Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»"

Transcript

1 Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα: Ο υφιςτάμενοσ κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ ανικει ςτο λιανικό εμπόριο (Κ.Α.Δ. 47, εκτόσ των Κ.Α.Δ και 47.99) Διακζτουν μια τουλάχιςτον πλιρθ δωδεκάμθνθ κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ, Η επιχείρθςθ και οι ςυνδεδεμζνεσ θ/και οι ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ με αυτι, το τρζχον και τα 2 προθγοφμενα ζτθ δεν ζχουν λάβει επιχορθγιςεισ από Προγράμματα που εμπίπτουν ςτον κανόνα De Minimis, τα οποία ακροιςτικά μαηί με τθν αιτοφμενθ επιχοριγθςθ υπερβαίνουν τισ ευρϊ λειτουργοφν νομίμωσ (να ζχει εν ιςχφ άδεια λειτουργίασ όπου αυτό απαιτείται) 2. Επιλζξιμοσ Προχπολογιςμόσ - Ποςοςτά Επιχοριγθςθσ - Χρθματοδοτικό χιμα Μζγεκοσ Επιχείρθςθσ Ανϊτατο όριο Κατϊτατο όριο Ποςοςτό Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ επί του ςυνολικοφ Επιχείρθςθ με 0 εργαηομζνουσ Πολφ μικρι (Ζωσ 10 άτομα) Μικρι (Ζωσ 50 άτομα) Μεςαία (Από 50 ζωσ 250 άτομα Μεγάλθ (πάνω από 250 άτομα) , ,00 60% , ,00 60% , ,00 60% , ,00 50% , ,00 40% Σε κάκε περίπτωςθ το φψοσ του του προτεινόμενου επενδυτικοφ ςχεδίου ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μζςου όρου του κφκλου εργαςιϊν τθσ τελευταίασ τριετίασ (ι διετίασ). Επιςθμαίνεται, ότι θ Ιδιωτικι υμμετοχι μπορεί να καλυφκεί είτε με Ίδια Κεφάλαια είτε με δάνειο. Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

2 3. Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ 1 Προμικεια εξοπλιςμοφ Επιλζξιμθ Κατθγορία Δαπάνθσ Ζνασ εξυπθρετθτισ (server) για τθ φιλοξενία εφαρμογϊν-λογιςμικοφ για τουσ ςκοποφσ τθσ επζνδυςθσ, με τα ςυνοδευτικά ςτοιχεία του (πλθκτρολόγια, οκόνθ κλπ) και το απαιτοφμενο λειτουργικό ςφςτθμα ι εξυπθρετθτισ με το ςυνοδευτικό εξοπλιςμό δικτφωςθσ με τθ μορφι του Infrastructure as a Service (μζχρι το 15% του ςυνολικοφ τθσ επζνδυςθσ και με μζγιςτθ δαπάνθ τισ ) Εξοπλιςμόσ Ενςφρματου ι/και Αςφρματου Δικτφου & καλωδίωςθ *Δρομολογθτζσ (Routers), Μεταγωγείσ (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομι (access points, antennas κλπ)+ (μζχρι ) Ταμειακά ςυςτιματα με δυνατότθτα ανταλλαγισ δεδομζνων και υποχρεωτικά διαςυνδεόμενεσ με ςυςτιματα ψθφιακισ λιανικισ Φορολογικοί εκτυπωτζσ και φορολογικοί μθχανιςμοί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον ΚΒΣ Εξοπλιςμόσ ςυςτθμάτων για ςθμεία πϊλθςθσ (Point of Sales ςυςτιματα) Εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ πιςτωτικϊν καρτϊν (δεν αφορά ςε ςυςκευζσ ανάγνωςθσ πιςτωτικϊν καρτϊν που διατίκενται από τράπεηεσ) Εξοπλιςμόσ για τθν υιοκζτθςθ και χριςθ γραμμωτοφ κϊδικα (barcode) ςτα προϊόντα π.χ. αναγνϊςτεσ barcode, φορθτά τερματικά, ςυςκευζσ εκτφπωςθσ barcode, υποδομι μετάδοςθσ πλθροφορίασ barcode κλπ. Εξοπλιςμόσ ψθφιακισ ςιμανςθσ για τθν προβολι προϊόντων (ψθφιακζσ ταμπζλεσ, οκόνεσ, ςυςτιματα ςυνδυαςμζνθσ αναπαραγωγισ εικόνασ και ιχου κλπ εξοπλιςμόσ) Εξοπλιςμόσ για τθ λειτουργία και διαχείριςθ ςυςτθμάτων ζξυπνων ετικετϊν (smart tags) και/ι RFID (εξαιρουμζνων των RFID tags, που κεωροφνται λειτουργικό κόςτοσ) Εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ και υποςτιριξθσ τθσ θλεκτρονικισ ςιμανςθσ ραφιϊν Εξοπλιςμόσ για τθν υποςτιριξθ ςυςτθμάτων επιβράβευςθσ πελατϊν ι για τθν εκτφπωςθ και ανάγνωςθ καρτϊν επιβράβευςθσ, διαχείριςθσ πωλθτϊν και λοιπϊν μθ-πιςτωτικϊν καρτϊν Οκόνεσ αφισ Εξοπλιςμόσ διαδραςτικϊν βιτρινϊν Εξοπλιςμόσ καταμζτρθςθσ-καταγραφισ πελατϊν Επιςθμαίνεται, ότι οι δαπάνεσ εξοπλιςμοφ περιλαμβάνουν το Κόςτοσ μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ και το Κόςτοσ λογιςμικοφ απαραίτθτου για τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ Ανϊτατο όριο επί του 60% Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

3 2 Δαπάνεσ Προμικειασ Λογιςμικοφ & Υπθρεςιϊν Λογιςμικοφ με τθ μορφι «Software as a Service» Λογιςμικό Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Λιανικισ Λογιςμικό Διαχείριςθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ (Supply Chain Management Systems) Λογιςμικό και προμικεια Υπθρεςιϊν Λογιςμικοφ (SaaS) Διαχείριςθσ Σχζςεων με τουσ πελάτεσ (Customer Relationship Management Systems) Λογιςμικό και εφαρμογζσ διαχείριςθσ αποκικθσ (Warehouse Management Systems) Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ e- shop ι/και για τθ διαςφνδεςθ του με διεκνι marketplaces ι εναλλακτικά ανάπτυξθ φιλοξενοφμενου θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (hosted e-shop) (μζχρι 20% του ςυνολικοφ τθσ πρόταςθσ) Εφαρμογζσ υποςτιριξθσ τθσ θλεκτρονικισ παραγγελιολθψίασ (Β2Β) Λογιςμικό για τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ Εφαρμογζσ για τθν υποςτιριξθ τθσ θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ τθσ ροισ προϊόντων (πλθν RFID) Εφαρμογζσ αξιοποίθςθσ τεχνολογιϊν RFID για τθ διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και προβολι προϊόντων Λογιςμικό διαχείριςθσ των προωκθτικϊν ενεργειϊν τουλάχιςτον εντόσ του καταςτιματοσ (λογιςμικό διαχείριςθσ ψθφιακισ ςιμανςθσ, μετάδοςθσ θλεκτρονικϊν μθνυμάτων με αςφρματα μζςα κλπ) Λογιςμικό για τθ διαχείριςθ θλεκτρονικϊν ετικετϊν ραφιϊν Εφαρμογζσ διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν κουπονιϊν Εφαρμογζσ μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ των ενεργειϊν προϊκθςθσ/ προβολισ (ανάλυςθ campaign responses, intelligent video, people counting, loyalty schemes κλπ.) και/ι μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ των πωλιςεων Εφαρμογζσ διαχείριςθσ πιςτϊςεων (credit control management) ι/και θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν Επιςθμαίνεται, ότι οι δαπάνεσ προμικειασ λογιςμικοφ - εφαρμογϊν μπορεί να περιλαμβάνουν: Κόςτθ αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ για μζχρι 2 ζτθ από το χρόνο τθσ προμικειασ, Κόςτοσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ του Λογιςμικοφ κλπ 60% Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

4 3 Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν Υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου ι/και ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν τεχνολογικοφ περιεχομζνου και ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ -προβολισ Συνδρομζσ ςτο Διαδίκτυο και ςε Υπηρεςίεσ Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.) Συνδρομζσ sτο Διαδίκτυο Συμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ Σφνταξθ και διαχείριςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου (project management - μζχρι 5% του και μζχρι το ποςό των ) Σχζδιο Ανάπτυξθσ Αγοράσ και Προϊκθςθσ (Marketing και promotion plan) του δικαιοφχου, που εςτιάηει ςτθν αξιοποίθςθ του αποκτϊμενου εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν τθσ επζνδυςθσ, (χρονικόσ ορίηοντασ τουλάχιςτον 2 ετϊν από τθν ζναρξθ τθσ επζνδυςθσ), Εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν, εξειδικευμζνων και άμεςα ςχετικϊν με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου. (μζχρι 10% του και μζχρι το ποςό των ) Εξωςτρζφεια - προώθηςη - διεφρυνςη κφκλου εργαςιών Υπθρεςίεσ διαδραςτικισ επικοινωνίασ και προϊκθςθσ που αξιοποιοφν νζα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμεσ. Σε αυτζσ εντάςςονται: Μζκοδοι marketing που αξιοποιοφν ςυςκευισ κινθτισ επικοινωνίασ (mobile marketing, bluetooth marketing, e-coupons και m-coupons, location-based marketing, π.χ. ςυνδρομι για εμφάνιςθ ςε προγράμματα χαρτϊν διακζςιμα ςε κινθτά τθλζφωνα που ενθμερϊνονται ανάλογα με τθν περιοχι) Διαδικτυακζσ καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ και προβολισ (web campaigns, banners κλπ) Βελτιςτοποίθςθ παρουςίασ ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ (SEO) Διαδικτυακζσ καμπάνιεσ και προβολι με αξιοποίθςθ μθχανιςμϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ (web/social networking κλπ) Στοχευμζνθ προϊκθςθ των νζων δυνατοτιτων ψθφιακισ λιανικισ μζςω μθχανϊν αναηιτθςθσ ι ςυναφϊν (adwords, adsense, contextual digital marketing κ.α.) Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ ψθφιακοφ υλικοφ διαφιμιςθσ (μζχρι 10% του ) Υπθρεςίεσ μετάφραςθσ του περιεχομζνου του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ τθσ επιχείρθςθσ (μζχρι 5% του ) Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ λειτουργικότθτασ εμπλουτιςμοφ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (καταγραφι και διαμοιραςμόσ ςχολίων και προτιμιςεων πελατϊν (reviews), δθμιουργία καταλόγων επικυμθτϊν προϊόντων από τουσ πελάτεσ (wishlists), μοναδικι εγγραφι (single signon) από υφιςτάμενα προφίλ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 40% Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

5 4. Επιςθμάνςεισ Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία προκιρυξθσ του Προγράμματοσ (19/11/2010). Στισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ δεν περιλαμβάνεται ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) οποιαςδιποτε κατθγορίασ δαπανϊν, που επιβαρφνει εξ ολοκλιρου τθν επιχείρθςθ. Ωσ επιλζξιμθ επζνδυςθ μθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ νοείται αποκλειςτικά o νζοσ ςφγχρονοσ και όχι μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ. Στθν περίπτωςθ που δικαιοφχοσ αναπτφξει θλεκτρονικό κατάςτθμα, τότε υποχρεωτικϊσ οφείλει να το εμπλουτίςει, ςυμπεριλαμβάνοντασ επιπλζον ςτο επενδυτικό του ςχζδιο και τισ παρακάτω δυνατότθτεσ και δαπάνεσ: Δυνατότθτα θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν με αςφαλι τρόπο Λειτουργία ςε τουλάχιςτον δφο γλϊςςεσ, για το ςφνολο των πλθροφοριϊν και προϊόντων που περιλαμβάνονται ςε αυτό Υπθρεςίεσ βελτιςτοποίθςθσ παρουςίασ ςε θλεκτρονικζσ ςελίδεσ αναηιτθςθσ (Search Engine Optimization) Υπθρεςίεσ προϊκθςθσ μζςω θλεκτρονικϊν κουπονιϊν 5. Διάρκεια Υλοποίθςθσ Επενδυτικοφ χεδίου Η διάρκεια υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου ορίηεται ςε 12 μινεσ (από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου). 6. Υποβολι Προτάςεων Οι προτάςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά από 14/1/2011 ζωσ 11/3/2011 μζςω του δικτυακοφ τόπου (http://digi-retailportal.digitalaid.gr), ενϊ υποβάλλεται υποχρεωτικά και ο πλιρθσ φάκελοσ με τθν ζντυπθ μορφι τθσ πρόταςθσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, το αργότερο ςε δζκα (10) θμζρεσ (θμερολογιακζσ) μετά τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ πρόταςθσ. Υπεφκυνοι Επικοινωνίασ Προγράμματοσ: ΠΑΠΑΔΙΟΧΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΜΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟ Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι Τηλ: Fax:

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ

Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Αναπτφςοντασ μια κοινωνικι επιχείρθςθ Θεςςαλονίκθ, 8, 9, 10 Δεκεμβρίου 2014 Διοργάνωςθ: Οικολογικι Κίνθςθ Θεςςαλονίκθσ, Κδρυμα Χαίνριχ Μπελ Ελλάδασ Ράνια ωτθρίου «Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα