ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 398/09/EL WP 160 Γνωµοδότηση 2/2009 για την προστασία προσωπικών δεδοµένων παιδιών (γενικές κατευθυντήριες γραµµές και η ειδική περίπτωση των σχολείων) Εκδόθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2009 Η παρούσα οµάδα εργασίας έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/EΚ. Πρόκειται για ανεξάρτητο συµβουλευτικό σώµα της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής. Τα καθήκοντά της ορίζονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/EΚ και το άρθρο 15 της οδηγίας 2002/58/EΚ. Τη γραµµατεία της οµάδας έχει αναλάβει η ιεύθυνση Γ (Αστική ικαιοσύνη, ικαιώµατα και Ιθαγένεια) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική ιεύθυνση " ικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια, B-1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο, Γραφείο αριθ. LX-46 01/06. Ιστότοπος:

2 2 Προστασία προσωπικών δεδοµένων παιδιών (Γενικές κατευθυντήριες γραµµές και η ειδική περίπτωση σχολείων) 1) Πλαίσιο I Εισαγωγή Η παρούσα γνωµοδότηση αφορά την προστασία στοιχείων σχετικά µε παιδιά. Απευθύνεται πρωτίστως σε πρόσωπα που χειρίζονται προσωπικά δεδοµένα παιδιών. Στο πλαίσιο των σχολείων, σε αυτά τα πρόσωπα περιλαµβάνονται το διδακτικό προσωπικό και ιδίως οι σχολικές αρχές. Επιπλέον η γνωµοδότηση απευθύνεται σε εθνικές ελεγκτικές αρχές προστασίας δεδοµένων οι οποίες είναι αρµόδιες για τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών. Το έγγραφο αυτό πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της γενικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιγράφεται στην ανακοίνωσή της Σχετικά µε µια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού. Συµβάλλοντας σε αυτόν τον γενικό σκοπό, αποβλέπει στην ενδυνάµωση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του παιδιού στην προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Το θέµα αυτό δεν είναι εντελώς νέο για την οµάδα εργασίας του άρθρου 29 που έχει εκδώσει αρκετές γνωµοδοτήσεις σχετικά µε αυτό το ζήτηµα. Η γνωµοδοτήσεις της όσον αφορά τον κώδικα συµπεριφοράς FEDMA (Γνωµοδότηση 3/2003), τον γεωγραφικό εντοπισµό (Γνωµοδότηση 5/2005) και τη θεώρηση και τη βιοµετρία (Γνωµοδότηση 3/2007) περιλαµβάνουν ορισµένες αρχές ή συστάσεις σχετικά µε την προστασία δεδοµένων παιδιών. Ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να εδραιώσει το ζήτηµα αυτό µε δοµηµένο τρόπο καθορίζοντας τις ισχύουσες θεµελιώδεις αρχές (Μέρος II) και παρουσιάζοντας αυτές σε σχέση µε τα σχολικά δεδοµένα (Μέρος III). Ο τοµέας των σχολικών δεδοµένων επιλέχθηκε επειδή αποτελεί έναν από τους πιο αξιοσηµείωτους παράγοντες της ζωής των παιδιών και περιλαµβάνει σηµαντικό µέρος των καθηµερινών τους δραστηριοτήτων. Η σπουδαιότητα αυτού του τοµέα οφείλεται επίσης στην ευαίσθητη φύση πολλών από τα δεδοµένα που υφίστανται επεξεργασία σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Στόχος και πεδίο εφαρµογής Ο σκοπός αυτού εγγράφου είναι η ανάλυση των γενικών αρχών που σχετίζονται µε την προστασία δεδοµένων παιδιών και η επεξήγηση της συνάφειάς τους σε συγκεκριµένο κρίσιµο τοµέα, δηλαδή στον τοµέα των σχολικών δεδοµένων.

3 3 Για το σκοπό αυτό, αποβλέπει στην αναγνώριση θεµάτων που είναι σηµαντικά για την προστασία δεδοµένων παιδιών γενικά και την προσφορά καθοδήγησης σε αυτούς που εργάζονται στον εν λόγω τοµέα. Σύµφωνα µε τα κριτήρια στις περισσότερες σχετικές διεθνείς πράξεις, παιδί θεωρείται κάθε άτοµο κάτω των 18 ετών εκτός και αν έχει αναγνωρισθεί ως ενήλικας από το νόµο πριν από την ηλικία αυτή. 1 Το παιδί είναι άνθρωπος µε την πλήρη έννοια του όρου. Για το λόγο αυτό, πρέπει να απολαµβάνει όλα τα δικαιώµατα ενός προσώπου, µεταξύ άλλων και το δικαίωµα στην προστασία των προσωπικών του δεδοµένων. Εντούτοις, το παιδί βρίσκεται σε ειδική κατάσταση η οποία πρέπει να εξετάζεται από δύο οπτικές: τη στατική και τη δυναµική. Από τη στατική άποψη, το παιδί είναι πρόσωπο που δεν έχει ακόµα αποκτήσει σωµατική και ψυχολογική ωριµότητα. Από τη δυναµική άποψη, το παιδί βρίσκεται στη διαδικασία σωµατικής και διανοητικής ανάπτυξης προς την ενηλικίωση. Τα δικαιώµατα του παιδιού και η άσκησή τους συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος στην προστασία δεδοµένων πρέπει να εκφράζονται µε τρόπο που αναγνωρίζει και τις δύο αυτές οπτικές. Η γνωµοδότηση αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι η εκπαίδευση και η υπευθυνότητα αποτελούν εργαλεία πρωταρχικής σηµασίας για την προστασία δεδοµένων παιδιών. Θα εξετάσει τις κύριες αρχές που σχετίζονται µε το θέµα αυτό. Οι περισσότερες από αυτές σχετίζονται µε τα δικαιώµατα του παιδιού αλλά θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προστασίας δεδοµένων. Όλες αυτές οι αρχές περιέχονται στις πλέον θεµελιώδεις ισχύουσες διεθνείς πράξεις. Ορισµένες από αυτές τις πράξεις σχετίζονται µε γενικά ανθρώπινα δικαιώµατα αλλά περιέχουν επίσης και ειδικούς κανόνες για παιδιά. Οι σηµαντικότερες είναι αυτές που ακολουθούν: - παγκόσµια διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου, 10/12/48 - άρθρα 25, 26, αρ. 3 - ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, 04/11/50 - άρθρο. 8 - Χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της ΕΕ, 07/12/00 - άρθρο 24 2 Άλλες πράξεις που σχετίζονται ευθέως µε τα δικαιώµατα του παιδιού είναι οι ακόλουθες: - ιακήρυξη της Γενεύης για τα δικαιώµατα του παιδιού, η Σύµβαση των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού, 20/11/ Συγκεκριµένα, άρθρο 1 της Σύµβαση των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού της 20/11/89 - Επίσης: - ιακήρυξη του Ελσίνκι 1964, Pr. I-11, - ιεθνές σύµφωνο για τα οικονοµικά,κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα της 16/12/66 άρθρο. 10, αριθ. 3, - ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα της 16/12/66 άρθρα 16, 24, - Προαιρετικό πρωτόκολλο της 16/12/66.

4 4 - ευρωπαϊκή σύµβαση για την άσκηση των δικαιωµάτων των παιδιών, Συµβούλιο της Ευρώπης, αριθ. 160, 25/01/ Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώµατα του παιδιού, 16/01/08 Φυσικά, η γενική προοπτική της προστασίας προσωπικών δεδοµένων πρέπει πάντα να λαµβάνεται υπόψη, όπως καθορίζεται στις οδηγίες περί προστασίας δεδοµένων (οδηγία 95/46/EC, 24/10/95 και οδηγία 2002/58/EΚ της 12/07/02), και εν µέρει σε άλλες πράξεις 4. II Θεµελιώδεις αρχές A Γενικά 1) Μείζον συµφέρον του παιδιού Η πρωταρχική νοµική αρχή είναι αυτή του µείζονος συµφέροντος του παιδιού 5. Η συλλογιστική της αρχής αυτής είναι ότι πρόσωπο που δεν έχει ακόµα αποκτήσει σωµατική και ψυχολογική ωριµότητα έχει ανάγκη µεγαλύτερης προστασίας από άλλα πρόσωπα. Σκοπός της είναι η βελτίωση των συνθηκών για το παιδί και στοχεύει στην ενδυνάµωση του δικαιώµατος του παιδιού στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Την αρχή αυτή πρέπει να τηρούν όλοι οι φορείς, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί, οι οποίοι λαµβάνουν αποφάσεις που έχουν σχέση µε παιδιά. Επίσης ισχύει για τους γονείς και άλλους νόµιµους αντιπροσώπους παιδιών είτε στην περίπτωση που τα αντίστοιχα συµφέροντά τους έρχονται σε αντίθεση είτε στην περίπτωση που το παιδί εκπροσωπείται. Κανονικά οι αντιπρόσωποι του παιδιού πρέπει να εφαρµόζουν αυτήν την αρχή αλλά σε περίπτωση που υπάρχει αντίθεση µεταξύ των συµφερόντων των παιδιών και των νόµιµων αντιπροσώπων τους, πρέπει να αποφασίζουν τα δικαστήρια ή, κατά περίπτωση, οι ΑΠ (αρχές προστασίας των δεδοµένων). 2) Απαραίτητη προστασία και φροντίδα για την ευηµερία των παιδιών Η αρχή του µείζονος συµφέροντος απαιτεί ορθή εκτίµηση της θέσης του παιδιού. Αυτό προϋποθέτει την αναγνώριση δύο παραµέτρων. Πρώτον, η ανωριµότητα του παιδιού το Και επίσης: - ιακήρυξη των ΗΕ για τα ικαιώµατα του παιδιού της 20/11/59. - Συστάσεις της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης για διάφορες πτυχές προστασίας των παιδιών (αρ. 1071, 1074, 1121, 1286, 1551). - Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη συµµετοχή των παιδιών στην οικογενειακή ζωή R (98)8 και για την προστασία υγειονοµικών δεδοµένων, R (97), 5. - Σύµβαση για τις προσωπικές σχέσεις που αφορούν παιδιά, Συµβούλιο της Ευρώπης, αρ.192, 15/05/03. - Κατευθυντήριες Γραµµές του ΟΟΣΑ της 23/09/80, - Σύµβαση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης της 28/01/81 και πρόσθετο πρωτόκολλο της 08/11/01, - Κατευθυντήριες Γραµµές των ΗΕ της 14/12/90. Περιέχεται στη Σύµβαση των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού (άρθρο 3), και, στη συνέχεια, επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τη Σύµβαση 192 του Συµβουλίου της Ευρώπης (άρθρο 6) και τον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της ΕΕ (άρθρο 24, αρ. 2).

5 5 καθιστά ευάλωτο και αυτό πρέπει να αντισταθµίζεται µε κατάλληλη προστασία και µέριµνα. εύτερον, το δικαίωµα του παιδιού σε ανάπτυξη µπορεί να ασκηθεί ορθώς µόνο µε τη βοήθεια και προστασία άλλων φορέων ή/και προσώπων 6. Την προστασία αυτή αναλαµβάνει η οικογένεια, η κοινωνία και το κράτος. Πρέπει να αναγνωρισθεί ότι προκειµένου να επιτευχθεί κατάλληλο επίπεδο µέριµνας για τα παιδιά, τα προσωπικά τους δεδοµένα θα πρέπει µερικές φορές να τυγχάνουν εκτεταµένης επεξεργασίας και από διάφορα µέρη. Αυτό θα συµβαίνει κυρίως σε τοµείς κοινωνικής πρόνοιας: εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, κ.λ.π. Όµως αυτό είναι συµβατό µε την επαρκή και ενισχυµένη προστασία των δεδοµένων σε αυτούς τούς κοινωνικούς τοµείς παρόλο που πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα στην περίπτωση διαβίβασης δεδοµένων σχετικά µε παιδιά. Η διαβίβαση αυτή µπορεί να επισκιάσει την αρχή του δεδικασµένου (περιορισµός του σκοπού) και να προκαλέσει τον κίνδυνο ότι τα προφίλ δηµιουργούνται χωρίς αναφορά στην αρχή της αναλογικότητας. 3) ικαίωµα στην ιδιωτική ζωή Ως άνθρωπος το παιδί έχει δικαίωµα στην ιδιωτικότητα. Το άρθρο 16 της Σύµβασης των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού προβλέπει ότι κανένα παιδί δεν θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο αυθαίρετης ή παράνοµης επέµβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, άλλα ούτε παρανόµων προσβολών της τιµής και της υπόληψής του 7. Πρέπει να τηρείται από όλους, ακόµη και από τους νόµιµους εκπροσώπους του παιδιού. 4) Αντιπροσώπευση Τα παιδιά έχουν ανάγκη νοµικής αντιπροσώπευσης προκειµένου να ασκήσουν τα περισσότερα από τα δικαιώµατά τους. Εντούτοις, αυτό δεν σηµαίνει ότι το καθεστώς των νόµιµων αντιπροσώπων έχει οποιαδήποτε απόλυτη ή άνευ όρων προτεραιότητα επί του καθεστώτος του παιδιού διότι το µείζον συµφέρον του παιδιού µπορεί µερικές φορές να τους προσδίδει δικαιώµατα σχετικά µε την προστασία δεδοµένων που µπορεί να υπερισχύει των επιθυµιών των γονέων και άλλων νόµιµων αντιπροσώπων. Ούτε η ανάγκη νόµιµης αντιπροσώπευσης συνεπάγεται ότι δεν πρέπει να ζητείται η γνώµη των παιδιών, από ορισµένη ηλικία, σχετικά µε ζητήµατα που τα αφορούν. 6 Το δικαίωµα στην προστασία είναι τόσο θεµελιώδες που αναφέρεται στην Παγκόσµια ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου (άρθρο 25) και επικυρώθηκε από το ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα (άρθρο 24), το ιεθνές σύµφωνο για τα οικονοµικά,κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα (άρθρο 10, αριθ. 3), και πιο πρόσφατα από τον χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της ΕΕ (άρθρο 24). 7 Το δικαίωµα αυτό αποτελεί επιβεβαίωση του γενικού δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή που προβλέπεται στο άρθ. 12 της Παγκόσµιας ιακήρυξης, το άρθ. 17 του ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα και το άρθ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

6 6 Αν η επεξεργασία δεδοµένου παιδιού άρχισε µε τη συγκατάθεση νόµιµου αντιπροσώπου του, το εν λόγω παιδί µπορεί µε την ενηλικίωσή του να ανακαλέσει τη συγκατάθεση. Αλλά αν επιθυµεί την εξακολούθηση της επεξεργασίας, φαίνεται ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα δεδοµένα χρειάζεται να παράσχει ρητή συγκατάθεση όπου αυτό απαιτείται. Για παράδειγµα, αν νόµιµος αντιπρόσωπος έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για να συµπεριληφθεί το παιδί το οποίο εκπροσωπεί (το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα) σε κλινική δοκιµή, µετά την κτήση ικανότητας, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδοµένων πρέπει να διασφαλίζει ότι εξακολουθεί να έχει έγκυρη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του προσώπου στο οποίο αυτά αναφέρονται. Πρέπει ιδίως να εξετάσει το ενδεχόµενο να λάβει ο ίδιος ρητή συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα προκειµένου να εξακολουθήσει η δοκιµή, διότι εµπλέκονται ευαίσθητα δεδοµένα. Όσον αφορά το θέµα αυτό, πρέπει να υπενθυµίζεται ότι τα δικαιώµατα στην προστασία δεδοµένων ανήκουν στο παιδί και όχι στους νόµιµους αντιπροσώπους του οι οποίοι απλά τα ασκούν. 5) Αντικρουόµενα συµφέροντα: ιδιωτική ζωή και το µείζον συµφέρον του παιδιού Η αρχή του µείζονος συµφέροντος µπορεί να έχει διπλό ρόλο. Αφενός, η αρχή απαιτεί η ιδιωτικότητα του παιδιού να προστατεύεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο θέτοντας σε ισχύ κατά το δυνατόν τα δικαιώµατα προστασίας δεδοµένων προσώπων που είναι παιδιά. Εντούτοις, ενδέχεται να προκύψουν καταστάσεις κατά τις οποίες το µείζον συµφέρον του παιδιού και το δικαίωµά του στην ιδιωτικότητα φαίνεται να συγκρούονται. Στις περιπτώσεις αυτές, τα δικαιώµατα προστασίας δεδοµένων πρέπει ενδεχοµένως να υπερισχύουν της αρχής του µείζονος συµφέροντος. Αυτή είναι ιδίως η περίπτωση των ιατρικών δεδοµένων κατά την οποία, για παράδειγµα, υπηρεσία προστασίας της νεολαίας µπορεί να ζητήσει σχετικά στοιχεία σε περιπτώσεις παιδικής αµέλειας ή κακοποίησης. Οµοίως, δάσκαλος µπορεί να κοινοποιήσει προσωπικά δεδοµένα παιδιού σε κοινωνικό λειτουργό προκειµένου να προστατεύσει το παιδί σωµατικά ή ψυχολογικά. Σε ακραίες περιπτώσεις, η αρχή του µείζονος συµφέροντος του παιδιού µπορεί επίσης να έλθει σε σύγκρουση µε την απαίτηση συγκατάθεσης των νόµιµων αντιπροσώπων του. Το µείζον συµφέρον πρέπει να προταχθεί και σε αυτήν την περίπτωση για παράδειγµα αν η διανοητική ή η σωµατική ακεραιότητα του παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο. 6) Προσαρµογή στο βαθµό ωριµότητας του παιδιού εδοµένου ότι το παιδί είναι πρόσωπο που ακόµα αναπτύσσεται, η άσκηση των δικαιωµάτων του µεταξύ άλλων και αυτών που σχετίζονται µε την προστασία δεδοµένων πρέπει να προσαρµόζεται στο επίπεδο της σωµατικής και ψυχολογικής του ανάπτυξης. Τα παιδιά όχι µόνο βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης αλλά έχουν

7 7 και δικαίωµα στην ανάπτυξη αυτή 8. Ο τρόπος µε τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία αυτή στο νοµικό σύστηµα ποικίλει από κράτος σε κράτος αλλά σε κάθε κοινωνία τα παιδιά πρέπει να αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το επίπεδο ωριµότητάς τους 9. Όσον αφορά τη συγκατάθεση, η λύση µπορεί να διαβαθµιστεί από την απλή διαβούλευση µε το παιδί ως την παράλληλη συγκατάθεση του παιδιού και του νόµιµου εκπροσώπου ακόµη και την αποκλειστική συγκατάθεση του παιδιού αν βρίσκεται ήδη ώριµο. 7) ικαίωµα συµµετοχής Τα παιδιά αποκτούν σταδιακά την ικανότητα να συµµετέχουν σε αποφάσεις που λαµβάνονται σχετικά µε αυτά. Κατά την ανάπτυξή τους, πρέπει να συµµετέχουν πιο τακτικά στην άσκηση των δικαιωµάτων τους, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που σχετίζονται µε την προστασία δεδοµένων 10. Το πρώτο επίπεδο του δικαιώµατος αυτού είναι το δικαίωµα στην ελεύθερη έκφραση της γνώµης του. Αυτό το καθήκον διαβούλευσης νοείται ως η συνεκτίµηση αν και όχι αναγκαστικά η αποδοχή των ιδίων απόψεων του παιδιού 11. Όµως όταν τα παιδιά αποκτούν επαρκή ικανότητα, η συµµετοχή τους µπορεί να αυξηθεί ακόµη και να έχει ως αποτέλεσµα κοινή ή αυτόνοµη απόφαση. Το δικαίωµα συµµετοχής µπορεί να ασκείται σε ποικίλα διαφορετικά θέµατα όπως τον γεωγραφικό εντοπισµό, τη χρήση εικόνων παιδιών και άλλα. B Στο πλαίσιο της προστασίας δεδοµένων 1) Πεδίο εφαρµογής του ισχύοντος νοµικού πλαισίου όσον αφορά την προστασία δεδοµένων Οι σχετικές οδηγίες όσον αφορά την προστασία δεδοµένων, π.χ. η 95/46/EΚ και η 2002/58/EΚ δεν αναφέρουν ρητά τα δικαιώµατα των ανηλίκων στην ιδιωτικότητα. Αυτά τα νοµικά εργαλεία εφαρµόζονται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα αλλά δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν ειδικά τα παιδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν έχουν δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή και ότι δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας. Σύµφωνα µε τη διατύπωση των ίδιων των οδηγιών Σύµβαση των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού άρθρ. 7, 27, 29. Ορισµένα νοµικά συστήµατα εφαρµόζουν αυτήν τη γενική αρχή διακρίνοντας τις περιόδους πριν τα 12, µεταξύ 12 και 16 και από τα 16 ως τα 18. Σύµβαση των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού (άρθρο 12), Χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της ΕΕ (άρθρο 24, N.1), Σύµβαση για τις προσωπικές σχέσεις που αφορούν σε παιδιά (άρθρο 6). Το κριτήριο αυτό αναφέρεται σαφώς στις Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των υγειονοµικών δεδοµένων - Rec. αρ. R (97) 5, της 13 ης Φεβρουαρίου 1997, αρ. 5.5 και 6.3.

8 8 εφαρµόζονται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και συνεπώς συµπεριλαµβάνουν και παιδιά. Λόγω του περιορισµένου προσωπικού και θεµατικού πεδίου εφαρµογής της οδηγίας, παραµένουν διάφορα ζητήµατα ως προς την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών µέσα στο πλαίσιο της οδηγίας. Αυτό συµβαίνει επειδή οι περισσότερες διατάξεις δεν λαµβάνουν ευθέως υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ζωής των παιδιών. Προκύπτουν προβλήµατα όσον αφορά το βαθµό ατοµικής ανάπτυξης του παιδιού καθώς και την απαίτηση αντιπροσώπευσης στις νοµικές πράξεις. Οι ανάγκες προστασίας δεδοµένων των παιδιών πρέπει να λαµβάνουν υπόψη δύο σηµαντικές πτυχές. Αυτές είναι, πρώτον, τα ποικίλα επίπεδα ανάπτυξης που καθορίζουν πότε τα παιδιά µπορούν να αρχίσουν να χειρίζονται τα ίδια δεδοµένα τους και, δεύτερον, ο βαθµός στον οποίο οι αντιπρόσωποι έχουν το δικαίωµα να αντιπροσωπεύουν ανηλίκους σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η κοινοποίηση προσωπικών δεδοµένων θα έβλαπτε τα µείζονα συµφέροντα του παιδιού. Ακολούθως θα εξετασθεί το ζήτηµα πώς οι ισχύοντες κανόνες της οδηγίας θα µπορούσαν να εφαρµοστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι η ιδιωτική ζωή παιδιών προστατεύεται επαρκώς και αποτελεσµατικά. 2) Αρχές της οδηγίας 95/46/EK α) Ποιότητα δεδοµένων Οι γενικές αρχές όσον αφορά την ποιότητα των δεδοµένων που προβλέπονται στην οδηγία 95/46/EΚ πρέπει φυσικά να προσαρµόζονται επαρκώς όταν εφαρµόζονται σε παιδιά. Αυτό σηµαίνει: α.1) Σύννοµη επεξεργασία Το καθήκον επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε την αρχή της δίκαιης µεταχείρισης (άρθ. 6 στοιχείο α) πρέπει να ερµηνεύεται αυστηρά όταν αφορά παιδί. Καθώς ένα παιδί δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί πλήρως, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδοµένων πρέπει να έχουν επίγνωση αυτού και να ενεργούν µε καλή πίστη κατά την επεξεργασία των δεδοµένων του. α.2) Αναλογικότητα και σχετικότητα των δεδοµένων Η αρχή του άρθρου 6 στοιχείο γ) της οδηγίας 95/46/EΚ προβλέπει ότι µόνο κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά δεδοµένα µπορούν να συλλεχθούν και να τύχουν επεξεργασίας. Κατά την εφαρµογή των αρχών του άρθ. 6 στοιχείο γ) οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως την κατάσταση του παιδιού καθώς πρέπει να σέβονται ανά πάσα στιγµή τα µείζονα συµφέροντά του.

9 9 Σύµφωνα µε το άρθ. 6 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/EΚ, τα δεδοµένα πρέπει να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να ενηµερώνονται. Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα εύλογα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεδοµένα ανακριβή ή ελλιπή, σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή υφίστανται κατόπιν επεξεργασία, να διαγράφονται ή να διορθώνονται. Λαµβάνοντας υπόψη τη διαρκή ανάπτυξη των παιδιών, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο καθήκον ενηµέρωσης των προσωπικών δεδοµένων. α.3) ιατήρηση των δεδοµένων Για το σκοπό αυτό, ο καθένας πρέπει να λαµβάνει υπόψη το droit à l oubli που καλύπτει οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται δεδοµένα συµπεριλαµβανοµένων, ειδικά, των παιδιών. Το άρθρο 6 στοιχείο ε) της οδηγίας πρέπει να εφαρµόζεται αναλόγως. Αφού τα παιδιά αναπτύσσονται, τα δεδοµένα σχετικά µε αυτά τροποποιούνται και µπορούν γρήγορα να καταστούν παρωχηµένα και άσχετα µε τον αρχικό σκοπό συλλογής τους. Μετά από αυτό τα δεδοµένα δεν θα πρέπει να διατηρούνται. β ) Νοµιµότητα Η οδηγία 95/46/EΚ προβλέπει θεµελιώδεις αρχές προστασίας δεδοµένων τις οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να τηρούν και να εφαρµόζουν. Λαµβάνοντας υπόψη τα δικαιώµατα των παιδιών στην ιδιωτικότητα, τα άρθρα 7 και 8 είναι πρωταρχικής σηµασίας καθώς καθορίζουν τα κριτήρια νοµιµοποίησης της επεξεργασίας δεδοµένων. Καταρχάς, η επεξεργασία µπορεί να επιτραπεί αν ο ενδιαφερόµενος έχει παράσχει την αδιαµφισβήτητη συγκατάθεσή του. Η έννοια της λέξης συγκατάθεση αποσαφηνίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας. Με άλλα λόγια, πρέπει να είναι ενηµερωµένη και ελεύθερη. Εντούτοις, η συγκατάθεση δεν είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις. Πράγµατι, η επεξεργασία µπορεί επίσης να είναι νόµιµη, αν πληρούνται άλλες νοµικές απαιτήσεις σύµφωνα µε το άρθ. 7 στοιχεία β-στ), για παράδειγµα η επεξεργασία µπορεί επίσης να επιτραπεί όταν υπογράφεται σύµβαση. Στις περιπτώσεις που νόµιµοι αντιπρόσωποι παραβιάζουν την ιδιωτικότητα παιδιών πουλώντας ή δηµοσιοποιώντας δεδοµένα τους, προκύπτει το ζήτηµα πώς µπορεί να προστατευθεί το δικαίωµα στην ιδιωτικότητα αν τα ίδια τα παιδιά δεν γνωρίζουν τις παραβάσεις. Τα παιδιά χρειάζονται νόµιµο κηδεµόνα αλλά σε µια τέτοια περίπτωση δεν µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους. Αν τα παιδιά είναι αρκετά ώριµα ώστε να διαπιστώσουν παραβίαση του δικαιώµατός τους στην ιδιωτικότητα, πρέπει να έχουν το δικαίωµα να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από αρµόδιες αρχές, µεταξύ άλλων και από αρχές προστασίας δεδοµένων.

10 10 Όσον αφορά τις άλλες προϋποθέσεις του άρθρου 7 της οδηγίας που νοµιµοποιούν την επεξεργασία δεδοµένων, πρέπει επίσης να τηρούνται οι αρχές του µείζονος συµφέροντος του παιδιού και της αντιπροσώπευσης. Σε ορισµένη ηλικία, για παράδειγµα, τα παιδιά µπορούν, από το νόµο, να έχουν συµβατικές υποχρεώσεις π.χ. στο χώρο της εργασίας. Όµως οι συµβάσεις αυτές µπορούν να είναι έγκυρες αν απαιτείται από το νόµο µόνο αν έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από τους νόµιµους αντιπροσώπους. Πριν τη σύναψη σύµβασης ή κατά την εκτέλεσή της το άλλο µέρος µπορεί να θέλει να συλλέξει δεδοµένα για το παιδί ως εργαζόµενο. Οι νόµιµοι αντιπρόσωποι διευκολύνουν την επεξεργασία δεδοµένων παρέχοντας τη συγκατάθεσή τους. Οι γονείς ή οι κηδεµόνες πρέπει να λαµβάνουν αποφάσεις στη βάση του µείζονος συµφέροντος του παιδιού. Πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τρόπους µε τους οποίους η κοινοποίηση δεδοµένων θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και τα ζωτικά συµφέροντα του παιδιού τους, για παράδειγµα µε τη µη κοινοποίηση ιατρικών δεδοµένων. Υπάρχουν άλλοι τοµείς στους οποίους ακόµη και τα παιδιά επιτρέπεται να αποφασίζουν ανεξάρτητα από τους νόµιµους αντιπροσώπους τους. Όσον αφορά την προϋπόθεση του άρθρου 7 στοιχείο ε) πρέπει να τονιστεί ότι η αρχή του µείζονος συµφέροντος του παιδιού µπορεί επίσης να κατηγοριοποιηθεί ως δηµόσιο συµφέρον. Αυτό µπορεί να συµβαίνει όταν υπηρεσίες προστασίας νεολαίας χρειάζονται προσωπικά δεδοµένα παιδιού προκειµένου να λάβουν µέριµνα για το παιδί. Οι διατάξεις της οδηγίας µπορεί συνεπώς να εφαρµόζονται ευθέως σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντούτοις, προκύπτει το ερώτηµα αν παιδιά που µπορούν σε ορισµένες περιπτώσεις να προβαίνουν σε νοµικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεση των νόµιµων αντιπροσώπων τους (σε περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι φορείς µερικών δικαιωµάτων), µπορούν επίσης να δώσουν έγκυρη συγκατάθεση για την επεξεργασία των ίδιων δικαιωµάτων τους. Σύµφωνα µε ισχύοντες εθνικούς κανονισµούς, αυτό µπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις γάµου, εργασίας, θρησκευτικών ζητηµάτων κ.λ.π. Σε άλλες περιπτώσεις η συγκατάθεση του παιδιού µπορεί να είναι έγκυρη µε την προϋπόθεση ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος δεν αντιτίθεται. Είναι επίσης σαφές ότι το επίπεδο σωµατικής και ψυχολογικής ανάπτυξης των παιδιών πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και αυτό από ορισµένη ηλικία κατά την οποία έχουν την ικανότητα να κρίνουν ζητήµατα σε σχέση µε τον εαυτό τους. Αυτό µπορεί να είναι σηµαντικό σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόµιµος αντιπρόσωπος δεν συµφωνεί µε το παιδί αλλά αυτό είναι αρκετά ώριµο ώστε να αποφασίσει για το συµφέρον του, για παράδειγµα σε ιατρικό ή σεξουαλικό πλαίσιο. Περιπτώσεις κατά τις οποίες το µείζον συµφέρον του παιδιού περιορίζει την ή υπερισχύει της αρχής της αντιπροσώπευσης δεν πρέπει να παραβλέπονται και χρειάζονται περαιτέρω εξέταση. Ο ευρύτατος λόγος νοµιµότητας αναφέρεται στα έννοµα συµφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδοµένων ή τρίτου (άρθρο 7 στοιχείο στ) εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπερισχύουν τα συµφέροντα ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται δεδοµένα. Σταθµίζοντας τα παραπάνω, πρέπει να λαµβάνεται ειδική µέριµνα σε σχέση µε το καθεστώς των παιδιών ως υποκειµένων στα οποία αναφέρονται δεδοµένα χρησιµοποιώντας ως κανόνα το µείζον συµφέρον τους.

11 11 γ) Ασφάλεια δεδοµένων Σύµφωνα µε το άρθρο 17 της οδηγίας 95/46/EΚ τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνοµη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και διευκρινίζει ότι: "Λαµβανοµένης υπόψη της τεχνολογικής εξέλιξης και του κόστους εφαρµογής τους, τα µέτρα αυτά πρέπει να διασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που απορρέουν από την επεξεργασία και τη φύση των δεδοµένων που απολαύουν προστασίας. Πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα και (να δοθεί ειδική) προσοχή στα δεδοµένα όσον αφορά παιδιά. Τα µέτρα ασφαλείας πρέπει να προσαρµόζονται στις συνθήκες των παιδιών. Πρέπει να τονισθεί ότι τα παιδιά είναι ενδεχοµένως λιγότερο ενηµερωµένα σε σχέση µε τους ενηλίκους για τους κινδύνους που µπορεί να τα θίξουν. δ) ικαιώµατα των προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδοµένα δ.1) ικαίωµα ενηµέρωσης Πρέπει να τονισθεί ότι η απαίτηση συγκατάθεσης στο πλαίσιο της οδηγίας συµβαδίζει µε την υποχρέωση επαρκούς ενηµέρωσης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα. (άρθρο 10, 11, 14). Η οµάδα εργασίας είχε ήδη την ευκαιρία να απευθύνει απαιτήσεις ενηµέρωσης σε διάφορα έγγραφα. Ειδικότερα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνωµοδότηση για περισσότερο εναρµονιζόµενες διατάξεις σχετικά µε την ενηµέρωση (WP 100) και η σύσταση για ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαδικτυακή συλλογή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, δεδοµένου ότι τους παρέχουν σαφή καθοδήγηση. Στο πλαίσιο παροχής πληροφοριών σε παιδιά ή νόµιµους αντιπροσώπους τους, πρέπει να δοθεί έµφαση στην παροχή πολύπτυχων ανακοινώσεων που βασίζονται στη χρήση απλής, περιεκτικής και εκπαιδευτικής γλώσσας που µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή. Μία συντοµότερη ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται κατά τη συλλογή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είτε απευθείας από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα είτε από τρίτο (άρθρο 10 και 11). Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από περισσότερο λεπτοµερή ανακοίνωση, ίσως µέσω υπερσυνδέσεων όπου παρέχονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες. Τα στοιχεία πρέπει (πάντα) να παρέχονται στους νόµιµους αντιπροσώπους και, αφού έχει αποκτήσει επαρκή ικανότητα, και στο παιδί. Ειδικές απαιτήσεις εφαρµόζονται στα στοιχεία που αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Όπως έχει σηµειώσει η οµάδα εργασίας στη σύσταση σχετικά µε την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων, είναι βασικό οι ανακοινώσεις να αποστέλλονται στο σωστό τόπο και χρόνο π.χ. θα πρέπει να απεικονίζονται απευθείας στην οθόνη πριν τη

12 12 συλλογή των στοιχείων. Εκτός του ότι αποτελεί προϋπόθεση στο πλαίσιο της οδηγίας, αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό ως εργαλείο ευαισθητοποίησης των παιδιών για τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από τις διαδικτυακές δραστηριότητες. Πράγµατι, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι στο διαδικτυακό περιβάλλον, εν αντιθέσει µε πραγµατικό κόσµο, αποτελεί τη µοναδική ευκαιρία ενηµέρωσης των παιδιών σχετικά µε τους εν λόγω κινδύνους. δ.2) ικαίωµα πρόσβασης Το δικαίωµα πρόσβασης ασκείται κανονικά από τον νόµιµο αντιπρόσωπο του παιδιού αλλά πάντα για το συµφέρον του παιδιού και ανάλογα µε το βαθµό ωριµότητάς του, µπορεί να ασκηθεί για λογαριασµό του ή µαζί µε αυτό. Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να δοθεί στο παιδί το δικαίωµα να ασκήσει αποκλειστικά τα δικαιώµατά του. Όσον αφορά πολύ προσωπικά δικαιώµατα (όπως για παράδειγµα στον υγειονοµικό τοµέα), τα παιδιά θα µπορούσαν να ζητήσουν ακόµη και από τους γιατρούς τους να µην αποκαλύψουν τα ιατρικά τους δεδοµένα στους νόµιµους αντιπροσώπους τους. Αυτή µπορεί να ισχύει στην περίπτωση που ένας έφηβος έχει παράσχει δεδοµένα σεξουαλικού χαρακτήρα σε γιατρό ή σε γραµµή βοήθειας εξαιρώντας ρητά τους νόµιµους αντιπροσώπους από τις εν λόγω πληροφορίες. Μπορεί επίσης να συµβαίνει αν το παιδί δεν εµπιστεύεται το νόµιµο αντιπρόσωπό του και επικοινωνεί µε την υπηρεσία προστασίας νεολαίας, για παράδειγµα όταν κάνει χρήση ναρκωτικών ή έχει τάσεις αυτοκτονίας. Προκύπτει το ζήτηµα αν οι νόµιµοι αντιπρόσωποι µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις λεπτοµέρειες και αν το παιδί µπορεί να εναντιωθεί. Προκειµένου να αξιολογηθεί αν το δικαίωµα του παιδιού στην ιδιωτικότητα υπερισχύει του δικαιώµατος πρόσβασης των νόµιµων αντιπροσώπων, τα συµφέροντα όλων των εµπλεκοµένων µερών πρέπει να σταθµιστούν προσεκτικά. Κατά τη στάθµιση αυτή, το µείζον συµφέρον του παιδιού έχει ιδιαίτερη σηµασία. Στην περίπτωση πρόσβασης σε ιατρικά δεδοµένα, η εκτίµηση του θεραπευτή µπορεί να είναι σχετική µε την αξιολόγηση της δυνατότητας πρόσβασης των νόµιµων αντιπροσώπων. Η εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο παρέχει επίσης χρήσιµες επεξηγήσεις: στο Ηνωµένο Βασίλειο για παράδειγµα οι έφηβοι άνω των 12 ετών είναι αποκλειστικοί φορείς του δικαιώµατος πρόσβασης. Σε αρκετές χώρες το δικαίωµα πρόσβασης των νόµιµων αντιπροσώπων στα δεδοµένα των εφήβων θυγατέρων τους είναι περιορισµένο σε περιπτώσεις έκτρωσης. Ως γενικό σχόλιο, τα κριτήρια για τις προϋποθέσεις πρόσβασης δεν θα είναι µόνο η ηλικία του παιδιού αλλά και το αν τα εν λόγω δεδοµένα παρασχέθηκαν από τους γονείς ή το παιδί το οποίο αποτελεί επίσης ένδειξη του βαθµού ωριµότητας και αυτονοµίας του.

13 13 δ.3) ικαίωµα διόρθωσης, διαγραφής ή παρεµπόδισης Το δικαίωµα πρόσβασης έχει αξία και νόηµα αφεαυτού. Όµως, µπορεί επίσης να αποτελεί τρόπο ώστε να επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώµατος διόρθωσης, διαγραφής ή παρεµπόδισης όσον αφορά δεδοµένα που είναι λανθασµένα ή/και µη ενηµερωµένα. Σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών µπορούν να ληφθούν υπόψη παρόµοιες προοπτικές όπως περιγράφηκε παραπάνω, όσον αφορά το δικαίωµα πρόσβασης. δ.4) ικαίωµα εναντίωσης Το άρθρο 14 στοιχείο α) αναφέρει ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα έχει το δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία τουλάχιστον σε περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 στοιχείο ε) και στοιχείο στ) όσον αφορά επιτακτικούς και νόµιµους λόγους. Οι λόγοι αυτοί µπορεί να είναι ιδιαίτερα επιτακτικοί όταν αφορούν σε παιδιά. Πρέπει επίσης να υπενθυµιστεί ότι τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα έχουν σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδοµένων τους για σκοπούς άµεσης εµπορικής προώθησης (άρθρο 14 στοιχείο β) ). ε) Γνωστοποίηση Τέλος, είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στο καθήκον γνωστοποίησης της επεξεργασίας, όταν το προβλέπει ο νόµος. III Στο σχολείο Στο ακόλουθο τµήµα, η γνωµοδότηση θα δώσει επεξηγήσεις για το πώς οι θεµελιώδεις αρχές που έχουν αναφερθεί ανωτέρω µπορούν να προσδιορισθούν ως προς το σχολικό πλαίσιο. Πράγµατι, η ζωή του παιδιού εκτυλίσσεται τόσο στο σχολείο όσο και εντός της οικογένειας, εποµένως, είναι φυσικό να προκύπτουν αρκετά ζητήµατα προστασίας δεδοµένων σε σχέση µε τη σχολική ζωή των παιδιών. Αυτά είναι ζητήµατα ποικίλης φύσεως και συνεπάγονται διαφορετικά προβλήµατα αντιστοίχως. 1) Αρχεία µαθητών α) Στοιχεία Μπορεί να προκύψουν ζητήµατα προστασίας δεδοµένων που σχετίζονται µε παιδιά (και µε τις οικογένειές τους επίσης) και συνδέονται µε αρχεία µαθητών ήδη από την εγγραφή τους σε σχολείο. Πράγµατι, σε ορισµένες χώρες, η νοµοθεσία επιτρέπει στις σχολικές αρχές να ζητούν τη συµπλήρωση εντύπων που περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µε σκοπό τη δηµιουργία αρχείων µαθητή, µηχανογραφηµένων ή άλλων. Στα εν λόγω έντυπα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να ενηµερώνονται για τη µελλοντική συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων και για ποιο σκοπό, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδοµένων

14 14 και πώς µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους στην πρόσβαση και τη διόρθωση. Πρέπει επίσης να γνωρίζουν, κατά περίπτωση, σε ποιον µπορούν να κοινοποιηθούν τα δεδοµένα αυτά. β) Περιορισµός του σκοπού και αναλογικότητα Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να περιλαµβάνονται µόνο σε αρχεία µαθητών στα οποία είναι απαραίτητα για τους λόγους νοµιµότητας που επιδιώκουν τα σχολεία και πρέπει να χρησιµοποιούνται µε τρόπο που δεν αντιτίθεται σε αυτούς τους σκοπούς (άρθρο 6 στοιχείο β της οδηγίας). Τα δεδοµένα που ζητούνται δεν πρέπει να είναι υπερβολικά: π.χ. δεδοµένα όσον αφορά ακαδηµαϊκούς τίτλους γονέων, το επάγγελµά τους ή την εργασιακή τους κατάσταση δεν είναι πάντα απαραίτητα. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων πρέπει να εξετάζουν αν είναι πραγµατικά αναγκαία. γ) Μη διακριτική µεταχείριση Ορισµένα δεδοµένα που περιέχονται σε αυτά τα έντυπα µπορούν πιθανώς να προκαλέσουν διάκριση, για παράδειγµα δεδοµένα που σχετίζονται µε τη φυλή, τη µεταναστευτική κατηγορία ή την ιδιότητα του ατόµου µε ορισµένες αναπηρίες. Τα στοιχεία αυτά συνήθως συλλέγονται ώστε να διασφαλίζεται ότι το σχολείο γνωρίζει και δίνει την απαραίτητη προσοχή, σε µαθητές µε πολιτισµικές (για παράδειγµα γλωσσικές) ή οικονοµικές δυσκολίες. Οι αρχές του µείζονος συµφέροντος και του αυστηρού περιορισµού του σκοπού πρέπει να αποτελούν τα κριτήρια κατά την επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων. ηλαδή πρέπει να εφαρµόζεται πολύ αυστηρή οπτική σε ό,τι αφορά την καταχώριση του θρησκεύµατος των µαθητών. Αυτό µπορεί να γίνει δεκτό µόνο εφόσον δικαιολογείται από τη φύση (θρησκευτικό σχολείο) και τους διοικητικούς σκοπούς, και µόνο στο βαθµό που είναι αυστηρώς απαραίτητο. εν πρέπει να διατηρούνται περιττά στοιχεία σχετικά µε το θρήσκευµα του µαθητή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεδοµένα είναι απαραίτητα µόνο για διοικητικούς σκοπούς (π.χ. παρακολούθηση µαθήµατος θρησκευτικού περιεχοµένου, δήλωση προτίµησης γεύµατος). Στοιχεία όσον αφορά την ευπορία και το εισόδηµα οικογένειας παιδιού µπορεί επίσης να αποτελέσουν πηγή διάκρισης αλλά µπορεί να τύχουν επεξεργασίας για το ίδιο συµφέρον του παιδιού, για παράδειγµα αν οι αντιπρόσωποι ζητούν επιδόµατα ή µειώσεις στα σχολικά δίδακτρα. Όλα τα δεδοµένα που µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα τη διάκριση πρέπει να προστατεύονται από κατάλληλα µέτρα ασφαλείας όπως επεξεργασία σε χωριστά αρχεία, από ειδικούς που προορίζονται για αυτόν τον σκοπό, κάλυψη από το επαγγελµατικό απόρρητο και άλλα κατάλληλα µέτρα. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία όλων των δεδοµένων που µπορεί να προκαλέσουν διάκριση πρέπει να είναι σαφής και αδιαµφισβήτητη.

15 15 δ) Τελολογική αρχή δ.1) Κοινοποίηση δεδοµένων Σε ορισµένες περιπτώσεις οι σχολικές αρχές παρέχουν τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των µαθητών τους σε τρίτους, πολύ συχνά για σκοπούς εµπορικής προώθησης. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα όταν αποστέλλονται δεδοµένα σε τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες που θέλουν να προσελκύσουν τους µαθητές ως πελάτες τους ή όταν δεδοµένα που αναφέρονται σε µαθητές κοινοποιούνται στους τοπικούς εκλεγµένους αντιπροσώπους. Αυτό αποτελεί παράβαση της τελολογικής αρχής καθώς δεδοµένα που προορίζονται για σχολικούς σκοπούς χρησιµοποιούνται για ασύµβατες επιδιώξεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 95/46/EΚ δεδοµένα που αφορούν σε παιδιά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς ασύµβατους µε το σκοπό που δικαιολογούσε τη συλλογή τους. Το θέµα εδώ δεν είναι το πρόβληµα των παιδιών ως αποδεκτών εµπορικής προώθησης. Αποτελεί πρόβληµα προστασίας του καταναλωτή. Αυτή που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι η προγενέστερη συλλογή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προκειµένου να αποσταλούν αργότερα στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα µηνύµατα εµπορικού περιεχοµένου. Η επεξεργασία αυτή πρέπει πάντα να υπόκειται στην προηγούµενη συγκατάθεση των αντιπροσώπων (και των παιδιών ανάλογα µε την ωριµότητά τους). Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία θεωρήθηκε ως νόµιµη και συµβατή µια λειτουργία εµπορικής προώθησης, η επεξεργασία αυτή θα πρέπει πάντα να διενεργείται µε τον λιγότερο οχληρό τρόπο. Εκτός από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, στην περίπτωση που ζητηθούν δεδοµένα που αφορούν σε γονείς ή/και µαθητές από τρίτο για σκοπούς εµπορικής προώθησης, η διαβίβασή τους πρέπει πάντα να υπόκειται στην προηγούµενη ενηµέρωση και συγκατάθεση των νόµιµων αντιπροσώπων (και των παιδιών ανάλογα µε την ωριµότητά τους). δ.2) Πρόσβαση σε δεδοµένα Τα δεδοµένα που περιέχονται στον φάκελο του µαθητή πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρή εχεµύθεια σύµφωνα µε τη γενική αρχή της οδηγίας 95/46/EΚ άρθρο 16. Η επεξεργασία δεδοµένων ειδικής φύσεως πρέπει να υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας. Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγµατα τέτοιου είδους δεδοµένων: - Πειθαρχικές διαδικασίες - Καταγραφή υποθέσεων βίας - Θεραπευτική αγωγή σε σχολείο - Σχολικός προσανατολισµός

16 16 - Ειδική εκπαίδευση για άτοµα µε αναπηρίες - Κοινωνική οικονοµική ενίσχυση σε άπορους µαθητές Πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στους νόµιµους αντιπροσώπους των µαθητών (και τους ίδιους του µαθητές, αν είναι ήδη ώριµοι). Η εν λόγω πρόσβαση πρέπει να ρυθµίζεται αυστηρά και να περιορίζεται στις σχολικές αρχές, τους σχολικούς επιθεωρητές, το υγειονοµικό προσωπικό, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους φορείς επιβολής του νόµου. δ.3) Σχολικές επιδόσεις Υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις στις διάφορες χώρες όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση σχολικών επιδόσεων. Υπάρχουν χώρες µε µακρά καθιερωµένη παράδοση δηµοσιοποίησης επιδόσεων. Ο σκοπός του συστήµατος αυτού είναι να επιτρέπει τη σύγκριση αποτελεσµάτων και να διευκολύνει πιθανές καταγγελίες ή προσφυγές. Τα σχολεία στις χώρες αυτές ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες που θέτει το εθνικό δίκαιο και δηµοσιοποιούν µόνο τα ελάχιστα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό. Στις χώρες όπου οι σχολικές επιδόσεις υπόκεινται στον κανόνα του απορρήτου, αυτές µπορούν να κοινοποιηθούν στους νόµιµους αντιπροσώπους και τους µαθητές που ασκούν το δικαίωµά τους στην πρόσβαση. Η δηµοσιοποίησή τους υπόκειται στη συγκατάθεση των αντιπροσώπων αυτών (ή επίσης των µαθητών, ανάλογα µε την ικανότητά τους). Ένα ιδιαίτερο πρόβληµα αφορά στη δηµοσιοποίηση σχολικών επιδόσεων στο ιαδίκτυο, η οποία αποτελεί πρόσφορο τρόπο ανακοίνωσής τους στους ενδιαφερόµενους. Οι εγγενείς κίνδυνοι σε αυτόν τον τρόπο ανακοίνωσης απαιτούν η πρόσβαση στα δεδοµένα να πρέπει να καθίσταται δυνατή µόνο µε ειδικές εγγυήσεις. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση ασφαλούς ιστοσελίδας ή προσωπικών κωδικών που παρέχονται στους νόµιµους αντιπροσώπους ή τα παιδιά, όταν είναι ήδη ώριµα. Οι µορφές του δικαιώµατος πρόσβασης θα είναι διαφορετικές ανάλογα µε το βαθµό ωριµότητας του παιδιού. Στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης πιθανώς θα έχουν πρόσβαση κυρίως οι νόµιµοι αντιπρόσωποι ενώ στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τα ίδια τα παιδιά θα µπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα. δ.4) ιατήρηση και εξάλειψη Η γενική αρχή κατά την οποία κανένα δεδοµένο δεν θα πρέπει να διατηρείται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απ ό,τι χρειάζεται για το σκοπό για τον οποίο έχει συλλεγεί εφαρµόζεται επίσης σε αυτό το πλαίσιο. Συνεπώς, πρέπει να ληφθεί προσεκτικά υπόψη το ποια δεδοµένα σχολικών αρχείων πρέπει να διατηρούνται για εκπαιδευτικούς ή για επαγγελµατικούς σκοπούς και ποια πρέπει να διαγράφονται, για παράδειγµα, αυτά που αφορούν πειθαρχικές διαδικασίες και κυρώσεις.

17 17 2) Σχολική ζωή Προκύπτουν ζητήµατα προστασίας δεδοµένων σε ορισµένους τοµείς της καθηµερινής σχολικής ζωής. Υπάρχουν τρόποι ελέγχου του σχολικού πληθυσµού, ιδίως των µαθητών, οι οποίοι µπορεί να αποβούν ιδιαίτερα οχληροί. Αυτό συµβαίνει ιδιαίτερα µε τη συλλογή βιοµετρικών δεδοµένων και δεδοµένων ΤΚΚ και RFID. Την υιοθέτηση τέτοιων µέσων ελέγχου πρέπει να συνοδεύει πάντα διεξοδική συζήτηση µεταξύ δασκάλων και γονέων (ή άλλων αντιπροσώπων µαθητών) λαµβανοµένων υπόψη των δεδηλωµένων στόχων και της επάρκειας των προτεινόµενων µέσων. α) Βιοµετρικά δεδοµένα πρόσβαση στο σχολείο και την καντίνα Με την πάροδο των ετών, σηµειώθηκε αύξηση του ελέγχου πρόσβασης στα σχολεία. Ο εν λόγω έλεγχος πρόσβασης µπορεί να περιλαµβάνει τη συλλογή, αρχικά, βιοµετρικών δεδοµένων όπως των δακτυλικών αποτυπωµάτων, της ίριδας ή των περιγραµµάτων των χεριών. Σε ορισµένες περιπτώσεις τα µέσα αυτά µπορεί να είναι δυσανάλογα µε τον στόχο, προκαλώντας ένα υπερβολικά οχληρό αποτέλεσµα. Σε κάθε περίπτωση, η αρχή της αναλογικότητας πρέπει να εφαρµόζεται επίσης για τη χρήση αυτών των βιοµετρικών µέσων. Συνιστάται ιδιαίτερα οι νόµιµοι εκπρόσωποι να διαθέτουν απλά µέσα εναντίωσης στη χρήση των βιοµετρικών δεδοµένων των παιδιών τους. Στην περίπτωση που ασκείται το δικαίωµα εναντίωσής τους, πρέπει να παρέχεται στα παιδιά τους µια κάρτα ή άλλο µέσο πρόσβασης στις οικείες σχολικές εγκαταστάσεις. β) Τηλεόραση κλειστού κυκλώµατος (ΤΚΚ) Σηµειώνεται αυξανόµενη τάση χρήσης ΤΚΚ στα σχολεία για λόγους ασφάλειας. εν συνιστάται έγκυρη λύση για όλους τους τοµείς της σχολικής ζωής και για όλα τα µέρη των σχολείων. Η ικανότητα επίδρασης της ΤΚΚ στις προσωπικές ελευθερίες σηµαίνει ότι η εγκατάστασή της σε σχολεία απαιτεί ειδική µέριµνα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να εγκαθίσταται µόνο όταν χρειάζεται και εφόσον δεν είναι διαθέσιµα άλλα λιγότερο οχληρά µέσα για την επίτευξη του ίδιου σκοπού. Υπάρχουν µέρη όπου η ασφάλεια έχει εξέχουσα σηµασία και η ΤΚΚ µπορεί να δικαιολογηθεί ευκολότερα, για παράδειγµα, στις εισόδους και τις εξόδους των σχολείων καθώς και σε άλλα µέρη όπου κυκλοφορούν άτοµα όχι µόνο ο σχολικός πληθυσµός αλλά και άτοµα που επισκέπτονται τις σχολικές εγκαταστάσεις για οποιονδήποτε λόγο.

18 18 Η επιλογή τοποθέτησης των συσκευών ΤΚΚ πρέπει να είναι πάντα κατάλληλη, επαρκής και µη υπερβολική σε συνδυασµό µε το σκοπό της επεξεργασίας. Για παράδειγµα, σε µερικές χώρες, η χρήση συσκευών ΤΚΚ εκτός σχολικών ωρών θεωρήθηκε κατάλληλη λαµβανοµένων υπόψη των αρχών προστασίας δεδοµένων. Από την άλλη µεριά, στα περισσότερα άλλα µέρη του σχολείου το δικαίωµα των µαθητών στην ιδιωτικότητα (καθώς επίσης και αυτό των δασκάλων και άλλων κοινωνικών λειτουργών) και η θεµελιώδης ελευθερία της διδασκαλίας υπερισχύουν της ανάγκης µόνιµης επιτήρησης µέσω ΤΚΚ. Αυτό συµβαίνει ιδίως σε αίθουσες διδασκαλίας όπου η επιτήρηση µέσω βίντεο µπορεί να διαταράξει όχι µόνο την ελευθερία µάθησης και λόγου των µαθητών αλλά και την ελευθερία διδασκαλίας. Το ίδιο εφαρµόζεται σε χώρους αναψυχής, γυµναστήρια και αποδυτήρια όπου η επιτήρηση µπορεί να διαταράξει τα δικαιώµατα ιδιωτικότητας. Οι παρατηρήσεις αυτές βασίζονται επίσης στο δικαίωµα ανάπτυξης της προσωπικότητας που έχουν όλα τα παιδιά. Πράγµατι, η αναπτυσσόµενη αντίληψή τους για την ελευθερία τους µπορεί να υπονοµευθεί αν θεωρούν από µικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να υφίστανται έλεγχο από ΤΚΚ. Αυτό είναι όλως αλήθεια εφόσον συσκευές λήψης ή παρόµοιες συσκευές χρησιµοποιούνται για ελέγχους παιδιών από απόσταση κατά τις σχολικές ώρες. Σε κάθε περίπτωση που δικαιολογείται η ΤΚΚ, τα παιδιά, ο υπόλοιπος σχολικός πληθυσµός και οι νόµιµοι αντιπρόσωποι πρέπει να ενηµερώνονται για την ύπαρξη επιτήρησης, τον υπεύθυνο λειτουργίας της και τους στόχους της. Τα στοιχεία που έχουν ως στόχο παιδιά πρέπει να είναι κατάλληλα για το επίπεδο αντίληψής τους. Περαιτέρω πρέπει να εξετασθεί το ότι τα συµφέροντα που πρέπει να ληφθούν υπόψη δεν είναι µόνο αυτά των µαθητών αλλά και αυτά των δασκάλων και άλλων κοινωνικών λειτουργών. Σε µερικές χώρες υπάρχουν ακόµη και νοµικοί κανόνες που εφαρµόζονται για την εφαρµογή ΤΚΚ στους λειτουργούς ελέγχου (1). Η αιτιολόγηση και η σχετικότητα του συστήµατος ΤΚΚ πρέπει να αναθεωρείται τακτικά από τις σχολικές αρχές ώστε να αποφασίζουν αν πρέπει να διατηρηθεί ή όχι. Οι νόµιµοι αντιπρόσωποι των παιδιών πρέπει να ενηµερώνονται αναλόγως. γ) Υγειονοµικές συνθήκες εδοµένα που αφορούν στις υγειονοµικές συνθήκες µαθητών αποτελούν ευαίσθητα δεδοµένα. Για το λόγο αυτό, η επεξεργασία τους πρέπει να σέβεται τις αρχές του άρθρου 8 της οδηγίας. Τα εν λόγω δεδοµένα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας µόνο από γιατρούς ή από πρόσωπα που φροντίζουν τους µαθητές όπως οι δάσκαλοι και λοιπό σχολικό προσωπικό που δεσµεύεται από τη δεοντολογία επαγγελµατικού απορρήτου. Η επεξεργασία δεδοµένων αυτού του είδους εξαρτάται είτε από τη συγκατάθεση των νόµιµων εκπροσώπων του παιδιού είτε από ζωτικά συµφέροντα που συνδέονται µε το σχολείο ή την εκπαιδευτική ζωή. (1) Βλ. επίσης WP 89 (γνωµοδότηση 4/2004 της 11 ης Φεβρουαρίου 2004).

19 19 δ) Ιστοσελίδες σχολείων Ένας αυξανόµενος αριθµός σχολείων δηµιουργεί ιστοσελίδες που απευθύνονται σε σπουδαστές/µαθητές και τις οικογένειές τους και οι ιστοσελίδες αυτές καθίστανται το κύριο εργαλείο για τις εξωτερικές επικοινωνίες. Τα σχολεία πρέπει να γνωρίζουν ότι η διάδοση προσωπικών στοιχείων εγγυάται αυστηρότερη τήρηση των θεµελιωδών αρχών προστασίας δεδοµένων, ειδικότερα της ελαχιστοποίησης δεδοµένων και της αναλογικότητας. Επιπροσθέτως, συνιστάται η εφαρµογή µηχανισµών περιορισµένης πρόσβασης µε στόχο τη διασφάλιση των εν λόγω προσωπικών στοιχείων (π.χ. σύνδεση µέσω κωδικού αναγνώρισης χρήστη και κωδικού πρόσβασης). ε) Φωτογραφίες παιδιών Συχνά τα σχολεία µπαίνουν στον πειρασµό να δηµοσιοποιήσουν (στον τύπο ή στο ιαδίκτυο) φωτογραφίες µαθητών τους. Πρέπει να δίδεται ειδική προσοχή στη δηµοσιοποίηση φωτογραφιών µαθητών από σχολεία στο ιαδίκτυο. Πρέπει να γίνεται πάντα αξιολόγηση του είδους της φωτογραφίας, της σχετικότητας αποστολής της και του επιδιωκόµενου σκοπού της. Τα παιδιά και οι νόµιµοι αντιπρόσωποί τους πρέπει να ενηµερώνονται για τη δηµοσιοποίηση. Αν το σχολείο επιδιώκει την αποστολή ατοµικών φωτογραφιών αναγνωρισµένων ατόµων, πρέπει να λαµβάνεται η προηγούµενη συγκατάθεση των γονέων ή άλλων νόµιµων αντιπροσώπων (ή του παιδιού, αν είναι ήδη ώριµο). Στην περίπτωση συλλογικών φωτογραφιών δηλαδή σχολικών γεγονότων και πάντα σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τα σχολεία δεν µπορούν να ζητούν προηγούµενη συγκατάθεση των γονέων στην περίπτωση που οι φωτογραφίες δεν επιτρέπουν την εύκολη αναγνώριση µαθητών. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις τα σχολεία πρέπει να ενηµερώνουν τα παιδιά, του γονείς και τους νόµιµους αντιπροσώπους ότι η φωτογραφία θα ληφθεί και πώς θα χρησιµοποιηθεί. Αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να αρνηθούν να περιληφθούν στη φωτογραφία. στ) Κάρτες µαθητών Για τον έλεγχο πρόσβασης και την παρακολούθηση αγορών: πολλά σχολεία χρησιµοποιούν κάρτες µαθητών όχι µόνο για τον έλεγχο πρόσβασης στο σχολείο αλλά και την παρακολούθηση αγορών των παιδιών. Αµφισβητείται αν ο δεύτερος σκοπός είναι πλήρως συµβατός µε την ιδιωτικότητα του παιδιού, ειδικά µετά από ορισµένη ηλικία. Σε κάθε περίπτωση οι δύο λειτουργίες πρέπει να διαχωρίζονται καθώς η δεύτερη µπορεί να εγείρει ζητήµατα ιδιωτικής ζωής. Για τον εντοπισµό µαθητών 12 : άλλο µέσο ελέγχου που χρησιµοποιείται σε ορισµένα σχολεία (µε κάρτα ή όχι) είναι ο εντοπισµός τους µέσω αναγνωριστικών καρτών RFID. 12 Βλ. WP 115 (εκδόθηκε την 25 η Νοεµβρίου 2005) όσον αφορά τις αρχές που σχετίζονται µε τον εντοπισµό ανηλίκων.

20 20 Στην περίπτωση αυτή, η σχετικότητα του εν λόγω συστήµατος πρέπει να δικαιολογείται λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών κινδύνων, ιδίως όταν είναι διαθέσιµες εναλλακτικές µέθοδοι. ζ) Εικονοτηλέφωνα στα σχολεία Τα σχολεία µπορούν να διαδραµατίσουν πρωταρχικό ρόλο στον καθορισµό προφυλάξεων απέναντι στη χρήση MMΕ και οπτικοακουστικής εγγραφής στις περιπτώσεις που αφορούν σε προσωπικά δεδοµένα που αναφέρονται σε τρίτους. Τα σχολεία πρέπει να προειδοποιούν τους µαθητές τους ότι η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία αναπαραγωγής οπτικοακουστικών εγγραφών και ψηφιακών εικόνων µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα σοβαρές παραβάσεις του δικαιώµατος στην ιδιωτικότητα και την προστασία προσωπικών δεδοµένων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα. 3) Σχολικά στατιστικά στοιχεία και άλλες µελέτες Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι αναγκαία για τη λήψη στατιστικών στοιχείων (ωστόσο, µπορεί να συµβεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις για παράδειγµα: στην περίπτωση που πραγµατοποιούνται στατιστικά στοιχεία για την επαγγελµατική ενσωµάτωση). Σύµφωνα µε το άρθρο 6 στοιχείο ε) της οδηγίας τα στατιστικά αποτελέσµατα δεν πρέπει να οδηγούν σε οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση αναγνώριση προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα. Συχνά διεξάγονται έρευνες που χρησιµοποιούν διάφορα προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε µαθητές, τα οποία έχουν ληφθεί από λιγότερο ή περισσότερο λεπτοµερή ερωτηµατολόγια. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι πρέπει να επιτρέπουν τη συλλογή των δεδοµένων αυτών (ιδίως αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδοµένα) και οι εκπρόσωποι πρέπει να ενηµερώνονται για το σκοπό και τους αποδέκτες της έρευνας. Επιπροσθέτως, κάθε φορά που είναι δυνατή η διεξαγωγή µελετών χωρίς την αναγνώριση των παιδιών, πρέπει να ακολουθείται αυτή η διαδικασία. 1) ίκαιο IV Συµπέρασµα Η παρούσα γνωµοδότηση καταδεικνύει ότι οι διατάξεις που καθορίζονται στο ισχύον νοµικό πλαίσιο, κατά τις περισσότερες περιπτώσεις, διασφαλίζουν αποτελεσµατικά την προστασία δεδοµένων παιδιών. Προϋπόθεση αποτελεσµατικής προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών αποτελεί, εντούτοις, η εφαρµογή των διατάξεων σύµφωνα µε την εξέταση της αρχής του µείζονος συµφέροντος του παιδιού. Η εφαρµογή πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ειδικές καταστάσεις των ανηλίκων και αυτές των εκπροσώπων τους. Οι οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ πρέπει να ερµηνευθούν και να εφαρµοστούν αναλόγως.

21 21 Σε περιπτώσεις αντικρουόµενων συµφερόντων µπορεί να βρεθεί λύση ερµηνεύοντας τις οδηγίες σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της Σύµβασης των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού δηλαδή του µείζονος συµφέροντος του παιδιού και επίσης µε αναφορά στις άλλες νοµικές πράξεις οι οποίες έχουν προαναφερθεί. Τα κράτη µέλη παροτρύνονται να ευθυγραµµίσουν τα δίκαιά τους µε την προαναφερθείσα ερµηνεία λαµβάνοντας τα αναγκαία µέτρα. Επιπλέον, θα γίνονταν δεκτές σε κοινοτικό επίπεδο συστάσεις και άλλες κατάλληλες πράξεις που αφορούν σε αυτό το θέµα. Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα γνώµη περιέχει µόνο τις γενικές αρχές για την ιδιωτική ζωή και την προστασία δεδοµένων που είναι σχετικές µε δεδοµένα παιδιών και την εφαρµογή τους στον σηµαντικό τοµέα της εκπαίδευσης. Άλλα ειδικά πεδία θα µπορούσαν να δικαιολογούν χωριστή µελέτη από την παρούσα οµάδα εργασίας στο µέλλον. 2) Εφαρµογή Η παρούσα γνωµοδότηση θέτει τις γενικές ανησυχίες και σκέψεις κατά τη θεώρηση της προστασίας δεδοµένων και θεµάτων ιδιωτικότητας που σχετίζονται µε παιδιά. Η οµάδα εργασίας έχει επιλέξει τον τοµέα της εκπαίδευσης ως πρώτο βήµα για να απευθύνει αυτό το θέµα λόγω της σπουδαιότητας της εκπαίδευσης στην κοινωνία. Όπως φαίνεται, η προσέγγιση της προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών βασίζεται στην εκπαίδευση - από τις οικογένειες, τα σχολεία, τις αρχές προστασίας δεδοµένων, τις οµάδες παιδιών και άλλους όσον αφορά τη σπουδαιότητα της προστασίας των δεδοµένων και της προσωπικής ζωής και τις συνέπειες της κοινοποίησης προσωπικών δεδοµένων εφόσον δεν είναι αναγκαίο. Αν οι κοινωνίες µας πρέπει να αγωνίζονται για πραγµατικό πολιτισµό στον τοµέα της προστασία δεδοµένων ειδικά και για την προάσπιση της ιδιωτικότητας, πρέπει να αρχίσουν µε τα παιδιά, όχι µόνο ως οµάδα που χρειάζεται προστασία ή πρόσωπα των οποίων τα δικαιώµατα πρέπει να προστατευθούν αλλά επίσης επειδή πρέπει να ενηµερώνονται για τα καθήκοντά τους ως προς τον σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων των άλλων. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το σχολείο πρέπει να διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο. Τα παιδιά και οι µαθητές πρέπει να ανατρέφονται ώστε να γίνουν αυτόνοµοι πολίτες της κοινωνίας της πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό είναι πρωταρχικό να µάθουν από µικρή ηλικία για τη σπουδαιότητα της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδοµένων. Αυτές οι αρχές θα τα καταστήσουν αργότερα ικανά να λαµβάνουν ενηµερωµένες αποφάσεις σχετικά µε ποια στοιχεία θέλουν να κοινοποιήσουν, σε ποιον και υπό ποιες προϋποθέσεις. Η προστασία δεδοµένων πρέπει να περιλαµβάνεται συστηµατικά στα σχολικά σχέδια ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών και τη φύση των διδασκόµενων θεµάτων. εν πρέπει ποτέ να εµφανίζεται η περίπτωση κατά την οποία, για λόγους ασφάλειας, τα παιδιά αντιµετωπίζονται µε υπερβολική επιτήρηση η οποία µειώνει την αυτονοµία τους.

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4569/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 112/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4569/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 112/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4569/27-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 112/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΔ.Π. 20/2004 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ Αρ. 3799 της 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 20. Οι περί Δεοντολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 12.7.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1198/2009, του J.F.K., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την εισβολή στην ιδιωτική σφαίρα των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11601/EL ΟΕ 90 Γνώµη 5/2004 για τις αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την εµπορική προώθηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ Εγκρίθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ Κώδικας εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται µεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/15-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW)

ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΜΑΘΗΜΑ 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (LAW) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Πνευματικά Δικαιώματα 2. Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη 3. Αναγνώριση Νόμιμου Λογισμικού 4. Δοκιμαστικό Λογισμικό, Δωρεάν Λογισμικό Και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΔΑ Β4Ω8Ν-1ΓΝ Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ. 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax Ε-mail Ιστοσελίδα ραγατσανίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3072/26-04-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας εδοµένων ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004 Σύνοψη Η ετήσια έκθεση 2004 καλύπτει την πρώτη περίοδο ύπαρξης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας εδοµένων (ΕΕΠ ) ως νέας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2754-1/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4022/06-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/21-01-2013 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες

Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Έννοια, ορισμοί, διαδικασίες Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» έχει χρηματοδοτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του ΕΚ και του ΕΣ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Γιολάντα Κουκουλέτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Προοίµιο Στρασβούργο 24.01.2002 Τα Κράτη Μέλη του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6642/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-08-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5384/09-08-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Υποδοχή και διερεύνηση από υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας αιτηµάτων ανηλίκων, που δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους

Θέµα: Υποδοχή και διερεύνηση από υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας αιτηµάτων ανηλίκων, που δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/24645/2013 Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Μοσχοπούλου Προς: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υφυπουργό κο Θ. Παπαθεοδώρου Υπουργείο Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΑΣ Πολιτική τατιστικού Απορρήτου

ΕΛΣΑΣ Πολιτική τατιστικού Απορρήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΑΣ Πολιτική τατιστικού Απορρήτου ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΑΡΣΙΟ 2016 Η Ελληνική τατιστική Αρχή (ΕΛΣΑΣ) στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα