ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 398/09/EL WP 160 Γνωµοδότηση 2/2009 για την προστασία προσωπικών δεδοµένων παιδιών (γενικές κατευθυντήριες γραµµές και η ειδική περίπτωση των σχολείων) Εκδόθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2009 Η παρούσα οµάδα εργασίας έχει συσταθεί δυνάµει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/EΚ. Πρόκειται για ανεξάρτητο συµβουλευτικό σώµα της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής. Τα καθήκοντά της ορίζονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/EΚ και το άρθρο 15 της οδηγίας 2002/58/EΚ. Τη γραµµατεία της οµάδας έχει αναλάβει η ιεύθυνση Γ (Αστική ικαιοσύνη, ικαιώµατα και Ιθαγένεια) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική ιεύθυνση " ικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια, B-1049 Βρυξέλλες, Βέλγιο, Γραφείο αριθ. LX-46 01/06. Ιστότοπος:

2 2 Προστασία προσωπικών δεδοµένων παιδιών (Γενικές κατευθυντήριες γραµµές και η ειδική περίπτωση σχολείων) 1) Πλαίσιο I Εισαγωγή Η παρούσα γνωµοδότηση αφορά την προστασία στοιχείων σχετικά µε παιδιά. Απευθύνεται πρωτίστως σε πρόσωπα που χειρίζονται προσωπικά δεδοµένα παιδιών. Στο πλαίσιο των σχολείων, σε αυτά τα πρόσωπα περιλαµβάνονται το διδακτικό προσωπικό και ιδίως οι σχολικές αρχές. Επιπλέον η γνωµοδότηση απευθύνεται σε εθνικές ελεγκτικές αρχές προστασίας δεδοµένων οι οποίες είναι αρµόδιες για τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών. Το έγγραφο αυτό πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της γενικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιγράφεται στην ανακοίνωσή της Σχετικά µε µια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού. Συµβάλλοντας σε αυτόν τον γενικό σκοπό, αποβλέπει στην ενδυνάµωση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του παιδιού στην προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Το θέµα αυτό δεν είναι εντελώς νέο για την οµάδα εργασίας του άρθρου 29 που έχει εκδώσει αρκετές γνωµοδοτήσεις σχετικά µε αυτό το ζήτηµα. Η γνωµοδοτήσεις της όσον αφορά τον κώδικα συµπεριφοράς FEDMA (Γνωµοδότηση 3/2003), τον γεωγραφικό εντοπισµό (Γνωµοδότηση 5/2005) και τη θεώρηση και τη βιοµετρία (Γνωµοδότηση 3/2007) περιλαµβάνουν ορισµένες αρχές ή συστάσεις σχετικά µε την προστασία δεδοµένων παιδιών. Ο στόχος αυτού του εγγράφου είναι να εδραιώσει το ζήτηµα αυτό µε δοµηµένο τρόπο καθορίζοντας τις ισχύουσες θεµελιώδεις αρχές (Μέρος II) και παρουσιάζοντας αυτές σε σχέση µε τα σχολικά δεδοµένα (Μέρος III). Ο τοµέας των σχολικών δεδοµένων επιλέχθηκε επειδή αποτελεί έναν από τους πιο αξιοσηµείωτους παράγοντες της ζωής των παιδιών και περιλαµβάνει σηµαντικό µέρος των καθηµερινών τους δραστηριοτήτων. Η σπουδαιότητα αυτού του τοµέα οφείλεται επίσης στην ευαίσθητη φύση πολλών από τα δεδοµένα που υφίστανται επεξεργασία σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Στόχος και πεδίο εφαρµογής Ο σκοπός αυτού εγγράφου είναι η ανάλυση των γενικών αρχών που σχετίζονται µε την προστασία δεδοµένων παιδιών και η επεξήγηση της συνάφειάς τους σε συγκεκριµένο κρίσιµο τοµέα, δηλαδή στον τοµέα των σχολικών δεδοµένων.

3 3 Για το σκοπό αυτό, αποβλέπει στην αναγνώριση θεµάτων που είναι σηµαντικά για την προστασία δεδοµένων παιδιών γενικά και την προσφορά καθοδήγησης σε αυτούς που εργάζονται στον εν λόγω τοµέα. Σύµφωνα µε τα κριτήρια στις περισσότερες σχετικές διεθνείς πράξεις, παιδί θεωρείται κάθε άτοµο κάτω των 18 ετών εκτός και αν έχει αναγνωρισθεί ως ενήλικας από το νόµο πριν από την ηλικία αυτή. 1 Το παιδί είναι άνθρωπος µε την πλήρη έννοια του όρου. Για το λόγο αυτό, πρέπει να απολαµβάνει όλα τα δικαιώµατα ενός προσώπου, µεταξύ άλλων και το δικαίωµα στην προστασία των προσωπικών του δεδοµένων. Εντούτοις, το παιδί βρίσκεται σε ειδική κατάσταση η οποία πρέπει να εξετάζεται από δύο οπτικές: τη στατική και τη δυναµική. Από τη στατική άποψη, το παιδί είναι πρόσωπο που δεν έχει ακόµα αποκτήσει σωµατική και ψυχολογική ωριµότητα. Από τη δυναµική άποψη, το παιδί βρίσκεται στη διαδικασία σωµατικής και διανοητικής ανάπτυξης προς την ενηλικίωση. Τα δικαιώµατα του παιδιού και η άσκησή τους συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος στην προστασία δεδοµένων πρέπει να εκφράζονται µε τρόπο που αναγνωρίζει και τις δύο αυτές οπτικές. Η γνωµοδότηση αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι η εκπαίδευση και η υπευθυνότητα αποτελούν εργαλεία πρωταρχικής σηµασίας για την προστασία δεδοµένων παιδιών. Θα εξετάσει τις κύριες αρχές που σχετίζονται µε το θέµα αυτό. Οι περισσότερες από αυτές σχετίζονται µε τα δικαιώµατα του παιδιού αλλά θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προστασίας δεδοµένων. Όλες αυτές οι αρχές περιέχονται στις πλέον θεµελιώδεις ισχύουσες διεθνείς πράξεις. Ορισµένες από αυτές τις πράξεις σχετίζονται µε γενικά ανθρώπινα δικαιώµατα αλλά περιέχουν επίσης και ειδικούς κανόνες για παιδιά. Οι σηµαντικότερες είναι αυτές που ακολουθούν: - παγκόσµια διακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου, 10/12/48 - άρθρα 25, 26, αρ. 3 - ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών, 04/11/50 - άρθρο. 8 - Χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της ΕΕ, 07/12/00 - άρθρο 24 2 Άλλες πράξεις που σχετίζονται ευθέως µε τα δικαιώµατα του παιδιού είναι οι ακόλουθες: - ιακήρυξη της Γενεύης για τα δικαιώµατα του παιδιού, η Σύµβαση των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού, 20/11/ Συγκεκριµένα, άρθρο 1 της Σύµβαση των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού της 20/11/89 - Επίσης: - ιακήρυξη του Ελσίνκι 1964, Pr. I-11, - ιεθνές σύµφωνο για τα οικονοµικά,κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα της 16/12/66 άρθρο. 10, αριθ. 3, - ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα της 16/12/66 άρθρα 16, 24, - Προαιρετικό πρωτόκολλο της 16/12/66.

4 4 - ευρωπαϊκή σύµβαση για την άσκηση των δικαιωµάτων των παιδιών, Συµβούλιο της Ευρώπης, αριθ. 160, 25/01/ Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώµατα του παιδιού, 16/01/08 Φυσικά, η γενική προοπτική της προστασίας προσωπικών δεδοµένων πρέπει πάντα να λαµβάνεται υπόψη, όπως καθορίζεται στις οδηγίες περί προστασίας δεδοµένων (οδηγία 95/46/EC, 24/10/95 και οδηγία 2002/58/EΚ της 12/07/02), και εν µέρει σε άλλες πράξεις 4. II Θεµελιώδεις αρχές A Γενικά 1) Μείζον συµφέρον του παιδιού Η πρωταρχική νοµική αρχή είναι αυτή του µείζονος συµφέροντος του παιδιού 5. Η συλλογιστική της αρχής αυτής είναι ότι πρόσωπο που δεν έχει ακόµα αποκτήσει σωµατική και ψυχολογική ωριµότητα έχει ανάγκη µεγαλύτερης προστασίας από άλλα πρόσωπα. Σκοπός της είναι η βελτίωση των συνθηκών για το παιδί και στοχεύει στην ενδυνάµωση του δικαιώµατος του παιδιού στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Την αρχή αυτή πρέπει να τηρούν όλοι οι φορείς, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί, οι οποίοι λαµβάνουν αποφάσεις που έχουν σχέση µε παιδιά. Επίσης ισχύει για τους γονείς και άλλους νόµιµους αντιπροσώπους παιδιών είτε στην περίπτωση που τα αντίστοιχα συµφέροντά τους έρχονται σε αντίθεση είτε στην περίπτωση που το παιδί εκπροσωπείται. Κανονικά οι αντιπρόσωποι του παιδιού πρέπει να εφαρµόζουν αυτήν την αρχή αλλά σε περίπτωση που υπάρχει αντίθεση µεταξύ των συµφερόντων των παιδιών και των νόµιµων αντιπροσώπων τους, πρέπει να αποφασίζουν τα δικαστήρια ή, κατά περίπτωση, οι ΑΠ (αρχές προστασίας των δεδοµένων). 2) Απαραίτητη προστασία και φροντίδα για την ευηµερία των παιδιών Η αρχή του µείζονος συµφέροντος απαιτεί ορθή εκτίµηση της θέσης του παιδιού. Αυτό προϋποθέτει την αναγνώριση δύο παραµέτρων. Πρώτον, η ανωριµότητα του παιδιού το Και επίσης: - ιακήρυξη των ΗΕ για τα ικαιώµατα του παιδιού της 20/11/59. - Συστάσεις της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης για διάφορες πτυχές προστασίας των παιδιών (αρ. 1071, 1074, 1121, 1286, 1551). - Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη συµµετοχή των παιδιών στην οικογενειακή ζωή R (98)8 και για την προστασία υγειονοµικών δεδοµένων, R (97), 5. - Σύµβαση για τις προσωπικές σχέσεις που αφορούν παιδιά, Συµβούλιο της Ευρώπης, αρ.192, 15/05/03. - Κατευθυντήριες Γραµµές του ΟΟΣΑ της 23/09/80, - Σύµβαση 108 του Συµβουλίου της Ευρώπης της 28/01/81 και πρόσθετο πρωτόκολλο της 08/11/01, - Κατευθυντήριες Γραµµές των ΗΕ της 14/12/90. Περιέχεται στη Σύµβαση των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού (άρθρο 3), και, στη συνέχεια, επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τη Σύµβαση 192 του Συµβουλίου της Ευρώπης (άρθρο 6) και τον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της ΕΕ (άρθρο 24, αρ. 2).

5 5 καθιστά ευάλωτο και αυτό πρέπει να αντισταθµίζεται µε κατάλληλη προστασία και µέριµνα. εύτερον, το δικαίωµα του παιδιού σε ανάπτυξη µπορεί να ασκηθεί ορθώς µόνο µε τη βοήθεια και προστασία άλλων φορέων ή/και προσώπων 6. Την προστασία αυτή αναλαµβάνει η οικογένεια, η κοινωνία και το κράτος. Πρέπει να αναγνωρισθεί ότι προκειµένου να επιτευχθεί κατάλληλο επίπεδο µέριµνας για τα παιδιά, τα προσωπικά τους δεδοµένα θα πρέπει µερικές φορές να τυγχάνουν εκτεταµένης επεξεργασίας και από διάφορα µέρη. Αυτό θα συµβαίνει κυρίως σε τοµείς κοινωνικής πρόνοιας: εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, κ.λ.π. Όµως αυτό είναι συµβατό µε την επαρκή και ενισχυµένη προστασία των δεδοµένων σε αυτούς τούς κοινωνικούς τοµείς παρόλο που πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα στην περίπτωση διαβίβασης δεδοµένων σχετικά µε παιδιά. Η διαβίβαση αυτή µπορεί να επισκιάσει την αρχή του δεδικασµένου (περιορισµός του σκοπού) και να προκαλέσει τον κίνδυνο ότι τα προφίλ δηµιουργούνται χωρίς αναφορά στην αρχή της αναλογικότητας. 3) ικαίωµα στην ιδιωτική ζωή Ως άνθρωπος το παιδί έχει δικαίωµα στην ιδιωτικότητα. Το άρθρο 16 της Σύµβασης των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού προβλέπει ότι κανένα παιδί δεν θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο αυθαίρετης ή παράνοµης επέµβασης στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, άλλα ούτε παρανόµων προσβολών της τιµής και της υπόληψής του 7. Πρέπει να τηρείται από όλους, ακόµη και από τους νόµιµους εκπροσώπους του παιδιού. 4) Αντιπροσώπευση Τα παιδιά έχουν ανάγκη νοµικής αντιπροσώπευσης προκειµένου να ασκήσουν τα περισσότερα από τα δικαιώµατά τους. Εντούτοις, αυτό δεν σηµαίνει ότι το καθεστώς των νόµιµων αντιπροσώπων έχει οποιαδήποτε απόλυτη ή άνευ όρων προτεραιότητα επί του καθεστώτος του παιδιού διότι το µείζον συµφέρον του παιδιού µπορεί µερικές φορές να τους προσδίδει δικαιώµατα σχετικά µε την προστασία δεδοµένων που µπορεί να υπερισχύει των επιθυµιών των γονέων και άλλων νόµιµων αντιπροσώπων. Ούτε η ανάγκη νόµιµης αντιπροσώπευσης συνεπάγεται ότι δεν πρέπει να ζητείται η γνώµη των παιδιών, από ορισµένη ηλικία, σχετικά µε ζητήµατα που τα αφορούν. 6 Το δικαίωµα στην προστασία είναι τόσο θεµελιώδες που αναφέρεται στην Παγκόσµια ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου (άρθρο 25) και επικυρώθηκε από το ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα (άρθρο 24), το ιεθνές σύµφωνο για τα οικονοµικά,κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα (άρθρο 10, αριθ. 3), και πιο πρόσφατα από τον χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της ΕΕ (άρθρο 24). 7 Το δικαίωµα αυτό αποτελεί επιβεβαίωση του γενικού δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή που προβλέπεται στο άρθ. 12 της Παγκόσµιας ιακήρυξης, το άρθ. 17 του ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα και το άρθ. 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

6 6 Αν η επεξεργασία δεδοµένου παιδιού άρχισε µε τη συγκατάθεση νόµιµου αντιπροσώπου του, το εν λόγω παιδί µπορεί µε την ενηλικίωσή του να ανακαλέσει τη συγκατάθεση. Αλλά αν επιθυµεί την εξακολούθηση της επεξεργασίας, φαίνεται ότι το πρόσωπο στο οποίο αφορούν τα δεδοµένα χρειάζεται να παράσχει ρητή συγκατάθεση όπου αυτό απαιτείται. Για παράδειγµα, αν νόµιµος αντιπρόσωπος έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για να συµπεριληφθεί το παιδί το οποίο εκπροσωπεί (το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα) σε κλινική δοκιµή, µετά την κτήση ικανότητας, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδοµένων πρέπει να διασφαλίζει ότι εξακολουθεί να έχει έγκυρη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του προσώπου στο οποίο αυτά αναφέρονται. Πρέπει ιδίως να εξετάσει το ενδεχόµενο να λάβει ο ίδιος ρητή συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα προκειµένου να εξακολουθήσει η δοκιµή, διότι εµπλέκονται ευαίσθητα δεδοµένα. Όσον αφορά το θέµα αυτό, πρέπει να υπενθυµίζεται ότι τα δικαιώµατα στην προστασία δεδοµένων ανήκουν στο παιδί και όχι στους νόµιµους αντιπροσώπους του οι οποίοι απλά τα ασκούν. 5) Αντικρουόµενα συµφέροντα: ιδιωτική ζωή και το µείζον συµφέρον του παιδιού Η αρχή του µείζονος συµφέροντος µπορεί να έχει διπλό ρόλο. Αφενός, η αρχή απαιτεί η ιδιωτικότητα του παιδιού να προστατεύεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο θέτοντας σε ισχύ κατά το δυνατόν τα δικαιώµατα προστασίας δεδοµένων προσώπων που είναι παιδιά. Εντούτοις, ενδέχεται να προκύψουν καταστάσεις κατά τις οποίες το µείζον συµφέρον του παιδιού και το δικαίωµά του στην ιδιωτικότητα φαίνεται να συγκρούονται. Στις περιπτώσεις αυτές, τα δικαιώµατα προστασίας δεδοµένων πρέπει ενδεχοµένως να υπερισχύουν της αρχής του µείζονος συµφέροντος. Αυτή είναι ιδίως η περίπτωση των ιατρικών δεδοµένων κατά την οποία, για παράδειγµα, υπηρεσία προστασίας της νεολαίας µπορεί να ζητήσει σχετικά στοιχεία σε περιπτώσεις παιδικής αµέλειας ή κακοποίησης. Οµοίως, δάσκαλος µπορεί να κοινοποιήσει προσωπικά δεδοµένα παιδιού σε κοινωνικό λειτουργό προκειµένου να προστατεύσει το παιδί σωµατικά ή ψυχολογικά. Σε ακραίες περιπτώσεις, η αρχή του µείζονος συµφέροντος του παιδιού µπορεί επίσης να έλθει σε σύγκρουση µε την απαίτηση συγκατάθεσης των νόµιµων αντιπροσώπων του. Το µείζον συµφέρον πρέπει να προταχθεί και σε αυτήν την περίπτωση για παράδειγµα αν η διανοητική ή η σωµατική ακεραιότητα του παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο. 6) Προσαρµογή στο βαθµό ωριµότητας του παιδιού εδοµένου ότι το παιδί είναι πρόσωπο που ακόµα αναπτύσσεται, η άσκηση των δικαιωµάτων του µεταξύ άλλων και αυτών που σχετίζονται µε την προστασία δεδοµένων πρέπει να προσαρµόζεται στο επίπεδο της σωµατικής και ψυχολογικής του ανάπτυξης. Τα παιδιά όχι µόνο βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης αλλά έχουν

7 7 και δικαίωµα στην ανάπτυξη αυτή 8. Ο τρόπος µε τον οποίο εξελίσσεται η διαδικασία αυτή στο νοµικό σύστηµα ποικίλει από κράτος σε κράτος αλλά σε κάθε κοινωνία τα παιδιά πρέπει να αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το επίπεδο ωριµότητάς τους 9. Όσον αφορά τη συγκατάθεση, η λύση µπορεί να διαβαθµιστεί από την απλή διαβούλευση µε το παιδί ως την παράλληλη συγκατάθεση του παιδιού και του νόµιµου εκπροσώπου ακόµη και την αποκλειστική συγκατάθεση του παιδιού αν βρίσκεται ήδη ώριµο. 7) ικαίωµα συµµετοχής Τα παιδιά αποκτούν σταδιακά την ικανότητα να συµµετέχουν σε αποφάσεις που λαµβάνονται σχετικά µε αυτά. Κατά την ανάπτυξή τους, πρέπει να συµµετέχουν πιο τακτικά στην άσκηση των δικαιωµάτων τους, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που σχετίζονται µε την προστασία δεδοµένων 10. Το πρώτο επίπεδο του δικαιώµατος αυτού είναι το δικαίωµα στην ελεύθερη έκφραση της γνώµης του. Αυτό το καθήκον διαβούλευσης νοείται ως η συνεκτίµηση αν και όχι αναγκαστικά η αποδοχή των ιδίων απόψεων του παιδιού 11. Όµως όταν τα παιδιά αποκτούν επαρκή ικανότητα, η συµµετοχή τους µπορεί να αυξηθεί ακόµη και να έχει ως αποτέλεσµα κοινή ή αυτόνοµη απόφαση. Το δικαίωµα συµµετοχής µπορεί να ασκείται σε ποικίλα διαφορετικά θέµατα όπως τον γεωγραφικό εντοπισµό, τη χρήση εικόνων παιδιών και άλλα. B Στο πλαίσιο της προστασίας δεδοµένων 1) Πεδίο εφαρµογής του ισχύοντος νοµικού πλαισίου όσον αφορά την προστασία δεδοµένων Οι σχετικές οδηγίες όσον αφορά την προστασία δεδοµένων, π.χ. η 95/46/EΚ και η 2002/58/EΚ δεν αναφέρουν ρητά τα δικαιώµατα των ανηλίκων στην ιδιωτικότητα. Αυτά τα νοµικά εργαλεία εφαρµόζονται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα αλλά δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν ειδικά τα παιδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν έχουν δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή και ότι δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας. Σύµφωνα µε τη διατύπωση των ίδιων των οδηγιών Σύµβαση των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού άρθρ. 7, 27, 29. Ορισµένα νοµικά συστήµατα εφαρµόζουν αυτήν τη γενική αρχή διακρίνοντας τις περιόδους πριν τα 12, µεταξύ 12 και 16 και από τα 16 ως τα 18. Σύµβαση των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού (άρθρο 12), Χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της ΕΕ (άρθρο 24, N.1), Σύµβαση για τις προσωπικές σχέσεις που αφορούν σε παιδιά (άρθρο 6). Το κριτήριο αυτό αναφέρεται σαφώς στις Συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των υγειονοµικών δεδοµένων - Rec. αρ. R (97) 5, της 13 ης Φεβρουαρίου 1997, αρ. 5.5 και 6.3.

8 8 εφαρµόζονται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο και συνεπώς συµπεριλαµβάνουν και παιδιά. Λόγω του περιορισµένου προσωπικού και θεµατικού πεδίου εφαρµογής της οδηγίας, παραµένουν διάφορα ζητήµατα ως προς την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών µέσα στο πλαίσιο της οδηγίας. Αυτό συµβαίνει επειδή οι περισσότερες διατάξεις δεν λαµβάνουν ευθέως υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ζωής των παιδιών. Προκύπτουν προβλήµατα όσον αφορά το βαθµό ατοµικής ανάπτυξης του παιδιού καθώς και την απαίτηση αντιπροσώπευσης στις νοµικές πράξεις. Οι ανάγκες προστασίας δεδοµένων των παιδιών πρέπει να λαµβάνουν υπόψη δύο σηµαντικές πτυχές. Αυτές είναι, πρώτον, τα ποικίλα επίπεδα ανάπτυξης που καθορίζουν πότε τα παιδιά µπορούν να αρχίσουν να χειρίζονται τα ίδια δεδοµένα τους και, δεύτερον, ο βαθµός στον οποίο οι αντιπρόσωποι έχουν το δικαίωµα να αντιπροσωπεύουν ανηλίκους σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η κοινοποίηση προσωπικών δεδοµένων θα έβλαπτε τα µείζονα συµφέροντα του παιδιού. Ακολούθως θα εξετασθεί το ζήτηµα πώς οι ισχύοντες κανόνες της οδηγίας θα µπορούσαν να εφαρµοστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι η ιδιωτική ζωή παιδιών προστατεύεται επαρκώς και αποτελεσµατικά. 2) Αρχές της οδηγίας 95/46/EK α) Ποιότητα δεδοµένων Οι γενικές αρχές όσον αφορά την ποιότητα των δεδοµένων που προβλέπονται στην οδηγία 95/46/EΚ πρέπει φυσικά να προσαρµόζονται επαρκώς όταν εφαρµόζονται σε παιδιά. Αυτό σηµαίνει: α.1) Σύννοµη επεξεργασία Το καθήκον επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε την αρχή της δίκαιης µεταχείρισης (άρθ. 6 στοιχείο α) πρέπει να ερµηνεύεται αυστηρά όταν αφορά παιδί. Καθώς ένα παιδί δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί πλήρως, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδοµένων πρέπει να έχουν επίγνωση αυτού και να ενεργούν µε καλή πίστη κατά την επεξεργασία των δεδοµένων του. α.2) Αναλογικότητα και σχετικότητα των δεδοµένων Η αρχή του άρθρου 6 στοιχείο γ) της οδηγίας 95/46/EΚ προβλέπει ότι µόνο κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά δεδοµένα µπορούν να συλλεχθούν και να τύχουν επεξεργασίας. Κατά την εφαρµογή των αρχών του άρθ. 6 στοιχείο γ) οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως την κατάσταση του παιδιού καθώς πρέπει να σέβονται ανά πάσα στιγµή τα µείζονα συµφέροντά του.

9 9 Σύµφωνα µε το άρθ. 6 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/EΚ, τα δεδοµένα πρέπει να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να ενηµερώνονται. Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα εύλογα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι δεδοµένα ανακριβή ή ελλιπή, σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή υφίστανται κατόπιν επεξεργασία, να διαγράφονται ή να διορθώνονται. Λαµβάνοντας υπόψη τη διαρκή ανάπτυξη των παιδιών, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο καθήκον ενηµέρωσης των προσωπικών δεδοµένων. α.3) ιατήρηση των δεδοµένων Για το σκοπό αυτό, ο καθένας πρέπει να λαµβάνει υπόψη το droit à l oubli που καλύπτει οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται δεδοµένα συµπεριλαµβανοµένων, ειδικά, των παιδιών. Το άρθρο 6 στοιχείο ε) της οδηγίας πρέπει να εφαρµόζεται αναλόγως. Αφού τα παιδιά αναπτύσσονται, τα δεδοµένα σχετικά µε αυτά τροποποιούνται και µπορούν γρήγορα να καταστούν παρωχηµένα και άσχετα µε τον αρχικό σκοπό συλλογής τους. Μετά από αυτό τα δεδοµένα δεν θα πρέπει να διατηρούνται. β ) Νοµιµότητα Η οδηγία 95/46/EΚ προβλέπει θεµελιώδεις αρχές προστασίας δεδοµένων τις οποίες τα κράτη µέλη πρέπει να τηρούν και να εφαρµόζουν. Λαµβάνοντας υπόψη τα δικαιώµατα των παιδιών στην ιδιωτικότητα, τα άρθρα 7 και 8 είναι πρωταρχικής σηµασίας καθώς καθορίζουν τα κριτήρια νοµιµοποίησης της επεξεργασίας δεδοµένων. Καταρχάς, η επεξεργασία µπορεί να επιτραπεί αν ο ενδιαφερόµενος έχει παράσχει την αδιαµφισβήτητη συγκατάθεσή του. Η έννοια της λέξης συγκατάθεση αποσαφηνίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας. Με άλλα λόγια, πρέπει να είναι ενηµερωµένη και ελεύθερη. Εντούτοις, η συγκατάθεση δεν είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις. Πράγµατι, η επεξεργασία µπορεί επίσης να είναι νόµιµη, αν πληρούνται άλλες νοµικές απαιτήσεις σύµφωνα µε το άρθ. 7 στοιχεία β-στ), για παράδειγµα η επεξεργασία µπορεί επίσης να επιτραπεί όταν υπογράφεται σύµβαση. Στις περιπτώσεις που νόµιµοι αντιπρόσωποι παραβιάζουν την ιδιωτικότητα παιδιών πουλώντας ή δηµοσιοποιώντας δεδοµένα τους, προκύπτει το ζήτηµα πώς µπορεί να προστατευθεί το δικαίωµα στην ιδιωτικότητα αν τα ίδια τα παιδιά δεν γνωρίζουν τις παραβάσεις. Τα παιδιά χρειάζονται νόµιµο κηδεµόνα αλλά σε µια τέτοια περίπτωση δεν µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους. Αν τα παιδιά είναι αρκετά ώριµα ώστε να διαπιστώσουν παραβίαση του δικαιώµατός τους στην ιδιωτικότητα, πρέπει να έχουν το δικαίωµα να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από αρµόδιες αρχές, µεταξύ άλλων και από αρχές προστασίας δεδοµένων.

10 10 Όσον αφορά τις άλλες προϋποθέσεις του άρθρου 7 της οδηγίας που νοµιµοποιούν την επεξεργασία δεδοµένων, πρέπει επίσης να τηρούνται οι αρχές του µείζονος συµφέροντος του παιδιού και της αντιπροσώπευσης. Σε ορισµένη ηλικία, για παράδειγµα, τα παιδιά µπορούν, από το νόµο, να έχουν συµβατικές υποχρεώσεις π.χ. στο χώρο της εργασίας. Όµως οι συµβάσεις αυτές µπορούν να είναι έγκυρες αν απαιτείται από το νόµο µόνο αν έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από τους νόµιµους αντιπροσώπους. Πριν τη σύναψη σύµβασης ή κατά την εκτέλεσή της το άλλο µέρος µπορεί να θέλει να συλλέξει δεδοµένα για το παιδί ως εργαζόµενο. Οι νόµιµοι αντιπρόσωποι διευκολύνουν την επεξεργασία δεδοµένων παρέχοντας τη συγκατάθεσή τους. Οι γονείς ή οι κηδεµόνες πρέπει να λαµβάνουν αποφάσεις στη βάση του µείζονος συµφέροντος του παιδιού. Πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τρόπους µε τους οποίους η κοινοποίηση δεδοµένων θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και τα ζωτικά συµφέροντα του παιδιού τους, για παράδειγµα µε τη µη κοινοποίηση ιατρικών δεδοµένων. Υπάρχουν άλλοι τοµείς στους οποίους ακόµη και τα παιδιά επιτρέπεται να αποφασίζουν ανεξάρτητα από τους νόµιµους αντιπροσώπους τους. Όσον αφορά την προϋπόθεση του άρθρου 7 στοιχείο ε) πρέπει να τονιστεί ότι η αρχή του µείζονος συµφέροντος του παιδιού µπορεί επίσης να κατηγοριοποιηθεί ως δηµόσιο συµφέρον. Αυτό µπορεί να συµβαίνει όταν υπηρεσίες προστασίας νεολαίας χρειάζονται προσωπικά δεδοµένα παιδιού προκειµένου να λάβουν µέριµνα για το παιδί. Οι διατάξεις της οδηγίας µπορεί συνεπώς να εφαρµόζονται ευθέως σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντούτοις, προκύπτει το ερώτηµα αν παιδιά που µπορούν σε ορισµένες περιπτώσεις να προβαίνουν σε νοµικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεση των νόµιµων αντιπροσώπων τους (σε περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι φορείς µερικών δικαιωµάτων), µπορούν επίσης να δώσουν έγκυρη συγκατάθεση για την επεξεργασία των ίδιων δικαιωµάτων τους. Σύµφωνα µε ισχύοντες εθνικούς κανονισµούς, αυτό µπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις γάµου, εργασίας, θρησκευτικών ζητηµάτων κ.λ.π. Σε άλλες περιπτώσεις η συγκατάθεση του παιδιού µπορεί να είναι έγκυρη µε την προϋπόθεση ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος δεν αντιτίθεται. Είναι επίσης σαφές ότι το επίπεδο σωµατικής και ψυχολογικής ανάπτυξης των παιδιών πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και αυτό από ορισµένη ηλικία κατά την οποία έχουν την ικανότητα να κρίνουν ζητήµατα σε σχέση µε τον εαυτό τους. Αυτό µπορεί να είναι σηµαντικό σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόµιµος αντιπρόσωπος δεν συµφωνεί µε το παιδί αλλά αυτό είναι αρκετά ώριµο ώστε να αποφασίσει για το συµφέρον του, για παράδειγµα σε ιατρικό ή σεξουαλικό πλαίσιο. Περιπτώσεις κατά τις οποίες το µείζον συµφέρον του παιδιού περιορίζει την ή υπερισχύει της αρχής της αντιπροσώπευσης δεν πρέπει να παραβλέπονται και χρειάζονται περαιτέρω εξέταση. Ο ευρύτατος λόγος νοµιµότητας αναφέρεται στα έννοµα συµφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδοµένων ή τρίτου (άρθρο 7 στοιχείο στ) εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπερισχύουν τα συµφέροντα ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται δεδοµένα. Σταθµίζοντας τα παραπάνω, πρέπει να λαµβάνεται ειδική µέριµνα σε σχέση µε το καθεστώς των παιδιών ως υποκειµένων στα οποία αναφέρονται δεδοµένα χρησιµοποιώντας ως κανόνα το µείζον συµφέρον τους.

11 11 γ) Ασφάλεια δεδοµένων Σύµφωνα µε το άρθρο 17 της οδηγίας 95/46/EΚ τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει να λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνοµη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και διευκρινίζει ότι: "Λαµβανοµένης υπόψη της τεχνολογικής εξέλιξης και του κόστους εφαρµογής τους, τα µέτρα αυτά πρέπει να διασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που απορρέουν από την επεξεργασία και τη φύση των δεδοµένων που απολαύουν προστασίας. Πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα και (να δοθεί ειδική) προσοχή στα δεδοµένα όσον αφορά παιδιά. Τα µέτρα ασφαλείας πρέπει να προσαρµόζονται στις συνθήκες των παιδιών. Πρέπει να τονισθεί ότι τα παιδιά είναι ενδεχοµένως λιγότερο ενηµερωµένα σε σχέση µε τους ενηλίκους για τους κινδύνους που µπορεί να τα θίξουν. δ) ικαιώµατα των προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδοµένα δ.1) ικαίωµα ενηµέρωσης Πρέπει να τονισθεί ότι η απαίτηση συγκατάθεσης στο πλαίσιο της οδηγίας συµβαδίζει µε την υποχρέωση επαρκούς ενηµέρωσης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα. (άρθρο 10, 11, 14). Η οµάδα εργασίας είχε ήδη την ευκαιρία να απευθύνει απαιτήσεις ενηµέρωσης σε διάφορα έγγραφα. Ειδικότερα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνωµοδότηση για περισσότερο εναρµονιζόµενες διατάξεις σχετικά µε την ενηµέρωση (WP 100) και η σύσταση για ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαδικτυακή συλλογή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, δεδοµένου ότι τους παρέχουν σαφή καθοδήγηση. Στο πλαίσιο παροχής πληροφοριών σε παιδιά ή νόµιµους αντιπροσώπους τους, πρέπει να δοθεί έµφαση στην παροχή πολύπτυχων ανακοινώσεων που βασίζονται στη χρήση απλής, περιεκτικής και εκπαιδευτικής γλώσσας που µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτή. Μία συντοµότερη ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται κατά τη συλλογή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είτε απευθείας από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα είτε από τρίτο (άρθρο 10 και 11). Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από περισσότερο λεπτοµερή ανακοίνωση, ίσως µέσω υπερσυνδέσεων όπου παρέχονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες. Τα στοιχεία πρέπει (πάντα) να παρέχονται στους νόµιµους αντιπροσώπους και, αφού έχει αποκτήσει επαρκή ικανότητα, και στο παιδί. Ειδικές απαιτήσεις εφαρµόζονται στα στοιχεία που αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Όπως έχει σηµειώσει η οµάδα εργασίας στη σύσταση σχετικά µε την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων, είναι βασικό οι ανακοινώσεις να αποστέλλονται στο σωστό τόπο και χρόνο π.χ. θα πρέπει να απεικονίζονται απευθείας στην οθόνη πριν τη

12 12 συλλογή των στοιχείων. Εκτός του ότι αποτελεί προϋπόθεση στο πλαίσιο της οδηγίας, αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό ως εργαλείο ευαισθητοποίησης των παιδιών για τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από τις διαδικτυακές δραστηριότητες. Πράγµατι, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι στο διαδικτυακό περιβάλλον, εν αντιθέσει µε πραγµατικό κόσµο, αποτελεί τη µοναδική ευκαιρία ενηµέρωσης των παιδιών σχετικά µε τους εν λόγω κινδύνους. δ.2) ικαίωµα πρόσβασης Το δικαίωµα πρόσβασης ασκείται κανονικά από τον νόµιµο αντιπρόσωπο του παιδιού αλλά πάντα για το συµφέρον του παιδιού και ανάλογα µε το βαθµό ωριµότητάς του, µπορεί να ασκηθεί για λογαριασµό του ή µαζί µε αυτό. Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να δοθεί στο παιδί το δικαίωµα να ασκήσει αποκλειστικά τα δικαιώµατά του. Όσον αφορά πολύ προσωπικά δικαιώµατα (όπως για παράδειγµα στον υγειονοµικό τοµέα), τα παιδιά θα µπορούσαν να ζητήσουν ακόµη και από τους γιατρούς τους να µην αποκαλύψουν τα ιατρικά τους δεδοµένα στους νόµιµους αντιπροσώπους τους. Αυτή µπορεί να ισχύει στην περίπτωση που ένας έφηβος έχει παράσχει δεδοµένα σεξουαλικού χαρακτήρα σε γιατρό ή σε γραµµή βοήθειας εξαιρώντας ρητά τους νόµιµους αντιπροσώπους από τις εν λόγω πληροφορίες. Μπορεί επίσης να συµβαίνει αν το παιδί δεν εµπιστεύεται το νόµιµο αντιπρόσωπό του και επικοινωνεί µε την υπηρεσία προστασίας νεολαίας, για παράδειγµα όταν κάνει χρήση ναρκωτικών ή έχει τάσεις αυτοκτονίας. Προκύπτει το ζήτηµα αν οι νόµιµοι αντιπρόσωποι µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις λεπτοµέρειες και αν το παιδί µπορεί να εναντιωθεί. Προκειµένου να αξιολογηθεί αν το δικαίωµα του παιδιού στην ιδιωτικότητα υπερισχύει του δικαιώµατος πρόσβασης των νόµιµων αντιπροσώπων, τα συµφέροντα όλων των εµπλεκοµένων µερών πρέπει να σταθµιστούν προσεκτικά. Κατά τη στάθµιση αυτή, το µείζον συµφέρον του παιδιού έχει ιδιαίτερη σηµασία. Στην περίπτωση πρόσβασης σε ιατρικά δεδοµένα, η εκτίµηση του θεραπευτή µπορεί να είναι σχετική µε την αξιολόγηση της δυνατότητας πρόσβασης των νόµιµων αντιπροσώπων. Η εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο παρέχει επίσης χρήσιµες επεξηγήσεις: στο Ηνωµένο Βασίλειο για παράδειγµα οι έφηβοι άνω των 12 ετών είναι αποκλειστικοί φορείς του δικαιώµατος πρόσβασης. Σε αρκετές χώρες το δικαίωµα πρόσβασης των νόµιµων αντιπροσώπων στα δεδοµένα των εφήβων θυγατέρων τους είναι περιορισµένο σε περιπτώσεις έκτρωσης. Ως γενικό σχόλιο, τα κριτήρια για τις προϋποθέσεις πρόσβασης δεν θα είναι µόνο η ηλικία του παιδιού αλλά και το αν τα εν λόγω δεδοµένα παρασχέθηκαν από τους γονείς ή το παιδί το οποίο αποτελεί επίσης ένδειξη του βαθµού ωριµότητας και αυτονοµίας του.

13 13 δ.3) ικαίωµα διόρθωσης, διαγραφής ή παρεµπόδισης Το δικαίωµα πρόσβασης έχει αξία και νόηµα αφεαυτού. Όµως, µπορεί επίσης να αποτελεί τρόπο ώστε να επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώµατος διόρθωσης, διαγραφής ή παρεµπόδισης όσον αφορά δεδοµένα που είναι λανθασµένα ή/και µη ενηµερωµένα. Σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών µπορούν να ληφθούν υπόψη παρόµοιες προοπτικές όπως περιγράφηκε παραπάνω, όσον αφορά το δικαίωµα πρόσβασης. δ.4) ικαίωµα εναντίωσης Το άρθρο 14 στοιχείο α) αναφέρει ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα έχει το δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία τουλάχιστον σε περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 στοιχείο ε) και στοιχείο στ) όσον αφορά επιτακτικούς και νόµιµους λόγους. Οι λόγοι αυτοί µπορεί να είναι ιδιαίτερα επιτακτικοί όταν αφορούν σε παιδιά. Πρέπει επίσης να υπενθυµιστεί ότι τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα έχουν σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδοµένων τους για σκοπούς άµεσης εµπορικής προώθησης (άρθρο 14 στοιχείο β) ). ε) Γνωστοποίηση Τέλος, είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στο καθήκον γνωστοποίησης της επεξεργασίας, όταν το προβλέπει ο νόµος. III Στο σχολείο Στο ακόλουθο τµήµα, η γνωµοδότηση θα δώσει επεξηγήσεις για το πώς οι θεµελιώδεις αρχές που έχουν αναφερθεί ανωτέρω µπορούν να προσδιορισθούν ως προς το σχολικό πλαίσιο. Πράγµατι, η ζωή του παιδιού εκτυλίσσεται τόσο στο σχολείο όσο και εντός της οικογένειας, εποµένως, είναι φυσικό να προκύπτουν αρκετά ζητήµατα προστασίας δεδοµένων σε σχέση µε τη σχολική ζωή των παιδιών. Αυτά είναι ζητήµατα ποικίλης φύσεως και συνεπάγονται διαφορετικά προβλήµατα αντιστοίχως. 1) Αρχεία µαθητών α) Στοιχεία Μπορεί να προκύψουν ζητήµατα προστασίας δεδοµένων που σχετίζονται µε παιδιά (και µε τις οικογένειές τους επίσης) και συνδέονται µε αρχεία µαθητών ήδη από την εγγραφή τους σε σχολείο. Πράγµατι, σε ορισµένες χώρες, η νοµοθεσία επιτρέπει στις σχολικές αρχές να ζητούν τη συµπλήρωση εντύπων που περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µε σκοπό τη δηµιουργία αρχείων µαθητή, µηχανογραφηµένων ή άλλων. Στα εν λόγω έντυπα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα πρέπει να ενηµερώνονται για τη µελλοντική συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων και για ποιο σκοπό, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδοµένων

14 14 και πώς µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους στην πρόσβαση και τη διόρθωση. Πρέπει επίσης να γνωρίζουν, κατά περίπτωση, σε ποιον µπορούν να κοινοποιηθούν τα δεδοµένα αυτά. β) Περιορισµός του σκοπού και αναλογικότητα Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να περιλαµβάνονται µόνο σε αρχεία µαθητών στα οποία είναι απαραίτητα για τους λόγους νοµιµότητας που επιδιώκουν τα σχολεία και πρέπει να χρησιµοποιούνται µε τρόπο που δεν αντιτίθεται σε αυτούς τους σκοπούς (άρθρο 6 στοιχείο β της οδηγίας). Τα δεδοµένα που ζητούνται δεν πρέπει να είναι υπερβολικά: π.χ. δεδοµένα όσον αφορά ακαδηµαϊκούς τίτλους γονέων, το επάγγελµά τους ή την εργασιακή τους κατάσταση δεν είναι πάντα απαραίτητα. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδοµένων πρέπει να εξετάζουν αν είναι πραγµατικά αναγκαία. γ) Μη διακριτική µεταχείριση Ορισµένα δεδοµένα που περιέχονται σε αυτά τα έντυπα µπορούν πιθανώς να προκαλέσουν διάκριση, για παράδειγµα δεδοµένα που σχετίζονται µε τη φυλή, τη µεταναστευτική κατηγορία ή την ιδιότητα του ατόµου µε ορισµένες αναπηρίες. Τα στοιχεία αυτά συνήθως συλλέγονται ώστε να διασφαλίζεται ότι το σχολείο γνωρίζει και δίνει την απαραίτητη προσοχή, σε µαθητές µε πολιτισµικές (για παράδειγµα γλωσσικές) ή οικονοµικές δυσκολίες. Οι αρχές του µείζονος συµφέροντος και του αυστηρού περιορισµού του σκοπού πρέπει να αποτελούν τα κριτήρια κατά την επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων. ηλαδή πρέπει να εφαρµόζεται πολύ αυστηρή οπτική σε ό,τι αφορά την καταχώριση του θρησκεύµατος των µαθητών. Αυτό µπορεί να γίνει δεκτό µόνο εφόσον δικαιολογείται από τη φύση (θρησκευτικό σχολείο) και τους διοικητικούς σκοπούς, και µόνο στο βαθµό που είναι αυστηρώς απαραίτητο. εν πρέπει να διατηρούνται περιττά στοιχεία σχετικά µε το θρήσκευµα του µαθητή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεδοµένα είναι απαραίτητα µόνο για διοικητικούς σκοπούς (π.χ. παρακολούθηση µαθήµατος θρησκευτικού περιεχοµένου, δήλωση προτίµησης γεύµατος). Στοιχεία όσον αφορά την ευπορία και το εισόδηµα οικογένειας παιδιού µπορεί επίσης να αποτελέσουν πηγή διάκρισης αλλά µπορεί να τύχουν επεξεργασίας για το ίδιο συµφέρον του παιδιού, για παράδειγµα αν οι αντιπρόσωποι ζητούν επιδόµατα ή µειώσεις στα σχολικά δίδακτρα. Όλα τα δεδοµένα που µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα τη διάκριση πρέπει να προστατεύονται από κατάλληλα µέτρα ασφαλείας όπως επεξεργασία σε χωριστά αρχεία, από ειδικούς που προορίζονται για αυτόν τον σκοπό, κάλυψη από το επαγγελµατικό απόρρητο και άλλα κατάλληλα µέτρα. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία όλων των δεδοµένων που µπορεί να προκαλέσουν διάκριση πρέπει να είναι σαφής και αδιαµφισβήτητη.

15 15 δ) Τελολογική αρχή δ.1) Κοινοποίηση δεδοµένων Σε ορισµένες περιπτώσεις οι σχολικές αρχές παρέχουν τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των µαθητών τους σε τρίτους, πολύ συχνά για σκοπούς εµπορικής προώθησης. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα όταν αποστέλλονται δεδοµένα σε τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες που θέλουν να προσελκύσουν τους µαθητές ως πελάτες τους ή όταν δεδοµένα που αναφέρονται σε µαθητές κοινοποιούνται στους τοπικούς εκλεγµένους αντιπροσώπους. Αυτό αποτελεί παράβαση της τελολογικής αρχής καθώς δεδοµένα που προορίζονται για σχολικούς σκοπούς χρησιµοποιούνται για ασύµβατες επιδιώξεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 95/46/EΚ δεδοµένα που αφορούν σε παιδιά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς ασύµβατους µε το σκοπό που δικαιολογούσε τη συλλογή τους. Το θέµα εδώ δεν είναι το πρόβληµα των παιδιών ως αποδεκτών εµπορικής προώθησης. Αποτελεί πρόβληµα προστασίας του καταναλωτή. Αυτή που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι η προγενέστερη συλλογή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προκειµένου να αποσταλούν αργότερα στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα µηνύµατα εµπορικού περιεχοµένου. Η επεξεργασία αυτή πρέπει πάντα να υπόκειται στην προηγούµενη συγκατάθεση των αντιπροσώπων (και των παιδιών ανάλογα µε την ωριµότητά τους). Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία θεωρήθηκε ως νόµιµη και συµβατή µια λειτουργία εµπορικής προώθησης, η επεξεργασία αυτή θα πρέπει πάντα να διενεργείται µε τον λιγότερο οχληρό τρόπο. Εκτός από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, στην περίπτωση που ζητηθούν δεδοµένα που αφορούν σε γονείς ή/και µαθητές από τρίτο για σκοπούς εµπορικής προώθησης, η διαβίβασή τους πρέπει πάντα να υπόκειται στην προηγούµενη ενηµέρωση και συγκατάθεση των νόµιµων αντιπροσώπων (και των παιδιών ανάλογα µε την ωριµότητά τους). δ.2) Πρόσβαση σε δεδοµένα Τα δεδοµένα που περιέχονται στον φάκελο του µαθητή πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρή εχεµύθεια σύµφωνα µε τη γενική αρχή της οδηγίας 95/46/EΚ άρθρο 16. Η επεξεργασία δεδοµένων ειδικής φύσεως πρέπει να υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας. Τα ακόλουθα αποτελούν παραδείγµατα τέτοιου είδους δεδοµένων: - Πειθαρχικές διαδικασίες - Καταγραφή υποθέσεων βίας - Θεραπευτική αγωγή σε σχολείο - Σχολικός προσανατολισµός

16 16 - Ειδική εκπαίδευση για άτοµα µε αναπηρίες - Κοινωνική οικονοµική ενίσχυση σε άπορους µαθητές Πρέπει να παρέχεται πρόσβαση στους νόµιµους αντιπροσώπους των µαθητών (και τους ίδιους του µαθητές, αν είναι ήδη ώριµοι). Η εν λόγω πρόσβαση πρέπει να ρυθµίζεται αυστηρά και να περιορίζεται στις σχολικές αρχές, τους σχολικούς επιθεωρητές, το υγειονοµικό προσωπικό, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους φορείς επιβολής του νόµου. δ.3) Σχολικές επιδόσεις Υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις στις διάφορες χώρες όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση σχολικών επιδόσεων. Υπάρχουν χώρες µε µακρά καθιερωµένη παράδοση δηµοσιοποίησης επιδόσεων. Ο σκοπός του συστήµατος αυτού είναι να επιτρέπει τη σύγκριση αποτελεσµάτων και να διευκολύνει πιθανές καταγγελίες ή προσφυγές. Τα σχολεία στις χώρες αυτές ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες που θέτει το εθνικό δίκαιο και δηµοσιοποιούν µόνο τα ελάχιστα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για το σκοπό αυτό. Στις χώρες όπου οι σχολικές επιδόσεις υπόκεινται στον κανόνα του απορρήτου, αυτές µπορούν να κοινοποιηθούν στους νόµιµους αντιπροσώπους και τους µαθητές που ασκούν το δικαίωµά τους στην πρόσβαση. Η δηµοσιοποίησή τους υπόκειται στη συγκατάθεση των αντιπροσώπων αυτών (ή επίσης των µαθητών, ανάλογα µε την ικανότητά τους). Ένα ιδιαίτερο πρόβληµα αφορά στη δηµοσιοποίηση σχολικών επιδόσεων στο ιαδίκτυο, η οποία αποτελεί πρόσφορο τρόπο ανακοίνωσής τους στους ενδιαφερόµενους. Οι εγγενείς κίνδυνοι σε αυτόν τον τρόπο ανακοίνωσης απαιτούν η πρόσβαση στα δεδοµένα να πρέπει να καθίσταται δυνατή µόνο µε ειδικές εγγυήσεις. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση ασφαλούς ιστοσελίδας ή προσωπικών κωδικών που παρέχονται στους νόµιµους αντιπροσώπους ή τα παιδιά, όταν είναι ήδη ώριµα. Οι µορφές του δικαιώµατος πρόσβασης θα είναι διαφορετικές ανάλογα µε το βαθµό ωριµότητας του παιδιού. Στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης πιθανώς θα έχουν πρόσβαση κυρίως οι νόµιµοι αντιπρόσωποι ενώ στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τα ίδια τα παιδιά θα µπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα. δ.4) ιατήρηση και εξάλειψη Η γενική αρχή κατά την οποία κανένα δεδοµένο δεν θα πρέπει να διατηρείται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απ ό,τι χρειάζεται για το σκοπό για τον οποίο έχει συλλεγεί εφαρµόζεται επίσης σε αυτό το πλαίσιο. Συνεπώς, πρέπει να ληφθεί προσεκτικά υπόψη το ποια δεδοµένα σχολικών αρχείων πρέπει να διατηρούνται για εκπαιδευτικούς ή για επαγγελµατικούς σκοπούς και ποια πρέπει να διαγράφονται, για παράδειγµα, αυτά που αφορούν πειθαρχικές διαδικασίες και κυρώσεις.

17 17 2) Σχολική ζωή Προκύπτουν ζητήµατα προστασίας δεδοµένων σε ορισµένους τοµείς της καθηµερινής σχολικής ζωής. Υπάρχουν τρόποι ελέγχου του σχολικού πληθυσµού, ιδίως των µαθητών, οι οποίοι µπορεί να αποβούν ιδιαίτερα οχληροί. Αυτό συµβαίνει ιδιαίτερα µε τη συλλογή βιοµετρικών δεδοµένων και δεδοµένων ΤΚΚ και RFID. Την υιοθέτηση τέτοιων µέσων ελέγχου πρέπει να συνοδεύει πάντα διεξοδική συζήτηση µεταξύ δασκάλων και γονέων (ή άλλων αντιπροσώπων µαθητών) λαµβανοµένων υπόψη των δεδηλωµένων στόχων και της επάρκειας των προτεινόµενων µέσων. α) Βιοµετρικά δεδοµένα πρόσβαση στο σχολείο και την καντίνα Με την πάροδο των ετών, σηµειώθηκε αύξηση του ελέγχου πρόσβασης στα σχολεία. Ο εν λόγω έλεγχος πρόσβασης µπορεί να περιλαµβάνει τη συλλογή, αρχικά, βιοµετρικών δεδοµένων όπως των δακτυλικών αποτυπωµάτων, της ίριδας ή των περιγραµµάτων των χεριών. Σε ορισµένες περιπτώσεις τα µέσα αυτά µπορεί να είναι δυσανάλογα µε τον στόχο, προκαλώντας ένα υπερβολικά οχληρό αποτέλεσµα. Σε κάθε περίπτωση, η αρχή της αναλογικότητας πρέπει να εφαρµόζεται επίσης για τη χρήση αυτών των βιοµετρικών µέσων. Συνιστάται ιδιαίτερα οι νόµιµοι εκπρόσωποι να διαθέτουν απλά µέσα εναντίωσης στη χρήση των βιοµετρικών δεδοµένων των παιδιών τους. Στην περίπτωση που ασκείται το δικαίωµα εναντίωσής τους, πρέπει να παρέχεται στα παιδιά τους µια κάρτα ή άλλο µέσο πρόσβασης στις οικείες σχολικές εγκαταστάσεις. β) Τηλεόραση κλειστού κυκλώµατος (ΤΚΚ) Σηµειώνεται αυξανόµενη τάση χρήσης ΤΚΚ στα σχολεία για λόγους ασφάλειας. εν συνιστάται έγκυρη λύση για όλους τους τοµείς της σχολικής ζωής και για όλα τα µέρη των σχολείων. Η ικανότητα επίδρασης της ΤΚΚ στις προσωπικές ελευθερίες σηµαίνει ότι η εγκατάστασή της σε σχολεία απαιτεί ειδική µέριµνα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να εγκαθίσταται µόνο όταν χρειάζεται και εφόσον δεν είναι διαθέσιµα άλλα λιγότερο οχληρά µέσα για την επίτευξη του ίδιου σκοπού. Υπάρχουν µέρη όπου η ασφάλεια έχει εξέχουσα σηµασία και η ΤΚΚ µπορεί να δικαιολογηθεί ευκολότερα, για παράδειγµα, στις εισόδους και τις εξόδους των σχολείων καθώς και σε άλλα µέρη όπου κυκλοφορούν άτοµα όχι µόνο ο σχολικός πληθυσµός αλλά και άτοµα που επισκέπτονται τις σχολικές εγκαταστάσεις για οποιονδήποτε λόγο.

18 18 Η επιλογή τοποθέτησης των συσκευών ΤΚΚ πρέπει να είναι πάντα κατάλληλη, επαρκής και µη υπερβολική σε συνδυασµό µε το σκοπό της επεξεργασίας. Για παράδειγµα, σε µερικές χώρες, η χρήση συσκευών ΤΚΚ εκτός σχολικών ωρών θεωρήθηκε κατάλληλη λαµβανοµένων υπόψη των αρχών προστασίας δεδοµένων. Από την άλλη µεριά, στα περισσότερα άλλα µέρη του σχολείου το δικαίωµα των µαθητών στην ιδιωτικότητα (καθώς επίσης και αυτό των δασκάλων και άλλων κοινωνικών λειτουργών) και η θεµελιώδης ελευθερία της διδασκαλίας υπερισχύουν της ανάγκης µόνιµης επιτήρησης µέσω ΤΚΚ. Αυτό συµβαίνει ιδίως σε αίθουσες διδασκαλίας όπου η επιτήρηση µέσω βίντεο µπορεί να διαταράξει όχι µόνο την ελευθερία µάθησης και λόγου των µαθητών αλλά και την ελευθερία διδασκαλίας. Το ίδιο εφαρµόζεται σε χώρους αναψυχής, γυµναστήρια και αποδυτήρια όπου η επιτήρηση µπορεί να διαταράξει τα δικαιώµατα ιδιωτικότητας. Οι παρατηρήσεις αυτές βασίζονται επίσης στο δικαίωµα ανάπτυξης της προσωπικότητας που έχουν όλα τα παιδιά. Πράγµατι, η αναπτυσσόµενη αντίληψή τους για την ελευθερία τους µπορεί να υπονοµευθεί αν θεωρούν από µικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να υφίστανται έλεγχο από ΤΚΚ. Αυτό είναι όλως αλήθεια εφόσον συσκευές λήψης ή παρόµοιες συσκευές χρησιµοποιούνται για ελέγχους παιδιών από απόσταση κατά τις σχολικές ώρες. Σε κάθε περίπτωση που δικαιολογείται η ΤΚΚ, τα παιδιά, ο υπόλοιπος σχολικός πληθυσµός και οι νόµιµοι αντιπρόσωποι πρέπει να ενηµερώνονται για την ύπαρξη επιτήρησης, τον υπεύθυνο λειτουργίας της και τους στόχους της. Τα στοιχεία που έχουν ως στόχο παιδιά πρέπει να είναι κατάλληλα για το επίπεδο αντίληψής τους. Περαιτέρω πρέπει να εξετασθεί το ότι τα συµφέροντα που πρέπει να ληφθούν υπόψη δεν είναι µόνο αυτά των µαθητών αλλά και αυτά των δασκάλων και άλλων κοινωνικών λειτουργών. Σε µερικές χώρες υπάρχουν ακόµη και νοµικοί κανόνες που εφαρµόζονται για την εφαρµογή ΤΚΚ στους λειτουργούς ελέγχου (1). Η αιτιολόγηση και η σχετικότητα του συστήµατος ΤΚΚ πρέπει να αναθεωρείται τακτικά από τις σχολικές αρχές ώστε να αποφασίζουν αν πρέπει να διατηρηθεί ή όχι. Οι νόµιµοι αντιπρόσωποι των παιδιών πρέπει να ενηµερώνονται αναλόγως. γ) Υγειονοµικές συνθήκες εδοµένα που αφορούν στις υγειονοµικές συνθήκες µαθητών αποτελούν ευαίσθητα δεδοµένα. Για το λόγο αυτό, η επεξεργασία τους πρέπει να σέβεται τις αρχές του άρθρου 8 της οδηγίας. Τα εν λόγω δεδοµένα πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας µόνο από γιατρούς ή από πρόσωπα που φροντίζουν τους µαθητές όπως οι δάσκαλοι και λοιπό σχολικό προσωπικό που δεσµεύεται από τη δεοντολογία επαγγελµατικού απορρήτου. Η επεξεργασία δεδοµένων αυτού του είδους εξαρτάται είτε από τη συγκατάθεση των νόµιµων εκπροσώπων του παιδιού είτε από ζωτικά συµφέροντα που συνδέονται µε το σχολείο ή την εκπαιδευτική ζωή. (1) Βλ. επίσης WP 89 (γνωµοδότηση 4/2004 της 11 ης Φεβρουαρίου 2004).

19 19 δ) Ιστοσελίδες σχολείων Ένας αυξανόµενος αριθµός σχολείων δηµιουργεί ιστοσελίδες που απευθύνονται σε σπουδαστές/µαθητές και τις οικογένειές τους και οι ιστοσελίδες αυτές καθίστανται το κύριο εργαλείο για τις εξωτερικές επικοινωνίες. Τα σχολεία πρέπει να γνωρίζουν ότι η διάδοση προσωπικών στοιχείων εγγυάται αυστηρότερη τήρηση των θεµελιωδών αρχών προστασίας δεδοµένων, ειδικότερα της ελαχιστοποίησης δεδοµένων και της αναλογικότητας. Επιπροσθέτως, συνιστάται η εφαρµογή µηχανισµών περιορισµένης πρόσβασης µε στόχο τη διασφάλιση των εν λόγω προσωπικών στοιχείων (π.χ. σύνδεση µέσω κωδικού αναγνώρισης χρήστη και κωδικού πρόσβασης). ε) Φωτογραφίες παιδιών Συχνά τα σχολεία µπαίνουν στον πειρασµό να δηµοσιοποιήσουν (στον τύπο ή στο ιαδίκτυο) φωτογραφίες µαθητών τους. Πρέπει να δίδεται ειδική προσοχή στη δηµοσιοποίηση φωτογραφιών µαθητών από σχολεία στο ιαδίκτυο. Πρέπει να γίνεται πάντα αξιολόγηση του είδους της φωτογραφίας, της σχετικότητας αποστολής της και του επιδιωκόµενου σκοπού της. Τα παιδιά και οι νόµιµοι αντιπρόσωποί τους πρέπει να ενηµερώνονται για τη δηµοσιοποίηση. Αν το σχολείο επιδιώκει την αποστολή ατοµικών φωτογραφιών αναγνωρισµένων ατόµων, πρέπει να λαµβάνεται η προηγούµενη συγκατάθεση των γονέων ή άλλων νόµιµων αντιπροσώπων (ή του παιδιού, αν είναι ήδη ώριµο). Στην περίπτωση συλλογικών φωτογραφιών δηλαδή σχολικών γεγονότων και πάντα σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τα σχολεία δεν µπορούν να ζητούν προηγούµενη συγκατάθεση των γονέων στην περίπτωση που οι φωτογραφίες δεν επιτρέπουν την εύκολη αναγνώριση µαθητών. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις τα σχολεία πρέπει να ενηµερώνουν τα παιδιά, του γονείς και τους νόµιµους αντιπροσώπους ότι η φωτογραφία θα ληφθεί και πώς θα χρησιµοποιηθεί. Αυτό θα τους δώσει την ευκαιρία να αρνηθούν να περιληφθούν στη φωτογραφία. στ) Κάρτες µαθητών Για τον έλεγχο πρόσβασης και την παρακολούθηση αγορών: πολλά σχολεία χρησιµοποιούν κάρτες µαθητών όχι µόνο για τον έλεγχο πρόσβασης στο σχολείο αλλά και την παρακολούθηση αγορών των παιδιών. Αµφισβητείται αν ο δεύτερος σκοπός είναι πλήρως συµβατός µε την ιδιωτικότητα του παιδιού, ειδικά µετά από ορισµένη ηλικία. Σε κάθε περίπτωση οι δύο λειτουργίες πρέπει να διαχωρίζονται καθώς η δεύτερη µπορεί να εγείρει ζητήµατα ιδιωτικής ζωής. Για τον εντοπισµό µαθητών 12 : άλλο µέσο ελέγχου που χρησιµοποιείται σε ορισµένα σχολεία (µε κάρτα ή όχι) είναι ο εντοπισµός τους µέσω αναγνωριστικών καρτών RFID. 12 Βλ. WP 115 (εκδόθηκε την 25 η Νοεµβρίου 2005) όσον αφορά τις αρχές που σχετίζονται µε τον εντοπισµό ανηλίκων.

20 20 Στην περίπτωση αυτή, η σχετικότητα του εν λόγω συστήµατος πρέπει να δικαιολογείται λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών κινδύνων, ιδίως όταν είναι διαθέσιµες εναλλακτικές µέθοδοι. ζ) Εικονοτηλέφωνα στα σχολεία Τα σχολεία µπορούν να διαδραµατίσουν πρωταρχικό ρόλο στον καθορισµό προφυλάξεων απέναντι στη χρήση MMΕ και οπτικοακουστικής εγγραφής στις περιπτώσεις που αφορούν σε προσωπικά δεδοµένα που αναφέρονται σε τρίτους. Τα σχολεία πρέπει να προειδοποιούν τους µαθητές τους ότι η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία αναπαραγωγής οπτικοακουστικών εγγραφών και ψηφιακών εικόνων µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα σοβαρές παραβάσεις του δικαιώµατος στην ιδιωτικότητα και την προστασία προσωπικών δεδοµένων του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα. 3) Σχολικά στατιστικά στοιχεία και άλλες µελέτες Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι αναγκαία για τη λήψη στατιστικών στοιχείων (ωστόσο, µπορεί να συµβεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις για παράδειγµα: στην περίπτωση που πραγµατοποιούνται στατιστικά στοιχεία για την επαγγελµατική ενσωµάτωση). Σύµφωνα µε το άρθρο 6 στοιχείο ε) της οδηγίας τα στατιστικά αποτελέσµατα δεν πρέπει να οδηγούν σε οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση αναγνώριση προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα. Συχνά διεξάγονται έρευνες που χρησιµοποιούν διάφορα προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε µαθητές, τα οποία έχουν ληφθεί από λιγότερο ή περισσότερο λεπτοµερή ερωτηµατολόγια. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι πρέπει να επιτρέπουν τη συλλογή των δεδοµένων αυτών (ιδίως αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδοµένα) και οι εκπρόσωποι πρέπει να ενηµερώνονται για το σκοπό και τους αποδέκτες της έρευνας. Επιπροσθέτως, κάθε φορά που είναι δυνατή η διεξαγωγή µελετών χωρίς την αναγνώριση των παιδιών, πρέπει να ακολουθείται αυτή η διαδικασία. 1) ίκαιο IV Συµπέρασµα Η παρούσα γνωµοδότηση καταδεικνύει ότι οι διατάξεις που καθορίζονται στο ισχύον νοµικό πλαίσιο, κατά τις περισσότερες περιπτώσεις, διασφαλίζουν αποτελεσµατικά την προστασία δεδοµένων παιδιών. Προϋπόθεση αποτελεσµατικής προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών αποτελεί, εντούτοις, η εφαρµογή των διατάξεων σύµφωνα µε την εξέταση της αρχής του µείζονος συµφέροντος του παιδιού. Η εφαρµογή πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ειδικές καταστάσεις των ανηλίκων και αυτές των εκπροσώπων τους. Οι οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ πρέπει να ερµηνευθούν και να εφαρµοστούν αναλόγως.

21 21 Σε περιπτώσεις αντικρουόµενων συµφερόντων µπορεί να βρεθεί λύση ερµηνεύοντας τις οδηγίες σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της Σύµβασης των ΗΕ για τα ικαιώµατα του Παιδιού δηλαδή του µείζονος συµφέροντος του παιδιού και επίσης µε αναφορά στις άλλες νοµικές πράξεις οι οποίες έχουν προαναφερθεί. Τα κράτη µέλη παροτρύνονται να ευθυγραµµίσουν τα δίκαιά τους µε την προαναφερθείσα ερµηνεία λαµβάνοντας τα αναγκαία µέτρα. Επιπλέον, θα γίνονταν δεκτές σε κοινοτικό επίπεδο συστάσεις και άλλες κατάλληλες πράξεις που αφορούν σε αυτό το θέµα. Όπως προαναφέρθηκε, η παρούσα γνώµη περιέχει µόνο τις γενικές αρχές για την ιδιωτική ζωή και την προστασία δεδοµένων που είναι σχετικές µε δεδοµένα παιδιών και την εφαρµογή τους στον σηµαντικό τοµέα της εκπαίδευσης. Άλλα ειδικά πεδία θα µπορούσαν να δικαιολογούν χωριστή µελέτη από την παρούσα οµάδα εργασίας στο µέλλον. 2) Εφαρµογή Η παρούσα γνωµοδότηση θέτει τις γενικές ανησυχίες και σκέψεις κατά τη θεώρηση της προστασίας δεδοµένων και θεµάτων ιδιωτικότητας που σχετίζονται µε παιδιά. Η οµάδα εργασίας έχει επιλέξει τον τοµέα της εκπαίδευσης ως πρώτο βήµα για να απευθύνει αυτό το θέµα λόγω της σπουδαιότητας της εκπαίδευσης στην κοινωνία. Όπως φαίνεται, η προσέγγιση της προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών βασίζεται στην εκπαίδευση - από τις οικογένειες, τα σχολεία, τις αρχές προστασίας δεδοµένων, τις οµάδες παιδιών και άλλους όσον αφορά τη σπουδαιότητα της προστασίας των δεδοµένων και της προσωπικής ζωής και τις συνέπειες της κοινοποίησης προσωπικών δεδοµένων εφόσον δεν είναι αναγκαίο. Αν οι κοινωνίες µας πρέπει να αγωνίζονται για πραγµατικό πολιτισµό στον τοµέα της προστασία δεδοµένων ειδικά και για την προάσπιση της ιδιωτικότητας, πρέπει να αρχίσουν µε τα παιδιά, όχι µόνο ως οµάδα που χρειάζεται προστασία ή πρόσωπα των οποίων τα δικαιώµατα πρέπει να προστατευθούν αλλά επίσης επειδή πρέπει να ενηµερώνονται για τα καθήκοντά τους ως προς τον σεβασµό των προσωπικών δεδοµένων των άλλων. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το σχολείο πρέπει να διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο. Τα παιδιά και οι µαθητές πρέπει να ανατρέφονται ώστε να γίνουν αυτόνοµοι πολίτες της κοινωνίας της πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό είναι πρωταρχικό να µάθουν από µικρή ηλικία για τη σπουδαιότητα της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδοµένων. Αυτές οι αρχές θα τα καταστήσουν αργότερα ικανά να λαµβάνουν ενηµερωµένες αποφάσεις σχετικά µε ποια στοιχεία θέλουν να κοινοποιήσουν, σε ποιον και υπό ποιες προϋποθέσεις. Η προστασία δεδοµένων πρέπει να περιλαµβάνεται συστηµατικά στα σχολικά σχέδια ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών και τη φύση των διδασκόµενων θεµάτων. εν πρέπει ποτέ να εµφανίζεται η περίπτωση κατά την οποία, για λόγους ασφάλειας, τα παιδιά αντιµετωπίζονται µε υπερβολική επιτήρηση η οποία µειώνει την αυτονοµία τους.

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 11601/EL ΟΕ 90 Γνώµη 5/2004 για τις αυτόκλητες κλήσεις µε σκοπό την εµπορική προώθηση σύµφωνα µε το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ Εγκρίθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών

Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται μεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3761/16-06-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων

Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων Οµάδα Εργασίας του ΑΡΘΡΟΥ 29 για την προστασία των δεδοµένων 00323/07/EL WP 131 Έγγραφο εργασίας σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την υγεία στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010

Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 11 Φεβρουαρίου 2010 Εισαγωγή Στα πλαίσια της διαφάνειας και της βέλτιστης πρακτικής που ακολουθεί η ιαχειριστική Επιτροπή και η Γενική ιεύθυνση του Ταµείου, υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 13/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Το Ι.Ε.Π. ως επιστημονικός φορέας του ΥΠΟΠΑΙΘ γνωμοδοτεί σχετικά με αιτήματα που αφορούν:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Το Ι.Ε.Π. ως επιστημονικός φορέας του ΥΠΟΠΑΙΘ γνωμοδοτεί σχετικά με αιτήματα που αφορούν: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ και Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΑΙΘ (Πράξη υπ. αριθ. 01/07-01-2015 του Δ.Σ. του ΙΕΠ) ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5085/99/EN/FINAL WP 25 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σύσταση 3/99 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων κίνησης από τους παρόχους υπηρεσιών Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Τάκης Κακούρης, Δικηγόρος, Ζέπος & Γιαννόπουλος www.zeya.com Επισκόπηση εξελίξεων (2013-2014) 158 αποφάσεις της Αρχής το 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK 2 Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣMOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

KANONIΣMOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 KANONIΣMOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρθρο 1: Γενικές αρχές.. Αρθρο 2: Αρμοδιότητα. Αρθρο 3: Συγκρότηση της Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειληµµένες συνεδριάσεις, εξέτασε το ζήτηµα των αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 31.5.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 145/43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της30ήςμαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 216/25-7-2001 ΦΕΚ 167, ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στο κείµενο περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες αρχές που αναφέρονται στη συµπεριφορά των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

Ο Διακανονισμός της Χάγης. για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα ιακανονισμός της Χάγης Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων: Κύρια Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα 1 Ο Διακανονισμός της Χάγης για τη Διεθνή Καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

H άσκηση και η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στο διαδίκτυο: ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού

H άσκηση και η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στο διαδίκτυο: ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού H άσκηση και η προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στο διαδίκτυο: ο ρόλος του Συνηγόρου του Παιδιού Γιώργος Μόσχος Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού Το διαδίκτυο είναι ένα σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα