ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.E."

Transcript

1 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.E. Α.Μ.Α.Ε.: 56183/01/Β/04/73 Πανεπιστηµίου 9, Αθήνα Τηλ.: , Fax: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 4η ιαχειριστική Χρήση [από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2008]

2 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/2008 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 4η διαχειριστική χρήση (1/1/ /12/2008) Περιεχόµενα Γενικές πληροφορίες... 4 Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου... 5 Έκθεση Eλέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Κατάσταση Αποτελεσµάτων Ισολογισµός Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Κατάσταση Ταµειακών Ροών Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Περιγραφή της Εταιρείας Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων Αναταξινοµήσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) Άλλα έσοδα Αποθέµατα και κόστος πωλήσεων Λειτουργικά έξοδα Μισθοδοτικό κόστος και αποζηµιώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού Αποσβέσεις Άλλα έξοδα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα Φορολογία εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή

3 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/ Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Χρηµατικά διαθέσιµα Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Αδιανέµητα κέρδη και µερίσµατα Προβλέψεις άνεια και χρηµατοδοτικές µισθώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Μεταγενέστερα γεγονότα

4 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/2008 Γενικές πληροφορίες Πλήρης επωνυµία Αττικά Πολυκαταστήµατα Ανώνυµη Εταιρεία Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 56183/01/Β/04/73 Έδρα Πανεπιστηµίου 9, Αθήνα τηλ.: , fax: ιοικητικό Συµβούλιο Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος - εκτελεστικό µέλος Κωνσταντίνος Λαµπρόπουλος, Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος - εκτελεστικό µέλος Ευστράτιος Ελισσαίος - εκτελεστικό µέλος Γεώργιος Παπαϊωάννου - εκτελεστικό µέλος Κωνσταντίνος Χρυσικός - εκτελεστικό µέλος Βασίλειος Κουτεντάκης - εκτελεστικό µέλος Εµµανουήλ Ζαχαρίου - εκτελεστικό µέλος Κωνσταντίνος Σγουµπόπουλος - εκτελεστικό µέλος Τσουβελεκάκης Κωνσταντίνος - εκτελεστικό µέλος Μωρίς Φρανσές - εκτελεστικό µέλος Αρµόδιοι για Παροχή Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών Νίκος Ζαχαράτος, Οικονοµικός ιευθυντής Νίκος Αναµουρλόγλου, Υπεύθυνος Σχέσεων µε Επενδυτές τηλ.: fax: Ελεγκτές Γεώργιος Παρασκευόπουλος, ΑΜ ΣΟΕΛ (τακτικός ελεγκτής) Σωτήριος Κωνσταντίνου, ΑΜ ΣΟΕΛ (αναπληρωµατικός ελεγκτής) Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές - Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Βασ. Κωνσταντίνου 44, Αθήνα τηλ.: , fax:

5 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/2008 Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Έχουµε την τιµή να σας παρουσιάσουµε τον απολογισµό των δραστηριοτήτων της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ για τη 4η διαχειριστική χρήση, η οποία καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου Εισαγωγή Η Εταιρεία συστάθηκε το 2004 από µία οµάδα επιφανών και πεπειραµένων Ελλήνων επιχειρηµατιών από το χώρο της ένδυσης και των πολυκαταστηµάτων µόδας, µε σκοπό να αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία του µεγαλύτερου ελληνικού πολυκαταστήµατος. Ο χώρος που επελέγη για το νέο πολυκατάστηµα εκτείνεται σε 25 χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα - σε 8 επίπεδα - εντός του Μεγάρου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού στον αριθµό 9 της οδού Πανεπιστηµίου στο κέντρο της Αθήνας. Το πολυκατάστηµα της Εταιρείας έχει το όνοµα "attica, the department store" και είναι πράγµατι το µεγαλύτερο, πιο µοντέρνο και πιο πλήρες εµπορικό πολυκατάστηµα της ελληνικής αγοράς. Η Εταιρεία προµηθεύεται ε- µπορεύµατα από περίπου επώνυµα brands της Ελλάδας και του εξωτερικού και τα διαθέτει λιανικώς µέσα από το "attica", το µεγαλύτερο µέρος του οποίου λειτουργεί µε συµφωνίες συνεργασίας τύπου "shops-in-a-shop". 2. Εγκαταστάσεις Οι κύριες εγκαταστάσεις της Εταιρείας είναι το ανωτέρω περιγραφέν πολυκατάστηµα, που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστηµίου 9 στην Πλατεία Συντάγµατος, και τα γραφεία της ιοίκησης, που βρίσκονται στην οδό Κολοκοτρώνη 3-5 και στην οδό Βουλής 7 στην Αθήνα. 3. Επιχειρηµατική δοµή Η Εταιρεία προµηθεύεται εµπορεύµατα από µεγάλο αριθµό επώνυµων οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού και τα διαθέτει λιανικώς µέσα από το πολυκατάστηµά της. Το µεγαλύτερο µέρος του πολυκαταστήµατος λειτουργεί µε συµφωνίες συνεργασίας τύπου "shops-ina-shop". Κάθε προµηθευτής που έχει συνάψει µε την Εταιρεία σύµβαση shops-in-a-shop αναλαµβάνει τη διαχείριση ενός χώρου (corner) εντός του πολυκαταστήµατος, συµµετέχει στα έξοδα διαµόρφωσης του χώρου αυτού, αµείβει το προσωπικό που απασχολείται στο corner, συµ- µετέχει στα έξοδα διαφήµισης του πολυκαταστήµατος, και αναλαµβάνει την υποχρέωση να δεχθεί την επιστροφή από την Εταιρεία των εµπορευµάτων που παραµένουν απώλητα στη λήξη κάθε εµπορευµατικής περιόδου (σεζόν), εκδίδοντας το αντίστοιχο πιστωτικό τιµολόγιο. Οι πωλήσεις είναι αποκλειστικά λιανικές και τακτοποιούνται, σχεδόν στο σύνολό τους, σε µετρητά ή µε πιστωτικές κάρτες. Εξαίρεση αποτελούν µόνο οι πωλήσεις µε αντικαταβολή και οι πωλήσεις µε τη µεσολάβηση προµηθευτικών συνεταιρισµών. Τα προϊόντα που διατίθενται από το πολυκατάστηµα καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµα των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή: γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ενδύµατα και υποδή- 5

6 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/2008 µατα, αθλητικά είδη, είδη νοικοκυριού, αξεσουάρ, καλλυντικά, είδη δώρων, δερµάτινα είδη και πολλά άλλα. Παράλληλα, το "attica" προσφέρει µια σειρά πρωτοποριακών υπηρεσιών στους πελάτες του: δωρεάν στάθµευση, ραφείο, προγράµµατα άτοκων δόσεων, και δύο από τους πιο όµορφους χώρους εστίασης της Αθήνας: το cafe "bread&butter" και το εστιατόριο "papermoon". 4. ιαχειριστικός και οικονοµικός απολογισµός της εξεταζόµενης χρήσης Μέσα σε δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, η Εταιρεία επέδειξε και το 2008 σηµαντικότατη αύξηση κύκλου εργασιών και υψηλή κερδοφορία, διατηρώντας την ηγετική της θέση στον χώρο των πολυκαταστηµάτων. 4.1 Το εξωτερικό περιβάλλον κατά την εξεταζόµενη χρήση Η χρονιά που πέρασε παρουσιάζει δύο όψεις: Κατά το α' εννεάµηνο, η ζήτηση για τα προϊόντα της Εταιρείας παρέµεινε ισχυρή µε τις συνολικές πωλήσεις να παρουσιάζουν σηµαντική άνοδο σε σχέση µε τους αντίστοιχους µήνες της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης. Κατά το δ' τρίµηνο, η παγκοσµίου εµβέλειας κρίση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είχε ολοένα και περισσότερα αρνητικά αποτελέσµατα στη συνολική ζήτηση για τα προϊόντα που εµπορεύεται η Εταιρεία. Οι ταραχές στο κέντρο της πόλης κατά το µήνα εκέµβριο είχαν ως αποτέλεσµα να υπολειτουργήσουν τα εµπορικά καταστήµατα για µεγάλο µέρος του µήνα, ο οποίος µάλιστα έχει µεγάλο ειδικό βάρος στη διαµόρφωση των συνολικών ετησίων πωλήσεων. 4.2 Κύκλος εργασιών Η Εταιρεία µας κατά την εξεταζόµενη χρήση σηµείωσε πωλήσεις ύψους 106,3 εκατ. ευρώ έναντι 92,3 εκατ. την προηγούµενη χρήση, ως αποτέλεσµα της ωρίµανσης των παλαιών και της σύναψης νέων συνεργασιών µε επώνυµους οίκους µόδας. 4.3 Κερδοφορία Τα µικτά και τα λειτουργικά κέρδη της Εταιρείας αυξήθηκαν ως απόλυτα µεγέθη, χάρη στη σηµαντική αύξηση των πωλήσεων, ωστόσο οι δείκτες κερδοφορίας υποχώρησαν ελαφρά για λόγους που εξηγούνται κατωτέρω. Οι δείκτες κερδοφορίας διαµορφώθηκαν ως εξής: 31/12/ Περιθώριο µικτού κέρδους 30,5% 31,9% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 7,1% 8,5% Περιθώριο καθαρού κέρδους 4,0% 4,4% Η µικρή πτώση του περιθωρίου µικτής κερδοφορίας της Εταιρείας οφείλεται στις δυσµενείς συνθήκες ζήτησης που αντιµετώπισε η Εταιρεία κατά το δ τρίµηνο, µε αποτέλεσµα την υ- ποχρεωτική µείωση των περιθωρίων της. 6

7 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/2008 Ανάλογη µείωση παρουσίασε το περιθώριο λειτουργικού κέρδους, µε το σύνολο των δαπανών να παραµένει σταθερό ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών στα επίπεδα του 26%. Οµοίως το περιθώριο καθαρού κέρδους (ΕΒΙΤ) της Εταιρείας µειώθηκε από 4,4% σε 4%. 4.4 Μεταβολές παγίων Κατά τη χρήση 2008 η Εταιρεία δαπάνησε 1,1 εκατ. ευρώ για εργασίες και ανακαινίσεις στο πολυκατάστηµα, έναντι 733 χιλ. ευρώ το Αποθέµατα, απαιτήσεις & υποχρεώσεις Τα αποθέµατα της Εταιρείας αυξήθηκαν από τα 29 στα 35,6 εκατ. ευρώ συνεπεία κυρίως της αύξησης του κύκλου εργασιών. Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων µειώθηκε ελαφρά, εξαιτίας των δυσµενών συνθηκών ζήτησης που αντιµετώπισε η Εταιρεία κατά το δ τρίµηνο. Οι εµπορικές απαιτήσεις ανέρχονται στα 19,8 εκατ. ευρώ παραµένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα µε το 2007, ωστόσο όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, η ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων έχει αυξηθεί, αποτέλεσµα ιδιαίτερα θετικό σε καιρούς µειωµένης εν γένει ρευστότητας. Παράλληλα, µειώθηκαν οι ηµέρες πίστωσης που λαµβάνει η Εταιρεία από τους προµηθευτές της, από 201 σε 187 κατά µέσο όρο. Ωστόσο, οι δείκτες ταµειακής και άµεσης ρευστότητας έχουν µειωθεί, αποτέλεσµα που προέρχεται κυρίως από την αύξηση των οφειλών σε προµηθευτές. Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι από το ποσό των 58 εκατ. ευρώ που εµφανίζεται στον ισολογισµό της 31/12/2008, ποσό 47 εκατ. ευρώ αφορά ανοικτά υπόλοιπα σε προµηθευτές εµπορευµάτων, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων δεν είχε καταστεί στις 31/12/2008 δεδουλευµένο και καταβλητέο. εδουλευµένο και πληρωτέο θα καταστεί µόνον αφού πωληθούν τα εν λόγω εµπορεύµατα σε τελικούς καταναλωτές. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι βασικοί αριθµοδείκτες ρευστότητας και κυκλοφοριακής ταχύτητας: 31/12/ Γενική ρευστότητα 1,03 1,03 Άµεση ρευστότητα 0,47 0,52 Κεφάλαιο κίνησης 0,95 0,90 Ταµειακή ρευστότητα 0,16 0,18 Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 5,38 4,69 Ηµέρες είσπραξης απαιτήσεων Κυκλοφοριακή ταχύτητα υποχρεώσεων 1,95 1,82 Ηµέρες εξόφλησης υποχρεώσεων Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων 2,29 2,40 Ηµέρες ρευστοποίησης αποθεµάτων

8 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/ άνεια Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν την 31/12/2008 σε 4,3 εκατ. ευρώ από 504 χιλ. ευρώ την 31/12/2007, αφ ενός λόγω της καταβολής υψηλού µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσης 2007 και αφ ετέρου λόγω της υστέρησης των πωλήσεων κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Ο δείκτης δανειακών προς ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκε την 31/12/2008 σε 0,38 έναντι 0,04. 31/12/ ανειακή επιβάρυνση 5,7% 0,7% άνεια/ίδια 0,38 0,04 Κάλυψη τόκων µε κέρδη 41,75 143,45 5. Μετοχικό κεφάλαιο Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης (1/1-31/12/2007), και µε γνώ- µονα την επαρκή ρευστότητα της Εταιρείας, αποφασίστηκαν τα εξής: (α) η ακύρωση της καταβολής του οφειλόµενου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού 5 εκατοµµυρίων ευρώ, και (β) η επιστροφή κεφαλαίου 3 εκατοµµυρίων ευρώ από την Εταιρεία στους µετόχους της. Συνεπεία των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 7 εκατοµµύρια ευρώ διαιρούµενο σε 5 εκατοµµύρια κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (1,40 ) εκάστη. Έκτοτε δεν σηµειώθηκε άλλη µεταβολή στο µετοχικό κεφάλαιο. 6. ιαχείριση κινδύνων 6.1 Παράγοντες κινδύνου Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την αφήνουν εκτεθειµένη σε κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε συνεργασία µε το Τµήµα ιαχείρισης ιαθεσίµων της Εταιρείας. Το τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθµίζει χρηµατοοικονο- µικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τα εµπορικά τµήµατα της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου Κίνδυνος της αγοράς Συναλλαγµατικός κίνδυνος Όλες οι πωλήσεις και οι απαιτήσεις της Εταιρείας είναι εκφρασµένες σε ευρώ. Το ύψος των αγορών και των υποχρεώσεων της Εταιρείας που είναι εκφρασµένες σε ξένο νόµισµα είναι αµελητέο σε σχέση µε τα µεγέθη της Εταιρείας, εποµένως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ασήµαντος και δεν τυγχάνει ιδιαίτερου χειρισµού από την Εταιρεία. 8

9 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/ Κίνδυνος τιµών Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων. Εξάλλου, οι τιµές των εµπορευµάτων που εµπορεύεται η Εταιρεία (ενδύµατα, υποδή- µατα, καλλυντικά κλπ.) δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη διακύµανση Κίνδυνος επιτοκίου Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού µε συµφωνία κυµαινόµενου επιτοκίου που έχει συνάψει η Εταιρεία, καθώς και από τα βραχυπρόθεσµα δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου που χρησιµοποιεί κατά τη διάρκεια του έτους, και σε δεδοµένες χρονικές περιόδους, η Εταιρεία. Τα κυµαινόµενα επιτόκια βασίζονται στο EURIBOR. Με βάση ανάλυση ευαισθησίας που διεξάγει η Εταιρεία, αύξηση του EURIBOR κατά µία ποσοστιαία µονάδα θα επέφερε µείωση των καθαρών κερδών της Εταιρείας για τη χρήση του 2008 κατά 24 χιλιάδες ευρώ περίπου, έναντι 9 χιλ. ευρώ περίπου για την χρήση Η αύξηση της ευαισθησίας πηγάζει από την αύξηση του µέσου δανειακού υπολοίπου λόγω κυρίως της διανοµής εντός της χρήσης 2008 υψηλού µερίσµατος από τα κέρδη της προηγούµενης χρήσης Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν πραγµατοποιεί χονδρικές πωλήσεις επί πιστώσει, παρά µόνον λιανικές πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών. Το τίµηµα των λιανικών πωλήσεων εισπράττεται, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, είτε σε µετρητά τη στιγµή της πώλησης, είτε µέσω πιστωτικών καρτών. Στις πωλήσεις µέσω πιστωτικών καρτών, η απαίτηση της Εταιρείας στρέφεται κατά της µεσολαβούσας τράπεζας. Παράλληλα, οι απαιτήσεις από πωλήσεις µέσω πιστωτικών καρτών µοιράζονται µεταξύ ικανού αριθ- µού αξιόπιστων τραπεζικών ιδρυµάτων, µε αποτέλεσµα ο πιστωτικός κίνδυνος να είναι πολύ χαµηλός. Η Εταιρεία εκδίδει τιµολόγια παροχής υπηρεσιών προς τους προµηθευτές της στα πλαίσια των συµφωνιών τύπου "shops-in-a-shop" για τις οποίες έγινε λόγος στη σηµείωση 1.2. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα τιµολόγια αυτά συµψηφίζονται µε αντίστοιχες υποχρεώσεις - από αγορά εµπορευµάτων - που έχει η Εταιρεία προς τους προµηθευτές αυτούς. Κατά συνέπεια, ο πιστωτικός κίνδυνος από πωλήσεις υπηρεσιών είναι εξαιρετικά µικρός Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει (α) επαρκείς εξασφαλίσεις χρη- µατικών διαθεσίµων και (β) τη διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστοδοτικών γραµµών. Παρά την πρωτόγνωρη χρηµατοοικονοµική κρίση και τον περιορισµό της ρευστότητας σε παγκόσµιο επίπεδο, η Εταιρεία διατηρεί υψηλή ρευστότητα χάρη στη λιανική φύση των δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, διατηρεί υπόλοιπο απαιτήσεων από πωλήσεις µέσω πιστωτικών καρτών ύψους 16,5 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία θα µπορούσαν άµεσα και µε χαµηλό κόστος να ρευστοποιηθούν (προεξοφληθούν) ενισχύοντας τη ρευστότητα της Εταιρείας. Το Τµήµα ιαχείρισης ιαθεσίµων συντάσσει καταστάσεις προσδοκώµενων ταµειακών ροών οι οποίες επισκοπούνται από τη ιοίκηση µε σκοπό τον καλύτερο προγραµµατισµό της διαχείρισης ρευστότητας. 9

10 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/ Εργασιακά θέµατα Στους 427 εργαζόµενους ανήλθε το προσωπικό της Εταιρείας την 31/12/2008 έναντι 421 εργαζοµένων την 31/12/2007. Συνολικά στο πολυκατάστηµα απασχολούνται 986 εργαζό- µενοι που µισθοδοτούνται άλλοι από την Εταιρεία και άλλοι από τους προµηθευτές που έ- χουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας τύπου shops-in-a-shop. Στην Εταιρεία έχει συσταθεί και λειτουργεί νόµιµα σωµατείο εργαζοµένων που αριθµεί περί τα 200 µέλη. Η ιοίκηση της Εταιρείας συνεργάζεται στενά και µε άψογο τρόπο µε το σω- µατείο για όλα τα θέµατα που αφορούν τους εργαζοµένους, και ιδιαίτερα για θέµατα ασφάλειας στο χώρο εργασίας. 8. Στόχοι, επιδιώξεις και προβλεπόµενη εξέλιξη των δραστ/των της Εταιρείας Για το 2009, πρωταρχικό µέληµα της ιοίκησης θα είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην Εταιρεία και η εξασφάλιση των συνθηκών υπό τις οποίες η Εταιρεία θα συνεχίσει την αναπτυξιακή και κερδοφόρα πορεία της. Θεµελιώδης πεποίθηση της ιοίκησης είναι ότι ακόµη και σε περιόδους οικονοµικών κρίσεων υπάρχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη και επίτευξη υψηλής κερδοφορίας για εταιρείες που έχουν άρτια οργάνωση, µεγάλο µέγεθος, και ισχυρή πελατειακή βάση, συνεπώς η Εταιρεία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα εν µέσω των σηµερινών δύσκολων οικονοµικών συνθηκών. 9. Κατακλείδα Μέσα σε δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, η Εταιρεία επέδειξε και το 2008 σηµαντικότατη αύξηση κύκλου εργασιών και υψηλή κερδοφορία. Η συνεχής επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ως αποτέλεσµα της ωρίµανσης των παλιών και της σύναψης νέων συνεργασιών µε επώνυµους οίκους µόδας, εξασφαλίζει στην Εταιρεία µακροχρόνια ανάπτυξη και κερδοφορία. Κλείνοντας, θέτουµε στην έγκρισή σας τις επισυναπτόµενες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2008 ( 31/12/2008), στις οποίες µεταξύ άλλων έχει προβλεφθεί σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 5% από τα µετά φόρων κέρδη της χρήσεως, ήτοι ευρώ, ενώ προτείνεται η διανοµή µερίσµατος ύψους 300 χιλ. ευρώ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2009 Γεώργιος Κουτσολιούτσος Κωνσταντίνος Λαµπρόπουλος Πρόεδρος.Σ. Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος 10

11 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/2008 Έκθεση Eλέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Αττικά Πολυκαταστήµατα Α.Ε.» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσης που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Α- ναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονο- µικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονο- µικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και 11

12 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/2008 όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ε- λέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έ- ληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 15 Απριλίου 2009 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Σωτήριος Κωνσταντίνου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

13 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/2008 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Σηµ. 31/12/ /12/2007 Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων 9 ( ) ( ) Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα Έξοδα διοίκησης 10,11,12 ( ) ( ) Έξοδα διάθεσης 10,11,12 ( ) ( ) Άλλα έξοδα 13 (24.291) (20.212) Λειτ/κά κέρδη προ αποσβ Αποσβέσεις 17,18,12 ( ) ( ) Λειτουργικά κέρδη Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 14 ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων Φόροι 15 ( ) ( ) Καθαρά κέρδη Κέρδη ανά µετοχή - βασικά 16 0,85 0,33 Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 17 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 13

14 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/2008 Ισολογισµός Σηµ. 31/12/ /12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές βραχ/µες απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Αδιανέµητα κέρδη Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικο Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 17 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 14

15 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/2008 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Σηµ. Μετοχικό κεφάλαιο Αποθε µατικά Αδιανέµητα κέρδη Σύνολο Υπόλοιπο την 31/12/ Κέρδη περιόδου µετά από φόρους Σύνολο κερδών/(ζηµιών) χρήσης Επιστροφή κεφαλαίου 22 ( ) ( ) ιανοµή µερισµάτων ( ) ( ) Σχηµατισµός αποθεµατικών ( ) Υπόλοιπο την 31/12/ Κέρδη περιόδου µετά από φόρους Σύνολο κερδών/(ζηµιών) χρήσης ιανοµή µερισµάτων 24 ( ) ( ) Σχηµατισµός αποθεµατικών ( ) Υπόλοιπο την 31/12/ Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 17 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 15

16 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 1/1/ /12/2008 Κατάσταση Ταµειακών Ροών Λειτουργικές δραστηριότητες 31/12/ /12/2007 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων Πλέον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα (7.845) Ζηµίες πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων Ζηµίες από αποτίµηση επενδύσεων Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Μείον προσαρµογές για: Κέρδη πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων (6.184) (3.372) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα ( ) (65.341) Πλέον µεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης: Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων ( ) ( ) Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων ( ) ( ) Αύξηση/(µείωση) µη δανειακών υποχρεώσεων Μείον: Τόκοι και συναφή τραπεζικά έξοδα πληρωθέντα ( ) ( ) Φόροι πληρωθέντες ( ) ( ) Καθαρές εισροές/(εκροές) από λειτ/κές δραστηριότητες (α) 31/12/ Επενδυτικές δραστηριότητες Εισροές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Μείον: Απόκτηση επενδύσεων ( ) Απόκτηση ενσώµατων πάγιων περιουσ. στοιχείων ( ) ( ) Απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων (59.232) (74.775) Καθαρές εισροές/(εκροές) από επενδυτ. δραστ/τες (β) ( ) ( ) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου σε µετόχους µειοψηφίας ( ) Πλέον ή Μείον: Αναλήψεις νέων δανείων Αποπληρωµές χρηµατοδοτικών µισθώσεων ( ) ( ) Μερίσµατα πληρωθέντα ( ) ( ) Καθαρές εισροές/(εκροές) από χρηµατοδοτ. δραστ/τες (γ) ( ) ( ) Μετρητά και ισοδύναµα στην έναρξη της περιόδου Πλέον: Καθαρές εισροές/(εκροές) περιόδου (α+β+γ) Μετρητά και ισοδύναµα στη λήξη της περιόδου Οι σηµειώσεις επί των σελίδων 17 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 16

17 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 1. Περιγραφή της Εταιρείας 1.1. Γενικές πληροφορίες Η Αττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ (στο εξής "η Εταιρεία") ιδρύθηκε την 12η Φεβρουάριου 2004 και η διάρκειά της ορίστηκε σε πενήντα έτη. Η πλήρης επωνυµία της είναι "Αττικά Πολυκαταστήµατα Ανώνυµη Εταιρεία". Είναι Ανώνυµη Εταιρεία που λειτουργεί κάτω από την ελληνική νοµοθεσία. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υ- πουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 56183/01/Β/04/73. Η έδρα της βρίσκεται στην οδό Πανεπιστηµίου 9 στην Αθήνα. Το κύριο αντικείµενο των εργασιών της, βάσει του άρθρου 4 του Καταστατικού της, είναι η διαχείριση και εκµετάλλευση εµπορικών πολυκαταστηµάτων ραστηριότητα - εγκαταστάσεις Βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λειτουργία του πρότυπου πολυκαταστήµατος "attica, the department store". Το "attica" λειτουργεί σε έναν χώρο 25 χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων σε οκτώ επίπεδα εντός του Μεγάρου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας. Το σύνολο σχεδόν των εγκαταστάσεων και πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βρίσκονται στη διεύθυνση της έδρας της. Μικρότερες εγκαταστάσεις (γραφεία) λειτουργούν στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 3-5 και στη διεύθυνση Βουλής 7 στην Αθήνα. Η Εταιρεία προµηθεύεται εµπορεύµατα από µεγάλο αριθµό επώνυµων οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού και τα διαθέτει λιανικώς µέσα από το πολυκατάστηµά της. Το µεγαλύτερο µέρος του πολυκαταστήµατος λειτουργεί µε συµφωνίες συνεργασίας τύπου "shops-ina-shop". Με αυτή τη µορφή συνεργασίας, η Εταιρεία µεταβιβάζει το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων και κινδύνων της λιανικής δραστηριότητας στους προµηθευτές της. Πιο συγκεκριµένα, κάθε προµηθευτής που έχει συνάψει µε την Εταιρεία σύµβαση shops-ina-shop αναλαµβάνει τη διαχείριση ενός χώρου (corner) εντός του πολυκαταστήµατος, συµµετέχει στα έξοδα διαµόρφωσης του χώρου αυτού, αµείβει το προσωπικό που απασχολείται στο corner, συµµετέχει στα έξοδα διαφήµισης του πολυκαταστήµατος, και αναλαµβάνει την υποχρέωση να δεχθεί την επιστροφή από την Εταιρεία των εµπορευµάτων που παραµένουν απώλητα στη λήξη κάθε εµπορευµατικής περιόδου (σεζόν), εκδίδοντας το α- ντίστοιχο πιστωτικό τιµολόγιο Σχέσεις µητρικής θυγατρικής Η Εταιρεία είναι θυγατρική της Elmec Sport ABETE, Λ. Βουλιαγµένης 96, Γλυφάδα, ΑΜΑΕ 6357/06/Β/86/59, η οποία έχει εισαγάγει τις µετοχές της στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 17

18 Αµφότερες οι εταιρείες Αττικά Πολυκαταστήµατα ΑΕ και Elmec Sport ABETE ανήκουν στον Όµιλο Εταιρειών Folli-Follie. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των κάτωθι εταιρειών, που ανήκουν όλες στον Όµιλο Folli-Follie και έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών: Elmec Sport ΑΒΕΤΕ, Λ. Βουλιαγµένης, Γλυφάδα Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ, 23 ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, Άγ. Στέφανος Folli-Follie ΑΒΕΕ,, 23 ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, Άγ. Στέφανος. 2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 2.1. Αντικείµενο και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας (στο εξής "οικονοµικές καταστάσεις") αναφέρονται στη 4η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας, η οποία καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2008, και εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της ευτέρας 16 Μαρτίου ηµοσιότητα των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Elmec Sport ABETE (www.elmec.gr) και παραµένουν προσπελάσιµες για δύο τουλάχιστον έτη µετά την έκδοσή τους. Στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο Τύπο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Βάση προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (στο εξής " ΛΠ") και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής " ΠΧΠ") που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάρτισή τους έγινε σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), µε εξαίρεση την αποτίµηση στην εύλογη αυτών αξία των διαθέσι- µων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί όπως η ιοίκηση προβαίνει στην διενέργεια κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, τα ποσά των ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Οι εν λόγω εκτιµήσεις βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες που θεωρούνται σχετικοί. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 18

19 2.4. Εφαρµογή νεοεκδοθέντων και αναθεωρηθέντων λογιστικών προτύπων Τροποποιήσεις προτύπων & διερµηνείες µε υποχρεωτική εφαρµογή για το 2008 ΛΠ 39 (Τροποποίηση) "Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση" και ΠΧΠ 7 (Τροποποίηση) "Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις" Επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων (εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 2008) Επίσης τρεις διερµηνείες που εκδόθηκαν από την Επιτροπή ιεθνών ιερµηνειών Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης έχουν εφαρµογή για την παρουσιαζόµενη χρήση. Αυτές είναι: ιερµηνεία 11, Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου ιερµηνεία 12, Συµφωνίες Παραχώρησης, και ιερµηνεία 14, Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο Σχηµατισµένο Κεφάλαιο και η Αλληλεπίδρασή τους Η εφαρµογή των ανωτέρω αναθεωρηθέντων προτύπων και διερµηνειών δεν επηρέασε τα µεγέθη της Εταιρείας Νέα πρότυπα τροποποιήσεις & διερµηνείες µε εφαρµογή µετά τη χρήση 2008 Εξάλλου, τα κάτωθι νέα πρότυπα, αναθεωρηθέντα και τροποποιηθέντα πρότυπα και διερ- µηνείες δεν έχουν υποχρεωτική εφαρµογή για την παρουσιαζόµενη χρήση: ΠΧΠ 8 "Τοµείς ραστηριοτήτων", εφαρµοστέο από τη χρήση 2009, το οποίο εισάγει την "προσέγγιση της διοίκησης" στην πληροφόρηση ανά τοµέα. Το ΠΧΠ 8 θα απαιτεί αλλαγή στην παρουσίαση και γνωστοποίηση πληροφοριών κατά τοµέα βάσει των εσωτερικών αναφορών που επισκοπούνται σε τακτά διαστήµατα από τη ιοίκηση. Η εφαρµογή του ΠΧΠ 8 δεν είναι υποχρεωτική για την Εταιρεία και η Εταιρεία δεν προτίθεται να το εφαρµόσει προαιρετικά. ΛΠ 23 "Κόστη ανεισµού" (τροποποίηση), εφαρµοστέο από τη χρήση 2009, το οποίο αφαιρεί τη δυνατότητα εξοδοποίησης του κόστους δανεισµού και απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου. Η εφαρµογή του τροποποιηµένου ΛΠ 23 δεν αναµένεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. ΛΠ 1 "Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων" (αναθεώρηση), εφαρµοστέο από τη χρήση 2009, το οποίο εισάγει τον όρο "συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα", τα οποία αντιπροσωπεύουν µεταβολές ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια µιας περιόδου εκτός εκείνων που οφείλονται σε συναλλαγές µε ιδιοκτήτες που ενεργούν µε την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µπορούν να απεικονιστούν είτε σε µία µεµονωµένη κατάσταση συνολικών εσόδων ή σε κατάσταση αποτελεσµάτων και ξεχωριστή κατάσταση συνολικών εσόδων. Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου ΛΠ 1 δεν αναµένεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. 19

20 ΛΠ 32 "Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση" (τροποποίηση) και ΛΠ 1 "Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων" (τροποποίηση): ιαθέσιµα Χρηµατοοικονοµικά µέσα και υποχρεώσεις που επέρχονται στη ρευστοποίηση, εφαρµοστέο από τη χρήση 2009, το οποίο απαιτεί όπως διαθέσιµα µέσα και µέσα που επιβάλλουν στην επιχείρηση την υποχρέωση να παραδώσει σε τρίτον κατ' αναλογία µερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης µόνο σε περίπτωση ρευστοποίησης, να απεικονιστούν στην καθαρή θέση εάν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Η εφαρµογή του τροποποιηµένου ΛΠ 32 δεν αναµένεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. ΛΠ 39 "Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση" (τροποποίηση): Αντισταθµισµένα Στοιχεία που Εµπίπτουν στο Πεδίο Εφαρµογής της Λογιστικής Αντιστάθµισης, εφαρµοστέο από τη χρήση 2010, το οποίο αποσαφηνίζει εάν ορισµένοι κίνδυνοι και τµήµατα ταµειακών ροών εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η ε- φαρµογή του τροποποιηµένου ΛΠ 39 δεν αναµένεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. ΠΧΠ 3 "Συνενώσεις Επιχειρήσεων" (αναθεώρηση), εφαρµοστέο από τη χρήση 2010, σύµφωνα µε το οποίο (α) Ο ορισµός της επιχείρησης έχει επεκταθεί, και συνεπώς είναι πιθανόν να θεωρούνται περισσότερες αποκτήσεις ως συνενώσεις επιχειρήσεων, (β) Ενδεχό- µενες αµοιβές θα επιµετρούνται σε εύλογη αξία, και µεταγενέστερες µεταβολές αυτών θα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, (γ) Τα κόστη συναλλαγής, εκτός από τα κόστη για έκδοση µετοχών και χρέους, θα αναγνωρίζονται ως δαπάνες όταν πραγµατοποιούνται, (δ) Τυχόν συµµετοχή στην αποκτώµενη που προϋπήρχε θα επιµετρείται σε εύλογη αξία µε το κέρδος ή ζηµία να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, (ε) Τυχόν δικαιώµατα µειοψηφίας θα επιµετρούνται είτε σε εύλογη αξία, είτε κατά την αναλογία δικαιωµάτων στα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης, ανά συναλλαγή. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το αναθεωρηµένο ΠΧΠ 3 µόνον σε µελλοντικές συνενώσεις επιχειρήσεων. ΛΠ 27 "Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις" (τροποποίηση), εφαρµοστέο από τη χρήση 2010, το οποίο απαιτεί µεταβολές δικαιωµάτων σε ήδη θυγατρική εταιρεία που δεν επιφέρουν απώλεια του ελέγχου να αναγνωρίζονται ως συναλλαγή ιδίων κεφαλαίων. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το αναθεωρηµένο ΛΠ 27 µόνον σε µελλοντικές συνενώσεις επιχειρήσεων. ΠΧΠ 2 "Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών" (τροποποίηση): Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις, εφαρµοστέο από τη χρήση 2009, το οποίο ξεκαθαρίζει τον ορισµό των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, εισάγει την έννοια των προϋποθέσεων µη κατοχύρωσης, απαιτεί οι προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης να απεικονίζονται στην εύλογη α- ξία την ηµεροµηνία της παραχώρησης και παρέχει το λογιστικό χειρισµό των προϋποθέσεων µη κατοχύρωσης και ακυρώσεων. Η εφαρµογή του τροποποιηµένου ΠΧΠ 2 δεν αναµένεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας. ΠΧΠ 1 "Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης" (τροποποίηση) και ΛΠ 27 "Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις" (τροποποίηση): Κόστος της Επένδυσης σε Θυγατρική, από Κοινού Ελεγχόµενη ή Συνδεδεµένη Ε- ταιρεία, εφαρµοστέο από τη χρήση Η τροποποίηση αυτή προβλέπει για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ΠΧΠ απαλλαγή από ορισµένες απαιτήσεις του ΛΠ 20

21 27. Καθώς η Εταιρεία έχει ήδη µεταβεί στα ΠΧΠ, η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές της καταστάσεις. ιερµηνεία 13 "Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών", εφαρµοστέα από τη χρήση 2009, η οποία επιφέρει τροποποιήσεις στην επιµέτρηση εσόδων και απαιτήσεων σε περιπτώσεις πώλησης αγαθών στα πλαίσια ενός προγράµµατος κινήτρων πιστότητας. Η Εταιρεία δεν έ- χει καθορίσει ακόµη την πιθανή επίπτωση της ιερµηνείας αυτής επί των οικονοµικών καταστάσεων. ιερµηνεία 15 "Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας", εφαρµοστέα από τη χρήση 2009, η οποία αυξάνει το εύρος των συναλλαγών που εµπίπτουν στο ΛΠ 18 αντί του ΛΠ 11. Η ιερµηνεία αυτή δεν θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Ε- ταιρείας. ιερµηνεία 16 "Αντιστάθµιση µιας Καθαρής Επένδυσης σε Αλλοδαπές ραστηριότητες", εφαρµοστέα από τη χρήση 2009, η οποία διευκρινίζει ότι η αντιστάθµιση επενδύσεων αναφέρεται σε διαφορές του λειτουργικού νοµίσµατος και όχι του νοµίσµατος παρουσίασης, και ότι τα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε εταιρεία Οµίλου επιχειρήσεων. Η εφαρµογή της ιερµηνείας αυτής δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. ιερµηνεία 17 " ιανοµές µη ταµειακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες", εφαρµοστέα από τη χρήση 2010, η οποία παρέχει οδηγίες για το πότε και πώς µια υποχρέωση για συγκεκριµένες διανοµές µη ταµειακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες αναγνωρίζεται και επιµετρείται και για το πώς να απεικονιστεί λογιστικά η τακτοποίηση της υποχρέωσης. Η εφαρµογή της ιερµηνείας αυτής δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. ιερµηνεία 18 "Μεταβίβαση των Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες", εφαρµοστέα από τη χρήση 2010, η οποία αφορά εταιρείες που δέχονται εισφορές σε ενσώµατα πάγια από πελάτες τους, και δεν αφορά την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει ακόµη τα ανωτέρω νεοκδοθέντα ή αναθεωρηθέντα/τροποιηθέντα πρότυπα και διερµηνείες, ούτε προτίθεται να τα υιοθετήσει πριν από την ηµεροµηνία της υποχρεωτικής εφαρµογής των Τροποποιήσεις στα πλαίσια του πρώτου προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων, µε ε- φαρµογή µετά τη χρήση 2008 Τέλος, το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε ήδη κάποια ισχύοντα Πρότυπα ως τµήµα του πρώτου προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων. Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει ακόµη τις εν λόγω τροποποιήσεις, ούτε προτίθεται να τις υιοθετήσει πριν από την ηµεροµηνία της υποχρεωτικής εφαρµογής των. Με βάση την υπάρχουσα δοµή της Εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ιοίκηση δεν αναµένει σηµαντικές επιδράσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, από την εφαρ- µογή των εν λόγω τροποποιήσεων, όταν αυτές καταστούν εφαρµοστέες, γι' αυτό και δεν θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι τροποποιήσεις αυτές. 21

22 Τα Πρότυπα που τροποποιήθηκαν είναι τα εξής: ΛΠ 1 "Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων", εφαρµοστέο από τη χρήση ΛΠ 16 "Ενσώµατες ακινητοποιήσεις" και επακόλουθη τροποποίηση στο ΛΠ 7 "Κατάσταση ταµειακών ροών", εφαρµοστέο από τη χρήση ΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζόµενους", εφαρµοστέο από τη χρήση ΛΠ 20 "Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης", εφαρµοστέο από τη χρήση ΛΠ 23 "Κόστη δανεισµού", εφαρµοστέο από τη χρήση ΛΠ 27 "Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις", εφαρµοστέο από τη χρήση ΛΠ 28 "Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις" και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΛΠ 32 "Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση" και στο ΠΧΠ 7 "Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις", εφαρµοστέα από τη χρήση ΛΠ 29 "Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες", εφαρµοστέο από τη χρήση ΛΠ 31 "Συµµετοχές σε κοινοπραξίες" και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΛΠ 32 "Χρη- µατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση" και στο ΠΧΠ 7 "Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις", εφαρµοστέα από τη χρήση ΛΠ 36 "Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων", εφαρµοστέο από τη χρήση ΛΠ 38 "Άυλα περιουσιακά στοιχεία", εφαρµοστέο από τη χρήση ΛΠ 39 "Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση", εφαρµοστέο από τη χρήση ΛΠ 40 "Επενδύσεις σε ακίνητα" και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΛΠ 16 "Ενσώµατες ακινητοποιήσεις", εφαρµοστέα από τη χρήση ΛΠ 41 "Γεωργία", εφαρµοστέο από τη χρήση ΠΧΠ 5 "Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες" και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΠΧΠ 1 "Πρώτη εφαρµογή των ΠΧΠ", εφαρµοστέα από τη χρήση Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών 3.1. Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Οι "επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση" είναι συµµετοχές της Εταιρείας σε εταιρείες στις οποίες η πρώτη δεν ασκεί έλεγχο ούτε έχει σηµαντική επιρροή στις δραστηριότητές τους. Η αρχική τους καταχώρηση γίνεται στο κόστος κτήσεώς τους το οποίο αντικατοπτρίζει την 22

23 εύλογη αξία του τιµήµατος συµπεριλαµβάνοντας τα άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την αγορά της επένδυσης. Η µεταγενέστερη αποτίµησή τους γίνεται µε βάση το ΛΠ 32 και το ΛΠ 39, δηλαδή στην εύλογη αυτών αξία, µε τα προκύπτοντα κέρδη ή ζηµίες να αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων Μετατροπή ξένων νοµισµάτων Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγ- µατικές ισοτιµίες. Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από την αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα απεικονίζονται στη συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στη συνηµµένη κατάσταση αποτελεσµάτων Ασώµατες ακινητοποιήσεις Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αποτελούνται αποκλειστικά από εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών (λογισµικό). Η απόσβεσή τους διενεργείται µε τη σταθερή µέθοδο, βάσει της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, η οποία έχει οριστεί στα επτά (7) έτη Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριµένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου. Πώληση αγαθών Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. Έσοδα από υπηρεσίες Η Εταιρεία έχει έσοδα από υπηρεσίες που παρέχει σε προµηθευτές της µε τους οποίους έχει υπογράψει σύµβαση εµπορικής συνεργασίας τύπου "shops-in-a-shop". Τα έσοδα αυτά αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τους όρους των σχετικών συµβάσεων. Τόκοι Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση τη λογιστική αρχή του δεδουλευµένου. 23

24 3.5. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Τα πάγια της Εταιρείας αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής τους. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγ- µατοποιούνται. Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. Τα στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή τους, καθώς και όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Τα ποσοστά που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: Εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων 5% Μηχανήµατα και Εξοπλισµός 4% Μεταφορικά Μέσα 7% - 10% Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 10% - 33% 3.6. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Οι λογιστικές αξίες των παγίων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία αποµείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιµή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώλησή του στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ αξία χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. 24

25 3.7. Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των εµπορευµάτων είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας µείον τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους Χρηµατικά διαθέσιµα Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα. Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω Κόστη δανεισµού Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιούνται Αποθεµατικό για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτί- µησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στις συνηµ- µένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στη µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Η Εταιρεία εφαρµόζει το τροποποιηµένο ΛΠ 19 το οποίο παρέχει τη δυνατότητα πλήρους αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζηµιών στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δε χρηµατοδοτούνται Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό φορέα που καλύπτει τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδο- 25

26 τικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ΙΚΑ, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς ("εργοδοτική εισφορά") καλύπτεται από την Εταιρεία. Οι εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται στα κρατικά ασφαλιστικά ταµεία κάθε χρήση συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Κατά τη συνταξιοδότηση, το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζονται σύµφωνα µε τους φορολογικούς νό- µους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελείται από το φόρο επί των κερδών της κάθε εταιρείας, όπως αυτά αναµορφώνονται στη φορολογική της δήλωση, από πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών, από προβλέψεις έναντι πιθανών επιπλέον φόρων που θα προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, και, τέλος, από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των θεσµοθετηµένων φορολογικών συντελεστών. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές: Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος προκύπτει από την απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε µία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία, και Αναφορικά µε τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και συµµετοχές σε κοινοπραξίες, εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών µπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησι- µοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση από αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος που σχετίζεται µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική ανα- 26

FACTORY OUTLET AIRPORT Α.Ε.

FACTORY OUTLET AIRPORT Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε.: 58096/04/B/05/17 Εµπορικό Πάρκο Αερολιµένα Αθηνών, Παιανία Tel.: +30 2109699300, Fax: +30 2109648336 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 3η ιαχειριστική Χρήση [από 1 Ιανουαρίου 2008 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

FACTORY OUTLET Α.Ε.Ε.

FACTORY OUTLET Α.Ε.Ε. Α.Μ.Α.Ε.: 667/02/B/86/41 Πειραιώς 76, Νέο Φάληρο Tel.: +30 2104833926-7, Fax: +30 2104833928 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 48η ιαχειριστική Χρήση [από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2008] Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε.: 56183/01/Β/04/73 Πανεπιστηµίου 9, 10564 Αθήνα Τηλ.: +30 2109699360, Fax: +30 2109648336 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 5η ιαχειριστική Χρήση [από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.E.

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.E. ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.E. Α.Μ.Α.Ε.: 56183/01/Β/04/73 Πανεπιστηµίου 9, 10564 Αθήνα Τηλ.: +30 2109699360, Fax: +30 2109648336 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 2η ιαχειριστική Χρήση [από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε.: 56183/01/Β/04/73 Πανεπιστημίου 9, 10564 Αθήνα Τηλ.: +30 2111802500, Fax: +30 2111802515 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 8η Διαχειριστική Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICS EXPRESS Α.Ε.

LOGISTICS EXPRESS Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε.: 60554/04/B/06/86 Ηφαίστου 49, Κορωπί Τηλ.: +30 2109699395, Fax: +30 2106620860 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την 3η ιαχειριστική Χρήση [από 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 31 εκεµβρίου 2009] Ετήσιες οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε.: 56183/01/Β/04/73 Γενικό Εμπορικό Μητρώο: 005628201000 Πανεπιστημίου 9, 10564 Αθήνα Τηλ.: +30 2111802500, Fax: +30 2111802515 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 10η Διαχειριστική Χρήση [από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014]

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 10η Διαχειριστική Χρήση [από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014] ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε.: 56183/01/Β/04/73 Γενικό Εμπορικό Μητρώο: 005628201000 Πανεπιστημίου 9, 10564 Αθήνα Τηλ.: +30 2111802500, Fax: +30 2111802515 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

CARELAB BY ATTICA A.E.

CARELAB BY ATTICA A.E. CARELAB BY ATTICA A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ,ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Γ.Ε.ΜΗ.: 120195201000 Αμερικής 10, 10671 Αθήνα Τηλ.: +30 2111802500, Fax: +30 2111802515 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E)

ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΓΚΡΗΝΦΟΥΝΤ Α.Ε. (GREENFOOD A.E) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α) Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ACTION PLAN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DIRECT MARKETING ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2010 Περιεχόµενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩ Η ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Αρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007

ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 ADACOM ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2007 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ)

ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 6 Επεξηγηµατική Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 8 Έκθεση ελέγχου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ IRIS Α.Ε.B.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (. Π.Χ. A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3-4 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εταιρίας 5 Ισολογισμός Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα