E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. υναµική αρέµβαση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. υναµική αρέµβαση"

Transcript

1 E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α ολογισµός Ε ιστηµονική τεκµηρίωση Αντικειµενική ληροφόρηση υναµική αρέµβαση

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή-Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ σελ 3-4 Σηµαντικές εξελίξεις ,Mέτρα ου ελήφθησαν σελ Η ΕΚΠΟΙΖΩ σε αριθµούς. σελ 6-7 Προβλήµατα-στόχοι. σελ 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πληροφόρηση- Ενηµέρωση-Παροχή νοµικών συµβουλών Εκδόσεις σελ 9 ελτία Τύπου- ηµοσιότητα... σελ 9 Ηµερίδες-Συνέδρια -Οµιλίες σελ Παρεµβάσεις σε εθνικές- κοινοτικές αρχές... σελ Νοµικά θέµατα ικαστικές ενέργειες. σελ. 21 Καταγγελίες.σελ 22 Θέµατα Υγείας ιατροφής.σελ 23 Αγωγή καταναλωτή, Περιβαλλοντικά θέµατα...σελ. 24 Υλο οίηση ρογραµµάτων συνεργασίες σελ 25 Έρευνες-µελέτες εκθέσεις εκδηλώσεις.. σελ Εκ ροσώ ηση.σελ

3 Εισαγωγή-Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση Καταναλωτών "Η Ποιότητα της Ζωής" ιδρύθηκε το 1988 µε στόχο την προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Είναι µη κυβερνητική οργάνωση, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναγνωρισµένη και πιστοποιηµένη( ΑΜ 03/ ) Ένωση Καταναλωτών βάσει των νόµων 2251/94 και 3587/2007 για την προστασία του καταναλωτή. Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ προέρχεται από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση για την "Ποιότητα της Ζωής"- µια επίσης µη κυβερνητική και µη κερδοσκοπική οργάνωση µε ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τις περιβαλλοντικές έως τις κοινωνικές και πολιτιστικές. Στα καταναλωτικά θέµατα δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και η βαθµιαία ανάπτυξη αυτού του τοµέα κατάληξε στην ίδρυση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ το Οι βασικές της αρχές είναι: Ανεξαρτησία από πολιτικά κόµµατα και οικονοµικά συµφέροντα Ε ιστηµονική γνώση και τεκµηρίωση κάθε ζητήµατος ως προϋπόθεση σωστής αντιµετώπισης Έγκυρη, τεκµηριωµένη και υ εύθυνη πληροφόρηση των καταναλωτών Αντικειµενικότητα και ρεαλισµός στις απόψεις και προτάσεις Συνεργασία µε οποιονδήποτε φορέα ιδιωτικό ή κρατικό, ο οποίος συµβάλλει στην προστασία του καταναλωτή Οι δραστηριότητές της υ οστηρίζονται οικονοµικά από τις συνδροµές των µελών της, από χρηµατοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την µορφή προγραµµάτων, την Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή και άλλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς δηµόσιους οργανισµούς. ιοικείται α ό 7µελές.Σ. και ο αριθµός των εγγεγραµµένων µελών της ανέρχεται σε Η ΕΚΠΟΙΖΩ στα 23 χρόνια αρουσίας της, έχει ανα τύξει τους ακόλουθους τοµείς: 1. Νοµική Προστασία του Καταναλωτή 2. Έλεγχος και Συγκριτικές δοκιµές τροφίµων και άλλων προϊόντων 3. Υγεία ιατροφή 4. Έρευνες Μελέτες 5. Περιβάλλον 6. Το Παιδί ως Καταναλωτής-Αγωγή Καταναλωτή 7. Εκπαίδευση Ενηµέρωση- Πληροφόρηση του Καταναλωτή

4 Βασικοί κατευθυντήριοι άξονες στην ενασχόληση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ µε τα ανωτέρω θέµατα είναι: 1. Η θεωρητική προσέγγιση του ζητήµατος 2. Το νοµοθετικό πλαίσιο που το διέπει 3. Παροχή εκλαϊκευµένης γνώσης στα επιστηµονικά θέµατα 4. Παροχή πρακτικών οδηγιών, χρήσιµων στην καθηµερινή ζωή του καταναλωτή 5. Ανάλογα διαβήµατα προς τις αρµόδιες αρχές, παραγωγικούς φορείς κλπ. 6. ηµοσιοποίηση Σηµαντικές εξελίξεις I. Οικονοµικές-κοινωνικές εξελίξεις Ε ι τώσεις στην ΕΚΠΟΙΖΩ 4 Η βαθµιαία διόγκωση της οικονοµικής κρίσης, τα επακόλουθα µέτρα, η αδυναµία των καταναλωτών να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, η ψήφιση του νόµου περί ρύθµισης οφειλών φυσικών προσώπων, είχαν τις εξής επιπτώσεις στην λειτουργία και εσωτερική οργάνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ: Υ ερβολική αύξηση του όγκου εργασίας, λόγω συνεχώς αυξανόµενης προσέλευσης υπερχρεωµένων καταναλωτών, τηλεφωνικών κλήσεων και πολυπλοκότητας χειρισµού των υποθέσεών τους Αδυναµία αντα όκρισης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού Ανε άρκεια του υ άρχοντος χώρου και εξο λισµού για την υποδοχή-εξυπηρέτηση των προσερχόµενων καταναλωτών Α οκλειστική σχεδόν α ασχόλησή µας µε το θέµα της υ ερχρέωσης στην διάρκεια του 2010 Ανε αρκή εξυ ηρέτηση µελών µας σε προβλήµατα εκτός υπερχρέωσης Ανε αρκή αντα όκρισή µας στην τακτική ε ικοινωνία µας µε τα µέλη Ανε αρκή αντα όκρισή µας στην ολοκληρωµένη εφαρµογή του ρογραµµατισµού δράσεων Ελλι ή αντα όκρισή µας σε άλλα, λην υ ερχρέωσης, θέµατα ε ικαιρότητας

5 II. Άλλες σηµαντικές εξελίξεις ΙΙ.α. Ψήφιση του νόµου ερί ρύθµισης οφειλών φυσικών ροσώ ων ΙΙ.β. Προο τική χρηµατοδότηση ενώσεων καταναλωτών µέσω ΕΣΠΑ για διαχείριση υ ερχρεωµένων καταναλωτών και άλλες δράσεις ΙΙ.γ. Ενεργο οίηση Παραρτήµατος Θεσσαλονίκης ΙΙ. δ. Κατακόρυφη αύξηση µελών ΙΙΙ. Μέτρα ου ελήφθησαν 5 ΙΙΙ. α. Αύξηση εργαζοµένων-ωρών εργασίας στην ΕΚΠΟΙΖΩ, αύξηση εθελοντικής ροσφοράς ΙΙΙ. β. Προσ άθεια αξιο οίησης νέων τεχνολογιών ΙΙΙ. γ. Ανακατανοµή δα ανών ΙΙΙ. δ. Αλλαγή γραφείων Αθήνας- Θεσσαλονίκης ΙΙΙ. ε. Αναδιάρθρωση λειτουργίας : Η ΕΚΠΟΙΖΩ σε αριθµούς

6 Ι. Εσωτερική λειτουργία Ι. α. Εργαζόµενοι: 22 Ι. β. Εθελοντές: 60 Ι. γ. Τοµείς-θέµατα-τρό οι α ασχόλησης Τρό οι α ασχόλησης 6 Έρευνες Συµµετοχή σε Ε ιτρο ές µόνιµες ή εριστασιακές: - Ε ίλυσης Καταναλωτικών ιαφορών - Ελέγχου ιαφήµισης - Τυ ο οίηση/ ιστο οίηση ροϊόντων- υ ηρεσιών - ιαµόρφωσης ολιτικής ευρω αϊκού καταναλωτικού κινήµατος σε θέµατα διατροφής - Βιολογικές καλλιέργειες - ιόδια Συναντήσεις Συµµετοχή σε διαβουλεύσεις Ι. δ. Νέο οργανόγραµµα ΙΙ. ηµόσια αρουσία Τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυ ος-ηλεκτρονικός τύ ος: ελτία Τύ ου: 62 Συνέδρια: Ελλάδα, 13 εξωτ. 28 µε οµιλίες( 19 Ελλάδα, 9 εξωτ.)

7 Ηµερίδες: 4 11 η τακτική ΓΣ ΕΚΠΟΙΖΩ, 8 η και 9 η Ηµερίδα Εθελοντισµού, Ηµερίδα για θέµα Εθνικής Ασφαλιστικής, 2 η Γ.Σ. ΠΟΜΕΚ Οµιλίες: 28 (19 Ελλάδα- 9 εξωτερικό) Καµ άνιες: 4 -Καµπάνια για την ψήφιση του νόµου περί υπερχρεωµένων νοικοκυριών, 1-30/ Τι ζητούµε από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές 20/5-07/6/2009, - Τι ζητούµε από τους υποψήφιους βουλευτές 18/9-09/10/2009, - ιατροφικό προφίλ τροφίµων 1/5-30/9/2009 Εκδόσεις: 2 σε αντίτυ α ( Ανοιχτή Γραµµή, 8 τεύχη και αντίτυπα του φυλλαδίου Ταξιδεύοντας µε πλοίο ) Έρευνες: 18 7 Εκ ροσώ ηση: 38 Εθνικό επίπεδο: 24, Κοινοτικό 14 ικαστικές ενέργειες: 158 Παρεµβάσεις σε εθνικές-κοινοτικές αρχές κ.ά.: Ελλάδα,59 Ε.Ε Καταγγελίες: IΙΙ. Προβλήµατα : 4 τεύχη, αντίτυ α έκαστο 2010: 2 τεύχη, αντίτυ α έκαστο, 2 τεύχη αντίτυ α έκαστο

8 IΙΙ. α. Μεγάλος όγκος εργασίας IΙΙ. β. Ελλι ής εξο λισµός IΙΙ.γ. Σχεδόν µονοµερής α ασχόληση µε υ ερχρεωµένους Ανάγκη βελτίωσης οργάνωσης-χειρισµού υ οθέσεων υ ερχρεωµένων Ανάγκη βελτίωσης αντα όκρισης σε ροβλήµατα µελών µε άλλα νοµικά, λην υ ερχρεωµένων, θέµατα Ανάγκη µεγαλύτερης ανά τυξης των λοι ών τοµέων δράσης και µεγαλύτερης δηµοσιότητάς τους 8 IΙΙ. δ. Ε ικοινωνία Ιστοσελίδα Έντυ α Τηλεφωνικό κέντρο Ε ικοινωνία µε µέλη IV. Στόχοι ε όµενης διετίας Περαιτέρω βελτίωση οργάνωσης- λειτουργίας Βελτίωση αντα όκρισης σε αιτήµατα Ανά τυξη και των άλλων δράσεων-αύξηση δηµοσιο οίησής τους Βελτίωση εντύ ων Βελτίωση αροχής χρηστικής ληροφορίας Βελτίωση ε ικοινωνίας µε τα µέλη Α οκατάσταση-βελτίωση ιστοσελίδας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

9 Αναλυτική εριγραφή δράσεων στην διάρκεια της διετίας Πληροφόρηση Ενηµέρωση-Παροχή νοµικών συµβουλών Εκδόσεις Το οκτώ τεύχη του 4µηνιαίου ενηµερωτικού δελτίου της ΕΚΠΟΙΖΩ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ εκδόθηκε σε αντίτυπα και στάλθηκε ταχυδροµικά στα µέλη της και σε όλους τους φορείς που σχετίζονται µε τα θέµατα προστασίας καταναλωτή. Ένα φυλλάδιο µε τίτλο «Ταξιδεύοντας µε πλοίο» σε αντίτυπα 9 ηµοσιότητα Εκδόθηκαν 62 ελτία Τύ ου που αφορούσαν σε επίκαιρα αλλά και διαχρονικά θέµατα προστασίας του καταναλωτή Η δηµοσιότητα στα ΜΜΕ, κατά την διετία απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Α AΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΣΕΩΝ ΣΕ: : Ε EΦΗΜΕΡΙ ΕΣ-ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ Άνω των Ρ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ Άνω των TΗΛΕΟΡΑΣΗ Άνω των Είναι κατά ροσέγγιση. Τα δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο και εριοδικό τύ ο Αττικής και Ε αρχίας εκτιµάται ότι είναι ολύ ερισσότερα, ό ως και οι αναφορές στο ιντερνέτ. 2. εν εριλαµβάνονται οι αυτόβουλες αναφορές των σταθµών στις διάφορες δράσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ, αλλά µόνο οι ζωντανές συνεντεύξεις. 3. εν συµ εριλαµβάνονται οι ε αναλήψεις των εκ οµ ών.

10 4 Οµιλίες : Ελλάδα- 9 εξωτερικό 1. Σεµινάριο στα µέλη, Θέµα: Ψωµί - Πως µ ορώ να αναγνωρίσω και να ε ιλέξω το καλό ψωµί και τα καλά αρτοσκευάσµατα;, Γραφεία ΕΚΠΟΙΖΩ 2. Σεµινάριο στα µέλη, , Θέµα: Κοτό ουλο : Πως µ ορώ να αναγνωρίσω και να ε ιλέξω το καλό κοτό ουλο; Πώς ρέ ει να το χειριστώ;, Γραφεία ΕΚΠΟΙΖΩ η Τακτική Γ.Σ. ΕΚΠΟΙΖΩ Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου Σεµινάριο στα µέλη, 8 Φεβρουαρίου 2010 Θέµα: Οικιακή βιολογική καλλιέργεια. Πως µ ορώ να καλλιεργήσω στην βεράντα ή στον κή ο χωρίς χρήση χηµικών ουσιών;» Γραφεία ΕΚΠΟΙΖΩ 5. Η ε ιρροή των καταναλωτικών Ενώσεων και οι ροϋ οθέσεις ενίσχυσής τους, Αθήνα, ΓΓΚ, Τετάρτη Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 6. ικαιώµατα του καταναλωτή 17/3/09: 1 ο Γυµνάσιο Αγ.Παρασκευής Οµιλητής: Γ Παυλικάκης 7. ικαιώµατα του καταναλωτή 18/3/09: 4 ο Γυµνάσιο Αγ.Παρασκευής. Οµιλητής: Γ Παυλικάκης 8. Latest TRACE developments BEUC food officers meeting, June 2009, Berlin

11 9. Σεµινάριο και βιωµατικό εργαστήριο στο Λεόντειο Λύκειο Ν. Σµύρνης Θέµα: Συσκευασίες ειδών διατροφής Το µάτι του καταναλωτή» σε 25 µαθητές Γυµνασίου 14/11/ Ηµερίδα µε θέµα: Ετικέτες τροφίµων : σύµµαχος στις ε ιλογές µας! 9/11/09 Ξενοδοχείο Athens Electra Palace Ίδρυµα Αρ. ασκαλό ουλου Οµιλία µε θέµα: Ισχυρισµοί ε ί των τροφίµων Α όψεις ΕΚΠΟΙΖΩ-BEUC Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 11. Υγιεινή Τροφίµων στην κουζίνα Σεµινάριο ΕΚΠΟΙΖΩ, 16/11/ Γεω ονικό Πανε ιστήµιο Αθηνών-Τµήµα Ε ιστήµης και τεχνολογίας Τροφίµων, 27/11/09 Οµιλία µε θέµα: Η αξία των Ενώσεων Καταναλωτών στην ορθή λειτουργία της αγοράς τροφίµων Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 13. Συνέδριο ΠΑΣΕΓΕΣ COGECA, 11 12/12/09 Εξελίξεις στον τοµέα λιανικής, ευκαιρίες και ροσαρµογή των αγροτικών συνεταιρισµών Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 14. Σύλλογος Ζηµιωθέντων Ασφαλισµένων στην ΑΣΠΙ Α ΑΕΓΑ Ξενοδοχείο Μ. Βρετάνια Θέµα : ικαιώµατα των ασφαλισµένων καταναλωτών - µεθόδευση δράσεων Οµιλήτρια: Καλα οθαράκου Παναγιώτα 15. Ιωνικό Κέντρο, Ν. Ιωνία, Η κοινωνία των ολιτών στο ροσκήνιο Οµιλήτρια 1η : Αλευρίτου Ελένη Θέµα: «Γνωρίζοντας την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.» Οµιλήτρια 2 η : Καλα οθαράκου Παναγιώτα Θέµα: Τρά εζες και Καταναλωτές: Γνωρίστε και διεκδικείστε τα δικαιώµατά σας

12 16. Υ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παγκόσµια Ηµέρα Καταναλωτή Εισηγήτρια: Καλα οθαράκου Παναγιώτα Θέµα: Υ ερχρέωση των νοικοκυριών: Πολιτικές ρόληψης και α εγκλωβισµού 17. Τοµέας Εθελοντισµού ΠΑΣΟΚ, Οµιλήτρια : Καλα οθαράκου Παναγιώτα, Θέµα : ικαιώµατα Καταναλωτή 18. DG SANCO-ADVISORY GROUP, Βρυξέλλες, Θέµα: "ΒΕUC view on DG SANCO priorities within the next 5 years Οµιλητής Βαρλάµος Ανδρέας Συνάντηση ρογράµµατος ACTIVE CITIZENS, Μούρθια Ισ ανίας, 3-4-5/05/2010 Οµιλητής : Γιώργος Παυλικάκης 20. Σύνδεσµος Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αµαξών, , Βιοτεχνικό Ε ιµελητήριο Αθηνών Οµιλητής : Ηλίας Κοκουγιάννης 21. BEUC General Assembly Ljubljana, Slovenia Ljubljana, Slovenia, Οµιλήτρια Ελένη Αλευρίτου 22. 8ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ελληνοαµερικανικό Εµ ορικό Ε ιµελητήριο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, Θέµα: Εταιρική Ηθική και ιαφάνεια στην Αγορά Οµιλήτρια : Αλευρίτου Ελένη 23. Συνάντηση ρογράµµατος Eurreca Guildford, UK, 9-10/6/2010 Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου

13 24. Observatory of Credit and Indebtedness, Preparation Meeting Charlesleroi, Βέλγιο, 28 Ιουνίου 2010 Οµιλητής: Βίκτορας Τσιαφούτης 25. European Health Claim Association (EHCA) Βρυξέλλες, 30/9/10 "In Search of Solutions: a Stakeholders Dialogue on Art.13 Health Claim- The consumers view" Οµιλητής Βαρλάµος Ανδρέας Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή 14 Οκτωβρίου 2010 Θέµα: «Εκ αιδευτική Ηµερίδα για την εφαρµογή του Νόµου 3869» Οµιλήτρια: Καλα οθαράκου Παναγιώτα η Γ.Σ. της Οµοσ ονδίας ΠΟΜΕΚ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Συνάντηση ρογράµµατος Eurreca Κο εγχάγη, 17-21/10/2010 Οµιλήτρια: Ελένη Αλευρίτου 29. Observatory of Credit and Indebtednesss Seminar on prevention, assessment and treatment of Overindebtedness Namur, Bέλγιο, 30/9-1/ Οµιλητής Bίκτορας Τσιαφούτης

14 Οργάνωση-συµµετοχή σε Συνέδρια- Ηµερίδες: 11 7 Ελλάδα, 4 εξωτ. Οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ: Ηµερίδες η Τακτική Γ.Σ. ΕΚΠΟΙΖΩ Ηµερίδα για διαβούλευση-α όφαση µελών εραιτέρω ενεργειών στο ρόβληµα νοσοκοµειακών συµβολαίων της Εθνικής Ασφαλιστικής µε ρήτρα Ecu , ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ 3. 8 ης Γιορτή Εθελοντισµού µε θέµα Εθελοντισµός: Ζωής Τάση. Θησείου Στάση, Σάββατο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Παρουσίαση της έκδοσης των ρακτικών του ιεθνούς Συνεδρίου Η Κλιµατική Αλλαγή ως Πρόκληση για τις Μελλοντικές Γενιές 5. Ελληνική Εταιρεία Τρα εζικού ικαίου και ικαίου της Κεφαλαιαγοράς 4 η Ετήσια Εσ ερίδα, Μέγαρο Θ. Καρατζά, Θέµα: ιεθνής Χρηµατο ιστωτική Κρίση και Χρηµατο ιστωτικό ίκαιο: Ε ι τώσεις, Τάσεις και Προο τικές 6. Σύλλογος Ζηµιωθέντων Ασφαλισµένων στην ΑΣΠΙ Α ΑΕΓΑ Ξενοδοχείο Ακρο όλ Εκ ρόσω ος Καλα οθαράκου Παναγιώτα 7. International Life Science Institute (ILSI) Συµ όσιο σχετικά µε Τρόφιµα-Υγεία- Περιβάλλον Βρυξέλλες, Εκ ρόσω ος Βαρλάµος Ανδρέας 8. Financial forum After the crisis: making financial services work for consumers Ljubljana, Slovenia, 20/5/2010 Εκ ρόσω ος: Ελένη Αλευρίτου

15 9. Συνέντευξη µε εκ ροσώ ους της DG Information Society and Media µε στόχο την ά οψη της ΕΚΠΟΙΖΩ για την εφαρµογή του Κανονιστικού Πλαισίου για τις τηλε ικοινωνίες Εκ ρόσω ος: Ανδροµάχη εληκωστο ούλου Αθήνα, , Γραφεία Ε.Ε.Τ.Τ. 10. Τελική συνάντηση ρογράµµατος ENDURE Παρίσι, 23-25/11/2010 Εκ ρόσω ος: Ελένη Αλευρίτου 11. EUI-conference on Consumer Bankruptcy in Europe: Different Paths for Debtors and Creditors Φλωρεντία, Ιταλία, /11/ Εκ ρόσω οι: Βίκτορας Τσιαφούτης, Μικαέλα Χριστοδούλου 15 Παρεµβάσεις σε εθνικές-κοινοτικές αρχές ΕΚΟ κλ : 987 Ι. Εθνικές αρχές: Ε ιστολή ρος ΕΦΕΤ µε θέµα «α όψεις ΕΚΠΟΙΖΩ σχετικά µε την ε ικείµενη συνάντηση της Οµάδας Εργασίας της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής στις 12 Ιανουαρίου για τον καθορισµό των τροφίµων ου ρόκειται να φέρουν διατροφική ε ισήµανση» 09/01/09 2. Ε ιστολή ρος ΕΛΤΑ µε θέµα «Μη αραλαβή του εντύ ου ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ της ΕΚΠΟΙΖΩ, 13/01 και 23/01/09 3. Ε ιστολή ρος ΦΑΓΕ µε αίτηµα «Α οστολή τιµοκαταλόγων γαλακτοκοµικών ροϊόντων και χυµών ΦΑΓΕ», 11/02/09 4. Ε ιστολή ρος ΥΠΑΝ µε θέµα «Α οστολή τιµοκαταλόγων γαλακτοκοµικών ροϊόντων και χυµών ΦΑΓΕ», 11/02/09 5. Ε ιστολή ρος Φυσικό Αέριο Αττικής και Θεσσαλονίκης για καταγγελίες καταναλωτών για το ύψος των χρεώσεων, 27/02/09 6. Ε ιστολή ρος ΥΠΑΝ µε θέµα «Καταγγελίες καταναλωτών για τιµή Φυσικού Αερίου», 11/03/09

16 7. Ε ιστολή ρος ΕΦΕΤ µε αφορµή την ε ικείµενη συνάντηση της Οµάδας Εργασίας της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής στις 20 Μαρτίου 2009, 18/03/09 8. Ε ιστολή ρος ΓΓΚ µε θέµα «Μη εφαρµογή κείµενης νοµοθεσίας για υ όθεση µέλους µε Ινστιτούτο BODYLINE 23/03/09 9. Ε ιστολές ρος ΓΓΚ για καθυστερήσεις σε α αντήσεις ροµηθευτών σε καταγγελίες καταναλωτών (30/03, 19/05, 29/05, 21/09) 10. Ε ιστολή ρος Γεν. Χηµείο του Κράτους µε θέµα «ιαθρε τική Ε ισήµανση- Πρόταση Κανονισµού του ΕΚ και Συµβουλίου», 02/04/ αρεµβάσεις ρος Ε ιτρο ή Φιλικού ιακανονισµού Νοµ. Αθηνών για ε ίλυση διαφορών καταναλωτών (α ό 03/04 έως 27/10/09) 12. Ε ιστολή ρος ΓΓΚ για υ όθεση µέλους µε Ινστιτούτο ΠΡΙΝΟΥ, 06/05/ Ε ιστολή ρος ΓΓΚ µε θέµα «Εκκρεµής α όφαση του Συµβουλίου για τη µορφή της Ενεργειακής ε ισήµανσης» 29/05/ Ε ιστολή ρος Υ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Τίνα Μ ιρµ ίλη, Θέµα: Κίνδυνοι α ό την συνδυασµένη έκθεση σε ολλα λές χηµικές ουσίες 15. Ε ιστολή ρος Υ. Οικονοµικών κ. Γιώργο Πα ακωνσταντίνου, Θέµα : Ε ιτακτική ανάγκη ενηµέρωσης και λήψης µέτρων για τους ασφαλισµένους στον όµιλο ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 16. Ε ιστολή ρος Υ. Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, Θέµα: Ε ιτακτική ανάγκη ενηµέρωσης και λήψης µέτρων για τους ασφαλισµένους στον όµιλο ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 17. Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή κ. ηµήτρη Σ υράκο, Θέµα: Ε ιτακτική ανάγκη ενηµέρωσης και λήψης µέτρων για τους ασφαλισµένους στον όµιλο ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ 18. Ε ιστολή ρος Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, /νση Προστασίας Καταναλωτή, Θέµα: Ακαταλληλότητα αιδικού ε ιτρα έζιου φωτιστικού 19. Ε ιστολή ρος Γεν. Γραµµατέα Εµ ορίου κ. Σ. Κοµνηνό, Θέµα: Αναγραφή της χώρας ροέλευσης στο γάλα

17 20. Ε ιστολή ρος Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο, Θέµα: Παράνοµες χρεώσεις σε στεγαστικό δάνειο 21. Ε ιστολή ρος Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο, Θέµα: Ε ικίνδυνο ροϊόν α ό εταιρεία JUMBO 22. Ε ιστολή ρος Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο, Θέµα: Ασφαλιστικά µέτρα της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 23. Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Χρέωση ροµήθειας τρα εζών για κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό τρίτου, Ε ιστολή ρος τον Ειδικό Γραµµατέα της Υ ηρ. Ε ο τείας Αγοράς κ. Γεώργιο Στεργίου Θέµα: Παρατηρήσεις για την Λειτουργικότητα του Παρατηρητηρίου Τιµών, ιατύ ωση ροτάσεων σχετικά µε το κανονιστικό λαίσιο ελέγχων τροφίµων και τον καθορισµό του τρό ου λειτουργίας του ΕΦΕΤ α ό την οµάδα εργασίας ου συγκροτήθηκε µε την υ αρ / α όφαση της Υ ουργού Αγροτικής Ανά τυξης και Τροφίµων Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Λειτουργία των εταιρειών ενηµέρωσης οφειλετών, Ε ιστολή ρος Υ. Περιβάλλοντος και Κλιµ. Αλλαγής κ. Τ. Μ ιρµ ίλη Θέµα: Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας α ό ΑΠΕ, Ε ιστολές ρος Υ. Παιδείας, /νση ΣΕΠΕ Θέµα: Έγκριση Συνεργασίας Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και Υ. Παιδείας.Β.Μ.Θ και Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Αναφορά για Εταιρεία «ΚΑΛΛΙΓΑΣ Α.Ε.»( ) 30. Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Καθυστερήσεις α άντησης ροµηθευτή σχετικά µε καταγγελία καταναλωτή ( ) 31. Ε ιστολή ρος Μέλη Κοινοβουλίου Θέµα: Νοµοσχέδιο Ε ιτάχυνση της Ανά τυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την Αντιµετώ ιση της Κλιµατικής Αλλαγής,

18 32. Ε ιστολή ρος Ελλ. Αστυνοµία, Τµήµα ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος Θέµα: «Μηνύµατα µέσω », Ε ιστολή ρος Υ ουργό Οικονοµικών κ. Πα ακωνσταντίνου Θέµα: Αίτηµα άµεσης συνάντησης µε θέµα την ε ιτακτική ανάγκη ψήφισης του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων Ε ιστολή ρος Υ ουργό Οικονοµίας-Ανταγωνιστικότητας- Ναυτιλίας κ. Κατσέλη Θέµα: Αίτηµα άµεσης συνάντησης µε θέµα την ε ιτακτική ανάγκη ψήφισης του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων, Κοινο οίηση των ε ιστολών ρος Υ ουργούς στον ΓΓΚ κ. Σ υράκο και στην υ ηρεσία της ΓΓΚ, Ε ιστολή 1 η ρος Πρωθυ ουργό Θέµα: Αίτηµα άµεσης συνάντησης µε θέµα την ε ιτακτική ανάγκη ψήφισης του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων, Κοινο οίηση της ε ιστολής ρος Πρωθυ ουργό στον ΓΓΚ κ. Σ υράκο και στην υ ηρεσία της ΓΓΚ, Ε ιστολή 2 η ρος Πρωθυ ουργό Θέµα: Αίτηµα άµεσης ψήφισης του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων, Κοινο οίηση 2 ης ε ιστολής ρος Πρωθυ ουργό στον Υ ουργό Οικονοµικών κ. Πα ακωνσταντίνου, Κοινο οίηση 2 ης ε ιστολής ρος Πρωθυ ουργό στην Υ ουργό Οικονοµίας-Ανταγωνιστικότητας-Ναυτιλίας κ. Κατσέλη, Κοινο οίηση 2 ης ε ιστολής ρος Πρωθυ ουργό στον ΓΓΚ κ. Σ υράκο και στην υ ηρεσία της ΓΓΚ, Ε ιστολή ρος Πρόεδρο της ηµοκρατίας κ. Πα ούλια Θέµα: Αίτηµα άµεσης συνάντησης και στήριξης της ροσ άθειας για ψήφιση του ν/διου Ρύθµιση Οφειλών Φυσικών Προσώ ων, Ε ιστολή ρος Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, /νση Προστασίας Καταναλωτή, κ. Β. Καρό ουλο, Θέµα: Παράβαση του Ν. 3578/2009 σχετικά µε τις Εταιρίες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξι ρόθεσµες α αιτήσεις 44. Ε ιστολή ρος τον Γεν. Γραµµατέα Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: «Άρνηση χορήγησης αναλυτικής κατάστασης οφειλών σε οφειλέτη

19 α ό το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο», Ε ιστολή ρος Μέλη του Κοινοβουλίου, Θέµα: «Ε ιτακτική ανάγκη ψήφισης του ν/διου «Ρύθµιση των Οφειλών Φυσικών ροσώ ων» 46. Ε ιστολή ρος Πρωθυ ουργό κ. Γ. Πα ανδρέου Θέµα: Το µέλλον του ΕΦΕΤ, Ε ιστολή ρος Υ. Αγροτικής Ανά τυξης και Τροφίµων κ. Κ. Σκανδαλίδη Θέµα: Το µέλλον του ΕΦΕΤ, Ε ιστολή ρος Υ. Υγείας κ. Α. Λοβέρδο Θέµα: Το µέλλον του ΕΦΕΤ, Ε ιστολή ρος Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Θέµα: Συνεργασία Ε.Σ.Ρ Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ Ε ιστολή ρος Πρωθυ ουργό κ. Γ. Πα ανδρέου και Υ. Οικονοµικών κ. Γ. Πα ακωνσταντίνου και Γεν. Γραµµ. Καταναλωτή κ.. Σ υράκο Θέµα: Σύνοδος κορυφής της οµάδας G20 στη Σεούλ της Νότιας Κορέας: µέτρα στήριξης την ροστασία των Καταναλωτών χρηµατο ιστωτικών υ ηρεσιών, Ε ιστολή ρος Τειρεσίας Α.Ε Θέµα: Καταγγελίες καταναλωτών σχετικά µε την ύ αρξη συστήµατος συγκέντρωσης αιτούντων την υ αγωγή τους στο Ν. 3869/ Ε ιστολή ρος τον Γ.Γ.Κ. κ.. Σ υράκο, Θέµα: Ε ιχορήγηση Ενώσεων Καταναλωτών ροτάσεις ΕΚΠΟΙΖΩ 53. Ε ιστολή ρος τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Θέµα: Αίτηµα αράτασης της αναστολής λειστηριασµών ακινήτων ΙΙ. Κοινοτικές αρχές: Ε ιστολή ρος 5 Έλληνες Ευρωβουλευτές, µέλη της Ε ιτρο ής Πριβάλλοντος- ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίµων του Ε.Κ. «Πρόταση Κανονισµού του Ε.Κ. και του Συµβουλίου σχετικά µε την Παροχή ληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές, Θέµα: 2. Προς τους 22 Έλληνες Ευρωβουλευτές και στα 5 Μέλη της Ε ιτρο ής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή (IMCO) Θέµα: Παροχή ληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές- Ψήφος ε ί των

20 τρο ο οιήσεων Ενέργειες 29: - Α οστολή ε ιστολής, 22-23/4/10 - Συναντήσεις µε Έλληνες Ευρωβουλευτές, 13-14/6/ Προς τους 22 Έλληνες Ευρωβουλευτές Θέµα: Έκθεση Gallo για τα ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Ενέργειες: 22: Α οστολή ε ιστολής, Προς Ε.Ε. (DG Competition) 25/6-8/12/2010, Θέµα: Συγχώνευση Ολυµ ιακής και Aegean,Case No. MP/M.5830Aegean/Olympic Ενέργειες: 8 3.a. Α άντηση στο ρώτο ερωτηµατολόγιο της DG Competition 3.b. Α άντηση στο δεύτερο ερωτηµατολόγιο της DG Competition 3.c. Α οστολή ε ιστολών σε Ολυµ ιακή και Aegean 3.d. ιεξαγωγή έρευνας για τις ε ι τώσεις της ροτεινόµενης συγχώνευσης στους καταναλωτές και α οστολή της στην DG Competition 3.e. Έκδοση 3 σχετικών δελτίων τύ ου 3.f. Παρουσία ΕΚΠΟΙΖΩ κατό ιν ρόσκλησης της DG Competition στην ακρόαση ου ραγµατο οιήθηκε στις 12/11/10 στις Βρυξέλλες µε αρουσίαση της ά οψής µας Νοµικά θέµατα : 8 και 13 υ οθέµατα 1. Χρηµατοοικονοµικά θέµατα: 5 - Τρά εζες: Καταχρηστικοί όροι σε συµβάσεις στεγαστικής, καταναλωτικής ίστης και σε καταθετικούς λογαριασµούς - Υ ερχρέωση καταναλωτών - Αθέµιτες ε ιθετικές ρακτικές - Εισ ρακτικές Εταιρείες - ροβλήµατα καταναλωτών(τρο ο οίηση υφιστάµενου νοµ/κου λαισίου) - Τειρεσίας ( ροβλήµατα καταναλωτών)

21 2. Ασφαλιστικές εταιρείες: 4 - Καταχρηστικοί όροι στις ασφαλιστικές συµβάσεις - Αθέµιτες ρακτικές - Προβλήµατα α ό την ανάκληση αδειών ασφαλιστικών εταιρειών - Αυξήσεις ασφαλίστρων 3. Τηλε ικοινωνίες : 4 - Καταχρηστικοί όροι στις συµβάσεις τηλε ικοινωνιακών αρόχων - Καταχρηστικές χρεώσεις α ό ενταψήφιους αριθµούς αυξηµένης χρέωσης µηνύµατα SMS - Αδιαφανείς χρεώσεις- ελλι ής ενηµέρωση - Συνάντηση µε την DG Information Society and Media για την ά οψη της ΕΚΠΟΙΖΩ την εφαρµογή του Κανονιστικού Πλαισίου για τις τηλε ικοινωνίες Ηλεκτρονικές συναλλαγές 5. Παράνοµες διαφηµίσεις αιδικών αιχνιδιών 6. Κέντρα Αδυνατίσµατος 7. ικαιώµατα τουριστών 8. Ελαττωµατικά ροϊόντα ικαστικές ενέργειες : Κατάθεση αγωγών: 62 συλλογικές αγωγές: 4 οµαδικές αγωγές: 40 ατοµικές αγωγές: 17 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων: 1 - Έκδοση δικαστικών α οφάσεων: 89 συλλογικών αγωγών: 3 οµαδικών-ατοµικών αγωγών: 85 ασφαλιστικών µέτρων: 1

22 - Καταθέσεις στον ανακριτή: 4 - Πρόσθετες αρεµβάσεις υ έρ των µελών: 3 Καταγγελίες : ( ) - Η ΕΚΠΟΙΖΩ( Αθήνα-Θεσσαλονίκη) δέχθηκε καταγγελίες ου αφορούσαν: Αναζήτηση ληροφοριών: 80 % 5 Παρά ονα-καταγγελίες: 54% Αίτηµα για αρέµβαση: 8,4% - Οι καταγγελίες- αρά ονα των 5 ρώτων κατηγοριών αφορούσαν τους ακόλουθους τοµείς: ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ: ( ) ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Τρά εζες, Χρηµατοοικονοµικά (79,5%) i. Υ ερχρέωση (34, 1%) ii. άνεια, Πιστωτικές, Καταθέσεις, Καταχρηστικοί όροι, κλ 2. Ιδιωτική ασφάλιση 3.478(13, 3%) 3.530(4,1%) 3. Ελαττωµατικά ροϊόντα 2.734(10,04%) 2.974(3,4%) 4. Αυξήσεις τιµών αγαθών 1.980(7,6%) 2.450(2,8%) 5. Κέντρα Αδυνατίσµατος 1.817(7,0%) 1.230(1,4%) 5 Το άθροισµα των ποσοστών υπερβαίνει το 100, επειδή πολλοί καταναλωτές, µετά την απάντηση της ΕΚΠΟΙΖΩ στην αναζήτηση πληροφοριών, αποφασίζουν να καταθέσουν καταγγελία ή και να ζητήσουν παρέµβασή µας

23 Α ό το σύνολο των καταγγελιών: i (55,37%) ρόβληµα υ ερχρέωσης ii υ οθέσεις υ ερχρέωσης ρος διευθέτηση iii ροτάσεις εξωδικαστικού συµβιβασµού έχουν σταλεί για 682 µέλη iv υ οθέσεις λέον υ ερχρέωσης αντιµετω ίστηκαν 4.330(89,2%)ε ιλύθηκαν ρος όφελος του καταναλωτή (εκτός υ ερχρέωσης) Θέµατα υγείας-διατροφής : 6 1. ιατροφικοί ισχυρισµοί και ισχυρισµοί υγείας Μελέτη σχεδίου Κανονισµού 2/ / ιατροφικό ροφίλ τροφίµων Μελέτη σχεδίου Κανονισµού 2/ / ιαφήµιση τροφίµων α ευθυνόµενη σε αιδιά Έρευνα αγοράς 4/2009-9/ Σεµινάρια στα µέλη µε τον γενικό τίτλο: Ε ιλέγοντας το καλύτερο 2/11/09, 16/11/09, 14/12/2009, , Πρόταση Κανονισµού σχετικά µε την αροχή ληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές. Μελέτη, α οστολή ε ιστολών, συναντήσεις µε ευρωβουλευτές, ενηµέρωση καταναλωτών 4/2010-6/ Το µέλλον του ΕΦΕΤ Συµµετοχή στην Οµάδα εργασίας του ΥΠΑΑΤ, συνάντηση µε ρόεδρο ΕΦΕΤ, α οστολή ε ιστολών 1/ /2010

24 Αγωγή καταναλωτή : 5 1. Οµιλίες - διανοµή υλικού µε θέµα: ικαιώµατα του καταναλωτή 17/3/09 και 18/3/08 2. Σεµινάριο και βιωµατικό εργαστήριο µε θέµα: Συσκευασίες ειδών διατροφής Το µάτι του καταναλωτή 14/11/ Προετοιµασία εκ αιδευτικού οδηγός και ο τικοακουστικού υλικού για την εκ αίδευση ενηλίκων 4. Προετοιµασία εκ αιδευτικού οδηγού και ο τικοακουστικού υλικού για την εκ αίδευση εκ αιδευτικών ρωτοβάθµιας δευτεροβάθµιας εκ αίδευσης 5. ηµιουργία ηλεκτρονικού εκ αιδευτικού υλικού στο λαίσιο του ρογράµµατος Grundtvig ACTIVE CITIZENS, Μάιος Περιβαλλοντικά θέµατα : 4 1. Συµµετοχή στην δενδροφύτευση Πεντελικού όρους, 15/3/ Ενεργειακή ε ισήµανση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Μελέτη της υ ό αναθεώρηση Οδηγίας- Πλαισίου για την ενεργειακή ε ισήµανση, 10/09 3. Συµµετοχή στην διεθνή καµ άνια ενώσεων καταναλωτών (BEUC και CI) µε αφορµή την διάσκεψη στην Κο εγχάγη για την Κλιµατική αλλαγή (COP15)- Έκδοση σχετικού.τ. 4. Α ασχόληση µε το ν/διο Ε ιτάχυνση της Ανά τυξης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την Αντιµετώ ιση της Κλιµατικής Αλλαγής - Μελέτη, α οστολή ε ιστολών, σχόλια στην ιστοσελίδα, έκδοση δελτίου τύ ου

25 Υλο οίηση ρογραµµάτων : 8 Κοινοτικά 1. ACTIVE CITIZENS, ρόγραµµα Grundtvig για την εκ αίδευση ενηλίκων - ιάρκεια: Συντονιστής: Ευρω αϊκή Σχολή Καταναλωτών (Santander Ισ ανία) - Προϋ /σµός: , µόνο κάλυψη εξόδων µετακίνησης 2. ENFORMA EC ρόγραµµα για την εκ αίδευση εκ αιδευτικών - ιάρκεια: Συντονιστής: Ευρω αϊκή Σχολή Καταναλωτών (Santander Ισ ανία) - Προϋ /σµός: Μόνο κάλυψη εξόδων µετακίνησης α ό τους συντονιστές Grundtvig Assistantship, ρόγραµµα ια Βίου Μάθηση µέλοςεθελοντής εργάζεται και εκ αιδεύεται στο CRIOC/OIVO (Βρυξέλλες Βέλγιο) - ιάρκεια: 20 Σε τεµβρίου 20 εκεµβρίου Προϋ /σµός: για κάλυψη εξόδων αραµονής στις Βρυξέλλες 4. ΤRACE: Ερευνητικό ρόγραµµα για την ιχνηλασιµότητα τροφίµων, στο ο οίο η ΕΚΠΟΙΖΩ εκ ροσω εί τους ευρω αίους καταναλωτές - ιάρκεια: Συντονιστής: Τhe Food and Environment Research Agency, York-UK - Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: ENDURE: Ερευνητικό ρόγραµµα για τον ροσδιορισµό ερευνητικών ροτεραιοτήτων για µείωση χρήσης φυτοφαρµάκων. Η ΕΚΠΟΙΖΩ εκ ροσω εί τους ευρω αίους καταναλωτές στο Συµβουλευτικό Όργανο του ρογράµµατος - ιάρκεια: Συντονιστής: The French National Institute for Agricultural Research, Sophia- Antipolis, France

26 - Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: κάλυψη εξόδων ταξιδιών α ό τον συντονιστή 6. Euro-MARK: Ερευνητικό ρόγραµµα για τον ροσδιορισµό της αντίληψης αραγωγών-διακινητών-καταναλωτών σχετικά µε τα τρόφιµα ορεινής ροέλευσης. Η ΕΚΠΟΙΖΩ εκ ροσω εί τους ευρω αίους καταναλωτές στο Συµβουλευτικό Όργανο του ρογράµµατος - ιάρκεια: Συντονιστής: Euromontana - Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: κάλυψη εξόδων ταξιδιών α ό τον συντονιστή 7. EURRECA: Ερευνητικό ρόγραµµα για την σε ευρω αϊκή κλίµακα εναρµόνιση των συστάσεων για ρόσληψη µικροδιατροφικών συστατικών - ιάρκεια : Ιανουάριος εκέµβριος Η ΕΚΠΟΙΖΩ συµµετέχει στο ρόγραµµα α ό Ιούνιο Συντονιστής: International Life Sciences Institute (ILSI), Βέλγιο - Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: IQ- Freshlabel Ερευνητικό ρόγραµµα για την ανά τυξη έξυ νων ετικετών στα κατεψυγµένα τρόφιµα και την διερεύνηση της α οδοχής των καταναλωτών - ιάρκεια :Αύγουστος 2010-Αύγουστος Προϋ /σµός ΕΚΠΟΙΖΩ: Έρευνες : ηµητριακά: Όλο ζάχαρη, αλάτι και λί ος 26/2/ Αξίζουν οι αγορές µέσω Βρετανικών internet sites? 13/2/ Όλο και αχαίνουµε 1/2/09

27 4. Ασφαλιστική Εταιρεία Φοίνιξ Grοupama Μελέτη καταχρηστικών όρων συµβολαίων-κατάθεση συλλογικής αγωγής, 2/09 5. Συγκριτική έρευνα τιµών σε 5 αλυσίδες σού ερ µάρκετ, 10/3/09 6. Πόσο κοστίζει µία γέννα, 3/09 7. ιαφήµιση τροφίµων α ευθυνόµενη σε αιδιά Έρευνα αγοράς 4/2009-9/ Μελέτη της ροτεινόµενης Οδηγίας για τα δικαιώµατα των καταναλωτών, 6/09/09 9. ιαφηµίσεις αιδικών αιχνιδιών Μελέτη στοιχείων- κατάθεση 3 συλλογικών αγωγών, 5-6/ ιατροφικοί ισχυρισµοί και ισχυρισµοί υγείας Μελέτη σχεδίου Κανονισµού- Συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kαταναλωτών (BEUC), 2/ / ιατροφικό ροφίλ τροφίµων Μελέτη σχεδίου Kaνονισµού-συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kκαταναλωτών (BEUC), 2/ / ιαφήµιση τροφίµων α ευθυνόµενη σε αιδιά Έρευνα αγοράς-συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kαταναλωτών (BEUC), 4/2009-9/ ρoµολόγια Intercity 3/8/09, 14. Μελέτη σχεδίου Κανονισµού Πληροφόρηση καταναλωτών για τα τρόφιµα. Συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kαταναλωτών (BEUC), 2/ / Μελέτη της υ ό αναθεώρηση Οδηγίας-Πλαισίου για την ενεργειακή ε ισήµανση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών- συµβολή στην διαµόρφωση κοινής ά οψης της Ευρω αϊκής Οργάνωσης Kαταναλωτών (BEUC), 6-10/ Λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 6/11/09

Εισαγωγή - Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ

Εισαγωγή - Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ Εισαγωγή - Βασικές ληροφορίες για την ΕΚΠΟΙΖΩ Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση Καταναλωτών "Η Ποιότητα της Ζωής" ιδρύθηκε το 1988 µε στόχο την προστασία των δικαιωµάτων του καταναλωτή και την βελτίωση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές εξελίξεις 2009-2010. Οικονομικές-κοινωνικές εξελίξεις

Σημαντικές εξελίξεις 2009-2010. Οικονομικές-κοινωνικές εξελίξεις Σημαντικές εξελίξεις 2009-2010 I. Οικονομικές-κοινωνικές εξελίξεις βαθμιαία κρίσης διόγκωση της οικονομικής επακoλουθήσαντα μέτρα αδυναμία των καταναλωτών ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη συσκευασία Οφέλη του καταναλωτή από τις νέες τεχνολογίες σήμανσης τροφίμων

Έξυπνη συσκευασία Οφέλη του καταναλωτή από τις νέες τεχνολογίες σήμανσης τροφίμων Επιστημονική τεκμηρίωση Αντικειμενική πληροφόρηση Δυναμική παρέμβαση Έξυπνη συσκευασία Οφέλη του καταναλωτή από τις νέες τεχνολογίες σήμανσης τροφίμων Εσπερίδα ΕΜΠ-ΕΚΠΟΙΖΩ, Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία Γιώργος Ευσταθίου 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθερα ειών,

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ.

Ο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σελίδα 1 από 5. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αχαρνές, 07/11/2013 Αριθ. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιεύθυνση ιοικητικών Υ ηρεσιών & Ανθρώ ινου υναµικού Τµήµα Μητρώων & ιαδικασιών Προσω ικού Φιλαδελφείας 87 & Μ όσδα Τ.Κ. 13673,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Ολοκληρώθηκε ρόσφατα η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής ικτύωσης 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION Αθήνα 30/10/2012 Αγα ητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Σας γράφουµε για να σας ενηµερώσουµε για σηµαντικά τρέχοντα θέµατα ου αφορούν στην Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ Η ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520 ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2009 Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσίαζονται

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt.733.13-12-2012 ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά Στοιχεία Δράσης της Γραμμής Καταναλωτή «1520»

Στατιστικά Στοιχεία Δράσης της Γραμμής Καταναλωτή «1520» Στατιστικά Στοιχεία Δράσης της Γραμμής Καταναλωτή «1520» Μάρτιος 2009 0 5 10 15 20 25 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1520 ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύνολο ενημερώσεων 69) ΕΝΔΕΙΞΗ CE - ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατε ώνυµο Όνοµα ατέρα Όνοµα µητέρας Χρυσάνθη Χ. Μ ορµ ότση Χριστόφορος Χρυσούλα Ηµεροµ. γέννησης 13/02/1958 Αριθµός δελτίου ταυτότητας ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 29-03-20132013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό (Π.Μ..), στο λαίσιο της υλο οίησης του Ευρω αϊκού Προγράµµατος Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2009

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ Η ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520 ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2009 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τη δράση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 53330/02.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Θέµα 1ο: Έγκριση του α ό 29/10/2015 σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : Όλους τους ήµους της χώρας

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : Όλους τους ήµους της χώρας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρ. 28οικ.35873/3362 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ Α Όλους

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΣ ΕΚΠΟΙΖΩ Αλευρίτου Ελένη Γιατρός, από τα ιδρυτικά μέλη και πρόεδρος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Έχει στην ευθύνη της θέματα υγείας, διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και προϊόντων, τυποποίησης προϊόντων-υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/14810 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 2020 ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το αρόν ερωτηµατολόγιο α οτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ «1520» ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2008 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τη δράση και την κίνηση της Γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 535 /2014 Σήµερα την 16η του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

VPRC ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009

VPRC ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φεβρουάριος - Μάρτιος 2009 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2007-2008 2008 Η ΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ποια τµήµατα της επιχείρησής σας κυρίως επιλαµβάνονται των θεµάτων καταναλωτή; επιχειρήσεων, πολλαπλές απαντήσεις,,

Διαβάστε περισσότερα