ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

2 Πίνακας περιεχομένων 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2.ΣΚΟΠΟΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ Εφαρμογή Αρμοδιότητες Αρμοδιότητες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης (Reporting) Πολιτική Αποδοχής του Επενδυτικού Κανονισμού από τρίτους ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Γενικές Αρμοδιότητες Ειδικές Αρμοδιότητες: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 12 5.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Μέτρηση Αποδόσεων Μέτρηση και διαχείριση Κινδύνων Εκθέσεις παρακολούθησης κινδύνων απόδοσης χαρτοφυλακίου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 15 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 17 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: 18 -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: 19 - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

3 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ)», σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 και 4 του Ν. 4052/2012, αποτελεί καθολικό διάδοχο του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του ΝΠΔΔ «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)». Η αναλογιστική μελέτη και το υπ αριθμ. 2071/ συμβόλαιο καταστατικό της Συμβ/φου Αθηνών Κλεοπάτρας Μαρίας Παπαρρηγοπούλου, εγκρίθηκαν με την απόφαση 51020/4883/105/ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η εγκριτική αυτή απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 411 Β/ Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. 3 2.ΣΚΟΠΟΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ Σκοπός του παρόντος Επενδυτικού Κανονισμού (ο Κανονισμός ) είναι ο καθορισμός οδηγιών για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Ο Κανονισμός εμπεριέχει οδηγίες και πολιτικές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την άσκηση των επενδυτικών πρακτικών του Ταμείου, καταγράφοντας τους στόχους, τους περιορισμούς και τις κατανομές των αρμοδιοτήτων ούτως ώστε: Η Επενδυτική Επιτροπή, η οποία νοείται ως «Επιτροπή Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ενεργητικού Παθητικού & Επενδύσεων (ALCO INVESTMENT COMMITTEE)», το αρμόδιο προσωπικό, οι διαχειριστές και ο θεματοφύλακας του Ταμείου ξεκάθαρα να κατανοούν τους στόχους και την πολιτική του Ταμείου. Οι διαχειριστές των Επενδύσεων του Ταμείου να λαμβάνουν οδηγίες αλλά και περιορισμούς που αφορούν στην τοποθέτηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Η Επενδυτική Επιτροπή να διαθέτει μία αξιόπιστη βάση για την αξιολόγηση των επενδυτικών επιλογών των διαχειριστών του Ταμείου και το βαθμό επιτυχίας τω επενδυτικών στόχων. Ο παρών κανονισμός επενδύσεων είναι εναρμονισμένος με το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τα Επαγγελματικά Ταμεία (Ν. 3029/2002), και το Καταστατικό του Ταμείου. Εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ταμείου και τροποποιείται μετά από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής και ύστερα από σχετική εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής.

4 Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού αφορούν στους διαχειριστές επενδύσεων, θεματοφύλακες, αναλογιστές, ορκωτούς ελεγκτές και το Δ.Σ. του Ταμείου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε με την από 17 Απριλίου 2013 απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Εφαρμογή Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την Επενδυτική Πολιτική του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ). Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα χαρτοφυλάκια του Ταμείου, τα οποία δυνητικά μπορούν να δημιουργηθούν στο μέλλον. Τα χαρτοφυλάκια δημιουργούνται από τις εισφορές των εργαζομένων που ασφαλίζονται στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ και των εργοδοτών τους καθώς επίσης και από τα Ίδια Κεφάλαια που δημιουργούνται από το Ταμείο Αρμοδιότητες Το Δ.Σ. του Ταμείου είναι υπεύθυνο για την έγκριση, τήρηση και αναθεώρηση του Επενδυτικού Κανονισμού. Η Επενδυτική Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, με βάση τον παρόντα Κανονισμό : Εισήγηση στο Δ.Σ. του Investment Mandate δηλ. του αντικειμενικού σκοπού της επενδυτικής διαχείρισης του ενεργητικού του Ταμείου Εισήγηση στο Δ.Σ. ορίων ανοχής κινδύνου ασύμβατης ληκτότητας ενεργητικού παθητικού (ALM duration mismatch limits) και επισκόπηση / έγκριση πολιτικών αντιστάθμισης του συγκεκριμένου κινδύνου (ALM duration mismatch hedging strategies), εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο Εισήγηση στο Δ.Σ. του επιπέδου ανοχής χρηματοοικονομικού κινδύνου (financial risk appetite) του Ταμείου Με βάση τα ανωτέρω, εισήγηση στο Δ.Σ. της επενδυτικής απόδοσης στόχου (target investment return) για το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ταμείου, προκειμένου να προστατεύεται στο μέτρο του καλύτερου εφικτού (best efforts) ο βαθμός κάλυψης των υποχρεώσεων από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ταμείου Εισήγηση στο Δ.Σ. της επενδυτικής στρατηγικής Εισήγηση στο Δ.Σ. των επενδυτικών ορίων με βάση το investment Mandate Παρακολούθηση (monitor) και αξιολόγηση των επενδυτικών ορίων με βάση το investment mandate, καθώς και τα επενδυτικά όρια που ορίζονται από τον Νόμο 3029/ Αξιολόγηση και εισήγηση στο Δ.Σ. του Ταμείου, που αφορά ΔιαχειριστήΕπενδύσεων, καθώς επίσης και θεματοφύλακα, για σχετική πρόσληψη/ συνεργασία.

5 2.2.9 Επισκόπηση χαρακτηριστικών του υπό διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου, όπως asset allocation / asset mix, ALM review, duration sensitivity, performance measurement, financial risk measurement κλπ Αξιολόγηση του ευρύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος (investment outlook), σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Επενδύσεων Αξιολόγηση ειδικών ad hoc επενδυτικών προτάσεων, εξέταση αυτών για την εισήγησή τους ή όχι στο Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Επενδύσεων Ευθύνη συμπλήρωσης στα τακτά διαστήματα και τις ημερομηνίες όπως αυτά προβλέπονται από τις οδηγίες της ΕΑΑ των παραρτημάτων: I. Μητρώο Επενδύσεων Ασφαλιστικής Τοποθέτησης II. Μητρώο Επενδύσεων Ελεύθερης Περιουσίας III. Ημερολόγιο Η Επενδυτική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και συνεδριάζει ανά τρίμηνο. Εισηγείται το γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου. Η Επενδυτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση του Δ.Σ. σε θέματα σχετικά με επενδυτικές τοποθετήσεις και πολιτικές, με τη συμμόρφωση του χαρτοφυλακίου με την πολιτική των επενδύσεων Επίσης η Επενδυτική Επιτροπή, όποτε απαιτείται, εισηγείται στο Δ.Σ. επικαιροποίηση του Κανονισμού. 5 Γενικά η Επενδυτική Επιτροπή προτείνει στο Δ.Σ., το οποίο εγκρίνει, και η υλοποίηση πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή Επενδύσεων. 2.3.Αρμοδιότητες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης (Reporting) Η παρακολούθηση και ενημέρωση για την πορεία των επενδύσεων πραγματοποιείται μέσω των αναφορών του Διαχειριστή Επενδύσεων και του Θεματοφύλακα. Η σύμβαση του Ταμείου με τον εκάστοτε θεματοφύλακα ορίζει υπεύθυνο το θεματοφύλακα για την χορήγηση αναφοράς με την κατάσταση θέσης ανά μήνα. Η μηνιαία κατάσταση θέσης θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Το είδος των χρεογράφων Τα χαρακτηριστικά των χρεογράφων Κατάλογο και λίστα επενδύσεων και το ύψος αυτών Αγοραίες τιμές των χρεογράφων (mark to market από αξιόπιστη πηγή που θα αναφέρεται)

6 Ο Διαχειριστής Επενδύσεων οφείλει να παράσχει οποιαδήποτε πληροφόρηση του ζητηθεί από την Επενδυτική Επιτροπή σε τακτική τριμηνιαία βάση και σε έκτακτη, αναλόγως όποτε του ζητηθεί. Η διαδικασία υλοποίησης μίας επενδυτικής τοποθέτησης λαμβάνει χώρα ως ακολούθως: A. Πραγματοποιείται πράξη από το Διαχειριστή. B. Αποστέλλεται η εντολή και πραγματοποιείται συμφωνία (settlement) στο θεματοφύλακα για λογαριασμό του Ταμείου. Με το πέρας της διαδικασίας αυτής, η τελική πληροφόρηση αποστέλλεται στο λογιστήριο του Ταμείου Πολιτική Αποδοχής του Επενδυτικού Κανονισμού από τρίτους Κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην Επενδυτική Πολιτική του Ταμείου (π.χ. Διαχειριστής Επενδύσεων, Επενδυτική Επιτροπή, εξωτερικοί σύμβουλοι, Θεματοφύλακας), θα πρέπει να ενημερώνεται για την ύπαρξη και την αναγκαιότητα αποδοχής του Επενδυτικού Κανονισμού. Εν συνεχεία, το κάθε εμπλεκόμενο μέρος θα πρέπει να ενημερώνει γραπτώς το Δ.Σ. για την αποδοχή του Επενδυτικού Κανονισμού. Η ενημέρωση αυτή θα πιστοποιείται μέσω των πρακτικών του Δ.Σ. 6 3.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Το Ταμείο βασίζεται σε προσωπικό και δύναται να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες και παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών επενδύσεων και θεματοφυλάκων) για την λειτουργία των επενδυτικών του μηχανισμών. Ο ρόλος της κάθε οντότητας θα πρέπει να είναι σαφής, διακριτός και να λειτουργεί υπέρ των μελών του Ταμείου, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία και οργάνωση του Ταμείου. Η Διακυβέρνηση του Ταμείου εφαρμόζεται με καθορισμένους και διακριτούς ρόλους από: Το Διοικητικό Συμβούλιου (Δ.Σ.) του Ταμείου. Την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου. Τους Διαχειριστές Επενδύσεων του Ταμείου. Τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων του Ταμείου.

7 3.1.Γενικές Αρμοδιότητες (α) Καθορισμός αρμοδιοτήτων για προσδιορισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Επενδυτικής Πολιτικής. Η Επενδυτική Επιτροπή παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν την επενδυτική πολιτική και τον προγραμματισμό, όπως παρακολούθηση της διαχείρισης των επενδύσεων καθώς και της αποδοχής και της υιοθέτησης του Επενδυτικού Κανονισμού. Η υλοποίηση και η μέτρηση των επενδυτικών τοποθετήσεων πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή Επενδύσεων του Ταμείου. Η Επενδυτική Επιτροπή ενημερώνει για θέματα επενδυτικής πολιτικής ανά τρίμηνο το Δ.Σ. (ή κατ ελάχιστον ανά εξάμηνο) το οποίο φέρει την τελική ευθύνη της συμμόρφωσης με τον Επενδυτικό Κανονισμό. (β) Διαδικασία ανατροφοδότησης και επικαιροποίησης του Επενδυτικού Κανονισμού Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον ανά τρίμηνο και εκτάκτως όποτε απαιτείται. Σε κάθε συνεδρίαση αναλύεται η πορεία των επενδύσεων του Ταμείου και το γενικότερο οικονομικό κλίμα σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Ανάλογα με την πορεία των επενδύσεων και σε σχέση με τις γενικότερες οικονομικές συγκυρίες θα αποφασίζεται ή όχι η εισήγηση για επικαιροποίηση του Επενδυτικού Κανονισμού στο Δ.Σ. του Ταμείου. Οποιαδήποτε επικαιροποίηση απαιτεί την έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου. 7 (γ) Αρμοδιότητες για σχέσεις με τρίτους Το Δ.Σ. του Ταμείου είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη και απόλυση εξωτερικών διαχειριστών, συμβούλων, αναλογιστών, ορκωτών λογιστών και θεματοφυλάκων. Η Επενδυτική Επιτροπή αξιολογεί τους προσληφθέντες εξωτερικούς συμβούλους του Ταμείου, σχετικά με την υλοποίηση των αντίστοιχων Investment mandates και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. (δ) Αρμοδιότητες για τον προσδιορισμό της κατανομής επενδύσεων και της πρόσβασης σε στοιχεία και δεδομένα. Η Επενδυτική Επιτροπή εισηγείται το πρόγραμμα στρατηγικής κατανομής των επενδύσεων στις διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η κατανομή των επενδύσεων βασίζεται στον στόχο της Επενδυτικής Επιτροπής σχετικά με την μακροχρόνια αναμενόμενη απόδοση των μετοχών, επενδύσεων σταθερού εισοδήματος, μετρητών, ακινήτων, παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η Επενδυτική Επιτροπή είναι αρμόδια για να εισηγείται στο Δ.Σ. τα επίπεδα κινδύνου του κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος όπως και τις κατάλληλες συσχετίσεις μεταξύ τους.

8 Ο Διαχειριστής Επενδύσεων του Ταμείου παρέχει στην Επενδυτική Επιτροπή πρόσβαση στη συνολική εικόνα των επενδύσεων και πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να παρακολουθείται το πρόγραμμα κατανομής των επενδύσεων που έχει οριστεί. Ο Θεματοφύλακας μπορεί να επιβεβαιώνει τα στοιχεία και δεδομένα που έχουν παρατεθεί σχετικά με την πορεία των χρηματοοικονομικών προϊόντων στα οποία έχει επενδύσει το Ταμείο. 3.2.Ειδικές Αρμοδιότητες: Το Δ.Σ. του Ταμείου είναι υπεύθυνο για: Την έγκριση του Επενδυτικού Κανονισμού, την επικαιροποίηση του και τον έλεγχο εφαρμογής του Επενδυτικού Κανονισμού. Την έγκριση νέων επενδυτικών στρατηγικών όπως αυτές προταθούν από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου. Την πρόσληψη/απόλυση του Διαχειριστή Επενδύσεων του Ταμείου. Την πρόσληψη/απόλυση εξωτερικών συνεργατών (σύμβουλοι, αναλογιστές, ορκωτοί λογιστές, θεματοφύλακες, εξωτερικοί διαχειριστές επενδύσεων).την έγκριση μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων (Conflict of interest). Την τήρηση των επενδυτικών διαδικασιών που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Τη δέουσα υλοποίηση όλων των αποφάσεών του, που αφορούν στις επενδύσεις. 8 H Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου έχει, κατ ελάχιστον, τις παρακάτω αρμοδιότητες: Παρακολουθεί την τήρηση των επενδυτικών διαδικασιών που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό και ενημερώνει το Δ.Σ. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ταμείου τον καθορισμό των επενδυτικών στόχων, του επιπέδου ανοχής κινδύνου, δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης και του χαρτοφυλακίου αναφοράς, ως αυτά ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Αξιολογεί τις εισηγήσεις των Διαχειριστών Επενδύσεων για διάφορα επενδυτικά προϊόντα σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική,το νομοθετικό πλαίσιο και τον παρόντα κανονισμό, και εισηγείται στο Δ.Σ., προκειμένου αυτό να αποφασίσει για την τοποθέτηση των κεφαλαίων του Ταμείου. Εισηγείται επενδυτικούς περιορισμούς πέραν αυτών που καταγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Εισηγείται περί πρόσληψης/απόλυσης εξωτερικών συνεργατών (σύμβουλοι, αναλογιστές, ορκωτοί λογιστές, θεματοφύλακες, εξωτερικοί διαχειριστές επενδύσεων). Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των επενδύσεων πραγματοποιείται από τον διαχειριστή επενδύσεων του Ταμείου, ως ορίζεται ανωτέρω στην παρ του άρθρου 2.

9 Εισηγείται σχετικά με την επικαιροποίηση επενδυτικών πολιτικών και του Επενδυτικού Κανονισμού. Λαμβάνει πληροφόρηση από το διαχειριστή και το θεματοφύλακα του Ταμείου. Ελέγχει τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των τοποθετήσεων του Ταμείου (αποδόσεων, κινδύνου, συσχετίσεων κλπ) και των αγορών και εισηγείται τα απαραίτητα μέτρα για τη βέλτιστη τροποποίησή τους. Ελέγχει την επίδοση των Διαχειριστών του Ταμείου. Εισηγείται τη λήψη μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων (Conflict of interest). Επιβεβαιώνει ότι η τοποθέτηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του παρόντος Επενδυτικού Κανονισμού. Ενημερώνει το Δ.Σ. για έκτακτους κινδύνους και απαιτούμενες αλλαγές σε σχέση με τις επενδύσεις του Ταμείου. Η σύνθεση και η λειτουργία της Επενδυτικής Επιτροπής καθορίζονται σε ξεχωριστό Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής Επενδύσεων. Η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου απαρτίζεται από τους παρακάτω: 9 - Στράτο Γουδινάκο Chief Risk Officer ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, ως Πρόεδρο - Ελένη Λινάρδου, - Διευθύντρια Διαχείρισης Επενδύσεων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ, ως Μέλος - Γιάννη Βασιλάτο Επικεφαλής των Διοικητικών Λειτουργιών (Operations) της METLIFE στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική, ως Μέλος Ο Διαχειριστής Επενδύσεων Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει κατ ελάχιστον τα παρακάτω καθήκοντα: Υλοποιεί επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Τηρεί τις προβλέψεις των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Δίδει εντολές διεκπεραίωσης στο θεματοφύλακα για τις κινήσεις των επενδύσεων. Λαμβάνει ενεργά μέρος στην αξιολόγηση των αποδόσεων και στην αναλυτική ενημέρωση του Ταμείου ως προς την πορεία των επενδύσεων. Παρέχει στην Επενδυτική Επιτροπή και στον Αναλογιστή του Ταμείου κάθε πληροφορία ή υπολογισμό του ζητηθεί και αφορά στην αξιολόγηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου των εκάστοτε τοποθετήσεων και την επίδρασή τους στην συνολική επενδυτική πολιτική, ως π.χ. μέτρα κινδύνου, ιστορικά στοιχεία, αναλύσεις κλπ, σε τακτική μηνιαία βάση ή όποτε άλλοτε εκτάκτως του ζητηθεί.

10 Συνεργάζεται όποτε του ζητηθεί με τις Υπηρεσίες του Ταμείου (την Επενδυτική Επιτροπή, τον αναλογιστή, τους ορκωτούς ελεγκτές κλπ). Συντάσσει σε μηνιαία βάση και παρουσιάζει κάθε τρίμηνο στην Επενδυτική Επιτροπή εκθέσεις με αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου και υποβάλλει αναλυτική περιουσιακή κατάσταση. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται εντός μηνός από τη λήξη της περιόδου. Υποβάλλει ετήσια έκθεση αποδόσεων και επενδυτικής στρατηγικής στην Επενδυτική Επιτροπή εντός του πρώτου διμήνου από τη λήξη του έτους. Το περιεχόμενο των εκθέσεων πρέπει να πληροί κατ ελάχιστον τις απαιτήσεις της Εποπτικής Αρχής. Ενεργεί με επαγγελματικούς κανόνες συμπεριφοράς ήθους οι οποίοι κατ ελάχιστον απαιτούν: Την έντιμη, νόμιμη και με απαιτούμενη προσοχή κι επιμέλεια διεξαγωγή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων προς το συμφέρον του συλλογικού χαρτοφυλακίου και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς. Τη λήψη μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων (Conflict of interest). Υποβάλει στο θεματοφύλακα και στις διοικητικές υπηρεσίες του Ταμείου τα αποδεικτικά στοιχεία των συναλλαγών. Διευκρινίζεται ότι το Δ.Σ του Ταμείου μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν ή περισσότερους Διαχειριστές Επενδύσεων. 10 Οι συμβάσεις διαχείρισης με επαγγελματίες διαχειριστές που έχει υπογράψει το Ταμείο, αναφέρονται στο Παράρτημα 1. Θεματοφύλακας Το Ταμείο αναθέτει με απόφαση του Δ.Σ. τη θεματοφυλακή των επενδύσεών του σε ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε., το οποίο κατέχει τις απαιτούμενες από τη ισχύουσα νομοθεσία άδειες. Ο θεματοφύλακας έχει τα παρακάτω καθήκοντα: Φυλάσσει του τίτλους των επενδύσεων του Ταμείου. Ενημερώνεται για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι Διαχειριστές Επενδύσεων και φροντίζει για την διεκπεραίωσή τους (settlement). Ελέγχει το κατά πόσο οι κινήσεις των επενδύσεων συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία και με τον παρόντα κανονισμό.

11 Διατηρεί το αρχείο των επενδύσεων και ενημερώνει το Ταμείο και το Διαχειριστή Επενδύσεων κάθε τέλος μήνα για την τρέχουσα αξία κάθε είδους επένδυσης, καθώς και για τις επενδυτικές κινήσεις που έγιναν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη αξιολόγηση. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Θεματοφύλακας και ο Διαχειριστής Επενδύσεων, οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου. Ο Θεματοφύλακας που επιθυμεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του οφείλει να ειδοποιήσει προ τριών τουλάχιστον μηνών το Δ.Σ. Επίσης, δύναται να αντικατασταθεί ύστερα από απόφαση της διοίκησης του Ταμείου έπειτα από σχετική εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής. Μετά την έγκριση του νέου θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς ή ο αντικατασταθείς του παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου τα στοιχεία του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου του Ταμείου. Ο θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του ή του ζητήθηκε η αντικατάστασή του συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα. Η σύμβαση θεματοφυλακής που έχει υπογράψει το Ταμείο, αναφέρεται στο Παράρτημα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων Το Ταμείο διαθέτει λειτουργία διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των ΤΕΑ (Υπουργική Απόφαση Φ /οικ. 1893/15 ΦΕΚ Β 178 / ). Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων έχει την ευθύνη τήρησης των ορίων χρηματοοικονομικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ταμείου. Η σύμβαση με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων που έχει υπογράψει το Ταμείο, αναφέρεται στο Παράρτημα 3.

12 4. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Στο Παράρτημα 4 αναφέρονται λεπτομερώς οι επενδυτικοί στόχοι του Ταμείου και τα όρια ανάληψης κινδύνων που εφαρμόζονται κατά την διαχείριση του ενεργητικού του. Ειδικότερα, το Παράρτημα 4 αποτελείται από επιμέρους ενότητες, ως εξής: Εποπτικό πλαίσιο χαρτοφυλακίου Capital Buffer Ειδικό όριο Αξίας σε Κίνδυνο (VaR limit) Investment Mandate Δείκτης Αναφοράς (benchmark index) Όρια Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Financial Risk Limits) VaR (Value at Risk) limit Allocation limits Επενδυτικοί Περιορισμοί Επιτρεπόμενες Επενδύσεις Επιτρεπόμενα είδη έκθεσης σε μετοχικό κίνδυνο (Μετοχικό Χαρτοφυλάκιο) 12 Επιτρεπόμενα είδη έκθεσης σε ομολογιακό κίνδυνο (Ομολογιακό Χαρτοφυλάκιο) Επιτρεπόμενες Επενδύσεις Μετρητών Επιτρεπόμενες Επενδύσεις σε Παράγωγα Προϊόντα Εκθέσεις Διαχείρισης 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 5.1.Μέτρηση Αποδόσεων Για τη μέτρηση των αποδόσεων των επενδυτικών χαρτοφυλακίων του Ταμείου εφαρμόζεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου η μέθοδος της Χρονοσταθμισμένης Απόδοσης (Time Weighted Return). Για θέματα σχετικά με αποτιμήσεις και μεθοδολογίες μέτρησης απόδοσης επενδύσεων ως και παρουσίαση αυτών, το Ταμείο δύναται να χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς τις αρχές της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25/10/2009, της οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 03/06/2003 ως και των Global Investment Performance Standards (GIPS), λαμβάνοντας υπόψη την Υ.Α. Φ.Επαγγ.Ασφ/οικ.16/ και όλες τις λοιπές σχετικές διατάξεις και κανόνες όπως εκάστοτε ισχύουν.

13 5.2.Μέτρηση και διαχείριση Κινδύνων Η μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ταμείου αποτελεί σημαντική παράμετρο για την αποτελεσματική υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής. Συγκεκριμένα, η Επενδυτική Επιτροπή και ο Διαχειριστής Επενδύσεων μεριμνούν για τη μέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς, του πιστωτικού κινδύνου και του λειτουργικού κινδύνου με σκοπό τη διατήρησή τους σε αποδεκτά επίπεδα. 1. Κίνδυνος Αγοράς: α. Μέθοδοι μέτρησης κινδύνου αγοράς. Για τη μέτρηση των κινδύνων αγοράς του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ταμείου δύναται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως εκτιμήσεις τυπικών αποκλίσεων, beta, αξία σε κίνδυνο (Value at Risk - VaR), τροποποιημένος συντελεστής διάρκειας (Modified Duration) κλπ, αναλόγως των χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου. β. Συμπεριφορά χαρτοφυλακίου σε ακραίες συνθήκες αγορών (Stress Testing). Κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιούνται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, αλλά σε κάθε περίπτωση σε ετήσια τουλάχιστον βάση, μέθοδοι που αποσκοπούν στην περιγραφή της συμπεριφοράς της αξίας του χαρτοφυλακίου υπό ακραίες συνθήκες αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Η συμπεριφορά αυτή καταγράφεται από την Επενδυτική Επιτροπή και το Διαχειριστή Επενδύσεων έτσι ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου στο ανώτατο επίπεδο λήψεως επενδυτικών αποφάσεων. Το Ταμείο, έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής στο Δ.Σ., δημιουργεί βασική υποδομή μέτρησης, συνεχούς παρακολούθησης των κινδύνων αλλά και τακτικής ενημέρωσης του Δ.Σ. του Ταμείου. Η μέτρηση των κινδύνων πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή Επενδύσεων του Ταμείου τον οποίο δύναται να συνδράμουν και εξωτερικοί σύμβουλοι έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής Πιστωτικός κίνδυνος χαρτοφυλακίου. Η Επενδυτική Επιτροπή μεριμνά για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των επενδύσεων, φροντίζοντας παράλληλα για την επίτευξη ικανοποιητικής διασποράς. Κατά τη διαδικασία επιλογής προς ένταξη στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, αποδίδεται προτεραιότητα σε χρηματοπιστωτικά μέσα με ικανοποιητική διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας εκδοτών ή των αντισυμβαλλομένων του. Ειδικά στην περίπτωση προθεσμιακών καταθέσεων το Ταμείο μεριμνά για την επίτευξη διασποράς, λαμβάνοντας υπόψη την επί μέρους φερεγγυότητα κάθε αντισυμβαλλόμενου πιστωτικού ιδρύματος.

14 3. Παρακολούθηση αποκλίσεων αποδόσεων στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο. Έχοντας καθορίσει τη στρατηγική κατανομής επενδύσεων (Strategic Asset Allocation) με την επιλογή των βαρών (ως ποσοστά, %) ανά κατηγορία επένδυσης, το Ταμείο, έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ παθητικής ή ενεργητικής διαχείρισης ή και συνδυασμό των δύο. Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης των αποκλίσεων των αποδόσεων καθορίζεται: Το εύρος απόκλισης για την τακτική κατανομή επενδύσεων (Tactical Range) ως ποσοστό, ανά βασική επενδυτική κατηγορία. Ο διαχειριστής επενδύσεων του Ταμείου, κινείται αποκλειστικά εντός του εν λόγω εύρους, ανά βασική επενδυτική κατηγορία, για την επίτευξη της μέγιστης εφικτής απόδοσης σύμφωνα με το προκαθορισμένο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή μεγαλύτερου εύρους απόκλισης δίνει τη δυνατότητα για περισσότερο ενεργητική διαχείριση, η οποία πρέπει να εξαρτάται από τις ικανότητες του διαχειριστή. Επί πλέον, το Ταμείο, σε περίπτωση που έχει θέσει σχετικά στενό εύρος απόκλισης, μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής να το αναπροσαρμόσει, εάν το απαιτούν συγκεκριμένοι λόγοι οι οποίοι και θα πρέπει να έχουν αιτιολογηθεί. 5.3.Εκθέσεις παρακολούθησης κινδύνων απόδοσης χαρτοφυλακίου Σε τουλάχιστον εξαμηνιαία βάση, ο Διαχειριστής Επενδύσεων του Ταμείου συντάσσει έκθεση επενδύσεων όπου καταγράφονται οι μηνιαίες, ημερολογιακά, μεταβολές της αξίας των χαρτοφυλακίων, η εξέλιξη της απόδοσης και του βαθμού του επενδυτικού κινδύνου. Στις τακτικές αυτές εκθέσεις θα υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των επενδύσεων του Ταμείου (τήρηση μητρώου επενδύσεων επικαιροποιούμενο ανά μήνα), ως επίσης και οι αποκλίσεις των αποδόσεων και βαθμού κινδύνου από τους δείκτες αξιολόγησης (benchmarking). 14 Το σύνολο των σχετικών εγγράφων και εκθέσεων, τηρούνται για μία χρονική περίοδο 20 ετών και παραμένουν στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής. 6.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο παρών κανονισμός τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής και σχετική απόφαση του Δ.Σ.

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το Ταμείο έχει συνάψει συμβάσεις διαχείρισης της περιουσίας του, με 4 διαχειριστές επενδύσεων, ως εξής: EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ALPHATRUST Οι προμήθειες διαχείρισης που επιβαρύνεται το Ταμείο, με βάση τις παραπάνω συμβάσεις, έχουν ως εξής: Ι. Συμβάσεις διαχείρισης 15 H αμοιβή των διαχειριστών αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι σταθερό και το δεύτερο μεταβλητό. Το σύνολο της αμοιβής πάντως δεν ξεπερνά τις 75 μονάδες βάσης. Η Σταθερή Αμοιβή ορίζεται σε ποσοστό επί της Μέσης Αξίας του Χαρτοφυλακίου του Ταμείου επί του οποίου παρέχονται οι Υπηρεσίες, του ποσοστού καθοριζομένου σε 15 μονάδες βάσης ετησίως. Με τον όρο Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου νοείται ο μέσος όρος της αξίας του Χαρτοφυλακίου, λαμβανομένης υπόψη της αποτίμησής του κάθε ημέρα της περιόδου στην οποία αναφέρεται ο υπολογισμός. Ο υπολογισμός της αξίας του Χαρτοφυλακίου πραγματοποιείται με βάση τις μεθόδους αποτίμησης του Ν.4099/2012 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Μεταβλητή Aμοιβή αντιστοιχεί σε ποσοστό x% της υπεραπόδοσης από την διαχείριση του χαρτοφυλακίου έναντι της απόδοσης του δείκτη αναφοράς (benchmark index) κατά την ίδια περίοδο, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 60 μονάδες βάσης (capped, at best up to 60 basis points) επί της Μέσης Αξίας του Χαρτοφυλακίου του Ταμείου κατά την περίοδο μέτρησης. Με τον όρο υπεραπόδοση εννοείται η θετική διαφορά της απόδοσης που επιτυγχάνει ο διαχειριστής σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς.

16 Το ποσοστό x% για τον υπολογισμό της υπεραπόδοσης, υπολογίζεται ανάλογα με το αν υπάρχει θετική ή αρνητική μεταβολή της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου, έναντι του δείκτη αναφοράς, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ως εξής: σε περίπτωση αύξησης της καθαρής αξίας του χαρτοφυλακίου στο τέλος της υπό μέτρηση περιόδου: 12% επί της διαφοράς μεταξύ της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και της απόδοσης του δείκτη αναφοράς (benchmark index, portfolio weighted). σε περίπτωση μείωσης της καθαρής αξίας του χαρτοφυλακίου στο τέλος της υπό μέτρησης περιόδου: 8% επί της διαφοράς μεταξύ της απόδοσης του χαρτοφυλακίου και της απόδοσης του δείκτη αναφοράς (δηλ. όταν ο διαχειριστής επιτυγχάνει λιγότερη ζημία για το χαρτοφυλάκιο σε σχέση με το δείκτη αναφοράς). 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: - ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες θεματοφυλακής, το Ταμείο έχει υπογράψει σύμβαση θεματοφυλακής με την ΕΘΝΙΚΗ / CUSTODY. Οι προμήθειες θεματοφυλακής που επιβαρύνεται το Ταμείο, με βάση την παραπάνω σύμβαση, έχουν ως εξής: ΙΙ. Σύμβαση θεματοφυλακής Η αμοιβή του θεματοφύλακα ανέρχεται σε 2 μονάδες βάσης (0,2%) ετησίως, επί της Μέσης Αξίας του Χαρτοφυλακίου του Ταμείου. Με τον όρο Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου νοείται ο μέσος όρος της αξίας του Χαρτοφυλακίου, λαμβανομένης υπόψη της αποτίμησής του κάθε ημέρα της περιόδου στην οποία αναφέρεται ο υπολογισμός. Ο υπολογισμός της αξίας του Χαρτοφυλακίου πραγματοποιείται με βάση τις μεθόδους αποτίμησης του Ν.4099/2012 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, όπως εκάστοτε ισχύει. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Με βάση την από 15/09/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων έχει αναλάβει ο Δημήτριος Γκέκας (πρώην Δ/ντής Επενδύσεων ERB EUROLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ), ο οποίος ενεργεί ως Σύμβουλος, παρέχοντας τις υπηρεσίες του μέσω υπογραφής συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Ταμείου και της PENSION FINANCIAL RISK MONITOR I.K.E. της οποίας είναι διαχειριστής και κύριος μέτοχος. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Εποπτικό πλαίσιο χαρτοφυλακίου Capital Buffer Ειδικό όριο Αξίας σε Κίνδυνο (VaR limit) Το Ταμείο υπάγεται σε εποπτικό έλεγχο από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή όσον αφορά το παθητικό του, ενώ με βάση το άρθρο 180 του Ν. 4261/2014 η εποπτεία του ενεργητικού του ανατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η διαχείριση του ενεργητικού του υπόκειται στην λεγόμενη ΡΗΤΡΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ, δεδομένου ότι το Ταμείο δεν έχει ελεύθερα κεφάλαια, και δεν υπάρχει μέτοχος ο οποίος δυνητικά μπορεί να καλύψει τυχόν κεφαλαιακές ζημίες. Τα βασικά σημεία του εποπτικού πλαισίου, όπως έχουν αποσαφηνιστεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, έχουν ως εξής: Το Ταμείο δεν έχει υποχρέωση σχηματισμού περιθωρίου φερεγγυότητας. Η ασφαλιστική υποχρέωση του Ταμείου υπολογίζεται ανά έτος, από επικαιροποίηση της αναλογιστικής μελέτης, και ισούται με την παρούσα αξία των θεμελιωμένων δικαιωμάτων 730 εκατ. στις Το πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται κατά την επικαιροποίηση της αναλογιστικής μελέτης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 2,50% - το Ταμείο έχει την ευχέρεια να το προσδιορίζει και σε χαμηλότερα επίπεδα, ώστε να αντανακλώνται οι συνθήκες των αγορών. 19 Σε κάθε ημερομηνία reporting, συγκρίνεται η τρέχουσα αποτίμηση της περιουσίας του Ταμείου, προς την ως άνω υπολογιζόμενη ασφαλιστική του υποχρέωση. Προφανώς, στα αμέσως επόμενα χρόνια λειτουργίας του Ταμείου, μέχρι το 2025, το ως άνω reporting θα είναι ελλειμματικό, καθώς η τρέχουσα αξία της περιουσίας του θα υπολείπεται της ασφαλιστικής του υποχρέωσης από το 2025 και μετά η αναμενόμενη εποπτική αποτίμηση της περιουσίας του υπερβαίνει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θεωρεί δεσμευτικό το ετήσιο ποσοστό κάλυψης της ασφαλιστικής υποχρέωσης από την περιουσία του Ταμείου, όπως αυτό υπολογίστηκε από την αναλογιστική μελέτη της : το σχετικό ποσοστό υπολογίστηκε σε 50% για τις , σε 53% για τις , σε 57% για τις , κ.ο.κ. Η δεσμευτικότητα των συγκεκριμένων ποσοστών έγκειται στο ότι, αν η εποπτική αποτίμηση του ενεργητικού του Ταμείου, στις παραπάνω ημερομηνίες, προκύψει μικρότερη από τα ως άνω δεσμευτικά ποσοστά, τότε η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα επιβάλλει περαιτέρω μείωση των παροχών του Ταμείου προς τα μέλη του. Η ελεύθερη περιουσία του Ταμείου, κατά την ημερομηνία έγκρισης του καταστατικού του, ισούται με μηδέν.

20 Αναγνωρίζοντας την παραπάνω ιδιομορφία, στα πλαίσια της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ταμείου, η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου, αποφάσισε να επιβάλλει πέρα από ένα σχετικά απλό πλαίσιο financial risk limits ανά asset class, ένα ειδικό όριο VAR limit (VAR = Value at Risk αξία σε κίνδυνο), εκφρασμένο ως % ε/του capital buffer, θέτοντας έτσι ανώτατο όριο για το μέγεθος του κινδύνου που είναι διατεθειμένο να αναλάβει το Ταμείο. Investment Mandate Σύμφωνα με την αναθεωρημένη αναλογιστική μελέτη του Ταμείου της , η οποία έχει εγκριθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, για την περίοδο , η περιουσία του Ταμείου θα πρέπει να αυξάνεται κατά μέσο όρο με ρυθμό περίπου 3,6 % ετησίως για να καλυφθούν τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Ποσοστά Κάλυψης της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης. Κατά συνέπεια, η επενδυτική πολιτική διαχείρισης της Περιουσίας του Ταμείου θα πρέπει να στοχεύει κατ ελάχιστον στην κατά 3,6 % ανά έτος, αύξηση της περιουσίας που αναφέρεται παραπάνω. Η επενδυτική πολιτική διαχείρισης της Περιουσίας του Ταμείου δεν μπορεί να επιτρέπει σημαντική διακύμανση στην αξία της περιουσίας του Ταμείου, καθώς σημαντικές καθοδικές κινήσεις της εποπτικής αποτίμησης της περιουσίας του Ταμείου μπορεί να προκαλέσουν παραβίαση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Ποσοστών Κάλυψης της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης. Επενδυτικές πολιτικές οι οποίες αγνοούν τα αυξανόμενα Ελάχιστα Απαιτούμενα Ποσοστά Κάλυψης της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης μπορούν να προκαλέσουν τις παραβιάσεις που αναφέρονται παραπάνω. 20 Σύμφωνα με τα παραπάνω η διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου πρέπει να έχει μια στοχευόμενη απόδοση (τουλάχιστον 3,6 % το χρόνο) αλλά χωρίς σημαντικό κίνδυνο παραβίασης των Ελάχιστων Απαιτούμενων Ποσοστών Κάλυψης της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου διαμόρφωσε το investment mandate ως εξής: - Η διαχείριση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου θα πρέπει να αποσκοπεί σε στοχευόμενη απόδοση τουλάχιστον 3,6% ετησίως, για τα επόμενα χρόνια, υπό τον περιορισμό ότι η μεταβλητότητα των αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να είναι περιορισμένη, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η εποπτική υποχρέωση του Ταμείου να υπερβαίνει τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Όρια Κάλυψης της Ασφαλιστικής του Υποχρέωσης. - Εκτός αυτού, η στοχευόμενη απόδοση από την διαχείριση του ενεργητικού του Ταμείου, θα πρέπει να υπερβαίνει την απόδοση ενός σύνθετου δείκτη αναφοράς (benchmark index), ο οποίος παρουσιάζεται αναλυτικά στην συνέχεια.

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα