Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες"

Transcript

1 Καθοδήγηση για µεταγενέστερους χρήστες Ιανουάριος 2008 Οδηγίες για την εφαρµογή του κανονισµού REACH 1

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει καθοδήγηση σχετικά µε τον κανονισµό REACH και εξηγεί τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του REACH και τον τρόπο εκπλήρωσης αυτών. Ωστόσο, υπενθυµίζεται στους χρήστες ότι το κείµενο του κανονισµού REACH αποτελεί τη µόνη αυθεντική νοµική βάση και ότι οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου δεν συνιστούν νοµική συµβουλή. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου. ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΕΥΘΎΝΗ Το παρόν κείµενο αποτελεί µετάφραση εργασίας του πρωτοτύπου που συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετέφρασε και έλεγξε την πληρότητα της µετάφρασης. Η επιστηµονική/τεχνική διατύπωση θα είναι αντικείµενο αναθεώρησης. Επισηµαίνεται ότι µόνο το αγγλικό κείµενο, το οποίο διατίθεται επίσης στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι το πρωτότυπο κείµενο. Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων, 2008 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή µε αναφορά της πηγής. 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι απαιτήσεις πληροφοριών που προβλέπονται στον κανονισµό REACH όσον αφορά τους µεταγενέστερους χρήστες. Το παρόν έγγραφο αποτελεί µέρος µιας σειράς εγγράφων καθοδήγησης των οποίων στόχος είναι να συνδράµουν όλους τους ενδιαφερόµενους παράγοντες κατά την προετοιµασία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του κανονισµού REACH. Τα εν λόγω έγγραφα παρέχουν λεπτοµερή καθοδήγηση σχετικά µε µια σειρά βασικών διαδικασιών του κανονισµού REACH, καθώς και ορισµένες ειδικές επιστηµονικές και/ή τεχνικές µεθόδους των οποίων η χρήση στο πλαίσιο του REACH είναι απαραίτητη στη βιοµηχανία ή στις αρµόδιες αρχές. Τα έγγραφα καθοδήγησης καταρτίστηκαν και εξετάσθηκαν στο πλαίσιο των σχεδίων υλοποίησης του REACH (RIP), υπό την αιγίδα των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων παραγόντων: των κρατών µελών, της βιοµηχανίας και των µη κυβερνητικών οργανώσεων. Τα εν λόγω έγγραφα καθοδήγησης είναι διαθέσιµα µέσω του δικτυακού τόπου του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων (http://echa.europa.eu/reach_el.asp). Περαιτέρω έγγραφα καθοδήγησης πρόκειται να δηµοσιευθούν στον ανωτέρω δικτυακό τόπο µετά την οριστικοποίηση ή την επικαιροποίησή τους. Το παρόν έγγραφο βασίζεται στον κανονισµό REACH (EΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης εκεµβρίου ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης εκεµβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396, ). 3

4

5 ΚΑΘΟ ΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασικές υποχρεώσεις των µεταγενέστερων χρηστών Πότε πρέπει οι µεταγενέστεροι χρήστες να συµµορφώνονται µε τον κανονισµό REACH; Τι πρέπει να κάνετε όταν λάβετε ένα δελτίο δεδοµένων ασφαλείας; Έλεγχος και εφαρµογή του σεναρίου έκθεσης Τι πρέπει να κάνετε εάν δεν λάβετε δελτίο δεδοµένων ασφαλείας; Εταιρείες παραγωγής παρασκευασµάτων Εισαγωγείς ουσιών, παρασκευασµάτων ή αντικειµένων που προέρχονται εκτός της ΕΕ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι βασικές πτυχές του REACH που αφορούν στους µεταγενέστερους χρήστες Συνέπειες της καταχώρισης για τους µεταγενέστερους χρήστες Προθεσµίες καταχώρισης για παρασκευαστές και εισαγωγείς Καταχώριση και µεταγενέστεροι χρήστες Προσδιορισµός των ρόλων και των υποχρεώσεων Ποιοι θεωρούνται µεταγενέστεροι χρήστες βάσει του κανονισµού REACH και πώς µπορώ να προσδιορίσω τους ρόλους µου; Προσδιορισµός ρόλων για παρασκευαστές/εισαγωγείς Προσδιορισµός ρόλων µεταγενέστερων χρηστών Άλλοι ρόλοι στο πλαίσιο του κανονισµού REACH Επισκόπηση δυνητικών υποχρεώσεων ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ REACH Εισαγωγή Τα πλεονεκτήµατα της έγκαιρης προετοιµασίας Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της έγκαιρης επικοινωνίας µε τους προµηθευτές; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της έγκαιρης επικοινωνίας µε τους πελάτες; ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ Α ΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ REACH Τι συµβαίνει σε περίπτωση που µια ουσία δεν καταχωριστεί; Τι συµβαίνει σε περίπτωση που µια ουσία έχει καταχωριστεί, αλλά το σενάριο έκθεσης δεν καλύπτει τη χρήση µου; Ποιες είναι οι συνέπειες της αδειοδότησης; Οι απαιτούµενες πληροφορίες Τι πληροφορίες χρειάζοµαι και πώς µπορώ να προετοιµαστώ για τον σκοπό αυτό; Πώς αντιµετωπίζονται οι εµπιστευτικές επιχειρηµατικές πληροφορίες; Κατανόηση των ουσιών που χρησιµοποιείτε και του τρόπου µε τον οποίο τις χρησιµοποιείτε

6 ΚΑΘΟ ΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ Κατανόηση των ουσιών που χρησιµοποιείτε Πηγές πληροφόρησης Συγκέντρωση των δεδοµένων Γνωστοποίηση πληροφοριών στους προµηθευτές ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΟ ΕΥΟΥΝ ΟΥΣΙΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εισαγωγή ιάγραµµα ροής εργασίας αναφορικά µε ενέργειες που απορρέουν από πληροφορίες για ουσίες ή παρασκευάσµατα ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Απαιτήσεις που σχετίζονται µε τη συµµόρφωση προς το σενάριο έκθεσης Επεξήγηση κύριων όρων Χρήση Συνθήκες χρήσης Συνθήκες λειτουργίας Μέτρα διαχείρισης του κινδύνου Κλιµακοποίηση Έλεγχος της συµβατότητας µε το σενάριο έκθεσης ιάγραµµα ροής εργασίας σχετικά µε τον έλεγχο συµµόρφωσης προς το σενάριο έκθεσης Ουσίες ή παρασκευάσµατα που ενσωµατώνονται σε αντικείµενα ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ Εισαγωγή ιάγραµµα ροής εργασία και επεξηγήσεις σχετικά µε τη λήψη απόφασης σε περίπτωση που η χρήση δεν καλύπτεται από το σενάριο έκθεσης ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΧΡΗΣΤΗ Τι είναι η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη Πότε απαιτείται αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη ιενέργεια αξιολόγησης για µεµονωµένες ουσίες ιενέργεια αξιολόγησης για παρασκεύασµα Περιπτώσεις όπου οι τυποποιητές µπορούν να αξιολογήσουν τη χηµική ασφάλεια Απόδειξη της ασφαλούς χρήσης Ροή εργασίας για τις αξιολογήσεις χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη ιαδικασία αξιολόγησης χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη Τίτλος(-οι) του σεναρίου έκθεσης Συγκέντρωση πληροφοριών για το σενάριο έκθεσης

7 ΚΑΘΟ ΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ Σενάρια έκθεσης για διαδικασίες Σενάρια έκθεσης για αντικείµενα Σενάρια έκθεσης για απόβλητα Ποσοτικοποίηση των επιπέδων έκθεσης «Αµελητέες» και «απίθανες» οδοί έκθεσης Σχετικές οδοί έκθεσης Στοιχεία µετρήσεων Μοντελοποιηµένα στοιχεία Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε τους κινδύνους Χαρακτηρισµός κινδύνων Επανάληψη της αξιολόγησης Λεπτοµερέστερη ανάλυση των πληροφοριών σχετικά µε την επικινδυνότητα Λεπτοµερέστερη ανάλυση της αξιολόγησης της έκθεσης Τεκµηρίωση της αξιολόγησης χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη Έκθεση χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη για παρασκεύασµα ιάγραµµα ροής εργασίας σχετικά µε την έκθεση χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη για παρασκευάσµατα ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ Εισαγωγή ιάγραµµα ροής εργασίας και εξήγηση του αιτήµατος αναγνώρισης µιας χρήσης ως προσδιοριζόµενης Παραλαβή πληροφοριών από πελάτες οι οποίοι γνωστοποιούν τη χρήση τους ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Πληροφορίες σχετικά µε την ή τις χρήσεις σας Πληροφορίες σχετικά µε τις χρήσεις πελατών ιάγραµµα ροής εργασίας και επεξήγηση για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά µε τις χρήσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ Εισαγωγή ιάγραµµα ροής εργασίας και επεξηγήσεις σχετικά µε την κοινοποίηση νέων πληροφοριών για την επικινδυνότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Εισαγωγή Πότε τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου µπορούν να θεωρούνται ακατάλληλα Μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που κοινοποιούνται µέσω σεναρίου έκθεσης Μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που κοινοποιούνται στο σηµείο 8 του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας Τι πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται

8 ΚΑΘΟ ΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ 11.4 Ροή εργασίας σχετικά µε την παροχή πληροφοριών που θέτουν υπό αµφισβήτηση την καταλληλότητα των µέτρων διαχείρισης των κινδύνων ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ Εισαγωγή Αιτήσεις αδειοδότησης ιάγραµµα ροής εργασίας για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αδειοδότησης ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ Εισαγωγή ιάγραµµα ροής εργασίας και επεξηγήσεις σχετικά µε τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς περιορισµούς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΕΣ Νοµικές υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τα παρασκευάσµατα δυνάµει του κανονισµού REACH Πληροφορίες που λαµβάνονται και πληροφορίες προς κοινοποίηση ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH Εισαγωγή στην ενότητα για διανοµείς Σύντοµη επισκόπηση του κανονισµού REACH για διανοµείς Υποχρεώσεις των διανοµέων Υποχρέωση διαβίβασης πληροφοριών Τι συµβαίνει εάν µια ουσία δεν έχει καταχωριστεί για την ή τις χρήσεις ενός εκ των πελατών σας;.151 8

9 ΚΑΘΟ ΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1 Έλεγχος του σεναρίου έκθεσης Πίνακας 2 Προσδιορισµός ρόλων παρασκευαστές/εισαγωγείς ουσιών σε καθαρή µορφή, σε παρασκευάσµατα ή σε αντικείµενα Πίνακας 3 Προσδιορισµός ρόλων µεταγενέστερος χρήστης ουσιών υπό καθαρή µορφή ή σε παρασκευάσµατα (όλοι οι ρόλοι που προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε µεταγενέστερους χρήστες βάσει του κανονισµού REACH) Πίνακας 4 Προσδιορισµός ρόλων ρόλοι εκτός µεταγενέστερου χρήστη και παρασκευαστή/εισαγωγέα Πίνακας 5 Προσδιορισµός δυνητικών υποχρεώσεων οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικούς ρόλους Πίνακας 6 Βασικές ηµεροµηνίες για την προετοιµασία ενόψει του REACH Πίνακας 7 Κατάλογος χηµικών παραγόντων (ουσίες και παρασκευάσµατα) που χρησιµοποιούνται Πίνακας 8 Παράδειγµα ευρετηρίου ουσιών Πίνακας 9 Πληροφορίες στα δελτία δεδοµένων ασφαλείας που σχετίζονται µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των µεταγενέστερων χρηστών Πίνακας 10 Πληροφορίες σχετικά µε ουσίες που περιέχονται σε αντικείµενα Πίνακας 11 Τύπος πληροφοριών στο σενάριο έκθεσης σχετικά µε την κλιµακοποίηση Πίνακας 12 Σχέσεις µεταξύ έκθεσης και παραµέτρων καθορισµού της έκθεσης Πίνακας 13 Επιλογές σε περίπτωση που το σενάριο έκθεσης δεν καλύπτει τη χρήση Πίνακας 14 Έλεγχος εξαιρέσεων από την υποχρέωση εκπόνησης έκθεσης χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη Πίνακας 15 Καθήκοντα και εµπειρογνωµοσύνη για την αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη Πίνακας 16 Στάδια του κύκλου ζωής που πρέπει να εξετάζονται για τον προσδιορισµό του πεδίου εφαρµογής της αξιολόγησης Πίνακας 17 Συγκέντρωση στοιχείων σχετικά µε την επικινδυνότητα Πίνακας 18 Χαρακτηρισµός κινδύνων για όλες τις οδούς έκθεσης Πίνακας 19 Πηγές πληροφόρησης σχετικά µε τη δική σας ή τις δικές σας χρήσεις µιας ουσίας για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου του προµηθευτή Πίνακας 20 ιαβίβαση πληροφοριών σχετικά µε επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα Πίνακας 21 Εξαιρέσεις χρήσεων από αδειοδότηση Πίνακας 22 Εξαιρέσεις ανάλογα µε τη συγκέντρωση σε παρασκεύασµα Πίνακας 23 Εξαιρέσεις για ειδικές περιπτώσεις Πίνακας 24 Κατάλογος δεδοµένων για κάθε επικίνδυνη ουσία, για κάθε χρήση και για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής Πίνακας 25 Νέες πληροφορίες σε δελτίο δεδοµένων ασφαλείας (ανατρέξτε επίσης στο Παράρτηµα II του κανονισµού REACH για περισσότερες λεπτοµέρειες) Πίνακας 26 Ροή πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασµού ΣΧΗΜΑΤΑ Σχήµα 2-1 Προθεσµίες καταχώρισης και συνέπειες για τους µεταγενέστερους χρήστες Σχήµα 3-1 Παράγοντες της ροής εργασίας για τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων κοινοποίησης Σχήµα 3-2 Βασικές ηµεροµηνίες για την προετοιµασία ενόψει του REACH Σχήµα 4-1 Ενέργειες που απορρέουν από πληροφορίες σχετικά µε ουσίες ή παρασκευάσµατα Σχήµα 4-2 Ενέργειες που ξεκινούν ως αποτέλεσµα πληροφοριών σχετικά µε αντικείµενα Σχήµα 5-1 ιάγραµµα ροής εργασίας για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς το ΣΕ Σχήµα 6-1 ιάγραµµα για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση που η χρήση δεν καλύπτεται από το ΣΕ Σχήµα 7-1 ιαδικασία αξιολόγησης χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη Σχήµα 7-2 Έκθεση χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη για παρασκευάσµατα Σχήµα 7-3 ιαδικασία εργασιών για την αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη Σχήµα 7-4 ιαδικασία εξώθησης µε οδούς εκποµπής και διαχείριση του κινδύνου Σχήµα 7-5 Έκθεση χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη για παρασκευάσµατα Σχήµα 8-1 ιάγραµµα ροής εργασίας σχετικά µε το αίτηµα χαρακτηρισµού µιας χρήσης ως προσδιοριζόµενης Σχήµα 9-1 ιάγραµµα ροής εργασίας για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά µε χρήσεις

10 ΚΑΘΟ ΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΈΣΤΕΡΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ Σχήµα 10-1 ιάγραµµα ροής εργασίας - νέες πληροφορίες σχετικά µε την επικινδυνότητα Σχήµα 11-1 Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά µε µέτρα διαχείρισης του κινδύνου Σχήµα 12-1 Εκπλήρωση των απαιτήσεων αδειοδότησης Σχήµα 13-1 ιάγραµµα ροής εργασίας για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς περιορισµούς Σχήµα 14-1 Πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται στους επόµενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού από τον τυποποιητή Σχήµα 14-2 Ενέργειες για την προετοιµασία πληροφοριών σχετικά µε παρασκευάσµατα που πρέπει να κοινοποιούνται σε επόµενους φορείς της αλυσίδας πληροφοριών Σχήµα 15-1 Ο διανοµέας και η αλυσίδα εφοδιασµού ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγµα 1 Παραδείγµατα χρήσεων Παράδειγµα 2 Παραδείγµατα συνθηκών λειτουργίας Παράδειγµα 3 Σύγκριση της προσδιοριζόµενης χρήσης µε τη δική σας χρήση Παράδειγµα 4 Έλεγχος διαδικασιών και δραστηριοτήτων Παράδειγµα 5 Έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας Παράδειγµα 6 Έλεγχος των µέτρων διαχείρισης του κινδύνου Παράδειγµα 7 Εφαρµογή του συστήµατος περιγραφικών παραµέτρων Παράδειγµα 8 Στοιχεία µετρήσεων για την ακετόνη στον χώρο εργασίας Παράδειγµα 9 Χρήση στοιχείων µέτρησης από άλλες ουσίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Τι είναι το σενάριο έκθεσης; Ποιοι υποχρεούνται να εκπονήσουν σενάριο έκθεσης βάσει του κανονισµού REACH; Τι σηµαίνει ότι ένα σενάριο έκθεσης καλύπτει τον κύκλο ζωής µιας ουσίας; Πού χρησιµοποιείται το σενάριο έκθεσης; Τι πληροφορίες κοινοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασµού µέσω του σεναρίου έκθεσης; Τα σενάρια έκθεσης αναφέρονται πάντα σε µια συγκεκριµένη ουσία; Τι σηµαίνει έκθεση; Ποια είναι η διάρθρωση ενός σεναρίου έκθεσης; Γιατί πρέπει να γίνεται υπολογισµός της έκθεσης; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΠΕΡΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: ΙΑΡΘΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ Α ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ

11 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 0 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Οι παρούσες οδηγίες απευθύνονται στους µεταγενέστερους χρήστες χηµικών ουσιών. Μεταγενέστερος είναι ο χρήστης που χρησιµοποιεί µια ουσία, είτε υπό καθαρή µορφή είτε σε παρασκεύασµα, στο πλαίσιο των βιοµηχανικών ή επαγγελµατικών δραστηριοτήτων του. Μεταγενέστεροι χρήστες µπορεί να είναι διάφοροι τύποι επιχειρήσεων, όπως οι τυποποιητές παρασκευασµάτων, οι παραγωγοί αντικειµένων, οι βιοτέχνες, τα εργαστήρια και οι παροχείς υπηρεσιών ή οι επαγγελµατίες αναπλήρωσης περιεκτών. Οι παρούσες οδηγίες απευθύνονται επίσης σε άλλους φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού, οι οποίοι δεν είναι µεταγενέστεροι χρήστες, παρασκευαστές και εισαγωγείς, αλλά παρόλα αυτά έχουν υποχρεώσεις βάσει του κανονισµού REACH. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι διανοµείς, οι έµποροι λιανικής πώλησης και οι παροχείς αποθηκευτικών χώρων. Οι οδηγίες διαρθρώνονται σε µια σειρά κεφαλαίων: τα εισαγωγικά κεφάλαια (κεφάλαια 1, 2 και 3) παρέχουν το γενικό πλαίσιο (επισκόπηση του κανονισµού REACH, ρόλοι και υποχρεώσεις των µεταγενέστερων χρηστών και τρόπος προετοιµασίας τους ενόψει του REACH) και παραπέµπουν στα κύρια κεφάλαια του εγγράφου καθοδήγησης όπου παρέχεται συνδροµή σχετικά µε την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων. τα κύρια κεφάλαια περιέχουν περαιτέρω λεπτοµέρειες προκειµένου να παρέχουν συνδροµή σχετικά µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τον κανονισµό REACH. Οι ενότητες αυτές έχουν παρόµοια δοµή: 1) συνοπτική περιγραφή του περιεχοµένου και διευκρίνιση της απαίτησης, 2) διαγράµµατα ροές εργασιών για την περιγραφή των συνολικών διαδικασιών (συµµόρφωση προς τον κανονισµό REACH, κοινοποίηση στους προηγούµενους και επόµενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού), 3) επεξήγηση της ροής εργασίας µε την παροχή επιπρόσθετων οδηγιών, περιλαµβανοµένων αναφορών σε πηγές για περισσότερες πληροφορίες. Οι παρούσες οδηγίες καλύπτουν όλο το φάσµα των υποχρεώσεων που ένας µεταγενέστερος χρήστης µπορεί να αναλάβει βάσει του κανονισµού REACH καθώς και τις διάφορες περιστάσεις που µπορεί να αντιµετωπίσει. Ορισµένες πληροφορίες ενδέχεται να αφορούν κάποιον χρήστη σε λίγες µόνο περιπτώσεις ή και καθόλου. Επισηµαίνεται ότι γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον κανονισµό REACH, καθώς και ένα εργαλείο το οποίο συνδράµει στον προσδιορισµό του ρόλου και των υποχρεώσεων των χρηστών βάσει του κανονισµού αναφορικά µε τις ουσίες που χρησιµοποιούν, διατίθενται στη διεύθυνση Οι οδηγίες είναι διαρθρωµένες κατά τρόπο ώστε οι χρήστες να µπορούν να ανατρέχουν µόνο στα κεφάλαια που τους αφορούν, χωρίς να χρειάζεται να διαβάσουν ολόκληρο το κείµενο. Η σειρά ερωτήσεων που ακολουθεί παραπέµπει απευθείας στα σωστά κεφάλαια του εγγράφου καθοδήγησης. 1. Τι είναι το REACH και ποια η σηµασία του για µένα; Για µια συνοπτική περιγραφή του κανονισµού REACH και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτό µεταβείτε στο κεφάλαιο Είµαι µεταγενέστερος χρήστης και ποιες είναι οι υποχρεώσεις µου; Είστε σίγουροι ότι είστε µεταγενέστερος χρήστης; Έχετε καταλάβει τις υποχρεώσεις που σας αντιστοιχούν δυνάµει του κανονισµού REACH και το πότε πρέπει να συµµορφώνεστε προς αυτές; Εάν όχι, µεταβείτε στο κεφάλαιο 2 11

12 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 3. Πώς πρέπει να προετοιµαστώ ενόψει του REACH; Γνωρίζετε τις ενέργειες που πρέπει να αναλάβετε και πότε πρέπει να τις αναλάβετε προκειµένου να συµµορφώνεστε προς τον κανονισµό REACH; Ξέρετε τι πληροφορίες θα χρειαστείτε και πού µπορείτε να τις βρείτε; Έχετε καταλάβει πώς και πότε πρέπει να έρθετε σε επαφή µε τους προµηθευτές σας σχετικά µε τον κανονισµό REACH; Εάν όχι, µεταβείτε στο κεφάλαιο 3 4. Τι πρέπει να κάνω όταν λαµβάνω πληροφορίες από τους προµηθευτές µου; Εάν έχετε λάβει πληροφορίες οι οποίες συνοδεύουν τις ουσίες που χρησιµοποιείτε, υπό καθαρή µορφή, σε παρασκευάσµατα ή σε αντικείµενα, θα χρειαστεί να ενεργήσετε βάσει των πληροφοριών αυτών. Μεταβείτε στο κεφάλαιο 4 5. Τι γίνεται σε περίπτωση που οι πληροφορίες περιλαµβάνουν σενάριο έκθεσης; Τα σενάρια έκθεσης περιγράφουν τρόπους για την ασφαλή χρήση µιας ουσίας. Θα χρειαστεί να ελέγξετε εάν συµµορφώνεστε µε το σενάριο έκθεσης. Μεταβείτε στο κεφάλαιο 5 6. Τι γίνεται σε περίπτωση που το σενάριο έκθεσης δεν καλύπτει τη χρήση µου; Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να αποφασίσετε σχετικά µε τις ενέργειες που πρέπει να αναλάβετε. Μεταβείτε στο κεφάλαιο 6 7. Πώς µπορώ να εκπονήσω µια αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη; Εάν αποφασίσετε να εκπονήσετε µια αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας µεταγενέστερου χρήστη, µεταβείτε στο κεφάλαιο 7 8. Πώς µπορώ να ενηµερώνω τον προµηθευτή µου σχετικά µε τη χρήση µου; Εάν αποφασίσετε να γνωστοποιήσετε τη χρήση σας στον προµηθευτή σας, ώστε ο τελευταίος ή κάποιος άλλος φορέας της αλυσίδας εφοδιασµού να τη συµπεριλάβει στο δικό του σενάριο έκθεσης, µεταβείτε στο κεφάλαιο 8 9. Τι πληροφορίες θα χρειαστεί ο προµηθευτής µου και πώς µπορώ να τις αποκτήσω; Εάν αποφασίσετε να περιγράψετε τη χρήση σας στον προµηθευτή σας, τότε ο τελευταίος θα χρειαστεί πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείτε µια ουσία. Για συµβουλές σχετικά µε τον τύπο των πληροφοριών, καθώς και το πού µπορείτε να τις βρείτε, µεταβείτε στο κεφάλαιο Τι γίνεται σε περίπτωση που διαθέτω νέες πληροφορίες σχετικά µε την επικινδυνότητα κάποιων ουσιών; Πρέπει να διαβιβάσετε τις εν λόγω πληροφορίες στον προµηθευτή σας µεταβείτε στο κεφάλαιο Τι γίνεται σε περίπτωση που διαθέτω πληροφορίες οι οποίες θέτουν υπό αµφισβήτηση τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου που περιέχονται στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας ή στο σενάριο έκθεσης; Σύµφωνα µε τον κανονισµό REACH, είστε υποχρεωµένοι να διαβιβάζετε τέτοιες πληροφορίες στον προµηθευτή σας. Μεταβείτε στο κεφάλαιο Τι είναι η αδειοδότηση και τι σηµαίνει για µένα; Όταν µια ουσία υπόκειται σε αδειοδότηση, τότε ισχύουν ειδικές απαιτήσεις. Μεταβείτε στο κεφάλαιο Τι είναι οι περιορισµοί; Περιορισµοί µπορεί να επιβάλλονται στην παρασκευή, την κυκλοφορία και τη χρήση ορισµένων ουσιών. Μεταβείτε στο κεφάλαιο Είµαι τυποποιητής παρασκευασµάτων τι χρειάζεται να κάνω; Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στα παρασκευάσµατα είναι συγκεκριµένες. Μεταβείτε στο κεφάλαιο Είµαι διανοµέας ποια είναι τα καθήκοντά µου βάσει του κανονισµού REACH; Ο κανονισµός REACH προβλέπει υποχρεώσεις για τους διανοµείς, παρά το γεγονός ότι δεν είναι µεταγενέστεροι χρήστες. Μεταβείτε στο κεφάλαιο 15 12

13 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο κανονισµός REACH 2 είναι ο νέος κανονισµός για τα χηµικά προϊόντα που ως στόχο θέτει τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις χηµικές ουσίες ενισχύοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισµό και την καινοτοµία. Μία από τις βασικές συνιστώσες του κανονισµού REACH είναι η καταχώριση ουσιών, βάσει της οποίας οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς ουσιών υποχρεούνται να παρέχουν στον Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων συγκεκριµένες πληροφορίες, µε τη µορφή φακέλου καταχώρισης. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν στην επικινδυνότητα των ουσιών και στο κατά πόσο η χρήση τους µπορεί να εγκυµονεί κινδύνους. Οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς ορισµένων επικίνδυνων ουσιών πρέπει να αξιολογούν την ακριβή φύση και το µέγεθος των εν λόγω κινδύνων στο πλαίσιο µιας «αξιολόγησης χηµικής ασφάλειας». Απαιτείται αδειοδότηση προκειµένου να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ορισµένες ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες, ενώ ενδέχεται να ισχύουν περιορισµοί αναφορικά µε τη χρήση συγκεκριµένων ουσιών. Βάσει του κανονισµού REACH, οι µεταγενέστεροι χρήστες δεν πρέπει να διαθέτουν στην αγορά ούτε να χρησιµοποιούν ουσίες οι οποίες δεν έχουν καταχωριστεί σύµφωνα µε τον κανονισµό REACH. Οι µεταγενέστεροι χρήστες θα λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τις επικίνδυνες ουσίες και τα παρασκευάσµατα, περιλαµβανοµένων των κινδύνων που ελλοχεύουν από τη χρήση τους και µέτρων µε στόχο τον περιορισµό των εν λόγω κινδύνων, σε δελτία δεδοµένων ασφαλείας, όπως ισχύει και σήµερα. Ορισµένα δελτία δεδοµένων ασφαλείας µπορεί να διαθέτουν παράρτηµα το οποίο ονοµάζεται σενάριο έκθεσης. Το εν λόγω σενάριο έκθεσης θα παρέχει ειδικότερες πληροφορίες σχετικά µε την ασφαλή χρήση της εκάστοτε ουσίας ή παρασκευάσµατος καθώς και τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας, τους πελάτες σας και το περιβάλλον από τους κινδύνους. Σε περίπτωση που η χρήση σας δεν καλύπτεται, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας προκειµένου η χρήση σας να καλυφθεί από ένα σενάριο έκθεσης, διαφορετικά ίσως χρειαστεί να εκπονήσετε τη δική σας έκθεση χηµικής ασφάλειας. Πρέπει να συµµορφώνεστε προς τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου καθώς και προς στους περιορισµούς που υποβάλλονται αναφορικά µε τη χρήση της ουσίας. Οι µεταγενέστεροι χρήστες πρέπει επίσης να κοινοποιούν ορισµένες πληροφορίες στους προηγούµενους και επόµενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού. 1.1 Βασικές υποχρεώσεις των µεταγενέστερων χρηστών Βάσει του κανονισµού REACH ως µεταγενέστεροι χρήστες υποχρεούστε: 1. Να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στα δελτία δεδοµένων ασφαλείας που παραλαµβάνετε και στα σενάρια έκθεσης τα οποία επισυνάπτονται σε ορισµένα δελτία δεδοµένων ασφαλείας. Εάν η χρήση σας δεν καλύπτεται από κάποιο σενάριο έκθεσης, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή σας προκειµένου η χρήση σας να καλυφθεί από ένα σενάριο έκθεσης, διαφορετικά δεν αποκλείεται να χρειαστεί να εκπονήσετε τη δική σας έκθεση χηµικής ασφάλειας. 2. Να επικοινωνείτε µε τους προµηθευτές σας εάν διαθέτετε καινούρια στοιχεία σχετικά µε την επικινδυνότητα της ουσίας ή του παρασκευάσµατος ή εάν πιστεύετε ότι τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου δεν είναι κατάλληλα. 3. Να ενηµερώνετε τους πελάτες σας 2 Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισµοί των χηµικών προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση 13

14 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ α. σχετικά µε τους κινδύνους, τις ασφαλείς συνθήκες χρήσης και τις δέουσες συµβουλές αναφορικά µε τη διαχείριση του κινδύνου για τα παρασκευάσµατά σας, εάν είστε τυποποιητής β. σε περίπτωση που το περιεχόµενο ορισµένων ιδιαίτερα επικίνδυνων ουσιών, οι οποίες είναι υποψήφιες για αδειοδότηση, υπερβαίνει τη συγκέντρωση των 0,1 % κατά βάρος (β/β) στα αντικείµενα που παράγετε Πότε πρέπει οι µεταγενέστεροι χρήστες να συµµορφώνονται µε τον κανονισµό REACH; Ο κανονισµός REACH τέθηκε σε ισχύ την 1 η Ιουνίου 2007 και από την ηµεροµηνία αυτή άρχισαν να ισχύουν οι υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τη γνωστοποίηση στην αλυσίδα εφοδιασµού, λόγου χάρη η υποχρέωση της παροχής δελτίων δεδοµένων ασφαλείας για τους προµηθευτές επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις που συνδέονται µε την καταχώριση ουσιών θα αρχίσουν να εφαρµόζονται µετά την 1 η Ιουνίου Επί παραδείγµατι, η υποχρέωση συµµόρφωσης προς το σενάριο έκθεσης που έχει εκπονήσει ο προµηθευτής (ή η υποχρέωση εκπόνησης σεναρίου έκθεσης για χρήσεις που δεν καλύπτονται) ισχύει µετά την έλευση δώδεκα µηνών από τη στιγµή που ο µεταγενέστερος χρήστης λαµβάνει ένα δελτίο δεδοµένων ασφαλείας το οποίο φέρει έναν αριθµό καταχώρισης. Οι µεταγενέστεροι χρήστες δεν µπορούν να διαθέτουν στην αγορά ουσίες οι οποίες δεν έχουν καταχωριστεί σύµφωνα µε τον κανονισµό REACH. Τούτο σηµαίνει ότι τα προϊόντα σας µπορούν να περιέχουν ουσίες οι οποίες: παρασκευάζονται/εισάγονται από τον προµηθευτή σε ποσότητες µικρότερες του ενός τόνου ετησίως, ή εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης (όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρµογής και τις εξαιρέσεις των παραρτηµάτων IV και V του κανονισµού REACH), ή οι οποίες έχουν προκαταχωριστεί και έχουν µεταγενέστερη προθεσµία καταχώρισης, ή έχουν καταχωριστεί. Στην πράξη, πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο προµηθευτής σας έχει υπόψη τον κανονισµό REACH και ότι συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις του. Πρέπει να ζητήσετε και να λάβετε µια δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι ο προµηθευτής σας γνωρίζει και πληροί τις υποχρεώσεις του και ότι ελέγχει ότι οι προµηθευτές του συµµορφώνονται και αυτοί µε τον κανονισµό REACH, και να ζητήσετε διαβεβαίωση ότι η προκαταχώριση έχει πραγµατοποιηθεί ή πρόκειται να πραγµατοποιηθεί. Στο πλαίσιο της προετοιµασίας σας ενόψει του κανονισµού REACH συνιστάται να διερευνήσετε εάν οι προµηθευτές σας προτίθενται να προκαταχωρίσουν και να καταχωρίσουν ουσίες και να συζητήσετε σχετικά µε τις χρήσεις σας, ώστε αυτές να µπορούν να καλύπτονται από την καταχώριση. Επιπροσθέτως, εάν διαθέτετε πληροφορίες σχετικά µε ουσίες, λ.χ. δεδοµένα δοκιµών, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων για να συµµετέχετε στο φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες (για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά µε την ανταλλαγή πληροφοριών) Τι πρέπει να κάνετε όταν λάβετε ένα δελτίο δεδοµένων ασφαλείας; Βάσει του κανονισµού REACH, πρέπει να συµµορφωθείτε προς τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας ή στα σενάρια έκθεσης που επισυνάπτονται σε ορισµένα δελτία δεδοµένων ασφαλείας. Επιπλέον, εάν η χρήση σας δεν καλύπτεται ή εάν πρόκειται για χρήση η οποία αντενδείκνυται, τότε ίσως χρειαστεί να εκπονήσετε τη δική σας έκθεση χηµικής 14

15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ασφάλειας Έλεγχος και εφαρµογή του σεναρίου έκθεσης Σε ορισµένα δελτία δεδοµένων ασφαλείας επισυνάπτεται ένα σενάριο έκθεσης πρόκειται για ένα νέο χαρακτηριστικό που προβλέπεται από τον κανονισµό REACH. Η παροχή του σεναρίου έκθεσης θα εξαρτάται από το εάν η ουσία είναι επικίνδυνη και από την ποσότητα στην οποία παράγεται από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα που την καταχωρίζει. Εάν µε το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας παραλάβετε ένα σενάριο έκθεσης, τότε θα χρειαστεί να ελέγξετε εάν συµµορφώνεστε προς αυτό. Οι βασικές ενέργειες για τον σκοπό αυτό περιγράφονται στον Πίνακα 1 παρακάτω. Επισηµαίνεται ότι, εκτός από τη συµµόρφωση προς τον κανονισµό REACH, πρέπει να συνεχίσετε να συµµορφώνεστε προς την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος Τι πρέπει να κάνετε εάν δεν λάβετε δελτίο δεδοµένων ασφαλείας; Εάν η ουσία σας δεν συνοδεύεται από δελτίο δεδοµένων ασφαλείας, δεν απαλλάσσεστε από την υποχρέωση να εφαρµόζετε (και να κοινοποιείτε στους επόµενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού) τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου τα οποία σας έχουν κοινοποιηθεί από τον προµηθευτή ή µε άλλο τρόπο. 15

16 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πίνακας 1 Έλεγχος του σεναρίου έκθεσης 1. ιαβάστε την περιγραφή της χρήσης στο πρώτο µέρος του σεναρίου έκθεσης το τµήµα αυτό έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα. Εάν η περιγραφή της χρήσης διαφέρει σηµαντικά από τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείτε το προϊόν, τότε πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή σας και να συζητήσετε το θέµα. 2. Το σενάριο έκθεσης θα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η ουσία ή το παρασκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιείται. Συγκρίνετε µε τον δικό σας τρόπο χρήσης. Εάν χρησιµοποιείτε την ουσία ή το παρασκεύασµα κατά τρόπο που οδηγεί σε µεγαλύτερη έκθεση, για παράδειγµα εάν τα χρησιµοποιείτε συχνότερα, σε µεγαλύτερες ποσότητες ή µε τρόπο διαφορετικό από τον περιγραφόµενο, ενδέχεται να µην συµµορφώνεστε προς το σενάριο έκθεσης και πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευτή σας. 3. Στο σενάριο έκθεσης προσδιορίζονται επίσης µέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Συγκρίνετε τα µέτρα αυτά µε τον τρόπο µε τον οποίο προστατεύετε τους εργαζοµένους, τους πελάτες ή το περιβάλλον. Αποφασίστε εάν τα µέτρα σας είναι εξίσου, ή και περισσότερο, αποτελεσµατικά από εκείνα που συνιστώνται στο σενάριο έκθεσης. Πρέπει επίσης να ενηµερώσετε τον προµηθευτή σας εάν θεωρείτε ότι τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου που συνιστά είναι ακατάλληλα. 4. Εάν ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιείτε την ουσία ή το παρασκεύασµα διαφέρει από το σενάριο έκθεσης, δεν αποκλείεται να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τους εργαζοµένους σας, τους πελάτες ή το περιβάλλον. Μπορείτε να ενεργήσετε µε διάφορους τρόπους, όπως να συµβουλευθείτε τον προµηθευτή σας και να του ζητήσετε να εκπονήσει ένα σενάριο έκθεσης που αρµόζει στις δικές σας συνθήκες χρήσης, να αλλάξετε τις εργασιακές πρακτικές σας, να αξιολογήσετε λεπτοµερέστερα εάν όντως συντρέχει κίνδυνος ή να αναζητήσετε και να χρησιµοποιείτε λιγότερο επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσµατα. 1.2 Εταιρείες παραγωγής παρασκευασµάτων Εάν η εταιρεία σας παράγει παρασκευάσµατα, τότε είστε υποχρεωµένοι να παρέχετε δελτία δεδοµένων ασφαλείας βάσει του κανονισµού REACH, όπως ισχύει και σήµερα. Στα δελτία αυτά πρέπει να περιλαµβάνετε τις συναφείς πληροφορίες που περιέχονται στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας και στο σενάριο έκθεσης που παραλαµβάνετε από τον προµηθευτή σας. Είναι σηµαντικό οι πληροφορίες των σεναρίων έκθεσης να συνάδουν µε τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας. Πρόκειται για µια καινούρια υποχρέωση, καθώς δεν απαιτείται µόνο να συνδυάζετε πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους των ουσιών και των παρασκευασµάτων για το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας που καταρτίζετε, αλλά και να συνδυάζετε και να διαβιβάζετε στους πελάτες σας πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση και τις συνθήκες χρήσης. 1.3 Εισαγωγείς ουσιών, παρασκευασµάτων ή αντικειµένων που προέρχονται εκτός της ΕΕ Ανεξαρτήτως του τύπου της εµπορικής σας δραστηριότητας, πρέπει να ελέγξετε εάν αγοράζετε χηµικές ουσίες ή παρασκευάσµατα (περιλαµβανοµένων π.χ. καθαριστικών, διαλυτών και παρόµοιων προϊόντων) από χώρες εκτός της ΕΕ. Εάν είστε υπεύθυνος για τη φυσική εισαγωγή ουσιών ή παρασκευασµάτων στην ΕΕ, τότε λειτουργείτε ως εισαγωγέας βάσει του κανονισµού REACH και ενδέχεται να χρειάζεται να καταχωρίσετε τις ουσίες. Εάν εισάγετε αντικείµενα, ενδέχεται επίσης να χρειάζεται να εκπληρώσετε τις απαιτήσεις που απορρέουν από τον κανονισµό REACH. 16

17 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εάν αγοράζετε από προµηθευτή που εδρεύει σε άλλη χώρα της ΕΕ 3, τότε δεν είστε εισαγωγέας και δεν χρειάζεται να προβείτε σε καταχώριση. Εάν αγοράζετε ουσίες ή παρασκευάσµατα από προµηθευτή εκτός χωρών της ΕΕ ο οποίος έχει «αποκλειστικό αντιπρόσωπο» 4, τότε βάσει του κανονισµού REACH είστε µεταγενέστερος χρήστης και δεν υποχρεούστε να προβείτε σε καταχώριση. 3 Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική ηµοκρατία, ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Κάτω Χώρες, Ηνωµένο Βασίλειο. Οι προµηθευτές µε έδρα την Ελβετία είναι προµηθευτές εκτός ΕΕ. Οι προµηθευτές µε έδρα τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν θα θεωρούνται προµηθευτές ΕΕ όταν οι εν λόγω χώρες εφαρµόσουν τον κανονισµό REACH. 4 Ρωτήστε τους προµηθευτές σας που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ εάν έχουν αποκλειστικό αντιπρόσωπο 17

18 ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η παρούσα ενότητα αναφέρει τις βασικές πτυχές του κανονισµού REACH οι οποίες αφορούν στους µεταγενέστερους χρήστες. Περιγράφει τις συνέπειες της καταχώρισης για τους µεταγενέστερους χρήστες και παρέχει οδηγίες προκειµένου να τους βοηθήσει να προσδιορίσουν τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισµού REACH. Εναλλακτικά, οι µεταγενέστεροι χρήστες µπορούν να προσδιορίσουν τους ρόλους και τις υποχρεώσεις τους χρησιµοποιώντας τον Πλοηγό, ένα εργαλείο που βασίζεται στο ιαδίκτυο (http://echa.europa.eu/reach_el.asp) 2.1 Οι βασικές πτυχές του REACH που αφορούν στους µεταγενέστερους χρήστες Οι σηµαντικότερες συνιστώσες του κανονισµού REACH για τους µεταγενέστερους χρήστες αναφέρονται στον Τίτλο V του κανονισµού REACH (άρθρα 37-39). Αυτές είναι οι εξής: 1. Εάν χρησιµοποιείτε επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα, θα εξακολουθήσετε να παραλαµβάνετε δελτία δεδοµένων ασφαλείας, στα οποία, βάσει του κανονισµού REACH, µπορεί να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα σενάρια έκθεσης. Τα σενάρια έκθεσης περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο µια ουσία ή ένα παρασκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιείται µε ασφάλεια καθώς και τα µέτρα διαχείρισης του κινδύνου που πρέπει να εφαρµόζονται για τον έλεγχο των κινδύνων για τους ανθρώπους ή το περιβάλλον. Εάν παραλάβετε ένα σενάριο έκθεσης, πρέπει να ελέγξετε εάν καλύπτεται ο τρέχων τρόπος χρήσης σας και εάν συµµορφώνεστε µε τις συνθήκες που περιγράφονται σε αυτό. Εάν χρησιµοποιείτε µια ουσία ή ένα παρασκεύασµα εκτός των συνθηκών που περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης ή εάν ο τρόπος χρήσης σας δεν καλύπτεται από το σενάριο έκθεσης, τότε έχετε διάφορες εναλλακτικές στη διάθεσή σας: µπορείτε να γνωστοποιήστε τον τρόπο χρήσης/τις συνθήκες χρήσης σας στον προµηθευτή σας ούτως ώστε ο τελευταίος να εκπονήσει ένα σενάριο έκθεσης που καλύπτει τις συνθήκες χρήσης σας, µπορείτε να τροποποιήσετε τις συνθήκες χρήσης σας κατά τρόπο ώστε να συµµορφώνονται προς το σενάριο έκθεσης του προµηθευτή, µπορείτε να βρείτε άλλον προµηθευτή ο οποίος παρέχει σενάριο έκθεσης που καλύπτει τις δικές σας συνθήκες χρήσης, µπορείτε να εκπονήσετε τη δική σας έκθεση χηµικής ασφάλειας 5, ή µπορείτε να βρείτε εναλλακτική ουσία, παρασκεύασµα ή διαδικασία και να σταµατήσετε να χρησιµοποιείτε τη σχετική ουσία/παρασκεύασµα. 2. Εάν διαθέτετε επικίνδυνα παρασκευάσµατα στην αγορά (τυποποιητής), πρέπει και πάλι να παρέχετε δελτία δεδοµένων ασφαλείας στους πελάτες σας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, τούτο σηµαίνει ότι πρέπει να ενοποιήσετε ή να εκπονήσετε σενάρια έκθεσης τα οποία καλύπτουν τις χρήσεις ουσιών στα παρασκευάσµατά σας για τους επόµενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού και τα επισυνάψετε στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας (άρθρο 31 του κανονισµού REACH). 3. Η γνωστοποίηση της χρήσης ουσιών και παρασκευασµάτων στην αλυσίδα εφοδιασµού αναµένεται να ενισχυθεί σηµαντικά βάσει του κανονισµού REACH: Ο κανονισµός REACH διευρύνει την έκταση των πληροφοριών που πρέπει να σας γνωστοποιούν οι προµηθευτές σας, ώστε να χρησιµοποιείτε τις χηµικές ουσίες µε ασφάλεια. Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε τον κανονισµό REACH, είστε υποχρεωµένοι να 5 Εκτός εάν για την περίπτωσή σας ισχύει οποιαδήποτε εξαίρεση του άρθρου 37 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως στ) 18

19 ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ γνωστοποιείτε στους προµηθευτές σας νέες πληροφορίες που τυχόν διαθέτετε σχετικά µε τους κινδύνους και µε την ενδεχόµενη ανεπάρκεια των συνιστώµενων µέτρων διαχείρισης του κινδύνου. Θα χρειαστεί να παρέχετε γνωστοποιήσεις στους προηγούµενους και επόµενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασµού, λ.χ. όταν ενηµερώνετε προληπτικά έναν προµηθευτή σχετικά µε τις χρήσεις σας ή συγκεντρώνετε πληροφορίες αναφορικά µε χρήσεις πελατών. Ενδέχεται επίσης να σας ζητηθεί να διαβιβάσετε πληροφορίες, λ.χ. σε προηγούµενους φορείς όταν ένας πελάτης διαθέτει νέες πληροφορίες σχετικά µε τις ιδιότητες µιας ουσίας ή σε επόµενους φορείς όταν οι καταχωρίζοντες αναζητούν πληροφορίες σχετικά µε την τελική χρήση των ουσιών τους. 4. Η χρήση ορισµένων ουσιών µπορεί να υπόκειται σε απαίτηση αδειοδότησης. Η απαίτηση αυτή θα υποδεικνύεται από τον προµηθευτή σας, συνήθως στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε την ουσία υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση είναι σύµφωνη µε τους όρους της άδειας που έχει χορηγηθεί σε προηγούµενο φορέα της αλυσίδας εφοδιασµού σας. Εάν η χρήση σας δεν καλύπτεται από τέτοια άδεια και επιθυµείτε να συνεχίσετε τη χρήση αυτή, τότε πρέπει να υποβάλετε αίτηση αδειοδότησης για δική σας χρήση και, εφόσον συντρέχει λόγος, για χρήσεις πελατών σας (άρθρο 56 του κανονισµού REACH). 5. Ορισµένες ουσίες µπορεί να υπόκεινται σε περιορισµούς ως προς τη χρήση, τη διάθεση στην αγορά ή σε απαγορεύσεις (άρθρο 67 του κανονισµού REACH). Οι περιορισµοί που ίσχυαν δυνάµει της οδηγίας περί εµπορίας και χρήσης (76/769/ΕΟΚ) µεταφέρονται στον κανονισµό REACH. 6. Εάν παράγετε ή εισάγετε αντικείµενα, µπορεί να χρειάζεται να καταχωρίσετε ουσίες οι οποίες πρόκειται να ελευθερωθούν από τα αντικείµενα. Τούτο δεν απαιτείται εάν η συγκεκριµένη χρήση της ουσίας καλύπτεται ήδη από µια καταχώριση. Εάν το αντικείµενο περιέχει ουσίες που προκαλούν µεγάλη ανησυχία σε συγκέντρωση άνω του 0,1% κατά βάρος (β/β), ενδέχεται να χρειάζεται να ειδοποιήσετε τον Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων και να ενηµερώσετε τους πελάτες σας σχετικά µε την ασφαλή χρήση του αντικειµένου, ανάλογα µε την ποιότητα της ουσίας που χρησιµοποιείται και µε το εάν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης της έκθεσης (άρθρα 7 και 33 παράγραφος 1 του κανονισµού REACH). Οι καταναλωτές αντικειµένων µπορούν επίσης να αιτηθούν πληροφορίες σχετικά µε τις εν λόγω ουσίες (άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισµού REACH). Ο παρών κατάλογος έχει απλοποιηθεί σκοπίµως ούτως ώστε να επιτρέπει τη συνολική κατανόηση του κανονισµού REACH. Περαιτέρω και αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε τον κανονισµό REACH στο σύνολό του παρέχονται στον δικτυακό τόπο του Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων (http://echa.europa.eu). Οι νέες υποχρεώσεις σας και ο τρόπος µε τον οποίο µπορείτε να τις εκπληρώσετε αναλύονται λεπτοµερώς στις επόµενες ενότητες πιο συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο 3 παρέχονται οδηγίες για το πώς µπορείτε να προετοιµαστείτε για τις υποχρεώσεις σας βάσει του κανονισµού REACH. Η πλειονότητα των τρεχουσών νοµικών απαιτήσεων που ισχύουν αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείτε ουσίες και παρασκευάσµατα, επί παραδείγµατι οι απαιτήσεις που συνδέονται µε την προστασία των εργαζοµένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν παράλληλα µε τον κανονισµό REACH 6. 6 Για διάστηµα πέντε ετών αρχικά, η υποχρέωση καταχώρισης δεν ισχύει για ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται για τους σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής από τον παρασκευαστή/εισαγωγέα ή τον παραγωγό προϊόντων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο παρασκευαστής/εισαγωγέας ή παραγωγός προϊόντων πρέπει να ενηµερώσει τον Οργανισµό. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την καταχώριση. 19

20 ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.2 Συνέπειες της καταχώρισης για τους µεταγενέστερους χρήστες εν υποχρεούστε να καταχωρίσετε τις ουσίες που χρησιµοποιείτε, αλλά η καταχώριση των εν λόγω ουσιών από τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς τους θα σας επηρεάσει από διάφορες απόψεις: Οι ουσίες που δεν έχουν καταχωριστεί δεν θα διατίθενται πλέον στην αγορά της ΕΕ. Η ταξινόµηση και η επισήµανση ορισµένων ουσιών ενδέχεται να αλλάξει και, εάν χρησιµοποιείτε τις συγκεκριµένες ουσίες, θα χρειαστεί να επανεξετάσετε την ταξινόµηση των προϊόντων σας και τα αντίστοιχα δελτία δεδοµένων ασφαλείας αναλόγως. Επίσης, τα δελτία δεδοµένων ασφαλείας θα επικαιροποιηθούν ή θα εµπλουτιστούν µε πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν από τη διαδικασία καταχώρισης. Η παραλαβή ενός σεναρίου έκθεσης συνηµµένο σε ένα δελτίο δεδοµένων ασφαλείας συνεπάγεται επιπρόσθετες υποχρεώσεις για εσάς. 2.3 Προθεσµίες καταχώρισης για παρασκευαστές και εισαγωγείς Οι παρασκευαστές/εισαγωγείς ουσιών θα αρχίσουν να καταχωρίζουν τις ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες τουλάχιστον 1 τόνου ετησίως και ανά παρασκευαστή/εισαγωγέα, από την 1 η Ιουνίου Οι ουσίες που κοινοποιούνται δυνάµει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, οι οποίες αναγνωρίζονται βάσει του αριθµού ELINCS που φέρουν, θεωρείται ότι έχουν ήδη καταχωριστεί 7 βάσει του κανονισµού REACH. Ο κανονισµός REACH επιτρέπει σε παρασκευαστές/εισαγωγείς να καταχωρίσουν τις περισσότερες ουσίες αργότερα, µεταξύ των ετών 2010 και 2018, εφόσον τις έχουν προκαταχωρίσει. Κατά την προκαταχώριση, παρέχουν στον Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων τον όνοµα της ουσίας και την προβλεπόµενη προθεσµία καταχώρισης. Η περίοδος προκαταχώρισης ξεκινάει την 1 η Ιουνίου 2008 και λήγει στις 1 εκεµβρίου Η διαδικασία προκαταχώρισης ισχύει για τις ακόλουθες ουσίες, οι οποίες είναι γνωστές ως «σταδιακά εισαγόµενες ουσίες»: Όλες οι ουσίες EINECS (εκτός από τα πολυµερή) (περίπου ουσίες κοινοποιήθηκαν στο ευρετήριο ουσιών στην αγορά της ΕΕ το 1981, µόλις όµως εξ αυτών κυκλοφορούν στην αγορά σε ποσότητες άνω του 1 τόνου ετησίως). Όλες οι ουσίες που έχουν παρασκευαστεί στην ΕΕ (περιλαµβανοµένων των νέων κρατών µελών) αλλά δεν έχουν διατεθεί στην αγορά της ΕΕ από την από την 1η Ιουνίου 1992 και µετά αυτό σηµαίνει ότι έχουν παραχθεί µόνο για εξαγωγή. Πρέπει να παρέχεται τεκµηρίωση προς απόδειξη τούτου. Οι ουσίες µη θεωρούµενες πλέον ως πολυµερή (όχι πλέον πολυµερές- No Longer Polymers) γνωστοποιούνται βάσει της οδηγίας 67/ Οι παρασκευαστές/εισαγωγείς ενδέχεται να χρειάζεται να υποβάλουν περαιτέρω πληροφορίες σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοτικών ορίων. Οι δραστικές ουσίες που προορίζονται για χρήση σε βιοκτόνα και σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα θεωρούνται επίσης ήδη καταχωρισµένες. 8 Στο πλαίσιο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, τα πολυµερή υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες. Ο όρος «πολυµερές» ορίστηκε περαιτέρω στην 7 η τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ (οδηγία 92/32/ΕΟΚ). Ως συνέπεια, ορισµένες ουσίες οι οποίες θεωρούνταν ως πολυµερή βάσει των κανόνων αναφοράς για το EINECS δεν θεωρούνται πλέον ως πολυµερή βάσει της 7 ης τροποποίησης. Το Συµβούλιο των Υπουργών διευκρίνισε ότι οι εν λόγω ουσίες που δεν θεωρούνται πλέον ως πολυµερή δεν πρέπει να υπόκεινται αναδροµικά σε κοινοποίηση. 20

21 ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Η καταχώριση των ουσιών που δεν είναι σταδιακά εισαγόµενες ουσίες πρέπει να ξεκινήσει από την 1 η Ιουνίου 2008 προκειµένου οι ουσίες αυτές να µπορούν στο εξής να παρασκευάζονται, να εισάγονται ή να διατίθενται στην αγορά. Οι ουσίες που είναι σταδιακά εισαγόµενες πρέπει να προκαταχωριστούν από την 1 η Ιουνίου 2008 έως την 1 η εκεµβρίου 2008 προκειµένου να µπορούν να επωφεληθούν από την παράταση των προθεσµιών καταχώρισης σύµφωνα µε το άρθρο 23 του κανονισµού REACH 9. Οι προθεσµίες για την καταχώριση των σταδιακά εισαγόµενων ουσιών οι οποίες έχουν προκαταχωριστεί εξαρτώνται από τις ποσότητες και την ταξινόµησή τους. Τα ποσοτικά όρια σχετίζονται µε τη συνολική ποσότητα µιας ουσίας η οποία παρασκευάζεται ή εισάγεται από έναν µεµονωµένο παρασκευαστή ή εισαγωγέα ετησίως. Οι προθεσµίες έχουν ως εξής: 30 Νοεµβρίου ουσίες που παρασκευάζονται/εισάγονται σε ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 1000 τόνους ετησίως, - γνωστές ουσίες ΚΜΤ (κατηγορία 1 και 2) σε ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 1 τόνο ετησίως, - ουσίες ταξινοµηµένες ως R50/53 σε ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 100 τόνους ετησίως, 31 Μαΐου 2013: για όλες τις υπόλοιπες ουσίες που παρασκευάζονται/εισάγονται σε ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τους 100 τόνους ετησίως, 31 Μαΐου 2018: για όλες τις υπόλοιπες ουσίες που παρασκευάζονται/εισάγονται σε ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον 1 τόνο ετησίως. 2.4 Καταχώριση και µεταγενέστεροι χρήστες Συνιστάται να επικοινωνείτε µε τους προµηθευτές σας πριν από τη λήξη της προθεσµίας προκαταχώρισης, ώστε να διασφαλίζετε ότι οι τελευταίοι θα προκαταχωρίσουν την ουσία που χρησιµοποιείτε. Μέχρι την 1 η Ιανουαρίου 2009, ο Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων θα δηµοσιεύσει στον δικτυακό τόπο του έναν κατάλογο µε τις ουσίες που έχουν προκαταχωριστεί. Στον κατάλογο αυτό µπορείτε να βρείτε εάν και πότε µια ουσία την οποία χρησιµοποιείτε, είτε υπό καθαρή µορφή είτε σε παρασκεύασµα, προορίζεται για καταχώριση. Εάν µια ουσία την οποία χρησιµοποιείτε δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο, τότε µπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την ουσία αυτή στον Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων (ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3 του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης). Στη συνέχεια, ο Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων θα 9 Σε περίπτωση που µια εταιρεία αδυνατεί (ή δεν επιθυµεί) να προβεί σε προκαταχώριση εγκαίρως, τότε υποχρεούται να αναστείλει τις δραστηριότητές της οι οποίες περιλαµβάνουν τις οικείες ουσίες και να τις καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση. Η παρασκευή και η διάθεση τέτοιων ουσιών στην αγορά κατά την περίοδο από την έναρξη της προθεσµίας προκαταχώρισης έως την ηµεροµηνία αναστολής των δραστηριοτήτων µπορεί να υπόκεινται σε κυρώσεις σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. Τούτο συνεπάγεται επίσης ενδεχόµενο κίνδυνο για τις µεταγενέστερες χρήσεις των εν λόγω ουσιών. Οι δραστηριότητες που περιλαµβάνουν τις οικείες ουσίες µπορούν να ξεκινήσουν εκ νέου µόνο µετά το πέρας τριών εβδοµάδων από την ηµεροµηνία υποβολής του πλήρους φακέλου καταχώρισης. 21

22 ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ δηµοσιεύσει το όνοµα της ουσίας 10 στον δικτυακό τόπο του. Κατόπιν αιτήµατος, ο Οργανισµός θα παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε δυνητικό καταχωρίζοντα. Σηµείωση: βάσει του κανονισµού REACH, ως µεταγενέστερος χρήστης δεν υποχρεούστε να καταχωρίζετε ουσίες, εκτός εάν δραστηριοποιείστε ως παρασκευαστής ή εισαγωγέας µιας ουσίας, υπό καθαρή µορφή ή σε παρασκεύασµα, ή ως παραγωγός ή εισαγωγέας ουσιών οι οποίες βρίσκονται σε αντικείµενα και πρόκειται να ελευθερωθούν, σε ποσότητες που φτάνουν ή υπερβαίνουν τον έναν τόνο ετησίως. Παράλληλα µε τον κανονισµό REACH, στην ΕΕ πρόκειται να εφαρµοστεί το Παγκοσµίως Εναρµονισµένο Σύστηµα ταξινόµησης και επισήµανσης ουσιών και παρασκευασµάτων. Το σύστηµα αυτό θα αντικαταστήσει τις διατάξεις περί ταξινοµήσεως, συσκευασίας και επισηµάνσεως περί επικίνδυνων ουσιών (67/548/ΕΟΚ) και της οδηγίας περί επικίνδυνων παρασκευασµάτων (99/45/ΕΚ). Οι κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε το Παγκοσµίως Εναρµονισµένο Σύστηµα πρόκειται να αναπτυχθούν χωριστά και δεν περιλαµβάνονται στις παρούσες οδηγίες. Προθεσµίες καταχώρισης για Παρασκευαστές/Εισαγωγείς Μη σταδιακά εισαγόµενη Σταδιακά εισαγόµενη σε υποχρεώσεις ΜΧ Καταχώριση Προκαταχώριση > 1000 τ/ε τ/ε τ/ε Συνέπειες για τους µεταγενέστερους χρήστες Συντοµογραφίες: ΜΧ = Μεταγενέστερος χρήστης ΣΕ = Σενάριο έκθεσης ε Α = εκτεταµένο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας τ/ε = τόνοι ετησίως διαµορφώνου ν τις Η εκπόνηση υποχρεώσεις ΣΕ κλύπτει (εθελοντικά) οι ΜΧ γνωστοποιούν τη χρήση τους στον προµηθευτή τους (εθελοντικά) ο ΜΧ παρέχει πληροφορίες στον προµηθευτή κατόπιν αιτήµατος Νέες ουσίες Σταδιακά εισαγόµενες ουσίες Συγκεκριµένες επικίνδυνες ουσίες Παρασκευάσµατα Σχήµα 2-1 Προθεσµίες καταχώρισης και συνέπειες για τους µεταγενέστερους χρήστες Πριν από την καταχώριση, µπορείτε να παράσχετε στους προµηθευτές σας πληροφορίες σχετικά µε τις χρήσεις και τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιµοποιείτε την ουσία, περιλαµβανοµένων των 10 Οποιαδήποτε οντότητα παρασκευάζει ή εισάγει για πρώτη φορά µια σταδιακά εισαγόµενη ουσία µπορεί να προβεί σε καταχώριση σύµφωνα µε τις παρατάσεις των προθεσµιών καταχώρισης του άρθρου 23, ακόµη και αν δεν έχει πραγµατοποιήσει προκαταχώριση πριν από την 1 η εκεµβρίου 2008, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλει τις πληροφορίες στον Οργανισµό εντός διαστήµατος έξι µηνών από την παρασκευή ή την εισαγωγή της ουσίας και το αργότερο εντός 12 µηνών πριν από τη σχετική προθεσµία καταχώρισης του άρθρου 23 (άρθρο 28 παράγραφος 6 του κανονισµού REACH). Ένας µεταγενέστερος χρήστης γίνεται παρασκευαστής ή εισαγωγέας εφόσον το αποφασίσει. 22

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε.

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Πολλές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχουν γενική κανονιστική υποστήριξη, αλλά λίγες μόνο παρέχουν τις έγκαιρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ. (REACH) ως προς την καταχώριση κατά την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Καν. 1907/2006/ΕΚ. (REACH) ως προς την καταχώριση κατά την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαίου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 3011824/1943 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου

REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Μέρος 09 Σύνθετη αναζήτηση 2 REACH-IT, Εγχειρίδιο χρήστη κλάδου Έκδοση: 2.0 Έκδοση Αλλαγές 2.0 Ιούλιος 2012: Νέα διάταξη του εγγράφου. Επικαιροποίηση συνδέσμων και εικόνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396 της 30.12.2006) 29.5.2007 L 136/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (LIFE+) PROTEAS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ REACH/CLP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εισηγήτρια: Λίνα Μαχαιρά, MΠΔ, MSc Πολυτεχνείο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Eισαγωγή επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων αντικειμένων. Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Μέρος Δ: Εκπόνηση σεναρίων έκθεσης Οκτώβριος 2012 (έκδοση 1.2) Καθοδήγηση για την υλοποίηση του REACH ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Κεφάλαιο R.12: Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων χρήσης Έκδοση 2 Μάρτιος 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων CLP Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Classification Labeling Packaging H Κοινοτική νομοθεσία CLP και GHS για ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP και HACCP Με προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς/προμηθευτές, οι ίδιοι με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, εμείς η ESSENS μπορούμε να περηφανευτούμε για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Μπαταριών Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγών για τήρηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας Κυρία/ε,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Δυο θεσμικά όργανα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθ.2/2010 για τη θέσπιση των τεχνικών και δημοσιονομικών διαδικασιών που εφαρμόζονται στον ετήσιο διαγωνισμό διδακτορικών διατριβών με θέμα "ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1/13. Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα Τηλ : 210 64 79 450/287 Fax : 210 64 66 917 e-mail : environment@gcsl.gr Πληροφορίες : Δανιήλ Δήμητρα - Φούφα Ελένη

1/13. Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα Τηλ : 210 64 79 450/287 Fax : 210 64 66 917 e-mail : environment@gcsl.gr Πληροφορίες : Δανιήλ Δήμητρα - Φούφα Ελένη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. πρωτ. : 30/004/1638/6.7.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα