ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

2 Πίνακας περιεχομένων 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2.ΣΚΟΠΟΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ Εφαρμογή Αρμοδιότητες Αρμοδιότητες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης (Reporting) Πολιτική Αποδοχής του Επενδυτικού Κανονισμού από τρίτους ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Γενικές Αρμοδιότητες Ειδικές Αρμοδιότητες: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 12 5.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Μέτρηση Αποδόσεων Μέτρηση και διαχείριση Κινδύνων Εκθέσεις παρακολούθησης κινδύνων απόδοσης χαρτοφυλακίου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 15 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 17 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: 18 -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: 19 - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

3 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ)», σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 και 4 του Ν. 4052/2012, αποτελεί καθολικό διάδοχο του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)». Η αναλογιστική μελέτη και το υπ αριθμ. 2071/ συμβόλαιο καταστατικό της Συμβ/φου Αθηνών Κλεοπάτρας Μαρίας Παπαρρηγοπούλου, εγκρίθηκαν με την απόφαση 51020/4883/105/ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η εγκριτική αυτή απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 411 Β/ Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 3 2.ΣΚΟΠΟΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ Σκοπός του παρόντος Επενδυτικού Κανονισμού (ο Κανονισμός ) είναι ο καθορισμός οδηγιών για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Ο Κανονισμός εμπεριέχει οδηγίες και πολιτικές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την άσκηση των επενδυτικών πρακτικών του Ταμείου, καταγράφοντας τους στόχους, τους περιορισμούς και τις κατανομές των αρμοδιοτήτων ούτως ώστε: Η Επενδυτική Επιτροπή, η οποία νοείται ως «Επιτροπή Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ενεργητικού Παθητικού & Επενδύσεων (ALCO INVESTMENT COMMITTEE)», το αρμόδιο προσωπικό, οι διαχειριστές και ο θεματοφύλακας του Ταμείου ξεκάθαρα να κατανοούν τους στόχους και την πολιτική του Ταμείου. Οι διαχειριστές των Επενδύσεων του Ταμείου να λαμβάνουν οδηγίες αλλά και περιορισμούς που αφορούν στην τοποθέτηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Η Επενδυτική Επιτροπή να διαθέτει μία αξιόπιστη βάση για την αξιολόγηση των επενδυτικών επιλογών των διαχειριστών του Ταμείου και το βαθμό επιτυχίας τω επενδυτικών στόχων. Ο παρών κανονισμός επενδύσεων είναι εναρμονισμένος με το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τα Επαγγελματικά Ταμεία (Ν. 3029/2002), και το Καταστατικό του Ταμείου. Εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου και τροποποιείται μετά από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής και ύστερα από σχετική εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής.

4 Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού αφορούν στους διαχειριστές επενδύσεων, θεματοφύλακες, αναλογιστές, ορκωτούς ελεγκτές και το Δ.Σ. του Ταμείου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε με την από 17 Απριλίου 2013 απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Εφαρμογή Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την Επενδυτική Πολιτική του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ). Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα χαρτοφυλάκια του Ταμείου, τα οποία δυνητικά μπορούν να δημιουργηθούν στο μέλλον. Τα χαρτοφυλάκια δημιουργούνται από τις εισφορές των εργαζομένων που ασφαλίζονται στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ και των εργοδοτών τους καθώς επίσης και από τα Ίδια Κεφάλαια που δημιουργούνται από το Ταμείο Αρμοδιότητες Το Δ.Σ. του Ταμείου είναι υπεύθυνο για την έγκριση, τήρηση και αναθεώρηση του Επενδυτικού Κανονισμού. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, με βάση τον παρόντα Κανονισμό : Εισήγηση στο Δ.Σ. του Investment Mandate δηλ. του αντικειμενικού σκοπού της επενδυτικής διαχείρισης του ενεργητικού του Ταμείου Εισήγηση στο Δ.Σ. ορίων ανοχής κινδύνου ασύμβατης ληκτότητας ενεργητικού παθητικού (ALM duration mismatch limits) και επισκόπηση / έγκριση πολιτικών αντιστάθμισης του συγκεκριμένου κινδύνου (ALM duration mismatch hedging strategies), εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο Εισήγηση στο Δ.Σ. του επιπέδου ανοχής χρηματοοικονομικού κινδύνου (financial risk appetite) του Ταμείου Με βάση τα ανωτέρω, εισήγηση στο Δ.Σ. της επενδυτικής απόδοσης στόχου (target investment return) για το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ταμείου, προκειμένου να προστατεύεται στο μέτρο του καλύτερου εφικτού (best efforts) ο βαθμός κάλυψης των υποχρεώσεων από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ταμείου Εισήγηση στο Δ.Σ. της επενδυτικής στρατηγικής Εισήγηση στο Δ.Σ. των επενδυτικών ορίων με βάση το investment Mandate Παρακολούθηση (monitor) και αξιολόγηση των επενδυτικών ορίων με βάση το investment mandate, καθώς και τα επενδυτικά όρια που ορίζονται από τον Νόμο 3029/ Αξιολόγηση και εισήγηση στο Δ.Σ. του Ταμείου, που αφορά ΔιαχειριστήΕπενδύσεων, καθώς επίσης και θεματοφύλακα, για σχετική πρόσληψη/ συνεργασία.

5 2.2.9 Επισκόπηση χαρακτηριστικών του υπό διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου, όπως asset allocation / asset mix, ALM review, duration sensitivity, performance measurement, financial risk measurement κλπ Αξιολόγηση του ευρύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος (investment outlook), σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Επενδύσεων Αξιολόγηση ειδικών ad hoc επενδυτικών προτάσεων, εξέταση αυτών για την εισήγησή τους ή όχι στο Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Επενδύσεων Ευθύνη συμπλήρωσης στα τακτά διαστήματα και τις ημερομηνίες όπως αυτά προβλέπονται από τις οδηγίες της ΕΑΑ των παραρτημάτων: I. Μητρώο Επενδύσεων Ασφαλιστικής Τοποθέτησης II. Μητρώο Επενδύσεων Ελεύθερης Περιουσίας III. Ημερολόγιο Η Επενδυτική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και συνεδριάζει ανά τρίμηνο. Εισηγείται το γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου. Η Επενδυτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση του Δ.Σ. σε θέματα σχετικά με επενδυτικές τοποθετήσεις και πολιτικές, με τη συμμόρφωση του χαρτοφυλακίου με την πολιτική των επενδύσεων Επίσης η Επενδυτική Επιτροπή, όποτε απαιτείται, εισηγείται στο Δ.Σ. επικαιροποίηση του Κανονισμού. 5 Γενικά η Επενδυτική Επιτροπή προτείνει στο Δ.Σ., το οποίο εγκρίνει, και η υλοποίηση πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή Επενδύσεων. 2.3.Αρμοδιότητες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης (Reporting) Η παρακολούθηση και ενημέρωση για την πορεία των επενδύσεων πραγματοποιείται μέσω των αναφορών του Διαχειριστή Επενδύσεων και του Θεματοφύλακα. Η σύμβαση του Ταμείου με τον εκάστοτε θεματοφύλακα ορίζει υπεύθυνο το θεματοφύλακα για την χορήγηση αναφοράς με την κατάσταση θέσης ανά μήνα. Η μηνιαία κατάσταση θέσης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Το είδος των χρεογράφων Τα χαρακτηριστικά των χρεογράφων Κατάλογο και λίστα επενδύσεων και το ύψος αυτών Αγοραίες τιμές των χρεογράφων (mark to market από αξιόπιστη πηγή που θα αναφέρεται)

6 Ο Διαχειριστής Επενδύσεων οφείλει να παράσχει οποιαδήποτε πληροφόρηση του ζητηθεί από την Επενδυτική Επιτροπή σε τακτική τριμηνιαία βάση και σε έκτακτη, αναλόγως όποτε του ζητηθεί. Η διαδικασία υλοποίησης μίας επενδυτικής τοποθέτησης λαμβάνει χώρα ως ακολούθως: A. Πραγματοποιείται πράξη από το Διαχειριστή. B. Αποστέλλεται η εντολή και πραγματοποιείται συμφωνία (settlement) στο θεματοφύλακα για λογαριασμό του Ταμείου. Με το πέρας της διαδικασίας αυτής, η τελική πληροφόρηση αποστέλλεται στο λογιστήριο του Ταμείου Πολιτική Αποδοχής του Επενδυτικού Κανονισμού από τρίτους Κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην Επενδυτική Πολιτική του Ταμείου (π.χ. Διαχειριστής Επενδύσεων, Επενδυτική Επιτροπή, εξωτερικοί σύμβουλοι, Θεματοφύλακας), θα πρέπει να ενημερώνεται για την ύπαρξη και την αναγκαιότητα αποδοχής του Επενδυτικού Κανονισμού. Εν συνεχεία, το κάθε εμπλεκόμενο μέρος θα πρέπει να ενημερώνει γραπτώς το Δ.Σ. για την αποδοχή του Επενδυτικού Κανονισμού. Η ενημέρωση αυτή θα πιστοποιείται μέσω των πρακτικών του Δ.Σ. 6 3.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Το Ταμείο βασίζεται σε προσωπικό και δύναται να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες και παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών επενδύσεων και θεματοφυλάκων) για την λειτουργία των επενδυτικών του μηχανισμών. Ο ρόλος της κάθε οντότητας θα πρέπει να είναι σαφής, διακριτός και να λειτουργεί υπέρ των μελών του Ταμείου, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία και οργάνωση του Ταμείου. Η Διακυβέρνηση του Ταμείου εφαρμόζεται με καθορισμένους και διακριτούς ρόλους από: Το Διοικητικό Συμβούλιου (Δ.Σ.) του Ταμείου. Την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου. Τους Διαχειριστές Επενδύσεων του Ταμείου. Τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων του Ταμείου.

7 3.1.Γενικές Αρμοδιότητες (α) Καθορισμός αρμοδιοτήτων για προσδιορισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Επενδυτικής Πολιτικής. Η Επενδυτική Επιτροπή παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν την επενδυτική πολιτική και τον προγραμματισμό, όπως παρακολούθηση της διαχείρισης των επενδύσεων καθώς και της αποδοχής και της υιοθέτησης του Επενδυτικού Κανονισμού. Η υλοποίηση και η μέτρηση των επενδυτικών τοποθετήσεων πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή Επενδύσεων του Ταμείου. Η Επενδυτική Επιτροπή ενημερώνει για θέματα επενδυτικής πολιτικής ανά τρίμηνο το Δ.Σ. (ή κατ ελάχιστον ανά εξάμηνο) το οποίο φέρει την τελική ευθύνη της συμμόρφωσης με τον Επενδυτικό Κανονισμό. (β) Διαδικασία ανατροφοδότησης και επικαιροποίησης του Επενδυτικού Κανονισμού Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον ανά τρίμηνο και εκτάκτως όποτε απαιτείται. Σε κάθε συνεδρίαση αναλύεται η πορεία των επενδύσεων του Ταμείου και το γενικότερο οικονομικό κλίμα σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Ανάλογα με την πορεία των επενδύσεων και σε σχέση με τις γενικότερες οικονομικές συγκυρίες θα αποφασίζεται ή όχι η εισήγηση για επικαιροποίηση του Επενδυτικού Κανονισμού στο Δ.Σ. του Ταμείου. Οποιαδήποτε επικαιροποίηση απαιτεί την έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου. 7 (γ) Αρμοδιότητες για σχέσεις με τρίτους Το Δ.Σ. του Ταμείου είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη και απόλυση εξωτερικών διαχειριστών, συμβούλων, αναλογιστών, ορκωτών λογιστών και θεματοφυλάκων. Η Επενδυτική Επιτροπή αξιολογεί τους προσληφθέντες εξωτερικούς συμβούλους του Ταμείου, σχετικά με την υλοποίηση των αντίστοιχων Investment mandates και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. (δ) Αρμοδιότητες για τον προσδιορισμό της κατανομής επενδύσεων και της πρόσβασης σε στοιχεία και δεδομένα. Η Επενδυτική Επιτροπή εισηγείται το πρόγραμμα στρατηγικής κατανομής των επενδύσεων στις διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η κατανομή των επενδύσεων βασίζεται στον στόχο της Επενδυτικής Επιτροπής σχετικά με την μακροχρόνια αναμενόμενη απόδοση των μετοχών, επενδύσεων σταθερού εισοδήματος, μετρητών, ακινήτων, παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η Επενδυτική Επιτροπή είναι αρμόδια για να εισηγείται στο Δ.Σ. τα επίπεδα κινδύνου του κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος όπως και τις κατάλληλες συσχετίσεις μεταξύ τους.

8 Ο Διαχειριστής Επενδύσεων του Ταμείου παρέχει στην Επενδυτική Επιτροπή πρόσβαση στη συνολική εικόνα των επενδύσεων και πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να παρακολουθείται το πρόγραμμα κατανομής των επενδύσεων που έχει οριστεί. Ο Θεματοφύλακας μπορεί να επιβεβαιώνει τα στοιχεία και δεδομένα που έχουν παρατεθεί σχετικά με την πορεία των χρηματοοικονομικών προϊόντων στα οποία έχει επενδύσει το Ταμείο. 3.2.Ειδικές Αρμοδιότητες: Το Δ.Σ. του Ταμείου είναι υπεύθυνο για: Την έγκριση του Επενδυτικού Κανονισμού, την επικαιροποίηση του και τον έλεγχο εφαρμογής του Επενδυτικού Κανονισμού. Την έγκριση νέων επενδυτικών στρατηγικών όπως αυτές προταθούν από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου. Την πρόσληψη/απόλυση του Διαχειριστή Επενδύσεων του Ταμείου. Την πρόσληψη/απόλυση εξωτερικών συνεργατών (σύμβουλοι, αναλογιστές, ορκωτοί λογιστές, θεματοφύλακες, εξωτερικοί διαχειριστές επενδύσεων).την έγκριση μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων (Conflict of interest). Την τήρηση των επενδυτικών διαδικασιών που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Τη δέουσα υλοποίηση όλων των αποφάσεών του, που αφορούν στις επενδύσεις. 8 H Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου έχει, κατ ελάχιστον, τις παρακάτω αρμοδιότητες: Παρακολουθεί την τήρηση των επενδυτικών διαδικασιών που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό και ενημερώνει το Δ.Σ. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ταμείου τον καθορισμό των επενδυτικών στόχων, του επιπέδου ανοχής κινδύνου, δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης και του χαρτοφυλακίου αναφοράς, ως αυτά ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Αξιολογεί τις εισηγήσεις των Διαχειριστών Επενδύσεων για διάφορα επενδυτικά προϊόντα σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική,το νομοθετικό πλαίσιο και τον παρόντα κανονισμό, και εισηγείται στο Δ.Σ., προκειμένου αυτό να αποφασίσει για την τοποθέτηση των κεφαλαίων του Ταμείου. Εισηγείται επενδυτικούς περιορισμούς πέραν αυτών που καταγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Εισηγείται περί πρόσληψης/απόλυσης εξωτερικών συνεργατών (σύμβουλοι, αναλογιστές, ορκωτοί λογιστές, θεματοφύλακες, εξωτερικοί διαχειριστές επενδύσεων). Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των επενδύσεων πραγματοποιείται από τον διαχειριστή επενδύσεων του Ταμείου, ως ορίζεται ανωτέρω στην παρ του άρθρου 2.

9 Εισηγείται σχετικά με την επικαιροποίηση επενδυτικών πολιτικών και του Επενδυτικού Κανονισμού. Λαμβάνει πληροφόρηση από το διαχειριστή και το θεματοφύλακα του Ταμείου. Ελέγχει τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των τοποθετήσεων του Ταμείου (αποδόσεων, κινδύνου, συσχετίσεων κλπ) και των αγορών και εισηγείται τα απαραίτητα μέτρα για τη βέλτιστη τροποποίησή τους. Ελέγχει την επίδοση των Διαχειριστών του Ταμείου. Εισηγείται τη λήψη μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων (Conflict of interest). Επιβεβαιώνει ότι η τοποθέτηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του παρόντος Επενδυτικού Κανονισμού. Ενημερώνει το Δ.Σ. για έκτακτους κινδύνους και απαιτούμενες αλλαγές σε σχέση με τις επενδύσεις του Ταμείου. Η σύνθεση και η λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής καθορίζονται σε ξεχωριστό Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Επενδύσεων. Η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου απαρτίζεται από τους παρακάτω: 9 - Στράτο Γουδινάκο Chief Risk Officer ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, ως Πρόεδρο - Ελένη Λινάρδου, - Διευθύντρια Διαχείρισης Επενδύσεων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ, ως Μέλος - Γιάννη Βασιλάτο Επικεφαλής των Διοικητικών Λειτουργιών (Operations) της METLIFE στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική, ως Μέλος Ο Διαχειριστής Επενδύσεων Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει κατ ελάχιστον τα παρακάτω καθήκοντα: Υλοποιεί επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Τηρεί τις προβλέψεις των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Δίδει εντολές διεκπεραίωσης στο θεματοφύλακα για τις κινήσεις των επενδύσεων. Λαμβάνει ενεργά μέρος στην αξιολόγηση των αποδόσεων και στην αναλυτική ενημέρωση του Ταμείου ως προς την πορεία των επενδύσεων. Παρέχει στην Επενδυτική Επιτροπή και στον Αναλογιστή του Ταμείου κάθε πληροφορία ή υπολογισμό του ζητηθεί και αφορά στην αξιολόγηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου των εκάστοτε τοποθετήσεων και την επίδρασή τους στην συνολική επενδυτική πολιτική, ως π.χ. μέτρα κινδύνου, ιστορικά στοιχεία, αναλύσεις κλπ, σε τακτική μηνιαία βάση ή όποτε άλλοτε εκτάκτως του ζητηθεί.

10 Συνεργάζεται όποτε του ζητηθεί με τις Υπηρεσίες του Ταμείου (την Επενδυτική Επιτροπή, τον αναλογιστή, τους ορκωτούς ελεγκτές κλπ). Συντάσσει σε μηνιαία βάση και παρουσιάζει κάθε τρίμηνο στην Επενδυτική Επιτροπή εκθέσεις με αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου και υποβάλλει αναλυτική περιουσιακή κατάσταση. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται εντός μηνός από τη λήξη της περιόδου. Υποβάλλει ετήσια έκθεση αποδόσεων και επενδυτικής στρατηγικής στην Επενδυτική Επιτροπή εντός του πρώτου διμήνου από τη λήξη του έτους. Το περιεχόμενο των εκθέσεων πρέπει να πληροί κατ ελάχιστον τις απαιτήσεις της Εποπτικής Αρχής. Ενεργεί με επαγγελματικούς κανόνες συμπεριφοράς ήθους οι οποίοι κατ ελάχιστον απαιτούν: Την έντιμη, νόμιμη και με απαιτούμενη προσοχή κι επιμέλεια διεξαγωγή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων προς το συμφέρον του συλλογικού χαρτοφυλακίου και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς. Τη λήψη μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων (Conflict of interest). Υποβάλει στο θεματοφύλακα και στις διοικητικές υπηρεσίες του Ταμείου τα αποδεικτικά στοιχεία των συναλλαγών. Διευκρινίζεται ότι το Δ.Σ του Ταμείου μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν ή περισσότερους Διαχειριστές Επενδύσεων. 10 Οι συμβάσεις διαχείρισης με επαγγελματίες διαχειριστές που έχει υπογράψει το Ταμείο, αναφέρονται στο Παράρτημα 1. Θεματοφύλακας Το Ταμείο αναθέτει με απόφαση του Δ.Σ. τη θεματοφυλακή των επενδύσεών του σε ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε., το οποίο κατέχει τις απαιτούμενες από τη ισχύουσα νομοθεσία άδειες. Ο θεματοφύλακας έχει τα παρακάτω καθήκοντα: Φυλάσσει του τίτλους των επενδύσεων του Ταμείου. Ενημερώνεται για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι Διαχειριστές Επενδύσεων και φροντίζει για την διεκπεραίωσή τους (settlement). Ελέγχει το κατά πόσο οι κινήσεις των επενδύσεων συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία και με τον παρόντα κανονισμό.

11 Διατηρεί το αρχείο των επενδύσεων και ενημερώνει το Ταμείο και το Διαχειριστή Επενδύσεων κάθε τέλος μήνα για την τρέχουσα αξία κάθε είδους επένδυσης, καθώς και για τις επενδυτικές κινήσεις που έγιναν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη αξιολόγηση. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Θεματοφύλακας και ο Διαχειριστής Επενδύσεων, οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου. Ο Θεματοφύλακας που επιθυμεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του οφείλει να ειδοποιήσει προ τριών τουλάχιστον μηνών το Δ.Σ. Επίσης, δύναται να αντικατασταθεί ύστερα από απόφαση της διοίκησης του Ταμείου έπειτα από σχετική εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής. Μετά την έγκριση του νέου θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς ή ο αντικατασταθείς του παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου τα στοιχεία του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου του Ταμείου. Ο θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του ή του ζητήθηκε η αντικατάστασή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα. Η σύμβαση θεματοφυλακής που έχει υπογράψει το Ταμείο, αναφέρεται στο Παράρτημα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων Το Ταμείο διαθέτει λειτουργία διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των ΤΕΑ (Υπουργική Απόφαση Φ /οικ. 1893/15 ΦΕΚ Β 178 / ). Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων έχει την ευθύνη τήρησης των ορίων χρηματοοικονομικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ταμείου. Η σύμβαση με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων που έχει υπογράψει το Ταμείο, αναφέρεται στο Παράρτημα 3.

12 4. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Στο Παράρτημα 4 αναφέρονται λεπτομερώς οι επενδυτικοί στόχοι του Ταμείου και τα όρια ανάληψης κινδύνων που εφαρμόζονται κατά την διαχείριση του ενεργητικού του. Ειδικότερα, το Παράρτημα 4 αποτελείται από επιμέρους ενότητες, ως εξής: Εποπτικό πλαίσιο χαρτοφυλακίου Capital Buffer Ειδικό όριο Αξίας σε Κίνδυνο (VaR limit) Investment Mandate Δείκτης Αναφοράς (benchmark index) Όρια Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Financial Risk Limits) VaR (Value at Risk) limit Allocation limits Επενδυτικοί Περιορισμοί Επιτρεπόμενες Επενδύσεις Επιτρεπόμενα είδη έκθεσης σε μετοχικό κίνδυνο (Μετοχικό Χαρτοφυλάκιο) 12 Επιτρεπόμενα είδη έκθεσης σε ομολογιακό κίνδυνο (Ομολογιακό Χαρτοφυλάκιο) Επιτρεπόμενες Επενδύσεις Μετρητών Επιτρεπόμενες Επενδύσεις σε Παράγωγα Προϊόντα Εκθέσεις Διαχείρισης 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 5.1.Μέτρηση Αποδόσεων Για τη μέτρηση των αποδόσεων των επενδυτικών χαρτοφυλακίων του Ταμείου εφαρμόζεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου η μέθοδος της Χρονοσταθμισμένης Απόδοσης (Time Weighted Return). Για θέματα σχετικά με αποτιμήσεις και μεθοδολογίες μέτρησης απόδοσης επενδύσεων ως και παρουσίαση αυτών, το Ταμείο δύναται να χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς τις αρχές της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25/10/2009, της οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 03/06/2003 ως και των Global Investment Performance Standards (GIPS), λαμβάνοντας υπόψη την Υ.Α. Φ.Επαγγ.Ασφ/οικ.16/ και όλες τις λοιπές σχετικές διατάξεις και κανόνες όπως εκάστοτε ισχύουν.

13 5.2.Μέτρηση και διαχείριση Κινδύνων Η μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ταμείου αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αποτελεσματική υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής. Συγκεκριμένα, η Επενδυτική Επιτροπή και ο Διαχειριστής Επενδύσεων μεριμνούν για τη μέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς, του πιστωτικού κινδύνου και του λειτουργικού κινδύνου με σκοπό τη διατήρησή τους σε αποδεκτά επίπεδα. 1. Κίνδυνος Αγοράς: α. Μέθοδοι μέτρησης κινδύνου αγοράς. Για τη μέτρηση των κινδύνων αγοράς του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταμείου δύναται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως εκτιμήσεις τυπικών αποκλίσεων, beta, αξία σε κίνδυνο (Value at Risk - VaR), τροποποιημένος συντελεστής διάρκειας (Modified Duration) κλπ, αναλόγως των χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου. β. Συμπεριφορά χαρτοφυλακίου σε ακραίες συνθήκες αγορών (Stress Testing). Κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιούνται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, αλλά σε κάθε περίπτωση σε ετήσια τουλάχιστον βάση, μέθοδοι που αποσκοπούν στην περιγραφή της συμπεριφοράς της αξίας του χαρτοφυλακίου υπό ακραίες συνθήκες αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Η συμπεριφορά αυτή καταγράφεται από την Επενδυτική Επιτροπή και το Διαχειριστή Επενδύσεων έτσι ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου στο ανώτατο επίπεδο λήψεως επενδυτικών αποφάσεων. Το Ταμείο, έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής στο Δ.Σ., δημιουργεί βασική υποδομή μέτρησης, συνεχούς παρακολούθησης των κινδύνων αλλά και τακτικής ενημέρωσης του Δ.Σ. του Ταμείου. Η μέτρηση των κινδύνων πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή Επενδύσεων του Ταμείου τον οποίο δύναται να συνδράμουν και εξωτερικοί σύμβουλοι έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής Πιστωτικός κίνδυνος χαρτοφυλακίου. Η Επενδυτική Επιτροπή μεριμνά για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των επενδύσεων, φροντίζοντας παράλληλα για την επίτευξη ικανοποιητικής διασποράς. Κατά τη διαδικασία επιλογής προς ένταξη στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, αποδίδεται προτεραιότητα σε χρηματοπιστωτικά μέσα με ικανοποιητική διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας εκδοτών ή των αντισυμβαλλομένων του. Ειδικά στην περίπτωση προθεσμιακών καταθέσεων το Ταμείο μεριμνά για την επίτευξη διασποράς, λαμβάνοντας υπόψη την επί μέρους φερεγγυότητα κάθε αντισυμβαλλόμενου πιστωτικού ιδρύματος.

14 3. Παρακολούθηση αποκλίσεων αποδόσεων στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο. Έχοντας καθορίσει τη στρατηγική κατανομής επενδύσεων (Strategic Asset Allocation) με την επιλογή των βαρών (ως ποσοστά, %) ανά κατηγορία επένδυσης, το Ταμείο, έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ παθητικής ή ενεργητικής διαχείρισης ή και συνδυασμό των δύο. Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης των αποκλίσεων των αποδόσεων καθορίζεται: Το εύρος απόκλισης για την τακτική κατανομή επενδύσεων (Tactical Range) ως ποσοστό, ανά βασική επενδυτική κατηγορία. Ο διαχειριστής επενδύσεων του Ταμείου, κινείται αποκλειστικά εντός του εν λόγω εύρους, ανά βασική επενδυτική κατηγορία, για την επίτευξη της μέγιστης εφικτής απόδοσης σύμφωνα με το προκαθορισμένο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή μεγαλύτερου εύρους απόκλισης δίνει τη δυνατότητα για περισσότερο ενεργητική διαχείριση, η οποία πρέπει να εξαρτάται από τις ικανότητες του διαχειριστή. Επί πλέον, το Ταμείο, σε περίπτωση που έχει θέσει σχετικά στενό εύρος απόκλισης, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής να το αναπροσαρμόσει, εάν το απαιτούν συγκεκριμένοι λόγοι οι οποίοι και θα πρέπει να έχουν αιτιολογηθεί. 5.3.Εκθέσεις παρακολούθησης κινδύνων απόδοσης χαρτοφυλακίου Σε τουλάχιστον εξαμηνιαία βάση, ο Διαχειριστής Επενδύσεων του Ταμείου συντάσσει έκθεση επενδύσεων όπου καταγράφονται οι μηνιαίες, ημερολογιακά, μεταβολές της αξίας των χαρτοφυλακίων, η εξέλιξη της απόδοσης και του βαθμού του επενδυτικού κινδύνου. Στις τακτικές αυτές εκθέσεις θα υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των επενδύσεων του Ταμείου (τήρηση μητρώου επενδύσεων επικαιροποιούμενο ανά μήνα), ως επίσης και οι αποκλίσεις των αποδόσεων και βαθμού κινδύνου από τους δείκτες αξιολόγησης (benchmarking). 14 Το σύνολο των σχετικών εγγράφων και εκθέσεων, τηρούνται για μία χρονική περίοδο 20 ετών και παραμένουν στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής. 6.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο παρών κανονισμός τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής και σχετική απόφαση του Δ.Σ.

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το Ταμείο έχει συνάψει συμβάσεις διαχείρισης της περιουσίας του, με 4 διαχειριστές επενδύσεων, ως εξής: EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ALPHATRUST Οι προμήθειες διαχείρισης που επιβαρύνεται το Ταμείο, με βάση τις παραπάνω συμβάσεις, έχουν ως εξής: Ι. Συμβάσεις διαχείρισης 15 H αμοιβή των διαχειριστών αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι σταθερό και το δεύτερο μεταβλητό. Το σύνολο της αμοιβής πάντως δεν ξεπερνά τις 75 μονάδες βάσης. Η Σταθερή Αμοιβή ορίζεται σε ποσοστό επί της Μέσης Αξίας του Χαρτοφυλακίου του Ταμείου επί του οποίου παρέχονται οι Υπηρεσίες, του ποσοστού καθοριζομένου σε 15 μονάδες βάσης ετησίως. Με τον όρο Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου νοείται ο μέσος όρος της αξίας του Χαρτοφυλακίου, λαμβανομένης υπόψη της αποτίμησής του κάθε ημέρα της περιόδου στην οποία αναφέρεται ο υπολογισμός. Ο υπολογισμός της αξίας του Χαρτοφυλακίου πραγματοποιείται με βάση τις μεθόδους αποτίμησης του Ν.4099/2012 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Μεταβλητή Aμοιβή αντιστοιχεί σε ποσοστό x% της υπεραπόδοσης από την διαχείριση του χαρτοφυλακίου έναντι της απόδοσης του δείκτη αναφοράς (benchmark index) κατά την ίδια περίοδο, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 60 μονάδες βάσης (capped, at best up to 60 basis points) επί της Μέσης Αξίας του Χαρτοφυλακίου του Ταμείου κατά την περίοδο μέτρησης. Με τον όρο υπεραπόδοση εννοείται η θετική διαφορά της απόδοσης που επιτυγχάνει ο διαχειριστής σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς.

16 Το ποσοστό x% για τον υπολογισμό της υπεραπόδοσης, υπολογίζεται ανάλογα με το αν υπάρχει θετική ή αρνητική μεταβολή της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου, έναντι του δείκτη αναφοράς, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ως εξής: σε περίπτωση αύξησης της καθαρής αξίας του χαρτοφυλακίου στο τέλος της υπό μέτρηση περιόδου: 12% επί της διαφοράς μεταξύ της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και της απόδοσης του δείκτη αναφοράς (benchmark index, portfolio weighted). σε περίπτωση μείωσης της καθαρής αξίας του χαρτοφυλακίου στο τέλος της υπό μέτρησης περιόδου: 8% επί της διαφοράς μεταξύ της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και της απόδοσης του δείκτη αναφοράς (δηλ. όταν ο διαχειριστής επιτυγχάνει λιγότερη ζημία για το χαρτοφυλάκιο σε σχέση με το δείκτη αναφοράς). 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: - ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες θεματοφυλακής, το Ταμείο έχει υπογράψει σύμβαση θεματοφυλακής με την ΕΘΝΙΚΗ / CUSTODY. Οι προμήθειες θεματοφυλακής που επιβαρύνεται το Ταμείο, με βάση την παραπάνω σύμβαση, έχουν ως εξής: ΙΙ. Σύμβαση θεματοφυλακής Η αμοιβή του θεματοφύλακα ανέρχεται σε 2 μονάδες βάσης (0,2%) ετησίως, επί της Μέσης Αξίας του Χαρτοφυλακίου του Ταμείου. Με τον όρο Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου νοείται ο μέσος όρος της αξίας του Χαρτοφυλακίου, λαμβανομένης υπόψη της αποτίμησής του κάθε ημέρα της περιόδου στην οποία αναφέρεται ο υπολογισμός. Ο υπολογισμός της αξίας του Χαρτοφυλακίου πραγματοποιείται με βάση τις μεθόδους αποτίμησης του Ν.4099/2012 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, όπως εκάστοτε ισχύει. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Με βάση την από 15/09/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων έχει αναλάβει ο Δημήτριος Γκέκας (πρώην Δ/ντής Επενδύσεων ERB EUROLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ), ο οποίος ενεργεί ως Σύμβουλος, παρέχοντας τις υπηρεσίες του μέσω υπογραφής συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Ταμείου και της PENSION FINANCIAL RISK MONITOR I.K.E. της οποίας είναι διαχειριστής και κύριος μέτοχος. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Εποπτικό πλαίσιο χαρτοφυλακίου Capital Buffer Ειδικό όριο Αξίας σε Κίνδυνο (VaR limit) Το Ταμείο υπάγεται σε εποπτικό έλεγχο από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή όσον αφορά το παθητικό του, ενώ με βάση το άρθρο 180 του Ν. 4261/2014 η εποπτεία του ενεργητικού του ανατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η διαχείριση του ενεργητικού του υπόκειται στην λεγόμενη ΡΗΤΡΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ, δεδομένου ότι το Ταμείο δεν έχει ελεύθερα κεφάλαια, και δεν υπάρχει μέτοχος ο οποίος δυνητικά μπορεί να καλύψει τυχόν κεφαλαιακές ζημίες. Τα βασικά σημεία του εποπτικού πλαισίου, όπως έχουν αποσαφηνιστεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, έχουν ως εξής: Το Ταμείο δεν έχει υποχρέωση σχηματισμού περιθωρίου φερεγγυότητας. Η ασφαλιστική υποχρέωση του Ταμείου υπολογίζεται ανά έτος, από επικαιροποίηση της αναλογιστικής μελέτης, και ισούται με την παρούσα αξία των θεμελιωμένων δικαιωμάτων 730 εκατ. στις Το πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται κατά την επικαιροποίηση της αναλογιστικής μελέτης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 2,50% - το Ταμείο έχει την ευχέρεια να το προσδιορίζει και σε χαμηλότερα επίπεδα, ώστε να αντανακλώνται οι συνθήκες των αγορών. 19 Σε κάθε ημερομηνία reporting, συγκρίνεται η τρέχουσα αποτίμηση της περιουσίας του Ταμείου, προς την ως άνω υπολογιζόμενη ασφαλιστική του υποχρέωση. Προφανώς, στα αμέσως επόμενα χρόνια λειτουργίας του Ταμείου, μέχρι το 2025, το ως άνω reporting θα είναι ελλειμματικό, καθώς η τρέχουσα αξία της περιουσίας του θα υπολείπεται της ασφαλιστικής του υποχρέωσης από το 2025 και μετά η αναμενόμενη εποπτική αποτίμηση της περιουσίας του υπερβαίνει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θεωρεί δεσμευτικό το ετήσιο ποσοστό κάλυψης της ασφαλιστικής υποχρέωσης από την περιουσία του Ταμείου, όπως αυτό υπολογίστηκε από την αναλογιστική μελέτη της : το σχετικό ποσοστό υπολογίστηκε σε 50% για τις , σε 53% για τις , σε 57% για τις , κ.ο.κ. Η δεσμευτικότητα των συγκεκριμένων ποσοστών έγκειται στο ότι, αν η εποπτική αποτίμηση του ενεργητικού του Ταμείου, στις παραπάνω ημερομηνίες, προκύψει μικρότερη από τα ως άνω δεσμευτικά ποσοστά, τότε η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα επιβάλλει περαιτέρω μείωση των παροχών του Ταμείου προς τα μέλη του. Η ελεύθερη περιουσία του Ταμείου, κατά την ημερομηνία έγκρισης του καταστατικού του, ισούται με μηδέν.

20 Αναγνωρίζοντας την παραπάνω ιδιομορφία, στα πλαίσια της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ταμείου, η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου, αποφάσισε να επιβάλλει πέρα από ένα σχετικά απλό πλαίσιο financial risk limits ανά asset class, ένα ειδικό όριο VAR limit (VAR = Value at Risk αξία σε κίνδυνο), εκφρασμένο ως % ε/του capital buffer, θέτοντας έτσι ανώτατο όριο για το μέγεθος του κινδύνου που είναι διατεθειμένο να αναλάβει το Ταμείο. Investment Mandate Σύμφωνα με την αναθεωρημένη αναλογιστική μελέτη του Ταμείου της , η οποία έχει εγκριθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, για την περίοδο , η περιουσία του Ταμείου θα πρέπει να αυξάνεται κατά μέσο όρο με ρυθμό περίπου 3,6 % ετησίως για να καλυφθούν τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Ποσοστά Κάλυψης της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης. Κατά συνέπεια, η επενδυτική πολιτική διαχείρισης της Περιουσίας του Ταμείου θα πρέπει να στοχεύει κατ ελάχιστον στην κατά 3,6 % ανά έτος, αύξηση της περιουσίας που αναφέρεται παραπάνω. Η επενδυτική πολιτική διαχείρισης της Περιουσίας του Ταμείου δεν μπορεί να επιτρέπει σημαντική διακύμανση στην αξία της περιουσίας του Ταμείου, καθώς σημαντικές καθοδικές κινήσεις της εποπτικής αποτίμησης της περιουσίας του Ταμείου μπορεί να προκαλέσουν παραβίαση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Ποσοστών Κάλυψης της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης. Επενδυτικές πολιτικές οι οποίες αγνοούν τα αυξανόμενα Ελάχιστα Απαιτούμενα Ποσοστά Κάλυψης της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης μπορούν να προκαλέσουν τις παραβιάσεις που αναφέρονται παραπάνω. 20 Σύμφωνα με τα παραπάνω η διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου πρέπει να έχει μια στοχευόμενη απόδοση (τουλάχιστον 3,6 % το χρόνο) αλλά χωρίς σημαντικό κίνδυνο παραβίασης των Ελάχιστων Απαιτούμενων Ποσοστών Κάλυψης της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου διαμόρφωσε το investment mandate ως εξής: - Η διαχείριση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου θα πρέπει να αποσκοπεί σε στοχευόμενη απόδοση τουλάχιστον 3,6% ετησίως, για τα επόμενα χρόνια, υπό τον περιορισμό ότι η μεταβλητότητα των αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να είναι περιορισμένη, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η εποπτική υποχρέωση του Ταμείου να υπερβαίνει τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Όρια Κάλυψης της Ασφαλιστικής του Υποχρέωσης. - Εκτός αυτού, η στοχευόμενη απόδοση από την διαχείριση του ενεργητικού του Ταμείου, θα πρέπει να υπερβαίνει την απόδοση ενός σύνθετου δείκτη αναφοράς (benchmark index), ο οποίος παρουσιάζεται αναλυτικά στην συνέχεια.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα πολιτική διαχείρισης ενεργητικού παθητικού είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Καταστατικό ίδρυσης: ΦΕΚ 410/22-2-2013 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X) Πίνακας περιεχομένων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ... 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Δ21 Δ28, Δ31-Δ35 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Αντικαθίσταται ο πίνακας Δ26 με τον Δ26Α και προστίθενται οι πίνακες Δ31-Δ35. 2. Τα στοιχεία συμπληρώνονται τόσο σε ατομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) (ΦΕΚ Β /860/30.6.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση.

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. 0180/00008563/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. Attachment: 1. GMM_Hellas Cyprus_1S report 2014_V3_dr_f_020814

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων

Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων Βασικά Χαρακτηριστικά Ιανουάριος 2015 Έκδοση 0-90 Σύντομη Περιγραφή Το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο πλαίσιο των εξειδικευμένων υπηρεσιών που παρέχει όσον αφορά στο σχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Αθήνα, 21-9-2009 Αριθμ. Πρωτ.: 15277 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX Ηλεκτρονική Δ/νση : Λ. Κατσερέλη : 210 32 72 626 : 210 32 72674 : l.katsereli@pisc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ] 1 Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται 2 Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα