The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter"

Transcript

1 The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter Number 1, Spring 2013 Editorial Team: Efthymia Priki & Soteria Protogirou Student Network for Byzantine and Medieval Studies Φοιτητικό ίκτυο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών W: E: Networks: Academia.edu, Facebook Photo Credit: Natasa Priki Panagia Chrysopolitissa ysopolitissa, Paphos, 13th c. Παναγία Χρυσοπολίτισσα, Πάφος, 13ος αι.

2 IMPORTANT NOTE ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ The Newsletter is published every March and October. It aims at providing information and updates on research, conferences, publications and other information. We invite you to send us updates on your latest research projects, recent publications, book and conference reviews. Let us know about graduate student projects, upcoming conferences, presentations etc. Please send us your material for inclusion in the next Newsletter via Research articles are subject to approval. Deadlines: For the March issue: 1 st February For the October issue: 15 September Note to Subscribers: Please us for any inquiries or to update your contact information. Το Ενηµερωτικό ελτίο εκδίδεται κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Στοχεύει στην ενηµέρωση των µελών µας σχετικά µε έρευνα, συνέδρια, εκδόσεις και άλλα. Είστε ευπρόσδεκτοι να µας στείλετε το δικό σας υλικό για πρόσφατα ερευνητικά σας προγράµµατα, εκδόσεις, βιβλιοκριτικές, αλλά και ενηµέρωση για προγράµµατα και εκδηλώσεις που γνωρίζετε. Μπορείτε να µας στείλετε το υλικό σας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Άρθρα που υποβάλλονται υπόκεινται σε έγκριση από την συντακτική οµάδα. Προθεσµίες: Για το τεύχος Μαρτίου: 1 η Φεβρουαρίου Για το τεύχος Οκτωβρίου: 15 Σεπτεµβρίου Σηµείωση προς µέλη: Παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή για να µας ενηµερώσετε για αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας σας. Upcoming Events Conferences April 2013 Early Medieval Interdisciplinary Conference Series (EMICS): Stasis in the Medieval World, at the Institute of Archaeology, UCL This conference approaches the theme of stasis in the broadest possible terms, from the early Anglo-Saxon period to the late medieval. Papers will seek to establish what really did remain static in the medieval period, and how the political and cultural upheavals generated stasis in the form of deadlock or preservation of traditions. The validity of the terms stasis and transition will be discussed, as well as current perceptions of medieval studies as Προσεχείς Εκδηλώσεις Συνέδρια Απριλίου 2013 Early Medieval Interdisciplinary Conference Series (EMICS): «Stasis in the Medieval World», στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας. Το συνέδριο αυτό προσεγγίζει το θέµα της στάσης στους ευρύτερους δυνατούς όρους, ξεκινώντας από την πρώιµη αγγλοσαξονική περίοδο µέχρι τον ύστερο µεσαίωνα. Στις παρουσιάσεις θα καταβληθεί προσπάθεια να προσδιοριστεί το τι ακριβώς παρέµενε στατικό στους µεσαιωνικούς χρόνους και πώς οι πολιτικές και πολιτισµικές αναταραχές και ζυµώσεις δηµιούργησαν τη στάση υπό τη µορφή αδιεξόδου ή διατήρησης της

3 themselves static, and the effects of disciplinary constraints. For enquiries and registration please contact: May th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo The Congress is an annual gathering of more than 3,000 scholars interested in Medieval Studies. It features more than 550 sessions of papers, panel discussions, roundtables, workshops, and performances. There are also some 90 business meetings and receptions sponsored by learned societies, associations, and institutions. The exhibits hall boasts nearly 70 exhibitors, including publishers, used book dealers, and purveyors of medieval sundries. The Congress lasts three and a half days, extending from Thursday morning until Sunday at noon. Information: May 2013 The 2013 Edinburgh University Seventh Century Colloquium: "The Seventh Century: Continuity or Discontinuity?" The general theme of this conference will be an examination of whether the seventh century can be studied as a unit across regions or whether the period represents a break in the longue durée. What was the level of discontinuity between the long sixth and long eighth centuries? These questions and many more will be discussed at the Edinburgh University Seventh Century Colloquium, a two-day interdisciplinary conference for postgraduate students and early career researchers. The colloquium brings together scholars from different disciplines studying the seventh century in order to promote discussion and the cross-fertilisation of ideas. παράδοσης. Η εγκυρότητα των όρων «στάσις» ( stasis ) και «µετάβαση» ( transition ) θα συζητηθεί, όπως επίσης και οι σύγχρονες αντιλήψεις των µεσαιωνικών σπουδών ως «στατικές» οι ίδιες, και το αποτέλεσµα που έχουν στους διεπιστηµονικούς περιορισµούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, επικοινωνήστε στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Μαΐου ο ιεθνές Συνέδριο Μεσαιωνικών Σ ουδών, Western Michigan University, Καλαµαζού Το διεθνές συνέδριο του Καλαµαζού αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα ετήσια συνέδρια στον τοµέα των µεσαιωνικών σπουδών, όπου συναθροίζονται περισσότεροι από 3000 µελετητές κάθε χρόνο. Το συνέδριο διαρκεί 4 µέρες, από Πέµπτη µέχρι Κυριακή και περιλαµβάνει περισσότερα από 550 συνεδρίες καλύπτοντας ένα µεγάλο εύρος θεµάτων, εργαστήρια, παραστάσεις, εκθέσεις βιβλίων κι άλλες εκδηλώσεις. Πληροφορίες: Μαΐου 2013 The 2013 Edinburgh University Seventh Century Colloquium: «Ο Έβδοµος Αιώνας: Συνέχεια ή ασυνέχεια;» Το γενικό θέµα αυτού του συνεδρίου θα είναι η εξέταση του κατά πόσο ο έβδοµος αιώνας µπορεί να µελετηθεί ως µια οµάδα/ενότητα διά µέσου των περιοχών ή εάν η περίοδος αντιπροσωπεύει ένα διάκενο µακροπρόθεσµα (longue durée). Ποιος ήταν ο βαθµός ασυνέχειας ανάµεσα στον µακρόχρονο έκτο και τον µακρόχρονο όγδοο αιώνα; Αυτά τα ερωτήµατα, και πολλά άλλα, θα συζητηθούν στο Συνέδριο του Έβδοµου Αιώνα στο Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου, ένα διήµερο διεπιστηµονικό συνέδριο για

4 It will explore how wider perspectives can be used to formulate new approaches to source material, drawing out fresh perspectives on both the familiar and unfamiliar. More information at: 30 May 1 June rd CEMS International Graduate Conference: Tradition and transformation: Dissent and Consent in the Mediterranean, Budapest The Center for Eastern Mediterranean Studies (CEMS) at Central European University, and its junior members organize this two day conference, which intends to explore a broad spectrum of aspects regarding the appropriation and transformation of cultural and religious traditions that informed the spiritual and intellectual struggles and changes in the Mediterranean from Late Antiquity to the Early Modern period. Graduate students of Late Antique, Islamic, Jewish, Byzantine, Western Medieval, Ottoman studies as well as students in the field of philosophy, theology, history of religion, sociology of religion, anthropology, etc., are invited to present their research on particular themes that reflect and address the complex formation and development of cultural, intellectual and religious identities in the Mediterranean. Further information: June 2013 Interdisciplinary conference: "Sensing the Sacred: Religion and the Senses, ", University of York Religion has always been characterized as much by embodied experience as by abstract theological dispute. From the sounds of the adhān (the Islamic call to prayer), to the smell of incense in the Hindu Pūjā (a ritual offering to the deities), the visual emblem of the cross in the Christian tradition, and the ascetic µεταπτυχιακούς φοιτητές και µελετητές σε πρώιµο στάδιο. Το συνέδριο συγκεντρώνει επιστήµονες από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία που µελετούν τον έβδοµο αιώνα µε σκοπό να προωθηθεί η συζήτηση και η διασταύρωση ιδεών. Θα εξερευνηθεί το πώς ευρύτερες προοπτικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να σχηµατοποιηθούν νέες προσεγγίσεις στο πρωτογενές υλικό, καταλήγοντας σε φρέσκιες προοπτικές τόσο του οικείου όσο και του ανοικείου. Περισσότερες πληροφορίες: 30 Μαΐου 1 Ιουνίου ο ιεθνές Μετα τυχιακό Συνέδριο του CEMS: Tradition and transformation: Dissent and Consent in the Mediterranean, Βουδα έστη Το διήµερο αυτό συνέδριο προτίθεται να διερευνήσει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που αφορούν την υιοθέτηση και τη µετεξέλιξη των πολιτιστικών και θρησκευτικών παραδόσεων, που συσχετίζονται µε τους πνευµατικούς αγώνες και τις αλλαγές στην περιοχή της Μεσογείου από την ύστερη αρχαιότητα ως την Αναγεννησιακή περίοδο. Μεταπτυχιακοί φοιτητές της Ύστερης Αρχαιότητας, Ισλαµικών, Εβραϊκών, Βυζαντινών, υτικών Μεσαιωνική, και Οθωµανικών σπουδών καθώς και φοιτητές στον τοµέα της φιλοσοφίας, της θεολογίας, της ιστορίας της θρησκείας, της κοινωνιολογίας της θρησκείας, της ανθρωπολογίας, κλπ., καλούνται να παρουσιάσουν την έρευνά τους σε συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν το σύνθετο σχηµατισµό και την ανάπτυξη των πολιτιστικών, πνευµατικών και θρησκευτικών ταυτοτήτων στην περιοχή της Μεσογείου. Πληροφορίες: Ιουνίου 2013 ιε ιστηµονικό συνέδριο: «Ανιχνεύοντας το ιερό: Θρησκεία και οι αισθήσεις, », Πανε ιστήµιο του York

5 practices of Theravada Buddhism, sensation is integral to a range of devotional practices. At the same time, the history of many faiths is characterized by an intense suspicion of the senses and the pleasures they offer. This international, interdisciplinary conference, to be held at the University of York from 21 to 22 June 2013, will bring together scholars working on the role played by the senses in the experience and expression of religion and faith in the pre-modern world. More information: gthesacred/ June 2013 International Conference "Hercules: a hero for all ages", University of Leeds The conference aims to explore the potential for a large-scale project on the reception of the ancient Greek hero Herakles in postclassical culture. The idea arises from the recent monograph Herakles in Routledge s Gods and Heroes in the Ancient World series by Emma Stafford (University of Leeds), the final chapter of which sketches Herakles- Hercules development from late antiquity to the present day. It will bring together scholars from a wide range of disciplines including medieval and later European history, art history, literature, drama and music with a view not only to scoping the extent of Hercules significance as a cultural figure, but also to provoking discussion of methodological approaches which might inform a bigger project. More info at: hercules_conference_ June 2013 CREMS: "Sin and Salvation in Reformation England", The Shakespeare Institute, Stratfordupon-Avon Sin and Salvation were the two central Η θρησκεία ανέκαθεν χαρακτηρίζεται τόσο από ενσώµατη εµπειρία όσο και από θεωρητική θεολογική συζήτηση. Από τους ήχους του adhān (το ισλαµικό κάλεσµα για προσευχή), στη µυρωδιά λιβανιού στο ινδικό Pūjā (µια αναθηµατική τελετή στους θεούς), το παραστατικό/οπτικό έµβληµα του σταυρού στη χριστιανική παράδοση, και τις ασκητικές πρακτικές του βουδισµού Theravada, η αίσθηση είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του πεδίου των αφιερωµατικών πρακτικών. Την ίδια στιγµή, η ιστορία πολλών πίστεων χαρακτηρίζεται από µια έντονη δυσπιστία των αισθήσεων και των απολαύσεων που προσφέρουν. Αυτό το διεθνές, διεπιστηµονικό συνέδριο, θα συγκεντρώσει µελετητές που ασχολούνται µε τον ρόλο που παίζουν οι αισθήσεις στην εµπειρία και την έκφραση της θρησκείας και της πίστης στον αρχαίο κόσµο. Περισσότερες πληροφορίες: gthesacred/ Ιουνίου 2013 ιεθνές Συνέδριο Ηρακλής: ένας ήρωας για όλες τις ε οχές, Πανε ιστήµιο του Leeds Το συνέδριο στοχεύει στην εξερεύνηση της πιθανότητας ενός ερευνητικού έργου µεγαλύτερης κλίµακας στην πρόσληψη του αρχαίου Έλληνα ήρωα Ηρακλή στον µετακλασικό πολιτισµό. Η ιδέα προκύπτει από την πρόσφατη µονογραφία Ηρακλής στην εκδοτική σειρά Routledge Gods and Heroes in the Ancient World από την Emma Stafford (Πανεπιστήµιο του Leeds), στο τελευταίο κεφάλαιο της οποίας σκιαγραφείται η εξέλιξη της µορφής του Ηρακλή από την ύστερη αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Θα συγκεντρώσει µελετητές από µια ευρεία γκάµα επιστηµονικών πεδίων συµπεριλαµβανοµένων της µεσαιωνικής και ύστερης ευρωπαϊκής ιστορίας, της ιστορίας της τέχνης, της λογοτεχνίας, του θεάτρου και της µουσικής µε σκοπό όχι µόνο την επισκόπηση του βαθµού της σηµασίας του Ηρακλή ως

6 religious preoccupations of men and women in sixteenth century England, and yet the reformation fundamentally reconfigured the theological, intellectual, social and cultural landscape in which these two conceptual landmarks were sited. The abolition of purgatory, the ending of intercessory prayer, the rejection of works of supererogation and the collapse of the medieval economy of salvation meant that it was impossible for attitudes, hopes, fears and expectations about sin and salvation to survive the reformation unchanged. This conference will explore some of the transformations and permutations which the concepts of sin and salvation underwent over the course of the Reformation in England, as well as the practical consequences of these changes as lived. Sin and Salvation in Reformation England is a major multi-disciplinary conference, hosted by the University of Birmingham s Centre for Reformation and Early Modern Studies (CREMS) with the generous support of the Leverhulme Trust. Further information: ollege-artslaw/history/sin-and-salvation- CFP.pdf 1-4 July 2013 International Medieval Congress, Leeds The International Medieval Congress (IMC) is organised and administered by the Institute for Medieval Studies (IMS). Since its start in 1994, the Congress has established itself as an annual event with an attendance of over 1,700 medievalists from all over the world. It is the largest conference of its kind in Europe. This year's Congress will take place between 1-4 July. The specific special thematic strand for 2013 is 'Pleasure'. Pleasure is a universal human experience, but its components, evaluation, and meaning, and the contexts in πολιτισµικής φιγούρας, αλλά και την πρόκληση συζήτησης µεθοδολογικών προσεγγίσεων που ενδεχοµένως να πληροφορήσει ένα µεγαλύτερο ερευνητικό έργο. Περισσότερες πληροφορίες: hercules_conference_ Ιουνίου 2013 CREMS: «Αµαρτία και σωτηρία στην αναδιαµορφωµένη Αγγλία», The Shakespeare Institute, Stratford-upon-Avon Η Αµαρτία και η Σωτηρία ήταν οι δύο κεντρικές θρησκευτικές απασχολήσεις των ανδρών και των γυναικών της Αγγλίας του 16 ου αιώνα και όµως η αναδιαµόρφωση ουσιαστικά επαναβεβαίωσε το θεολογικό, πνευµατικό, κοινωνικό και πολιτισµικό τοπίο στο οποίο αυτά τα δύο θεµελιώδη ορόσηµα ήταν τοποθετηµένα. Η κατάργηση του καθαρτηρίου, το τέλος της µεσολαβητικής προσευχής, η απόρριψη των έργων του πλεονασµού και η κατάρρευση της µεσαιωνικής οικονοµίας της σωτηρίας σήµαινε ότι ήταν αδύνατο για συµπεριφορές, ελπίδες, φόβους και προσδοκίες για την αµαρτία και τη σωτηρία για να επιβιώσουν από την αναδιαµόρφωση χωρίς να αλλάξουν. Αυτό το συνέδριο θα εξερευνήσει κάποιους από τους µετασχηµατισµούς και τις µεταλλαγές στις οποίες οι έννοιες της αµαρτίας και της σωτηρίας είχαν υποβληθεί κατά την πορεία της Αναδιαµόρφωσης στην Αγγλία, όπως επίσης και τις πρακτικές συνέπειες αυτών των αλλαγών όπως τις έζησαν. «Η Αµαρτία και η Σωτηρία στην Αγγλία της Αναδιαµόρφωσης» είναι ένα µείζον διεπιστηµονικό συνέδριο, το οποίο φιλοξενεί το Κέντρο για την Αναδιαµόρφωση και τις πρώιµες σύγχρονες σπουδές (CREMS) του Πανεπιστηµίου του Birmingham µε την ευγενική προσφορά του Leverhulme Trust. Πληροφορίες:

7 which it is, or is not, a legitimate feeling and form of behaviour vary according to cultures and among individuals. Pleasure can be brought on by sensory stimulation, by aesthetic appreciation, by practising an activity, by sharing a common experience with others - or even all of these together (as in the case of the experience of sexual love). The crucial importance of pleasure in medieval living as well as its multiple facets, constitute the reasons why the IMC has chosen for its special thematic focus for The academic programme features a total of 472 sessions and round table discussions, with 1550 actively involved participants as well as a wide range of concerts, performances, readings, excursions, book fairs and associated events. Further information: ml 4 7 July 2013 The Thirteenth Biennial Early Book Society Conference, "Networks of Influence: Readers, Owners, and Makers of MSS and Printed Books, " at St Andrews University The thirteenth biennial EBS conference, hosted by Margaret Connolly and Julian Luxford, will be held at St Andrews University from July 4 to July 7, 2013, with an optional trip to Edinburgh collections and other sites of interest in the area scheduled for July 8. Special exhibitions put on for the Early Book Society conference will feature collections at St Andrews and also at the National Library of Scotland which houses the Bohun Psalter, the Murthly Hours, the Auchinleck manuscript and one of two extant illustrated MSS of Nicholas Love's Mirror of the Blessed Life. The latter exhibition will be organized by Kenneth Dunn, Curator of MSS, at the NLS. The theme of the conference may be as narrowly or broadly interpreted as necessary; "networks" could allude to an affinity, ollege-artslaw/history/sin-and-salvation- CFP.pdf 1-4 Ιουλίου 2013 ιεθνές Μεσαιωνικό Συνέδριο, Leeds Το ιεθνές Μεσαιωνικό Συνέδριο (IMC) διοργανώνεται και διεξάγεται από το Ινστιτούτο Μεσαιωνικών Σπουδών (IMS) του Πανεπιστηµίου του Leeds. Από το ξεκίνηµά του το 1994, το Συνέδριο έχει εγκαθιδρυθεί ως ένας ετήσιος θεσµός µε τη συµµετοχή περισσοτέρων από 1700 µεσαιωνολόγων από όλο τον κόσµο. Αποτελεί το µεγαλύτερο συνέδριο του είδους του στην Ευρώπη. Φέτος, το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί µεταξύ 1-4 Ιουλίου, µε ειδική θεµατική την «Απόλαυση». Η απόλαυση είναι µια παγκόσµια ανθρώπινη εµπειρία, αλλά τα συστατικά, η αξιολόγηση, και η σηµασία της, και τα πλαίσια στα οποία είναι, ή δεν είναι, ένα νόµιµο συναίσθηµα και µορφή συµπεριφοράς ποικίλλουν ανάλογα µε την κάθε κουλτούρα και µεταξύ κάθε ατόµου. Την απόλαυση µπορεί να επιφέρει η αισθητηριακή διέγερση, η αισθητική εκτίµηση, η πραγµατοποίηση µιας δραστηριότητας, η ανταλλαγή µια κοινής εµπειρίας µε τους άλλους - ή ακόµη και όλα αυτά µαζί (όπως στην περίπτωση της εµπειρίας του έρωτα). Η καθοριστική σηµασία της ευχαρίστησης στη µεσαιωνική ζωή, καθώς και οι πολλαπλές όψεις της αποτελούν τους λόγους για τους οποίους το φετινό Συνέδριο την έχει επιλέξει για την ειδική θεµατική της εστίαση για το Το Συνέδριο θα περιλαµβάνει 472 συνεδρίες και συζητήσεις, µε 1550 ενεργούς συµµετέχοντες, καθώς και ένα µεγάλο εύρος δραστηριοτήτων όπως µουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκδροµές, εκθέσεις βιβλίων και άλλα. Πληροφορίες: ml

8 friendships, communities, secular or religious or both, for example, while "influence" could be orthodox, heretical, royal, individual and so on. "Networks" might allude further to collectors or cataloguers of medieval MSS or of related libraries. The conference is open to all EBS members. Further information: July 2013 Third Biennial Conference of the Society for the Medieval Mediterranean, "Trade, Travel and Transmission in the Medieval Mediterranean", Churchill College, University of Cambridge This three-day inter-disciplinary conference will bring scholars together to explore the interaction of the various peoples, societies, faiths and cultures of the medieval Mediterranean, a region which had been commonly represented as divided by significant religious and cultural differences. The objective of the conference is to highlight the extent to which the medieval Mediterranean was not just an area of conflict but also a highly permeable frontier across which people, goods and ideas crossed and influenced neighbouring cultures and societies. Lectures Colloquium Studiorum Byzantinorum of the Interdepartmental Postgraduate Programme in Byzantine Studies, University of Cyprus: 3 April 2013 Anna Christidou (Post-doctoral Research Fellow, Central European University, Centre for Eastern Mediterranean Studies, Hungary), Marshalling the Defences : Imperial Imagery and Renovatio Imperii in Late Byzantine Albania. 4 7 Ιουλίου ο ιετές Συνέδριο του Early Book Society, «ίκτυα ε ιρροής: Αναγνώστες, ιδιοκτήτες και δηµιουργοί Χειρογράφων και έντυ ων βιβλίων, » στο Πανε ιστήµιο του St Andrews. Το 13 ο διετές συνέδριο του EBS, το οποίο φιλοξενούν οι Margaret Connolly και Julian Luxford, θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήµιο του St Andrews από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου 2013 µε µια προαιρετική εκδροµή στις συλλογές του Εδιµβούργου και άλλα αξιοθέατα της περιοχής προγραµµατισµένα για τις 8 Ιουλίου. Ειδικές εκθέσεις θα παρουσιάζουν συλλογές στο St Andrews και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σκωτίας που στεγάζει το Ψαλτήριο Bohun και τις Murthly Hours, το χειρόγραφο Auchinleck και ένα από τα δύο σωζόµενα εικονογραφηµένα χειρόγραφα του Mirror of the Blessed Life του Nicholas Love. Η τελευταία έκθεση θα διοργανωθεί από τον Kenneth Dunn, διευθυντή των Χειρογράφων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σκωτίας. Το θέµα του συνεδρίου µπορεί να ερµηνευτεί όσο στενά ή όσο ευρέως γίνεται τα «δίκτυα» µπορούν να υπαινίσσονται µια σχέσεις, φιλίες, κοινότητες, κοσµικές ή εκκλησιαστικές ή και τα δύο για παράδειγµα, και «επιρροή» µπορεί να είναι ορθόδοξη, αιρετική, βασιλική, ατοµική και τα λοιπά. Τα «δίκτυα» µπορούν να συνδέονται περαιτέρω µε συλλέκτες ή καταλόγους των µεσαιωνικών χειρογράφων ή σχετικών βιβλιοθηκών. Το συνέδριο είναι ανοικτό σε όλα τα µέλη του EBS. Πληροφορίες: Ιουλίου 2013 Τρίτο διετές συνέδριο του Society for the Medieval Mediterranean, "Trade, Travel and Transmission in the Medieval Mediterranean", Churchill College, University of Cambridge Αυτό το τριήµερο διεπιστηµονικό συνέδριο θα συγκεντρώσει µελετητές για να εξερευνήσουν την αλληλεπίδραση διάφορων ανθρώπων,

9 17 April 2013 Nikos Tsivikis (Research Center for Anatolian Civilizations, Koç University, Constantinople/Istanbul) The Basilica of the theatre of Messene and some considerations on the chronological and geographical limits of Early Byzantine architectural planning. Exhibitions 23 January 14 April 2013: Garden and Paradise. Μetaphor and Reality On the occasion of the release of the diary for 2013 entitled "Garden and Paradise. Metaphor and Reality", an exhibition under the same title is presented at the Byzantine and Christian Museum, in the basement hall of the newly renovated Building of the Duchess of Plaisance. On display are selected objects from the Museum s Collections. The fertile natural environment, the freshness of the water, the fragrant flowers and the rich fauna have always inspired artists. In the objects dated from the Byzantine and Post-Byzantine era and presented in the diary and the exhibition, one can see iconographic themes linked to the concept of Paradise / Heaven and its multi-symbolism that of the enclosed garden, of the tree of life, of the spurting fountain, source of life and wisdom. The paradisal landscapes in Byzantine art, which recall the wonderful imperial or monastic Byzantine gardens, will be the starting point of the landscape architectural study to reshape the garden that surrounds the Byzantine Museum. Further info: 66 κοινωνιών, θρησκειών και πολιτισµών της µεσαιωνικής Μεσογείου, µια περιοχή που είχε συχνά αναπαρασταθεί ως χωρισµένη από σηµαντικές θρησκευτικές και πολιτισµικές αλλαγές. Στόχος του συνεδρίου είναι να υπογραµµίσει την έκταση στην οποία η µεσαιωνική Μεσόγειος δεν ήταν απλώς ένα πεδίο σύγκρουσης αλλά επίσης και ένα υψηλά διαπερατό σύνορο διαµέσου του οποίου άνθρωποι, προϊόντα και ιδέες διασταυρώθηκαν και επηρέασαν γειτονικές κουλτούρες και κοινωνίες. ιαλέξεις Colloquium Studiorum Byzantinorum του ιατµηµατικού Μετα τυχιακού Προγράµµατος Βυζαντινών Σ ουδών, Πανε ιστήµιο Κύ ρου: 3 Απριλίου 2013 Άννα Χριστίδου (Post-doctoral Research Fellow, Central European University, Centre for Eastern Mediterranean Studies, Hungary), «Marshalling the Defences : Imperial Imagery and Renovatio Imperii in Late Byzantine Albania». 17 Απριλίου 2013 Νίκος Τσιβίκης (Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικών Πολιτισµών, Πανεπιστήµιο Koç, Κωνσταντινούπολη), Βυζαντινών Σ ουδών, Πανε ιστήµιο Κύ ρου: «Η Βασιλική του θεάτρου της Μεσσήνης και µερικές σκέψεις για τα χρονολογικά και τοπογραφικά όρια στις οικοδοµικές τεχνικές του Πρώιµου Βυζαντίου» Εκθέσεις 23 Ιανουαρίου 14 Απριλίου 2013: «Κήπος και Παράδεισος. Μεταφορά και Πραγµατικότητα» Το θέµα του ηµερολογίου του 2013 και της µικρής αυτής έκθεσης που το συνοδεύει,

10 συνδέεται µε τη µελέτη διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Βυζαντινού και Χριστιανικού Mουσείου. Mέσα από τα επιλεγµένα αντικείµενα που παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή, ο επισκέπτης αναζητά τον Παράδεισο H βυζαντινή κοσµοθεωρία για τη φύση, τους κήπους, τις πηγές αποτέλεσε την αφετηρία της µελέτης για τη διαµόρφωση των κήπων του Bυζαντινού Mουσείου. Οι περιγραφές του φυσικού τοπίου στα ρητορικά βυζαντινά κείµενα, πολύτιµες φιλολογικές µαρτυρίες, βοηθούν στην προσέγγιση της έννοιας του Παραδείσου και των πολλαπλών συµβολισµών του του περίκλειστου κήπου, του δένδρου της ζωής, της αναβλύζουσας κρήνης, πηγής ζωής και σοφίας. Τα παραδεισένια τοπία στη βυζαντινή τέχνη ανακαλούν τους βυζαντινούς περικαλλείς αυτοκρατορικούς ή µοναστηριακούς κήπους. Περαιτέρω πληροφορίες: 66 Call for Papers Deadline: 30 April 2013 ICGRBS 2013: International Conference on Greek, Roman and Byzantine Studies, Malaga, Spain, November 2013 The XXXIV. International Conference on Greek, Roman and Byzantine Studies aims to bring together leading academic scientists, researchers and scholars to exchange and share their experiences and research results about all aspects of Greek, Roman and Byzantine Studies, and discuss the practical challenges encountered and the solutions adopted. Online Paper Submission: Full-length Papers, Short Papers, Posters and Abstracts are invited that address the themes and topics for the conference, including Προθεσµία: 30 Α ριλίου 2013 ICGRBS 2013: ιεθνές συνέδριο για τις Ελληνικές, Ρωµαϊκές και Βυζαντινές Σ ουδές, Μαλάγα, Ισ ανία, Νοεµβρίου 2013 Το 24 ο ιεθνές Συνέδριο για τις Ελληνικές, Ρωµαϊκές και Βυζαντινές Σπουδές στοχεύει στο να συγκεντρώσει διακεκριµένους ακαδηµαϊκούς επιστήµονες, ερευνητές και µελετητές για να ανταλλάξουν και να µοιραστούν τις εµπειρίες και τα ερευνητικά τους αποτελέσµατα σχετικά µε όλες τις πλευρές των Ελληνικών, Ρωµαϊκών και βυζαντινών σπουδών και να συζητήσουν τις πρακτικές προκλήσεις που συναντούν και τις λύσεις που υιοθετούν. Υ οβολή αρουσιάσεων µέσω διαδικτύου: Μεγάλες ή σύντοµες παρουσιάσεις, αφίσες και συνόψεις είναι ευπρόσδεκτες εφόσον

11 figures, tables and references of novel research material. Important Dates: Paper submission: April 30, 2013 Final paper submission and authors' registration: June 30, 2013 Further information: laga/icgrbs/ αναφέρονται σε θέµατα και ζητήµατα του συνεδρίου, συµπεριλαµβανοµένων σχέδια, πίνακες και αναφορές νέου ερευνητικού υλικού. Σηµαντικές Ηµεροµηνίες: Υποβολή παρουσιάσεων: 30 Απριλίου 2013 Τελική υποβολή παρουσιάσεων και εγγραφή συγγραφέων: 30 Ιουνίου 2013 Πληροφορίες: laga/icgrbs/ Call for Contributions Porphyra XIX Homo Byzantinus Deadline 15/5/2013 Inspired by the notorious Uomo bizantino by Guglielmo Cavallo (published by Laterza in 1992) and by the works of Alexander Kazhdan, especially People and power in Byzantium, Porphyra's next issue will deal with the main social and anthropological aspects related to the prototype of the Byzantine Man. The issue will endeavour to encompass the main and most representative characters within Byzantine society. The aim is to define behavioural patterns belonging to the Homo Byzantinus, according to both age and social setting. Emperors, friars, soldiers and writers, for instance, are key figures that enable us to understand Byzantine society from an anthropological perspective. Whoever is willing to contribute is kindly requested to inform us by, and not later than, the 15th of May From now on, Porphyra will be a peer-review magazine. To apply, you will need to send the entire article (not just an abstract or proposal), which the editors will have to approve. Respect of the publishing rules is conditio sine qua non for your article to be accepted. As in the previous issue (XVIII), reviews can also be sent, and if approved by the editors, Porphyra XIX «Homo byzantinus» Προθεσµία 15 Μαΐου 2013 Στο επόµενο τεύχος θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν οι συµπεριφορές του «homo byzantinus» κατά τη διάρκεια διαφορετικών εποχών, καθώς και σε διάφορες κοινωνικές διεπαφές. Πρόσωπα όπως ο αυτοκράτορας, ο µοναχός, ο στρατιώτης, ο συγγραφέας, για να αναφέρουµε µερικά µόνο παραδείγµατα, είναι πολύ σηµαντικά για την κατανόηση της βυζαντινής κοινωνίας µέσα από τη µατιά της κοινωνικής επιστήµης. Όποιος ενδιαφέρεται να αποστείλει ανακοίνωση παρακαλείται όπως το πράξει εντός, και όχι πέραν, της 15 ης Μαΐου Από το τρέχον τεύχος η Πορφύρα θα γίνει ένα επιστηµονικό περιοδικό peer-review. εν θα είναι πλέον αρκετή µία πρόταση ή περίληψη, αλλά θα είναι απαραίτητη η αποστολή ολόκληρου του άρθρου, το οποίο κατόπιν θα τύχει αξιολόγησης, για δηµοσίευση ή όχι, από τη συντακτική οµάδα του περιοδικού. Ο σεβασµός στους εκδοτικούς κανόνες, που βρίσκονται στο τέλος της σελίδας, είναι sine qua non, προκειµένου να γίνει αποδεκτό ή όχι το άρθρο. Ήδη από το τεύχος XVIII είναι δυνατή η αποστολή βιβλιοκρισιών/βιβλιοπαρουσιάσεων που θα δηµοσιεύονται, αφού εγκριθούν από τη

12 will be published in the relevant section of Porphyra. Article submissions: Reviews submissions: συντακτική οµάδα, στη σχετική στήλη της Πορφύρας. Αποστολή των άρθρων στο: Αποστολή βιβλιοκρισιών στο: SNBMS News The Student Network for Byzantine and Medieval Studies (S.N.B.M.S.) was founded in September 2012 in Nicosia, Cyprus, as an initiative of postgraduate students and alumni of the Interdepartmental Postgraduate Programme in Byzantine Studies of the University of Cyprus, with the aim to promote the study of the Byzantine and the Medieval world and to create an online networking community for young scholars. The response to our initiative from fellow scholars was and is very warm and we would like to thank all those who support it. We now have more than 400 followers in our Facebook and Academia.edu pages as well as a fast growing list of subscribers to our website. As of November 2012, SNBMS is affiliated with Porphyra, the first online Italian journal dedicated exclusively in Byzantine Studies. You can visit Porphyra's website at: You can also find them on Facebook. Το Φοιτητικό ίκτυο για τις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές (Φ..Β.Μ.Σ) ιδρύθηκε το 2012 στη Λευκωσία µε πρωτοβουλία των µεταπτυχιακών φοιτητών και αποφοίτων του ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στις Βυζαντινές Σπουδές του Πανεπιστηµίου Κύπρου, µε σκοπό την προώθηση και προβολή της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας και τη δηµιουργία µιας διαδικτυακής κοινότητας για όλους τους νέους ερευνητές και φοιτητές. Η ανταπόκριση στην πρωτοβουλία µας ήταν και είναι πολύ θερµή και θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους αυτούς που την υποστηρίζουν. Αυτή τη στιγµή η παρουσία µας στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Academia.edu έχει τραβήξει το ενδιαφέρον περισσοτέρων από 400 ατόµων, ενώ έχουµε µια συνεχώς αυξανόµενη λίστα επαφών εγγεγραµµένων µέσω της ιστοσελίδας µας. Από το Νοέµβριο του 2012, το Φοιτητικό ίκτυο Μεσαιωνικών και Βυζαντινών Σπουδών ξεκίνησε µια συνεργασία µε την Πορφύρα, το πρώτο διαδικτυακό ιταλικό περιοδικό αφιερωµένο αποκλειστικά στις Βυζαντινές Σπουδές. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού στη διεύθυνση: Επίσης, δείτε τη σελίδα τους στο Facebook.

13 BYZANTINE STUDIES IN CYPRUS Interdepartmental Postgraduate Programme in Byzantine Studies, University of Cyprus ιατµηµατικό Μετα τυχιακό Πρόγραµµα Βυζαντινών Σ ουδών, Πανε ιστήµιο Κύ ρου The Department of Byzantine and Modern Greek Studies and the Department of History and Archaeology offer a joint specialised postgraduate programme in Byzantine Studies leading to an MA and/or PhD degree. The goal of the programme is to promote interdisciplinary approaches in the various fields of Byzantine Studies. More specifically, the programme aims at a multilevel and multifaceted study of Byzantine culture that combines the various theoretical and practical methodological tools of Philology, History, History of Art and Archaeology. In this way, the historical phenomenon "Byzantium" is firmly placed within the broader geographical framework of Medieval Europe and the Middle East. The programme is run by members of the two Departments in the following fields of specialisation: Byzantine Language and Literature, Byzantine History, Medieval History, Byzantine and Post-Byzantine Art and Archaeology. Moreover, seminars may be offered by members of the University's academic staff in related fields (e.g. Ancient History, Classical Philology, Ottoman and Islamic Studies, Theory of Literature, Historical Linguistics) or by visiting professors. Learn more about IPPBS at: Τα τµήµατα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕ) και Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΙΣΑ) του Πανεπιστηµίου Κύπρου παρέχουν κοινό εξειδικευµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα στις Βυζαντινές Σπουδές σε δύο επίπεδα: δίπλωµα µάστερ και διδακτορικό δίπλωµα. Στόχος του προγράµµατος είναι η προώθηση της διεπιστηµονικής προσέγγισης στα γνωστικά πεδία των Bυζαντινών Σπουδών. Ειδικότερα, το πρόγραµµα στοχεύει σε µια πολύπλευρη και πολυπρισµατική µελέτη του βυζαντινού πολιτισµού, η οποία να συνδυάζει τα ποικίλα θεωρητικά, πρακτικά και µεθοδολογικά εργαλεία της Φιλολογίας, της Iστορίας, της Iστορίας της Tέχνης και της Aρχαιολογίας. Με τον τρόπο αυτό συνδέεται το ιστορικό φαινόµενο «Βυζάντιο» µε τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της µεσαιωνικής Ευρώπης και της Mέσης Ανατολής. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού των Τµηµάτων BNE και IΣA στις ειδικότητες: Βυζαντινή Φιλολογία, Βυζαντινή Ιστορία, Μεσαιωνική Ιστορία, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία. Επίσης είναι δυνατό να προσφέρονται σεµινάρια από µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Πανεπιστηµίου Κύπρου συναφών ειδικοτήτων ή από επισκέπτες καθηγητές. Περισσότερες πληροφορίες για το ΜΠΒΣ:

14 UCY Research News, Ερευνητικά Νέα ΠΚ, Recent Conferences October 2012 International Conference: The Archaeology of Late Antique and Byzantine Cyprus (4 th 12 th centuries AD): Recent Research and New Discoveries. Organized by Prof. Demetrios Michaelides and Assist. Prof. Maria Parani, held at the Archaeological Research Unit, Nicosia November 2012 International workshop: Theodore II Laskaris ( ), author and emperor: Historical and cultural interconnections in the Eastern Mediterranean of the thirteenth century. Organized by: Prof. Panagiotis Agapitos (University of Cyprus) and Prof. Dimiter Angelov (Harvard University). Held at the Greenhouse for Visual Culture, Nicosia. Τhe conference featured a performance of selected sources: The Voices of the Texts: Readings from selected works of Theodore Laskaris and from The Tale of Livistros and Rodamne. Πρόσφατα Συνέδρια Οκτωβρίου 2012 ιεθνές Συνέδριο: Η Αρχαιολογία της Κύ ρου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τη Βυζαντινή Ε οχή (4 ος 12ος αι. µ.χ.): Σύγχρονη Έρευνα και Νέες Ανακαλύψεις. ιοργανωτές: Καθ. ηµήτριος Μιχαηλίδης και Επικ. Καθ. Μαρία Παρανή. Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας στη Λευκωσία Νοεµβρίου 2012 ιεθνές Βυζαντινολογικό Συµπόσιο: Θεόδωρος Β Λάσκαρης ( ), συγγραφέας και αυτοκράτορας: Ιστορικές και ολιτιστικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο του 13 ου αιώνα. ιοργανωτές: Καθ. Παναγιώτης Αγαπητός (Πανεπιστήµιο Κύπρου) και Καθ. Dimiter Angelov (Harvard University). Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στο Φυτώριο Εικαστικής Καλλιέργειας στη Λευκωσία. Participation at IMC Leeds Two of our graduate students will present papers at this year s International Medieval Congress: ύο διδακτορικές µας φοιτήτριες θα συµµετέχουν φέτος στο ιεθνές Μεσαιωνολογικό Συνέδριο: Tuesday 2 July 2013: Session 516: Purity and Pleasure: The Lives of Byzantine Clerics and Saints Andria Andreou, Suffering for Salvation: The Saint as a Scapegoat Thursday 4 July 2013: Session 1512: A Dream Come True?: Landscapes of the Imagination Efthymia Priki, Pleasure, Terror, and Spatial Aesthetics in Erotic Dream Narratives

15 Graduate UCY PhD Theses ιδακτορικές ιατριβές Andria Andreou, PhD Candidate / Άνδρια Ανδρέου, Υποψήφια ιδάκτωρ Current PhD Thesis: Holy Doubles (Saintly couples) (general topic). Supervisor: Assist. Prof. Stavroula Constantinou [ ιδακτορική διατριβή (εν εξελίξει): «Άγια Ζευγάρια» (γενικό θέµα). Επόπτρια: Επικ. Καθ. Σταυρούλα Κωνσταντίνου] MPhil Thesis (2010, Cambridge University): Holy Doubles: Aelfric's Lives of Virgin Spouses or Authority in the Borderland. Supervisor: Dr. Bill Burgwinkle [Μεταπτυχιακή διατριβή (2010, Πανεπιστήµιο του Cambridge): «Άγια Ζευγάρια: Η Συλλογή Παρθένων Συζύγων του Aelfric ή Αυθεντία σε Οριακές Ζώνες». Επόπτης: ρ. Bill Burgwinkle] MA Thesis (2009, University of Cyprus): Intertextual Madness: The Lives of Holy Fools. Supervisor: Assist. Prof. Stavroula Constantinou [Μεταπτυχιακή διατριβή (2009, Πανεπιστήµιο Κύπρου): «Η ιακειµενικότητα της Τρέλας: Βίοι Σαλών Αγίων». Επόπτρια: Επικ. Καθ. Σταυρούλα Κωνσταντίνου] Chrysovalandis Papadamou, PhD Candidate & Fellow of the Hellenic Institute in Venice / Χρυσοβαλάντης Πα αδάµου, Υποψήφιος ιδάκτωρ & Υπότροφος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας ιδακτορική διατρική (εν εξελίξει): «Το Κυπριακό Μεταναστευτικό Φαινόµενο τη εποχή του Πολέµου της Κύπρου (1570/71)». Επόπτρια: Επικ. Καθ. Άγγελ Νικολάου Κονναρή [Current PhD Thesis (working title): The Cypriot Migratory Phenomenon during the War of Cyprus (1570/1). Supervisor: Assist. Prof. Angel Nicolaou Konnari] Efthymia Priki, PhD Candidate / Ευθυµία Προική, Υποψήφια ιδάκτωρ Current PhD Thesis (working title): Dream Narratives and Initiation Processes: a comparative study of Livistros and Rhodamne, Roman de la Rose, and Hypnerotomachia Poliphili. Supervisor: Prof. Panagiotis A. Agapitos [ ιδακτορική διατριβή (εν εξελίξει): «Ονειρικές Αφηγήσεις και ιαδικασίες Μύησης: µια συγκριτική µελέτη των Λίβιστρος και Ροδάµνη, Roman de la Rose, και Hypnerotomachia Poliphili». Επόπτης: Καθ. Παναγιώτης Α. Αγαπητός] MLitt Thesis (2009, University of Glasgow): Hypnerotomachia Poliphili and the Chemical Wedding of Christian Rosenkreutz: Influences, Parallels, Reception. Supervisor: Dr. Laurence Grove [Μεταπτυχιακή διατριβή (2009, Πανεπιστήµιο Γλασκώβης): «Η Hypnerotomachia Poliphili και ο Χηµικός Γάµος του Christian Rosenkreutz: Επιδράσεις και Πρόσληψη». Επόπτης: Dr. Laurence Grove]

16 Soteria-Alexia Protogirou, PhD Candidate / Σωτηρία-Αλεξία Πρωτογήρου, Υποψήφια ιδάκτωρ ιδακτορική διατριβή (εν εξελίξει): ««ὥσπερ ἐν σκηνῇ δραµατουργήσας»: Η ρητορική αναπαράσταση του είναι και του φαίνεσθαι στον Ψελλό». Επόπτης: Καθ. Παναγιώτης Α. Αγαπητός [Current PhD Thesis (working title): «ὥσπερ ἐν σκηνῇ δραµατουργήσας»: The rhetorics of being (einai) and representation (phainesthai) in Psellos. Supervisor: Prof. Panagiotis A. Agapitos] Μεταπτυχιακή διατριβή (2009, Πανεπιστήµιο Κύπρου): «Μια ερµηνευτική προσέγγιση στο Ἄλωσις τῆς Κρήτης του Θεοδοσίου ιακόνου». Επόπτης: Αναπλ. Καθ. Martin Hinterberger [MA Τhesis (2009, University of Cyprus): An interpretative analysis on The capture of Creta (Ἄλωσις τῆς Κρήτης) by Theodose the Deacon. Supervisor: Associate Prof. Martin Hinterberger] Paraskevi Sykopetritou, PhD Candidate / Παρασκευή Συκο ετρίτου, Υποψήφια ιδάκτωρ Current PhD thesis (working title): Imperial ceremonies and political ideology of the Byzantine Palaiologan Court ( ). Supervisor: Assoc. Prof. Alexander Beihammer [ ιδακτορική διατριβή (εν εξελίξει): «Αυτοκρατορικές τελετές και πολιτική ιδεολογία στη Βυζαντινή Παλαιολόγεια Αυλή ( )». Επόπτης: Αναπλ. Καθ. Alexander Beihammer] Μεταπτυχιακή διατριβή (2009, Πανεπιστήµιο Κύπρου): «Μελέτες για το τελετουργικό και την πολιτική ιδεολογία της αυλής της Νίκαιας ( )». Επόπτης: Αναπλ. Καθ. Alexander Beihammer [MA Τhesis (2009, University of Cyprus): Studies on the ceremonies and the political ideology of the Byzantine Imperial Court in Nicaea ( ). Supervisor: Assoc. Prof. Alexander Beihammer] MA Theses Μετα τυχιακές ιατριβές Chrystalla Loizou, MA, Alumna / Χρυστάλλα Λοΐζου, MA, Απόφοιτος Μεταπτυχιακή διατριβή (2012, Πανεπιστήµιο Κύπρου): «Μεσαιωνικοί πύργοι της Εύβοιας: κατασκευή-λειτουργία-θέση στο τοπίο». Επόπτης: ρ. Αθανάσιος Κ. Βιώνης, Λέκτορας. [MA thesis (2012, University of Cyprus): Medieval towers of Euboea: construction-function-relationship with the landscape. Supervisor: Dr Athanasios K. Vionis, Lecturer] Aikaterini (Katerina) Ragkou, MA student / Αικατερίνη (Κατερίνα Ράγκου), Μεταπτ. Φοιτήτρια Μεταπτυχιακή διατριβή (εν εξελίξει): «Από το Βυζάντιο στη Φραγκοκρατία: Η Αστική Οικία της Κορίνθου». Επόπτης: ρ. Αθανάσιος Κ. Βιώνης, Λέκτορας. [Current MA thesis (working title): From Byzantine to Frankish Rule: The Urban House at Corinth. Supervisor: Dr Athanasios K. Vionis, Lecturer]

17 Research Report by Katerina Ragkou My research focuses on a complex of medieval houses, excavated in Corinth by the American School of Classical Studies at Athens under the supervision of H. Robinson in the early 1960 s. Dr. G. D. R. Sanders resumed work in this area concentrating on old excavation notebooks and careful excavation of critical sections ( ). I am honored to have received permission from Dr. Sanders to study the architectural remains of this complex. I have also been awarded a Bikakis Fellowship ( ) of the American School of Classical Studies at Athens for my MA project on domestic architecture at Corinth. Η µελέτη µου θα επικεντρωθεί σε ένα σύµπλεγµα βυζαντινών οικιών από τις ανασκαφές της Αµερικανικής Σχολής της Αθήνας στην Κόρινθο, που αποκαλύφθηκε από τον Η. Robinson στις αρχές της δεκαετίας του Η διερεύνηση του χώρου συνεχίστηκε την περίοδο από το διευθυντή των ανασκαφών της Κορίνθου G. D. R. Sanders, ο οποίος ευγενικά µου παραχώρησε την άδεια µελέτης των αρχιτεκτονικών καταλοίπων του συµπλέγµατος. Για την ολοκλήρωση της µελέτης η Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας µε επιβράβευσε µε το Bikakis Fellowship ( ). Recent Publications and Conference Presentations Πρόσφατες ηµοσιεύσεις και Παρουσιάσεις σε Συνέδρια Andria Andreou, PhD Candidate / Άνδρια Ανδρέου, Υποψήφια ιδάκτωρ Conference Presentations / Παρουσιάσεις σε Συνέδρια Paper given in cooperation with Prof. Panagiotis Agapitos: Of Masters and Servants: Hybrid Power in the Political Works of Theodore Laskaris and in the Tale of Livistros and Rodamne, presented at the International Workshop: Theodore II Laskaris ( ), Author and Emperor: Historical and Cultural Interconnections in the Eastern Mediterranean of the thirteenth Century, held at Nicosia, 9-10/11/2012. Identity, History and Spatial Aesthetics in Mazaris Journey to Hades, presented at the Modern Greek Graduate Workshop, held at Cambridge University, 8/6/2010 Efthymia Priki / Ευθυµία Προική Articles / Άρθρα Crossing the text/image boundary: The French adaptations of Hypnerotomachia Poliphili, JEBS 15 (2012), Elucidating and Enigmatizing: The Reception of the Hypnerotomachia Poliphili in the Early Modern Period and in the Twentieth and Twenty-first Centuries, esharp 14: Imagination and Innovation (2009), 62-90

18 Conference presentations / Παρουσιάσεις σε συνέδρια Hypnerotomachia Poliphili and the Chemical Wedding of Christian Rosenkreutz: Parallel Readings, presented at the Humboldtkolleg: Geheimgesellschaften - Hermetik, Reform, Widerstand, held by the University of Wisconsin-Madison German Department, 30/3-1/4/2012 Crossing the text/image boundary: The French adaptations of Hypnerotomachia Poliphili, presented at the 12 th Biennial Conference of the Early Book Society/ 12 th York Manuscripts Conference: Out of Bounds: Mobility, Movement and Use of Manuscripts and Printed Books, , held at the University of York, 3-7/7/2011 Transforming the Dream: Hypnerotomachia Poliphili in 16th century France, presented at the IX International Conference of the Society for Emblem Studies: Looking bank and looking forward, held at the University of Glasgow, 27/6-1/7/2011 Soteria-Alexia Protogirou /Σωτηρία-Αλεξία Πρωτογήρου Conference Presentations /Παρουσιάσεις σε Συνέδρια Entering the Palace with Psellos: The Rhetorical Staging of Xiphilinos Ascension, presented at the Communication Sessions of the 45th Spring Symposium of Byzantine Studies, held at Oxford, UK, 24 26/3/2012 Aikaterini (Katerina) Ragkou / Αικατερίνη (Κατερίνα) Ράγκου Conference Presentations /Παρουσιάσεις σε Συνέδρια A Cityscape of Change: From Byzantine to Frankish Corinth, presented at the XV International Graduate Conference: Landscapes of Power, 22-23/2/2013, held at the History Faculty, University of Oxford, UK (paper to be published) Paraskevi Sykopetritou / Παρασκευή Συκο ετρίτου Conference presentations /Παρουσιάσεις σε Συνέδρια Text & Context: Ninth-Century Byzantium, presented at the CEU & CEMS International Doctoral Workshop: Spiritual Guidance in Ninth-Century Byzantium: the Letters of Theodore the Studite to Eirene the Patrician, held at Central European University, Budapest, 19-20/10/2012. [For more information see: Ceremonies and political ideology in Exile : studying the accession rituals of the Laskarids Emperors of Nicaea, presented at the 22 nd International Congress of Byzantine Studies, held at Sofia, 22-27/8/2011. [For the abstract see: Proceedings of the 22 nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, August 2011,Vol. III Abstracts of free communications, Sofia 2011, 250] 2013 Student Network for Byzantine and Medieval Studies

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αφήγηση και εθνική ταυτότητα: Η Κυπριακή Συλλογή στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics Nafplio 15.4.2016 POLYTECH will participate as a sponsor and speaker in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics organized

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Εκδήλωση Ενημέρωσης για τη λίμνη Ορόκλινης και το έργο LIFE Oroklini 18 Ιουλίου 2014, Βορόκληνη Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, την

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:...

ΑΙΤΗΣΗ APPLICATION FORM FOR GREEK APPLICANTS. 1. Τίτλος Κοινού Ερευνητικού Σχεδίου:... Title of joint project:... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε - Πανεπιστήμιο Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε I would like to enroll at a university. Θα ήθελα να γραφτώ για. I want to apply for course. Για να υποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, η περίπτωση του Ψυρρή Γάτος Αθανάσιος 01104618,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : Βασικά συστατικά του Web Fabio Calefato Department of

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT 3 rd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system National School of Judges,Thessaloniki, 8-7-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κ. Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΤΟΦΑΡΙΔΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Η Σχολή πριν το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» περιελάμβανε τα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 EUROPE DIRECT ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Αίθουσα Europe Direct Ακαδημίας 50, Αθήνα, (Είσοδος από Σόλωνος) Site: europedirect-cityofathens.gr ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project

ΚYRIAKI FΑΚΟURELI. Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project ΚYRIAKI FΑΚΟURELI Candidate National Coordinator ExchangeAbility Project About me... 24 years old Law student at NKUA Erasmus in Caen, France (academic year 2011-2012) Aka Koula :P @ ESN KAPA Athens...

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οι Υποθέσεις Η Απλή Περίπτωση για λi = μi 25 = Η Γενική Περίπτωση για λi μi..35

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οι Υποθέσεις Η Απλή Περίπτωση για λi = μi 25 = Η Γενική Περίπτωση για λi μi..35 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Χρύσω Κωνσταντίνου Λεμεσός 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη.

[Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. [Το μετόχι ως συνιστώσα παραγωγής του αγροτικού χώρου στην Κρήτη. Η περίπτωση του μετοχιού Ησυχάκη στον Αλικιανό.] Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση ιδιαιτεροτήτων στην εξέλιξη του αγροτικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο κινητικότητας Erasmus. Οδηγίες για σύνταξη συνοδευτικής επιστολής: ( Cover letter)

Γραφείο κινητικότητας Erasmus. Οδηγίες για σύνταξη συνοδευτικής επιστολής: ( Cover letter) Γραφείο κινητικότητας Erasmus Οδηγίες για σύνταξη συνοδευτικής επιστολής: ( Cover letter) Δεν πρέπει να στέλνουμε ποτέ ένα βιογραφικό σημείωμα, χωρίς τη συνοδευτική του επιστολή. Γιατί; Πρώτον, διότι δίνει

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας του Παντελίδη Παναγιώτη ιδακτορική ιατριβή η οποία υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

CC-WARE PROJECT Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change WP2

CC-WARE PROJECT Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change WP2 CC-WARE PROJECT Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change WP2 4-6 June 2013, Thessaloniki, Greece World Water Day 2013 Press Release A press release (in Greek) about the CC-WARE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ»

ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ: «Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ» ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ν. 1, και ΤΣΑΜΠΛΗΣ Ι. 1 1 3 Ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, Α/θμια Εκπαίδευση Δράμας e-mail: nikospas18@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι λόγοι επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

þÿµ½ ÃÇ»¹º  ² ±Â ÃÄ ÃͳÇÁ þÿ ¼ ĹºÌ ÃÇ»µ

þÿµ½ ÃÇ»¹º  ² ±Â ÃÄ ÃͳÇÁ þÿ ¼ ĹºÌ ÃÇ»µ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â µºà±¹ µå乺  ³µ þÿãä ½ ±½Ä¹¼µÄÎÀ¹Ã Ä Â þÿµ½ ÃÇ»¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα