ΓΡΑΜΗΑ1ΈΙΑ. ΗΗΧΑΝ ΟΛΟίιΑL ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΗΑ1ΈΙΑ. ΗΗΧΑΝ ΟΛΟίιΑL ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Transcript

1 :- ΓΡΑΜΗΑ1ΈΙΑ Σ.Τ.Εφ. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΟ Η.Μ.Ε. & ΠΡΟ.ΠΕ. ΗΗΧΑΝ ΟΛΟίιΑL ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ: ΜΕΝΤΖΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

2 ... Μεντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Περίληψη Η παρούσα πτυχιακή ε ργασία έχε ι ως σκοπό την ανάλυση της αγοράς των ηλιακών συστημάτων. Ως προς τη δομή της αποτελείται από τρ ε ις βασικές ενό τητ ες: Το θεωρητικό μέρος στο οποίο καταγράφεται η ιστορική εξέλιξη και γίνεται ε κτενή ς ανάλυση της αρχής λειτουργίας του ς. Στη δεύτερη ενότητα καταγραφή της αγοράς των ηλιακών θ ερμικών συστημάτων σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και Εθν ικό επίπεδο. Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται ιδιαίτε ρη ανάλυση της εγχώ ριας αγοράς καθ ώς υπάρχουν πολλές και σημαντικές βιομηχανίες οι οποίες ασχολούνται με την κατασκευή των ηλιακών συστημάτων. Τέλος, στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η βάση αναζήτησης η οποία δημιουργήθηκε σε περιβάλλον Access, στην οποία καταχωρήθηκε το 90% των ελλήνων κατασκευαστών που δραστηριοποιούνται έ ως αυτή τη στιγμή είτε στην εγχώρια αγορά είτε σε αγορές του εξωτε ρικού. Συλλέχθηκαν στοιχεία για μεγάλο αριθμό μοντέλων και καταχωρήθηκαν αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά του ς. Η βάση, εκτός των άλλων, παρ έχε ι τη δυνατότητα στο χρήστη να διορθώ σ ε ι ή και προσθ έ σ ε ι νέα στοιχεία. Summary The present thesis is analyzing the market of solar thermal systems and consists of three basic parts. The theoretical paιi states their deνelopment and an extensiνe analysis of their operational principle is presenting. Τ!ιeη tlιe market of solar systems at Global, European and National leνel is recorded extensiνely. Fuιihennore an analysis of the domestic market is analyzed as there are many important industries that aι e engaged in the manufacture of solar theimal systems. At the final part, the data base tlιat was created οη the basis of the conesponding thesis in Microsoft Access enνironment, in which the 90% of Gieek manufactuγeι s who aγe actiνated eitheγ in interior market ΟΓ tlιrouglι expoιis. Data fοι 1083 models were collected and Γecoι ded all their features details. The base Id be corrected and new records can be added. Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ» 2

3 Μεντζά Λαμπριv~Ί & Φωτόπουλος Γεώργιος Α ιγάλεω 2012 Πίνακας περιεχομένων Ευρ ετήριο Σχημάτων Ευρ ετήριο Πινάκων Εισαγωγή Εν έ ργ εια και ανάπτυξη Ιστορική Εξέλιξη Αρχή Λειτουργίας Ηλιακών Θ ε ρμικών Συστημάτων... 1 Ο 2.1 Εισαγωγή Τύποι Συλλεκτών Ο Επίπεδ οι Συλλέκτες Ο Συλλέκτες Κενού Θερμοδοχείο Εφα ρμογ ές των ηλιακών συλλεκτών Διαδικασία δοκιμών - συντήρηση η λιακών συστημάτων Η Αγορά Ηλιακών Συλλεκτών Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά Ελληνική Αγορά Ηλιακών Συλλεκτών Ανάλυση Εγχώριας Αγοράς Ε ισαγωγή Αρχικό κόστους η λιακών συστημάτων Κατασκευαστικά Στοιχεία Θ ε ρμοδοχείου Στοιχεία Εγχώ ριας Αγοράς Συλλεκτικών Επιφανειών Σχέση χωρητικότητας θερμοδοχείου - Συλλεκτικής Επιφάνειας Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Συλλεκτών Κ ενού Βάση Δεδομένων Εισαγωγ Σκοπός δημιουργίας Ανάλυση Πίνακες και σχέσ ε ις Ανάλυση-Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Παράρτημα Α - Πίνακας Ελλήνων Κατασκευών Ηλιακών Συλλεκτών Πτυχιακή Εργα σία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ» 3

4 Μεντζά Λα μπpιvί1 & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Ευρετήριο Σχημάτων Σχήμα 2.1: Επίπεδος Συλλέκτης Ο Σχήμα 2.2: Σχηματική Παράσταση Επίπεδου Ηλιακού Συλλέκτη Σχήμα 2.3: Σκαρίφημα Τομής Ηλιακού Συλλέκτη Σχήμα 2.4: Τρισδιάστατη Αναπαράσταση Τομής Ηλιακού Συλλέκτη Σχήμα 2.5: Διάγραμμα Απωλειών Προσπίπτουσας Ηλιακή ς Ακτινοβολίας Σε Ηλιακό Συλλέκτη Σχήμα 2.6: Τυπικός Βαθμό ς Απόδοσης Επίπεδων Ηλιακών Συλλεκτών Σχήμα 2.7: Διάγραμμα Απορροφητικότητας Και Αντανάκλασης Ηλιακού Συλλέκτη Συναρτήσει Του Μήκους Κύματος Της Ηλιακής Ακτινοβολίας Σχήμα 2.8: Συλλέκτες Κενού Σχήμα 2.9: Σωλήνας Συλλέκτη Κενού Σχήμα 2.1 Ο : Τομή Σωλήνα Συλλέκτη Κενού Σχήμα 2.11: Εκμετάλλευση Προσπίπτουσας Ηλιακής Ακτινοβολίας Υπό Διαφορετική Γωνία Μεταξύ Ηλιακού Συλλέκτη Και Συλλέκτη Κενού Σχήμα 2.12: Αναπαράσταση Συστήματος Θ έ ρμανσης Σχήμα 2.13: Επίπεδος Συλλέκτης Σε Βιομηχανία Σχ1Ίμα 2.14: Ηλιακό Σύστημα για Θέρμανση Και Ψύ ξη Χώρων Σχήμα 2.15: Ενεργητικό Σύστημα Για Θ έ ρμανση Χώρου Σχήμα 2.16: Σύστημα Βιομηχανικής Θ έ ρμανσης Σχήμα 2.17: Συγκεντρωτικός Συλλέκτη ς Σ ε Σύστημα Αφαλάτωσης Σχήμα 2.18 : Σκαρίφημα Συστήματος Αφαλάτωση Σχήμα 2.19: Ηλιακός Φούρνος Σχήμα 3.1 : Παγκόσμιο Μερίδιο Αγοράς Ηλιακών Συλλεκτών (2003) Σχήμα 3.2: Παγκόσμιο Μερίδιο Αγοράς Ηλιακών Συλλε κτών (2008) Σχ1Ίμα 3.3: Εγκατεστημ ένη Επιφάνεια Ηλιακών Συλλεκτών (2006) Σχήμα 3.4: Πωλήσ ε ις Ηλιακών Συλλεκτών Στην Ευρώπη Σχήμα 3.5: Πωλήσ ε ις Ηλιακών Συλλεκτών Στην Ευρώπη ( ) Σχήμα 3.6: Ευρωπαϊκό Μερίδιο Αγοράς Ηλιακών Συλλεκτών (2003) Σχήμα 3.7: Ευ ρωπαϊκό Μερίδιο Αγοράς Ηλιακών Συλλεκτών (2004) Σχήμα 3.8: Ευρωπαϊκό Μ ε ρίδιο Αγοράς Ηλιακών Συλλεκτών (2009) Σχήμα 3.9: Ευρωπαϊκό Με ρίδιο Ηλιακών Συλλε κτών (2010) Σχήμα 3.10: Εγκατεστημένοι Ηλιακοί Συλλέκτες Ανά 1000 Κατοίκους (2006) Σχήμα 3.11 : Ετήσιες Πωλήσεις Ηλιακών Συλλεκτών Στην Ελλάδα Σχήμα 3.12: Πωλήσ ε ις Και Εξαγωγές Ηλιακών Συλλεκτών Στην Ελλάδα Σχήμα 3.13: Συνολικ1Ί Παραγωγή Ελλήνων Κατασκευαστών Σχήμα 3.14: Εγκατεστημένη Επιφάνεια Ηλιακών Συλλεκτών Στην Ελλάδα Σχήμα 4.1: Κόστο ς Ηλιακού Θερμοσίφωνα Σχήμα 4.2: Μέσος Όρος Κόστους Ηλιακού Θερμοσίφωνα Βάσει Χωρητικότητας Θερμοδοχείου Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 4

5 Μεντζά Λα μπptvll & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Σχήμα 4.3: Μέσος Όρος Κόστους Ηλιακού Θερμοσίφωνα Β άσει Συλλεκτικής Επιφ άνειας Σχήμα 4.4: Ραβδόγραμμα Χω ρητικότητας Θερμοδοχείου Σχήμα 4.5: Ραβδόγ ραμμα Υλικού Κατασκευής Θερμοδοχείου Σχήμα 4.6: Ραβδόγραμμα Τύπου Κυκλώματο ς Σχήμα 4.7: Ραβδόγραμμα Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Θερμοδοχείου Σχήμα 4.8: Ραβδόγραμμα Συλλεκτικής Επιφάνειας Σχήμα 4.9: Ραβ δόγ ραμμα Υλικού Συλλεκτικής Επιφάνειας Σχήμα 4.10: Ραβδόγραμμα Μόνωση ς Συλλέκτη Σχήμα 4.11: Ραβδόγραμμα Τύπου ΣυλλεκτιΚΊΊς Επιφάνειας Σχήμα 4.1 2: Ραβδόγραμμα Αρ ιθμού Συλλεκτών Ανά Μοντέλο Σχήμα 4.13: Διάγραμμα Διασποράς Χωρητικότητας Θερμοδοχείου - Συλλεκτικής Επιφάνειας Σχήμα 4.14: Διάγραμμα Διασποράς Χωρητικότητας Θ ε ρμοδοχε ίου - Συλλεκτικής Επιφάνειας Σχήμα 4.15 : Ραβδόγραμμα Υλικού Κατασκευής Θερμοδοχείου Σε Συλλέκτες Κενού.52 Σχήμα 4.16: Ραβδόγ ραμμα Μόνωσης Θερμοδοχείου Σε Συλλέκτες Κενού Σχήμα 4.17: Ραβδόγραμμα Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Σ ε Συλλέκτες Κ ενού Σχήμα 5.1: Εξώφυλλο Β άση ς Δεδομένων Σχήμα 5.2: Πίνακας Στοιχείων Κατασκευαστών Σχήμα 5.3 : Εμφάνιση Υποπίνακα Βασικών Χαρακτηριστικών Μοντέλων Σχήμα 5.4: Εμφάνιση Υποπίνακα Λοιπών Χαρακτηριστικών Μοντέλων Σχήμα 5.5: Εισαγωγή Στην Αναζήτηση Σχήμα 5.6: Επιλογές Κατηγορίας" Παρουσιάσεις" Σχήμα 5.7: Εμφάνιση Φόρμας Κατασκευαστή (Διόρθωση - Εισαγωγή Νέας Εγγραφής) Σχήμα 5.8 : Φόρμα Χαρακτηριστικών Των Μοντέλων Σχήμα 5.9: Φόρμα Κατασκευαστές - Μοντέλα - Χα ρ ακτη ριστικά Σχήμα 5.10: Προ επισκόπηση Φόρμας Κατασκευαστών Σχήμα 5.11: Επιλογές Αναζήτησης Μ ε Κριτήριο Επ ιλογή ς Σχήμα 5.12: Ε μφάνιση Πίνακα Αποτελεσμάτων Αναζήτησης Σχήμα 5.15: Σύνθετη Αναζήτηση Με Πολλαπλά Κριτήρια Σχήμα 5.13 : Κουμπιά Αναζήτησης Μ ε Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Σε Μορφή Φόρμα ς Σχήμα 5.14: Φόρμα Αναζήτησης Μ ε Κριτήριο Την Χωρητικότητα Σχήμα 5.16: Συνοπτική Αναζήτηση Μοντέλου Με Κριτήρια Επιλογής Σχήμα 5.17: Αποτέλεσμα Συνοπτικής Αναζήτησης Σε Μορφή Πίνακα Σχήμα 5.18: Αποτέλεσμα Συνοπτικής Αναζήτηση ς Σε Μορφή Έκθεσης Σχήμα 5.19: Αποτέλεσμα Συνοπτικής Αναζήτησης Σε Μορφή Φόρμα ς Σχή μα 5.21: Βασικά Χαρακτηριστικά Πίνακα Κατασκευαστών - Μοντέλων Σχήμα 5.20: Βασικά Χαρακτηριστικά Κατασκευαστή - Μοντέλου Μ ε Κριτήρια Επιλογής Πτυχιακή Εργασία : «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡIΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥ ΛΛΕΚΤΩΝ» 5

6 ~ Μεντζά Λαμπριv~Ί & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Σχήμα 5.22: Κύριοι Πίνακες Βάσης Δεδομένων Σχήμα 5.23: Εμφάνιση Συσχέτισης Πινάκων Ευρετήριο Πινάκων Πίνακας 3.1: Εγκατεστημένοι Ηλιακοί Συλλέκτες Στον Κόσμο (2006) Πίνακας 3.2: Πωλήσεις Ηλιακών Συλλεκτών Στην Ευρώπη ( ) Πίνακας 3.3: Εγκατεστημένοι Ηλιακοί Συλλέκτες Ανά 1000 Κατοίκους (2006) Πίνακας 4.1: Επιλογή Συλλεκτικής Επιφάνειας Συναρτήσει Των Ατόμων Πίνακας 5.1 Επεξήγηση Κουμπιών Φόρμας Κατασκευαστών Πίνακας 5.2: Επεξήγηση Κουμπιών Αναζήτησης Με Κριτήριο Επιλογής Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 6

7 Μεντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω Εισαγωγή 1.1 Ενέργεια και ανάπτυξη Ο άνθρωπος σε κάθε περίοδο της ιστορίας προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει κάθε μορφή ενέργειας που του δίνει η φύση (τη φωτιά, τον αέρα, τον ήλιο και το νερό) για να βελτιώσει τη ζωή του. Τα τελευταία χρόνια, ο άνθρωπος, άντλησε ενέργεια από το κάρβουνο και το πετρέλαιο φροντίζοντας να τη μετατρέπε ι σε ηλεκτρική ενέργεια. Δεν άργησε όμως να προκύψει ενεργειακό ζήτημα, αφού η χρήση πετρελαίου αυξανόταν συνεχώς, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι μειώνονταν. Στα μέσα του 20 υ αιώνα, μια νέα μορφή ενέργειας έδωσε ελπίδες για την επίλυση του ζητήματος αυτού, η πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια όμως δεν μπορεί να ελεγχθεί πλήρως λόγω των καταστροφικών αποτελεσμάτων που έχουν προκληθεί κατά καιρούς. Πέρα από το πρόβλημα του ενεργειακού ζη τήματος, οι επιστ~ίμονες διατύπωσαν την άποψη ότι οι μορφές αυτές ενέργειας έχουν δημιουργ1ίσει προβλήματα στο οικοσύστημα, με αποτέλεσμα να γίνεται επιτακτική η ανάγκη εναλλακτικής λύσης. Καταρχάς, ο κίνδυνος αυτός θα πρέπει να γίνει αντιληπτός από όλους και να επαναπροσδιοριστούν οι αξίες ζωής. Επίσης, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για την περιβαλλοντική αποκατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί πως το πλήθος των ατόμων που ευαισθητοποιούνται με το παραπάνω πρόβλημα συνεχώς αυξάνεται. Η ευαισθητοποίηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται προσπάθειες για την εύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον και πιο οικονομικών. Για αυτό το λόγο ο ήλιος και ο άνε μος θα έχουν τον πρώτο λόγο στις επόμενες δεκαετίες ί 4 J _ Πτυχ ιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ» 7

8 Μεντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω Ιστορική Εξέλιξη Η ιδέα της χρήση ς των η λιακών συ λλεκτών ενέργειας για την αξιοποίηση της δύναμης του ηλίου καταγράφηκε από τους προϊστορικούς χρόνους, όταν το 212 π.χ. ο έλληνας φυσικός Αρχιμήδης επινόησε μια μέθοδο για να κάψει το ρωμαϊκό στόλο μέσω ενό ς κοίλου μεταλλικού καθρέπτη, που τον παρουσίασε με τη μορφή εκατοντάδων γυαλισμένων ασπίδων ί 6 1. Ο Kiι cher 1800 χρόνια αργότερα προσπάθησε να βάλε ι φωτιά σε ένα σωρό από ξύλα από απόσταση, για να διαπιστώσει αν ήταν έγκυροι οι ισχυρισμοί του Αρχιμήδη(ΙSJ. Κατά τη διάρκεια του 18 υ αιώνα, οι ηλιακοί φούρνοι, οι οποίοι ήταν κατασκευασμένοι από στιλβωμένο σίδηρο, γυάλινους φακούς και καθρ έπτες μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για τη τή ξη του σιδήρου, του χαλκού και άλλων μ ετάλλων. Οι φούρνοι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν σε όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η πρώτη σημαντική χρήση της η λιακή ς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρ εύ ματος γίνεται το 1839, όταν ο Γάλλος φυσικός Edmυnd Becqυeι-el παρατήρησε το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Λίγα χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα το1861, ο Γάλλος Augustine Mouchot κατασκεύασε την πρώτη μηχανή που εκμεταλλευόταν την ηλιακή ενέργε ια. Το 1880 ο John Eι-icsson εφηύρε την πρώτη ηλιακή μηχαν1ί για πλοία και το 1908 η αμε ρικανική εταιρ ε ία Caωegie Steel Coιηpany προώθησ ε τους πρώτους η λιακούς συλλέ κτες για εγ κατάσταση σ ε στέγες σπιτιών [ΙΊJ. Ο Abel Pifre ήταν μεταγενέστερος του Mouchot, ο οποίος επίσης κατασκεύασε η λιακές μηχανές. Οι η λιακοί συλλέκτες του Ρίfι e ήταν παραβολικά κάτοπτρα κατασκευασμένα από πολύ μικρού ς καθρ έφτες. Το 1901 ο Eneas εγκατέστησ ε ένα συλλέκτη διαμέτρου 1 Om που τροφοδοτούσε μια συσκευή άντλησης νερού σ ε ένα αγρόκτημα στη Καλιφόρνια. Η συσκευή αυτή είχε ομπρελοειδή μορφή και ήταν ανεστραμμένη σ ε μια γωνία γ ια να λάβει την πλήρη επίδραση των ακτινών του ηλίου από τους 1788 καθρ έπτες. Οι ακτίνες του ηλίου ήταν συγκεντρωμένες σε ένα κομβικό σημείο όπου βρισκόταν ο λέ βητας, για να θερμαίνεται το νερό και να παράγ ε ι ατμό που με τη σ ειρά του τροφοδοτεί ένα συμβατικό κινητήρα. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες άρχισαν να κατασκ ευάζονται τη δεκαετία του '60 και αποτελούνταν από τα εξής μέ ρη: δύο επίπεδους ηλιακού ς με απορροφητικ~ί πε ριοχή επιφάνειας 3 με 4 m 2, μια δεξαμενή αποθήκευσης χωρητικότητας λίτρα και μια δεξαμενή αποθήκευσης κρύου νε ρού, ένα πλαίσιο που περ ιελά μβανε όλα τα παραπάνω και ένα βοηθητικό ηλεκτρικό θ ε ρμοσίφωνα, που ήταν εγκατεστημένος για την παραγωγή ζεστού νερού τους κρύους μ~ίνες του χειμώνα. Η ηλιακή ενέργ ε ια βοηθάει επίσης και στη με ίωση του προβλήματος της έλλειψης ν ε ρού, αφού χρησιμεύει στην αφαλάτωση του θαλασσινού ν ε ρού. Για παράδ ε ιγμα ο Laνoisieι-, to 1862 χρησιμοποίησε μεγάλους φακούς από γυαλί, τοποθετημένου ς σε δομές στήριξη ς, όπου συγκέντρωναν την ηλιακή ενέργε ια, η οποία χρησιμοποιούταν από φιάλες απόσταξης l 21. Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ» 8

9 Μεντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται περισσότερο από τις άλλες ήπιες μορφές ενέργειας, για να καλυφθούν οι θερμικές ανάγκες. Σήμερα, υπάρχει δυνατότητα να γίνεται απευθ ε ίας η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε άλλες μορφές ενέργειας όπως ηλεκτρική ενέργεια (φωτοβολταϊκά συστήματα), σε θερμική ενέργεια (θέρμανση νερού ' ' ) ' [2] η αερα κ.α.. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας θεωρείται αποδοτική, όταν το κόστος για τη συλλογή, αποθήκευση και διανομή είναι μικρό, δηλαδή όταν το κόστος των υλικών, η εγκατάσταση μεγάλων μονάδων συλλογής ηλιακής ενέργειας (ηλιακών πάρκων), η μελέτη για την εγκατάσταση δεν είναι δαπανηρά. Στην Ελλάδα που υπάρχει τις περισσότερες μέρες του χρόνου ηλιοφάνεια υπάρχει μεγάλη δυνατότητα εκμετάλλευσης την ενέργειας που παρέχει ο ήλιος., ήδη χρησιμοποιούνται στις ελληνικές κατοικίες σε ποσοστό 20% ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση του νερού ί 2 J. Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ» 9

10 ~--~~ Μ εντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώ ργιος Αιγάλεω Αρχή Λειτουργίας Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων 2.1 Εισαγωγή Οι ηλιακοί συλλέκτες αποτελούν συστήματα, τα οποία αξιοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή Θερμότητας. Η λειτουργία τους στηρίζ εται στην αρχή του Θερμοσίφωνου, σύμφωνα με την οποία μπορεί το νε ρό να κυκλοφορ ε ί και στην αρχή του Θερμοκηπίου, σύμφωνα με την οποία θ ε ρμαίνεται το νε ρό ί 2 J. 2.2 Τύποι Συλλεκτών Επίπεδοι Συλλέκτες Οι συλλέκτες που χαρακτηρίζονται από εντελώς επίπεδη επιφάν ε ια συλλογής ονομάζονται επίπεδοι συλλέκτες. Το είδος αυτών των συλλε κτών έχε ι τη μεγαλύτε ρη ανταπόκριση στην αγορά και κυρίως για οικιακή χρήση (Θέρμανση ν ε ρού), αλλά και στις βιομηχανίες. ι ~: ιιrο~ο ς κι1ί)οt/> ) / Δοχείο _ fl / αποθήκευσης ( N{~\Λ/NiV~~ G. νερού φr t Ι -- ι f--; VΙ:fΙHIJ / /ι 1 Ιι 1 1 ~ / 1 j Ζεστό νερό Α, / προς 1,,,,,_,// κατανάλωση / // _ :::,'--i... Επiπεδαι; ι - ~:---~-=~ ~. ' ----==--:- ηλιακός συλλέκτης Σχιjμα 2.1 : Επίπεδος Συλλέκτης Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 10

11 Μ εντζά Λαμπρινi1 & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Οι επίπεδοι συλλέκτες απορροφούν τη μέγιστη ακτινοβολία, όταν ο ήλιος βρίσκεται ακριβώς απέναντί τους, ενώ όταν βλέπει τον ήλιο από γωνία η ενεργή επιφάνειά τους είναι μικρότε ρη από την ολι1c1ί επιφάνεια του συλλέκτη και απορροφούν μικρότερη ποσότητα ακτινοβολίας. Οι συλλέκτες αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται για θέρμανση του νερού, θέρμανση χώρου και ηλιακό κλιματισμό. Σχήμα 2.2: Σχηματική Παράσταση Επίπεδου Ηλιακού Συλλέκτη Στους επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες η απορροφητική πλάκα είναι μια επίπεδη απορροφητική επιφάνεια που συλλέγει την ηλιακή ακτινοβολία. Η επιφάνεια αυτή είναι κατασκευασμένη κυρίως από χαλκό ή χάλυβα. Ο τύπος της συλλεκτικής επιφάνειας είναι βαμμένη με σκούρο χρώμα (για να αυξάνεται η απορροφητικότητα), αλλά κάποιες φορές χρησιμοποιείται επιλεκτική συλλεκτική επιφάνεια. Για να μειώνονται οι απώλ ειες του απορροφητήρα προς το περιβάλλον χρησιμοποιείται διαφανές προστατευτικό κάλυμμα μπροστά από την απορροφητική πλάκα, το οποίο είναι κατασκευασμένο από υλικό με μεγάλη διαπερατότητα στην ορατή ακτινοβολία και μικρή διαπερατότητα στη θερμική ακτινοβολία. Έτσι δημιουργείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η πλάκα με τη σειρά της εκπέμπει μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία (θερμική ακτινοβολία) για την οποία το τζάμι που καλύπτει την πλάκα είναι σχεδόν αδιαφανές. Έτσι η μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία (θερμότητα) παγιδεύεται ανάμεσα στην πλάκα και το τζάμι, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόδοση όσον αφορά τη θέρμανση του νερού (που κυκλοφορεί σε σωλήνες που είναι σ' επαφή με την πλάκα στο πίσω μέρος της ή ενσωματωμένοι σ' αυτ~ί). Πτυχιακ1j Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ- ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 11

12 Μεντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος 1 Αιγάλεω Σχήμα 2.3: Σκαρίφημα Τομής Ηλιακού Συλλέκτη 1 _ Πλάτn σ υλλέκτn 2. Μόvωσn πολυουρεθόvn ς 3. Μόvωσπ υαλοβόμβακα rί πετροβόμβ-ακα 4. Υαλόπαvο 5. Συλλ ε κτικrί επιφάνεια 6. Διαψαvές κόλυμμα 7. Ελαστικό στεγαvοποlnσnς 8. Υδραυλικό εζόρτnμα Το προστατευτικό πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό αντιδιαβρωτικό υλικό όπως είναι το αλουμίνιο, ώστε να ενισχυθεί η αντοχή του. Το πλαίσιο προσφέρει κάλυψη από τα πλάγια και στο πίσω μέρος του ηλιακού συλλέκτη. Για τη μείωση των θερμικών απωλειών της απορροφητικής πλάκας στο εσωτερικό του προστατευτικού πλαισίου τοποθετείται θερμομονωτικό υλικό. Σχήμα 2.4: Τρισδιάστατη Αναπαράσταση Τομ1]ς Ηλιακού Συλλέκτη Όταν η θερμοκρασία του νερού (ή οποιουδήποτε ρευστού χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της θ ε ρμότητας) είναι από 60 έως 70 C, τότε χρησιμοποιούνται απλοί επίπεδοι ηλιακοί συλλέ κτες, όταν όμως οι θερμοκρασίες που απαιτούνται είναι γύρω στους 90 C χρησιμοποιούνται οι συλλέκτες κενού. Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ» 12

13 Μ εντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες είναι συν1ίθως σταθεροί και δεν παρακολουθούν την τροχιά του ηλίου. Οι επίπεδοι συλλέκτες θα πρέπει να τοποθετούνται παράλληλα με τον ισημερινό, με νότιο προσανατολισμό στο βόρειο ημισφαίριο και βόρ ε ιο στο νότιο ημισφαίριο. Η ιδανική κλίση του συλλέκτη υπολογίζεται βάσει του γεωγραφικού πλάτους της τοποθεσίας στην οποία εγκαθίσταται, με μια διακύμανση ± 10 έως 15, ανάλογα με την εφαρμογή. Η αρχή λειτουργίας του επίπεδου συλλέκτη στηρίζεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπου η ενέργεια η οποία συλλέγεται από τον απορροφητ1ί του συλλέκτη και μετά εκπέμπεται και προσπίπτει σε ένα κρύσταλλο. Το κρύσταλλο με τον τρόπο αυτό αρχίζει να θερμαίνεται και στη συνέχεια εκπέμπει ακτινοβολία, από την οποία η μισή μένει στο εσωτερικό του συλλέκτη και θερμαίνει ξανά τον απορροφητή (φαινόμενο θερμοκηπίου). Οι παράμετροι που επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι οι εξ1ί ς : G Η διαπερατότητα της γυάλινης κάλυψης ως προς την ηλιακή ακτινοβολία. Η διαπερατότητα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Επίσης, η διαπερατότητα στη μεγάλη μήκους κύματος ακτινοβολίας θα πρέπει να είναι όσο πιο μικρή γίνεται. ~ Η απορροφητικότητα ως προς την ηλιακ1ί ακτινοβολία επιδιώκεται να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη. ο Ο συντελεστ~1ς μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολίας της πλάκας θα πρέπει να είναι όσο πιο μικρός γίνεται. Η ωφέλιμη ενέργεια που προκύπτει από τη λειτουργία του συλλέκτη και αναφέρεται στο ενεργειακό ισοζύγιο που εκφράζει τη θερμικ~ί του συμπεριφορά είναι ο παρακάτω: Ωφέλιμη ενέργεια = (Προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια - Οπτικές απώλειες) (Απώλειες λόγω αγωγής, μεταφοράς, ακτινοβολίας) (1) οπίσθ.jοv ι ι: αι των πj..rι.ι.ιρ:~ιy~.., ~οtχωμάτωv Σχlιμα 2.5: Διάγραμμα Απωλειών Προσπίπτουσας Ηλιακής Ακτινοβολίας Σε Ηλιακό Συλλέκτη Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 13

14 Μεντζά ΛαμπριVΊΊ & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Η ωφέλιμη ενέργεια από το συλλέκτη ισούται με: Όπου: Αc:η επιφάνεια του συλλέκτη (m 2 ), Fπ: ο συντελεστής θερμικής απολαβής του συλλέκτη, Gτ: η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια του συλλέκτη (W/m 2 ), τ α: συντελεστής διαπερατότητας * συντελεστής απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας, UL: ο ολικός συντελεστής θερμικών απωλειών (W/ιη 2 * C), θ:η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του συλλέκτη (C) και θa : η θερμοκρασία περιβάλλοντος (C). C"' 1 0,9 Ο,β. b 0,'7. ο Κ) 0,6. '0 ι:: 0,5.. <( 0,4 -,Q σ 0, ,_... ::::ι. >- ϊ= w 0,2.. 0,1 ο ' ~(ωρί τζάμι μονό '""' --- κε yι~ύ -- 'Όιirλ ό.τζάμι ο 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 Ο, 1 Ο, 11 Ο, 12 Ο, 13 Ο. Η Σχήμα 2.6: Τυπικός Βαθμός Απόδοσης Επίπεδων Ηλιακών Συλλεκτών ζ Ο στιγμιαίος βαθμός απόδοσης του συλλέκτη δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: [FR Ui (θ - θα)] Q η = G = FR(τ α)n - G (3) Ac r r Όπου τα μεγέθη FR(τ α)n και FR Ui είναι χαρακτηριστικά για κάθε επίπεδο συλλέκτη και προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή [2] Για να μπορέσει να βελτιωθεί ένας επίπεδος συλλέκτης και να μειωθούν οι απώλειες, θα πρέπει να βελτιωθεί η απορροφητική πλάκα. Η βελτίωση αυτή θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη απορροφητικότητα και μικρότερο συντελεστή εκπομπής στα μεγάλα μήκη κύματος, οι λεγόμενες δηλαδή «Επιλεκτικές Επιφάνειες». Ένας επίπεδος συλλέκτης θεωρείται ιδανικός, όταν η απορροφητικότητά του είναι περίπου - 1 για μήκη κύματος λ <4μm και -Ο για λ>4μm. Πτυχιακή Εργασία: ((ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 14

15 Μεντζά Λαμπριν11 & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω f\,b r t οrι Ι,. Ι /" ο,ιι#,,,.. ',, _. _.'{iilf -,,.,. - R f l ~ tlon Ιο 1 Σχ11μα 2.7: Διάγραμμα Απορροφητικότητας Και Αντανάκλασης Ηλιακού Συλλέκτη Συναρτι1σει Του Μήκους Κύματος Της Ηλιακής Ακτινοβολίας Οι επίπεδοι συλλέκτες πλεονεκτούν στα εξής: ~ λειτουργούν εξίσου καλά τόσο με την απευθείας όσο και με τη διάχυτη ηλιακίί ακτινοβολία, ω κατασκευάζονται σχετικά εύκολα, ω δε χρ ειάζονται σύστημα προσανατολισμού και Θ διατίθενται σε χαμηλές τιμές στην αγορά, Συλλέκτες Κενού Οι συλλέκτες κενού αποτελούν την πιο εξελιγμένη υπάρχουσα τεχνολογία εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, όσον αφορά στη θέρμανση του νερού. Σχ11μα 2.8: Συλλέκτες Κενού Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 15

16 Μεντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Οι συλλέκτες κενού διακρίνονται σ ε:[ Ι Β J Q συλλέκτες με σωλήνα θερμότητας, όπου υπάρχει ενσωματωμένο ς ένας απορροφητής στον οποίο ε μπε ριέχεται ένας σωλ1ίνας θερμότητας που είναι γεμάτος με υγρό εξάτμισης, Θ σε συλλέκτες απευθε ίας ροής, όπου συμπε ριλαμβάνουν έναν ομοαξονικό σωλήνα εναλλαγής θερμότητας μέσω του οποίου μπορεί να κυκλοφορ ε ί το ρ ευστό, 1:1) σε παραβολικούς συγκεντρωτικούς συλλέκτες, οι οποίοι είναι διπλοί σωλ1ίνες με απορροφητική επιφάνεια και ένα σωλήνα U και οι 2 εξωτε ρικές επιφάν ειες, ανακλαστικές Q σε συλλέκτες ξηρή ς σύνδε ση ς, όπου ο εναλλάκτης συνδ έεται με το συλλέ κτη και ~ σε συλλέκτες υγρής σύνδεση ς, όπου ο εναλλάκτης βρίσκεται μέσα στο μέσο μεταφοράς θ ε ρμότητας. Οι ηλιακοί συλλέκτες κενού αποτελούνται από σωλήν ες διπλής υάλωσης, όπου μεταξύ τους υπάρχει κενό αέρος. Το γυαλί που χρησιμοποιείται είναι μεγάλης αντοχ1ίς λόγω σκληρότητας. Μεταξύ των γυάλινων επιφανειών υπάρχε ι θερμοαπορροφητικό υλικό, το οποίο μετατρ έπε ι την η λιακή ενέργεια σε θερμική. Σχήμα 2.9: Σωλήνας Συλλέκτη Κενού Η κατασκευή αυτή οδηγεί στην αποτελεσματική λειτουργία των ηλιακών συλλεκτών ακόμη και σε μέ ρ ες συννεφιάς. Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡ ΛΣ 16

17 Μεντζά Λαμπρινή & Φωτόπου λος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Γι11 1 όλ 1νος Σ:ωλήvας Κενού Σχήμα 2.10: Τομή Σωλt1να Συλλέκτη Κενού ιε ι: δ ι κό υγρό μ εταφοράς της θερ μ όrη rας σrov σuλλει.<:τr1 Η λειτουργία του συλλέκτη κενού γίνεται με τον εξής τρόπο: Η θερμότητα μεταδίδεται από τον απορροφητή διαμέσου του σωλήνα θερμότητας στο υγρό που περιέχεται στο εσωτερικό του, γεγονός που προκαλεί την εξάτμιση του υγρού. Στη συνέχεια, ο ατμός ανεβαίνει στον συμπυκνωτή μέσω του εναλλάκτη θερμότητας και από το συμπυκνωτή η θερμότητα μεταδίδεται στο νερό κατανάλωσης που περνά δίπλα. Μετά ο ατμός συμπυκνώνεται και υγροποιημένος επιστρέφει στο σωλήνα θερμότητας επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Βασικά, αυτού του τύπου οι συλλέκτες βασίζονται ' 'κλ ξ' ' [18] σε ενα κυ ο ε ατμισης - συμπυκνωσης. Οι σωλήνες κενού λόγω του κυλινδρικού τους σχ1ίματο ς μπορούν να έρχονται σε επαφή με τον ήλιο συνεχώς και να μπορούν να απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης, η χρήση καλυμμάτων διπλού κρυστάλλου βελτιώνει την απόδοση του συλλέκτη. Σχήμα 2.11: Εκμετάλλευση Προσπίπτουσας Ηλιακής Ακτινοβολίας Υπό Διαφορετικt1 Γωνία Μεταξύ Ηλιακού Συλλέκτη Και Συλλέκτη Κενού Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕJΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 17

18 Μεντζά ΛαμπριVΙ) & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Τα πλεονεκτήματα των ηλιακών συλλεκτών κενού είναι τα εξής: ω Μποp ε ί να συνδυαστεί και με άλλες μορφές ενέργειας και να παρ έχε ι θέρμανση Φ Θ σε χωρους. Εξοικονομείται μέχρι και 80% ηλεκτρική ενέργεια ή πετρέλαιο για τη θ έ ρμανση του νερού τόσο σε κατοικίες, όσο και βιοτεχνίες, ξενοδοχεία και πισίνες. Οι συλλέκτες αυτού του είδους αντέχουν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Θ Λειτουργούν αποδοτικά σε όποιο σημείο και αν τοποθετηθούν και σε όλες τις κλίσεις. a Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και μέσα σε δύο λεπτά αρχίζουν να λειτουργούν όταν επικρατούν συνθήκες κανονικής ηλιοφάνειας. Q Έχει άριστη αισθητική για αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Τα μειον εκτήματα των ηλιακών συλλε κτών κενού είναι τα εξής: Q ο Υψηλό κόστος Πολύπλοκη διαδικασία κατασκευής 13 Ευαίσθητοι ω Μεγαλύτερη απόδοση σε ψυχρά κλίματα 2.3 Θερμοδοχείο Το θερμοδοχείο αποτελεί τη δεξαμενή αποθήκευσης του μέσου του οποίου θερμαίνεται. Η ενεργειακή αποθήκη θα μπορούσε να βοηθήσει στη β ελτίωση της απόδοσης των μεγάλων κυρίως ενεργειακών μονάδων, να με ιώσει τις ενεργειακές ανάγκες και να επιτρέψει να χρησιμοποιηθούν οι ενεργειακές πηγές αποδοτικότερα. Παράλληλα με την κατάδειξη της αναγκαιότητας της ενεργειακής αποθ1ίκης, ε ρευνήθηκαν τα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά της ώστε να είναι οικονομικά συμφέρουσα σε βιομηχανίες, εμπορικές ή οικιακές εφαρμογές. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά μιας ενεργειακής αποθήκης, τα οποία θα πρέπε ι να ε ρ ευνηθούν κατά τον σχεδ ιασμό ενός τέτοιου συστήματος κατά το National Reseaι cl1 Council of U.S.A., είναι τα ακόλουθα : [ΙΊJ ο Φ ω Χωρητικότητα αποθήκευσης Τρόπος φόρτισης και εκφόρτισης Χρόνος ζωής της αποθήκης Ο Βάρος, όγκος και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά Q Κρίσιμες παράμετροι ασφάλειας '3 Π ε ριβαλλοντικά δεδομένα ο Αποδ ε κτό αρχικό και λειτουργικό κόστος, Επιπλέον έναν προβληματισμό αποτελε~ το είδος της αποθ~κης καθ~ς, συν~έεται αμεσα με τη φύση της ενέργειας που θελο~με να αποθ~κευ~ουμε. Ετ?ι σημερ~ αποθηκεύεται δυναμική ενέργεια, κινητική ενε~γεια, χημι~ εν~ργεια, ενεργεια _υπο μορφή ενεργειακών πεδ ίων και θερμικής ~νεργειας. Κα~ε ειδος αποθηκευμε ν!1ς ενέργειας απαιτεί μια ειδικ~ί αποθήκη και εχει π~εονεκτηματα ~αι περιορισμο_υς. Παρακάτω θα ασχοληθούμε με τη θερμική αποθηκευση, που ειναι και η πλεον συνηθισμένη για ηλιακές εφαρμογές. fuυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 18

19 Μεντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος f Αιγάλεω 2Ul2 Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να εξετασθούν για να αποφασίσει κανείς το υλικό του θερμοδοχείου. Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα: ο Q ω Θ ιa Θ ο ο Υψηλή ειδική θερμοχωρητικότητα Μεγάλο ειδικό βάρος Η δυνατότητα χρήσης του, ως θερμικό και ως ψυκτικό μέσο Χημική και γεωμετρική σταθερότητα Να μην είναι εύφλεκτο, να μην διαβρώνει και να μην είναι τοξικό Να έχει χαμηλή πίεση ατμών (στην περίπτωση αερίου) Να έχει χαμηλό κόστος τόσο αυτό όσο και το δοχείο που θα το πε ριέχει Να είναι ικανοποιητικής μηχανικής αντοχής 0 Το φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας του να είναι ευρύ Επιπλέον, αρκετά σημαντική συνιστώσα του συστήματος αποτελεί η θερμικίί χωρητικότητα του θερμοδοχείου. Ειδικά για τις ηλιακές εφαρμογές η χωρητικότητά του βασίζεται: 0 Στην αναμενόμενη και χρονικά μεταβαλλόμενη ηλιακή ακτινοβολία ω Θ Θ ω Στο μέγεθος και τις μεταβολές των ενεργειακών αναγκών Στο επιθυμητό βαθμό αξιοπιστίας της εγκατάστασης Στη διαθέσιμη βοηθητική ενεργειακή πηγή Στην οικονομική ανάλυση, που θα καθορίσει τί ποσοστό από τις εηίσιες ενεργειακές ανάγκες θα καλύψει το ηλιακό σύστημα και ποιες από τη βοηθητική πηγή. 2.4 Εφαρμογές των ηλιακών συλλεκτών Οι ηλιακοί συλλέκτες έχουν ποικιλία εφαρμογών. χρησιμοποιηθούν στις παρακάτω περιπτώσεις: Οι η λιακοί συλλέκτες μπορούν να ο Ηλιαιcά συστήματα θέρμανσης Το κύριο μέρος των ηλιακών συστημάτων θέρμανσης είναι η περιοχή του η λιακού συλλέκτη, η οποία απορροφά την η λιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπει σε θερμότητα. Αυτή η θερμότητα τότε απορροφάται από ένα ρευστό, το οποίο μεταφέρει η1 θερμότητα (νερό, αέρας, κλπ.) που διέρχεται μέσα από το συλλέκτη. Αυτή η θερμότητα μπορεί τότε να αποθηκευτεί ή να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Τα τμήματα του ηλιακού συστήματος εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες, για αυτό το λόγο πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό και την υπερθέρμανση που προκαλείται από τα υψηλά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής ενεργειακίίς ζήτησης [I6J ΠτυχιαΚ1) Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡ ΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ» 19

20 JΥ1ι;ντι,α Λαμπρινη α. ΨωτοπουΛος 1 εωργιος 1 Αιγάλεω 2Ul2 Σχήμα 2.12: Αναπαράσταση Συστήματος Θέρμανσης Πέντε τύποι συστημάτων ηλιακής ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κατοικιών και την παροχή ζεστού ν ε ρού: ο θερμοσίφωνα ς, το ICS (Integrated CollectoI Stoι-age ), η άμεση κυκλοφορία, η έμμεση και η αέρια. Οι δύο πρώτοι τύποι ονομάζονται παθητικά συστ~ίματα καθώς καμία αντλία δε δουλεύει, ενώ οι άλλες ονομάζονται ενεργά συστήματα επειδή μια αντλία ή ένας ανεμιστήρας χρησιμοποιείται για να κυκλοφορεί το ρ ευστό. Σχήμα 2.13: Επίπεδος Συλλέκτης Σε Βιομηχανία Όλα αυτά τα συστήματα προσφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη με το χρόνο αποπληρωμής να εξα ρτάται από τον τύπο του καυσίμου που αντικαθιστά και κυμαίνεται μ εταξύ των 4 ετών (για τ~1ν ηλεκτρική ενέργεια) και 7 ετών (για πετρέλαιο ντίζελ)ί 20 J. Αυτοί οι χρόνοι αποπληρωμής εξαρτώνται από διάφορους οικονομικούς δείκτες, όπως είναι τα ποσοστά πληθωρισμού και οι τιμές καυσίμων που ισχύουν στη χώρα. Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡ ΛΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ» 20

21 Μ εντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Φ Ηλιαιcό σύστημα για θέρμανση ιcαι ψύξη χώρων Υπάρχουν επίσης δύο κύριες κατηγορίες συστημάτων, τα παθητικά και τα ενεργητικά. Ο όρος παθητικό σύστημα εφαρμόζεται για κτίρια που περιλαμβάνουν αναπόσπαστο μέρος των στοιχείων του κτιρίου, για απορρόφηση, αποθήκευση και διοχέτευση της ηλιακής ενέργειας και έτσι μειώνονται οι ανάγκες για βοηθητικίί ενέργεια για τη θέρμανση. Στην περίπτωση αυτή δε χρησιμοποιούνται ηλιακοί συλλέκτες [BJ. PEBBLE ΒΕΟ STOP.AGE UNI STORAGE BY- PASS FAOMCOLD ΑΙR REi URNS :H\fAT DAMPEA,S Σχ11μα 2.14: Ηλιακό Σύστημα για Θέρμανση Και Ψύξη Χώρων Ο όρος ενεργητικά συστήματα χώρων χρησιμοποιείται για συλλέκτες που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση ενός υγρού, για την αποθ1ίκευση της ηλιακίίς ενέργειας ώστε να χρησιμοποιηθεί όταν χρειαστεί και τη διανομή της ηλιακίίς ενέργειας για τη θέρμανση του χώρου με ελεγχόμενο τρόπο. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιλαμβάνει επιπλέον ανεμιστήρες ή αντλίες για τη μεταφορά της ενέργειας, η οποία αποθηκεύεται 11 χρησιμοποιείται άμεσα. Σχήμα 2.15: Ενεργητικό Σύστημα Για Θέρμανση Χώρου ο Ηλιαιαj ψύξη Η ηλιακή ψύξη περιλαμβάνει δυο βασικές. διεργασίες: την παροχή ψύξης για τη συντήρηση τροφίμων και φαρμάκων και για την παροχή ψύξης του χώρου. Τα συστήματα ηλιακής ψύξης συνήθως παρέχουν πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες από ότι τα κλιματιστικά ίι 7 J_ ΠτυχιαΚ1) Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 21

22 Μεντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 ο Βιομηχανιιcή διαδιιcασία θέρμανσης Αρκετές μελέτες έχουν γίνει σχετικά με τη ζήτηση βιομηχανικής θερμότητας και αποτελούν μια από τις ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας (13] Σχήμα 2.16: Σύστημα Βιομηχανικής Θέρμανσης Οι πιο σημαντικές βιομηχανικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν τη θερμότητα είναι: η αποστείρωση, η παστερίωση, η ξ11ρανση, η υδρόλυση, η απόσταξη, η εξάτμιση, το πλύσιμο και ο καθαρισμός, καθώς και ο πολυμερισμός. Το κόστος των συλλεκτών στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι μεγάλο, όμως το συγκριτικό κόστος των συλλεκτών ως προς τα καύσιμα που αντικαθιστούν είναι χαμηλό. ~ Ηλιαιcά συστήματα αφαλάτωσης Το νερό είναι μία από τις πιο άφθονες πηγές στη γη, και καλύπτει τα τρία τέταρτα της επιφάνειας του πλανήτη. Περίπου το 97% του νερού της Γης είναι αλμυρό νερό και βρίσκεται στους ωκεανούς, το υπόλοιπο 3% του συνόλου του νερού είναι στις λίμνες και στα ποτάμια, και καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες των ανθρώπων και των ζώων. Ωστόσο, η ταχεία ανάπτυξη του πληθυσμού και της βιομηχανίας, αλλά και η μόλυνση των λιμνών και των ποταμών, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ζήτημα με την παροχή πόσιμου νερού. Η μόνη λύση που παρέχεται είναι το άφθονο νερό των ωκεανών, το οποίο απαιτεί αφαλάτωση για να είναι σε κατάσταση να χρησιμοποιηθεί από το κοινό r 12 J. Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 22

23 Μ εντζά ΛαμπριvJ1 & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Σχήμα 2.17: Συγκεντρωτικός Συλλέκτης Σε Σύστημα Αψαλάτωσης Η αφαλάτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη χρήση ενός πλήθους τεχνικών, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: 1. Διαδικασίες αλλαγής φάσεων ή θερμικές διεργασίες και 2. Διαδικασίες με μεμβράνη 11 μονοφασικές διαδικασίες. Οι διεργασίες αφαλάτωσης απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού είναι ένα επαναλαμβανόμενο κόστος, το οποίο λίγες χώρες μπορούν να αντέξουν, καθώς δεν διαθέτει ούτε τις απαραίτητες ποσότητες αποθεμάτων σε καύσιμα, ούτε τα απαραίτητα χρήματα. Ένα ακόμη πρόβλημα που δημιουργείται με τη διαδικασία της αφαλάτωσης είναι ότι μολύνει το περιβάλλον. Ευτυχώς όμως αρκετές χώρες χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας για τη διαδικασία αυτή. Η ηλιακ~ί ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της αφαλάτωσης, προσφέροντας θερμότητα είτε στη διαδικασία αλλαγής φάσεων, είτε στη διαδικασία που χρησιμοποιούνται μεμβράνες. Τα ηλιακά συστήματα αφαλάτωσης ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες : στα άμεσα και έμμεσα. Τα άμεσα συστήματα χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια άμεσα για τη διαδικασία της αφαλάτωσης, ενώ τα έμμεσα συστήματα χρησιμοποιούν δυο υποσυστήματα, όπου το ένα χρησιμοποιείται για την συλλογή της ηλιακής ενέργειας και το δεύτερο για τη διαδικασία της αφαλάτωσης. Η συμβατική διαδικασία αφαλάτωσης είναι παρόμοια με την ηλιακή αφαλάτωση αφού χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός. Η μόνη διαφορά που παρατηρείται είναι ότι στα συμβατικά συστήματα αφαλάτωσης χρησιμοποιείται λέβητας, για τη μετατροmί ενέργειας σε θερμική ή ηλεκτρικό δίκτυο για την παροχή ηλεκτρική ενέργειας, ενώ στα ηλ,,,, λ, β λ' (12] ιακα συστηματα χρησιμοποιειται αμεσα η η ιακ~1 ακτινο ο ια. Πτυχιακ1) Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛJΞΕJΣ-ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 23

24 Μεντζά Λαμπριv~1 & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 "41-- IPV t Vrri v c 1"t ~:> cjιη p... ~ ' Σχ1]μα 2.18: Σκαρίφημα Συστήματος Αφαλάτωση ο Ηλιακοί φούρνοι Οι ηλιακοί φούρνοι είναι κατασκευασμένοι από υψηλή συγκέντρωση και, συνεπώς, είναι συλλέκτες υψηλής θερμοκρασίας του έχουν παραβολικό πιάτο. Οι ηλιακοί φούρνοι χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χημική μετατροπή των υλικών με την απευθείας έκθεση τους σε συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια. 1 1 Σχήμα 2.19: Ηλιακός Φούρνος 2.5 Διαδικασία δοκιμών - συντήρηση ηλιακών συστημάτων Η ανταγωνιστικότητα της αγοράς ηλιακών συλλεκτών τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο καθιστά απαραίτητη την παροχή ποιοτικών προϊόντων. Για να πετύχουν οι κατασκευαστές τη β ελτίωση των ηλιακών τους συλλεκτών και το βέλτιστο αποτέλεσμα πραγματοποιούν δοκιμές. Οι δοκιμές που έχουν αναπτυχθεί είναι οι εξής : ί 2 J Q CYS ΕΝ : 2001 Θ DIN Φ Δυναμική μέθοδος Πτυηακ1) Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡ ΑΣ 24

25 ινιεντι,α Λαμπρινη α. ιvωτuπuυλ.uς 1 c:wμύιu<, Ο βαθμός απόδοσης ενός ηλιακού συλλέκτη εξαρτάται από μετεωρολογικούς, κατασκευαστικούς και λειτουργικούς παράγοντες. Όταν αναφερόμαστε σε μετεωρολογικούς παράγοντες εννοούμε την ένταση της ολι10ίς ηλιακής ακτινοβολίας, την ταχύτητα του ανέμου και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Οι κατασκευαστικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την απορρόφηση από το συλλέκτη, το συντελεστή θερμοπερατότητας και του πάχους της μόνωσης του συλλέκτη. Οι λειτουργικοί παράγοντες αφορούν τη θερμοκρασία εισόδου του μέσου και την κλίση του συλλέκτη ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Οπότε για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του ηλιακού συλλέκτη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παράγοντες. Επίσης σημαντική είναι και η συντήρηση ηλιακού συστ~ίματος, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία και η απόδοσή του. Με τακτική συντ~1ρηση βοηθάμε το σύστημα να "αντέξει" στην πάροδο του χρόνου και να λειτουργεί αποτελεσματικά για περισσότερα χρόνια. Απαιτείται στοιχειώδης συντήρηση, η οποία βασικά περιλαμβάνει τον καθαρισμό των πλακών επιφανειακά, την αντικατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας όποτε αυτό απαιτείται σύμφωνα με τον κατασκευαστή και συμπλήρωση με αντιψυκτικό υγρό τον χειμώνα (μόνο στους ηλιακούς θερμοσίφωνες κλειστού κυκλώματος). Στην περίπτωση που η θερμοκρασία πέσει κάτω των 0 C, το απαιτούμενο υγρό δεν επιτρέπει στο θερμικό φορέα να παγώσει και έτσι αποκλείει το σπάσιμο των σωλήνων. Ακόμα σε περιπτώσεις ισχυρού ψύχους (χιόνι, παγετός) συνιστάται η κάλυψη των κρυστάλλων με πανί ή χαρτόνι για να αποφευχθεί η καταστροφή τους (θραύση). Η πρώτη διαδικασία συντήρησης ενός ηλιακού θερμικού συστήματος γίνεται μετά το τρίτο έτος λειτουργίας του και από εκεί και μετά, κάθε 3-4 χρόνια, και συνίσταται να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο ώστε να επιτυγχάνεται η αντιψυκτική ικανότητα του θερμικού φορέα στο κλειστό κύκλωμα της συσκευής και να γίνεται και η αλλαγή της ράβδου μαγνησίου που περιέχει η δεξαμενή νερού (μπόιλερ ). Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡ ΑΣ 25

26 Μεντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω Η Αγορά Ηλιακών Συλλεκτών 3.1 Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά Η παγκόσμια εγκατεστημένη επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών πfοσεγγίζει τα 140 εκατομμύρια m 2 και ετησίως προστίθενται άλλα 1 Ο εκατομμύρια m. Το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς ηλιακών συλλεκτών, το κατέχει εδώ και πολλά χρόνια η Κίνα. Το 2003 η Κίνα κατείχε το 76% της παγκόσμιας παραγωγής ηλιακών συλλεκτών, ενώ το 2008 έφτασε το 78,9%. Μόνο το 2005 εγκαταστάθηκε στην Κίνα περίπου το 50% της παγκόσμιας παραγωγ1ίς συλλεκτών. Το ποσοστό παραγωγ1ίς το 2009 είχε ξεπεράσει το 75% ενώ αυτό των Η. Π.Α. παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, παρά την ταχεία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, όπου η ηλιακίί ενέ J,εια αντιστοιχεί σε 9 λιγότερο από το 1 % της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται,[ioj. Σήμερα, πάνω από το 70% των ηλιακών συλλεκτών είναι συλλέκτες με σωλήνες κενού. Η Κίνα απορροφάει το 65-70% της παγκόσμιας παραγωγ1ίς ηλιακών συλλεκτών ενώ το 90% περίπου των συλλεκτών είναι συλλέκτες κενού. Και σε αυτόν τον τομέα η Κίνα έχει σχεδόν μονοπωλήσει την αγορά. Πάνω από το 90% των σωλήνων κενού κατασκευάζονται στην Κίνα. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής σωλ1ίνων κενού στην Ευρώπη είναι η Kingspan με έδρα την Μεγάλη Βρετανία και εργοστάσια στην Βόρεια Ιρλανδία και την Ουαλία. Είναι μάλιστα και ο αρχαιότερος κατασκευαστής αφού ξεκίνησε το Ο δεύτερος (Tsinghua) ξεκίνησε το Σήμερα ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσμο είναι η Linua Paι a-digωa (Κινεζική) ξεκίνησε το 2001 και παράγει περίπου ω 2 το χρόνο. Η Τσίνγκουα (επίσης στην Κίνα) είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος με παραγωγ1ί περίπου Η Kingspan έχει μείνει δέκατη με μόνο ω 2, ωστόσο είναι ο μόνος μη κινέζος κατασκευαστής στην πρώτη δωδεκάδα. Σε αντίθεση με την Κίνα, που κατασκευάζει κυρίως συλλέκτες κενού, οι υπόλοιπες χώρες της Ασίας που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των συλλεκτών, κατασκευάζουν επίπεδους συλλέκτες. Η μόνη από αυτές τις χώρες που είχε σημαντικό μερίδιο στην παγκόσμια αγορά το 2003 ήταν η Ιαπωνία με ποσοστό 2%, η οποία όμως περιορίστηκε το 2008 με ποσοστό μόλις 0,5% της παγκόσμιας αγοράς. Η Ευρώπη κατάφερε και αυηί με τη σειρά της να αυξήσει το ποσοστό της στην πενταετία Το 2003 κατείχε το 12% η1ς παγκόσμιας αγοράς ενώ το 2008 έφτασε το 14,5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής των 6 μεγαλύτερων χωρών σε παραγωγή ηλιακών συλλεκτών. Οι χώρες αυτές είναι η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Αυστρία. Λόγω της Κίνας και της Ευρώπης που αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους, το ποσοστό των υπόλοιπων χωρών (R.O.W.) μειώθηκε από 10% το 2003 και σε 6,1% το Το ποσοστό των υπολοίπων χωρών το 2008 ( 6, l % ) αναλυτικά είναι: ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 1,7%- ΑΣΙΑ 1,7% - ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 0,8% -ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ & ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 0,8% - Η.Π.Α. & ΚΑΝΑΔΑ 0,6% - ΑΦΡΙΚΗ 0,3%. Πτυχιακή Εργασ ία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 26

27 Μ εντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (2003) iii ΚΙΝΑ 76% iii ΕΥΡΩΠΗ 12% liil ΙΑΠΩΝΙΑ 2% liilr.o.w. 10% Σχήμα 3.1: Παγκόσμιο Μερίδιο Αγοράς Ηλιακών Συλλεκτών (2003) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (2008) iiik/na 78,9% ΙΊΙ ΕΥΡΩΠΗ 14,5% b1 ΙΑΠΩΝΙΑ 0,5% liil R.0.W. 6,1% Σχt1μα 3.2: Παγκόσμιο Μερίδιο Αγοράς Ηλιακών Συλλεκτών (2008) Η Κίνα έχει εξελιχθεί σε υπερδύναμη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφού 1Ίδη είναι πρωταθλήτρια στην αιολική ενέργεια και τείνει να γίνει και στην ηλιακίί. Είναι άλλωστε ο μεγαλύτερος επενδυτής στην καθαρή ενέργεια, ξοδεύοντας το 20 Ι Ο, 54,4 δισ. δολάρια, 30 εκ των οποίων στην ηλιακή ενέργεια. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Κίνα έχει επιτύχει αυτή τη δεσπόζουσα θέση, μέσα από πλούσιες κρατικές επιδοτήσεις στην ηλιακή βιομηχανία της, που είναι όμως επιζήμιες για τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες και τους άλλους ανταγωνιστές. Δάνε ια σε πολύ χαμηλές τιμές από τις κρατικές τράπεζες, φθηνή ή ακόμη και δωρεάν γη από τις τοπικές και επαρχιακές κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Κίνα και άλλα Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 27

28 _Μ_ε_ν_τζ_ά_Λ_α_μ_π_ρ_ινη _',! Φ=.~-π-ου_λ_ο_ς_Γ_ε_ό)_ργ_ι_ο_ς l _Α_ιr_α_' λε_ω_2_0_1_2_ πλεονεκτήματα από πλευράς κόστους, έχουν μεταμορφώσει την Κίνα στην ανταγωνιστικότερη πηγή σε συστήματα παραγωγ1ίς ηλεκτρικ~ί ς ενέργειας από τον ήλιο. Μάλιστα, το Πεκίνο επιδιώκει να καλύψει μέχρι το 2020 το 15% των ενεργειακών αναγκών της χώρας από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από 8% που είναι σήμερα. Σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση από τον ολλανδικό Οργανισμό Περιβαλλοντική ς Εκτίμησης, σχεδόν το 20% του συνόλου των ποσών καθαρ1ίς ενέργειας στην Κίνα προέρχεται από την αιολική ενέργεια, ενώ το 201 Ο πρόσθεσε ακόμα 16,5 GW ί 3 J. Το 2006 η Κίνα κυριαρχούσε στην εγκατεστημένη επ ιφ άνεια ηλιακών συλλεκτών με m 2, ακολουθούσε στη δ εύτερη θέση η Ιαπωνία με m 2 και τρίτη η Τουρκία με m 2. Ακολουθούν Γερμανία και Ισραήλ ενώ η Ελλάδα είχε την έκτη θέση με επιφάνεια που έφτανε σχεδόν τα η 2. Σή μερα η Ελλάδα έχει ξεπεράσε ι τα m 2. Στο σχ1ίμα διάγραμμα παρουσιάζεται η εγκατεστημένη επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΜΕΞΙΚΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (m 2 ) ΓΑΛΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΙΝΔΙΑ ΤΑΥΒΑΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΗΠΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΡΑΗΛ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - - ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΙΝΑ - - u2.ono.αιιn..j ο Σχiιμ α 3.3: Εγκατεστημένη Επιφάνεια Ηλιακών Συλλεκτών (2006) Πτυηακι) Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡ ΑΣ 28

29 Μεντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 ΧΩΡΑ ΚΙΝΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΆ ΓΕΡΜΆΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΕΛΛΑΔΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΗΠΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΤΑΥΒΑΝ ΙΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΔΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΜΕΞΙΚΟ Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΣΟΥΗΔΙΑ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ Πίνακας 3.1: Εγκατεστημένοι Ηλιακοί Συλλέκτες Στον Κόσμο (2006) ιn.ι Η Ευρώπη αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές αγορές ηλιακών συλλεκτών στον κόσμο μαζί με την Κίνα και την Ωκεανία. Την περίοδο , η μέση ετήσια αύξηση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλιοθερμικών συλλεκτών ήταν 13,6%. Η ΕυρωπαϊJCΙ1 αγορά παρουσίασε ραγδαία αύξηση το 2008, η ανάπτυξη ήταν της τάξης του 60% και οφειλόταν κυρίως στην αύξηση της χρήσης ηλιακών συλλεκτών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αγκαλιάσει την ηλιακή ενέργεια σαν τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει την Ε.Ε. να επιτύχει τους στόχους της για την κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το Στα σχήματα 3.4 και 3.5 φαίνεται η πορεία των πωλήσεων στην Ευρώπη. Το πρώτο διάγραμμα μας δείχνει τις συνολικές πωλήσεις των Ευρωπαϊκών χωρών από το 1983 έως το Παρατηρούμε ότι από το 1983 μέχρι και το 1999 οι ετήσιες πωλήσεις δεν ξεπερνούσαν το m 2. Από εκεί και πέρα άρχισαν να ανεβαίνουν οι πωλήσεις, κυρίως λόγω των εξαγωγών φτάνοντας το 2008 να αγγίζουν τα m 2. Τα δύο τελευταία έτη οι πωλήσεις μειώθηκαν λόγω της οικονομιjcιίς κρίσης. Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 29

30 Μεντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιο ς Αιγάλεω ,000,000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ιη2) -"'Ξ.._.. s,000,000 ~ ~ 4,000,000-1:1!" ~ 3,000,000 ι;:;) '~ 2,000, :,: 1,000,000 ~ ~1 --- _..._,,, "'' ΕΤΟΣ Σχήμα 3.4: Πωλήσεις Ηλιακών Συλλεκτών Στην Ευρώπη ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΤΗ'1 ΕΥΡΩΠΗ (2000. ~6,000,000. _ Ω1 Ο)_. - ::: -c. g 5,000, " '"" ~ ~ -~ ~4,000, 000. ~ ι::: 8 ΕΡΜΑΝΙΑ -~ 3,000, μ ~ 2,000,000 ~ ~ 1,000,000 8 AU -FR-GR T-ES ~.ο. Ε. ο ΕΤΟΣ Σχήμα 3.5: Πωλήσεις Ηλιακών Συλλεκτών Στην Ευρώπη ( ) Το δεύτερο διάγραμμα είναι χωρισμένο σε τρία μέρη: στις ετήσιες πωλ1ίσεις της Γερμανίας (πάνω πε ριοχή), στις ετήσιες πωλήσεις των πέντε μεγαλύτερων σε πωλ1ίσεις χωρών εκτός της Γερμανίας που είναι η Αυστρία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία (μεσαία πε ριοχή) και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης (κάτω περιοχή). Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ -ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ» 30

31 Μ εντζά Λαμπρινή & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 Η Γερμανία από το 2000 ( ) ως το 2005 ( ) παρουσίαζ ε μικρ ές αυξομειώσεις στις πωλήσεις της ώσπου το 2006 τις εκτόξευσε σε Την αμέσως επόμενη χρονιά μείωσε τις πωλήσεις στο μισό ( ) και το 2008 έφτασε στο αποκορύφωμά της με πωλήσεις που έφτασαν τα Τα δύο επόμενα έτη παρουσίασε πτώση. Οι υπόλοιπες πέντε πιο παραγωγικές χώρες (Αυστρία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία) παρουσίαζαν διαρκώς αυξανόμενες πωλήσεις με αποκορύφωμα το 2009 που έφτασαν τα ενώ η μόνη χρονιά που ε ίχαν μείωση παραγωγής ήταν το 2010 με Τέλος, οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν συνεχώς αύξηση των πωλ1ίσεων τους. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 3.2: ΕΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ AU-FR-GR-IT-ES R.O.E. ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 3.2: Πωλήσεις Ηλιακων Συλλεκτων Στην Ευρωπη ( ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (2003) lil ΓΕΡΜΑΝΙΑ 55% ΙΙΑΥΣΤΡΙΑ 12% ΙiiΙ ΕΛΛΑΔΑ 12% ΙίΙ ΙΣΠΑΝΙΑ5% ΙίiίιΙ IΤΑΛΙΑ4% liil ΓΑΛΛΙΑ 3% iil R.O.E. 9% Σχήμα 3.6: Ευρωπαϊκό Μερίδιο Αγοράς Ηλιακών Συλλεκτών (2003) Πτυχιακή Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡ ΛΣ ΣΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ» 31

32 Μεντζά ΛαμπpιV1) & Φωτόπουλος Γεώργιος Αιγάλεω 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (2004) lil ΓΕΡΜΑΝΙΑ 47% ΙίίΙ Α ΥΣΤΡΙΑ 12% ΙιίiΙ ΕΛΛΑΔΑ 14% lil ΙΣΠΑΝΙΑ6% li ΙΤΑΛΙΑ4% lil ΓΑΛΛΙΑ3% ΙιίiΙ R.O.E. 14% Σχήμα 3.7: Ευρωπαϊκό Μερίδιο Αγοράς Ηλιακών Συλλεκτών (2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (2009) lil ΓΕΡΜΑΝΙΑ 44% ΙίΙΑΥΣΤΡΙΑ 7% ΙιiiΙΕΛΛΑΔΑ6% 11 ΙΣΠΑΝΙΑ 9% liil ΙΤΑΛΙΑ 9% liil ΓΑΛΛΙΑ 8% ΙίίΙ R.O.E. 17% Σχήμα 3.8: Ευρωπαϊκό Μερίδιο Αγοράς Ηλιακών Συλλεκτών (2009) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (2010) lil ΓΕΡΜΑΝΙΑ 31% ΙiΙΑΥΣΤΡΙΑ8% ΙιiiΙ ΕΛΛΑΔΑ6% ΙiilΣΠΑΝΙΑ9% lil ΙΤΑΛΙΑ 13% lil ΓΑΛΛΙΑ 7% Ιίιf R.O.E. 26% Σχήμα 3.9: Ευρωπαϊκό Μερίδιο Ηλιακών Συλλεκτών (2010) Πτυχιακ1) Εργασία: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 32

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Η επιλογή του κατάλληλου ηλιακού θερμοσίφωνα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε καταναλωτή, μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση μιας έτσι κι αλλιώς ενδεδειγμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 7: Ηλιακοί Συλλέκτες Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Ηλιακά θερμικά συστήματα: Ορισμοί Κατηγορίες Τμήματα Ηλιακών Θερμικών Συλλογής Αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ της Βασιλικής Νεοφωτίστου καθηγήτριας μηχανολόγου του 1 ου ΕΠΑΛ Ευόσμου

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ της Βασιλικής Νεοφωτίστου καθηγήτριας μηχανολόγου του 1 ου ΕΠΑΛ Ευόσμου Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ της Βασιλικής Νεοφωτίστου καθηγήτριας μηχανολόγου του 1 ου ΕΠΑΛ Ευόσμου Εισαγωγικό σημείωμα Η εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συστημάτων είναι πλέον πολύ διαδεδομένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT 100-125 - 160-200 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ COMPACT

COMPACT 100-125 - 160-200 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ COMPACT COMPACT 100-125 - 160-200 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ COMPACT COMPACT! ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ... 1. ΤΟ COMPACT ΕΧΕΙ 15% ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ Οι σωλήνες κενού αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 31.05.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Πλεονεκτήματα Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Επέκταση κολυμβητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Συστήματα διαχείρισης ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση για θέρμανση & ζεστό νερό χρήσης, με τη χρήση δοχείων διαστρωμάτωσης Εκδήλωση ASHRAE, 25.02.2014 Κόνιας Γιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1 Οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής Λ. Λαυρίου 49 ΠΑλλήνη Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιάσουμε εφαρμογή για την κάλυψη μέρους των αναγκών μιας οικίας σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300

kwh/m 2 640.. 900 900.. 1050 1200.. 1350 1350.. 1500 1500.. 1700 1700.. 1900 1900.. 2300 > 2300 Εφαρµογή Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Στον Οικιακό Τοµέα ηµήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τοµέας Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων Ηλιακά Θερµικά Συστήµατα Συστήµατα που απορροφούν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ηρακλής Δήμτσας Γενικός Γραμματέας ΕΒΗΕ ΧΟΡΗΓΟΙ Ένας κλάδος πρωτοπόρος και

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σχολικό έτος 2011/2012 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ Υπεύθυνες καθηγήτριες Παπαδοπούλου Τζένη, Κοσμίδου Σόνια

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα αποτελείται από εξωτερικές, μη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Ανάγκες τουριστικού κλάδου σε ενέργεια Κατανάλωση Ενέργειας Το 75%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού Άρης Μπονάνος Κέντρο Ερευνών Ενέργειας Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων Ινστιτούτο Κύπρου 25 Απριλίου 2012 1 Στόχος ΗΠΗΝ Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ

Rethymno Village ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟΣ SOLE ΑΒΕΕ Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών

Διαβάστε περισσότερα

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος:

Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση. - ψύξη) με χρήση. ηλιακής ενέργειας. Κλιματιζόμενος χώρος: Rethymno Village ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Κεντρικός κλιματισμός (θέρμανση - ψύξη) με χρήση ηλιακής ενέργειας της μίας πτέρυγας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Rethymno Village δυναμικότητας 260 κλινών Κλιματιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας Ενότητα :Ηλιακή Ενέργεια I Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) Solar Keymark ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) Solar Keymark ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) Solar Keymark ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι συλλέκτες Calpak VTS είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει Ψυχρά και Θερμά Χρώματα Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε τη διπλανή εικόνα και γράψε σε ποια σημεία προτιμούν οι άνθρωποι να κάθονται στην παραλία

Διαβάστε περισσότερα

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής 1. Χωρητικότητα Δεξαμενής Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τα άτομα που θα καταναλώνουν ζεστό νερό. Η διεθνής πρακτική συνιστά 40 λίτρα ανά άτομο. Προσοχή: σε μη πιστοποιημένα προϊόντα η ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1.

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Εγκατάσταση Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΚΘΗΣ) Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

to edit Master title style

to edit Master title style ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Θερµικά ηλιακά συστήµατα. Θερµότητα µε ηλιακή ενέργεια. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Logasol

Θερµικά ηλιακά συστήµατα. Θερµότητα µε ηλιακή ενέργεια. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Logasol Θερµικά ηλιακά συστήµατα Logasol Θερµικά ηλιακά συστήµατα Θερµότητα µε ηλιακή ενέργεια Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες Logasol SKN 3.0 Logasol SKE 2.0 Ηλιακοί θερμαντήρες Logalux Η ζεστασιά είναι το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά συστήματα, ηλιακοί συλλέκτες και μονάδες αποθήκευσης

Ηλιακά συστήματα, ηλιακοί συλλέκτες και μονάδες αποθήκευσης Ηλιακά συστήματα, ηλιακοί συλλέκτες και μονάδες αποθήκευσης 35 Τώρα ξεκινά ένα μέλλον πιο καθαρό Ο ΗΛΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ. Η ARISTON ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία. ογές εγκαταστάσεων στην πράξη 18/1/2013. Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Γεωθερμία. ογές εγκαταστάσεων στην πράξη 18/1/2013. Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γεωθερμία Εφαρμ ογές εγκαταστάσεων στην πράξη Σαββανής Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ Γεωθερμ ική Εγκατάσταση Θέρμ ανσης - Ψύξης Σκοπ ός της εγκατάστασης είναι π αραγωγή ενέργειας για ψύξη και θέρμ

Διαβάστε περισσότερα

μαζί, πρώτοι στον ήλιο EKΠΤΩΣΗ 20% κέρδος έως 600 αξίας 80 KAYTH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ

μαζί, πρώτοι στον ήλιο EKΠΤΩΣΗ 20% κέρδος έως 600 αξίας 80 KAYTH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ μαζί, πρώτοι στον ήλιο EKΠΤΩΣΗ 20% κέρδος έως 600 αξίας 80 KAYTH ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/06/201 1 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ Φιλοσοφία μας, εδώ και 40 χρόνια, είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακός φούρνος. Εργασία 2 ου τετραμήνου 2013 Πατεράκης Σταύρος

Ηλιακός φούρνος. Εργασία 2 ου τετραμήνου 2013 Πατεράκης Σταύρος Ηλιακός φούρνος Εργασία 2 ου τετραμήνου 2013 Πατεράκης Σταύρος 1. Περιγραφή: Ο ηλιακός φούρνος είναι μια συσκευή η οποία χρησιμοποιεί την ενέργεια του Ήλιου και μόνο για την παρασκευή του φαγητού μας ή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων στη Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων ENERGIE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Βιομηχανικές Εφαρμογές των Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

HP Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ

HP Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ P Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ ADVANCE Απόδοση από το περιβάλλον >> >> >> Με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP Oι σωλήνες κενού AP της APRICUS, είναι κατάλληλοι για κατοικίες, αλλά και για επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός αυτών των σωλήνων, είναι αποτέλεσμα 10ετούς μελέτης, εφαρμογής και πειραματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης.

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Τα boilers της Rotex σας εξασφαλίζουν υγιεινό νερό χρήσης, κορυφαία απόδοση και μέγιστη οικονομία! Γνωρίζατε ότι: Η γερμανική εταιρεία Rotex,ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) Ο ήλιος Ο άνεμος Η Γη (υπέδαφος) Τα νερά (επιφανειακά ή υπόγεια) ΟΙ Α.Π.Ε. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Daikin Altherma

Κατάλογος Daikin Altherma Κατάλογος Daikin Altherma www.daikin.gr Daikin Altherma Η έξυπνη λύση στη θέρµανση Ο καταναλωτής επιβαρύνεται ένα συνεχώς αυξανόµενο κόστος θέρµανσης λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιµών ενέργειας. Τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ο ταμιευτήρας για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης και για κάθε πηγή θερμότητας Πραγματικά πολύπλευρα πλεονεκτήματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ! ΚΑΙ ΜΕ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ! ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ! ΚΑΙ ΜΕ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ! ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ! ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ! ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 78% Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ -

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλ. Π x Υ x Β ΒΑΡΟΣ Kg 130 LX 1300 x 1600 x 80 43 170 LX 960 x 1600 x 80 29 210 LX 1300 x 1600 x 80 43 300 LX 1300 x 1600 x 80 43 120

Διαβάστε περισσότερα

energy saving systems integrated LED lighting solutions Solar Water heater B series presentation

energy saving systems integrated LED lighting solutions Solar Water heater B series presentation energy saving systems integrated LED lighting solutions Solar Water heater B series presentation energy saving systems integrated LED lighting solutions 1 Σχετικά µε την εταιρεία energy saving systems

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα