E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. υναµική αρέµβαση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. υναµική αρέµβαση"

Transcript

1 E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α ολογισµός Ε ιστηµονική τεκµηρίωση Αντικειµενική ληροφόρηση υναµική αρέµβαση

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή-Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ σελ 3-4 Σηµαντικές εξελίξεις ,Mέτρα ου ελήφθησαν σελ Η ΕΚΠΟΙΖΩ σε αριθµούς. σελ 6-7 Προβλήµατα-στόχοι. σελ 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πληροφόρηση- Ενηµέρωση-Παροχή νοµικών συµβουλών Εκδόσεις σελ 9 ελτία Τύπου- ηµοσιότητα... σελ 9 Ηµερίδες-Συνέδρια -Οµιλίες σελ Παρεµβάσεις σε εθνικές- κοινοτικές αρχές... σελ Νοµικά θέµατα ικαστικές ενέργειες. σελ. 21 Καταγγελίες.σελ 22 Θέµατα Υγείας ιατροφής.σελ 23 Αγωγή καταναλωτή, Περιβαλλοντικά θέµατα...σελ. 24 Υλο οίηση ρογραµµάτων συνεργασίες σελ 25 Έρευνες-µελέτες εκθέσεις εκδηλώσεις.. σελ Εκ ροσώ ηση.σελ

3 Εισαγωγή-Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση Καταναλωτών "Η Ποιότητα της Ζωής" ιδρύθηκε το 1988 µε στόχο την προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Είναι µη κυβερνητική οργάνωση, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναγνωρισµένη και πιστοποιηµένη( ΑΜ 03/ ) Ένωση Καταναλωτών βάσει των νόµων 2251/94 και 3587/2007 για την προστασία του καταναλωτή. Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ προέρχεται από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση για την "Ποιότητα της Ζωής"- µια επίσης µη κυβερνητική και µη κερδοσκοπική οργάνωση µε ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τις περιβαλλοντικές έως τις κοινωνικές και πολιτιστικές. Στα καταναλωτικά θέµατα δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και η βαθµιαία ανάπτυξη αυτού του τοµέα κατάληξε στην ίδρυση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ το Οι βασικές της αρχές είναι: Ανεξαρτησία από πολιτικά κόµµατα και οικονοµικά συµφέροντα Ε ιστηµονική γνώση και τεκµηρίωση κάθε ζητήµατος ως προϋπόθεση σωστής αντιµετώπισης Έγκυρη, τεκµηριωµένη και υ εύθυνη πληροφόρηση των καταναλωτών Αντικειµενικότητα και ρεαλισµός στις απόψεις και προτάσεις Συνεργασία µε οποιονδήποτε φορέα ιδιωτικό ή κρατικό, ο οποίος συµβάλλει στην προστασία του καταναλωτή Οι δραστηριότητές της υ οστηρίζονται οικονοµικά από τις συνδροµές των µελών της, από χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την µορφή προγραµµάτων, την Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή και άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς δηµόσιους οργανισµούς. ιοικείται α ό 7µελές.Σ. και ο αριθµός των εγγεγραµµένων µελών της ανέρχεται σε Η ΕΚΠΟΙΖΩ στα 23 χρόνια αρουσίας της, έχει ανα τύξει τους ακόλουθους τοµείς: 1. Νοµική Προστασία του Καταναλωτή 2. Έλεγχος και Συγκριτικές δοκιµές τροφίµων και άλλων προϊόντων 3. Υγεία ιατροφή 4. Έρευνες Μελέτες 5. Περιβάλλον 6. Το Παιδί ως Καταναλωτής-Αγωγή Καταναλωτή 7. Εκπαίδευση Ενηµέρωση- Πληροφόρηση του Καταναλωτή

4 Βασικοί κατευθυντήριοι άξονες στην ενασχόληση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ µε τα ανωτέρω θέµατα είναι: 1. Η θεωρητική προσέγγιση του ζητήµατος 2. Το νοµοθετικό πλαίσιο που το διέπει 3. Παροχή εκλαϊκευµένης γνώσης στα επιστηµονικά θέµατα 4. Παροχή πρακτικών οδηγιών, χρήσιµων στην καθηµερινή ζωή του καταναλωτή 5. Ανάλογα διαβήµατα προς τις αρµόδιες αρχές, παραγωγικούς φορείς κλπ. 6. ηµοσιοποίηση Σηµαντικές εξελίξεις I. Οικονοµικές-κοινωνικές εξελίξεις Ε ι τώσεις στην ΕΚΠΟΙΖΩ 4 Η βαθµιαία διόγκωση της οικονοµικής κρίσης, τα επακόλουθα µέτρα, η αδυναµία των καταναλωτών να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, η ψήφιση του νόµου περί ρύθµισης οφειλών φυσικών προσώπων, είχαν τις εξής επιπτώσεις στην λειτουργία και εσωτερική οργάνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ: Υ ερβολική αύξηση του όγκου εργασίας, λόγω συνεχώς αυξανόµενης προσέλευσης υπερχρεωµένων καταναλωτών, τηλεφωνικών κλήσεων και πολυπλοκότητας χειρισµού των υποθέσεών τους Αδυναµία αντα όκρισης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού Ανε άρκεια του υ άρχοντος χώρου και εξο λισµού για την υποδοχή-εξυπηρέτηση των προσερχόµενων καταναλωτών Α οκλειστική σχεδόν α ασχόλησή µας µε το θέµα της υ ερχρέωσης στην διάρκεια του 2010 Ανε αρκή εξυ ηρέτηση µελών µας σε προβλήµατα εκτός υπερχρέωσης Ανε αρκή αντα όκρισή µας στην τακτική ε ικοινωνία µας µε τα µέλη Ανε αρκή αντα όκρισή µας στην ολοκληρωµένη εφαρµογή του ρογραµµατισµού δράσεων Ελλι ή αντα όκρισή µας σε άλλα, λην υ ερχρέωσης, θέµατα ε ικαιρότητας

5 II. Άλλες σηµαντικές εξελίξεις ΙΙ.α. Ψήφιση του νόµου ερί ρύθµισης οφειλών φυσικών ροσώ ων ΙΙ.β. Προο τική χρηµατοδότηση ενώσεων καταναλωτών µέσω ΕΣΠΑ για διαχείριση υ ερχρεωµένων καταναλωτών και άλλες δράσεις ΙΙ.γ. Ενεργο οίηση Παραρτήµατος Θεσσαλονίκης ΙΙ. δ. Κατακόρυφη αύξηση µελών ΙΙΙ. Μέτρα ου ελήφθησαν 5 ΙΙΙ. α. Αύξηση εργαζοµένων-ωρών εργασίας στην ΕΚΠΟΙΖΩ, αύξηση εθελοντικής ροσφοράς ΙΙΙ. β. Προσ άθεια αξιο οίησης νέων τεχνολογιών ΙΙΙ. γ. Ανακατανοµή δα ανών ΙΙΙ. δ. Αλλαγή γραφείων Αθήνας- Θεσσαλονίκης ΙΙΙ. ε. Αναδιάρθρωση λειτουργίας : Η ΕΚΠΟΙΖΩ σε αριθµούς

6 Ι. Εσωτερική λειτουργία Ι. α. Εργαζόµενοι: 22 Ι. β. Εθελοντές: 60 Ι. γ. Τοµείς-θέµατα-τρό οι α ασχόλησης Τρό οι α ασχόλησης 6 Έρευνες Συµµετοχή σε Ε ιτρο ές µόνιµες ή εριστασιακές: - Ε ίλυσης Καταναλωτικών ιαφορών - Ελέγχου ιαφήµισης - Τυ ο οίηση/ ιστο οίηση ροϊόντων- υ ηρεσιών - ιαµόρφωσης ολιτικής ευρω αϊκού καταναλωτικού κινήµατος σε θέµατα διατροφής - Βιολογικές καλλιέργειες - ιόδια Συναντήσεις Συµµετοχή σε διαβουλεύσεις Ι. δ. Νέο οργανόγραµµα ΙΙ. ηµόσια αρουσία Τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυ ος-ηλεκτρονικός τύ ος: ελτία Τύ ου: 62 Συνέδρια: Ελλάδα, 13 εξωτ. 28 µε οµιλίες( 19 Ελλάδα, 9 εξωτ.)

7 Ηµερίδες: 4 11 η τακτική ΓΣ ΕΚΠΟΙΖΩ, 8 η και 9 η Ηµερίδα Εθελοντισµού, Ηµερίδα για θέµα Εθνικής Ασφαλιστικής, 2 η Γ.Σ. ΠΟΜΕΚ Οµιλίες: 28 (19 Ελλάδα- 9 εξωτερικό) Καµ άνιες: 4 -Καµπάνια για την ψήφιση του νόµου περί υπερχρεωµένων νοικοκυριών, 1-30/ Τι ζητούµε από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές 20/5-07/6/2009, - Τι ζητούµε από τους υποψήφιους βουλευτές 18/9-09/10/2009, - ιατροφικό προφίλ τροφίµων 1/5-30/9/2009 Εκδόσεις: 2 σε αντίτυ α ( Ανοιχτή Γραµµή, 8 τεύχη και αντίτυπα του φυλλαδίου Ταξιδεύοντας µε πλοίο ) Έρευνες: 18 7 Εκ ροσώ ηση: 38 Εθνικό επίπεδο: 24, Κοινοτικό 14 ικαστικές ενέργειες: 158 Παρεµβάσεις σε εθνικές-κοινοτικές αρχές κ.ά.: Ελλάδα,59 Ε.Ε Καταγγελίες: IΙΙ. Προβλήµατα : 4 τεύχη, αντίτυ α έκαστο 2010: 2 τεύχη, αντίτυ α έκαστο, 2 τεύχη αντίτυ α έκαστο

8 IΙΙ. α. Μεγάλος όγκος εργασίας IΙΙ. β. Ελλι ής εξο λισµός IΙΙ.γ. Σχεδόν µονοµερής α ασχόληση µε υ ερχρεωµένους Ανάγκη βελτίωσης οργάνωσης-χειρισµού υ οθέσεων υ ερχρεωµένων Ανάγκη βελτίωσης αντα όκρισης σε ροβλήµατα µελών µε άλλα νοµικά, λην υ ερχρεωµένων, θέµατα Ανάγκη µεγαλύτερης ανά τυξης των λοι ών τοµέων δράσης και µεγαλύτερης δηµοσιότητάς τους 8 IΙΙ. δ. Ε ικοινωνία Ιστοσελίδα Έντυ α Τηλεφωνικό κέντρο Ε ικοινωνία µε µέλη IV. Στόχοι ε όµενης διετίας Περαιτέρω βελτίωση οργάνωσης- λειτουργίας Βελτίωση αντα όκρισης σε αιτήµατα Ανά τυξη και των άλλων δράσεων-αύξηση δηµοσιο οίησής τους Βελτίωση εντύ ων Βελτίωση αροχής χρηστικής ληροφορίας Βελτίωση ε ικοινωνίας µε τα µέλη Α οκατάσταση-βελτίωση ιστοσελίδας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

9 Αναλυτική εριγραφή δράσεων στην διάρκεια της διετίας Πληροφόρηση Ενηµέρωση-Παροχή νοµικών συµβουλών Εκδόσεις Το οκτώ τεύχη του 4µηνιαίου ενηµερωτικού δελτίου της ΕΚΠΟΙΖΩ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ εκδόθηκε σε αντίτυπα και στάλθηκε ταχυδροµικά στα µέλη της και σε όλους τους φορείς που σχετίζονται µε τα θέµατα προστασίας καταναλωτή. Ένα φυλλάδιο µε τίτλο «Ταξιδεύοντας µε πλοίο» σε αντίτυπα 9 ηµοσιότητα Εκδόθηκαν 62 ελτία Τύ ου που αφορούσαν σε επίκαιρα αλλά και διαχρονικά θέµατα προστασίας του καταναλωτή Η δηµοσιότητα στα ΜΜΕ, κατά την διετία απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Α AΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΣΕΩΝ ΣΕ: : Ε EΦΗΜΕΡΙ ΕΣ-ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ Άνω των Ρ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ Άνω των TΗΛΕΟΡΑΣΗ Άνω των Είναι κατά ροσέγγιση. Τα δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο και εριοδικό τύ ο Αττικής και Ε αρχίας εκτιµάται ότι είναι ολύ ερισσότερα, ό ως και οι αναφορές στο ιντερνέτ. 2. εν εριλαµβάνονται οι αυτόβουλες αναφορές των σταθµών στις διάφορες δράσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ, αλλά µόνο οι ζωντανές συνεντεύξεις. 3. εν συµ εριλαµβάνονται οι ε αναλήψεις των εκ οµ ών.

10 4 Οµιλίες : Ελλάδα- 9 εξωτερικό 1. Σεµινάριο στα µέλη, Θέµα: Ψωµί - Πως µ ορώ να αναγνωρίσω και να ε ιλέξω το καλό ψωµί και τα καλά αρτοσκευάσµατα;, Γραφεία ΕΚΠΟΙΖΩ 2. Σεµινάριο στα µέλη, , Θέµα: Κοτό ουλο : Πως µ ορώ να αναγνωρίσω και να ε ιλέξω το καλό κοτό ουλο; Πώς ρέ ει να το χειριστώ;, Γραφεία ΕΚΠΟΙΖΩ η Τακτική Γ.Σ. ΕΚΠΟΙΖΩ Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου Σεµινάριο στα µέλη, 8 Φεβρουαρίου 2010 Θέµα: Οικιακή βιολογική καλλιέργεια. Πως µ ορώ να καλλιεργήσω στην βεράντα ή στον κή ο χωρίς χρήση χηµικών ουσιών;» Γραφεία ΕΚΠΟΙΖΩ 5. Η ε ιρροή των καταναλωτικών Ενώσεων και οι ροϋ οθέσεις ενίσχυσής τους, Αθήνα, ΓΓΚ, Τετάρτη Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 6. ικαιώµατα του καταναλωτή 17/3/09: 1 ο Γυµνάσιο Αγ.Παρασκευής Οµιλητής: Γ Παυλικάκης 7. ικαιώµατα του καταναλωτή 18/3/09: 4 ο Γυµνάσιο Αγ.Παρασκευής. Οµιλητής: Γ Παυλικάκης 8. Latest TRACE developments BEUC food officers meeting, June 2009, Berlin

11 9. Σεµινάριο και βιωµατικό εργαστήριο στο Λεόντειο Λύκειο Ν. Σµύρνης Θέµα: Συσκευασίες ειδών διατροφής Το µάτι του καταναλωτή» σε 25 µαθητές Γυµνασίου 14/11/ Ηµερίδα µε θέµα: Ετικέτες τροφίµων : σύµµαχος στις ε ιλογές µας! 9/11/09 Ξενοδοχείο Athens Electra Palace Ίδρυµα Αρ. ασκαλό ουλου Οµιλία µε θέµα: Ισχυρισµοί ε ί των τροφίµων Α όψεις ΕΚΠΟΙΖΩ-BEUC Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 11. Υγιεινή Τροφίµων στην κουζίνα Σεµινάριο ΕΚΠΟΙΖΩ, 16/11/ Γεω ονικό Πανε ιστήµιο Αθηνών-Τµήµα Ε ιστήµης και τεχνολογίας Τροφίµων, 27/11/09 Οµιλία µε θέµα: Η αξία των Ενώσεων Καταναλωτών στην ορθή λειτουργία της αγοράς τροφίµων Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 13. Συνέδριο ΠΑΣΕΓΕΣ COGECA, 11 12/12/09 Εξελίξεις στον τοµέα λιανικής, ευκαιρίες και ροσαρµογή των αγροτικών συνεταιρισµών Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 14. Σύλλογος Ζηµιωθέντων Ασφαλισµένων στην ΑΣΠΙ Α ΑΕΓΑ Ξενοδοχείο Μ. Βρετάνια Θέµα : ικαιώµατα των ασφαλισµένων καταναλωτών - µεθόδευση δράσεων Οµιλήτρια: Καλα οθαράκου Παναγιώτα 15. Ιωνικό Κέντρο, Ν. Ιωνία, Η κοινωνία των ολιτών στο ροσκήνιο Οµιλήτρια 1η : Αλευρίτου Ελένη Θέµα: «Γνωρίζοντας την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.» Οµιλήτρια 2 η : Καλα οθαράκου Παναγιώτα Θέµα: Τρά εζες και Καταναλωτές: Γνωρίστε και διεκδικείστε τα δικαιώµατά σας

12 16. Υ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παγκόσµια Ηµέρα Καταναλωτή Εισηγήτρια: Καλα οθαράκου Παναγιώτα Θέµα: Υ ερχρέωση των νοικοκυριών: Πολιτικές ρόληψης και α εγκλωβισµού 17. Τοµέας Εθελοντισµού ΠΑΣΟΚ, Οµιλήτρια : Καλα οθαράκου Παναγιώτα, Θέµα : ικαιώµατα Καταναλωτή 18. DG SANCO-ADVISORY GROUP, Βρυξέλλες, Θέµα: "ΒΕUC view on DG SANCO priorities within the next 5 years Οµιλητής Βαρλάµος Ανδρέας Συνάντηση ρογράµµατος ACTIVE CITIZENS, Μούρθια Ισ ανίας, 3-4-5/05/2010 Οµιλητής : Γιώργος Παυλικάκης 20. Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αµαξών, , Βιοτεχνικό Ε ιµελητήριο Αθηνών Οµιλητής : Ηλίας Κοκουγιάννης 21. BEUC General Assembly Ljubljana, Slovenia Ljubljana, Slovenia, Οµιλήτρια Ελένη Αλευρίτου 22. 8ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ελληνοαµερικανικό Εµ ορικό Ε ιµελητήριο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Θέµα: Εταιρική Ηθική και ιαφάνεια στην Αγορά Οµιλήτρια : Αλευρίτου Ελένη 23. Συνάντηση ρογράµµατος Eurreca Guildford, UK, 9-10/6/2010 Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου

13 24. Observatory of Credit and Indebtedness, Preparation Meeting Charlesleroi, Βέλγιο, 28 Ιουνίου 2010 Οµιλητής: Βίκτορας Τσιαφούτης 25. European Health Claim Association (EHCA) Βρυξέλλες, 30/9/10 "In Search of Solutions: a Stakeholders Dialogue on Art.13 Health Claim- The consumers view" Οµιλητής Βαρλάµος Ανδρέας Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή 14 Οκτωβρίου 2010 Θέµα: «Εκ αιδευτική Ηµερίδα για την εφαρµογή του Νόµου 3869» Οµιλήτρια: Καλα οθαράκου Παναγιώτα η Γ.Σ. της Οµοσ ονδίας ΠΟΜΕΚ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Συνάντηση ρογράµµατος Eurreca Κο εγχάγη, 17-21/10/2010 Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 29. Observatory of Credit and Indebtednesss Seminar on prevention, assessment and treatment of Overindebtedness Namur, Bέλγιο, 30/9-1/ Οµιλητής Bίκτορας Τσιαφούτης

14 Οργάνωση-συµµετοχή σε Συνέδρια- Ηµερίδες: 11 7 Ελλάδα, 4 εξωτ. Οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ: Ηµερίδες η Τακτική Γ.Σ. ΕΚΠΟΙΖΩ Ηµερίδα για διαβούλευση-α όφαση µελών εραιτέρω ενεργειών στο ρόβληµα νοσοκοµειακών συµβολαίων της Εθνικής Ασφαλιστικής µε ρήτρα Ecu , ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ 3. 8 ης Γιορτή Εθελοντισµού µε θέµα Εθελοντισµός: Ζωής Τάση. Θησείου Στάση, Σάββατο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Παρουσίαση της έκδοσης των ρακτικών του ιεθνούς Συνεδρίου Η Κλιµατική Αλλαγή ως Πρόκληση για τις Μελλοντικές Γενιές 5. Ελληνική Εταιρεία Τρα εζικού ικαίου και ικαίου της Κεφαλαιαγοράς 4 η Ετήσια Εσ ερίδα, Μέγαρο Θ. Καρατζά, Θέµα: ιεθνής Χρηµατο ιστωτική Κρίση και Χρηµατο ιστωτικό ίκαιο: Ε ι τώσεις, Τάσεις και Προο τικές 6. Σύλλογος Ζηµιωθέντων Ασφαλισµένων στην ΑΣΠΙ Α ΑΕΓΑ Ξενοδοχείο Ακρο όλ Εκ ρόσω ος Καλα οθαράκου Παναγιώτα 7. International Life Science Institute (ILSI) Συµ όσιο σχετικά µε Τρόφιµα-Υγεία- Περιβάλλον Βρυξέλλες, Εκ ρόσω ος Βαρλάµος Ανδρέας 8. Financial forum After the crisis: making financial services work for consumers Ljubljana, Slovenia, 20/5/2010 Εκ ρόσω ος: Ελένη Αλευρίτου

15 9. Συνέντευξη µε εκ ροσώ ους της DG Information Society and Media µε στόχο την ά οψη της ΕΚΠΟΙΖΩ για την εφαρµογή του Κανονιστικού Πλαισίου για τις τηλε ικοινωνίες Εκ ρόσω ος: Ανδροµάχη εληκωστο ούλου Αθήνα, , Γραφεία Ε.Ε.Τ.Τ. 10. Τελική συνάντηση ρογράµµατος ENDURE Παρίσι, 23-25/11/2010 Εκ ρόσω ος: Ελένη Αλευρίτου 11. EUI-conference on Consumer Bankruptcy in Europe: Different Paths for Debtors and Creditors Φλωρεντία, Ιταλία, /11/ Εκ ρόσω οι: Βίκτορας Τσιαφούτης, Μικαέλα Χριστοδούλου 15 Παρεµβάσεις σε εθνικές-κοινοτικές αρχές ΕΚΟ κλ : 987 Ι. Εθνικές αρχές: Ε ιστολή ρος ΕΦΕΤ µε θέµα «α όψεις ΕΚΠΟΙΖΩ σχετικά µε την ε ικείµενη συνάντηση της Οµάδας Εργασίας της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής στις 12 Ιανουαρίου για τον καθορισµό των τροφίµων ου ρόκειται να φέρουν διατροφική ε ισήµανση» 09/01/09 2. Ε ιστολή ρος ΕΛΤΑ µε θέµα «Μη αραλαβή του εντύ ου ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ της ΕΚΠΟΙΖΩ, 13/01 και 23/01/09 3. Ε ιστολή ρος ΦΑΓΕ µε αίτηµα «Α οστολή τιµοκαταλόγων γαλακτοκοµικών ροϊόντων και χυµών ΦΑΓΕ», 11/02/09 4. Ε ιστολή ρος ΥΠΑΝ µε θέµα «Α οστολή τιµοκαταλόγων γαλακτοκοµικών ροϊόντων και χυµών ΦΑΓΕ», 11/02/09 5. Ε ιστολή ρος Φυσικό Αέριο Αττικής και Θεσσαλονίκης για καταγγελίες καταναλωτών για το ύψος των χρεώσεων, 27/02/09 6. Ε ιστολή ρος ΥΠΑΝ µε θέµα «Καταγγελίες καταναλωτών για τιµή Φυσικού Αερίου», 11/03/09

16 7. Ε ιστολή ρος ΕΦΕΤ µε αφορµή την ε ικείµενη συνάντηση της Οµάδας Εργασίας της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής στις 20 Μαρτίου 2009, 18/03/09 8. Ε ιστολή ρος ΓΓΚ µε θέµα «Μη εφαρµογή κείµενης νοµοθεσίας για υ όθεση µέλους µε Ινστιτούτο BODYLINE 23/03/09 9. Ε ιστολές ρος ΓΓΚ για καθυστερήσεις σε α αντήσεις ροµηθευτών σε καταγγελίες καταναλωτών (30/03, 19/05, 29/05, 21/09) 10. Ε ιστολή ρος Γεν. Χηµείο του Κράτους µε θέµα «ιαθρε τική Ε ισήµανση- Πρόταση Κανονισµού του ΕΚ και Συµβουλίου», 02/04/ αρεµβάσεις ρος Ε ιτρο ή Φιλικού ιακανονισµού Νοµ. Αθηνών για ε ίλυση διαφορών καταναλωτών (α ό 03/04 έως 27/10/09) 12. Ε ιστολή ρος ΓΓΚ για υ όθεση µέλους µε Ινστιτούτο ΠΡΙΝΟΥ, 06/05/ Ε ιστολή ρος ΓΓΚ µε θέµα «Εκκρεµής α όφαση του Συµβουλίου για τη µορφή της Ενεργειακής ε ισήµανσης» 29/05/ Ε ιστολή ρος Υ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Τίνα Μ ιρµ ίλη, Θέµα: Κίνδυνοι α ό την συνδυασµένη έκθεση σε ολλα λές χηµικές ουσίες 15. Ε ιστολή ρος Υ. Οικονοµικών κ. Γιώργο Πα ακωνσταντίνου, Θέµα : Ε ιτακτική ανάγκη ενηµέρωσης και λήψης µέτρων για τους ασφαλισµένους στον όµιλο ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 16. Ε ιστολή ρος Υ. Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, Θέµα: Ε ιτακτική ανάγκη ενηµέρωσης και λήψης µέτρων για τους ασφαλισµένους στον όµιλο ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 17. Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή κ. ηµήτρη Σ υράκο, Θέµα: Ε ιτακτική ανάγκη ενηµέρωσης και λήψης µέτρων για τους ασφαλισµένους στον όµιλο ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 18. Ε ιστολή ρος Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, /νση Προστασίας Καταναλωτή, Θέµα: Ακαταλληλότητα αιδικού ε ιτρα έζιου φωτιστικού 19. Ε ιστολή ρος Γεν. Γραµµατέα Εµ ορίου κ. Σ. Κοµνηνό, Θέµα: Αναγραφή της χώρας ροέλευσης στο γάλα

17 20. Ε ιστολή ρος Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο, Θέµα: Παράνοµες χρεώσεις σε στεγαστικό δάνειο 21. Ε ιστολή ρος Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο, Θέµα: Ε ικίνδυνο ροϊόν α ό εταιρεία JUMBO 22. Ε ιστολή ρος Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο, Θέµα: Ασφαλιστικά µέτρα της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 23. Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Χρέωση ροµήθειας τρα εζών για κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό τρίτου, Ε ιστολή ρος τον Ειδικό Γραµµατέα της Υ ηρ. Ε ο τείας Αγοράς κ. Γεώργιο Στεργίου Θέµα: Παρατηρήσεις για την Λειτουργικότητα του Παρατηρητηρίου Τιµών, ιατύ ωση ροτάσεων σχετικά µε το κανονιστικό λαίσιο ελέγχων τροφίµων και τον καθορισµό του τρό ου λειτουργίας του ΕΦΕΤ α ό την οµάδα εργασίας ου συγκροτήθηκε µε την υ αρ / α όφαση της Υ ουργού Αγροτικής Ανά τυξης και Τροφίµων Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Λειτουργία των εταιρειών ενηµέρωσης οφειλετών, Ε ιστολή ρος Υ. Περιβάλλοντος και Κλιµ. Αλλαγής κ. Τ. Μ ιρµ ίλη Θέµα: Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας α ό ΑΠΕ, Ε ιστολές ρος Υ. Παιδείας, /νση ΣΕΠΕ Θέµα: Έγκριση Συνεργασίας Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και Υ. Παιδείας.Β.Μ.Θ και Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Αναφορά για Εταιρεία «ΚΑΛΛΙΓΑΣ Α.Ε.»( ) 30. Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Καθυστερήσεις α άντησης ροµηθευτή σχετικά µε καταγγελία καταναλωτή ( ) 31. Ε ιστολή ρος Μέλη Κοινοβουλίου Θέµα: Νοµοσχέδιο Ε ιτάχυνση της Ανά τυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την Αντιµετώ ιση της Κλιµατικής Αλλαγής,

18 32. Ε ιστολή ρος Ελλ. Αστυνοµία, Τµήµα ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος Θέµα: «Μηνύµατα µέσω », Ε ιστολή ρος Υ ουργό Οικονοµικών κ. Πα ακωνσταντίνου Θέµα: Αίτηµα άµεσης συνάντησης µε θέµα την ε ιτακτική ανάγκη ψήφισης του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων Ε ιστολή ρος Υ ουργό Οικονοµίας-Ανταγωνιστικότητας- Ναυτιλίας κ. Κατσέλη Θέµα: Αίτηµα άµεσης συνάντησης µε θέµα την ε ιτακτική ανάγκη ψήφισης του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων, Κοινο οίηση των ε ιστολών ρος Υ ουργούς στον ΓΓΚ κ. Σ υράκο και στην υ ηρεσία της ΓΓΚ, Ε ιστολή 1 η ρος Πρωθυ ουργό Θέµα: Αίτηµα άµεσης συνάντησης µε θέµα την ε ιτακτική ανάγκη ψήφισης του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων, Κοινο οίηση της ε ιστολής ρος Πρωθυ ουργό στον ΓΓΚ κ. Σ υράκο και στην υ ηρεσία της ΓΓΚ, Ε ιστολή 2 η ρος Πρωθυ ουργό Θέµα: Αίτηµα άµεσης ψήφισης του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων, Κοινο οίηση 2 ης ε ιστολής ρος Πρωθυ ουργό στον Υ ουργό Οικονοµικών κ. Πα ακωνσταντίνου, Κοινο οίηση 2 ης ε ιστολής ρος Πρωθυ ουργό στην Υ ουργό Οικονοµίας-Ανταγωνιστικότητας-Ναυτιλίας κ. Κατσέλη, Κοινο οίηση 2 ης ε ιστολής ρος Πρωθυ ουργό στον ΓΓΚ κ. Σ υράκο και στην υ ηρεσία της ΓΓΚ, Ε ιστολή ρος Πρόεδρο της ηµοκρατίας κ. Πα ούλια Θέµα: Αίτηµα άµεσης συνάντησης και στήριξης της ροσ άθειας για ψήφιση του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων, Ε ιστολή ρος Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, /νση Προστασίας Καταναλωτή, κ. Β. Καρό ουλο, Θέµα: Παράβαση του Ν. 3578/2009 σχετικά µε τις Εταιρίες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξι ρόθεσµες α αιτήσεις 44. Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: «Άρνηση χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών σε οφειλέτη

19 α ό το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο», Ε ιστολή ρος Μέλη του Κοινοβουλίου, Θέµα: «Ε ιτακτική ανάγκη ψήφισης του ν/διου «Ρύθµιση των Οφειλών Φυσικών ροσώ ων» 46. Ε ιστολή ρος Πρωθυ ουργό κ. Γ. Πα ανδρέου Θέµα: Το µέλλον του ΕΦΕΤ, Ε ιστολή ρος Υ. Αγροτικής Ανά τυξης και Τροφίµων κ. Κ. Σκανδαλίδη Θέµα: Το µέλλον του ΕΦΕΤ, Ε ιστολή ρος Υ. Υγείας κ. Α. Λοβέρδο Θέµα: Το µέλλον του ΕΦΕΤ, Ε ιστολή ρος Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Θέµα: Συνεργασία Ε.Σ.Ρ Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ Ε ιστολή ρος Πρωθυ ουργό κ. Γ. Πα ανδρέου και Υ. Οικονοµικών κ. Γ. Πα ακωνσταντίνου και Γεν. Γραµµ. Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Σύνοδος κορυφής της οµάδας G20 στη Σεούλ της Νότιας Κορέας: µέτρα στήριξης την ροστασία των Καταναλωτών χρηµατο ιστωτικών υ ηρεσιών, Ε ιστολή ρος Τειρεσίας Α.Ε Θέµα: Καταγγελίες καταναλωτών σχετικά µε την ύ αρξη συστήµατος συγκέντρωσης αιτούντων την υ αγωγή τους στο Ν. 3869/ Ε ιστολή ρος τον Γ.Γ.Κ. κ.. Σ υράκο, Θέµα: Ε ιχορήγηση Ενώσεων Καταναλωτών ροτάσεις ΕΚΠΟΙΖΩ 53. Ε ιστολή ρος τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Θέµα: Αίτηµα αράτασης της αναστολής λειστηριασµών ακινήτων ΙΙ. Κοινοτικές αρχές: Ε ιστολή ρος 5 Έλληνες Ευρωβουλευτές, µέλη της Ε ιτρο ής Πριβάλλοντος- ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίµων του Ε.Κ. «Πρόταση Κανονισµού του Ε.Κ. και του Συµβουλίου σχετικά µε την Παροχή ληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές, Θέµα: 2. Προς τους 22 Έλληνες Ευρωβουλευτές και στα 5 Μέλη της Ε ιτρο ής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή (IMCO) Θέµα: Παροχή ληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές- Ψήφος ε ί των

20 τρο ο οιήσεων Ενέργειες 29: - Α οστολή ε ιστολής, 22-23/4/10 - Συναντήσεις µε Έλληνες Ευρωβουλευτές, 13-14/6/ Προς τους 22 Έλληνες Ευρωβουλευτές Θέµα: Έκθεση Gallo για τα ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Ενέργειες: 22: Α οστολή ε ιστολής, Προς Ε.Ε. (DG Competition) 25/6-8/12/2010, Θέµα: Συγχώνευση Ολυµ ιακής και Aegean,Case No. MP/M.5830Aegean/Olympic Ενέργειες: 8 3.a. Α άντηση στο ρώτο ερωτηµατολόγιο της DG Competition 3.b. Α άντηση στο δεύτερο ερωτηµατολόγιο της DG Competition 3.c. Α οστολή ε ιστολών σε Ολυµ ιακή και Aegean 3.d. ιεξαγωγή έρευνας για τις ε ι τώσεις της ροτεινόµενης συγχώνευσης στους καταναλωτές και α οστολή της στην DG Competition 3.e. Έκδοση 3 σχετικών δελτίων τύ ου 3.f. Παρουσία ΕΚΠΟΙΖΩ κατό ιν ρόσκλησης της DG Competition στην ακρόαση ου ραγµατο οιήθηκε στις 12/11/10 στις Βρυξέλλες µε αρουσίαση της ά οψής µας Νοµικά θέµατα : 8 και 13 υ οθέµατα 1. Χρηµατοοικονοµικά θέµατα: 5 - Τρά εζες: Καταχρηστικοί όροι σε συµβάσεις στεγαστικής, καταναλωτικής ίστης και σε καταθετικούς λογαριασµούς - Υ ερχρέωση καταναλωτών - Αθέµιτες ε ιθετικές ρακτικές - Εισ ρακτικές Εταιρείες - ροβλήµατα καταναλωτών(τρο ο οίηση υφιστάµενου νοµ/κου λαισίου) - Τειρεσίας ( ροβλήµατα καταναλωτών)

21 2. Ασφαλιστικές εταιρείες: 4 - Καταχρηστικοί όροι στις ασφαλιστικές συµβάσεις - Αθέµιτες ρακτικές - Προβλήµατα α ό την ανάκληση αδειών ασφαλιστικών εταιρειών - Αυξήσεις ασφαλίστρων 3. Τηλε ικοινωνίες : 4 - Καταχρηστικοί όροι στις συµβάσεις τηλε ικοινωνιακών αρόχων - Καταχρηστικές χρεώσεις α ό ενταψήφιους αριθµούς αυξηµένης χρέωσης µηνύµατα SMS - Αδιαφανείς χρεώσεις- ελλι ής ενηµέρωση - Συνάντηση µε την DG Information Society and Media για την ά οψη της ΕΚΠΟΙΖΩ την εφαρµογή του Κανονιστικού Πλαισίου για τις τηλε ικοινωνίες Ηλεκτρονικές συναλλαγές 5. Παράνοµες διαφηµίσεις αιδικών αιχνιδιών 6. Κέντρα Αδυνατίσµατος 7. ικαιώµατα τουριστών 8. Ελαττωµατικά ροϊόντα ικαστικές ενέργειες : Κατάθεση αγωγών: 62 συλλογικές αγωγές: 4 οµαδικές αγωγές: 40 ατοµικές αγωγές: 17 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων: 1 - Έκδοση δικαστικών α οφάσεων: 89 συλλογικών αγωγών: 3 οµαδικών-ατοµικών αγωγών: 85 ασφαλιστικών µέτρων: 1

22 - Καταθέσεις στον ανακριτή: 4 - Πρόσθετες αρεµβάσεις υ έρ των µελών: 3 Καταγγελίες : ( ) - Η ΕΚΠΟΙΖΩ( Αθήνα-Θεσσαλονίκη) δέχθηκε καταγγελίες ου αφορούσαν: Αναζήτηση ληροφοριών: 80 % 5 Παρά ονα-καταγγελίες: 54% Αίτηµα για αρέµβαση: 8,4% - Οι καταγγελίες- αρά ονα των 5 ρώτων κατηγοριών αφορούσαν τους ακόλουθους τοµείς: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ: ( ) ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Τρά εζες, Χρηµατοοικονοµικά (79,5%) i. Υ ερχρέωση (34, 1%) ii. άνεια, Πιστωτικές, Καταθέσεις, Καταχρηστικοί όροι, κλ 2. Ιδιωτική ασφάλιση 3.478(13, 3%) 3.530(4,1%) 3. Ελαττωµατικά ροϊόντα 2.734(10,04%) 2.974(3,4%) 4. Αυξήσεις τιµών αγαθών 1.980(7,6%) 2.450(2,8%) 5. Κέντρα Αδυνατίσµατος 1.817(7,0%) 1.230(1,4%) 5 Το άθροισµα των ποσοστών υπερβαίνει το 100, επειδή πολλοί καταναλωτές, µετά την απάντηση της ΕΚΠΟΙΖΩ στην αναζήτηση πληροφοριών, αποφασίζουν να καταθέσουν καταγγελία ή και να ζητήσουν παρέµβασή µας

23 Α ό το σύνολο των καταγγελιών: i (55,37%) ρόβληµα υ ερχρέωσης ii υ οθέσεις υ ερχρέωσης ρος διευθέτηση iii ροτάσεις εξωδικαστικού συµβιβασµού έχουν σταλεί για 682 µέλη iv υ οθέσεις λέον υ ερχρέωσης αντιµετω ίστηκαν 4.330(89,2%)ε ιλύθηκαν ρος όφελος του καταναλωτή (εκτός υ ερχρέωσης) Θέµατα υγείας-διατροφής : 6 1. ιατροφικοί ισχυρισµοί και ισχυρισµοί υγείας Μελέτη σχεδίου Κανονισµού 2/ / ιατροφικό ροφίλ τροφίµων Μελέτη σχεδίου Κανονισµού 2/ / ιαφήµιση τροφίµων α ευθυνόµενη σε αιδιά Έρευνα αγοράς 4/2009-9/ Σεµινάρια στα µέλη µε τον γενικό τίτλο: Ε ιλέγοντας το καλύτερο 2/11/09, 16/11/09, 14/12/2009, , Πρόταση Κανονισµού σχετικά µε την αροχή ληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές. Μελέτη, α οστολή ε ιστολών, συναντήσεις µε ευρωβουλευτές, ενηµέρωση καταναλωτών 4/2010-6/ Το µέλλον του ΕΦΕΤ Συµµετοχή στην Οµάδα εργασίας του ΥΠΑΑΤ, συνάντηση µε ρόεδρο ΕΦΕΤ, α οστολή ε ιστολών 1/ /2010

24 Αγωγή καταναλωτή : 5 1. Οµιλίες - διανοµή υλικού µε θέµα: ικαιώµατα του καταναλωτή 17/3/09 και 18/3/08 2. Σεµινάριο και βιωµατικό εργαστήριο µε θέµα: Συσκευασίες ειδών διατροφής Το µάτι του καταναλωτή 14/11/ Προετοιµασία εκ αιδευτικού οδηγός και ο τικοακουστικού υλικού για την εκ αίδευση ενηλίκων 4. Προετοιµασία εκ αιδευτικού οδηγού και ο τικοακουστικού υλικού για την εκ αίδευση εκ αιδευτικών ρωτοβάθµιας δευτεροβάθµιας εκ αίδευσης 5. ηµιουργία ηλεκτρονικού εκ αιδευτικού υλικού στο λαίσιο του ρογράµµατος Grundtvig ACTIVE CITIZENS, Μάιος Περιβαλλοντικά θέµατα : 4 1. Συµµετοχή στην δενδροφύτευση Πεντελικού όρους, 15/3/ Ενεργειακή ε ισήµανση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Μελέτη της υ ό αναθεώρηση Οδηγίας- Πλαισίου για την ενεργειακή ε ισήµανση, 10/09 3. Συµµετοχή στην διεθνή καµ άνια ενώσεων καταναλωτών (BEUC και CI) µε αφορµή την διάσκεψη στην Κο εγχάγη για την Κλιµατική αλλαγή (COP15)- Έκδοση σχετικού.τ. 4. Α ασχόληση µε το ν/διο Ε ιτάχυνση της Ανά τυξης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την Αντιµετώ ιση της Κλιµατικής Αλλαγής - Μελέτη, α οστολή ε ιστολών, σχόλια στην ιστοσελίδα, έκδοση δελτίου τύ ου

25 Υλο οίηση ρογραµµάτων : 8 Κοινοτικά 1. ACTIVE CITIZENS, ρόγραµµα Grundtvig για την εκ αίδευση ενηλίκων - ιάρκεια: Συντονιστής: Ευρω αϊκή Σχολή Καταναλωτών (Santander Ισ ανία) - Προϋ /σµός: , µόνο κάλυψη εξόδων µετακίνησης 2. ENFORMA EC ρόγραµµα για την εκ αίδευση εκ αιδευτικών - ιάρκεια: Συντονιστής: Ευρω αϊκή Σχολή Καταναλωτών (Santander Ισ ανία) - Προϋ /σµός: Μόνο κάλυψη εξόδων µετακίνησης α ό τους συντονιστές Grundtvig Assistantship, ρόγραµµα ια Βίου Μάθηση µέλοςεθελοντής εργάζεται και εκ αιδεύεται στο CRIOC/OIVO (Βρυξέλλες Βέλγιο) - ιάρκεια: 20 Σε τεµβρίου 20 εκεµβρίου Προϋ /σµός: για κάλυψη εξόδων αραµονής στις Βρυξέλλες 4. ΤRACE: Ερευνητικό ρόγραµµα για την ιχνηλασιµότητα τροφίµων, στο ο οίο η ΕΚΠΟΙΖΩ εκ ροσω εί τους ευρω αίους καταναλωτές - ιάρκεια: Συντονιστής: Τhe Food and Environment Research Agency, York-UK - Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: ENDURE: Ερευνητικό ρόγραµµα για τον ροσδιορισµό ερευνητικών ροτεραιοτήτων για µείωση χρήσης φυτοφαρµάκων. Η ΕΚΠΟΙΖΩ εκ ροσω εί τους ευρω αίους καταναλωτές στο Συµβουλευτικό Όργανο του ρογράµµατος - ιάρκεια: Συντονιστής: The French National Institute for Agricultural Research, Sophia- Antipolis, France

26 - Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: κάλυψη εξόδων ταξιδιών α ό τον συντονιστή 6. Euro-MARK: Ερευνητικό ρόγραµµα για τον ροσδιορισµό της αντίληψης αραγωγών-διακινητών-καταναλωτών σχετικά µε τα τρόφιµα ορεινής ροέλευσης. Η ΕΚΠΟΙΖΩ εκ ροσω εί τους ευρω αίους καταναλωτές στο Συµβουλευτικό Όργανο του ρογράµµατος - ιάρκεια: Συντονιστής: Euromontana - Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: κάλυψη εξόδων ταξιδιών α ό τον συντονιστή 7. EURRECA: Ερευνητικό ρόγραµµα για την σε ευρω αϊκή κλίµακα εναρµόνιση των συστάσεων για ρόσληψη µικροδιατροφικών συστατικών - ιάρκεια : Ιανουάριος εκέµβριος Η ΕΚΠΟΙΖΩ συµµετέχει στο ρόγραµµα α ό Ιούνιο Συντονιστής: International Life Sciences Institute (ILSI), Βέλγιο - Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: IQ- Freshlabel Ερευνητικό ρόγραµµα για την ανά τυξη έξυ νων ετικετών στα κατεψυγµένα τρόφιµα και την διερεύνηση της α οδοχής των καταναλωτών - ιάρκεια :Αύγουστος 2010-Αύγουστος Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: Έρευνες : ηµητριακά: Όλο ζάχαρη, αλάτι και λί ος 26/2/ Αξίζουν οι αγορές µέσω Βρετανικών internet sites? 13/2/ Όλο και αχαίνουµε 1/2/09

27 4. Ασφαλιστική Εταιρεία Φοίνιξ Grοupama Μελέτη καταχρηστικών όρων συµβολαίων-κατάθεση συλλογικής αγωγής, 2/09 5. Συγκριτική έρευνα τιµών σε 5 αλυσίδες σού ερ µάρκετ, 10/3/09 6. Πόσο κοστίζει µία γέννα, 3/09 7. ιαφήµιση τροφίµων α ευθυνόµενη σε αιδιά Έρευνα αγοράς 4/2009-9/ Μελέτη της ροτεινόµενης Οδηγίας για τα δικαιώµατα των καταναλωτών, 6/09/09 9. ιαφηµίσεις αιδικών αιχνιδιών Μελέτη στοιχείων- κατάθεση 3 συλλογικών αγωγών, 5-6/ ιατροφικοί ισχυρισµοί και ισχυρισµοί υγείας Μελέτη σχεδίου Κανονισµού- Συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kαταναλωτών (BEUC), 2/ / ιατροφικό ροφίλ τροφίµων Μελέτη σχεδίου Kaνονισµού-συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kκαταναλωτών (BEUC), 2/ / ιαφήµιση τροφίµων α ευθυνόµενη σε αιδιά Έρευνα αγοράς-συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kαταναλωτών (BEUC), 4/2009-9/ ρoµολόγια Intercity 3/8/09, 14. Μελέτη σχεδίου Κανονισµού Πληροφόρηση καταναλωτών για τα τρόφιµα. Συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kαταναλωτών (BEUC), 2/ / Μελέτη της υ ό αναθεώρηση Οδηγίας-Πλαισίου για την ενεργειακή ε ισήµανση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών- συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kαταναλωτών (BEUC), 6-10/ Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 6/11/09

E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Επιστημονική τεκμηρίωση. Αντικειμενική πληροφόρηση

E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Επιστημονική τεκμηρίωση. Αντικειμενική πληροφόρηση E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Επιστημονική τεκμηρίωση Αντικειμενική πληροφόρηση Δυναμική παρέμβαση Απολογισμός 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή-Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠO ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΜΟΝΑ Α Γ (ΕΛΕΓΧΟΥ) Ο ΗΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011

Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011 Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011 1 Στην σελίδα 79 θα βρείτε την Φόρμα Αξιολόγησης του Απολογισμού μας. Περιμένουμε τη γνώμη σας! 2 Nestlé Ελλάς / Bιωσιμότητα και

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2011 Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 2 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα