Λόγω απουσίας της κ. Μ. Καζαντζάκη προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. Κεράνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λόγω απουσίας της κ. Μ. Καζαντζάκη προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. Κεράνης"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 115 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Συνεδρίασε σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά την από την υπ αριθ. Πρωτ. 5220/ πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Παρόντες 22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ Απόντες 5 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Μαραγκός ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση τροποποίηση σχεδίου τετράμηνης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του ΚΤΕΛ Σύρου Λόγω απουσίας της κ. Μ. Καζαντζάκη προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. Κεράνης Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.κ. Π. Μώτος, Ν. Φωτεινιάς και Κ. Στρογγύλης Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος: α) Το με ΑΠ 5271/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης Δήμου Σύρου Ερμούπολης, το οποίο έχει ως εξής:

2 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης <<Θέμα: Διευκρίνηση επί του άρθρου 2 της σύμβασης μεταξύ Δήμου Σύρου Ερμούπολης και ΚΤΕΛ. Α.Ε. για την παροχή μεταφορικού έργου Σχετ: Την υπ αριθμ. 8/2015 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης(Ω9ΝΡΩΗΟ-ΜΘΖ). Παρακαλούμε όπως προβείτε σε διευκρίνηση όσον αφορά στο άρθρο 2 του όρου της σύμβασης μεταφορικού έργου μεταξύ του ΚΤΕΛ Α.Ε. και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Το λεκτικό του κειμένου που θα προστεθεί στο άρθρο 2 της σύμβασης είναι το παρακάτω: «Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν δικαίωμα παράτασης (προαίρεσης) επί της παρούσας σύμβασης, η οποία ενεργοποιείται, με την (έγγραφη) σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 50% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης είτε: α)για ενσωμάτωση τυχόν νέων δρομολογίων, β)για την αναπροσαρμογή των αρχικών δρομολογίων μέσα στο συμβατικό χρόνο, με τη διαδικασία και τα κριτήρια, που ορίζονται στα άρθρα 1,5 και 7 της σύμβασης. γ)στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνεται επίσης και η χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ήτοι, εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενης, από την 01 Μαΐου 2015 έως και την 30 Ιουνίου Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των , (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ (9 %)13.211,00: ). Δικαίωμα προαίρεσης: χωρίς ΦΠΑ ,50 - ΦΠΑ (9 %): 6.605,50. Συνολικός προϋπολογισμός προαίρεσης με ΦΠΑ: ,00, ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης. Στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνονται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα της σύμβασης και συμφωνούνται με αυτή. Το δικαίωμα προαίρεσης, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της προς ανάθεση σύμβασης.» Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. >> β) Το σχέδιο σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου διάρκειας 4 μηνών ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ 2.-Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Γουσγουνέλης ενημέρωσε το σώμα επί του θέματος. 3.- Την πρόταση του Αντιπροέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου τετράμηνης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε., συνολικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 9%), σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, ως εισηγείται η υπηρεσία 4.- Την αριθ. 2/15 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 7 και 19 του Ν. 2963/2001, του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 65,67,69, 94 του Ν. 3852/ Τη σύμφωνη γνώμη των δημοτικών συμβούλων.

3 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου τετράμηνης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε., συνολικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 9%), σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης της απόφασης αυτής. Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

4 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΣΧΕΔΙΟ 4ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΜΑ : Παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ : α. Δήμος Σύρου - Ερμούπολης β. ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο Άρθρο 1: Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 2: Διάρκεια Σύμβασης - Έναρξη Εργασιών Άρθρο 3: Συμβατικό Τίμημα Άρθρο 4: Διαχείριση Εσόδων - Τρόπος Πληρωμής Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του ΚΤΕΛ Άρθρο 6: Υποχρεώσεις του Δήμου Άρθρο 7: Αναθεώρηση Τιμών Άρθρο 8: Εποπτεία Έργου Άρθρο 9: Καταγγελία της Σύμβασης Άρθρο 10: Εργασία τις Εορτές Αργίες Άρθρο 11: Ρήτρες Άρθρο 12: Επαύξηση Αντικειμένου Άρθρο 13: Επίλυση Διαφορών Παράρτημα Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. /

5 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα την 2014 οι υπογράφοντες: αφ ενός ο Μαραγκός Γεώργιος, Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης που έχει ΑΦΜ / Δ.Ο.Υ. Σύρου, και αφ ετέρου η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Σύρου Ανώνυμη Μεταφορική Εταιρία» που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου, οδός Κύθνου 7, με ΑΦΜ / Δ.Ο.Υ. Σύρου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Στεφάνου Λ. Μάρκου που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση βάσει του με αριθ. 42 / προσαρτώμενου Πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της συμβαλλόμενης εταιρίας, και στα πλαίσια του νόμου 2963/2001 (άρθρο 7 και άρθρο 19), συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα, τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, που θα αποκαλείται στο εξής «Δήμος», ως Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. που θα αποκαλείται στο εξής «ΚΤΕΛ», την εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στο άρθρο 1 και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας Το Έργο ή Η Συγκοινωνία, με τους παρά κάτω όρους και συμφωνίες. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος ΣΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 28/2/2010 συνεχίζει την εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας δωρεάν προς τους δημότες και κατοίκους, καταβάλλοντας την δαπάνη από ίδιους πόρους. Η σύμβαση αυτή αποτελεί νέα σύμβαση μικρής διάρκειας. Εκ προοιμίου το ΚΤΕΛ δηλώνει ότι παραχωρηθέντα λεωφορεία, κυριότητας του Δήμου, είναι κατάλληλα και άρτια για την χρήση για την οποία προορίζονται, ελέγχθηκαν δε προς τούτο από ειδικούς της επιλογής τους. ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Το Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ανάθεση από τον Δήμο στο ΚΤΕΛ της εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου για λόγους κυκλοφοριακούς αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος, με την λειτουργία συγκεκριμένων δρομολογίων διαδρομών, που θα παρέχονται δωρεάν προς τους δημότες για λόγους κοινωνικούς αλλά και σαν κίνητρο χρήσης της δημοτικής συγκοινωνίας. 2. Ο Δήμος έχει στην αποκλειστική κυριότητά του τέσσερα ( 4 ) λεωφορεία, του είδους «mini bus, τα οποία απέκτησε νομίμως, για να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των δημοτών και κατοίκων της αστικής περιοχής του Δήμου. Οι αριθμοί κυκλοφορίας των τεσσάρων ( 4 ) λεωφορείων είναι Κ.Η.Ι. 2044, Κ.Η.Ι. 2045, Κ.Η.Ι και Κ.Η.Η Τα τέσσερα ( 4 ) συγκεκριμένα λεωφορεία θα χρησιμοποιηθούν από το ΚΤΕΛ αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που περιγράφεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 3. Ο Δήμος με την παρούσα σύμβαση παραχωρεί την χρήση των τεσσάρων ( 4 ) μικρολεωφορείων που διαθέτουν κλιματισμό και σύστημα για άτομα με ειδικές ανάγκες, στην ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. για την πραγματοποίηση των δρομολογίων που αναφέρονται παρακάτω και μόνο, απαγορευμένης απολύτως της χρήσης τους για εξυπηρέτηση άλλου έργου. 4. Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται θα είναι τα ακόλουθα:

6 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: Καθημερινές Α ) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΑΝΙ ΔΟΞΑ 06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 13:00. 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00 Β ) ΔΟΞΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 13:00. 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15;15, 15:45, 16:20, 17:00, 17:40, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20. Σ ά β β α τ ο Α 1 ) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΑΝΙ ΔΟΞΑ 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 13:00. 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 16:00. Β 2 ) ΔΟΞΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 13:00. 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:45, 16:20. Γ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑ-ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ, κ.λ.π ΑΓΟΡΑ -ΔΟΞΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΔΕΙΛΙ-ΛΑΛΑΚΙΑ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΚΑΜΙΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΙΚΑ-ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΛΑΛΑΚΙΑ ΑΓΟΡΑ ΛΑΛΑΚΙΑ-ΔΕΙΛΙ -ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΛΑΛΑΚΙΑ ΑΓΟΡΑ-ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΤΝΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ Δ ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ

7 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Τα πρωινά δρομολόγια Κυριακής και Αργιών. ( 08:30 10:30 14:00 ) θα είναι καθημερινά εκτός Τα υπόλοιπα απογευματινά χειμερινά δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Τρίτη- Πέμπτη και Παρασκευή. ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ( 01/06/ /08/ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ- ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ- ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ- ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ) 1 ) Τα δρομολόγια από ΔΟΞΑ ΑΓΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και αντιστρόφως, ως και οι στάσεις των γραμμών Γ + Δ που είναι κοινές με αυτές της γραμμής ΔΟΞΑ ΑΓΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, συνεχίζονται δωρεάν για τους επιβάτες, με το σκεπτικό ότι βοηθούν στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. 5. Το ωράριο λειτουργίας του κάθε δρομολογίου από τα περιγραφόμενα στην παραπάνω παρ. 4, καθώς και οι αφετηρίες και οι στάσεις των δρομολογίων που ισχύουν μπορούν να τροποποιηθούν με ιδιαίτερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από εισήγηση της επιτροπής συγκοινωνιών, σε συνεργασία και με την συναίνεση του ΚΤΕΛ, το οποίο εφόσον δεν συμφωνεί θα πρέπει εγγράφως να δικαιολογήσει τους πρακτικούς λόγους που καθιστούν ανέφικτα τα προτεινόμενα από το Δήμο. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του αντίστοιχου με αυτήν οργάνου υπόκειται στην έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Η ισχύς της σύμβασης και η εκτέλεσή της θα αρχίσει από της υπογραφής της, για τέσσερις μήνες (Ιανουάριος- Απρίλιος 2015). Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν δικαίωμα παράτασης (προαίρεσης) επί της παρούσας σύμβασης, η οποία ενεργοποιείται, με την (έγγραφη) σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 50% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης είτε: α)για ενσωμάτωση τυχόν νέων δρομολογίων, β)για την αναπροσαρμογή των αρχικών δρομολογίων μέσα στο συμβατικό χρόνο, με τη διαδικασία και τα κριτήρια, που ορίζονται στα άρθρα 1,5 και 7 της σύμβασης. γ)στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνεται επίσης και η χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ήτοι, εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενης, από την 01 Μαΐου 2015 έως και την 30 Ιουνίου Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των , (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ (9 %)13.211,00: ). Δικαίωμα προαίρεσης: χωρίς ΦΠΑ ,50 - ΦΠΑ (9 %): 6.605,50. Συνολικός προϋπολογισμός προαίρεσης με ΦΠΑ: ,00, ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης.

8 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνονται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα της σύμβασης και συμφωνούνται με αυτή. Το δικαίωμα προαίρεσης, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της προς ανάθεση σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το συμβατικό τίμημα του έργου θα προκύπτει από την μηνιαία πιστοποίηση εκτέλεσης του από την Επιτροπή Παρακολούθησης, η σύσταση της οποίας προβλέπεται από την 145 / 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τους συντελεστές που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α, της παρούσας σύμβασης, και τα αποτελέσματα αυτοψιών που έχουν καταγραφεί σε δελτία από Επιτροπή αυτοψίας γραμμών που έχει συσταθεί. Το συνολικό τετραμηνιαίο κόστος ανέρχεται στα: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% Σε κάθε αντικατάσταση αντικατάσταση οχήματος θα τίθεται ποσοστό έκπτωσης κατά 2% από την ημέρα κυκλοφορίας του νέου οχήματος. Σημειώνουμε ότι η παραπάνω συνολική τιμή μπορεί να αυξομειωθεί λόγω: 1.Αλλαγής της τιμής του πετρελαίου 2.Σε περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει την αύξηση ή τη μείωση κάποιων δρομολογίων Με κάθε μηνιαία πιστοποίηση εκτέλεσης του έργου θα κοστολογείται η αξία που πρέπει να καταβληθεί, και η οποία θα αποτελεί άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στις παρακάτω επί μέρους δαπάνες: Α) Το κόστος των οδηγών (περιλαμβάνονται αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, κ.λ.π.). Β) Το κόστος των οχημάτων. Δεν περιλαμβάνεται η απόσβεση του οχήματος και κάθε άλλου εξοπλισμού των λεωφορείων αφού ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου και παραχωρούνται κατά χρήση στο ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας, παρά μόνο τα ασφάλιστρα και τα τέλη κυκλοφορίας. Γ) Το λειτουργικό κόστος κίνησης των αυτοκινήτων, το οποίο υπολογίζεται ως το γινόμενο των εκτελεσθέντων πραγματικών χιλιομέτρων στις γραμμές (για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) επί το χιλιομετρικό κόστος. Δ) Λοιπές πάγιες δαπάνες διοίκησης και διαχείρισης, (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και το εύλογο κέρδος του ΚΤΕΛ, όπως όλα αυτά προσδιορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου ). ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι πληρωμές των εργασιών που εκτελεί το ΚΤΕΛ θα γίνονται βάση των μηνιαίων πιστοποιήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την έκδοση ισόποσου Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Το ΚΤΕΛ στις αρχές κάθε μήνα θα υποβάλει στο Δήμο τα απαιτούμενα και καθοριζόμενα από τον Δήμο δικαιολογητικά, για το Μεταφορικό Έργο που εκτελέσθηκε τον προηγούμενο μήνα, το οποίο και θα πληρώνεται. Τα παραπάνω θα ελέγχονται περαιτέρω από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκδίδεται από τον Δήμο Εντολή Πληρωμής του ΚΤΕΛ, το αργότερο σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία εργάσιμη του μήνα που τιμολογείται το έργο ο Δήμος θα εξοφλεί το τιμολόγιο. Το αντίτιμο από τη διενέργεια παροχής υπηρεσιών διαφήμισης στα λεωφορεία κυριότητας του Δήμου, σε φυλλάδια οδηγιών κλπ, αποτελεί έσοδο του Δήμου, καταβαλλομένου επιπλέον και του αναλογούντος τέλους διαφήμισης. Για κάθε αναρτώμενη επί των μικρολεωφορείων διαφήμιση, ο Δήμος οφείλει αμελλητί να ενημερώνει το ΚΤΕΛ, κοινοποιώντας του τη σχετική σύμβαση διαφήμισης. Μετά την καθαίρεση εγγράφων επί των μικρολεωφορείων τυχόν διαφημίσεων, ο Δήμος είναι

9 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης υποχρεωμένος για την επιμέλεια καθαριότητας του χώρου που χρησίμευσε προς διαφήμιση, ώστε να ανταποκρίνεται απολύτως στην πρότερη εμφάνιση καθαριότητας αισθητικής των μικρολεωφορείων, πράγμα που θα γίνεται εξόδοις του διαφημισθέντος. Κατά τα στην ειδική σύμβαση του προβλεπόμενου να ενημερώνετε το ΚΤΕΛ για την αποκόλληση τυχόν διαφήμισης και για την λήξη αυτής. Η αποκόλληση θα γίνεται από το συνεργείο που την τοποθέτησε, στο χώρο στάθμευσης, παρουσία Δημοτικού Υπαλλήλου. ΑΡΘΡΟ 5ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΕΛ Α) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να παρέχει το έργο με δικό του ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των άρθρων 14 επ.ν.2963/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με το προσωπικό αυτό ο Δήμος δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση, δεν θα φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του και το ΚΤΕΛ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την πληρωμή του, για την πληρωμή των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών του, και κάθε άλλου είδους υποχρέωση που μπορεί να έχει ένας εργολάβος απέναντι στο προσωπικό του. Β) Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του ή του προσωπικού του, οποιουδήποτε από τους ισχύοντες νόμους και κανόνες, το ΚΤΕΛ θα φέρει αποκλειστικά την ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη, για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτους. Γ) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να φροντίζει ώστε τόσο το προσωπικό όσο και τα χρησιμοποιούμενα λεωφορεία να είναι εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες άδειες, ασφαλίσεις και ο,τιδήποτε άλλο χρειάζεται για την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός από το ΚΤΕΟ. Δ) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να φροντίζει ώστε τα λεωφορεία να είναι πάντοτε καθαρά και το προσωπικό να φέρεται ευγενικά προς το επιβατικό κοινό. Ε) Με τους συντελεστές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α και την τιμή που προσδιορίζεται βάση αυτών καθώς και των αυτοψιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το ΚΤΕΛ καλύπτει πλήρως και απροφασίστως την λειτουργία των τεσσάρων μικρολεωφορείων στα αναφερόμενα δρομολόγια, δηλαδή: 1. Καύσιμα και λιπαντικά, 2. Ασφάλειες επιβαινόντων και προς τρίτους, 3. Ασφάλεια των μικρολεωφορείων υπέρ του Δήμου στην πραγματική τιμή αυτών, 4. Ανταλλακτικά και εξαρτήματα, (αναλώσιμα ανταλλακτικά και εξαρτήματα συντήρησης δηλαδή ενδεικτικά: λάδια, γράσσο, βαβλβολίνες, υγρά ψυγείου, φίλτρα αέρα λαδιού πετρελαίου, ελαστικά τροχών, φερμουίτ φρένων, κολάρα νερού, ιμάντες- φούσκες αναρτήσεων, λάμπες, μπαταρίες, συντήρηση μίζας, δυναμό, μαρκούτσια αέρος- πετρελαίου, ακρόμπαρα, μηχανισμοί αέρος θυρών, χειρολαβές) 5. Συντήρηση, καθαριότητα και ασφάλεια των λεωφορείων υπό την εποπτεία του Δήμου ως και κάθε φθορά τους 6. Καταβολή των τελών κυκλοφορίας των λεωφορείων, 7. Μισθοδοσία και ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και ταμεία όλων των εργαζομένων σε αυτά, του Δήμου δυναμένου και δικαιουμένου να ελέγχει τις καταστάσεις Ι.Κ.Α. και πληρωμές αυτού. Ανεξαρτήτως της πληρωμής του ΚΤΕΛ ο Δήμος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση για τις δαπάνες που αφορούν τις υποχρεώσεις του ΚΤΕΛ. ΣΤ) Το ΚΤΕΛ οφείλει να φροντίζει τα μικρολεωφορεία ούτως ώστε να είναι πάντοτε κατάλληλα για λειτουργία, έχοντας ακέραιη την ευθύνη για την άριστη κατάσταση τους, συντελώντας έτσι, εκτός των άλλων και στην μείωση των

10 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την χρήση τους (Ν. 2963/01 άρθρο 15). Κάθε ζημιά από κακή χρήση ή κακή οδήγηση αλλά έστω και εκ τυχαίου γεγονότος, βαρύνει εξ ολοκλήρου την ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε., η οποία είναι υπεύθυνη έναντι και του Δήμου, ως και αυτοτελώς το προσωπικό αυτής, (πλην της ευθύνης της ιδίας ως νομικού προσώπου), σαφώς δε το χρησιμοποιούμενο προσωπικό οφείλει να έχει τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα (Ν. 2963/01 αρθ. 14) και όπως ο εκάστοτε νόμος σχετικώς ισχύει και προβλέπει, τούτου ελεγχομένου και με ευθύνη του ΚΤΕΛ. Επίσης η ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. και τα όργανα και υπάλληλοί της είναι οι μόνοι και αποκλειστικοί υπεύθυνοι έναντι τρίτων, ποινικώς, αστικώς, διοικητικώς ως και οπωσδήποτε άλλως, ενώπιον Δικαστηρίων, Υπηρεσιών, Αρχών κ.ο.κ. Ζ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ένα μικρολεωφορείο του Δήμου, τυχόν δεν θα μπορεί να εκτελέσει δρομολόγιο, αυτό θα εκτελείται από λεωφορείο του ΚΤΕΛ, άνευ ετέρας αμοιβής ή ευθύνης του Δήμου, και χωρίς άλλη διατύπωση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (μέγιστος χρόνος 30 λεπτά). Η) Η δωρεάν μεταφορά καθώς και τα δρομολόγια των μικρολεωφορείων θα εμφαίνονται αναρτημένα εντός αυτών, σε πινακίδες του Δήμου, καθώς και στις στάσεις και στα διάφορα φυλλάδια του Δήμου. Θ) Εάν κατά τον έλεγχο αλκοτέστ, υπάρξει οιαδήποτε παράβαση υπό οδηγού, τούτο, πέραν των διαφόρων κυρώσεων, επιφέρει άμεση απόλυση του οδηγού, αζημίως για τον Δήμο, με την ευθύνη της ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. και την άμεση λειτουργία του λεωφορείου, υπό ετέρου οδηγού ευρεθησομένου με ενέργειες και αποκλειστική ευθύνη του ΚΤΕΛ. Ι) Το ΚΤΕΛ οφείλει να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για την ομαλή λειτουργία του συστήματος τηλεματικής της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Κ) Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων, κρύο ή ζέστη, το ΚΤΕΛ οφείλει να λειτουργεί τον κλιματισμό των μικρολεωφορείων ώστε η συνθήκες στο εσωτερικό τους να είναι οι βέλτιστες. (η εσωτερική θερμοκρασία να είναι από βαθμούς) Λ) Δράση οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών Στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης δράσης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, τα μεταφορικά μέσα του παραγόμενου μεταφορικού έργου θα είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε μεταφορά. ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ A) Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει τους πολίτες για το Μεταφορικό Έργο. Μπορεί να εκτυπώνει και να διανέμει ενημερωτικό χάρτη των γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Β) Ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετήσει την κάθε είδους σήμανση των διαδρομών των λεωφορείων καθώς και τις στάσεις. Η τυχόν τοποθέτηση στεγάστρων θα γίνει με μέριμνα του Δήμου. Γ) Ο Δήμος θα παραχωρήσει χώρο στην ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. για την ασφαλή στάθμευση των μικρολεωφορείων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Σε μηνιαία αναθεώρηση υπόκειται η τιμή του καυσίμου και υπολογίζεται από τα επίσημα στοιχεία που τηρεί το Τμήμα Εμπορίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Η κατανάλωση καυσίμου ( λίτρα ανά χιλιόμετρο ) μετριέται κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του συστήματος και προσδιορίζεται άπαξ μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί η ήδη

11 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης υπάρχουσα μέτρηση από την επιτροπή αυτοψίας που συγκροτήθηκε με συμμετοχή και των δύο μερών και ήδη έχει καταγράψει σε δελτία τα αποτελέσματα του ελέγχου και των μετρήσεών της. Όλες οι άλλες παράμετροι του κόστους για την περίοδο συμφωνείται ότι έχουν τις τιμές που αναφέρονται στη μελέτη της ΚΕΔΚΕ για τις ανάγκες του προγράμματος ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 1) Η τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης ελέγχεται από 3 μελή Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από την 145 / 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη της οποίας ορίζει ο Δήμαρχος. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι ο έλεγχος και η πιστοποίηση των εκτελούμενων δρομολογίων. Σαν βοηθητικά εργαλεία για το έργο της ανωτέρω Επιτροπής θα πρέπει υποχρεωτικά κάθε όχημα να συνοδεύεται από βιβλίο κίνησης το οποίο θα κατατίθεται σε μηνιαία βάση σ αυτήν. Η τεχνική υπηρεσία θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε λειτουργία σύστημα GPS σε κάθε όχημα, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή των εκτελεσθέντων δρομολογίων. Η πιστοποίηση των εκτελεσθέντων δρομολογίων της επιτροπής παρακολούθησης σε μηναία βάση θα κατατίθεται στην τεχνική υπηρεσία. 2) το συμβατικό τίμημα του έργου θα προκύψει από τις παραπάνω μηνιαίες πιστοποιήσεις εκτέλεσης του με βάση το αντίτιμο που θα καθοριστεί για κάθε δρομολόγιο και η σχετική πιστοποίηση προς έκδοση εντολής πληρωμής θα εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία. 3) Με την απόφαση που έχει ορισθεί Επιτροπή παραλαβής μεταφορών και εργασιών του άρθρου 67 του Π. Δ. 28/80 η οποία και θα ενεργεί και την παραλαβή των εργασιών και θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 4) Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα αποστέλλονται στην Οικονομική Υπηρεσία για έκδοση εντάλματος πληρωμής. Η Τεχνική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη από πλευράς Δήμου για τη συντήρηση των στάσεων των στεγάστρων, η δε Αστυνομία για τη διευκόλυνση της κίνησής τους και απομάκρυνση των σταθμευμένων οχημάτων από τις στάσεις. 5) Στη περίπτωση που ξεκινήσει η εφαρμογή εισιτηρίου σε διαδρομές, ο έλεγχος της νόμιμης χρήσης των εισιτηρίων εντός των μικρολεωφορείων, γίνεται από τη Δημοτικό Υπάλληλο που καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου, σε μη προκαθορισμένο ωράριο. Κάθε παραβάτης (επιβάτης χωρίς εισιτήριο, μη ακυρωμένο ή παλιό) πληρώνει πρόστιμο το εικοσαπλάσιο του εισιτηρίου. ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση παράβασης ή πλημμελούς εκπλήρωσης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης αυτής, που όλοι συμφωνούνται με την παρούσα ως ουσιώδεις και σπουδαίος για την ύπαρξη και το κύρος της, καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει δικαίωμα να την καταγγείλει, σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου. Σε περίπτωση που ο ένας από τους συμβαλλόμενους υπαναχωρήσει αναίτια της σύμβασης προ του χρόνου λήξεώς της, θα υποχρεούται και αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής στον έτερο συμβαλλόμενο, κάθε οικονομικής επιβάρυνσης ή ζημίας που τυχόν προκύψει. ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Συγκοινωνιακό έργο δεν θα πραγματοποιείται κατά τις επίσημες αργίες και Κυριακές ημέρες. Ρητά πάντως συμφωνείται ότι το ΚΤΕΛ είναι υποχρεωμένο να εκτελεί και έκτακτα δρομολόγια, πέραν των όσων αναφέρονται στο άρθρο 1, καθώς και κατά τις αργίες και τις Κυριακές, αν τούτο ζητηθεί εγγράφως από τον Δήμο τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν, και τα οποία θα τιμολογούνται επιπλέον των δρομολογίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

12 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΡΘΡΟ 11ο ΡΗΤΡΕΣ Εάν τυχόν το ΚΤΕΛ δεν εκτελέσει κάποιο δρομολόγιο, λόγω βλάβης ή εξ άλλης αιτίας, (με υπαιτιότητά του), τότε με απόφαση Δημάρχου επιβάλλεται ως συμφωνημένη χρηματική ποινή το διπλάσιο του κόστους του ανεκτέλεστου δρομολογίου. ΑΡΘΡΟ 12ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Κατόπιν κοινής και συναινετικής αποφάσεως Δήμου και ΚΤΕΛ, δύνανται να επέλθουν αλλαγές στα δρομολόγια (ακόμη και Κυριακή ή αργία με ανάλογη προσαύξηση αμοιβής ανά δρομολόγιο) των υφιστάμενων γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας, χωρίς όμως αύξηση της χιλιομετρικής απόστασης της διαδρομής. Σε περίπτωση που ζητηθεί αύξηση της παροχής υπηρεσίας, ( πύκνωση δρομολογίων ), το μεν ΚΤΕΛ υποχρεούται σε εκτέλεση αυτής, ο δε Δήμος αναλαμβάνει το επιπλέον κόστος, βάσει των πιστοποιήσεων που θα συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορούν στην ερμηνεία ή την εκτέλεση της σύμβασης αυτής θα λύνονται από Επιτροπή που προβλέπει το παρόν άρθρο. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης αυτής, κάθε συμβαλλόμενος θα ορίσει εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους, για ην «Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών» γνωστοποιώντας εγγράφως προς τον άλλο Συμβαλλόμενο τα στοιχεία του (Όνομα, Ιδιότητα, Διεύθυνση, κλπ). Η επιτροπή θα έχει τέσσερα μέλη και θα αποτελείται από εκπροσώπους του δήμου και της ΚΤΕΛ ΑΕ. Ένα μέλος από την επιτροπή που θα οριστεί σύμφωνα με το υπ' αριθμ / έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τους αναπληρωτές τους και δύο μέλη με τους αναπληρωτές τους από την ΚΤΕΛ Α.Ε. Η Επιτροπή αυτή θα συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου όποτε ένας από τους δύο Συμβαλλόμενους το κρίνει σκόπιμο, ειδοποιώντας εγγράφως τον άλλο, οπότε και η Επιτροπή θα συνεδριάζει υποχρεωτικά και τα συμπεράσματά της θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για τα δύο μέρη, σε περίπτωση δε συμφωνίας, η απόφαση της θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό (90451 παρ β κλπ). Αν για οποιοδήποτε θέμα ένας από τους δύο Συμβαλλόμενους δε δεχθεί το πόρισμα της Επιτροπής, ή αν δεν καταλήξει η Επιτροπή σε ομόφωνο πόρισμα εντός δέκα (10) ημερών και δεν βρεθεί άλλη συμβιβαστική λύση, οποιοσδήποτε από τους δύο Συμβαλλόμενους μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς. Η παρούσα αφορά τη σύνταξη 4μηνης σύμβασης με σχεδόν ίδιους όρους που περιέχει η προηγούμενη. Η σύμβαση αυτή καταρτίσθηκε και θα εκτελεσθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τον νόμο και την σχετικώς υφιστάμενη νομολογία (ιδίως τους Ν. 3463/06 και Ν. 2963/01), αφενός, αφετέρου δε, με βάση τις αρχές της καλής πίστης, των ισχυόντων εν προκειμένω συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος της κάθε πλευράς, λαμβανομένου πρωταρχικά και κυριαρχικά υπόψη του κοινωνικού ρόλου που επιτελεί ο Δήμος με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που αναφυεί ο,τιδήποτε, που τυχόν δεν έχει ειδικώς προβλεφθεί δια και υπό του παρόντος. Τα παραπάνω συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε πίστωση δε αυτών συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα πρωτότυπα, δύο για κάθε συμβαλλόμενο, και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα Συμβαλλόμενα μέρη όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.

13 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Παράρτημα Α Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αθλητικό κέντρο λιμάνι- δόξα αθλητικό κέντρο Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 28,49, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές Πραγματοποιούνται 41.5 δρομολόγια/ημέρα, ενώ τα Σάββατα 26,5 δρομολόγια. ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΕ Σ Η ΜΕ ΡΕ Σ ΔΡΟ ΜΟ ΛΟΓ ΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝ ΕΣ ΣΑΒ ΒΑΤ Α ΗΜ ΕΡΕ Σ ΔΡΟ ΜΟΛ ΟΓΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΒΒΑ ΤΑ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ,5 132,5 28, ,63 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,5 788,5 4 26, , ,31 ΜΑΡΤΙΟΣ ,5 871,5 4 26, , ,96 ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,5 79,3 28,49 25,905,96 ΣΥΝΟΛΟ ,86

14 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Δόξα-Βροντάδο-Δείλι Λαλακιά Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 30,44, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές και τα Σάββατα 1 δρομολόγιο/ημέρα. ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟ ΜΟ ΛΟΓ ΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝ ΩΝ ΣΑΒΒΑ ΤΑ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,44 700,12 ΜΑΡΤΙΟΣ , ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,44 700,12 ΣΥΝΟΛΟ ,24

15 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Λαλακιά-Γήπεδο Άνω Σύρου- Δείλι Βροντάδο-Νεάπολη Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 26,17, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές και τα Σάββατα πραγματοποιούνται 6 δρομολόγια/ημέρα. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ '' ΑΓΟΡΑ - ΛΑΛΑΚΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΔΕΙΛΙ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ '' ΚΑΘΗΜΕ ΡΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤ Α ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟΜ ΟΛΟΓΙ Α ΣΥΝΟΛ Ο ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗΜ ΜΟΝΑΔ ΕΡΙΝΩΝ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΒΒΑΤ Α ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ,5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , ,46 ΜΑΡΤΙΟΣ , ,5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ,92

16 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Δόξα Βροντάδο- Καποδοστρίου-Νεάπολη-Αγορά Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 20,03, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές και τα Σάββατα πραγματοποιούνται 4 δρομολόγια/ημέρα. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ '' ΑΓΟΡΑ -ΔΟΞΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ '' ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤ Α ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟΜ ΟΛΟΓΙ Α ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡ ΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΑ ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Σ , ΦΕΒΡΟΥΑΡ ΙΟΣ , ,76 ΜΑΡΤΙΟΣ , ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,52

17 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Καμίνια-Αγορά Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 20,20, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές και τα Σάββατα 1 δρομολόγιο/ημέρα,. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ '' ΑΓΟΡΑ - ΚΑΜΙΝΙΑ - ΑΓΟΡΑ '' ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤ Α ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟΜΟ ΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝ ΜΟΝΑΔ ΩΝ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΒΒΑ ΤΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,6 ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,6 ΣΥΝΟΛΟ ,2

18 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Νεάπολη-Καμάρα-Επάνω Τέρμα-Νεάπολη-Αγορά Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 20,63, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Χειμερινά δρομολόγια: Δευτέρα, Τετάρτη και τα Σάββατα 3 δρομολόγιο/ημέρα, και Τρίτη, Πέμπτη Παρασκευή 5 δρομολόγια/ημέρα Θερινά δρομολόγια: Καθημερινές και Σάββατα 7 δρομολόγια/ημέρα ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ '' ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ- ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ '' Τρ-Π-Π ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟ ΜΟΛ ΟΓΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ Τριτ - Πεμπ- Παρ Δ-Τ- Σ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΔΡΟ ΗΜΕ ΜΟΛ Δευτ- ΜΟΝΑΔ ΡΕΣ ΟΓΙΑ Τετ-ΣΑΒ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ,77 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , ,59 ΜΑΡΤΙΟΣ , ,63 ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ,58

19 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Το συνολικό τετραμηνιαίο κόστος ανέρχεται στα: , , , , , ,58= ,32 ΜΕ ΦΠΑ 9% το κόστος ανέρχεται στα , 34. Θέτουμε ότι το συνολικό κόστος μαζί με το θα είναι ,00 διότι η παραπάνω συνολική τιμή μπορεί να αυξομειωθεί λόγω: Αλλαγής της τιμής του πετρελαίου Σε περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει την αύξηση ή τη μείωση κάποιων δρομολογίων

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Βουτσίνος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 25/5/2015 με αριθμ. 12 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 241 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 254 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 262 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 262 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 262 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 324

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 324 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 324 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάν. Βρούτσης

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάν. Βρούτσης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/12/2015 με αριθμ. 28 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 551 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 479

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 479 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 23/10/2015 με αριθμ. 25 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 479 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 289 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη σχεδίου τουριστικού πλάνου Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη σχεδίου τουριστικού πλάνου Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το έτος 2016. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/10/2015 με αριθμ. 23 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 451 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 198 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 273 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη δαπανών που προέκυψαν από εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη δαπανών που προέκυψαν από εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 330 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/8/2015 με αριθμ. 18 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 244 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 244 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 25/5/2015 με αριθμ. 12 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 244 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί της ενστάσεως 37937/8-12-2014 της ΔΕΗ επί των χρήσεων γης της Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης.

ΘΕΜΑ 3 ο : Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί της ενστάσεως 37937/8-12-2014 της ΔΕΗ επί των χρήσεων γης της Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 7/4/2015 με αριθμ. 8 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 153 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 20/11/2015 με αριθμ. 27 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 518 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 484

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 484 Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 23/10/2015 με αριθμ. 25 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 484

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 191

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 191 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 191 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 3/7/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 510

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 510 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 20/11/2015 με αριθμ. 27 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 510 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 6 7

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 6 7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό τς 7/4/2015 με αριθμ. 8 Συνεδρίασς του Δμοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολς Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 6 7 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Α. Αθανασίου και Ι. Κεράνης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Α. Αθανασίου και Ι. Κεράνης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 147 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 190 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΩΗΟ-Ε7Υ. Σελ.- 2 - της 1/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΩΗΟ-Ε7Υ. Σελ.- 2 - της 1/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 1/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (13). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ακυρώνουμε την αριθ.: 311/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Σελ.- 2 - της 391/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ.- 2 - της 391/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 391/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΗΟ-ΜΚΚ Για όλη τη διοικητική περιφέρεια του ενιαίου Δήμου και για: ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ., ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 173/2014 Λήψη απόφασης για καθορισμό επιβολής τελών ύδρευσης αναδρομικά για το έτος 2013. Παρόντες Απόντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.09/08-04-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ. μελέτης : 2/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου»

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ KΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 23/9/2015 με αριθμ. 21 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 428 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ Στ σήμερα στις...2011 οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ με Α.Φ.Μ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ

ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ Λεωφορεία - Αριθμός απαιτούμενων Λεωφορείων - Διαδρομές 1.1. Η μεταφορά του Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:034737/10-05-2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 10ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Καραβόμυλου Σάμης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. Στ. σήμερα την. του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία.. που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. "Επισκευή-συντήρηση-καθαρισμός-εξωραϊσμός Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Επισκευή-συντήρηση-καθαρισμός-εξωραϊσμός Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "Επισκευή-συντήρηση-καθαρισμός-εξωραϊσμός Εθνικού, Επαρχιακού και Δημοτικού οδικού δικτύου» Σήμερα την../../20 ημέρα.. στη Ζάκυνθο, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1. Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Στη Ζάκυνθο σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 Διενέργεια διαχειριστικού Ελέγχου στο Δήμο Ηρακλείου για τα έτη 2010-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. καλούμενη στο εξής «Εργολάβος» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. καλούμενη στο εξής «Εργολάβος» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σήμερα ημέρα οι υπογράφοντες 1) Δρ. Κ. Μαχαίρα, Διευθύντρια και νόμιμη εκπρόσωπος του Mπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου καλούμενου στο εξής «Μ.Φ.Ι.» έχοντας υπ όψιν: α) την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 3546/22-01 2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης & Δήμου Ιθάκης ( Αργοστόλι, / /2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγού οχήματος Βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996»

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγού οχήματος Βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996» Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Παραχώρηση χρήσης φορτηγού οχήματος Βάσει του άρθρου 12 του Π.Δ 242/1996» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 1638/07-02-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 31-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 16226/1-04-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα