Λόγω απουσίας της κ. Μ. Καζαντζάκη προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. Κεράνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λόγω απουσίας της κ. Μ. Καζαντζάκη προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. Κεράνης"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 115 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Συνεδρίασε σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά την από την υπ αριθ. Πρωτ. 5220/ πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Παρόντες 22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ Απόντες 5 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Μαραγκός ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση τροποποίηση σχεδίου τετράμηνης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του ΚΤΕΛ Σύρου Λόγω απουσίας της κ. Μ. Καζαντζάκη προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. Κεράνης Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.κ. Π. Μώτος, Ν. Φωτεινιάς και Κ. Στρογγύλης Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος: α) Το με ΑΠ 5271/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης Δήμου Σύρου Ερμούπολης, το οποίο έχει ως εξής:

2 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης <<Θέμα: Διευκρίνηση επί του άρθρου 2 της σύμβασης μεταξύ Δήμου Σύρου Ερμούπολης και ΚΤΕΛ. Α.Ε. για την παροχή μεταφορικού έργου Σχετ: Την υπ αριθμ. 8/2015 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης(Ω9ΝΡΩΗΟ-ΜΘΖ). Παρακαλούμε όπως προβείτε σε διευκρίνηση όσον αφορά στο άρθρο 2 του όρου της σύμβασης μεταφορικού έργου μεταξύ του ΚΤΕΛ Α.Ε. και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Το λεκτικό του κειμένου που θα προστεθεί στο άρθρο 2 της σύμβασης είναι το παρακάτω: «Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν δικαίωμα παράτασης (προαίρεσης) επί της παρούσας σύμβασης, η οποία ενεργοποιείται, με την (έγγραφη) σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 50% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης είτε: α)για ενσωμάτωση τυχόν νέων δρομολογίων, β)για την αναπροσαρμογή των αρχικών δρομολογίων μέσα στο συμβατικό χρόνο, με τη διαδικασία και τα κριτήρια, που ορίζονται στα άρθρα 1,5 και 7 της σύμβασης. γ)στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνεται επίσης και η χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ήτοι, εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενης, από την 01 Μαΐου 2015 έως και την 30 Ιουνίου Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των , (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ (9 %)13.211,00: ). Δικαίωμα προαίρεσης: χωρίς ΦΠΑ ,50 - ΦΠΑ (9 %): 6.605,50. Συνολικός προϋπολογισμός προαίρεσης με ΦΠΑ: ,00, ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης. Στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνονται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα της σύμβασης και συμφωνούνται με αυτή. Το δικαίωμα προαίρεσης, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της προς ανάθεση σύμβασης.» Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. >> β) Το σχέδιο σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου διάρκειας 4 μηνών ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ 2.-Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Γουσγουνέλης ενημέρωσε το σώμα επί του θέματος. 3.- Την πρόταση του Αντιπροέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου τετράμηνης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε., συνολικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 9%), σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, ως εισηγείται η υπηρεσία 4.- Την αριθ. 2/15 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 7 και 19 του Ν. 2963/2001, του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 65,67,69, 94 του Ν. 3852/ Τη σύμφωνη γνώμη των δημοτικών συμβούλων.

3 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου τετράμηνης σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε., συνολικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 9%), σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης της απόφασης αυτής. Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

4 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΣΧΕΔΙΟ 4ΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΜΑ : Παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ : α. Δήμος Σύρου - Ερμούπολης β. ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο Άρθρο 1: Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 2: Διάρκεια Σύμβασης - Έναρξη Εργασιών Άρθρο 3: Συμβατικό Τίμημα Άρθρο 4: Διαχείριση Εσόδων - Τρόπος Πληρωμής Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του ΚΤΕΛ Άρθρο 6: Υποχρεώσεις του Δήμου Άρθρο 7: Αναθεώρηση Τιμών Άρθρο 8: Εποπτεία Έργου Άρθρο 9: Καταγγελία της Σύμβασης Άρθρο 10: Εργασία τις Εορτές Αργίες Άρθρο 11: Ρήτρες Άρθρο 12: Επαύξηση Αντικειμένου Άρθρο 13: Επίλυση Διαφορών Παράρτημα Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. /

5 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα την 2014 οι υπογράφοντες: αφ ενός ο Μαραγκός Γεώργιος, Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης που έχει ΑΦΜ / Δ.Ο.Υ. Σύρου, και αφ ετέρου η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Σύρου Ανώνυμη Μεταφορική Εταιρία» που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου, οδός Κύθνου 7, με ΑΦΜ / Δ.Ο.Υ. Σύρου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Στεφάνου Λ. Μάρκου που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση βάσει του με αριθ. 42 / προσαρτώμενου Πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της συμβαλλόμενης εταιρίας, και στα πλαίσια του νόμου 2963/2001 (άρθρο 7 και άρθρο 19), συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα, τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, που θα αποκαλείται στο εξής «Δήμος», ως Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. που θα αποκαλείται στο εξής «ΚΤΕΛ», την εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στο άρθρο 1 και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας Το Έργο ή Η Συγκοινωνία, με τους παρά κάτω όρους και συμφωνίες. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος ΣΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 28/2/2010 συνεχίζει την εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας δωρεάν προς τους δημότες και κατοίκους, καταβάλλοντας την δαπάνη από ίδιους πόρους. Η σύμβαση αυτή αποτελεί νέα σύμβαση μικρής διάρκειας. Εκ προοιμίου το ΚΤΕΛ δηλώνει ότι παραχωρηθέντα λεωφορεία, κυριότητας του Δήμου, είναι κατάλληλα και άρτια για την χρήση για την οποία προορίζονται, ελέγχθηκαν δε προς τούτο από ειδικούς της επιλογής τους. ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Το Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Ανάθεση από τον Δήμο στο ΚΤΕΛ της εκτέλεσης Συγκοινωνιακού Έργου για λόγους κυκλοφοριακούς αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος, με την λειτουργία συγκεκριμένων δρομολογίων διαδρομών, που θα παρέχονται δωρεάν προς τους δημότες για λόγους κοινωνικούς αλλά και σαν κίνητρο χρήσης της δημοτικής συγκοινωνίας. 2. Ο Δήμος έχει στην αποκλειστική κυριότητά του τέσσερα ( 4 ) λεωφορεία, του είδους «mini bus, τα οποία απέκτησε νομίμως, για να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των δημοτών και κατοίκων της αστικής περιοχής του Δήμου. Οι αριθμοί κυκλοφορίας των τεσσάρων ( 4 ) λεωφορείων είναι Κ.Η.Ι. 2044, Κ.Η.Ι. 2045, Κ.Η.Ι και Κ.Η.Η Τα τέσσερα ( 4 ) συγκεκριμένα λεωφορεία θα χρησιμοποιηθούν από το ΚΤΕΛ αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που περιγράφεται στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 3. Ο Δήμος με την παρούσα σύμβαση παραχωρεί την χρήση των τεσσάρων ( 4 ) μικρολεωφορείων που διαθέτουν κλιματισμό και σύστημα για άτομα με ειδικές ανάγκες, στην ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. για την πραγματοποίηση των δρομολογίων που αναφέρονται παρακάτω και μόνο, απαγορευμένης απολύτως της χρήσης τους για εξυπηρέτηση άλλου έργου. 4. Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται θα είναι τα ακόλουθα:

6 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: Καθημερινές Α ) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΑΝΙ ΔΟΞΑ 06:30, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 13:00. 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00 Β ) ΔΟΞΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 13:00. 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15;15, 15:45, 16:20, 17:00, 17:40, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:20, 21:00, 21:40, 22:20. Σ ά β β α τ ο Α 1 ) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΜΑΝΙ ΔΟΞΑ 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 13:00. 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:30, 16:00. Β 2 ) ΔΟΞΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40 13:00. 13:20, 13:40, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:45, 16:20. Γ ) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑ-ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ, κ.λ.π ΑΓΟΡΑ -ΔΟΞΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΔΕΙΛΙ-ΛΑΛΑΚΙΑ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΚΑΜΙΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΙΚΑ-ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΛΑΛΑΚΙΑ ΑΓΟΡΑ ΛΑΛΑΚΙΑ-ΔΕΙΛΙ -ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΛΑΛΑΚΙΑ ΑΓΟΡΑ-ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΛΑΛΑΚΙΑ-ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ-ΔΕΙΛΙ-ΒΡΟΤΝΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΟΡΑ-ΔΟΞΑ-ΒΡΟΝΤΑΔΟ-ΝΕΑΠΟΛΗ Δ ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ

7 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Τα πρωινά δρομολόγια Κυριακής και Αργιών. ( 08:30 10:30 14:00 ) θα είναι καθημερινά εκτός Τα υπόλοιπα απογευματινά χειμερινά δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Τρίτη- Πέμπτη και Παρασκευή. ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ( 01/06/ /08/ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ- ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ- ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ- ΚΑΜΑΡΑ - ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ) 1 ) Τα δρομολόγια από ΔΟΞΑ ΑΓΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και αντιστρόφως, ως και οι στάσεις των γραμμών Γ + Δ που είναι κοινές με αυτές της γραμμής ΔΟΞΑ ΑΓΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, συνεχίζονται δωρεάν για τους επιβάτες, με το σκεπτικό ότι βοηθούν στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. 5. Το ωράριο λειτουργίας του κάθε δρομολογίου από τα περιγραφόμενα στην παραπάνω παρ. 4, καθώς και οι αφετηρίες και οι στάσεις των δρομολογίων που ισχύουν μπορούν να τροποποιηθούν με ιδιαίτερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από εισήγηση της επιτροπής συγκοινωνιών, σε συνεργασία και με την συναίνεση του ΚΤΕΛ, το οποίο εφόσον δεν συμφωνεί θα πρέπει εγγράφως να δικαιολογήσει τους πρακτικούς λόγους που καθιστούν ανέφικτα τα προτεινόμενα από το Δήμο. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του αντίστοιχου με αυτήν οργάνου υπόκειται στην έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Η ισχύς της σύμβασης και η εκτέλεσή της θα αρχίσει από της υπογραφής της, για τέσσερις μήνες (Ιανουάριος- Απρίλιος 2015). Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν δικαίωμα παράτασης (προαίρεσης) επί της παρούσας σύμβασης, η οποία ενεργοποιείται, με την (έγγραφη) σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, κατόπιν έκδοσης σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 50% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης είτε: α)για ενσωμάτωση τυχόν νέων δρομολογίων, β)για την αναπροσαρμογή των αρχικών δρομολογίων μέσα στο συμβατικό χρόνο, με τη διαδικασία και τα κριτήρια, που ορίζονται στα άρθρα 1,5 και 7 της σύμβασης. γ)στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνεται επίσης και η χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ήτοι, εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενης, από την 01 Μαΐου 2015 έως και την 30 Ιουνίου Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των , (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ (9 %)13.211,00: ). Δικαίωμα προαίρεσης: χωρίς ΦΠΑ ,50 - ΦΠΑ (9 %): 6.605,50. Συνολικός προϋπολογισμός προαίρεσης με ΦΠΑ: ,00, ποσοστό 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης.

8 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνονται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα της σύμβασης και συμφωνούνται με αυτή. Το δικαίωμα προαίρεσης, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της προς ανάθεση σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το συμβατικό τίμημα του έργου θα προκύπτει από την μηνιαία πιστοποίηση εκτέλεσης του από την Επιτροπή Παρακολούθησης, η σύσταση της οποίας προβλέπεται από την 145 / 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τους συντελεστές που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α, της παρούσας σύμβασης, και τα αποτελέσματα αυτοψιών που έχουν καταγραφεί σε δελτία από Επιτροπή αυτοψίας γραμμών που έχει συσταθεί. Το συνολικό τετραμηνιαίο κόστος ανέρχεται στα: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% Σε κάθε αντικατάσταση αντικατάσταση οχήματος θα τίθεται ποσοστό έκπτωσης κατά 2% από την ημέρα κυκλοφορίας του νέου οχήματος. Σημειώνουμε ότι η παραπάνω συνολική τιμή μπορεί να αυξομειωθεί λόγω: 1.Αλλαγής της τιμής του πετρελαίου 2.Σε περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει την αύξηση ή τη μείωση κάποιων δρομολογίων Με κάθε μηνιαία πιστοποίηση εκτέλεσης του έργου θα κοστολογείται η αξία που πρέπει να καταβληθεί, και η οποία θα αποτελεί άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στις παρακάτω επί μέρους δαπάνες: Α) Το κόστος των οδηγών (περιλαμβάνονται αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, κ.λ.π.). Β) Το κόστος των οχημάτων. Δεν περιλαμβάνεται η απόσβεση του οχήματος και κάθε άλλου εξοπλισμού των λεωφορείων αφού ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου και παραχωρούνται κατά χρήση στο ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας, παρά μόνο τα ασφάλιστρα και τα τέλη κυκλοφορίας. Γ) Το λειτουργικό κόστος κίνησης των αυτοκινήτων, το οποίο υπολογίζεται ως το γινόμενο των εκτελεσθέντων πραγματικών χιλιομέτρων στις γραμμές (για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) επί το χιλιομετρικό κόστος. Δ) Λοιπές πάγιες δαπάνες διοίκησης και διαχείρισης, (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και το εύλογο κέρδος του ΚΤΕΛ, όπως όλα αυτά προσδιορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου ). ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Οι πληρωμές των εργασιών που εκτελεί το ΚΤΕΛ θα γίνονται βάση των μηνιαίων πιστοποιήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την έκδοση ισόποσου Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών. Το ΚΤΕΛ στις αρχές κάθε μήνα θα υποβάλει στο Δήμο τα απαιτούμενα και καθοριζόμενα από τον Δήμο δικαιολογητικά, για το Μεταφορικό Έργο που εκτελέσθηκε τον προηγούμενο μήνα, το οποίο και θα πληρώνεται. Τα παραπάνω θα ελέγχονται περαιτέρω από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και θα εκδίδεται από τον Δήμο Εντολή Πληρωμής του ΚΤΕΛ, το αργότερο σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την τελευταία εργάσιμη του μήνα που τιμολογείται το έργο ο Δήμος θα εξοφλεί το τιμολόγιο. Το αντίτιμο από τη διενέργεια παροχής υπηρεσιών διαφήμισης στα λεωφορεία κυριότητας του Δήμου, σε φυλλάδια οδηγιών κλπ, αποτελεί έσοδο του Δήμου, καταβαλλομένου επιπλέον και του αναλογούντος τέλους διαφήμισης. Για κάθε αναρτώμενη επί των μικρολεωφορείων διαφήμιση, ο Δήμος οφείλει αμελλητί να ενημερώνει το ΚΤΕΛ, κοινοποιώντας του τη σχετική σύμβαση διαφήμισης. Μετά την καθαίρεση εγγράφων επί των μικρολεωφορείων τυχόν διαφημίσεων, ο Δήμος είναι

9 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης υποχρεωμένος για την επιμέλεια καθαριότητας του χώρου που χρησίμευσε προς διαφήμιση, ώστε να ανταποκρίνεται απολύτως στην πρότερη εμφάνιση καθαριότητας αισθητικής των μικρολεωφορείων, πράγμα που θα γίνεται εξόδοις του διαφημισθέντος. Κατά τα στην ειδική σύμβαση του προβλεπόμενου να ενημερώνετε το ΚΤΕΛ για την αποκόλληση τυχόν διαφήμισης και για την λήξη αυτής. Η αποκόλληση θα γίνεται από το συνεργείο που την τοποθέτησε, στο χώρο στάθμευσης, παρουσία Δημοτικού Υπαλλήλου. ΑΡΘΡΟ 5ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΤΕΛ Α) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να παρέχει το έργο με δικό του ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των άρθρων 14 επ.ν.2963/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν. Με το προσωπικό αυτό ο Δήμος δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση, δεν θα φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του και το ΚΤΕΛ θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την πληρωμή του, για την πληρωμή των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών του, και κάθε άλλου είδους υποχρέωση που μπορεί να έχει ένας εργολάβος απέναντι στο προσωπικό του. Β) Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του ή του προσωπικού του, οποιουδήποτε από τους ισχύοντες νόμους και κανόνες, το ΚΤΕΛ θα φέρει αποκλειστικά την ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη, για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτους. Γ) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να φροντίζει ώστε τόσο το προσωπικό όσο και τα χρησιμοποιούμενα λεωφορεία να είναι εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες άδειες, ασφαλίσεις και ο,τιδήποτε άλλο χρειάζεται για την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός από το ΚΤΕΟ. Δ) Το ΚΤΕΛ υποχρεούται να φροντίζει ώστε τα λεωφορεία να είναι πάντοτε καθαρά και το προσωπικό να φέρεται ευγενικά προς το επιβατικό κοινό. Ε) Με τους συντελεστές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α και την τιμή που προσδιορίζεται βάση αυτών καθώς και των αυτοψιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το ΚΤΕΛ καλύπτει πλήρως και απροφασίστως την λειτουργία των τεσσάρων μικρολεωφορείων στα αναφερόμενα δρομολόγια, δηλαδή: 1. Καύσιμα και λιπαντικά, 2. Ασφάλειες επιβαινόντων και προς τρίτους, 3. Ασφάλεια των μικρολεωφορείων υπέρ του Δήμου στην πραγματική τιμή αυτών, 4. Ανταλλακτικά και εξαρτήματα, (αναλώσιμα ανταλλακτικά και εξαρτήματα συντήρησης δηλαδή ενδεικτικά: λάδια, γράσσο, βαβλβολίνες, υγρά ψυγείου, φίλτρα αέρα λαδιού πετρελαίου, ελαστικά τροχών, φερμουίτ φρένων, κολάρα νερού, ιμάντες- φούσκες αναρτήσεων, λάμπες, μπαταρίες, συντήρηση μίζας, δυναμό, μαρκούτσια αέρος- πετρελαίου, ακρόμπαρα, μηχανισμοί αέρος θυρών, χειρολαβές) 5. Συντήρηση, καθαριότητα και ασφάλεια των λεωφορείων υπό την εποπτεία του Δήμου ως και κάθε φθορά τους 6. Καταβολή των τελών κυκλοφορίας των λεωφορείων, 7. Μισθοδοσία και ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και ταμεία όλων των εργαζομένων σε αυτά, του Δήμου δυναμένου και δικαιουμένου να ελέγχει τις καταστάσεις Ι.Κ.Α. και πληρωμές αυτού. Ανεξαρτήτως της πληρωμής του ΚΤΕΛ ο Δήμος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση για τις δαπάνες που αφορούν τις υποχρεώσεις του ΚΤΕΛ. ΣΤ) Το ΚΤΕΛ οφείλει να φροντίζει τα μικρολεωφορεία ούτως ώστε να είναι πάντοτε κατάλληλα για λειτουργία, έχοντας ακέραιη την ευθύνη για την άριστη κατάσταση τους, συντελώντας έτσι, εκτός των άλλων και στην μείωση των

10 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την χρήση τους (Ν. 2963/01 άρθρο 15). Κάθε ζημιά από κακή χρήση ή κακή οδήγηση αλλά έστω και εκ τυχαίου γεγονότος, βαρύνει εξ ολοκλήρου την ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε., η οποία είναι υπεύθυνη έναντι και του Δήμου, ως και αυτοτελώς το προσωπικό αυτής, (πλην της ευθύνης της ιδίας ως νομικού προσώπου), σαφώς δε το χρησιμοποιούμενο προσωπικό οφείλει να έχει τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα (Ν. 2963/01 αρθ. 14) και όπως ο εκάστοτε νόμος σχετικώς ισχύει και προβλέπει, τούτου ελεγχομένου και με ευθύνη του ΚΤΕΛ. Επίσης η ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. και τα όργανα και υπάλληλοί της είναι οι μόνοι και αποκλειστικοί υπεύθυνοι έναντι τρίτων, ποινικώς, αστικώς, διοικητικώς ως και οπωσδήποτε άλλως, ενώπιον Δικαστηρίων, Υπηρεσιών, Αρχών κ.ο.κ. Ζ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ένα μικρολεωφορείο του Δήμου, τυχόν δεν θα μπορεί να εκτελέσει δρομολόγιο, αυτό θα εκτελείται από λεωφορείο του ΚΤΕΛ, άνευ ετέρας αμοιβής ή ευθύνης του Δήμου, και χωρίς άλλη διατύπωση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (μέγιστος χρόνος 30 λεπτά). Η) Η δωρεάν μεταφορά καθώς και τα δρομολόγια των μικρολεωφορείων θα εμφαίνονται αναρτημένα εντός αυτών, σε πινακίδες του Δήμου, καθώς και στις στάσεις και στα διάφορα φυλλάδια του Δήμου. Θ) Εάν κατά τον έλεγχο αλκοτέστ, υπάρξει οιαδήποτε παράβαση υπό οδηγού, τούτο, πέραν των διαφόρων κυρώσεων, επιφέρει άμεση απόλυση του οδηγού, αζημίως για τον Δήμο, με την ευθύνη της ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. και την άμεση λειτουργία του λεωφορείου, υπό ετέρου οδηγού ευρεθησομένου με ενέργειες και αποκλειστική ευθύνη του ΚΤΕΛ. Ι) Το ΚΤΕΛ οφείλει να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για την ομαλή λειτουργία του συστήματος τηλεματικής της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Κ) Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων, κρύο ή ζέστη, το ΚΤΕΛ οφείλει να λειτουργεί τον κλιματισμό των μικρολεωφορείων ώστε η συνθήκες στο εσωτερικό τους να είναι οι βέλτιστες. (η εσωτερική θερμοκρασία να είναι από βαθμούς) Λ) Δράση οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών Στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης δράσης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, τα μεταφορικά μέσα του παραγόμενου μεταφορικού έργου θα είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε μεταφορά. ΑΡΘΡΟ 6ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ A) Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει τους πολίτες για το Μεταφορικό Έργο. Μπορεί να εκτυπώνει και να διανέμει ενημερωτικό χάρτη των γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Β) Ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετήσει την κάθε είδους σήμανση των διαδρομών των λεωφορείων καθώς και τις στάσεις. Η τυχόν τοποθέτηση στεγάστρων θα γίνει με μέριμνα του Δήμου. Γ) Ο Δήμος θα παραχωρήσει χώρο στην ΚΤΕΛ Σύρου Α.Ε. για την ασφαλή στάθμευση των μικρολεωφορείων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Σε μηνιαία αναθεώρηση υπόκειται η τιμή του καυσίμου και υπολογίζεται από τα επίσημα στοιχεία που τηρεί το Τμήμα Εμπορίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Η κατανάλωση καυσίμου ( λίτρα ανά χιλιόμετρο ) μετριέται κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του συστήματος και προσδιορίζεται άπαξ μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί η ήδη

11 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης υπάρχουσα μέτρηση από την επιτροπή αυτοψίας που συγκροτήθηκε με συμμετοχή και των δύο μερών και ήδη έχει καταγράψει σε δελτία τα αποτελέσματα του ελέγχου και των μετρήσεών της. Όλες οι άλλες παράμετροι του κόστους για την περίοδο συμφωνείται ότι έχουν τις τιμές που αναφέρονται στη μελέτη της ΚΕΔΚΕ για τις ανάγκες του προγράμματος ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 1) Η τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης ελέγχεται από 3 μελή Επιτροπή, η οποία προβλέπεται από την 145 / 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα μέλη της οποίας ορίζει ο Δήμαρχος. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι ο έλεγχος και η πιστοποίηση των εκτελούμενων δρομολογίων. Σαν βοηθητικά εργαλεία για το έργο της ανωτέρω Επιτροπής θα πρέπει υποχρεωτικά κάθε όχημα να συνοδεύεται από βιβλίο κίνησης το οποίο θα κατατίθεται σε μηνιαία βάση σ αυτήν. Η τεχνική υπηρεσία θα εγκαταστήσει και θα θέσει σε λειτουργία σύστημα GPS σε κάθε όχημα, ώστε να υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή των εκτελεσθέντων δρομολογίων. Η πιστοποίηση των εκτελεσθέντων δρομολογίων της επιτροπής παρακολούθησης σε μηναία βάση θα κατατίθεται στην τεχνική υπηρεσία. 2) το συμβατικό τίμημα του έργου θα προκύψει από τις παραπάνω μηνιαίες πιστοποιήσεις εκτέλεσης του με βάση το αντίτιμο που θα καθοριστεί για κάθε δρομολόγιο και η σχετική πιστοποίηση προς έκδοση εντολής πληρωμής θα εκδίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία. 3) Με την απόφαση που έχει ορισθεί Επιτροπή παραλαβής μεταφορών και εργασιών του άρθρου 67 του Π. Δ. 28/80 η οποία και θα ενεργεί και την παραλαβή των εργασιών και θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 4) Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα αποστέλλονται στην Οικονομική Υπηρεσία για έκδοση εντάλματος πληρωμής. Η Τεχνική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη από πλευράς Δήμου για τη συντήρηση των στάσεων των στεγάστρων, η δε Αστυνομία για τη διευκόλυνση της κίνησής τους και απομάκρυνση των σταθμευμένων οχημάτων από τις στάσεις. 5) Στη περίπτωση που ξεκινήσει η εφαρμογή εισιτηρίου σε διαδρομές, ο έλεγχος της νόμιμης χρήσης των εισιτηρίων εντός των μικρολεωφορείων, γίνεται από τη Δημοτικό Υπάλληλο που καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου, σε μη προκαθορισμένο ωράριο. Κάθε παραβάτης (επιβάτης χωρίς εισιτήριο, μη ακυρωμένο ή παλιό) πληρώνει πρόστιμο το εικοσαπλάσιο του εισιτηρίου. ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση παράβασης ή πλημμελούς εκπλήρωσης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης αυτής, που όλοι συμφωνούνται με την παρούσα ως ουσιώδεις και σπουδαίος για την ύπαρξη και το κύρος της, καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει δικαίωμα να την καταγγείλει, σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου. Σε περίπτωση που ο ένας από τους συμβαλλόμενους υπαναχωρήσει αναίτια της σύμβασης προ του χρόνου λήξεώς της, θα υποχρεούται και αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής στον έτερο συμβαλλόμενο, κάθε οικονομικής επιβάρυνσης ή ζημίας που τυχόν προκύψει. ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ Συγκοινωνιακό έργο δεν θα πραγματοποιείται κατά τις επίσημες αργίες και Κυριακές ημέρες. Ρητά πάντως συμφωνείται ότι το ΚΤΕΛ είναι υποχρεωμένο να εκτελεί και έκτακτα δρομολόγια, πέραν των όσων αναφέρονται στο άρθρο 1, καθώς και κατά τις αργίες και τις Κυριακές, αν τούτο ζητηθεί εγγράφως από τον Δήμο τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν, και τα οποία θα τιμολογούνται επιπλέον των δρομολογίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

12 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΡΘΡΟ 11ο ΡΗΤΡΕΣ Εάν τυχόν το ΚΤΕΛ δεν εκτελέσει κάποιο δρομολόγιο, λόγω βλάβης ή εξ άλλης αιτίας, (με υπαιτιότητά του), τότε με απόφαση Δημάρχου επιβάλλεται ως συμφωνημένη χρηματική ποινή το διπλάσιο του κόστους του ανεκτέλεστου δρομολογίου. ΑΡΘΡΟ 12ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Κατόπιν κοινής και συναινετικής αποφάσεως Δήμου και ΚΤΕΛ, δύνανται να επέλθουν αλλαγές στα δρομολόγια (ακόμη και Κυριακή ή αργία με ανάλογη προσαύξηση αμοιβής ανά δρομολόγιο) των υφιστάμενων γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας, χωρίς όμως αύξηση της χιλιομετρικής απόστασης της διαδρομής. Σε περίπτωση που ζητηθεί αύξηση της παροχής υπηρεσίας, ( πύκνωση δρομολογίων ), το μεν ΚΤΕΛ υποχρεούται σε εκτέλεση αυτής, ο δε Δήμος αναλαμβάνει το επιπλέον κόστος, βάσει των πιστοποιήσεων που θα συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορούν στην ερμηνεία ή την εκτέλεση της σύμβασης αυτής θα λύνονται από Επιτροπή που προβλέπει το παρόν άρθρο. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης αυτής, κάθε συμβαλλόμενος θα ορίσει εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους, για ην «Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών» γνωστοποιώντας εγγράφως προς τον άλλο Συμβαλλόμενο τα στοιχεία του (Όνομα, Ιδιότητα, Διεύθυνση, κλπ). Η επιτροπή θα έχει τέσσερα μέλη και θα αποτελείται από εκπροσώπους του δήμου και της ΚΤΕΛ ΑΕ. Ένα μέλος από την επιτροπή που θα οριστεί σύμφωνα με το υπ' αριθμ / έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τους αναπληρωτές τους και δύο μέλη με τους αναπληρωτές τους από την ΚΤΕΛ Α.Ε. Η Επιτροπή αυτή θα συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου όποτε ένας από τους δύο Συμβαλλόμενους το κρίνει σκόπιμο, ειδοποιώντας εγγράφως τον άλλο, οπότε και η Επιτροπή θα συνεδριάζει υποχρεωτικά και τα συμπεράσματά της θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για τα δύο μέρη, σε περίπτωση δε συμφωνίας, η απόφαση της θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό (90451 παρ β κλπ). Αν για οποιοδήποτε θέμα ένας από τους δύο Συμβαλλόμενους δε δεχθεί το πόρισμα της Επιτροπής, ή αν δεν καταλήξει η Επιτροπή σε ομόφωνο πόρισμα εντός δέκα (10) ημερών και δεν βρεθεί άλλη συμβιβαστική λύση, οποιοσδήποτε από τους δύο Συμβαλλόμενους μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς. Η παρούσα αφορά τη σύνταξη 4μηνης σύμβασης με σχεδόν ίδιους όρους που περιέχει η προηγούμενη. Η σύμβαση αυτή καταρτίσθηκε και θα εκτελεσθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τον νόμο και την σχετικώς υφιστάμενη νομολογία (ιδίως τους Ν. 3463/06 και Ν. 2963/01), αφενός, αφετέρου δε, με βάση τις αρχές της καλής πίστης, των ισχυόντων εν προκειμένω συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος της κάθε πλευράς, λαμβανομένου πρωταρχικά και κυριαρχικά υπόψη του κοινωνικού ρόλου που επιτελεί ο Δήμος με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που αναφυεί ο,τιδήποτε, που τυχόν δεν έχει ειδικώς προβλεφθεί δια και υπό του παρόντος. Τα παραπάνω συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε πίστωση δε αυτών συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα πρωτότυπα, δύο για κάθε συμβαλλόμενο, και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα Συμβαλλόμενα μέρη όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.

13 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Παράρτημα Α Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αθλητικό κέντρο λιμάνι- δόξα αθλητικό κέντρο Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 28,49, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές Πραγματοποιούνται 41.5 δρομολόγια/ημέρα, ενώ τα Σάββατα 26,5 δρομολόγια. ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΕ Σ Η ΜΕ ΡΕ Σ ΔΡΟ ΜΟ ΛΟΓ ΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝ ΕΣ ΣΑΒ ΒΑΤ Α ΗΜ ΕΡΕ Σ ΔΡΟ ΜΟΛ ΟΓΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΒΒΑ ΤΑ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ,5 132,5 28, ,63 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,5 788,5 4 26, , ,31 ΜΑΡΤΙΟΣ ,5 871,5 4 26, , ,96 ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,5 79,3 28,49 25,905,96 ΣΥΝΟΛΟ ,86

14 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Δόξα-Βροντάδο-Δείλι Λαλακιά Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 30,44, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές και τα Σάββατα 1 δρομολόγιο/ημέρα. ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟ ΜΟ ΛΟΓ ΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝ ΩΝ ΣΑΒΒΑ ΤΑ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,44 700,12 ΜΑΡΤΙΟΣ , ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,44 700,12 ΣΥΝΟΛΟ ,24

15 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Λαλακιά-Γήπεδο Άνω Σύρου- Δείλι Βροντάδο-Νεάπολη Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 26,17, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές και τα Σάββατα πραγματοποιούνται 6 δρομολόγια/ημέρα. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ '' ΑΓΟΡΑ - ΛΑΛΑΚΙΑ - ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - ΔΕΙΛΙ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ '' ΚΑΘΗΜΕ ΡΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤ Α ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟΜ ΟΛΟΓΙ Α ΣΥΝΟΛ Ο ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗΜ ΜΟΝΑΔ ΕΡΙΝΩΝ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΒΒΑΤ Α ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ,5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , ,46 ΜΑΡΤΙΟΣ , ,5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ,92

16 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Δόξα Βροντάδο- Καποδοστρίου-Νεάπολη-Αγορά Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 20,03, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές και τα Σάββατα πραγματοποιούνται 4 δρομολόγια/ημέρα. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ '' ΑΓΟΡΑ -ΔΟΞΑ - ΒΡΟΝΤΑΔΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΟΡΑ '' ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤ Α ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟΜ ΟΛΟΓΙ Α ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡ ΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΑ ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Σ , ΦΕΒΡΟΥΑΡ ΙΟΣ , ,76 ΜΑΡΤΙΟΣ , ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,52

17 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Καμίνια-Αγορά Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 20,20, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Τις καθημερινές και τα Σάββατα 1 δρομολόγιο/ημέρα,. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ '' ΑΓΟΡΑ - ΚΑΜΙΝΙΑ - ΑΓΟΡΑ '' ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΕΣ ΣΑΒΒΑΤ Α ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟΜΟ ΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΗ ΜΕΡΙΝ ΜΟΝΑΔ ΩΝ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΒΒΑ ΤΑ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ,6 ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,6 ΣΥΝΟΛΟ ,2

18 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Χιλιομετρικό κόστος γραμμής Αγορά Νεάπολη-Καμάρα-Επάνω Τέρμα-Νεάπολη-Αγορά Το κόστος που προκύπτει για το παραπάνω δρομολόγιο αυτό είναι 20,63, για τιμή πετρελαίου 1.2 /λτ (η τιμή προκύπτει από βεβαίωση της Νομαρχίας και είναι εκτός ΦΠΑ 16%) Χειμερινά δρομολόγια: Δευτέρα, Τετάρτη και τα Σάββατα 3 δρομολόγιο/ημέρα, και Τρίτη, Πέμπτη Παρασκευή 5 δρομολόγια/ημέρα Θερινά δρομολόγια: Καθημερινές και Σάββατα 7 δρομολόγια/ημέρα ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ '' ΑΓΟΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ -ΚΑΜΑΡΑ-ΕΠΑΝΩ ΤΕΡΜΑ- ΝΕΑΠΟΛΗ -ΑΓΟΡΑ '' Τρ-Π-Π ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΟ ΜΟΛ ΟΓΙΑ ΣΥΝΟ ΛΟ Τριτ - Πεμπ- Παρ Δ-Τ- Σ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΔΡΟ ΗΜΕ ΜΟΛ Δευτ- ΜΟΝΑΔ ΡΕΣ ΟΓΙΑ Τετ-ΣΑΒ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ , ,77 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ , ,59 ΜΑΡΤΙΟΣ , ,63 ΑΠΡΙΛΙΟΣ , ,59 ΣΥΝΟΛΟ ,58

19 Σελ της 115/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Το συνολικό τετραμηνιαίο κόστος ανέρχεται στα: , , , , , ,58= ,32 ΜΕ ΦΠΑ 9% το κόστος ανέρχεται στα , 34. Θέτουμε ότι το συνολικό κόστος μαζί με το θα είναι ,00 διότι η παραπάνω συνολική τιμή μπορεί να αυξομειωθεί λόγω: Αλλαγής της τιμής του πετρελαίου Σε περίπτωση που ο Δήμος αποφασίσει την αύξηση ή τη μείωση κάποιων δρομολογίων

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 249

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 273 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων Χώρων και Κτιριακών εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων της υτικής Θεσσαλονίκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ. Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00. Φ.Π.Α. 16% : 16.000,00. Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης: 116.000,00.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εισήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Ι. Βρούτσης και Μ. Ζουλουφός.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εισήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Ι. Βρούτσης και Μ. Ζουλουφός. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 266 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φύλαξη των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΚΑΙ «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» 1 ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣ. 24/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5812 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S12/032015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S12/032015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S12/032015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί της ενστάσεως 37937/8-12-2014 της ΔΕΗ επί των χρήσεων γης της Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης.

ΘΕΜΑ 3 ο : Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί της ενστάσεως 37937/8-12-2014 της ΔΕΗ επί των χρήσεων γης της Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 7/4/2015 με αριθμ. 8 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 153 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 72 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 72 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 72 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 23/3/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 2: Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΠΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 05/03/2014 Αρ. πρωτ.: 386 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S11/022015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, κοινοποιούνται επικαιροποιημένοι οι Ειδικοί Όροι Καθαριότητας οι οποίοι συντάχθηκαν με βάση το Ν. 3863/10 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και

Επίσης, κοινοποιούνται επικαιροποιημένοι οι Ειδικοί Όροι Καθαριότητας οι οποίοι συντάχθηκαν με βάση το Ν. 3863/10 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 21/10/11 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΟΟ/ΠΥ/15 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ)

ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) Ελληνική Δημοκρατία Νομός Φωκίδας Δήμος Δελφών ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 13%): 77.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Κοινότητες ασοχωρίου, Λιµνοχωρίου, Λιθοτόπου, Χρυσοχωράφων, Ποντισµένου, Κοίµησης, τη ηµοτική Κοινότητα Ηράκλειας και τον οικισµό Σιµώνα).

Κοινότητες ασοχωρίου, Λιµνοχωρίου, Λιθοτόπου, Χρυσοχωράφων, Ποντισµένου, Κοίµησης, τη ηµοτική Κοινότητα Ηράκλειας και τον οικισµό Σιµώνα). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50105 Φαξ: 2325 3 50159 e-mail: info@dimosiraklias.gr web: www.dimosiraklias.gr

Διαβάστε περισσότερα