Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ"

Transcript

1 Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο Μείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κέζσ ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο απνζήθεο, πσιήζεσλ, αγνξψλ θαη εθαξκνγήο πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, Δπθαηξίεο βειηίσζεο ησλ πσιήζεσλ θαζψο θαη πξνζσπνπνηεκέλεο, ζηαζεξήο θαη νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ πειαηψλ, Γπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ παξερφκελνπ πξντφληνο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο επέθηαζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, αμηνπνηψληαο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θαη ζρεηηθήο ππεξεζίεο, θαη Σπλζήθεο εμσζηξεθνχο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο κε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Υθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο(κε 0 πξνζσπηθφ, πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο)αλεμαξηήηνπ λνκηθήο κνξθήο πνπ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. Εμαηξνύληαη νη θνηλνπξαμίεο θαη νη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο. (Παξάξηεκα Ι) Δπηιέμηκε πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξείηαη κία επηρείξεζε γηα ηελ νπνία ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Να δηαζέηεη κηα ηνπιάρηζηνλ πιήξε δσδεθάκελε θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε(εάλ πξφθεηηαη γηα ππνθαηάζηεκα λα είλαη ζε ιεηηνπξγία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο) Να αλήθεη ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ κε Κσδηθό 47 θαη νη ππνθαηεγνξίεο ηνπ(εμεηάδεηαη ν ΚΑΓ Κχξηαο Γξαζηεξηφηεηαο ή ΚΑΓ κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ πξφζθαηνπ Δ3), πιελ ησλ θσδηθψλ : 47.8 θαη φιεο νη ππνθαηεγνξίεο ηνπ: Ληαληθφ εκπφξην ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο θαη φιεο νη ππνθαηεγνξίεο ηνπ: Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ Καηά ην ηξέρνλ θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε δελ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο απφ Πξνγξάκκαηα θαη Γξάζεηο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλφλα De Minimis, ηα νπνία αζξνηζηηθά καδί κε ηελ αηηνχζα επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηα (ή εάλ ε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ Οδηθψλ ) Γελ εκπίπηεη ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ πξάμεσλ ησλ Τακείσλ ΔΤΠΑ, ΔΓΤΑΑ θαη ΔΤΑ Λεηηνπξγεί λφκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην 100% ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Ε(1):Αλαδηνξγάλσζε θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ, κε αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ Ε(2):Δμσζηξέθεηα πξνψζεζε- δηεχξπλζε θχθινπ εξγαζηψλ κε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ Κάζε δηθαηνχρνο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πινπνηήζεη θαη ηηο δύν ελέξγεηεο (θακία απφ ηηο δπν φκσο λα κελ ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο)(παξάξηεκα ΙΙ) - 1 -

2 5. 6. Καηεγνξίεο Επηιέμηκσλ Δαπαλώλ Πξνϋπνινγηζκόο- 7. Επηρνξήγεζε 8. Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ 9. Δηαδηθαζία Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Εμνπιηζκνύ απφ 0%-60% Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Λνγηζκηθνύ θαη Τπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ κε ηελ κνξθή «Software as a Service» απφ 0%-60% Γαπάλεο Τπεξεζηώλ Τινπνίεζεο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη/ή ζπλδξνκεηηθώλ ππεξεζηώλ ηερλνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ ελεκέξσζεο-πξνβνιήο απφ 0%-40% (Παξάξηεκα ΙΙΙ) Ο ειάρηζηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο αλά ππνβαιιφκελν ζρέδην: γηα επηρεηξήζεηο ρσξίο εξγαδνκέλνπο αλέξρεηαη ζηα γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα Ο κέγηζηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο αλά ππνβαιιφκελν ζρέδην: γηα επηρεηξήζεηο ρσξίο εξγαδνκέλνπο αλέξρεηαη ζηα γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα Τν χςνο ηεο επηρνξήγεζεο αλά ππνβαιιφκελν ζρέδην: γηα επηρεηξήζεηο ρσξίο εξγαδνκέλνπο αλέξρεηαη ζην 60% γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζην 60% γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζην 60% γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζην 50% γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζην 40% Από 14/01/2011 έως 15/02/2011 Άκεζε αμηνιφγεζε αηηήζεσλ βάζε βαζκνινγίαο κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αμηνιόγεζεο 10. Πξνθαηαβνιή Γπλαηφηεηα ιήςεο πξνθαηαβνιήο κέρξη θαη 35% ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο Υποζημείωζη: Μια επιχείρηζη μπορεί να ζυμμεηάζχει ζηην δράζη με περιζζόηερες ηης μιας Επενδσηικές Προηάζεις αλλά για διαθορεηικό Επιχειρηζιακό/Περιθερειακό Πρόγραμμα. Η Motive πκβνπιεπηηθή κε κεγάιε εκπεηξία ζε παξόκνηα πξνγξάκκαηα αλαιακβάλεη γηα ηνπο πειάηεο ηεο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ επηδφηεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ππνζηεξίδεη ηνπο πειάηεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο κέρξη θαη ην ηειηθφ ζηάδην εθηακίεπζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο επηδφηεζεο. Η Motive Σπκβνπιεπηηθή ζα ζαο ελεκεξώζεη άκεζα γηα ηηο εμειίμεηο ησλ πξνθεξχμεσλ, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ηνπ δηθνχ ζαο θαθέινπ πξνο επηδφηεζε. Γηα ηελ άκεζε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζή ζαο, επηθνηλσλήζηε κε ηε Motive Σπκβνπιεπηηθή

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Υαξαθηεξηζκόο ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ην κέγεζόο ηεο Δξγαδφκελνη(ΔΜΔ) Κχθινο Δξγαζηψλ Σχλνιν Δλεξγεηηθνχ Δπηρείξεζε ρσξίο εξγαδνκέλνπο 0 αδηάθνξν αδηάθνξν Πνιχ Μηθξή >0 θαη <10 θαη <2 εθ. ή <2 εθ. Μηθξή >0 θαη <50 θαη <10 εθ. ή <10 εθ. Μεζαία >0 θαη <250 θαη <50 εθ. ή <43 εθ. Μεγάιε >=250 θαη >=50 εθ. ή >=43 εθ. Δμεηάδεηαη γηα ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Επηιέμηκεο ελέξγεηεο θαη ππνελέξγεηεο Οη παξαθάησ επηιέμηκεο ελέξγεηεο θαη ππνελέξγεηεο κπνξνχλ λα επηιεγνχλ απηφλνκα ή ζπλδπαζηηθά γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. E(1): Αλαδηνξγάλσζε θαη εμνηθνλόκεζε πόξσλ, κε αμηνπνίεζε ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ 1 Απηνκαηνπνίεζε ηεο ιηαληθήο πψιεζεο Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ιηαληθήο (Κσδηθνπνίεζε, πξντφλησλ, δηαρείξηζε θαηεγνξηψλ πξντφλησλ, απνζεκάησλ, πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ, πσιήζεσλ, δηαρείξηζε πσιεηψλ, πξνζσπηθνχ θαη θαλαιηψλ/ζεκείσλ πψιεζεο θιπ). 2 Έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν πνπ δηαζπλδέεηαη κε ηελ απνζήθε. Η έθδνζε απνδείμεσλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε ρξήζε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ (ΔΑΦΓΣΣ) ή θνξνινγηθψλ εθηππσηψλ(αγημδ). 3 Ηιεθηξνληθή ηηκνιφγεζε(e-invoicing) ή /θαη ειεθηξνληθή έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο κε ηαπηφρξνλε ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2001/115/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνλ Διιεληθφ ΚΒΣ. 4 Απηνκαηνπνηεκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξντφλησλ γηα ρξήζε ζε ελνπνηεκέλεο ειεθηξνληθέο αγνξέο (online aggregators, online auctions), νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ, παξνπζηάδνπλ θαη επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα απφ πνιινχο αλεμάξηεηνπο πξνκεζεπηέο. 5 Απηνκαηνπνίεζε θαη ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε απνζήθεο. 6 Τερλνινγίεο RFID γηα ηελ ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ ζηελ απνζήθε θαη ην θαηάζηεκα. 7 Online B2B δηαζχλδεζε κε πξνκεζεπηέο κε δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο απνζεκάησλ, πιεξνθφξεζεο γηα ηηκέο, ρξφλνπο παξάδνζεο, θιπ, κε ζθνπφ ηελ άκεζε πιεξνθφξεζε ησλ ηειηθψλ πειαηψλ. 8 Απηνκαηνπνηεκέλε online αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ δηαθίλεζε θαη δηαζεζηκφηεηα πξντφλησλ κεηαμχ ππνθαηαζηεκάησλ, είηε γηα ηελ δηαζχλδεζε ζεκείνπ ιηαληθήο κε ην θεληξηθφ θαηάζηεκα. 9 Ηιεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, γηα πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (πξντνληηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηκνθαηαιφγνπο, εθπηψζεηο, θιπ). 10 Ηιεθηξνληθή ζήκαλζε πξντφλησλ θαη ξαθηψλ(electronic shelf tags) κε δπλαηφηεηα δπλακηθνχ θαζνξηζκνχ ηηκψλ. 11 Γηάζεζε πξντφλησλ κέζσ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο(e-shop) ή/θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ marketplace ηξίησλ, ππνρξεσηηθψο κε αζθαιείο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο(e-payments), βειηηζηνπνίεζε εκθάληζεο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο(search Engine Optimisation), ππνρξεσηηθή πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ζε 2 γιψζζεο θαη ειεθηξνληθά θνππφληα. 12 Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξσκψλ κε πηζησηηθέο θάξηεο. 13 Ψεθηαθή θαηακέηξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ πειαηψλ. E(2): Εμσζηξέθεηα πξνώζεζε-δηεύξπλζε θύθινπ εξγαζηώλ κε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ 1 Έμππλεο θάξηεο ή ζπζηήκαηα επηβξάβεπζεο πειαηψλ γηα πξνζσπνπνηεκέλε πξνψζεζε (loyalty schemes θαη smart loyalty cards). 2 Γηαδξαζηηθή πξνψζεζε πνπ αμηνπνηεί λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη πιαηθφξκεο. Δλδεηθηηθά: - 3 -

4 δηαδξαζηηθέο βηηξίλεο νζφλεο αθήο γηα πξνψζεζε πξντφλησλ κέζνδνη πξνψζεζεο πνπ αμηνπνηνχλ θηλεηά ηειέθσλα ειεθηξνληθνί θαηάινγνη εμαηνκηθεπκέλε πξνψζεζε πξντφλησλ. 3 Ηιεθηξνληθά θνππφληα ή θνππφληα κέζσ ζπζθεπψλ θηλεηήο επηθνηλσλίαο(e-coupons, m-coupons). 4 Αμηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο γηα : πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο αλάιπζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 5 Πξνψζεζε ζπλδπαζκέλε κε γεσγξαθηθή πιεξνθφξεζε(geo-location services). 6 Ψεθηαθή ζήκαλζε γηα ηελ πξνβνιή πξντφλησλ (Digital Signage). 7 Πξνψζεζε ζην Γηαδίθηπν. Δλδεηθηηθά: δηαδηθηπαθέο θακπάληεο ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο βειηηζηνπνίεζε παξνπζίαο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο- SEO εμαηνκηθεπκέλε πξνψζεζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο αμηνπνίεζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηελ δηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ. 8 Δκπινπηηζκφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κε ζπκκεηνρή ηνπ θαηαλαισηή. Δλδεηθηηθά : θαηαγξαθή θαη δηακνηξαζκφο ζρνιίσλ θαη πξνηηκήζεσλ πειαηψλ (reviews) δεκηνπξγία θαηάινγσλ επηζπκεηψλ πξντφλησλ απφ ηνπο πειάηεο(wishlists) κνλαδηθή εγγξαθή(single sign-on)απφ πθηζηάκελα πξνθίι ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Επηιέμηκεο δαπάλεο Καηεγνξία Δαπάλεο Πξνκήζεηαο Εμνπιηζκνύ Δαπάλεο 1 Αλάιπζε Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θάζε κνξθήο ΤΠΔ πνπ θξίλεηαη απφ επηηξεπφκελσλ ηνλ δηθαηνχρν αλαγθαίνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο. δαπαλψλ 1. Έλαο (1) εμππεξεηεηήο (server) γηα ηε θηινμελία εθαξκνγψλ-ινγηζκηθνχ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επέλδπζεο, κε ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ηνπ (πιεθηξνιφγηα, νζφλε θιπ) θαη ην απαηηνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ή εμππεξεηεηήο κε ην ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ δηθηχσζεο κε ηε κνξθή ηνπ Infrastructure as a Service (IAAS) 2. Δμνπιηζκφο Δλζχξκαηνπ ή/θαη Αζχξκαηνπ Γηθηχνπ & θαισδίσζε [Γξνκνινγεηέο (Routers), Μεηαγσγείο (Switches), Firewalls, Bluetooth θαη Wi-Fi ππνδνκή (access points, antennas θηι.)] 3. Τακεηαθά ζπζηήκαηα κε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη ππνρξεσηηθά δηαζπλδεφκελεο κε ζπζηήκαηα ςεθηαθήο ιηαληθήο 4. Φνξνινγηθνί εθηππσηέο θαη θνξνινγηθνί κεραληζκνί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΚΒΣ 5. Δμνπιηζκφο ζπζηεκάησλ γηα ζεκεία πψιεζεο (Point Of Sales ζπζηήκαηα) 6. Δμνπιηζκφο δηαρείξηζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ (δελ αθνξά ζε ζπζθεπέο αλάγλσζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηξάπεδεο) 7. Δμνπιηζκφο γηα ηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε γξακκσηνχ θψδηθα (barcode) ζηα πξντφληα π.ρ. αλαγλψζηεο barcode, θνξεηά ηεξκαηηθά, ζπζθεπέο εθηχπσζεο barcode, ππνδνκή κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο barcode θιπ. 8. Δμνπιηζκφο ςεθηαθήο ζήκαλζεο γηα ηελ πξνβνιή πξντφλησλ (ςεθηαθέο ηακπέιεο, νζφλεο, ζπζηήκαηα ζπλδπαζκέλεο αλαπαξαγσγήο εηθφλαο θαη ήρνπ θιπ. εμνπιηζκφο) 9. Δμνπιηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ έμππλσλ εηηθεηψλ (smart tags) θαη/ ή RFID (εμαηξνπκέλσλ ησλ RFID tags, πνπ ζεσξνχληαη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο) 10. Δμνπιηζκφο δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο ξαθηψλ 11. Δμνπιηζκφο γηα ηελ ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ επηβξάβεπζεο πειαηψλ ή γηα ηελ εθηχπσζε θαη αλάγλσζε θαξηψλ επηβξάβεπζεο, δηαρείξηζεο πσιεηψλ θαη ινηπψλ κε

5 Δπηιέμηκα θφζηε Πεξηνξηζκνί Παξαδνηέα πηζησηηθψλ θαξηψλ 12. Οζφλεο αθήο 13. Δμνπιηζκφο δηαδξαζηηθψλ βηηξηλψλ 14. Δμνπιηζκφο θαηακέηξεζεο-θαηαγξαθήο πειαηψλ A. Κφζηνο αγνξάο θαηλνχξγηνπ θαη ακεηαρείξηζηνπ εμνπιηζκνχ Τ.Π.Δ. B. Κφζηνο ρξήζεο Ιnfrastructure as a service ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ επηιεγεί ζηηο δαπάλεο ηεο ππνθαηεγνξίαο «1» παξαπάλσ. Τν θφζηνο απηφ είλαη επηιέμηκν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ηνπο 24 κήλεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη πξνπιεξσκέλν C. Κφζηνο ινγηζκηθνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνκεζεχεηαη ν δηθαηνχρνο. Τν ελ ιφγσ επηιέμηκν θφζηνο δελ αθνξά ζηηο δαπάλεο ηεο ππνθαηεγνξίαο «1» παξαπάλσ. D. Κφζηνο κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. Τν ελ ιφγσ επηιέμηκν θφζηνο δελ αθνξά ζηηο δαπάλεο ηεο ππνθαηεγνξίαο «1» παξαπάλσ. E. Κφζηνο ηερληθήο ππνζηήξημεο - ζπληήξεζεο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. Τν θφζηνο απηφ είλαη επηιέμηκν απφ ηε ζηηγκή ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κέρξη ηε ρξνληθή ιήμε ηνπ Δπελδπηηθνχ Σρεδίνπ ελίζρπζεο. Σν ύςνο ησλ δαπαλώλ ηνπ εμνπιηζκνύ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 60% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο. Τν χςνο ησλ δαπαλψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην πάλσ ππνθαηεγνξία 1 δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 15% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο θαη κε κέγηζηε δαπάλε ηηο Τν χςνο ησλ δαπαλψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην πάλσ ππνθαηεγνξία 2 δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο Ο επηιέμηκνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαζψο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα κελ ππάξρεη θακία παξαθξάηεζε ηεο θπξηφηεηαο απηνχ θαη λα είλαη αλαγθαίνο θαη λα εμππεξεηεί άκεζα ην γεληθφ ζθνπφ ηεο Γξάζεο. Ο εμνπιηζκφο απηφο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθφ ζρεδίνπ ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη λα δηαηεξεζεί ελ ιεηηνπξγία ζηνλ ηφπν απηφ γηα κία πεληαεηία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ν εμνπιηζκφο απηφο ζα πξέπεη λα αθνξά άκεζα ζηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ επέλδπζεο θαη λα κελ εμππεξεηεί γεληθφηεξεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο. O απνθηνχκελνο εμνπιηζκφο θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν παγίσλ ηεο επηρείξεζεο ή άιινπ αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΚΒΣ γηα ηελ θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη πξνκεζεπηεί ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ κέζσ κνληέινπ «Ιnfrastructure as a Service», ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο δηαζέζηκνο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έιεγρνπ πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. Σε θάζε πεξίπησζε, θάζε δηαθξηηφ ζηνηρείν πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη ζην έληππν ππνβνιήο αλαιπηηθά θαη ζε επίπεδν είδνπο (πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ζα αληηζηνηρεί ζε ζεηξηαθφ αξηζκφ παξαγσγήο) θαη φρη γεληθά ή ζε νκαδνπνίεζε κε άιιν νκνεηδή εμνπιηζκφ. Η δπλαηφηεηα επίδεημεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο Σπκβφιαην παξαρψξεζεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κέζσ ηνπ κνληέινπ Infrastructure as a Service. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ν εμνπιηζκφο «Infrastructure as a Service» πξέπεη λα είλαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην ζπκβφιαην παξαρψξεζεο ηνπ. Η ηεθκεξίσζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ αδεηψλ ρξήζηε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ είηε απφ έληππν πιηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή (labels) είηε απφ On-line αιιεινγξαθία ηεθκεξίσζεο ηεο αγνξάο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ινγηζκηθνχ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή ηνλ πξνκεζεπηή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ Αλαιπηηθέο βεβαηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ή/θαη δειηία επίζθεςεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ επηιέμηκα θφζηε θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηνλ πξνκεζεπφκελν - 5 -

6 εμνπιηζκφ. Παξαζηαηηθά/ Βεβαηψζεηο Καηεγνξία Δαπάλεο 2 Πξνζνρή: ε πεξίπησζε επηηόπηνπ έιεγρνπ ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηδείμεη ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνκεζεπόκελνπ εμνπιηζκνύ ζηνλ ηόπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζηελ θαηεγνξία απηή δαπαλψλ είλαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ην δηθαηνχρν. Τα δειηία απνζηνιήο αιιά θαη ηα ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζην ίδην ην έξγν φπσο αλαιχεηαη ζηνλ Οδεγφ Υινπνίεζεο. Τπρφλ κε αλαθνξά ηνπο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ. Σεκεηψλεηαη φηη ηα ηηκνιφγηα ηεθκεξίσζεο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη νη βεβαηψζεηο πξνκεζεπηή γηα ην θαηλνχξγηεο θαη ακεηαρείξηζην ηνπ εμνπιηζκνχ θαη γηα ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ηνπ, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηνπο αληίζηνηρνπο ζεηξηαθνχο αξηζκνχο παξαγσγήο (serial numbers) φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σπρόλ κε αλαθνξά απηώλ απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο επηιεμηκόηεηαο ησλ ελ ιόγσ δαπαλώλ εμνπιηζκνύ. Σεκεηψλεηαη επίζεο, φηη δαπάλεο ππεξεζηψλ ζηνλ εμνπιηζκφ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη αλαιπηηθά ηφζν ζηηο βεβαηψζεηο πξνκεζεπηψλ φζν θαη ζηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά δαπαλψλ (ηηκνιφγηα). Τα ειεθηξνληθά παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα), είηε εθδίδνληαη ειεθηξνληθά είηε ζε πξνηππσκέλν ραξηί, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φηη ε δαπάλε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «digiretail». Τα κε ειεθηξνληθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επίζεο ηε ζρεηηθή αλαθνξά ρεηξφγξαθα. Δμαίξεζε κπνξεί λα απνηεινχλ ηα ηηκνιφγηα πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ ή ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (e-shops). Σε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αληίζηνηρεο δαπάλεο απνξξίπηνληαη θαη δελ πηζηνπνηνχληαη. Δαπάλεο Πξνκήζεηαο Λνγηζκηθνύ θαη Τπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ κε ηε κνξθή «Software as a Service Αλάιπζε επηηξεπφκελσλ δαπαλψλ 1. Λνγηζκηθφ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Ληαληθήο 2. Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain Management Systems) 3. Λνγηζκηθφ θαη πξνκήζεηα Υπεξεζηψλ Λνγηζκηθνχ (SaaS) Γηαρείξηζεο Σρέζεσλ κε ηνπο Πειάηεο (Customer Relationship Management Systems) 4. Λνγηζκηθφ θαη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο απνζήθεο (Warehouse Management Systems) 5. Υπεξεζίεο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο e-shop ή/ θαη γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ κε δηεζλή marketplaces ή ελαιιαθηηθά αλάπηπμε θηινμελνχκελνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (hosted e-shop) 6. Δθαξκνγέο ππνζηήξημεο ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειηνιεςίαο (Β2Β) 7. Λνγηζκηθφ γηα ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε 8. Δθαξκνγέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο ηεο ξνήο πξντφλησλ (πιελ RFID) 9. Δθαξκνγέο αμηνπνίεζεο ηερλνινγηψλ RFID γηα ηε δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη πξνβνιή πξντφλησλ 10. Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπιάρηζηνλ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο (ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ςεθηαθήο ζήκαλζεο, κεηάδνζεο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ κε αζχξκαηα κέζα θιπ) 11. Λνγηζκηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ εηηθεηψλ ξαθηψλ 12. Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ θνππνληψλ 13. Δθαξκνγέο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο/ πξνβνιήο (αλάιπζε campaign responses, intelligent video, people counting, loyalty schemes θιπ.) θαη/ ή κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ πσιήζεσλ 14. Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο πηζηψζεσλ (credit control management) ή/ θαη ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ

7 Δπηιέμηκα θφζηε Πεξηνξηζκνί Λνγηζκηθό πνπ αλαθέξεηαη ζε ινηπέο αλάγθεο ινγηζκηθνύ ηνπ δηθαηνύρνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη αληί-ηθά, εθαξκνγέο γξαθείνπ, ζνπίηαο γξαθείνπ, εθαξκνγήο γξαθηζηηθήο θιπ), ΔΕΝ είλαη επηιέμηκεο ζηε Δξάζε θαζώο δελ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο. A. Κφζηε αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα κέρξη δχν (2) έηε απφ ην ρξφλν ηεο πξνκήζεηαο. Σηελ αληίζηνηρε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο ν ηξφπνο παξνρήο ηεο άδεηαο ρξήζεο, π.ρ. per year B. Βαζηθά θφζηε αξρηθήο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ (π.ρ. πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη αξρηθφ θφζηνο basic fee πξνκήζεηαο) ην νπνίν κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη απφ θφζηε αδεηψλ ρξήζεο. C. Κφζηε ρξήζεο ινγηζκηθνχ κε ην κνληέιν software as a service γηα κέρξη δχν (2) έηε απφ ην ρξφλν ηεο πξνκήζεηαο. D. Κφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ε επηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο. E. Κφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ε επηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο. Τν θφζηνο απηφ είλαη επηιέμηκν απφ ηε ζηηγκή ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κέρξη ηε ρξνληθή ιήμε ηνπ Δπελδπηηθνχ Σρεδίνπ ελίζρπζεο. F. Κφζηνο κεηάπησζεο δεδνκέλσλ απφ πξνεγνχκελε εγθαηάζηαζε ζηε λέα πνπ δεκηνπξγείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπελδπηηθνχ Σρεδίνπ. G. Κφζηε αδεηψλ ρξήζεο απαηηνχκελνπ ππνζηεξηθηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηηο δαπάλεο ινγηζκηθνχ ηνπ επελδπηηθφ ζρεδίνπ. Σν ύςνο ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζην ινγηζκηθό δελ δύλαηαη λα μεπεξλά ην 60% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επελδπηηθό ζρεδίνπ. Τν ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην πάλσ ππνθαηεγνξία 5 δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (ν πεξηνξηζκφο αθνξά κόλν ζηελ ππνθαηεγνξία 5 θαη φρη ζε παξειθφκελεο ππνθαηεγνξίεο φπσο αλαιχνληαη πην θάησ). Σηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο αλαπηχμεη ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα επηιέγνληαο δαπάλεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 5, ηφηε ππνρξεσηηθώο νθείιεη λα ην εκπινπηίζεη, ζπκπεξηιακβάλνληαο επηπιένλ ζην επελδπηηθφ ηνπ ζρέδην θαη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο θαη δαπάλεο: Γπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ κε αζθαιή ηξφπν (ππνθαηεγνξία 14 πην πάλσ) Λεηηνπξγία ζε ηνπιάρηζηνλ δχν γιψζζεο, γηα ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ (ππνθαηεγνξία 11 ηεο επφκελεο Καηεγνξίαο Γαπαλψλ 3) Υπεξεζίεο βειηηζηνπνίεζεο παξνπζίαο ζε ειεθηξνληθέο ζειίδεο αλαδήηεζεο (Search Engine Optimisation - ππνθαηεγνξία 7 ηεο επφκελεο Καηεγνξίαο Γαπαλψλ 3) Υπεξεζίεο πξνψζεζεο κέζσ ειεθηξνληθψλ θνππνληψλ (ππνθαηεγνξία 5 ηεο επφκελεο Καηεγνξίαο Γαπαλψλ 3) Δπηζπκεηά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππνθαηεγνξίαο 5 θξίλνληαη δπλαηφηεηεο φπσο: θαηαγξαθή θαη δηακνηξαζκφο ζρνιίσλ θαη πξνηηκήζεσλ πειαηψλ (reviews) δεκηνπξγία θαηαιφγσλ επηζπκεηψλ πξντφλησλ απφ ηνπο πειάηεο (wishlists) κνλαδηθή εγγξαθή (single sign-on) απφ πθηζηάκελα πξνθίι ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξφζβαζε απφ πνιιαπιά κέζα, πνπ αλαιχνληαη ζηελ επφκελε Καηεγνξία Γαπαλψλ 3. Τν θφζηνο ππεξεζηψλ «Software as a Service» είλαη επηιέμηκν σο θαη 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηηκνιφγεζεο, εθφζνλ πξνπιεξσζεί φιν ην πνζφ. Τν απνθηψκελν ινγηζκηθφ θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν παγίσλ ηεο επηρείξεζεο ή άιινπ αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα εθ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηεγνξία ηεο - 7 -

8 Παξαδνηέα Παξαζηαηηθά/ Βεβαηψζεηο Καηεγνξία Δαπάλεο 3 Αλάιπζε επηηξεπφκελσλ δαπαλψλ επηρείξεζεο. Η δπλαηφηεηα επίδεημεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηνλ ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (δπλαηφηεηα ρξήζεο αλάθηεζεο ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηε ζηηγκή ηεο αγνξάο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο) ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. Η ηεθκεξίσζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ αδεηψλ ρξήζηε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ είηε απφ έληππν πιηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή (labels) είηε απφ On-line αιιεινγξαθία ηεθκεξίσζεο ηεο αγνξάο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ινγηζκηθνχ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή ηνλ πξνκεζεπηή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ Αλαιπηηθέο βεβαηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ή/θαη δειηία επίζθεςεο γηα ππεξεζίεο παξακεηξνπνίεζεο γηα ινγηζκηθφ ιηαλεκπνξίνπ. Σπκβφιαην παξαρψξεζεο γηα ην ινγηζκηθφ πνπ ζα αγνξαζηεί κέζσ ηνπ κνληέινπ Software as a Service. Γαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα επηιέμηκα θφζηε ηνπ ζηνηρείνπ «Γ» πην πάλσ, ζα πξέπεη λα ηεθκαίξνληαη απφ αλαιπηηθή έθζεζε, θαη ζα ειέγρνπλ σο πξνο ην εχινγν ηνπ θφζηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηε ζπλνιηθή επέλδπζε. Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζηελ θαηεγνξία απηή δαπαλψλ είλαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ην δηθαηνχρν. Τα δειηία απνζηνιήο αιιά θαη ηα ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Τπρφλ κε αλαθνξά ηνπο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ. Σεκεηψλεηαη επίζεο, φηη δαπάλεο ππεξεζηψλ ζην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη αλαιπηηθά ηφζν ζηηο βεβαηψζεηο πξνκεζεπηψλ φζν θαη ζηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά δαπαλψλ (ηηκνιφγηα). Τα ειεθηξνληθά παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα), είηε εθηππψλνληαη ειεθηξνληθά είηε ζε πξν-ηππσκέλν ραξηί, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φηη ε δαπάλε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «digiretail». Τα κε ειεθηξνληθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επίζεο ηε ζρεηηθή αλαθνξά. Δμαίξεζε κπνξεί λα απνηεινχλ ηα ηηκνιφγηα πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ ή ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (e-shops). Σε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αληίζηνηρεο δαπάλεο απνξξίπηνληαη θαη δελ πηζηνπνηνχληαη. Δαπάλεο Τπεξεζηώλ Τινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθό ζρεδίνπ θαη/ ή ζπλδξνκεηηθώλ ππεξεζηώλ ηερλνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ ελεκέξσζεο-πξνβνιήο Οη ππεξεζίεο απηέο δελ ζα πξέπεη λα ζπληζηνχλ δηαξθή ή πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα, νχηε λα ζπλδένληαη κε ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο π.ρ. ζπλδξνκήο γηα δηαθήκηζε ή ηαθηηθέο θακπάληεο ή δαπάλεο ελεκέξσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ή ησλ πειαηψλ ηνπ. Δπηιέμηκεο δαπάλεο απνηεινχλ ηα παξαθάησ: πλδξνκέο ζην Δηαδίθηπν θαη ζε Τπεξεζίεο 1. Φηινμελία (hosting, collocation θηι.) 2. Σπλδξνκέο ζην Γηαδίθηπν πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 3. Σρέδην Αλάπηπμεο Αγνξάο θαη Πξνψζεζεο (Μarketing θαη promotion plan) ηνπ δηθαηνχρνπ, πνπ εζηηάδεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Δλεξγεηψλ Δ(1) θαη Δ(2) θαη ηνπ απνθηψκελνπ εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ ηεο επέλδπζεο, θαη ην νπνίν ζα αθνξά ζε ρξνληθφ νξίδνληα ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Δπέλδπζεο. Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ, εμεηδηθεπκέλσλ θαη άκεζα ζρεηηθψλ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθφ ζρεδίνπ. Οη κειέηεο ζα εμεηδηθεχνπλ ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ Δλεξγεηψλ Δ(1) θαη Δ(2) κε ηερληθά κέζα, εμνπιηζκφ, ινγηζκηθφ θαη ππεξεζίεο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε πινπνίεζε ηνπ - 8 -

9 επελδπηηθφ ζρεδίνπ. 4. Σχληαμε θαη δηαρείξηζε θαθέινπ επελδπηηθφ ζρεδίνπ (project management) Εμσζηξέθεηα πξνώζεζε δηεύξπλζε θύθινπ εξγαζηώλ Υπεξεζίεο δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη πξνψζεζεο πνπ αμηνπνηνχλ λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη πιαηθφξκεο. Σε απηέο εληάζζνληαη: Δπηιέμηκα θφζηε Πεξηνξηζκνί 5. Μέζνδνη marketing πνπ αμηνπνηνχλ ζπζθεπέο θηλεηήο επηθνηλσλίαο (mobile marketing, bluetooth marketing, e-coupons θαη m-coupons, location-based marketing, π.ρ. ζπλδξνκή γηα εκθάληζε ζε πξνγξάκκαηα ραξηψλ δηαζέζηκα ζε θηλεηά ηειέθσλα πνπ ελεκεξψλνληαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή) 6. Γηαδηθηπαθέο θακπάληεο ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο (web campaigns, banners, θ.α.) 7. Βειηηζηνπνίεζε παξνπζίαο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO) 8. Γηαδηθηπαθέο θακπάληεο θαη πξνβνιή κε αμηνπνίεζε κεραληζκψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (web/ social networking θα) 9. Σηνρεπκέλε πξνψζεζε ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ ςεθηαθήο ιηαληθήο κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο ή ζπλαθψλ (adwords, adsense, contextual digital marketing θ.α.) (adwords) 10. Υπεξεζίεο αλάπηπμεο ςεθηαθνχ πιηθνχ δηαθήκηζεο 11. Υπεξεζίεο κεηάθξαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο 12. Υπεξεζίεο αλάπηπμεο ιεηηνπξγηθφηεηαο εκπινπηηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (θαηαγξαθή θαη δηακνηξαζκφο ζρνιίσλ θαη πξνηηκήζεσλ πειαηψλ (reviews), δεκηνπξγία θαηαιφγσλ επηζπκεηψλ πξντφλησλ απφ ηνπο πειάηεο (wishlists), κνλαδηθή εγγξαθή (single sign-on) απφ πθηζηάκελα πξνθίι ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη εκθάληζεο απφ πνιιαπιά θαλάιηα) Τα επηιέμηκα θφζηε πεξηιακβάλνπλ: πλδξνκή ζην Δηαδίθηπν θαη ζε Τπεξεζίεο A. Κφζηε αξρηθήο ζχλδεζεο θαη θαζψο ζε ιεηηνπξγία B. Σπλδξνκέο ρξήζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, νη νπνίεο θα εμνθιεζνχλ εθάπαμ. πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο C. Κφζηνο κειεηψλ, εξεπλψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 θαη 4 ηεο Καηεγνξίαο Γαπάλεο 3. Τπεξεζίεο γηα Εμσζηξέθεηα πξνώζεζε δηεύξπλζε θύθινπ εξγαζηώλ D. Κφζηνο ππεξεζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθηπαθήο ειεθηξνληθήο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο(ππνθαηεγνξίεο 5 σο θαη 9 πην πάλσ) E. Κφζηνο ππεξεζηψλ παξαγσγήο πνιπκεζηθνχ πιηθνχ/ ςεθηαθήο παξαγσγήο γηα ζθνπνχο ειεθηξνληθήο - δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο (ππνθαηεγνξία 10 πην πάλσ) F. Κφζηνο γηα ηε κεηάθξαζε πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (ππνθαηεγνξία 11 πην πάλσ) G. Κφζηνο ππεξεζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο εκπινπηηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (ππνθαηεγνξία 12 πην πάλσ) Σν ύςνο ησλ δαπαλώλ ησλ ππεξεζηώλ δελ δύλαηαη λα μεπεξλά ην 40% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο. Γελ είλαη επηιέμηκεο κεκνλσκέλεο ελέξγεηεο θαζαξά πξνσζεηηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. θακπάληεο marketing) πνπ δελ αθνξνχλ θαη δελ δηαζπλδένληαη ζαθψο κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ ςεθηαθή επέλδπζε πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ πθηζηάκελε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο. Σρέδηα Αλάπηπμεο θαη Πξνψζεζεο πνπ θαηαξηίδνληαη ζην πιαίζην ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 πην - 9 -

10 πάλσ, ζα πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθή αλαθνξά ζηφρσλ ελψ ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχλ ήδε δηαζέζηκα ζηνηρεία επηζθεςηκφηεηαο θαηαζηεκάησλ, ζηνηρεία ηεο επξχηεξεο αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη, ζπγθεθξηκέλα θνηλά-ζηφρνπο, ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή θαη δηεζλή αγνξά ειεθηξνληθψλ αγνξψλ θιπ. Δπηπξφζζεηα, ζα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ marketing πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο επέλδπζεο, ησλ κεζφδσλ κε ζηηο νπνίεο ζα ηνπο επηηχρεη αμηνπνηψληαο ηελ επέλδπζε, θαζψο θαη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Παξαδνηέα Παξαζηαηηθά/ Βεβαηψζεηο Τν ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξά ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 δελ δύλαηαη λα μεπεξλά ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ Τν ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξά ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 4 δελ δύλαηαη λα μεπεξλά ην 5% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ Οη δαπάλεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 10 δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο. Οη δαπάλεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 11 δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ην 5% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο. Τν θφζηνο ππεξεζηψλ είλαη επηιέμηκν εθφζνλ έρνπλ παξαζρεζεί εληφο ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Γηα ηα θφζηε ησλ πεξηπηψζεσλ Β θαη Γ πην πάλσ, θαη εθ φζνλ ν δηθαηνχρνο επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ηελ ππεξεζία γηα δηάζηεκα σο θαη 24 κήλεο απφ ηε ζηηγκή ηεο ηηκνιφγεζεο, νθείιεη λα πξνπιεξψζεη φιν ην πνζφ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ πνπ ζα επηζπλάςεη. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Τα παξαδνηέα απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δαπαλψλ απηψλ θαη ζα είλαη εμεηδηθεπκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, ελψ έλα ζεκαληηθφ κέξνο απηψλ ζα αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ ιχζεο γηα ην ςεθηαθφ ιηαλεκπφξην ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηαζηεί απφ ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ Δλεξγεηψλ (1) θαη (2) ηνπ παξφληνο Οδεγνχ Υπνβνιήο. Δηδηθά γηα ηηο ππεξεζίεο ςεθηαθήο πξνβνιήο, ν δηθαηνχρνο ζα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη ην πιηθφ πνπ έρεη αλαπηπρηεί γηα ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ ςεθηαθήο δηαθήκηζεο θαη λα ηεθκεξηψζεη ελέξγεηεο εμσζηξέθεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζηελ θαηεγνξία απηή δαπαλψλ είλαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ηνλ δηθαηνχρν. Τα δειηία απνζηνιήο αιιά θαη ηα ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Τπρφλ κε αλαθνξά ηνπο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ. Τα ειεθηξνληθά παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα), είηε εθηππψλνληαη ειεθηξνληθά είηε ζε πξν-ηππσκέλν ραξηί, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φηη ε δαπάλε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «digiretail». Τα κε ειεθηξνληθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επίζεο ηε ζρεηηθή αλαθνξά ρεηξφγξαθα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αληίζηνηρεο δαπάλεο απνξξίπηνληαη θαη δελ πηζηνπνηνχληαη

Α/Α. 3. Πποϋποθέζειρ. ηόσορ ππογπάμμαηορ. Δικαιούσοι ππογπάμμαηορ. Επιλέξιμερ Ενέπγειερ - 1 - www.motive.com.gr

Α/Α. 3. Πποϋποθέζειρ. ηόσορ ππογπάμμαηορ. Δικαιούσοι ππογπάμμαηορ. Επιλέξιμερ Ενέπγειερ - 1 - www.motive.com.gr Α/Α 1. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΘΥΤΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΧΝ ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΘΗΗ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΗΦΘΑΚΟΤ ΕΤΡΤΖΧΝΘΚΟΤ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΟΤ «DIGI-CONTENT» ΣΟΘΥΕΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόσορ ππογπάμμαηορ Δικαιούσοι ππογπάμμαηορ 3. Πποϋποθέζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κατηγορίες απανών (Κ ) που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της ράσης, είναι οι ακόλουθες:

Οι Κατηγορίες απανών (Κ ) που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της ράσης, είναι οι ακόλουθες: Οι Κατηγορίες απανών (Κ ) που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της ράσης, είναι οι ακόλουθες: Κ (1): «απάνες Προµήθειας Εξοπλισµού» Κ (2): «απάνες Προµήθειας Λογισµικού και Υπηρεσιών Λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελίζρπζε Ξελνδνρεηαθώλ θαη Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάηωλ γηα ηε Δεκηνπξγία Δηαδηθηπαθώλ Τόπωλ Πξνβνιήο θαη Σπζηεκάηωλ Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεωλ(digi-lodge)

Ελίζρπζε Ξελνδνρεηαθώλ θαη Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάηωλ γηα ηε Δεκηνπξγία Δηαδηθηπαθώλ Τόπωλ Πξνβνιήο θαη Σπζηεκάηωλ Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεωλ(digi-lodge) Ελίζρπζε Ξελνδνρεηαθώλ θαη Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάηωλ γηα ηε Δεκηνπξγία Δηαδηθηπαθώλ Τόπωλ Πξνβνιήο θαη Σπζηεκάηωλ Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεωλ(digi-ldge) ηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε επηρνξήγεζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΑΗ: «e-services: Ενίζσςζη επισειπήζεων για ηην ςλοποίηζη ηλεκηπονικών ςπηπεζιών»

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΑΗ: «e-services: Ενίζσςζη επισειπήζεων για ηην ςλοποίηζη ηλεκηπονικών ςπηπεζιών» Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΡΑΗ: «e-services: Ενίζσςζη επισειπήζεων για ηην ςλοποίηζη ηλεκηπονικών ςπηπεζιών» Σίηλορ: «e-services: Ενίζσςζη επισειπήζεων για ηην ςλοποίηζη ηλεκηπονικών ςπηπεζιών» Δλίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 62, 11473 Αζήλα

Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 62, 11473 Αζήλα Value Delivery A D V A N C E D M A N A G E M E N T S E R V I C E S E Π Ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΝΙΥΤΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΧΝ ΣΟΠΧΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιλέξιμερ Δπισειπήζειρ:

Δπιλέξιμερ Δπισειπήζειρ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΓΗΓΟΣ «DIGI-MOBILE» Οη έκπεηξεο νκάδεο ηερληθψλ ηεο DigitaNet.gr θαη νηθνλνκνιφγσλ ηεο Moneyger.gr παξέρνπλ νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ζηε Γξάζε «Digi-Mobile» ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΩΝ

Η ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Πηπρηαθή εξγαζία Η ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΩΝ (The Digital Development of SMEs in Chania,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ενίζσςζη Επισειπήζευν για ηην Υλοποίηζη Επενδύζευν ζηην Ψηθιακή Αζθάλεια (Ε SECURITY) ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΚΛΙΗ

Ενίζσςζη Επισειπήζευν για ηην Υλοποίηζη Επενδύζευν ζηην Ψηθιακή Αζθάλεια (Ε SECURITY) ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΚΛΙΗ Ενίζσςζη Επισειπήζευν για ηην Υλοποίηζη Επενδύζευν ζηην Ψηθιακή Αζθάλεια (Ε SECURITY) ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΚΛΙΗ 2007-2013 Γενικά ηοισεία - ηόσορ: Τν Πξόγξακκα αθνξά ηελ Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»

Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Πξνδεκνζίεπζε Πξνγξάκκαηνο Δλίζρπζεο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ - ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» 1. Δπηιέμηκεο Δπηρεηξήζεηο Α) Μεμονωμένες Υθιζηάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεζαίες επιτειρήζεις Δπηιέμηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies

Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Technopolis Thessaloniki Business Incubation Center of CERN Technologies Γξ. Γεώξγηνο Αζεκόπνπινο Πεξηερόκελα Δηζαγωγή Σε πνηνπο απεπζύλεηαη Τη πεξηιακβάλεη Γηαδηθαζία Φξνλνδηάγξακκα Δπόκελεο δξάζεηο Technopolis

Διαβάστε περισσότερα