ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα"

Transcript

1 332 Οκτωβριοσ ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Θεοδότης τῆς μητρὸς αὐτῶν, Δαυῒδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀναργύρων εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου καὶ Ἀνεμποδίστου μαρτύρων. 3. ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΛΟΥΚΑ. Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσὴφ καὶ Ἀειθαλᾶ μαρτύρων, ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου Ἐὰν ὁ ναὸς τιμᾶται ἐπ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ἡ ἀκολουθία τῶν μαρτύρων καταλιμπάνεται, καὶ ψάλλεται ἡ ἀναστάσιμος καὶ ἡ τοῦ ἁγίου ἐκ τῶν Κυπρίων Μηναίων ὡς ἀκολούθως: Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 4 πρῶτα προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου. Εἴσοδος, «Φῶς ἱλαρόν», προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ ἀναγνώσματα τοῦ ἁγίου. Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου». Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον. Δόξα «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων». Καὶ νῦν «Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Ἐν τῷ Ὄρθρῳ. Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα. Εὐλογητάρια, ὑπακοὴ καὶ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, κάθισμα τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, θεοτοκίον. Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς, τὰ ἀναστάσιμα. Καταβασίαι καὶ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια, τὸ ἀναστάσιμον, τὰ τοῦ ἁγίου καὶ τὸ θεοτοκίον. Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τοῦ ἁγίου 4. Δόξα, τὸ ἑωθινόν. Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη».

2 Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Ηʹ Πλήρης ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Γεωργίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Ἀθλοφόροι Κυρίου, μακαρία ἡ γῆ». Κοντάκιον «Τῇ τῆς Τριάδος καλλονῇ». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ βʹ ἤχου 4, τὰ 3 προσόμοια τῶν μαρτύρων «Χαίροις, ἡ τῆς Τριάδος τριὰς» καὶ τὰ 3 τοῦ ἁγίου Γεωργίου «Χαίρων αὐτοκινήτοις ὁρμαῖς». Δόξα: τοῦ ἁγίου Γεωργίου «Ἀξίως τοῦ ὀνόματος». Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ βʹ ἤχου «Παρῆλθεν ἡ σκιά». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν». Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα: τῶν μαρτύρων «Προοίμιον τυπικῶς». Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου». Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Ὅτε κατῆλθες», τῶν μαρτύρων «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε». Δόξα, τοῦ ἁγίου Γεωργίου «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ βʹ ἤχου, τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου και ἡ ἀπόλυσις. Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Νοεμβριοσ Ὄρθρος Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς. Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον, τοῦ ἁγίου, καὶ τοῦ ἀπ. Βαρνάβα. Κοντάκιον «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος τοῦ ἁγίου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς. Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».

3 334 Νοεμβριοσ 3 Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ βʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Ηʹ) Εὐαγγελίου. Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τῶν μαρτύρων ἄνευ εἱρμῶν καὶ ὁ τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἄνευ εἰρμῶν, εἰς 4 ἕκαστος. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τῶν μαρτύρων «Ἰωσὴφ ὁ γενναῖος ἀγωνιστής». Δόξα, τοῦ ἁγίου Γεωργίου «Τοῦ Σταυροῦ τῷ σημείῳ». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Χαριστήριον αἶνον». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου». Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία «Ἅπας γηγενής». Ἐξαποστειλάρια: τὸ Ηʹ ἀναστάσιμον «Δύο ἀγγέλους βλέψασα», τῶν μαρτύρων «Ἀκεψιμᾶς ὁ ἔνδοξος», τοῦ ἁγίου Γεωργίου «Τοῖς ῥείθροις τῶν αἱμάτων σου» καὶ τὸ θεοτοκίον «Οὐκ ἔστιν ὅλως ἐν ἐμοί». Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου Γεωργίου «Τοῦ Χριστοῦ τὸ γεώργιον», εἰς 4 μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα «Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται». «Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσει». Δόξα: τὸ Ηʹ ἑωθινόν «Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς. Ἀπολυτίκια «Ὅτε κατῆλθες», «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε», «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς ΙΘʹ Ἐπιστολῶν «Ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς Εʹ Λουκᾶ «Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».

4 Νοεμβριοσ Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Κʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια Ηʹ ἑβδ. Λουκᾶ. 4. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰωαννικίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Νικάνδρου ἐπισκόπου Μύρων καὶ Ἑρμαίου πρεσβυτέρου ἱερομαρτύρων, Γεωργίου τοῦ Καρσλίδη ὁσίου. 5. ΤΡΙΤΗ. Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης μαρτύρων, Λίνου ἐπισκόπου Ρώμης. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Λίνου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 6. ΤΕΤΑΡΤΗ. Παύλου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ, Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Χύτρων (Κυθρέας) τῆς Κύπρου. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 7. ΠΕΜΠΤΗ. Τῶν ἐν Μελιτινῇ λβʹ μαρτύρων, Ἱέρωνος καὶ τῶν λοιπῶν, Λαζάρου ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Γαλησίῳ ὄρει ἀσκήσαντος. 8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ σύναξις τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων. Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ παρὰ τὸ χωρίον Ἀναλυόντας Λευκωσίας καὶ ὁ καθεδρικὸς ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τῆς ὑπὸ παράνομον τουρκικὴν κατοχὴν ἱερᾶς μητροπόλεως Κυρηνείας. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ. Πρὸ τοῦ βʹ καὶ γʹ προσομοίου τῶν ἀποστίχων, λέγονται οἱ ἑξῆς στίχοι «Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐ τοῦ πυρὸς φλόγα». «Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα». Ἀπολυτίκιον «Τῶν οὐρανίων στρατιῶν ἀρχιστράτηγοι». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

5 336 Νοεμβριοσ 8 10 Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος» τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἀσωμάτων. Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν «Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον. Κανόνες, ὁ τῆς Θεοτόκου (τῆς Μικρᾶς Παρακλήσεως) μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ οἱ δύο τῶν ἀσωμάτων ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος, ἀμφότεροι μετὰ στίχου «Ἅγιοι ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» (μετὰ τῶν παραλλαγῶν ὡς διατυποῦνται κατωτέρω). Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τὰ ἐπὶ μνήμῃ ἑορταζομένου ἁγίου. Κοντάκιον «Ὁ καθαρώτατος ναός». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τῶν ἀσωμάτων. Κοινωνικόν «Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. Ἀλληλούϊα». Σημειώσεις: 1. Αἱ σημεριναὶ καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» ψάλλονται κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς μέχρι τῆς 20ῆς Νοεμβρίου μετὰ τῶν ἑξῆς διαφορῶν: αʹ ᾠδή: «ταύτης τὴν εἴσοδον». γʹ ᾠδή: «κἀν τῇ σεπτῇ εἰσόδῳ σου». εʹ ᾠδή: «Ἐξέστη τὰ σύμπαντα ἐν τῇ σεπτῇ εἰσόδῳ σου σὺ γάρ, ἀπειρόγαμε παρθένε, ἔνδον εἰσῆλθες ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ καθαρώτατος ναός, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, τὴν εἰρήνην βραβεύουσα». θʹ ᾠδή: «τὰ ἱερὰ εἰσόδια τῆς Θεομήτορος». 2. Τὸ κοντάκιον «Ὁ καθαρώτατος ναὸς» ψάλλεται ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τῆς 25ης Νοεμβρίου, πλὴν τῆς 20ῆς Νοεμβρίου, καθ ἣν ψάλλεται τὸ προεόρτιον κοντάκιον «Εὐφροσύνης σήμερον». 9. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ὀνησιφόρου καὶ Πορφυρίου μαρτύρων, Ματρώνης καὶ Θεοκτίστης ὁσίων, Συμεὼν τοῦ μεταφραστοῦ, Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Νεκταρίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος. 10. ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΛΟΥΚΑ. Ὀλυμπᾶ, Ροδίωνος, Σωσιπάτρου, Τερτίου, Ἐράστου καὶ Κουάρτου ἐκ τῶν Οʹ ἀποστόλων, Ὀρέστου μάρτυρος, Ἀρσενίου Καππαδόκου ὁσίου. Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Θʹ Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου ψάλλεται ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδος.

6 Νοεμβριοσ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκια «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα «Μνήσθητι, Κύριε». Κοντάκιον «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως». (Ἐὰν ὅμως ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, λεγονται ἀπολυτίκιον «Σηλυβρίας τὸν γόνον» καὶ κοντάκιον «Ὀρθοδοξίας τὸν ἀστέρα τὸν νεόφωτον»). Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ γʹ ἤχου 4, τὰ 3 προσόμοια τῶν ἀποστόλων «Κόσμου τὰ πληρώματα» καὶ τὰ 3 τοῦ μάρτυρος «Ὀρέστα, πανόλβιε, βαφαῖς». Δόξα, καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ γʹ ἤχου «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν». Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα, καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον τοῦ γʹ ἤχου «Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος». Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ γʹ ἤχου, τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν». Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ γʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Θʹ) Εὐαγγελίου. Κανόνες: ὁ ἁναστάσιμος, ὁ τῶν ἀποστόλων ἄνευ εἱρμῶν καὶ ὁ τοῦ μάρτυρος ἄνευ εἱρμῶν, εἰς 4 ἕκαστος. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τῶν ἀποστόλων «Ἐράστου, Ὀλυμπᾶ». Δόξα, τοῦ μάρτυρος «Τὴν τῶν μελῶν ἀποκοπήν». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Τῶν ἀκαθάρτων λογισμῶν».

7 338 Νοεμβριοσ Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» (μετὰ τῶν παραλλαγῶν ὡς διατυποῦνται μετὰ τὴν διάταξιν τῆς 8ης Νοεμβρίου ἐν σημ. 1). Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία «Ἅπας γηγενής». Ἐξαποστειλάρια: τὸ Θʹ ἀναστάσιμον «Συγκεκλεισμένων, Δέσποτα» καὶ τὸ θεοτοκίον «Τὸν σὸν Υἱὸν ὡς ἔβλεψας». Αἶνοι: τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα: τὸ Θʹ ἑωθινόν «Ὡς ἐπ ἐσχάτων τῶν χρόνων». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς. Ἀπολυτίκια «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Ὁ καθαρώτατος ναός». Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς Κʹ Ἐπιστολῶν «Γνωρίζω ὑμῖν τὸ Εὐαγγέλιον». Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς Ηʹ Λουκᾶ «Νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΚΑʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια Θʹ ἑβδ. Λουκᾶ. 11. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος, Βικεντίου καὶ Στεφανίδος μαρτύρων, Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου ὁσίου. Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ τοῦ ἁγίου Μηνᾶ παρὰ τὸ χωρίον Βάβλα Λάρνακος. Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μηνᾶ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 12. ΤΡΙΤΗ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Νείλου καὶ Μαρτίνου τῶν ὁσίων, Σάββα καὶ Νικολάου τῶν νεομαρτύρων.

8 Νοεμβριοσ Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 13. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, Καὶ νῦν «Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος, μετὰ τοῦ ἱεράρχου». Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν «Ὁ δι ἡμᾶς γεννηθείς». Καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» (μετὰ τῶν παραλλαγῶν ὡς διατυποῦνται μετὰ τὴν διάταξιν τῆς 8ης Νοεμβρίου ἐν σημ. 1). Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τὰ ἐπὶ μνήμῃ ἑορταζομένου ἁγίου. Κοντάκιον «Ὁ καθαρώτατος ναός». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγ γέλιον, τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον». Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος. 14. ΠΕΜΠΤΗ. Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Εὐφημιανοῦ τοῦ Κυπρίου, Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ὕδρας νεομάρτυρος. Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐφημιανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 15. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίβου μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν. Ἀπὸ τῆς σήμερον ἄρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων ὁμολογητῶν εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 16. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. 17. ΚΥΡΙΑΚΗ Θʹ ΛΟΥΚΑ. Γρηγορίου ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας καὶ Γενναδίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γενναδίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

9 340 Νοεμβριοσ 17 Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Ἀπόστολε ἅγιε καὶ εὐαγγελιστά». Κοντάκιον «Τοῦ τελωνείου τὸν ζυγόν». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ δʹ ἤχου 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου Γρηγορίου «Τί σε νῦν καλέσω, Γρηγόριε» εἰς 4. Δόξα: τοῦ ἁγίου «Εἰς βάθος θεωρίας ὑπελθών». Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ δʹ ἤχου «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν». Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα: τοῦ ἁγίου «Γρηγόρησις Θεοῦ». Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου». Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, τοῦ ἁγίου «Ἐν προσευχαῖς γρηγορῶν». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Ὁ δι ἡμᾶς γεννηθείς». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ δʹ ἤχου, τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ δʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Ιʹ) Εὐαγγελίου. Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου ἄνευ εἱρμῶν εἰς 6. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τοῦ αὐτοῦ «Νέος γέγονας Μωσῆς». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον «Θεία γέγονας σκηνή». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» (μετὰ τῶν παραλλαγῶν ὡς διατυποῦνται μετὰ τὴν διάταξιν τῆς 8ης Νοεμβρίου ἐν σημ. 1).

10 Νοεμβριοσ Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία «Ἅπας γηγενής». Ἐξαποστειλάρια: τὸ Ιʹ ἀναστάσιμον «Τιβεριάδος θάλασσα», τοῦ ἁγίου «Τὸν ἐν ποικίλοις θαύμασιν» καὶ τὸ θεοτοκίον «Ὁ τῆς ζωῆς τῆς θείας». Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου «Χαίροις, θεολογίαις σαφῶς» εἰς 4, μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα «Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν». «Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται». Δόξα: τὸ Ιʹ ἑωθινόν «Μετὰ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς. Ἀπολυτίκια «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Ἐν προσευχαῖς γρηγορῶν», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Ὁ καθαρώτατος ναός». Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς ΚΑʹ Ἐπιστολῶν «Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος». Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς Θʹ Λουκᾶ «Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΚΒʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια Ιʹ ἑβδ. Λουκᾶ. 18. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πλάτωνος καὶ Ρωμανοῦ μαρτύρων, Ἀναστασίου νεομάρτυρος. 19. ΤΡΙΤΗ. Ἀβδιοὺ προφήτου, Βαρλαάμ, Ἡλιοδώρου καὶ Ἀνθίμου μαρτύρων. 20. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προεόρτια τῆς ἐν τῷ ναῷ εἰσόδου τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, Γρηγορίου ὁσίου τοῦ Δεκαπολίτου, Πρόκλου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καὶ Σῳζομένου ὁσίου τοῦ ἐν Γαλατείᾳ τῆς Καρπασίας. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Σῳζομένου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

11 342 Νοεμβριοσ Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ. Ἑσπέρια καὶ ἀπόστιχα ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν». Δόξα καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον «Χαρὰν προμνηστεύεται». Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον. Τὰ καθίσματα τοῦ Μηναίου δὶς ἕκαστον (Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό). Κανόνες, ὁ προεόρτιος εἰς 6 μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ οἱ δύο τῶν ἁγίων, ἀμφότεροι ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος. Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς, εἶτα ἡ αἴτησις καὶ τὰ καθίσματα τοῦ Μηναίου. Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς, εἶτα ἡ αἴτησις, τὸ προεόρτιον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον. Μετὰ τὴν ηʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς μετὰ τοῦ «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν». Ἡ Τιμιωτέρα, ἡ θʹ ᾠδὴ καὶ ὁ εἱρμὸς αὐτῆς. Μετὰ τὰ ἐξαποστειλάρια, οἱ ψαλμοὶ τῶν αἴνων χῦμα ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ. «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ καὶ τὰ ἀπόστιχα, μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων πρὸ τοῦ βʹ καὶ γ «Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι». «Ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως». «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῶν καθημερινῶν ἄνευ ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον, τῶν ἁγίων καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τὸ προεόρτιον «Εὐφροσύνης σήμερον». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας. Κοινωνικόν, τῆς ἡμέρας «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι». 21. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ μονὴ Μαχαιρᾶ καὶ αἱ ἱεραὶ μοναὶ Παναγίας Σφαλαγγιωτίσσης, Παναγίας Ἀμασγοῦς καὶ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου παρὰ τὸ χωρίον Καμπιὰ Λευκωσίας. Σήμερον γίνεται κατάλυσις ἰχθύος. Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Χαρὰν προμνηστεύεται». Κοντάκιον «Εὐφροσύνης σήμερον».

12 Νοεμβριοσ Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς «Σήμερον, πιστοί, χορεύσωμεν» καὶ τὰ 3 ἕτερα «Τῶν ἁγίων εἰς ἅγια». Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Θεὸς ἐν τῷ ὀνόματί σου» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς. Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς. Ἀπόστιχα: τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς «Χαίρει ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ», μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων πρὸ τοῦ βʹ καὶ γ «Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι». «Ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως». Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Σήμερον τὰ στίφη τῶν πιστῶν». Ἀπολυτίκιον: τῆς ἑορτῆς «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τοῦ προοίμιον» (τρίς). Ἀπόλυσις «Χριστὸς ὁ ἀληθινός». Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον «Σήμερον τῆς εὐ δοκίας» καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκιον: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον. Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου. Προκείμενον «Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου «Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου τῷ βασιλεῖ». Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς «Ἀναστᾶσα Μαριάμ». Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα «Σήμερον ὁ ναὸς ὁ ἔμψυχος». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς, Σήμερον ὁ θεοχώρητος ναὸς» (ζήτει εἰς τὴν λιτήν).

13 344 Νοεμβριοσ 21 Κανόνες: οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ δὲ βʹ ἄνευ εἱρμῶν εἰς 8, ἀμφότεροι μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τῆς ἑορτῆς «Ἀναβόησον, Δαυΐδ». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον. Καταβασίαι «Χριστὸς γεννᾶται». Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν δύο κανόνων τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἶτα ἡ καταβασία «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, Μυστήριον ξένον». Ἐξαποστειλάριον: τῆς ἑορτῆς «Ἣν πάλαι προκατήγγειλε» (τρίς). Αἶνοι: τὰ 4 προσόμοια τῆς ἑορτῆς «Λαμπαδηφόροι παρθένοι». Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Σήμερον τῷ ναῷ προσάγεται». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα: τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως: Ἀντίφωνον αʹ «Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Ὁ Θεὸς ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται, ὅταν ἀντιλαμβάνηται αὐτῆς». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». «Καθάπερ ἠκούσαμεν, οὕτω καὶ εἴδομεν ἐν πόλει Κυρίου τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν». «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου». Ἀντίφωνον βʹ «Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος».

14 Νοεμβριοσ «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός». «Ἐξομολόγησις καὶ ὡραιότης ἐνώπιον αὐτοῦ, ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ ἁγιάσματι αὐτοῦ». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός». «Αὕτη ἡ πύλη Κυρίου, δίκαιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός». «Ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ». «Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός». Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός». Ἀντίφωνον γʹ «Πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως ἔσωθεν, ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη, πεποικιλμένη». «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ». Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι. «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ». «Ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως». «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ». Εἰσοδικόν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός». Ἀπολυτίκιον «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ». Κοντάκιον «Ὁ καθαρώτατος ναός». Ἀπόστολος: τῆς ἑορτῆς «Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνή». Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς «Ἄγγελοι, τὴν εἴσοδον τῆς Παρθένου, Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ». Κοινωνικόν «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Σημείωσις: Αἱ καταβασίαι «Χριστὸς γεννᾶται» ψάλλονται κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς ἀπὸ τῆς σήμερον ἄχρι καὶ τῆς 24ης Δεκεμβρίου.

15 346 Νοεμβριοσ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Φιλήμονος ἀποστόλου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἀπφίας, Ἀρχίππου καὶ Ὀνησίμου, Κικιλίας μάρτυρος, Σῳζομένου ὁσίου τοῦ ἐν Ποταμίᾳ. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Σῳζομένου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 23. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου, Γρηγορίου Ἀκραγαντίνων, Ἑλένου ἐπισκόπου Ταρσοῦ. 24. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓʹ ΛΟΥΚΑ (μετὰ τὴν ἑορτήν). Κλήμεντος ἐπισκόπου Ρώμης, Πέτρου Ἀλεξανδρείας 33, Φιλουμένου μάρτυρος. Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν ΙΑʹ Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκιον «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ». Κοντάκιον «Ὁ καθαρώτατος ναός». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. αʹ ἤχου 4, τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τῆς ἑορτῆς «Σήμερον, πιστοί, χορεύσωμεν» (21ῃ Νοεμβρίου) καὶ τὰ 3 τοῦ ἁγίου Κλήμεντος «Κλῆμα τῆς ἀμπέλου τῆς ζωῆς» (24ῃ Νοεμβρίου). Δόξα: τοῦ ἁγίου «Τῆς τῶν παθῶν ὀχλήσεως». Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. αʹ ἤχου «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν». Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Σήμερον τὰ στίφη τῶν πιστῶν» (21ῃ Νοεμβρίου). Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Σήμερον τῆς εὐδοκίας». Ἀπόλυσις «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». 33. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Πέτρου καταλιμπάνεται.

16 Νοεμβριοσ Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ πλ. αʹ ἤχου, τὰ τριαδικά «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ μεθέορτα (24ῃ Νοεμβρίου), ἤτοι διὰ μὲν τὴν αʹ στιχολογίαν «Εὐφροσύνης σήμερον», διὰ δὲ τὴν βʹ «Ἡ ἀμίαντος ἀμνάς». Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. αʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (ΙΑʹ) Εὐαγγελίου. Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ αʹ τῆς ἑορτῆς ἄνευ εἱρμῶν μετὰ στίχου «Ὑπερ αγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου Κλήμεντος ἄνευ εἱρμῶν, εἰς 4 ἕκαστος. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς «Ὁ καθαρώτατος ναός», τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου Κλήμεντος «Ὡς πολύφορον κλῆμα». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον «Πρὸ συλλήψεως, ἁγνή». Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι «Χριστὸς γεννᾶται». Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, Μυστήριον ξένον». Ἐξαποστειλάρια: τὸ ΙΑʹ ἀναστάσιμον «Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν» καὶ τὸ μεθέορτον «Ἣν πάλαι προκατήγγειλε». Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προσόμοια τῆς ἑορτῆς «Λαμπαδηφόροι παρθένοι» (21ῃ Νοεμβρίου), μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα «Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι». «Ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως». Δόξα: τὸ ΙΑʹ ἑωθινόν «Φανερὼν σεαυτόν». Καὶ νῦν «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

17 348 Νοεμβριοσ Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα: τῆς ἑορτῆς μετὰ τοῦ «ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν» εἰς τὸ βʹ. Εἰσοδικόν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν». Ἀπολυτίκια «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Σήμερον τῆς εὐδοκίας», «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Ὁ καθαρώτατος ναός». Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς ΚΒʹ Ἐπιστολῶν «Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν». Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς ΙΓʹ Λουκᾶ «Ἄρχων τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ». Εἰς τό «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν». Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΚΓʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια ΙΑʹ ἑβδ. Λουκᾶ. 25. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Αἰκατερίνης τῆς μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου, Μερκουρίου μάρτυρος 34. Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα Ἀπολυτίκια «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ». Κοντάκιον «Ὁ καθαρώτατος ναός». Ἑσπερινὸς Ἑσπέρια: τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς «Σήμερον, πιστοί, χορεύσωμεν» καὶ τὰ 3 τῆς ἁγίας «Σήμερον τέρπεται πόλις ἡ Ἀλεξάνδρεια». Δόξα: τῆς ἁγίας «Χαρμονικῶς τῇ πανηγύρει». Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας «Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἁγίας. Ἡ λιτὴ τῆς ἁγίας. 34. Ἡ ἀκολουθία τοῦ μάρτυρος καταλιμπάνεται.

18 Νοεμβριοσ Ἀπόστιχα: τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς «Χαίρει ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ» (21ῃ Νοεμβρίου), μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων πρὸ τοῦ βʹ καὶ γ «Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι». «Ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως». Δόξα: τῆς ἁγίας «Βίον ἄϋλον ἐξησκημένη». Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Σήμερον τὰ στίφη τῶν πιστῶν». Ἀπολυτίκια: τῆς ἑορτῆς «Σήμερον τῆς εὐδοκίας». Δόξα, τῆς ἁγίας «Τὴν πανεύφημον νύμφην». Καὶ νῦν, πάλιν τὸ τῆς ἑορτῆς «Σήμερον τῆς εὐδοκίας». Ἀπόλυσις «Χριστὸς ὁ ἀληθινός». Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς καὶ ἡ ἀπόλυσις. Ὄρθρος Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα: ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου. Προκείμενον «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς». Εὐαγγέλιον: τῆς ἁγίας «Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα «Ταῖς τῆς ἀθληφόρου». Καὶ νῦν «Ταῖς τῆς Θεοτόκου» «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς, Βίον ἄϋλον ἐξησκημένη» (ζήτει εἰς τὰ ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ). Κανόνες: οἱ δύο τῆς ἑορτῆς (21ῃ Νοεμβρίου), ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ δὲ βʹ ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4, μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τῆς ἁγίας ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ στίχου «Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς, τὸ κάθισμα τῆς ἁγίας «Τὴν σοφίαν τὴν ὄντως». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Ἡ ἀμίαντος ἀμνάς».

19 350 Νοεμβριοσ 25 Ἀφ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἁγίας καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι «Χριστὸς γεννᾶται». Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν δύο κανόνων τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν μεγαλυναρίων τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ κανόνος τῆς ἁγίας, ὡς ἀκολούθως: Εἰς τὸν αʹ τῆς ἑορτῆς, ὁ εἱρμὸς καὶ τὰ 5 πρῶτα τροπάρια, μετὰ τοῦ πρὸ αὐτῶν μεγαλυναρίου. Εἰς τὸν βʹ τῆς ἑορτῆς, τὰ πρῶτα 4 τροπάρια, μετὰ τοῦ μεγαλυναρίου «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν προσενεχθεῖσαν». Εἰς τὸν τῆς ἁγίας, τὰ 4 τελευταῖα τροπάρια, μετὰ στίχου εἰς τὰ δύο πρῶτα «Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν», καὶ εἰς τὰ ἄλλα δύο τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν». Καταβασία «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, Μυστήριον ξένον». Ἐξαποστειλάρια: τῆς ἁγίας «Ἐνεύρωσας τὸ φρόνημα» καὶ τῆς ἑορτῆς «Τοῦ ἱεροῦ σε σήμερον». Αἶνοι: τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς «Λαμπαδηφόροι παρθένοι» (21ῃ Νοεμ βρίου) καὶ τὰ 3 τῆς ἁγίας «Μνήμην τὴν πανίερον». Δόξα: τῆς ἁγίας «Βίον ἄϋλον ἐξησκημένη». Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς «Σήμερον τῷ ναῷ προσάγεται». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς «Σήμερον τῆς εὐδοκίας». Θεία Λειτουργία Ἀντίφωνα: τῆς ἑορτῆς. Εἰσοδικόν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός». Ἀπολυτίκια «Σήμερον τῆς εὐδοκίας», «Τὴν πανεύφημον νύμφην», καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον «Ὁ καθαρώτατος ναός». Ἀπόστολος: τῆς ἁγίας «Πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν». Εὐαγγέλιον: τῆς ἁγίας «Ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ὄχλος πολύς». Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς «Ἄγγελοι, τὴν εἴσοδον τῆς Παρθένου, Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ». Κοινωνικόν «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

20 Νοεμβριοσ ΤΡΙΤΗ. Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου, Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε καὶ Στυλιανοῦ Παφλαγόνος ὁσίων. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. Σημείωσις: Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τῆς 24ης Δεκεμβρίου, κοντάκιον ψάλλεται τὸ «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον». Μόνον τὴν 9ην Δεκεμβρίου ψάλλεται τὸ κοντάκιον τῆς ἁγίας Ἄννης «Ἑορτάζει σήμερον ἡ οἰκουμένη». 27. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Ναθαναὴλ ὁσίου. Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα. 28. ΠΕΜΠΤΗ. Στεφάνου ὁμολογητοῦ τοῦ νέου, Εἰρηνάρχου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 29. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 370 μαρτύρων, Διονυσίου ἐπισκόπου Κορίνθου, Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Φιλουμένου μάρτυρος, Φιλουμένου τοῦ νέου ἱερομάρτυρος τοῦ ἐξ Ὀρούντης τῆς Μόρφου. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱερομάρτυρος Φιλουμένου εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων (ἐπίμετρον). 30. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀνδρέου ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου ἐπισκόπου Ἰνδίας. Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς τὸ ἀνατολικὸν ἄκρον τῆς κατεχομένης Κύπρου. Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ. Τὰ ἀναγνώσματα εἴθισται νὰ ἀπαγγέλλωνται ἐμμελῶς. Ἀπολυτίκιον «Ὡς τῶν ἀποστόλων πρωτόκλητος». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον «Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον «Ὡς τῶν ἀποστόλων πρωτόκλητος». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν «Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον. Καταβασίαι «Χριστὸς γεννᾶται». Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τὰ ἐπὶ μνήμῃ ἑορταζομένου ἁγίου. Κοντάκιον «Ἡ παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τοῦ ἀποστόλου. Κοινωνικόν «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσί ας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Συνεσίου εὑρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Ἑωθινὸν Α.

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Ἑωθινὸν Α. 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Ἀντίπασχα-τοῦ Θωμᾶ τὰ ἐγκαίνια τῆς (καθ ἑβδομάδα ἀνακυκλουμένης) ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, καὶ ἡ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ ψηλάφησις καὶ σωτήριος ὁμολογία. Θεοδώρου ἐν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

τῷ Κρήτης ποιμάντορι, ὁ Σιγριανῆς ἡγέτης Θεοφάνης Ὅσιος, καὶ σεμνὴ Θεοκτίστη οὕς ἐν ᾄσμασι γεραίρομεν. Σήμερον σκιρτᾶ τῷ πνεύματι ὡς

τῷ Κρήτης ποιμάντορι, ὁ Σιγριανῆς ἡγέτης Θεοφάνης Ὅσιος, καὶ σεμνὴ Θεοκτίστη οὕς ἐν ᾄσμασι γεραίρομεν. Σήμερον σκιρτᾶ τῷ πνεύματι ὡς ΤΗ Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἤτοι τῇ α' Κυριακῇ μετὰ τὴν τῶν Ἁγίων Πάντων Σύναξιν ἐπιτελοῦμεν Πάντων τῶν ἐν Λέσβῳ διαλαμψάντων ἁγίων. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (*) Ὁ Προοιμιακός, τὸ α' Κάθισμα τοῦ ψαλτηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ έ μεγάλη χαρά ἐπικοινωνῶ καί ἐφέτος μαζί σας, θέλοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

2010. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΫΠΗ- ΚΟΟ. Ἔκδοση ὑπό : ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

2010. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΫΠΗ- ΚΟΟ. Ἔκδοση ὑπό : ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2010 1 2010. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΫΠΗ- ΚΟΟ. Ἔκδοση ὑπό : ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΙΖ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2 Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΚΖ Αὐγούστου. Ποιηθεῖσα ὑπὸ Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΚΖ Αὐγούστου. Ποιηθεῖσα ὑπὸ Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΝΟΥΣ Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΚΖ Αὐγούστου. Ποιηθεῖσα ὑπὸ Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΙΟΥ 2 Σιλουανοῦ Μοναχοῦ ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 -

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 14 η Ἰουλίου Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Ἱστῶμεν στίχους δ' καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β'. Ὅτε ἐκ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Τὸ Ὅραμα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου: «Καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ» (Ἀποκ. ΚΑ 2). Ἔργον 18ου αἰῶνος,

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΤΟΣ Κ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡ. 12 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ X ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΙΧoΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΜE EΝΔEIΞIΝ TΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ AΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6).

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6). MHN MA O EXøN HMEPA 3 1 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ιερεµίου το Προφήτου, Ισιδώρας Οσίας. Παναρέτου - πισκ που Πάφου (1791). Η κολουθία το Αγίου Παναρέτου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1 2013 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ 1 Μετά πολλῆς ἀγάπης Χριστοῦ χαιρετίζω πάντας τοῦς εὐλαβεῖς καί φιλοθέους χριστιανούς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς παροικούσης ἐν Λεμεσῷ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΟΣΙΟΥ Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΟΣΙΟΥ Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Υ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ (ποίημα Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα