Green emotion. Αλάπηπμε Δπξσπατθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ Ηιεθηξνθίλεζε. FP7 call TRANSPORT TREN ζςμμεηέσονηερ Έναπξη ηος Έπγος: Μάπηιορ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Green emotion. Αλάπηπμε Δπξσπατθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ Ηιεθηξνθίλεζε. FP7 call TRANSPORT - 2010 TREN -1 42 ζςμμεηέσονηερ Έναπξη ηος Έπγος: Μάπηιορ 2011"

Transcript

1 Green emotion Αλάπηπμε Δπξσπατθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ Ηιεθηξνθίλεζε FP7 call TRANSPORT TREN ζςμμεηέσονηερ Έναπξη ηος Έπγος: Μάπηιορ 2011 Βαζιλική Λιόλιος Αναπλ. Γιεθύνηπια Κένηπος Γοκιμών Δπεςνών και Πποηύπων, ΓΔΗ Κνδάλε, 10 Φεβξνπαξίνπ εθ. ρξεκαηνδνηνύκελα από:

2 Σηόρνη ηνπ Έξγνπ Τν Project Green emotion απνηειεί κέξνο ηεο Πξσηνβνπιίαο FP7 Green Cars Initiative of European Economic Recovery Plan (EERP) Οη ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφζθιεζεο είλαη: Δπηηάρπλζε ηεο επξείαο εηζαγσγήο ησλ Ηιεθηξηθψλ Απηνθηλήησλ (EVs) ζηελ Δπξσπατθή αγνξά Δλαξκφληζε κε ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ Άκεζε εηζαγσγή ζηελ αγνξά εκπνξηθά βηψζηκσλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ κνληέισλ EVs -> 42 ζπκκεηέρνληεο ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απηώλ κε ην Έξγν Green emotion 2

3 Σπκκεηέρνληεο ζην Έξγν Βηνκεραλίεο: Alstom, Better Place, Bosch, IBM, SAP, Siemens Ηιεθηξηθέο Δηαηξίεο: Danish Energy Association, EDF, Endesa, Enel, ESB, Eurelectric, Iberdrola, RWE, ΓΔΗ Καηαζθεπαζηέο Ηιεθηξηθώλ Απηνθηλήησλ: BMW, Daimler, Micro-Vett, Nissan, Renault Γήκνη: Βαξθειψλε, Βεξνιίλν, Μπφξλρνικ, Κνπεγράγε, Κνξθ, Γνπβιίλν, Μάιαγα, Μάικε, Ρψκε, Βνπδαπέζηε Δξεπλεηηθά θαη Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα: Cartif, Cidaut, CTL, DTU, ECN, Imperial, IREC, RSE, TCD, Tecnalia Τερλνινγηθά Ιδξύκαηα: DTI, FKA, TÜV Nord + Δμσηεξηθνί Δηαίξνη γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο εθηφο ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα πξνσζήζνπλ ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ ζα απνθηεζεί εληφο ηνπ Έξγνπ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πέξα απφ ηα φξηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ (Eurobat, General Electric, Oracle, Mitsubishi, Toyota, etc.) 3

4 Τν όξακα ηνπ Green emotion Green emotion Δζληθά / ηνπηθά έξγα Δπηβεβαίσζε ηερλνινγηψλ (επίπεδν εμνπιηζκνχ) Γνθηκέο ιεηηνπξγίαο θαη ρξέσζεο Αξρηθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια (business models) Πξσηνγελήο ελεξγνπνίεζε θαηαλαισηψλ Σύλδεζε εζληθώλ / ηνπηθώλ έξγσλ Γηακόξθσζε αγνξάο Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηππνπνίεζεπξόηππα Έξγν Green emotion Δπηβεβαίσζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο Μειινληηθή αλάπηπμε θαη απνδνρή πξσηνθφιισλ θαη θαλφλσλ επηθνηλσλίαο Δπξεία ελεκέξσζε θαη απνδνρή θαηαλαισηψλ Γηάρπζε παλεπξσπατθήο αγνξάο Δπξεία αγνξά (έλαξμε) Σππνπνηεκέλεο ιχζεηο γηα εγθαηαζηάζεηο, ειεθηξηθά δίθηπα θαη IT εθαξκνγέο Πξνυπνζέζεηο θαη βεβαίσζε απνδνρήο θαηαλαισηψλ Ννκνζεηηθή ππνζηήξημε Πνιηηηθέο πξνψζεζεο θαη θαλνληζκνί Κίλεηξα πξνο ηνπο θαηαλαισηέο 4

5 Γνκή Δξγαζηώλ (Work Packages) Γηνηθεηηθά WP Γηάρπζε (WP10), Γηαρείξηζε Έξγνπ (WP11) Υπάξρνπζεο Πεξηνρέο Δπίδεημεο Άιια Δξεπλεηηθά: MERGE,G4V, EDISON WP1 WP2 Καηαγξαθή θαηάζηαζεο ζηελ ΔΔ ςγσπονιζμόρ πεπιοσών επίδειξηρ Ανηιλήτειρ ζσεηικά με ηην ηλεκηποκίνηζη ζηιρ πόλειρ WP3 WP4 WP5 WP6 Τερληθά WP Παξερφκελεο Τπεξεζίεο/ ICT ιχζεηο Δμέιημε Γηθηχσλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Εγκαηαζηάζειρ Φόπηιζηρ Επικύπυζη ηεσνολογιών EVs (κόζηη, αζθάλεια, κλπ.) Δπηδείμεηο επξείαο θιίκαθαο ζηελ ΔΔ WP8 Green emotion πιαίζην επίδεημεο WP Δπίδεημεο WP7: Εναπμονιζμόρ ηεσνολογιών και Πποηύπυν (Standards) WP9: Σεσνική, πεπιβαλλονηική, οικονομική και κοινυνική εκηίμηζη Θέκα: Δλζσκάησζε Δπξσπατθψλ πεξηνρψλ επίδεημεο Ηιεθηξνθίλεζεο Ηιεθηξηθά Απηνθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο, δίθηπν, IT εθαξκνγέο, απνδνρή θαηαλαισηψλ 5

6 Παξαδνηέα Έξγνπ (Deliverables) Οξηζκέλα από ηα παξαδνηέα ζην πιαίζην ηνπ Green emotion αθνξνύλ: Μεζνδνινγία γηα ηνλ βέιηηζην ζρεδηαζκφ ησλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο πεξηνρέο επίδεημεο Αλάπηπμε θαη δνθηκέο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο θφξηηζεο ησλ EVs γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο δηαρείξηζεο θνξηίνπ Καζνξηζκφο ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνπο ζηαζκνχο θφξηηζεο Καζνξηζκφο απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θαη δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ππνζηήξημεο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Αληίιεςε παλεπξσπατθήο αγνξάο ησλ ππεξεζηώλ Ηιεθηξνθίλεζεο Δληαίεο δηαδηθαζίεο ρξέσζεο παξερφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ Αλνηρηή αξρηηεθηνληθή (open architecture), θνηλά πξφηππα θαη πξσηφθνιια, ζαθψο νξηζκέλνη θαλφλεο επηθνηλσλίαο ηξαηεγηθέο γηα ελεξγνπνίεζε ππεξεζηψλ θαη επξεία θπθινθνξία EVs 6

7 Πεξηνρέο Δπίδεημεο (Demonstration Regions) EU-wide demonstration features: Consumer label / EU clearing House / Standards and interoperability / Cross-boarder rally Strasbourg # Electric Vehicles (EVs): 100 Special features: Plug-in hybrid vehicles, cross boarder connection with Karlsruhe / Stuttgart Karlsruhe/Stuttgart # EVs: 40 Special features: Smart Grid features, optimised bi-directional charging, cross-border connection with Strasbourg Copenhagen, Bornholm, Malmö # EVs: 2,500 3,500 # Charging spots: Special Features: Battery swopping, cross-boarder traffic Ireland (Dublin, Cork) # EVs: 2,000 # Charging spots: 3525 (private and public) Special features: DC charging stations, kwh billing system, supplier choice Madrid # EVs: 10 # Charging spots: 210 Special features: Advanced RES integration studies, smart grid integration etc. Malaga # EVs: 30 # Charging spots: 50 Special features: Embedment in Smart City concept, V2G, B2G, DC charging stations Cork Dublin Madrid Strasbourg Murcia Malaga Barcelona Copenhagen / Bornholm / Malmö Berlin Karlsruhe/Stuttgart Pisa Rome Budapest Kozani Berlin # EVs: 100 # Charging spots: 3600 Special features: Largest integrated project worldwide testing business models and consumer behaviour Barcelona # EVs: 500 # Charging spots: 700 Special features: Electric mobility service citizen office, Large e- motorbike demonstration, EVS27 Italy (Rome, Pisa) # EVs: 100 # Charging spots: 400 Special features: System approach enabling innovative services and user interfaces, kwh billing system, alternative business models testing Existing demonstration region Replication region Municipalities involved in Green emotion 7

8 Σςμβολή ηων πεπιοσών επίδειξηρ Αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη ζπγρξνληζκόο δξαζηεξηνηήησλ επίδεημεο ζε θάζε πεξηνρή Σπιινγή δεδνκέλσλ ζε θάζε πεξηνρή Βάζε γηα ηε δνπιεηά πνπ ζα δηεμαρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Έξγνπ Αμηνιόγεζε ησλ αληίζηνηρσλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ θαη θηλήηξσλ πνπ ζα εθαξκνζζνχλ Σρεδηαζκόο ηεο έθηαζεο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Γνθηκέο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ ησλ EVs (fleet management) θαη ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο απφδνζε 8

9 Πεξηνρή Δπίδεημεο ηεο ΓΔΗ ζηελ Κνδάλε Σην πιαίζην ηνπ Task 8.3. Rollout in more regions tested prototypes Ηιεθηξηθά Απηνθίλεηα δηαδηθαζία κίζζσζεο leasing: πεξίπνπ 8 κε 10. Γεκφζηνη ηαζκνί Φφξηηζεο: πεξίπνπ 5 κε 7. Γηαδηθαζία Υινπνίεζεο Δπηινγή ησλ ρξεζηψλ - Θέζε θαηνηθίαο - Θέζε εξγαζίαο - Ηκεξήζηεο δηαδξνκέο - Οκαδνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο - πλεξγαζία ζηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ νδήγεζεο θαη δηαδηθαζίαο θφξηηζεο 9

10 Πεξηνρή Δπίδεημεο ηεο ΓΔΗ ζηελ Κνδάλε Γηαδηθαζία Υινπνίεζεο (ζπλέρεηα) Καζνξηζκφο ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο θνξηηζηψλ - εκεία πξνβνιήο θαη αζθάιεηαο - Ύπαξμε δηαζέζηκνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ - Ύπαξμε δηαζέζηκνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ - Γηαζεζηκφηεηα ειεθηξηθνχ δηθηχνπ - πζρέηηζε κε νκάδα ρξεζηψλ Πξσηφηππε ζπκβνιή ΓΔΗ/ ΚΓΔΠ ζην Έξγν: Πξνψζεζε ηδέαο δηθηχνπ θφξηηζεο γεηηνληάο (neighbourhood charging network). 10

11 Πεξηνρή Δπίδεημεο ηεο ΓΔΗ ζηελ Κνδάλε Βήκαηα εμέιημεο ηνπ Έξγνπ Γηεξεχλεζε πηζαλψλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ θφξηηζεο. Γηεξεχλεζε πξνηάζεσλ επηινγήο ρξεζηψλ. Ιδαληθά, θάπνηνη ζα παξακείλνπλ ζηαζεξνί γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ ελψ γηα άιινπο ζα ππάξμεη δηαδνρή. Οκαδνπνίεζε ρξεζηψλ. πζρέηηζε νκάδσλ ρξεζηψλ κε πηζαλέο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο θνξηηζηψλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ. Οξηζηηθνπνίεζε ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο θνξηηζηψλ αξρηθήο νκάδαο ρξεζηψλ. 11

12 Σύλνςε Τη πεξηκέλνπκε από ην Green emotion? Πψο ιεηηνπξγεί ε Ηιεθηξνθίλεζε ζήκεξα Αλαγλψξηζε θελψλ πνπ ππάξρνπλ θαη αθνξνχλ: Σεσνολογία, Ππογπάμμαηα - Software, Ρςθμιζηικό πλαίζιο Ιδέεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ππαξρφλησλ θελψλ Απνηειέζκαηα δνθηκψλ γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο Πξνηάζεηο γηα ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη πνιηηηθέο Ο γενικόρ ζηόσορ είναι να πποκύτει μία ξεκάθαπη εικόνα για ηο πώρ θα ππέπει να είναι η Ηλεκηποκίνηζη ζηην Εςπώπη, ποιορ είναι ο ιδανικόρ ηπόπορ για να επιηεςσθεί αλλά και ποιερ αναπηςξιακέρ εςκαιπίερ θα αναδεισθούν 12

13 Δπραξηζηώ γηα ηελ ζπλεξγαζία ζαο

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΔΠΑΝΤΠΟΒΟΛΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ Α. (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ ελδηάκεζν θνξέα θαη κεηά απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή.

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ ελδηάκεζν θνξέα θαη κεηά απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή. ρεδηάδνληαο ηε Μεηάβαζε πξνο Δλεξγεηαθά Απνδνηηθέο Πόιεηο Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο ζε επίπεδν Γήκσλ θαη Γεκνηώλ Σςμπεπάζμαηα επγαζηηπίων 12.06.2015 ΓΙΑΣΙ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δ ΓΗΜΟΙΑ ΚΣΙΡΙΑ Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΡΣΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7

πλνπηηθά ζηνηρεία Σεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 4 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 5 A ΚΔΟΝΠ: ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΝ 7 A.1 θνπνί θαη ζηφρνη Έξγνπ 7 Σεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζπζηεκάησλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Schengen Γεχηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP)

Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP) Έπεςνα επί ηηρ Δθαπμογήρ ηος Γιασειπιζηικού Σσεδίος Δνεπγειακήρ Αποδοηικόηηηαρ ηος Πλοίος (Ship Energy Efficiency Management Plan- SEEMP) Γιώπγορ Π. Βλάσορ 1, Δύα Λέμα 2 Πεπίλητη Η λαπηηιηαθή κεηαθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος

Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος Έπγος «Διακπαηικό δίκηςο για ηην ςποζηήπιξη ηων ΜμΕ ζηοςρ ηομείρ ηηρ κηηνοηποθίαρ και ηων οπωποκηπεςηικών-agro-start" Πποηεπαιόηηηα: Διεςκόλςνζη ηηρ Καινοηομίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αλάιπζε αλαγθώλ θαη ζρεδηαζκόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο πξνκεζεηώλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο θνηηήηξηαο Φσηεηλήο Βνγηαηδή ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Δργασίας Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ

Ομάδα Δργασίας Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Ομάδα Δργασίας Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Σπληνληζηέο: Αιέμαλδξνο Καιφμπινο Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Θεφδσξνο Καξνχλνο Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν,

Διαβάστε περισσότερα

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security

University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security University of Piraeus Department of Digital Systems Post graduate program in Digital Systems Security Supervisor: Dr. Konstantinos Labrinoudakis, Ass. Professor Course Student: Nikolaos Yfantopoulos, MTE/0932

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ / ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΚΣΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ: ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Γεκήηξηνο Γ. Παηζφο Γεκήηξηνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ηεο XATZHΠΔΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα

Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Ηλζηηηνύην Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ θαη Δλεξγεηαθώλ Πόξσλ (ΔΚΔΣΑ / ΗΓΔΠ) Δπξσπατθή Σερλνινγηθή Πιαηθόξκα γηα Θέξκαλζε & Φύμε από ΑΠΔ Πξνηεξαηόηεηεο ζηε βηνελέξγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΛΧΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Σ.Δ. ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΧΡΓΙΟ ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ για ηην απόκηηζη Πηςσίος

Διαβάστε περισσότερα