ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΝΤΑΜΠΙΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ.: 176/2005 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΝΤΑΜΠΙΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ.: 176/2005 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3 Ευχαριστίες Η συγγραφή της παρούσας εργασίας θα ήταν αδύνατη χωρίς την βοήθεια ορισμένων ανθρώπων, τους οποίους και θέλω να ευχαριστήσω. Κατ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου Γεώργιο Παλάτο για το ενδιαφέρον που επέδειξε και τις συμβουλές που μου έδινε μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν από την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και για την λύση διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής της. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αδερφό μου Νταμπίζα Αναστάσιο για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε. Φυσικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου για την αμέριστη συμπαράσταση και κατανόηση που μου παρείχαν όλα αυτά τα χρόνια. 2

4 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α Περίληψη σελ. 4 Εισαγωγή σελ. 6 Τύποι υδροπονικών συστημάτων σελ. 7 Συστήματα χωρίς υπόστρωμα σελ. 7 Συστήματα με υπόστρωμα σελ. 9 Υποστρώματα σελ. 10 Ανοικτά Κλειστά συστήματα σελ. 13 Ανοικτά συστήματα σελ. 13 Κλειστά συστήματα σελ. 13 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υδροπονίας σελ. 14 Πλεονεκτήματα σελ. 14 Μειονεκτήματα σελ. 17 ΜΕΡΟΣ Β Εισαγωγή σελ. 20 Ανάλυση περιβάλλοντος σελ. 21 Στρατηγικός προγραμματισμός σελ. 28 Πρόγραμμα μάρκετινγκ σελ. 29 Χωροταξική διάταξη σελ. 34 Πρόγραμμα παραγωγής σελ. 35 Χρηματοοικονομικό πρόγραμμα σελ. 37 Οργάνωση σελ. 41 Διεύθυνση σελ. 43 Έλεγχος σελ. 44 Βιβλιογραφία Πηγές σελ. 45 3

5 Περίληψη Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της υδροπονικής καλλιέργειας. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται πιο συγκεκριμένα επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan) μιας επιχείρησης με υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας. Εισαγωγικά, αναφέρονται οι κυριότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση, όπως το είδος της επιχείρησης, η τοποθεσία της, ο σκοπός ίδρυσης της, η πολιτική της, η αποστολή της και γενικότερα κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τον κλάδο που δραστηριοποιείται. Στην συνεχεία πραγματοποιείτε ανάλυση περιβάλλοντος της επιχείρησης με την ανάλυση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς επίσης και ανάλυση SWOT όπου παρουσιάζονται οι δυνάμεις, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσιάζει η επιχείρηση. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση ανταγωνισμού από την οποία μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Συμφώνα με τα παραπάνω γίνεται ανάλυση ενός προγράμματος μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει η εταιρία. Επιπλέον περιγράφεται η χωροταξική διάταξη της εταιρίας και γίνεται ανάλυση και πρόβλεψη του χρηματοοικονομικού προγράμματος. Τέλος περιγράφονται σημαντικές διαδικασίες της επιχείρησης, όπως είναι η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος. 4

6 ABSTRACT This paper consists of two parts. The first part presents the main features of hydroponic cultivation. The second part analyzes more specifically the business plan of hydroponic tomato crop. It marks the main information about the business, such as type of business, location, purpose setting up, the policy, the mission and some useful general information on the industry where it operates. In the subsequent analysis make the business environment by analyzing internal and external factors that influence, as well as a SWOT analysis showing the strengths, weaknesses, opportunities and threats presented by the company. Then follows a competitive analysis from which we can draw many conclusions about the viability of the business. According to the above analysis is a marketing program that will follow the company. Moreover describes the layout of the company and is analyzing and forecasting the financial plan. Finally out important processes of the business, such as the organization, management and control. 5

7 Εισαγωγή Η υδροπονική καλλιέργεια είναι µία προηγμένη και εξελιγμένη τεχνική καλλιέργειας µε την οποία τα φυτά αναπτύσσονται χωρίς τη χρησιμοποίηση εδάφους ή εδαφικών µιγµάτων. Η σωστή θρέψη των φυτών εξασφαλίζεται µε κάποιο θρεπτικό διάλυμα. Το θρεπτικό διάλυµα αποτελείται από νερό μέσα στο οποίο βρίσκονται διαλυµένα, σε ισορροπία μεταξύ τους, όλα τα απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά για την ανάπτυξή τους. Η υδροπονία επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της θρέψης των φυτών, και όταν εφαρμόζεται σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες, µε τον παράλληλο έλεγχο των συνθηκών του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου, καθιστά δυνατή την εντατικοποίηση και τον προγραμματισμό της καλλιέργειας. Η Ελλάδα διαθέτει άριστες κλιµατικές συνθήκες για την ανάπτυξη των θερµοκηπιακών υδροπονικών καλλιεργειών. Η μετάβαση στις υδροπονικές καλλιέργειες και η σωστή διαχείρισή τους έχει μεγάλη σηµασία, προκειμένου να µπορέσει η χώρα να συμβαδίσει µε τους συνεχώς αυξανόμενους ρυθµούς των απαιτήσεων της αγοράς, η οποία λειτουργεί σε ανταγωνιστική βάση. Η ετήσια ηλιοφάνεια και θερμοκρασία βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, που επιτρέπουν την εφαρμογή καλλιεργειών µε περιορισμένες απαιτήσεις σε θέρμανση. Τεχνητός φωτισµός δεν είναι απαραίτητος στις ελληνικές συνθήκες, µε εξαίρεση φυτά µε ιδιαίτερες απαιτήσεις. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σηµαντικά διότι µπορούν να καταστήσουν την Ελλάδα ανταγωνιστική σε ποιότητα, ποσότητα και σε τιµή προϊόντων µε άλλες χώρες, οι οποίες έχουν σήµερα το προβάδισµα λόγω σωστής διαχείρισης και εντατικοποίησης των υδροπονικών καλλιεργειών, ενώ υπολείπονται σε κλιµατικές συνθήκες. Οι βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες, µε χρήση υδροπονικών συστημάτων επιτυγχάνουν υπερδιπλάσια παραγωγή και καλό χρονισµό παραγωγής. 6

8 Τύποι υδροπονικών συστημάτων Τα ποικίλα υδροπονικά συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα συστήµατα στα οποία δε συμμετέχει κάποιο υπόστρωµα και η καλλιέργεια των φυτών λαµβάνει χώρα απευθείας επάνω στο θρεπτικό διάλυµα. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει υδροπονικά συστήµατα στα οποία χρησιμοποιείται υπόστρωµα, οργανικής ή ανόργανης φύσης. Συστήματα χωρίς υπόστρωμα Στα συστήματα της πρώτης κατηγορίας (χωρίς υπόστρωμα) δεν χρησιμοποιείται κάποιο στερεό υπόστρωμα για την καλλιέργεια και οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται μέσα σε ένα θρεπτικό διάλυμα. Οι τρεις κύριες κατηγορίες υδροπονικών συστημάτων χωρίς υπόστρωμα είναι αυτές που οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται σε κανάλια συνεχούς ροής θρεπτικού διαλύματος, σε μη συνεχούς ροής και στην αεροπονία. Στα συστήματα συνεχούς ροής το θρεπτικό διάλυμα περνά συνεχώς από τις ρίζες. Είναι πολύ πιο εύκολο να αυτοματοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα σε σχέση με το μη συνεχούς ροής του θρεπτικού διαλύματος γιατί η δειγματοληψία και οι διάφορες προσαρμογές π.χ. στην θερμοκρασία και τις αναλογίες του θρεπτικού διαλύματος γίνονται μέσα σε μια ειδική δεξαμενή που έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί μεγάλο αριθμό φυτών με ομογενές θρεπτικό διάλυμα. Ένα δημοφιλές τέτοιο σύστημα είναι το NFT, Nutrient film technique (καλλιέργεια σε μεμβράνη θρεπτικού διαλύματος). Σε αυτό το σύστημα μια πολύ λεπτή στρώση νερού η οποία περιέχει διαλυμένα όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για την ανάπτυξη των φυτών ρέει μέσα από κανάλια μεγάλου μήκους μέσα στα οποία αναπτύσσονται οι ρίζες των φυτών. Τα κανάλια NFT είναι συνήθως επενδυμένα με ειδικό πλαστικό το οποίο είναι λευκό από την εξωτερική πλευρά και μαύρο από την εσωτερική. 7

9 Το NFT είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα υδροπονικής καλλιέργειας στον κόσμο κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους εγκατάστασης που απαιτείται. Εικόνα 1: Επιπλέουσα υδροπονία μαρουλιού Στο σύστημα που δεν υπάρχει ροη του θρεπτικού διαλύματος τα φυτά (οι ρίζες τους) μεγαλώνουν σε αποθήκες-κουτιά μέσα στα οποία υπάρχει το θρεπτικό διάλυμα. Αυτές οι δεξαμενές που περιέχουν μέσα το θρεπτικό διάλυμα φτιάχνονται από διάφορα υλικά όπως γυαλί, πλαστικούς κάδους, σκάφες κτλ. Σε αυτό το σύστημα είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών ο εμπλουτισμός του διαλύματος με οξυγόνο ο οποίος γίνεται με μια ειδική αντλία η όποια διοχετεύει αέρα στο χώρο της δεξαμενής. Επίσης, είναι απαραίτητο το θρεπτικό διάλυμα να αλλάζει - ανανεώνεται προγραμματισμένα π.χ. μια φορά την εβδομάδα ή αναλόγως τη στάθμη του μέσα στη δεξαμενή. Η αεροπονία είναι ένα σύστημα με το οποίο οι ρίζες των φυτών ψεκάζονται συνεχόμενα η περιοδικά με μια ομίχλη από θρεπτικό διάλυμα. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν απαιτεί υπόστρωμα και έτσι οι ρίζες των φυτών βρίσκονται στον αέρα σε ένα θάλαμο ανάπτυξης όπου ψεκάζονται. Δυο μεγάλα πλεονεκτήματα της αεροπονίας είναι ο πολύ καλός αερισμός των ριζών και ότι χρειάζεται 65% λιγότερο νερό απ ότι στην κλασική υδροπονία. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί 8

10 ότι οι ρίζες των φυτών που ψεκάζονται θα πρέπει να είναι πλήρως προστατευμένες από το φως για την αποφυγή ανάπτυξης αλγών. Εικόνα 2: Καλλιέργεια μαρουλιού με αεροπονία Συστήματα με υπόστρωμα Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία υδροπονικών καλλιεργειών περιέχει συστήματα στα οποία η ανάπτυξη των φυτών γίνεται σε υποστρώματα. Έτσι, είναι προφανές ότι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις ενός καλλιεργητή τέτοιου είδους είναι η επιλογή του κατάλληλου υποστρώματος. Διαφορετικά υποστρώματα είναι κατάλληλα για κάθε είδους καλλιεργητικές τεχνικές. Η μέθοδος υδροπονίας με υπόστρωμα παίρνει το όνομα της από τον τύπο υποστρώματος που χρησιμοποιείται όπως θα αναπτυχθεί και παρακάτω. 9

11 Υποστρώματα Στην Ελλάδα τα πιο διαδεδομένα υποστρώματα είναι ο πετροβάμβακας, ο περλίτης, η ελαφρόπετρα και ο κοκκοφοίνικας. Το κάθε ένα από αυτά τα υλικά έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο διαχείρισης των αρδεύσεων. Όλα ωστόσο είναι κατάλληλα για χρήση στην υδροπονία. Πετροβάμβακας Ο πετροβάμβακας είναι εισαγόμενο υλικό. Είναι το πιο διαδεδομένο υλικό παγκοσμίως καθώς διαθέτει εξαιρετικές υδραυλικές ιδιότητες. Το 96% του όγκου είναι κενό. Αυτό του δίνει μεγάλη υδατοχωρητικότητα. Έχει καλή στράγγιση και το μεγαλύτερο μέρος του νερού που συγκρατεί είναι εύκολα διαθέσιμο στην καλλιέργεια. Εικόνα 3: Υδροπονία τομάτας σε πετροβάμβακα 10

12 Εδώ να σημειωθεί ότι ο βιομηχανικός πετροβάμβακας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υδροπονία. Στην υδροπονία χρησιμοποιείται ο υδροπονικός πετροβάμβακας ο οποίος έχει ειδική πλέξη και έχει εμβαπτιστεί σε ειδική ρητίνη, ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστικά τέτοια που να τον κάνουν κατάλληλο για χρήση στην υδροπονία. Έχει διάρκεια ζωής 1-2 χρόνια, ανάλογα με τον τύπο. Σημαντικό μειονέκτημα του ότι δεν είναι ανακυκλώσιμος. Περλίτης Ο περλίτης είναι υλικό που παράγεται στην Ελλάδα. Να σημειωθεί και εδώ ότι ο περλίτης που χρησιμοποιείται σε κατασκευές και άλλες χρήσεις δεν είναι κατάλληλος για χρήση στην υδροπονία. Στην υδροπονία χρησιμοποιείται περλίτης συγκεκριμένης κοκκομετρίας, ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένες υδραυλικές ιδιότητες. Έχει διάρκεια ζωής 3 χρόνια, ενώ όπως και ο περλίτης δεν είναι ανακυκλώσιμος. Ελαφρόπετρα Η ελαφρόπετρα επίσης παράγεται στην Ελλάδα. Και εδώ θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην κοκκομετρία της ελαφρόπετρας που θα χρησιμοποιηθεί στην υδροπονία. 11

13 Εικόνα 4: Υδροπονία τομάτας σε ελαφρόπετρα Κοκκοφοίνικας Ο κοκκοφοίνικας είναι οργανικό υλικό. Παράγεται από τα υπολείμματα της καλλιέργειας καρύδας. Μετά την αφαίρεση της θρεπτικής ψίχας από το εσωτερικό της καρύδας, το σκληρό περίβλημα που μένει τεμαχίζεται και από αυτό παράγονται τα υποστρώματα κοκκοφοίνικα. Ο κοκκοφοίνικας δεν είναι διαδεδομένος στην Ελλάδα. Έχει διάρκεια ζωής 3 χρόνια και σημαντικό πλεονέκτημα του είναι ότι είναι ανακυκλώσιμος. 12

14 Ανοικτά Κλειστά συστήματα Ένας άλλος διαχωρισµός των υδροπονικών συστημάτων είναι αυτός που γίνεται µε βάση τον τρόπο διαχείρισης του θρεπτικού διαλύµατος. Με βάση αυτόν τον διαχωρισµό τα υδροπονικά συστήµατα διακρίνονται σε ανοικτά και κλειστά (ανακυκλούµενα). Ανοικτά συστήματα Τα ανοικτά συστήµατα είναι τα πιο απλά και χρονολογικά τα πρώτα που αναπτύχθηκαν. Έχουν διαδοθεί περισσότερο και έχουν λιγότερες απαιτήσεις. Στα συστήµατα αυτά, τα υγρά της αποστράγγισης δεν ανακυκλώνονται αλλά απορρίπτονται. Δηλαδή, Η περίσσεια θρεπτικού διαλύµατος που απορρέει από τον χώρο των ριζών διαφεύγει στο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα αυξηµένες απώλειες λιπασµάτων µε την απορροή και ρύπανση του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Οι δύο αυτοί λόγοι οδήγησαν στην ανάπτυξη των κλειστών συστηµάτων, που σε λίγα χρόνια θα διαδεχθούν τα ανοικτά. Κλειστά συστήματα Στα κλειστά συστήµατα Η περίσσεια θρεπτικού διαλύµατος που στραγγίζει και αποµακρύνεται από το περιβάλλον της ρίζας µετά από την παροχή του στην καλλιέργεια συλλέγεται, συµπληρώνεται µε νερό και θρεπτικά στοιχεία και ξαναχρησιµοποιείται. Με τον τρόπο αυτό έχουµε οικονοµία στην κατανάλωση λιπασµάτων και σηµαντική µείωση της ρύπανσης. Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα κλειστά συστήµατα είναι πιο ευαίσθητα σε επιµολύνσεις του ριζικού συστήµατος και ένα σηµαντικό µειονέκτηµά τους είναι η πιθανή εξάπλωση ασθενειών σε όλα τα φυτά της καλλιέργειας. 13

15 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υδροπονίας Πλεονεκτήματα Απουσία ζιζανίων Η αλήθεια είναι ότι τα ζιζάνια, όπως και κάθε άλλο φυτό, λατρεύουν την υδροπονία. Διάφοροι όμως παράγοντες δεν επιτρέπουν την εμφάνιση τους. Πρώτα από όλα τα υποστρώματα έρχονται απαλλαγμένα από ασθένειες και σπόρους ζιζανίων. Επίσης τα υποστρώματα είναι καλυμμένα, συνεπώς δεν μπορεί να μεταφερθεί σπόρος ζιζανίων σε αυτά. Το μόνο σημείο στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν ζιζάνια είναι σε σημεία όπου λιμνάζει νερό από τις απορροές των υποστρωμάτων. Αν στα κανάλια απορροής δοθεί σωστή κλίση σε όλο το μήκος τους, δεν πρόκειται να παρατηρηθούν ζιζάνια. Απουσία ασθενειών του ριζικού συστήματος. Όπως αναφέρθηκε τα υποστρώματα έρχονται απαλλαγμένα από ασθένειες. Αυτό αποτελεί μία πολύ καλή αρχή για τη νέα καλλιέργεια. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό συνθήκες, μπορεί να παρατηρηθούν ασθένειες του ριζικού συστήματος και του λαιμού, καθώς είναι δυνατή η μεταφορά μολύσματος μέσω του νερού άρδευσης. Για παράδειγμα ένα είδος φουζάριου (το Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici) ευνοείται από την απουσία μυκήτων ανταγωνιστών (που υπάρχουν στο έδαφος και σταδιακά αναπτύσσονται και στα υδροπονικά υποστρώματα) και συνθήκες θερμοκρασίας ρίζας o C. Έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις πρώιμων ανοιξιάτικων ή όψιμων φθινοπωρινών φυτεύσεων μπορεί να έχουμε εμφάνιση 14

16 προσβολών σε ένα μικρό ποσοστό των φυτών, κάτι που εύκολα αντιμετωπίζεται, εφόσον δράσουμε προληπτικά εγκαθιστώντας μύκητες ανταγωνιστές. Απουσία νηματωδών Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχει καταγραφεί μία περίπτωση προσβολής καλλιέργειας σε υδροπονία από νηματώδεις, και όπως διαπιστώθηκε από σχέτικη έρευνα, η προσβολή είχε γίνει στο φυτώριο. Δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών της ρίζας Στην υδροπονία ο αγρότης έχει τον πλήρη έλεγχο της θρέψης και της άρδευσης της καλλιέργειας. Μπορεί εύκολα να διατηρεί την υγρασία στα επιθυμητά επίπεδα. Παρέχει διαρκώς ένα πλούσιο θρεπτικό διάλυμα για την καλλιέργεια και συνθήκες ph που να διευκολύνουν την απορρόφηση τους από τα φυτά. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση επιδαπέδιας θέρμανσης είναι εφικτός και ο έλεγχος της θερμοκρασίας του υποστρώματος κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μόνο πρόβλημα είναι η αδυναμία ελέγχου της θερμοκρασίας του υποστρώματος όταν η καλλιέργεια δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς ώστε το φύλλωμα της να καλύπτει τα υποστρώματα. Στην περίπτωση αυτή, λόγω και του περιορισμένου όγκου του υποστρώματος, η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 30 o C, κυρίως αργά την άνοιξη και κατά το καλοκαίρι. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο εύκολα αντιμετωπίζεται. 15

17 Επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων και καλύτερης ποιότητας Η υδροπονία εξασφαλίζει τη βέλτιστη θρέψη της καλλιέργειας, με αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων και καλύτερης ποιότητας. Τα αποτελέσματα είναι εντονότερα όταν οι συνθήκες εντός του θερμοκηπίου δεν θέτουν περιορισμούς στην ανάπτυξη της καλλιέργειας (πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, συνθήκες που να ευνοούν την ανάπτυξη ασθενειών κτλ). Μεγαλύτερη διάρκεια καλλιέργειας Λόγω των καλύτερων συνθηκών ανάπτυξης της ρίζας, της καλύτερης θρέψης του φυτού και της απουσίας ασθενειών του λαιμού και της ρίζας, τα φυτά μπορούν να παραμείνουν παραγωγικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ενδεικτικά, η καλλιέργεια της τομάτας μπορεί να φτάσει σε διάρκεια μέχρι και το ένα έτος. Η μεγαλύτερη διάρκεια της καλλιέργειας έχει πολλαπλά οφέλη για τον παραγωγό, με πρώτο το ότι έχει συνεχή παραγωγή, είναι σε παραγωγή για περισσότερο χρόνο και έχει μειωμένα έξοδα αγοράς πολλαπλασιαστικού υλικού. Συγκρίνοντας μία ετήσια καλλιέργεια τομάτας με δύο εξάμηνες, στην πρώτη περίπτωση το θερμοκήπιο θα είναι σε παραγωγή για 9,5-10 μήνες, ενώ στη δεύτερη για 7-8 μήνες. Επίσης στην πρώτη περίπτωση η αγορά φυτάριων θα γίνει μία φορά, ενώ στη δεύτερη δύο. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι η καλύτερη θρεπτική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα φυτά στην υδροπονία βοηθάει στην αντιμετώπιση χαμηλών θερμοκρασιών. Έτσι σε περιοχές με κρύους χειμώνες και σε μη θερμαινόμενα θερμοκήπια, μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της καλλιέργειας (εφόσον δεν έχουμε παγετούς), αν και φυσικά η παραγωγικότητα θα είναι μειωμένη. 16

18 Μειονεκτήματα Μεγαλύτερη αρχική επένδυση Σε σχέση με την καλλιέργεια στο έδαφος η υδροπονία απαιτεί κάποια πρόσθετη επένδυση για την εγκατάσταση του υδροπονικού συστήματος και της κεφαλής υδρολίπανσης. Να σημειωθεί εδώ ότι οι κεφαλές υδρολίπανσης που χρησιμοποιούνται για τις καλλιέργειες στο έδαφος, εφόσον μπορούν να ρυθμίσουν αγωγιμότητα και ph, είναι κατάλληλες και για την υδροπονία. Επίσης, προκειμένου να εκμεταλλευτεί κανείς τις δυνατότητες της υδροπονίας στο σύνολο τους, συχνά οι παραγωγοί που επιλέγουν να εγκαταστήσουν υδροπονικά συστήματα προχωράνε και σε εκσυγχρονισμό των θερμοκηπίων τους, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να είναι πάντα απαραίτητο. Απαιτεί διαφορετική τεχνογνωσία σε σχέση με τη καλλιέργεια στο έδαφος και πιο εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση της θρέψης και των αρδεύσεων Η διαφορά δεν έχει να κάνει με τις καλλιεργητικές φροντίδες (κλάδεμα, ανάρτηση της καλλιέργειας, καθάρισμα κτλ.) αλλά με τον τρόπο που γίνονται τα ποτίσματα. Ο όγκος του υποστρώματος στην υδροπονία είναι περιορισμένος, συνεπώς για να υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο νερό για την καλλιέργεια απαιτούνται πολλά ποτίσματα ημερησίως με μικρές ποσότητες νερού ανά πότισμα. Η διαχείριση των ποτισμάτων στην υδροπονία είναι σημαντική καθώς μπορεί να οδηγήσει το φυτό σε βλαστική ή αναπαραγωγική ανάπτυξη και συνεπώς να οδηγήσουμε την καλλιέργεια όπως επιθυμούμε (πρωίμιση ή οψίμιση, μέγεθος καρπού κτλ.). 17

19 Επίσης και πάλι λόγω του περιορισμένου όγκου του υποστρώματος, αλλά και της χημικής αδράνειας των υποστρωμάτων, τα όποια λάθη έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καλλιέργεια. Όμως το ίδιο γρήγορα μπορούν αν διορθωθούν. Απαιτεί καλύτερη ποιότητα νερού άρδευσης Στην υδροπονία απαιτείται η χρήση καλύτερης ποιότητας νερού. Νερό το οποίο μπορεί να θεωρείται αποδεκτό για καλλιέργεια στο έδαφος μπορεί να είναι ακατάλληλο για καλλιέργεια σε υδροπονία, ενώ νερό που θεωρείται καλής ποιότητας για καλλιέργεια στο έδαφος μπορεί να θεωρείται ως απλά αποδεκτό για καλλιέργεια σε υδροπονία. 18

20 Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) 19

21 1.Εισαγωγή Το επιχειρηματικό σχέδιο που ακολουθεί αφορά ατομική επιχείρηση της Νταμπίζα Καλλιόπης με διακριτικό τίτλο TomatoFun. Η επιχείρηση έχει έδρα την περιοχή με την ονομασία Ακρολιμνιά δίπλα από το δυτικό μέρος της λίμνης Βόλβης στο νομό Θεσσαλονίκης. Η χιλιομετρική της απόσταση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης αποτιμάται στα 45 χιλιόμετρα. Η επιχείρηση είναι αγροτικού ενδιαφέροντος και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία ντομάτας. Πιο συγκεκριμένα, είναι μια επιχείρηση θερμοκηπιακής καλλιέργειας ντομάτας με τη σύγχρονη μέθοδο της υδροπονίας. Διεύθυνση: Περιοχή Ακρολιμνιάς, Δήμος Βόλβης Τηλέφωνο: Η αποστολή της επιχείρησης είναι η παραγωγή και διάθεση καταναλωτικών προϊόντων, όπως είναι οι ντομάτες. Η πολιτική της επιχείρησης είναι η παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων τα οποία θα είναι απαλλαγμένα από τη χρήση επικίνδυνων λιπασμάτων και χημικών τα όποια θα είναι υγιεινά για τους καταναλωτές. Επίσης, η επιχείρηση χρησιμοποιεί μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον. 20

22 2. Ανάλυση περιβάλλοντος Οι συνθήκες οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν το περιβάλλον της επιχείρησης «TomatoFun» χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: Οικονομικό περιβάλλον Το οικονομικό περιβάλλον αναφέρεται στην οικονομική ζωή που επικρατεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μερικοί από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον είναι οι οικονομική ανάπτυξη, ο ρυθμός του πληθωρισμού, η ευκολία δανεισμού, το επιτόκιο δανεισμού κ.α. Λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά και ο ρυθμός ανάπτυξης των επιχειρήσεων έχουν μειωθεί δραματικά. Αυτά τα δεδομένα είναι σίγουρα αποθαρρυντικά για τη δημιουργία νέων επενδύσεων, ωστόσο δεν είναι αποτρεπτικά εάν γίνουν με προσεκτικό σχεδιασμό. Τεχνολογικό περιβάλλον Ο τομέας της γεωργίας έχει αναπτυχτεί και συνεχίζει να αναπτύσσεται τεχνολογικά με ραγδαίους ρυθμούς. Οι ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει διαφοροποιήσει και διευκολύνει την γεωργία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, οι νέες τεχνολογίες έχουν αναβαθμίσει την παραγωγή των προϊόντων τόσο σε ποιότητα αλλά και ποσότητα. Οι υδροπονικές καλλιέργειες εάν και όχι τόσο διαδεδομένες χρησιμοποιούν και στηρίζονται όσο καμία άλλη καλλιέργεια στην τεχνολογία. Κοινωνικό περιβάλλον Η δομή της κοινωνίας, οι αντιλήψεις των κάτοικων της, τα δημογραφικά στοιχεία, οι αξίες, τα πρότυπα και γενικότερα η κουλτούρα της κοινωνίας είναι σαφές ότι επηρεάζουν την ύπαρξη μιας επιχείρησης. Αυτά τα κοινωνικά στοιχεία επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες των ανθρώπων που ζουν σε αυτή. 21

23 Πολιτικό - Νομικό περιβάλλον Το πολιτικό περιβάλλον είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή, αν και η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα που έχει νόμους, υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την ύπαρξη μιας επιχείρησης. Μερικά από αυτά είναι οι μη εφαρμογή των νόμων, η δαιδαλώδης γραφειοκρατία, η θέσπιση καινούργιων φορολογικών μέτρων σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα και γενικότερα η καχυποψία απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Όλα τα παραπάνω έχουν άμεσο αντίκτυπο στην προσπάθεια δημιουργίας μιας καινούργιας επιχείρησης. Γενικά ο τομέας της υδροπονίας Η υδροπονική καλλιέργεια είναι μια προηγμένη και εξελιγμένη τεχνική καλλιέργειας με την οποία τα φυτά αναπτύσσονται χωρίς τη χρησιμοποίηση εδάφους η εδαφικών μιγμάτων. Η σωστή θρέψη των φυτών εξασφαλίζεται με κάποιο θρεπτικό διάλυμα. Το θρεπτικό διάλυμα αποτελείται από νερό μέσα στο όποιο βρίσκονται διαλυμένα σε ισορροπία μεταξύ τους όλα τα απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά για την ανάπτυξη τους. Με την υδροπονία πετυχαίνουμε τον απόλυτο έλεγχο της θρέψης των φυτών. Όταν εφαρμόζεται σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες μέσα στις οποίες ελέγχουμε τις συνθήκες του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου, μπορούμε να έχουμε εντατικοποίηση και προγραμματισμό της καλλιέργειας. Η ηλιοφάνεια αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την οικονομικότερη διαχείριση θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Η Ελλάδα, διαθέτει άριστες κλιματικές συνθήκες για την ανάπτυξη των θερμοκηπίων υδροπονικών καλλιεργειών. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί πως η ηγέτιδα χώρα σε αυτού του είδους τις καλλιέργειες είναι η Ολλανδία, χώρα με πολύ μικρότερο δείκτη ηλιοφάνειας από την Ελλάδα. Η ετήσια ηλιοφάνεια και θερμοκρασία βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα και επιτρέπουν την εφαρμογή καλλιεργειών με πολύ λίγες απαιτήσεις σε θέρμανση. Σε συνδυασμό με τις αυξημένες ποσότητες παραγωγής αλλά και την καλύτερη ποιότητα προϊόντων που παράγονται με μεθόδους υδροπονίας, μια υδροπονική καλλιέργεια στην Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρό ανταγωνιστικό 22

24 πλεονέκτημα σε ποσότητα, ποιότητα και τιμή προϊόντων από άλλες χώρες οι οποίες έχουν τα ινία αυτή τη στιγμή λογά της σωστής διαχείρισης των καλλιεργειών. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες χωρίς να διαθέτουν τα φυσικά πλεονεκτήματα τα οποία αναφέραμε παραπάνω, μπορούν και επιτυγχάνουν με τη χρήση της υδροπονίας υπερδιπλάσια παραγωγή και πιο προγραμματισμένη. Η υδροπονία αναπτύσσεται ακόμη με αργούς ρυθμούς στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες. Οι κυριότεροι λόγοι φαίνεται να είναι ότι οι υδροπονίες καλλιέργειες απαιτούν ειδικευμένες γνώσεις και τεχνολογία και ότι έχουν υψηλό κόστος εγκατάστασης. Ενδεικτικά για το ρυθμό αύξησης τους η καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα με υδροπονική μέθοδο ήταν περίπου 350 στρέμματα το 1994 (Μαυρογιαννοπουλος Γ., 1994) και σήμερα έχει φτάσει τα στρέμματα. Σε ποσοστό, αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 4% της συνολικής έκτασης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών της Ελλάδας. Γενικά ο τομέας των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα περίπου το 20% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ασχολείται με την γεωργία. Ο τομέας των θερμοκηπίων μετά το 1970 έως και σήμερα αυξάνεται συνεχώς. Το μεγάλο πλεονέκτημα των θερμοκηπίων είναι ότι παράγουν κηπευτικά εκτός εποχής. Ανήκουν στις εντατικές εκμεταλλεύσεις όσον αφορά στην ελληνική γεωργία με αποτέλεσμα μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις, ενώ συμβάλουν σημαντικά στη διαμόρφωση του γεωργικού εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα τα κηπευτικά καταλαμβάνουν το 25% της συνολικής φυτικής παραγωγής. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου γεωργίας, το 2005 η συνολική έκταση των θερμοκηπίων που καλλιεργήθηκαν με κηπευτικά ανήλθε σε περίπου στρέμματα. Περισσότερα από τα μισά στρέμματα καλλιεργήθηκαν με ντομάτες ( στρ.), δεύτερη έρχεται η καλλιέργεια αγγουριού (9.375 στρ.) κτλ. 23

25 Είδος καλλιέργειας Έκταση σε στρέμματα Παράγωγη σε τόνους Μέση παράγωγη ανά στρέμμα Ντομάτα Αγγούρι Κολοκυθάκι Μελιτζάνα Πιπεριά Φασολάκι νωπό Μαρούλι Πεπόνι Καρπούζι Φράουλα Σύνολο Εάν κάποιος συγκρίνει τις στρεμματικές αποδόσεις των ελληνικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών με αντίστοιχες ξένες, θα καταλάβει ότι υστερούν κατά πολύ. Αυτό, εάν το δει κανείς από την θετική του πλευρά σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι η γεωγραφική κατανομή αυτών των καλλιεργειών. Η Κρήτη, η Μακεδονία και η Πελοπόννησος φαίνεται ότι έχουν τα σκήπτρα. Κρήτη 41,81% Κεντρική Μακεδονία 17,65% Πελοπόννησος 13,7% Δυτική Ελλάδα 8,54% Ήπειρος 4,72% Νότιο αιγαίο 3,58% Αττική 3,04% Θεσσαλία 2,36% Αν. Μακεδονία Θράκη 1,8% Βόρειο αιγαίο 0,99% 24

26 Στερεά Ελλάδα 0,64% Ιόνια νησιά 0,49% Δυτική Μακεδονία 0,075% Ανάλυση ανταγωνισμού Ως ανταγωνισμός μπορεί να θεωρηθούν όλα τα θερμοκήπια που παράγουν κηπευτικά. Πιο συγκεκριμένα όμως, θα δούμε ως ανταγωνιστές μόνο τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες ντομάτας. Αν και η παραγωγή των προϊόντων μας θα γίνεται με την μέθοδο της υδροπονίας, θα πρέπει να συναγωνιζόμαστε και τις συμβατικές καλλιέργειες ντομάτας θερμοκηπίου διότι και αυτές απευθύνονται στο ίδιο καταναλωτικό κοινό και έχουν τα ίδια κανάλια διανομής. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα όλων των επιχειρήσεων γιατί εκτός από μερικές μεγάλες μονάδες και εταιρίες παραγωγής θερμοκηπιακής ντομάτας οι υπόλοιπες είναι κατακερματισμένες καλλιέργειες των οποίων ιδιοκτήτες είναι χιλιάδες αγρότες. Έτσι, θα αναλύσουμε πόσα στρέμματα ντομάτας καλλιεργούνται σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Ήπειρος 7% Δυτική Ελλάδα 7% Παραγωγή Θερμοκηπιακής Ντοματας Θεσσαλία 4% Νότιο Αιγαίο 5% Πελοπόννησος 11% Αττική 3% Λοιπές Περιοχές 5% Κεντρική Μακεδονία 15% Κρήτη 44% 25

27 Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας το κατέχουν καλλιέργειες από την περιοχή της Κρήτης και έπειτα από την περιοχή στην οποία θα δραστηριοποιηθεί η TomatoFun, την Κεντρική Μακεδονία. Ανάλυση SWOT Σε αυτό το σημείο θα αναλύσουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης καθώς και τις ευκαιρίες και τις ενδεχόμενες απειλές που μπορεί να υπάρξουν. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να κατανοήσουμε καλυτέρα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχει η επιχείρηση, κάποια στοιχεία της τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον αλλά και κάποιες απειλές οι οποίες μπορεί να πηγάζουν από το εσωτερικό η το εξωτερικό της περιβάλλον. Δυνατά σημεία Μεγάλη διάρκεια παραγωγής. Το υδροπονικο θερμοκήπιο μπορεί να παράγει ντομάτες σχεδόν καθ όλη την διάρκεια του χρόνου. Η παραγωγή είναι ποιοτικά και ποσοτικά καλύτερη. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σωστής θρέψης των φυτών. Εξοικονόμηση νερού και θρεπτικών στοιχείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και ανακυκλωμένο νερό. Δεν απαιτείται καλλιέργεια του εδάφους, καταπολέμηση ζιζανίων και απολύμανση του εδάφους. Αυτό συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος αλλά και περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων. Υπάρχει δυνατότητα για πυκνή φύτευση και έτσι χρησιμοποιείται καλύτερα ο χώρος του θερμοκηπίου. Περιορισμός της σκληρής χειρονακτικής εργασίας με τη χρήση τεχνολογικών μέσων. Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Τοποθεσία εγκατάστασης της επιχείρησης. Η περιοχή της λίμνης Βόλβης βρίσκεται πολύ κοντά από την Θεσσαλονίκη (περίπου 45 Χελμ.). Έτσι, 26

28 υπάρχει δυνατότητα προώθησης των προϊόντων σε μια μεγάλη αγορά χωρίς πολλά μεταφορικά έξοδα και καθυστερήσεις. Επίσης, η Θεσσαλονίκη αποτελεί και ένα κόμβο για μελλοντικές σκέψεις εξαγωγής των προϊόντων τόσο στα βαλκάνια όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη Ιδιόκτητη έκταση 50 στρεμμάτων Συσκευαστήριο και ψυγείο Αδύνατα σημεία Απαιτείται μεγάλη εξειδίκευση για τη χρήση των νέων τεχνικών παραγωγής. Εάν για παράδειγμα αποκλίνει έστω και για λίγο η ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων τότε έχουμε καταστροφικές συνέπειες για όλη την παραγωγή. Ανάγκη ύπαρξης εργαστηρίου για την ανάλυση του θρεπτικού διαλύματος, του υποστρώματος και των ίδιων των φυτών Απαιτείται σημαντικό κεφάλαιο για την αρχική επένδυση. Ευκαιρίες Ανάδειξη της οικολογικής πλευράς της επιχειρήσεις και των απαλλαγμένων από επικίνδυνα αγροτοχημικά προϊόντων. Πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων με τα εθνικά συστήματα AGRO2.1 και AGRO2.2 Οι τοπικοί ανταγωνιστές έχουν προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας. Η μέθοδος της υδροπονίας σε ντομάτες έχει καλυτέρα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και δεν είναι καθόλου διαδεδομένη. Πιστοποίηση ποιότητας με GLOBALGAP και δυνατότητα μελλοντικής εξάπλωσης στο εξωτερικό. Το συγκεκριμένο σύστημα ποιότητας αναγνωρίζεται παγκοσμίως και έχει ως βάση την ιχνηλασιμότητα από το ράφι ως το χωράφι και την τήρηση κάποιος ορθών γεωργικών πρακτικών (Good Agricultural Practices, GAP) 27

29 Απειλές Πλεονέκτημα μεγάλων ανταγωνιστών. Μπορεί οι περισσότερες επιχειρήσεις του είδους να είναι μικρές αλλά υπάρχουν κάποιες μεγάλες εταιρίες οι οποίες έχουν κάποια πλεονεκτήματα όπως η γνώση της αγοράς και η εδραίωση τους σε αυτήν, η άριστη οργάνωση τους λόγω ύπαρξης μεγάλων κεφαλαίων, η παραγωγή μεγάλης ποσότητας προϊόντων και η δυνατότητα χαμηλότερης τιμής και μικρότερου κόστους παραγωγής κ.α. Αδυναμία στην αντίδραση των μεγαλυτέρων ανταγωνιστών 3. Στρατηγικός προγραμματισμός Στρατηγικός στόχος της επιχείρησης είναι να μπορέσει να κάνει απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης σε λιγότερο από μια πενταετία. Φυσικά από εκεί και πέρα στόχος είναι η υπερκάλυψη όλων των εξόδων και η μεγιστοποίηση των κερδών της. Παρακάτω δίνεται με αριθμούς ο στόχος πενταετίας χωρισμένος σε έτη. Φυσικά τα ποσά που αναφέρονται είναι σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις προβλέψεις πωλήσεων που έχει γίνει και μπορεί να αναπροσαρμοστούν με την πάροδο του χρόνου. Στρατηγικός Προγραμματισμός 1 ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Σύνολο

30 Κατά τον πρώτο χρόνο προβλέπουμε τις χαμηλότερες πωλήσεις διότι η επιχείρηση είναι άγνωστη και θα κάνει για πρώτη φορά είσοδο στην αγορά με τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται. Επίσης, εκτός από τις δυσκολίες της αγοράς μπορεί να αντιμετωπίσουμε τυχόν δυσκολίες στην παραγωγή των προϊόντων. Πιστεύουμε, ότι ο στρατηγικός προγραμματισμός είναι αρκετά ρεαλιστικός και εφικτός. Μέχρι το τέλος τις πενταετίας θα έχουμε κάνει απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου. 4. Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Τμηματοποίηση αγοράς Tο προϊόν το όποιο παράγει η έτεραι TomatoFun είναι ευρείας κατανάλωσης και απευθύνεται σε όλο το ευρύ κοινό. Παρόλα αυτά για να φτάσουν τα προϊόντα στον καταναλωτή, η εταιρία χρησιμοποιεί διάφορους ενδιάμεσους οι όποιοι παρουσιάζονται παρακάτω ανάλογα με το ποσοστό που κατέχουν. Τμηματοποίηση Υδροπονικής Καλλιέργειας Ντομάτας Λαική Αγορά Κεντρική 10% Λαχαναγορά 15% Τοπικά Καταστήματα/Μα νάβικα 22% Σούπερ Μάρκετ 53% 29

31 Τμηματοποίηση Συμβατικής Καλλιέργειας Τοματας Λαική Αγορά 20% Τοπικά Καταστήματα/Μα νάβικα 15% Σούπερ Μάρκετ 45% Κεντρική Λαχαναγορά 20% Συγκρίνοντας τις δυο παραπάνω πίτες, συμπεραίνουμε ότι τα σουπερμάρκετ κατέχουν με διαφορά το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, είτε πρόκειται για ντομάτες που παράγονται με συμβατικές μεθόδους είτε με τη μέθοδο της υδροπονίας. Εκεί που παρατηρείτε διαφοροποίηση είναι στο ποσοστό της κεντρικής λαχαναγοράς και της λαϊκής σε σχέση με τα τοπικά καταστήματα/μανάβικα. Στην περίπτωση της ντομάτας με υδροπονία η λαϊκή αγορά και η Λαχαναγορά κατέχει το 25% σε αντίθεση με τη συμβατική ντομάτα στην οποία αυτές οι δυο κατηγορίες κατέχουν το 40%. Στόχευση Η εταιρία TomatoFun θέλει να έχει πελάτες και από τις 4 κατηγορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Την πρώτη πενταετία η εταιρία στοχεύει στην αγορά του νομού Θεσσαλονίκης και των γύρω νομών. Προτεραιότητα θα δοθεί στα σουπερμάρκετ διότι κατέχουν το σημαντικότερο μερίδιο αγοράς και στα τοπικά καταστήματα/ντελικατεσεν στα οποία η εταιρία φιλοδοξεί να έχει δυνατή παρουσία. Με την παρουσία των προϊόντων σε επιλεγμένα τοπικά καταστήματα προσδοκάται να δοθεί η εικόνα ενός ποιοτικότερου προϊόντος 30

32 από τα υπόλοιπα. Φυσικά, θα υπάρχει παρουσία στην κεντρική λαχαναγορά εάν και μικρότερη, γιατί πολλά εστιατόρια και άλλου είδους μαγαζιά προμηθεύονται από εκεί. Την μικρότερη παρουσία της εταιρίας θα την έχει η λαϊκή αγορά. Η διάθεση των προϊόντων της εταιρίας σε τουλάχιστον δυο διαφορετικά κανάλια είναι απαραίτητο στοιχείο για τη επίτευξη μεγαλύτερης μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων. Προϊόν Τα προϊόντα που θα παράγει η έτεραι TomatoFun διακρίνονται στα εξής: Ντομάτες ποικιλίας Brilliant. Το συγκεκριμένο είδος παράγει τσαμπιά επιτραπέζιας ντομάτας όπου το κάθε τσαμπί αποτελείτε από 4 με 5 ντομάτες. Ντοματάκια ποικιλίας Amoroso. Το συγκεκριμένο είδος παράγει τσαμπιά μικρής ντομάτας όπου το κάθε τσαμπί αποτελείτε από 12 περίπου στοματάκια. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα προϊόντα της εταιρίας θα τυποποιούνται και θα συσκευάζονται στις ειδικές εγκαταστάσεις συσκευαστήριο της εταιρίας και έπειτα υπάρχει η δυνατότητα αποθηκεύσεις στο ειδικά διαμορφωμένο ψυγείο. Τα προϊόντα χωρίζονται σε ποιοτικές κατηγορίες, οι οποίες κατά σειρά από την ανώτερη προς την κατώτερη είναι οι εξής: Ποιοτική κατηγορία EXTRA Ποιοτική κατηγορία I Ποιοτική κατηγορία II 31

33 Πιο συγκεκριμένα, για τα δύο είδη ντομάτας έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά: Είδος Brilliant, τομάτα σε τσαμπί Amoroso, στοματάκια σε τσαμπί Προδιαγραφές Μέγεθος καρπού > 65mm 4 5 καρποί ανά τσαμπί Μέγεθος καρπού 30 45mm Συσκευασία Χαρτοκιβώτιο των 5 κιλών Χαρτοκιβώτιο των 4 κιλών Κουπάκια 500gr Τιμή Η πολιτική τιμολόγησης της εταιρίας αντιστοιχεί στην ποιότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων της. Η τιμολόγηση αναφέρεται σε κάθε κιλό προϊόντος. Η τιμές δεν είναι σταθερές για όλη την διάρκεια του έτους και αυτό γίνεται γιατί η ζήτηση για το προϊόν είναι διαφορετική κάθε μήνα λογω της εποχικότητας της ντομάτας. Σε περιόδους όπου η ντομάτα είναι «εποχής» η τιμή πέφτει διότι υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά προϊόντων καθώς παράγονται και συμβατικές καλλιέργειες ντομάτας. Παρόλα αυτά οι τιμές κυμαίνονται ανάμεσα στα 0,80 και 1,20. Δηλαδή με μέσο ορό το 1 ευρώ. Οι τιμές γενικότερα των προϊόντων της εταιρίας θα είναι λίγο χαμηλότερες από αυτές του ανταγωνισμού (της υδροπονικής ντομάτας) για να μπορέσει η έτεραι να κερδίσει μερίδιο αγοράς. Διανομή Η διανομή των προϊόντων θα γίνεται με δυο τρόπους. Κατευθείαν από το συσκευαστήριο. Θα μπορούν οι πελάτες να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους από το χώρο μας. Αυτό θα μειώνει το φόρτο εργασίας και συγχρόνως οι πελάτες θα κερδίζουν χαμηλότερες τιμές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν μεταφορικά έξοδα Διανομές στο χώρο του πελάτη με το φορτηγάκι ψυγείο της εταιρίας. 32

34 Προώθηση Επειδή η εταιρία θα κάνει για πρώτη φορά την εμφάνιση της στην αγορά θα πρέπει η προώθηση των προϊόντων της και η διαφημιστική της καμπάνια να είναι δυναμική. Παρακάτω παρατίθενται μερικοί από τους τρόπους προώθησης και διαφήμισης. Internet. Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας (www.tomatofun.com) θα μπορεί ο καθένας να ενημερώνεται για αυτήν και τα προϊόντα της. Θα μπορεί να βλέπει το ιστορικό και το σκοπό της επιχείρησης, αναλυτικά τα προϊόντα και τη διαδικασία παραγωγής, τις διάφορες πιστοποιήσεις που θα έχουμε και διάφορα νέα ανακοινώσεις της εταιρίας. Φυσικά, όλες οι ενότητες θα είναι εμπλουτισμένες από εικόνες. Πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων μας θα αναγράφεται η διεύθυνση της ιστοσελίδας. Εφημερίδες και Περιοδικά. Θα υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις και κάποια ένθετα σε διάφορες εφημερίδες της βόρειας Ελλάδας στην αρχή και αναλόγως της πορείας της επιχείρησης επέκταση μετά την πενταετία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επίσης, θα υπάρχουν διαφημίσεις και άρθρα σε επιλεγμένα περιοδικά του χώρου της διατροφής, της μαγειρικής και της οικολογίας. Διαφήμιση μέσω του φορτηγού ψυγείου της εταιρίας. Το φορτηγάκι με το όποιο θα γίνονται οι διανομές των προϊόντων θα είναι καθημερινός στο δρόμο. Έτσι θα έχει επάνω του σχεδιασμένη διαφήμιση με το όνομα και το σήμα της εταιρίας, κάποια στοιχεία για αυτήν και φυσικά το σλόγκαν της. Ραδιοφωνικά σποτάκια μικρού μήκους τα οποία στο τέλος θα αναφέρουν το σλόγκαν της εταιρίας Tomato Fun.. οι χαρούμενες ντομάτες. Έντυπα και ενημερωτικά φυλλάδια, τα οποία θα ενημερώνουν για τα πλεονεκτήματα των προϊόντων της εταιρίας και για την οικολογική της συνείδηση. 33

35 5. Χωροταξική Διάταξη Η επιχείρηση TomatoFun έχει ως τοποθεσία την περιοχή της Βόλβης. Συγκεκριμένα απέχει 45 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη. Η περιοχή έχει αρκετά υψηλό επίπεδο ηλιοφάνειας, απέχει πολύ λίγο από την Θεσσαλονίκη η οποία είναι και η αγορά που θέλουμε να επικεντρωθούμε και έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για μια θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης εκτείνονται μέσα σε 50 στρέμματα. Τα θερμοκήπια της εταιρίας καταλαμβάνουν 8 στρέμματα και μαζί με τις λοιπές εγκαταστάσεις τους περίπου 12 στρέμματα. Επιπλέον, το συσκευαστήριο και το ψυγείο της εταιρίας καταλαμβάνουν άλλα 8 στρέμματα. Τέλος, τα γραφεία της εταιρίας έχουν 2 στρέμματα έκταση και ο προαύλιος χώρος άλλα 10 στρέμματα. Τα υπόλοιπα 18 στρέμματα μένουν ανεκμετάλλευτα στην αρχή της επιχείρησης και ίσως χρησιμοποιηθούν αργότερα για τυχόν επέκταση της. Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά ο χωροταξικός σχεδιασμός. 34

36 Θερμοκήπια (8 στρ.) Εγκαταστάσεις Θερμοκηπίων (4 στρ.) Ψυγείο (2 στρ.) Προαύλιο Χώρος (10 στρ.) Συσκευαστήριο (6 στρ.) Ανεκμετάλλευτος Χώρος (18 στρ.) Είσοδος Γραφεία (2 στρ. ) Tomato Fun 6. Πρόγραμμα παραγωγής Χωρητικότητα διαθεσιμότητα 8 στρέμματα θερμοκηπίων Καλλιεργητική απόδοση = τόνους ανά στρέμμα το χρόνο Max = 8 x = kg Min = 8 x = kg (400 τόνοι) (240 τόνοι) Average = 8 x = kg (320 τόνοι) 35

37 Τιμή Κοστολόγηση Τα ετήσια κόστη που θα πρέπει να υπολογίσουμε για την παράγωγη ενός στρέμματος ντομάτας είναι τα εξής: Ο πετροβάμβακας, ο όποιος πρέπει να αλλάζεται κάθε δυο χρόνια κοστίζει περίπου ευρώ/στρέμμα Το εργατικό κόστος χωρίς να μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς είναι ευρώ/στρέμμα Η φυτοπροστασία η οποία και αυτή παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση υπολογίζεται περίπου στα ευρώ/στρέμμα Τα έξοδα της λίπανσης κατά μέσο ορό είναι ευρώ/στρέμμα Το ενεργειακό κόστος, το όποιο είναι και το μεγαλύτερο μετά το εργατικό υπολογίζεται σε περίπου ευρώ/στρέμμα Ειδικότερα, το κόστος παραγωγής ενός κιλού ντομάτας περνώντας ως δεδομένο τη μέση στρεμματική απόδοση είναι το εξής: ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ευρώ Πετροβάμβακας 0,025 Φυτοπροστασία 0,025 Κόστος λίπανσης 0,025 Ενεργειακό κόστος 0,1 Σπόρος 0,025 Σύνολο 0,2 Σε αυτά τα έξοδα δεν συμπεριλαμβάνεται το εργατικό κόστος γιατί είναι ανεξάρτητο από την ποσότητα παραγωγής. 36

38 7. Χρηματοοικονομικό πρόγραμμα Πρόβλεψη πωλήσεων 1 ου έτους (σε Ευρώ) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο πωλήσεων

39 Αποτελέσματα χρήσης 5ετιας ( ) Πώλησεις Κόστος πωληθέντων Έξοδα στησίματος Μισθοί Πάγια έξοδα Μεταφορικά έξοδα Καθαρό κέρδος προ φόρων Φόροι -28% -28% -28% -28% -28% Καθαρό κέρδος μετά φόρων

40 Ισολογισμοί 5ετιας ( ) Ενεργητικό Εγκαταστάσεις Ταμείο Σύνολο Παθητικό Ιδία κεφάλαια Σύνολο * από τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της κάθε χρονιάς το 50% είναι η αμοιβή των ιδιοκτήτων και το υπόλοιπο 50% μένει στο ταμείο της επιτήρησης. 39

41 Ταμειακή ροη 1 ου έτους Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Πώλησης Μισθοί Πάγια έξοδα Μεταφορικά έξοδα Έξοδα στησίματος Κόστος πωληθέντων

42 8. Οργάνωση Οργανόγραμμα ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Κατάλογος εξοπλισμού και πρώτων υλών Θερμοκήπια παράθυρα οροφής εξαεριστήρες ανεμιστήρες σύστημα ψύξης θέρμανσης αρδευτικό σύστημα θερμοκουρτινες σύστημα υδρολίπανσης 41

43 σύστημα αφαλάτωσης υπόστρωμα νιτροβάμβακα πολλαπλασιαστικό υλικό σκελετός θερμοκηπίου και πλαστικό κώλυμα Εξωτερικός χώρος ψυγείο δεξαμενές νερού φορτηγό ψυγείο Συσκευαστήριο σύστημα διαλογής σύστημα συσκευασίας χαρτοκιβώτια πλαστικά κουπάκια Γραφεία έπιπλα υπολογιστής αναλώσιμα 42

44 9. Διεύθυνση Στελέχωση Η επιχείρηση για την ομαλή λειτουργιά της θα χρειαστεί να προσλάβει: υπεύθυνο παραγωγής (γεωπόνο) ο όποιος να έχει γνώσης πάνω στην υδροπονία υπάλληλο διανομής με δίπλωμα για φορτηγό για την διανομή των προϊόντων 3 υπάλληλους παραγωγής οι όποιοι θα έχουν ως καθήκοντα την συγκομιδή των προϊόντων, τη διαλογή τους και την συσκευασία τους Οι μέθοδοι στελέχωσης που θα ακολουθηθεί με σειρά προτεραιότητας είναι: 1) Συστάσεις από έμπιστα άτομα 2) Αγγελίες 3) Γραφεία ευρέσεως εργασίας 4) ΟΑΕΔ Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους και αφού εξεταστεί και κριθεί ικανοποιητικό από τον γενικό διευθυντή τότε θα κλιθούν σε συνέντευξη για την τελική απόφαση. Επικοινωνία Η γλώσσα επικοινωνίας η οποία θα χρησιμοποιείται θα είναι η προφορική. Θα υπάρχει όμως και κάποια κωδικοποίηση στη γλώσσα (γραπτά) για ορισμένες διαδικασίες με σκοπό να γίνονται αυτές πιο κατανοητές και να αποφεύγονται τα λάθη. Αμοιβή Η αμοιβή των υπάλληλων θα κυμαίνεται στον βασικό μισθό με κάποια πριμ παραγωγικότητας Εκπαίδευση Θα γίνει κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων στην αρχή για να εξοικειωθούν με τη δουλεία και στη συνεχεία όπου κρίνεται αναγκαίο (π.χ. για την ασφάλεια) Υποκίνηση Η υποκίνηση των εργαζομένων θα γίνεται με πρόσθετες αμοιβές. Αυτές οι αμοιβές δεν θα είναι μόνο χρηματικές αλλά και με άλλες μορφές παροχών (π.χ. ταξίδια) ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εργαζομένου. 43

45 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των εργαζόμενο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της λειτουργιάς της εταιρίας. Θα υπάρχουν συστήματα μέτρησης της απόδοσης τα οποία θα μετρούν την απόδοση του κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά. 10. Έλεγχος Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης η εταιρία θα πρέπει να κάνει συνέχεια ελέγχους σε όλους τους τομείς. Ο έλεγχος μπορεί να βοηθήσει την εταιρία να κρατήσει σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα των προϊόντων της αλλά και να αποφύγει διαφόρους κινδύνους. Θα υπάρχει προληπτικός έλεγχος, με σημεία ελέγχου κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας για την εξάλειψη των λαθών τα οποία θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, θα υπάρχει συνεχής και προγραμματισμένη συντήρηση όλων των μηχανημάτων. Τέλος, η εταιρία θα ασφαλιστεί για περίπτωση φωτιάς και θα ασφαλίσει και τους εργαζόμενους σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. 44

46 Βιβλιογραφία Μαυρογιαννόπουλος, Γ. (2005) Θερμοκήπια, Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη ΚΟΜΝΑΚΟΣ, Ι. (2000) Η Καλλιέργεια της Τομάτας στο Θερμοκήπιο, Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη Μαυρογιαννόπουλος, Γ. (2007) Υδροπονικές εγκαταστάσεις, Εκδόσεις Σταμούλη Πηγές Internet Αχιλλεας Χεμικογλου (2010) Υδροπονία: Οικολογική, φθηνή και... άγνωστη: Η υδροπονική καλλιέργεια, αν και κερδίζει διεθνώς έδαφος, στην Ελλάδα παραμένει σπορ για λίγους, Αναρτημένο από: Ψαρά, M. (2009) ΦΥΤΕΨΤΕ ΣΤΟ... ΝΕΡΟ Αναρτημενο απο: 81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-i-2.html 20&the3id=&theid=20&open1=2&open2=20&open3=&thepid=189&theq 45

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Πρώτες Οδηγίες. Έκδοση για την GEOMATIONS AE.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Πρώτες Οδηγίες. Έκδοση για την GEOMATIONS AE. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Πρώτες Οδηγίες. Έκδοση για την GEOMATIONS AE. 1. Αφαιρούμε την βλάστηση και την απομακρύνουμε ώστε το έδαφος να είναι συμπαγές και να μη δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΣΠΟΡΟ, ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΠΟΡΑΣ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΤΙΚΑ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΦΑΛΜΥΡΟ Η ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Η επιτυχία μιας ανθοκομικής καλλιέργειας στην ύπαιθρο εξασφαλίζεται όταν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο είδος.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ NΤΙΝΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, MSc, PhD ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Α.Π.Θ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΤΑ, 9 ΜΑΙΟΥ 2014 Εισαγωγικά η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του Tμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Ιστιαία 25-10-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία. Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη. Formula-patent Vitalia Mix. 2 3 www.vitalia.com.

Η εταιρεία. Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη. Formula-patent Vitalia Mix. 2 3 www.vitalia.com. Η εταιρεία Η µονάδα παραγωγής µας Αδειοδοτηµένη, πιστοποιηµένη & πλήρως αυτοµατοποιηµένη Formula-patent Vitalia Mix Στην Vitalia, μία σύγχρονη Ελληνική επιχείρηση, είμαστε υπερήφανοι που παράγουμε γόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ακούω το παρελθόν "ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΠΑΡΟΝ" Αγγίζω το µέλλον ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ ALPHA OMEGA ECOLOGICAL SOLUTIONS. Direct Phones: +30.697.42 28 012 & +30.698.

Ακούω το παρελθόν ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Αγγίζω το µέλλον ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ ALPHA OMEGA ECOLOGICAL SOLUTIONS. Direct Phones: +30.697.42 28 012 & +30.698. Ακούω το παρελθόν "ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΠΑΡΟΝ" Αγγίζω το µέλλον ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ ALPHA OMEGA ECOLOGICAL SOLUTIONS Athens Office: 8, R. Garibaldi & Sofroniskou str. Tel. +30.210.9228225 Email: info@alpha-omega.com.gr Direct

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Κύμη 3-12-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ολική Διοίκηση Υδροπονικού Θερμοκηπίου

Ολική Διοίκηση Υδροπονικού Θερμοκηπίου ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Τα θερμοκήπια σήμερα... Ολική διοίκηση θερμοκηπίου Ολική Διοίκηση Υδροπονικού Θερμοκηπίου Total Greenhouse Management Χρήστος Δ. Κατσάνος & Ευάγγελος Δρίμτζιας* Το γεγονός ότι οι σημερινοί καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Φ.Η.Σ. Συλλογικό σύστημα Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Υπό την αιγίδα και έγκριση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 1056Β / 14.7.2004) Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA

BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA S = STRENGTHS ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ W = WEAKNESSES ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ O = OPPORTUNITIES ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Η παρουσίαση που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την δημιουργία ενός καθιερωμένου business plan (BP). Η κάθε επιχείρηση μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει από

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας

Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ν. Κολιός Γεωλόγος ρ. Γεωθερµίας Ι.Γ.Μ.Ε. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες Α.Π.Ε., η γεωθερµική ενέργεια παρουσιάζει την υψηλότερη εγκατεστηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής Νεότερα συστήματα καλλιέργειας της ελιάς Σταύρος Βέμμος Αναπλ. Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών Για αύξηση της απόδοσης και μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Απολογιστικά στοιχεία έτους 2006 Το 2006 έγινε επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης στους Δήμους Παλαμά, Μουζακίου, Σοφάδων, Πύλης, Φαρκαδώνας

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Υψος Επένδυσης : 22.500.000. Όνομα Φορέα της επένδυσης: GREEN ALLIANCE Α.Ε. Τίτλος εισήγησης:

Υψος Επένδυσης : 22.500.000. Όνομα Φορέα της επένδυσης: GREEN ALLIANCE Α.Ε. Τίτλος εισήγησης: Όνομα Φορέα της επένδυσης: GREEN ALLIANCE Α.Ε Τίτλος εισήγησης: Επιφανειακής ΙΔΡΥΣΗ ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ των 100 στρεμμάτων με παράλληλη αξιοποίηση της Γεωθερμίας και εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Πτυχιακή Εργασία. Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Επιβλέπων Καθηγητής: Εισηγητής: Ιφιγένεια Καναρίδου Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των προβολών στο φαρμακείο

Τα είδη των προβολών στο φαρμακείο Τα είδη των προβολών στο φαρμακείο Επιτυχημένες εφαρμογές Πόπη Χαραμή Σύμβουλος Marketing & Επικοινωνίας Ορισμός της προβολής Το σύνολο των μέσων που δίνουν δυναμική στο φαρμακείο, εφαρμόζοντας ένα κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris Medik.) Κουκί (Vicia faba L.) Λαθούρι (φάβα) (Lathyrous sp.) Ποτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρότυπη Αγροτική επιχείρηση μέσω της ανάπτυξης δικτύου αγροτών συνεργατών. Πουλτσίδης Ι. Γεώργιος Γενικός Διευθυντής emphyton

Θέμα: Πρότυπη Αγροτική επιχείρηση μέσω της ανάπτυξης δικτύου αγροτών συνεργατών. Πουλτσίδης Ι. Γεώργιος Γενικός Διευθυντής emphyton Θέμα: Πρότυπη Αγροτική επιχείρηση μέσω της ανάπτυξης δικτύου αγροτών συνεργατών Πουλτσίδης Ι. Γεώργιος Γενικός Διευθυντής emphyton Όμιλος emphyton ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μονάδα παραγωγής Δενδρυλλίων μηλιάς από

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Απρίλιος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Close the Loop πρόσφατα ολοκλήρωσε μελέτη υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος ελαιόλαδου, το οποίο διατίθεται από την εταιρεία Σελλάς

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012

«Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2012 «Ενεργειακές καλλιέργειες Παραγωγή βιοντίζελ» Παρουσίαση: Γαβρανίδης Οδυσσέας Βιομηχανία Βιοκαυσίμων Η εταιρία ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Οµάδα µαθητών Μαλτέζου Μαρία Πέτρου Τζούλια Τριανταφύλλου Ηλίας Χασαλεύρη Λίνα Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Τάτσης Βαγγέλης Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών

Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 2 Αγροτικά Προϊόντα Μικρών Παραγωγών Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 2: Αγροτικά Προϊόντα μικρών παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο Συνεταιρισµός Το 2011 ιδρύθηκε ο Συνεταιρισµός «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς» από µια οµάδα αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγών. Σύντοµα, και µέσα από τη σκληρή δουλειά και το µεράκι των µελών

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμα, 25-10-2011 O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων 26-27 Απριλίου 2007 Λίµνη Πλαστήρα Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Οπωροκηπευτικών Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΙΕΛΚΑ, 2012)

Κλάδος Οπωροκηπευτικών Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΙΕΛΚΑ, 2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 1. ΚΛΑΔΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Η συνεισφορά του αγροτικού τομέα στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας ανήλθε σε 3,1%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan φαρµακείου

Business Plan φαρµακείου Business Plan φαρµακείου 14ο PHARMA point Θεσσαλονίκη, 18-10-2014 Γιάννης Κούνουπας Φαρµακοποιός Σύµβουλος επιχειρήσεων Γενικός Δ/ντής K.Provoli Γενικά «αν κάποιος κάνει προσεκτικό και αναλυτικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα1από24 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Σελίδα1από24 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Σελίδα1από24 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΓΙΩΡΓΟΣ Μ.ΧΑΒΑΛΕΣ Υδροπονία Η Υδροπονία είναι η μέθοδος όπου τα φυτά μεγαλώνουν μέσα στο νερό. Η λέξη προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ ΛΑΡΙΣΑ 22-02-2013 ΜΥΡΤΙΛΟ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Υψηλό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 6 0 χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 498100 Fax: 2310 498180 web: http://www.certh.gr e-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα