Λόγω απουσίας της κ. Μ. Καζαντζάκη προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. Κεράνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λόγω απουσίας της κ. Μ. Καζαντζάκη προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. Κεράνης"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 115 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Συνεδρίασε σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά την από την υπ αριθ. Πρωτ. 5220/ πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Παρόντες 22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ Απόντες 5 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Μαραγκός ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση τροποποίηση σχεδίου τετράμηνης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του ΚΤΕΛ Σύρου Λόγω απουσίας της κ. Μ. Καζαντζάκη προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. Κεράνης Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.κ. Π. Μώτος, Ν. Φωτεινιάς και Κ. Στρογγύλης Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος: α) Το με ΑΠ 5271/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης Δήμου Σύρου Ερμούπολης, το οποίο έχει ως εξής:

2 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης <<Θέμα: Διευκρίνηση επί του άρθρου 2 της σύμβασης μεταξύ Δήμου Σύρου Ερμούπολης και ΚΤΕΛ. Α.Ε. για την παροχή μεταφορικού έργου Σχετ: Την υπ αριθμ. 8/2015 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης(Ω9ΝΡΩΗΟ-ΜΘΖ). Παρακαλούμε όπως προβείτε σε διευκρίνηση όσον αφορά στο άρθρο 2 του όρου της σύμβασης μεταφορικού έργου μεταξύ του ΚΤΕΛ Α.Ε. και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Το λεκτικό του κειμένου που θα προστεθεί στο άρθρο 2 της σύμβασης είναι το παρακάτω: «Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν δικαίωμα παράτασης (προαίρεσης) επί της παρούσας σύμβασης, η οποία ενεργοποιείται, με την (έγγραφη) σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 50% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης είτε: α)για ενσωμάτωση τυχόν νέων δρομολογίων, β)για την αναπροσαρμογή των αρχικών δρομολογίων μέσα στο συμβατικό χρόνο, με τη διαδικασία και τα κριτήρια, που ορίζονται στα άρθρα 1,5 και 7 της σύμβασης. γ)στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνεται επίσης και η χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ήτοι, εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενης, από την 01 Μαΐου 2015 έως και την 30 Ιουνίου Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των , (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ (9 %)13.211,00: ). Δικαίωμα προαίρεσης: χωρίς ΦΠΑ ,50 - ΦΠΑ (9 %): 6.605,50. Συνολικός προϋπολογισμός προαίρεσης με ΦΠΑ: ,00, ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης. Στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνονται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα της σύμβασης και συμφωνούνται με αυτή. Το δικαίωμα προαίρεσης, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της προς ανάθεση σύμβασης.» Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. >> β) Το σχέδιο σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου διάρκειας 4 μηνών ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ 2.-Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Γουσγουνέλης ενημέρωσε το σώμα επί του θέματος. 3.- Την πρόταση του Αντιπροέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου τετράμηνης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε., συνολικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 9%), σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, ως εισηγείται η υπηρεσία 4.- Την αριθ. 2/15 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 7 και 19 του Ν. 2963/2001, του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 65,67,69, 94 του Ν. 3852/ Τη σύμφωνη γνώμη των δημοτικών συμβούλων.

3 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου τετράμηνης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε., συνολικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 9%), σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης της απόφασης αυτής. Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

4 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΣΧΕΔΙΟ 4ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΜΑ : Παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ : α. Δήμος Σύρου - Ερμούπολης β. ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο Άρθρο 1: Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 2: Διάρκεια Σύμβασης - Έναρξη Εργασιών Άρθρο 3: Συμβατικό Τίμημα Άρθρο 4: Διαχείριση Εσόδων - Τρόπος Πληρωμής Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του ΚΤΕΛ Άρθρο 6: Υποχρεώσεις του Δήμου Άρθρο 7: Αναθεώρηση Τιμών Άρθρο 8: Εποπτεία Έργου Άρθρο 9: Καταγγελία της Σύμβασης Άρθρο 10: Εργασία τις Εορτές Αργίες Άρθρο 11: Ρήτρες Άρθρο 12: Επαύξηση Αντικειμένου Άρθρο 13: Επίλυση Διαφορών Παράρτημα Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. /

5 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα την 2014 οι υπογράφοντες: αφ ενός ο Μαραγκός Γεώργιος, Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης που έχει ΑΦΜ / Δ.Ο.Υ. Σύρου, και αφ ετέρου η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Σύρου Ανώνυμη Μεταφορική Εταιρία» που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου, οδός Κύθνου 7, με ΑΦΜ / Δ.Ο.Υ. Σύρου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Στεφάνου Λ. Μάρκου που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση βάσει του με αριθ. 42 / προσαρτώμενου Πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της συμβαλλόμενης εταιρίας, και στα πλαίσια του νόμου 2963/2001 (άρθρο 7 και άρθρο 19), συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα, τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, που θα αποκαλείται στο εξής «Δήμος», ως Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. που θα αποκαλείται στο εξής «ΚΤΕΛ», την εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στο άρθρο 1 και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας Το Έργο ή Η Συγκοινωνία, με τους παρά κάτω όρους και συμφωνίες. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος ΣΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 28/2/2010 συνεχίζει την εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας δωρεάν προς τους δημότες και κατοίκους, καταβάλλοντας την δαπάνη από ίδιους πόρους. Η σύμβαση αυτή αποτελεί νέα σύμβαση μικρής διάρκειας. Εκ προοιμίου το ΚΤΕΛ δηλώνει ότι παραχωρηθέντα λεωφορεία, κυριότητας του Δήμου, είναι κατάλληλα και άρτια για την χρήση για την οποία προορίζονται, ελέγχθηκαν δε προς τούτο από ειδικούς της επιλογής τους. ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Το Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ανάθεση από τον Δήμο στο ΚΤΕΛ της εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου για λόγους κυκλοφοριακούς αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος, με την λειτουργία συγκεκριμένων δρομολογίων διαδρομών, που θα παρέχονται δωρεάν προς τους δημότες για λόγους κοινωνικούς αλλά και σαν κίνητρο χρήσης της δημοτικής συγκοινωνίας. 2. Ο Δήμος έχει στην αποκλειστική κυριότητά του τέσσερα ( 4 ) λεωφορεία, του είδους «mini bus, τα οποία απέκτησε νομίμως, για να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των δημοτών και κατοίκων της αστικής περιοχής του Δήμου. Οι αριθμοί κυκλοφορίας των τεσσάρων ( 4 ) λεωφορείων είναι Κ.Η.Ι. 2044, Κ.Η.Ι. 2045, Κ.Η.Ι και Κ.Η.Η Τα τέσσερα ( 4 ) συγκεκριμένα λεωφορεία θα χρησιμοποιηθούν από το ΚΤΕΛ αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που περιγράφεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 3. Ο Δήμος με την παρούσα σύμβαση παραχωρεί την χρήση των τεσσάρων ( 4 ) μικρολεωφορείων που διαθέτουν κλιματισμό και σύστημα για άτομα με ειδικές ανάγκες, στην ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. για την πραγματοποίηση των δρομολογίων που αναφέρονται παρακάτω και μόνο, απαγορευμένης απολύτως της χρήσης τους για εξυπηρέτηση άλλου έργου. 4. Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται θα είναι τα ακόλουθα:

6 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: Καθημερινές Α ) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΑΝΙ ΔΟΞΑ 06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 13:00. 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00 Β ) ΔΟΞΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 13:00. 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15;15, 15:45, 16:20, 17:00, 17:40, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20. Σ ά β β α τ ο Α 1 ) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΑΝΙ ΔΟΞΑ 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 13:00. 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 16:00. Β 2 ) ΔΟΞΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 13:00. 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:45, 16:20. Γ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑ-ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ, κ.λ.π ΑΓΟΡΑ -ΔΟΞΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΔΕΙΛΙ-ΛΑΛΑΚΙΑ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΚΑΜΙΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΙΚΑ-ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΛΑΛΑΚΙΑ ΑΓΟΡΑ ΛΑΛΑΚΙΑ-ΔΕΙΛΙ -ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΛΑΛΑΚΙΑ ΑΓΟΡΑ-ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΤΝΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ Δ ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ

7 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Τα πρωινά δρομολόγια Κυριακής και Αργιών. ( 08:30 10:30 14:00 ) θα είναι καθημερινά εκτός Τα υπόλοιπα απογευματινά χειμερινά δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Τρίτη- Πέμπτη και Παρασκευή. ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ( 01/06/ /08/ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ- ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ- ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ- ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ) 1 ) Τα δρομολόγια από ΔΟΞΑ ΑΓΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και αντιστρόφως, ως και οι στάσεις των γραμμών Γ + Δ που είναι κοινές με αυτές της γραμμής ΔΟΞΑ ΑΓΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, συνεχίζονται δωρεάν για τους επιβάτες, με το σκεπτικό ότι βοηθούν στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. 5. Το ωράριο λειτουργίας του κάθε δρομολογίου από τα περιγραφόμενα στην παραπάνω παρ. 4, καθώς και οι αφετηρίες και οι στάσεις των δρομολογίων που ισχύουν μπορούν να τροποποιηθούν με ιδιαίτερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από εισήγηση της επιτροπής συγκοινωνιών, σε συνεργασία και με την συναίνεση του ΚΤΕΛ, το οποίο εφόσον δεν συμφωνεί θα πρέπει εγγράφως να δικαιολογήσει τους πρακτικούς λόγους που καθιστούν ανέφικτα τα προτεινόμενα από το Δήμο. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του αντίστοιχου με αυτήν οργάνου υπόκειται στην έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Η ισχύς της σύμβασης και η εκτέλεσή της θα αρχίσει από της υπογραφής της, για τέσσερις μήνες (Ιανουάριος- Απρίλιος 2015). Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν δικαίωμα παράτασης (προαίρεσης) επί της παρούσας σύμβασης, η οποία ενεργοποιείται, με την (έγγραφη) σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 50% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης είτε: α)για ενσωμάτωση τυχόν νέων δρομολογίων, β)για την αναπροσαρμογή των αρχικών δρομολογίων μέσα στο συμβατικό χρόνο, με τη διαδικασία και τα κριτήρια, που ορίζονται στα άρθρα 1,5 και 7 της σύμβασης. γ)στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνεται επίσης και η χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ήτοι, εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενης, από την 01 Μαΐου 2015 έως και την 30 Ιουνίου Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των , (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ (9 %)13.211,00: ). Δικαίωμα προαίρεσης: χωρίς ΦΠΑ ,50 - ΦΠΑ (9 %): 6.605,50. Συνολικός προϋπολογισμός προαίρεσης με ΦΠΑ: ,00, ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης.

8 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνονται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα της σύμβασης και συμφωνούνται με αυτή. Το δικαίωμα προαίρεσης, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της προς ανάθεση σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το συμβατικό τίμημα του έργου θα προκύπτει από την μηνιαία πιστοποίηση εκτέλεσης του από την Επιτροπή Παρακολούθησης, η σύσταση της οποίας προβλέπεται από την 145 / 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τους συντελεστές που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α, της παρούσας σύμβασης, και τα αποτελέσματα αυτοψιών που έχουν καταγραφεί σε δελτία από Επιτροπή αυτοψίας γραμμών που έχει συσταθεί. Το συνολικό τετραμηνιαίο κόστος ανέρχεται στα: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% Σε κάθε αντικατάσταση αντικατάσταση οχήματος θα τίθεται ποσοστό έκπτωσης κατά 2% από την ημέρα κυκλοφορίας του νέου οχήματος. Σημειώνουμε ότι η παραπάνω συνολική τιμή μπορεί να αυξομειωθεί λόγω: 1.Αλλαγής της τιμής του πετρελαίου 2.Σε περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει την αύξηση ή τη μείωση κάποιων δρομολογίων Με κάθε μηνιαία πιστοποίηση εκτέλεσης του έργου θα κοστολογείται η αξία που πρέπει να καταβληθεί, και η οποία θα αποτελεί άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στις παρακάτω επί μέρους δαπάνες: Α) Το κόστος των οδηγών (περιλαμβάνονται αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, κ.λ.π.). Β) Το κόστος των οχημάτων. Δεν περιλαμβάνεται η απόσβεση του οχήματος και κάθε άλλου εξοπλισμού των λεωφορείων αφού ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου και παραχωρούνται κατά χρήση στο ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας, παρά μόνο τα ασφάλιστρα και τα τέλη κυκλοφορίας. Γ) Το λειτουργικό κόστος κίνησης των αυτοκινήτων, το οποίο υπολογίζεται ως το γινόμενο των εκτελεσθέντων πραγματικών χιλιομέτρων στις γραμμές (για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) επί το χιλιομετρικό κόστος. Δ) Λοιπές πάγιες δαπάνες διοίκησης και διαχείρισης, (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και το εύλογο κέρδος του ΚΤΕΛ, όπως όλα αυτά προσδιορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου ). ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι πληρωμές των εργασιών που εκτελεί το ΚΤΕΛ θα γίνονται βάση των μηνιαίων πιστοποιήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την έκδοση ισόποσου Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Το ΚΤΕΛ στις αρχές κάθε μήνα θα υποβάλει στο Δήμο τα απαιτούμενα και καθοριζόμενα από τον Δήμο δικαιολογητικά, για το Μεταφορικό Έργο που εκτελέσθηκε τον προηγούμενο μήνα, το οποίο και θα πληρώνεται. Τα παραπάνω θα ελέγχονται περαιτέρω από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκδίδεται από τον Δήμο Εντολή Πληρωμής του ΚΤΕΛ, το αργότερο σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία εργάσιμη του μήνα που τιμολογείται το έργο ο Δήμος θα εξοφλεί το τιμολόγιο. Το αντίτιμο από τη διενέργεια παροχής υπηρεσιών διαφήμισης στα λεωφορεία κυριότητας του Δήμου, σε φυλλάδια οδηγιών κλπ, αποτελεί έσοδο του Δήμου, καταβαλλομένου επιπλέον και του αναλογούντος τέλους διαφήμισης. Για κάθε αναρτώμενη επί των μικρολεωφορείων διαφήμιση, ο Δήμος οφείλει αμελλητί να ενημερώνει το ΚΤΕΛ, κοινοποιώντας του τη σχετική σύμβαση διαφήμισης. Μετά την καθαίρεση εγγράφων επί των μικρολεωφορείων τυχόν διαφημίσεων, ο Δήμος είναι

9 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης υποχρεωμένος για την επιμέλεια καθαριότητας του χώρου που χρησίμευσε προς διαφήμιση, ώστε να ανταποκρίνεται απολύτως στην πρότερη εμφάνιση καθαριότητας αισθητικής των μικρολεωφορείων, πράγμα που θα γίνεται εξόδοις του διαφημισθέντος. Κατά τα στην ειδική σύμβαση του προβλεπόμενου να ενημερώνετε το ΚΤΕΛ για την αποκόλληση τυχόν διαφήμισης και για την λήξη αυτής. Η αποκόλληση θα γίνεται από το συνεργείο που την τοποθέτησε, στο χώρο στάθμευσης, παρουσία Δημοτικού Υπαλλήλου. ΑΡΘΡΟ 5ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΕΛ Α) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να παρέχει το έργο με δικό του ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των άρθρων 14 επ.ν.2963/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με το προσωπικό αυτό ο Δήμος δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση, δεν θα φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του και το ΚΤΕΛ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την πληρωμή του, για την πληρωμή των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών του, και κάθε άλλου είδους υποχρέωση που μπορεί να έχει ένας εργολάβος απέναντι στο προσωπικό του. Β) Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του ή του προσωπικού του, οποιουδήποτε από τους ισχύοντες νόμους και κανόνες, το ΚΤΕΛ θα φέρει αποκλειστικά την ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη, για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτους. Γ) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να φροντίζει ώστε τόσο το προσωπικό όσο και τα χρησιμοποιούμενα λεωφορεία να είναι εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες άδειες, ασφαλίσεις και ο,τιδήποτε άλλο χρειάζεται για την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός από το ΚΤΕΟ. Δ) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να φροντίζει ώστε τα λεωφορεία να είναι πάντοτε καθαρά και το προσωπικό να φέρεται ευγενικά προς το επιβατικό κοινό. Ε) Με τους συντελεστές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α και την τιμή που προσδιορίζεται βάση αυτών καθώς και των αυτοψιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το ΚΤΕΛ καλύπτει πλήρως και απροφασίστως την λειτουργία των τεσσάρων μικρολεωφορείων στα αναφερόμενα δρομολόγια, δηλαδή: 1. Καύσιμα και λιπαντικά, 2. Ασφάλειες επιβαινόντων και προς τρίτους, 3. Ασφάλεια των μικρολεωφορείων υπέρ του Δήμου στην πραγματική τιμή αυτών, 4. Ανταλλακτικά και εξαρτήματα, (αναλώσιμα ανταλλακτικά και εξαρτήματα συντήρησης δηλαδή ενδεικτικά: λάδια, γράσσο, βαβλβολίνες, υγρά ψυγείου, φίλτρα αέρα λαδιού πετρελαίου, ελαστικά τροχών, φερμουίτ φρένων, κολάρα νερού, ιμάντες- φούσκες αναρτήσεων, λάμπες, μπαταρίες, συντήρηση μίζας, δυναμό, μαρκούτσια αέρος- πετρελαίου, ακρόμπαρα, μηχανισμοί αέρος θυρών, χειρολαβές) 5. Συντήρηση, καθαριότητα και ασφάλεια των λεωφορείων υπό την εποπτεία του Δήμου ως και κάθε φθορά τους 6. Καταβολή των τελών κυκλοφορίας των λεωφορείων, 7. Μισθοδοσία και ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και ταμεία όλων των εργαζομένων σε αυτά, του Δήμου δυναμένου και δικαιουμένου να ελέγχει τις καταστάσεις Ι.Κ.Α. και πληρωμές αυτού. Ανεξαρτήτως της πληρωμής του ΚΤΕΛ ο Δήμος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση για τις δαπάνες που αφορούν τις υποχρεώσεις του ΚΤΕΛ. ΣΤ) Το ΚΤΕΛ οφείλει να φροντίζει τα μικρολεωφορεία ούτως ώστε να είναι πάντοτε κατάλληλα για λειτουργία, έχοντας ακέραιη την ευθύνη για την άριστη κατάσταση τους, συντελώντας έτσι, εκτός των άλλων και στην μείωση των

10 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την χρήση τους (Ν. 2963/01 άρθρο 15). Κάθε ζημιά από κακή χρήση ή κακή οδήγηση αλλά έστω και εκ τυχαίου γεγονότος, βαρύνει εξ ολοκλήρου την ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε., η οποία είναι υπεύθυνη έναντι και του Δήμου, ως και αυτοτελώς το προσωπικό αυτής, (πλην της ευθύνης της ιδίας ως νομικού προσώπου), σαφώς δε το χρησιμοποιούμενο προσωπικό οφείλει να έχει τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα (Ν. 2963/01 αρθ. 14) και όπως ο εκάστοτε νόμος σχετικώς ισχύει και προβλέπει, τούτου ελεγχομένου και με ευθύνη του ΚΤΕΛ. Επίσης η ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. και τα όργανα και υπάλληλοί της είναι οι μόνοι και αποκλειστικοί υπεύθυνοι έναντι τρίτων, ποινικώς, αστικώς, διοικητικώς ως και οπωσδήποτε άλλως, ενώπιον Δικαστηρίων, Υπηρεσιών, Αρχών κ.ο.κ. Ζ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ένα μικρολεωφορείο του Δήμου, τυχόν δεν θα μπορεί να εκτελέσει δρομολόγιο, αυτό θα εκτελείται από λεωφορείο του ΚΤΕΛ, άνευ ετέρας αμοιβής ή ευθύνης του Δήμου, και χωρίς άλλη διατύπωση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (μέγιστος χρόνος 30 λεπτά). Η) Η δωρεάν μεταφορά καθώς και τα δρομολόγια των μικρολεωφορείων θα εμφαίνονται αναρτημένα εντός αυτών, σε πινακίδες του Δήμου, καθώς και στις στάσεις και στα διάφορα φυλλάδια του Δήμου. Θ) Εάν κατά τον έλεγχο αλκοτέστ, υπάρξει οιαδήποτε παράβαση υπό οδηγού, τούτο, πέραν των διαφόρων κυρώσεων, επιφέρει άμεση απόλυση του οδηγού, αζημίως για τον Δήμο, με την ευθύνη της ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. και την άμεση λειτουργία του λεωφορείου, υπό ετέρου οδηγού ευρεθησομένου με ενέργειες και αποκλειστική ευθύνη του ΚΤΕΛ. Ι) Το ΚΤΕΛ οφείλει να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για την ομαλή λειτουργία του συστήματος τηλεματικής της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Κ) Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων, κρύο ή ζέστη, το ΚΤΕΛ οφείλει να λειτουργεί τον κλιματισμό των μικρολεωφορείων ώστε η συνθήκες στο εσωτερικό τους να είναι οι βέλτιστες. (η εσωτερική θερμοκρασία να είναι από βαθμούς) Λ) Δράση οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών Στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης δράσης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, τα μεταφορικά μέσα του παραγόμενου μεταφορικού έργου θα είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε μεταφορά. ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ A) Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει τους πολίτες για το Μεταφορικό Έργο. Μπορεί να εκτυπώνει και να διανέμει ενημερωτικό χάρτη των γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Β) Ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετήσει την κάθε είδους σήμανση των διαδρομών των λεωφορείων καθώς και τις στάσεις. Η τυχόν τοποθέτηση στεγάστρων θα γίνει με μέριμνα του Δήμου. Γ) Ο Δήμος θα παραχωρήσει χώρο στην ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. για την ασφαλή στάθμευση των μικρολεωφορείων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Σε μηνιαία αναθεώρηση υπόκειται η τιμή του καυσίμου και υπολογίζεται από τα επίσημα στοιχεία που τηρεί το Τμήμα Εμπορίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Η κατανάλωση καυσίμου ( λίτρα ανά χιλιόμετρο ) μετριέται κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του συστήματος και προσδιορίζεται άπαξ μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί η ήδη

11 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης υπάρχουσα μέτρηση από την επιτροπή αυτοψίας που συγκροτήθηκε με συμμετοχή και των δύο μερών και ήδη έχει καταγράψει σε δελτία τα αποτελέσματα του ελέγχου και των μετρήσεών της. Όλες οι άλλες παράμετροι του κόστους για την περίοδο συμφωνείται ότι έχουν τις τιμές που αναφέρονται στη μελέτη της ΚΕΔΚΕ για τις ανάγκες του προγράμματος ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 1) Η τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης ελέγχεται από 3 μελή Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από την 145 / 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη της οποίας ορίζει ο Δήμαρχος. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι ο έλεγχος και η πιστοποίηση των εκτελούμενων δρομολογίων. Σαν βοηθητικά εργαλεία για το έργο της ανωτέρω Επιτροπής θα πρέπει υποχρεωτικά κάθε όχημα να συνοδεύεται από βιβλίο κίνησης το οποίο θα κατατίθεται σε μηνιαία βάση σ αυτήν. Η τεχνική υπηρεσία θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε λειτουργία σύστημα GPS σε κάθε όχημα, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή των εκτελεσθέντων δρομολογίων. Η πιστοποίηση των εκτελεσθέντων δρομολογίων της επιτροπής παρακολούθησης σε μηναία βάση θα κατατίθεται στην τεχνική υπηρεσία. 2) το συμβατικό τίμημα του έργου θα προκύψει από τις παραπάνω μηνιαίες πιστοποιήσεις εκτέλεσης του με βάση το αντίτιμο που θα καθοριστεί για κάθε δρομολόγιο και η σχετική πιστοποίηση προς έκδοση εντολής πληρωμής θα εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία. 3) Με την απόφαση που έχει ορισθεί Επιτροπή παραλαβής μεταφορών και εργασιών του άρθρου 67 του Π. Δ. 28/80 η οποία και θα ενεργεί και την παραλαβή των εργασιών και θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 4) Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα αποστέλλονται στην Οικονομική Υπηρεσία για έκδοση εντάλματος πληρωμής. Η Τεχνική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη από πλευράς Δήμου για τη συντήρηση των στάσεων των στεγάστρων, η δε Αστυνομία για τη διευκόλυνση της κίνησής τους και απομάκρυνση των σταθμευμένων οχημάτων από τις στάσεις. 5) Στη περίπτωση που ξεκινήσει η εφαρμογή εισιτηρίου σε διαδρομές, ο έλεγχος της νόμιμης χρήσης των εισιτηρίων εντός των μικρολεωφορείων, γίνεται από τη Δημοτικό Υπάλληλο που καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου, σε μη προκαθορισμένο ωράριο. Κάθε παραβάτης (επιβάτης χωρίς εισιτήριο, μη ακυρωμένο ή παλιό) πληρώνει πρόστιμο το εικοσαπλάσιο του εισιτηρίου. ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση παράβασης ή πλημμελούς εκπλήρωσης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης αυτής, που όλοι συμφωνούνται με την παρούσα ως ουσιώδεις και σπουδαίος για την ύπαρξη και το κύρος της, καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει δικαίωμα να την καταγγείλει, σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου. Σε περίπτωση που ο ένας από τους συμβαλλόμενους υπαναχωρήσει αναίτια της σύμβασης προ του χρόνου λήξεώς της, θα υποχρεούται και αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής στον έτερο συμβαλλόμενο, κάθε οικονομικής επιβάρυνσης ή ζημίας που τυχόν προκύψει. ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Συγκοινωνιακό έργο δεν θα πραγματοποιείται κατά τις επίσημες αργίες και Κυριακές ημέρες. Ρητά πάντως συμφωνείται ότι το ΚΤΕΛ είναι υποχρεωμένο να εκτελεί και έκτακτα δρομολόγια, πέραν των όσων αναφέρονται στο άρθρο 1, καθώς και κατά τις αργίες και τις Κυριακές, αν τούτο ζητηθεί εγγράφως από τον Δήμο τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν, και τα οποία θα τιμολογούνται επιπλέον των δρομολογίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

12 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΡΘΡΟ 11ο ΡΗΤΡΕΣ Εάν τυχόν το ΚΤΕΛ δεν εκτελέσει κάποιο δρομολόγιο, λόγω βλάβης ή εξ άλλης αιτίας, (με υπαιτιότητά του), τότε με απόφαση Δημάρχου επιβάλλεται ως συμφωνημένη χρηματική ποινή το διπλάσιο του κόστους του ανεκτέλεστου δρομολογίου. ΑΡΘΡΟ 12ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Κατόπιν κοινής και συναινετικής αποφάσεως Δήμου και ΚΤΕΛ, δύνανται να επέλθουν αλλαγές στα δρομολόγια (ακόμη και Κυριακή ή αργία με ανάλογη προσαύξηση αμοιβής ανά δρομολόγιο) των υφιστάμενων γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας, χωρίς όμως αύξηση της χιλιομετρικής απόστασης της διαδρομής. Σε περίπτωση που ζητηθεί αύξηση της παροχής υπηρεσίας, ( πύκνωση δρομολογίων ), το μεν ΚΤΕΛ υποχρεούται σε εκτέλεση αυτής, ο δε Δήμος αναλαμβάνει το επιπλέον κόστος, βάσει των πιστοποιήσεων που θα συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορούν στην ερμηνεία ή την εκτέλεση της σύμβασης αυτής θα λύνονται από Επιτροπή που προβλέπει το παρόν άρθρο. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης αυτής, κάθε συμβαλλόμενος θα ορίσει εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους, για ην «Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών» γνωστοποιώντας εγγράφως προς τον άλλο Συμβαλλόμενο τα στοιχεία του (Όνομα, Ιδιότητα, Διεύθυνση, κλπ). Η επιτροπή θα έχει τέσσερα μέλη και θα αποτελείται από εκπροσώπους του δήμου και της ΚΤΕΛ ΑΕ. Ένα μέλος από την επιτροπή που θα οριστεί σύμφωνα με το υπ' αριθμ / έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τους αναπληρωτές τους και δύο μέλη με τους αναπληρωτές τους από την ΚΤΕΛ Α.Ε. Η Επιτροπή αυτή θα συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου όποτε ένας από τους δύο Συμβαλλόμενους το κρίνει σκόπιμο, ειδοποιώντας εγγράφως τον άλλο, οπότε και η Επιτροπή θα συνεδριάζει υποχρεωτικά και τα συμπεράσματά της θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για τα δύο μέρη, σε περίπτωση δε συμφωνίας, η απόφαση της θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό (90451 παρ β κλπ). Αν για οποιοδήποτε θέμα ένας από τους δύο Συμβαλλόμενους δε δεχθεί το πόρισμα της Επιτροπής, ή αν δεν καταλήξει η Επιτροπή σε ομόφωνο πόρισμα εντός δέκα (10) ημερών και δεν βρεθεί άλλη συμβιβαστική λύση, οποιοσδήποτε από τους δύο Συμβαλλόμενους μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς. Η παρούσα αφορά τη σύνταξη 4μηνης σύμβασης με σχεδόν ίδιους όρους που περιέχει η προηγούμενη. Η σύμβαση αυτή καταρτίσθηκε και θα εκτελεσθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τον νόμο και την σχετικώς υφιστάμενη νομολογία (ιδίως τους Ν. 3463/06 και Ν. 2963/01), αφενός, αφετέρου δε, με βάση τις αρχές της καλής πίστης, των ισχυόντων εν προκειμένω συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος της κάθε πλευράς, λαμβανομένου πρωταρχικά και κυριαρχικά υπόψη του κοινωνικού ρόλου που επιτελεί ο Δήμος με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που αναφυεί ο,τιδήποτε, που τυχόν δεν έχει ειδικώς προβλεφθεί δια και υπό του παρόντος. Τα παραπάνω συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε πίστωση δε αυτών συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα πρωτότυπα, δύο για κάθε συμβαλλόμενο, και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα Συμβαλλόμενα μέρη όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.

13 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Παράρτημα Α Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αθλητικό κέντρο λιμάνι- δόξα αθλητικό κέντρο Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 28,49, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές Πραγματοποιούνται 41.5 δρομολόγια/ημέρα, ενώ τα Σάββατα 26,5 δρομολόγια. ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΕ Σ Η ΜΕ ΡΕ Σ ΔΡΟ ΜΟ ΛΟΓ ΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝ ΕΣ ΣΑΒ ΒΑΤ Α ΗΜ ΕΡΕ Σ ΔΡΟ ΜΟΛ ΟΓΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΒΒΑ ΤΑ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ,5 132,5 28, ,63 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,5 788,5 4 26, , ,31 ΜΑΡΤΙΟΣ ,5 871,5 4 26, , ,96 ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,5 79,3 28,49 25,905,96 ΣΥΝΟΛΟ ,86

14 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Δόξα-Βροντάδο-Δείλι Λαλακιά Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 30,44, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές και τα Σάββατα 1 δρομολόγιο/ημέρα. ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟ ΜΟ ΛΟΓ ΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝ ΩΝ ΣΑΒΒΑ ΤΑ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,44 700,12 ΜΑΡΤΙΟΣ , ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,44 700,12 ΣΥΝΟΛΟ ,24

15 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Λαλακιά-Γήπεδο Άνω Σύρου- Δείλι Βροντάδο-Νεάπολη Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 26,17, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές και τα Σάββατα πραγματοποιούνται 6 δρομολόγια/ημέρα. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ '' ΑΓΟΡΑ - ΛΑΛΑΚΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΔΕΙΛΙ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ '' ΚΑΘΗΜΕ ΡΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤ Α ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟΜ ΟΛΟΓΙ Α ΣΥΝΟΛ Ο ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗΜ ΜΟΝΑΔ ΕΡΙΝΩΝ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΒΒΑΤ Α ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ,5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , ,46 ΜΑΡΤΙΟΣ , ,5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ,92

16 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Δόξα Βροντάδο- Καποδοστρίου-Νεάπολη-Αγορά Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 20,03, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές και τα Σάββατα πραγματοποιούνται 4 δρομολόγια/ημέρα. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ '' ΑΓΟΡΑ -ΔΟΞΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ '' ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤ Α ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟΜ ΟΛΟΓΙ Α ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡ ΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΑ ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Σ , ΦΕΒΡΟΥΑΡ ΙΟΣ , ,76 ΜΑΡΤΙΟΣ , ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,52

17 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Καμίνια-Αγορά Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 20,20, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές και τα Σάββατα 1 δρομολόγιο/ημέρα,. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ '' ΑΓΟΡΑ - ΚΑΜΙΝΙΑ - ΑΓΟΡΑ '' ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤ Α ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟΜΟ ΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝ ΜΟΝΑΔ ΩΝ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΒΒΑ ΤΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,6 ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,6 ΣΥΝΟΛΟ ,2

18 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Νεάπολη-Καμάρα-Επάνω Τέρμα-Νεάπολη-Αγορά Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 20,63, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Χειμερινά δρομολόγια: Δευτέρα, Τετάρτη και τα Σάββατα 3 δρομολόγιο/ημέρα, και Τρίτη, Πέμπτη Παρασκευή 5 δρομολόγια/ημέρα Θερινά δρομολόγια: Καθημερινές και Σάββατα 7 δρομολόγια/ημέρα ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ '' ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ- ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ '' Τρ-Π-Π ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟ ΜΟΛ ΟΓΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ Τριτ - Πεμπ- Παρ Δ-Τ- Σ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΔΡΟ ΗΜΕ ΜΟΛ Δευτ- ΜΟΝΑΔ ΡΕΣ ΟΓΙΑ Τετ-ΣΑΒ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ,77 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , ,59 ΜΑΡΤΙΟΣ , ,63 ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ,58

19 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Το συνολικό τετραμηνιαίο κόστος ανέρχεται στα: , , , , , ,58= ,32 ΜΕ ΦΠΑ 9% το κόστος ανέρχεται στα , 34. Θέτουμε ότι το συνολικό κόστος μαζί με το θα είναι ,00 διότι η παραπάνω συνολική τιμή μπορεί να αυξομειωθεί λόγω: Αλλαγής της τιμής του πετρελαίου Σε περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει την αύξηση ή τη μείωση κάποιων δρομολογίων

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 254 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 273 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 198 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/8/2015 με αριθμ. 18 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Α. Αθανασίου και Ι. Κεράνης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Α. Αθανασίου και Ι. Κεράνης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 147 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 190 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25-6-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13105 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ. μελέτης : 2/2011 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης & Δήμου Ιθάκης ( Αργοστόλι, / /2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 249

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ

ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ Λεωφορεία - Αριθμός απαιτούμενων Λεωφορείων - Διαδρομές 1.1. Η μεταφορά του Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 06/02/2015 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 12.330,00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη, 31-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθμ. πρωτ. 16226/1-04-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 3546/22-01 2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.): ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 31/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 592.019,35 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002598563 2015-02-25

15PROC002598563 2015-02-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΠΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 87/24-2-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παροχή υπηρεσιών μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) ΘΕΜΑ: Έγκριση των τευχών της μελέτης 26/2015 ΤΥ και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 578-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 16.000,00

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 16.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΔΑΜ:14SYMV002175003 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 16.000,00 Στην Λάρισα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 16 - Αρ. Πρωτ.: 20/02/2013 Ημερομηνία: 367 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. 1.1. Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων - ΑΘΗΝΑ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την 5/4/2011 μεταξύ: Aφενός: Του Αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ- Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα