Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ"

Transcript

1 Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΥΤΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΧΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΕΠΕΝΔΤΕΧΝ «DIGI-RETAIL» ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ηόρνο πξνγξάκκαηνο Δηθαηνύρνη πξνγξάκκαηνο Πξνϋπνζέζεηο Επηιέμηκεο Ελέξγεηεο Μείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο κέζσ ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο απνζήθεο, πσιήζεσλ, αγνξψλ θαη εθαξκνγήο πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, Δπθαηξίεο βειηίσζεο ησλ πσιήζεσλ θαζψο θαη πξνζσπνπνηεκέλεο, ζηαζεξήο θαη νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ πειαηψλ, Γπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ παξερφκελνπ πξντφληνο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο επέθηαζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, αμηνπνηψληαο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θαη ζρεηηθήο ππεξεζίεο, θαη Σπλζήθεο εμσζηξεθνχο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο κε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Υθηζηάκελεο Δπηρεηξήζεηο(κε 0 πξνζσπηθφ, πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο)αλεμαξηήηνπ λνκηθήο κνξθήο πνπ αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. Εμαηξνύληαη νη θνηλνπξαμίεο θαη νη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο. (Παξάξηεκα Ι) Δπηιέμηκε πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζεσξείηαη κία επηρείξεζε γηα ηελ νπνία ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Να δηαζέηεη κηα ηνπιάρηζηνλ πιήξε δσδεθάκελε θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε(εάλ πξφθεηηαη γηα ππνθαηάζηεκα λα είλαη ζε ιεηηνπξγία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο) Να αλήθεη ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ κε Κσδηθό 47 θαη νη ππνθαηεγνξίεο ηνπ(εμεηάδεηαη ν ΚΑΓ Κχξηαο Γξαζηεξηφηεηαο ή ΚΑΓ κε ηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ πξφζθαηνπ Δ3), πιελ ησλ θσδηθψλ : 47.8 θαη φιεο νη ππνθαηεγνξίεο ηνπ: Ληαληθφ εκπφξην ζε ππαίζξηνπο πάγθνπο θαη αγνξέο θαη φιεο νη ππνθαηεγνξίεο ηνπ: Άιιν ιηαληθφ εκπφξην εθηφο θαηαζηεκάησλ, ππαίζξησλ πάγθσλ ή αγνξψλ Καηά ην ηξέρνλ θαη ηα δχν πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε δελ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο απφ Πξνγξάκκαηα θαη Γξάζεηο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλφλα De Minimis, ηα νπνία αζξνηζηηθά καδί κε ηελ αηηνχζα επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ ηα (ή εάλ ε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ Οδηθψλ ) Γελ εκπίπηεη ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ πξάμεσλ ησλ Τακείσλ ΔΤΠΑ, ΔΓΤΑΑ θαη ΔΤΑ Λεηηνπξγεί λφκηκα, δηαηεξψληαο ζε ηζρχ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην 100% ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Ε(1):Αλαδηνξγάλσζε θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ, κε αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ Ε(2):Δμσζηξέθεηα πξνψζεζε- δηεχξπλζε θχθινπ εξγαζηψλ κε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ Κάζε δηθαηνχρνο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πινπνηήζεη θαη ηηο δύν ελέξγεηεο (θακία απφ ηηο δπν φκσο λα κελ ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο)(παξάξηεκα ΙΙ) - 1 -

2 5. 6. Καηεγνξίεο Επηιέμηκσλ Δαπαλώλ Πξνϋπνινγηζκόο- 7. Επηρνξήγεζε 8. Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ 9. Δηαδηθαζία Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Εμνπιηζκνύ απφ 0%-60% Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Λνγηζκηθνύ θαη Τπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ κε ηελ κνξθή «Software as a Service» απφ 0%-60% Γαπάλεο Τπεξεζηώλ Τινπνίεζεο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη/ή ζπλδξνκεηηθώλ ππεξεζηώλ ηερλνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ ελεκέξσζεο-πξνβνιήο απφ 0%-40% (Παξάξηεκα ΙΙΙ) Ο ειάρηζηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο αλά ππνβαιιφκελν ζρέδην: γηα επηρεηξήζεηο ρσξίο εξγαδνκέλνπο αλέξρεηαη ζηα γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα Ο κέγηζηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο αλά ππνβαιιφκελν ζρέδην: γηα επηρεηξήζεηο ρσξίο εξγαδνκέλνπο αλέξρεηαη ζηα γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζηα Τν χςνο ηεο επηρνξήγεζεο αλά ππνβαιιφκελν ζρέδην: γηα επηρεηξήζεηο ρσξίο εξγαδνκέλνπο αλέξρεηαη ζην 60% γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζην 60% γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζην 60% γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο ζην 50% γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλέξρεηαη ζην 40% Από 14/01/2011 έως 15/02/2011 Άκεζε αμηνιφγεζε αηηήζεσλ βάζε βαζκνινγίαο κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αμηνιόγεζεο 10. Πξνθαηαβνιή Γπλαηφηεηα ιήςεο πξνθαηαβνιήο κέρξη θαη 35% ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο επί ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο Υποζημείωζη: Μια επιχείρηζη μπορεί να ζυμμεηάζχει ζηην δράζη με περιζζόηερες ηης μιας Επενδσηικές Προηάζεις αλλά για διαθορεηικό Επιχειρηζιακό/Περιθερειακό Πρόγραμμα. Η Motive πκβνπιεπηηθή κε κεγάιε εκπεηξία ζε παξόκνηα πξνγξάκκαηα αλαιακβάλεη γηα ηνπο πειάηεο ηεο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ επηδφηεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ππνζηεξίδεη ηνπο πειάηεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο κέρξη θαη ην ηειηθφ ζηάδην εθηακίεπζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο επηδφηεζεο. Η Motive Σπκβνπιεπηηθή ζα ζαο ελεκεξώζεη άκεζα γηα ηηο εμειίμεηο ησλ πξνθεξχμεσλ, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο ηνπ δηθνχ ζαο θαθέινπ πξνο επηδφηεζε. Γηα ηελ άκεζε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζή ζαο, επηθνηλσλήζηε κε ηε Motive Σπκβνπιεπηηθή

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Υαξαθηεξηζκόο ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ην κέγεζόο ηεο Δξγαδφκελνη(ΔΜΔ) Κχθινο Δξγαζηψλ Σχλνιν Δλεξγεηηθνχ Δπηρείξεζε ρσξίο εξγαδνκέλνπο 0 αδηάθνξν αδηάθνξν Πνιχ Μηθξή >0 θαη <10 θαη <2 εθ. ή <2 εθ. Μηθξή >0 θαη <50 θαη <10 εθ. ή <10 εθ. Μεζαία >0 θαη <250 θαη <50 εθ. ή <43 εθ. Μεγάιε >=250 θαη >=50 εθ. ή >=43 εθ. Δμεηάδεηαη γηα ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Επηιέμηκεο ελέξγεηεο θαη ππνελέξγεηεο Οη παξαθάησ επηιέμηκεο ελέξγεηεο θαη ππνελέξγεηεο κπνξνχλ λα επηιεγνχλ απηφλνκα ή ζπλδπαζηηθά γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. E(1): Αλαδηνξγάλσζε θαη εμνηθνλόκεζε πόξσλ, κε αμηνπνίεζε ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ 1 Απηνκαηνπνίεζε ηεο ιηαληθήο πψιεζεο Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ιηαληθήο (Κσδηθνπνίεζε, πξντφλησλ, δηαρείξηζε θαηεγνξηψλ πξντφλησλ, απνζεκάησλ, πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ, πσιήζεσλ, δηαρείξηζε πσιεηψλ, πξνζσπηθνχ θαη θαλαιηψλ/ζεκείσλ πψιεζεο θιπ). 2 Έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν πνπ δηαζπλδέεηαη κε ηελ απνζήθε. Η έθδνζε απνδείμεσλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε ρξήζε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ (ΔΑΦΓΣΣ) ή θνξνινγηθψλ εθηππσηψλ(αγημδ). 3 Ηιεθηξνληθή ηηκνιφγεζε(e-invoicing) ή /θαη ειεθηξνληθή έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο κε ηαπηφρξνλε ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2001/115/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνλ Διιεληθφ ΚΒΣ. 4 Απηνκαηνπνηεκέλε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξντφλησλ γηα ρξήζε ζε ελνπνηεκέλεο ειεθηξνληθέο αγνξέο (online aggregators, online auctions), νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ, παξνπζηάδνπλ θαη επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα απφ πνιινχο αλεμάξηεηνπο πξνκεζεπηέο. 5 Απηνκαηνπνίεζε θαη ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε απνζήθεο. 6 Τερλνινγίεο RFID γηα ηελ ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ ζηελ απνζήθε θαη ην θαηάζηεκα. 7 Online B2B δηαζχλδεζε κε πξνκεζεπηέο κε δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο απνζεκάησλ, πιεξνθφξεζεο γηα ηηκέο, ρξφλνπο παξάδνζεο, θιπ, κε ζθνπφ ηελ άκεζε πιεξνθφξεζε ησλ ηειηθψλ πειαηψλ. 8 Απηνκαηνπνηεκέλε online αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ δηαθίλεζε θαη δηαζεζηκφηεηα πξντφλησλ κεηαμχ ππνθαηαζηεκάησλ, είηε γηα ηελ δηαζχλδεζε ζεκείνπ ιηαληθήο κε ην θεληξηθφ θαηάζηεκα. 9 Ηιεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, γηα πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (πξντνληηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηκνθαηαιφγνπο, εθπηψζεηο, θιπ). 10 Ηιεθηξνληθή ζήκαλζε πξντφλησλ θαη ξαθηψλ(electronic shelf tags) κε δπλαηφηεηα δπλακηθνχ θαζνξηζκνχ ηηκψλ. 11 Γηάζεζε πξντφλησλ κέζσ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο(e-shop) ή/θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ marketplace ηξίησλ, ππνρξεσηηθψο κε αζθαιείο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο(e-payments), βειηηζηνπνίεζε εκθάληζεο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο(search Engine Optimisation), ππνρξεσηηθή πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ζε 2 γιψζζεο θαη ειεθηξνληθά θνππφληα. 12 Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξσκψλ κε πηζησηηθέο θάξηεο. 13 Ψεθηαθή θαηακέηξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ πειαηψλ. E(2): Εμσζηξέθεηα πξνώζεζε-δηεύξπλζε θύθινπ εξγαζηώλ κε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ 1 Έμππλεο θάξηεο ή ζπζηήκαηα επηβξάβεπζεο πειαηψλ γηα πξνζσπνπνηεκέλε πξνψζεζε (loyalty schemes θαη smart loyalty cards). 2 Γηαδξαζηηθή πξνψζεζε πνπ αμηνπνηεί λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη πιαηθφξκεο. Δλδεηθηηθά: - 3 -

4 δηαδξαζηηθέο βηηξίλεο νζφλεο αθήο γηα πξνψζεζε πξντφλησλ κέζνδνη πξνψζεζεο πνπ αμηνπνηνχλ θηλεηά ηειέθσλα ειεθηξνληθνί θαηάινγνη εμαηνκηθεπκέλε πξνψζεζε πξντφλησλ. 3 Ηιεθηξνληθά θνππφληα ή θνππφληα κέζσ ζπζθεπψλ θηλεηήο επηθνηλσλίαο(e-coupons, m-coupons). 4 Αμηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο γηα : πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο αλάιπζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 5 Πξνψζεζε ζπλδπαζκέλε κε γεσγξαθηθή πιεξνθφξεζε(geo-location services). 6 Ψεθηαθή ζήκαλζε γηα ηελ πξνβνιή πξντφλησλ (Digital Signage). 7 Πξνψζεζε ζην Γηαδίθηπν. Δλδεηθηηθά: δηαδηθηπαθέο θακπάληεο ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο βειηηζηνπνίεζε παξνπζίαο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο- SEO εμαηνκηθεπκέλε πξνψζεζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο αμηνπνίεζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηελ δηεχξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ. 8 Δκπινπηηζκφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κε ζπκκεηνρή ηνπ θαηαλαισηή. Δλδεηθηηθά : θαηαγξαθή θαη δηακνηξαζκφο ζρνιίσλ θαη πξνηηκήζεσλ πειαηψλ (reviews) δεκηνπξγία θαηάινγσλ επηζπκεηψλ πξντφλησλ απφ ηνπο πειάηεο(wishlists) κνλαδηθή εγγξαθή(single sign-on)απφ πθηζηάκελα πξνθίι ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Επηιέμηκεο δαπάλεο Καηεγνξία Δαπάλεο Πξνκήζεηαο Εμνπιηζκνύ Δαπάλεο 1 Αλάιπζε Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θάζε κνξθήο ΤΠΔ πνπ θξίλεηαη απφ επηηξεπφκελσλ ηνλ δηθαηνχρν αλαγθαίνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο. δαπαλψλ 1. Έλαο (1) εμππεξεηεηήο (server) γηα ηε θηινμελία εθαξκνγψλ-ινγηζκηθνχ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επέλδπζεο, κε ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ηνπ (πιεθηξνιφγηα, νζφλε θιπ) θαη ην απαηηνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ή εμππεξεηεηήο κε ην ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ δηθηχσζεο κε ηε κνξθή ηνπ Infrastructure as a Service (IAAS) 2. Δμνπιηζκφο Δλζχξκαηνπ ή/θαη Αζχξκαηνπ Γηθηχνπ & θαισδίσζε [Γξνκνινγεηέο (Routers), Μεηαγσγείο (Switches), Firewalls, Bluetooth θαη Wi-Fi ππνδνκή (access points, antennas θηι.)] 3. Τακεηαθά ζπζηήκαηα κε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη ππνρξεσηηθά δηαζπλδεφκελεο κε ζπζηήκαηα ςεθηαθήο ιηαληθήο 4. Φνξνινγηθνί εθηππσηέο θαη θνξνινγηθνί κεραληζκνί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΚΒΣ 5. Δμνπιηζκφο ζπζηεκάησλ γηα ζεκεία πψιεζεο (Point Of Sales ζπζηήκαηα) 6. Δμνπιηζκφο δηαρείξηζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ (δελ αθνξά ζε ζπζθεπέο αλάγλσζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηξάπεδεο) 7. Δμνπιηζκφο γηα ηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε γξακκσηνχ θψδηθα (barcode) ζηα πξντφληα π.ρ. αλαγλψζηεο barcode, θνξεηά ηεξκαηηθά, ζπζθεπέο εθηχπσζεο barcode, ππνδνκή κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο barcode θιπ. 8. Δμνπιηζκφο ςεθηαθήο ζήκαλζεο γηα ηελ πξνβνιή πξντφλησλ (ςεθηαθέο ηακπέιεο, νζφλεο, ζπζηήκαηα ζπλδπαζκέλεο αλαπαξαγσγήο εηθφλαο θαη ήρνπ θιπ. εμνπιηζκφο) 9. Δμνπιηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ έμππλσλ εηηθεηψλ (smart tags) θαη/ ή RFID (εμαηξνπκέλσλ ησλ RFID tags, πνπ ζεσξνχληαη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο) 10. Δμνπιηζκφο δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο ξαθηψλ 11. Δμνπιηζκφο γηα ηελ ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ επηβξάβεπζεο πειαηψλ ή γηα ηελ εθηχπσζε θαη αλάγλσζε θαξηψλ επηβξάβεπζεο, δηαρείξηζεο πσιεηψλ θαη ινηπψλ κε

5 Δπηιέμηκα θφζηε Πεξηνξηζκνί Παξαδνηέα πηζησηηθψλ θαξηψλ 12. Οζφλεο αθήο 13. Δμνπιηζκφο δηαδξαζηηθψλ βηηξηλψλ 14. Δμνπιηζκφο θαηακέηξεζεο-θαηαγξαθήο πειαηψλ A. Κφζηνο αγνξάο θαηλνχξγηνπ θαη ακεηαρείξηζηνπ εμνπιηζκνχ Τ.Π.Δ. B. Κφζηνο ρξήζεο Ιnfrastructure as a service ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ επηιεγεί ζηηο δαπάλεο ηεο ππνθαηεγνξίαο «1» παξαπάλσ. Τν θφζηνο απηφ είλαη επηιέμηκν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ηνπο 24 κήλεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη πξνπιεξσκέλν C. Κφζηνο ινγηζκηθνχ απαξαίηεηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξνκεζεχεηαη ν δηθαηνχρνο. Τν ελ ιφγσ επηιέμηκν θφζηνο δελ αθνξά ζηηο δαπάλεο ηεο ππνθαηεγνξίαο «1» παξαπάλσ. D. Κφζηνο κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. Τν ελ ιφγσ επηιέμηκν θφζηνο δελ αθνξά ζηηο δαπάλεο ηεο ππνθαηεγνξίαο «1» παξαπάλσ. E. Κφζηνο ηερληθήο ππνζηήξημεο - ζπληήξεζεο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ. Τν θφζηνο απηφ είλαη επηιέμηκν απφ ηε ζηηγκή ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κέρξη ηε ρξνληθή ιήμε ηνπ Δπελδπηηθνχ Σρεδίνπ ελίζρπζεο. Σν ύςνο ησλ δαπαλώλ ηνπ εμνπιηζκνύ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 60% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο. Τν χςνο ησλ δαπαλψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην πάλσ ππνθαηεγνξία 1 δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 15% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο θαη κε κέγηζηε δαπάλε ηηο Τν χςνο ησλ δαπαλψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην πάλσ ππνθαηεγνξία 2 δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο Ο επηιέμηκνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο θαζψο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, λα κελ ππάξρεη θακία παξαθξάηεζε ηεο θπξηφηεηαο απηνχ θαη λα είλαη αλαγθαίνο θαη λα εμππεξεηεί άκεζα ην γεληθφ ζθνπφ ηεο Γξάζεο. Ο εμνπιηζκφο απηφο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθφ ζρεδίνπ ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη λα δηαηεξεζεί ελ ιεηηνπξγία ζηνλ ηφπν απηφ γηα κία πεληαεηία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ν εμνπιηζκφο απηφο ζα πξέπεη λα αθνξά άκεζα ζηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ επέλδπζεο θαη λα κελ εμππεξεηεί γεληθφηεξεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο. O απνθηνχκελνο εμνπιηζκφο θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν παγίσλ ηεο επηρείξεζεο ή άιινπ αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΚΒΣ γηα ηελ θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη πξνκεζεπηεί ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ κέζσ κνληέινπ «Ιnfrastructure as a Service», ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο δηαζέζηκνο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έιεγρνπ πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. Σε θάζε πεξίπησζε, θάζε δηαθξηηφ ζηνηρείν πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη ζην έληππν ππνβνιήο αλαιπηηθά θαη ζε επίπεδν είδνπο (πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ζα αληηζηνηρεί ζε ζεηξηαθφ αξηζκφ παξαγσγήο) θαη φρη γεληθά ή ζε νκαδνπνίεζε κε άιιν νκνεηδή εμνπιηζκφ. Η δπλαηφηεηα επίδεημεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο Σπκβφιαην παξαρψξεζεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κέζσ ηνπ κνληέινπ Infrastructure as a Service. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ν εμνπιηζκφο «Infrastructure as a Service» πξέπεη λα είλαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην ζπκβφιαην παξαρψξεζεο ηνπ. Η ηεθκεξίσζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ αδεηψλ ρξήζηε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ είηε απφ έληππν πιηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή (labels) είηε απφ On-line αιιεινγξαθία ηεθκεξίσζεο ηεο αγνξάο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ινγηζκηθνχ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή ηνλ πξνκεζεπηή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ Αλαιπηηθέο βεβαηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ή/θαη δειηία επίζθεςεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ επηιέμηκα θφζηε θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηνλ πξνκεζεπφκελν - 5 -

6 εμνπιηζκφ. Παξαζηαηηθά/ Βεβαηψζεηο Καηεγνξία Δαπάλεο 2 Πξνζνρή: ε πεξίπησζε επηηόπηνπ έιεγρνπ ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηδείμεη ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνκεζεπόκελνπ εμνπιηζκνύ ζηνλ ηόπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζηελ θαηεγνξία απηή δαπαλψλ είλαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ην δηθαηνχρν. Τα δειηία απνζηνιήο αιιά θαη ηα ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζην ίδην ην έξγν φπσο αλαιχεηαη ζηνλ Οδεγφ Υινπνίεζεο. Τπρφλ κε αλαθνξά ηνπο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ. Σεκεηψλεηαη φηη ηα ηηκνιφγηα ηεθκεξίσζεο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη νη βεβαηψζεηο πξνκεζεπηή γηα ην θαηλνχξγηεο θαη ακεηαρείξηζην ηνπ εμνπιηζκνχ θαη γηα ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ηνπ, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ηνπο αληίζηνηρνπο ζεηξηαθνχο αξηζκνχο παξαγσγήο (serial numbers) φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σπρόλ κε αλαθνξά απηώλ απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο επηιεμηκόηεηαο ησλ ελ ιόγσ δαπαλώλ εμνπιηζκνύ. Σεκεηψλεηαη επίζεο, φηη δαπάλεο ππεξεζηψλ ζηνλ εμνπιηζκφ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη αλαιπηηθά ηφζν ζηηο βεβαηψζεηο πξνκεζεπηψλ φζν θαη ζηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά δαπαλψλ (ηηκνιφγηα). Τα ειεθηξνληθά παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα), είηε εθδίδνληαη ειεθηξνληθά είηε ζε πξνηππσκέλν ραξηί, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φηη ε δαπάλε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «digiretail». Τα κε ειεθηξνληθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επίζεο ηε ζρεηηθή αλαθνξά ρεηξφγξαθα. Δμαίξεζε κπνξεί λα απνηεινχλ ηα ηηκνιφγηα πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ ή ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (e-shops). Σε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αληίζηνηρεο δαπάλεο απνξξίπηνληαη θαη δελ πηζηνπνηνχληαη. Δαπάλεο Πξνκήζεηαο Λνγηζκηθνύ θαη Τπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ κε ηε κνξθή «Software as a Service Αλάιπζε επηηξεπφκελσλ δαπαλψλ 1. Λνγηζκηθφ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Ληαληθήο 2. Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Supply Chain Management Systems) 3. Λνγηζκηθφ θαη πξνκήζεηα Υπεξεζηψλ Λνγηζκηθνχ (SaaS) Γηαρείξηζεο Σρέζεσλ κε ηνπο Πειάηεο (Customer Relationship Management Systems) 4. Λνγηζκηθφ θαη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο απνζήθεο (Warehouse Management Systems) 5. Υπεξεζίεο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο e-shop ή/ θαη γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ κε δηεζλή marketplaces ή ελαιιαθηηθά αλάπηπμε θηινμελνχκελνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (hosted e-shop) 6. Δθαξκνγέο ππνζηήξημεο ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειηνιεςίαο (Β2Β) 7. Λνγηζκηθφ γηα ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε 8. Δθαξκνγέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο ηεο ξνήο πξντφλησλ (πιελ RFID) 9. Δθαξκνγέο αμηνπνίεζεο ηερλνινγηψλ RFID γηα ηε δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη πξνβνιή πξντφλησλ 10. Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπιάρηζηνλ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο (ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ςεθηαθήο ζήκαλζεο, κεηάδνζεο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ κε αζχξκαηα κέζα θιπ) 11. Λνγηζκηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ειεθηξνληθψλ εηηθεηψλ ξαθηψλ 12. Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ θνππνληψλ 13. Δθαξκνγέο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο/ πξνβνιήο (αλάιπζε campaign responses, intelligent video, people counting, loyalty schemes θιπ.) θαη/ ή κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ πσιήζεσλ 14. Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο πηζηψζεσλ (credit control management) ή/ θαη ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ

7 Δπηιέμηκα θφζηε Πεξηνξηζκνί Λνγηζκηθό πνπ αλαθέξεηαη ζε ινηπέο αλάγθεο ινγηζκηθνύ ηνπ δηθαηνύρνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη αληί-ηθά, εθαξκνγέο γξαθείνπ, ζνπίηαο γξαθείνπ, εθαξκνγήο γξαθηζηηθήο θιπ), ΔΕΝ είλαη επηιέμηκεο ζηε Δξάζε θαζώο δελ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο. A. Κφζηε αδεηψλ ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα κέρξη δχν (2) έηε απφ ην ρξφλν ηεο πξνκήζεηαο. Σηελ αληίζηνηρε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο ν ηξφπνο παξνρήο ηεο άδεηαο ρξήζεο, π.ρ. per year B. Βαζηθά θφζηε αξρηθήο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ (π.ρ. πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη αξρηθφ θφζηνο basic fee πξνκήζεηαο) ην νπνίν κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη απφ θφζηε αδεηψλ ρξήζεο. C. Κφζηε ρξήζεο ινγηζκηθνχ κε ην κνληέιν software as a service γηα κέρξη δχν (2) έηε απφ ην ρξφλν ηεο πξνκήζεηαο. D. Κφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ε επηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο. E. Κφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ε επηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο. Τν θφζηνο απηφ είλαη επηιέμηκν απφ ηε ζηηγκή ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κέρξη ηε ρξνληθή ιήμε ηνπ Δπελδπηηθνχ Σρεδίνπ ελίζρπζεο. F. Κφζηνο κεηάπησζεο δεδνκέλσλ απφ πξνεγνχκελε εγθαηάζηαζε ζηε λέα πνπ δεκηνπξγείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπελδπηηθνχ Σρεδίνπ. G. Κφζηε αδεηψλ ρξήζεο απαηηνχκελνπ ππνζηεξηθηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηηο δαπάλεο ινγηζκηθνχ ηνπ επελδπηηθφ ζρεδίνπ. Σν ύςνο ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζην ινγηζκηθό δελ δύλαηαη λα μεπεξλά ην 60% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επελδπηηθό ζρεδίνπ. Τν ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην πάλσ ππνθαηεγνξία 5 δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (ν πεξηνξηζκφο αθνξά κόλν ζηελ ππνθαηεγνξία 5 θαη φρη ζε παξειθφκελεο ππνθαηεγνξίεο φπσο αλαιχνληαη πην θάησ). Σηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο αλαπηχμεη ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα επηιέγνληαο δαπάλεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 5, ηφηε ππνρξεσηηθώο νθείιεη λα ην εκπινπηίζεη, ζπκπεξηιακβάλνληαο επηπιένλ ζην επελδπηηθφ ηνπ ζρέδην θαη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο θαη δαπάλεο: Γπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ κε αζθαιή ηξφπν (ππνθαηεγνξία 14 πην πάλσ) Λεηηνπξγία ζε ηνπιάρηζηνλ δχν γιψζζεο, γηα ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ (ππνθαηεγνξία 11 ηεο επφκελεο Καηεγνξίαο Γαπαλψλ 3) Υπεξεζίεο βειηηζηνπνίεζεο παξνπζίαο ζε ειεθηξνληθέο ζειίδεο αλαδήηεζεο (Search Engine Optimisation - ππνθαηεγνξία 7 ηεο επφκελεο Καηεγνξίαο Γαπαλψλ 3) Υπεξεζίεο πξνψζεζεο κέζσ ειεθηξνληθψλ θνππνληψλ (ππνθαηεγνξία 5 ηεο επφκελεο Καηεγνξίαο Γαπαλψλ 3) Δπηζπκεηά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππνθαηεγνξίαο 5 θξίλνληαη δπλαηφηεηεο φπσο: θαηαγξαθή θαη δηακνηξαζκφο ζρνιίσλ θαη πξνηηκήζεσλ πειαηψλ (reviews) δεκηνπξγία θαηαιφγσλ επηζπκεηψλ πξντφλησλ απφ ηνπο πειάηεο (wishlists) κνλαδηθή εγγξαθή (single sign-on) απφ πθηζηάκελα πξνθίι ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξφζβαζε απφ πνιιαπιά κέζα, πνπ αλαιχνληαη ζηελ επφκελε Καηεγνξία Γαπαλψλ 3. Τν θφζηνο ππεξεζηψλ «Software as a Service» είλαη επηιέμηκν σο θαη 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηηκνιφγεζεο, εθφζνλ πξνπιεξσζεί φιν ην πνζφ. Τν απνθηψκελν ινγηζκηθφ θαηαγξάθεηαη ζην βηβιίν παγίσλ ηεο επηρείξεζεο ή άιινπ αληίζηνηρνπ βηβιίνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα εθ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ θαηεγνξία ηεο - 7 -

8 Παξαδνηέα Παξαζηαηηθά/ Βεβαηψζεηο Καηεγνξία Δαπάλεο 3 Αλάιπζε επηηξεπφκελσλ δαπαλψλ επηρείξεζεο. Η δπλαηφηεηα επίδεημεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνκεζεπφκελνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηνλ ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (δπλαηφηεηα ρξήζεο αλάθηεζεο ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηε ζηηγκή ηεο αγνξάο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο) ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο. Η ηεθκεξίσζε ηεο πξνκήζεηαο ησλ αδεηψλ ρξήζηε ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ είηε απφ έληππν πιηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή (labels) είηε απφ On-line αιιεινγξαθία ηεθκεξίσζεο ηεο αγνξάο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ινγηζκηθνχ απφ ηνλ δηθαηνχρν ή ηνλ πξνκεζεπηή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ Αλαιπηηθέο βεβαηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ή/θαη δειηία επίζθεςεο γηα ππεξεζίεο παξακεηξνπνίεζεο γηα ινγηζκηθφ ιηαλεκπνξίνπ. Σπκβφιαην παξαρψξεζεο γηα ην ινγηζκηθφ πνπ ζα αγνξαζηεί κέζσ ηνπ κνληέινπ Software as a Service. Γαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα επηιέμηκα θφζηε ηνπ ζηνηρείνπ «Γ» πην πάλσ, ζα πξέπεη λα ηεθκαίξνληαη απφ αλαιπηηθή έθζεζε, θαη ζα ειέγρνπλ σο πξνο ην εχινγν ηνπ θφζηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηε ζπλνιηθή επέλδπζε. Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζηελ θαηεγνξία απηή δαπαλψλ είλαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ην δηθαηνχρν. Τα δειηία απνζηνιήο αιιά θαη ηα ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Τπρφλ κε αλαθνξά ηνπο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ. Σεκεηψλεηαη επίζεο, φηη δαπάλεο ππεξεζηψλ ζην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη αλαιπηηθά ηφζν ζηηο βεβαηψζεηο πξνκεζεπηψλ φζν θαη ζηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά δαπαλψλ (ηηκνιφγηα). Τα ειεθηξνληθά παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα), είηε εθηππψλνληαη ειεθηξνληθά είηε ζε πξν-ηππσκέλν ραξηί, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φηη ε δαπάλε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «digiretail». Τα κε ειεθηξνληθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επίζεο ηε ζρεηηθή αλαθνξά. Δμαίξεζε κπνξεί λα απνηεινχλ ηα ηηκνιφγηα πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ ή ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (e-shops). Σε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αληίζηνηρεο δαπάλεο απνξξίπηνληαη θαη δελ πηζηνπνηνχληαη. Δαπάλεο Τπεξεζηώλ Τινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθό ζρεδίνπ θαη/ ή ζπλδξνκεηηθώλ ππεξεζηώλ ηερλνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ ελεκέξσζεο-πξνβνιήο Οη ππεξεζίεο απηέο δελ ζα πξέπεη λα ζπληζηνχλ δηαξθή ή πεξηνδηθή δξαζηεξηφηεηα, νχηε λα ζπλδένληαη κε ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο π.ρ. ζπλδξνκήο γηα δηαθήκηζε ή ηαθηηθέο θακπάληεο ή δαπάλεο ελεκέξσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ ή ησλ πειαηψλ ηνπ. Δπηιέμηκεο δαπάλεο απνηεινχλ ηα παξαθάησ: πλδξνκέο ζην Δηαδίθηπν θαη ζε Τπεξεζίεο 1. Φηινμελία (hosting, collocation θηι.) 2. Σπλδξνκέο ζην Γηαδίθηπν πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 3. Σρέδην Αλάπηπμεο Αγνξάο θαη Πξνψζεζεο (Μarketing θαη promotion plan) ηνπ δηθαηνχρνπ, πνπ εζηηάδεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Δλεξγεηψλ Δ(1) θαη Δ(2) θαη ηνπ απνθηψκελνπ εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ ηεο επέλδπζεο, θαη ην νπνίν ζα αθνξά ζε ρξνληθφ νξίδνληα ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο Δπέλδπζεο. Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ, εμεηδηθεπκέλσλ θαη άκεζα ζρεηηθψλ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθφ ζρεδίνπ. Οη κειέηεο ζα εμεηδηθεχνπλ ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ Δλεξγεηψλ Δ(1) θαη Δ(2) κε ηερληθά κέζα, εμνπιηζκφ, ινγηζκηθφ θαη ππεξεζίεο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε πινπνίεζε ηνπ - 8 -

9 επελδπηηθφ ζρεδίνπ. 4. Σχληαμε θαη δηαρείξηζε θαθέινπ επελδπηηθφ ζρεδίνπ (project management) Εμσζηξέθεηα πξνώζεζε δηεύξπλζε θύθινπ εξγαζηώλ Υπεξεζίεο δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη πξνψζεζεο πνπ αμηνπνηνχλ λέα ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη πιαηθφξκεο. Σε απηέο εληάζζνληαη: Δπηιέμηκα θφζηε Πεξηνξηζκνί 5. Μέζνδνη marketing πνπ αμηνπνηνχλ ζπζθεπέο θηλεηήο επηθνηλσλίαο (mobile marketing, bluetooth marketing, e-coupons θαη m-coupons, location-based marketing, π.ρ. ζπλδξνκή γηα εκθάληζε ζε πξνγξάκκαηα ραξηψλ δηαζέζηκα ζε θηλεηά ηειέθσλα πνπ ελεκεξψλνληαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή) 6. Γηαδηθηπαθέο θακπάληεο ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο (web campaigns, banners, θ.α.) 7. Βειηηζηνπνίεζε παξνπζίαο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO) 8. Γηαδηθηπαθέο θακπάληεο θαη πξνβνιή κε αμηνπνίεζε κεραληζκψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (web/ social networking θα) 9. Σηνρεπκέλε πξνψζεζε ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ ςεθηαθήο ιηαληθήο κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο ή ζπλαθψλ (adwords, adsense, contextual digital marketing θ.α.) (adwords) 10. Υπεξεζίεο αλάπηπμεο ςεθηαθνχ πιηθνχ δηαθήκηζεο 11. Υπεξεζίεο κεηάθξαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο 12. Υπεξεζίεο αλάπηπμεο ιεηηνπξγηθφηεηαο εκπινπηηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (θαηαγξαθή θαη δηακνηξαζκφο ζρνιίσλ θαη πξνηηκήζεσλ πειαηψλ (reviews), δεκηνπξγία θαηαιφγσλ επηζπκεηψλ πξντφλησλ απφ ηνπο πειάηεο (wishlists), κνλαδηθή εγγξαθή (single sign-on) απφ πθηζηάκελα πξνθίι ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη εκθάληζεο απφ πνιιαπιά θαλάιηα) Τα επηιέμηκα θφζηε πεξηιακβάλνπλ: πλδξνκή ζην Δηαδίθηπν θαη ζε Τπεξεζίεο A. Κφζηε αξρηθήο ζχλδεζεο θαη θαζψο ζε ιεηηνπξγία B. Σπλδξνκέο ρξήζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, νη νπνίεο θα εμνθιεζνχλ εθάπαμ. πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο C. Κφζηνο κειεηψλ, εξεπλψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 θαη 4 ηεο Καηεγνξίαο Γαπάλεο 3. Τπεξεζίεο γηα Εμσζηξέθεηα πξνώζεζε δηεύξπλζε θύθινπ εξγαζηώλ D. Κφζηνο ππεξεζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθηπαθήο ειεθηξνληθήο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο(ππνθαηεγνξίεο 5 σο θαη 9 πην πάλσ) E. Κφζηνο ππεξεζηψλ παξαγσγήο πνιπκεζηθνχ πιηθνχ/ ςεθηαθήο παξαγσγήο γηα ζθνπνχο ειεθηξνληθήο - δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο (ππνθαηεγνξία 10 πην πάλσ) F. Κφζηνο γηα ηε κεηάθξαζε πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (ππνθαηεγνξία 11 πην πάλσ) G. Κφζηνο ππεξεζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο εκπινπηηζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (ππνθαηεγνξία 12 πην πάλσ) Σν ύςνο ησλ δαπαλώλ ησλ ππεξεζηώλ δελ δύλαηαη λα μεπεξλά ην 40% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο. Γελ είλαη επηιέμηκεο κεκνλσκέλεο ελέξγεηεο θαζαξά πξνσζεηηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. θακπάληεο marketing) πνπ δελ αθνξνχλ θαη δελ δηαζπλδένληαη ζαθψο κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ ςεθηαθή επέλδπζε πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ πθηζηάκελε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο. Σρέδηα Αλάπηπμεο θαη Πξνψζεζεο πνπ θαηαξηίδνληαη ζην πιαίζην ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 πην - 9 -

10 πάλσ, ζα πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθή αλαθνξά ζηφρσλ ελψ ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχλ ήδε δηαζέζηκα ζηνηρεία επηζθεςηκφηεηαο θαηαζηεκάησλ, ζηνηρεία ηεο επξχηεξεο αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη, ζπγθεθξηκέλα θνηλά-ζηφρνπο, ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή θαη δηεζλή αγνξά ειεθηξνληθψλ αγνξψλ θιπ. Δπηπξφζζεηα, ζα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ marketing πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο επέλδπζεο, ησλ κεζφδσλ κε ζηηο νπνίεο ζα ηνπο επηηχρεη αμηνπνηψληαο ηελ επέλδπζε, θαζψο θαη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα. Παξαδνηέα Παξαζηαηηθά/ Βεβαηψζεηο Τν ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξά ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 δελ δύλαηαη λα μεπεξλά ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ Τν ζπλνιηθφ χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξά ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 4 δελ δύλαηαη λα μεπεξλά ην 5% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ Οη δαπάλεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 10 δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο. Οη δαπάλεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 11 δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ην 5% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο επέλδπζεο. Τν θφζηνο ππεξεζηψλ είλαη επηιέμηκν εθφζνλ έρνπλ παξαζρεζεί εληφο ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Γηα ηα θφζηε ησλ πεξηπηψζεσλ Β θαη Γ πην πάλσ, θαη εθ φζνλ ν δηθαηνχρνο επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ηελ ππεξεζία γηα δηάζηεκα σο θαη 24 κήλεο απφ ηε ζηηγκή ηεο ηηκνιφγεζεο, νθείιεη λα πξνπιεξψζεη φιν ην πνζφ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ πνπ ζα επηζπλάςεη. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Τα παξαδνηέα απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δαπαλψλ απηψλ θαη ζα είλαη εμεηδηθεπκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, ελψ έλα ζεκαληηθφ κέξνο απηψλ ζα αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ ιχζεο γηα ην ςεθηαθφ ιηαλεκπφξην ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηαζηεί απφ ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ Δλεξγεηψλ (1) θαη (2) ηνπ παξφληνο Οδεγνχ Υπνβνιήο. Δηδηθά γηα ηηο ππεξεζίεο ςεθηαθήο πξνβνιήο, ν δηθαηνχρνο ζα είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη ην πιηθφ πνπ έρεη αλαπηπρηεί γηα ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ ςεθηαθήο δηαθήκηζεο θαη λα ηεθκεξηψζεη ελέξγεηεο εμσζηξέθεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζηελ θαηεγνξία απηή δαπαλψλ είλαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ηνλ δηθαηνχρν. Τα δειηία απνζηνιήο αιιά θαη ηα ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Τπρφλ κε αλαθνξά ηνπο απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ. Τα ειεθηξνληθά παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα), είηε εθηππψλνληαη ειεθηξνληθά είηε ζε πξν-ηππσκέλν ραξηί, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ φηη ε δαπάλε πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «digiretail». Τα κε ειεθηξνληθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ επίζεο ηε ζρεηηθή αλαθνξά ρεηξφγξαθα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, νη αληίζηνηρεο δαπάλεο απνξξίπηνληαη θαη δελ πηζηνπνηνχληαη

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα