Mπαγηαληέξαο (Γεκήηξεο Γθφγθνο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mπαγηαληέξαο (Γεκήηξεο Γθφγθνο)"

Transcript

1 «Σου στέλνω χαιρετίσματα απ' τα βουνά, μανούλα, στο καραούλι βρίσκομαι, στην πιο ψηλή ραχούλα. Έχω τ' αγρίμια συντροφιά, έχω και τα ζαρκάδια, με τους συντρόφους περπατώ μέρες, αυγές και βράδια. Τον ουρανό για σκέπασμα, τη γη έχω για στρώμα και το ΕΑΜ μέσ' στην καρδιά, γι' αυτό θα μπω στο χώμα». Mπαγηαληέξαο (Γεκήηξεο Γθφγθνο) Δηδηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζηα ηξαγνχδηα ηεο εζληθήο καο αληίζηαζεο, ηα αληάξηηθα ηξαγνχδηα. Σξαγνχδηα πνπ ηξαγνπδήζεθαλ ζε νιφθιεξε ηελ ζηελάδνπζα Διιάδα ζηα δχζθνια ρξφληα ηεο Γεξκαλν- Ηηαιηθήο θαηνρήο. Σξαγνχδηα πνπ εκςχρσζαλ ηνλ ιαφ θαη ηνπο αγσληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ θαηαθηεηή, εθθξάδνληαο ην πάζνο, ηελ ειπίδα θαη ην φξακα ηνπ ιανχ γηα κηα παηξίδα ειεχζεξε. Σξαγνχδηα πνπ απνηέιεζαλ γηα ην ιαφ θαηαμίσζε ηνπ αληηζηαζηαθνχ αγψλα θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρεγψλ ηνπ. Μεξηθά απφ ηα ηξαγνχδηα απηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη είλαη ηα ηειεπηαία δεκνηηθά πνπ έθηηαμε ν ιαφο καο. Γξακκέλα θαη κεινπνηεκέλα απφ επψλπκνπο θαη αλψλπλπκνπο πνιίηεο θαη αγσληζηέο, απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ θιέθηηθσλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, ζην κέηξν πνπ θαη νη αληάξηεο καρεηέο ησλ ειεχζεξσλ βνπλψλ ηεο Διιάδαο ήηαλ ζπλέρεηα ησλ θιεθηψλ θη αξκαησιψλ ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Μεηαιακπαδεχνηαο ην αδνχισην θξφλεκα ηνπ Έιιελα... ν αληηζηαζηαθά ή αληάξηηθα ηξαγνχδηα έθηνηε παξακέλνπλ "δηαρξνληθά", αθνχ ελζαξθψλνπλ ζεκαληηθέο πηπρέο θαη ζηηγκέο ηεο εψηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο, φπσο θαη εθθξάδνπλ αλαιινίσηνπο εζληθνχο πφζνπο θαη ιατθέο δηεθδηθήζεηο.γεκνθξαηία, ειεπζεξία θαη νηλσληθή δηθαηνζχλε. ίλαη ηα ηξαγνχδηα πνπ ζπληξφθεπαλ ηνλ αληάξηε ζηε ζθιεξή δσή ηνπ ζην βνπλφ, ζηε κάρε ή ζηελ αλάπαπια, ζηηο ελέδξεο θαη ζηα εηεξίδηα, θαηά ην γηνξηαζκφ ή ζην άθνπζκα κηαο λίθεο. Αιιά θαη θάπνηεο θνξέο θαη κέζα απφ ηηο θπιαθέο, ή πξηλ ηηο εθηειέζεηο, ζηελ αηνρή θαη ζηα κεηέπεηηα δχζθνια ρξφληα ησλ δησγκψλ... ίλαη ηα ηξαγνχδηα πνπ ηξαγνπδνχζε ηφηε ν απιφο ιαφο ζηα ρσξηά θαη ζηηο πφιεηο, άιιεο θνξέο ηξαληαρηά, ηα ζπίηηα, ζηα βνπλά θαη ζηνπο δξφκνπο - ζε θάπνηεο παξάηνικεο αληηζηαζηαθέο πνξείεο-, αιιά θαη θαηά ηελ πειεπζέξσζε, κεζ' απφ μέθξελνπο παλεγπξηζκνχο. Καη θάπνηεο άιιεο ςηζπξηζηά, γηα λα αληιήζεη θνπξάγην, άησ απφ ηα κάηηα ηνπ θαηαθηεηή. ίλαη ηα ηξαγνχδηα πνπ θιεξνλφκεζαλ νη λέεο γεληέο - εηδηθά νη ζπνπδαζηέο θαη νη θνηηεηέο - πνπ ηα αγάπεζαλ αη ηα ηξαγνχδεζαλ πνιχ αξγφηεξα ζε λένπο ιατθνχο αγψλεο. ηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα, ζην "Πνιπηερλείν", ηηο παξέεο, ζηηο πνξείεο, ζηηο δηαδειψζεηο... Καη πνπ ζπλερίδνπλ λα ηξαγνπδηνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα. ίλαη ηα ηξαγνχδηα πνπ ην αθνπζκά ηνπο, θέξλεη ξίγε ζπγθίλεζεο ζε θάπνηνπο ειηθησκέλνπο ζηα νξεηλά ρσξηά εο Αξθαδίαο, αλαθαιψληαο ηφζεο κλήκεο... Αιιά θαη ζε άιινπο, λεψηεξνπο, πνπ ηα λεαληθά ηνπο νξάκαηα θφκα αληέρνπλ. αξαθάησ δίλεηαη κηα κηθξή ζπιινγή αληηζηαζηαθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ ηξαγνπδήζεθαλ ζηηο πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο Πεινπνλλήζνπ θαη εο Αξθαδίαο. Έηζη, ζαλ έλαο κηθξφο θφξνο ηηκήο ζε θάπνηνπο παιηνχο, παπνχδεο θαη παηεξάδεο, πνπ αγσλίζηεθαλ θη έδεζαλ έληνλα α δχζθνια εθείλα ρξφληα. αλ κηα ππφκλεζε γηα άιινπο λεψηεξνπο πνπ ζηνπο ζεκεξηλνχο λένπο θαηξνχο θαινχληαη λα αληηζηαζνχλ ε άιιεο πξνθιήζεηο... Καη γηα θάπνηνπο άιινπο αθφκα λεψηεξνπο, ζαλ πξφζθιεζε λα αλαηξέμνπλ ζηε λεψηεξε ειιεληθή ηζηνξία Ο ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Α.Σ. Σν ηξαγνχδη απηφ καδί κε ηα επφκελα ηξία ππήξμε απφ ηα δεκνθηιέζηεξα ζηηο ηάμεηο ησλ αληαξηψλ, αιιά θαη ζην ιαφ. Γξάθηεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1944, δχν ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΛΑ, απφ ηελ πνηήηξηα νθία Μαπξνεηδή -

2 Παπαδάθε. Σε κνπζηθή ηνπ ζπλέζεζε ζπλζέηεο θαη αγσληζηήο Νίθνο Σζάθσλαο. Απφ ην βνπλφ ν ΔΛΑ αλέζεζε αξρηθά ηε γξαθή ηνπ χκλνπ, κέζσ ηνπ Σζάθσλα, ζηελ πεδνγξάθν Διιε Αιεμίνπ, πνπ ήηαλ νξγαλσκέλε ζηελ Αληίζηαζε. Ζ Αιεμίνπ ζηε ζπλέρεηα ηελ κεηέθεξε ζηε θίιε θαη ζπλαγσλίζηξηά ηεο νθία Μαπξνεηδή - Παπαδάθε ή νπνία θαη ηνλ έγξαςε κέζα ζε κηα λχρηα. Ο Ύκλνο πεξηιακβάλεηαη ζην πνηεηηθφ βηβιίν «Σεο Νηφηεο θαη ηεο Λεπηεξηάο» ηεο Μαπξνεηδή - Παπαδάθε, πνπ θπθινθφξεζε ην 1946 (εθδφζεηο «Νέα Βηβιία»), κε μπινγξαθίεο ηνπ Α. Σάζζνπ θαη έρεη ηηκεζεί κε ην Βξαβείν Δζληθήο Αληίζηαζεο. ην ηξαγνχδη απηφ, φπσο θαη ζηα δχν επφκελα, εκπλεχζηεθε ν κεγάινο ζπλζέηεο θαη αγσληζηήο Αιέθνο Ξέλνο ( ) ζην έξγν ηνπ "πκθσλία αξ.1 ηεο Αληίζηαζεο", ε νπνία απφ πνιινχο ζεσξείηαη επηηνκή ηεο αληηζηαζηαθήο κνπζηθήο. πγθεθξηκέλα, ζην κνπζηθφ ηνπ κνηίβν βαζίδεηαη ην ηξίην κέξνο ηεο ζπκθσλίαο απηήο. Με ημ κημοθέηζ ιμο ζημκ χιμ ζε πυθεζξ ηάιπμοξ ηαζ πςνζά ηδξ θεοηενζάξ ακμίβς δνυιμ ηδξ ζηνχκς αάβζα ηαζ πενκά Διπνυξ Δ.Λ.Α.. βζα ηδκ Δθθάδα ημ δίηζμ ηαζ ηδ θεοηενζά ζ' αηνμαμοκυ ηαζ ζε ημζθάδα πέηα πμθέια ιε ηανδζά έκα ηναβμφδζ είκ' δ πκμή ζμο ηαεχξ ζηδ νάπδ νμαμθάξ ηαζ ακηζθαθμφκ απ' ηδ θςκή ζμο ηανδζέξ ηαζ ηάιπμζ Δ.Λ.Α.. Δ.Λ.Α.. Με πίθζα μκυιαηα ιία πάνδ αηνίηαξ εζη' ανιαημθυξ ακηάνηδξ, ηθέθηδξ, παθζηάνζ πάκηα εζκ' μ ίδζμξ μ θαυξ. Πακημφ δ Παηνίδα ι' έπεζ ζηείθεζ θνμονυ ιαγί ηζ εηδζηδηή ηζ απ' ηδκ μνιή ιμο ε' ακαηείθεζ ηαζκμφνβζα θεφηενδ γςή. Αθί ημο πμο εα ι' απεζθήζεζ ιε ηδ ζηθααζά ηαζ ηδκ κηνμπή ημ εάκαημ έπς ηαηανβήζεζ, δεκ λένς θυαμξ ηζ εα πεζ. Με ημ κημοθέηζ ιμο ζημκ χιμ, εα θάιρεζ δ ιένα, δεκ ανβεί ηδξ θεοηενζάξ κ' ακμίλς δνυιμ, βζα κα δζααχ ζ' υθδ ηδ βδ. 2. ΣΟΤ ΑΡΥΗΓΟΤ ΣΟΤ ΔΛΑ Αδέζπνην ( ) ην ηξαγνχδη απηφ, είλαη απφ ηα πην γλσζηά θη αγαπεκέλα αληάξηηθα.δμπκλεί ηνπο αξρεγνχο ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγείνπ ηνπ ΔΛΑ, ηέθαλν αξάθε, ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή ηνπ ΔΛΑ, ηνλ Άξε Βεινπρηψηε, πξσηνθαπεηάλην ηνπ ΔΛΑ θαη ηνλ Αλδξέα Σδίκα-ακαξηληψηε, αληηπξφζσπν ηνπ ΔΑΜ ζηνλ ΔΛΑ θαη πνιηηηθφ θαζνδεγεηή ηνπ. Ο ΔΛΑ ηδξχζεθε ζηηο θαη ζηειερψζεθε απφ αμησκαηηθνχο ηνπ ζηξαηνχ θαη αληάξηεο αγσληζηέο. ακ αηζάθζκμ ηείπμξ πμο αθφβζζημ μνιάεζ

3 ζηα πεδία ηςκ ηίιζςκ ιαπχκ, ι' ανπδβμφξ αιανζκζχηδ, ημκ ανάθδ ηαζ ημκ Άνδ, πμο είκ' μζ ιάκεξ ημο Λασημφ ηναημφ. Γίπςξ ηακηξ, αενμπθάκα, ιυκμ ι' υθιμοξ, πμθοαυθα ηαζ ροπή ζακ ημο Λασημφ ηναημφ, ιε ηαεμδήβδζδ θαιπνή ημο ανπδβμφ ιαξ ημο ανάθδ, λεροπά μ αβηοθςηυξ ημο θαζζζιμφ. Να δ χνα, πμο ιαξ ήνεε ηαζ ζακ εφεθθα λεζπάεζ ζημκ αβχκα δ παβηυζιζα ενβαηζά, ιζα θςκή πμο ακηδπεί ζημκ αένα, πένα ςξ πένα: "Μ' επακάζηαζδ εα δζχλμοιε ηδ ζηθααζά". Κζ μ αέναξ ζακ ιμοβηνίγεζ, ηδ ζδιαία ηοιαηίγεζ, ηδ ααιιέκδ ιέζ' ζημ αίια ημο θαμφ, ηαηαηυηηζκδ ηδ κίηδ ιαξ αββέθεζ ι' έκα "γήης", ι' έκα "γήης", βφνς - βφνς, απυ πακημφ. 3. Σ' ΑΡΜΑΣΑ Σ' ΑΡΜΑΣΑ To δεκνθηιέο απηφ ηξαγνχδη γξάθηεθε ζηα ηέιε ηνπ 1942 απφ ηνλ πνηεηή θαη δεκνζηνγξάθν Νίθν Καξβνχλε ( ) θαη κεινπνηήζεθε απφ ηνλ αληάξηε κνπζηθφ Αζηξαπφγηαλλν (Αθε κπξλαίν). Ο Νίθνο Καξβνχλεο γελλήζεθε ζηελ Ηζάθε. Δξγάζηεθε ζαλ δεκνζηνγξάθνο ζε αξθεηέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, φπσο ζην «Ρηδνζπάζηε», ζηελ «Πξσΐα» θαη ηνπο «Νένπο Πξσηνπφξνπο». Μεηέθξαζε, γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, ηα έξγα ησλ πνηεηψλ Γνπφιη Γνπίηκαλ, έιετ, Πφε θαη Μαγηαθφθζθη. Μαδί κε ηνλ Κψζηα Βάξλαιε εμέδηδε ην θηινινγηθφ πεξηνδηθφ «Ζγεζψ». Σν 1912, ζπκκεηείρε ζηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο ζαλ πνιεκηθφο αληαπνθξηηήο κε ην ηάγκα ησλ Δπηαλεζίσλ Γαξηβαιδηλψλ. Σν 1932 ήηαλ ζηέιερνο ηεο «Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Γηεζλήο Δξγαηηθή Βνήζεηα). Σν 1936 εμνξίζηεθε ζηε Γαχδν απφ ην θαζεζηψο ηεο 4εο Απγνχζηνπ. Καηά ηε γεξκαλντηαιηθή θαηνρή θπιαθίζηεθε ζην ζηξαηφπεδν ηεο Λάξηζαο. Ακέζσο κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ, εληάρηεθε ζην ΔΑΜ θαη αλέβεθε ζην βνπλφ φπνπ αλέιαβε ην Γξαθείν Σχπνπ ζηελ ΠΔΔΑ θαη ην πξψην ειεχζεξν πξαθηνξείν εηδήζεσλ. Ζ πξνζθνξά ηνπ ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε ήηαλ ζεκαληηθή. Μεηαμχ άιισλ αλέιαβε ζεκαληηθέο απνζηνιέο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΑΜ, ζηελ Αγγιία, Ακεξηθή, Γαιιία θαη νβηεηηθή Δλσζε. Βνμκηάεζ μ Όθοιπμξ, αζηνάθηεζ δ Γηζχκα, ιμοβηνίγμοκ η' Άβναθα, ζείεηαζ δ ζηενζά. η' άνιαηα, ζη' άνιαηα, ειπνυξ ζημκ αβχκα, βζα ηδ πζθζάηνζαδ ηδ θεοηενζά. Ξακαγςκηάκερε η' ανιαηςθίηζ, ηα ιπνάηζα ζίδενμ, θθυβα δ ροπή, θμοθάγμοκ έκηνμιμζ μζ λέκμζ θφημζ ζηδκ εηδζηήηνα ιαξ ακηνίηζα μνιή. Ο Γμνβμπυηαιμξ ζηδκ Αθαιάκα ζηέθκεζ πενήθακμ παζνεηζζιυ, κέαξ ακάζηαζδξ πηοπά δ ηαιπάκα, ιδκάκ ηα υπθα ιαξ ημ θοηνςιυ. πάιε ηδκ άηζιδ ηδκ αθοζίδα πμο ιαξ εαάναζκε εακαηενά, εέθμοιε θεφηενδ ειείξ παηνίδα ηαζ πακακενχπζκδ ηδ θεοηενζά

4 4. ΣΟΤ ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΡΗ Αδέζπνην, δεκηνπξγεκέλν απφ ειαζίηεο καρεηέο (1942). Αλαθέξεηαη ζην Μηθξφ Υσξηφ ηεο Δπξπηαλίαο, εθεί πνπ άλζηζε ην αληάξηηθν. Βανζά ζηεκάγμοκ ηα αμοκά ηζ μ ήθζμξ ζημηεζκζάγεζ, ημ δυθζμ ημ Μζηνυ Χςνζυ ηαζ πάθζ ακηανζάγεζ Λαιπμημπμφκ πνοζά ζπαεζά, πέθημοκ κημοθέηζα ακάνζα, μ Άνδξ ηάκεζ πυθειμ, ι' ακηάνηεξ παθζηάνζα. Έθα, ανε άπζζηε Ηηαθέ, ημνυσδμ Μμοζμθίκζ, κα ιεηνδεμφιε μζ δομ ιαγί, κα ζδείξ ημ ηζ εα βίκεζ Γεκ έπεζξ βένμοξ ηζ αννχζημοξ, ιζηνά παζδζά κα ζθάλεζξ, μφηε ημπέθεξ κηνμπαθέξ, μφηε πςνζά κα ηάρεζξ, παπάδεξ βζα κα ηονακκάξ, ζηδ ιέζδ ζημ παγάνζ, έπεζξ ιπνμζηά ζμο ζήιενα η' ακηάνηζηα ημο Άνδ, πμο βνήβμνμξ ζακ ημκ αδηυ, ζακ ημ βμνβυ η' αβένζ, πνμδυηεξ έζθαλε πμθθμφξ ιε δίημπμ ιαπαίνζ. Σα Ανηιζηαζιακά ρεμπέηικα ηραγούδια ηου Μπαγιανηέρα O Γεκήηξεο Γθφγθνο ή Μπαγηαληέξαο είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζπνπδαίνπο ξεκπέηεο εξκελεπηέο, νξγαλνπαίρηεο θαη ζπλζέηεο.γελλήζεθε ην 1903 ζην Υαηδεθπξηάθεην ζηνλ Πεηξαηά απφ επθαηάζηαηε θαη πνιπκειέζηαηε νηθνγέλεηα. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ ππαμησκαηηθφο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. πνχδαζε ειεθηξνιφγνο ζε κηα ηερληθή ζρνιή ηνπ Πεηξαηά, αιιά δελ εμάζθεζε πνηέ ην επάγγεικα απηφ, αθνχ απφ κηθξφο αθηεξψζεθε ζην ιατθν ηξαγνχδη. Έγξαςε ηξαγνχδηα πνπ γλψξηζαλ κεγάιε επηηπρία (Ενχζα κνλαρφο ρσξίο αγάπε, Υαηδεθπξηάθεην, α καγεκέλν ην κπαιφ κνπ...). Σν 1941 ηπθιψζεθε πάλσ ζην πάιθν, ηελ ψξα πνπ ηξαγνπδνχζε. Σν παξαηζνχθιη «Μπαγηαληέξαο» νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηνπ άξεζε ε νπεξέηα ηνπ Έξηρ Κάικαλ «Μπαγηαληέξα» θαη κάιηζηα έπαηδε ζην κπνπδνχθη ην νκψλπκν ηξαγνχδη ηεο. Απφ πνιχ λένο επαηζζεηνπνηήζεθε πνιηηηθά θαη ηνπνζεζεηήζεθε ζηηο ηάμεηο ηεο Αξηζηεξάο. Πήξε κέξνο ζηνλ Αιβαληθφ πφιεκν ηνπ ηελ θαηνρή έγξαςε αξθεηά ηξαγνχδηα κε αληηζηαζηαθφ πεξηερφκελν θαη ζε ξεκπέηηθν χθνο. Σα ηξαγνχδηα ηνπ απηά αλαθέξνληαη ζην Αληάξηηθν, ζην ΔΑΜ, ηνλ ΔΛΑ θαη ηνλ Άξε θαη ζπκβαδίδνπλ κε ην πλεχκα ησλ αληηζηαζηαθψλ ιατθψλ ηξαγνπδηψλ ηεο θαηνρήο. Αλάκεζα ζηα ηξαγνχδηα ηνπ απηά είλαη "Σνπο Κεληάπξνπο δελ θνβάκαη", "ηεο Πίλδνπ ηα βνπλα (Φειά βνπλά θη απάηεηα), "νπ ζηέιλσ ραηξεηίζκαη", "Διιάο λα δείο αηψληα", "λα 'λαη γιπθφ ην βφιη (Φφξεζε αληάξηε η' άξκαηα)", "ηε ζθιαβσκέλε Διιάδα καο", "Αξρεγφ έρσ ηνλ Άξε" θαη "Υαίξε σ ραίξε σ Λεπηεξηά (Βξνληνχλ θη αζηξάθηνπλ). Πέζαλε ζηηο 18 Ννεκβξίνπ ηνπ ΝΑ 'ΝΑΙ ΓΛΤΚΟ ΣΟ ΒΟΛΙ (ΦΟΡΔΔ ΑΝΣΑΡΣΗ Σ' ΑΡΜΑΣΑ) (1942) Φυνεζ' ακηάνηδ η' άνιαηα γχζε ηαζ ημ ζπαεί ζμο ηαζ ζφνε βζα ημκ πυθειμ ηζ δ θεοηενζά ιαγί ζμο. Σνάαα ηαζ εέθς κζηδηήξ παζδί ιμο κα βονίζεζξ, βζα ηδ βθοηζά ηδ θεοηενζά ημ αίια ζμο κα πφζεζξ. Πμθέιδζε ακηάνηδ ιμο πςξ πμθειάκε υθμζ ηαζ ιε ημκ Άνδ ανπδβυ βθοηυ κα 'καζ ημ αυθζ.

5 6. ΟΤ ΣΔΛΝΩ ΥΑΙΡΔΣΙΜΑΣΑ [ΜΠΑΓΙΑΝΣΔΡΑ] (1943) μο ζηέθκς παζνεηίζιαηα απ' ηα αμοκά, ιακμφθα, ζημ ηαναμφθζ ανίζημιαζ, ζηδκ πζμ ρδθή ναπμφθα. Έπς η' αβνίιζα ζοκηνμθζά, έπς ηαζ ηα γανηάδζα, ιε ηα ηζαηάθζα ηνζβονκχ ιένεξ, αοβέξ ηαζ ανάδζα. Σμκ μονακυ βζα ζηέπαζια, ηδ βδ έπς βζα ζηνχια ηαζ ζηδκ ηανδζά ιμο ημκ ΔΛΑ, βζ' αοηυκ εα ιπς ζημ πχια 7. Ο ΤΜΝΟ ΣΩΝ ΑΝΣΑΡΣΩΝ Αδέζπνην. Σξαγνπδήζεθε ηδηαίηεξα ζηα Άγξαθα θαη ζηε ηεξεά Διιάδα απφ ηηο πξψηεο ζηηγκέο ηνπ αληάξηηθνπ. Έθθδκεξ αημθμοεείζηε, ηςκ ακηανηχκ ηδ θςκή Να γήηε ηζ ςθεθείζηε ιεζ' ζηδ ζηθααζά ηδ ζηθδνή; Πάρηε κα πνμζηοκάηε ημο θαζζζιμφ ηδ ζηθααζά, Έθθδεξ εμακαζηάηεζ δζχληε αοηά ηα ζηοθζά Όπμζμξ εέθεζ κα θάεζ ηίιζμ ρςιί βζα κα γή αξ ιαξ ζηαεεί εζξ ημ πθάσ κ' αβςκζζημφιε ιαγί Φηάκεζ πμο νμφθδλακ αίια ηίιζμ Δθθήκςκ ζδνχ έπμκηαξ υπθμ ημ ρέια, αία ηαζ ιίζμξ θνζηηυ ημοξ ηάιπμοξ ανμκηάεζ ημ ηακυκζ ηαζ ζηα αμοκά ηεναοκμί ηνίγμοκ βηνειίγμηαζ ενυκμζ, κέα γςή πνμπςνεί. 8. ΘΗΡΙΑ ΣΗ ΑΡΑΥΟΒΑ Αδέζπνην. Σν ηξαγνχδη απηφ δηεγείηαη ηε ζχλαμε ησλ θαπηαλαίσλ αληαξηψλ ζηελ Αξάρνβα Λαθσλίαο, πνπ καδί κε ην Μνλνδέληξη, ηνλ Άγην Πέηξν, ηνλ Κνζκά θαη ηνλ Άγην Βαζίιεην ππήξμαλ πξνπχξγηα ηνπ αληάξηηθνπ ζηνλ Πάξλσλα, πεδία κεγάισλ καρψλ, αιιά θαη ζηφρνη αληηπνίλσλ απφ ηνλ θαηαθηεηή: Θδνία ηδξ Ανάπμααξ Νηάνιμξ ηαζ Κμκηαθχκδξ ηζ μ Λεαεκηάημξ ανπβυξ ηζ άθθμζ πμθθμί θεαέκηεξ, ζοιαμφθζμ εηάκακε ζηδ ιέζδ ζηδ πθαηεία

6 ηαζ θέβακε βζα ηδ ζηθααζά ηαζ ηδκ εθεοεενία. Πνέπεζ κα βίκεζ ακηάνηζημ, λεζδηςιυξ ιεβάθμξ. Σμοξ Γενιακμφξ κα δζχλμοιε ημοξ βενιακμπνμδυηεξ. Λεαέηδ ηαζ Λεαεκηάηδ, Νηάνιμ ηαζ Κμκηαθχκδ, Σμ ιάεαηε, ιςνέ παζδζά, δ θεοηενζά γοβχκεζ. 9. "ΣΗ ΚΑΣΑΝΙΣΑ" Αδέζπνην. Σν ρσξηφ Κνζκάο ηεο Κπλνπξίαο ήηαλ έλα απφ ηα πξνπχξγηα ηεο αληίζηαζεο ζηνλ Πάξλσλα, αιιά θαη ζηελ Πεινπφλλεζν. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1944 επέδξακε ζην ρσξηφ ηζρπξή γεξκαληθή δχλακε θαη ην θαηέθαςε. Σν παξαθάησ αληάξηηθν ηξαγνχδη είλαη αθηεξσκέλν ζην ζπκβάλ απηφ, δίλνληαο παξεγνξηά θη ειπίδα ζηνλ πιεζπζκφ. Σδξ Καζηακίηζαξ μζ λακεζέξ, η' Ασ Βαζίθδ μζ νμφζεξ ηζ ημο ηαδιέκμο ημο Κμζιά μζ βασηακμθνοδμφζεξ ηα νμφπα ζαξ ηζ ακπήνακε ηζ ακ ηάρακ ηα πνμζηζά ζαξ, δ ακηανηεξ ιαξ κακ' ηαθά ηαζ πάθζ είκαζ δζηά ζαξ. Σα ζπίηζα ζαξ ηζ ακ ηάρακε, κα ιδ θμνέζηε ιαφνα. Κζ ακ ηα πςνζά ζαξ βίκακε ηαζκμφνβζα Άβζα-Λαφνα. βζα πάνηε δίπθα ηα αμοκά κα ανείηε ημοξ ακηάνηεξ κα ημοξ ιμζνάζεηε ρςιί λακεζέξ ηαζ ιαονμιάηεξ.. Μζά άθθδ παναθθαβή: Σδξ Καζηακίηζαξ μζ λακεζέξ η' Ασ Βαζζθεζμφ μζ νμφζεξ ηζ μζ ιαονμιάηεξ ημο Κμζιά μζ βασηακμθνοδμφζεξ ηα ζπίηζα ζαξ ηζ ακ ηάρακε ηζ ακ πήνακ ηα πνμζηζά ζαξ δ ακηανημζφκδ κακ' ηαθά ηαζ πάθζ εακ' δζηά ζαξ. Σα νμφπα ζαξ ιδ αάρεηε ηαζ ιδ θμνέζηε ιαφνα ηζ ακ ηα πςνζά ζαξ βίκακε ηαζκμφνβζα Άβζα Λαφνα. Γζα πάνηε δίπθα ηα αμοκά κα ανείηε ημοξ ακηάνηεξ κα ημοξ ιμζνάζεηε ρςιί λακεζέξ ηαζ ιαονμιάηεξ. Σα αυθζα κα ιμζνάζεηε κα ηάρμοκ ημοξ θαζίζηεξ ηαζ ημοξ πνμδυηεξ ημο Μμνζά ηαζ ημοξ αθθαλμπίζηεξ Λεαέκηδ Λεαεκηάηδ ηαζ ζο νε Κμκηαθχκδ ημ ιάεαηε ιςνέ παζδζά δ θεοηενζά γοβχκεζ. 10. Σν ηξαγνπδη απηφ είλαη αθηεξσκέλν ζην αλδξαγάζεκα ηεο εμνιφζξεπζεο ηνπ ηηαιηθνχ απνζπάζκαηνο ζηνλ Κνζκά. φβκεθα ιαφνα ηδξ ζηθααζάξ ημκ μονακυ ζηεπάγμοκ Κζ υιςξ ηα ζήιακηνα πζηνά αανμφκ ηζ ακαζηεκάγμοκ, Σμ ηαναμφθζ ηδξ Μπεηνζάξ οικάεζ ζημ Μαγανάηζ: -Φεζημφηζδξ ηίκδξ ένπεηαζ απάκ απ ημ Γενάηζ Αζηνάθηεζ λάθκμο ηαζ ανμκηάεζ, ηα ζφβκεθ ακειίγμοκ, Ραβίγμοκ ηαζ ημ νάβζζια απηίδεξ ήθζμο ζηίγμοκ, Ακαηνζπζ γμοκ ηα αμοκά, απμιακμφκε: -Κμζιίηεξ, ηνέληε, ημκ Κμζιά θαζίζηεξ ημκ παημφκε! Μεζ ζημ Νενάηζ ζημ ηαονυ αμήεεζα, Χηίγμοκ ηαιπμφνζα θεοηενζάξ ηςκ Κμζιζηχκ ηα ζηήεζα, Κζ υπςξ πζιμφκ μζ Ηηαθμί ζακ λαθκζαζιέκα άηζα,

7 Χηοπάκ απάκμο ημοξ ηαζ ζπακ ηαζ βίκμκηαζ ημιιάηζα Κζ εηεί πμο πέθηακ μζ μπηνμί ηζ κ δυλα ηναβμοδχκηαξ, ηεθάκςκε ημοξ ήνςεξ ηδ κίηδ ημοξ οικχκηαξ: -Αημφζηε (ηνάγεζ μ Κμζιάξ) δ θεοηενζά ηζ εέθεζ, πίκεηε απ η αεάκαημ ηδξ ιάπδξ ημηηζκέθζ 11."Τ' ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ" Έλα άιιν αληάξηηθν (κε παξαιιαγέο) δηεγείηαη ηα αληίπνηλα ησλ θαηαθηεηψλ ζηνλ Ατ Βαζίιε Κπλνπξίαο, έλα ρσξηφ (ην γλσζηφ "θφθθηλν" ρσξηφ...) πνπ ππήξμε άληξν ηεο αληίζηαζεο ζηνλ Πάξσλα θη έβγαιε πνιινχο αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ. ' υθμ ημκ ηυζιμ λαζηενζά ζ' υθμ ημκ ηυζιμ ήθζμξ. ζημο Ασ Βαζίθδ ημ πςνζυ, είκαζ θςηζέξ ηαζ ηαίκε. Ακέαδηακ μζ Γενιακμί κα πζάζμοκ ημοξ ακηάνηεξ,(*) ακηάνηεξ δεκ εονήηακε, αάγμοκ θςηζά ζηα ζπίηζα πζάζακ ημκ ακηζπνυεδνμ ηαζ ημ ιζηνυ Γζακκάηδ Όθμ ημοξ επηοπμφζακε ηαζ υθμ ημοξ νςημφζακ: ηζ ηάκαηε ημοξ Γενιακμφξ πμο 'νεακε ζηα πςνζά ζαξ; Ακηάνηεξ ημοξ επήνακε ζημ Μαθεαυ ημοξ πάκε. Κζ εηεί ημοξ ημοθεηίζακε ζηδξ Μπαιπαημφξ ημ νέια. * Μζά άθθδ παναθθαβή ιζθά βζα Ηηαθμφξ: εηάρακε ηνεζξ βεζημκζέξ ηαζ ημο βζαηνμφ ηα ζπίηζα. πμο ζφπκαγε δ ακηανηζά ηαζ ημ επζηεθείμ πζάζακ ημκ ακηζπνυεδνμ ημκ Πάκμ ημκ ηναηήβδ πζάζακ ιίαξ πήναξ ημ παζδί ηαζ ημ ιζηνυ Βαζίθδ η Ακάπθζ ημοξ εδζάηακε ηαζ ηεζ ημοξ ενςηήζακ βζα πεξ ιαξ ακηζπνυεδνε ηαζ ζο Πάκμ ηναηήβδ ηζ ηάκαηε ημοξ Ηηαθμφξ πμο ήνεακ ζημ πςνζυ ζαξ; Ακηάνηεξ ημοξ επζάζακε ζημ Μαθεαυ ημοξ Πάκε Γεκ ημοξ δζηάζακ λάιδκμ δεκ ημοξ δζηάζακ πνυκμ πάνα ημοξ ημοθεηίζακε ζηδξ Μπαιπαημφξ ημ νέια. ΣΑ ΣΡΑΓΟΤΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΠΔΣΑΝ ΠΔΡΓΙΚΑ Μηα ζξπιηθή, αγέξσρε θαη πιεζσξηθή κνξθή ηνπ αληηζηαζηαθνχ αγψλα, ηνπ ΔΛΑ θαη ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ήηαλ απηή ηνπ Μήηζνπ Γαλλαθνχξα, ε Πέξδηθα, απφ ην ρσξηφ Βάγθνπ ηεο Αξθαδίαο.Ζ Πέξδηθαο ππήξμε θαπεηάληνο ηνπ ΔΛΑ θαη έδξαζε ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηελ Αξθαδία θαη ζην Μαίλαιν, δίλνληαο πνιιέο ληθεθφξεο κάρεο. Τπήξμε ζχλδεζκνο ηνπ Γξακκαηέα Πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ ηνπ ΔΛΑ Νίθνπ Μπεινγηάλλε θαη ζπλεξγάζζεθε θαη ζπλαλαζηξάθεθε κε θνξπθαία ζηειέρε ηνπ ηνπ αληηζηαζηαθνχ αγψλα. ηνλ εκθχιην είρε κεγάιε δξάζε, επέδεημε εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ε θήκε ηνπ εμαπιψζεθε. Μεηά ηελ απνηπρεκέλε ππφ ηελ αξρεγία ηνπ πνιηνξθία ηεο Γεκεηζάλαο, άξρηζε ε θαζνδηθή ηνπ πνξεία θαη ζηνλ ΔΛΑ. Με ηελ επηθξάηεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ, ν Πέξδηθαο είρε άδνμν θαη ηξαγηθφ ηέινο. ηηο , έπεζε κεηά απφ πξνδνζία ζε ελέδξα ησλ θπβεξλεηηθψλ ζην Ραπνχλη ηνπ Μαηλάινπ, πιεγψζεθε θαη απηνθηφλεζε. Σελ επφκελε ην πηψκα ηνπ κεηαθέξζεθε ζηελ Σξίπνιε θαη εθηέζεθε ζε δεκφζηα ζέα ζηελ πιαηεία ηνπ Άξεσο. Γηα εθείλε ηελ απνηξφπαηα ζθελή, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ ηακάηε Μαθξή, εθπαηδεπηηθνχ απφ ηε Μπγδαιηα Γνξηπλίαο, πνπ κηθξφ παηδί ηφηε, βξέζεθε ζηελ πιαηεία: "Πεξηκέλακε ην λεθξφ Πέξδηθα. Κφζκνο πνιχο είρε παξαηαρζεί ζηνπο δξφκνπο θαη είρε πιεκκπξίζεη ηελ πιαηεία ηνπ Άξεσο. Σνλ θέξαλε θαη ηνλ ζηήζαλε ζηελ πξψηε γσλία ηεο πιαηείαο (λνηηδπηηθή), κπξνζηά απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν Έζπεξν, δεκέλν ζε κηα πφξηα. Δγψ πνπ ην ήμεξα γίγαληα, φηαλ ηνλ είδα ζθηάρηξν δελ ηνλ γλψξηζα. Θέιεηο γηαηί έηρε αιιάμεη, ζέιεηο γηαηί δελ ήζεια λα ην πηηζέςσ, ςηζχξηζα: "Ση ιέηε ξε; Γελ είλαη ν Πέξδηθαο απηφο!..." Κάπνηνο απφ ην

8 πιήζνο έζθπςε θαη κνπ είπε ρακειφθσλα: "Μελ ην μαλαπεηο απηφ κηθξέ κνπ...". ίγνπξα ήζειε λα κε πξνθπιάμεη...". Ο θαπεηάλ Πέξδηθαο, γηα ηνπο αγψλεο ηνπ θαη ηε ιεβεληηά ηνπ πέξαζε ζηε δεκνηηθή πνίεζε, κε ηελ νπνία ν ιαφο χκλεζε ηελ παιιεθαξηά ηνπ θαη ζξήλεζε ην ζάλαηφ ηνπ. Σα παξαθάησ 5 αληάξηηθα-δεκνηηθά ηξαγνχδηα αλαθέξνληαη ζηε ζξπιηθή απηή κνξθή θαη απνηεινχλ δηαζθεπέο γλσζηψλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ηνπ αγψλα ηνπ Έλα παζίγλσζην ρνξεπηηθφ ηξαγνχδη πνπ αθνχγεηαη ζηα κνξατηηθα παλεγχξηα δηαζθεπάζηεθε θαη ην ξεθξέλ ηνπ αλαθέξεηαη ζην φλνκα ηνπ Πέξδηθα θαη ηνπ Κνληνιψλε, άιινπ γλσζηνχ αληάξηε πνπ έδξαζε ζηελ Πεινπφλλεζν. Γείνακ ηα εθαηυηθανα ηζ αημφιπδζακ ημ πζυκζ, Πένδζηα ηαζ Κμκηαθχκδ. Πμζυξ έθαημξ ηναηάεζ κενυ ηαζ πμζα ημνθή ημ πζυκζ, Πένδζηα ηαζ Κμκηαθχκδ. Σμ Μαίκαθμ ηναηάεζ δνμζζά ηαζ μζ ημνθέξ ημο πζυκζ, Πένδζηα ηαζ Κμκηαθχκζ. 13. Το παρακάηο ηραγούδι αναθέρεηαι ζηη δράζη ηοσ Πέρδικα με ηον ΕΛΑΣ: Έκα πμοθάηζ απ' ημκ Κμζιά νχηαβε ημοξ δζααάηεξ: "Πυζμ ιαηνζά καζ δ Γθυβμαα απυ ηα Κακεθθάηζα, πμο ζφπκαγε δ ακηανημονζά ηζ μφθμζ μζ ηαπεηακαίμζ, πμο ζφπκαγε ηζ μ Πένδζηαξ ιε μφθμ ημο ημ αζηένζ. Με παθζηάνζα δζαθεπηά ηαθά ηαζ ροπςιέκα ηοκήβαβε ημοξ Γενιακμφξ ηαζ ηδ θαζζζηανία, βζαηί ιαξ παίνκακ ημ ρςιί ηαζ ηδκ Δθεοεενία". Καη κηα παξαιιαγή: Έκα πμοθάηζ απ' ημκ Μζζηνά νχηαβε ημοξ δζααάηεξ: "Πυζμ ιαηνζά καζ δ Ανάπμαα απυ ημκ Άβζμ Πέηνμ, πμο ζφπκαγε δ ακηανημονζά ηζ μφθμζ μζ ηαπεηακαίμζ, πμο ζφπκαγε ηζ μ Πένδζηαξ ιε μφθμ ημο ημ αζηένζ. Με παθζηάνζα δζαθεπηά ιε ημ ζπαεί ζημ πένζ ηοκήβαβε ημοξ Γενιακμφξ απυ ηδκ επανπία, βζαηί ιαξ παίνκακ ημ ρςιί ηαζ ηδκ Δθεοεενία". 14. Σν επφκελν ηξαγνχδη αλαθέξεηαη ζην ζάλαην ηνπ Πέξδηθα Σνία πμοθάηζα ηάεμκηαζ ζημο Ραπμοκζμφ ηα ιένδ. Σμ 'κα ηδνάεζ ημ Χεθιυ ηαζ η' άθθμ ημ Σεηνάγζ, ημ ηνίημ ημ αανζυιμζνμ ιμζνμθμβάεζ ηαζ θέεζ: - Ο Πένδζηαξ ηζ βίκδηε ημφημ ημ ηαθμηαίνζ; Μδ δζάαδηε ημ Μαθεαυ, ζηδκ Κάπεθδ ιδκ πήβε; -Γε δζάαδηε ημ Μαθεαυ, ζηδκ Κάπεθδ δεκ πήβε, ιμκ' απζζηζά ημο βίκδηε ζη' αθχκζ ζηα Λοηυπζα. 15. Και ασηό ηο ηραγούδι θρηνεί ηο θάναηο ηοσ Πέρδικα: - Σζ έπμοκ ημο Βάβημο ηα αμοκα ηαζ ζηέημοκ αμονηςιέκα; Μήκα αμνζαξ ηα αάνεζε ιήκα ηαηυ παθάγζ;

9 -Μδδέ αμνζάξ ηα αάνεζε ιδδέ ηαηυ παθάγζ. Πέναζακ η' απμζπάζιαηα ιε ημοξ πςνμθοθάημοξ, ημκ Πένδζηα βονεφμοκε, ημκ πνχημ ηαπεηάκζμ -Πένδζηα νίλε η' άνιαηα ηζ άζε ηα ημνθμαμφκζα κα πάιε ζηδ ααζίθζζζα, βζα κα ζμο δχζεζ πάνδ. -Γεκ παναηάς η' άνιαηα, ηα υνδ δεκ ανκζέιαζ, δεκ πάς ζηδ ααζίθζζζα ηζ δ πάνδ πάνζζιά ηδξ. Καθφηενα κα ζημηςεχ πανά κα πνμζηοκήζς. 16. Κι ένα ηελεσηαίο ηραγούδι για ηο θάναηο ηοσ Πέρδικα μνημονεύει ηα λημέρια ηοσ ζηο Μαίναλο, ηον Πάρνωνα και ηον Ταϋγεηο, καθώς και ηο ηελεσηαίο λημέρι ηοσ...: Έκα πμοθάηζ λέαβαζκε απυ ηδκ Οζηναηίκα, παίνκεζ ηα υνδ ζημφγμκηαξ ηαζ ηα αμοκά νςηχηαξ. -Δζείξ αμοκά, ρδθά αμοκά ιε ηα δαζζά ηθανζά ζαξ ιδκ είδαηε ημκ Πένδζηα, ημκ πνχημ ηαπεηάκζμ; -ημ Λζιπμαίζζ ηνχεζ ρςιί, ζημ Μαθεαυ ημκεφεζ Κζ απάκμο ζημκ Σατβεημ ζηήκεζ πμνυ, πμνεφεζ. ημ Χνοζμαίηζζ δζάαδηε ηαζ ζηα Λοηυπζα πάεζ η' αθχκζ, ζηδ ζκέζμαα, ηείηεηαζ ημ ημνιί ημο. 17. Καηά ην παηδηά ζεθσζήηε... Σαφβεημξ Πάνκςκ αμοκά ηζιδιέκα Ακδνίηζα, Μμκμδέκδνζ πμο αάθηδηακ ι' αίια ιαξ δίκμοκε εάννμξ ιαξ θένκμοκ ηναοβέξ ειπνυξ επακαζηάηεξ βζα κίηεξ θαιπνέξ. 18. ηηο ζην Μνλνδέλδξη, 26 ρηιηφκεηξα απφ ηελ πάξηε πξνο ηελ Σξίπνιε, εθηειέζηεθαλ 118 παηξηψηεο ΔΑΜίηεο, ηα εθιεθηφηεξα κέιε ηεο παξηηάηηθεο θνηλσλίαο. Αλάκεζά ηνπο ν γηαηξφο Καξβνχλεο ν νπνίνο αξλήζεθε ηε ράξε πνπ ηνπ δίλαλε νη Γεξκαλνί - είρε ζπνπδάζεη ζηε Γεξκαλία - απαηηψληαο γηα λα δερηεί, λα κε γίλεη θακηά εθηέιεζε... Ασηυξ ζημκ Ήθζμ πέηαλε, ι' μθυπνοζεξ θηενμφβεξ απάκς απ' ημκ Σαΰβεημ ηζ απάκς απυ ηδ Μάκδ ηζ απυ αναδφξ εημφνκζαζε ζημ δυθζμ Μμκμδέκδνζ εηεί πμο πέζακ εηαηυκ δέηα μηηχ θεαέκηεξ αάβζα ζμφνκεζ ζηδ ιφηδ ημο ηζ αζηένζα ζηα θηενά ημο θςκέξ ηαζ παζνεηίζιαηα ζμφνκεζ ζη' αηνυκοπά ημο αάγμοκ ιάκεξ ηα ηθάιαηα ηαζ ζείζηεζ μ ηάημο ηυζιμξ - πάθηε ιάκεξ ηα ηθάιαηα - πάθηε ηα ιμζνμθυβζα ηζ πέθημοκ η' άκεζα ηςκ δεκηνχκ ζηίγμοκε ηα θζεάνζα ηζ απάκς ζημκ Σαΰβεημ εζκ' ηζ 'άθθα παθζηάνζα 19. Σν ηξαγνχδη απηφ είλαη αθηεξσκέλν ζην ζάλαην ησλ δπν αδειθψλ Νηθήηα θαη Θαλάζε νπκπιή, πνπ ν έλαο θξεκάζηεθε θαη ν άιινο ηνπθεθίζηεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, ζηελ Σξίπνιε. Έπεηε βζα ρδθά αμοκά ηαζ ζείξ ρδθέξ ναπμφθεξ ηαζ ζο ηαδιέκδ Σνίπμθδ ηαζ Σνζπμθζηζζςημπμφθεξ ηαζ Σνζπμθζηζζςημπμφθεξ.

10 Οφκκμζ, πνμδυηεξ, άκακδνμζ, ζημ ιαηεθεζυ ιαξ πάκε ηαζ ιε ηαθχδζα ηαζ ζημζκζά ζηα δέκηνα ιαξ ηνειάκε ζηα δέκηνα ιαξ ηνειάκε. ' αθήκς βεζα Δθθάδα ιαξ ηαζ ζο βθοηζά ιδηένα ηαζ ζο βθοηζά ιδηένα. ζμο ζηέθκμοιε παζνεηζζιμφξ ιε θεοηενζάξ αένα ιε θεοηενζάξ αβένα. Αφνζμ θεφβμοι απυ δς ηαζ απ' αοηήκ ηδκ πθάζδ ηαζ απ' αοηήκ ηδκ πθάζδ ηθάρε ηα δου ζμο ηα παζδζά Νζηήηα ηαζ Θακάζδ Νζηήηα ηαζ Θακάζδ. Έπεηε βζα αδένθζα ιαξ Γζχνβδ ηαζ Εαπανία Γζχνβδ ηαζ Εαπανία αθήκμοιε ημκ ηυζιμ αοηυ βζα ηδκ εθεοεενία βζα ηδκ εθεοεενία. Μεζ' ηδκ πθαηεία Tαλζανπχκ ηνέιαζακ ημ Θακάζδ ζημ νέια ημο Αζ Νζηυθα ιε πμθοαυθα ζηυηςζακ ημ δφζηοπμ Νζηήηα. μφιπθαζκα ηον' Ακαζηαζία ιδκ ηθαίξ ηαζ ιδ θοπάζαζ ηίιζςκ ακενχπςκ μφιπθαζκα ηζ δνχςκ ιάκκα εα 'ζαζ 20. Ο Γηψξγεο Σξεκπέιαο παιηθάξη 30 ρξφλσλ απφ ηελ ηεκλίηζα, ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο εζληθνχο αγσληζηέο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. Σνλ θξέκαζαλ νη Γεξκαλνί ζηε Μεγαιφπνιε ζην πεχθν ηεο πιαηείαο ην θζηλφπσξν ηνπ Σνπο ηνλ παξέδσζε ν κνίξαξρνο Καξαβίηεο. Πμζμξ εζκ' άλζμξ ηαζ βνήβμνμξ κα πάεζ ζηδ ηεικίηζα πζηνυ ιακηάημ βζα κα πεζ ζηδ ιάκα ημο Σνειπέθα ημ Γζχνβδ πζάζακ Γενιακμί ι' αοηυκ ημκ Κανααίηδ ημκ πάκ' ζηδ Μεβαθυπμθδ ζηδ ιέζδ ζηδκ πθαηεία ηαζ ηεζ ημκ εηνειάζακε απ' ημ ιεβάθμ πεφημ πζηνή ημο νίλακε εδθζά ιαφνδ θανιαηςιέκδ δ Γδξ ακαηανάπηδηε ηαζ ηα πμοθζά θμοθάλακ ηζ μ πεφημξ ηνζγμαυθαβε ηζ δ πθάζδ αβημιαπάεζ εδθζά ημο νίλακ ζημ θαζιυ ια δ εδθζά κεηυπεζ ηαζ λακαδεοηενχκμοκε ηαζ πάθζ ιεηαπέθηεζ ηζ έααθε μ Γζχνβδξ ιζα θςκή ζ' έκα πμοθί πμο εδζάαδ -Πμοθί ιμο ηαλζδζάνζημ πμοθί ηαλζδειέκμ κα παξ ηα παζνεηίζιαηα ζηδ δυθζα ιμο ηδ ιάκα παζνέηα ηζ υθμ ημ Δ.Α.Μ. ηαζ ηδκ ακηανημζφκδ γήης ηαζ γήης δ θεοηενζά ηαζ δ δζηαζμζφκδ ηνίηδ εδθζά ημο νίλακε ηαζ πζα θςκή δε αβάκεζ Σ' 'ήηακε ημφημ π μ παεεξ ηαδιέκε ιμο Σνειπέθα ζε ηθαίεζ υθμ ημ Δ.Α.Μ. ηαζ δ βθοηζά παηνίδα ζε ηθαίεζ ηζ δ πζηνμιάκα ζμο ηδ κφπηα ηδκ διένα. ηάεε κζμξ ηάεε ημπέθα ιδκ λεπκάηε ημκ Σνειπέθα. 21. Σν ηξαγνχδη απηφ ηξαγνπδήζεθε απφ ηνπο αληάξηεο ηνπ Σαυγέηνπ θαη ηνπ Πάξλσλα ζηα ρσξηά ηεο Μάλεο θαη ηεο Μεζζελίαο. Ζ θεοηενζά είκαζ ζπμθεζυ ηαζ πμζμξ εα ηδ ζπμοδάζεζ ηαθαιαηζακή νμφζα ηαζ λακεή πήβα ηαζ βς ηαζ ζπμφδαζα ηαζ αβήηα έκαξ ακηάνηδξ

11 ηαθαιαηζακή νμφζα ηαζ λακεή υηζ ηζ ακ είπα ηάδςζα βμκζμφξ βκςζημφξ ηαζ θίθμοξ ηαθαιαηζακή νμφζα ηαζ λακεή ηαζ πήνα ημ ημοθέηζ ιμο ηαζ ζηα αμοκά ιαξ αβήηα ηαθαιαηζακή νμφζα ηαζ λακεή βζα κα ζημηχζς Γενιακμφξ ηαζ Έθθδκεξ θαζίζηεξ ηαθαιαηζακή νμφζα ηαζ λακεή. 22. Ο Γηψξγεο Κεξθηκέδνο, ινραγφο ηνπ 9νπ ιφρνπ ηνπ 11νπ ζπληάγκαηνο Σξηπφιεσο. θνηψζεθε ζηε κάρε ησλ Γαξγαιηάλσλ ζηηο 23 επηέκβξε Σν ηξαγνχδη έγηλε απφ ηνπο αληάξηεο ηνπ ιφρνπ ηνπ. Γεκ ηθαίηε υθμζ ανε παζδζά, υθμζ ζαξ ι' έκα δάηνο ημ θμπαβυ πμο πάζαιε, ημ Γζχνβδ Κενηζιέγμ πμο 'πεζε ζηδ δελαιεκή ιέζα ζημοξ Γανβαθζάκμοξ πεκεμθμνεί μ θυπμξ ημο ηζ υθμ ημ ζφκηαβιά ημο ηαζ ηθαίεζ δ Μεβαθυπμθδ, πςνζά ηδξ Ανηαδίαξ. 23. Σν πνιχ φκνξθν απηφ ηξαγνχδηη ηξαγνπδήζεθε απφ ηνπο αληάξηεο ηνπ Σαυγέηνπ ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο. Ακηάνηδξ ζακ εα πα ιε η' άθθα ηα παζδζά ζθίλε νε Μανζχ ιμο ηδκ ηανδζά ιμκάπδ εα εενίγεζξ ηα πςνάθζα ηαπζά ζακ εα βειίζμοκε πνοζάθζα άζκηε Μανζχ ιμο έπε βεζα εα ζμο θένς θεοηενζά άζκηε Μανζχ ιμο θοβενή ιδκ ηθαζξ ηαηυ δε εα ζε ανεζ δεκ ηθαίς μνέ Μήηνμ ι' ημφηδ ηδ θμνά ακηάνηδξ ζα εα παξ ηυπς πανά βενμί κα νμαμθάηε ζηα θαβηάδζα ζημοξ ανάπμοξ, ζηα αμοκά ζακ ηα γανηάδζα άζκηε μνέ Μήηνμ ι έπε βεζα ηαζ κα ιαξ θένεζξ θεοηενζά. εκ. Σα ηξαγνχδηα έρνπλ ιεθζεί απφ ην βηβιίν ηνπ Γξεγφξε Κξηκπά, "Πέξδηθαο", Αζήλα Σα 17-23, κε ηα ζρφιηά ηνπο, απφ ην βηβιίν ηνπ Η. Αζεκαθφπνπινπ, "Αλαδεηψληαο ηηο Ρίδεο καο" (Αζήλα 2001),. Κείκελα: Θάλνο Νηθνιάνπ Copyright 2006

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο»

ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ. Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΑΣΡΟΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΓΤΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Δν. Δεμήηνεξ Καπεηάκμξ Γπημειεηήξ A Γαζηνεκηενμιμγηθή Κιηκηθή Γ.Ν. «Γεώνγημξ Παπακηθμιάμο» ΓΟΠΝ είκαη ε θαηάζηαζε πμο δεμημονγείηαη όηακ ε παιηκδνόμεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece 1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece SPERM QUALITY CHARACTERISTICS OF WILD THICK LIPPED GREY MULLET Chelon labrosus Kokokiris L.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ

Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ Παεμθόβμξ Ιμζιςλζμθόβμξ 251 Γεκζηό Λμζμημιείμ Αενμπμνίαξ Γεηέιανζμξ 2010 Η γέλλεζε ησλ εκβνιίσλ Απνηειεζκαηηθόηεηα εκβνιίσλ MMWR, 1999;48(12):245

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK 1 ORAL PRESENTATIONS IN GREEK TOLERANCE OF SEAGRASS Cymodocea nodosa PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY ΣΟ SALINITY Tsioli S.* 1, Papathanasiou V. 1, Katsaros C. 2, Exadactylos A. 3, Orfanidis S. 1 Benthic Ecology

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα