνεπιφέρει γιά τά παιδιά τους, τόσο τήν καταστροφή τους στήν παροῦσα ζωή, ὅσο, καί τό φοβερότερο, τήν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς τους! Ἑπομένως, στά χέρια μας, ὡς γονιῶν, παραδίδει καί ἐμ πιστεύεται ὁ Θεός τά παιδιά μας πού εἶ ναι πρῶτα καί παιδιά δικά του Γι αὐτό καί θά εἴμαστε ἀναπολόγητοι οἱ γονεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἄν ὀλιγωρήσουμε στήν κατά Θεό μόρφωση καί ἐπίδοση τῶν παιδιῶν μας Ἀλλά καί στόν παρόντα βίο, πόσες θλίψεις καί πόνους ἀβάστακτους περιποιοῦνται στούς γονεῖς οἱ ἄτυπες καί κακές τῶν παιδιῶν ἀναστροφές; Πόσες φορές οἱ γονεῖς καλούμαστε νά πιοῦμε τό πικρό ποτήρι τῆς πικρίας πού τά παιδιά μας μᾶς προσφέρουν! Καί δέν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις πού καί οἱ γονεῖς ἐγγίζουν τά ὅρια ἤ γεύονται καί τοῦ βιολογικοῦ θανάτου, ἐξαιτίας τῆς δυστυχίας τῶν παιδιῶν τους! Εἴμαστε, λοιπόν, γονεῖς; Τά ὅρια τῶν εὐ θυνῶν μας εἶναι μεγάλα καί τιμητικά συγχρόνως Ὁ Θεός ἐξ ἀρχῆς μᾶς ἔβαλε ὡς συγκατοίκους μας καί τά παιδιά μας Καί μᾶς ἐπέστησε δασκάλους τους, προστάτες τους, 175

8 Εἴμαστε γονεῖς; Nίκου Νικολαΐδη Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν κηδεμόνες τους, ἄρχοντές τους Ἔχομε ἐ μεῖς γιά τά παιδιά μας τήν ἀποκλειστική καί μοναδική εὐθύνη Γι αὐτό καί πρέπει νά προσέξουμε ἀπό τήν πρώτη στιγμή καί τήν διαπαιδαγώγησή τους Γιατί, ἄν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, διδάσκει μή τά ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλ λά καί τά ἑτέρων (Φιλ 2, 4), ἐννοώντας τά τῆς πνευματικῆς τους ὠφέλειας, πόσο μᾶλλον τοῦτο πρέπει νά ἰσχύει γιά τά παιδιά μας; Γιατί, ἐσύ, ἑρμηνεύει καί πάλι ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ἄν ἔχεις ἕνα καλό ἄλογο καί ἕνα σπίτι λαμπρό κι ἕνα γόνιμο χωράφι δέν τά ἀμελεῖς ἀλλά ἐνδιαφέρεσαι καί τά ἐπιμελεῖσαι, ποιά στάση πρέπει νά κρατήσεις ἀπέναντι στό παιδί, πού διαφέρει ἀπό αὐ τά, ἀφοῦ εἶναι προικισμένο μέ μιά ἀνεκτίμητη ψυχή; Δυστυχῶς, ὅμως, πολλοί γονεῖς παρουσιάζονται ἀδιάφοροι στό ζήτημα τοῦτο Νοιάζονται, καί καλά κάνουν, νά βοηθήσουν τά παιδιά τους νά ἀποκτήσουν γνώσεις Ἀγωνίζονται, ἀκόμη, νά τά δώσουν περιουσίες Καί αὐτά δέν εἶναι ἀρκετά Φροντίζουν νά τά ἀποκαταστήσουν ἐπαγγελματικά καί οἰκογενειακά Καί αὐτό εἶναι ὠφέλιμο Ὅμως, πάλι, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, μή δή πλοῦτον τοῖς παισί καταλίπῃς, ἵνα καταλίπῃς ἀρετήν Ἀπέτυχες, ὡς γονιός, ἄν φρόντισες νά ἀφήσεις ὑλική περιουσία στά παιδιά σου, χωρίς νά δώσεις σ αὐτά καί τήν προῖκα τῆς ἀρετῆς Γιατί πῶς τά παιδιά μας θά μπορέσουν νά ἀντιμετωπίσουν τήν ἐφηβεία; Μέ τά χρήματα; Ναί, ἀλλά αὐτά μᾶλλον θά τά σπρώξουν πρός τό κακό, τούς ποικίλους καί φοβερούς πειρασμούς τοῦ κακοῦ! Ἰδιαίτερα στίς μέρες μας, ὅπου ἡ ἁμαρτία μέ γυμνή τήν κεφαλή ἐπαίρεται καί ἀποβαίνει καθημερινά πιό ἀπειλητική, ποιοί καί πῶς θά βοηθήσουν τά παιδιά μας νά μήν παρασυρθοῦν; Γι αὐτό, ἄν τό παιδί μας, κατά τούς θείους νόμους, ἔμαθε νά πολιτεύεται ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του, τότε πορεύεται ἔχοντας ὡς θώρακα τή χάρη τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά φοβᾶται καί νά γίνεται θῦμα τοῦ πονηροῦ Ἀλλά τήν θεοτική ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας δέν τήν οἰκοδομοῦν μόνο οἱ διδαχές μας Αὐτές, ὅσο καί ἄν ἀγωνιστοῦμε θά πέσουν στό κενό, ἄν παράλληλα οἱ λόγοι μας δέν ἐπικυρώνονται μέ τή γνησιότητα τῶν ἔργων μας Τό παιδί πιό πολύ βλέπει παρά ἀκούει Ἡ ἀντίφαση λόγων καί πράξεών μας, ὄχι μόνο δέν θεοποιεῖ τά παιδιά μας, ἀλλά μᾶλλον τά δαιμονοποιεῖ Κι ἕνα σημαντικό ἀλλά δυναμικό ἐργαλεῖο στή ζωή μας ὡς γονιῶν, πέρα ἀπό τή διδαχή καί τό παράδειγμά μας, εἶναι τό μυστικό ὅπλο τῆς προσευχῆς Καί ἐπί τοῦ προκειμένου μίμησαι τοῦ Ἰώβ προτρέπει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος, ὄχι μόνον προσευχόταν γιά τά παιδιά του, ἀλλά προσέφερε θυσίας, ἀκόμη καί γιά τά τυχόν ἁμαρτήματα τῆς διάνοιας τῶν παιδιῶν του! Σᾶς παρακαλῶ, καί δέομαι καί ἀντιβολῶ, συνιστᾶ ὁ ἱερός Χρυσόστομος, πολλήν τῶν οἰκείων παίδων, ἀγαπητοί, ποιούμεθα πρόνοιαν, καί πανταχοῦ τήν σωτηρίαν ζητοῦμεν αὐτῶν τῆς ψυχῆς! Εἴμαστε, λοιπόν, γονεῖς! Τί τό πιό ὡραῖο ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νά μᾶς σκέπει ὡς οἰκογένεια καί στόν παρόντα κόσμον, ἀλλά καί στήν αἰωνιότητα 176

9 Ὁ «ἄλλος Παράκλητος» (Ἰω ιδ 16) κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τό Θεολόγο Ὁ Παράκλητος, τό Πνεῦµα τῆς Ἀληθείας, τό παρά τοῦ Πατρός ἐκπορευόµενο καί δι Υἱοῦ στελλόµενο εἰς τόν κόσµο, εἶναι διάχυτο σέ κάθε γωνιά τῆς οἰκουµένης Ἔχεις τή δυνατότητα νά τό βλέπεις παντοῦ, νά τό νιώθεις παντοῦ Ἐξάλλου Ἐκεῖνο ὅπου θέλει πνέει (Ἰω γ 8), χωρίς ὅρια καί περιορισµούς, κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τό Θεολόγο! Τήν Πεντηκοστή γιορτάζουµε τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, τήν ἐκπλήρωση, δηλαδή, τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καί τή συµπλήρωση τῆς ἐλπίδας γιά τή σωτηρία µας, σύµφωνα µέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο τό Θεολόγο «Μέγα καί σεβάσµιον», χαρακτηρίζει ὁ Θεολόγος τό µυστήριο τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύ µατος ιότι «τό Πνεῦµα ὅπου θέλει πνεῖ» (Ἰω γ 8) καί σέ ὅσους θέλει καί ὅταν καί ὅσο θέλει Τό Ἅγιο Πνεῦµα, εἶναι τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδας Εἶναι ἄκτιστο καί ἄχρονο, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι ὁ Πατέρας καί ὁ Υἱός, ὁµοούσιο καί ὁµόδοξο τοῦ Πατέρα καί τοῦ Υἱοῦ, συµπροσκυνούµενο καί συνδοξαζόµενο Ἐκ πορεύεται ἀπό τόν Πατέρα καί ἀποστέλλεται στόν κόσµο ἀπό τόν Υἱό, τό Μονογενῆ, γιά νά ἁ γιάσει καί νά τελειοποι ήσει τήν κτίση Τό Ἅγιο Πνεῦµα εἶναι καί αὐτό Θεός, ἐφόσον ἔχει κοινή φύση, τόσο µέ τόν Πατέρα, ὅσο καί µέ τόν Υἱό Ἡ Ἁγία Τριάδα, συνεπῶς, εἶναι µία θεότητα µέ τρία πρόσωπα Τό Ἅγιο Πνεῦµα, σύµφωνα µέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο, ὑπῆρχε πάντοτε καί ὑπάρχει καί θά ὑπάρχει, ἀφοῦ πάντοτε συντάσσεται καί ἀριθµεῖται µαζί µέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό Τό Πνεῦµα, λοιπόν, ὑπῆρχε πάντοτε καί τό λάβαιναν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά αὐτό δέν λάβαινε τίποτε, τελειοποιοῦσε ἀλλά δέν τελειοποιόταν, συµπλήρωνε καί δέν συµπληρωνόταν, ἁγίαζε καί δέν ἁγιαζόταν, θεοποιοῦσε καί δέν θεοποιόταν, ἀφοῦ τό Ἴδιο εἶναι τέλειος Θεός, ὑπάρχοντας πάντοτε µέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό Ὁ µέγας αὐτός Θεολόγος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας µας χαρακτηρίζει τό Ἅγιο Πνεῦµα: «ἀόρατον, ἄχρονον, ἀχώρητον, ἀναλλοίωτον, ἄποιον, ἄποσον, ἀνείδεον, ἀναφές, αὐτοκίνητον, ἀεικίνητον, αὐτεξούσιον, αὐτοδύναµον, παντοδύναµον ζωή καί ζωοποιόν φῶς καί χορηγόν φωτός αὐτοαγαθόν καί πηγή ἀγαθότητος Πνεῦµα εὐθές, ἡγε µονικόν, κύριον, ἀποστέλλον, ἀφορίζον, ναοποιοῦν ἑαυτῶ, ὁδηγοῦν, ἐνεργοῦν ὡς βούλεται, διαιροῦν χαρίσµατα Πνεῦµα υἱοθεσίας, ἀληθείας, σοφίας, συνέσεως, γνώσεως, εὐσεβείας, βουλῆς, ἰσχύος, φό 177

10 βου, τῶν ἀπηριθµηµένων» (Λόγος ΜΑ, Εἰς τήν Πεντηκοστήν PG 36, 441 BC) Μέσω τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος γνωρίζεται ὁ Πατέρας καί δοξάζεται ὁ Υἱός καί µέσω τῆς Ἁγίας Τριάδος γίνεται γνωστή µόνο µία πίστη, µία λατρεία, µία προσκύνηση, µία δύναµη, µία τελειότητα, ἕνας ἁγιασµός Ὅπως ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἦλθε καί συναναστράφηκε µαζί µας σωµατικά, ἔτσι ἔπρεπε νά φανεῖ καί τό Ἅγιο Πνεῦµα σω µατικά, µᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Καί ἀφοῦ ὁ Ἀναστηµένος Χριστός ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς, ἔπρεπε νά κατέβει καί τό Ἅγιο Πνεῦµα πρός ἐµᾶς Ἔτσι, ἀποστάληκε ὡς ὁ «ἄλλος Παράκλητος» (Ἰω ιδ 16), ἀπό τό Χριστό, ὡς Κύριος καί Ζωοποιός, γιά νά µή µᾶς λείπει ὁ Παράκλητος (=ὁ Παρηγορητής µας) Τό Ἅγιο Πνεῦµα ἦλθε µέ τή µορφή γλωσσῶν τήν ἡµέρα τῆς Πεντηκοστῆς, λόγω τῆς συγγένειάς του πρός τό Θεό Λόγο, µᾶς ἀναφέρει ὁ µέγας Θεολόγος Γρηγόριος! Ἀναρωτιέται, στή συνέχεια, γιά ποιό λόγο οἱ γλῶσσες ἦταν πύρινες (Πράξ β 3 κ ἑξ) Μήπως γιά νά φέρει τό Ἅγιο Πνεῦµα τήν κάθαρση ἤ λόγω τῆς οὐσίας του; Καί ἀπαντάει µέσω τῶν Γραφῶν, ὅτι οἱ γλῶσσες ἦταν πύρινες, διότι ὁ Θεός µας εἶναι φωτιά καί µάλιστα φωτιά πού κατακαίει ( ευτ δ 24 Ἑβρ ιβ 29) Ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος ἔγινε, γιά νά ἀποδειχθεῖ ἀπό τή µία ὅτι πρέπει νά κατεβεῖ ὁ Θεός πρός ἐµᾶς, ὅπως παλαιότερα συνέβηκε στό Μωυσῆ (Ἐξ γ 2), καί ἀπό τήν ἄλλη ὅτι πρέπει νά ἀνεβοῦµε κι ἐµεῖς, καί ἔτσι νά γίνει ἡ (ἐπί)κοινωνία τοῦ Θεοῦ µέ τούς ἀνθρώπους καί νά συγκερασθεῖ ἡ ἀξία τους Καί ὅσο χρόνο τό καθένα µένει στή δική του ἀξία, ὁ Θεός στό ὕψος του καί ὁ ἄνθρωπος στήν ταπεινότητά του, µένει ἄµικτη ἡ ἀγαθότητα, καί ἡ φιλανθρωπία δέν µπορεῖ νά ἐνεργήσει Μεταξύ τῶν δύο, ὑπάρχει µέγα καί ἀξεπέραστο χάσµα, τό ὁποῖο ἐµποδίζει τή γεννητή καί φθαρτή φύση τῶν ἀνθρώπων νά πλησιάσει τήν ἀγέννητη καί ἄφθαρτη φύση τοῦ Θεοῦ Τό Ἅγιο Πνεῦµα, σύµφωνα µέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο τό Θεολόγο, δηµιούργησε µαζί µέ τόν Υἱό καί τήν κτίση καί τήν ἀνάσταση, τήν πνευµατική, δηλαδή, ἀναγέννηση τῶν ἀνθρώπων «Καί θά σέ πείσει γι αὐτό», ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, «τό ὅτι κανένας δέν µπορεῖ νά δεῖ ἤ νά λάβει τή Βασιλεία, ἄν δέν γεννηθεῖ ἄνωθεν ἀπό τό Πνεῦµα (Ἰω γ 5), καί δέν καθαρίστηκε ἀπό τήν προηγούµενη γέννηση, πού εἶναι τό µυστήριο τῆς νύκτας, µέ τή φωτεινή διάπλαση τῆς ἡµέρας (µέ τό Ἅγιο Βάπτισµα)» Μετά τήν Πεντηκοστή, τό Ἅγιο Πνεῦµα ἐργάζεται τό Ἴδιο τά θαυµάσια ἔργα τῆς Θείας Οἰκονοµίας, καί µέ τή συγγένεια πού ἔχουν τά ἔργα αὐτά µέ τά ἔργα τοῦ Χριστοῦ, βεβαιώνει τή συγγένεια τῆς φύσεώς του µ Αὐτόν Τό πρῶτο «σηµεῖο» τῆς παρουσίας του στόν κόσµο εἶναι τό θαῦµα τῶν ξένων γλωσσῶν, µέ τό ὁποῖο κήρυξαν οἱ ψαράδες, ἀγράµµατοι Ἀπόστολοι, πρός τά πλήθη στήν Ἱερουσαλήµ (Πράξ β 4), πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα νά πιστέψουν στό Χριστό καί νά βαπτιστοῦν περίπου τρεῖς χιλιάδες ἄνθρωποι (Πράξ β 41)! Αὐτό τό Πνεῦµα τελειοποιεῖ τό ἔργο πού ὁ Χριστός τελεῖ µέσα στήν Ἐκκλησία Γεώργιου Κουννούσιη Θεολόγου 178

11 «Τίνα µε λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου;» (Ματθ ιστ 13) Πρόκειται γιά ἕνα ἐρώτημα, τό ὁποῖο ὁ Χριστός ὑποβάλλει στούς μαθητές του σέ μία κατʼ ἰδίαν συνάντηση μαζί τους: «Ποιά γνώμη ἔχει ὁ κόσμος γιά τό πρόσωπό μου;» Καί εὔλογα καί ἐμεῖς, ἀλλά καί ἄλλοι, ἀποροῦμε γιά ποιό λόγο ὁ Χριστός ἐ ρω τᾶ, μέ αὐτό τόν τρόπο τούς μαθητές του Μήπως ὁ Ἴδιος, ὡς Θεός, δέν γνώριζε τό φρόνημα τοῦ κόσμου γιʼ Αὐτόν; Ἀσφαλῶς, ναί Ἑπομένως, γιατί ἐρωτᾶ; Καί οἱ μαθητές μʼ ἕνα πολύ φυσικό καί ἁπλό τρόπο μεταφέρουν στόν Κύριο τίς διάφορες ἀντιλήψεις τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τους γιά τόν Χριστό Ἔτσι, πολλοί βλέποντας τά θαύματά Του καί ἀκούγοντας τή διδασκαλία Του, σχημάτιζαν τή γνώμη ὅτι στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἔβλεπαν ξανά τήν παρουσία τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ ἤ τῶν προφητῶν Ἠλία καί Ἱερεμία ἤ κάποιου ἄλλου προφήτη Εἶχαν δηλαδή συνδυάσει τίς τρέχουσες τότε ἀντιλήψεις τῶν Ἑβραίων περί ἐπανεμφάνισης στόν κόσμο κάποιων μεγάλων προφητικῶν προσωπικοτήτων, οἱ ὁποῖες θά ἐντυπωσίαζαν μέ τό κήρυγμα καί τά θαύματά τους Αὐτό τό κλίμα φαίνεται νά ἐπικρατοῦσε Δυστυχῶς ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Ἑβραίων παρέμενε ἀνίδεη γιά τό γεγονός ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας Αὐτό τό τραγικό κατάντημα, παρουσίαζε ὁ λαός τῶν Ἰουδαίων, πού γιά χρόνια προετοιμαζόταν μέ τίς φωνές τῶν προφητῶν νά δεχθεῖ τό Μεσσία Χριστό! Ἀλλά στό ἐρώτημα τοῦ Χριστοῦ «τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου» ὑπάρχει μιά σκόπιμη τοποθέτηση Ἡ φράση «ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου» εἶναι ἕνα προ σωνύμιο πού συνέχεια τό ἀναφέρει ὁ Κύριος γιά τόν ἑαυτό του Καί τοῦτο, γιατί θέλει διαρκῶς νά ὑπενθυμίζει, νά ἐμπεδώσει στούς Ἑβραίους, τίς προφητικές ρήσεις καί, προπαντός, ὅσα ἀναφέρει ὁ προφήτης Δανιήλ γιά τό πρόσωπο του! Ὅτι δηλαδή ὁ Μεσσίας Χριστός θά λέγεται καί θά εἶναι ὁ «υἱός τοῦ ἀνθρώπου» Ἔτσι, ἐπίτηδες ὁ Χριστός ἐρωτᾶ τούς μαθητές Του, τί λέγουν οἱ ἄνθρωποι γιά τόν «υἱόν τοῦ άνθρώ που», θέλοντας καί πάλι νά ὑποδείξει καί νά ἐλέγξει συνάμα τούς Ἑβραίους, πώς γιά κανένα προφήτη δέν προσάπτεται τό προσωνύμιο αὐτό, παρά μόνο γιά τό Χριστό Δυστυχῶς, ἐνῶ οἱ νομοθέτες τῶν Ἰουδαίων ὅλα ἔδειχναν ὅτι τά γνώριζαν, στό ἐπίμαχο τοῦτο σημεῖο παρουσίαζαν ἀσύγγωστη καί, ἴσως, ἠθελημένη ἄγνοια Ἀλλά, ἄν οἱ ἀρχηγοί καί ὁ λαός τῶν Ἰουδαίων, ἐνῶ ἔβλεπαν καί ἄκουγαν τά θαυμάσια τοῦ «υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου», ἐν τούτοις δέν μποροῦσαν νά καταλάβουν τό Χριστό, ὡς τό Μεσσία, πιό μελετημένοι στό θέμα τοῦτο ἐμφανίζονται οἱ μαθητές Στήν ἐπαναληπτική ἐρώτηση τοῦ Κυρίου: «Ὑμεῖς δέ τίνα με λέγετε εἶναι;», σπεύδει πρῶτος, ἐξ ὀνόματος ὅλων, νά ἀπαντήσει ὁ Πέτρος: «Σύ εἶ ὁ Χριστός ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος»! Εὔστοχη, πλήρης, τέλεια καί ἀποκαλυπτική ἡ ἀπάντηση τοῦ Πέτρου! Δέν παρασύρονται οὔτε καί συντάσσονται οἱ μαθητές μέ τίς ἐπικρατοῦσες τότε ἀντιλήψεις καί διαδόσεις Δέν θεωροῦν τό Χριστό ὡς ἕνα προφήτη καί διδάσκαλο! Οὔτε ὡς ἕνα θαυματοποιό! Ὁ Χριστός εἶναι γιά τούς Ἀποστόλους «ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου», αὐτό ὁμολογεῖ ὁ Πέτρος Αὐτή ἡ κορυφαία ὁμολογία τοῦ Πέτρου καί ἡ ἀποδοχή της ἀπό τό Χριστό ἀποτελεῖ τή θεμελιώδη ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας Ὁ Χριστός, ὄχι μόνο δέν ἀπορρίπτει τήν ἀπάντηση αὐτή τοῦ Πέτρου, ἀλλά ὡς ὁ ἀληθινός καί κατά φύσιν υἱός τοῦ Θεοῦ ὑποδεικνύει ὅτι εἶναι Θεός, ἀλλά καί ὡς «υἱός τοῦ ἀνθρώπου», διακηρύττει ὅτι εἶναι καί ἀληθινός ἄνθρωπος Σʼ αὐτήν, ἀκριβῶς, τή δογματική ἀλήθεια περί τοῦ Χριστοῦ, ὡς Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ὡς Θεανθρώπου, θέλει νά στρέψει τήν προσοχή τῶν μαθητῶν του ὁ Χριστός, γιατί πάνω σʼ αὐτή τήν πίστη οἰκοδομεῖται ἡ Ἐκκλησία Γνώριζε πολύ καλά ὁ Κύριος πώς οἱ Ἰουδαῖοι ὁμοεθνεῖς του δέν μποροῦσαν οὔτε κατά διάνοια νά τόν δεχθοῦν ὡς «υἱόν τοῦ Θεοῦ» Ἄλλωστε, γιʼ αὐτή τήν 179

12 ὁμολoγία του ὁ Χριστός ἐνώπιον τοῦ Συνεδρίου κατηγορήθηκε ὡς βλάσφημος καί ἔνοχος θανάτου Ταυτόχρονα ὅμως μέ τήν ἐρώτησή του «πῶς μέ θεωροῦν οἱ ἄνθρωποι τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου», προέβλεπε ὁ Χριστός καί τίς ἐμφανίσεις πολλῶν αἱρέσεων μέσα στήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας, πού θά ἀμφισβητοῦσαν τήν ἀλήθεια γιά τή θεότητα καί τήν ἀνθρωπότητά του Γιʼ αὐτό, ὑποβάλλοντας τό ἐρώτημα, ἀπέβλεπε μέ τήν ἀπάντηση τοῦ Πέτρου, νά ἀποκαλυφθεῖ ἡ φυσική ταυτότητά του καί γιά τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του, ἀλλά καί γιά τίς μετέπειτα γενιές τῶν ἀνθρώπων Ἔτσι, τό ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἄνθρωπος, τό ἐκφράζει ὁ Ἴδιος Τό ὅτι εἶναι καί Θεός τό ἀποδέχεται πανηγυρικά μέ τό στόμα τοῦ Πέτρου, θέτοντας τήν ὁμολογία τοῦ μαθητῆ του ὡς τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς Ἐκκλησίας Ἑπομένως, ὅσοι ἀρνοῦνται αὐ τές τίς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, τή θεία καί τήν ἀνθρώπινη, αὐτοί αὐτόματα ἀντιτίθενται στήν πραγματικότητα τοῦ προσώπου καί τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ, εὑρίσκονται ἀντιμέτωποι μέ τήν πίστη τῆς Ἐκ κλησίας, ἀντιμάχονται τήν Ἐκ κλησία καί ἄρα θέτουν τούς ἑ αυτούς τους ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας Ἐμᾶς, λοιπόν, μᾶς ἐκπροσωπεῖ καί μᾶς ἐκφράζει ἡ ὁμολογία τοῦ κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων Πέτρου, τοῦ ὁποίου τή μνήμη μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο ἑορτάζομε στίς 29 Ἰουνίου Καί εἶναι ὁ Χριστός γιά μᾶς ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, γιʼ αὐτό καί ἀποβαίνει ὁ λυτρωτής μας ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΣ ΟὍσιος Πανηγύριος, κατά τήν τοπική παράδοση, καταγόταν ἀπό τή Μαλούντα Φαίνεται νά ἀκολούθησε τόν ἀσκητικό βίο σέ νεαρή ἡλικία Στή συνέχεια χειροτονήθηκε ἱερέας, σέ Μοναστήρι τῆς περιοχῆς του Λόγω τῆς ἁγίας ζωῆς του, ἀξιώθηκε ἀπό τό Θεό νά ἐπιτελεῖ θαύματα Θεράπευε ἀσθενεῖς καί ἐκ δίωξε μέ προσευχή καταστρεπτικές ἀκρίδες, ὅπου εἶχαν ἐμφανισθεῖ ἐκείνη τήν ἐποχή Τάφηκε στόν ἴδιο χῶρο πού ἀσκήτευε Ἡ εἰκόνα του ἁγιογραφήθηκε τό 1708 Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στίς 15 Μαΐου Στόν ἑσπερινό τῆς γιορτῆς τοῦ Ἁγίου Πανηγυρίου, 14 Μαΐου, χοροστάτησε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, ὅπου καί ἐνθάρρυνε τούς κατοίκους τῆς Μαλούντας καί τῆς γύρω περιοχῆς νά ἐξακολουθήσουν νά γιορτάζουν τόν Ἅγιο μέ τήν ἴδια θέρμη Ἡ συγκίνηση μεγάλη, ἀφοῦ ὁ ναός ἦταν κατάμεστος, ἐνῶ οἱ πιστοί προσέρχονταν νά προσκυνήσουν εὐλαβικά τήν ἀρχαία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Στή συνέχεια ὁ Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικῶν τῆς Μαλούντας, διοργάνωσε ἐκδήλωση μέ τήν εὐκαιρία τῆς πανήγυρης καί τῆς γιορτῆς τῆς πολύτεκνης μάνας Παιδιά ἀπό τήν ἐνορία ἀπάγγειλαν ποιήματα καί ἡ βυζαντινή χορωδία τῶν ἐπιμορφωτικῶν μαθημάτων τῆς περιοχῆς ἔψαλε ὕμνους ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Παρουσιάστηκε ἐπίσης καί ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεως, ὅπου ἔδωσε καί αὐτή μέ τό δικό της τρόπο, μία εὐχάριστη νότα στήν ἐκδήλωση Τέλος ὁ Πανιερώτατος ἔδωσε τά συγχαρητήριά του καί πρόσθεσε πώς ἡ συνεργασία κλήρου καί λαοῦ, φέρνει τά ἐπιθυμητά ἀποτελέσματα, ὥστε νά παρουσιάζεται στόν κόσμο τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ΚΟΥΣΙΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ NN 180

13 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ἀλέξανδρου Ταπάκη, Θεολόγου, Ἐπιθεωρητῆ Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης Α ΜΕΡΟΣ Ποιά μέτρα θά λάβουμε ὡς γονεῖς Ἐμεῖς οἱ γονεῖς εἴμαστε οἱ ἄμεσα ἐνδιαφερόμενοι Μποροῦμε νά συμβάλουμε, ὄχι μόνο στήν προστασία τῶν παιδιῶν, ἀλλά καί στή σωστή χρήση τῆς τηλεόρασης, ἑνός μέσου μαζικῆς ἐπικοινωνίας, πού ἔχει νά προσφέρει πολλά γιά ἐνημέρωση, μόρφωση καί ψυχαγωγία Δέν μποροῦμε φυσικά νά ἀπαγορεύσουμε ἐντελῶς τήν τηλεόραση Ἐκεῖνο πού χρειάζεται εἶναι νά καθίσουμε μαζί μέ τό παιδί μας καί νά ἑτοιμάσουμε ἕνα κοινό πρόγραμμα, γιά τό ποιές ὧρες θά βλέπει τηλεόραση, ποιές θά διαβάζει, ποιές θά πηγαίνει νά παίζει μέ τούς φίλους του Ἔτσι, ὅταν ἡ συμφωνία γίνει ἀπό κοινοῦ μέ τό παιδί μας, δέ θά μπορεῖ εὔκολα νά τήν παραβεῖ, καί θά ἔχει κάποιες ἐπιπτώσεις Ἔτσι θά καθορίσουμε ἀπό πρίν ποιά ἔργα θά βλέπει καί πότε θά ἀποχωρεῖ τό βράδυ γιά νά πηγαίνει γιά ὕπνο Πιό κάτω θά ἀναφέρω συγκεκριμένες ὁδηγίες πού μποροῦν νά φανοῦν χρήσιμες στούς γονεῖς: Τό πρῶτο μέτρο πού μποροῦμε νά λάβουμε εἶναι νά περιορίσουμε τήν τηλεθέαση τῶν παιδιῶν Καί τοῦτο θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τά μαθήματα πού ἔχουν ἤ καί ἀπό τά ἔργα πού προβάλλονται Ἐπιλέγουμε μαζί ποιά προγράμματα εἶναι κατάλληλα, χρήσιμα καί ἐνδιαφέροντα Παρακολουθοῦμε μαζί μέ τά παιδιά ἕνα ἀγαπημένο τους πρόγραμμα Ρωτοῦμε τά παιδιά τί τούς ἀρέσει σ αὐτά τά προγράμματα κι ἐντοπίζουμε τί ἐντυπώσεις τούς ἀφήνουν Συζητοῦμε μέ τά παιδιά τίς ἐκπομπές πού παρακολουθοῦμε μαζί Ἀκόμη κι ἕνα κακό τηλεοπτικό πρόγραμμα μπορεῖ νά ἀποτελέσει μία εὐκαιρία, γιά νά ἔχουμε μέ τά παιδιά κριτική συζήτηση καί νά δώσουμε ὁρισμένες κατευθυντήριες γραμμές Καλλιεργοῦμε στά παιδιά μας κριτική ἀντίληψη γιά τήν τηλεοπτική βία Μιλοῦμε μαζί τους γιά τόν τρόπο πού οἱ τηλεοπτικοί ἥρωες ἐπιλύουν τίς διαφορές τους καί ἀντιμετωπίζουν τά προβλήματα πού τούς ἀπασχολοῦν Διερωτώμαστε, μαζί μέ τά παιδιά μας, ἄν ὑπάρχουν ἄλλοι πιό ρεαλιστικοί τρόποι γιά ἐπίλυση τῶν συγκρουσιακῶν καταστάσεων, χωρίς ἄλλες ἀνεπιθύμητες καί ἐπώδυνες συνέπειες Προτείνουμε ἐναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας, ἀντί τῆς τηλεόρασης Ἐνθαρρύνουμε τά χόμπυ, τήν ἄθληση καί τίς φιλικές παρέες Προγραμματίζουμε κοινές δραστηριότητες μέ τά παιδιά μας, ἀντί τῆς παραμονῆς στόν καναπέ μπροστά στήν τηλεόραση Ἀπαγορεύουμε αὐστηρά τά προγράμματα, γιά τά ὁποῖα εἴμαστε κάθετα ἐναντίον Νά μάθουμε στά παιδιά ὅτι πρέπει νά ἐπιλέγουμε κάποια ἔργα καί δέν πρέπει νά παρακολουθοῦμε κάποια κακά προγράμματα Ἐνθαρρύνουμε τά παιδιά νά παρακολουθοῦν ποιοτικά προγράμματα Νά μάθουμε στά παιδιά νά ξεχωρίζουν τή φαντασιακή ἀπό τήν πραγματική βία καί τίς συνέπειές της Νά δραστηριοποιηθοῦμε, γιά νά ἐπηρεάσουμε τόν τρόπο πού οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί καταρτίζουν τά προγράμματά τους Ἄν ἀνήκουμε σέ συνδέσμους γονέων, νά ἐκφράζουμε μέ τηλεφωνήματα τήν ἀπαρέσκειά μας καί νά διαμαρτυρόμαστε γιά κάποιες κακές καί ἐπιβλαβεῖς ταινίες γιά τά παιδιά μας 181

14 ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ Ηἐκκλησία τοῦ χωριοῦ εἶναι ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Ἐπιφάνιο, τοῦ ὁποίου τή μνήμη γιορτάζουμε στίς 12 Μαΐου Ὁ ἱερέας Παπαμιχαήλ Τομάζου Παπαμιχαήλ, πού ὑπηρετεῖ τήν ἐκκλησία ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 1950, μᾶς ἀφηγεῖται: Ἡ ἐκκλησία μας εἶναι κτισμένη στήν ἀνατολική ἄκρη τῶν παλαιῶν κατοικιῶν τοῦ χωριοῦ Εἶναι ρυθμοῦ βασιλικῆς, κτισμένη μέ σκληρή πέτρα τοῦ βουνοῦ καί εἶναι περίπου διακοσίων πενήντα χρονῶν Δέν ὑπάρχει, δυστυχῶς, καμιά ἐπιγραφή πού νά δείχνει ἀκριβῶς τήν ἐποχή πού κτίστηκε Ὅπως μᾶς ἔλεγαν οἱ παλαιότεροι, ἦταν στεγασμένη μέ δῶμα, δηλαδή μέ ξύλα, κλαδιά καί ἀπό πάνω χῶμα Τό 1901 ἔφεραν τήν πρώτη καμπάνα, πού τήν ἔβαλαν πάνω σέ δοκάρια μέσα στήν αὐλή τῆς ἐκκλησίας Ἀργότερα, μετά ἀπό πέντεἕξι χρόνια, κτίστηκε τό καμπαναριό Κουβάλησαν τίς πέτρες μέ τά ἄλογα ἀπό τήν Ἀχερᾶν καί ἔφεραν μάστορα ἀπό τή Λάπηθο καί τό ἔκτισαν Ἀργότερα, τό 1917, φτιάχτηκαν ὁ γυναικωνίτης, τά «κατηχούμενα» καί τά στασίδια ἀπό κάποιον καλό μάστορα τῆς ἐποχῆς, τόν Ἀβέρκιο, ἀπό τό Ψιμολόφου Οἱ μεγάλες εἰκόνες τοῦ εἰκονοστασίου (τέμπλου), ἐκτός τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, πού εἶναι παλαιότερη, ἁγιογραφήθηκαν τό 1905 στή μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Φραγκούδη, κοντά στή Λεμεσό, ἀπό τούς τρεῖς ἀδελφούς μοναχούς τῆς 182

15 ? Τό 1901 ἔφεραν τήν πρώτη καμπάνα? Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου ἁγιογραφήθηκαν τό 1905? Τό 1917 φτιάχτηκε ὁ γυναικωνίτης? Ἡ σημερινή εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου εἶναι τοῦ 1843 μονῆς τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα: τό Χαρίτωνα, τό Βαρνάβα καί τό Σωφρόνιο Ἡ πρώτη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, ὅπως μᾶς ἔλεγαν οἱ παλαιότεροι, θά ἦταν εἰκόνα ἀξίας Ἦρθαν τότε κάποιοι ἀπό τή Λευκωσία καί τούς εἶπαν νά τήν πάρουν γιά νά τή διορθώσουν Ἀφοῦ τήν πῆραν, τούς ἔφεραν αὐτήν πού ἔχουμε σήμερα, πού εἶναι τοῦ ἔτους 1843 Ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος εἶναι μεγάλος Ἅγιος καί θαυματουργός Οἱ παλαιοί διηγοῦνταν πολλά ἀπό τά θαύματά του καί προπάντων γιά τήν προστασία τοῦ χωριοῦ ἀπό ἐπιδημίες καί ἀτυχήματα Ἀλλά καί σήμερα βλέπουμε μέ τά μάτια μας τέτοια θαύματα Τά τελευταῖα χρόνια συνέβησαν 8 10 ἀτυχήματα μέ αὐτοκίνητα πού ἔπεσαν ἀπό τό δρόμο στόν ποταμό, ἀπό ἀπότομους γκρεμούς, χωρίς ὅμως νά πάθει κανένας σχεδόν τίποτα Εὐχαριστίες πρός τόν πατέρα Παπαμιχαήλ Τομάζου Παπαμιχαήλ, ἱερέα τῆς κοινότητας ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Χρυσοβαλάντης Κυπριανοῦ (Γ1) Χαρούλα Πέτσα (Γ3) Τοῦ Περιφερειακοῦ Γυμνασίου Λευκωσίας Προσωπική συνέντευξη μέ τόν πατέρα Παπαμιχαήλ Τομάζου Παπαμιχαήλ 183

16 Σταύρου Ζαννέτου Ἐκπαιδευτικοῦ ο αληθινος φιλος Ὁ ἄνθρωπος συχνά φθάνει στό συμπέρασμα νά φωνάξει μέσα ἀπό τόν πόνο του, ὅτι δέν ὑπάρχει ἀληθινή φιλία στή γῆ, ὅτι παντοῦ ὑπάρχει δόλος καί ψέμα, ὅτι βασιλεύει παντοῦ ἡ σκοπιμότητα Ἡ φιλία μέ τό ἁγνό της περιεχόμενο ἀνήκει σ ἄλλους κόσμους, σ ἄλλες ὑπάρξεις Ἀνήκει στούς ἀγγέλους τοῦ οὐρανοῦ ἤ στίς ψυχές τῶν ἁγίων Καί ὅμως! Ἡ φιλία ὑπάρχει καί ἐδῶ στή γῆ Μπορεῖ νά μή συναντᾶται συχνά Μπορεῖ νά μήν κάνει θόρυβο Ὑπάρχει ὅμως Ἀλλοίμονο ἄν ἔλειπε ἐντελῶς Μέ μόνη διαφορά ὅτι θά χρειασθεῖ ἔ ρευνα, γιά νά βρεθεῖ ἡ γνήσια φιλία, ὁ πιστός φίλος, τόν ὁποῖο ὁ σοφός Σειράχ ὀνομάζει θησαυρό καί σκέπη καί φάρμακο ζωῆς Καί συνεχίζει: «Καί οἱ φοβούμενοι τόν Κύριο εὑρήσουσιν αὐτόν» (Σοφ Σειράχ στ 16) Μόνο κοντά στό Θεό μπορεῖ ὁ ταλαίπωρος ὁδοιπόρος τῆς ζωῆς νά βρεῖ τόν εἰλικρινῆ φίλο, τόν ἀκέραιο καί γνήσιο «Ἡμεῖς φίλοι μού ἐστε», εἶπε ὁ Χριστός Νά ὁ καλύτερος φίλος τοῦ ἀνθρώπου Κανείς δέ μᾶς ἀγάπησε περισσότερο ἀπό τό Σωτήρα Χριστό «Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείς ἔχει, ἵνα τις τήν ψυχήν αὐτοῦ θῇ ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ» (Ἰωάν ιε 13) Οὐδείς πράγματι Διότι ὁ Ἰησοῦς θυ σία σε τή ζωή Του γιά μᾶς, τούς ὁποίους ἀπεκάλεσε φίλους του Καί ἀπό τότε μόνο ὅποιος ἔχει δεσμό μέ τό Μεγάλο Φίλο, εἶναι ἀληθινός φίλος Αὐτός θά ἔλθει κοντά μας μέ εἰλικρίνεια Στόν πόνο μας δέ θά μᾶς ἐγκαταλείψει Ἀντίθετα θά σκύψει μέ στοργή στό πρόβλημά μας, στήν ἀνάγκη μας Θά γίνει ὁ καλός Σαμαρείτης Θά τρέξει Θά δώσει καί τό αἷμα του ἀκόμη Ἀπό ἕνα τέτοιο φίλο, νά μποροῦμε νά ὑπολογίζουμε στήν ἀγάπη του, στά αἰσθήματά του Ὁ πραγματικός φίλος τελικά εἶναι ἐκεῖνος πού οἰκοδομεῖ, παρηγορεῖ, διορθώνει, στηρίζει, χαροποιεῖ Ἡ φιλία, καμιά φορά, πληρώνεται μέ ἀχαριστία Ὅμως, τό γνήσιο φίλο δέν τόν ἐπηρεάζει αὐτό Τό γνωρίζει καί προετοιμάζεται Τό ἴδιο ἔγινε καί μέ τό Χριστό Καί ἐκεῖνος μέ τήν ἀχαριστία πληρώθηκε Ἀλλά ἡ φιλία του γιά μᾶς μένει Διότι εἶναι ἴδιον τῆς φιλίας νά δίδει, ὄχι νά παίρνει Νά δίδει ἀγάπη καί καλοσύνη Δέν παίρνει ὅμως ἀνταλλάγματα Γι αὐτό οἱ νέοι, ἄς μήν εἶναι ἀνυπόμονοι στήν ἐκλογή τῶν φίλων τους Πρέπει νά ζυγίσουν, νά ἀναλύσουν, νά κρίνουν τούς φίλους πού θά κάνουν Καί, τότε, ἄς εἶναι πιστοί μέχρι θανάτου Ἡ ἱστορία στάθηκε μέ συγκίνηση μπροστά στά παραδείγματα ἁγνῆς καί σταθερῆς φιλίας ἀπό ἀρχαιοτάτων χρό 184

17 νων καί τά ὕψωσε ὡς φωτεινά σήματα πρός παραδειγματισμό καί καθοδήγηση τῶν ἄλλων Ἔτσι, ὅλοι γνωρίζουμε τή φιλία τοῦ Ἀχιλλέα μέ τόν Πάτροκλο, τοῦ Ὀρέστη μέ τόν Πυλάδη, τοῦ Δάμωνα μέ τό Φιντία, τοῦ Δαβίδ μέ τόν Ἰωνάθαν, τοῦ Φίλιππου μέ τό Ναθαναήλ, τοῦ Βασίλειου μέ τό Γρηγόριο κἄ Τί κρίμα ὅμως πού δέν εἶναι πολλά τά παραδείγματα αὐτά σήμερα! Παρόλο πού ζοῦμε σέ μία χριστιανική ἐποχή Τί νά φταίει ἄραγε; Μήπως ἡ ἐποχή μᾶς ξήρανε τήν καρδιά καί δέ φυτρώνει πιά στά βάθη της τό ἄνθος τῆς φιλίας; Μήπως; Τί νά ἀπαντήσουμε; Πρέπει νά τό ὁμολογήσουμε Λιγόστεψε πολύ ἡ ἀγάπη μας πρός τό Χριστό Καί ἡ φιλία ἡ ἁγνή, ἡ γνήσια σπανίζει ἁπλῶστε τά χέρια σας νά ἀγκαλιάσουν σφικτά τή φιλία τήν καθαρή, τή μυρωμένη, πού τή ζη τᾶ ἡ ψυχή μας καί τή χαρίζει ὁ Θεός Νέοι καί νέες! Καθαρίστε τήν ψυχή σας ἀπό τό δό λο Γεμίστε την μέ καλοσύνη καί εἰλικρίνεια Στολίστε την μέ τῆς ἀρετῆς τά ἄνθη Δῶστε στήν κοινωνία καινούργια ζωή, καινούργια αἰσθήματα Συνδεθεῖτε μέ τό Χριστό, τήν αἰώνια πηγή τῆς ἠθι κῆς ὀμορφιᾶς Καί ἁπλῶστε τά χέρια σας νά ἀγκαλιάσουν σφικτά τή φιλία τήν καθαρή, τή μυρωμένη, πού τή ζη τᾶ ἡ ψυχή μας καί τή χαρίζει ὁ Θεός 185

18 ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΑΟΡΙΑΣ κ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ὁ Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας κ Γρηγόριος Τό Σάββατο, 29 Μαρτίου 2008, ἔγινε στόν Καθεδρικό ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη ἡ τελετή τοῦ Μηνύµατος γιά τήν ἐκλογή τοῦ ἐψηφισµένου Χωρεπισκόπου Μεσαορίας κ Γρηγορίου Τήν ἑπο µένη µέρα, τήν Κυριακή 30 Μαρτίου, χειροτονήθηκε σέ Χωρεπίσκοπο Μεσαορίας Ἡ χειροτονία του τελέστηκε στόν ἱερό ναό Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Παλουριωτίσσης στή Λευκωσία, προ σταµένου τῆς ΑΜ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, κκ Χρυσοστόµου Στό Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο Μεσαορίας, κ Γρηγόριο, εὐχόµαστε εὐδόκιµη ἀρχιερατική διακονία ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΘΜ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ κκ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Ὕστερα ἀπό ἐπίσηµη πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐπισκέφθηκε ἐπίσηµα τήν Κύπρο ἡ ΑΘΜ ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κκ Θεόδωρος ἀπό τίς 1317 παρελθόντος Μαρτίου Τόν ὑποδέχθηκαν στό ἀεροδρόµιο ἡ ΑΜ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κκ Χρυσόστοµος Β καί τά Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης πραγµατοποίησε, µεταξύ ἄλλων, ἐπίσηµες ἐπισκέψεις στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, στίς νεοσύστατες Μητροπόλεις καί στήν Ἱερά Μονή Κύκκου Συναντήθηκε µέ τήν ΑΕ τόν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς ηµοκρατίας καί ἄλλους ἐκκλησιαστικούς καί πολιτικούς παράγοντες Στιγµιότυπο ἀπό τήν ἐπίσηµη ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μητρόπολη Τα µασοῦ καί Ὀρεινῆς τῆς ΑΘΜ τοῦ Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, κκ Θεοδώρου Κατά τίς ἐπισκέψεις του ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης, διερµήνευε τόν ἱστορικό ρόλο τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας διά µέσου τῶν αἰώνων καί πληροφόρησε, ταυτόχρονα, γιά τό ἔργο, ἰδιαίτερα, τό ἱεραποστολικό, τό ὁποῖο τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ἐπιτελεῖ στήν Ἀφρικανική Ἤπειρο Παράλληλα ὁ Ὑψηλός Ἐπισκέπτης ἐξέφρασε τό βαθύ του πόνο γιά τή συνεχιζόµενη εἰσβολή καί κατοχή τῶν τουρκικῶν στρατευµάτων στήν Κύπρο καί εὐχήθηκε τήν ταχύτερη ἀπαλλαγή µας ἀπό τόν Τοῦρκο κατακτητή Τό Μακαριώτατο συνόδευαν οἱ Μητροπολίτες Γέρων Μέµφιδος Παῦλος, Γέρων Ἀξώµης Πέτρος, Ζιµπάµπουε Γεώργιος, ὁ Ἐπίσκοπος Κυρήνης Ἀθανάσιος, οἱ Πρωτοπρεσβύτεροι Ἄθως Παπαευρυβιάδης καί Γεώργιος Καλαµάρης καί ὁ Ἱεροδιάκονος Ἀρκάδιος Ραζνύ Ἀξίζει ἐδῶ νά ἀναφερθεῖ ὅτι τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας στελεχώνεται ἀπό τέσσερις Κυπρίους οἱ ὁποῖοι καί διακονοῦν ὡς Ἐπίσκοποι ἤ Μητροπολίτες στήν Ἀφρικανική Ἤπειρο Μεταξύ τῶν ἐπισκέψεων τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου ἦταν καί ἡ Μητροπολίς µας Πλῆθος πιστῶν, µεταξύ αὐτῶν καί µαθητές τῶν ἐκπαιδευτηρίων τῆς Περιφέρειάς µας, ἀλλά καί παράγοντες τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, σύσσωµος ὁ ἱερός κλῆρος καί ἐκπρόσωποι τῶν στρατιωτικῶν καί ἀστυνοµικῶν ἀρχῶν ὑποδέχθηκαν τό Μακαριώτατο, ὁ ὁποῖος συνοδευόταν ἀπό τήν ΑΜ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου, στά προσωρινά Γραφεῖα 186

19 τῆς Μητροπόλεώς µας στήν Πάνω ευτερά Τούς Ὑψηλούς Ἐπισκέπτες ὑποδέχθηκε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης µας κ Ἠσα ας Στή συνέχεια ὅλοι ἐν ποµπῇ πορεύθηκαν στόν παρακεί µενο ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου ἐψάλη δοξολογία καί σχετική δέηση Προσφωνώντας τό Μακαριώτατο Πατριάρχη ὁ Πανιερώτατος κ Ἠσα ας, µεταξύ ἄλλων, εἶπε καί τά ἑξῆς: «Ἀπαρχῆς τοῦ Χριστιανισµοῦ συνδέουν τήν Ἀλεξανδρινήν Ἐκκλησίαν καί τήν ἐν Κύπρω παροικοῦσαν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ δεσµοί ἱεροί Ἰδιαιτέρως, σύνδεσµος πνευµατικός συνάπτει τήν χώραν τῶν Ταµασέων καί τήν τῆς Ἀλεξανδρείας, ἐφ ὅσον τήν περιοχήν ταύτην, ἐν ᾗ παρευρίσκεσθε, Μακαριώτατε, περιεπάτησαν οἱ πόδες τῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα, Παύλου καί Μάρκου, «εὐαγγελιζόµενοι τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν» (Πράξ 11,20) Οὕτω, καί ὁ ἴδιος ὁ ἀπόστολος Μάρκος ἐγένετο ὁ ἱδρυτής καί, ἔκτοτε, παραµένει ὁ προστάτης καί ἔφορος τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῶν Ἀλεξανδρέων Ἀλλ ἐν τῷ ἅµα, οἱ δεσµοί τοῦτοι τῶν Ἐκκλησιῶν ἡµῶν καθίστανται ἐντονώτεροι, οὐχί µόνον καθ ὅτι ὁ εὐαγγελιστής Μάρκος ἕλκει τήν καταγωγήν αὐτοῦ, ὁµοῦ µετά τοῦ θείου του Ἀποστόλου Βαρνάβα, ἐκ τῆς Κύπρου, ἀλλ ὅτι καί ὁ πολιοῦχος τῆς Μητροπόλεως ἡµῶν Ἅγιος, ὁ καί πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου, Ἡρακλείδιος, ἐδέχθη παρά τῶν ἐν λόγω Ἀποστόλων τήν ἱερωσύνην καί ἐγκατεστάθη εἰς τήν ἐπισκοπήν ταύτην, ὡς ὁ πρῶτος τῶν Ἐπισκόπων τῆς Κύπριδος Ἐκ κλησίας Οὕτω, καί, οὐχί ἐν ὑπερβολικῇ ἐννοίᾳ, ἀλλ ἐν ἐκκλησιαστικῇ γλώσσῃ διατυποῦντες, ὁ πυρήν τοῦ Χριστιανισµοῦ ἐν Κύπρῳ εὗρε τάς ἀπαρχάς αὐτοῦ ἐν τῇ ἁγίᾳ γῇ τῆς Ταµασοῦ, ἐν ᾗ εὐρίσκεσθε καί Ὑµεῖς σήµερον Συγχρόνως, ἐν τῇ Περιφερείᾳ ταύτῃ σωζόµενα µνηµεῖα, τῶν πρό τοῦ Χριστοῦ χρόνων, ποιοῦσι κατάδηλον τήν µαρτυρίαν τῶν σχέσεων Κύπρου καί µητροπολιτικῆς Ἑλλάδος Ἀλλά καί, ἐκ παραλλήλου, γραπταί ἀναφοραί, ἰδίως ἐν τοῖς Ὁµηρικοῖς Ἔπεσι, ἑξαίρουσι τήν αἴγλην τοῦ πάλαι ποτέ διαλάµψαντος βασιλείου τῆς Ταµασοῦ καί διερµηνεύουσι τόν πολιτιστικόν καί ὑλικόν πλοῦτον τῆς περιοχῆς ταύτης ὡς χαλκοφόρου» Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, εὐχαριστώντας, ἐξέφρασε τή χαρά καί τή συγκίνησή του γιά τήν ἀνασύσταση τῆς πάλαι ποτέ διαλαµψάσης ἐπισκοπῆς Ταµασοῦ, ἐξῆρε τό ρόλο καί τό πρόσωπο τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Ταµασοῦ καί τή συµβολή του στίς σχέσεις του µέ τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας καί εὐχήθηκε πρόοδο καί προκοπή κατά Θεόν στόν περιούσιο λαό τῆς περιφέρειας Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς Σέ ἀνάµνηση τῆς ἐπίσκεψης αὐτῆς ὁ Ταµασοῦ κ Ἠσα ας προσέφερε στόν Πατριάρχη τήν εἰκόνα τοῦ πολιούχου ἁγίου τῆς Μητροπόλεως, Ἡρακλειδίου, τοῦ καί πρώτου ἐπισκόπου Ταµασοῦ καί Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Ὡς ἀντίδωρο ὁ Πατριάρχης προσέφερε στόν κ Ἠσα α δικηροτρίκηρα Ἀκολούθως ἐπίσηµοι καί λαός ὥδευσαν στά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως, ὅπου ἡ ΑΜ ὁ Πατριάρχης ἐπιδαψίλευσε τίς εὐχές του σέ ὅλους, ἐνῶ ἐκ µέρους τῆς Μητροπόλεως δόθηκε εὐλογία ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Ἡρακλειδίου Τό βράδυ τῆς ἴδιας µέρας ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης µας παρέθεσε ἐπίσηµο δεῖπνο πρός τι µήν τῆς ΑΘΜ τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας καί τῆς Συνοδείας του Στό δεῖπνο παρακάθησαν ἡ ΑΜ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ κ Χρυσόστοµος Β, Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας, ὁ δήµαρχος Λακατάµιας κ Λουκᾶς Ἰατροῦ, ὁ ἀρχηγός τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, ὁ ιοικητής τῆς ΕΛ ΥΚ, ἐκπρόσωποι τῶν κοινοτικῶν ἀρχῶν, ἐκπαιδευτικοί καί ἄλλοι παράγοντες ΕΓΚΑΙΝΙΑ Τήν Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008, ἡ ΑΜ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κκ Χρυσόστοµος Β ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μητρόπολη Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς, προκειµένου νά τελέσει τή Θεία Λειτουργία καί στή συνέχεια τόν Ἁγιασµό καί τά Ἐγκαίνια τῶν Γραφείων τῆς Μητροπόλεώς µας Κατά τή Θεία Λειτουργία συλλειτούργησε µέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη µας κ Ἠσα α καί κήρυξε τό θεῖο λόγο Στή συνέχεια, καί ἐνώπιον ἐκπροσώπων τῆς τοπικῆς καί κοινοτικῆς αὐτοδιοίκησης καί ἄλλων ἐπισήµων, τέλεσε τόν Ἁγιασµό καί ἐγκαινίασε τίς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱ Μ Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς Προσφωνώντας τό Μακαριώτατο ὁ Μητροπο 187

20 λίτης µας κ Ἠσα ας, ἐξέφρασε τίς ἐκ βάθους καρδίας εὐχαριστίες του γιά τήν ἀδιάπτωτη καί ἔµπρακτη συµπαράσταση τοῦ Μακαριωτάτου στό καθόλου ἔργο τῆς Μητροπόλεως καί στή στήριξη πού παρέχει στίς ἀνακατασκευές καί ἐξοπλισµό τῶν Γραφείων τῆς Μητροπόλεως Ταυτόχρονα ἔδωσε τήν ὑπόσχεση ὅτι θά ἐκδαπανήσει τίς δυνάµεις του, ὥστε νά φανεῖ δόκιµος στήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ Ἀπαντώντας ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τή χαρά καί τήν ἱκανοποίησή του γιά τή λειτουργία τῆς Μητροπόλεως, ὑπογράµµισε τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἀνασύστασης τῶν νέων Μητροπόλεων ὡς βασικῆς προ πόθεσης καλύτερης διαποιµάνσεως τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί εὐχήθηκε κάθε εὐλογία καί ἐνίσχυση ἀπό τό Θεό Στή συνέχεια ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τα µασοῦ, κ Ἠσα ας, παρέθεσε ἐπίσηµο γεῦµα πρός τιµήν τοῦ Μακαριωτάτου Φωτογραφία ἀπό τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασµοῦ καί τῶν Ἐγκαινίων τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς, ἀπό τήν ΑΜ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κκ Χρυσόστοµο Ἄποψη ἀπό τήν τελετή τοῦ Ἁγιασµοῦ καί τῶν Ἐγκαινίων Στά πλαίσια τῶν Ἐγκαινίων ἡ Φιλαρµονική τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς ἀπέδωσε µουσικά ἀκούσµατα ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ Μέ τή συµπλήρωση ἑνός ἔτους ἀπό τήν ἐπανασύσταση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας, πού ὑπῆρξεν ἐπί σειράν πολλῶν χρόνων Πρῶτος Θρόνος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου (4ος 13ος αἰώνας), ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας καί Ἀµµόχωστου, κ Βασίλειος, ἀνέπτυξε τήν πρωτοβουλία τῆς διοργάνωσης ἑορτασµῶν µέ κεντρικό σηµεῖο ἀναφορᾶς τό πρόσωπο τοῦ Μεγάλου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου καί Οἰκου µενικοῦ ιδασκάλου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, Ἁγίου Ἐπιφανίου Γιά τό σκοπό αὐτό πραγµατοποιήθηκε ιεθνές Ἐπιστηµονικό Συνέδριο στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στό Παραλί µνι, ἀπό τίς 810 Μα ου 2008 Τό Συνέδριο τίµησαν µέ τήν παρουσία τους ἀπεσταλµένοι σχεδόν ὅλων τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, µέ ἐπικεφαλῆς τόν ἐκπρόσωπο τῆς ΑΘΠ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κκ Βαρθολοµαίου, Σεβ Μητροπολίτη Ἐλβετίας κ Ἱερεµία Κατατέθηκαν πάνω ἀπό 30 Ἐπιστηµονικές Εἰσηγήσεις, ἀπό ἐπιστήµονες ἀπό ὅλον τόν κόσµο καί ἔγιναν συζητήσεις, µέ θέµα τή ζωή, τό συγγραφικό ἔργο, τή θεολογία καί τήν προσφορά τοῦ Μεγάλου Ἐπιφανίου στήν Ἐκκλησία Γιά πρώτη φορά ἐρχόντουσαν στό φῶς πολυσήµαντες εἰδήσεις γιά τόν Ἅγιο Ἐπιφάνιο, οἱ ὁποῖες, µεταξύ ἄλλων, τόν παρουσίασαν ὡς βασικό παράγοντα στά θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά δρώ µενα τοῦ 4ου µχ αἰώνα Τήν Κυριακή, 11 Μα ου, τελέστηκε Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παραλιµνίου, µέ τή συµµετοχή τῶν Ἱεραρχῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλη 188

21 σιῶν καί Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, προ σταµένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κωνσταντίας κ Βασιλείου, ὡς ἔχοντος τήν τιµητική ἀµεσότητα στούς ἑορτασµούς Τό βράδυ τῆς Κυριακῆς τελέστηκε Πανηγυρικός Ἑσπερινός του Ἁγίου Ἐπιφανίου στόν ἴδιο ἱερό Ναό καί τό πρωί τῆς ευτέρας, ἀνήµερα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, τελέστηκαν Ἀρχιερατικές θεῖες Λειτουργίες στά ἐγκαινιασθέντα, κατά τή διάρκεια τῶν ἑορτασµῶν, παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου στήν Ἁγία Νάπα καί στό Λιοπέτρι Ἰδιαίτερος πανηγυρικός τόνος δόθηκε τό βράδυ τῆς Κυριακῆς, ὅπου σέ µία πρωτοφανῆ συγκέντρωση πιστῶν στό προαύλιο τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Παραλίµνι, µέσα σέ ἕνα πανηγυρικό πρόγραµµα, ἐξῆρε τήν προσωπικότητα τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου ὁ Μητροπολίτης Μόρφου, κ Νεόφυτος Κλείνοντας τό Συνέδριο καί τούς Ἑορτασµούς, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας Ἀµµοχώστου κ Βασίλειος, ἐξέφρασε τή χαρά καί τή βαθιά ἱκανοποίησή του γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις, εὐχαρίστησε τούς διοργανωτές καί ὅσους συνέβαλαν στό Συνέδριο καί στούς Ἑορτασµούς καί ἀνακοίνωσε τήν ἵδρυση Πολιτιστικῆς Ἀκαδηµίας µέ τήν ἐπωνυµία «Ἅγιος Ἐπιφάνιος», ἡ ὁποία θά ἔχει ὡς σκοπό, ἐκτός ἀπό τή διοργάνωση Ἐπιστηµονικῶν Συνεδρίων, καί τήν ἐπιµέλεια καί ἔκδοση ἐργασιῶν σέ ἀναφορά µέ τόν Ἅγιο Ἐπιφάνιο Ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ἀµµοχώστου καί Κωνσταντίας κ Βασίλειος, προσφωνώντας τό ιεθνές Ἐπιστηµονικό Συνέδριο γιά τόν ἅγιο Ἐπιφάνιο Ἄποψη ἀπό τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου 189

22 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Ἀπό τήν ὑποδοχή στήν εἴσοδο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου Γενική ἄποψη τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Ὕστερα ἀπό πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὅρους, τή σχετική ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καί τήν εὐλογία τῆς ΑΘΜ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη κκ Βαρθολοµαίου, ἡ ΑΠ ὁ Μητροπολίτης Ταµασοῦ πραγ µατοποίησε ἐπίσηµη ἐπίσκεψη στήν ὡς ἄνω Μονή, προκειµένου νά προστεῖ τῆς ἀκολουθίας καί τῆς Θείας Λειτουργίας στήν πανηγυρίζουσα αὐτή Μονή, κατά τίς 25 Μαρτίου 2008 (π ἡµ), (7 Ἀπριλίου 2008, ν ἡµ) Ὁ Πανιερώτατος ἔφθασε στό Ἅγιο Ὅρος τό Σάββατο, 5 Ἀπριλίου, ὅπου µέ φροντίδα τῆς ἐν λόγω Μονῆς µετέβηκε στό Βατοπαίδι Σύσσωµη ἡ ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, µέ ἐπικεφαλῆς τόν ἡγού µενό της κ Ἐφραίµ, καί πλῆθος προσκεκληµένων, ὑποδέχθηκαν τό Μητροπολίτη καί τή συνοδεία του, ὅπου ἐν ποµπῇ ὅλοι µετέβησαν στό καθολικό τῆς Μονῆς Ἐκεῖ ἐψάλη δοξολογία καί ἀναπέµφθηκε δέηση Προσφωνώντας τόν Πανιερώτατο ὁ ἡγούµενος κ Ἐφραίµ, ἐξέφρασε τή χαρά καί τή συγκίνησή του γιά τήν εὐλογηµένη αὐτή ἐπίσκεψη καί διερµήνευσε τίς εὐχαριστίες τοῦ ἰδίου καί τῶν µοναστῶν γιά τήν παρουσία τοῦ Πανιερωτάτου Ταυτόχρονα ὑπέµνησε τό γεγονός ὅτι, τόσο ὁ ἴδιος, ὅσο καί ἱκανός ἀριθµός µοναχῶν τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου ἕλκουν τήν καταγωγή τους ἀπό τήν Κύπρο καί Ἄποψη τοῦ κυρίως ναοῦ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου, σέ ὥρα λατρευτικῆς ἀκολουθίας εὐχήθηκε ὁ Κύριος τῶν υνάµεων νά δώσει, ὥστε νά ἀνατείλουν µέρες ἐλευθερίας γιά τό λαό µας Ἰδιαίτερα ὁ Πανοσιολογιώτατος ὑπογράµµισε τήν ἄκρα συγκίνηση πού ἔνιωσε ὁ ἴδιος, ὄντας πρόσφατα στήν Κύπρο (13 Νοεµβρίου 2007), ὡς κοµιστής τοῦ ἱεροῦ θησαυρίσµατος τῆς Τιµίας Κάρας τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόµου Ἀπαντώντας ὁ Πανιερώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε γιά τήν πρόσκληση καί τήν ὑποδοχή, µεταξύ ἄλλων, εἶπε καί τά ἑξῆς: «Ὄντως, ἐν τῇ εὐσήµῳ ταύτῃ στιγµῇ, ἐκπληροῦται τό ἐκκλησιαστικόν λόγιον: Ἐν τῷ ναῷ ἑστῶτες τῆς δόξης σου, Κύριε, ἐν οὐρανῷ ἑστᾶναι νοµίζοµεν Ἐν ἀληθείᾳ καί ἐν κυριολεκτικῇ ἐννοίᾳ, ἐν ἐκάστῳ εὐκτηρίῳ οἴκῳ κατορθοῦται τό µέγιστον τῶν θαυµάτων, ἤτοι τῆς καθόδου τοῦ οὐρανοῦ ἐπί τήν γῆν καί τῆς ἀνόδου εἰς οὐρανούς τῆς γῆς Ἐν ταυτῷ, ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ καί τῷ χώρῳ, ἐγγύς µοι ἐστιν ἡ αἴσθησις τῆς παρουσίας τῆς ἀτελευτήτου χορείας τῶν Βατοπαιδινῶν ἁγίων πατέρων, οἵτινες διῆλθον, ἀ γωνιζόµενοι, εὐκλεῶς, ἐν τῇ Μάνδρᾳ ταύτῃ τό µαρτύριον τῆς συνειδήσεως αὐτῶν καί οἵτινες συνα 190

23 γάλλονται καί συλλειτουργοῦσιν ἡµῖν ἐν τῇ πανηγυριζούσῃ αὐτῶν Μονῇ τῆς τοῦ Βατοπαιδίου Τόν ἁγιασµόν ἐνταῦθα προχέουσιν καί τό πλῆθος τῶν ἱερῶν λειψάνων καί τῶν ἱερῶν κειµηλίων, ἅτινα ὑπάρχουσι τεθησαυρισµένα ἐν τῇ Μονῇ ταύτῃ, καί τινα ἐξ αὐτῶν ἀποτελοῦσι µοναδικόν καί ἐξαίρετον θησαυρόν, ὡς ἡ τιµία Ζώνη τῆς Ὑπερευλογηµένης ἐνδόξου καί ἀειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας, ἡ Τιµία Κάρα τοῦ ἐν θεολόγοις µεγίστου Θεολόγου Γρηγορίου, ὡς καί ἡ χαριτόβρυτος Τι µία Κάρα τοῦ πρυτάνεως τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἡµῶν Χρυσορρήµονος Ἰωάννου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως» Στό τέλος ὁ ἡγούµενος τῆς Μονῆς, κ Ἐφραίµ, πρόσφερε στόν Πανιερώτατο ὡς ἀναµνηστικό δῶρο µία ποιµαντορική ράβδο, ἀκριβές ἀντίγραφο παρόµοιας πού ὑπάρχει στή Μονή Καί ὁ Πανιερώτατος προσέφερε µεγάλη εἰκόνα τῶν ἁγίων Ἡρακλειδίου καί Μνάσωνος, πρώτων ἐπισκόπων Ταµασοῦ ὁ ιοικητής τοῦ Ἁγίου Ὅρους, Ἡγούµενοι καί Ἐκπρόσωποι Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, χορωδίες ἱεροψαλτῶν µοναχῶν, πλῆθος µοναχῶν καί ἑκατοντάδες προσκυνητῶν, ὅπου ὅλοι µαζί συµµετεῖχαν σέ µία ἐξαίσια καί οὐράνια µυσταγωγία Παρά τό βεβαρηµένο τοῦ χρόνου καί τῆς ἀκολουθίας, σέ ὅλων τά πρόσωπα ἦταν κατάδηλη ἡ πνευµατική χαρά καί ἱκανοποίηση, γιατί συµµετεῖχαν στήν πάνσεπτη αὐτή γιορτή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς πολιούχου τῆς Μονῆς καί Γερόντισσας τοῦ ἁγιωνύµου Ὄρους Τό µεσηµέρι ἡ τράπεζα τῆς Μονῆς ἦταν ἐξαίρετα εὐπρεπισµένη Τό πλούσιο τῶν προσφερο µένων φαγητῶν ἦταν ἀνάλογο τῆς µεγάλης ἑορτῆς Κατά τό γεῦµα, ὁ Πανιερώτατος σέ ὁµιλία του ἐξῆρε τό νόηµα τῆς ἡµέρας τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, ὑπογραµµίζοντας τήν ἱερότητα τοῦ προσώπου καί τοῦ ρόλου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό ἔργο τῆς οἰκονοµίας τοῦ Θεοῦ νά σώσει τόν ἄνθρωπο Χαρακτηριστικά τόνισε πώς ἡ Θεοτόκος Μαρία προ Ἡ ΑΠ ὁ Μητροπολίτης Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς κ Ἠσα ας, ἐνῶ προσφέρει ὡς ἀντίδωρο εὐχαριστιῶν, στόν Ἡγούµενο κ Ἐφραίµ, τήν εἰκόνα τῶν Ἁγίων Ἡρακλειδίου καί Μνάσωνος Ἀπό τήν ὁλονύκτια ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισµοῦ Τήν Κυριακή, 6 Ἀπριλίου (ν ἡµ) (24 Μαρτίου, π ἡµ), ὁ Πανιερώτατος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στό καθολικό τῆς Μονῆς σέ µία λιτή καί κατανυκτική ἀτµόσφαιρα Τό ἀπόγευµα τῆς ἴδιας ἡµέρας ἄρχισε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, τῆς ὁλονυκτίας καί ἀκολούθως τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Ἡ εὔσηµη αὐτή ἡµέρα θεωρεῖται ὡς ἡ κυριώνυµη ἑορτή τῆς Μονῆς, γι αὐτό καί ὁ λειτουργικός χρόνος, ἀλλά καί οἱ σχετικοί ὕµνοι, ἔχουν ἰδιαίτερη βαρύτητα Ἡ ὅλη ἀκολουθία ἄρχισε στίς 7 µµ τῆς Κυριακῆς καί περατώθηκε στίς 12 µ τῆς ἑποµένης Παρέστησαν ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδος κ Θεόδωρος Κασσίµης, Στή αὐλή τῆς Μονῆς κατά τήν τέλεση τῆς λιτανείας 191

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο 1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 2 Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 1ο

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 1ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 1ο Bιογραφικό τῆς ΑΠ τοῦ Μητροπολίτου Tαµασοῦ & Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐα 4 Χαιρετισµός τῆς ΑΠ τοῦ Μητροπολίτου Tαµασοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o «Πνευματική Διακονία» Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 1ο, τεῦχος 2ο Ἐκδότης: Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΓΑΠΗ» ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΓΑΠΗ» ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Α Γ Α Π Η Ἔκδοση: ΤμῆμαΠοιμαντικῆςΔιακονίαςἹερᾶςΜητροπόλεωςΤαμασοῦκαίὈρεινῆς Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010

TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010 Κωδικός 6859 Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στήν Ἀνατολή TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010 E I TPOºE : Ô

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἀνά χείρας περιοδικό εἶναι ἀφιερωμένο

Τό ἀνά χείρας περιοδικό εἶναι ἀφιερωμένο «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 15 ΕΤΟΣ 4 ο 2009 IΟΥΛΙΟΣ AYΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΕΥΧΟΣ 2 /ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ Κωνσταντῖνος Χολέβας ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ Ἀρχιµ. Χρίστος Κυριαζόπουλος Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πνευματική ζωή

Μόνο ἡ πνευματική ζωή «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 27 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Τί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 21 ΕΤΟΣ 6 ο 2011

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 21 ΕΤΟΣ 6 ο 2011 «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 21 ΕΤΟΣ 6 ο 2011 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ 27ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ.: 57200 Τηλ.: 2394022234 Fax.: 23940 23864 e-mail: imlagada@gmail.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ 27ης Ὀκτωβρίου 1, Τ.Κ.: 57200 Τηλ.: 2394022234 Fax.: 23940 23864 e-mail: imlagada@gmail. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Λέκτωρ Ποιμαντικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ...

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... Μ έ ἰδιαίτερη ἔξαρση πνευματικῆς χαρᾶς ἑόρτασε τό διήμερο (Τετάρτη 13 καί Πέμπτη 14 Ἰουλίου 2011) τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τή μνή μη τοῦ ὁμωνύμου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 2 Ἡ Γνώμη μας 3 Πατερικός Λόγος: Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου 6 Βίος Ἁγίου: Ἅγιος Γουρίας, Ἀρχιεπίσκοπος Ταυρίδας 9 Εἶπε Γέρων: Περί φιλανθρωπίας 11 Ἡ παραμυθία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 6ο Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Μιά προσέγγιση «Στά παλιά τά χρόνια», λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ὅρος «καταναλωτικά ἀ-

Ο ὅρος «καταναλωτικά ἀ- «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 25 ΕΤΟΣ 7 ο 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 82 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα Τεύχους Εἰσαγωγικό...3 Ἀρχιμ.

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 66 διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ». Μετά τή «Θερμή Παράκληση»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 12 ο ΤΕΥΧΟΣ 65 ο ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ὕμνοι ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου Μεθ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ ἡμῶν ὁ Θεός. (Προφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε KΩΔΙΚΟΣ: 5228 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ἀρ. φύλλου 75 ἔτος 13ο ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα