Mπαγηαληέξαο (Γεκήηξεο Γθφγθνο)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mπαγηαληέξαο (Γεκήηξεο Γθφγθνο)"

Transcript

1 «Σου στέλνω χαιρετίσματα απ' τα βουνά, μανούλα, στο καραούλι βρίσκομαι, στην πιο ψηλή ραχούλα. Έχω τ' αγρίμια συντροφιά, έχω και τα ζαρκάδια, με τους συντρόφους περπατώ μέρες, αυγές και βράδια. Τον ουρανό για σκέπασμα, τη γη έχω για στρώμα και το ΕΑΜ μέσ' στην καρδιά, γι' αυτό θα μπω στο χώμα». Mπαγηαληέξαο (Γεκήηξεο Γθφγθνο) Δηδηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζηα ηξαγνχδηα ηεο εζληθήο καο αληίζηαζεο, ηα αληάξηηθα ηξαγνχδηα. Σξαγνχδηα πνπ ηξαγνπδήζεθαλ ζε νιφθιεξε ηελ ζηελάδνπζα Διιάδα ζηα δχζθνια ρξφληα ηεο Γεξκαλν- Ηηαιηθήο θαηνρήο. Σξαγνχδηα πνπ εκςχρσζαλ ηνλ ιαφ θαη ηνπο αγσληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ θαηαθηεηή, εθθξάδνληαο ην πάζνο, ηελ ειπίδα θαη ην φξακα ηνπ ιανχ γηα κηα παηξίδα ειεχζεξε. Σξαγνχδηα πνπ απνηέιεζαλ γηα ην ιαφ θαηαμίσζε ηνπ αληηζηαζηαθνχ αγψλα θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρεγψλ ηνπ. Μεξηθά απφ ηα ηξαγνχδηα απηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη είλαη ηα ηειεπηαία δεκνηηθά πνπ έθηηαμε ν ιαφο καο. Γξακκέλα θαη κεινπνηεκέλα απφ επψλπκνπο θαη αλψλπλπκνπο πνιίηεο θαη αγσληζηέο, απνηεινχλ ζπλέρεηα ησλ θιέθηηθσλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, ζην κέηξν πνπ θαη νη αληάξηεο καρεηέο ησλ ειεχζεξσλ βνπλψλ ηεο Διιάδαο ήηαλ ζπλέρεηα ησλ θιεθηψλ θη αξκαησιψλ ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Μεηαιακπαδεχνηαο ην αδνχισην θξφλεκα ηνπ Έιιελα... ν αληηζηαζηαθά ή αληάξηηθα ηξαγνχδηα έθηνηε παξακέλνπλ "δηαρξνληθά", αθνχ ελζαξθψλνπλ ζεκαληηθέο πηπρέο θαη ζηηγκέο ηεο εψηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο, φπσο θαη εθθξάδνπλ αλαιινίσηνπο εζληθνχο πφζνπο θαη ιατθέο δηεθδηθήζεηο.γεκνθξαηία, ειεπζεξία θαη νηλσληθή δηθαηνζχλε. ίλαη ηα ηξαγνχδηα πνπ ζπληξφθεπαλ ηνλ αληάξηε ζηε ζθιεξή δσή ηνπ ζην βνπλφ, ζηε κάρε ή ζηελ αλάπαπια, ζηηο ελέδξεο θαη ζηα εηεξίδηα, θαηά ην γηνξηαζκφ ή ζην άθνπζκα κηαο λίθεο. Αιιά θαη θάπνηεο θνξέο θαη κέζα απφ ηηο θπιαθέο, ή πξηλ ηηο εθηειέζεηο, ζηελ αηνρή θαη ζηα κεηέπεηηα δχζθνια ρξφληα ησλ δησγκψλ... ίλαη ηα ηξαγνχδηα πνπ ηξαγνπδνχζε ηφηε ν απιφο ιαφο ζηα ρσξηά θαη ζηηο πφιεηο, άιιεο θνξέο ηξαληαρηά, ηα ζπίηηα, ζηα βνπλά θαη ζηνπο δξφκνπο - ζε θάπνηεο παξάηνικεο αληηζηαζηαθέο πνξείεο-, αιιά θαη θαηά ηελ πειεπζέξσζε, κεζ' απφ μέθξελνπο παλεγπξηζκνχο. Καη θάπνηεο άιιεο ςηζπξηζηά, γηα λα αληιήζεη θνπξάγην, άησ απφ ηα κάηηα ηνπ θαηαθηεηή. ίλαη ηα ηξαγνχδηα πνπ θιεξνλφκεζαλ νη λέεο γεληέο - εηδηθά νη ζπνπδαζηέο θαη νη θνηηεηέο - πνπ ηα αγάπεζαλ αη ηα ηξαγνχδεζαλ πνιχ αξγφηεξα ζε λένπο ιατθνχο αγψλεο. ηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα, ζην "Πνιπηερλείν", ηηο παξέεο, ζηηο πνξείεο, ζηηο δηαδειψζεηο... Καη πνπ ζπλερίδνπλ λα ηξαγνπδηνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα. ίλαη ηα ηξαγνχδηα πνπ ην αθνπζκά ηνπο, θέξλεη ξίγε ζπγθίλεζεο ζε θάπνηνπο ειηθησκέλνπο ζηα νξεηλά ρσξηά εο Αξθαδίαο, αλαθαιψληαο ηφζεο κλήκεο... Αιιά θαη ζε άιινπο, λεψηεξνπο, πνπ ηα λεαληθά ηνπο νξάκαηα θφκα αληέρνπλ. αξαθάησ δίλεηαη κηα κηθξή ζπιινγή αληηζηαζηαθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ ηξαγνπδήζεθαλ ζηηο πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο Πεινπνλλήζνπ θαη εο Αξθαδίαο. Έηζη, ζαλ έλαο κηθξφο θφξνο ηηκήο ζε θάπνηνπο παιηνχο, παπνχδεο θαη παηεξάδεο, πνπ αγσλίζηεθαλ θη έδεζαλ έληνλα α δχζθνια εθείλα ρξφληα. αλ κηα ππφκλεζε γηα άιινπο λεψηεξνπο πνπ ζηνπο ζεκεξηλνχο λένπο θαηξνχο θαινχληαη λα αληηζηαζνχλ ε άιιεο πξνθιήζεηο... Καη γηα θάπνηνπο άιινπο αθφκα λεψηεξνπο, ζαλ πξφζθιεζε λα αλαηξέμνπλ ζηε λεψηεξε ειιεληθή ηζηνξία Ο ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Α.Σ. Σν ηξαγνχδη απηφ καδί κε ηα επφκελα ηξία ππήξμε απφ ηα δεκνθηιέζηεξα ζηηο ηάμεηο ησλ αληαξηψλ, αιιά θαη ζην ιαφ. Γξάθηεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1944, δχν ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΛΑ, απφ ηελ πνηήηξηα νθία Μαπξνεηδή -

2 Παπαδάθε. Σε κνπζηθή ηνπ ζπλέζεζε ζπλζέηεο θαη αγσληζηήο Νίθνο Σζάθσλαο. Απφ ην βνπλφ ν ΔΛΑ αλέζεζε αξρηθά ηε γξαθή ηνπ χκλνπ, κέζσ ηνπ Σζάθσλα, ζηελ πεδνγξάθν Διιε Αιεμίνπ, πνπ ήηαλ νξγαλσκέλε ζηελ Αληίζηαζε. Ζ Αιεμίνπ ζηε ζπλέρεηα ηελ κεηέθεξε ζηε θίιε θαη ζπλαγσλίζηξηά ηεο νθία Μαπξνεηδή - Παπαδάθε ή νπνία θαη ηνλ έγξαςε κέζα ζε κηα λχρηα. Ο Ύκλνο πεξηιακβάλεηαη ζην πνηεηηθφ βηβιίν «Σεο Νηφηεο θαη ηεο Λεπηεξηάο» ηεο Μαπξνεηδή - Παπαδάθε, πνπ θπθινθφξεζε ην 1946 (εθδφζεηο «Νέα Βηβιία»), κε μπινγξαθίεο ηνπ Α. Σάζζνπ θαη έρεη ηηκεζεί κε ην Βξαβείν Δζληθήο Αληίζηαζεο. ην ηξαγνχδη απηφ, φπσο θαη ζηα δχν επφκελα, εκπλεχζηεθε ν κεγάινο ζπλζέηεο θαη αγσληζηήο Αιέθνο Ξέλνο ( ) ζην έξγν ηνπ "πκθσλία αξ.1 ηεο Αληίζηαζεο", ε νπνία απφ πνιινχο ζεσξείηαη επηηνκή ηεο αληηζηαζηαθήο κνπζηθήο. πγθεθξηκέλα, ζην κνπζηθφ ηνπ κνηίβν βαζίδεηαη ην ηξίην κέξνο ηεο ζπκθσλίαο απηήο. Με ημ κημοθέηζ ιμο ζημκ χιμ ζε πυθεζξ ηάιπμοξ ηαζ πςνζά ηδξ θεοηενζάξ ακμίβς δνυιμ ηδξ ζηνχκς αάβζα ηαζ πενκά Διπνυξ Δ.Λ.Α.. βζα ηδκ Δθθάδα ημ δίηζμ ηαζ ηδ θεοηενζά ζ' αηνμαμοκυ ηαζ ζε ημζθάδα πέηα πμθέια ιε ηανδζά έκα ηναβμφδζ είκ' δ πκμή ζμο ηαεχξ ζηδ νάπδ νμαμθάξ ηαζ ακηζθαθμφκ απ' ηδ θςκή ζμο ηανδζέξ ηαζ ηάιπμζ Δ.Λ.Α.. Δ.Λ.Α.. Με πίθζα μκυιαηα ιία πάνδ αηνίηαξ εζη' ανιαημθυξ ακηάνηδξ, ηθέθηδξ, παθζηάνζ πάκηα εζκ' μ ίδζμξ μ θαυξ. Πακημφ δ Παηνίδα ι' έπεζ ζηείθεζ θνμονυ ιαγί ηζ εηδζηδηή ηζ απ' ηδκ μνιή ιμο ε' ακαηείθεζ ηαζκμφνβζα θεφηενδ γςή. Αθί ημο πμο εα ι' απεζθήζεζ ιε ηδ ζηθααζά ηαζ ηδκ κηνμπή ημ εάκαημ έπς ηαηανβήζεζ, δεκ λένς θυαμξ ηζ εα πεζ. Με ημ κημοθέηζ ιμο ζημκ χιμ, εα θάιρεζ δ ιένα, δεκ ανβεί ηδξ θεοηενζάξ κ' ακμίλς δνυιμ, βζα κα δζααχ ζ' υθδ ηδ βδ. 2. ΣΟΤ ΑΡΥΗΓΟΤ ΣΟΤ ΔΛΑ Αδέζπνην ( ) ην ηξαγνχδη απηφ, είλαη απφ ηα πην γλσζηά θη αγαπεκέλα αληάξηηθα.δμπκλεί ηνπο αξρεγνχο ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγείνπ ηνπ ΔΛΑ, ηέθαλν αξάθε, ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή ηνπ ΔΛΑ, ηνλ Άξε Βεινπρηψηε, πξσηνθαπεηάλην ηνπ ΔΛΑ θαη ηνλ Αλδξέα Σδίκα-ακαξηληψηε, αληηπξφζσπν ηνπ ΔΑΜ ζηνλ ΔΛΑ θαη πνιηηηθφ θαζνδεγεηή ηνπ. Ο ΔΛΑ ηδξχζεθε ζηηο θαη ζηειερψζεθε απφ αμησκαηηθνχο ηνπ ζηξαηνχ θαη αληάξηεο αγσληζηέο. ακ αηζάθζκμ ηείπμξ πμο αθφβζζημ μνιάεζ

3 ζηα πεδία ηςκ ηίιζςκ ιαπχκ, ι' ανπδβμφξ αιανζκζχηδ, ημκ ανάθδ ηαζ ημκ Άνδ, πμο είκ' μζ ιάκεξ ημο Λασημφ ηναημφ. Γίπςξ ηακηξ, αενμπθάκα, ιυκμ ι' υθιμοξ, πμθοαυθα ηαζ ροπή ζακ ημο Λασημφ ηναημφ, ιε ηαεμδήβδζδ θαιπνή ημο ανπδβμφ ιαξ ημο ανάθδ, λεροπά μ αβηοθςηυξ ημο θαζζζιμφ. Να δ χνα, πμο ιαξ ήνεε ηαζ ζακ εφεθθα λεζπάεζ ζημκ αβχκα δ παβηυζιζα ενβαηζά, ιζα θςκή πμο ακηδπεί ζημκ αένα, πένα ςξ πένα: "Μ' επακάζηαζδ εα δζχλμοιε ηδ ζηθααζά". Κζ μ αέναξ ζακ ιμοβηνίγεζ, ηδ ζδιαία ηοιαηίγεζ, ηδ ααιιέκδ ιέζ' ζημ αίια ημο θαμφ, ηαηαηυηηζκδ ηδ κίηδ ιαξ αββέθεζ ι' έκα "γήης", ι' έκα "γήης", βφνς - βφνς, απυ πακημφ. 3. Σ' ΑΡΜΑΣΑ Σ' ΑΡΜΑΣΑ To δεκνθηιέο απηφ ηξαγνχδη γξάθηεθε ζηα ηέιε ηνπ 1942 απφ ηνλ πνηεηή θαη δεκνζηνγξάθν Νίθν Καξβνχλε ( ) θαη κεινπνηήζεθε απφ ηνλ αληάξηε κνπζηθφ Αζηξαπφγηαλλν (Αθε κπξλαίν). Ο Νίθνο Καξβνχλεο γελλήζεθε ζηελ Ηζάθε. Δξγάζηεθε ζαλ δεκνζηνγξάθνο ζε αξθεηέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, φπσο ζην «Ρηδνζπάζηε», ζηελ «Πξσΐα» θαη ηνπο «Νένπο Πξσηνπφξνπο». Μεηέθξαζε, γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, ηα έξγα ησλ πνηεηψλ Γνπφιη Γνπίηκαλ, έιετ, Πφε θαη Μαγηαθφθζθη. Μαδί κε ηνλ Κψζηα Βάξλαιε εμέδηδε ην θηινινγηθφ πεξηνδηθφ «Ζγεζψ». Σν 1912, ζπκκεηείρε ζηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο ζαλ πνιεκηθφο αληαπνθξηηήο κε ην ηάγκα ησλ Δπηαλεζίσλ Γαξηβαιδηλψλ. Σν 1932 ήηαλ ζηέιερνο ηεο «Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Γηεζλήο Δξγαηηθή Βνήζεηα). Σν 1936 εμνξίζηεθε ζηε Γαχδν απφ ην θαζεζηψο ηεο 4εο Απγνχζηνπ. Καηά ηε γεξκαλντηαιηθή θαηνρή θπιαθίζηεθε ζην ζηξαηφπεδν ηεο Λάξηζαο. Ακέζσο κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ, εληάρηεθε ζην ΔΑΜ θαη αλέβεθε ζην βνπλφ φπνπ αλέιαβε ην Γξαθείν Σχπνπ ζηελ ΠΔΔΑ θαη ην πξψην ειεχζεξν πξαθηνξείν εηδήζεσλ. Ζ πξνζθνξά ηνπ ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε ήηαλ ζεκαληηθή. Μεηαμχ άιισλ αλέιαβε ζεκαληηθέο απνζηνιέο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΑΜ, ζηελ Αγγιία, Ακεξηθή, Γαιιία θαη νβηεηηθή Δλσζε. Βνμκηάεζ μ Όθοιπμξ, αζηνάθηεζ δ Γηζχκα, ιμοβηνίγμοκ η' Άβναθα, ζείεηαζ δ ζηενζά. η' άνιαηα, ζη' άνιαηα, ειπνυξ ζημκ αβχκα, βζα ηδ πζθζάηνζαδ ηδ θεοηενζά. Ξακαγςκηάκερε η' ανιαηςθίηζ, ηα ιπνάηζα ζίδενμ, θθυβα δ ροπή, θμοθάγμοκ έκηνμιμζ μζ λέκμζ θφημζ ζηδκ εηδζηήηνα ιαξ ακηνίηζα μνιή. Ο Γμνβμπυηαιμξ ζηδκ Αθαιάκα ζηέθκεζ πενήθακμ παζνεηζζιυ, κέαξ ακάζηαζδξ πηοπά δ ηαιπάκα, ιδκάκ ηα υπθα ιαξ ημ θοηνςιυ. πάιε ηδκ άηζιδ ηδκ αθοζίδα πμο ιαξ εαάναζκε εακαηενά, εέθμοιε θεφηενδ ειείξ παηνίδα ηαζ πακακενχπζκδ ηδ θεοηενζά

4 4. ΣΟΤ ΚΑΠΔΣΑΝ ΑΡΗ Αδέζπνην, δεκηνπξγεκέλν απφ ειαζίηεο καρεηέο (1942). Αλαθέξεηαη ζην Μηθξφ Υσξηφ ηεο Δπξπηαλίαο, εθεί πνπ άλζηζε ην αληάξηηθν. Βανζά ζηεκάγμοκ ηα αμοκά ηζ μ ήθζμξ ζημηεζκζάγεζ, ημ δυθζμ ημ Μζηνυ Χςνζυ ηαζ πάθζ ακηανζάγεζ Λαιπμημπμφκ πνοζά ζπαεζά, πέθημοκ κημοθέηζα ακάνζα, μ Άνδξ ηάκεζ πυθειμ, ι' ακηάνηεξ παθζηάνζα. Έθα, ανε άπζζηε Ηηαθέ, ημνυσδμ Μμοζμθίκζ, κα ιεηνδεμφιε μζ δομ ιαγί, κα ζδείξ ημ ηζ εα βίκεζ Γεκ έπεζξ βένμοξ ηζ αννχζημοξ, ιζηνά παζδζά κα ζθάλεζξ, μφηε ημπέθεξ κηνμπαθέξ, μφηε πςνζά κα ηάρεζξ, παπάδεξ βζα κα ηονακκάξ, ζηδ ιέζδ ζημ παγάνζ, έπεζξ ιπνμζηά ζμο ζήιενα η' ακηάνηζηα ημο Άνδ, πμο βνήβμνμξ ζακ ημκ αδηυ, ζακ ημ βμνβυ η' αβένζ, πνμδυηεξ έζθαλε πμθθμφξ ιε δίημπμ ιαπαίνζ. Σα Ανηιζηαζιακά ρεμπέηικα ηραγούδια ηου Μπαγιανηέρα O Γεκήηξεο Γθφγθνο ή Μπαγηαληέξαο είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζπνπδαίνπο ξεκπέηεο εξκελεπηέο, νξγαλνπαίρηεο θαη ζπλζέηεο.γελλήζεθε ην 1903 ζην Υαηδεθπξηάθεην ζηνλ Πεηξαηά απφ επθαηάζηαηε θαη πνιπκειέζηαηε νηθνγέλεηα. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ ππαμησκαηηθφο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. πνχδαζε ειεθηξνιφγνο ζε κηα ηερληθή ζρνιή ηνπ Πεηξαηά, αιιά δελ εμάζθεζε πνηέ ην επάγγεικα απηφ, αθνχ απφ κηθξφο αθηεξψζεθε ζην ιατθν ηξαγνχδη. Έγξαςε ηξαγνχδηα πνπ γλψξηζαλ κεγάιε επηηπρία (Ενχζα κνλαρφο ρσξίο αγάπε, Υαηδεθπξηάθεην, α καγεκέλν ην κπαιφ κνπ...). Σν 1941 ηπθιψζεθε πάλσ ζην πάιθν, ηελ ψξα πνπ ηξαγνπδνχζε. Σν παξαηζνχθιη «Μπαγηαληέξαο» νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηνπ άξεζε ε νπεξέηα ηνπ Έξηρ Κάικαλ «Μπαγηαληέξα» θαη κάιηζηα έπαηδε ζην κπνπδνχθη ην νκψλπκν ηξαγνχδη ηεο. Απφ πνιχ λένο επαηζζεηνπνηήζεθε πνιηηηθά θαη ηνπνζεζεηήζεθε ζηηο ηάμεηο ηεο Αξηζηεξάο. Πήξε κέξνο ζηνλ Αιβαληθφ πφιεκν ηνπ ηελ θαηνρή έγξαςε αξθεηά ηξαγνχδηα κε αληηζηαζηαθφ πεξηερφκελν θαη ζε ξεκπέηηθν χθνο. Σα ηξαγνχδηα ηνπ απηά αλαθέξνληαη ζην Αληάξηηθν, ζην ΔΑΜ, ηνλ ΔΛΑ θαη ηνλ Άξε θαη ζπκβαδίδνπλ κε ην πλεχκα ησλ αληηζηαζηαθψλ ιατθψλ ηξαγνπδηψλ ηεο θαηνρήο. Αλάκεζα ζηα ηξαγνχδηα ηνπ απηά είλαη "Σνπο Κεληάπξνπο δελ θνβάκαη", "ηεο Πίλδνπ ηα βνπλα (Φειά βνπλά θη απάηεηα), "νπ ζηέιλσ ραηξεηίζκαη", "Διιάο λα δείο αηψληα", "λα 'λαη γιπθφ ην βφιη (Φφξεζε αληάξηε η' άξκαηα)", "ηε ζθιαβσκέλε Διιάδα καο", "Αξρεγφ έρσ ηνλ Άξε" θαη "Υαίξε σ ραίξε σ Λεπηεξηά (Βξνληνχλ θη αζηξάθηνπλ). Πέζαλε ζηηο 18 Ννεκβξίνπ ηνπ ΝΑ 'ΝΑΙ ΓΛΤΚΟ ΣΟ ΒΟΛΙ (ΦΟΡΔΔ ΑΝΣΑΡΣΗ Σ' ΑΡΜΑΣΑ) (1942) Φυνεζ' ακηάνηδ η' άνιαηα γχζε ηαζ ημ ζπαεί ζμο ηαζ ζφνε βζα ημκ πυθειμ ηζ δ θεοηενζά ιαγί ζμο. Σνάαα ηαζ εέθς κζηδηήξ παζδί ιμο κα βονίζεζξ, βζα ηδ βθοηζά ηδ θεοηενζά ημ αίια ζμο κα πφζεζξ. Πμθέιδζε ακηάνηδ ιμο πςξ πμθειάκε υθμζ ηαζ ιε ημκ Άνδ ανπδβυ βθοηυ κα 'καζ ημ αυθζ.

5 6. ΟΤ ΣΔΛΝΩ ΥΑΙΡΔΣΙΜΑΣΑ [ΜΠΑΓΙΑΝΣΔΡΑ] (1943) μο ζηέθκς παζνεηίζιαηα απ' ηα αμοκά, ιακμφθα, ζημ ηαναμφθζ ανίζημιαζ, ζηδκ πζμ ρδθή ναπμφθα. Έπς η' αβνίιζα ζοκηνμθζά, έπς ηαζ ηα γανηάδζα, ιε ηα ηζαηάθζα ηνζβονκχ ιένεξ, αοβέξ ηαζ ανάδζα. Σμκ μονακυ βζα ζηέπαζια, ηδ βδ έπς βζα ζηνχια ηαζ ζηδκ ηανδζά ιμο ημκ ΔΛΑ, βζ' αοηυκ εα ιπς ζημ πχια 7. Ο ΤΜΝΟ ΣΩΝ ΑΝΣΑΡΣΩΝ Αδέζπνην. Σξαγνπδήζεθε ηδηαίηεξα ζηα Άγξαθα θαη ζηε ηεξεά Διιάδα απφ ηηο πξψηεο ζηηγκέο ηνπ αληάξηηθνπ. Έθθδκεξ αημθμοεείζηε, ηςκ ακηανηχκ ηδ θςκή Να γήηε ηζ ςθεθείζηε ιεζ' ζηδ ζηθααζά ηδ ζηθδνή; Πάρηε κα πνμζηοκάηε ημο θαζζζιμφ ηδ ζηθααζά, Έθθδεξ εμακαζηάηεζ δζχληε αοηά ηα ζηοθζά Όπμζμξ εέθεζ κα θάεζ ηίιζμ ρςιί βζα κα γή αξ ιαξ ζηαεεί εζξ ημ πθάσ κ' αβςκζζημφιε ιαγί Φηάκεζ πμο νμφθδλακ αίια ηίιζμ Δθθήκςκ ζδνχ έπμκηαξ υπθμ ημ ρέια, αία ηαζ ιίζμξ θνζηηυ ημοξ ηάιπμοξ ανμκηάεζ ημ ηακυκζ ηαζ ζηα αμοκά ηεναοκμί ηνίγμοκ βηνειίγμηαζ ενυκμζ, κέα γςή πνμπςνεί. 8. ΘΗΡΙΑ ΣΗ ΑΡΑΥΟΒΑ Αδέζπνην. Σν ηξαγνχδη απηφ δηεγείηαη ηε ζχλαμε ησλ θαπηαλαίσλ αληαξηψλ ζηελ Αξάρνβα Λαθσλίαο, πνπ καδί κε ην Μνλνδέληξη, ηνλ Άγην Πέηξν, ηνλ Κνζκά θαη ηνλ Άγην Βαζίιεην ππήξμαλ πξνπχξγηα ηνπ αληάξηηθνπ ζηνλ Πάξλσλα, πεδία κεγάισλ καρψλ, αιιά θαη ζηφρνη αληηπνίλσλ απφ ηνλ θαηαθηεηή: Θδνία ηδξ Ανάπμααξ Νηάνιμξ ηαζ Κμκηαθχκδξ ηζ μ Λεαεκηάημξ ανπβυξ ηζ άθθμζ πμθθμί θεαέκηεξ, ζοιαμφθζμ εηάκακε ζηδ ιέζδ ζηδ πθαηεία

6 ηαζ θέβακε βζα ηδ ζηθααζά ηαζ ηδκ εθεοεενία. Πνέπεζ κα βίκεζ ακηάνηζημ, λεζδηςιυξ ιεβάθμξ. Σμοξ Γενιακμφξ κα δζχλμοιε ημοξ βενιακμπνμδυηεξ. Λεαέηδ ηαζ Λεαεκηάηδ, Νηάνιμ ηαζ Κμκηαθχκδ, Σμ ιάεαηε, ιςνέ παζδζά, δ θεοηενζά γοβχκεζ. 9. "ΣΗ ΚΑΣΑΝΙΣΑ" Αδέζπνην. Σν ρσξηφ Κνζκάο ηεο Κπλνπξίαο ήηαλ έλα απφ ηα πξνπχξγηα ηεο αληίζηαζεο ζηνλ Πάξλσλα, αιιά θαη ζηελ Πεινπφλλεζν. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1944 επέδξακε ζην ρσξηφ ηζρπξή γεξκαληθή δχλακε θαη ην θαηέθαςε. Σν παξαθάησ αληάξηηθν ηξαγνχδη είλαη αθηεξσκέλν ζην ζπκβάλ απηφ, δίλνληαο παξεγνξηά θη ειπίδα ζηνλ πιεζπζκφ. Σδξ Καζηακίηζαξ μζ λακεζέξ, η' Ασ Βαζίθδ μζ νμφζεξ ηζ ημο ηαδιέκμο ημο Κμζιά μζ βασηακμθνοδμφζεξ ηα νμφπα ζαξ ηζ ακπήνακε ηζ ακ ηάρακ ηα πνμζηζά ζαξ, δ ακηανηεξ ιαξ κακ' ηαθά ηαζ πάθζ είκαζ δζηά ζαξ. Σα ζπίηζα ζαξ ηζ ακ ηάρακε, κα ιδ θμνέζηε ιαφνα. Κζ ακ ηα πςνζά ζαξ βίκακε ηαζκμφνβζα Άβζα-Λαφνα. βζα πάνηε δίπθα ηα αμοκά κα ανείηε ημοξ ακηάνηεξ κα ημοξ ιμζνάζεηε ρςιί λακεζέξ ηαζ ιαονμιάηεξ.. Μζά άθθδ παναθθαβή: Σδξ Καζηακίηζαξ μζ λακεζέξ η' Ασ Βαζζθεζμφ μζ νμφζεξ ηζ μζ ιαονμιάηεξ ημο Κμζιά μζ βασηακμθνοδμφζεξ ηα ζπίηζα ζαξ ηζ ακ ηάρακε ηζ ακ πήνακ ηα πνμζηζά ζαξ δ ακηανημζφκδ κακ' ηαθά ηαζ πάθζ εακ' δζηά ζαξ. Σα νμφπα ζαξ ιδ αάρεηε ηαζ ιδ θμνέζηε ιαφνα ηζ ακ ηα πςνζά ζαξ βίκακε ηαζκμφνβζα Άβζα Λαφνα. Γζα πάνηε δίπθα ηα αμοκά κα ανείηε ημοξ ακηάνηεξ κα ημοξ ιμζνάζεηε ρςιί λακεζέξ ηαζ ιαονμιάηεξ. Σα αυθζα κα ιμζνάζεηε κα ηάρμοκ ημοξ θαζίζηεξ ηαζ ημοξ πνμδυηεξ ημο Μμνζά ηαζ ημοξ αθθαλμπίζηεξ Λεαέκηδ Λεαεκηάηδ ηαζ ζο νε Κμκηαθχκδ ημ ιάεαηε ιςνέ παζδζά δ θεοηενζά γοβχκεζ. 10. Σν ηξαγνπδη απηφ είλαη αθηεξσκέλν ζην αλδξαγάζεκα ηεο εμνιφζξεπζεο ηνπ ηηαιηθνχ απνζπάζκαηνο ζηνλ Κνζκά. φβκεθα ιαφνα ηδξ ζηθααζάξ ημκ μονακυ ζηεπάγμοκ Κζ υιςξ ηα ζήιακηνα πζηνά αανμφκ ηζ ακαζηεκάγμοκ, Σμ ηαναμφθζ ηδξ Μπεηνζάξ οικάεζ ζημ Μαγανάηζ: -Φεζημφηζδξ ηίκδξ ένπεηαζ απάκ απ ημ Γενάηζ Αζηνάθηεζ λάθκμο ηαζ ανμκηάεζ, ηα ζφβκεθ ακειίγμοκ, Ραβίγμοκ ηαζ ημ νάβζζια απηίδεξ ήθζμο ζηίγμοκ, Ακαηνζπζ γμοκ ηα αμοκά, απμιακμφκε: -Κμζιίηεξ, ηνέληε, ημκ Κμζιά θαζίζηεξ ημκ παημφκε! Μεζ ζημ Νενάηζ ζημ ηαονυ αμήεεζα, Χηίγμοκ ηαιπμφνζα θεοηενζάξ ηςκ Κμζιζηχκ ηα ζηήεζα, Κζ υπςξ πζιμφκ μζ Ηηαθμί ζακ λαθκζαζιέκα άηζα,

7 Χηοπάκ απάκμο ημοξ ηαζ ζπακ ηαζ βίκμκηαζ ημιιάηζα Κζ εηεί πμο πέθηακ μζ μπηνμί ηζ κ δυλα ηναβμοδχκηαξ, ηεθάκςκε ημοξ ήνςεξ ηδ κίηδ ημοξ οικχκηαξ: -Αημφζηε (ηνάγεζ μ Κμζιάξ) δ θεοηενζά ηζ εέθεζ, πίκεηε απ η αεάκαημ ηδξ ιάπδξ ημηηζκέθζ 11."Τ' ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ" Έλα άιιν αληάξηηθν (κε παξαιιαγέο) δηεγείηαη ηα αληίπνηλα ησλ θαηαθηεηψλ ζηνλ Ατ Βαζίιε Κπλνπξίαο, έλα ρσξηφ (ην γλσζηφ "θφθθηλν" ρσξηφ...) πνπ ππήξμε άληξν ηεο αληίζηαζεο ζηνλ Πάξσλα θη έβγαιε πνιινχο αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ. ' υθμ ημκ ηυζιμ λαζηενζά ζ' υθμ ημκ ηυζιμ ήθζμξ. ζημο Ασ Βαζίθδ ημ πςνζυ, είκαζ θςηζέξ ηαζ ηαίκε. Ακέαδηακ μζ Γενιακμί κα πζάζμοκ ημοξ ακηάνηεξ,(*) ακηάνηεξ δεκ εονήηακε, αάγμοκ θςηζά ζηα ζπίηζα πζάζακ ημκ ακηζπνυεδνμ ηαζ ημ ιζηνυ Γζακκάηδ Όθμ ημοξ επηοπμφζακε ηαζ υθμ ημοξ νςημφζακ: ηζ ηάκαηε ημοξ Γενιακμφξ πμο 'νεακε ζηα πςνζά ζαξ; Ακηάνηεξ ημοξ επήνακε ζημ Μαθεαυ ημοξ πάκε. Κζ εηεί ημοξ ημοθεηίζακε ζηδξ Μπαιπαημφξ ημ νέια. * Μζά άθθδ παναθθαβή ιζθά βζα Ηηαθμφξ: εηάρακε ηνεζξ βεζημκζέξ ηαζ ημο βζαηνμφ ηα ζπίηζα. πμο ζφπκαγε δ ακηανηζά ηαζ ημ επζηεθείμ πζάζακ ημκ ακηζπνυεδνμ ημκ Πάκμ ημκ ηναηήβδ πζάζακ ιίαξ πήναξ ημ παζδί ηαζ ημ ιζηνυ Βαζίθδ η Ακάπθζ ημοξ εδζάηακε ηαζ ηεζ ημοξ ενςηήζακ βζα πεξ ιαξ ακηζπνυεδνε ηαζ ζο Πάκμ ηναηήβδ ηζ ηάκαηε ημοξ Ηηαθμφξ πμο ήνεακ ζημ πςνζυ ζαξ; Ακηάνηεξ ημοξ επζάζακε ζημ Μαθεαυ ημοξ Πάκε Γεκ ημοξ δζηάζακ λάιδκμ δεκ ημοξ δζηάζακ πνυκμ πάνα ημοξ ημοθεηίζακε ζηδξ Μπαιπαημφξ ημ νέια. ΣΑ ΣΡΑΓΟΤΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΠΔΣΑΝ ΠΔΡΓΙΚΑ Μηα ζξπιηθή, αγέξσρε θαη πιεζσξηθή κνξθή ηνπ αληηζηαζηαθνχ αγψλα, ηνπ ΔΛΑ θαη ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ήηαλ απηή ηνπ Μήηζνπ Γαλλαθνχξα, ε Πέξδηθα, απφ ην ρσξηφ Βάγθνπ ηεο Αξθαδίαο.Ζ Πέξδηθαο ππήξμε θαπεηάληνο ηνπ ΔΛΑ θαη έδξαζε ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηελ Αξθαδία θαη ζην Μαίλαιν, δίλνληαο πνιιέο ληθεθφξεο κάρεο. Τπήξμε ζχλδεζκνο ηνπ Γξακκαηέα Πεξηνρήο Πεινπνλλήζνπ ηνπ ΔΛΑ Νίθνπ Μπεινγηάλλε θαη ζπλεξγάζζεθε θαη ζπλαλαζηξάθεθε κε θνξπθαία ζηειέρε ηνπ ηνπ αληηζηαζηαθνχ αγψλα. ηνλ εκθχιην είρε κεγάιε δξάζε, επέδεημε εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ε θήκε ηνπ εμαπιψζεθε. Μεηά ηελ απνηπρεκέλε ππφ ηελ αξρεγία ηνπ πνιηνξθία ηεο Γεκεηζάλαο, άξρηζε ε θαζνδηθή ηνπ πνξεία θαη ζηνλ ΔΛΑ. Με ηελ επηθξάηεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ, ν Πέξδηθαο είρε άδνμν θαη ηξαγηθφ ηέινο. ηηο , έπεζε κεηά απφ πξνδνζία ζε ελέδξα ησλ θπβεξλεηηθψλ ζην Ραπνχλη ηνπ Μαηλάινπ, πιεγψζεθε θαη απηνθηφλεζε. Σελ επφκελε ην πηψκα ηνπ κεηαθέξζεθε ζηελ Σξίπνιε θαη εθηέζεθε ζε δεκφζηα ζέα ζηελ πιαηεία ηνπ Άξεσο. Γηα εθείλε ηελ απνηξφπαηα ζθελή, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ ηακάηε Μαθξή, εθπαηδεπηηθνχ απφ ηε Μπγδαιηα Γνξηπλίαο, πνπ κηθξφ παηδί ηφηε, βξέζεθε ζηελ πιαηεία: "Πεξηκέλακε ην λεθξφ Πέξδηθα. Κφζκνο πνιχο είρε παξαηαρζεί ζηνπο δξφκνπο θαη είρε πιεκκπξίζεη ηελ πιαηεία ηνπ Άξεσο. Σνλ θέξαλε θαη ηνλ ζηήζαλε ζηελ πξψηε γσλία ηεο πιαηείαο (λνηηδπηηθή), κπξνζηά απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν Έζπεξν, δεκέλν ζε κηα πφξηα. Δγψ πνπ ην ήμεξα γίγαληα, φηαλ ηνλ είδα ζθηάρηξν δελ ηνλ γλψξηζα. Θέιεηο γηαηί έηρε αιιάμεη, ζέιεηο γηαηί δελ ήζεια λα ην πηηζέςσ, ςηζχξηζα: "Ση ιέηε ξε; Γελ είλαη ν Πέξδηθαο απηφο!..." Κάπνηνο απφ ην

8 πιήζνο έζθπςε θαη κνπ είπε ρακειφθσλα: "Μελ ην μαλαπεηο απηφ κηθξέ κνπ...". ίγνπξα ήζειε λα κε πξνθπιάμεη...". Ο θαπεηάλ Πέξδηθαο, γηα ηνπο αγψλεο ηνπ θαη ηε ιεβεληηά ηνπ πέξαζε ζηε δεκνηηθή πνίεζε, κε ηελ νπνία ν ιαφο χκλεζε ηελ παιιεθαξηά ηνπ θαη ζξήλεζε ην ζάλαηφ ηνπ. Σα παξαθάησ 5 αληάξηηθα-δεκνηηθά ηξαγνχδηα αλαθέξνληαη ζηε ζξπιηθή απηή κνξθή θαη απνηεινχλ δηαζθεπέο γλσζηψλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ηνπ αγψλα ηνπ Έλα παζίγλσζην ρνξεπηηθφ ηξαγνχδη πνπ αθνχγεηαη ζηα κνξατηηθα παλεγχξηα δηαζθεπάζηεθε θαη ην ξεθξέλ ηνπ αλαθέξεηαη ζην φλνκα ηνπ Πέξδηθα θαη ηνπ Κνληνιψλε, άιινπ γλσζηνχ αληάξηε πνπ έδξαζε ζηελ Πεινπφλλεζν. Γείνακ ηα εθαηυηθανα ηζ αημφιπδζακ ημ πζυκζ, Πένδζηα ηαζ Κμκηαθχκδ. Πμζυξ έθαημξ ηναηάεζ κενυ ηαζ πμζα ημνθή ημ πζυκζ, Πένδζηα ηαζ Κμκηαθχκδ. Σμ Μαίκαθμ ηναηάεζ δνμζζά ηαζ μζ ημνθέξ ημο πζυκζ, Πένδζηα ηαζ Κμκηαθχκζ. 13. Το παρακάηο ηραγούδι αναθέρεηαι ζηη δράζη ηοσ Πέρδικα με ηον ΕΛΑΣ: Έκα πμοθάηζ απ' ημκ Κμζιά νχηαβε ημοξ δζααάηεξ: "Πυζμ ιαηνζά καζ δ Γθυβμαα απυ ηα Κακεθθάηζα, πμο ζφπκαγε δ ακηανημονζά ηζ μφθμζ μζ ηαπεηακαίμζ, πμο ζφπκαγε ηζ μ Πένδζηαξ ιε μφθμ ημο ημ αζηένζ. Με παθζηάνζα δζαθεπηά ηαθά ηαζ ροπςιέκα ηοκήβαβε ημοξ Γενιακμφξ ηαζ ηδ θαζζζηανία, βζαηί ιαξ παίνκακ ημ ρςιί ηαζ ηδκ Δθεοεενία". Καη κηα παξαιιαγή: Έκα πμοθάηζ απ' ημκ Μζζηνά νχηαβε ημοξ δζααάηεξ: "Πυζμ ιαηνζά καζ δ Ανάπμαα απυ ημκ Άβζμ Πέηνμ, πμο ζφπκαγε δ ακηανημονζά ηζ μφθμζ μζ ηαπεηακαίμζ, πμο ζφπκαγε ηζ μ Πένδζηαξ ιε μφθμ ημο ημ αζηένζ. Με παθζηάνζα δζαθεπηά ιε ημ ζπαεί ζημ πένζ ηοκήβαβε ημοξ Γενιακμφξ απυ ηδκ επανπία, βζαηί ιαξ παίνκακ ημ ρςιί ηαζ ηδκ Δθεοεενία". 14. Σν επφκελν ηξαγνχδη αλαθέξεηαη ζην ζάλαην ηνπ Πέξδηθα Σνία πμοθάηζα ηάεμκηαζ ζημο Ραπμοκζμφ ηα ιένδ. Σμ 'κα ηδνάεζ ημ Χεθιυ ηαζ η' άθθμ ημ Σεηνάγζ, ημ ηνίημ ημ αανζυιμζνμ ιμζνμθμβάεζ ηαζ θέεζ: - Ο Πένδζηαξ ηζ βίκδηε ημφημ ημ ηαθμηαίνζ; Μδ δζάαδηε ημ Μαθεαυ, ζηδκ Κάπεθδ ιδκ πήβε; -Γε δζάαδηε ημ Μαθεαυ, ζηδκ Κάπεθδ δεκ πήβε, ιμκ' απζζηζά ημο βίκδηε ζη' αθχκζ ζηα Λοηυπζα. 15. Και ασηό ηο ηραγούδι θρηνεί ηο θάναηο ηοσ Πέρδικα: - Σζ έπμοκ ημο Βάβημο ηα αμοκα ηαζ ζηέημοκ αμονηςιέκα; Μήκα αμνζαξ ηα αάνεζε ιήκα ηαηυ παθάγζ;

9 -Μδδέ αμνζάξ ηα αάνεζε ιδδέ ηαηυ παθάγζ. Πέναζακ η' απμζπάζιαηα ιε ημοξ πςνμθοθάημοξ, ημκ Πένδζηα βονεφμοκε, ημκ πνχημ ηαπεηάκζμ -Πένδζηα νίλε η' άνιαηα ηζ άζε ηα ημνθμαμφκζα κα πάιε ζηδ ααζίθζζζα, βζα κα ζμο δχζεζ πάνδ. -Γεκ παναηάς η' άνιαηα, ηα υνδ δεκ ανκζέιαζ, δεκ πάς ζηδ ααζίθζζζα ηζ δ πάνδ πάνζζιά ηδξ. Καθφηενα κα ζημηςεχ πανά κα πνμζηοκήζς. 16. Κι ένα ηελεσηαίο ηραγούδι για ηο θάναηο ηοσ Πέρδικα μνημονεύει ηα λημέρια ηοσ ζηο Μαίναλο, ηον Πάρνωνα και ηον Ταϋγεηο, καθώς και ηο ηελεσηαίο λημέρι ηοσ...: Έκα πμοθάηζ λέαβαζκε απυ ηδκ Οζηναηίκα, παίνκεζ ηα υνδ ζημφγμκηαξ ηαζ ηα αμοκά νςηχηαξ. -Δζείξ αμοκά, ρδθά αμοκά ιε ηα δαζζά ηθανζά ζαξ ιδκ είδαηε ημκ Πένδζηα, ημκ πνχημ ηαπεηάκζμ; -ημ Λζιπμαίζζ ηνχεζ ρςιί, ζημ Μαθεαυ ημκεφεζ Κζ απάκμο ζημκ Σατβεημ ζηήκεζ πμνυ, πμνεφεζ. ημ Χνοζμαίηζζ δζάαδηε ηαζ ζηα Λοηυπζα πάεζ η' αθχκζ, ζηδ ζκέζμαα, ηείηεηαζ ημ ημνιί ημο. 17. Καηά ην παηδηά ζεθσζήηε... Σαφβεημξ Πάνκςκ αμοκά ηζιδιέκα Ακδνίηζα, Μμκμδέκδνζ πμο αάθηδηακ ι' αίια ιαξ δίκμοκε εάννμξ ιαξ θένκμοκ ηναοβέξ ειπνυξ επακαζηάηεξ βζα κίηεξ θαιπνέξ. 18. ηηο ζην Μνλνδέλδξη, 26 ρηιηφκεηξα απφ ηελ πάξηε πξνο ηελ Σξίπνιε, εθηειέζηεθαλ 118 παηξηψηεο ΔΑΜίηεο, ηα εθιεθηφηεξα κέιε ηεο παξηηάηηθεο θνηλσλίαο. Αλάκεζά ηνπο ν γηαηξφο Καξβνχλεο ν νπνίνο αξλήζεθε ηε ράξε πνπ ηνπ δίλαλε νη Γεξκαλνί - είρε ζπνπδάζεη ζηε Γεξκαλία - απαηηψληαο γηα λα δερηεί, λα κε γίλεη θακηά εθηέιεζε... Ασηυξ ζημκ Ήθζμ πέηαλε, ι' μθυπνοζεξ θηενμφβεξ απάκς απ' ημκ Σαΰβεημ ηζ απάκς απυ ηδ Μάκδ ηζ απυ αναδφξ εημφνκζαζε ζημ δυθζμ Μμκμδέκδνζ εηεί πμο πέζακ εηαηυκ δέηα μηηχ θεαέκηεξ αάβζα ζμφνκεζ ζηδ ιφηδ ημο ηζ αζηένζα ζηα θηενά ημο θςκέξ ηαζ παζνεηίζιαηα ζμφνκεζ ζη' αηνυκοπά ημο αάγμοκ ιάκεξ ηα ηθάιαηα ηαζ ζείζηεζ μ ηάημο ηυζιμξ - πάθηε ιάκεξ ηα ηθάιαηα - πάθηε ηα ιμζνμθυβζα ηζ πέθημοκ η' άκεζα ηςκ δεκηνχκ ζηίγμοκε ηα θζεάνζα ηζ απάκς ζημκ Σαΰβεημ εζκ' ηζ 'άθθα παθζηάνζα 19. Σν ηξαγνχδη απηφ είλαη αθηεξσκέλν ζην ζάλαην ησλ δπν αδειθψλ Νηθήηα θαη Θαλάζε νπκπιή, πνπ ν έλαο θξεκάζηεθε θαη ν άιινο ηνπθεθίζηεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο, ζηελ Σξίπνιε. Έπεηε βζα ρδθά αμοκά ηαζ ζείξ ρδθέξ ναπμφθεξ ηαζ ζο ηαδιέκδ Σνίπμθδ ηαζ Σνζπμθζηζζςημπμφθεξ ηαζ Σνζπμθζηζζςημπμφθεξ.

10 Οφκκμζ, πνμδυηεξ, άκακδνμζ, ζημ ιαηεθεζυ ιαξ πάκε ηαζ ιε ηαθχδζα ηαζ ζημζκζά ζηα δέκηνα ιαξ ηνειάκε ζηα δέκηνα ιαξ ηνειάκε. ' αθήκς βεζα Δθθάδα ιαξ ηαζ ζο βθοηζά ιδηένα ηαζ ζο βθοηζά ιδηένα. ζμο ζηέθκμοιε παζνεηζζιμφξ ιε θεοηενζάξ αένα ιε θεοηενζάξ αβένα. Αφνζμ θεφβμοι απυ δς ηαζ απ' αοηήκ ηδκ πθάζδ ηαζ απ' αοηήκ ηδκ πθάζδ ηθάρε ηα δου ζμο ηα παζδζά Νζηήηα ηαζ Θακάζδ Νζηήηα ηαζ Θακάζδ. Έπεηε βζα αδένθζα ιαξ Γζχνβδ ηαζ Εαπανία Γζχνβδ ηαζ Εαπανία αθήκμοιε ημκ ηυζιμ αοηυ βζα ηδκ εθεοεενία βζα ηδκ εθεοεενία. Μεζ' ηδκ πθαηεία Tαλζανπχκ ηνέιαζακ ημ Θακάζδ ζημ νέια ημο Αζ Νζηυθα ιε πμθοαυθα ζηυηςζακ ημ δφζηοπμ Νζηήηα. μφιπθαζκα ηον' Ακαζηαζία ιδκ ηθαίξ ηαζ ιδ θοπάζαζ ηίιζςκ ακενχπςκ μφιπθαζκα ηζ δνχςκ ιάκκα εα 'ζαζ 20. Ο Γηψξγεο Σξεκπέιαο παιηθάξη 30 ρξφλσλ απφ ηελ ηεκλίηζα, ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο εζληθνχο αγσληζηέο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. Σνλ θξέκαζαλ νη Γεξκαλνί ζηε Μεγαιφπνιε ζην πεχθν ηεο πιαηείαο ην θζηλφπσξν ηνπ Σνπο ηνλ παξέδσζε ν κνίξαξρνο Καξαβίηεο. Πμζμξ εζκ' άλζμξ ηαζ βνήβμνμξ κα πάεζ ζηδ ηεικίηζα πζηνυ ιακηάημ βζα κα πεζ ζηδ ιάκα ημο Σνειπέθα ημ Γζχνβδ πζάζακ Γενιακμί ι' αοηυκ ημκ Κανααίηδ ημκ πάκ' ζηδ Μεβαθυπμθδ ζηδ ιέζδ ζηδκ πθαηεία ηαζ ηεζ ημκ εηνειάζακε απ' ημ ιεβάθμ πεφημ πζηνή ημο νίλακε εδθζά ιαφνδ θανιαηςιέκδ δ Γδξ ακαηανάπηδηε ηαζ ηα πμοθζά θμοθάλακ ηζ μ πεφημξ ηνζγμαυθαβε ηζ δ πθάζδ αβημιαπάεζ εδθζά ημο νίλακ ζημ θαζιυ ια δ εδθζά κεηυπεζ ηαζ λακαδεοηενχκμοκε ηαζ πάθζ ιεηαπέθηεζ ηζ έααθε μ Γζχνβδξ ιζα θςκή ζ' έκα πμοθί πμο εδζάαδ -Πμοθί ιμο ηαλζδζάνζημ πμοθί ηαλζδειέκμ κα παξ ηα παζνεηίζιαηα ζηδ δυθζα ιμο ηδ ιάκα παζνέηα ηζ υθμ ημ Δ.Α.Μ. ηαζ ηδκ ακηανημζφκδ γήης ηαζ γήης δ θεοηενζά ηαζ δ δζηαζμζφκδ ηνίηδ εδθζά ημο νίλακε ηαζ πζα θςκή δε αβάκεζ Σ' 'ήηακε ημφημ π μ παεεξ ηαδιέκε ιμο Σνειπέθα ζε ηθαίεζ υθμ ημ Δ.Α.Μ. ηαζ δ βθοηζά παηνίδα ζε ηθαίεζ ηζ δ πζηνμιάκα ζμο ηδ κφπηα ηδκ διένα. ηάεε κζμξ ηάεε ημπέθα ιδκ λεπκάηε ημκ Σνειπέθα. 21. Σν ηξαγνχδη απηφ ηξαγνπδήζεθε απφ ηνπο αληάξηεο ηνπ Σαυγέηνπ θαη ηνπ Πάξλσλα ζηα ρσξηά ηεο Μάλεο θαη ηεο Μεζζελίαο. Ζ θεοηενζά είκαζ ζπμθεζυ ηαζ πμζμξ εα ηδ ζπμοδάζεζ ηαθαιαηζακή νμφζα ηαζ λακεή πήβα ηαζ βς ηαζ ζπμφδαζα ηαζ αβήηα έκαξ ακηάνηδξ

11 ηαθαιαηζακή νμφζα ηαζ λακεή υηζ ηζ ακ είπα ηάδςζα βμκζμφξ βκςζημφξ ηαζ θίθμοξ ηαθαιαηζακή νμφζα ηαζ λακεή ηαζ πήνα ημ ημοθέηζ ιμο ηαζ ζηα αμοκά ιαξ αβήηα ηαθαιαηζακή νμφζα ηαζ λακεή βζα κα ζημηχζς Γενιακμφξ ηαζ Έθθδκεξ θαζίζηεξ ηαθαιαηζακή νμφζα ηαζ λακεή. 22. Ο Γηψξγεο Κεξθηκέδνο, ινραγφο ηνπ 9νπ ιφρνπ ηνπ 11νπ ζπληάγκαηνο Σξηπφιεσο. θνηψζεθε ζηε κάρε ησλ Γαξγαιηάλσλ ζηηο 23 επηέκβξε Σν ηξαγνχδη έγηλε απφ ηνπο αληάξηεο ηνπ ιφρνπ ηνπ. Γεκ ηθαίηε υθμζ ανε παζδζά, υθμζ ζαξ ι' έκα δάηνο ημ θμπαβυ πμο πάζαιε, ημ Γζχνβδ Κενηζιέγμ πμο 'πεζε ζηδ δελαιεκή ιέζα ζημοξ Γανβαθζάκμοξ πεκεμθμνεί μ θυπμξ ημο ηζ υθμ ημ ζφκηαβιά ημο ηαζ ηθαίεζ δ Μεβαθυπμθδ, πςνζά ηδξ Ανηαδίαξ. 23. Σν πνιχ φκνξθν απηφ ηξαγνχδηη ηξαγνπδήζεθε απφ ηνπο αληάξηεο ηνπ Σαυγέηνπ ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο. Ακηάνηδξ ζακ εα πα ιε η' άθθα ηα παζδζά ζθίλε νε Μανζχ ιμο ηδκ ηανδζά ιμκάπδ εα εενίγεζξ ηα πςνάθζα ηαπζά ζακ εα βειίζμοκε πνοζάθζα άζκηε Μανζχ ιμο έπε βεζα εα ζμο θένς θεοηενζά άζκηε Μανζχ ιμο θοβενή ιδκ ηθαζξ ηαηυ δε εα ζε ανεζ δεκ ηθαίς μνέ Μήηνμ ι' ημφηδ ηδ θμνά ακηάνηδξ ζα εα παξ ηυπς πανά βενμί κα νμαμθάηε ζηα θαβηάδζα ζημοξ ανάπμοξ, ζηα αμοκά ζακ ηα γανηάδζα άζκηε μνέ Μήηνμ ι έπε βεζα ηαζ κα ιαξ θένεζξ θεοηενζά. εκ. Σα ηξαγνχδηα έρνπλ ιεθζεί απφ ην βηβιίν ηνπ Γξεγφξε Κξηκπά, "Πέξδηθαο", Αζήλα Σα 17-23, κε ηα ζρφιηά ηνπο, απφ ην βηβιίν ηνπ Η. Αζεκαθφπνπινπ, "Αλαδεηψληαο ηηο Ρίδεο καο" (Αζήλα 2001),. Κείκελα: Θάλνο Νηθνιάνπ Copyright 2006

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Σρωικός πόλεμος, ο μύθος, ο Όμηρος (8 ος αι. π.χ.), ο Σκάμαντρος «να ξεχειλάει κουφάρια» για την Ελένη, «οὐ νέμεσις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013"

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 4PROC0020546 204-06-6 Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-203" ΕΡΓΟ: «Εξοπλιζμόρ Ειδικών σολείων και Σμημάηων Ένηαξηρ ηος Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ" Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Γνωμοδότηςη κατ άρθρο 16 παρ. 5 ν.2515/1997 και κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονιςμοφ του Χρηματιςτηρίου Αθηνών για την προτεινόμενη ςυγχώνευςη δια απορρόφηςησ τησ Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ ΣΦΟΛΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ IV: ΣΟΜΔΑ ΤΝΘΔ Ζ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑ ΗΩΝ Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ ΗΑ ΞΤΝΟΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΘΡΔΦΔΧ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ

ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2011-2012 ΓΕΝΘΚΟ ΛΤΚΕΘΟ ΡΑΦΗΝΑ 1 Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ:

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ: ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΖ ΓΔΜΔΤΖ ΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΡΤΠΧΝ ΣΑΚΗΡΖ ΔΗΡΖΝΖ ΑΘΖΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα