Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: Συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: Συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013."

Transcript

1 Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: Συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL Βασιλική Τσεκούρα Διευθύντρια Σπουδών ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ Παναγιώτα Βάθη Υποψήφια Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών Συνεργάτις ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ Περίληψη H σύγχρονη συζήτηση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών εστιάζει στη δυνατότητα που τους δίνεται, μέσω των μαθημάτων εκμάθησης γλώσσας, στα οποία συμμετέχουν, να κατανοήσουν το ρόλο των ευρωπαϊκών και τοπικών αξιών και να γίνουν κοινωνοί αυτών. Στην παρούσα εργασία, επιχειρούμε να περιγράψουμε τη συμμετοχή του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL προς αυτή την κατεύθυνση και να παρουσιάσουμε τα συγκριτικά συμπεράσματα καθώς και την εμπειρία μας από τη συμμετοχή μας σε αυτό. Abstract The contemporary debate on immigrants integration focuses on the chance they have to understand the ongoing discussion about European values and local values and take part in this discussion, through the language lessons that they attend. In this paper, we intend to describe the contribution of GRUNDTVIG Programme MIVAL and we present in a comparative way the results of the programme and our experience of being members in it. 1.Εισαγωγή Προκειμένου να γίνει κατάλληλη διαχείριση της ολοένα αυξανόμενης μετανάστευσης που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια, η ευρωπαϊκή πολιτική επικεντρώθηκε στη διδασκαλία στους μετανάστες της επίσημης γλώσσας της χώρας διαμονής τους και στην καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της γλώσσας αυτής, ως βάση για την επιτυχή ένταξη και συνύπαρξη των μεταναστών με τον αυτόχθωνα πληθυσμό. Επιπλέον, η γνώση της γλώσσας συμβάλλει στην προσέγγιση ή και κατανόηση του τρόπου σκέψης, των ηθών και εθίμων, του αξιακού συστήματος, των ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων, της κουλτούρας και, τελικά, στην αποδοχή, τον αλληλοσεβασμό και την αρμονική συνύπαρξη πληθυσμών από διαφορετική καταγωγή στην ίδια κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό στηρίχθηκε η υλοποίηση του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL (MΙgration, VAlues, Languages) 1, στο οποίο συμμετέχουν 6 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα (εκπροσωπείται από το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ), Δημοκρατία της Τσεχίας, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, υπό το συντονισμό της Αυστρίας (Volkschochschule Meidling). Ως σκοπός του προγράμματος, η διάρκεια του οποίου είναι , καθορίστηκε η προσέγγιση των ιδιαίτερων κοινωνικών χαρακτηριστικών και αξιών, η διαφορετικότητα και τα σημεία επαφής μεταξύ των λαών, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γλώσσας και δόθηκε έμφαση στην προώθηση του διαλόγου, την ανταλλαγή ιδεών, προσεγγίσεων, μεθόδων και πρακτικών μεταξύ των 6 χωρών, οι οποίες συμμετείχαν. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συνεργασίας αναδείχθηκαν τα «δυνατά σημεία» και οι αδυναμίες στην προσέγγιση της κάθε χώρας στις μεθόδους και πρακτικές με τις οποίες η διδασκαλία της γλώσσας μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπων και λαών με διαφορετική κουλτούρα στην πολυπολιτισμική Ευρώπη των ραγδαίων αλλαγών. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται συγκριτικά οι προσεγγίσεις και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί κάθε χώρα για τον σκοπό αυτό, αποτυπώνονται κριτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε πρακτικής και προτείνονται «μονοπάτια καλών πρακτικών» για μια επιτυχημένη ένταξη των μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Αυτό αποτελεί και την «προστιθέμενη αξία» στο περιεχόμενο και τους σκοπούς της διδασκαλίας. 2.Αποσαφήνιση όρων 1

2 Προγράμματα GRUNDTVIG: Τα προγράμματα Grundtvig εστιάζουν στην εκπαίδευση ενηλίκων και αποσκοπούν στην ανταπόκριση στην εκπαιδευτική πρόκληση του γηράσκοντος πληθυσμού της Ευρώπης, στην παροχή λύσεων σε ενήλικες για βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, στη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητας σε προγράμματα κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη, για άτομα που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων, στη διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και στη βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των οργανισμών που παρέχουν εκπαίδευση 2. Πρόγραμμα MIVAL: Πρόγραμμα GRUNDTVIG για τη διδασκαλία σε μετανάστες της γλώσσας της χώρας παραμονής τους, υπό το πρίσμα της προσέγγισης στην κουλτούρα του τόπου όπου ζουν και της ομαλής ένταξής τους στην τοπική κοινωνία. Η διάρκεια του προγράμματος είναι από το 2011 έως το 2013 και συμμετέχουν σε αυτό 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Τσεχίας, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία). 3. Θεωρητικό υπόβαθρο Τα ερωτήματα και οι αναζητήσεις σιωπηρά ή συνειδητά ανακλούν επιρροές στο φως της αναδομητικής επιστήμης του J. Habermas. Η γλώσσα κατ επέκταση ιδωμένη μέσα από το μοντέλο των έλλογων αναδομήσεων αντιπροσωπεύει δομές του ζώντος κόσμου ( κουλτούρα, κοινωνία και προσωπικότητα ) και τις αντίστοιχες λειτουργίες τους (πολιτισμική αναπαραγωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και κοινωνικοποίηση) 3. Στα χνάρια του Habermas παραμένουμε, ο οποίος συγκροτεί μια οικουμενιστική πολιτική φιλοσοφία, που στηρίζεται στην κατάδειξη του εσώτερου δεσμού μεταξύ των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δικαιωμάτων του πολίτη, μεταξυ της ατομικής ελευθερίας και της δημόσιας αυτονομίας 4, ως ένα σύστημα όρων που είναι αναγκαίοι για τον αυτοκαθορισμό των κοινωνιών και των ατόμων που τις συναπαρτίζουν και ενός δημοσιου διαλόγου που τους συμπεριλαμβάνει αβίαστα. 4. Το πρόγραμμα MIVAL 4.1. Υλοποίηση του προγράμματος Η υλοποίηση του προγράμματος βασίστηκε στο κεντρικό ερώτ ημα: με ποιο τρόπο και κατά πόσο στα πλαίσια εκμάθησης της γλώσσας ως δεύτερης, επικοινωνούνται οι ευρωπαικές κοινωνικές αξίες, οι οποιες αντανακλούν και τον θεμελιώδη χάρτη των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πώς επιτυγχάνεται, η σύμπλευση της ποικιλότητας των αξιακών συστημάτων του υποκειμένου, της χώρας υποδοχής και του ευρωπαϊκού αξιακού πλαισίου. Διάγραμμα 1: Σχηματική παράσταση της επιχειρούμενης σύζευξης μέσων,στόχων και προϋποθέσεων στην επικοινωνία στα πλαίσια της συμπεριληπτικής (inclusive) εκμάθησης της γλώσσας για την ένταξη στον τόπο υποδοχής poststructuralism_and_learner_ide ntities_12952.aspx 4 Honneth A., σελ. 19

3

4 Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και να αξιολογείται η πορεία του, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στο να συμπληρώνουν ένα «ημερολόγιο δράσης» μετά από κάθε συνάντηση, στο οποίο συγκρίνονται οι εντυπώσεις από τη συνεργασία, καταγράφεται και αξιολογείται η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και σχεδιάζονται οι επόμενες συναντήσεις με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν. Ήδη από την πρώτη συνάντηση, στη Βιέννη, διαπιστώθηκε ότι ενώ οι συμμετέχοντες είναι πρόθυμοι να μοιραστούν εμπειρίες και να συνεργαστούν, καθώς αντιπροσωπεύουν παρόμοια συστήματα αξιών, υπάρχουν διαφορές στα δεδομένα κάθε χώρας σε σχέση με τους μετανάστες. Επιπλέον, συμφώνησαν στο ότι, προκειμένου να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, είναι απαραίτητο ένα επίπεδο γνώσης της γλώσσας, το οποίο να εξασφαλίζει την επικοινωνία καθώς επίσης υπομονή και ειλικρινής διάθεση για επικοινωνία. Στις επόμενες συναντήσεις στη Γερμανία, Ελλάδα (Πάτρα), Φινλανδία, Τσεχία και Ιταλία μελετήθηκαν σημαντικά θέματα σχετικά με τις μεθόδους και πρακτικές που ακολουθούνται σε κάθε χώρα. Σε κάθε χώρα αξιοποιήθηκαν κατάλληλα ερευνητικά εργαλεία και μέθοδοι προκειμένου να συλλεγούν στοιχεία σε σχέση με τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα του MIVAL (βιβλιογραφική έρευνα, αποδελτίωση άρθρων σε εφημερίδες, συνεντεύξεις σε εκπροσώπους της ομάδαςστόχου (μεταναστών), συνεντεύξεις σε εκπαιδευτές γλώσσας κ.λπ). Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διαφορετικές σε κάθε χώρα, γιατί εξαιτίας των διαφορετικών συνθηκών, κουλτούρας και μεταναστευτικής πολιτικής, οι «καλές πρακτικές» διαφέρουν. 4.2 Τι μας ενώνει, τι μας χωρίζει, ποιες είναι οι γέφυρες Από τη συνεργασία και τις συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, προέκυψε ότι σε κάθε χώρα επικρατούν διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική, την κατάσταση των μεταναστών και τις πρακτικές που υιοθετούνται σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος MIVAL. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1: Παρουσίαση των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε σχέση με τους στόχους του MIVAL. Χώρα Δυνατά σημεία Αδυναμίες Αυστρία 1. Διδασκαλία της γλώσσας σε πολυπολιτισμικό 1. Ο χρόνος που δίνεται επίσημα για τη πλαίσιο διδασκαλία της γλώσσας και την 2. Παροχή πληροφοριών σε μετανάστες, προετοιμασία για εξετάσεις είναι πολύ συμβάλοντας έτσι στην γνώση και κατανόηση περιορισμένος, με αποτέλεσμα να μην των αξιών της χώρας όπου ζουν υπάρχουν πρακτικά περιθώρια για 3. Η διδασκαλία της γλώσσας γίνεται από συζητήσεις περί αξιών ανεξάρτητους φορείς, εμπνέοντας κίνητρα στους εκπαιδευόμενους και δίνοντάς τους τη 2. Οι εκπαιδευτές εργάζονται ταυτόχρονα σε πολλούς χώρους, με αποτέλεσμα η δυνατότητα να προβληματιστούν και να διάθεση χρόνου για επιπλέον συζητήσουν σχετικά με τα συστήματα αξιών. ενασχόληση με τους μετανάστες να επαφίεται στη συνείδησή τους 3. Ο επίσημος τρόπος διδασκαλίας και το παρεχόμενο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζουν τα δεδομένα χωρίς να ενθαρρύνουν το διάλογο και τη Γερμανία 1. Υπάρχει επαρκής νομοθεσία και σύστημα «Integrationskurse», στοιχεία που ενθαρρύνουν τους μετανάστες να έρθουν σε επαφή με τις τοπικές αξίες, να συζητήσουν για αυτές και, ενδεχομένως, να τις ενσωματώσουν στην καθημερινή τους ζωή 2. Υλοποιούνται με επιτυχία (κυβερνητικά) προγράμματα για μετανάστες. Δημοκρατία της Τσεχίας 1. Υπάρχει ιστορική παράδοση στην πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοινωνία, συζήτηση περί αξιών. 1. Η σχετική νομοθεσία δεν λαμβάνει υπόψη τους μετανάστες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 2. Τα προγράμματα δεν είναι χρηματοδοτούμενα 3. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στη γλώσσα και όχι στις αξίες 1. Οι Τσέχοι δεν είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα μετανάστευσης

5 γεγονός που αποτελεί κατάλληλη αφετηρία για τη συζήτηση σχετικά με τις αξίες 2. Υπάρχει πλέον προσφορά μαθημάτων γλώσσας σε μετανάστες 3. Οι εξεταζόμενοι για την πιστοποίηση στη γνώση της γλώσσας δεν πληρώνουν παράβολο 4. Ομάδα ειδικών ασχολείται με τη διδασκαλία της πολιτειότητας. Ελλάδα 1. Παρέχονται προγράμματα εκμάθισης γλώσσας σε μετανάστες, τα οποία είτε είναι χρηματοδοτούμενα για τους ανέργους είτε προσφέρονται δωρεάν (με κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων) 2. Το κράτος υποστηρίζει τις συζητήσεις για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τις διαπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις και δείχνει ενδιαφέρον για τις ανάγκες εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων 3. Κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες αξιοποιούνται διαδραστικές μέθοδοι και πρακτικές που δίνουν κίνητρα συμμετοχής στους εκπαιδευόμενους και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους 4. Προωθείται έμπρακτα η επενεκτίμηση του τι σημαίνει «να είσαι Έλληνας» σήμερα, σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία είναι πλέον πολυπολιτισμική 5. Θεσπίζονται νομικά διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές πολιτικές (τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο) 6. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην εκπαίδευση πολιτών, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ιταλία 1. Παρέχονται δωρεάν μαθήματα πολιτειότητας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν και οι μετανάστες 2. Παρέχεται ειδικό έντυπο σε σχέση με το θέμα των αξιών (Charter of values of the citizenship and of the integration) 3. Παρέχεται μετάφραση των μαθημάτων και του υποστηρικτικού υλικού στη μητρική γλώσσα των μεταναστών 4. Επενδύονται μεγάλα χρηματικά ποσά κάθε χρόνο στην διδασκαλία της γλώσσας σε μετανάστες και στην εκπαίδευσης πολιτειότητας 5. Η διδασκαλία της γλώσσας παρέχεται με τυπικό αλλά και με πιο άτυπο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή και ο διάλογος 6. Υπάρχει συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την ομαλή ένταξη των παιδιών μεταναστών στο σχολικό περιβάλλον 7. Υλοποιούνται μαθήματα θεάτρου, 2. Δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων σε θέματα μεταναστών 3. Η διδασκαλία της γλώσσας συνήθως επικεντρώνεται στο γνωσιακό κομμάτι και στη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης, παραβλέποντας την καλλιέργεια δεξιοτήτων 4. Δεν υπάρχει κατάρτιση των εκπαιδευτών για τη διδασκαλία της γλώσσας σε μετανάστες 1. Δεν είναι ξεκάθαρο αν δίνεται η δυνατότητα απόκτησης τίτλου πιστοποίησης 2. Δεν υπάρχουν μαθήματα σε σταθερή βάση, εξαρτάται από τη χρηματοδότηση 3. Οι θεσπισμένες διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές πολιτικές δεν εφαρμόζονται πάντα στην πράξη 4. Η ελληνική κοινωνία παραμένει επιφυλακτική απένταντι στο διαφορετικό 5. Επωφελούνται μόνο μικρές ομάδες μεταναστών, δεν υπάρχει διάχυση σε όλο τον πληθυσμό. 1. Δεν υπάρχουν θεσπιστεί οργανωμένα μαθήματα και σχετικές κατευθύνσεις 2. Οι Ιταλοί έχουν την στερεοτυπική αντίληψη ότι οι μετανάστες είναι παράνομοι και εγκληματίες, γεγονός που τους κάνει επιφυλακτικούς 3. Τα μαθήματα γλώσσας περιορίζονται σε γραμματική και συντακτικό 4. Η ένταξη «επιβάλλεται» στους μετανάστες με γραφειοκρατικές διαδικασίες, συνεπώς παρουσιάζεται ως υποχρέωση και όχι ως στόχος 5. Έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας προς αυτή την κατεύθυνση

6 κινηματογράφου, μαγειρικής κ.λπ, στα οποία ενθαρρύνεται η συμμετοχή μεταναστών και τα οποία συμβάλλουν στην εκμάθιση της γλώσσας αλλά και στην κατανόηση των αξιών 8. Το 2007 συντάχθηκε, από συλλόγους Ιταλών δημοσιογράφων, η λεγόμενη «Rome Carta», στην οποία διατυπώνονται οι πολιτικά ορθές εκφράσεις που αφορούν στους μετανάστες 9. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της γλώσσας από μετανάστες, μεριμνώντας συγχρόνως για μετανάστες που αδυνατούν (π.χ. λόγω ηλικίας, ασθένειας κ.λπ) να υποβληθούν σε εξετάσεις Φινλανδία 1. Υπάρχει παράδοση στην εκπαίδευση ενηλίκων και μεγάλη προσφορά σε μαθήματα για ενήλικες, δίνοντας έτσι ίσες ευκαιρίες στη γνώση σε όλους, ανεξάρτητα με τον τόπο διαμονής και με μηδενικά δίδακτρα 2. Οι φοιτητές από άλλες χώρες που σπουδάζουν στη Φιλανδία, συνήθως εγκαθίστανται μόνιμα, ζουν και εργάζονται, συμβάλοντας έτσι στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της φιλανδικής κοινωνίας 3. Οι μετανάστες αντιμετωπίζονται ισότιμα σε όλη τη Φιλανδία 1. Οι ομάδες των μεταναστών είναι ετερογενείς με διαφορετικό πολιτισμικό και αξιακό υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο σχεδιασμός ενιαίας προσέγγισης 2. Σπατάλη χρήματος και χρόνου σε λανθασμένες ενέργειες, σε σχέση με τους μετανάστες 5.Συμπεράσματα Οι συζητήσεις και οι βιωματικές προσεγγίσεις σε συνδυασμό με την πολλαπλότητα των πηγών, τις οποίες επιστράτευσαν οι συμμετέχοντες διαπνέονταν από μια δια-πολιτισμική /περιγραφική (cross cultural) προσέγγιση παρά την τάση για υιοθέτηση ή ανάπτυξη δια-πολιτισμικού μοντέλου ως το αποτέλεσμα της κριτικής διάδρασής τους (inter cultural approach). Ως εκ τούτου, δεν επιχειρήθηκε η σύνθεση αλλά η παράλληλη περιγραφή και αντιστοίχηση των συστημάτων και των μεθοδολογιών στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας. Η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως πεδίο διαλεκτικής εσωτερικών σχέσεων, κοινωνικών συστημάτων και περιβάλλοντος και ως τέτοιο επιχειρείται να κατανοηθεί από τα δρώντα υποκείμενα, τους αλληλεπιδρώντες φορείς και άτομα για τη γλώσσα ως δεύτερη. Στα αποτελέσματα του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται, εκτός των διεργασιών και των επιμέρους συμπερασμάτων, και κριτικές επισημάνσεις αναφορικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκομένων στην διαδικασία απόκτησης ιθαγένειας με προαπαιτούμενο τη γνώση της γλώσσας υποδοχής, επισημάνσεις σημαντικές ως προς την ομαλή και συμπεριληπτική διαδικασία ενσωμάτωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των χωρών-εταίρων στο πρόγραμμα MIVAL μπορούν να διατυπωθούν συστάσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδιακασία αυτή, οι οποίες εφιστούν την προσοχή στην προαγωγή των αξιών μέσω της διδασκαλίας της γλώσσας και, επιπλέον, αντανακλούν τις ανάγκες των ίδιων των μεταναστών, οι οποίες περιλαμβάνουν την ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που τους φιλοξενεί, πληροφορίες για το κοινωνικό σύστημα και τις συναλλαγές με τις αρχές. Οι ανάγκες αυτές συνοψίζονται στη διεκδίκηση στοιχειωδών δικαιωμάτων όπως είναι η τροφή αλλά και η δυνατότητα να μιλήσουν και να εισακουστούν για τις ανάγκες τους και τους λόγους που τους οδήγησαν στην επιλογή της μετανάστευσης. Οι συστάσεις αφορούν την Πολιτεία εν γένει, αλλά και τους εκπαιδευτές, οι οποίοι, καθώς έρχονται σε επαφή και συνεργασία με τους μετανάστες, οφείλουν, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους, να λειτουργούν ως «πρέσβεις» της χώρας τους και να ασκούν το λειτούργημά τους με ευαισθησία και συναίσθηση της ευθύνης,εφόσον αποτελούν φορείς όχι μόνο γνώσεων αλλά και αξιών και πολιτισμού. Βιβλιογραφία

7 Ελληνόγλωσση Γεωργογιάννης, Π. & Χ. Μπομπαρίδου. (2006), Η διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών: Θεωρητική και Ερευνητική προσέγγιση. Στο Γκόβαρης, Χ., Θεοδωροπούλου, Α. & Α. Κοντάκος: Η Παιδαγωγική Πρόκληση της Πολυπολιτισμικότητας. Ζητήματα Θεωρίας και Πράξης της ΔιαπολιτισμικήςΠαιδαγωγικής. Αθήνα: Ατραπός. Δημαράς, Α. (1980), Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε. Αθήνα: Ερμής. Καμαριανός, Ι., Γούγα, Γ. (2009), Κλασική Κοινωνιολογία των M. Weber και Ε. Durkheim: διαπολιτισμικές προοπτικές και εκπαιδευτικές πρακτικές, Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόμος ΙΔ, Τεύχος 56, Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε., Σπινθουράκη, Ι.Α. & Β. Ζωγράφου. (2006), Αξιολόγηση του βαθμού εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων με την εισαγωγή μαθημάτων με διαπολιτισμική διάσταση. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Πάτρα. Κόκκος, Α. (2005), Εκπαίδευση ενηλίκων: ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο. Κυπριανού, Δ. & Π. Γεωργογιάννης. (2007), Η διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Στο Γεωργογιάννης, Π. : Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Πρακτικά 10 ου Διεθνούς Συνεδρίου. Πάτρα, σελ Μπέλλα, Σ. (2011), Η Δεύτερη Γλώσσα: Κατάκτηση και Διδασκαλία (Αναθεωρημένη Έκδοση). Αθήνα: Πατάκη Ξενόγλωσση Bella, S. (2011), Mitigation and politeness in Greek invitation refusals: Effects of length of residence in the target community and intensity of interaction on non-native speakers performance. Journal of Pragmatics 43, Castells, M. (1997), The Power of Identity. London: Blackwell. Collins, M. (1991), Adult Education as vocation: a critical role for the adult educator. New York: Routledge. Edgar A., (2006), Habermas, The Key Concepts. New York: Routledge Honneth A., (1999) (εισαγωγή-μετάφραση στα ελληνικά: Καβουλάκος, Κ. (2000)), Von der kommunikation zur ANerkenung(Από την επικοινωνία στην αναγνώριση). Αθήνα: Πόλις. Sutherland P. & J. Crowther (2006), (eds.). Lifelong Learning, concepts and contexts. London and New York: Routledge Usher, R., Bryant, I. and R. Johnston, (1997), Adult Education and the Postmodern Challenge. London :Routledge. Welton,M.(1993), Social revolutionary learning: the new social movements as learning sites. In Adult Education Quarterly, 43 (3). Welton, M. (ed.) (1995), In Defense of the Lifeworld: Critical Perspectives on Adult Learning. New York: SUNY. Welton, M. (ed.) (2001), Civil Society and the public sphere: Habermas s recent learning theory. In Studies in the Education of Adults, 33(1). Wenger, E. (1998), Communities of Practice. Cambridge: Cambridge University Press. Wildemeersch, D. and T. Jansen, (1997), Strengths and limitations of social learning as a key concept for adult and continuing education in reflexive modernity. In Armstrong, P., Mille, N. and M. Zukas (eds): Crossing Borders, Breaking Boundaries, Proceedings of the 27 th Annual SCUTREA Conference. London: Birkbeck College. Ιστοσελίδες (προσπελάστηκε την 3/5/2013) (προσπελάστηκε την 3/5/2013) poststructuralism_and_learner_ide ntities_12952.aspx (προσπελάστηκε την 10/5/2013)

8 Σύντομα Βιογραφικά σημειώματα Η Βασιλική Τσεκούρα είναι Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ και Υπεύθυνη Ευρωπαικής Δικτύωσης και Υλοποίησης Ευρωπαικών Δράσεων. Ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων [ EAEA] και του Δικτύου για την Εκτός Δομών Ενδυναμωση ΕΚΟ [ OED] υπό την αιγίδα και το συντονισμό του EAEA.Εχει Πτυχίο στην Ιστορία από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό στηνεκπαιδευτικη Πολιτική και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετέχει στις δραστηριότητες του Ευρωπαικόυ Δικτύου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η Παναγιώτα Βάθη είναι Υποψήφια Διδάκτορας του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Μαθηματικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Θεωρητικά Μαθηματικά και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από το Τμήμα ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών στην κατεύθυνση Διά Βίου Εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Συνεργάζεται, ως εκπαιδεύτρια, με το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ. Είναι εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Μεσολογγίου και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του ΠΤΔΕ και του ΤΕΙ. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει με εισήγηση σε συνέδρια/ημερίδες και είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η συμβολή των Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή Πρόλογος: Ζωή Παπαναούμ Εισαγωγή: Δημήτρης Μαυροσκούφης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης»

Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η περίπτωση της τουρκικής γλώσσας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Μεταπτυχιακή Εργασία «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Σύγχρονη Εκπαιδευτική Πολιτική ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης Aναγνώστου Παναγιώτης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Πάτρας pananagnostou@gmail.com Grigorof

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον;

Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον; Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον; Δρ. Σοφία ΚΙΤΣΟΥ Περίληψη Οι γλωσσικές, πολιτισμικές και εκπαιδευτικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ " ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ  ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ ΕΡΓΟ "ΠΡΑΞΗ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Σκοπός της µελέτης...5 Υλικά και µέθοδοι...5 Περίγραµµα της µελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία Θέμα: «Κοινωνική ένταξη μεταναστών. Αρχές που πρέπει να διέπουν τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ABSTRACT... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ABSTRACT... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ............ 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ABSTRACT...... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ......... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία «Διαχείριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανάδειξη χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου με την αξιοποίηση ιστολογίου The development of sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μετανάστευση - Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας Παντελής Γεωργογιάννης Επιμέλεια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μετανάστευση Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνικός Αποκλεισμός - Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα