E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. υναµική αρέµβαση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. υναµική αρέµβαση"

Transcript

1 E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α ολογισµός Ε ιστηµονική τεκµηρίωση Αντικειµενική ληροφόρηση υναµική αρέµβαση

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή-Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ σελ 3-4 Σηµαντικές εξελίξεις ,Mέτρα ου ελήφθησαν σελ Η ΕΚΠΟΙΖΩ σε αριθµούς. σελ 6-7 Προβλήµατα-στόχοι. σελ 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πληροφόρηση- Ενηµέρωση-Παροχή νοµικών συµβουλών Εκδόσεις σελ 9 ελτία Τύπου- ηµοσιότητα... σελ 9 Ηµερίδες-Συνέδρια -Οµιλίες σελ Παρεµβάσεις σε εθνικές- κοινοτικές αρχές... σελ Νοµικά θέµατα ικαστικές ενέργειες. σελ. 21 Καταγγελίες.σελ 22 Θέµατα Υγείας ιατροφής.σελ 23 Αγωγή καταναλωτή, Περιβαλλοντικά θέµατα...σελ. 24 Υλο οίηση ρογραµµάτων συνεργασίες σελ 25 Έρευνες-µελέτες εκθέσεις εκδηλώσεις.. σελ Εκ ροσώ ηση.σελ

3 Εισαγωγή-Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση Καταναλωτών "Η Ποιότητα της Ζωής" ιδρύθηκε το 1988 µε στόχο την προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Είναι µη κυβερνητική οργάνωση, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναγνωρισµένη και πιστοποιηµένη( ΑΜ 03/ ) Ένωση Καταναλωτών βάσει των νόµων 2251/94 και 3587/2007 για την προστασία του καταναλωτή. Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ προέρχεται από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση για την "Ποιότητα της Ζωής"- µια επίσης µη κυβερνητική και µη κερδοσκοπική οργάνωση µε ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τις περιβαλλοντικές έως τις κοινωνικές και πολιτιστικές. Στα καταναλωτικά θέµατα δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και η βαθµιαία ανάπτυξη αυτού του τοµέα κατάληξε στην ίδρυση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ το Οι βασικές της αρχές είναι: Ανεξαρτησία από πολιτικά κόµµατα και οικονοµικά συµφέροντα Ε ιστηµονική γνώση και τεκµηρίωση κάθε ζητήµατος ως προϋπόθεση σωστής αντιµετώπισης Έγκυρη, τεκµηριωµένη και υ εύθυνη πληροφόρηση των καταναλωτών Αντικειµενικότητα και ρεαλισµός στις απόψεις και προτάσεις Συνεργασία µε οποιονδήποτε φορέα ιδιωτικό ή κρατικό, ο οποίος συµβάλλει στην προστασία του καταναλωτή Οι δραστηριότητές της υ οστηρίζονται οικονοµικά από τις συνδροµές των µελών της, από χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την µορφή προγραµµάτων, την Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή και άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς δηµόσιους οργανισµούς. ιοικείται α ό 7µελές.Σ. και ο αριθµός των εγγεγραµµένων µελών της ανέρχεται σε Η ΕΚΠΟΙΖΩ στα 23 χρόνια αρουσίας της, έχει ανα τύξει τους ακόλουθους τοµείς: 1. Νοµική Προστασία του Καταναλωτή 2. Έλεγχος και Συγκριτικές δοκιµές τροφίµων και άλλων προϊόντων 3. Υγεία ιατροφή 4. Έρευνες Μελέτες 5. Περιβάλλον 6. Το Παιδί ως Καταναλωτής-Αγωγή Καταναλωτή 7. Εκπαίδευση Ενηµέρωση- Πληροφόρηση του Καταναλωτή

4 Βασικοί κατευθυντήριοι άξονες στην ενασχόληση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ µε τα ανωτέρω θέµατα είναι: 1. Η θεωρητική προσέγγιση του ζητήµατος 2. Το νοµοθετικό πλαίσιο που το διέπει 3. Παροχή εκλαϊκευµένης γνώσης στα επιστηµονικά θέµατα 4. Παροχή πρακτικών οδηγιών, χρήσιµων στην καθηµερινή ζωή του καταναλωτή 5. Ανάλογα διαβήµατα προς τις αρµόδιες αρχές, παραγωγικούς φορείς κλπ. 6. ηµοσιοποίηση Σηµαντικές εξελίξεις I. Οικονοµικές-κοινωνικές εξελίξεις Ε ι τώσεις στην ΕΚΠΟΙΖΩ 4 Η βαθµιαία διόγκωση της οικονοµικής κρίσης, τα επακόλουθα µέτρα, η αδυναµία των καταναλωτών να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, η ψήφιση του νόµου περί ρύθµισης οφειλών φυσικών προσώπων, είχαν τις εξής επιπτώσεις στην λειτουργία και εσωτερική οργάνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ: Υ ερβολική αύξηση του όγκου εργασίας, λόγω συνεχώς αυξανόµενης προσέλευσης υπερχρεωµένων καταναλωτών, τηλεφωνικών κλήσεων και πολυπλοκότητας χειρισµού των υποθέσεών τους Αδυναµία αντα όκρισης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού Ανε άρκεια του υ άρχοντος χώρου και εξο λισµού για την υποδοχή-εξυπηρέτηση των προσερχόµενων καταναλωτών Α οκλειστική σχεδόν α ασχόλησή µας µε το θέµα της υ ερχρέωσης στην διάρκεια του 2010 Ανε αρκή εξυ ηρέτηση µελών µας σε προβλήµατα εκτός υπερχρέωσης Ανε αρκή αντα όκρισή µας στην τακτική ε ικοινωνία µας µε τα µέλη Ανε αρκή αντα όκρισή µας στην ολοκληρωµένη εφαρµογή του ρογραµµατισµού δράσεων Ελλι ή αντα όκρισή µας σε άλλα, λην υ ερχρέωσης, θέµατα ε ικαιρότητας

5 II. Άλλες σηµαντικές εξελίξεις ΙΙ.α. Ψήφιση του νόµου ερί ρύθµισης οφειλών φυσικών ροσώ ων ΙΙ.β. Προο τική χρηµατοδότηση ενώσεων καταναλωτών µέσω ΕΣΠΑ για διαχείριση υ ερχρεωµένων καταναλωτών και άλλες δράσεις ΙΙ.γ. Ενεργο οίηση Παραρτήµατος Θεσσαλονίκης ΙΙ. δ. Κατακόρυφη αύξηση µελών ΙΙΙ. Μέτρα ου ελήφθησαν 5 ΙΙΙ. α. Αύξηση εργαζοµένων-ωρών εργασίας στην ΕΚΠΟΙΖΩ, αύξηση εθελοντικής ροσφοράς ΙΙΙ. β. Προσ άθεια αξιο οίησης νέων τεχνολογιών ΙΙΙ. γ. Ανακατανοµή δα ανών ΙΙΙ. δ. Αλλαγή γραφείων Αθήνας- Θεσσαλονίκης ΙΙΙ. ε. Αναδιάρθρωση λειτουργίας : Η ΕΚΠΟΙΖΩ σε αριθµούς

6 Ι. Εσωτερική λειτουργία Ι. α. Εργαζόµενοι: 22 Ι. β. Εθελοντές: 60 Ι. γ. Τοµείς-θέµατα-τρό οι α ασχόλησης Τρό οι α ασχόλησης 6 Έρευνες Συµµετοχή σε Ε ιτρο ές µόνιµες ή εριστασιακές: - Ε ίλυσης Καταναλωτικών ιαφορών - Ελέγχου ιαφήµισης - Τυ ο οίηση/ ιστο οίηση ροϊόντων- υ ηρεσιών - ιαµόρφωσης ολιτικής ευρω αϊκού καταναλωτικού κινήµατος σε θέµατα διατροφής - Βιολογικές καλλιέργειες - ιόδια Συναντήσεις Συµµετοχή σε διαβουλεύσεις Ι. δ. Νέο οργανόγραµµα ΙΙ. ηµόσια αρουσία Τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυ ος-ηλεκτρονικός τύ ος: ελτία Τύ ου: 62 Συνέδρια: Ελλάδα, 13 εξωτ. 28 µε οµιλίες( 19 Ελλάδα, 9 εξωτ.)

7 Ηµερίδες: 4 11 η τακτική ΓΣ ΕΚΠΟΙΖΩ, 8 η και 9 η Ηµερίδα Εθελοντισµού, Ηµερίδα για θέµα Εθνικής Ασφαλιστικής, 2 η Γ.Σ. ΠΟΜΕΚ Οµιλίες: 28 (19 Ελλάδα- 9 εξωτερικό) Καµ άνιες: 4 -Καµπάνια για την ψήφιση του νόµου περί υπερχρεωµένων νοικοκυριών, 1-30/ Τι ζητούµε από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές 20/5-07/6/2009, - Τι ζητούµε από τους υποψήφιους βουλευτές 18/9-09/10/2009, - ιατροφικό προφίλ τροφίµων 1/5-30/9/2009 Εκδόσεις: 2 σε αντίτυ α ( Ανοιχτή Γραµµή, 8 τεύχη και αντίτυπα του φυλλαδίου Ταξιδεύοντας µε πλοίο ) Έρευνες: 18 7 Εκ ροσώ ηση: 38 Εθνικό επίπεδο: 24, Κοινοτικό 14 ικαστικές ενέργειες: 158 Παρεµβάσεις σε εθνικές-κοινοτικές αρχές κ.ά.: Ελλάδα,59 Ε.Ε Καταγγελίες: IΙΙ. Προβλήµατα : 4 τεύχη, αντίτυ α έκαστο 2010: 2 τεύχη, αντίτυ α έκαστο, 2 τεύχη αντίτυ α έκαστο

8 IΙΙ. α. Μεγάλος όγκος εργασίας IΙΙ. β. Ελλι ής εξο λισµός IΙΙ.γ. Σχεδόν µονοµερής α ασχόληση µε υ ερχρεωµένους Ανάγκη βελτίωσης οργάνωσης-χειρισµού υ οθέσεων υ ερχρεωµένων Ανάγκη βελτίωσης αντα όκρισης σε ροβλήµατα µελών µε άλλα νοµικά, λην υ ερχρεωµένων, θέµατα Ανάγκη µεγαλύτερης ανά τυξης των λοι ών τοµέων δράσης και µεγαλύτερης δηµοσιότητάς τους 8 IΙΙ. δ. Ε ικοινωνία Ιστοσελίδα Έντυ α Τηλεφωνικό κέντρο Ε ικοινωνία µε µέλη IV. Στόχοι ε όµενης διετίας Περαιτέρω βελτίωση οργάνωσης- λειτουργίας Βελτίωση αντα όκρισης σε αιτήµατα Ανά τυξη και των άλλων δράσεων-αύξηση δηµοσιο οίησής τους Βελτίωση εντύ ων Βελτίωση αροχής χρηστικής ληροφορίας Βελτίωση ε ικοινωνίας µε τα µέλη Α οκατάσταση-βελτίωση ιστοσελίδας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

9 Αναλυτική εριγραφή δράσεων στην διάρκεια της διετίας Πληροφόρηση Ενηµέρωση-Παροχή νοµικών συµβουλών Εκδόσεις Το οκτώ τεύχη του 4µηνιαίου ενηµερωτικού δελτίου της ΕΚΠΟΙΖΩ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ εκδόθηκε σε αντίτυπα και στάλθηκε ταχυδροµικά στα µέλη της και σε όλους τους φορείς που σχετίζονται µε τα θέµατα προστασίας καταναλωτή. Ένα φυλλάδιο µε τίτλο «Ταξιδεύοντας µε πλοίο» σε αντίτυπα 9 ηµοσιότητα Εκδόθηκαν 62 ελτία Τύ ου που αφορούσαν σε επίκαιρα αλλά και διαχρονικά θέµατα προστασίας του καταναλωτή Η δηµοσιότητα στα ΜΜΕ, κατά την διετία απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Α AΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΣΕΩΝ ΣΕ: : Ε EΦΗΜΕΡΙ ΕΣ-ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ Άνω των Ρ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ Άνω των TΗΛΕΟΡΑΣΗ Άνω των Είναι κατά ροσέγγιση. Τα δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο και εριοδικό τύ ο Αττικής και Ε αρχίας εκτιµάται ότι είναι ολύ ερισσότερα, ό ως και οι αναφορές στο ιντερνέτ. 2. εν εριλαµβάνονται οι αυτόβουλες αναφορές των σταθµών στις διάφορες δράσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ, αλλά µόνο οι ζωντανές συνεντεύξεις. 3. εν συµ εριλαµβάνονται οι ε αναλήψεις των εκ οµ ών.

10 4 Οµιλίες : Ελλάδα- 9 εξωτερικό 1. Σεµινάριο στα µέλη, Θέµα: Ψωµί - Πως µ ορώ να αναγνωρίσω και να ε ιλέξω το καλό ψωµί και τα καλά αρτοσκευάσµατα;, Γραφεία ΕΚΠΟΙΖΩ 2. Σεµινάριο στα µέλη, , Θέµα: Κοτό ουλο : Πως µ ορώ να αναγνωρίσω και να ε ιλέξω το καλό κοτό ουλο; Πώς ρέ ει να το χειριστώ;, Γραφεία ΕΚΠΟΙΖΩ η Τακτική Γ.Σ. ΕΚΠΟΙΖΩ Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου Σεµινάριο στα µέλη, 8 Φεβρουαρίου 2010 Θέµα: Οικιακή βιολογική καλλιέργεια. Πως µ ορώ να καλλιεργήσω στην βεράντα ή στον κή ο χωρίς χρήση χηµικών ουσιών;» Γραφεία ΕΚΠΟΙΖΩ 5. Η ε ιρροή των καταναλωτικών Ενώσεων και οι ροϋ οθέσεις ενίσχυσής τους, Αθήνα, ΓΓΚ, Τετάρτη Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 6. ικαιώµατα του καταναλωτή 17/3/09: 1 ο Γυµνάσιο Αγ.Παρασκευής Οµιλητής: Γ Παυλικάκης 7. ικαιώµατα του καταναλωτή 18/3/09: 4 ο Γυµνάσιο Αγ.Παρασκευής. Οµιλητής: Γ Παυλικάκης 8. Latest TRACE developments BEUC food officers meeting, June 2009, Berlin

11 9. Σεµινάριο και βιωµατικό εργαστήριο στο Λεόντειο Λύκειο Ν. Σµύρνης Θέµα: Συσκευασίες ειδών διατροφής Το µάτι του καταναλωτή» σε 25 µαθητές Γυµνασίου 14/11/ Ηµερίδα µε θέµα: Ετικέτες τροφίµων : σύµµαχος στις ε ιλογές µας! 9/11/09 Ξενοδοχείο Athens Electra Palace Ίδρυµα Αρ. ασκαλό ουλου Οµιλία µε θέµα: Ισχυρισµοί ε ί των τροφίµων Α όψεις ΕΚΠΟΙΖΩ-BEUC Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 11. Υγιεινή Τροφίµων στην κουζίνα Σεµινάριο ΕΚΠΟΙΖΩ, 16/11/ Γεω ονικό Πανε ιστήµιο Αθηνών-Τµήµα Ε ιστήµης και τεχνολογίας Τροφίµων, 27/11/09 Οµιλία µε θέµα: Η αξία των Ενώσεων Καταναλωτών στην ορθή λειτουργία της αγοράς τροφίµων Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 13. Συνέδριο ΠΑΣΕΓΕΣ COGECA, 11 12/12/09 Εξελίξεις στον τοµέα λιανικής, ευκαιρίες και ροσαρµογή των αγροτικών συνεταιρισµών Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 14. Σύλλογος Ζηµιωθέντων Ασφαλισµένων στην ΑΣΠΙ Α ΑΕΓΑ Ξενοδοχείο Μ. Βρετάνια Θέµα : ικαιώµατα των ασφαλισµένων καταναλωτών - µεθόδευση δράσεων Οµιλήτρια: Καλα οθαράκου Παναγιώτα 15. Ιωνικό Κέντρο, Ν. Ιωνία, Η κοινωνία των ολιτών στο ροσκήνιο Οµιλήτρια 1η : Αλευρίτου Ελένη Θέµα: «Γνωρίζοντας την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.» Οµιλήτρια 2 η : Καλα οθαράκου Παναγιώτα Θέµα: Τρά εζες και Καταναλωτές: Γνωρίστε και διεκδικείστε τα δικαιώµατά σας

12 16. Υ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παγκόσµια Ηµέρα Καταναλωτή Εισηγήτρια: Καλα οθαράκου Παναγιώτα Θέµα: Υ ερχρέωση των νοικοκυριών: Πολιτικές ρόληψης και α εγκλωβισµού 17. Τοµέας Εθελοντισµού ΠΑΣΟΚ, Οµιλήτρια : Καλα οθαράκου Παναγιώτα, Θέµα : ικαιώµατα Καταναλωτή 18. DG SANCO-ADVISORY GROUP, Βρυξέλλες, Θέµα: "ΒΕUC view on DG SANCO priorities within the next 5 years Οµιλητής Βαρλάµος Ανδρέας Συνάντηση ρογράµµατος ACTIVE CITIZENS, Μούρθια Ισ ανίας, 3-4-5/05/2010 Οµιλητής : Γιώργος Παυλικάκης 20. Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αµαξών, , Βιοτεχνικό Ε ιµελητήριο Αθηνών Οµιλητής : Ηλίας Κοκουγιάννης 21. BEUC General Assembly Ljubljana, Slovenia Ljubljana, Slovenia, Οµιλήτρια Ελένη Αλευρίτου 22. 8ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ελληνοαµερικανικό Εµ ορικό Ε ιµελητήριο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Θέµα: Εταιρική Ηθική και ιαφάνεια στην Αγορά Οµιλήτρια : Αλευρίτου Ελένη 23. Συνάντηση ρογράµµατος Eurreca Guildford, UK, 9-10/6/2010 Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου

13 24. Observatory of Credit and Indebtedness, Preparation Meeting Charlesleroi, Βέλγιο, 28 Ιουνίου 2010 Οµιλητής: Βίκτορας Τσιαφούτης 25. European Health Claim Association (EHCA) Βρυξέλλες, 30/9/10 "In Search of Solutions: a Stakeholders Dialogue on Art.13 Health Claim- The consumers view" Οµιλητής Βαρλάµος Ανδρέας Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή 14 Οκτωβρίου 2010 Θέµα: «Εκ αιδευτική Ηµερίδα για την εφαρµογή του Νόµου 3869» Οµιλήτρια: Καλα οθαράκου Παναγιώτα η Γ.Σ. της Οµοσ ονδίας ΠΟΜΕΚ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Συνάντηση ρογράµµατος Eurreca Κο εγχάγη, 17-21/10/2010 Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 29. Observatory of Credit and Indebtednesss Seminar on prevention, assessment and treatment of Overindebtedness Namur, Bέλγιο, 30/9-1/ Οµιλητής Bίκτορας Τσιαφούτης

14 Οργάνωση-συµµετοχή σε Συνέδρια- Ηµερίδες: 11 7 Ελλάδα, 4 εξωτ. Οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ: Ηµερίδες η Τακτική Γ.Σ. ΕΚΠΟΙΖΩ Ηµερίδα για διαβούλευση-α όφαση µελών εραιτέρω ενεργειών στο ρόβληµα νοσοκοµειακών συµβολαίων της Εθνικής Ασφαλιστικής µε ρήτρα Ecu , ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ 3. 8 ης Γιορτή Εθελοντισµού µε θέµα Εθελοντισµός: Ζωής Τάση. Θησείου Στάση, Σάββατο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Παρουσίαση της έκδοσης των ρακτικών του ιεθνούς Συνεδρίου Η Κλιµατική Αλλαγή ως Πρόκληση για τις Μελλοντικές Γενιές 5. Ελληνική Εταιρεία Τρα εζικού ικαίου και ικαίου της Κεφαλαιαγοράς 4 η Ετήσια Εσ ερίδα, Μέγαρο Θ. Καρατζά, Θέµα: ιεθνής Χρηµατο ιστωτική Κρίση και Χρηµατο ιστωτικό ίκαιο: Ε ι τώσεις, Τάσεις και Προο τικές 6. Σύλλογος Ζηµιωθέντων Ασφαλισµένων στην ΑΣΠΙ Α ΑΕΓΑ Ξενοδοχείο Ακρο όλ Εκ ρόσω ος Καλα οθαράκου Παναγιώτα 7. International Life Science Institute (ILSI) Συµ όσιο σχετικά µε Τρόφιµα-Υγεία- Περιβάλλον Βρυξέλλες, Εκ ρόσω ος Βαρλάµος Ανδρέας 8. Financial forum After the crisis: making financial services work for consumers Ljubljana, Slovenia, 20/5/2010 Εκ ρόσω ος: Ελένη Αλευρίτου

15 9. Συνέντευξη µε εκ ροσώ ους της DG Information Society and Media µε στόχο την ά οψη της ΕΚΠΟΙΖΩ για την εφαρµογή του Κανονιστικού Πλαισίου για τις τηλε ικοινωνίες Εκ ρόσω ος: Ανδροµάχη εληκωστο ούλου Αθήνα, , Γραφεία Ε.Ε.Τ.Τ. 10. Τελική συνάντηση ρογράµµατος ENDURE Παρίσι, 23-25/11/2010 Εκ ρόσω ος: Ελένη Αλευρίτου 11. EUI-conference on Consumer Bankruptcy in Europe: Different Paths for Debtors and Creditors Φλωρεντία, Ιταλία, /11/ Εκ ρόσω οι: Βίκτορας Τσιαφούτης, Μικαέλα Χριστοδούλου 15 Παρεµβάσεις σε εθνικές-κοινοτικές αρχές ΕΚΟ κλ : 987 Ι. Εθνικές αρχές: Ε ιστολή ρος ΕΦΕΤ µε θέµα «α όψεις ΕΚΠΟΙΖΩ σχετικά µε την ε ικείµενη συνάντηση της Οµάδας Εργασίας της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής στις 12 Ιανουαρίου για τον καθορισµό των τροφίµων ου ρόκειται να φέρουν διατροφική ε ισήµανση» 09/01/09 2. Ε ιστολή ρος ΕΛΤΑ µε θέµα «Μη αραλαβή του εντύ ου ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ της ΕΚΠΟΙΖΩ, 13/01 και 23/01/09 3. Ε ιστολή ρος ΦΑΓΕ µε αίτηµα «Α οστολή τιµοκαταλόγων γαλακτοκοµικών ροϊόντων και χυµών ΦΑΓΕ», 11/02/09 4. Ε ιστολή ρος ΥΠΑΝ µε θέµα «Α οστολή τιµοκαταλόγων γαλακτοκοµικών ροϊόντων και χυµών ΦΑΓΕ», 11/02/09 5. Ε ιστολή ρος Φυσικό Αέριο Αττικής και Θεσσαλονίκης για καταγγελίες καταναλωτών για το ύψος των χρεώσεων, 27/02/09 6. Ε ιστολή ρος ΥΠΑΝ µε θέµα «Καταγγελίες καταναλωτών για τιµή Φυσικού Αερίου», 11/03/09

16 7. Ε ιστολή ρος ΕΦΕΤ µε αφορµή την ε ικείµενη συνάντηση της Οµάδας Εργασίας της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής στις 20 Μαρτίου 2009, 18/03/09 8. Ε ιστολή ρος ΓΓΚ µε θέµα «Μη εφαρµογή κείµενης νοµοθεσίας για υ όθεση µέλους µε Ινστιτούτο BODYLINE 23/03/09 9. Ε ιστολές ρος ΓΓΚ για καθυστερήσεις σε α αντήσεις ροµηθευτών σε καταγγελίες καταναλωτών (30/03, 19/05, 29/05, 21/09) 10. Ε ιστολή ρος Γεν. Χηµείο του Κράτους µε θέµα «ιαθρε τική Ε ισήµανση- Πρόταση Κανονισµού του ΕΚ και Συµβουλίου», 02/04/ αρεµβάσεις ρος Ε ιτρο ή Φιλικού ιακανονισµού Νοµ. Αθηνών για ε ίλυση διαφορών καταναλωτών (α ό 03/04 έως 27/10/09) 12. Ε ιστολή ρος ΓΓΚ για υ όθεση µέλους µε Ινστιτούτο ΠΡΙΝΟΥ, 06/05/ Ε ιστολή ρος ΓΓΚ µε θέµα «Εκκρεµής α όφαση του Συµβουλίου για τη µορφή της Ενεργειακής ε ισήµανσης» 29/05/ Ε ιστολή ρος Υ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Τίνα Μ ιρµ ίλη, Θέµα: Κίνδυνοι α ό την συνδυασµένη έκθεση σε ολλα λές χηµικές ουσίες 15. Ε ιστολή ρος Υ. Οικονοµικών κ. Γιώργο Πα ακωνσταντίνου, Θέµα : Ε ιτακτική ανάγκη ενηµέρωσης και λήψης µέτρων για τους ασφαλισµένους στον όµιλο ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 16. Ε ιστολή ρος Υ. Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, Θέµα: Ε ιτακτική ανάγκη ενηµέρωσης και λήψης µέτρων για τους ασφαλισµένους στον όµιλο ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 17. Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή κ. ηµήτρη Σ υράκο, Θέµα: Ε ιτακτική ανάγκη ενηµέρωσης και λήψης µέτρων για τους ασφαλισµένους στον όµιλο ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 18. Ε ιστολή ρος Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, /νση Προστασίας Καταναλωτή, Θέµα: Ακαταλληλότητα αιδικού ε ιτρα έζιου φωτιστικού 19. Ε ιστολή ρος Γεν. Γραµµατέα Εµ ορίου κ. Σ. Κοµνηνό, Θέµα: Αναγραφή της χώρας ροέλευσης στο γάλα

17 20. Ε ιστολή ρος Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο, Θέµα: Παράνοµες χρεώσεις σε στεγαστικό δάνειο 21. Ε ιστολή ρος Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο, Θέµα: Ε ικίνδυνο ροϊόν α ό εταιρεία JUMBO 22. Ε ιστολή ρος Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο, Θέµα: Ασφαλιστικά µέτρα της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 23. Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Χρέωση ροµήθειας τρα εζών για κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό τρίτου, Ε ιστολή ρος τον Ειδικό Γραµµατέα της Υ ηρ. Ε ο τείας Αγοράς κ. Γεώργιο Στεργίου Θέµα: Παρατηρήσεις για την Λειτουργικότητα του Παρατηρητηρίου Τιµών, ιατύ ωση ροτάσεων σχετικά µε το κανονιστικό λαίσιο ελέγχων τροφίµων και τον καθορισµό του τρό ου λειτουργίας του ΕΦΕΤ α ό την οµάδα εργασίας ου συγκροτήθηκε µε την υ αρ / α όφαση της Υ ουργού Αγροτικής Ανά τυξης και Τροφίµων Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Λειτουργία των εταιρειών ενηµέρωσης οφειλετών, Ε ιστολή ρος Υ. Περιβάλλοντος και Κλιµ. Αλλαγής κ. Τ. Μ ιρµ ίλη Θέµα: Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας α ό ΑΠΕ, Ε ιστολές ρος Υ. Παιδείας, /νση ΣΕΠΕ Θέµα: Έγκριση Συνεργασίας Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και Υ. Παιδείας.Β.Μ.Θ και Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Αναφορά για Εταιρεία «ΚΑΛΛΙΓΑΣ Α.Ε.»( ) 30. Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Καθυστερήσεις α άντησης ροµηθευτή σχετικά µε καταγγελία καταναλωτή ( ) 31. Ε ιστολή ρος Μέλη Κοινοβουλίου Θέµα: Νοµοσχέδιο Ε ιτάχυνση της Ανά τυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την Αντιµετώ ιση της Κλιµατικής Αλλαγής,

18 32. Ε ιστολή ρος Ελλ. Αστυνοµία, Τµήµα ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος Θέµα: «Μηνύµατα µέσω », Ε ιστολή ρος Υ ουργό Οικονοµικών κ. Πα ακωνσταντίνου Θέµα: Αίτηµα άµεσης συνάντησης µε θέµα την ε ιτακτική ανάγκη ψήφισης του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων Ε ιστολή ρος Υ ουργό Οικονοµίας-Ανταγωνιστικότητας- Ναυτιλίας κ. Κατσέλη Θέµα: Αίτηµα άµεσης συνάντησης µε θέµα την ε ιτακτική ανάγκη ψήφισης του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων, Κοινο οίηση των ε ιστολών ρος Υ ουργούς στον ΓΓΚ κ. Σ υράκο και στην υ ηρεσία της ΓΓΚ, Ε ιστολή 1 η ρος Πρωθυ ουργό Θέµα: Αίτηµα άµεσης συνάντησης µε θέµα την ε ιτακτική ανάγκη ψήφισης του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων, Κοινο οίηση της ε ιστολής ρος Πρωθυ ουργό στον ΓΓΚ κ. Σ υράκο και στην υ ηρεσία της ΓΓΚ, Ε ιστολή 2 η ρος Πρωθυ ουργό Θέµα: Αίτηµα άµεσης ψήφισης του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων, Κοινο οίηση 2 ης ε ιστολής ρος Πρωθυ ουργό στον Υ ουργό Οικονοµικών κ. Πα ακωνσταντίνου, Κοινο οίηση 2 ης ε ιστολής ρος Πρωθυ ουργό στην Υ ουργό Οικονοµίας-Ανταγωνιστικότητας-Ναυτιλίας κ. Κατσέλη, Κοινο οίηση 2 ης ε ιστολής ρος Πρωθυ ουργό στον ΓΓΚ κ. Σ υράκο και στην υ ηρεσία της ΓΓΚ, Ε ιστολή ρος Πρόεδρο της ηµοκρατίας κ. Πα ούλια Θέµα: Αίτηµα άµεσης συνάντησης και στήριξης της ροσ άθειας για ψήφιση του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων, Ε ιστολή ρος Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, /νση Προστασίας Καταναλωτή, κ. Β. Καρό ουλο, Θέµα: Παράβαση του Ν. 3578/2009 σχετικά µε τις Εταιρίες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξι ρόθεσµες α αιτήσεις 44. Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: «Άρνηση χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών σε οφειλέτη

19 α ό το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο», Ε ιστολή ρος Μέλη του Κοινοβουλίου, Θέµα: «Ε ιτακτική ανάγκη ψήφισης του ν/διου «Ρύθµιση των Οφειλών Φυσικών ροσώ ων» 46. Ε ιστολή ρος Πρωθυ ουργό κ. Γ. Πα ανδρέου Θέµα: Το µέλλον του ΕΦΕΤ, Ε ιστολή ρος Υ. Αγροτικής Ανά τυξης και Τροφίµων κ. Κ. Σκανδαλίδη Θέµα: Το µέλλον του ΕΦΕΤ, Ε ιστολή ρος Υ. Υγείας κ. Α. Λοβέρδο Θέµα: Το µέλλον του ΕΦΕΤ, Ε ιστολή ρος Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Θέµα: Συνεργασία Ε.Σ.Ρ Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ Ε ιστολή ρος Πρωθυ ουργό κ. Γ. Πα ανδρέου και Υ. Οικονοµικών κ. Γ. Πα ακωνσταντίνου και Γεν. Γραµµ. Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Σύνοδος κορυφής της οµάδας G20 στη Σεούλ της Νότιας Κορέας: µέτρα στήριξης την ροστασία των Καταναλωτών χρηµατο ιστωτικών υ ηρεσιών, Ε ιστολή ρος Τειρεσίας Α.Ε Θέµα: Καταγγελίες καταναλωτών σχετικά µε την ύ αρξη συστήµατος συγκέντρωσης αιτούντων την υ αγωγή τους στο Ν. 3869/ Ε ιστολή ρος τον Γ.Γ.Κ. κ.. Σ υράκο, Θέµα: Ε ιχορήγηση Ενώσεων Καταναλωτών ροτάσεις ΕΚΠΟΙΖΩ 53. Ε ιστολή ρος τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Θέµα: Αίτηµα αράτασης της αναστολής λειστηριασµών ακινήτων ΙΙ. Κοινοτικές αρχές: Ε ιστολή ρος 5 Έλληνες Ευρωβουλευτές, µέλη της Ε ιτρο ής Πριβάλλοντος- ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίµων του Ε.Κ. «Πρόταση Κανονισµού του Ε.Κ. και του Συµβουλίου σχετικά µε την Παροχή ληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές, Θέµα: 2. Προς τους 22 Έλληνες Ευρωβουλευτές και στα 5 Μέλη της Ε ιτρο ής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή (IMCO) Θέµα: Παροχή ληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές- Ψήφος ε ί των

20 τρο ο οιήσεων Ενέργειες 29: - Α οστολή ε ιστολής, 22-23/4/10 - Συναντήσεις µε Έλληνες Ευρωβουλευτές, 13-14/6/ Προς τους 22 Έλληνες Ευρωβουλευτές Θέµα: Έκθεση Gallo για τα ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Ενέργειες: 22: Α οστολή ε ιστολής, Προς Ε.Ε. (DG Competition) 25/6-8/12/2010, Θέµα: Συγχώνευση Ολυµ ιακής και Aegean,Case No. MP/M.5830Aegean/Olympic Ενέργειες: 8 3.a. Α άντηση στο ρώτο ερωτηµατολόγιο της DG Competition 3.b. Α άντηση στο δεύτερο ερωτηµατολόγιο της DG Competition 3.c. Α οστολή ε ιστολών σε Ολυµ ιακή και Aegean 3.d. ιεξαγωγή έρευνας για τις ε ι τώσεις της ροτεινόµενης συγχώνευσης στους καταναλωτές και α οστολή της στην DG Competition 3.e. Έκδοση 3 σχετικών δελτίων τύ ου 3.f. Παρουσία ΕΚΠΟΙΖΩ κατό ιν ρόσκλησης της DG Competition στην ακρόαση ου ραγµατο οιήθηκε στις 12/11/10 στις Βρυξέλλες µε αρουσίαση της ά οψής µας Νοµικά θέµατα : 8 και 13 υ οθέµατα 1. Χρηµατοοικονοµικά θέµατα: 5 - Τρά εζες: Καταχρηστικοί όροι σε συµβάσεις στεγαστικής, καταναλωτικής ίστης και σε καταθετικούς λογαριασµούς - Υ ερχρέωση καταναλωτών - Αθέµιτες ε ιθετικές ρακτικές - Εισ ρακτικές Εταιρείες - ροβλήµατα καταναλωτών(τρο ο οίηση υφιστάµενου νοµ/κου λαισίου) - Τειρεσίας ( ροβλήµατα καταναλωτών)

21 2. Ασφαλιστικές εταιρείες: 4 - Καταχρηστικοί όροι στις ασφαλιστικές συµβάσεις - Αθέµιτες ρακτικές - Προβλήµατα α ό την ανάκληση αδειών ασφαλιστικών εταιρειών - Αυξήσεις ασφαλίστρων 3. Τηλε ικοινωνίες : 4 - Καταχρηστικοί όροι στις συµβάσεις τηλε ικοινωνιακών αρόχων - Καταχρηστικές χρεώσεις α ό ενταψήφιους αριθµούς αυξηµένης χρέωσης µηνύµατα SMS - Αδιαφανείς χρεώσεις- ελλι ής ενηµέρωση - Συνάντηση µε την DG Information Society and Media για την ά οψη της ΕΚΠΟΙΖΩ την εφαρµογή του Κανονιστικού Πλαισίου για τις τηλε ικοινωνίες Ηλεκτρονικές συναλλαγές 5. Παράνοµες διαφηµίσεις αιδικών αιχνιδιών 6. Κέντρα Αδυνατίσµατος 7. ικαιώµατα τουριστών 8. Ελαττωµατικά ροϊόντα ικαστικές ενέργειες : Κατάθεση αγωγών: 62 συλλογικές αγωγές: 4 οµαδικές αγωγές: 40 ατοµικές αγωγές: 17 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων: 1 - Έκδοση δικαστικών α οφάσεων: 89 συλλογικών αγωγών: 3 οµαδικών-ατοµικών αγωγών: 85 ασφαλιστικών µέτρων: 1

22 - Καταθέσεις στον ανακριτή: 4 - Πρόσθετες αρεµβάσεις υ έρ των µελών: 3 Καταγγελίες : ( ) - Η ΕΚΠΟΙΖΩ( Αθήνα-Θεσσαλονίκη) δέχθηκε καταγγελίες ου αφορούσαν: Αναζήτηση ληροφοριών: 80 % 5 Παρά ονα-καταγγελίες: 54% Αίτηµα για αρέµβαση: 8,4% - Οι καταγγελίες- αρά ονα των 5 ρώτων κατηγοριών αφορούσαν τους ακόλουθους τοµείς: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ: ( ) ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Τρά εζες, Χρηµατοοικονοµικά (79,5%) i. Υ ερχρέωση (34, 1%) ii. άνεια, Πιστωτικές, Καταθέσεις, Καταχρηστικοί όροι, κλ 2. Ιδιωτική ασφάλιση 3.478(13, 3%) 3.530(4,1%) 3. Ελαττωµατικά ροϊόντα 2.734(10,04%) 2.974(3,4%) 4. Αυξήσεις τιµών αγαθών 1.980(7,6%) 2.450(2,8%) 5. Κέντρα Αδυνατίσµατος 1.817(7,0%) 1.230(1,4%) 5 Το άθροισµα των ποσοστών υπερβαίνει το 100, επειδή πολλοί καταναλωτές, µετά την απάντηση της ΕΚΠΟΙΖΩ στην αναζήτηση πληροφοριών, αποφασίζουν να καταθέσουν καταγγελία ή και να ζητήσουν παρέµβασή µας

23 Α ό το σύνολο των καταγγελιών: i (55,37%) ρόβληµα υ ερχρέωσης ii υ οθέσεις υ ερχρέωσης ρος διευθέτηση iii ροτάσεις εξωδικαστικού συµβιβασµού έχουν σταλεί για 682 µέλη iv υ οθέσεις λέον υ ερχρέωσης αντιµετω ίστηκαν 4.330(89,2%)ε ιλύθηκαν ρος όφελος του καταναλωτή (εκτός υ ερχρέωσης) Θέµατα υγείας-διατροφής : 6 1. ιατροφικοί ισχυρισµοί και ισχυρισµοί υγείας Μελέτη σχεδίου Κανονισµού 2/ / ιατροφικό ροφίλ τροφίµων Μελέτη σχεδίου Κανονισµού 2/ / ιαφήµιση τροφίµων α ευθυνόµενη σε αιδιά Έρευνα αγοράς 4/2009-9/ Σεµινάρια στα µέλη µε τον γενικό τίτλο: Ε ιλέγοντας το καλύτερο 2/11/09, 16/11/09, 14/12/2009, , Πρόταση Κανονισµού σχετικά µε την αροχή ληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές. Μελέτη, α οστολή ε ιστολών, συναντήσεις µε ευρωβουλευτές, ενηµέρωση καταναλωτών 4/2010-6/ Το µέλλον του ΕΦΕΤ Συµµετοχή στην Οµάδα εργασίας του ΥΠΑΑΤ, συνάντηση µε ρόεδρο ΕΦΕΤ, α οστολή ε ιστολών 1/ /2010

24 Αγωγή καταναλωτή : 5 1. Οµιλίες - διανοµή υλικού µε θέµα: ικαιώµατα του καταναλωτή 17/3/09 και 18/3/08 2. Σεµινάριο και βιωµατικό εργαστήριο µε θέµα: Συσκευασίες ειδών διατροφής Το µάτι του καταναλωτή 14/11/ Προετοιµασία εκ αιδευτικού οδηγός και ο τικοακουστικού υλικού για την εκ αίδευση ενηλίκων 4. Προετοιµασία εκ αιδευτικού οδηγού και ο τικοακουστικού υλικού για την εκ αίδευση εκ αιδευτικών ρωτοβάθµιας δευτεροβάθµιας εκ αίδευσης 5. ηµιουργία ηλεκτρονικού εκ αιδευτικού υλικού στο λαίσιο του ρογράµµατος Grundtvig ACTIVE CITIZENS, Μάιος Περιβαλλοντικά θέµατα : 4 1. Συµµετοχή στην δενδροφύτευση Πεντελικού όρους, 15/3/ Ενεργειακή ε ισήµανση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Μελέτη της υ ό αναθεώρηση Οδηγίας- Πλαισίου για την ενεργειακή ε ισήµανση, 10/09 3. Συµµετοχή στην διεθνή καµ άνια ενώσεων καταναλωτών (BEUC και CI) µε αφορµή την διάσκεψη στην Κο εγχάγη για την Κλιµατική αλλαγή (COP15)- Έκδοση σχετικού.τ. 4. Α ασχόληση µε το ν/διο Ε ιτάχυνση της Ανά τυξης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την Αντιµετώ ιση της Κλιµατικής Αλλαγής - Μελέτη, α οστολή ε ιστολών, σχόλια στην ιστοσελίδα, έκδοση δελτίου τύ ου

25 Υλο οίηση ρογραµµάτων : 8 Κοινοτικά 1. ACTIVE CITIZENS, ρόγραµµα Grundtvig για την εκ αίδευση ενηλίκων - ιάρκεια: Συντονιστής: Ευρω αϊκή Σχολή Καταναλωτών (Santander Ισ ανία) - Προϋ /σµός: , µόνο κάλυψη εξόδων µετακίνησης 2. ENFORMA EC ρόγραµµα για την εκ αίδευση εκ αιδευτικών - ιάρκεια: Συντονιστής: Ευρω αϊκή Σχολή Καταναλωτών (Santander Ισ ανία) - Προϋ /σµός: Μόνο κάλυψη εξόδων µετακίνησης α ό τους συντονιστές Grundtvig Assistantship, ρόγραµµα ια Βίου Μάθηση µέλοςεθελοντής εργάζεται και εκ αιδεύεται στο CRIOC/OIVO (Βρυξέλλες Βέλγιο) - ιάρκεια: 20 Σε τεµβρίου 20 εκεµβρίου Προϋ /σµός: για κάλυψη εξόδων αραµονής στις Βρυξέλλες 4. ΤRACE: Ερευνητικό ρόγραµµα για την ιχνηλασιµότητα τροφίµων, στο ο οίο η ΕΚΠΟΙΖΩ εκ ροσω εί τους ευρω αίους καταναλωτές - ιάρκεια: Συντονιστής: Τhe Food and Environment Research Agency, York-UK - Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: ENDURE: Ερευνητικό ρόγραµµα για τον ροσδιορισµό ερευνητικών ροτεραιοτήτων για µείωση χρήσης φυτοφαρµάκων. Η ΕΚΠΟΙΖΩ εκ ροσω εί τους ευρω αίους καταναλωτές στο Συµβουλευτικό Όργανο του ρογράµµατος - ιάρκεια: Συντονιστής: The French National Institute for Agricultural Research, Sophia- Antipolis, France

26 - Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: κάλυψη εξόδων ταξιδιών α ό τον συντονιστή 6. Euro-MARK: Ερευνητικό ρόγραµµα για τον ροσδιορισµό της αντίληψης αραγωγών-διακινητών-καταναλωτών σχετικά µε τα τρόφιµα ορεινής ροέλευσης. Η ΕΚΠΟΙΖΩ εκ ροσω εί τους ευρω αίους καταναλωτές στο Συµβουλευτικό Όργανο του ρογράµµατος - ιάρκεια: Συντονιστής: Euromontana - Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: κάλυψη εξόδων ταξιδιών α ό τον συντονιστή 7. EURRECA: Ερευνητικό ρόγραµµα για την σε ευρω αϊκή κλίµακα εναρµόνιση των συστάσεων για ρόσληψη µικροδιατροφικών συστατικών - ιάρκεια : Ιανουάριος εκέµβριος Η ΕΚΠΟΙΖΩ συµµετέχει στο ρόγραµµα α ό Ιούνιο Συντονιστής: International Life Sciences Institute (ILSI), Βέλγιο - Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: IQ- Freshlabel Ερευνητικό ρόγραµµα για την ανά τυξη έξυ νων ετικετών στα κατεψυγµένα τρόφιµα και την διερεύνηση της α οδοχής των καταναλωτών - ιάρκεια :Αύγουστος 2010-Αύγουστος Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: Έρευνες : ηµητριακά: Όλο ζάχαρη, αλάτι και λί ος 26/2/ Αξίζουν οι αγορές µέσω Βρετανικών internet sites? 13/2/ Όλο και αχαίνουµε 1/2/09

27 4. Ασφαλιστική Εταιρεία Φοίνιξ Grοupama Μελέτη καταχρηστικών όρων συµβολαίων-κατάθεση συλλογικής αγωγής, 2/09 5. Συγκριτική έρευνα τιµών σε 5 αλυσίδες σού ερ µάρκετ, 10/3/09 6. Πόσο κοστίζει µία γέννα, 3/09 7. ιαφήµιση τροφίµων α ευθυνόµενη σε αιδιά Έρευνα αγοράς 4/2009-9/ Μελέτη της ροτεινόµενης Οδηγίας για τα δικαιώµατα των καταναλωτών, 6/09/09 9. ιαφηµίσεις αιδικών αιχνιδιών Μελέτη στοιχείων- κατάθεση 3 συλλογικών αγωγών, 5-6/ ιατροφικοί ισχυρισµοί και ισχυρισµοί υγείας Μελέτη σχεδίου Κανονισµού- Συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kαταναλωτών (BEUC), 2/ / ιατροφικό ροφίλ τροφίµων Μελέτη σχεδίου Kaνονισµού-συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kκαταναλωτών (BEUC), 2/ / ιαφήµιση τροφίµων α ευθυνόµενη σε αιδιά Έρευνα αγοράς-συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kαταναλωτών (BEUC), 4/2009-9/ ρoµολόγια Intercity 3/8/09, 14. Μελέτη σχεδίου Κανονισµού Πληροφόρηση καταναλωτών για τα τρόφιµα. Συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kαταναλωτών (BEUC), 2/ / Μελέτη της υ ό αναθεώρηση Οδηγίας-Πλαισίου για την ενεργειακή ε ισήµανση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών- συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kαταναλωτών (BEUC), 6-10/ Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 6/11/09

Εισαγωγή - Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ

Εισαγωγή - Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ Εισαγωγή - Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση Καταναλωτών "Η Ποιότητα της Ζωής" ιδρύθηκε το 1988 µε στόχο την προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή και την βελτίωση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές εξελίξεις 2009-2010. Οικονομικές-κοινωνικές εξελίξεις

Σημαντικές εξελίξεις 2009-2010. Οικονομικές-κοινωνικές εξελίξεις Σημαντικές εξελίξεις 2009-2010 I. Οικονομικές-κοινωνικές εξελίξεις βαθμιαία κρίσης διόγκωση της οικονομικής επακoλουθήσαντα μέτρα αδυναμία των καταναλωτών ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER Πιλοτική Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Κτηνοτροφικών Υ ολειµµάτων & Υγρών

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Η ροστασία του καταναλωτή και η κοινωνική ένταξη σε καιρούς κρίσης

Η ροστασία του καταναλωτή και η κοινωνική ένταξη σε καιρούς κρίσης Ε ιστηµονική τεκµηρίωση Αντικειµενική ληροφόρηση υναµική αρέµβαση Η ροστασία του καταναλωτή και η κοινωνική ένταξη σε καιρούς κρίσης ECOSOC 16 η Ευρω αϊκή Ηµέρα Καταναλωτή Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014, 09.30-17.00

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη συσκευασία Οφέλη του καταναλωτή από τις νέες τεχνολογίες σήμανσης τροφίμων

Έξυπνη συσκευασία Οφέλη του καταναλωτή από τις νέες τεχνολογίες σήμανσης τροφίμων Επιστημονική τεκμηρίωση Αντικειμενική πληροφόρηση Δυναμική παρέμβαση Έξυπνη συσκευασία Οφέλη του καταναλωτή από τις νέες τεχνολογίες σήμανσης τροφίμων Εσπερίδα ΕΜΠ-ΕΚΠΟΙΖΩ, Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2010 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2010 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΙΣ Ε Τ Η Σ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ 2010 ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΩ ΙΚΟ Σ ΠΡΟΣΚ ΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( 75/%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο14.03.2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. ρωτ: 52869 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία Γιώργος Ευσταθίου 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθερα ειών,

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011 (ΦΕΚ Β 2824/14.12.2011) ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων δια ίστευσης διαµεσολαβητών Θέσ ιση Κώδικα εοντολογίας δια ιστευµένων διαµεσολαβητών και Καθορισµός κυρώσεων για αραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Σε τεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ΤΓΟΥ/ Φ.ΕΣΠΑ-812/96871/25340/3258/1264

Αθήνα, 24 Σε τεµβρίου 2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ΤΓΟΥ/ Φ.ΕΣΠΑ-812/96871/25340/3258/1264 Α Α: Β43ΩΓ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Ολοκληρώθηκε ρόσφατα η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής ικτύωσης 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης Η ηλεκτρονική λατφόρµα διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 µε βασικό στόχο τη δηµοσιο οίηση και το σχολιασµό κάθε ροτεινόµενης νοµοθετικής ράξης αλλά και άλλων κανονιστικών ράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ.

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών & Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Μητρώων & ιαδικασιών Προσω ικού Φιλαδελφείας 87 & Μ όσδα Τ.Κ. 13673,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο:

Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 12157 Ηµεροµηνία: 6/7/17 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-24Μ. Αθήνα, 10 Α ριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Φ.Α.2.1/9386

ΑΔΑ: Β499Χ-24Μ. Αθήνα, 10 Α ριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΙΑ Π/Φ.Α.2.1/9386 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΠΑΕΣ-ΕΣΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 834/07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Αντώνιος Αθανάσογλου Εκτελεστικός Αντι ρόεδρος ηµήτριος Σαραµαντής Γενικός ιευθυντής Μάιος 2009 1 Σύντοµο Ιστορικό 2001 - Ίδρυση της Τρά εζας. 2002 - Έναρξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ.Λ. ΣΤΗ ΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ.Λ. ΣΤΗ ΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 12 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 319 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ.Λ. ΣΤΗ ΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού.

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού. Αριθ. Πρωτ.: 626 Ηµεροµηνία: 6/9/206 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 24 4446 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62

Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Χ. Παππά Αθήνα, 14/06/2012 Αριθ. Πρωτ.: 62 Πρόσκληση για την Υ οβολή Προτάσεων µε αντικείµενο τη Σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου µε έναν (1) «Εµ ειρογνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ Η ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520 ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσίαζονται

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 09/10/2015 Αρ. Πρωτ: 1817 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... (Συµ ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα εδία µε την ένδειξη "0" / οσά σε ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... (Συµ ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα εδία µε την ένδειξη 0 / οσά σε ευρώ) ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... (Συµ ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα εδία µε την ένδειξη "0" / οσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΟΛΙΤ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατε ώνυµο Όνοµα ατέρα Όνοµα µητέρας Χρυσάνθη Χ. Μ ορµ ότση Χριστόφορος Χρυσούλα Ηµεροµ. γέννησης 13/02/1958 Αριθµός δελτίου ταυτότητας ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION Αθήνα 30/10/2012 Αγα ητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Σας γράφουµε για να σας ενηµερώσουµε για σηµαντικά τρέχοντα θέµατα ου αφορούν στην Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία Δράσης της Γραμμής Καταναλωτή «1520»

Στατιστικά Στοιχεία Δράσης της Γραμμής Καταναλωτή «1520» Στατιστικά Στοιχεία Δράσης της Γραμμής Καταναλωτή «1520» Μάρτιος 2009 0 5 10 15 20 25 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1520 ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύνολο ενημερώσεων 69) ΕΝΔΕΙΞΗ CE - ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt.733.13-12-2012 ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ DISCOVERGREECE.COM ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 24.447,00 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα