ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΣΔΤΥΟ 37"

Transcript

1 2015 ΣΔΤΥΟ 37 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΙΓΗΔΙ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗ ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ -Οικονομία 1 -Επιτειρημαηικά νέα 2 -Τοσριζμός 2 -Διεθνείς εκθέζεις 3 -Εκδηλώζεις 4 -Προζετείς εκθέζεις 5 Μείωζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ηεο νπεδίαο Η αμία ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο θαηά ηελ πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ- Οθησβξίνπ 2014 αλήιζε ζε 941,1 δηζ. θνξόλεο (103,4 δηζ. επξώ), ζεκεηώλνληαο αύμεζε 3% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ Τν ίδην δηάζηεκα νη εηζαγσγέο ήηαλ 919,6 δηζ. θνξόλεο (101,1 δηζ. επξώ). Τν 2014, ην πιεόλαζκα ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο κεηώζεθε θαηά 55% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνύκελν έηνο θαη έθζαζε ηηο 21,5 δηζ. θνξόλεο (2,3 δηζ. επξώ). Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο ηεο Σνπεδίαο, θαηά ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2014, ε Γεξκαλία εκθαλίδεηαη σο πξώηνο πξνκεζεπηήο ηεο ρώξαο κε αμία πξντόλησλ πεξίπνπ 157,9 δηζ. θνξόλεο, ε Ννξβεγία βξίζθεηαη ζηε ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ δεύηεξε ζέζε κε 76,7 δηζ. θνξόλεο, ε Οιιαλδία ζηελ ηξίηε κε 71,8 δηζ. θνξόλεο, ελώ ζηελ ηέηαξηε ζέζε βξίζθεηαη ε Γαλία (67,8 δηζ. θνξόλεο) θαη ζηελ πέκπηε ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (56,7 δηζ. θνξόλεο). Οη εηζαγσγέο από Διιάδα ζην δηάζηεκα απηό αλήιζαλ ζε 1,09 δηζ. θνξόλεο (120 εθαη. επξώ). Μεηαμύ ησλ εμαγσγηθώλ αγνξώλ ηεο Σνπεδίαο, ε Ννξβεγία θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε κε 98,1 δηζ. θνξόλεο θαη ε Γεξκαλία παξακέλεη ζηε δεύηεξε ζέζε (95,6 δηζ. θνξόλεο). Σηελ ηξίηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο είλαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (67,5 δηζ. θνξόλεο), ζηελ ηέηαξηε ε Φηλιαλδία (65,4 δηζ. θνξόλεο) θαη ζηελ πέκπηε ζέζε είλαη ε Γαλία (64,9 δηζ. θνξόλεο). Οη ζνπεδηθέο εμαγσγέο πξνο Διιάδα θαηά ην εμεηαδόκελν δηάζηεκα αλήιζαλ ζε 1,7 δηζ. θνξόλεο (191,8 εθαη. επξώ). Δπηκέιεηα - ύληαμε: ηαύξνο ηαπξάθνο Γξακκαηέαο ΟΔΤ A Photo:http://swelinberger.com/Stockholm.html

2 ΔΛΙΓΑ 2 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΔΑ Μείωζε ηεο αλεξγίαο ζηε νπεδία Σύκθσλα κε ηε Σηαηηζηηθή Υπεξεζία ηεο Σνπεδίαο, ε αλεξγία αλεξρόηαλ ζε 8,1% ην Γεθέκβξην ηνπ 2014, ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 0,5% ζε ζύγθξηζε κε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Σπγθεθξηκέλα, άηνκα βξίζθνληαλ εθηόο αγνξάο εξγαζίαο ζην ηέινο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ελώ ν αξηζκόο απηόο ήηαλ απμεκέλνο θαηά άηνκα ζηα ηέιε ηνπ Μείσζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ αλεξγία ησλ λέσλ ειηθίαο εηώλ, θαζώο από 17,2% πνπ θπκαηλόηαλ ην πνζνζηό ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 κεηώζεθε 14,8% ζην ηέινο ηνπ Αύμεζε ηεο ρνξήγεζεο δαλείωλ πξνο ηα ζνπεδηθά λνηθνθπξηά Τν Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην ζπλνιηθό πνζό ησλ δαλείσλ ησλ ζνπεδηθώλ λνηθνθπξηώλ αλεξρόηαλ ζε 3,06 ηξηζ. θνξόλεο (325 δηζ. επξώ), ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 6,1% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. Η αύμεζε ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ νθείιεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηελ απμαλόκελε δήηεζε γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα δεδνκέλνπ όηη ην πνζό πνπ δαλείζηεθαλ Σνπεδνί πνιίηεο γηα λα πξνβνύλ ζε αγνξά θαηνηθίαο απμήζεθε θαηά 148 δηζ. θνξόλεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2014 (αύμεζε 6,4% ζπγθξηηηθά κε ην 2013), ελώ ην ζπλνιηθό πνζό ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ ζην ηέινο ηνπ 2014 εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 2,5 ηξηζ. θνξόλεο (264 δηζ. επξώ). Σξόπνη ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ εμαγωγηθώλ εηαηξεηώλ ηεο νπεδίαο Οη ζνπεδηθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο δύλαληαη λα ιακβάλνπλ δάλεηα από ηνλ νξγαληζκό εμαγσγηθώλ πηζηώζεσλ (SEK-Swedish Export Credit Corporation), ν νπνίνο είλαη λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη αζρνιείηαη, θαηά θύξην ιόγν, κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ εμαγσγώλ ησλ ζνπεδηθώλ εηαηξεηώλ θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο ηξάπεδεο. Σηνλ Οξγαληζκό SEK απαζρνινύληαη 250 εξγαδόκελνη, ελώ ρξεκαηνδνηεί, ζε εηήζηα βάζε, πεξίπνπ 55 δηζ. θνξόλεο Σνπεδίαο. Ο SEK δαλείδεη ρξήκαηα απεπζείαο ζε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο νύησο ώζηε αλαπηύμνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ ηόζν ζε βξαρππξόζεζκν όζν θαη ζε καθξνπξόζεζκν δηάζηεκα. Δπίζεο ζπλδξάκεη ηηο ζνπεδηθέο επηρεηξήζεηο όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλείο δηαγσληζκνύο. Δπηπξόζζεηα, δαλείδεη ρξεκαηηθά θεθάιαηα ζε Σνπεδνύο εμαγσγείο θαη ζηνπο πειάηεο ηνπο πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθό δεδνκέλνπ όηη κέζσ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο εθ κέξνπο ηνπ SEK, δηεζλείο εηαηξείεο κπνξνύλ λα ιάβνπλ δάλεηα πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηνύλ αγαζά θαη ππεξεζίεο από ηε Σνπεδία, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ είλαη δπζρεξέο. Ο SEK ζπλεξγάδεηαη κε ζνπεδηθέο θαη δηεζλείο ηξάπεδεο θαζώο επίζεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, δεδνκέλνπ όηη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο δύλαηαη λα παξέρεη ζηνπο εμαγσγείο πην απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο. Η ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ ελ ιόγσ Οξγαληζκνύ κε ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηε ζνπεδηθή ππεξεζία εγγπήζεσλ εμαγσγηθώλ πηζηώζεσλ δηαζθαιίδεη ξεπζηόηεηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ επηζπκνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζην εμσηεξηθό. Ο SEK είλαη επίζεο ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ζε ζπλάιιαγκα, αθόκα θαη γηα ρώξεο κε ηδηαηηεξόηεηεο όπνπ πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ δπζθνιία πξόζβαζεο ζην λόκηζκα ηεο ρώξαο. Η ρξεκαηνδόηεζε ησλ εμαγσγηθώλ εηαηξεηώλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα εμαγσγηθέο πηζηώζεηο, ρξεκαηνδόηεζε πξνγξακκάησλ, πξνεμόθιεζε απαηηήζεσλ, εγγπήζεηο ζπκβάζεσλ θαη δηαζπλνξηαθή κίζζσζε/πίζησζε. ΣΟΤΡΙΜΟ Σν ηαμηδηωηηθό πξαθηνξείν Airtours επελδύεη ζηελ Διιάδα Σηελ έληππε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Svenska Dagbladet (δεύηεξε ζε θπθινθνξία θύιια ε εκεξήζηα θαη ε θπξηαθάηηθε έθδνζε) θαη εηδηθόηεξα, ζην έλζεην γηα ηνλ ηνπξηζκό δεκνζηεύζεθε άξζξν κε ηνλ αλσηέξσ ηίηιν θαη ηνλ αθόινπζν ππόηηηιν θαη πεξηερόκελν: «Η Διιάδα ήηαλ έλαο από ηνπο κεγάινπο ληθεηέο ηνπ πεξαζκέλνπ θαινθαηξηνύ όζνλ αθνξά ζηελ επηινγή εθ κέξνπο ησλ ζνπεδηθώλ charter Tour Operators. Τώξα, ε Airtours επηζπκεί λα πξνρσξήζεη πεξαηηέξσ ζηελ επηηπρεκέλε νδό θαη λα ιαλζάξεη λένπο ειιεληθνύο πξννξηζκνύο γηα ην επόκελν θαινθαίξη». Σπγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία πξόθεηηαη λα πξνζθέξεη πηήζεηο ζηελ Κσ από ηελ Σηνθρόικε θαη ζηε Σθηάζν από ην Γθέηεκπνξγθ, κε αθεηεξία ηνλ εξρόκελν Μάην. Σεκεηώλεηαη όηη, νη ελ ιόγσ πξννξηζκνί πξνζθέξνληαη ήδε θαη από άιινπο Tour Operators ηεο Σνπεδίαο (Πεγή: Γξαθείν Τύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Σηνθρόικεο).

3 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΔΛΙΓΑ 3 ΓΙΔΘΝΔΙ ΔΚΘΔ ΔΙ Έθζεζε ηξνθίκωλ θαη πνηώλ Fastfood & Café Η δηεζλήο έθζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ «Fastfood & Café» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν Kistamässan ζηε Σηνθρόικε, ζηηο Ιαλνπαξίνπ 2015, ελώ πνιπάξηζκνη ήηαλ νη επηζθέπηεο θαη νη επαγγεικαηίεο ηνπο θιάδνπ πνπ παξεπξέζεθαλ ζηελ έθζεζε. Dryck», «Alexander the Greek» θηι. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ελ ιόγσ εηαηξεηώλ, ππήξμε ζεκαληηθή πξνβνιή αξθεηώλ ειιεληθώλ πξντόλησλ. Δμαηξεηηθή ήηαλ ε παξνπζία ησλ εηαηξεηώλ, ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη επηηπρώο ζηε Σνπεδία θαη ζπκκεηείραλ ζηελ έθζεζε «Fastfood & Café». Μεηαμύ απηώλ ζπγθαηαιέγνληαη νη εηαηξείεο «Vita Delicious», «Fontana», «Grekiska Viner», «Meletis Mat & Έθζεζε Formex Nordic design Η δηεζλήο έθζεζε «Formex Nordic design» πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δηεζλέο εθζεζηαθό θαη ζπλεδξηαθό θέληξν Stockholmsmässan ζηε Σηνθρόικε, από 14 έσο 17 Ιαλνπαξίνπ Η Formex πεξηειάκβαλε εθζέκαηα από ην ρώξν ηνπ επίπινπ θαη ηεο δηαθόζκεζεο όπσο δηάθνξα έπηπια, πθάζκαηα, θσηηζηηθά, δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα, είδε δώξσλ, ελώ ζεσξείηαη από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εθζέζεηο ηεο Σνπεδίαο όζνλ αθνξά ζηελ δηαθόζκεζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ. Photo:http://www.thelocal.se/ /four-swedish

4 ΔΛΙΓΑ 4 ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δθδήιωζε πξνβνιήο ηεο Aegean Airlines ζηε ηνθρόικε (27 Ιαλνπαξίνπ 2015) Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πξεζβεπηηθή θαηνηθία ζηε Σηνθρόικε, ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ 2015, εθδήισζε γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Aegean Airlines πνπ αθνξά ζε λέεο πηήζεηο από ηε Σνπεδία πξνο ηελ Διιάδα. Foto: Tibor Bαrαny TIBORFOTO.com Δπηπιένλ, ππήξμε εθηελήο ελεκέξσζε εθ κέξνπο ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο Aegean ζηε Σνπεδία γηα ηα δξνκνιόγηα ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο από ηηο Σθαλδηλαβηθέο ρώξεο, θαηά ην 2015, ελώ ζην ηέινο ηεο εθδήισζεο νη αληηπξόζσπνη ηεο Aegean πξνέβεζαλ ζε θιήξσζε θαη απνλνκή δώξσλ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η εθδήισζε μεθίλεζε κε ραηξεηηζκό θαη νκηιία ηεο Πξέζβεσο ηεο Διιάδαο, θαο Αιίθεο Φαηδή, ε νπνία αλαθέξζεθε ζηε ζεκαζία ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζηηο πξννπηηθέο ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ππνγξάκκηζε ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ ππαξρνπζώλ ππνδνκώλ ζηε ρώξα καο. Ιδηαίηεξε κλεία έγηλε ζην γεγνλόο όηη, ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ πην δεκνθηιώλ πξννξηζκώλ γηα ηνπο Σνπεδνύο πνιίηεο θαη ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ πξνο ηε ρώξα καο παξνπζηάδεη ζπλερή αύμεζε ηόζν από ηε Σνπεδία όζν θαη από ηηο ινηπέο ζθαλδηλαβηθέο ρώξεο. Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Ση. Σηαπξάθνο, Γξακκαηέαο ΟΔΥ Α, επεζήκαλε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηνπο ηαμηδηώηεο πνπ επηιέγνπλ ηελ Aegean Airlines πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνύλ ζηε ρώξα καο. Foto: Tibor Bαrαny TIBORFOTO.com Σηελ εθδήισζε παξεπξέζεθαλ ζηειέρε ηνπξηζηηθώλ πξαθηνξείσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε Σνπεδία θαη δεκνζηνγξάθνη πνπ θαιύπηνπλ ηνπξηζηηθό ξεπνξηάδ, ελώ ηελ εθδήισζε ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηεο, ε θα Αιεμάλδξα Παζραιίδνπ, γλσζηή δεκνζηνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο.

5 ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ Event: Gothenburg Boat Show Duration: 31 January-8 February 2015 Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre Address: Box 5222, Gothenburg Tel: Fax: Website: Event: Stockholm Furniture Fair Duration: 3-7 February Website: Event: Northern Light Fair Duration: 3-7 February Website: Event: Caravan Stockholm 2015 Duration: February 2015 Organizer: Kistamässan Address: Arne Beurlings Torg 5, Kista Tel: Website: Event: Nordic Antiques Fair Duration: February Website: Event: Jobbmässan 2015 (Job fair) Duration: February 2015 Organizer: Svenska Mässan - The Swedish Exhibition & Congress Centre Address: Box 5222, Gothenburg Tel: Fax: Website: ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΔΛΙΓΑ 5

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε γηα ηελ «Ηκέξα ηεο Θάιαζζαο 22α Μαΐνπ 2015 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο 1 Η αλάπηπμε, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα