ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛ ΗΤΩΝ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006. β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. γ) Την υπ αρ.13/2014 Απόφαση του Δ. Συμβουλίου του ΟΠΑΝ Διακηρύσσει δημόσιο φανερό προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση χώρων του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών. Οι προς εκμίσθωση χώροι είναι 3 τ.μ. ανά χώρο και αφορούν τις κάτωθι αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις: 1. Κολυμβητήριο Δ/νση: Καραγιώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια Πειραιά 2. Γήπεδα 5 x 5 Δ/νση: Καραγιώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια Πειραιά 3. Γυμναστήριο «Π. Σαλπέας» Δ/νση: Ακτή Ξαβερίου, Λιοντάρι Πειραιά 4. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιά Ο χώρος στο Δ. Θέατρο Πειραιά θα εκμισθωθεί έως την ολοκλήρωση της δημοπρασίας των κυλικείων του Θεάτρου. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους συμμετοχής σ αυτήν και με τις ίδιες σχετικές μ αυτήν υποχρεώσεις που συμπεριλαμβάνονται στην προκήρυξη, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Δικαιολογητικά - Όροι συμμετοχής

2 Σελίδα 2 Για να γίνει δεκτός από την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών του Ο.Π.Α.Ν., φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως πλειοδότης στη δημοπρασία πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: (α) Αποδεικτικό ότι με ποινή αποκλεισμού δεν επιβαρύνονται με οποιασδήποτε μορφής ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Πειραιά, είτε ατομικά, είτε μετέχοντας σε εταιρεία (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006). (β) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει: β.1 Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες δηλαδή Ο.Ε. και Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. και ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. β.2 Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή. Οι ως άνω εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατοί οι έλεγχοι της χρονικής διάρκειας της εκπροσώπησης. Επί πλέον το καταστατικό των Ε.Π.Ε. και Μον. Ε.Π.Ε., θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. β.3 Οι Α.Ε., οφείλουν να καταθέσουν: 1. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το Φ.Ε.Κ., που αυτό έχει δημοσιευθεί, και 2. Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε., με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές, εκτός αν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, με την οποία ο υποψήφιος επιβεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα που βρίσκονται στα χέρια του. (γ) Εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου προς 1.000, σε γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας. Τα προσωπικά στοιχεία που θα αναγράφονται στην εν λόγω εγγυητική επιστολή πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τα προσωπικά στοιχεία του πλειοδότη. Οι εγγυητικές επιστολές που κατά τα προαναφερθέντα θα κατατεθούν από τους πλειοδότες, θα ισχύουν για ενενήντα (90) ημέρες και θα επιστραφούν σ αυτούς εκτός από αυτήν του τελευταίου πλειοδότη η οποία θα παραμείνει στον Ο.Π.Α.Ν. μέχρι την οριστική κατακύρωση σ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την υπογραφή από αυτόν και τον Ο.Π.Α.Ν., του σχετικού συμφωνητικού, οπότε η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί με άλλη ποσού ίσου προς 1.000,00, για την καλή εκτέλεση και πιστή τήρηση των όρων του συμφωνητικού. (δ) Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ο εγγυητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει τα πρακτικά μετά τη δημοπρασία και τη σύμβαση μαζί με τον μισθωτή χωρίς καμία δικαιολογία ή αντίρρηση μετά την κοινοποίηση σ αυτόν της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον μισθωτή χωρίς καμία δικαιολογία ή αντίρρηση, αφού όπως συμφωνείται

3 Σελίδα 3 με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία με την ιδιότητα του ως εγγυητής, δηλώνει πλήρη γνώση των όρων και των συμφωνιών της διακήρυξης και της σύμβασης που θα επακολουθήσει. Αντικατάσταση του εγγυητή δεν επιτρέπεται. Αν αρνηθεί να υπογράψει, τότε οι χρηματικές εγγυήσεις θα καταπέσουν υπέρ του ΟΠΑΝ, ανεξάρτητα από τη μη ύπαρξη υπαιτιότητας του μισθωτή σχετικά με αυτό. Η υπογραφή έχει την έννοια ότι ο εγγυητής γίνεται συνυπεύθυνος αλληλέγγυα κι εις ολόκληρον με τον μισθωτή για οποιαδήποτε παράβαση όρων της σύμβασης και στερείται του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως. (ε) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα Ο εγγυητής υποχρεούται να έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση και να καταθέσει στον Ο.Π.Α.Ν.: Δημοτική Ενημερότητα στην οποία θα φαίνεται ότι δεν οφείλει στο Δήμο Πειραιά οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε αιτία, Φορολογική Ενημερότητα στην οποία θα φαίνεται ότι δεν οφείλει στο Δημόσιο οποιοδήποτε ποσό για οποιαδήποτε αιτία, (ζ) Πιστοποιητικό από το οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο, από το οποίο να προκύπτει η επαγγελματική του ιδιότητα απαραίτητα σε συναφή με το αντικείμενο της δημοπρασίας επαγγέλματα και η άσκηση του επαγγέλματός του. (η) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: β. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. γ. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. δ. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. ε. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. στ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσκομίσει στον ΟΠΑΝ τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή που θα έχει καταθέσει θα παραμείνει υπέρ του Ο.Π.Α.Ν., λόγω ποινικής ρήτρας ενώ θα γίνει και αναπλειστηριασμός σε βάρος του ευθυνόμενου και του εγγυητή του για την επί έλασσον διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του μισθώματος που θα έχει επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία και εκείνου που θα επιτευχθεί κατά τον αναπλειστηριασμό. Οποιοσδήποτε θελήσει να πλειοδοτήσει για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού πριν αρχίσει η δημοπρασία, παρουσιάζοντας συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με σχετική ειδική εντολή, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι λαμβάνει μέρος για λογαριασμό του.

4 Σελίδα 4 Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει στη δημοπρασία (ξεχωριστά) και για το δικό του λογαριασμό, αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος Διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για το δικό του λογαριασμό υπάλληλος εταιρείας, η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. Ημερομηνία έναρξης, θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, στο οποίο αναφέρονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες. Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ο Όριο πρώτης προσφοράς / Χώρος πλειοδοσίας. Ως χώρος πλειοδοσίας ορίζεται το κτίριο διοίκησης του Ο.Π.Α.Ν. στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια, Πειραιάς, με ημερομηνία πλειοδοσίας την 11/02/2014, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ο.Π.Α.Ν. όπως αυτή συγκροτήθηκε με την 7/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΝ και μέχρι ώρα 12:00. Ο διαγωνισμός θα είναι δημόσιος και φανερός. Η έννοια του φανερού διαγωνισμού είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι θα διαγωνίζονται προφορικά πλειοδοτώντας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η προσφορά καθενός θα εγγράφεται στα πρακτικά με την σειρά προτεραιότητάς του. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη. Η υποχρέωση μεταβιβάζεται διαδοχικά, από τον πρώτο στους επομένους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Α.Ν., μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας δηλαδή μέχρι 11/02/2014 και ώρα 12:00π.μ., φάκελο με την ένδειξη «Εκμίσθωση χώρων σε αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις του ΟΠΑΝ για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών», τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους εξής όρους: 1. Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς, ποσοστού επί των πωλήσεων ορίζεται σε 15% επί των ακαθάριστων εσόδων. Σε περίπτωση που το όριο της πρώτης πλειοδοσίας δεν επετεύχθη αυτό τροποποιείται στη δεύτερη πλειοδοσία (νέα συνεδρία) σε 14%. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν μετά τη δεύτερη περίπτωση προσφέροντες εκτός του ενός τότε το κατώτερο διαπραγματεύσιμο ποσοστό ορίζεται το 18%. 2. Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη, 3. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μνημονεύονται στο πρακτικό και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 4. Η δημοπρασία κατακυρώνεται υπέρ αυτού, που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό. 5. Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 3 ο Επανάληψη ματαίωση της δημοπρασίας

5 Σελίδα 5 1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ αυτήν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Μπορεί μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικό Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν: το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τ o Διοικητικό Συμβούλιο ή το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά, μετά την κοινοποίηση στο τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 3. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της. 4. Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ο Έγκριση των πρακτικών και του αποτελέσματος της δημοπρασίας Τα πρακτικά και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. και των ελεγκτικών μηχανισμών που εποπτεύουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Σε περίπτωση μη εγκρίσεως ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης. Α Ρ Θ Ρ Ο 5 ο Διάρκεια της Σύμβασης Το συμφωνητικό θα αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής του και θα ισχύει για ένα (1) έτος. Απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση και η υπεκμίσθωση των μισθίων από τον μισθωτή. Με τη λήξη του παραπάνω συμφωνητικού, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει τους χώρους στην κατάσταση που τους παρέλαβε. Α Ρ Θ Ρ Ο 6 ο Υπογραφή της σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα και ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ αυτόν, που θα γίνει με αποδεικτικό παραλαβής, της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν. για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την κατακύρωση του αποτελέσματός της σ αυτόν, να προσέλθει στον Ο.Π.Α.Ν. μαζί με τον εγγυητή του, ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 ο, για την υπογραφή της μισθωτικής συμβάσεως. Από της λήξεως της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή που θα έχει καταθέσει θα παραμείνει υπέρ του Ο.Π.Α.Ν., λόγω ποινικής ρήτρας ενώ θα γίνει και αναπλειστηριασμός σε βάρος του ευθυνόμενου και του εγγυητή του για την επί έλασσον διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του μισθώματος που θα έχει επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία και εκείνου που θα επιτευχθεί κατά τον αναπλειστηριασμό. Αποκλείεται στον πλειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης. Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ο Τόπος και χρόνος είσπραξης ποσοστού.

6 Σελίδα 6 Τα έσοδα από τα ποσοστά πωλήσεων θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα στον ΟΠΑΝ. Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει στο λογιστήριο την σχετική εκκαθάριση και ο ΟΠΑΝ θα εκδίδει αντίστοιχα το σχετικό φορολογικό παραστατικό. Η καταμέτρηση των χρημάτων θα γίνεται με παρουσία εκπροσώπου του Ο.Π.Α.Ν. και θα υπογράφεται και από τα δυο μέρη πίνακας καταμέτρησης χρημάτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής των εσόδων θα καταβάλλονται και οι νόμιμες προσαυξήσεις. Ο μισθωτής οφείλει για την διάθεση των προϊόντων να τηρεί όλες τις από το Νόμο διαδικασίες (φορολογικές σύμφωνα με τον νέο Κ.Φ.Α. κ.λ.π.) Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ο Μείωση του ποσοστού Μείωση του ποσοστού δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο. Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ο Χρήση χώρων αυτόματων πωλητών 1. Οι χώροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για τοποθέτηση κερματοδεκτών τυχερών παιχνιδιών, έστω και επιτρεπόμενων από το Νόμο, καθώς και για κάθε άλλη επιχείρηση εκ της οποίας προκαλείται δυσοσμία ή/και αιθάλη, βλάβη, ή μείωση της αισθητικής του χώρου. 2. Η μετατροπή της χρήσης των χώρων της μίσθωσης απαγορεύεται χωρίς την έγκριση των αρμοδίων οργάνων του ΟΠΑΝ. 3. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση τους χώρους τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών, να προστατεύει τα όρια αυτών από κάθε καταπάτηση διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής είναι επίσης υποχρεωμένος σε τέτοιες περιπτώσεις να ενημερώσει σχετικώς τον Ο.Π.Α.Ν. εγγράφως, διαφορετικά και σε αυτή την περίπτωση ευθύνεται σε αποζημίωση. 4. Οι χώροι της μίσθωσης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από το μισθωτή σύμφωνα με τον προορισμό τους και μόνο, δηλαδή ως χώροι τοποθέτησης αυτόματων πωλητών και οι οποίοι θα πρέπει να μπορεί να κάνει χρήση (να έχει τις προϋποθέσεις) σύμφωνα με το νόμο. Κάθε άλλη χρήση μη σύμφωνη μ αυτόν τον προορισμό του απαγορεύεται. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί όλους τους υγειονομικούς κανόνες και γενικά να τηρείται άκρα καθαριότητα του αυτόματου πωλητή αλλά και στο γύρω χώρο που θα χρησιμοποιεί. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τους χώρους στην κατάσταση στην οποία τώρα βρίσκονται χωρίς να έχει δικαίωμα να κάνει καμία μεταβολή της κατάστασης αυτής εάν δεν έχει έγγραφη άδεια του εκμισθωτή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτής κάνει τέτοιες εργασίες χωρίς την παραπάνω έγγραφη άδεια, αυτό συνιστά λόγο έξωσής του. Οι βελτιώσεις που τυχόν θα γίνουν, θα βαρύνουν το μισθωτή και θα παραμείνουν σε όφελος των μισθίων μετά τη λήξη του συμφωνητικού, χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση. Ο μισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπου απαιτούνται για την τοποθέτηση των αυτόματων πωλητών στο χώρο. 5. Εκπρόσωπος του Ο.Π.Α.Ν. δικαιούται σε κατάλληλες μέρες και ώρες να επισκέπτεται και να επιθεωρεί λεπτομερώς τους χώρους και τα τοποθετημένα σε αυτόν μηχανήματα: α) ανά τρίμηνο, συνοδευόμενος από μηχανικό ή εμπειροτέχνη για να εξακριβώσει τυχόν φθορές ή μεταβολές του, β) δύο φορές την εβδομάδα κατά το τελευταίο τετράμηνο της μίσθωσης μαζί με υποψήφιους μισθωτές και γ) Οι ημέρες και οι ώρες επίσκεψης ορίζονται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων και σε περίπτωση άρνησης του μισθωτή θα ακολουθήσει εξώδικο κοινοποιούμενο προ 24 ωρών. 6. Τέλος ο μισθωτής υποχρεούται να ανέχεται την εκτέλεση κάθε εργασίας απαραίτητης για την επισκευή του κτιρίου στο οποίο βρίσκονται οι αυτόματοι πωλητές. Α Ρ Θ Ρ Ο 10 ο Έκπτωση του μισθωτή Η παράβαση από το μισθωτή και ενός μόνον όρου αυτής της σύμβασης αποτελεί λόγο έξωσής του, επιφέρει την υπέρ του Ο.Π.Α.Ν. κατάπτωση λόγω ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και την αποβολή του από το χώρο χωρίς δικαστική παρέμβαση.

7 Σελίδα 7 Α Ρ Θ Ρ Ο 11 ο Λήξη συμφωνητικού Κατά τη λήξη του συμφωνητικού, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποδώσει τους χώρους τουλάχιστον στην κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο που θα συντάξει ο Ο.Π.Α.Ν. Ο μισθωτής οφείλει, πριν αποδώσει τους χώρους τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών να αποκαταστήσει με έξοδά του τις φθορές που τυχόν θα έχουν προκληθεί από υπαιτιότητά του και τις οποίες θα διαπιστώσει και θα υποδείξει σ αυτόν για αποκατάσταση ο Ο.Π.Α.Ν. Ο Ο.Π.Α.Ν. θα παραλάβει τους εν λόγω χώρους μετά από την αποκατάσταση αυτών των βλαβών και φθορών. Α Ρ Θ Ρ Ο 12 ο Ειδικοί όροι 1. Ο μισθωτής που θα προκύψει υποχρεούται να τηρεί άκρα καθαριότητα στο χώρο τοποθέτησης των αυτόματων πωλητών αλλά και στο γύρω χώρο που θα χρησιμοποιεί. 2. Τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προσφέρονται από τους αυτόματους πωλητές συμπεριλαμβάνουν, νερό, ισοτονικά ποτά, αναψυκτικά, είδη τυποποιημένων snacks, ζεστός και κρύος καφές, χυμοί φρούτων. 3. Απαγορεύεται η πώληση υλικών που βλάπτουν την υγεία (τσιγάρα, καπνός, παράγωγα καπνού κ.λ.π.). 4. Οι αυτόματοι πωλητές θα πρέπει να λειτουργούν κατά την διάρκεια λειτουργίας των χώρων που θα τοποθετηθούν και σε συμφωνία με τον Ο.Π.Α.Ν. ή όπως αυτές θα τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 5. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να διαθέτει προς πώληση τα παρακάτω είδη στις παρακάτω αναγραφόμενες τιμές: ΝΕΡΟ 0,50 L - 0,50 ΝΕΡΟ 0,75 L - 0,75 ΝΕΡΟ 1,00 L - 1,00 ΙΣΟΤΟΝΙΚΑ 0,50 L - 2,20 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 0,33 L - 0,90 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 0,75 L - 1,60 Για όλα τα άλλα προϊόντα ο μισθωτής υποχρεούται να καταλήξει στις τιμές πώλησης σε συνεργασία με τον Ο.Π.Α.Ν. 6. Για τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες των αθλητικών και πολιτιστικών χώρων ο Ο.Π.Α.Ν. δύναται να μισθώσει τα κυλικεία των εγκαταστάσεών του (όπου υπάρχουν) τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν εκτός των χώρων που θα εγκατασταθούν οι αυτόματοι πωλητές. 7. Οι προς τοποθέτηση αυτόματοι πωλητές θα πρέπει να είναι αισθητικά αποδεκτοί και ο μισθωτής υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο τροφοδοσίας των μηχανημάτων ο οποίος θα είναι διαθέσιμος πάντοτε σε περίπτωση έκτακτης τροφοδοσίας ή προβλημάτων στη λειτουργία των μηχανημάτων. 8. Ο μισθωτής υποχρεούνται να αντικαταστήσει κάποιο μηχάνημα το οποίο παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία τους το αργότερο σε 48 ώρες. 9. Στις ελεύθερες επιφάνειες των μηχανημάτων απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η τοποθέτηση διαφημίσεων σε αυτούς τους χώρους των μηχανημάτων είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Δ.Σ του Ο.Π.Α.Ν. με ανταποδοτικά οφέλη προς την ίδια. ΑΡΘΡΟ 13 Ο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ Οι αυτόματοι πωλητές θα τοποθετηθούν με ευθύνη του μισθωτή και θα πρέπει να εγκατασταθούν έντεχνα, άρτια και με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα στο χώρο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διάθεση τουλάχιστον των κάτωθι προϊόντων. 1. Αυτόματοι πωλητές ροφημάτων

8 Σελίδα 8 Οι αυτόματοι πωλητές ζεστών και κρύων ροφημάτων θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, V AC, να είναι εμφανίσιμοι και χωρίς διαφημίσεις, και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω ροφήματα: Α Ελληνικό καφέ, Β Φραπέ, Γ Σοκολάτα, Δ Τσάϊ, ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα ροφήματα. Η δημιουργία του ροφήματος θα γίνεται με κανονικές μερίδες από υλικό το οποίο θα είναι διαπιστευμένο και επώνυμο για κάθε ρόφημα ξεχωριστά. Τα υλικά και τα κύπελλα σερβιρίσματος για κάθε αυτόματο πωλητή ροφημάτων είναι ευθύνη του αναδόχου του έργου για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η συνεργασία μίσθωσης. 2. Αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών και νερών Οι αυτόματοι πωλητές νερού - αναψυκτικών - ισοτονικών θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, V AC, να είναι εμφανίσιμοι με καμπύλες και χωρίς διαφημίσεις, και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω: Α νερό σε συσκευασίες των 500 ml ή 750 ml, Β Ισοτονικά, Γ Αναψυκτικά με ανθρακικό ή χωρίς ανθρακικό, Δ Αναψυκτικά ενέργειας, ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα αναψυκτικά χωρίς αλκοόλ ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Κάθε αναψυκτικό ή άλλο υλικό θα πωλείται στην αρχική του συσκευασία, παγωμένο, ενώ θα είναι δυνατή και η διάθεση πλαστικών κυπέλλων από τον ανάδοχο. 3. Αυτόματοι πωλητές snack Οι αυτόματοι πωλητές snack θα πρέπει να έχουν ηλεκτρική τροφοδοσία, V AC, να είναι εμφανίσιμοι με καμπύλες και χωρίς διαφημίσεις και να παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω: Α ενεργειακές μπάρες σοκολάτας Β ενεργειακές μπάρες δημητριακών ή φρούτων, Γ σοκολάτες, Δ μπισκότα. ΑΛΛΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σχεδιασμός και δυνατότητα χρήσης μηχανημάτων από Άτομα με ειδικές ανάγκες Μεγάλη χωρητικότητα προϊόντων σε κάθε μηχάνημα Διπλά κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα μηχανήματα Εγγύηση σε σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας Φωτισμό Ισχυρή μόνωση των ηλεκτρικών στοιχείων του από υγρασία και αντι-ηλεκτροπληξιακό σύστημα. Να επιστρέφονται ρέστα Με κερματοδέκτη ή κάρτα προπληρωμένου τέλους Με δύο κλειδιά εκκαθάρισης ή κωδικοποιημένο σύστημα εκκαθάρισης Α Ρ Θ Ρ Ο Πραγματικά και νομικά ελαττώματα. Ο Ο.Π.Α.Ν. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των αυτόματων πωλητών. ΑΡΘΡΟ 15 Ο Λοιπές Υποχρεώσεις Ο μισθωτής υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της μεταφοράς, προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού που αφορά την τοποθέτηση των αυτόματων πωλητών, συμπεριλαμβανομένων και των παρεπόμενων υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών των αγαθών, διάθεσης ανταλλακτικών, κ.λπ. Ο μισθωτής οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της εργασίας που αφορά την εγκατάσταση των αυτόματων πωλητών όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο μισθωτής αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της εργασίας. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον μισθωτή, ο οποίος οφείλει να

9 Σελίδα 9 λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε ο ΟΠΑΝ και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τους χώρους που θα τοποθετήσει τους αυτόματους πωλητές σε καλή κατάσταση και να κάνει τις απαραίτητες επισκευές, όχι όμως ουσιώδεις αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις τέτοιες που να αλλάζουν την αρχική σύσταση των μισθίων ούτε και μικρότερες επισκευές ή μεταρρυθμίσεις, πέρα από τις απόλυτα αναγκαίες, δίχως έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΝ. Ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες του. Ο ΟΠΑΝ δεν υποχρεούται για καμία επισκευή ή βελτίωση. Αυτή βαρύνει το μισθωτή έστω κι αν είναι αναγκαία. Κάθε αναγκαστική επισκευή ωφέλιμη ή με σκοπό τη βελτίωση ή εξυπηρέτηση των μισθίων που θα γίνει ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση (π.χ. παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κ.λπ.) από το μισθωτή και με τα έξοδά του, θα παραμείνει σε όφελος των μισθίων και θα περιέλθει στην κυριότητα του ΟΠΑΝ μετά από τη λήξη ή την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. Ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ότι κατασκεύασε και παραιτείται από κάθε δικαίωμα κι αξίωση για αποζημίωση. Ο ΟΠΑΝ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την περίπτωση κατά την οποία από τις εργασίες της κατασκευής και διαμόρφωσης επέλθουν ζημιές, βλάβες, ή φθορές σε πρόσωπα ή πράγματα. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει. Απαγορεύεται στο μισθωτή απόλυτα να αναμισθώσει, υπεκμισθώσει ή παραχωρήσει έστω και σιωπηρά τη χρήση των μισθίων, ολικά ή μερικά, σε τρίτο είτε με αντάλλαγμα είτε χωρίς αντάλλαγμα. Απαγορεύεται στο μισθωτή η πρόσληψη συνεταίρου, όπως ήδη προαναφέρθηκε παραπάνω. Σιωπηρή αναμίσθωση μετά τη λήξη της μίσθωσης δε μπορεί να γίνει. Μόνο, σε περίπτωση που θα καθυστερήσει η πραγματοποίηση της δημοπρασίας της νέας εκμίσθωσης, μπορεί να επιτραπεί στο μισθωτή η παραμονή του, μέχρι της νέας εκμίσθωσης με πληρωμή του ίδιου ανταλλάγματος, το οποίο θα θεωρείται σαν αποζημίωση χρήσεως κι όχι σαν μίσθωμα. Σ αυτήν την περίπτωση το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. ΆΡΘΡΟ 16ο Λύση Μίσθωσης Ο ΟΠΑΝ έχει το δικαίωμα να λύνει μονομερώς τη μίσθωση όποτε παρουσιάζεται ανάγκη πριν τη λήξη της, με σκοπό να επιφέρει σοβαρές ή ουσιαστικές κατασκευές ή μεταβολές γενικά για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Για τις ανάγκες αυτές ο ΟΠΑΝ θα ειδοποιεί ένα μήνα πριν από τη διάλυση, το μισθωτή. Από τη μονομερή αυτή διάλυση της μίσθωσης από το ΟΠΑΝ, ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση, αλλά μόνο να απαλλαγεί από την καταβολή του μη δεδουλευμένου ενοικίου. Αν λυθεί μονομερώς η σύμβαση από τον ΟΠΑΝ, κάθε δικαίωμα που έχει συσταθεί από το μισθωτή υπέρ τρίτου θεωρείται σα να μην υπάρχει έναντι αυτού έστω κι αν έχει εγκριθεί αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. ΆΡΘΡΟ 18ο Έξοδα δημοσί ευσης Τα έξοδα για την δημοσίευση της διακήρυξης, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα του μισθωτηρίου συμβολαίου, σε τρία (3) αντίτυπα, θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Α Ρ Θ Ρ Ο 19 ο Δημοσίευση της προκήρυξης Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί περιληπτικά σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα, σε μια εβδομαδιαία τοπική ή νομαρχιακή εφημερίδα και μια ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα. Η δημοσίευση θα γίνει δέκα (10) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα της δημοπρασίας και θα αναρτηθεί στο δημόσιο διαδικτυακό τόπο του ΟΠΑΝ καθώς και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΟΠΑΝ. Εάν χρειαστεί επανάληψη της δημοπρασίας, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 270/81. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ΟΠΑΝ.

10 Σελίδα 10 Για ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/ «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ. 270/81 «περί καθορισμού των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων». Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΝ ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι 30-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 Ταχ.Κωδικας : 121 35 Πληροφορίες : Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 07/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1794 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «για τον καθορισμό των οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του.σ. Της 4 ης συνεδρίασης Ηµεροµηνία επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 07/11/2014 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 105180 Διεύθυνση: ΑΘΛΗΤΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Διεύθυνση Διοικητικού Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχοντας Υπόψη

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχοντας Υπόψη Κομοτηνή 19/2/2015 Αριθ. Πρωτ. -3830- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Έχοντας Υπόψη 1. Το Π.Δ. 108/1989 ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ. 5470 /2014 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1 ο : Προσδιορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό και την σύμβαση Άρθρο 2 ο : Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΔΑ: ΒΕΝΥ469ΗΔΞ-0ΦΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ : 10-5-2013 Αριθ.Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Β/5757 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΔΑ : ΩΘΞ7ΩΗ5-ΤΔΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29899 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι :

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι : ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ0ΡΩΗ5-ΧΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά,19/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 27470 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 9-6 - 2015 Α.Π. 4447 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Νέο Φάληρο : 30/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Κ. Τοπούζης Τηλ.: 23313

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 58 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΛΙΓ-8ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ. : 218 Διεύθυνση: Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Διαβάστε περισσότερα