Ενέργεια στα κτίρια 2η Τεχνική Ηµερίδα ASHRAE στη Βόρειο Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενέργεια στα κτίρια 2η Τεχνική Ηµερίδα ASHRAE στη Βόρειο Ελλάδα"

Transcript

1 Ενέργεια στα κτίρια 2η Τεχνική Ηµερίδα ASHRAE στη Βόρειο Ελλάδα Σύνθεση δοµικών στοιχείων µε εφαρµογή κριτηρίων ολοκληρωµένης προστασίας του κτιριακού κελύφους και σχεδιασµού κύκλου ζωής Δηµήτρης Κ. Μπίκας οµότιµος καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρουσίαση αναφέρεται στα κύρια συστατικά του ερευνητικού έργου SYNERGY που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δοµικών στοιχείων µε εφαρµογή κριτηρίων ολοκληρωµένης προστασίας του κτιριακού κελύφους και σχεδιασµού κύκλου ζωής Synergy - Συνέργεια : συνδυασµένη δράση δηµιουργία ενός συνόλου που υπερβαίνει την απλή συνάθροιση των συστατικών του

3 1. το έργο SYNERGY χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» Συµπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασµένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τοµείς της Γ.Γ.Ε.Τ. / ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ του YΠOYPΓEIOΥ ΠAΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5 1. θερµοπροστασία υγροπροστασία πυροπροστασία περιβαλλ.προστασία το ερευνητικό έργο SYNERGY αποτελεί µια ολιστική προσέγγιση του σχεδιασµού και της αξιολόγησης δοµικών στοιχείων των ελληνικών κτιρίων, αναφορικά µε τις θερµοπροστατευτικές-ενεργειακές, τις υγροθερµικές, τις πυροπροστατευτικές και τις περιβαλλοντικές αποδόσεις τους

6 2. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα αποτελεί άξονα επιτακτικής προτεραιότητας, τόσο για τον ευρωπαϊκό όσο και για τον εθνικό χώρο. Τα επίπεδα των απαιτήσεων των σηµερινών κανονισµών και αυτά που προβλέπονται για το άµεσο µέλλον µε την προδιαγραφή αυστηρότερων στόχων, απαιτούν επανεξέταση των κατασκευαστικών λύσεων για τα δοµικά στοιχεία που συνθέτουν το κτιριακό κέλυφος, τόσο των νέων όσο και των υφιστάµενων κτιρίων. Ως συνεπακόλουθο των απαιτήσεων αυτών, προκύπτει η ανάγκη για ενδελεχή και πολυδιάστατη έρευνα µε στόχο το σχεδιασµό αξιόπιστων κατασκευαστικών λύσεων, που θα εξασφαλίζουν ταυτόχρονα µε τις ενεργειακές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ορθής υγροθερµικής συµπεριφοράς, πυροπροστασίας και ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον κύκλο ζωής των οικοδοµικών υλικών, των δοµικών στοιχείων και του κτιρίου. Η αποτελεσµατική αξιοποίηση και εφαρµογή στην πράξη των νέων υλικών και των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται από ερευνητικά κέντρα και εταιρίες παραγωγής για να καλύψουν τις διαρκώς αναβαθµιζόµενες σύνθετες απαιτήσεις, προϋποθέτουν την ανάπτυξη εύχρηστων υπολογιστικών εργαλείων για τους µηχανικούς και εκτεταµένη, τεκµηριωµένη και κατανοητή υποδοµή πληροφοριών, που θα συµπληρώνουν τις απαραίτητες βασικές τους γνώσεις και θα είναι προσβάσιµες µε τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής.

7 1. 2. Η.. προσέγγιση θεωρείται καθοριστική για την ανάπτυξη αποδοτικών κτιρίων, στην προοπτική της εφαρµογής της αναθεωρηµένης κοινοτικής οδηγίας EPBD recast, που στοχεύει στα κτίρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης (ΝΖΕΒ) και την ενίσχυση των φιλικών στο περιβάλλον χαρακτηριστικών τους κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής τους αµόνωτα κτίρια κτίρια µηδενικής κατανάλωσης πηγή: G.Hauser

8 2. θερµοπροστασία, υγροπροστασία, πυροπροστασία, περιβ. επιπτώσεις εµφάνιση, ευστάθεια, ηχοπροστασία,

9 2. Scientific and Technological quality of the proposal The Objectives of Proposal are of high degree of usefulness for the Greek economy, if implemented. Όραµα του έργου αποτελεί η διάχυση του περιεχοµένου του συνόλου των παραδοτέων προς τον τεχνικό κόσµο της χώρας που έχει ως ερευνητικό και επαγγελµατικό του αντικείµενο τη µελέτη και κατασκευή κτιριακών έργων, καθώς και την παραγωγή και διάθεση οικοδοµικών υλικών, προϊόντων και κατασκευαστικής τεχνολογίας. Στην υλοποίηση του οράµατος του έργου η προσβασιµότητα των παραδοτέων του έργου µε χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πολυµεσικών εφαρµογών και η δοµή του συνολικού συστήµατος δηµιουργούν ένα δυναµικό σύνολο που µπορεί να επεκτείνεται και να ανανεώνεται συνεχώς, δηµιουργώντας κόµβο παραγωγής, ανταλλαγής και αξιοποίησης πληροφορίας και γνώσης όλων των πλευρών του τεχνικού κόσµου που προαναφέρθηκαν. Το έργο περιλαµβάνει ένα σύνολο 19 παραδοτέων κατανεµηµένων σε 7 ενότητες εργασίας, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

10 2. Στόχος του έργου είναι η οργάνωση και ανάπτυξη ενός συστηµατικού καταλόγου των δοµικών στοιχείων που συνθέτουν το κέλυφος των κτιριακών κατασκευών στην Ελλάδα, µε βάση την καταγραφή µεγάλου αριθµού και εκτεταµένου φάσµατος κατασκευαστικών λεπτοµερειών, οι οποίες θα είναι δυνατόν να αναλύονται από τους µηχανικούς µε εφαρµογή των εξειδικευµένων και απλών εργαλείων που αναπτύσσονται, ώστε να υπολογίζονται βασικές παράµετροι της ενεργειακής και υγροθερµικής συµπεριφοράς, των πυροπροστατευτικών χαρακτηριστικών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χαρακτηριστικών των δοµικών στοιχείων και των συναρµογών τους. Για την επίτευξη του στόχου του έργου, θεωρείται ουσιαστική η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πολυµεσικών εφαρµογών πληροφορικής.

11 WP 0 : Management WP2: Investigation of the energy efficiency of BEs. Common/ general catalog D.2.1. Catalog with construction details of most common building elements and their joints found in Greek constructions WP3: Investigation of the hygrothermal performance of BEs WP4: Study of the behavior of BEs in fire WP5: Identification of the environmental impacts of BEs and constructional solutions WP6: Development of databases and computational tools WP 7 : Promotion and dissemination of project results Route to society

12 2. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες δομικών στοιχείων Π.χ. επίπεδο δώμα Κατασκευαστικές λεπτομέρειες συνδέσεων δομικών στοιχείων Π.χ. επίπεδο δώμα με εξωτ. τοίχο µελετήθηκαν δεκάδες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες µεµονωµένων δοµικών στοιχείων του εξωτερικού κελύφους και συνδέσεις τους, µε αναλυτική αναγραφή των στρώσεων και των υλικών τους

13 3. Ε.Ε.1 Διαχείριση Έργου Αντικείµενο της Ενότητας Εργασίας 1 (Ε.Ε.1): αποτελεί η διασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης και συντονισµού της ερευνητικής οµάδας του έργου και η καταγραφή της εξέλιξης και των αποτελεσµάτων του σύµφωνα µε το δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών καθ όλη τη διάρκειά του. Τα 2 παραδοτέα της (Ε.Ε.1) περιλαµβάνουν εκθέσεις µε τα αποτελέσµατα ολοκλήρωσης κάθε Ενότητας Εργασίας και την τελική έκθεση προγράµµατος.

14 4. Ε.Ε.2 Διερεύνηση της ενεργειακής απόδοσης των δοµικών στοιχείων Στην Ενότητα Εργασίας 2 (Ε.Ε.2): παρουσιάζονται σε κατασκευαστική τοµή αδιαφανή δοµικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους που υπάρχουν σε τυπικά ελληνικά κτίρια, µε φέροντα στοιχεία από διάφορα υλικά (οπλισµένο σκυρόδεµα, χάλυβα, φέρουσα τοιχοποιία και κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της περιοχής επαφής τους. αναπτύσσεται εκτεταµένος συστηµατικός κατάλογος των δοµικών στοιχείων του εξωτερικού κτιριακού περιβλήµατος που καλύπτει όλες τις περιοχές διαφοροποίησης της κατασκευαστικής δοµής των δοµικών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των θερµογεφυρών.

15 4. Ε.Ε.2 Διερεύνηση της ενεργειακής απόδοσης των δοµικών στοιχείων

16 4. κωδικοποίηση Οργάνωση καταλόγου κατασκευαστικών λεπτομερειών θέση σχέδιο διατομής σημειώσεις Scale 1:10 υπόμνημα

17 4. καταγραφή και περιγραφή των στρώσεων κωδικοποίηση των κατασκευαστικών λεπτοµερειών

18 4. καταγραφή και περιγραφή των κατασκευαστικών λεπτοµερειών

19 4. Οργάνωση καταλόγου κατασκευαστικών λεπτομερειών

20 4.

21 4.

22 4.

23 4.

24 4.

25 4. από τα µεµονωµένα δοµικά στοιχεία στις συνδέσεις τους και στη σύνθεση ολοκληρωµένων κατακόρυφων τοµών του κτιριακού κελύφους

26 4. σύνθεση εναλλακτικών ολοκληρωµένων κατακόρυφων τοµών µε επιλογή επιµέρους λεπτοµερειών

27 4. Ε.Ε.2 Διερεύνηση της ενεργειακής απόδοσης των δοµικών στοιχείων πραγµατοποιούνται υπολογισµοί του συντελεστή θερµικής διαπερατότητας των προεπιλεγµένων δοµικών στοιχείων. Η διαµόρφωση των δοµικών στοιχείων εκπληρώνει τις βασικές απαιτήσεις της κάλυψης του νέου θεσµικού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, όπως διατυπώνονται στον Κ.Εν.Α.Κ. πραγµατοποιούνται υπολογισµοί του γραµµικού συντελεστή θερµικής διαπερατότητας των περιοχών επαφής των προεπιλεγµένων δοµικών στοιχείων (περιοχές θερµογεφυρών) µε βάση τους νέους κανονισµούς και οδηγίες και εφαρµογή αναγνωρισµένου λογισµικού. υλοποιείται η απεικόνιση των θερµικών ροών στη συνολική διατοµή των περιοχών επαφής των δοµικών στοιχείων, σε αντιστοιχία µε την εκάστοτε κατασκευαστική λεπτοµέρεια, µε εφαρµογή αναγνωρισµένου λογισµικού. εντοπίζονται και παρουσιάζονται οι επικίνδυνες για συµπύκνωση υδρατµών περιοχές, για συγκεκριµένες υγροθερµικές συνθήκες εξωτερικού εσωτερικού περιβάλλοντος. Τα 3 παραδοτέα της (Ε.Ε.2) περιλαµβάνουν τον Κατάλογο µε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες όλων των εξεταζόµενων δοµικών στοιχείων και της µεταξύ τους συναρµογής, το Εγχειρίδιο για τη θερµική συµπεριφορά των δοµικών στοιχείων του καταλόγου και το Εργαλείο για την εκτίµηση της θερµικής συµπεριφοράς των δοµικών στοιχείων και των συνδυασµών τους.

28 4.

29 4. Ε.Ε.2 Διερεύνηση της ενεργειακής απόδοσης των δοµικών στοιχείων πραγµατοποιούνται υπολογισµοί του γραµµικού συντελεστή θερµικής διαπερατότητας των περιοχών επαφής των προεπιλεγµένων δοµικών στοιχείων (περιοχές θερµογεφυρών) µε βάση τους νέους κανονισµούς και οδηγίες και εφαρµογή αναγνωρισµένου λογισµικού. υλοποιείται η απεικόνιση των θερµικών ροών στη συνολική διατοµή των περιοχών επαφής των δοµικών στοιχείων, σε αντιστοιχία µε την εκάστοτε κατασκευαστική λεπτοµέρεια, µε εφαρµογή αναγνωρισµένου λογισµικού...

30 4.

31 4. Θερµοκρασιακή κατανοµή στη σύνδεση οριζόντιου στοιχείου επικάλυψης (δώµα) και κατακόρυφου στοιχείου και οι αντίστοιχες τιµές του γραµµικού συντελεστή Ψ για διαφορετικά πάχη του θερµοµονωτικού υλικού.

32 4. σελίδες από τον κατάλογο των θερµογεφυρών

33 4. σελίδες από τον κατάλογο των θερµογεφυρών

34 5. Ε.Ε.3 Δ/νηση της υγροθερµικής συµπεριφοράς των δοµικών στοιχείων Στην Ενότητα Εργασίας 3 (Ε.Ε.3): µελετήθηκε η υγροθερµική συµπεριφορά των δοµικών στοιχείων που περιλαµβάνονται στα παραδοτέα της προηγούµενης Ενότητας Εργασίας Ε.Ε. 2. βασισµένη κυρίως στον υπολογισµό της ταυτόχρονης µεταφοράς θερµότητας και υγρασίας στη µάζα τους. µελετήθηκε η απόδοση των δοµικών στοιχείων σε σχέση µε την παρουσία, τη συσσώρευση και τη διακύµανση της υγρασίας στη µάζα και τις επιφάνειές τους, φαινόµενα, τα οποία µπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσµα διαφόρων συνθηκών και παραγόντων. πραγµατοποιήθηκαν εκτιµήσεις σχετικά µε τον κίνδυνο συµπύκνωσης υδρατµών τόσο στο εσωτερικό των δοµικών στοιχείων όσο και στην επιφάνειά τους (επιφανειακή συµπύκνωση)..

35 5. Ε.Ε.3 Δ/νηση της υγροθερµικής συµπεριφοράς των δοµικών στοιχείων.. Μελετήθηκε η υγροθερµική συµπεριφορά στις θέσεις θερµογεφυρών, οι οποίες, λόγω της πιο αδύναµης θερµικής τους απόδοσης, είναι περισσότερο επιρρεπείς στη συµπύκνωση των υδρατµών. Τα 3 παραδοτέα της (Ε.Ε.3) περιλαµβάνουν: Εγχειρίδιο για την υγροθερµική συµπεριφορά των δοµικών στοιχείων του κτιριακού περιβλήµατος, Εργαλείο για την εκτίµηση της πιθανότητας υγροποίησης των υδρατµών στα δοµικά στοιχεία και τις συναρµογές τους για διαφορετικές κατασκευαστικές διαµορφώσεις αναφορικά µε τα υλικά κατασκευής και θερµικής προστασίας των δοµικών στοιχείων και τον Κατάλογο µε αντιπροσωπευτικές κατασκευαστικές λεπτοµέρειες των δοµικών στοιχείων, που περιλαµβάνει τα υγροθερµικά χαρακτηριστικά τους.

36 5. Ε.Ε.3 Δ/νηση της υγροθερµικής συµπεριφοράς των δοµικών στοιχείων

37

38 5. Το λογισµικό του παραδοτέου Π 3.2 αναλύει τα θερµοϋγρασιακά χαρακτηριστικά γραµµικού µεµονωµένου αδιαφανούς δοµικού στοιχείου και ελέγχει την πιθανότητα τόσο επιφανειακής συµπύκνωσης υδρατµών για την αποφυγή δηµιουργίας µούχλας όσο και συµπύκνωσης υδρατµών στο εσωτερικό της µάζας του και προτείνει την αναγκαιότητα χρήσης φράγµατος ή επιβραδυντών διάχυσης υδρατµών. Οι υπολογισµοί ελέγχου επιφανειακής συµπύκνωσης καθώς και συµπύκνωσης υδρατµών στη µάζα του δοµικού στοιχείου βάσει του ΕΝ (2012) και του EN (2008). Τα αποτελέσµατα τις ανάλυσης αποτελούνται από: την µηνιαία κατανοµή των θερµοκρασιών στο εσωτερικό του υπό µελέτη δοµικού στοιχείου την µηνιαία κατανοµή των πιέσεων κορεσµού καθώς και των µερικών πιέσεων υδρατµών στο εσωτερικό του υπό µελέτη δοµικού στοιχείου τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ελέγχου συµπυκνώσεων υδρατµών την τεχνική έκθεση ανάλυσης του δοµικού στοιχείου

39 5. Γραφικό περιβάλλον Εισαγωγή δεδοµένων Η εισαγωγή δεδοµένων γίνεται µέσω των επιλογών του δένδρου πλοήγησης : περιγραφή δοµικού στοιχείου συνοριακές συνθήκες Eνώ η προβολή των αποτελεσµάτων είναι εφικτή εφόσον έχει εκτελεστεί ανάλυση του δοµικού στοιχείου µέσω των επιλογών του δένδρου πλοήγησης: -θερµοκρασίες, -πιέσεις υδρατµών, -υπολογισµοί

40 5. Γραφικό περιβάλλον Εισαγωγή δεδοµένων Η εισαγωγή δεδοµένων γίνεται µέσω των επιλογών του δένδρου πλοήγησης : περιγραφή δοµικού στοιχείου συνοριακές συνθήκες Eνώ η προβολή των αποτελεσµάτων είναι εφικτή εφόσον έχει εκτελεστεί ανάλυση του δοµικού στοιχείου µέσω των επιλογών του δένδρου πλοήγησης: -θερµοκρασίες, -πιέσεις υδρατµών, -υπολογισµοί

41 5. Γραφικό περιβάλλον Εισαγωγή δεδοµένων Η εισαγωγή δεδοµένων γίνεται µέσω των επιλογών του δένδρου πλοήγησης : περιγραφή δοµικού στοιχείου συνοριακές συνθήκες Eνώ η προβολή των αποτελεσµάτων είναι εφικτή εφόσον έχει εκτελεστεί ανάλυση του δοµικού στοιχείου µέσω των επιλογών του δένδρου πλοήγησης: -θερµοκρασίες, -πιέσεις υδρατµών, -υπολογισµοί Από το µενού βιβλιοθήκες καθώς και την µπάρα εργαλείων (κουµπί βιβλιοθήκη υλικών, κουµπί βιβλιοθήκη δοµικών στοιχείων και κουµπί βιβλιοθήκη κλιµατικών ) ο χρήστης αποκτάει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη των δοµικών υλικών, την βιβλιοθήκη των δοµικών στοιχείων και τη βιβλιοθήκη των κλιµατικών δεδοµένων.

42 5. Καρτέλα καθορισµού συνοριακών συνθηκών Στην καρτέλα επιλέγονται οι συνοριακές συνθήκες για τις οποίες θα µελετηθεί το δοµικό στοιχείο. Επιλέγοντας την πόλη (βλ. Α) ανάλυσης από την αναπτυσσόµενη λίστα καθορίζονται µε βάση την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε οι εξωτερικές συνοριακές συνθήκες (βλ. Γ), ενώ επιλέγοντας την πυκνότητα κατοίκησης (βλ. Β) καθορίζονται σύµφωνα µε το ΕΝ οι εσωτερικές συνοριακές συνθήκες ανάλυσης (βλ. Δ)

43 5.

44 6. Ε.Ε.4 Δ/νηση της συµπεριφοράς των δοµικών στοιχείων έναντι φωτιάς Στην Ενότητα Εργασίας 4 (Ε.Ε.4): καθορίστηκαν, συστάσεις ως προς τη χρήση των υλικών διαστρωµάτωσης του κτιριακού κελύφους µε στόχο την παθητική προστασία του κτιρίου και κυρίως του φέροντος οργανισµού του από τη φωτιά. Με στόχο την παθητική προστασία του κτιρίου και κυρίως του φέροντος οργανισµού του από τη φωτιά, η ΕΕ 4 εστιάζει κυρίως στη θερµική ανάλυση των µελών που δοµούν το κέλυφος ενός κτιρίου που µπορεί να χρησιµοποιεί στο φέροντα οργανισµό οπλισµένο σκυρόδεµα, χάλυβα ή να είναι σύµµικτο σε συνδυασµό µε τις εναλλακτικές και διαφορετικές δυνατότητες δόµησης των στρώσεών του. Τα αποτελέσµατα υπό τη µορφή, κωδικοποίησης µορφών, πινάκων παραµετρικών αποτελεσµάτων αλλά και βάσεως δεδοµένων για περαιτέρω επεξεργασία είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για την συνολική αποτίµηση των κριτηρίων σχεδιασµού του κτιριακού κελύφους. Η βάση αυτή δεδοµένων έχει κατάλληλη µορφή ώστε να συνδυάζεται µε εφαρµογές προηγµένου λογισµικού ώστε µαζί µε τις άλλες βάσεις των λοιπών Ενοτήτων Εργασιών να αποτελεί µέρος ενός αξιόπιστου εργαλείου χρήσης από τον µηχανικό της έρευνας και της εφαρµογής. Τα 3 παραδοτέα της (Ε.Ε.4) περιλαµβάνουν: τον Οδηγό πυροπροστασίας κτιρίων και συστάσεις για τον καθορισµό της κατάλληλης χρήσης θερµοµονωτικών υλικών, τον Πίνακα δεδοµένων πυρα-ντίστασης δοµικών στοιχείων και κατάταξης σε κατηγορίες ως αποτέλεσµα διαστασιολόγησης & επίλυσης και Λογισµικό πολυµέσων για τη σύνδεση του Πίνακα δεδοµένων µε συγκεκριµένες κατασκευαστικές λύσεις & εφαρµογές.

45 6. η ΕΕ 4 εστιάζει κυρίως στη θερµική ανάλυση των µελών που δοµούν το κέλυφος ενός κτιρίου που µπορεί να χρησιµοποιεί στο φέροντα οργανισµό οπλισµένο σκυρόδεµα, χάλυβα ή να είναι σύµµικτο σε συνδυασµό µε τις εναλλακτικές και διαφορετικές δυνατότητες δόµησης των στρώσεών του. Η τεκµηρίωση και η αξιοπιστία της ανάλυσης εξασφαλίστηκε µε τη χρησιµοποίηση των δεδοµένων πυραντίστασης που δίνονται στους Ευρωκώδικες ανάλογα µε το δοµικό µέλος που εξετάζεται αλλά και πολλά αξιόπιστα αποτελέσµατα από ερευνητικά και πειραµατικά προγράµµατα στα οποία υπάρχει συµµετοχή ή πρόσβαση. E integrity W radiation I isolation

46 6. Απαραίτητο στοιχείο για να πραγµατοποιηθεί µια τέτοια έρευνα ήταν ο καθορισµός δεδοµένων φωτιάς σχεδιασµού. Αυτό έγινε µέσω υπολογιστικού µοντέλου προσοµοίωσης φωτιάς σε καθορισµένο πυροδιαµέρισµα, οπότε καθορίστηκε ο τρόπος διάδοσης της φωτιάς και η µεταβολή των θερµοκρασιών στις επιφάνειες του κτιριακού κελύφους µε το χρόνο. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του φαινοµένου χρειάστηκε να χρησιµοποιηθεί σύνθετο λογισµικό θερµικής ανάλυσης µε βάση τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. Τα αποτελέσµατα αυτά υπό τη µορφή, κωδικοποίησης µορφών, πινάκων παραµετρικών αποτελεσµάτων αλλά και βάσεως δεδοµένων για περαιτέρω επεξεργασία είναι ιδιαίτερα χρήσιµα για την συνολική αποτίµηση των κριτηρίων σχεδιασµού του κτιριακού κελύφους.

47 6.

48 6.

49 6.

50 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ 2.3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ-ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Ο στόχος του παραδοτέου είναι να εξεταστεί η επιρροή των υψηλών θερµοκρασιών και ειδικότερα του φορτίου της πυρκαγιάς, βάσει της τυπικής καµπύλης του Ευρωκώδικα EC1, στη ροή θερµότητας και τα θερµοκρασιακά προφίλ των διατοµών και συναρµογών του κτιριακού κελύφους που ελήφθησαν υπόψη. Όσον αφορά τις διατοµές που µελετήθηκαν αυτές διαχωρίζονται σε: (α) κατακόρυφές µε οπτόπλινθους, (β) κατακόρυφες από οπλισµένο σκυρόδεµα και (γ) οριζόντιες από οπλισµένο σκυρόδεµα. Αυτές είναι θερµοµονωµένες και διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα πάχη των επί µέρους δοµικών υλικών, την κατηγορία του θερµοµονωτικού υλικού και, τέλος, τη θέση και το πάχος της θερµοµόνωσης. (Σx. 4.1 /4.2 /4.3)

51 2.3

52 2.3 Table 1-A Time [minutes] of Temperature evolution on the unexposed sidewall for various cross sections. Temperature step ΔΤ=35 C, with initial temperature 20 C, insulation criterion I (ΔΤ=140 C)

53 2.3

54 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 2.3 θερµική συµπεριφορά τυπικών συναρµογών έναντι του φορτίου της φωτιάς Ως εκ τούτου, στη συνεχεία η µελέτη επεκτάθηκε στο επίπεδο της συναρµογής της κατακόρυφης τοιχοποιίας (π.χ. οπτοπλινθοδοµή, οπτοπλινθοδοµή και δοκός, τοιχίο) µε την οριζόντια πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα. Συνεπώς, τα εξαγόµενα της θερµικής προσοµοίωσης εµπεριέχουν το αποτέλεσµα της δράσης της φωτιάς σε περισσότερο από µία διατοµές. Οι συναρµογές θεωρούνται θερµοµονωµένες και διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα πάχη των επί µέρους δοµικών υλικών, την κατηγορία του θερµοµονωτικού υλικού και, τέλος, τη θέση και το πάχος της θερµοµόνωσης.

55 2.3 Συµβατικές συναρµογές Πίνακας Γ. Χρόνοι επίτευξης [min] θερµοκρασιών στην µη εκτεθειµένη παρειά για διάφορες συναρµογές. Θερµοκρασιακό βήµα ΔΤ=35 C θεωρώντας αρχική θερµοκρασία 20 C, κριτήριο θερµοµονωτικής επάρκειας Ι (ΔΤ=140 C). Οδηγίες χρήσης: Οµοίως µε πίνακα Α.

56 7. Ε.Ε.5 Προσδιορισµός της περιβαλλοντικής απόδοσης των δοµικών στοιχείων Στην Ε.Ε. 5 προσδιορίστηκε η περιβαλλοντική απόδοση των δοµικών στοιχείων και συγκεκριµένα η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο δοµικών υλικών, δοµικών στοιχείων και ολόκληρων κτιρίων, σύµφωνα µε τις αρχές της ανάλυσης κύκλου ζωής, κάνοντας χρήση κατάλληλων εργαλείων.. Τα 3 παραδοτέα της (Ε.Ε.5) περιλαµβάνουν: -τη βάση δεδοµένων ανάλυσης κύκλου ζωής σε επίπεδο υλικού, -τη βάση δεδοµένων ανάλυσης κύκλου ζωής σε επίπεδο δοµικών στοιχείων, αναφορικά µε τις κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της εµπεριεχόµενης ενέργειας και -εφαρµογή των βάσεων δεδοµένων ανάλυσης κύκλου ζωής για την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός κτιρίου. Weighting of masonry in bricks (wall) per impact category.

57 7. Τα 3 παραδοτέα της (Ε.Ε.5) περιλαµβάνουν: τη βάση δεδοµένων ανάλυσης κύκλου ζωής σε επίπεδο υλικού, τη βάση δεδοµένων ανάλυσης κύκλου ζωής σε επίπεδο δοµικών στοιχείων, αναφορικά µε τις κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της εµπεριεχόµενης ενέργειας και εφαρµογή των βάσεων δεδοµένων ανάλυσης κύκλου ζωής για την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός κτιρίου.

58 7.

59

60

61 Α. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΤΟα-1206 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Δικέλυφη οπτοπλινθοδομή Πάχος Συντελ. Θερµική Πυκνότ. σε επαφή με εξωτερικό αέρα Α/Α Στρώσεις δοµικού στοιχείου (από µέσα προς τα έξω) στρώσ. θερµ.αγ. αντίστσ. επιχρισμένη εσωτερικά ρ d λ d/λ με επικολλημένες πλάκες μαρμάρου kg/m 3 m W/(m K) m 2 K/W με θερμομόνωση στον πυρήνα α Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ,020 0,870 0,023 χωρίς ενδιάμεσο κλειστό ή αεριζόμενο διάκενο αέρα γ Οπτοπλινθοδοµή µε διάτρητες οπτοπλίνθους ,090 0,580 0, δ Πετροβάµβακας σε µορφή πλακών 150 0,060 0,035 1, γ Οπτοπλινθοδοµή µε διάτρητες οπτοπλίνθους ,090 0,580 0,155 Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ α Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ,020 0,870 0, Μάρµαρο ,020 3,500 0, Συµπληρωµατικά υλικά (kg/m2 διατοµής) kg µέσα έξω Aντίσταση θερµικής µετάβασης εσωτερικά Ri = 0,130 m 2 K/W Aντίσταση θερµικής µετάβασης εξωτερικά Ra = 0,040 m 2 K/W U= 0,445 (W/m K) Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ /m2 ΔΙΑΤΟΜΗΣ (CRADLE TO GATE) Από τη µέθοδο CML Baseline 2000 v2.04 Από τη µέθοδο Cumulative energy Demand v.1.05 Κατηγορίες Μονάδες Μέτρησης Cradle to gate Κατηγορίες Μονάδες Μέτρησης Abiotic depletion (ADP) kg Sb eq 7, E- 01 Non renewable (ENR) MJ Cradle to gate 1, E+03 Acidification (AP) kg SO2 eq 6, E- 01 Renewable (ER) MJ 1, E+02 Eutrophication (EP) kg PO eq 1, E- 01 Total ENR + ER MJ 2, E+03 Global warming (GWP100) kg CO2 eq 1, E+02 Ozone layer depletion (ODP) kg CFC- 11 eq 1, E- 05 Photochemical oxidation (POCP) kg C2H4 eq 2, E- 02

62 Α. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΤΟα-1206 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Δικέλυφη οπτοπλινθοδομή Πάχος Συντελ. Θερµική Πυκνότ. σε επαφή με εξωτερικό αέρα Α/Α Στρώσεις δοµικού στοιχείου (από µέσα προς τα έξω) στρώσ. θερµ.αγ. αντίστσ. επιχρισμένη εσωτερικά ρ d λ d/λ με επικολλημένες πλάκες μαρμάρου kg/m 3 m W/(m K) m 2 K/W με θερμομόνωση στον πυρήνα α Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ,020 0,870 0,023 χωρίς ενδιάμεσο κλειστό ή αεριζόμενο διάκενο αέρα γ Οπτοπλινθοδοµή µε διάτρητες οπτοπλίνθους ,090 0,580 0, δ Πετροβάµβακας σε µορφή πλακών 150 0,060 0,035 1, γ Οπτοπλινθοδοµή µε διάτρητες οπτοπλίνθους ,090 0,580 0,155 Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ α Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ,020 0,870 0, Μάρµαρο ,020 3,500 0, Συµπληρωµατικά υλικά (kg/m2 διατοµής) kg µέσα έξω Aντίσταση θερµικής µετάβασης εσωτερικά Ri = 0,130 m 2 K/W Aντίσταση θερµικής µετάβασης εξωτερικά Ra = 0,040 m 2 K/W U= 0,445 (W/m K) Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ /m2 ΔΙΑΤΟΜΗΣ (CRADLE TO GATE) Από τη µέθοδο CML Baseline 2000 v2.04 Από τη µέθοδο Cumulative energy Demand v.1.05 Κατηγορίες Μονάδες Μέτρησης Cradle to gate Κατηγορίες Μονάδες Μέτρησης Abiotic depletion (ADP) kg Sb eq 7, E- 01 Non renewable (ENR) MJ Cradle to gate 1, E+03 Acidification (AP) kg SO2 eq 6, E- 01 Renewable (ER) MJ 1, E+02 Eutrophication (EP) kg PO eq 1, E- 01 Total ENR + ER MJ 2, E+03 Global warming (GWP100) kg CO2 eq 1, E+02 Ozone layer depletion (ODP) kg CFC- 11 eq 1, E- 05 Photochemical oxidation (POCP) kg C2H4 eq 2, E- 02

63 Α. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΤΟα-1206 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Δικέλυφη οπτοπλινθοδομή Πάχος Συντελ. Θερµική Πυκνότ. σε επαφή με εξωτερικό αέρα Α/Α Στρώσεις δοµικού στοιχείου (από µέσα προς τα έξω) στρώσ. θερµ.αγ. αντίστσ. επιχρισμένη εσωτερικά ρ d λ d/λ με επικολλημένες πλάκες μαρμάρου kg/m 3 m W/(m K) m 2 K/W με θερμομόνωση στον πυρήνα α Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ,020 0,870 0,023 χωρίς ενδιάμεσο κλειστό ή αεριζόμενο διάκενο αέρα γ Οπτοπλινθοδοµή µε διάτρητες οπτοπλίνθους ,090 0,580 0, δ Πετροβάµβακας σε µορφή πλακών 150 0,060 0,035 1, γ Οπτοπλινθοδοµή µε διάτρητες οπτοπλίνθους ,090 0,580 0,155 Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ α Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ,020 0,870 0, Μάρµαρο ,020 3,500 0, Συµπληρωµατικά υλικά (kg/m2 διατοµής) kg µέσα έξω Aντίσταση θερµικής µετάβασης εσωτερικά Ri = 0,130 m 2 K/W Aντίσταση θερµικής µετάβασης εξωτερικά Ra = 0,040 m 2 K/W U= 0,445 (W/m K) Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ /m2 ΔΙΑΤΟΜΗΣ (CRADLE TO GATE) Από τη µέθοδο CML Baseline 2000 v2.04 Από τη µέθοδο Cumulative energy Demand v.1.05 Κατηγορίες Μονάδες Μέτρησης Cradle to gate Κατηγορίες Μονάδες Μέτρησης Abiotic depletion (ADP) kg Sb eq 7, E- 01 Non renewable (ENR) MJ Cradle to gate 1, E+03 Acidification (AP) kg SO2 eq 6, E- 01 Renewable (ER) MJ 1, E+02 Eutrophication (EP) kg PO eq 1, E- 01 Total ENR + ER MJ 2, E+03 Global warming (GWP100) kg CO2 eq 1, E+02 Ozone layer depletion (ODP) kg CFC- 11 eq 1, E- 05 Photochemical oxidation (POCP) kg C2H4 eq 2, E- 02

64 Α. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΤΟα-1206 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Δικέλυφη οπτοπλινθοδομή Πάχος Συντελ. Θερµική Πυκνότ. σε επαφή με εξωτερικό αέρα Α/Α Στρώσεις δοµικού στοιχείου (από µέσα προς τα έξω) στρώσ. θερµ.αγ. αντίστσ. επιχρισμένη εσωτερικά ρ d λ d/λ με επικολλημένες πλάκες μαρμάρου kg/m 3 m W/(m K) m 2 K/W με θερμομόνωση στον πυρήνα α Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ,020 0,870 0,023 χωρίς ενδιάμεσο κλειστό ή αεριζόμενο διάκενο αέρα γ Οπτοπλινθοδοµή µε διάτρητες οπτοπλίνθους ,090 0,580 0, δ Πετροβάµβακας σε µορφή πλακών 150 0,060 0,035 1, γ Οπτοπλινθοδοµή µε διάτρητες οπτοπλίνθους ,090 0,580 0,155 Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ α Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ,020 0,870 0, Μάρµαρο ,020 3,500 0, Συµπληρωµατικά υλικά (kg/m2 διατοµής) kg µέσα έξω Aντίσταση θερµικής µετάβασης εσωτερικά Ri = 0,130 m 2 K/W Aντίσταση θερµικής µετάβασης εξωτερικά Ra = 0,040 m 2 K/W U= 0,445 (W/m K) Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ /m2 ΔΙΑΤΟΜΗΣ (CRADLE TO GATE) Από τη µέθοδο CML Baseline 2000 v2.04 Από τη µέθοδο Cumulative energy Demand v.1.05 Κατηγορίες Μονάδες Μέτρησης Cradle to gate Κατηγορίες Μονάδες Μέτρησης Abiotic depletion (ADP) kg Sb eq 7, E- 01 Non renewable (ENR) MJ Cradle to gate 1, E+03 Acidification (AP) kg SO2 eq 6, E- 01 Renewable (ER) MJ 1, E+02 Eutrophication (EP) kg PO eq 1, E- 01 Total ENR + ER MJ 2, E+03 Global warming (GWP100) kg CO2 eq 1, E+02 Ozone layer depletion (ODP) kg CFC- 11 eq 1, E- 05 Photochemical oxidation (POCP) kg C2H4 eq 2, E- 02

65 Α. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΤΟα-1206 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Δικέλυφη οπτοπλινθοδομή Πάχος Συντελ. Θερµική Πυκνότ. σε επαφή με εξωτερικό αέρα Α/Α Στρώσεις δοµικού στοιχείου (από µέσα προς τα έξω) στρώσ. θερµ.αγ. αντίστσ. επιχρισμένη εσωτερικά ρ d λ d/λ με επικολλημένες πλάκες μαρμάρου kg/m 3 m W/(m K) m 2 K/W με θερμομόνωση στον πυρήνα α Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ,020 0,870 0,023 χωρίς ενδιάμεσο κλειστό ή αεριζόμενο διάκενο αέρα γ Οπτοπλινθοδοµή µε διάτρητες οπτοπλίνθους ,090 0,580 0, δ Πετροβάµβακας σε µορφή πλακών 150 0,060 0,035 1, γ Οπτοπλινθοδοµή µε διάτρητες οπτοπλίνθους ,090 0,580 0,155 Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ α Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ,020 0,870 0, Μάρµαρο ,020 3,500 0, Συµπληρωµατικά υλικά (kg/m2 διατοµής) kg µέσα έξω Aντίσταση θερµικής µετάβασης εσωτερικά Ri = 0,130 m 2 K/W Aντίσταση θερµικής µετάβασης εξωτερικά Ra = 0,040 m 2 K/W U= 0,445 (W/m K) Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ /m2 ΔΙΑΤΟΜΗΣ (CRADLE TO GATE) Από τη µέθοδο CML Baseline 2000 v2.04 Από τη µέθοδο Cumulative energy Demand v.1.05 Κατηγορίες Μονάδες Μέτρησης Cradle to gate Κατηγορίες Μονάδες Μέτρησης Abiotic depletion (ADP) kg Sb eq 7, E- 01 Non renewable (ENR) MJ Cradle to gate 1, E+03 Acidification (AP) kg SO2 eq 6, E- 01 Renewable (ER) MJ 1, E+02 Eutrophication (EP) kg PO eq 1, E- 01 Total ENR + ER MJ 2, E+03 Global warming (GWP100) kg CO2 eq 1, E+02 Ozone layer depletion (ODP) kg CFC- 11 eq 1, E- 05 Photochemical oxidation (POCP) kg C2H4 eq 2, E- 02

66 7.

67 7.

68 7.

69 7.

70 7.

71 8. Ε.Ε.6 Ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων και υπολογιστικών εργαλείων Στόχος της Ενότητας Εργασίας 6 (Ε.Ε.6) είναι η εξασφάλιση ενιαίας εµφάνισης, συµβατότητας και λειτουργικότητας µε µορφή πολυµεσικών εφαρµογών, όλων των βάσεων δεδοµένων και των υπολογιστικών εργαλείων που περιλαµβάνουν τα παραδοτέα των προηγούµενων ενοτήτων εργασίας. Τα 2 παραδοτέα της (Ε.Ε.6) περιλαµβάνουν: Κοινές βάσεις δεδοµένων δοµικών στοιχείων και Μεµονωµένα υπολογιστικά εργαλεία και εφαρµογές πολυµέσων

72 9.

73 9.

74 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9.

75 9. Ε.Ε.7 Προώθηση και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος Ενότητα Εργασίας 7 (Ε.Ε.7) «Προώθηση και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος» Στόχος της Ενότητας Εργασίας 7 (Ε.Ε.7) είναι η προώθηση και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος. Στο πλαίσιο αυτό έχει πραγµατοποιηθεί δηµοσιοποίηση ενδιάµεσων αποτελεσµάτων και της µεθοδολογίας διερεύνησης επί µέρους ζητηµάτων του έργου, σε επιστηµονικές συναντήσεις και συνέδρια. Τα 3 παραδοτέα της (Ε.Ε.7) περιλαµβάνουν: Δηµοσίευση παρουσίαση των δυνατοτήτων χρήσης των αποτελεσµάτων του προγράµµατος Εγχειρίδιο για τη χρήση των καταλόγων και των υπολογιστικών εργαλείων το οποίο περιλαµβάνει παραδείγµατα εκµάθησης της χρήσης τους κατά τη διάρκεια σχεδιασµού κτιρίων Μοντέλα κατασκευαστικών λύσεων για αντιπροσωπευτικά δοµικά στοιχεία σε κλίµακα 1:1

76 WP 0 : Management WP2: Investigation of the energy efficiency of BEs. Common/ general catalog D.2.1. Catalog with construction details of most common building elements and their joints found in Greek constructions WP3: Investigation of the hygrothermal performance of BEs WP4: Study of the behavior of BEs in fire WP5: Identification of the environmental impacts of BEs and constructional solutions WP6: Development of databases and computational tools WP 7 : Promotion and dissemination of project results Route to market

77

78 10. Conclusions

79 Ενέργεια στα κτίρια 2η Τεχνική Ηµερίδα ASHRAE στη Βόρειο Ελλάδα Σύνθεση δοµικών στοιχείων µε εφαρµογή κριτηρίων ολοκληρωµένης προστασίας του κτιριακού κελύφους και σχεδιασµού κύκλου ζωής Δηµήτρης Κ. Μπίκας οµότιµος καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Οικοδοµικής & Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ιεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία»

«Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πτυχιακή εργασία: «Σχέση κόστους-οφέλους θερμομόνωσης κελύφους σε συμβατική ελληνική κατοικία» Όνομα σπουδαστή: Δουλγεράκης Γιώργος Υπεύθυνος καθηγητής: Σπανάκη Άρτεμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΙΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΙΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Άγις Μ.Παπαδόπουλος Αν.Καθηγητής, Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Γ.Θεοδοσίου Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 Άγις Μ.Παπαδόπουλος Αν.Καθηγητής, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Γ.Θεοδοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Σ.Κ Μυλωνάς Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Έργο: Διεύθυνση: Μελετητής: Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Φίλυρο Θεσσαλονίκης Νικόλαος Σπένδας Οκτώβριος 2011 1 Περιεχόμενα: 1. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης... σελ.3 2. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευαστική εταιρεία «TETRAS» O.E. µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον δρ. αρχιτέκτονα µηχανικό Χάρη Πεσµατζόγλου.

Η κατασκευαστική εταιρεία «TETRAS» O.E. µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον δρ. αρχιτέκτονα µηχανικό Χάρη Πεσµατζόγλου. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος Αναλυτική περιγραφή ιδιοτήτων προϊόντων πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ YTONG ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑNΤΕΣ:ΟΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΠΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους Ο καθοριστικός ρόλος των κουφωμάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Τα κουφώματα είναι παρειές του κτιρίου και μέσα επαφής με το περιβάλλον, άρα στοιχεία από τα οποία μπορεί να διαφύγει ενέργεια. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

EXPLORING THE SYNERGIES AMONG THE ENERGY, HYGROTHERMAL, FIRE AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCES OF BUILDING ELEMENTS

EXPLORING THE SYNERGIES AMONG THE ENERGY, HYGROTHERMAL, FIRE AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCES OF BUILDING ELEMENTS 3rd International Conference "ENERGY in BUILDINGS" ASHRAE - Hellenic Chapter November 15, 2014 EXPLORING THE SYNERGIES AMONG THE ENERGY, HYGROTHERMAL, FIRE AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCES OF BUILDING ELEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα